Het reglement betreffende het toekennen van renovatiesubsidies ter bevordering vanv het behoud en herstel van v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het reglement betreffende het toekennen van renovatiesubsidies ter bevordering vanv het behoud en herstel van v"

Transcriptie

1 reglement :14 Pagina 1 reglement Het reglement betreffende het toekennen Het reglement betreffende het toekennen van renovatiesubsidies ter bevordering vanv het behoud en herstel van v het oorspronkelijk architecturale en landschappelijk karakter van de tuinwijken.

2 reglement :14 Pagina 2 2Jef Gabriels VOORWOORD De tuinwijken vormen een belangrijk onderdeel van het Genkse cultuurhistorische erfgoed. De laatste jaren dreigen typische elementen van deze tuinwijken te verdwijnen. Het stadsbestuur wil dan ook, samen met de inwoners van deze tuinwijken, een bijdrage leveren aan het herstel van deze typische kenmerken. Daarvoor heeft de gemeenteraad een subsidiereglement goedgekeurd. Op deze manier proberen we bijna woningen (20% van het woningenbestand) een impuls te geven om zo de kwaliteit van het wonen in Genk verder te verhogen. Wij zijn ervan overtuigd dat een dergelijk initiatief niet enkel zorgt voor een architecturale meerwaarde, maar ook een extra uitstraling geeft aan al deze wijken. Wij hopen dan ook dat deze tuinwijkrenovatiesubsidie een extra impuls geeft om belangrijke investeringen waar te maken. Burgemeester Wim Dries Schepen van Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid BESLUIT GEMEENTRAAD: In het kader van de herwaardering van de tuinwijken kunnen investeringsstimuli in de vorm van tuinwijkrenovatiesubsidies een wezenlijke bijdrage kunnen leveren ter bevordering van het herstel en behoud van de oorspronkelijke (architecturale) kwaliteiten van deze bijzondere wijken. Hiervoor worden aan het Genkse stadsbestuur in het kader van het Stedenfonds middelen verstrekt tot en met Jaarlijks zal tot 31 december 2013 aan de gemeenteraad een voorstel, met betrekking tot het voorzien van de nodige kredieten voor het verstrekken van deze betoelaging, ter goedkeuring voorgelegd worden in functie van de financiële mogelijkheden van het stadsbestuur. Dit subsidiereglement is in principe niet van toepassing is op de sociale bouwmaatschappij NIEUW DAK en het Vlaams Woningfonds, maar initiatieven van die maatschappijen zullen afzonderlijk en per groep van woningen onderzocht worden met het oog op stedelijke subsidie.

3 reglement :14 Pagina 3 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van het door de begroting voorziene krediet kan een tuinwijkrenovatiesubsidie toegekend worden aan een natuurlijke persoon of aan een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon, die investeringen wenst uit te voeren aan een pand, gelegen in één van de in artikel 2 omschreven toepassingsgebieden en hiervoor volgens de voorgeschreven procedure een aanvraag voor een tuinwijksubsidie heeft ingediend. Deze subsidiereglementering heeft tot doel individuele kleinschalige renovaties te stimuleren. Artikel 2 Het toepassingsgebied omslaat: - de oorspronkelijke mijncité (tuinwijk) van Winterslag (zie kaart 1) - de oorspronkelijke mijncité (tuinwijk) van Waterschei (zie kaart 2) - de oorspronkelijke mijncité (tuinwijk) van Zwartberg (zie kaart 3) - de oorspronkelijke tuinwijk Boxbergheide (zie kaart 4) - de oorspronkelijke tuinwijk Termien (zie kaart 5) - de oorspronkelijke tuinwijk Vlakveld (zie kaart 6) 3 Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden Artikel 3 1 Per pand (zijnde alle gebouwen op een perceel) kan per onderdeel (zie art. 6) slechts één aanvraag worden ingediend en dit enkel indien er voor het betreffende onderdeel nog geen subsidieaanvraag is aangevraagd, toegekend of uitgereikt in het kader van het voorgaande tuinwijkrenovatiesubsidiereglement. De aanvraag zal gebeuren op het hiertoe voorziene standaardformulier, ondertekend door een of meerdere partijen, die voor de investeringen instaan. In de aanvraag wordt de bijdrage van elke partij in de investering op een duidelijke wijze gescheiden aangegeven. De geraamde kosten worden zo nauwkeurig mogelijk opgesplitst weergegeven volgens de aard der werken, zoals voorzien in art De aanvraag kan ingediend worden door de eigenaar-bewoner of door de eigenaar-verhuurder of door de huurder. Ingeval de tuinwijkrenovatiesubsidie aangevraagd wordt door de huurder dient de subsidieaanvraag medeondertekend te zijn door de eigenaar-verhuurder. Ingeval de tuinwijkrenovatiesubsidie aangevraagd wordt door de eigenaar-verhuurder dient de subsidieaanvraag mede-ondertekend te zijn door de huurder. De wettelijke bepalingen betreffende het beëindigen van de huurovereenkomst en de opzeggingstermijnen dienen door beide partijen nageleefd te worden. 3 De aanvraag voor een tuinwijkrenovatiesubsidie wordt ingediend bij het Infocentrum Wonen van vzw STEBO in Zwartberg, Zaveldries 31, 3600 Genk. Indien voor de uit te voeren werken de goedkeuring van een stedenbouwkundige aanvraag vereist is, wordt deze aanvraag voorafgaand aan of gezamenlijk met de tuinwijksubsidieaanvraag ingediend bij de Dienst Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid, Stadsplein 1, 3600 Genk. 4 Het aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van: 1. - een kopie van de technische tekeningen van het nieuwe buitenschrijnwerk (met vermelding van de materialen en kleuren) voor de werken, die vallen onder art. 6 1, - een gedetailleerde omschrijving van wijze, waarop de gevel zal gerenoveerd worden en indien aanwezig een schets van de wijze, waarop de geveldetailleringen zullen vernieuwd worden, voor de werken, die vallen onder art. 6 2, - een gedetailleerde omschrijving van wijze, waarop het dak zal gerenoveerd worden (met vermelding van de materialen en kleuren), voor de werken, die vallen onder art. 6 3, - een kopie van de plannen uit de stedenbouwkundige aanvraag, indien er voor de aangevraagde werken een stedenbouwkundige vergunning vereist is (o.a. steeds noodzakelijk bij werken, die vallen onder art. 6 4), - een inplantingsplan met aanduiding (nieuwe toestand) van de gebouwen, verhardingen en afsluitingen op de perceelsgrenzen, voor de werken, die vallen onder art. 6 5; 2. duidelijke kleurenfoto s van de gebouwen en de specifieke onderdelen die gerenoveerd zullen worden (de verschillende gevels en het straatbeeld);

4 reglement :14 Pagina een gedetailleerde kostprijsberekening van de geplande werken op basis van offertes opgesteld door geregistreerde aannemers of op basis van een gedetailleerde raming opgesteld door een architect of door het Infocentrum Wonen van vzw STEBO, uitgezonderd de werken, die vallen onder art Voor deze laatste categorie volstaat het om na de uitvoering van de werken kopieën van de effectieve onkosten (facturen of aankoopbewijzen) te bezorgen aan het Infocentrum Wonen van vzw STEBO; het rekeningnummer van de zichtrekening van de rechtspersoon of de privaatrechtelijke persoon; 5 Indien het aanvraagformulier ondertekend werd door meer dan één partij, wordt naar keuze van de aanvragers 1 rekeningnummer van de zichtrekening, waarop de subsidie kan gestort worden, opgegeven. 6 Het Infocentrum Wonen van vzw STEBO zal de aanvragen onderzoeken, ter plaatse beoordelen en een advies formuleren ifv de aangevraagde werken. Het aanvraagdossier wordt, samen met het advies, overgemaakt aan de Dienst Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid, cel Woonbeleid, Stadsplein 1, 3600 Genk. 7 De aanvragen worden ingeschreven in de volgorde van hun ontvangst op de Dienst Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid. Binnen de perken van de goedgekeurde begroting worden de aanvragen in deze volgorde administratief behandeld door de Dienst Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid, cel Woonbeleid. 4Hoofdstuk 3: Voor tussenkomst in aanmerking komende investeringen 8 De geleverde gegevens zullen door het Infocentrum Wonen van vzw STEBO en de bevoegde stedelijke diensten strikt vertrouwelijk gebruikt worden. Artikel 4 De eigenaars, de huurders en de houders van het zakelijk recht van panden in de in artikel 2 omschreven toepassingsgebieden worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het renovatiereglement. Dit reglement is eveneens te bekomen bij het Infocentrum Wonen van vzw STEBO in Winterslag, Noordlaan 137, 3600 Genk, tel en Infocentrum Wonen van vzw STEBO in Zwartberg, Zaveldries 31, 3600 Genk, tel , website en en de Dienst Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid, cel Woonbeleid, Stadsplein 1, 3600 Genk, tel , websites en premies.woneningenk.be en De tuinwijkrenovatiesubsidie is cumuleerbaar met andere te bekomen subsidies met dien verstande dat de som van de toegekende subsidies niet meer dan 100% van de totale kosten mag bedragen. Artikel 5 1 De tuinwijkrenovatiesubsidie is enkel van toepassing voor de investeringen binnen het in artikel 2 beschreven gebied, die betrekking hebben op de in artikel 6 voorziene werken. 2 Dit tuinwijkrenovatiereglement treedt in werking op 1 september 2008 en aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 oktober De voor tussenkomst in aanmerking komende investeringen dienen uitgevoerd te zijn uiterlijk voor 1 september De kopieën van de gedetailleerde facturen, die betrekking hebben op de in de aanvraag opgenomen investeringen, dienen binnen 1 jaar na ontvangst en uiterlijk voor 30 september 2015 overgemaakt te zijn aan het Infocentrum Wonen van vzw STEBO. Indien de aanvrager(s) nala(a)t(en) de voorziene termijnen te respecteren, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om af te zien van de uitkering. 3 De renovatiewerken aan het pand (zijnde alle gebouwen op een perceel) moeten per aangevraagd onderdeel in zijn totaliteit worden aangevraagd. Het project zal beoordeeld worden op zijn volledigheid van aanpak per aangevraagd onderdeel en indien gewenst zal de tuinwijkcommissie hierover een advies formuleren. Er kan geenszins een tuinwijkrenovatiesubsidie bekomen worden wanneer er wederrechtelijk opgetrokken constructies zijn, in de bouwvrije zij- en voortuinstroken, die nog niet geregulariseerd zijn. Kaderend binnen het volledig saneren van de buitenaanleg (art. 6 5) kan een tuinwijkrenovatiesubsidie bekomen worden voor het verwijderen van wederrechtelijk opgetrokken constructies. De renovatiewerken hebben als doel het herstellen en behouden van het uitzicht van het oorspronkelijk karakter van de tuinwijken. Dit komt neer op het herstellen en behouden van het oorspronkelijke bouwvolume van het hoofd- en bijgebouw en van het volledig saneren van de buitenaanleg (saneren van constructies, verhardingen en afsluitingen in de voor-, zij- en achtertuinen). De materialen aan de buitenzijde van het hoofdvolume moeten hetzelfde uitzicht hebben m.b.t. vorm, structuur en kleur als deze van de oorspronkelijke gebouwen.

5 reglement :14 Pagina 5 4 Per kadastraal perceel kan er voor ieder onderdeel (zie art. 6) slechts één maal een subsidieaanvraag ingediend worden. 5 De werken dienen uitgevoerd te worden volgens de regels der kunst. Indien dit niet het geval is, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen af te zien van de uitkering van de tuinwijkrenovatiesubsidie. 6 Indien de renovatiewerken uitgevoerd worden aan een woongelegenheid, dan dient deze woning over een minimaal comfort te beschikken. Er dient een bad of douche, een wastafel, een binnentoilet met waterspoeling, een keuken met warm water aanwezig te zijn. De woning moet vrij zijn van (grond)vochtproblemen. Indien dit niet het geval is, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen af te zien van de uitkering van de tuinwijkrenovatiesubsidie. 7 De tuinwijksubsidie kan niet worden verleend voor renovatiewerken aan woningen, die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard en die opgenomen zijn op de inventarissen van ongeschikte of onbewoonbare panden. Voor leegstaande gebouwen zal de subsidie enkel worden verleend als het betrokken gebouw na de uitvoering van de renovatiewerken binnen de vier maanden effectief als hoofdverblijfplaats gebruikt wordt. In voorkomend geval wordt de premie uitbetaald als wordt vastgesteld dat er voor het betrokken gebouw een inschrijving in het bevolkingsregister is opgenomen binnen de gestelde termijn. 5 Artikel 6 : de in aanmerking komende werken per onderdeel: 1 Buitenschrijnwerk: Vervangen van het buitenschrijnwerk door ramen en deuren met dezelfde vorm, structuur en kleur als het oorspronkelijk materiaal. 2 Gevelrenovatiewerken: - Het herstellen van gevelwerken, die het oorspronkelijk uitzicht hebben aangetast, zoals het reinigen van de gevelsteen en/of het uitvoeren van schilderwerken, het verwijderen van schilderwerk, pleisterwerk, aanplaksteen, extra façadesteen, enz - Het reinigen en herstellen van de oorspronkelijke gevel, waarbij het oorspronkelijke uitzicht behouden blijft, inclusief het reinigen en herstellen van de aanwezige geveldetailleringen. De volgende onderdelen worden hiermee bedoeld: ornamenten in de buitengevels, uitgewerkte portieken rond ramen of deuren, enz... 3 Dakwerken: - Het herstellen van dakwerken, die het oorspronkelijk uitzicht hebben aangetast, zoals het vernieuwen van dakpannen, herstellen van de goten, kroonlijsten, dakkapellen, enz - Het vernieuwen van het dak, waarbij het oorspronkelijk uitzicht behouden blijft, zoals het vernieuwen van dakpannen, herstellen van de goten, kroonlijsten, dakkapellen, enz 4 Herstellen van oorspronkelijke detailleringen en/of verwijderen van storende elementen: Het herstellen van of opnieuw uitvoeren/aanbrengen van specifieke detailleringen aan o.a. het dak, de gevels of het buitenschrijnwerk (zoals bijvoorbeeld het herstellen van boogvormige raam- en deuropeningen, het opnieuw voorzien van geveldetailleringen, het opnieuw voorzien van dakkapellen, het verwijderen van opbouwrolluiken, enz ) 5 Volledig saneren van de buitenaanleg: - afbreken van losstaande bijgebouwen of constructies, - verwijderen van afsluitingen op de perceelsgrenzen in betonpanelen, houten panelen, metalen hekwerken, enz - het verwijderen van afval op het terrein, volgens de desbetreffende wetgeving. Bij onduidelijkheid over de wijze van renovatie (materiaalkeuze, vormgeving, volume, enz ) zal de aanvraag voorgelegd worden aan de werkgroep tuinwijkcommissie. Deze werkgroep zal samengesteld worden uit een afgevaardigde van de Dienst Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid, cel vergunningen, een afgevaardigde van de Dienst Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid, cel woonbeleid, een afgevaardigde van het Infocentrum Wonen van vzw STEBO en de schepen van Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid. Deze tuinwijkcommissie zal een schriftelijk advies formuleren in verband met het toekennen van de tuinwijkrenovatiesubsidie.

6 reglement :14 Pagina 6 Hoofdstuk 4: Subsidieregeling Artikel 7 Het bedrag van de tuinwijkrenovatiesubsidie wordt als volgt berekend: Aard van de werken Procentuele tussenkomst Maximum bedrag Buitenschrijnwerk 50% van het factuurbedrag 1.500,00 Gevelrenovatie 50% van het factuurbedrag 1.500,00 Dakwerken 50% van het factuurbedrag 1.500,00 Detaillering 50% van het factuurbedrag 1.500,00 Buitenaanleg 75% van het factuurbedrag 500,00 Er wordt een extra tuinwijkrenovatiesubsidie uitgekeerd van 20% van het premiebedrag, wanneer de aanvraag voor een bepaald onderdeel wordt ingediend door alle eigenaars en/of huurders van één volledige bouwblok. Met een bouwblok wordt een geheel van aan elkaar geschakelde panden bedoeld. Indien in een bouwblok aan een aantal panden reeds renovatiewerken zijn uitgevoerd voor de inwerkingtreding van dit reglement, conform de richtlijnen van dit reglement, en door de aanvra(a)g(en) van de overige eigenaars en/of huurders het bouwblok volledig afgewerkt zal worden binnen de looptijd van dit reglement, wordt de extra 6tuinwijkrenovatiesubsidie van 20% toegekend bijkomend op het subsidiebedrag. Indien gewenst zal de tuinwijkcommissie over het toekennen van deze extra tuinwijkrenovatiesubsidie een advies formuleren. Artikel 8 1 Het college van burgemeester en schepenen beraadslaagt, op advies van de Dienst Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid en het Infocentrum Wonen van vzw STEBO en indien gewenst op advies van de tuinwijkcommissie, over het toekennen van de tuinwijkrenovatiesubsidie en doet uitspraak, overeenkomstig de nagestreefde doelstellingen, inzake het behoud of herstel van het oorspronkelijke karakter van de tuinwijkwoningen. Op basis van deze beraadslaging wordt door de gemeenteraad de subsidieaanvraag goedgekeurd. Door de aanvraag in te dienen, onderschrijft de aanvrager de bepalingen voorzien in dit reglement. 2 De in de aanvraag voorziene investeringen mogen pas starten nadat de aanvrager(s) door het Infocentrum Wonen van vzw STEBO per aangetekend schrijven op de hoogte werd(en) gesteld van de principiële goedkeuring van de aanvraag en nadat de overeenkomst betreffende de tuinwijkrenovatiesubsidie tussen het stadsbestuur en de in de aanvraag opgenomen partijen werd ondertekend. Hierop geldt één uitzondering: voor de werken uitgevoerd na (factuurdatum) aan de panden gelegen binnen het toepassingsgebied van de drie mijnwijken Winterslag, Waterschei en Zwartberg kan ook een tuinwijkrenovatiesubsidie aangevraagd worden. De overeenkomst wordt slechts afgesloten nadat voldaan is aan alle vergunningsvereisten betreffende de werken, die deel uitmaken van deze tuinwijksubsidieaanvraag. 3 Na uitvoering van de werken en na controle ter plaatse door het Infocentrum Wonen van vzw STEBO, wordt de tuinwijkrenovatiesubsidie in één tranche gestort op het opgegeven rekeningnummer van de zichtrekening van de in de aanvraag opgenomen partijen en dit binnen de zes weken na de indiening van de kopieën van de rechtsgeldige facturen en/of aankoopbewijzen. Hoofdstuk 5: Controlemaatregelen Artikel 9 De teruggave van de tuinwijkrenovatiesubsidie, verhoogd met de gerechtelijke intrest, zal gevorderd worden van degene, die een valse verklaring heeft afgelegd met het oog op het genieten van de tuinwijkrenovatiesubsidie. Eveneens kan het college van burgemeester en schepen afzien van het uitkeren van de tuinwijkrenovatiesubsidie wanneer de aanvrager(s) de in het contract tussen de aanvrager(s) en het stadsbestuur voorziene clausules niet nale(eft)(ven).

Het reglement betreffende het toekennen van renovatiesubsidies ter bevordering vanv het behoud en herstel van v

Het reglement betreffende het toekennen van renovatiesubsidies ter bevordering vanv het behoud en herstel van v reglement 20-08-2008 14:14 Pagina 1 reglement Het reglement betreffende het toekennen Het reglement betreffende het toekennen van renovatiesubsidies ter bevordering vanv het behoud en herstel van v het

Nadere informatie

Artikel 2 De studentenhuisvestingssubsidie bestaat uit 2 luiken: - de starterssubsidie; - de investeringssubsidie;

Artikel 2 De studentenhuisvestingssubsidie bestaat uit 2 luiken: - de starterssubsidie; - de investeringssubsidie; Reglement betreffende het toekennen van studentenhuisvestingssubsidies ter bevordering van het behoud en vergroten van het aanbod aan kwalitatieve studentenkamers. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraag:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de renovatie

Nadere informatie

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraagdatum:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR DE VERFRAAIING OF DE RENOVATIE VAN GEVELS VAN GEBOUWEN IN DE CENTRUMLANEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR DE VERFRAAIING OF DE RENOVATIE VAN GEVELS VAN GEBOUWEN IN DE CENTRUMLANEN VILLE DE BRUXELLES URBANISME Section PLAN Cellule Planification STAD BRUSSEL STEDENBOUW Sectie PLAN Cel Planning REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR DE VERFRAAIING OF

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

Reglement financiële autonomie sportverenigingen

Reglement financiële autonomie sportverenigingen Reglement financiële autonomie sportverenigingen artikel 1: Binnen de perken van het daartoe op de begroting voorziene krediet, kan de gemeenteraad subsidies toekennen voor de bouw, de renovatie of het

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Artikel 1: In het subsidiereglement wordt verstaan onder: Bestaande woning: woning waarvoor een volledige en

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN EEN MEERGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht

Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016 Bekendgemaakt op 28 september 2016 Inhoudstafel

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen

Subsidiereglement voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen Subsidiereglement voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2014 Bekendgemaakt op 17 december 2014 Inhoudstafel Artikel 1. Doel...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN Periode 2010-2012 THEMA:Bedrijf en Buurt 1 Artikel 1 - Algemeen De ontwikkeling van een duurzame samenleving is één van de speerpunten die opgenomen is in de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 : Het geïntegreerd impulsreglement voor het nemen van handelskernversterkende maatregelen wordt goedgekeurd. Het reglement luidt als volgt : HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 : Doelstelling

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2014 betreffende het gemeentelijk reglement renovatie handelspanden

Besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2014 betreffende het gemeentelijk reglement renovatie handelspanden Besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2014 betreffende het gemeentelijk reglement renovatie handelspanden Hoofdstuk 1. Begrippenkader Artikel 1 Definities Voor de toepassing van dit reglement verstaan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE BIJLAGE 2 lijk subsidiereglement van condensatieketels op stookolie ter vervanging van een oude verwarmingsketel in een bestaande woning of appartement. Artikel 1 Algemeen Binnen de perken van de jaarlijks

Nadere informatie

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Artikel1 Het stadsbestuur wenst met de invoering van een gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen voor eigenaar-verhuurders, een algemene

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief SUBSIDIEREGLEMENT Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief Artikel 1 Artikel 2 Definities Hemelwater: verzamelnaam

Nadere informatie

Subsidiereglement: renovatiewerken aan of nieuwbouw van jeugdlokalen.

Subsidiereglement: renovatiewerken aan of nieuwbouw van jeugdlokalen. Subsidiereglement: renovatiewerken aan of nieuwbouw van jeugdlokalen. Artikel 1, doel 1 Binnen de perken van de op de begroting ingeschreven kredieten, wordt aan Mechelse jeugdverenigingen een subsidie

Nadere informatie

MONUMENTENZORG TYPE 1 : STRAATGEVELS

MONUMENTENZORG TYPE 1 : STRAATGEVELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Dienst cultuur MONUMENTENZORG Aanvraag tot het bekomen van een stedelijke subsidie voor onderhoudswerken aan waardevolle, niet-beschermde gebouwen (aan te vragen voor aanvang

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek

Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Gemeenteraad Openbare zitting Definitieve beslissing 19 december 2008

Gemeenteraad Openbare zitting Definitieve beslissing 19 december 2008 Gemeenteraad Openbare zitting Definitieve beslissing 19 december 2008 16. Huisvesting: verordening houdende vaststelling van een stedelijke premie wonen boven winkels: wijziging De raad, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode 2014-2018 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014. Bekendgemaakt op 27 maart 2014. Inhoudstafel

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief SUBSIDIEREGLEMENT Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief Artikel 1 Artikel 2 Definities Hemelwater: Verzamelnaam

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Reglement voor het verlenen van een subsidie voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen

Reglement voor het verlenen van een subsidie voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen Reglement voor het verlenen van een subsidie voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen Artikel 1. Voorwerp Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES VOOR DE VERFRAAIING VAN GEVELS

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES VOOR DE VERFRAAIING VAN GEVELS GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES VOOR DE VERFRAAIING VAN GEVELS Artikel 1.- TOEKENNING VAN EEN PREMIE VOOR DE VERFRAAIING VAN GEVELS Binnen de perken van de beschikbare kredieten

Nadere informatie

Premiestelsel beveiliging woningen

Premiestelsel beveiliging woningen Lokale Politie Zaventem Gemeente Zaventem Preventiedienst Premiestelsel beveiliging woningen Procedure Reglement PREMIESTELSEL INBRAAKBEVEILIGING WONINGEN REGLEMENT - PROCEDURE Met ingang van de inwerkingtreding

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I PREMIE VOOR GEVELVERFRAAIING

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Deze premie beoogt woningen

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Locatiepremie Art. 1 1 Om alle kinderopvanginitiatieven in Aalst maximaal te ondersteunen

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00780 Onderwerp: Nieuw reglement betreffende de aanvraag van huursubsidies voor erkende eerstelijns plaatselijke

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT

HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT WOORD VOORAF Op 7 juni 2013 keurde Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois het herwaarderingsplan

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES STAD IZEGEM STEDELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR HUURWONINGEN aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 28 april 2015 Artikel 1 TITEL I: DOEL Om het aanbod aan kwalitatieve

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies

Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2015 Bekendgemaakt op 30 september 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 oktober 2008 Bekendgemaakt op 23 oktober 2008 Artikel

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

Reglement culturele projectsubsidies Halle

Reglement culturele projectsubsidies Halle Reglement culturele projectsubsidies Halle artikel 1 Binnen de perken van het krediet dat elk jaar in de begroting wordt ingeschreven kunnen er subsidies verleend worden aan culturele projecten die het

Nadere informatie

eigenaar van het pand telefoonnummer gsm dag maand jaar rijksregisternummer p p ondernemingsnummer p p eigenaar van het pand

eigenaar van het pand telefoonnummer gsm  dag maand jaar rijksregisternummer p p ondernemingsnummer p p eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:............................................. Aanvraag:............................................. Aanvraagformulier toelage renovatie handelsanden Met dit

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2016. Artikel 1: Kredieten Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE REGLEMENT TOELAGEREGLEMENT VOOR DE BEVEILIGING VAN VERENIGINGSLOKALEN Artikel 1 In het district Ekeren zijn veel verenigingen actief. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor het toekennen van subsidies ter bevordering van de uitbouw van een kwaliteitsvol en behoeftedekkend aanbod van kinderopvang

Stedelijk reglement voor het toekennen van subsidies ter bevordering van de uitbouw van een kwaliteitsvol en behoeftedekkend aanbod van kinderopvang Stedelijk reglement voor het toekennen van subsidies ter bevordering van de uitbouw van een kwaliteitsvol en behoeftedekkend aanbod van kinderopvang GELET OP de besluiten van de Vlaamse regering van 24

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie juli 2016 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES GEMEENTE WIELSBEKE GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR WONINGEN DIE VERHUURD (ZULLEN) WORDEN VIA HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR aangenomen door de Gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning directie Sport & Recreatiedomeinen dienst Sport Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning Artikel 1 VOORWERP Binnen de perken van de daartoe op het budget van de Provincie

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT DUURZAME INVESTERINGEN. Hoofdstuk 1 TOEPASSINGSGEBIED

SUBSIDIEREGLEMENT DUURZAME INVESTERINGEN. Hoofdstuk 1 TOEPASSINGSGEBIED SUBSIDIEREGLEMENT DUURZAME INVESTERINGEN Hoofdstuk 1 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1 Binnen de kredieten van de goedgekeurde begroting kent het college van burgemeester en schepenen een subsidie toe in het

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed directie Cultuur dienst Erfgoed Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed Artikel 1 Definities Voor de toepassing

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

Subsidiedossier Afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het rioleringsnet

Subsidiedossier Afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het rioleringsnet Veerle Van Meerbergen Werken en Mobiliteit Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 73 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het rioleringsnet Aanvraagformulier

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

Reglement Gevelrenovatie handelspanden Ingelmunster

Reglement Gevelrenovatie handelspanden Ingelmunster Reglement Gevelrenovatie handelspanden Ingelmunster HOOFDSTUK 1 Artikel 1 HOOFDSTUK 2 Artikel 2 Artikel 3 HOOFDSTUK 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 HOOFDSTUK 4 Artikel 8 Artikel 9 HOOFDSTUK 5

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Dienst Administratie, Afdeling bouw en woontoezicht Bezoekadres Dienst Wonen Woodrow

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2015 Bekendgemaakt op 28 april 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

Reglement subsidie voor sportinfrastructuur voor sportclubs

Reglement subsidie voor sportinfrastructuur voor sportclubs Reglement subsidie voor sportinfrastructuur voor sportclubs Artikel 1: Doel Binnen de perken van de kredieten, voorzien in de stadsbegroting, kan er financiële ondersteuning gegeven worden aan Genkse sportverenigingen

Nadere informatie

Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad

Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad hervastgesteld door de gemeenteraad op 25 oktober 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 26 oktober 2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

Nadere informatie

UW WINKEL IN EEN NIEUW KLEEDJE?

UW WINKEL IN EEN NIEUW KLEEDJE? UW WINKEL IN EEN NIEUW KLEEDJE? Premieleidraad voor het kernwinkelgebied Premies voor een fraai straatbeeld Mooie, verzorgde woningen en handelspanden maken de stad aantrekkelijk. Het stadsbestuur wil

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie