Algemene voorwaarden Dinerate Nederland B.V. en CareRate B.V. Artikel 1. Totstandkoming overeenkomst Artikel 2. Levering van informatie door Bedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Dinerate Nederland B.V. en CareRate B.V. Artikel 1. Totstandkoming overeenkomst Artikel 2. Levering van informatie door Bedrijf"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Dinerate Nederland B.V. en CareRate B.V. Deze algemene voorwaarden zijn deel van de overeenkomst tussen het bedrijf dat u vertegenwoordigt ( Bedrijf ) en het bedrijf Dinerate Nederland B.V. of CareRate B.V., respectievelijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer , respectievelijk , hierna te vernoemen Rate.nl. Artikel 1. Totstandkoming overeenkomst 1.1. Rate.nl biedt een dienst aan gericht op onder meer het meten en inzichtelijk maken van kwaliteit ten behoeve van bedrijven en instellingen, waarbij klanten, gasten of patiënten, hierna genoemd Bezoekers, hun ervaringen met het betreffende bedrijf of instelling delen, met als streven de kwaliteit en tevredenheid te verhogen en hiermee betere mond- tot- mondreclame te genereren( de Dienst ). De Dienst kan bestaan uit onder meer het verstrekken van een gebruiksrecht van door Rate.nl of derden ontwikkelde software, het verschaffen van toegang tot de website en inzage in de ingevoerde gegevens van Bezoekers, het geven van trainingen voor het gebruik, het leveren van rapportages, het bieden van ondersteuning aan gebruikers en andere aanvullende diensten Bedrijf kan de Dienst afnemen door een overeenkomst te sluiten met Rate.nl, hetgeen gebeurt door ondertekening van een daartoe strekkende offerte van Rate.nl. Na sluiting van de overeenkomst en, indien van toepassing, betaling van de eerste termijn wordt een account voor Bedrijf toegankelijk gemaakt waarmee Bedrijf na inloggen relevante informatie kan invullen en instellingen kan wijzigen die betrekking hebben op de Dienst In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst. Artikel 2. Levering van informatie door Bedrijf 2.1. Bedrijf zal gedurende de looptijd van de overeenkomst aan Rate.nl alle relevante informatie over haarzelf, haar feedbackvragen en aanverwante zaken invullen middels haar account ten behoeve van de Dienst Bedrijf is vrij in keuze en invulling van de informatie, maar dient de aangeleverde informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst juist actueel te houden en de gevraagde incentives beschikbaar te stellen. Indien dit niet het geval blijkt, dient Bedrijf via het aangewezen kanaal een en ander te herstellen. Rate.nl mag uitgaan van de juistheid en actualiteit van deze gegevens totdat Bedrijf deze aangepast heeft. Rate.nl is niet aansprakelijk indien onjuiste of achterhaalde gegevens tot schade bij Bedrijf leiden Rate.nl kan tegen een aanvullende vergoeding als aanvullende dienst assisteren bij het invoeren, verwerken of corrigeren van de betreffende informatie. Zij aanvaardt daarbij géén aansprakelijkheid voor fouten als gevolg van onjuiste, onvolledige of mislukte ontvangst, conversie of import naar haar systemen, behalve bij opzet of grove schuld. Wel zal Rate.nl na melding van Bedrijf met de hoogste prioriteit optreden om fouten te herstellen Mocht Rate.nl een redelijk vermoeden krijgen dat bepaalde door Bedrijf aangeleverde informatie inhoud kennelijk onjuist is, in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving, substantieel afwijkt van de gewekte verwachtingen of technische problemen veroorzaakt, dan heeft Rate.nl eenzijdig het recht om deze informatie te verwijderen of aan te passen. Rate.nl hoeft hierover geen overleg te voeren met Bedrijf en is in geen geval aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het verwijderen of aanpassen van de informatie. Artikel 3. Publicatie van door Bedrijf aangeleverde informatie 3.1. Rate.nl zal de door Bedrijf aangeleverde informatie beschikbaar maken voor 'bezoekers' van de Dienst. De wijze van presenteren, waaronder mede begrepen de indeling in categorieën en het al of niet tonen van bepaalde informatie, is geheel de keuze van Rate.nl Beschikbaar maken van de informatie geschiedt via diverse kanalen, zoals de website van Rate.nl, RSS- feeds en diverse smartphone- en tablet- apps. Rate.nl streeft naar een uniforme presentatie bij de publicatie in deze kanalen maar technische beperkingen van een kanaal kunnen een afwijkende presentatie vereisen Rate.nl zal aanwijzingen van Bedrijf over publicatie van de van haar afkomstige informatie alsmede over de wijze van presentatie van haar logo s en merknamen steeds stipt opvolgen. Rate.nl kan echter zelf bepalen of en waar zij deze informatie publiceert Recensies van Bezoekers kunnen in toekomstige versies van de Dienst publiek toegankelijk worden (inclusief voor zoekmachines). Bedrijf krijgt dan de gelegenheid vooraf te beslissen of het mee wil werken aan dergelijke publicatie. Artikel 4. Recensies en enquêtes 4.1. Rate.nl biedt als deel van de Dienst aan Bezoekers de gelegenheid om recensies, vragen, commentaar en dergelijke berichten achter te laten over Bedrijf. Het initiatief tot plaatsen van deze berichten ligt bij deze derden. Rate.nl zal op deze berichten geen voorafgaande controle toepassen maar zal wel reageren op klachten indien berichten in strijd blijken met toepasselijke wet- en regelgeving of de huisregels van Rate.nl Bedrijf aanvaardt en begrijpt dat bij recensies en andere berichten sprake is van een platform waarbij een vrije berichtgeving en discussie centraal staat. Rate.nl is niet gehouden om berichten over Bedrijf aan te passen of te verwijderen vanwege het enkele feit dat deze negatief of kritisch zijn over Bedrijf Bedrijf zal maximaal zeven vragen aanleveren voor de enquêtes die als onderdeel van de Dienst worden gepresenteerd. Artikel 5. Promotie van de Dienst 5.1. Bedrijf zal gedurende de looptijd de Dienst promoten, onder meer door de QR- code en URL zichtbaar te vermelden op haar bedrijfslocatie(s) en deze bij voorkeur op papier (zoals visitekaartje) aan klanten, gasten of patiënten zichtbaar te maken en of mee te geven Bedrijf zal tevens Bezoekers expliciet verzoeken om een enquête in te vullen via de Dienst. Zij zal daartoe bij voorkeur een tablet- computer zoals de Apple ipad beschikbaar stellen op haar locatie(s) Bezoekers kunnen anoniem de enquête invullen of na registratie. Bedrijf zal Bezoekers niet tot een keuze hieromtrent verplichten en zal Bezoekers gepaste privacy gunnen bij het invullen van de enquête. Dinerate Nederland B.V. en CareRate B.V. Delftseplein AA Rotterdam KVK en KVK ABNAMRO Pagina 1 van 7 -

2 5.4. Rate.nl kan niet garanderen dat Bezoekers enquêtes naar waarheid en/of volledig invullen. Artikel 6. Gebruik van bezoekersgegevens 6.1. Bezoekers die de Dienst gebruiken, kunnen daarbij bepaalde persoonsgegevens achterlaten, zoals hun e- mailadres. Rate.nl zal bij de verwerking van deze persoonsgegevens de toepasselijke wet- en regelgeving naleven, waaronder begrepen de Wet Bescherming Persoonsgegevens, alsmede de Privacy Policy van Rate.nl zoals gepubliceerd op de betreffende website van Rate.nl Bedrijf kan via haar account diverse rapportages inzien over de recensies, enquêtes of andere informatie betreffende Bedrijf die Bezoekers hebben achtergelaten. Rate.nl kan op verzoek als aanvullende dienst nadere rapportages aan Bedrijf leveren Ingeval en voor zover zulks in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en met de Privacy Policy van Rate.nl zoals gepubliceerd op de betreffende website van Rate.nl, is het Bedrijf toegestaan persoonsgegevens van bezoekers te gebruiken ter controle van een voucher. De persoonsgegevens mogen maximaal één keer per maand worden gebruikt voor commerciële mailings, waarbij alleen de door Rate.nl beschikbaar gestelde mailingtool gebruikt mag worden. Andere vormen van gebruik zijn alleen mogelijk indien apart in de overeenkomst vastgelegd en voor zover dat toegestaan is binnen de geldende wetgeving omtrent persoonsgegevens en commerciële mailings. Bedrijf zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen, in stand houden en indien nodig aanpassen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen toevallig verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Bedrijf zal daartoe in ieder geval voorzieningen treffen voor een adequate toegangsbeveiliging tot de relevante persoonsgegevens, zodat alleen geautoriseerd personeel toegang kan verkrijgen en Bedrijf houdt een lijst bij van geautoriseerd personeel. Deze lijst wordt op eerste verzoek van Rate.nl getoond. Bedrijf en Rate.nl zullen elkaar onverwijld op de hoogte stellen van beveiligingsincidenten zodra deze na redelijkerwijs bekend zijn Het is een Bedrijf dat in de zorgsector actief is niet toegestaan om medisch personeel inzage te geven in persoonsgegevens zoals Bezoekers (volledige naam/ gebruikersnaam, e- mailadres en het optioneel verstrekte telefoonnummer). Dergelijke inzage zal alleen worden gegeven aan speciaal aangewezen leidinggevend personeel, zoals een zorgmanager, en moet voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en de Privacy Policy van Rate.nl. Artikel 7. Vouchers en loyaltypunten 7.1. Bedrijf zal via het controlepaneel aangeven welke beloningsvouchers vertrekt zullen worden. De Bezoeker ontvangt deze beloningsvoucher per , ná het verzenden van de feedback en na registratie bij de Dienst. Rate.nl stuurt een voucher met de vermelding van de incentive naar de Bezoeker. Rate.nl zal van de Bezoeker via de Dienst administreren welke enquêtes en andere aspecten van de Dienst zij hebben gebruikt en welke beloning daarmee verdiend worden. 7.2 Ter voorkoming van beloningsvouchermisbruik, ontvangen Bezoekers maximaal 1 beloningsvoucher per bedrijf per gegeven recensie. Daarbij ontvangen zij pas een volgende beloningsvoucher als de Bezoeker de laatst ontvangen voucher heeft verzilverd bij dat betreffende bedrijf of instelling. Rate.nl zal zich maximaal inspannen klikfraude en andere vormen van misbruik van dit aspect van de Dienst te voorkomen Op basis van geregistreerde verzending van een recensie of feedback kan een Bezoeker een beloningsvouchers genereren via de Dienst. Indien een Bezoeker bij een recensie een totaalcijfer van zes of lager geeft, kan Bedrijf via het controlepaneel de Bezoeker een compensatievoucher aanbieden of nader contact opnemen om de klacht te verhelpen. Bedrijf is echter niet verplicht ook daadwerkelijk deze compensatievoucher aan te bieden Vouchers zijn bij Bedrijf inwisselbaar tegen door Bedrijf geselecteerde producten zoals drank of bijgerechten of andere producten, welke selectie Rate.nl zal presenteren aan bezoekers. Rate.nl zal de geselecteerde producten vermelden op de voucher. Vouchers worden voorts voorzien van ten minste één echtheidskenmerk (QR code en unieke vouchercode), waarover Rate.nl Bedrijf zal informeren Bedrijf kan voor één of meerdere malen feedback desgewenst een cumulatief oplopend beloningsprogramma aan bieden (bij voorkeur elk van één tot tien) dat middels een beloningsvoucher kan worden afgenomen. De keuze van producten voor vouchers ligt bij Bedrijf. Teneinde dit aspect van de Dienst een succes te laten zijn, zal Bedrijf een reële selectie van beloningen ter beschikking stellen. Rate.nl kan hiertoe aanwijzingen geven, welke Bedrijf indien redelijkerwijs haalbaar zal opvolgen. De beloningsvouchers dienen door bedrijf binnen 48 uur ná ontvangst te worden gecontroleerd en verzilverd met een daarvoor ontvangen 'voucherclaim- inlogaccount. Onverminderd de overige rechten van Rate.nl terzake is Rate.nl gerechtigd om aan Bedrijf de kosten (vanaf 75,- ex. BTW per te verzilveren voucher) in rekening te brengen die Rate.nl moet maken als gevolg van het niet nakomen door Bedrijf van de in dit lid genoemde verplichtingen Bedrijf dient een door Rate.nl uitgegeven voucher te accepteren tenzij dit evident vervalst is of er aanwijzingen van kennelijk misbruik zijn. Bedrijf dient Rate.nl te informeren over elke afgekeurde voucher, en op verzoek van Rate.nl een kopie daarvan aan Rate.nl te verstrekken Beloningsvouchers dienen ten minste één jaar na uitgifte geldig te zijn. Compensatievouchers dienen ten minste veertien dagen na uitgifte geldig te zijn. Bedrijf mag per compensatievoucher hierover beslissen. Beëindiging van de overeenkomst tussen Bedrijf en Rate.nl tast de geldigheid van vouchers niet aan Naast beloningen kan Bedrijf aan Rate.nl verzoeken om van tijd tot tijd een verloting ter promotie te verzorgen, waarbij Bedrijf zelf de prijzen vaststelt. Rate.nl zal op objectieve wijze het opgegeven aantal winnaars kiezen. Bedrijf dient deze winnaar(s) de toegezegde prijzen uit te reiken. Bedrijf dient ervoor te zorgen dat de gekozen prijzen en de frequentie van de verlotingen voldoen aan de Wet op de Kansspelen Het wijzigingen van een lopend beloningsprogramma is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om na het volledig doorlopen van het gehele beloningsprogramma om het volgende beloningsprogramma te wijzigen. Wijzigingen dienen schriftelijk bij Rate.nl kenbaar gemaakt te worden. Artikel 8. Vergoeding en betaling 8.1. Voor gebruik van de Dienst is Bedrijf een vergoeding verschuldigd zoals in de overeenkomst bepaald. De vergoeding is exclusief BTW. Bedrijf dient de vergoeding ineens en bij vooruitbetaling te voldoen, tenzij anders is afgesproken in de offerte Rate.nl zal een factuur sturen voor het verschuldigde bedrag, welke factuur Bedrijf binnen 14 dagen na ontvangst zal voldoen. Dinerate Nederland B.V. en CareRate B.V. Delftseplein AA Rotterdam KVK en KVK ABNAMRO Pagina 2 van 7 -

3 8.3. Indien Bedrijf niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Rate.nl Bij een niet tijdige betaling is Bedrijf, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Bedrijf in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Bedrijf wordt gelegd, Bedrijf overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden Bij niet tijdige betaling heeft Rate.nl het recht levering van de Dienst zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Bedrijf die hierdoor mocht ontstaan Alle aan Bedrijf geleverde zaken en goederen blijven eigendom van Rate.nl, totdat alle bedragen die Bedrijf verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken, goederen of verrichte of te verrichten werkzaamheden (inclusief de eventueel verschuldigde rente en kosten) volledig aan Rate.nl zijn voldaan,. Artikel 9. Beschikbaarheid van de Dienst 9.1. Rate.nl zal zich inspannen om de Dienst in diverse kanalen beschikbaar te laten zijn, maar kan geen garanties bieden ten aanzien van de voortdurende beschikbaarheid Rate.nl heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Rate.nl zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk te laten plaatsvinden op tijden dat het gemiddeld gebruik daarvan laag is of dat Bedrijf gesloten is Rate.nl heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Rate.nl zal zich inspannen om Bedrijf daarvan tijdig op de hoogte stellen. De beslissing om wijzigingen door te voeren blijft te allen tijde bij Rate.nl Rate.nl zal zich inspannen om in geval van het niet of gedeeltelijk beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Bedrijf te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. Rate.nl is echter nooit aansprakelijk voor de vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. Artikel 10. Intellectueel eigendom De intellectuele eigendomsrechten die Rate.nl kan uitoefenen op de door Rate.nl ontwikkelde software en andere werken ingezet ten behoeve van de Dienst, waaronder begrepen het concept achter de Dienst in combinatie met de software, berusten bij Rate.nl Nederland B.V. of diens licentiegevers. Bedrijf is niet gerechtigd om deze werken te verveelvoudigen of openbaar te maken. In het bijzonder is het Bedrijf niet toegestaan het concept te kopiëren of de software na te bouwen Indien Bedrijf toegang krijgt tot niet- publieke details over de Dienst of het achterliggende concept, zal Bedrijf daar strikte geheimhouding over bewaren en deze niet delen met derden of publiceren Alle door Bedrijf aangeleverde inhoud blijft eigendom van Bedrijf. Rate.nl ontvangt een licentie om deze inhoud te gebruiken ten behoeve van de Dienst. Deze licentie kan niet tussentijds worden ingetrokken en vereist geen nadere vergoeding Bedrijf garandeert dat aangeleverde inhoud door Rate.nl mag worden gebruikt in het kader van de Dienst. Bedrijf vrijwaart Rate.nl van aanspraken van derden betreffende de aangeleverde inhoud, onder meer aanspraken van fotografen voor schending van hun auteursrechten op aangeleverde foto s Voor zover blijkend uit dit lid, zal Rate.nl Bedrijf vrijwaren tegen elke rechtsvordering die gebaseerd is op de bewering dat de het resultaat van het Maatwerk of andere door Rate.nl ontwikkelde materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van derden. Vrijwaring geschiedt slechts onder de voorwaarde dat Bedrijf Rate.nl onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering alsmede de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Rate.nl. Bedrijf zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Rate.nl verlenen om zich tegen deze rechtsvordering te verweren, zo nodig in naam van de Bedrijf. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt: - met wijzigingen die door de Bedrijf (of namens de Bedrijf door derden) in de materialen zijn aangebracht. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat door Rate.nl zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, of indien naar het oordeel van Rate.nl een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Rate.nl het geleverde tegen creditering van de betaalde licentievergoedingen en onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Rate.nl kan er echter ook voor kiezen ervoor te zorgen dat Bedrijf het geleverde, of functioneel gelijkwaardige programmatuur of andere materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Rate.nl wegens schending van rechten van intellectuele eigendom van derden is uitgesloten. Artikel 11. Aansprakelijkheid In het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Rate.nl aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van Rate.nl jegens Bedrijf, uit welke andere hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot directe schade voortvloeiend uit opzettelijk of door grove schuld nalatig handelen door Rate.nl. In geval van wanprestatie bij een betaalde dienst is Rate.nl s aansprakelijkheid beperkt tot vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de kosten van de achtergebleven prestatie Rate.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Bedrijf of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, reputatieschade door een onrechtmatige ervaring, verlies van informatie (waaronder de aangeleverde informatie) of immateriële schade. Bedrijf dient te allen tijde zelf zorg te dragen van een backup van haar informatie. Rate.nl is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. Dinerate Nederland B.V. en CareRate B.V. Delftseplein AA Rotterdam KVK en KVK ABNAMRO Pagina 3 van 7 -

4 11.3 Bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing en beveiliging in zijn organisatie van hetgeen door Rate.nl wordt geleverd of ter beschikking gesteld. Rate.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor een incorrecte toepassing van door Rate.nl geleverde programmatuur of andere materialen of van verrichte diensten Partijen erkennen dat niet kan worden gegarandeerd dat de systemen, apparatuur, internetaansluiting en het internet zonder onderbreking, storingen of gebreken zullen werken of dat alle storingen of gebreken zullen kunnen worden verbeterd. Bedrijf is verantwoordelijk voor de juiste keuze van door hem te gebruiken telecommunicatie- en internetfaciliteiten en de tijdige beschikbaarheid daarvan. Rate.nl is niet verantwoordelijk voor niet aan haar toe te rekenen transmissiefouten of voor het niet ter beschikking staan of de snelheid van het internet c.q. van de telecommunicatiefaciliteiten aan de zijde van de Bedrijf Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de benadeelde partij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de andere partij meldt, en waar mogelijk deze eerst een mogelijkheid biedt om de schade te herstellen. Artikel 12. Duur en beëindiging De overeenkomst wordt aangegaan op de datum waarop de aanvaarding Rate.nl bereikt heeft en loopt voor een jaar. Indien expliciet in de offerte wordt gesproken van een proef, zal de eerste maand van de overeenkomst worden aangemerkt als proefperiode waarin geen betaling verschuldigd is. Iedere partij kan tot en met de laatste dag van deze proefperiode de overeenkomst schriftelijk per direct opzeggen Na dit jaar wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een jaar, tenzij één der partijen schriftelijk uiterlijk één maand voor het einde van het jaar meldt de overeenkomst niet te willen voortzetten Na beëindiging van de overeenkomst zal Rate.nl de vermelding(en) van Bedrijf en de bijbehorende recensies en andere inhoud verwijderen. Vouchers aan bezoekers verleend voor de datum van beëindiging van de overeenkomst blijven echter onverkort geldig, ongeacht de reden van beëindiging. Bedrijf is in geval van beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst verplicht alle eventueel door Rate.nl ter beschikking gestelde materialen aan Rate.nl te retourneren Na beëindiging blijft Rate.nl echter gerechtigd alle informatie betreffende bezoekers van Bedrijf te gebruiken voor analyse en verbetering van de Dienst, echter zonder recht van publicatie van deze gegevens Iedere partij is gerechtigd haar verplichtingen jegens de andere partij op te schorten als het vermoeden bestaat dat deze in strijd handelt met de overeenkomst, op welke wijze dan ook, zonder dat de opschortende partij tot enige schadevergoeding is gehouden In geval van voortijdige beëindiging van een opdracht, in geval van beëindiging van de Overeenkomst of in geval van ontbinding van de Overeenkomst zullen eventuele vooruitbetaalde bedragen of vergoedingen niet worden gerestitueerd. Artikel 13. Gebruik van de Dienst 13.1 Rate.nl mag er vanuit gaan dat alles wat gebeurt middels het account van Bedrijf onder verantwoordelijkheid en risico van Bedrijf gebeurt. Indien Bedrijf het vermoeden heeft dat een onbevoegde het wachtwoord in handen heeft gekregen, dient zij zo snel mogelijk haar wachtwoord te wijzigen en/of zo snel mogelijk contact op te nemen met Rate.nl. Deze zal dan gepaste maatregelen nemen Bedrijf dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst, en zal zich gedragen conform hetgeen door Rate.nl mag worden verwacht van een zorgvuldig Bedrijf. Bedrijf vrijwaart Rate.nl en de door haar ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van Rate.nl jegens de Bedrijf is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg van: (a) het zonder toestemming van Bedrijf of Rate.nl inbreken in of toegang verschaffen tot computerprogramma s/internetsites door derden (hacken); (b) het beledigen en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden; (c) ongeautoriseerd gebruik van de toegewezen toegangs- en identificatiecodes; en (d) aanspraken van derden wegens schending van de Wet bescherming persoonsgegevens of wettelijke bewaartermijnen Indien fouten of onvolkomenheden in de Dienst worden geconstateerd, dient Bedrijf deze onder de aandacht van Rate.nl te brengen. Artikel 14 Overige bepalingen Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor de plaats van vestiging van Rate.nl Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven Onder schriftelijk valt in deze algemene voorwaarden ook e- mail, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de e- mail voldoende vaststaat Rate.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden alsook de vergoedingen bedoeld in artikel 8 steeds te wijzigen met schriftelijke vooraankondiging van 60 dagen. Indien Bedrijf de voorgestelde wijzigingen niet wenst te accepteren, dient zij de overeenkomst op te zeggen per het moment dat de wijzigingen in werking treden. Voortgezet gebruik van de Dienst zal worden gezien als instemming met de wijzigingen Rate.nl is gerechtigd om de overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die de Dienst en aanverwante bedrijfsonderdelen van haar overneemt. Dinerate Nederland B.V. en CareRate B.V. Delftseplein AA Rotterdam KVK en KVK ABNAMRO Pagina 4 van 7 -

5 MAATWERK Rate.nl Indien Rate.nl en Bedrijf een overeenkomst voor het vervaardigen van Maatwerk of een andere, eenmalige dienst aangaan, gelden in aanvulling op de in artikel 1 tot en met 14 genoemde bepalingen, tevens de volgende bepalingen. Onder Maatwerk wordt verstaan de door Rate.nl, op verzoek van Bedrijf, vervaardigde aanpassingen op de applicatie en/of Dienst. Artikel 15 Ontwikkeling Maatwerk Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van het te vervaardigen Maatwerk door of vanwege Bedrijf aan Rate.nl ter hand zijn gesteld, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welk Maatwerk ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden. Partijen erkennen over en weer dat goede samenwerking en goede onderlinge communicatie cruciale factoren zijn voor het goed specificeren, ontwerpen en ontwikkelen van programmatuur. De samenwerking en onderlinge communicatie zullen zoveel mogelijk geschieden met inachtneming van de in voorkomend geval tussen partijen schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, afspraken en/of procedures Bedrijf staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan Rate.nl verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen, ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn steeds voor rekening en risico van Bedrijf Rate.nl is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. Cliënt verplicht zich de hem bekende onvolkomenheden in de specificaties of het ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur, steeds zo spoedig en volledig mogelijk aan Rate.nl te melden Rate.nl zal het Maatwerk met zorg ontwikkelen, één en ander met inachtneming van de specificaties of het ontwerp van het Maatwerk en - in voorkomend geval - met inachtneming van de met Bedrijf schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken, afspraken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan Rate.nl verlangen dat Bedrijf zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp. Rate.nl is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop Bedrijf zich geheel en onvoorwaardelijk schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp De ontwikkelwerkzaamheden van Rate.nl worden steeds uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Rate.nl uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat bovendien met voldoende bepaaldheid is omschreven. Indien de overeenkomst tot het ontwikkelen van het Maatwerk is aangegaan met het oog op uitvoering door één of meer bepaalde personen, is Rate.nl steeds gerechtigd na overleg met cliënt deze personen op een door Rate.nl te bepalen termijn te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificatie Alle door Rate.nl genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief en nimmer aan te merken als fatale termijnen. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt Rate.nl niet in verzuim. Verzuim van Rate.nl treedt pas in nadat Bedrijf Rate.nl schriftelijke in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld en Rate.nl niet binnen die redelijke termijn nakomt Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de prijs voor de levering van Maatwerk tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van het Maatwerk begrepen. Artikel 16.Rechten van intellectuele eigendom op het Maatwerk 16.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van het resultaat van het Maatwerk inclusief de documentatie, ontwerpen, beschrijvingen, handleidingen, databases en overige door Rate.nl geleverde materialen berusten bij Rate.nl, haar licentiegevers of toeleveranciers. Bedrijf verkrijgt daarop uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Bedrijf verkrijgt niet de beschikking over de broncodes en/of (ontwikkel)documentatie ter zake van het Maatwerk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen Het Maatwerk wordt aan Bedrijf ter beschikking gesteld voor de tussen partijen overeengekomen duur. Bij gebreke van een tussen partijen overeengekomen duur is de duur van het gebruiksrecht niet in tijd beperkt en kan Rate.nl het gebruiksrecht niet door opzegging beëindigen, mits Bedrijf al zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Rate.nl stipt nakomt Partijen kunnen afspraken over de betaling van een vergoeding door Rate.nl aan Bedrijf overeenkomen ingeval Rate.nl het Maatwerk generiek, ten behoeve van dienstverlening aan derden inzet. Rate.nl is een dergelijke vergoeding alleen verschuldigd als dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Artikel 17Acceptatie Als tussen partijen in de overeenkomst geen acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt Bedrijf het Maatwerk in de staat waarin deze zich bevindt op het moment van aflevering dan wel op het moment dat Bedrijf toegang heeft verkregen tot het Maatwerk Indien een acceptatietest voor het Maatwerk schriftelijk is overeengekomen, zal Bedrijf binnen veertien (14) dagen na aflevering of indien een door Rate.nl uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen na voltooiing van de installatie, de acceptatietest uitvoeren op de wijze zoals schriftelijk overeengekomen tussen partijen. Gedurende de testperiode is het Bedrijf niet toegestaan het Maatwerk voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat het Maatwerk fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Bedrijf Rate.nl hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk, gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat het Maatwerk zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat Dinerate Nederland B.V. en CareRate B.V. Delftseplein AA Rotterdam KVK en KVK ABNAMRO Pagina 5 van 7 -

6 het Maatwerk fouten bevat, zal Bedrijf Rate.nl uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Rate.nl zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen Indien een acceptatietest voor het Maatwerk is overeengekomen, geldt het Maatwerk als geaccepteerd, in elk van de volgende gevallen: (a) bij ontvangst door Rate.nl van een schriftelijke bevestiging van acceptatie uiterlijk op de laatste dag van de testperiode; (b) indien Rate.nl vóór het einde van de testperiode een testrapport heeft ontvangen, op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die acceptatie niet in de weg staan; (c) indien de testperiode verstrijkt zonder bericht van Bedrijf; of (d) bij operationele ingebruikname van het resultaat van het Maatwerk voordat acceptatie heeft plaatsgevonden Acceptatie van het Maatwerk mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten die operationele of productieve ingebruikname van het Maatwerk redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Rate.nl om deze kleine fouten te herstellen Indien het Maatwerk in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet- acceptatie van een bepaalde fase en/of een bepaald onderdeel acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet. Artikel 18 Onderhoud en ondersteuning Rate.nl is alleen gehouden tot uitvoering van onderhoud en ondersteuning van het Maatwerk indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft het onderhoud en de ondersteuning uitsluitend betrekking op de door Rate.nl geleverde laatste versie. In het kader van de onderhoudswerkzaamheden zal Rate.nl naar beste kunnen op verzoek van de vaste contactperso(o)n(en) van Bedrijf als genoemd in de overeenkomst aan deze telefonische ondersteuning dan wel ondersteuning via verstrekken bij het gebruik van de website en applicatie, welke ondersteuning beschikbaar is op werkdagen van 09.00u tot 17.00u Nederlandse tijd. Artikel 19 Garantie 19.1 De garantieverplichtingen van Rate.nl zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is omschreven tenzij uitdrukkelijk andere of aanvullende garanties schriftelijk zijn overeengekomen Op door Rate.nl geleverd Maatwerk geldt een garantietermijn van negentig (90) dagen, ingaande na het ter beschikking stellen van het Maatwerk. Rate.nl s aansprakelijkheid uit hoofde van deze garantie is beperkt tot het nemen van de redelijkerwijs mogelijke maatregelen tot het naar beste vermogen opsporen en herstellen van tekortkomingen ten aanzien van de schriftelijk overeengekomen functionele specificaties, mits deze door Bedrijf binnen voornoemde termijn schriftelijk zijn gemeld aan Rate.nl. Als tekortkomingen zullen slechts wezenlijke door Bedrijf aan te tonen afwijkingen van de functionele specificaties worden aangemerkt. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie Rate.nl garandeert niet dat het Maatwerk na Acceptatie zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd. De Acceptatie van de geleverde programmatuur/software mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine gebreken (welke minder dan 40 uur behoeven), zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Rate.nl om deze fouten zo spoedig mogelijk te herstellen. Eventuele fouten in de geleverde programmatuur/software zullen door 'Bedrijf' binnen 14 dagen na aflevering, in het geval Rate.nl voor installatie c.q. implementatie heeft zorg gedragen, binnen 8 dagen na de installatie of implementatie, schriftelijk aan Rate.nl worden gemeld. Van een fout in de programmatuur/ software is slechts sprake indien deze ten overstaan van Rate.nl kan worden gereproduceerd en objectief wordt aangetoond dat de bedoelde programmatuur /software niet voldoet aan de door Rate.nl schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerk programmatuur/software, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. 'Bedrijf' is gehouden van fouten onverwijld melding te maken aan Rate.nl. Aanpassingen in het maatwerk na acceptatie van de software zullen op basis van nacalculatie geoffreerd worden Ieder recht op garantie vervalt in het geval Bedrijf zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rate.nl, eigenhandig wijzigingen in het Maatwerk aanbrengt of doet aanbrengen. Rate.nl is dan tevens gerechtigd het onderhoud te beëindigen zonder dat enige verplichting tot restitutie van onderhoudsgelden of enig recht op schadevergoeding bestaat. Artikel 20 Overige aanvullende bepalingen Indien op grond van een wijziging van de overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Bedrijf door Rate.nl extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven aan Bedrijf in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen Indien en voor zover Rate.nl programmatuur van derden aan Bedrijf ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door Rate.nl schriftelijk aan de Bedrijf is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze Aanvullende Algemene Voorwaarden. Bedrijf aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Bedrijf dan ter inzage bij Rate.nl en Rate.nl zal ze op verzoek van Bedrijf aan hem toezenden Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de Bedrijf en Rate.nl om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet- toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Rate.nl en ziekte van een key- medewerker van Rate.nl. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar enige schadevergoeding verschuldigd zullen zijn. Dinerate Nederland B.V. en CareRate B.V. Delftseplein AA Rotterdam KVK en KVK ABNAMRO Pagina 6 van 7 -

7 20.5 Rate.nl kan een opdracht het vervaardigen van Maatwerk voortijdig eenzijdig beëindigen, Rate.nl van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeenkomst en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Rate.nl zal dit gemotiveerd en schriftelijk aan Bedrijf bekendmaken. Rate.nl mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruikmaken als ten gevolge van niet aan haar toerekenbare factoren, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Dinerate Nederland B.V. en CareRate B.V. Delftseplein AA Rotterdam KVK en KVK ABNAMRO Pagina 7 van 7 -

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor alle overeenkomsten die u met ons sluit. In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ColorMe goederen en of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Juna Module 05 Ontwikkeling en onderhoud van een website

Algemene voorwaarden Juna Module 05 Ontwikkeling en onderhoud van een website 1. Toepasselijkheid 1.1 De Algemene voorwaarden Juna bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. De in de onderhavige module opgenomen bepalingen

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Holland App Store 19-6-2014

Algemene voorwaarden Holland App Store 19-6-2014 Algemene voorwaarden Holland App Store Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Holland App Store en een Opdrachtgever.

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

Ontwikkeling en onderhoud van een website

Ontwikkeling en onderhoud van een website Ontwikkeling en onderhoud van een website Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn naast de Algemene Voorwaarden van toepassing. De in deze bijzondere voorwaarden opgenomen bepalingen zijn, naast de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1234578 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

a. JAVOWEB : de Besloten Vennootschap: JAVOEXPERIENCE B.V., gevestigd te Mook, kantoorhoudend aan de Pastoor Fabritiusstraat 50, 6585 XL Mook;

a. JAVOWEB : de Besloten Vennootschap: JAVOEXPERIENCE B.V., gevestigd te Mook, kantoorhoudend aan de Pastoor Fabritiusstraat 50, 6585 XL Mook; Algemene Voorwaarden van JAVOWEB.COM Artikel 1 algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. JAVOWEB : de Besloten Vennootschap: JAVOEXPERIENCE B.V., gevestigd te Mook, kantoorhoudend

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Lutras CRM, hierna te noemen Lutras, goederen en/of diensten

Nadere informatie

van de tussen partijen overeengekomen projectorganisatie,

van de tussen partijen overeengekomen projectorganisatie, Ontwikkeling en onderhoud van een website De You re On! Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 34290364. 1. Toepasselijkheid 1.1 De You re On! Voorwaarden

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12345678 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12345678 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

BIJZONDERE BEPALINGEN ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

BIJZONDERE BEPALINGEN ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR BIJZONDERE BEPALINGEN ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR 1. Toepasselijkheid 1.1 De Overeenkomst bestaat uit de Algemene Voorwaarden aangevuld met één of meer specifieke Bijzondere bepalingen per product of

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Leadline Webdesign

Algemene voorwaarden Leadline Webdesign Algemene voorwaarden Leadline Webdesign 1. Definities 1. Leadline Webdesign, hierna te noemen Leadline: een zelfstandige onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer:

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Tombacat Versie geldig vanaf: 12 oktober 2009. Artikel 1 Definities

Algemene leveringsvoorwaarden Tombacat Versie geldig vanaf: 12 oktober 2009. Artikel 1 Definities Algemene leveringsvoorwaarden Tombacat Versie geldig vanaf: 12 oktober 2009 Artikel 1 Definities 1.1 Tombacat: de eenmanszaak, Tombacat, statutair gevestigd te Hellevoetsluis en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1. Besolution: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55621643. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Besolution een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Software Ontwikkeling door FlashTech

Algemene Voorwaarden voor Software Ontwikkeling door FlashTech Algemene Voorwaarden voor Software Ontwikkeling door FlashTech Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met FlashTech sluit. 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL Algemene Voorwaarden SWINX.NL Artikel 1. Definities 1.1. SWINX.NL: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17181829. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SWINX.NL

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2.

Artikel 1. Artikel 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Linkbuildinggigant, welke is gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V.

Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V. Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V. Intellectuele eigendomsrechten Artikel 1 De software en de handleiding van TFC Services B.V. worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module 2 Ontwikkeling van programmatuur De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. Toepasselijkheid 1.1 De

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Whitelabel overeenkomst zoals gegenereerd met de Whitelabel overeenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Whitelabel overeenkomst zoals gegenereerd met de Whitelabel overeenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Whitelabel overeenkomst zoals gegenereerd met de Whitelabel overeenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/whitelabel- overeenkomst/

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Solo Documents

Algemene voorwaarden Solo Documents Algemene voorwaarden Solo Documents Artikel 1 Definities 1. Solo Documents: Solo Documents, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan P.C. Boutenstraat 91, 1822 KH te Alkmaar, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Wederverkoop software-as-a-service xsoft

Wederverkoop software-as-a-service xsoft Wederverkoop software-as-a-service xsoft xleverancier heeft het softwarepakket xsoft ontwikkeld dat als een software-as-a-service (SaaS) dienst inzetbaar is. xsoft kan door derden ("Wederverkoper") worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen OM Beleidsadvies en de opdrachtgever. De toepasselijkheid

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Ad Summa. Ad Summa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 3020996 (Midden-Nederland) en bij de Belastingdienst onder nummer NL212420434B01.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend.

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder vertaalster : Hieronymus Vertalingen, gevestigd te Perelaar 7, 5467 JH Veghel. KvK 17259821. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met Kok Software sluit. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie