Inhoudsopgave Voorwoord Profiel van de organisatie Algemene indentificatiegegevens... 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6"

Transcriptie

1 JAARDOCUMENT 2011

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Profiel van de organisatie Algemene indentificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Directie Toezichthouders (Raad van Commissarissen) Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad/ Personeelsvertegenwoordiging Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Toegankelijkheid Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid

3 5. Branchespecifieke informatie Inleiding Algemene gegevens IUI met sperma van de partner IUI-behandelingen met donorsperma Inrichting van het laboratorium IVF Resultaten IVF en ICSI in Complicaties en (TRIP)-meldingen Spermabank Congres- en nascholing Lidmaatschappen Deel II Jaarrekening 35 3

4 1. Voorwoord Het jaarverslag 2011, het eerste lustrumjaar als zelfstandige kliniek. Een jaar waar wij met plezier en trots op kunnen terugkijken. In de kerngegevens kunt u zien dat er nog steeds een toenemende behoefte bestaat aan onze kliniek: het aantal verwijzingen is wederom gestegen. Dit uit zich natuurlijk ook in een toename van consulten en behandelingen. De werkdruk aan de telefoon, aan de balie, in de spreek- en behandelkamers en in het laboratorium was groot. Een grote pluim willen wij hierbij uitdelen aan alle medewerkers die onder deze druk uitstekend gewerkt hebben. Dit blijkt onder andere uit het feit dat ondanks de drukte het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek ons nog steeds een 8,4 toebedeelt als algemeen rapportcijfer. Ook in de cliëntenenquête van Freya scoorden wij goed (> 8) en eindigden daarmee op de derde plaats van IVF -klinieken (verschil met de eerste slechts 0,05 punt). Vermeldenswaard is dat bij de nummer 1 kliniek (1086 puncties 2010) er slechts 43 cliënten gestemd hebben tegen 210 bij MCK (807 puncties 2010). Wellicht is het voor Freya te overwegen ook de respons mee te wegen. Bijzonder trots zijn wij ook omdat wij mochten ontvangen a. de ISO 9001-certificering, b. de ZKN/Kiwa-certificering en c. de Pluim van Freya. Er is in 2011 uitbreiding van aantal werknemers geweest. Toegetreden zijn een fertiliteitsarts, kwaliteitsmedewerker, analist, echoscopist en psycholoog. Tevens zijn er twee gastvrouwen in dienst gekomen waardoor het mogelijk is gezamenlijk te kunnen lunchen aan een gedekte tafel, een activiteit die het wij gevoel ondersteunt en door de medewerkers zeer op prijs wordt gesteld. Met de toename van aantallen cliënten en behandelingen stijgt natuurlijk ook de omzet. Niet alleen het aantal behandelingen is hiervoor verantwoordelijk, ook de tariefstelling door Nza. Voor het jaar 2010 werd om onduidelijke redenen het tarief voor IVF/ICSI (geen gescheiden tarieven ondanks aanzienlijk verschil in kostprijs) met 1.000,- verlaagd, leidend tot een totale inkomstenderving van ca ,-. In 2011 is dit tarief weer verhoogd met ruim 310,-, wat mede heeft geleid tot een toename van omzet. Inhoudelijk is er ook wat veranderd in de kliniek. Sinds april 2011 is het toegestaan eicellen in te vriezen op niet-medische indicatie. Daarmee kunnen vrouwen onder de 40 jaar die nog geen mogelijkheid hebben om op korte termijn zwanger te worden, via een IVF -methode een aantal eicellen verkrijgen en laten invriezen (vitrificatie) om op deze wijze de zwangerschapskansen passend bij hun actuele leeftijd, te preserveren voor later. Momenteel hebben 31 vrouwen 334 eicellen laten invriezen. In eerdere jaren hebben wij aangegeven te gaan starten met embryodonatie. Hierbij stellen cliënten hun restembryo s ter beschikking voor zwangerschap bij anderen. Na de vele protocollaire aanpassingen en besprekingen (ook met cliënten) is hiermee eind 2011 een start gemaakt en zijn enkele embryo s ontdooid en teruggeplaatst bij wensmoeders. Helaas is er nog geen zwangerschap uit voortgekomen. 4

5 Een probleem in Nederland is nog steeds het vinden van een eiceldonatrice. Een groot aantal vrouwen heeft op relatief jonge leeftijd zelf geen (bruikbare) eicellen meer en zou in aanmerking komen voor eiceldonatie. Echter bij gebrek aan een eicelbank (i.t.t. spermabank) dient de betreffende vrouw zelf voor een donatrice te zorgen, bijvoorbeeld zus, nicht of vriendin. Dit is veelal niet mogelijk waardoor er een zoektocht op internet en buiten Nederland plaatsvindt. Daar zijn wel anonieme eicellen te koop. Niet altijd is even duidelijk van wie deze buitenlandse eicellen afkomstig zijn, daarbij is er zeker sprake van anonimiteit waardoor een kind niet in staat is kennis te maken met de genetische donatrice. Dit is iets wat wij in Nederland (donorwetgeving) wel wenselijk achten. Om deze reden is MCK gestart met de procedure een eicelbank op te richten, in maart 2012 zal hier actief mee gewerkt worden (werven donatrices). Een verschil met een spermadonor is, dat een eiceldonatrice een aanzienlijk grotere (ook tijds)inspanning moet leveren (en risico accepteert) voor het afstaan van eicellen (IVF -behandeling). Een reële onkostenvergoeding mag daar tegenover staan en wordt door ons ook geboden ( 900,- per behandeling). In 2011 is een Akkoord op hoofdlijnen gesloten tussen VWS (ministerie), ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland), ZN (Zorgverzekeraars Nederland), OvMS (Orde van Medisch Specialisten) en NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) waarin de lijnen zijn uitgezet voor 2012 om te komen tot een beteugeling van de zorgkosten. Het komt erop neer dat de macro kosten voor zorg slechts gering (kosten en inflatie, samen circa 5%) mogen stijgen met als uitgangspunt omzet % (= 2011), + 5% vormt omzetplafond Op deze wijze zullen de verzekeraars ook de contractonderhandelingen ingaan. ZN (Zorgverzekeraars Nederland) heeft aangekondigd dat de groeiruimte niet echt aanwezig is door overschrijdingen van macro Budget Kader Zorg. Wat kunnen wij financieel verwachten van 2012? Budgettering (omzetplafond) per verzekeringskoepel. Vooralsnog wordt gecontracteerd op totaalomzet. Elke koepel hanteert daarbij haar eigen norm. Achmea-Agis en Multizorg kijken naar omzet maar ook naar kwaliteit en cliënttevredenheid. Beide nemen omzet 2011 als uitgangspunt en geven ruimte in Menzis hanteert 2011 als uitgangspunt, geen groei. VGZ-UVIT hanteert 2010 omzet als uitgangspunt en geeft daarbij iets groeiruimte. CZ hanteert het ZN standpunt (omzet 2010 = omzet 2012 zonder groei). Wat zijn de gevolgen voor MCK? Meer op de kleintjes gaan letten. Scherper proberen in te kopen. Besparing op materiaal is erg lastig, immers 2 x IVF -behandeling = 2 x naald, 2 x kweekmedium, 2 x kweekschaaltjes. Door meer planning van met name IVF- en ICSI behandelingen kan winst behaald worden. Kweekmedium is duur en heeft beperkte houdbaarheid. Als aantal behandelingen per tijdseenheid onzeker is, moet je bestellen op maximum verwacht. Met spreiding en planning is nauwkeuriger te bepalen hoeveel materiaal je op voorraad moet hebben, dus minder verspilling, dus lagere kosten. Meer inzicht in "nice to have" en "need to have". Is ICT-uitbreiding nodig of wenselijk? Een spannend jaar, dat zal het zeker worden. De directie, Dr. M.J. Crooij, voorzitter Dr. R.J. van Kooij Dhr. J. ten Voorde 5

6 2. Profiel van de organisatie 2.1. Algemene indentificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Medisch Centrum Kinderwens Adres Simon Smitweg 16 Postcode Plaats 2353 GA Leiderdorp Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van het concern Instelling voor Medisch Specialistische Zorg, voorheen ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum) genoemd. Specialisme: Gynaecologie. Bijzonder concernonderdeel: Orgaanbank voor in ontvangst nemen, bewerken, bewaren en distribueren van embryo s, semen en eicellen. Kinderwens MC is een 100% dochter vennootschap van MC Kinderwens Holding B.V. Medisch Centrum Kinderwens Leiderdorp B.V en Stichting Medisch Centrum Kinderwens maken ook deel uit van de groep. MC Kinderwens Holding BV heeft een Raad van Commissarissen (RvC) als toezichthouder en een Directie welke de groep bestuurt. MC Kinderwens Holding B.V. is de enige bestuurder van Kinderwens MC BV en Medisch Centrum Kinderwens Leiderdorp BV. In de statuten van de Holding heeft de RvC bevoegdheden toegewezen gekregen overeenkomstig de Zorgbrede Governance Code. Voorts voert MC Kinderwens Holding B.V. het bestuur over de Stichting Medisch Centrum Kinderwens. Deze exploiteert een orgaanbank en weefselinstelling voor het in ontvangst nemen, bewerken, bewaren en distribueren van embryo's, semen en eicellen. De rechtspersonen die tot de groep behoren vormen een fiscale eenheid voor de BTW en Vennootschapsbelasting. Kinderwens MC heeft een toelating als Zelfstandig Behandel Centrum (CIBG WTZi d.d.29 juni 2006), tegenwoordig genaamd Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ) en een vergunning tot uitoefenen van In Vitro Fertilisatie (IVF) sedert 24 maart 1999 conform Planningsbesluit IVF (7 april 1998, CSZ/ZT/984528, Stcrt 95) als bedoeld volgens artikel 2 eerste lid juncto art. 5 Wet op Bijzondere Medische Verrichtingen. Projectcodenr. A N.1, instelnummer 5772, 6

7 projectnummer Medisch Centrum Kinderwens Leiderdorp B.V. verleent ondersteunende diensten aan Kinderwens MC, ten behoeve van het leveren van de medisch specialistische zorg. Stichting Medisch Centrum Kinderwens heeft een erkenning als orgaanbank in het kader van de Wet Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal (WVKL). Erkenning definitief verleend op 24 september 2008, registernummer L/EO. Ingaande 2012 is er een formele personeelsvertegenwoordiging (PVT). Tweemaandelijks is er een geformaliseerd overleg tussen directie en voltallig personeel. Dit overleg wordt geagendeerd, waarbij zowel personeel als directie agendapunten kunnen aanmelden. Van dit overleg worden notulen vervaardigd, welke aan elk personeelslid worden toegezonden. Tevens zijn agenda s en notulen voor alle personeelsleden elektronisch toegankelijk Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Kinderwens MC heeft de volgende kernactiviteiten: Het bieden van hulp aan mensen met voortplantingsproblematiek en al hetgeen daarmee verband houdt; Het verrichten van In Vitro Fertilisatie conform de vergunning die aan de stichting is verleend als bedoeld in artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5 van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen Instelnr.: 5772 instel/projectnr De algemene doelstelling zoals verwoord in het beleidsdocument luidt: - Kinderwens MC stelt zich tot doel een bijdrage te leveren aan een goede reproductieve gezondheidszorg in Nederland. Kernpunten van deze zorg zijn: Aanbieden van een behandelplan dat op de individuele hulpvraag is afgestemd; - Bieden van een vriendelijke en veilige omgeving zonder lange wacht- en toegangstijden; - Consistente individuele begeleiding gedurende het behandelproces; - Inzet van kwalitatief optimale behandelmethoden; - Cliëntgericht van intake tot en met nazorg; - Compliance met nationale wet- en regelgeving alsmede richtlijnen van de beroepsgroep der gynaecologen (NVOG) en klinisch embryologen (KLEM). De activiteiten van Kinderwens MC bevinden zich nagenoeg geheel op het op grond van de Zorgverzekeringswet verzekerde zorgterrein, de door Kinderwens MC geleverde zorg wordt vergoed binnen de basisverzekering die de Zorgverzekeringswet biedt. Ten behoeve van het recht op vergoeding zijn met alle verzekeraars contracten aangegaan, waarmee het declaratieverkeer elektronisch via Vecozo verloopt. In deze contracten worden verplichtingen over en weer vastgesteld, met name betreffende prijs en kwaliteit te leveren door Kinderwens MC en de (betalings)verplichtingen van de resp. zorgverzekeraar. Slechts voor die behandelingen welke niet onder de basisverzekering vallen (poging 4 en meer van IVF en ICSI) verloopt de declaratie rechtstreeks met de cliënt. 7

8 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kinderwens MC heeft een beperkt werkgebied in de zorg vergeleken met de algemene en categorale ziekenhuizen. In het overzicht kerngegevens zijn de van toepassing zijnde onderdelen benoemd. Kerngegevens Aantal 2011 Aantal 2010 Capaciteit Gemiddeld aantal feitelijke deeltijdplaatsen verslagjaar Aantal feitelijk beschikbare bedden (klinische en dag/deeltijdbehandeling) verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief 26,8 25,7 medisch specialisten verslagjaar Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) verslagjaar 2,0 2,0 Aantal FTE medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) verslagjaar 2,0 2,0 Bedrijfsopbrengsten Bedrag 2011 Bedrag 2010 Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC s Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar Echoscopie follikelstimulatie in verslagjaar Aantal dagverplegingdagen (normaal) in verslagjaar

9 Werkgebieden Het werkgebied van Kinderwens MC is de voortplanting van de mens. Leidend hierbij zijn de richtlijnen en standpunten van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en Vereniging van Klinisch Embryologen (KLEM) alsook de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving (in het bijzonder de Embryowet, Wet Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal en de Wet op de Donorregistratie). Doelgroep cliënten is vrouwen in de vruchtbare leeftijd (20 45 jaar) bij wie een spontane zwangerschap uitblijft en die dus hulp nodig hebben bij het verwezenlijken van hun wens tot het krijgen van kinderen. Het betreft vrouwen met mannelijke partner, vrouwen met vrouwelijke partner en alleenstaande vrouwen Samenwerkingsrelaties Groene Hart Ziekenhuis te Gouda Met de maatschap gynaecologie van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda (GHZ) is sedert 1 januari 2008 een geformaliseerde samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daar de directie van GHZ besloten heeft het laboratorium voor bewerking van sperma niet aan te passen aan de nieuwe eisen van de WVKL, worden de bewerkingen van zaad t.b.v. Intra Uteriene Inseminatie bij cliënten van GHZ verzorgd door Kinderwens MC. De gynaecologen van GHZ verzorgen voor hun eigen cliënten de folliculaire fase (al dan niet gestimuleerd) van de behandeling waarna de opwerking van het zaad en de daadwerkelijke inseminatie in Kinderwens MC plaatsvindt. Met ingang van 1 januari 2009 is er een formele overeenkomst voor de satellietfunctie van het GHZ. De hoofdbehandelaar blijft de gynaecoloog van het GHZ. Conform de Kwaliteitsnorm IVF van de NVOG is voor deze samenwerking een overeenkomst gesloten tussen de betreffende directies en gynaecologen. Stichting Geertgen Deze stichting omvat een instelling voor verminderde vruchtbaarheid en spermabank. In het kader van de opslag van ingevroren embryo s en sperma heeft Stichting Medisch Centrum Kinderwens een overeenkomst met Stichting Geertgen waarin vastgelegd dat de instellingen over en weer zorg zullen dragen voor overname van de genoemde voorraad ingevroren embryo s en sperma evenals de medische dossiers in geval van ernstige calamiteit of faillissement van een van beide instellingen. Freya Met deze patiëntenvereniging bestaat een goede verstandhouding waarbij op afroep overleg plaatsvindt aangaande cliëntenzaken. Statutair heeft Freya het recht van enquête bij Kinderwens MC. Per 2012 is een bestuurslid van Freya lid van de externe klachtencommissie. Zorgverzekeraars Met de zorgverzekeraars bestaat een wisselend intensief contact. Jaarlijks ontvangen de zorgverzekeraars een kwaliteitsjaarverslag, jaarlijks vindt ook overleg plaats met het doel afsluiten van een samenwerkingscontract. Sommige verzekeraars hebben genoeg aan een jaarverslag, anderen komen voor overleg naar de kliniek. NVOG De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie heeft in haar organisatie een werkgroep IVF. Deze werkgroep, waarvan alle IVF-klinieken, althans bij/voor haar werkende gynaecologen, lid zijn, draagt zorg voor richtlijnen en standpunten betreffende de voortplantingsproblematiek. De aan Kinderwens MC verbonden gynaecologen alsook de fertiliteitsartsen en embryologen (als buitengewoon lid) zijn lid van deze werkgroep en bezoeken regelmatig haar vergaderingen en wetenschappelijke bijeenkomsten. Een van de gynaecologen van Kinderwens MC is ook initiatiefnemer van de revisie van de kwaliteitsnorm IVF. 9

10 KLEM De klinisch embryologen, betrokken bij de voortplanting, zijn verenigd in een beroepsgroep van Klinisch Embryologen. Beide aan Kinderwens MC verbonden embryologen zijn lid van deze vereniging en bezoeken haar vergaderingen en wetenschappelijke bijeenkomsten. NBVKI Binnen de Nederlands-Belgische Vereniging voor Kunstmatige Inseminaties zijn professionals actief die werkzaam zijn op het gebied van inseminatie met donorsperma. Een van de embryologen van Kinderwens MC is bestuurslid van deze vereniging. Een verpleegkundige en beide embryologen zijn lid van de vereniging. De NBVKI is initiatiefnemer geweest voor het tot stand komen van het landelijk protocol semenbanken, een landelijke richtlijn waarin de kwaliteitsborging rond de semenbank is beschreven. Rijnland Ziekenhuis Met de Raad van Bestuur Rijnland Ziekenhuis te Leiderdorp is een overeenkomst afgesloten voor opvang van ernstige calamiteiten, waarbij de afdeling Spoedeisende Hulp zonder voorbehoud beschikbaar is in voorkomende situaties. De apotheker van het Rijnland Ziekenhuis (drs. H. de Groot) is toezichthoudend apotheker voor de klinisch toegepaste medicatie. Tweemaal per jaar vindt door hem visitatie plaats. DCNED Met het Diagnostisch Centrum Nederland is een overeenkomst voor gebruik van laboratorium voor bepalingen op terrein van klinische chemie, hematologie, bacteriologie en virologie. Bloed/serum afgenomen door Kinderwens MC wordt verzonden naar DCNed welke voor bepaling van aanvragen zorg draagt. Ultimo 2011 is deze relatie beëindigd en worden de bepalingen verzorgd door het laboratorium van de Reinier de Graaf Groep te Delft Financieel De huisbankier van Medisch Centrum Kinderwens is de ABN-AMRO bank. Medicore / Cure4Finance / Diago De software welke gebruikt wordt voor registratie van cliënten en registratie plus declaratie van DBC s is van Medicore BV te Utrecht. Met deze firma bestaat een Service Level Agreement (SLA). De software bevindt zich in een beveiligde serveromgeving en is web based. Medicore ontvangt van DBC-onderhoud de reguliere updates betreffende DBC s en implementeert deze. Daarmee is het registratie- en declaratiesysteem altijd up to date en conform de meest recente informatie. Declaratie van DBC s wordt verricht door Cure4Finance (C4F), een in deze materie gespecialiseerde onderneming waarmee ook een SLA is afgesloten. C4F verzorgt het declaratieverkeer met verzekeraars via Vecozo en waar nodig met cliënten. Ook debiteurenbewaking en boekhoudkundige verwerking wordt verzorgd door C4F. Registratie van medische gegevens Jaarlijks worden de geanonimiseerde gegevens van IVF- en ICSI-behandelingen aangeleverd aan de IVF-werkgroep van de NVOG. De resultaten van alle klinieken in Nederland worden op de website van de NVOG gepubliceerd. De gegevens van behandelingen en resultaten worden ingevoerd in een daarvoor bestemd elektronisch cliëntendossier (FertiBase). Deze software is betrokken van en wordt onderhouden door STB. Vanaf januari 2010 is dit programma operationeel in MCK. 10

11 Naast deze programmatuur is ook IRIS in gebruik. IRIS is een in opdracht van MCK ontwikkeld tailormade programma voor planning en control van cliëntenbehandelingen. Tevens verzorgt IRIS de communicatie tussen de diverse programma s alsmede de informatie welke vanuit externe partijen (DCNed) wordt aangeleverd. Vanuit de werkgroep IVF is de Stichting Automatisering Fertiliteit (SAF) opgericht, deze verzorgt de licenties voor Fertibase. Tegelijkertijd is door SAF aan STB een opdracht verstrekt voor het ontwikkelen van een gemoderniseerd elektronisch fertiliteitsdossier. MCK neemt deel aan dit initiatief. 11

12 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1. Normen voor goed bestuur Kinderwens MC realiseert als zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid, verantwoorde en resultaatgerichte zorg. Zij draagt daarbij zorg voor een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. Uitgangspunt hierbij is de Zorgbrede Governance Code. De uitgangspunten worden op de volgende wijze gestalte gegeven: - Kinderwens MC stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening centraal; - de zorgverlening geschiedt zodanig dat de daartoe beschikbaar staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend; - de door Kinderwens MC geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen; - de statuten van Kinderwens MC voldoen aan de transparantie-eisen WTZi, de patiëntenvereniging Freya heeft als belanghebbende het recht van enquête en heeft daarmee toegang tot de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam; - Kinderwens MC legt jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording af middels een openbare publicatie over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties. De inhoud van deze verantwoording sluit aan op de eisen die in het Raamwerk Maatschappelijke Verantwoording zijn vastgelegd; - de Directie is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van de jaarlijkse verantwoording zoals bedoeld in lid e. De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat de Directie deze verantwoordelijkheid vervult. De jaarlijkse verantwoording bevat, waar noodzakelijk, een bestuursverklaring; - de Raad van Commissarissen legt in de in lid e genoemde openbare publicatie jaarlijks verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden. - de externe accountant wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen. De Directie kan hierover advies uitbrengen aan de Raad van Commissarissen; - de externe accountant wordt qua persoon periodiek gewisseld; - de externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de Directie en de Raad van Commissarissen. 12

13 3.2. Directie Samenstelling directie Naam Bestuursfunctie Aandachtsgebieden Dr. M. J. Crooij Voorzitter Directie Hoofd Medische Dienst, Gynaecoloog Voortplantingsgeneeskunde Dr. R. J. van Kooij Lid Directie Hoofd Laboratorium, Klinisch Embryoloog Dhr. J. ten Voorde Lid Directie Financiën en personeel De Directie is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de groep waarvan Kinderwens MC deel uitmaakt en dus ook van Kinderwens MC zelf. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De Directie legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Bij de vervulling van haar taak richt de Directie zich naar het belang van de zorgorganisatie, rekening houdend met het feit dat de zorgorganisatie een onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is. De Directie is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie en voor de financiering van de zorgorganisatie. De Directie rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersing- en controlesystemen met de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur vast. De jaarlijkse verantwoording van de zorgorganisatie bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Directie. De Directie is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Directie en de zorgorganisatie wordt vermeden. Een lid van de Directie kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Commissarissen van een binnen het werkgebied van de zorgorganisatie werkzame zorgorganisatie of onderneming die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie vervult. Een lid van de Directie zal zonder de toestemming van de Raad van Commissarissen geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de zorgorganisatie. De leden van de Directie hebben een arbeidscontract, de salariëring overstijgt niet de norm gemiddeld belastbaar loon van onze Ministers. Voor de beloning van de bestuurders wordt de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) gehanteerd. Er is geen auto van de zaak ter beschikking gesteld, wel kunnen t.b.v. het concern verreden kilometers gedeclareerd worden conform het belastingvrije tarief. 13

14 3.3. Toezichthouders (Raad van Commissarissen) Samenstelling Raad van Commissarissen Naam Aandachtsgebied Maatschappelijke functies Ir. R. Uijlenhoet Voorzitter, Bedrijfsvoering, financiën President commissaris IV Groep, Lid van de arbitragecommissie nieuwbouw afvalwaterzuivering Delfland. Mw. Mr. W.K.Bischot Juridisch Partner bij Van Doorne N.V. Voorzitter Nijbakker-Morra Stichting Lid externe adviesraad Masters ZoMa ibmg Rotterdam Lid commissie werkgeverschap NVTZ Dr. J.T.M. Vreeburg Medisch en laboratorium Geen De Raad van Commissarissen is beperkt van omvang en daarmee in overeenstemming met de grootte van de organisatie. De rechten en plichten van de Raad van Commissarissen liggen statutair vast en voldoen aan de Governance Code zoals opgesteld door o.a. de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen. De onafhankelijkheid van de leden van de RvC blijkt al uit hun (neven)functies. Als extra toelichting hierop een beknopt Curriculum Vitae van de afzonderlijke leden. Ir. R. Uijlenhoet (1940) Van 1982 tot en met 2001 was hij Lid van de Directie van de NV. Luchthaven Schiphol en in die functie eindverantwoordelijk voor de operationele en technische bedrijfsvoering van de luchthaven incl. nieuwbouw.[coo]. Hij was medeverantwoordelijk voor de strategische besluitvorming van de Schiphol Groep. Nevenfuncties in deze periode: Lid RvC Luchthaven Rotterdam, Lid RvC Luchthaven Eindhoven, Lid RvC Luchthaven Lelystad, Lid Raad van Toezicht Luchtverkeersleiding en Lid Stichtingsbestuur Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. Sinds 2001 met pensioen. Mw. Mr. W.K. Bischot (1966) Sedert 1991 is zij werkzaam als advocaat bij Van Doorne NV te Amsterdam. Per is zij compagnon en voorzitter van de Gezondheidsgroep van Van Doorne. Zij houdt zich voornamelijk bezig met het adviseren van zorginstellingen, individuele zorgaanbieders en andere marktpartijen die actief zijn in de zorgsectoren, op de uiteenlopende rechtsgebieden waarmee deze partijen te maken krijgen. Haar specifieke expertise bevindt zich op het terrein van de financiering en structurering van en de arbeidsverhoudingen in zorginstellingen. 14

15 Dr. J.T.M. Vreeburg (1941) Vanaf 1967 tot en met mei 2003 wetenschappelijk medewerker aan de faculteit geneeskunde van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Van 1986 tot 2000 was hij hoofd van het andrologisch laboratorium van het Dijkzicht Ziekenhuis. Gedurende deze periode was hij ook assistent professor at the Center for Reproductive Biology Research aan de Vanderbilt University Nashville in de USA. In juni 2003 is hij met pensioen gegaan (met behoud van research mogelijkheden). De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar vijfmaal met de Directie vergaderd. Zij heeft haar toezichthoudende rol naar behoren kunnen invullen. Daar waar nodig zijn in dit kader verdere afspraken gemaakt over gestructureerde maandelijkse informatie aan de Raad. De Raad van Commissarissen heeft op een aantal onderwerpen de Directie van advies kunnen dienen. In dit kader zijn o.a. aan de orde geweest: - Kwartaaloverzicht productie en financiën. - Kwaliteitsindicatoren en het verloop. - Management Reviews. - Jaarrekening 2010 en begroting Verdeling vrij- en gebonden vermogen. Afspraken hierover zijn gemaakt en vastgelegd. - De invulling van Managementtaken door de Directie. - Uitbreiding aantal locaties en vorderingen op dat gebied. - Interesse van derden en eventuele overdracht van aandelen. - Contracten met verzekeraars en optredende achterstand in betaling aan het begin van het boekjaar. - De IVF- en ICSI-resultaten, verkregen met de Vitrosafe - De start van het embryodonatieprogramma - De start van de vitrificatie en opslag van eicellen De Raad is van overtuiging, dat Directie en medewerkers alles in het werk stellen om de kliniek tot een van de toonaangevende klinieken in Nederland te laten behoren. De Raad spreekt dan ook haar voldoening uit over inzet van Directie en medewerkers Bedrijfsvoering Voor wat betreft de sturing en risicobeheersing met betrekking tot de bedrijfsvoering en het voldoen aan de wettelijke transparantie eisen is het volgende te melden: in het kader van de ISO certificering is de procesbeschrijving van de interne planning- en control cyclus op orde. Dit heeft al geleid tot een taakstellende begrotingsdiscipline; procesbeschrijvingen voor primaire en ondersteunende processen zijn in het kader van de ZKN-certificering aanwezig; maandelijks wordt voor de kliniek een overzicht verstrekt van begrote en daadwerkelijk uitgevoerde consulten en behandelingen, voor de Directie aangevuld met een financiële paragraaf; 15

16 er wordt gewerkt met een boekhoudpakket (AFAS) waar de leden van de Directie op kunnen inloggen (alleen lezen) om zo een directer overzicht te kunnen hebben van de actuele financiële situatie. AFAS wordt beheerd en van informatie voorzien door Cure4Finance op basis van door organisatie aangeleverde facturen van leveranciers, declaratie van zorg (DBC s en onverzekerd) alsook kas- en bankboeken; in samenwerking met Medicore (DBC-registratie en facturatiesysteem) vindt verdere verbetering van AO/IC-processen plaats; per kwartaal wordt een management review opgesteld waarin naast de financiële informatie ook inhoudelijke informatie betreffende de cliëntenzorg wordt verwoord; door bovenstaand is een verdere verbeterslag gemaakt in managementinformatie; er is een schriftelijke vastlegging van bevoegdheden van personen en bedrijven; in het kwaliteitsysteem is inzichtelijk hoe de zorgverlening is georganiseerd en welke relaties er zijn met andere verbanden; zorgactiviteiten zijn financieel goed te onderscheiden van andere activiteiten in de financiële administratie zijn ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming het is duidelijk wie welke verplichtingen voor of namens het concern is aangegaan. Er is afstemming met de fiscus over vrijstelling omzetbelasting voor het concern op basis van omzetbelasting vrijgestelde prestaties ex artikel 11 lid 1 onderdeel g OB en ex artikel 7 OB. Alle bovenstaande punten komen terug in de vergaderingen met de Raad van Commissarissen, alwaar bespreking en verantwoording plaatsvindt Cliëntenraad Er bestaat in Nederland een unieke cliëntenorganisatie (Freya) waarmee regelmatig contact is over cliëntenwensen aangaande de specifieke zorg welke in Kinderwens MC wordt geleverd. Freya verzorgt ook de landelijke tevredenheidsenquête onder fertiliteitcliënten 3.6. Ondernemingsraad/ Personeelsvertegenwoordiging De organisatie is te klein voor de wettelijk verplichte ondernemingsraad. In overleg met de werknemers is besloten per een personeelsvertegenwoordiging te institutionaliseren. Uit elke geleding (artsen, verpleegkundigen, analisten en secretariaat) zal een vertegenwoordiger worden gekozen. Aanvullende opleiding(en) wordt(en) gevolgd. 16

17 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid Kinderwens MC stelt zich tot doel een bijdrage te leveren aan een goede reproductieve gezondheidszorg in Nederland. Kernpunten van de bijdrage aan deze zorg zijn: - Cliëntgericht van intake tot en met nazorg; - Bieden van een vriendelijke en veilige omgeving zonder lange wacht- en toegangstijden; - Consistente, individuele begeleiding gedurende het behandelproces; - Aanbieden van een behandelplan dat op de individuele hulpvraag is afgestemd; - Inzet van kwalitatief optimale behandelmethoden; - Compliance met nationale en Europese wet- en regelgeving alsmede richtlijnen van de beroepsgroep der Gynaecologen en Klinisch Embryologen. De Directie heeft een meerjarenbeleidsplan opgesteld, goedgekeurd in de vergadering van Directie en Raad van Commissarissen op 3 februari Kernpunten van dit beleidsplan zijn: a) Verhoging van resultaten IUI-, IVF- en ICSI-behandelingen in de vorm van hoger percentage zwangerschappen per behandelingsvorm. b) Opstarten van embryodonatie. c) Toegankelijkheid van website voor (nieuwe) cliënten verbeteren. d) Invoering van mijnkinderwens.nl waarmee cliënten inzage hebben in hun dossier. e) Nieuwe kliniek operationeel per f) Volledige invoering Elektronisch Patiënten Dossier g) Protocol invriezen eicellen h) Certificering fertiliteitsverpleegkundigen i) ISO-certificering van gehele kliniek j) ZKN-certificering kliniek k) Uitbreiding psychologische en seksuologische hulpverlening 17

18 4.2. Algemeen beleid verslagjaar In lijn van de ontwikkelingen zoals in het meerjarenbeleid geschetst heeft de directie een meerjarenbegroting voor opgesteld. Deze is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Elk jaar wordt het meerjarenbeleid getoetst aan de uitkomsten en waar nodig bijgesteld voor de volgende jaren. Eind 2010 is een gespecificeerde begroting voor 2011 opgesteld. Deze is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Werd in 2010 de verhuizing naar een nieuwe, grotere en modernere locatie gerealiseerd, in 2011 werden andere items uit het meerjarenplan zie verder ter hand genomen. Ten aanzien van de vorderingen van het meerjaren beleidsplan hier een korte beschrijving. Resultaten van behandelingen. De resultaten in 2011 bij IUI zijn duidelijk beter met name bij de IUI-D (Intra Uteriene Inseminatie-Donor). Ook de resultaten van ontdooiingen van cryo embryo s zijn verbeterd, zowel wat betreft het aantal embryo s dat de vries- en ontdooiprocedure goed doorkomt als het aantal zwangeren na inbrengen van deze embryo s. Verdere details en percentages bij de verschillende behandelsoorten zijn weergegeven in de branchespecifieke bijlage. Opstarten embryodonatie. Werd in 2010 de voorbereiding van het embryodonatieprotocol afgerond, in 2011 konden de eerste behandelingen daadwerkelijk plaatsvinden. Helaas in kleine aantallen, het aantal beschikbare embryo s is zeer beperkt. Zie voor details de branchespecifieke bijlage. Website. Ten aanzien van de website zijn de vorderingen tot nu toe beperkt door de budgettaire ruimte. De directie beoogt dit punt opnieuw op te pakken in Om te bereiken dat cliënten toegang tot hun eigen gegevens krijgen is een overeenkomst gesloten met MijnGegevens.nl. In 2012 zal in stappen toegang gerealiseerd worden voor die cliënten die daar prijs opstellen. Nieuwe kliniek. Werd in 2010 de verhuizing naar de nieuwe, grotere en modernere locatie gerealiseerd, in 2011 werd gebruik gemaakt van de mogelijkheden die dit biedt door op deze nieuwe locatie voorlichtingsavonden voor geselecteerde groepen cliënten te introduceren. Deze worden uitgevoerd door een verpleegkundige en/of gynaecoloog, vaak in samenwerking met psycholoog (afhankelijk van onderwerp). De onderwerpen zijn: donorbehandeling binnen heterorelatie donorbehandeling binnen lesbische relatie behandeling alleenstaande vrouwen voorlichting IVF/ICSI-behandeling na indicatiestelling voorlichting vitrificatie eicellen op niet-medische indicatie Elektronisch Patiënten Dossier. De ontwikkeling van een eigen EPD dat ondersteunend zal worden bij de bedrijfsvoering van de gehele groep, vordert gestaag. De papieren status is irrelevant geworden en zal volgens plan in 2012 compleet zijn afgeschaft voor de reguliere cliënten. Alleen voor de spermadonoren blijft nog een papieren versie bestaan. Zal ICT ooit voltooid zijn? De eerste fase betreft het laboratorium, spermabank en de verwerking van de uitslagen van externe partijen en is al in 2008 en 2009 geïmplementeerd. Aan het RFID-systeem tegen gameetverwisseling is een eigen database gekoppeld die ons in staat stelt alle gegevens betreffende de ontwikkeling van eicellen en embryo s direct ten tijde van de handelingen in de Vitrosafekasten elektronisch vast te leggen. De medische en behandelgegevens worden ingevoerd in een bestaand systeem, Fertibase. 18

19 Er zijn koppelingen tot stand gebracht tussen de verschillende systemen. De oude bestaande papieren dossiers zijn in een bestand gescand en opgeslagen. Inmiddels heeft de SAF (Stichting Automatisering Fertiliteit) het besluit genomen een nieuw elektronisch dossier te laten ontwikkelen, aan deze ontwikkeling draagt ook Kinderwens MC bij. Binnen het eigen EPD zijn verschillende rapportages direct beschikbaar zodat te allen tijde de meest recente kengetallen opvraagbaar zijn zoals gemelde zwangerschappen per soort behandeling, aantallen, essentiële gegevens van de te verwachten behandelingen alsmede gegevens t.a.v. het beschikbare donormateriaal. Invriezen eicellen (vitrificatie). Invriezen eicellen is in 2011 een reguliere activiteit geworden, zodat ook dit deel van het beleidsplan is gerealiseerd. Zie voor details de branchespecifieke bijlage. Certificeringen. Over de elementen Certificering van verpleegkundigen, ISO-certificering en ZKNcertificering (beide inmiddels verkregen) en uitbreiding van de psychologische hulp berichten wij in de navolgende paragrafen 4.3 en 4.5. Vermeldenswaard is ook dat Freya als patiëntenvereniging een serie eisen aan een Fertiliteit Kliniek stelt, indien daaraan voldaan wordt ontvangt betreffende kliniek een pluim (aanbeveling). Deze Pluim heeft MCK inmiddels ook verworven Algemeen kwaliteitsbeleid De Kwaliteitswet Zorginstellingen eist een effectieve, doelmatige en patiëntgerichte zorg. Om dit te bereiken heeft Kinderwens MC een kwaliteitssysteem ingericht gebaseerd op ISO 9001: Dit Kwaliteitssysteem is getoetst door DEKRA in november N.a.v. de toetsing werd het ISO-certificaat verkregen voor de processen in de gehele kliniek. Als een der weinige instellingen in Nederland heeft MCK daarmee één kwaliteitssysteem voor de gehele procesgang van eerste aanmelding van de cliënte bij de arts tot uitschrijving in geval van zwangerschap inclusief de handelingen op het laboratorium. Beleidsafspraken, processen en procesrelaties zijn gedefinieerd en beschreven. Binnen elk proces wordt verwezen naar werkinstructies, formulieren en informatiebladen. Behalve de ISOcertificering verkreeg MCK ook het ZKN-kwaliteitskeurmerk. De eisen hiervoor vallen grotendeels, doch niet geheel, samen met de ISO-eisen Teneinde in voldoende mate voor vertrouwen in onze werkwijze en procedures te kunnen zorgen is aan de auditcommissie op aanraden van de RVA een vakdeskundige (met auditorervaring binnen de laboratoriumsector van de RVA en met expertise in de klinische embryologie) toegevoegd. Dit alles heeft er toe geleid dat in 2011 een gecombineerd ISO- en ZKNcertificaat werd behaald, waarbij ook de laboratoriumaspecten van IVF, ICSI, IUI en de daarbij behorende cryogene behandelingen voldoende aan de orde zijn geweest. Kinderwens MC heeft een beleidscyclus ingesteld waarbij de Directie in samenspraak met de Raad van Commissarissen de beleidsvoornemens voor een langere periode vaststelt. De Directie evalueert de voortgang ieder kwartaal aan de hand van medische en financiële prestatie-indicatoren. Waar nodig stelt de Directie het beleid bij. Binnen de Directie is één lid aangewezen voor de opbouw en onderhoud van het kwaliteitssysteem, die wordt bijgestaan door een kwaliteitsmedewerker. Op initiatief van de kwaliteitsmedewerker is een intranet binnen MCK geïnstalleerd waar voor alle medewerkers de stand van zaken rond meldingen en afwijkingen, ingediende verbetervoorstellen en prestaties binnen de kliniek zichtbaar is. Ook kunnen via deze interne site de meldingen en verbeteringen worden ingediend zodat de papierwinkel rond deze systemen is komen te vervallen. Via het blame free meldingensysteem voor incidenten en (bijna)ongevallen, die tot verbeteracties aanleiding kunnen geven zijn in 2011 in totaal 227 meldingen gedaan van kleinere afwijkingen van de vastgelegde werkinstructies, fouten, vergissingen en verbeterpunten. Er is één fout wegens verlies van materiaal aan de TRIP gemeld. De 19

20 meerderheid van de meldingen zijn verricht door medewerkers van de disciplines laboratorium en secretariaat en hebben geleid tot follow up, bespreking en vaak verbeteringen. De gegevensopslag vindt plaats op dedicated servers in een externe beveiligde omgeving. Medische gegevens (EPD etc.) staan op lokale servers, waarvan dagelijks interne back ups en een externe back up wordt gemaakt. De servers zijn alleen toegankelijk via beveiligde verbindingen en na een inlogprocedure. Iedere medewerker is verplicht onder zijn eigen naam en inlogcode in te loggen, om gegevens te raadplegen of in te voeren. Alle handelingen van de medewerkers binnen de gegevenssystemen worden continue vastgelegd in een logboek zodat altijd zichtbaar is wie wat wanneer gedaan heeft. Ook is er is een gelogd aanwezigheidssysteem. De interne communicatie wat betreft de opdrachten die de artsen t.a.v. de behandelingen bij onze cliënten aan de overige disciplines (laboratorium, secretariaat, verpleegkundigen) gaat meer en meer via een elektronisch afsprakenblad. Een van de grote voordelen daarvan is dat de verantwoordelijkheden via een logging systeem duidelijk worden vastgelegd: wie heeft de betreffende opdracht wanneer gegeven? Een tweede voordeel is dat bepaalde handelingen softwarematig al voorbereid worden (aanmaak van records, formulieren) waardoor tijdsbesparing bij administratieve werkzaamheden verkregen wordt. Door het enorm toegenomen gebruik van de systemen is er inmiddels wel een knelpunt op het gebied van de snelheid ontstaan, een punt waaraan door onze ICT-medewerkers inmiddels hoge prioriteit wordt gegeven. Gezien de gedetailleerde afspraken met verzekeraars heeft de directie eind 2011 opdracht gegeven om ook een planningsmodule voor behandelingen (om te beginnen IVF- en ICSIbehandelingen) te maken teneinde de behandelingen te spreiden over het jaar en de instroom per week te controleren. Op deze wijze wordt het mogelijk op tijd aan de bel te trekken bij verzekeraars als de afgesproken budgetten dreigen te worden overschreden. Het gebouw (huur) voldoet aan de meest recente kwaliteitseisen, geaccordeerd door de bevoegde instanties (overheid en brandweer). Binnen Kinderwens MC zijn 6 personeelsleden opgeleid tot bedrijfshulpverlener (geaccrediteerd). Het gebouw heeft een brandveiligheids- en ontruimingsinstallatie, welke periodiek conform voorschrift wordt getest Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten De prestatie-indicatoren ziekenhuizen van de IGZ zijn voor ons concern in beperkte mate van toepassing. Op de beperkt van toepassing zijnde set indicatoren scoort Kinderwens MC goed. De indicatoren welke Zichtbare Zorg presenteert, betreffen behandelingen welke niet in Kinderwens MC worden uitgevoerd. Wel heeft Kinderwens MC wat betreft de behandelresultaten haar eigen prestatie-indicatoren vastgesteld. Daarnaast wordt vanuit het planningsbesluit IVF ook een prestatie gevraagd welke als prestatie-indicator gezien kan worden, de definiëring van deze indicator moet echter als verouderd worden beschouwd. Deze branchespecifieke prestatie-indicatoren worden uitgebreider behandeld in de bijlage. Naast deelname aan de tweejaarlijkse Freya-patiëntenenquête voert MCK een eigen jaarlijkse enquête uit via een contract met Bosgra Marketing. Deze organisatie enquêteert jaarlijks de cliënttevredenheid via internet. De resultaten hiervan vindt u onder Daarnaast is er door personeel en directie nagedacht over verbeteringen in o.a. de informatievoorziening en de veiligheid. Oplossingen zijn aangegeven in

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Onderzoek naar de effecten van de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude door de zorgkantoren. april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs 2 Colofon drs. M.N. Baracs Dit onderzoek is in opdracht van uitgevoerd door BMC Onderzoek C. Baillieux, MSc drs. A. van den Heuvel M. de Jong, MSc drs. M.M. Kleinjan - Van Zwet drs. C.E. Mobach drs. K.

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie