Strategisch plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch plan"

Transcriptie

1 Strategisch plan Een brug slaan tussen mensen die hun talenten aanbieden aan mensen die daarmee geholpen kunnen worden

2 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Samenvatting 4 2. Een formule die beweging brengt in de samenleving Missie en visie Stand van zaken Landelijk Provinciaal Lokaal Krachten bundelen in de Zaanstreek Effectief rendement Effecten op de hulpontvanger Effecten op de hulpbieder Effecten voor de woningcorporaties Effecten voor de plaatselijke gemeenten Effecten voor zorginstellingen 7 3. Bepalende factoren van de Presentformule Focus op degene die iets te bieden heeft Samenwerking met maatschappelijke organisaties Werken volgens een structurele opzet en professionele aanpak Door de Zaanstreek, voor de Zaanstreek 9 4. Groeimodel Presentprojecten Maatschappelijke organisaties Organisatiestructuur Meerjarenbegroting 11 Bijlage 1 Bestuur, medewerkers en contactgegevens 12 Bijlage 2 Sponsoren 13 2

3 Voorwoord De missie van Stichting Present concentreert zich op bemiddeling tussen mensen die tijd beschikbaar willen stellen (vrijwilligers) en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. In eerste instantie is als vorm gekozen voor bestaande groepen vrijwilligers die zich incidenteel inzetten. Dit blijkt een "gat" in de welzijnsmarkt te zijn. Het is verbazend, en tegelijk ook schrijnend, wat de inzet en de dienende houding van een groep kan betekenen. Voor zowel degene die de hulp écht nodig heeft als voor degene die deze tijd beschikbaar stelt. Het komt nogal eens voor dat mensen die hulp geboden hebben, aangeven dat ze zelf verrijkt zijn en dat hun ogen open zijn gegaan voor de ander die het qua omstandigheden zoveel minder heeft. De contacten met verschillende maatschappelijke organisaties in de Zaanstreek hebben laten zien dat er in de Zaanstreek behoefte is aan Stichting Present. Zij weten ons te vinden en maken dankbaar gebruik van de groepen vrijwilligers die we hen aanbieden. Zo levert Present een specifieke bijdrage in de beweging die zowel door de landelijke als de lokale overheid is ingezet om van probleemwijken prachtwijken te maken. Binnen het maatschappelijk hulpverleningstraject van een of meerdere personen kan in een dag een grote sprong voorwaarts worden gemaakt om iemand uit problemen of sociaal isolement te halen. De kop is eraf, vanaf 1 oktober 2009 zijn wij gegroeid tot een organisatie die steeds meer bekendheid krijgt in de Zaanstreek. Er zijn groepen vrijwilligers die iets voor een ander willen betekenen, maar niet weten hoe. En er zijn mensen die deze hulp erg goed kunnen gebruiken, door een gebrek aan eigen netwerk, goede gezondheid of geld. En dus blijven wij vol enthousiasme bruggen slaan om deze partijen bij elkaar te krijgen en zo mensen de kans te geven om naar elkaar om te zien. In volle vaart verder! Zo gaat Present Zaanstreek dit strategisch document ten uitvoer brengen vanaf 1 januari Petra de Jong Coördinator Stichting Present Zaanstreek 3

4 Hoofdstuk 1 Samenvatting Stichting Present Zaanstreek heeft als missie: Een brug slaan tussen mensen die hun talenten aanbieden aan mensen die daarmee geholpen kunnen worden. De overtuiging achter deze missie is dat mensen bereid zijn om zich in te zetten in de samenleving en om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens in nood. Echter, de kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor de meeste mensen groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present Zaanstreek wil deze brug zijn in de Zaanstreek. De formule van Present bouwt een brug tussen enerzijds een groot potentieel van flexibel beschikbare mensen die hun talent willen geven en anderzijds de vraag naar ondersteuning uit de samenleving. Wij starten bij de mensen die hun tijd en talent willen geven. Vrijwilligers kunnen zo aangeven wat zij willen doen en wanneer, waarna Present de verbinding legt met maatschappelijke hulpverlening om in hun cliëntenbestand mensen de geboden hulp te geven, als zij zelf niet de gezondheid, het geld of het sociale netwerk hebben om dit te (laten) doen. Voor maatschappelijke organisaties is het aanbod van een vrijwilligersgroep een mogelijkheid tot impuls/interventie binnen bestaande trajecten met cliënten. Een groep van 5 personen die is voorbereid en toegerust door Present is 8 uur aan het werk en stelt daarmee voor een Presentproject al 40 uur in één keer concreet vrijwillig beschikbaar. De ervaring leert dat de inzet van een groep effecten heeft die veel verder reiken dan het project zelf (zie 2.4). Samenwerking met Present past voor maatschappelijke organisaties in de nieuwe manier van werken en ontwikkelingen, die op hun afkomen o.a. in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De werkwijze van Present past niet alleen binnen die ontwikkelingen maar heeft deze als denkkader. Present vraagt hulpverleners vanuit maatschappelijke organisaties om de inzet van een groep vrijwilligers, op basis van de vraag van een cliënt, in te passen binnen het hulpverleningstraject. Maar ook om deze hulpverleners voor, tijdens en na een project de verantwoordelijkheid te nemen voor hun cliënt en om in veel gevallen aanwezig te zijn. Dit is afhankelijk van de problematiek en de relaties die de hulpontvanger heeft. De mate van groei en uitbouw van de vrijwilligersgroepen is mede afhankelijk van de financiële ondersteuning die Present in de Zaanstreek krijgt van lokale en landelijk opererende instanties. Te denken valt aan: de lokale gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland, woningcorporaties en diverse fondsen. 4

5 Hoofdstuk 2 Een formule die beweging brengt in de samenleving De overtuiging achter het werk van Stichting Present Zaanstreek is dat mensen bereid zijn om zich in te zetten en om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en de samenleving. Maar de kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. 2.1 Missie en Visie Missie: Een brug slaan tussen mensen die hun talenten aanbieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Present Zaanstreek wil die brug zijn tussen aan de ene kant een groot potentieel aanbod van flexibel beschikbare mensen die zich willen inzetten voor de medemens en aan de andere kant de vraag naar hulp vanuit de samenleving. Present start bij de mensen die tijd willen geven. Wat willen zij doen en wanneer? Dit aanbod brengt Present onder de aandacht van maatschappelijke organisaties aangeboden om via die weg mensen te helpen die zelf niet de gezondheid, het netwerk of het geld hebben om dat te (laten) doen. Visie: Stichting Present Zaanstreek wil vanuit christelijke basis een sociaal-maatschappelijke beweging op gang brengen, waarbij mensen, met hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden zorg te dragen voor elkaar en de samenleving. Kernwaarden hierin zijn betrouwbaarheid, belangeloosheid en bewogenheid. Partners: Vanuit de visie verbindt Present Zaanstreek zich met de gemeente, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, kerken, verenigingen, bedrijven, etc. Elke partner levert een specifieke bijdrage om de beweging van omzien naar elkaar in de stad te versterken. Hoewel Present zich bij het werver van vrijwilligersgroepen in eerste instantie richt op de kerken is het juist de bedoeling om heel de samenleving erbij te betrekken. Present staat open voor iedere groep, ongeacht levensbeschouwing of etniciteit. Datzelfde geldt voor de ontvangers van hulp. 2.2 Stand van zaken Landelijk Prinses Máxima, beschermvrouwe van het Oranje Fonds heeft op 31 mei 2011 in Ureterp de 50 e lokale Present Stichting geopend. Nadat in 2003 Stichting Present is gestart in Zwolle, wordt in 2006 het besluit genomen om te verbreden naar een landelijk netwerk van lokale stichtingen verspreid over Nederland. Eind 2011 zijn er 53 plaatselijke stichtingen en hebben zich bijna mensen ingezet via Present. Overzicht lokale stichtingen Present Alkmaar Elburg Kampen Soest Almere Enschede Leeuwarden Spijkenisse Amersfoort Epe Leiden Steenwijkerland Amsterdam Gouda Maassluis Texel Apeldoorn Groningen Noordoostpolder (Emmeloord) Utrecht Assen Haarlem Nunspeet Veendam Barendrecht Hardenberg Oldambt (Winschoten) Walcheren Bollenstreek Harderwijk Oldebroek Woerden Den Haag Heerenveen Opsterland Zaanstreek Den Helder Heerhugowaard-Langedijk Papendrecht Zeewolde Deventer Hengelo Rijssen Holten Zutphen Dordrecht Hoogeveen Rotterdam Ede Hoogezand-Sappemeer Smallingerland Eindhoven Houten Sneek 5

6 2.2.2 Provinciaal In de periode van is in samenwerking met de stichtingen Present in Noord-Holland verschillende malen het initiatief genomen om te komen tot een actieve samenwerking met de provincie en een provinciaal platform tot stand te brengen als orgaan om contact met het provinciale bestuur en met provinciaal werkende organisaties te onderhouden. Helaas hebben deze initiatieven geen resultaat opgeleverd en ziet het er niet naar uit dat hier in de nabije toekomst resultaten te boeken zijn. Daarom wordt hier de komende jaren niet actief in geïnvesteerd Lokaal Vanaf maart 2010 is veel tijd besteed aan het leggen van relaties binnen kerken en maatschappelijke organisaties. Dit werk heeft geresulteerd in een toenemend aantal projecten. In 2010 zijn 14 projecten uitgevoerd, in 2011 waren dit er 38 en in 2012 willen we tenminste 35 projecten uitvoeren. Deze groei is onder meer mogelijk geweest door de aanstelling in 2010 van een betaalde kracht voor 0,5 FTE die als coördinator een drijvende kracht is achter het werk van Present. In 2010 is een begin gemaakt met de werving van structurele vrijwilligers die het Operationele Team (OT) van Present versterken. In 2011 zijn er 4 vaste vrijwilligers die diverse werkzaamheden binnen het OT uitvoeren. Door met vaste vrijwilligers te werken blijven de kosten laag en kan Present toch op een professionele wijze de projecten blijven begeleiden en in de komende jaren het aantal projecten uitbreiden. 2.3 Krachten bundelen in de Zaanstreek Bij Present staat het leggen van verbindingen hoog in het vaandel. Niet alleen tussen hulpbieders en hulpontvangers, maar ook de verbinding met maatschappelijke organisaties, de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland, woningcorporaties, kerken en bedrijven. De komende jaren willen we de relatie met de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland verder uitbouwen. Present geeft een antwoord op de kerngedachte achter de WMO: burgers kunnen met Present actief participeren in de samenleving. Nieuwe groepen vrijwilligers worden aangesproken, zoals actieve senioren, tweeverdieners, jongeren en allochtonen. Zo heeft de Present-formule effect op de sociale cohesie in wijken en worden vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund. Zo neemt het beroep op zorgaanbieders af en levert het ook financieel rendement op. De komende jaren wordt actief gezocht of vanuit de Wet Werken naar Vermogen allianties kunnen worden aangegaan. In de afgelopen jaren is er een goede samenwerking ontstaan met woningcorporaties Rochdale, ZVH en Parteon. Als partner voor wonen, zorg en welzijn en als financieel partner om met elkaar op een positieve manier bij te dragen aan problemen op het gebied van leefbaarheid, sociale cohesie en verhuurbaarheid van de woningen. 2.4 Effectief rendement Naast het zichtbare resultaat van een opgeknapte tuin of een opgeruimd huis zijn er voor meerdere partijen die bij een hulpontvanger betrokken zijn effecten te noemen die een Presentproject heeft Effecten op de hulpontvanger Er is tijdens een project positief menselijk contact met de vrijwilligers Er wordt een klus in of rond huis gedaan die men nooit zelf had kunnen doen Er is een frisse nieuwe start mogelijk Het vertrouwen in de mensheid wordt een klein beetje hersteld Het (tijdelijk) doorbreken van een hopeloze situatie en/of isolement Effecten op de hulpbieder Vrijwilligers ervaren het gevoel van zingeving Er ontstaat meer begrip voor mensen in moeilijke omstandigheden De confrontatie met de kwetsbare kant maatschappij Mensen ervaren dat ze gewaardeerd worden Er vindt vaak een relativering op de eigen situatie plaats Mensen ontwikkelen een positievere kijk op vrijwilligerswerk 6

7 2.4.3 Effecten voor de woningcorporaties klussen bij bewoners worden op een menselijke manier uitgevoerd sociale cohesie wordt bevorderd vervuiling en verwaarlozing worden op een positieve manier aangepakt straten knappen op na tuinprojecten problematische bewoners krijgen zetje in goede richting Effecten voor de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland bevolkingsgroepen die normaal gesproken nooit met elkaar in contact komen vinden elkaar mensen aan onderkant samenleving worden geholpen mensen worden geënthousiasmeerd voor vrijwilligerswerk ervaart WMO infrastructuur Effecten voor zorginstellingen activiteiten met bewoners worden uitgevoerd waar geen budget voor is bewoners hebben een fijne middag of avond bewoners worden even uit hun isolement en eenzaamheid verlost bewoners kunnen er weer eens uit personeel wordt ontlast en geïnspireerd 7

8 Hoofdstuk 3 Bepalende factoren van de Presentformule Inleiding Wat is specifiek aan Present? In dit hoofdstuk worden de vier factoren uitgewerkt die bepalend zijn voor de werkwijze van Present. De aanpak van Present bestaat uit de volgende vier succesfactoren: 3.1 Focus op degene die iets te bieden heeft Present begint bij het potentieel van mensen die tijd willen en kunnen geven. De gever is de doelgroep. Present wil mensen bewust maken van mogelijkheden en talenten die ze hebben ontvangen en moedigt hen aan om daar vervolgens anderen in te laten delen. Op basis van het aanbod van mogelijkheden en tijd, wordt een passend project gezocht. Deze werkwijze voorkomt dat mensen zich vanuit een claim of vanuit plichtsgevoel inzetten. Op basis van de ervaring met het inzetten van groepen op dit moment, tendensen zoals de vermaatschappelijking van de zorg en de implementatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, is de verwachting dat de vraag naar inzet van vrijwilligers steeds groter wordt. In studies (o.a. van het sociaal cultureel planbureau) wordt gewezen op de risico s van overbelasting en demotivatie van vrijwilligers en mantelzorgers. Modern vrijwilligerswerk vraagt om een professioneel kader. Mensen die zich in willen zetten stellen eisen aan het vrijwilligerswerk. Voor hen moet vrijwilligerswerk voldoen aan de volgende criteria: 1. Het moet afgebakend zijn in tijd. De moderne vrijwilliger wil weten wanneer en hoeveel tijd hij kwijt is zodat het in te plannen is; 2. Het moet op de goede plek terechtkomen. De vrijwilliger wil er zeker van zijn dat de hulp echt iets heeft betekend; 3. Plaats, materiaal, opdracht en andere randvoorwaarden moeten professioneel geregeld zijn. De vrijwilliger wil meteen aan de slag kunnen en zich niet bezig hoeven te houden met allerlei randvoorwaarden. De formule Present komt aan deze eisen tegemoet. Dit komt onder andere tot uiting in de volgende punten: 1. Van te voren door de groep vastgesteld op welke dag en tijd er een project uitgevoerd wordt; 2. De hulpontvangers worden geselecteerd door de maatschappelijke organisatie zodat Present en de groep zeker weten dat de hulp goed terecht komt en dat de inzet van een groep een impuls is voor het traject dat de maatschappelijke organisatie met hun cliënt is aangegaan. 3. Alle randvoorwaarden om het project uit te kunnen voeren worden aan de hand van standaardprocedures gecoördineerd. Hiervoor is een handboek ontwikkeld. Present stelt de mogelijkheid om iets te geven waardoor de keuze van mensen om tijd beschikbaar te stellen een meer bewuste keuze kan zijn. De ervaring is dat veel mensen zich in een later stadium graag opnieuw inzetten. Door het aanbod centraal te stellen is Present geen nieuw hulpverleningsinitiatief maar een beweging van mensen die bereid zijn om zich in te zetten. Dit aanbod blijkt aanvullend op de vragen vanuit maatschappelijke organisaties die steeds meer vraag gestuurd zijn gaan werken en het biedt mogelijkheden om mantelzorgers gericht te ondersteunen. Organisaties zoals de kerken hebben in de geschiedenis lange tijd een initiërende en uitvoerende taak op zich genomen die we omschrijven als: het betonen van barmhartigheid. Een taak die gaandeweg door de overheid en door professionals is overgenomen. De overheid legt momenteel sterk de nadruk op de verantwoordelijkheid van de burger. Zij wil dat het maatschappelijk middenveld en de professionele hulpverlening elkaar gaan aanvullen. Het in beweging brengen van het maatschappelijk middenveld gaat niet vanzelf in een geïndividualiseerde samenleving waar een begrip als noaberschap niet meer vanzelfsprekend is. 8

9 Present richt zich op een potentieel aan vrijwilligers die nog onvoldoende benut wordt. Er is een omvangrijke stille reserve van mensen die iets te bieden hebben, namelijk: hart, handen en vaardigheden. In veel gevallen zijn mensen zich niet bewust van de mogelijkheden. Er is geen brug om dat aanbod te bundelen en om het te brengen bij de vraag vanuit de samenleving. Door het aanbod centraal te stellen wil Present: 1. Mensen bewust maken van de tijd en/ of middelen die ze hebben ontvangen. 2. De mogelijkheid bieden om tijd en/ of middelen in te zetten voor iemand die daarmee daadwerkelijk geholpen is. 3. De inzet van een groep vrijwilligers zorgvuldig begeleiden. 3.2 Samenwerking met maatschappelijke organisaties Present Zaanstreek zet het aanbod van de groep vrijwilligers in via bestaande hulpverleningstrajecten van maatschappelijke organisaties. Present is geen hulpverlenende instantie, maar heeft een brugfunctie. We zien het als een uitdaging om met vrijwillige inzet de bestaande hulpverleningsketen en de samenhang in wijken te versterken. Present biedt vrijwilligershanden aan bij de maatschappelijke organisatie. Hulpverleners benutten deze inzet van een groep vaak als middel om op meerdere terreinen stappen te zetten. Zo gaat de hulp verder dan alleen het hulpmoment zelf. Ook is de ontmoeting die plaatsvindt heeft positieve gevolgen: Het helpt hulpontvangers om hun vertrouwen in mensen terug te krijgen en het is een mogelijkheid om een grote stap voorwaarts te maken in het hulpverleningstraject. Mensen die hulp nodig hebben kunnen zelf geen hulp aanvragen bij Present. De indicatie, wie hulp wel of niet nodig heeft, is de verantwoordelijkheid van de maatschappelijk hulpverlener, welke bekend is met de situatie van zijn of haar cliënten. Present zoekt daarin steeds naar samenwerking, om aanvullend te zijn op de bestaande hulpverlening en niet concurrerend. In deze aanvullende rol, kijken wij kritisch naar ons eigen functioneren. Het aanbod van Present blijkt goed aan te sluiten bij de vraaggestuurde manier van werken van maatschappelijke organisaties en biedt mogelijkheden om mantelzorgers gericht te ondersteunen. 3.3 Werken volgens een structurele opzet en professionele aanpak Present zet structureel groepen in die incidenteel beschikbaar zijn. Er worden groepen ingezet, maar dit zijn telkens andere groepen. Dit houdt in dat elke groep opnieuw begeleid moet worden. Om de brugfunctie tussen groepen vrijwilligers en maatschappelijke organisaties structureel op te zetten zijn er professionele kaders nodig. Dit is noodzakelijk om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen. De groepen die Present inzet, komen veelal bij kwetsbare en door het leven beschadigde mensen. Dit vraagt om professionele voorbereiding, aansturing en begeleiding. In deze specifieke situaties is het belangrijk dat er kennis en ervaring aanwezig is voor het begeleiden van groepswerk binnen de context van de hulpverlening. Tegelijkertijd vraagt modern vrijwilligerswerk om een professioneel kader, om vrijwilligers te kunnen garanderen dat hun hulp echt een verschil maakt en de randvoorwaarden goed geregeld zijn. Om de structurele stroom van groepen en dus de continuïteit van Present te kunnen waarborgen moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Ten eerste zijn er netwerken nodig in de breedte van samenleving voor het aanbod van groepen. Ten tweede is een netwerk nodig in de breedte van maatschappelijke organisaties om het aanbod van groepen in te kunnen zetten bij mensen die echt hulp nodig hebben. 3.4 Door de Zaanstreek, voor de Zaanstreek Een vierde succesfactor van Present is de verankering in de Zaanstreek. Het is stimulerend om te zien hoe organisaties de samenwerking met Present aangaan en een uitdaging om daar steeds meer organisaties bij te betrekken. Er is vertrouwen opgebouwd binnen verschillende netwerken, zoals kerken, serviceclubs, lokale overheidsorganen en maatschappelijke organisaties, waardoor het mogelijk is om mensen bij elkaar te brengen en te enthousiasmeren. Voor de toekomst is het essentieel dat binnen de organisatie van Present Zaanstreek steeds meer mensen actief zijn die nauw betrokken zijn bij de lokale samenleving en die kunnen inspelen op de ontwikkelingen. 9

10 Hoofdstuk 4: Groeimodel 4.1 Presentprojecten Op basis van het potentieel aan vrijwilligers en de begeleiding die nodig is per Presentproject, is een groeimodel opgesteld. Op basis van een gemiddelde groepsgrootte van de projecten van afgelopen jaren in de Zaanstreek, bestaat een groep uit 5 vrijwilligers die gemiddeld 5 uur per jaar beschikbaar stellen. Per Presentproject wordt daarmee dus 25 uur vrijwillige inzet geleverd. Onderstaande tabel laat de toename in de afgelopen jaren en de verwachte toename van Presentprojecten voor de komende jaren zien. Groeimodel aantal Presentprojecten Jaar Prognose aantal projecten Realisatie aantal projecten Maatschappelijke organisaties Het aantal maatschappelijke organisaties waar Present Zaanstreek mee samenwerkt, is de afgelopen jaren in hoog tempo uitgebreid en zal blijven groeien. Binnen de diverse organisaties zijn vaste contactpersonen aanwezig zijn. De randvoorwaarden blijven : 1. Present heeft een netwerk binnen maatschappelijke organisaties 2. Present zal erkend staan als betrouwbaar en professioneel 3. Maatschappelijke organisaties voldoen aan de door Present gestelde criteria 4.3 Organisatiestructuur De organisatiestructuur van Stichting Present Zaanstad wordt in het volgende organogram uitgebeeld: 10

11 4.4 Meerjarenbegroting De meerjarenbegroting is opgesteld als een realistische begroting op basis van historische gegevens, zoals urenbesteding en uitgaven uit verleden en de beschreven ambities van Present Zaanstreek. Werkelijk 2012 (voorlopig) Prognose INKOMSTEN Gemeente Zaanstad Woningcorporaties Kerken Bedrijven Sponsoring Oranje Fonds** Skanfonds** Acties Overige fondsen Giften, donaties Rentebaten TOTAAL INKOMSTEN LASTEN Beheerslasten Personeelslasten* Materiële lasten huisvesting, kantoor organisatie PR Extra projectkosten TOTAAL LASTEN SALDO BATEN EN LASTEN * Aantal FTE s 0,5 0,6 0,75 0,8 ** Vanaf 2013 aanvraag extra subsidie i.v.m. gebiedsuitbreiding Zaanstreek Formatie personeel Op basis van de CAO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening is een fulltime werkweek vastgesteld op 36 uur. Present verwacht de komende jaren de volgende formatie nodig te hebben voor om de werkzaamheden professioneel te kunnen uitvoeren: Fulltime-equivalent (FTE) FTE vrijwillig 0,5 0,75 0,75 0,8 FTE betaald 0,5 0,55 0,6 0,65 Totaal FTE 1,0 1,3 1,35 1,45 11

12 Bijlage 1 Bestuur en medewerkers in 2012 Bestuur Henk Kooi Ton van der Meij Henk Bouman Ben Haisma Peter Prijs Voorzitter Penningmeester Secretaris Bestuurslid Bestuurslid Coördinator Petra de Jong Commissie van Aanbeveling P. Möhlmann Burgemeester Oostzaan P. Tange Burgemeester Wormerland Dhr. P. van Tellingen Begeleiding Present Nederland Arjan Klein Regiocoördinator Operationeel team Hans Hoeksema Gert-Jan van den Dongen Pierre Hoogwaerts Carine Kok Herman Oomen Idelet van Til Medewerker groepen/ PR Medewerker PR Medewerker ondersteuning Medewerker PR/ Fondswerving Medewerker Fondswerving Medewerker ondersteuning Contactgegevens Naam Stichting Present Zaanstreek Adres Lobeliusstraat EJ Zaandam Telefoon Website Bankrekening (Rabobank) Kvk

13 Bijlage 2 Stichting Present Zaanstreek wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren: 13

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Projectplan Stichting Present Maassluis

Projectplan Stichting Present Maassluis Projectplan 2015-2017 Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2011 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Stichting Present Maassluis

Stichting Present Maassluis Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2015

Strategisch beleid 2013-2015 Strategisch beleid 2013-2015 Een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Drachten, 13 december 2013 - - 1 - - Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... - 3 - Hoofdstuk

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2013 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker!

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker! 1 Jaarverslag 2014 Geachte lezer, Een goede gewoonte die we in onze contacten met u er op nahouden is u te informeren door middel van een jaarverslag. Zo houden we u op de hoogte van het wel en wee van

Nadere informatie

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Strategisch plan Stichting Present Elburg 2012-2015 Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Een formule die

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN STICHTING PRESENT WEST-BETUWE 2013-2016

STRATEGISCH PLAN STICHTING PRESENT WEST-BETUWE 2013-2016 Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Stichting Present West-Betuwe Samenvatting pag. 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Een formule die beweging brengt in de samenleving... 4 Hoofdstuk 2 Bepalende factoren

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf:

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: 1 Inleiding Een jaar waarin weer veel is veranderd en aangepakt. Sinds 25 mei 2013 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Present Zuidoost Friesland. Reden

Nadere informatie

/////////////////////////////////

///////////////////////////////// JAARVERSLAG 203 JAARVERSLAG 203 Stichting Present Zaanstreek heeft als kernactiviteit het begeleiden van vrijwilligers die zich willen inzetten voor kwetsbare mensen in de Zaanstreek. Onze missie is om

Nadere informatie

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Stichting Present Zuid-Oost Groningen Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela

Nadere informatie

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE JAAR PLAN 2015 1 INHOUDSOPGAVEN 1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. GEMEENTE 7. BEGROTING 2015

Nadere informatie

1.1 Vertrouwen en verbondenheid 4 1.2 Partners 4 1.3 De ontwikkeling van Present 5 1.4 Landelijke verbreding 5

1.1 Vertrouwen en verbondenheid 4 1.2 Partners 4 1.3 De ontwikkeling van Present 5 1.4 Landelijke verbreding 5 Strategisch plan Stichting Present Harderwijk 2011-2014 Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Inhoudsopgave STRATEGISCH PLAN STICHTING PRESENT

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2012 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2014 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.presentrotterdam.nl E info@presentrotterdam.nl

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM FINANCIEEL VERSLAG 2013 STICHTING PRESENT ZAANSTREEK INHOUD Pagina I. BESTUURSVERSLAG 1. Algemeen 3 2. Verslag van de activiteiten 4 3. Vooruitzichten 2014 4 II. FINANCIEEL VERSLAG Balans per 31 december

Nadere informatie

Strategisch Plan STICHTING PRESENT GOUDA

Strategisch Plan STICHTING PRESENT GOUDA Strategisch Plan STICHTING PRESENT GOUDA 2012-2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 3 1.1 MISSIE EN VISIE 3 1.2 DE ONTWIKKELING VAN PRESENT 4 2 SUCCESFACTOREN VAN DE PRESENT-FORMULE 5 2.1 HET

Nadere informatie

Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER

Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER 1 Inhoud 1. Formule Present Noordoostpolder blz. 3 2. Sterkte/zwakte analyse blz. 6 3. Doelstellingen 2016 blz. 7 4. Begroting blz. 9 2 1 Formule Present Noordoostpolder

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2017-2020 Strategisch plan Stichting Present Noordoostpolder 2017-2020 Voor u ligt het strategisch document van de Stichting Present Noordoostpolder. Dit document omschrijft de plannen

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren Jaarverslag Stichting Present Walcheren 2013 Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden 1 Voorwoord Intussen zijn we als Stichting Present Walcheren (voortaan

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING PRESENT ZAANSTREEK INHOUD Pagina I. BESTUURSVERSLAG 1. Algemeen 3 2. Verslag van de activiteiten 4 3. Vooruitzichten 2015 4 II. FINANCIEEL VERSLAG Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren Jaarverslag Stichting Present Walcheren 2014 Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Voorwoord... 3 3. Comité

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl Website: www.presentwageningen.nl

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Stichting Present Deventer

Stichting Present Deventer Stichting Present Deventer Strategisch plan 2012-2014 stichting deventer Stichting Present Deventer Postbus 640 7400 AP Deventer 06-28020077 info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent.nl/deventer

Nadere informatie

Strategisch Plan PRESENT DOETINCHEM

Strategisch Plan PRESENT DOETINCHEM Stichting Present Doetinchem info@presentdoetinchem.nl www.presentdoetinchem.nl Strategisch Plan PRESENT DOETINCHEM 2014-2017 Inhoudsopgave VOORWOORD... 4 HOOFDSTUK 1 EEN FORMULE DIE BEWEGING BRENGT IN

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding: Zoeken... 3 1. Missie, visie en werkwijze... 4 Werkwijze... 4 2. Aanbod, inzet en begeleiding van vrijwilligers... 5

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede.

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede. Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentede.nl Website: www.presentede.nl

Nadere informatie

Stichting Present Winterswijk Strategisch Plan STICHTING PRESENT ACHTERHOEK WINTERSWIJK

Stichting Present Winterswijk  Strategisch Plan STICHTING PRESENT ACHTERHOEK WINTERSWIJK Stichting Present Winterswijk info@presentwinterswijk.nl www.presentwinterswijk.nl Strategisch Plan STICHTING PRESENT ACHTERHOEK WINTERSWIJK Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 HOOFDSTUK 1 EEN FORMULE DIE BEWEGING

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

/////////////////////////////////

///////////////////////////////// JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 Stichting Present Zaanstreek heeft als kernactiviteit het begeleiden van vrijwilligers die zich willen inzetten voor kwetsbare mensen in de Zaanstreek. Onze missie is

Nadere informatie

Jaarverslag Present Nederland

Jaarverslag Present Nederland Jaarverslag 2014 Present Nederland * Voorwoord l André Rouvoet smobwagsasbbvssovbzcp! ;ObROVbWbSWRSGSaSbROUS W;SSOObS'LOOTVSb SbRObSPWSbhWSS SbVcaWOabSPSdZUSSaSRWS SdOWUScWbeWaaSZSSSbSZOO assdsrsswuszozsawbcobws'?sbwassroudopssrwuss

Nadere informatie

Samen Present! voor en door bewoners van West-Betuwe

Samen Present! voor en door bewoners van West-Betuwe JAARVERSLAG 2013 Samen Present! voor en door bewoners van West-Betuwe INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 1 1. Missie, aanpak en doelstellingen 2013. 4 2. Begeleiding groepen..... 6 3. Samenwerking met maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015

Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015 Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015 Jaarverslag 2014. Inhoud: 1. Inleiding 2. Doelstelling Verduurzaming. 3. Actieplan 2014 4. Bijstelling Plannen 2014/ 2015,Speerpunten 5. Projecten Present

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015 Jaarplan 2016 Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl Website:

Nadere informatie

Strategisch plan HOLLANDS KROON: PRESENT! Bruggen bouwen in de kop van Noord Holland

Strategisch plan HOLLANDS KROON: PRESENT! Bruggen bouwen in de kop van Noord Holland Stichting Present Den Helder Heiligharn 242 1785 ST Den Helder 06-29 33 11 11 (di. en do.) info@stichtingpresent-denhelder.nl www.stichtingpresent-denhelder.nl Rabobank:139241310 KvK: 37126613 Strategisch

Nadere informatie

Present Purmerend wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Present Purmerend wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Jaarverslag Stichting Present Purmerend 2012-2013 Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Wat vooraf ging... 4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Samen Present! voor en door bewoners van West-Betuwe

JAARVERSLAG 2014. Samen Present! voor en door bewoners van West-Betuwe JAARVERSLAG 2014 Samen Present! voor en door bewoners van West-Betuwe INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 1 1. Missie, aanpak en doelstellingen 2014. 4 2. Begeleiding groepen..... 6 3. Samenwerking met maatschappelijke

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN STICHTING PRESENT NUNSPEET

STRATEGISCH PLAN STICHTING PRESENT NUNSPEET Strategisch plan Stichting Present Nunspeet 2015-2018 Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Inhoudsopgave STRATEGISCH PLAN STICHTING PRESENT

Nadere informatie

2014-2018. Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S S E R L A A N 3 0 5 - B 3 0 2 1 H K R O T T E R D A M

2014-2018. Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S S E R L A A N 3 0 5 - B 3 0 2 1 H K R O T T E R D A M STRATEGISCH PLAN SINT LAURENSFONDS 2014-2018 ZORG DR A GEN DA T KWETS BARE JE UGDI GEN E N OUDEREN ( BL I J VE N) MEEDOEN IN DE ROT TER DA M SE MAATS C HAPPIJ Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Voorwoord... 3 Organisatie... 4 Samenstelling bestuur... 7 Doelstellingen en realisatie... 8 Cijfers en feiten Jaarrekening

Voorwoord... 3 Organisatie... 4 Samenstelling bestuur... 7 Doelstellingen en realisatie... 8 Cijfers en feiten Jaarrekening Jaarverslag Stichting Present Purmerend 2014 Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Organisatie... 4 Samenstelling

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Wethouder Volksgezondheid! Wijkenaanpak Directie Publieke Rijnstraat 50 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag www.

Nadere informatie

Van betekenis...in Zeewolde

Van betekenis...in Zeewolde Van betekenis......in Zeewolde Postbus161 161 Postbus 3890AD ADZeewolde Zeewolde 3890 0626 2601 0180 8007 07 06 KvK-nummer54810043 54810043 KvK-nummer: Regiobank 85.00.30.528 IBAN: NL54 RBRB 0850 0305

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de werkgroep van Stichting Present Delft. Studenten die een wandeling gaan maken met eenzame ouderen in een bejaardentehuis.

Voorwoord. Namens de werkgroep van Stichting Present Delft. Studenten die een wandeling gaan maken met eenzame ouderen in een bejaardentehuis. Voorwoord Studenten die een wandeling gaan maken met eenzame ouderen in een bejaardentehuis. Young professionals die een Turkse alleenstaande moeder helpen haar woonkamer op te knappen. Jongeren die spelletjes

Nadere informatie

Stichting Present Veenendaal

Stichting Present Veenendaal 0 Strategisch plan Stichting Present Veenendaal 2013-2016 Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden April 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Stichting Jongerencentrum De Werf - voor een mooie zinvolle toekomst - Strategisch beleidsplan 2017-2021 Strategisch beleidsplan 2017-2021 Pagina 1 Strategisch plan De missie, visie en strategie en focus

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

Bewust samenleven. Door als vrijwilliger kleur te geven aan Putten. Strategisch perspectief 2014-2017 Stichting Present Putten

Bewust samenleven. Door als vrijwilliger kleur te geven aan Putten. Strategisch perspectief 2014-2017 Stichting Present Putten Bewust samenleven Door als vrijwilliger kleur te geven aan Putten Strategisch perspectief 2014-2017 Stichting Present Putten Inhoud Voorwoord 3 Stichting Present Putten: een beweging van Inspiratie tot

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Identiteit: Missie, Visie en Kernwaarden. De ontwikkeling van Stichting Present

Identiteit: Missie, Visie en Kernwaarden. De ontwikkeling van Stichting Present Voorwoord Hoe dit handboek is ontstaan? De insteek van de initiatiefnemers in Zwolle was in 2002: De formule van Stichting Present ontwikkelen in de Zwolse context met de intentie om het overdraagbaar

Nadere informatie

Jaarrekening Present Steenwijkerland

Jaarrekening Present Steenwijkerland Jaarrekening 2015 Present Steenwijkerland 31-03-2016-1- STICHTING PRESENT STEENWIJKERLAND Postbus 303 8330 AH Steenwijk E-mail: info@presentsteenwijkerland.nl www.presentsteenwijkerland.nl KvK 08210076

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Strategisch Plan PRESENT DOETINCHEM 2014-2017

Strategisch Plan PRESENT DOETINCHEM 2014-2017 Stichting Present Doetinchem info@presentdoetinchem.nl www.presentdoetinchem.nl Strategisch Plan PRESENT DOETINCHEM 2014-2017 Inhoudsopgave VOORWOORD... 4 HOOFDSTUK 1 EEN FORMULE DIE BEWEGING BRENGT IN

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden Jaarverslag 2013 1 Inhoud Jaarverslag 2013... 1 Inhoud... 2 Eerste lustrum voor SPL... 3 Cijfers... 4 Gegevens Kerken 2013 die groepen ingezet hebben... 5 Gegevens overige organisaties 2013 die groepen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting. Present Kampen

Jaarrekening Stichting. Present Kampen Jaarrekening 2013 Stichting Present Kampen Inhoudsopgave: 1. Bestuurverslag 2. Activiteitenverslag 3. Jaarrekening 31-12-2013 4. Begroting 2014 Bestuursverslag 2013 Samenstelling van het bestuur G.J. Brouwer,

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Bijlagen Meerjarenbegroting Uren en FTE begroting Dekkingsplan

Inhoud. Voorwoord Bijlagen Meerjarenbegroting Uren en FTE begroting Dekkingsplan Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 3 1.1. Missie 3 1.1.1. Werkwijze voor groepen in zeven stappen 3 1.2. Visie 4 1.3. Identiteit 4 1.4. De ontwikkeling van Stichting Present Woerden 5 1.5. Relatie met de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens

Jaarverslag 2012. christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens Jaarverslag 2012 christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens Ede, juli 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Horizonjaar ROC Menso Alting College... 4 Netwerk Dien

Nadere informatie

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen.

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen. Jaarrapportage 2012 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2012 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2012

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Present Heerhugowaard en Langedijk. Inhoud KANSEN, KANJERS EN KWALITEIT. 1 STICHTING PRESENT Heerhugowaard Langedijk

Jaarverslag 2012. Stichting Present Heerhugowaard en Langedijk. Inhoud KANSEN, KANJERS EN KWALITEIT. 1 STICHTING PRESENT Heerhugowaard Langedijk Jaarverslag 2012 Stichting Present Heerhugowaard en Langedijk. Inhoud KANSEN, KANJERS EN KWALITEIT 1 STICHTING PRESENT Heerhugowaard Langedijk 1.1 NAAM, RECHTSVORM EN VESTIGINGSPLAATS 1.2 DOELSTELLING,

Nadere informatie

Jaarplan 2014 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER

Jaarplan 2014 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER ///////////////////////////////// VRIJWILLIGER: IK VOND HET BIJZONDER OM IEMAND WEER RUIMTE TE KUNNEN GEVEN OM TE LEVEN. LETTERLIJK EN FIGUURLIJK.

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2011 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2011 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Present Ede. aanwezig in het hier-en-nu als cadeau voor die ander

Jaarverslag 2009. Stichting Present Ede. aanwezig in het hier-en-nu als cadeau voor die ander Jaarverslag 2009 Stichting Present Ede aanwezig in het hier-en-nu als cadeau voor die ander Stichting Present Ede is opgericht op 22 juni 2009. De akte van oprichting is verleden door notaris mr. P.T.A.

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Jongeren melden zich aan bij ons netwerk en hebben de mogelijkheid om zelf te reageren op een hulpvraag die bij hen past.

Jongeren melden zich aan bij ons netwerk en hebben de mogelijkheid om zelf te reageren op een hulpvraag die bij hen past. Projectplan 2014/2015 0 Samenvatting Stichting HART VOOR ZWOLLE wil Zwolse jongeren inspireren om zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare medebewoners van Zwolle. Jongeren melden zich aan bij ons netwerk

Nadere informatie

Jaarverslag Beste lezer, Missie en visie. Kernactiviteiten. Groepen en projecten

Jaarverslag Beste lezer, Missie en visie. Kernactiviteiten. Groepen en projecten Jaarverslag 2014 Beste lezer, Voor je ligt het Jaarverslag van het jaar 2014. Hierin wordt een indruk gegeven hoe Present Almelo zich het afgelopen jaar verder heeft ontwikkeld als partner op de Sociale

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016 2 Voorwoord Stichting Leergeld Zutphen heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in de

Nadere informatie

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Voorbeeldtekst Voorbeeldtekst Wat is dagbesteding? Definitie dagbesteding wordt breder: Dagbestedingsvormen die door de overheid

Nadere informatie

VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN Schijndel, april 2016

VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN Schijndel, april 2016 VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN 2016-2019 Schijndel, april 2016 definitief vastgesteld in de ledenvergadering van zondag 22 mei 2016 INHOUD 1. INLEIDING 2. MISSIE 3. DOELSTELLING 4. LEDEN, BESTUUR

Nadere informatie

BELEIDPLAN Bestuur Stichting Steunouder Nederland

BELEIDPLAN Bestuur Stichting Steunouder Nederland BELEIDPLAN 2015 Bestuur Stichting Steunouder Nederland Voorwoord Steunouder is in 2014 een nieuwe fase ingegaan! De inspanningen van de afgelopen jaren beginnen vruchten af te werpen. Stichting Steunouder

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG

STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING 2016-2018 STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG 1 Doel en resultaat Het doel is om vrijwilligers (schuldhulpmaatjes) te koppelen aan hulpvragers en te coachen in hun rol als

Nadere informatie

Jaarverslag Hulpverlening en preventie

Jaarverslag Hulpverlening en preventie Jaarverslag 2016 De Vluchtheuvel is al jarenlang een vertrouwde, professionele hulpverlener in de gereformeerde gezindte. Dat betekent niet dat alles bij De Vluchtheuvel hetzelfde blijft. De organisatie

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie