Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden"

Transcriptie

1 Artikel 1. Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Think# alternatieve schriftelijke notatie van ThinkSharp, leverancier van vele verschillende softwaregerelateerde producten en diensten gevestigd te Rotterdam; klant : iedere partij welke een overeenkomst aangaat met ThinkSharp ten aanzien van producten en diensten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn; softwareontwikkeling : het (voor klanten) ontwikkelen van computerprogrammatuur, alsmede het verrichten van alle bijkomende activiteiten, alles in de ruimste zin van het woord; standaard softwareproduct : computerprogrammatuur dat door ThinkSharp als een volledig pakket wordt aangeboden aan verscheidene partijen, als een standaardoplossing. Het ontwikkeltraject van dit product is door ThinkSharp zelf geïnitieerd en is daarbij tevens de opdrachtgever, tenzij anders vermeld door ThinkSharp in een schriftelijke overeenkomst; maatwerk software : computerprogrammatuur dat door ThinkSharp in opdracht van een klant wordt ontwikkeld aan de hand van afgesproken, duidelijk omgeschreven en meetbare eisen, opgesteld door ThinkSharp op aangeven en met goedkeuring van de klant. Hierbij is de opdrachtgever voor dit product een externe partij, ook wel de klant; bugs : Engelse benaming, die als normaal wordt beschouwd in het ICT vakjargon, waarbij gedoeld wordt op fouten in software. ThinkSharp spreekt van een bug in het geval van en alleen in het geval er sprake is van een fout in de software die direct wordt veroorzaakt door een fout in de broncode van de programmatuur, die optreedt bij normaal gebruik van de software. Daarbij geldt tevens dat de omgeving waarin de programmatuur zich bevindt voldoet aan de daarvoor gestelde eisen door ThinkSharp. 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ThinkSharp goederen en /of diensten van welke aard ook aan klant levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 3. Alle aanbiedingen van ThinkSharp zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ThinkSharp en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle door ThinkSharp aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ThinkSharp aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan desbetreffende kopers. 2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over koper moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ThinkSharp in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ThinkSharp gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder koper ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd. 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. 4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper alleen geldig daar waar de toepasselijkheid van deze voorwaarden niet in strijd komen met de algemene voorwaarden van ThinkSharp, dan is slechts het in de voorwaarden van ThinkSharp bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af. 5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van levering (van zaken), wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook. Artikel 3. Algemene verplichtingen 1. ThinkSharp verbindt zich tot het met zorg uitvoeren van de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten. 2. ThinkSharp ziet er op toe dat de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten: a. voldoen aan de overeengekomen kwalificaties; b. op vakbekwame wijze worden uitgevoerd. 3. ThinkSharp ziet er op toe dat haar personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de ter uitvoering van haar verplichtingen benodigde kwaliteiten ten aanzien van deskundigheid en ervaring. 4. Klant zal ThinkSharp, waar nodig, steeds tijdig en zo volledig mogelijk voorzien van nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie en voorts, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is, alle faciliteiten op haar locatie(s) ter beschikking stellen of instemmen de kosten te dragen om deze faciliteiten hetzij op een andere manier te verwezenlijken. 5. De persoonsgegevens van de klant verstrekt aan Think- Sharp worden zorgvuldig door laatstgenoemde beheerd en strekken slechts tot gebruik binnen het kader van haar beheers- en administratieve taken. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden kenbaar gemaakt, tenzij ThinkSharp daar toe wordt verplicht door de wet, op basis van een onderliggende rechterlijke uitspraak of op basis van schriftelijke toestemming van de klant zelf. Artikel 4. Offertes 1. Alle offertes van ThinkSharp dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ThinkSharp derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging aan de kant van ThinkSharp (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ThinkSharp te zijn aanvaard. 2. Van de door ThinkSharp gedane offertes maken deel uitmet name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde ThinkSharp 2006~2013 Pagina 1 van 8

2 -: ontwerpen, tekeningen, modellen, prototypen, demo s, release candidates, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ThinkSharp in dit verband gemaakte gereedschappen / tools, eigendom van ThinkSharp, moet op verzoek aan ThinkSharp worden teruggegeven en mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behoudt ThinkSharp alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor. 3. Indien de order waarop de offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop de offerte werd gedaan bij ThinkSharp is geplaatst, behoudt ThinkSharp zich het recht om de kosten die aan de offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen / tools, aan de koper in rekening brengen. 4. De door ThinkSharp gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij een termijn van aanvaarding uitdrukkelijk in het aanbod is opgenomen; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. ThinkSharp is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. 5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reiskosten, tenzij anders aangegeven. 6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ThinkSharp daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ThinkSharp anders aangeeft. 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht ThinkSharp niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Artikel 5. Totstandkoming overeenkomst 1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer ThinkSharp een opdrachtbevestiging naar de potentiële klant stuurt, deze de bevestiging accepteert door dit schriftelijke document te voorzien van ondertekening en daarbij het ondertekende document terugstuurt naar ThinkSharp. ThinkSharp zal overwegen slechts een offerte te sturen waarvoor geen bevestiging is vereist, indien het totaal van de werkzaamheden minder is dan 8 manuren, waarbij er geen sprake is van extra (externe) kosten die moeten worden gemaakt, om de administratieve overhead in deze te verlichten. Ook indien de levering een softwarelicentie betreft kan ThinkSharp doen besluiten dat er geen bevestiging noodzakelijk is, daar een licentie pas wordt geleverd na ontvangst van betaling. 2. De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ThinkSharp gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van der order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien ThinkSharp de order alsnog aanvaardt/bevestigt binnen deze periode van 8 dagen. 3. De door ThinkSharp aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ThinkSharp te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen. 4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van ThinkSharp, of namens ThinkSharp gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ThinkSharp alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd. 5. Voor lid 2 en 3 gelden aangepaste voorwaarden indien het te leveren product een softwarelicentie betreft. Een softwarelicentie is op het moment van uitgifte gebonden aan een organisatie en uniek hiervoor opgesteld. Daardoor is het onmogelijk om een softwarelicentie te ontbinden en de koop hiervan ongedaan te maken. Om de genoemde periode van 8 dagen, zoals deze wordt gesteld in lid 2 en 3 te compenseren, mag de potentiële koper een evaluatielicentie aanvragen. 6. ThinkSharp behoudt zich het recht om hetzij na intern en/of extern overleg een opdracht te weigeren. Hierbij verplicht ThinkSharp zich echter tot het aanvoeren van steekhoudende argumentatie waarom de opdracht is geweigerd. Mogelijke redenen daarbij zouden kunnen zijn wanneer ThinkSharp het zeer aannemelijk acht dat: a. De potentiële koper / klant niet in staat zal zijn de gestelde verplichtingen in de overeenkomst na te komen. b. De potentiële koper / klant niet de intentie heeft de algemene voorwaarden, opgesteld door ThinkSharp, na te leven of bepaalde facetten daarvan. c. De potentiële koper / klant de indruk wekt met behulp van de door ThinkSharp geleverde producten of diensten, handelingen te willen verrichten die in strijd zijn met de Nederlandse en / of Europese wet- en regelgeving. d. ThinkSharp niet in staat is uit principiële redenen producten of diensten te leveren aan de potentiële koper / klant. Artikel 6. Prijzen 1. Genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer, installatiekosten, op maat gemaakte aanpassingen en overige kosten. 2. In het geval ThinkSharp niet slechts een eigen standaard (software)product uitlevert, zijn de eventuele extra kosten voor specifieke materialen, hardware, software of andere zaken, ongeacht of deze wel of niet vermeld zijn in een offerte, voor de klant. Hierbij gaat het om zaken die specifiek van belang zijn voor een bepaalde opdracht en niet als gangbaar worden geacht. Wanneer deze kosten te voorzien zijn, dient ThinkSharp deze tijdig aan de klant kenbaar te maken, de kosten worden echter alleen gemaakt met medeweten van de opdrachtgever. 3. Aanpassingen op standaard producten die moeten worden gedaan alvorens door de klant geaccepteerd te worden, kunnen door ThinkSharp indien gewenst in rekening worden gebracht. Voor alle extra eisen die na uitlevering of evaluatie door de klant / koper worden gesteld aan een product, behoudt ThinkSharp zich het recht voor om hier- ThinkSharp 2006~2013 Pagina 2 van 8

3 voor extra kosten in rekening te brengen. 4. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, materiaalprijzen, loonen transportkosten, licentiekosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. 5. ThinkSharp behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts heeft ThinkSharp het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien ThinkSharp zich binnen 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stelt dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 8 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ThinkSharp middels aangetekende brief de ontbinding in te roepen. Artikel 7. Meerwerk / wijzigingen 1. Indien gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende de looptijd van een periodieke overeenkomst tussen ThinkSharp en klant van de zijde van laatstgenoemde aanvullende leveringen dan wel aanpassingen worden gewenst, waardoor de prestatie(s) van ThinkSharp aantoonbaar worden verzwaard, dan is sprake van meerwerk dat voor vergoeding naar het gebruikelijke tarief dat door ThinkSharp wordt gehanteerd in aanmerking komt. Think- Sharp is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor de aanvullende leveringen dan wel aanpassingen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 2. Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht en / of de continuïteit van de dienstverlening, en / of de wederzijdse verantwoordelijkheden van klant en ThinkSharp, kan / kunnen worden beïnvloed. 3. Voor zover een bepaalde dienst een periodiek vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal ThinkSharp de klant tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. Artikel 8. Beëindiging 1. Indien de klant enige verplichting uit een overeenkomst met ThinkSharp niet nakomt, met name zijn verplichting tot stipte betaling, zijn verplichtingen op grond van het bepaalde in artikel 3 lid 4 en in situaties als omschreven in artikel 16 lid 2, is ThinkSharp gerechtigd zonder sommatie of ingebrekestelling, haar verplichtingen uit bedoelde overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen. 2. Onverminderd het bepaalde elders in deze algemene voorwaarden wordt de tussen klant en ThinkSharp gesloten overeenkomst ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling zal zijn vereist, op het moment dat klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en / of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, alsmede in het geval dat klant en / of diens medewerkers illegale handelingen verrichten aan de hand van of met behulp van een geleverde dienst door ThinkSharp. 3. Klant heeft het recht de overeenkomst met ThinkSharp tussentijds te beëindigen indien ThinkSharp niet voldoet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst met klant of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, doch niet eerder dan nadat klant ThinkSharp schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en ThinkSharp binnen die periode niet alsnog voldoet aan haar verplichtingen. Artikel 9. Annulering 1. Indien klant een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is zij gehouden aan ThinkSharp alle met het oog op de uitvoering van bewuste opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van ThinkSharp op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden. 2. Indien anders schriftelijk overeengekomen zijn alle (tussen)producten, die een gevolg zijn van de verstrekte opdracht, maar niet zijn opgenomen in de opdracht zelf, in eigendom van ThinkSharp. Artikel 10. Afleverings- en leveringstermijnen 1. De door ThinkSharp opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die voor de uitvoering van de order nodig zijn in het bezit van ThinkSharp zijn. De door ThinkSharp opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dient ThinkSharp derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 19 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht. 2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken waarbij expliciet verzending is aangegeven, nooit op basis van franco huis. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers. Uiten inklaring wordt door ThinkSharp verzorgd, doch is voor rekening van de koper. 3. Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen, worden de zaken door ThinkSharp verzonden op de naar ThinkSharp s oordeel gunstige wijze met door ThinkSharp te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper. 4. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan ThinkSharp de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen. 5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Think- Sharp het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. 6. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is Think- Sharp gerechtigd - zulks te zijner keuze - op grond van het ThinkSharp 2006~2013 Pagina 3 van 8

4 bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ThinkSharp van deze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is ThinkSharp gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zal ThinkSharp de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan. 7. In geval van softwarelicenties zal ThinkSharp overgaan tot een geldige verstrekking daarvan op het moment dat betaling hiervoor is ontvangen, dit m.b.t. het feit dat een softwarelicentie na verstrekking geen handelswaarde meer heeft, ook niet op het moment van terugvordering door ThinkSharp. Indien uitdrukkelijk door ThinkSharp vermeld, of in het geval het een evaluatielicentie betreft, is Think- Sharp in staat om een licentie reeds vóór de volledige betaling aan te bieden of kosteloos te verstrekken. Artikel 11. Garantie & Reclame 1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Think- Sharp verstrekt heeft. De koper moet waar in de offerte, of wat daarvan ex artikel 4 lid 2 deel uitmaakt, door Think- Sharp verstrekte gegevens, visuele eigenschappen, technische werking en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ThinkSharp geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door ThinkSharp geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voorzover het gaat om kleine verschillen en ondergeschikte wijzigingen. 2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 30 dagen na levering, aan ThinkSharp ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten. Daarbij valt op te merken dat bovengenoemde van toepassing is op fysieke producten die worden geleverd, waarbij bijvoorbeeld software uitgesloten wordt van deze categorie. 3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 30 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ThinkSharp ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ThinkSharp betrekking hebbend op gebreken in de door ThinkSharp geleverde zaken, vervalt indien: a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ThinkSharp ter kennis zijn gebracht; b. de koper ThinkSharp geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ThinkSharp voorzien of voorgeschreven; d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet; e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien een dergelijke termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken. 5. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ThinkSharp geleverde zaken zal een door ThinkSharp aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen. Artikel 12. Aansprakelijkheid 1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door ThinkSharp geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten of softwareproducenten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ThinkSharp (garantie-) aanspraken doen gelden. De aansprakelijkheid van ThinkSharp is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage-, materiaal-, of softwarefouten (ook wel bekend als Bugs, zie artikel 16 lid 5). 2. In geval van software kan ThinkSharp zich niet verantwoordelijk stellen voor het oplossen van problemen die ontstaan door softwarepakketten of softwaremodules van derden die bijvoorbeeld een deel uitmaken van de eigen software. Het oplossen van deze problemen zal in eerste instantie bij de externe partij liggen, mocht deze echter in gebreke blijven het gestelde probleem op te lossen, dan mag de klant van ThinkSharp, afhankelijk van de ernst van het probleem, verwachten dat ThinkSharp een werkend alternatief oplevert. ThinkSharp behoudt zich echter het recht om de ernst van het probleem in te schatten en al dan niet aan de hand daarvan stappen te ondernemen. 3. Ingeval van reclame is ThinkSharp, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ThinkSharp wordt vastgesteld en voor ThinkSharp tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te zijner keuze-: a. (kosteloos) herstel van gebreken; b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen; c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben. Daarbij in gedachten houdend dan bovenstaande niet van toepassing kan zijn op softwarelicenties; d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld. 4. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting aan de zijde van ThinkSharp. 5. Behoudens eventuele verplichtingen van ThinkSharp ThinkSharp 2006~2013 Pagina 4 van 8

5 uit hoofde van het bovenstaande is ThinkSharp nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld van de zijde van ThinkSharp (door degenen die ThinkSharp voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). ThinkSharp is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. 6. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Think- Sharp is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan. 7. De koper is gehouden ThinkSharp te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ThinkSharp mochten doel gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen. Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid 1. Door ThinkSharp geleverde zaken blijven in eigendom van ThinkSharp tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ThinkSharp geleverde zaken aan ThinkSharp verschuldigd is. Indien ThinkSharp zulks nodig oordeelt heeft ThinkSharp het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen. 2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen. 3. Het is de koper niet toegestaan om verkregen softwarelicenties aan derden door te verkopen, verhuren of op enigerlei wijze deze commercieel of gratis te verstrekken. Softwarelicenties die worden uitgegeven door ThinkSharp zijn vanaf het moment van uitgifte gebonden aan een organisatie, bedrijf of persoon en kunnen in geen geval worden overgedragen aan anderen, tenzij anders schriftelijke overeengekomen. 4. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ThinkSharp over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan ThinkSharp over te dragen. 5. Indien tengevolge van be- of verwerking door de koper het eigendomsrecht van ThinkSharp rustend op de door ThinkSharp geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van ThinkSharp een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking. 6. ThinkSharp is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ThinkSharp in eigendom toebehoren, onder zich te nemen, zodra in redelijkheid kan worden aangenomen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ThinkSharp voortvloeien uit het gemene recht: met name behoudt ThinkSharp ook het recht de koper na het onder zich nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken. 7. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op verzoek van ThinkSharp deze verzekering aan te tonen. 8. In geval van softwarelicenties behoudt ThinkSharp zich het recht toe om, bij aantoonbare en structureel misbruik van de licentie, de verstrekte licentie in te trekken waarbij de licentie niet langer geldig is. De afnemer van de licentie, waartoe het eigendomsrecht behoort, wordt daarbij door ThinkSharp verplicht gesteld om mee te werken aan het opsporen en lokaliseren van het ontdekte misbruik. Blijft de afnemer in gebreke, dan behoudt ThinkSharp zich het recht voor om van dit misbruik aangifte te doen bij de lokale autoriteiten. 9. Op het gebied van evaluatielicenties, zijn alle facetten van Artikel 16 lid 7 onverminderd van toepassing. Artikel 14. Honorarium 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2. en 4 t/m 6. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 5. van dit artikel. 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van ThinkSharp, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier weken zullen het honorarium en de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. 6. ThinkSharp mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan ThinkSharp, dat in redelijkheid niet van ThinkSharp mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Artikel 15. Betaling 1. Betaling dient te geschieden in Euro s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar ThinkSharp is gevestigd of door overmaking op een door ThinkSharp aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling. ThinkSharp 2006~2013 Pagina 5 van 8

6 2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. In zulks geval heeft ThinkSharp het recht, indien een voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van alle door ThinkSharp aangegane verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend. 3. Tevens is ThinkSharp gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts is ThinkSharp in deze gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ThinkSharp verrichte prestatie, onverminderd ThinkSharp s recht op schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan Think- Sharp, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging van de zijde van ThinkSharp nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 15% per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 25 % van de hoofdsom met een minimum van 1000,- alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ThinkSharp nadelige wijze. 4. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. 5. Indien in de financiële positie van koper na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Think- Sharp gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen. 6. Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze. Artikel 16. Aanvullende voorwaarden m.b.t. eigengemaakte software ThinkSharp De in dit artikel vermelde voorwaarden zijn naast de rest van de algemene voorwaarden van toepassing indien ThinkSharp eigengemaakte software uitlevert aan een klant. Daarbij kunnen deze betrekking hebben op een standaard softwareproduct dat door ThinkSharp is ontwikkeld of wanneer ThinkSharp in opdracht van klant computerprogrammatuur ontwikkelt en / of webapplicaties bouwt (verder genoemd als maatwerk ). 1. Algemeen: a. In geval van een standaard softwareproduct: Verwijzend naar Artikel 5, lid 5 van deze Algemene Voorwaarden, is het niet mogelijk om op softwarelicenties een termijn te geven waarop annulering van de koop mogelijk is. Als de opdracht tot het verstrekken van een licentie is geschied en de licentie is ook daadwerkelijk door ThinkSharp uitgegeven aan de klant, dan is dit proces onomkeerbaar. Het is daarom dat Think- Sharp de potentiële koper de mogelijkheid aanbiedt om eerst gebruik te maken van een evaluatielicentie. Des gewenst kan de koper na betaling eerst vragen om een evaluatielicentie, waardoor het mogelijk is om de koop alsnog ongedaan te maken, dit echter op basis van schriftelijke verzekering van ThinkSharp. 2. Ontwikkeling van computerprogrammatuur (maatwerk): a. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. ThinkSharp zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de klant verstrekte gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor klant instaat. b. ThinkSharp is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. Eventuele extra kosten die hiervoor door ThinkSharp worden gemaakt kunnen naar redelijkheid in rekening worden gebracht bij de klant. 3. Aflevering, installatie en acceptatie (in geval van maatwerk software): a. ThinkSharp zal de te ontwikkelen programmatuur aan klant conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door ThinkSharp uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. b. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode standaard tot 7 dagen na aflevering of, indien een door ThinkSharp uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. c. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: i. indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door ThinkSharp uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen: na voltooiing van de installatie, dan wel ii. indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de test periode, dan wel indien ThinkSharp vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in lid 3.e ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens lid 3.f een acceptatie niet in de weg staan. In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien klant daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik. d. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat ThinkSharp 2006~2013 Pagina 6 van 8

7 die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de klant ThinkSharp hierover zo spoedig mogelijk gedetailleerd, schriftelijk, informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven. e. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur andere fouten dan bedoeld in lid 3.d bevat, dan zal de klant Think- Sharp hierover tijdig, uiterlijk op de laatste dag van de testperiode schriftelijk in de vorm van een gedetailleerd testrapport informeren. ThinkSharp zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij ThinkSharp gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. f. Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, de fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van ThinkSharp om deze kleine fouten te herstellen. g. Indien de programmatuur in fasen en / of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en / of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en / of een ander onderdeel onverlet. h. ThinkSharp ondersteunt de eigen software, maar niet de installatie of configuratie daarvan indien dit door een onbevoegd persoon of bedrijf is uitgevoerd. Op verzoek kunnen er door ThinkSharp herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij deze nimmer vallen onder het onderhoudscontract dat mogelijk is afgesloten en daarbij altijd apart in rekening worden gebracht aan de klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 4. Aflevering, installatie en acceptatie (in geval van een standaard softwareproduct): a. Acceptatie door klant voor een standaard softwareproduct kan worden aangeboden door ThinkSharp in de vorm van een evaluatielicentie. Hierbij kan de klant in een beperkte tijdsperiode, waarbij standaard 7 dagen worden gesteld, bezien of het product voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld. b. Installatie van het softwareproduct wordt verzorgd en gefactureerd door ThinkSharp, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. c. ThinkSharp ondersteunt de eigen software, maar niet de installatie of configuratie daarvan indien dit door een onbevoegd/ongekwalificeerd persoon of bedrijf is uitgevoerd. Op verzoek kunnen er door ThinkSharp herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij deze nimmer vallen onder het onderhoudscontract dat mogelijk is afgesloten en daarbij altijd apart in rekening worden gebracht aan de klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 5. Garantie bepaling m.b.t. bugs: a. Onverminderd het in Artikel 11 bepaalde, levert Think- Sharp op alle eigengemaakte software uitgebreide garantie m.b.t. eerder omschreven bugs (zie Artikel 1.1), die het correct functioneren van de afgeleverde software in zijn geheel of voor een gedeelte belemmeren. Indien vastgesteld wordt dat de gevonden bug daadwerkelijk het correct functioneren van de programmatuur belemmert, dan zal ThinkSharp, ongeacht of de klant een onderhoudscontract heeft afgesloten, deze bug oplossen. b. ThinkSharp behoudt zich het recht om zelf te bepalen of een bug daadwerkelijk het functioneren van de programmatuur belemmert. Bij geschillen over deze constatering is onverminderd Artikel 11 lid 5 van kracht. c. Bij een nieuwere major versie van de computerprogrammatuur (dus een complete stap van bijvoorbeeld versie 1.0 naar 2.0) wordt de vorige versie van de computerprogrammatuur m.b.t. tot bugs nog maximaal 5 jaar ondersteund, tenzij een kortere of langere periode is aangegeven in een schriftelijke overeenkomst. Na deze genoemde periode is het nog wel mogelijk om tegen een overeen te komen honorarium alsnog een gevonden bug op te lossen. d. Indien de omstandigheden of systeemeisen rondom de programmatuur afwijken van de vastgestelde richtlijnen in de documentatie, dan kan een daarvan afhankelijke bug NIET kosteloos worden opgelost zonder een honorarium of een afgesloten onderhoudscontract. 6. Onderhoudscontract: a. Elk product gemaakt door ThinkSharp is standaard, direct na aflevering, voorzien van één jaar kosteloos onderhoud, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. b. ThinkSharp biedt op sommige eigengemaakte softwaresystemen de mogelijkheid tot het afsluiten van een onderhoudscontract. Dit zorgt ervoor dat het onderhoud door ThinkSharp verlengd kan worden. c. Een onderhoudscontract geeft de klant het recht updates te ontvangen m.b.t. verbeteringen aan de software, die niet noodzakelijkerwijs bedoeld zijn voor het oplossen van een bug. Daarbij kan gedacht worden aan betere performance, efficiënter gebruik van de capaciteit van de computer, nieuwe functionaliteit en andere zaken die de programmatuur verbeteren. d. Wanneer de computerprogrammatuur van ThinkSharp gebaseerd is op of samenwerkt met een extern pakket, dan worden na uitlevering van de computerprogrammatuur, nieuwere versies van het externe pakket alleen ondersteund bij klanten met een geldig onderhoudscontract. e. Indien een klant, na een periode zonder onderhoudscontract, een onderhoudscontract afneemt, dan zal er in het geval er sprake is van tussentijdse updates, te spreken over de periode waarin de klant niet in het bezit was van een onderhoudscontract, de computerprogrammatuur door ThinkSharp moeten worden geüpdate. Het updaten van de computerprogrammatuur valt daarbij buiten het afgesloten onderhoudscontract en zal door ThinkSharp apart worden gefactureerd, indien niet anders schriftelijk overeengekomen. 7. Trials en evaluatielicenties: a. ThinkSharp behoudt zich het recht tot het inbouwen van evaluatiemogelijkheden in de eigengemaakte software. b. In geval een bepaald computerprogramma beschikt over evaluatiemogelijkheden, is ThinkSharp en Think- ThinkSharp 2006~2013 Pagina 7 van 8

8 Sharp alleen te allen tijde gemachtigd om een evaluatielicentie uit te geven aan klanten of potentiële kopers. c. Evaluatielicenties worden alleen uitgegeven op basis van non-commerciële evaluatie, waarbij de verstrekte licentie alleen mag dienen om een beeld te vormen van de werking van de software. De software en (tussen)producten die eventueel door de software worden geproduceerd mogen nooit aan derden worden gedistribueerd, noch voor commerciële doeleinden binnen of buiten de organisatie, waaraan de licentie is verstrekt, worden ingezet. d. ThinkSharp behoudt zich het recht om evaluatielicenties te allen tijde, wanneer het haar goeddunkt per direct, in te trekken. e. ThinkSharp beschouwt misbruik van softwarelicenties als een misdrijf en verwijst daarbij ook in het geval van evaluatielicenties naar Artikel 13 lid 8 van deze algemene voorwaarden. Artikel 17. Geheimhouding 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, ThinkSharp gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en ThinkSharp zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ThinkSharp niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. Artikel 18. Intellectuele eigendom 1. Alle rechten van intellectuele eigendom die ThinkSharp bij de uitvoering van softwareontwikkeling gebruikt of zelf ontwikkelt, daaronder begrepen programmatuur, adviezen en werkwijzen, berusten uitsluitend bij ThinkSharp (of diens licentiegevers). Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. 2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ThinkSharp is het klant niet toegestaan de rechten van intellectuele eigendom van ThinkSharp of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. 3. De rechten van intellectuele eigendom welke ThinkSharp in licentie gebruikt mag klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. 4. Het is ThinkSharp toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de computerprogrammatuur. Indien ThinkSharp door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat klant niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal ThinkSharp op verzoek van klant een reservekopie aan klant ter beschikking stellen. 5. Het is noch de klant, noch de distributeur, noch enige andere partij toegestaan om aan de hand van een uitgeleverd product inbreuk te maken op de intellectuele eigendommen van ThinkSharp door gebruik te maken van technieken zoals: Decompiling, Reverse Engineering of enige andere vorm maar ook die inzicht geeft in de achterliggende technologie, beveiligingen of standaarden die door ThinkSharp worden gebruikt. Deze handelingen worden gezien als een misdrijf en als misbruik van software of softwarelicenties. Hierop is Artikel 13 lid 8 onverminderd van kracht. Artikel 19. Overmacht Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht ThinkSharp om die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ThinkSharp kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien ThinkSharp door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is ThinkSharp gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, te bepalen door ThinkSharp. Ingeval van overmacht kan de koper ThinkSharp niet tot schadevergoeding aanspreken. Artikel 20. Toepasselijk recht Op de door ThinkSharp gedane offertes en op alle door Think- Sharp aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Artikel 21. Geschillenbeslechting Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/ voortvloeiende uit door ThinkSharp aangegane overeenkomsten en door ThinkSharp verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. ThinkSharp 2006~2013 Pagina 8 van 8

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. SOUNDFIDELITY te Wolvega Nederland

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. SOUNDFIDELITY te Wolvega Nederland ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN SOUNDFIDELITY te Wolvega Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en op alle door ons aangegane

Nadere informatie

SaBroSoft Automotive Software, gevestigd te Loon op Zand, Nederland.

SaBroSoft Automotive Software, gevestigd te Loon op Zand, Nederland. Algemene voorwaarden SaBroSoft Automotive Software, gevestigd te Loon op Zand, Nederland. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van Zavadi vof, gevestigd te Deventer, Nederland.

Algemene voorwaarden. van Zavadi vof, gevestigd te Deventer, Nederland. Algemene voorwaarden van Zavadi vof, gevestigd te Deventer, Nederland. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van de V.O.F. Pasman Bootramen, gevestigd te Lelystad Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane

Nadere informatie

Content Service Vof te Zaandam, Nederland. Artikel 1. Toepasselijkheid ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Content Service Vof te Zaandam, Nederland. Artikel 1. Toepasselijkheid ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Content Service Vof te Zaandam, Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Eenmanszaak Joeri Communicatie en Events, gevestigd te Grave, 5361 GB, Nederland

Algemene voorwaarden De Eenmanszaak Joeri Communicatie en Events, gevestigd te Grave, 5361 GB, Nederland Algemene voorwaarden De Eenmanszaak Joeri Communicatie en Events, gevestigd te Grave, 5361 GB, Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Thorma Kachels Nederland v.o.f. 16 augustus 2009

Algemene voorwaarden van Thorma Kachels Nederland v.o.f. 16 augustus 2009 Algemene Voorwaarden van de vennootschap onder firma Thorma Kachels Nederland v.o.f, gevestigd te 9247 TS Ureterp, Nederland. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

van de besloten vennootschap * (naam), gevestigd te * (plaats), Nederland.

van de besloten vennootschap * (naam), gevestigd te * (plaats), Nederland. Algemene voorwaarden Producten van de besloten vennootschap * (naam), gevestigd te * (plaats), Nederland. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden MOTORWERK is gevestigd te Tegelen (Kasteellaan 45, 5932 AE) Is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51562642 te Venlo, BTW identificatienr. NL078757526. MOTORWERK

Nadere informatie

Van de Vennootschap onder firma De Media Brouwerij, gevestigd te Baarn, Nederland.

Van de Vennootschap onder firma De Media Brouwerij, gevestigd te Baarn, Nederland. Algemene voorwaarden 2015 Van de Vennootschap onder firma De Media Brouwerij, gevestigd te Baarn, Nederland. Artikel 1. Toepasselijkheid. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jordanies Foodmobiel

Algemene Voorwaarden Jordanies Foodmobiel Algemene Voorwaarden Jordanies Foodmobiel Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Stichting Ambitie & Coaching - CI Coaching te Badhoevedorp Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Signiom BV T +31 (0)76 5930930 KvK 20148396 info@signiom.nl Postbus 5 F +31 (0)76 5930872 NL44RABO0146591968 www.signiom.nl 4940 AA Raamsdonksveer NL820316416B01

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. kentekenplaat-express.nl te Dordrecht, Nederland. Artikel 1. Toepasselijkheid

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. kentekenplaat-express.nl te Dordrecht, Nederland. Artikel 1. Toepasselijkheid ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN kentekenplaat-express.nl te Dordrecht, Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene voorwaarden van Goodtimegifts, gevestigd te Ittervoort, Nederland. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene voorwaarden van Goodtimegifts, gevestigd te Ittervoort, Nederland. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene voorwaarden van Goodtimegifts, gevestigd te Ittervoort, Nederland. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen,

Nadere informatie

van de eenmanszaak SvD Handelsonderneming, gevestigd te Zevenbergen, Nederland.

van de eenmanszaak SvD Handelsonderneming, gevestigd te Zevenbergen, Nederland. van de eenmanszaak SvD Handelsonderneming, gevestigd te Zevenbergen, Nederland. Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Noscratch.nl Eenmanszaak te Rotterdam, Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle

Nadere informatie

1 april 2016 Algemene voorwaarden Hestia Opleidingen B.V. 1 van 5

1 april 2016 Algemene voorwaarden Hestia Opleidingen B.V. 1 van 5 Algemene voorwaarden van Hestia Opleidingen B.V., statutair gevestigd te Laren, kantoorhoudende te 7245 PW, Bieldersteeg 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van: CIVKOSKA bruidsmode

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van: CIVKOSKA bruidsmode Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van: CIVKOSKA bruidsmode Artikel 1 - Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons

Nadere informatie

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Quest Design Terneuzen, Nederland. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden VideoVL/Keytown Facilities & Productions Flevoweg 11c, 2318 BZ Leiden Kamer van Koophandel: 27335267 Artikel 01. Artikel 02. Artikel 03. Artikel 04. Artikel 05. Artikel 06.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ar2All BV Ingeschreven in het handelsregister onder nummer

Algemene voorwaarden Ar2All BV Ingeschreven in het handelsregister onder nummer Algemene voorwaarden Ar2All BV Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58340297 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Algemene voorwaarden

Pagina 1 van 6. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden De besloten vennootschap Van Vugt Event Products, gevestigd aan de Herenengstraat 20, 5397 BE te Lith, Nederland. Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van ZON6, gevestigd te Enschede, Nederland. 10 november Artikel 1 Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. van ZON6, gevestigd te Enschede, Nederland. 10 november Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden van ZON6, gevestigd te Enschede, Nederland. 10 november 2014 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al ZON6 haar aanbiedingen en op alle door

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Klasse Klassiek, Nieuwegein Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Eenmanszaak Erik Folker Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09168263

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Eenmanszaak Erik Folker Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09168263 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Eenmanszaak Erik Folker Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09168263 Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Verkoop- en leveringsvoorwaarden GrassInc. B.V.

Verkoop- en leveringsvoorwaarden GrassInc. B.V. Verkoop- en leveringsvoorwaarden GrassInc. B.V. Definities: Verkoper Koper Overeenkomst :, de gebruiker van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. : De wederpartij van de verkoper, de afnemer, de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. SmartBags gevestigd te Stavangerweg 21-24 Groningen, Nederland

Algemene voorwaarden. SmartBags gevestigd te Stavangerweg 21-24 Groningen, Nederland Algemene voorwaarden SmartBags gevestigd te Stavangerweg 21-24 Groningen, Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze zakelijke aanbiedingen en op

Nadere informatie

Verkoop- en leveringsvoorwaarden Avalon. B.V.

Verkoop- en leveringsvoorwaarden Avalon. B.V. Verkoop- en leveringsvoorwaarden Avalon. B.V. Definities: Verkoper: Avalon. B.V., gebruiker van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Koper: De wederpartij van Avalon BV. Overeenkomst: De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buurtboer te Amsterdam, Nederland

Algemene voorwaarden De Buurtboer te Amsterdam, Nederland Algemene voorwaarden De Buurtboer te Amsterdam, Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, bestellingen, offertes en op alle door ons

Nadere informatie

ALGEMENE KLANTVOORWAARDEN

ALGEMENE KLANTVOORWAARDEN ALGEMENE KLANTVOORWAARDEN Behorende bij de activiteiten van Kees van Iersel Opleiding & Training gevestigd aan Vinkelsestraat 14 te HEESCH Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Offertes. Laatst bijgewerkt op 25 november 2015.

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Offertes. Laatst bijgewerkt op 25 november 2015. Algemene voorwaarden Laatst bijgewerkt op 25 november 2015. Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door Filter Merchandise aangegane

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 2. Offertes

Algemene voorwaarden. Artikel 2. Offertes Algemene voorwaarden FoldX Easy up, gevestigd aan de H.C.Pootstraat 1, 7103 ZM Winterswijk, Nederland. Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel te Arnhem onder nummer 57890064. Verder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Artikel 1. Definitities

Artikel 1. Definitities ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN PER 01-01-2013 van Jam Crackers te Almere aan de Operetteweg 21p, Hierna te noemen Jam Crackers Artikel 1. Definitities 1. Jam Crackers: bij de kamer van koophandel

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

a. JAVOWEB : de Besloten Vennootschap: JAVOEXPERIENCE B.V., gevestigd te Mook, kantoorhoudend aan de Pastoor Fabritiusstraat 50, 6585 XL Mook;

a. JAVOWEB : de Besloten Vennootschap: JAVOEXPERIENCE B.V., gevestigd te Mook, kantoorhoudend aan de Pastoor Fabritiusstraat 50, 6585 XL Mook; Algemene Voorwaarden van JAVOWEB.COM Artikel 1 algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. JAVOWEB : de Besloten Vennootschap: JAVOEXPERIENCE B.V., gevestigd te Mook, kantoorhoudend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met Kok Software sluit. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

I4Strategy Advice & ICT Interim Management

I4Strategy Advice & ICT Interim Management I4Strategy Advice & ICT Interim Management Algemene voorwaarden 1 ALGEMEEN 1.1 Als in onderstaande tekst wordt gesproken over wij, ons, onze wordt daarmee bedoeld I4Strategy. 1.2 Op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Software Ontwikkeling door FlashTech

Algemene Voorwaarden voor Software Ontwikkeling door FlashTech Algemene Voorwaarden voor Software Ontwikkeling door FlashTech Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met FlashTech sluit. 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Youngbits. Algemene voorwaarden youngbits 1. Algemene voorwaarden. Pagina 1. Direct contact Phone: +31(0)6 23041014 +31(0)299 474531

Youngbits. Algemene voorwaarden youngbits 1. Algemene voorwaarden. Pagina 1. Direct contact Phone: +31(0)6 23041014 +31(0)299 474531 Algemene voorwaarden youngbits 1 youngbits Algemene voorwaarden Pagina 1 Algemene voorwaarden youngbits 2 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNGBITS Door gebruik te maken van de diensten van youngbits, geeft de bezoeker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting. Versie 3 - Juni 2017 Algemene voorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Avot Media, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avot Media BV, gevestigd Zandwilg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie