Samenwerking tussen schoolbesturen inzake preventie en bescherming op het werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerking tussen schoolbesturen inzake preventie en bescherming op het werk"

Transcriptie

1 DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 4 september 2014 M-VVKSO contact : Jaak Palmans, Samenwerking tussen schoolbesturen inzake preventie en bescherming op het werk 1 Waarom samenwerken over de grenzen? 1.1 Een preventieadviseur is bevoegd voor alle instellingen van zijn schoolbestuur Zoals elke werkgever is het schoolbestuur 1) wettelijk verplicht om op het niveau een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) op te richten. Binnen deze interne dienst is minstens één preventieadviseur werkzaam. Indien het schoolbestuur minder dan 20 werknemers (voltijds equivalent) tewerkstelt, mag het schoolbestuur zelf 2) de functie van preventieadviseur vervullen. Zodra het schoolbestuur 20 werknemers of meer tewerkstelt, dient één van de werknemers als preventieadviseur aangesteld te worden 3). De preventieadviseur mag zijn werkzaamheden ontplooien in alle scholen, ook in de scholen waaraan hij of zij volgens de onderwijswetgeving niet geaffecteerd is, zelfs indien deze scholen tot een ander onderwijsniveau behoren of geografisch op enige afstand van elkaar liggen. Indien bijvoorbeeld een schoolbestuur een leraar van een van zijn secundaire scholen tot preventieadviseur aanstelt, dan is deze preventieadviseur in principe bevoegd voor alle basisscholen, secundaire scholen, scholen van buitengewoon onderwijs, CDO s, CVO s en internaten van dat schoolbestuur. 1.2 Een preventieadviseur is NIET bevoegd voor instellingen van andere schoolbesturen De bevoegdheid van de preventieadviseur van de interne dienst is evenwel strikt beperkt tot de scholen van het eigen schoolbestuur 4). De preventieadviseur mag dus geen adviezen verstrekken aan scholen die bestuurd worden door een schoolbestuur waarmee hij of zij geen arbeidsovereenkomst heeft. In de praktijk komt het echter geregeld voor dat scholen samenwerking nastreven die de grenzen van het schoolbestuur overschrijdt. We geven enkele voorbeelden: Een scholengemeenschap van basisonderwijs of secundair onderwijs is samengesteld uit scholen van verschillende schoolbesturen (vzw s). Men wil een coördinerend preventieadviseur aanstellen die bevoegd is voor alle scholen van de scholengemeenschap. 1) Met de term schoolbestuur (vroeger ook inrichtende macht genoemd) verwijzen we naar de rechtspersoon (vzw) die als werkgever optreedt van de personeelsleden van katholieke scholen, centra en internaten. 2) Bijvoorbeeld de directie of een lid van de Raad van Bestuur (vzw). 3) Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, Belgisch Staatsblad, 18 september 1996, hierna wet welzijn genoemd, art. 33, 1. Zie 4) Wet welzijn, art. 42.

2 2 M-VVKSO De basisscholen van eenzelfde gemeente behoren tot verschillende schoolbesturen (vzw s). Inzake preventie en bescherming willen ze samenwerken door een werknemer van één van deze basisscholen tot gemeenschappelijk preventieadviseur aan te stellen. Een basisschool en een secundaire school bevinden zich op aanpalende percelen en hebben deels een gemeenschappelijke ingang en speelplaats, maar behoren tot een verschillend schoolbestuur (vzw). Ze willen een personeelslid van de secundaire school aanstellen tot preventieadviseur van beide scholen samen Een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) maakt deels gebruik van de eigen lokalen, deels van de lokalen van een secundaire school. Beide instellingen willen een personeelslid van de secundaire school aanstellen als gemeenschappelijk preventieadviseur, maar behoren tot een verschillend schoolbestuur (vzw). In elk van deze gevallen is de beoogde vorm van efficiënte samenwerking niet mogelijk, tenzij de betrokken schoolbesturen een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming (GIDPBW) oprichten. In deze mededeling lichten we toe hoe deze schoolbesturen daarbij te werk moeten gaan. We wijzen er nog op dat scholengemeenschappen van basis of secundair onderwijs die samengesteld zijn uit alle scholen van één schoolbestuur, intern geen behoefte hebben aan de oprichting van een dergelijk samenwerkingsverband. Hun preventieadviseurs zijn immers reeds bevoegd voor al hun instellingen. Wel kunnen ze bijvoorbeeld een samenwerkingsverband nastreven om over de grenzen van het basis en het secundair onderwijs heen samen te werken. 2 Het principe van de oprichting van een GIDPBW Indien schoolbesturen aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen ze een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming oprichten. De toepasselijke procedure is vastgelegd in een specifiek koninklijk besluit 5). De gemeenschappelijke interne dienst omvat dan alle instellingen van alle participerende schoolbesturen. Concreet betekent dit dat deze schoolbesturen als één entiteit functioneren wat preventie en bescherming op het werk betreft. Personeelsleden van elk van deze scholen kunnen als preventieadviseur werkzaam zijn in alle participerende scholen, dus ook in de scholen van schoolbesturen waarmee ze geen arbeidsovereenkomst hebben. De oprichting van een GIDPBW biedt in principe een aantal voordelen ten opzichte van het werken met afzonderlijke interne diensten. Zo kunnen de beschikbare middelen (met name de preventieadviseurs) doeltreffender en efficiënter ingezet worden. Ook kunnen sommige preventieadviseurs zich specialiseren in één van de welzijnsdomeinen, bijvoorbeeld preventieadviseur ergonomie of preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA). Het creëren van één of meer dergelijke voordelen is overigens een wettelijke voorwaarde voor de oprichting van een GIDPBW (zie punt 3.3). 5) Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, Belgisch Staatsblad, 16 november 2009, hierna KB GIDPBW genoemd. Surf naar > Welzijn op het werk > Regelgeving > Codex over het Welzijn op het Werk > Hoofdstuk VII: De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Of rechtstreeks naar:

3 3 M-VVKSO Voorwaarden voor de oprichting van een GIDPBW Om een GIDPBW op te richten, moeten de participerende schoolbesturen aan de volgende voorwaarden voldoen 6). 3.1 De participerende schoolbesturen treden toe met al hun instellingen Elk schoolbestuur dient in principe met al zijn instellingen (scholen, centra, internaten) tot de gemeenschappelijke interne dienst toe te treden 7). 3.2 Er bestaat een juridische, economische, geografische of technische band tussen de participerende schoolbesturen Voorbeelden van schoolbesturen waartussen een juridische, economische, geografische of technische band bestaat, zijn onder meer schoolbesturen met scholen die tot dezelfde scholengemeenschap behoren, of scholen die in dezelfde of aanpalende gemeente gelegen zijn, of scholen die hetzelfde algemeen reglement en hetzelfde arbeidsreglement toepassen. 3.3 De gemeenschappelijke interne dienst biedt ten opzichte van de afzonderlijke interne diensten van de participerende schoolbesturen één of meer voordelen Het koninklijk besluit somt enkele aspecten op die als een voordeel beschouwd worden: er is een groter aantal preventieadviseurs aanwezig; er is een groter aantal disciplines (ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale aspecten, ) in de interne dienst vertegenwoordigd; er is een hoger niveau van aanvullende vorming aanwezig (bijvoorbeeld preventieadviseur niveau I of niveau II); er is meer tijd beschikbaar om te besteden aan preventietaken (bijvoorbeeld in totaal meer uren vrijstelling voor preventieadviseurs door het samenbrengen van uren of punten); er worden meer middelen ter beschikking gesteld. 3.4 Een planning van de organisatie van de gemeenschappelijke interne dienst is uitgewerkt Binnen de gemeenschappelijke interne dienst stellen de participerende schoolbesturen een preventieadviseur (minimaal niveau I of niveau II) aan die belast is met de leiding van de gemeenschappelijke interne dienst en leggen ze het aantal preventieadviseurs, hun niveau van aanvullende vorming en hun prestatieduur vast volgens dezelfde criteria als voor de afzonderlijke interne diensten, maar dan toegepast op het geheel van alle schoolbesturen samen. 3.5 De voorafgaande adviezen van de betrokken comités (CPBW) zijn gevraagd De participerende schoolbesturen moeten aan hun respectievelijke comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) het voorafgaand advies vragen met betrekking tot de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst, de prestatieduur van alle preventieadviseurs binnen de gemeenschappelijke interne dienst. Als het schoolbestuur geen CPBW opgericht heeft, wordt het advies van de syndicale afvaardiging gevraagd. 6) KB GIDPBW, art. 2. 7) Wet welzijn, art. 35.

4 4 M-VVKSO De adviezen bestaan naar gelang van het geval uit een afschrift van de goedgekeurde notulen van een vergadering van het comité, of uit een verklaring die ondertekend is door alle betrokken werknemersafgevaardigden. Deze documenten worden als bijlage bij de aanvraag gevoegd. Een modelformulier voor het uitbrengen van het advies van het CPBW of de syndicale delegatie is als bijlage 2 bij deze mededeling gevoegd. 3.6 Er bestaat een voorafgaand akkoord tussen de participerende schoolbesturen Indien participerende schoolbesturen een beroep wensen te doen op preventieadviseurs van één van de andere schoolbesturen die de wettelijke vorming bezitten inzake ergonomie, bedrijfshygiëne of psychosociale aspecten 8), dan dient hieromtrent een voorafgaand akkoord afgesloten te worden. Dit akkoord maakt u kenbaar door in Bijlage 3 (eerste lid, derde puntje) bij deze mededeling deze deskundigheden te vermelden. Voor schoolbesturen is dit een interessante manier om bijvoorbeeld de beschikking te krijgen over een eigen preventieadviseur inzake psychosociale aspecten (de zogenaamde PAPA). Dit voorafgaand akkoord is enkel vereist voor preventieadviseurs gespecialiseerd inzake ergonomie, bedrijfshygiëne of psychosociale aspecten, niet voor een preventieadviseur gespecialiseerd inzake arbeidsveiligheid. 4 Procedure tot aanvraag of tot wijziging van een GIDPBW 4.1 Het indienen van de aanvraag De participerende schoolbesturen wijzen in hun midden een aanvrager aan die namens alle participerende schoolbesturen de aanvraag indient. De aanvrager is één van de schoolbesturen of de scholengemeenschap indien dit een rechtspersoon (vzw) is. De aanvrager dient namens de participerende schoolbesturen de aanvraag in bij de Algemene Directie van de Humanisering van de Arbeid (AD HUA). Als bijlage 1 bij deze mededeling vindt u een Word-document dat u kunt gebruiken om uw aanvraag in te dienen 9). Op het aanvraagformulier wordt het volgende vermeld: de identiteit van de aanvrager en van de participerende schoolbesturen, de geplande organisatie van de gemeenschappelijke interne dienst (zie hoger, punt 3.4), de voordelen die de gemeenschappelijke interne dienst zal bieden in vergelijking met de afzonderlijke interne diensten (zie hoger, punt 3.3). Ook worden een aantal bijlagen toegevoegd: de adviezen 10) van de betrokken comités (CPBW) of van de syndicale delegaties (zie hoger, punt 3.5), een verklaring 11) die door alle participerende schoolbesturen ondertekend is en waaruit blijkt dat zij de aanvraag onderschrijven. 8) Koninklijk besluit van 5 december 2003 betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, Belgisch Staatsblad, 22 december 2003, art. 2. 9) Dit aanvraagformulier is gebaseerd op het modelaanvraagformulier dat als bijlage bij het KB GIDPBW besluit gevoegd is. 10) Een modelformulier is als Bijlage 2 bij deze mededeling gevoegd. 11) Een modelformulier is als Bijlage 3 bij deze mededeling gevoegd.

5 5 M-VVKSO Het aanvraagformulier wordt gestuurd naar FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie van de Humanisering van de Arbeid Ernest Blerotstraat BRUSSEL. 4.2 Onderzoek door en advies van de arbeidsinspectie (TWW) De Algemene Directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) onderzoekt de aanvraag en formuleert haar advies. Bij dit advies houdt de arbeidsinspectie in het bijzonder rekening met de volgende elementen 12) : het aantal voorziene preventieadviseurs, het niveau van hun aanvullende vorming evenals de tijd die ze zullen kunnen besteden aan preventietaken; het niveau van de aanvullende vorming van de preventieadviseur die belast wordt met de leiding van de gemeenschappelijke interne dienst, en de tijd die hij of zij zal kunnen besteden aan preventietaken. 4.3 Ministerieel besluit Indien de aanvraag een gunstig advies krijgt van de arbeidsinspectie, wordt een ministerieel besluit 13) aan de bevoegde minister ter goedkeuring voorgelegd. Deze goedkeuring mag evenwel niet als een automatisme gezien worden. Indien de minister zijn toelating verleent, kan hij bijkomende voorwaarden en bepalingen opleggen. In de praktijk komt dit vrijwel nooit voor. Indien de minister zijn toelating weigert, motiveert hij zijn weigering via een aangetekend schrijven aan de aanvrager. In de praktijk neemt de procedure doorgaans zes tot negen maanden in beslag. 4.4 Wijziging van de samenstelling van de gemeenschappelijke interne dienst Om de samenstelling van de gemeenschappelijke interne dienst te wijzigen of om de werking ervan te beëindigen, volgt men dezelfde procedure als bij de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst. 5 Overige modaliteiten 5.1 Inzake de opdeling in technische bedrijfseenheden Indien het schoolbestuur op basis van het sociaal overleg opgedeeld is in technische bedrijfseenheden, moet per technische bedrijfseenheid (TBE) een preventieadviseur aangesteld zijn en vanaf 50 voltijds equivalente werknemers een comité (CPBW) opgericht zijn. Deze preventieadviseur moet werkzaam zijn binnen de technische bedrijfseenheid waarvoor hij of zij aangesteld is. 12) We gaan niet in op de mogelijkheid om contactpersonen aan te wijzen tussen de gemeenschappelijke interne dienst en de participerende schoolbesturen, omdat deze situatie binnen het katholiek onderwijs niet voorkomt. 13) Wet welzijn, art. 38, 2.

6 6 M-VVKSO Inzake de aansluiting bij een externe dienst (EDPBW) Alle participerende schoolbesturen dienen aangesloten te zijn bij dezelfde externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) 14). Deze verplichting geldt niet voor de duur van de wettelijke opzeggingstermijn 15). Zodra het schoolbestuur de overeenkomst met zijn externe dienst opgezegd heeft, kan het dus aansluiten bij een gemeenschappelijke interne dienst, ook als het (nog) niet aangesloten is bij dezelfde externe dienst als de andere participerende schoolbesturen. 5.3 Inzake de preventieadviseurs De preventieadviseurs van de gemeenschappelijke interne dienst behoren tot het personeel van één van de participerende schoolbesturen, maar ze hebben toegang tot alle instellingen (scholen, centra, internaten) van alle participerende schoolbesturen om er hun opdracht en taken uit te oefenen 16). De participerende schoolbesturen maken afspraken met betrekking tot de coördinatie van de werkzaamheden van de preventieadviseurs. De bevoegdheden van de leidend preventieadviseur en het werkterrein van elke preventieadviseur worden omschreven. De wijze van advies verstrekken en rapporteren aan de onderscheiden schoolbesturen wordt vastgelegd. Het principe blijft evenwel dat elke preventieadviseur bevoegd is voor alle arbeidsplaatsen van elk betrokken schoolbestuur, ook van de schoolbesturen waarmee hij of zij geen arbeidsovereenkomst heeft. Elk schoolbestuur dient derhalve aan de preventieadviseurs alle inlichtingen en informatie te geven die nodig zijn om hun functie uit te oefenen. 5.4 Inzake de leiding van de gemeenschappelijke interne dienst Gezien de omvang van een gemeenschappelijke interne dienst zullen er doorgaans verscheidene preventieadviseurs voltijds of deeltijds werkzaam zijn. Indien er in de gemeenschappelijke interne dienst meer dan één preventieadviseur werkzaam is, moet één van hen belast worden met de leiding van de dienst 17). Daarvoor is het voorafgaand advies van het comité (CPBW) vereist. Naar gelang van het aantal werknemers en de risico s die aanwezig zijn in de participerende instellingen, dient de leidend preventieadviseur met vrucht een opleiding van niveau I of niveau II gevolgd te hebben 18). Een preventieadviseur die uitsluitend een opleiding inzake de basiskennis gevolgd heeft ( niveau III ), is niet bevoegd om de functie van leidend preventieadviseur op zich te nemen. De leidend preventieadviseur hangt rechtstreeks af van de persoon die belast is met het dagelijks beheer van de entiteit waarvoor hij of zij adviezen verstrekt. Indien de leidend preventieadviseur bijvoorbeeld aangesteld is op het niveau van de scholengemeenschap, hangt hij of zij rechtstreeks af van de coördinerend directeur. Boven- 14) KB GIDPBW, art ) De wettelijke opzeggingstermijn bedraagt ten minste zes maanden. Deze termijn vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op deze waarin de opzegging wordt gegeven en eindigt op 31 december van het lopende of het volgende kalenderjaar. Indien de opzegging bijvoorbeeld gebeurt op 15 juni 2014, dan eindigt de opzeggingstermijn op 31 december Indien de opzegging daarentegen gebeurt op 15 juli 2014, dan eindigt de opzeggingstermijn op 31 december ) KB GIDPBW, art. 9, tweede lid. 17) Wet welzijn, art ) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk, Belgisch Staatsblad, 31 maart 1998, art. 15.

7 7 M-VVKSO dien heeft hij of zij rechtstreeks toegang tot de personen die belast zijn met het dagelijks beheer van de technische bedrijfseenheden 19). Het takenpakket van de leidend preventieadviseur bestaat in de eerste plaats uit de coördinatie van de werkzaamheden inzake preventie en bescherming binnen de gemeenschappelijke interne dienst. Dit takenpakket wordt opgenomen in de functiebeschrijving van betrokkene. De leidend preventieadviseur kan in principe deze opdracht combineren met een bijkomende opdracht van lokaal preventieadviseur in een bepaalde school. Indien echter de gemeenschappelijke interne dienst een groot aantal instellingen en/of vestigingsplaatsen omvat, dan zijn deze twee opdrachten moeilijk te combineren. Het toezicht op de lokale preventieadviseurs wordt uitgeoefend door de leidend preventieadviseur wat de uitgebrachte adviezen betreft. Het toezicht op de lokale preventieadviseurs wordt uitgeoefend door de leden van de hiërarchische lijn (directeur, adjunct-directeur, ) wat het algemeen functioneren betreft. Zo zal de leidend preventieadviseur een lokale preventieadviseur bijvoorbeeld kunnen aanspreken indien deze nalaat bepaalde veiligheidscontroles tijdig aan te vragen of zijn adviezen te laat verstrekt. Anderzijds zal de directeur de preventieadviseur bijvoorbeeld kunnen aanspreken indien deze te laat op het werk verschijnt of het rookverbod overtreedt. 5.5 Inzake de verslaggeving De maandverslagen en het jaarverslag worden opgesteld op het niveau van de gemeenschappelijke interne dienst. Zij bevatten evenwel bijlagen met afzonderlijke gegevens betreffende elk van de participerende schoolbesturen. 19) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk, Belgisch Staatsblad, 31 maart 1998, art. 16.

8 Bijlage 1 M-VVKSO B01 Bijlage 1: Aanvraag tot oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk De aanvrager vult dit formulier in en stuurt het naar FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie van de Humanisering van de Arbeid, Ernest Blerotstraat 1, 1070 BRUSSEL 1. Identiteit van de aanvrager (de aanvrager is de rechtspersoon het schoolbestuur of de scholengemeenschap die namens de betrokken schoolbesturen gemachtigd is deze aanvraag te doen): Naam Adres (maatschappelijke zetel) 2. Identiteit van de betrokken ondernemingen (in te vullen voor elk betrokken schoolbestuur) 1) 2.1 Identiteit 2) 3) 1) Voeg via Kopiëren/plakken de nodige tabellen toe indien meer dan 10 schoolbesturen aan de gemeenschappelijke interne dienst participeren. Schrap zo nodig overtollige tabellen. 2) Noem alle vestigingsplaatsen en vermeld telkens naam, adres en aantal werknemers. die door meer dan één schoolbestuur gebruikt worden, worden slechts eenmaal in de lijst opgenomen. Voor zulke vestigingsplaatsen vermeldt u het maximum aantal werknemers dat er gelijktijdig aanwezig kan zijn. Indien u daarover beschikt, voegt u best een organigram toe of een ander document dat de structuur van de gemeenschappelijke interne dienst verduidelijkt. 3) Vermeld hier de NACE-code van de hoofdactiviteit (Verordening 1893/2006 van 20 december 2006, Publicatieblad van de Europese Unie, nr. L 393/1 van 30 december 2006). Zie ook bijlage 2 bij de mededeling M-VVKSO d.d. 19 december 2007 betreffende wijziging van de Europese NACEcode.

9 Bijlage 1 M-VVKSO B Identiteit 2.3 Identiteit 2.4 Identiteit

10 Bijlage 1 M-VVKSO B Identiteit 2.6 Identiteit 2.7 Identiteit

11 Bijlage 1 M-VVKSO B Identiteit 2.9 Identiteit 2.10 Identiteit Juridische, economische, geografische of technische band tussen de betrokken werkgevers:

12 Bijlage 1 M-VVKSO B01 3. Geplande organisatie van de gemeenschappelijke interne dienst PBW: Samenstelling van de dienst Preventieadviseur belast met de leiding van de gemeenschappelijke dienst (indien reeds gekend) Aantal eventuele overige preventieadviseurs Vorming en prestatieduur van de preventieadviseurs 4) Preventieadviseur belast met de leiding Overige preventieadviseurs 7) Niveau van de aanvullende vorming 5) Voorgestelde minimum prestatieduur 6) Zijn er contactpersonen 8) voorzien tussen de dienst PBW en voormelde ondernemingen? Zo ja, aantal en verdeling over de exploitatiezetels Zijn er afspraken gemaakt tussen de ondernemingen onderling naar tijdsbesteding? Zo ja, welke? 4) In te vullen voor de preventieadviseur belast met de leiding en voor de eventuele overige preventieadviseurs. Indien NA het verkrijgen van de toestemming tot oprichting van de gemeenschappelijke interne dienst een werknemer van één van de participerende schoolbesturen met succes een aanvullende opleiding tot preventieadviseur inzake ergonomie, bedrijfshygiëne of psychosociale aspecten volgt en indien ook de andere schoolbesturen een beroep wensen te doen op de expertise van deze preventieadviseur (zie punt 3.6 van de mededeling), dan wordt contact opgenomen met de bevoegde arbeidsinspectie (TWW, Toezicht op het welzijn op het Werk) om dit te melden. 5) Vul in: Niveau I, Niveau II, Basisvorming of Geen. 6) Uit te drukken in % van een voltijdse betrekking. Als de opdrachtbreuk van het personeelslid bijvoorbeeld 20 lesuren bedraagt, en hij of zij wordt voor 15 lesuren vrijgesteld als preventieadviseur, dan bedraagt de prestatieduur 75 %. 7) Vul GEEN namen van personen in. 8) In de scholen waar geen comité PBW bestaat, kan bij ontstentenis van een preventieadviseur een contactpersoon tussen de school en de gemeenschappelijke dienst aangeduid worden. De ambtenaar van de Algemene directie Toezicht op het Welzijn op het werk die de aanvraag onderzoekt, oordeelt of een contactpersoon moet aangeduid worden en of deze contactpersoon een basisvorming moet volgen of niet.

13 Bijlage 1 M-VVKSO B01 4. Voordelen die de gemeenschappelijke interne dienst biedt ten opzichte van de afzonderlijke interne diensten (inzake het aantal preventieadviseurs, het niveau van aanvullende vorming, de prestatieduur, de middelen, ) 5. Aantal bijlagen Indien er een comité PBW 9) of een syndicale afvaardiging bestaat in één of meerdere van de betrokken ondernemingen, dienen deze organen te worden geraadpleegd omtrent onderhavige aanvraag en dienen als bijlage te worden gevoegd: hun advies omtrent de oprichting van de gemeenschappelijke dienst PBW; hun advies omtrent de voorgestelde minimum prestatieduur van de leidinggevende preventieadviseur en de overige preventieadviseurs. Deze adviezen kunnen bestaan hetzij uit een afschrift van de goedgekeurde notulen van een comitévergadering, hetzij uit een verklaring 10) ondertekend door alle betrokken werknemersafgevaardigden. Als bijlage wordt tevens gevoegd: een door alle betrokken werkgevers ondertekende verklaring of overeenkomst, waaruit blijkt dat zij deze aanvraag onderschrijven 11). Datum Naam, functie en handtekening 9) Voor overheidsdiensten (i.c. schoolbesturen van het officieel onderwijs) het bevoegde overlegcomité. 10) Een modelformulier is als Bijlage 2 bij deze mededeling gevoegd. 11) Een modelformulier is als Bijlage 3 bij deze mededeling gevoegd.

14 Bijlage 2 M-VVKSO B02 Bijlage 2: Advies van het CPBW of de syndicale delegatie bij de aanvraag tot oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk In zijn vergadering van [datum] heeft (schrappen wat niet past) het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, de syndicale delegatie 1), werkzaam binnen [naam ] en bevoegd voor de volgende vestigingsplaatsen het volgende advies 2) uitgebracht: 1) omtrent de oprichting van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk 3) 2) omtrent de voorgestelde minimum prestatieduur van de leidinggevende preventieadviseur en de overige preventieadviseurs 4) Datum Naam en handtekening van alle betrokken werknemersafgevaardigden: 1) Aan de aanvraag tot oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk dient een afzonderlijk advies toegevoegd te worden van elk betrokken Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) of van de betrokken syndicale delegatie die de taken van het CPBW waarneemt, overeenkomstig art. 52 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 2) Het advies vermeldt het akkoord van het comité of in voorkomend geval de wijzigingen die worden voorgesteld. 3) Over te nemen uit de notulen van de vergadering van het CPBW of van de syndicale delegatie of toe te voegen als afzonderlijke verklaring ondertekend door alle betrokken werknemersafgevaardigden. 4) Over te nemen uit de notulen van de vergadering van het CPBW of van de syndicale delegatie of toe te voegen als afzonderlijke verklaring ondertekend door alle betrokken werknemersafgevaardigden.

15 Bijlage 3 M-VVKSO B03 Bijlage 3: Verklaring van de betrokken schoolbesturen 1) bij de aanvraag tot oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk De schoolbesturen (vul de naam, het ondernemingsnummer en het adres van de maatschappelijke zetel in van alle betrokken schoolbesturen) verklaren overeenkomstig artikel 38, 1 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming te willen oprichten, verklaren te voldoen aan alle voorwaarden die door het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk gesteld worden, verklaren zich akkoord 2) om gemeenschappelijk een beroep te doen op de deskundigheden [ergonomie / bedrijfshygiëne / psychosociale aspecten van de arbeid] 3), waarvoor werknemers van één of meerdere betrokken schoolbesturen een vorming bezitten 4), onderschrijven de aanvraag die door [naam van de aanvrager] ingediend wordt. Datum Namens de schoolbesturen (naam, functie en handtekening van de gemandateerde van elk schoolbestuur): 1) Dit formulier omvat de verklaring waarvan sprake in punt 5 van Bijlage 1 en dient ondertekend te worden door elk schoolbestuur dat betrokken is bij de oprichting van de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. 2) Overeenkomstig artikel 2, 4, tweede gedachtestreepje, van het KB GIDPBW. 3) Schrap de deskundigheden die niet van toepassing zijn. Schrap het volledige artikel indien geen enkele van de genoemde deskundigheden gedeeld wordt. 4) Vorming overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 december 2003 betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de externe diensten.

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Codex over het welzijn op het werk Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Titel 2. De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Omzetting in Belgisch

Nadere informatie

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 16.11.2009) Afdeling 1. Definities Artikel 1.-

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

Hoe oprichten van een GID? Samenwerken in een Gemeenschappelijke Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Hoe oprichten van een GID? Samenwerken in een Gemeenschappelijke Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk. Samenwerken in een Gemeenschappelijke Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk. 1. Wettelijk? Hoe oprichten van een GID? WW: Art. 33.- 1. Elke werkgever is verplicht een Interne Dienst

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007 Opgelet! Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Formulier C - Dienstjaar 2007 Te bezorgen aan de bevoegde regionale directie(s) vóór 1 april 2008 Dit formulier C is

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Circulaire EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

Circulaire EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK DOEL VAN DE OPRICHTING Artikel 40 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk voorziet in de oprichting van externe diensten voor preventie en

Nadere informatie

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit. KONINKLIJK BESLUIT van 24 JUNI 1998 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen,

Nadere informatie

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 17 JUNI 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale

Nadere informatie

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Artikel 1: Wettelijk kader

Nadere informatie

Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden

Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad werkgevers

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Formulier B - Dienstjaar 2000

Formulier B - Dienstjaar 2000 Opgelet! Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Formulier B - Dienstar 2000 Te bezorgen aan de bevoegde directie(s) van de Technische Inspectie vóór 1 april 2001 Dit

Nadere informatie

Aanvraag van een detachering

Aanvraag van een detachering Aanvraag van een detachering Agentschap voor Onderwijsdiensten Cel Detacheringen (kamer 3M10) Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL Tel. 02 553 90 08 1F3C8D-001962-02-080609 In

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters (B.S )

Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters (B.S ) Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters (B.S. 3.8.2001) HOOFDSTUK I. Definities Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder

Nadere informatie

Circulaire WAP - nr. 4. Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen

Circulaire WAP - nr. 4. Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen Toezicht op de aanvullende pensioenen Brussel, 15 november 2005 Circulaire WAP - nr. 4 Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen Mevrouw, Mijnheer, De wet van 28 april

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) MODEL HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.- In dit reglement wordt verstaan onder : 1 "besluit" : het koninklijk besluit van 28 september 1984

Nadere informatie

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 rechtsbron bron/reg.nr. rechtsbrondatum publicatiedatum pagina Wet - 22.12.1989 K.B. - B.S. - 30.12.1989 21382 Wet - 29.03.2012 B.S. - 06.04.2012

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING Bijlage 2: Cao 104 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5

Nadere informatie

betreffende de scholengemeenschappen in het basis- en secundair onderwijs

betreffende de scholengemeenschappen in het basis- en secundair onderwijs stuk ingediend op 1083 (2010-2011) Nr. 3 1 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet betreffende de scholengemeenschappen in het basis- en secundair onderwijs Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

Nadere informatie

WELZIJN OP HET WERK. Preventie- en beschermingsorganen ter beschikking van de werkgever

WELZIJN OP HET WERK. Preventie- en beschermingsorganen ter beschikking van de werkgever Informatief 2009/113 - bijlage 1 Datum 5 augustus 2009 Ons kenmerk JB/MTR/AS/723//2009 WELZIJN OP HET WERK Preventie- en beschermingsorganen ter beschikking van de werkgever Jules BAERT 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 37 van 12 oktober 2001 met betrekking tot de modellen van jaarverslag van de externe

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Codex over het welzijn op het werk Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Titel 7. Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn

Nadere informatie

Wet van 12 juli 2013 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen

Wet van 12 juli 2013 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen Wet van 12 juli 2013 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen (BS, 26-07-2013) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling Artikel 1 Deze wet regelt

Nadere informatie

Aanvraag tot kwalificatie van de arbeidsrelatie

Aanvraag tot kwalificatie van de arbeidsrelatie Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie (CAR) Nederlandstalige kamer Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel Dossier nr: 117/NL/2018/02/12

Nadere informatie

Circulaire 2013/14 EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

Circulaire 2013/14 EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Doel van de oprichting Artikel 40 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk voorziet in de oprichting van externe diensten voor preventie en

Nadere informatie

(van toepassing vanaf ) HOOFDSTUK I. - Definities.

(van toepassing vanaf ) HOOFDSTUK I. - Definities. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 betreffende het verlaagd tarief van de successierechten in geval van overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen (van toepassing

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 104 -------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 ------------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN Tussen. vertegenwoordigd door... hierna genoemd, de werkgever, enerzijds en. geboren te... op... hierna genoemd, de student, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 109 van 27 oktober 2006 over het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Concordantietabel boek II Organisatorische structuren en sociaal overleg van de codex welzijn op het werk

Concordantietabel boek II Organisatorische structuren en sociaal overleg van de codex welzijn op het werk Concordantietabel boek II Organisatorische structuren en sociaal overleg van de codex welzijn op het werk Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE SOCIALE GEVOLGEN VAN DE INVOERING VAN NIEUWE TECHNOLOGIEEN ------------------ Gelet op de

Nadere informatie

Tussen de hierna vermelde schoolraad. Via-scholen Secundair onderwijs. vertegenwoordigd door Tom Sevenants, voorzitter

Tussen de hierna vermelde schoolraad. Via-scholen Secundair onderwijs. vertegenwoordigd door Tom Sevenants, voorzitter 1 Bijlage: Model van overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten Tussen de hierna vermelde schoolraad Via-scholen

Nadere informatie

KB Verzwaarde risico s. Gewijzigd door :

KB Verzwaarde risico s. Gewijzigd door : Koninklijk besluit van 23.12.2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's (BS van 30.12.2008) Gewijzigd door : KB 25.11.2015 BS 27.11.2015

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING Nr 02 / 2004 van 15 maart 2004

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING Nr 02 / 2004 van 15 maart 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Codex over het welzijn op het werk Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Titel 9. De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 16

Nadere informatie

Overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten

Overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten 1 Overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten Tussen de hierna vermelde schoolraad schoolraad van de scholen

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 9 MEI 2018: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN DE VOLMACHT PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 30 ter attentie van mevrouw Aude Gaudy) EN VERVOLGENS HET ORIGINEEL

Nadere informatie

Financiering van demografieplannen

Financiering van demografieplannen Financiering van demografieplannen CAO gesloten op 20 april 2016 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen sector van de chemie, kunststoffen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK -------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Formulier B - Dienstjaar 2001

Formulier B - Dienstjaar 2001 Opgelet! arverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Formulier B - Dienstjaar 2001 Te bezorgen aan de bevoegde directie(s) van de Technische Inspectie vóór 1 april 2002 Dit

Nadere informatie

FOD WASO Voorzitter van het Paritair Comité 337 Ernest Blerotstraat, BRUSSEL I. ORGANISATOR VAN DE OPLEIDING. Voorwaarden

FOD WASO Voorzitter van het Paritair Comité 337 Ernest Blerotstraat, BRUSSEL I. ORGANISATOR VAN DE OPLEIDING. Voorwaarden AANVRAAGFORMULIER te voegen bij het PROGRAMMA van de opieidingen voorgelegd voor erkenning in het kader van het Betaald Educatief Verlof door het Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector (PC

Nadere informatie

AANGIFTE VAN BEROEPSZIEKTEN. Verklarende nota

AANGIFTE VAN BEROEPSZIEKTEN. Verklarende nota Bijlage AANGIFTE VAN BEROEPSZIEKTEN Verklarende nota Algemene inleiding Het aangifteformulier van beroepsziekten werd ingevoerd in 1974 krachtens het koninklijk besluit van 24 april 1974 (BS van 10 mei

Nadere informatie

Aanvraag tot kwalificatie van de arbeidsrelatie

Aanvraag tot kwalificatie van de arbeidsrelatie Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie (CAR) Nederlandstalige kamer Dossier nr: 062/nl/2016/05/09/X Verzoekende partijen: - X - BVBA Y Aanvraag tot kwalificatie van de arbeidsrelatie

Nadere informatie

Hoofdstuk VI. Het re-integratietraject van een werknemer die het overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet kan uitoefenen

Hoofdstuk VI. Het re-integratietraject van een werknemer die het overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet kan uitoefenen Hoofdstuk VI. Het re-integratietraject van een werknemer die het overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet kan uitoefenen Art. I.4-72 Het re-integratietraject bedoeld in dit hoofdstuk beoogt de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE COMMISSIE VOOR GESCHILLEN VAN HET CONFESSIONEEL MBO

REGLEMENT VOOR DE COMMISSIE VOOR GESCHILLEN VAN HET CONFESSIONEEL MBO REGLEMENT VOOR DE COMMISSIE VOOR GESCHILLEN VAN HET CONFESSIONEEL MBO Artikel 1 I. Het Confessioneel MBO kent een commissie voor geschillen, hierna te noemen: de commissie. 2. De commissie wordt in stand

Nadere informatie

Wettelijke en juridische aspecten

Wettelijke en juridische aspecten Wettelijke en juridische aspecten 8 oktober 2013 Krista.dekoning@gidpbw.be 1 Europese regelgeving (p.7) Richtlijnen: - economische - sociale Omzetten in Belgisch recht bv. CE markering, PBM s 2 Belgische

Nadere informatie

Sociale verkiezingen 2012. Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen

Sociale verkiezingen 2012. Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen SB.12.033 DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 29 maart 2012 VSKO/DB/12.06 Contact: Paul Wille: paul.wille@vsko.be Sociale verkiezingen 2012 Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen 1 Context In

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel 1/ 6 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... Stamboeknummer... wonende te... personeelslid van VZW Katholiek Basisonderwijs

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGEN. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 10.7.2017 JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGEN bij het Gezamenlijk voorstel voor een Besluit

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE ONDERNEMINGEN, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 BIS VAN 10 NOVEMBER

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 1/ 5 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 2017-2018 Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... stamboeknummer... wonende te... personeelslid

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 1

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 1 Koninklijk besluit van 17 augustus 2013 houdende uitvoering van hoofdstuk 4, afdeling 2, van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen (BS, 02-09-2013) FILIP, Koning

Nadere informatie

INVOEREN VAN EEN WELZIJNSBELEID IN DE SCHOOL. Welzijnsdag 12 november 2012

INVOEREN VAN EEN WELZIJNSBELEID IN DE SCHOOL. Welzijnsdag 12 november 2012 INVOEREN VAN EEN WELZIJNSBELEID IN DE SCHOOL Welzijnsdag 12 november 2012 Hoe begin ik eraan? Veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieu in scholen WELZIJNSBELEID 2 De 7 welzijnsdomeinen 1 de arbeidsveiligheid

Nadere informatie

Formulier B - Dienstjaar 2002

Formulier B - Dienstjaar 2002 Opgelet! arverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Formulier B - Dienstjaar 2002 Te bezorgen aan de bevoegde directie(s) van de Technische Inspectie vóór 1 april 2003 Dit

Nadere informatie

Standaard informatie voor de aanvraag tot goedkeuring van een GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST VOOR FYSISCHE CONTROLE

Standaard informatie voor de aanvraag tot goedkeuring van een GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST VOOR FYSISCHE CONTROLE Standaard informatie voor de aanvraag tot goedkeuring van een GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST VOOR FYSISCHE CONTROLE 0. Reglementaire basis Artikel 23.1.1 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 voor de

Nadere informatie

Circulaire 2016/03. Tarifering Externe Diensten PBW

Circulaire 2016/03. Tarifering Externe Diensten PBW Een nieuwe tarifering voor Externe Diensten Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) PRINCIPE KB 27 november 2015, dat het KB Externe Diensten van 27 maart 1998 wijzigt WELZIJNSWET 1996 Welzijnswet

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

De loonkloof tussen mannen en vrouwen bestrijden: voorstelling van de nieuwe juridische instrumenten

De loonkloof tussen mannen en vrouwen bestrijden: voorstelling van de nieuwe juridische instrumenten De loonkloof tussen mannen en vrouwen bestrijden: voorstelling van de nieuwe juridische instrumenten De rol van de Ondernemingsraad Jordy De Dobbeleer AD Individuele Arbeidsbetrekkingen (FOD WASO) Overzicht

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 22 januari 2019

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 22 januari 2019 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 22 januari 2019 Jean-Pierre Taverniers, voorzitter, M. Lefevre, H. Decoster, T. Groeseneken, F. Havet, leden vast bureau H. Princen, L. Dotremont,

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 143 van 19 juni 2009 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Bescherming van stagiairs

Bescherming van stagiairs 21 SEPTEMBER 2004. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van stagiairs (1) Belgisch Staatsblad 4 oktober 2004 Gewijzigd door : KB van 30/09/05 BS van 13/10/05 KB van 02/06/06 BS van 17/07/06

Nadere informatie

FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE

FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE X - 60 Van 9 december tot 22 decembre 2011 Schriftelijke mededeling door de werkgever : aan de Raad of aan het Comité of, bij ontstentenis ervan, aan

Nadere informatie

De loonkloof tussen mannen en vrouwen bestrijden: voorstelling van de nieuwe juridische instrumenten

De loonkloof tussen mannen en vrouwen bestrijden: voorstelling van de nieuwe juridische instrumenten De loonkloof tussen mannen en vrouwen bestrijden: voorstelling van de nieuwe juridische instrumenten De rol van de Ondernemingsraad Jordy De Dobbeleer AD Individuele Arbeidsbetrekkingen (FOD WASO) Overzicht

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003 TOT INSTELLING VAN EEN HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRAND-WEERDIENSTEN EN TWEE SUPRA-PROVINCIALE OPLEIDINGSRADEN VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN.

Nadere informatie

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 7; BVR tot organisatie van het schooljaar. Goedkeuringsdatum: 17 april 1991 Publicatiedatum: B.S.11/07/1991 COORDINATIE B.Vl.R. 15-12-1993 - B.S. 8-3-1994 B.Vl.R. 31-8-2001 - B.S. 24-10-2001 De Vlaamse Regering,

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

Tijdelijke werkloosheid - Economische redenen

Tijdelijke werkloosheid - Economische redenen ABVV-Metaal oktober 2014 e-doc Tijdelijke werkloosheid - Economische redenen Indien er in een bedrijf onvoldoende werk is bijv. omwille van het wegvallen van een bestelling of een verlies van klant(en),

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

Aanvraag tot kwalificatie van de arbeidsrelatie

Aanvraag tot kwalificatie van de arbeidsrelatie Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie (CAR) Nederlandstalige kamer Dossier nr: 048/Nl/2015/10/9/NV X Verzoekende partijen: - NV X - Dhr. Z Aanvraag tot kwalificatie van de arbeidsrelatie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 22 VAN 26 JUNI ------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 22 VAN 26 JUNI ------------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 22 VAN 26 JUNI 1975 BETREFFENDE HET ONTHAAL EN DE AANPASSING VAN DE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ------------------------------ Gelet op de wet van 20 juli 1961 ter

Nadere informatie

Financiering van demografieplannen

Financiering van demografieplannen Financiering van demografieplannen CAO gesloten op 19 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen sector van de chemie,

Nadere informatie

Financiering van demografieplannen

Financiering van demografieplannen Financiering van demografieplannen CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen sector

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 81077 N. 2011 3449 VLAAMSE OVERHEID [C 2011/36029] 7 OKTOBER 2011. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 betreffende de mandaten van

Nadere informatie

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector Wettelijke verplichtingen inzake het onthaal van nieuwe medewerkers 1. Het KB van 25 april 2007 Het KB van 25 april 2007 wijst de hiërarchische lijn, de werkgever en de interne dienst voor preventie en

Nadere informatie

NIEUWE REGELS VOOR DE RE-INTEGRATIE VAN ARBEIDS- ONGESCHIKTE WERKNEMERS

NIEUWE REGELS VOOR DE RE-INTEGRATIE VAN ARBEIDS- ONGESCHIKTE WERKNEMERS e-doc NIEUWE REGELS VOOR DE RE-INTEGRATIE VAN ARBEIDS- ONGESCHIKTE WERKNEMERS 2 De werkgever is verplicht eerst na te gaan of de werknemer binnen de onderneming nog aangepast of ander werk kan doen. 3

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid SCSZG/18/148 BERAADSLAGING NR. 18/081 VAN 5 JUNI 2018 OVER DE RECHTSTREEKSE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE VZW SYNERSEC EN DE

Nadere informatie

Arbeidsongevallen. Steven Van den Broeck Directie TWW Antwerpen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Arbeidsongevallen. Steven Van den Broeck Directie TWW Antwerpen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Arbeidsongevallen Steven Van den Broeck Directie TWW Antwerpen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg steven.vandenbroeck@werk.belgie.be 5 juni 2018 1 Inhoud 1. Wetgeving 2. EHBO 3. Vergoeding

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2010 verscheen het nieuw koninklijk besluit (KB) van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende

Nadere informatie

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht.

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht. 9 februari 2016 Mevrouw, Mijnheer, Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht. Voorafgaand: Het wetsontwerp tot aanvulling en

Nadere informatie

Decr. Vl. R. 15 juni 1994 betreffende de milleubeleidsovereenkomsten (B.S., 8 juli 1994)

Decr. Vl. R. 15 juni 1994 betreffende de milleubeleidsovereenkomsten (B.S., 8 juli 1994) Decr. Vl. R. 15 juni 1994 betreffende de milleubeleidsovereenkomsten (B.S., 8 juli 1994) Art. 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Art. 2. Een milieubeleidsovereenkomst

Nadere informatie

Art. 1. Toepassingsgebied

Art. 1. Toepassingsgebied Reglement tot het bekomen van een financiële tussenkomst van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven voor interne bedrijfsopleidingen voor bedrijven van meer dan 50 werknemers. Art.

Nadere informatie

BIJZONDERE ONDERHANDELINGSCOMITE EN OVERLEGCOMITE REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

BIJZONDERE ONDERHANDELINGSCOMITE EN OVERLEGCOMITE REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BIJZONDERE ONDERHANDELINGSCOMITE EN OVERLEGCOMITE REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE HOOFDSTUK I. - ALGEMEENHEDEN Art. 1. : Het huidige reglement van inwendige orde vult de beschikkingen aan van het K.B. van

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 1/ 5 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 2018-2019 Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... Stamboeknummer... wonende te... personeelslid

Nadere informatie

Coordinatie--Rechten--patient--Samenstelling-werking--KB doc

Coordinatie--Rechten--patient--Samenstelling-werking--KB doc 1 APRIL 2003. - Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie Rechten van de Patiënt ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 128 van 20 juni 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

STOS, vzw STATUTEN. Oprichting en zetel.

STOS, vzw STATUTEN. Oprichting en zetel. STOS, vzw STATUTEN Oprichting en zetel. Artikel 1. De sinds 1956 opgerichte Soc. Turnrkirng Ontwikkeling Schoten is op 22 september 1998 omgevormd in een vereniging zonder winstoogmerk onder de benaming

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 27 VAN 27 NOVEMBER 1975 BETREFFENDE DE VERPLICHTING VOOR DE WERKGEVER VERTRAGINGEN IN DE BETALINGEN TE MELDEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 27 VAN 27 NOVEMBER 1975 BETREFFENDE DE VERPLICHTING VOOR DE WERKGEVER VERTRAGINGEN IN DE BETALINGEN TE MELDEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 27 VAN 27 NOVEMBER 1975 BETREFFENDE DE VERPLICHTING VOOR DE WERKGEVER VERTRAGINGEN IN DE BETALINGEN TE MELDEN ------------------------------- Gelet op de wet van 5 december

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST

LIO-BAANOVEREENKOMST Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2016-2017 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S. 06.08.2004) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [28 maart 2007 tot

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Curaçaosche Courant van 28 april 1967 No CURAÇAOSCHE ATLETIEK BOND I. NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1 II.

Bijvoegsel van de Curaçaosche Courant van 28 april 1967 No CURAÇAOSCHE ATLETIEK BOND I. NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1 II. Bijvoegsel van de Curaçaosche Courant van 28 april 1967 No. 17 1967 STATUTEN van de CURAÇAOSCHE ATLETIEK BOND I. NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam van Curaçaosche Atletiek Bond,

Nadere informatie

Welkom. Sociale verkiezingen 2012

Welkom. Sociale verkiezingen 2012 Welkom Sociale verkiezingen 2012 1 120 kantoren 750 medewerkers 24 uur per dag 7 dagen op 7 2 Welkom Sociale verkiezingen 2012 Aandachtspunten tijdens het referentiejaar 2011 Isabel Plets Stijn Demeestere

Nadere informatie