Bereik en waardering RTV Dordrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bereik en waardering RTV Dordrecht"

Transcriptie

1 Bereik en waardering RTV ordrecht Sociaal Geografisch Bureau gemeente ordrecht drs. F.W. Winterwerp drs. R..J. Scheelbeek juni 2005

2 Colofon Opdrachtgever Tekst rukwerk informatie RTV ordrecht Sociaal Geografisch Bureau Stadsdrukkerij Gemeente ordrecht Sociaal Geografisch Bureau (SGB) Postbus AA ORRECHT telefoon: (078) Het overnemen van delen van de tekst is toegestaan onder voorwaarde van duidelijke bronvermelding

3 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding Afbakening en vraagstelling Opzet, uitvoering en respons Inhoud van de rapportage 9 2 Bereik en waardering RTV ordrecht Bereik en waardering RTV ordrecht en TV Rijnmond Bekendheid en waardering programma's RTV ordrecht 12 3 Bereik en waardering rechtstad FM 15 Bijlage 1 Vragenlijst

4 Samenvatting en conclusies Tussen RTV ordrecht en de gemeente worden momenteel nieuwe afspraken gemaakt. Eén van de randvoorwaarden bij deze afspraken is dat het bereik en de waardering voor de lokale televisiezender moeten toenemen. e laatste meting hiervan (RTV ordrecht heette toen nog TROM) stamt uit it is te lang geleden om thans nog als O-meting te dienen. Er is dus behoefte aan een nieuwe O-meting. oel van de O-meting is om het huidige bereik van en de waardering voor RTV ordrecht in beeld te brengen. Het onderzoek is zo opgezet dat herhaling efficiënt kan gebeuren en valide resultaten oplevert over de ontwikkeling van het bereik en de waardering in de komende jaren. Tevens genereert het onderzoek ter vergelijking gegevens voor TV Rijnmond. Ten slotte betreffen de afspraken weliswaar vooral de televisie-uitzendingen, in deze O-meting zijn de radio-uitzendingen (rechtstad FM) niet geheel buiten beschouwing gebleven 2. Het onderzoek is uitgevoerd via schriftelijke enquêtering onder het stadspanel van de gemeente ordrecht. In de vragenlijst voor het stadspanel van maart 2005 is hiertoe een vragenblok opgenomen over lokale televisie en radio. In totaal 915 bewoners van 18 jaar en ouder (bewoners van verzorging- en verpleeghuizen uitgezonderd) zijn met deze vragenlijst benaderd. Hiervan hebben 509 respondenten de vragenlijst ingevuld en geretourneerd, een respons van 56%. Om de resultaten van het onderzoek zoveel mogelijk representatief te laten zijn voor de gehele ordtse populatie van 18 jaar en ouder hebben we de resultaten herwogen naar geslacht, leeftijd en etniciteit. Voor het meten van het dagbereik is aanvullend herwogen naar invuldag van de enquête. In deze samenvatting zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven. Voor een nadere detaillering en/of nuancering wordt nadrukkelijk verwezen naar de hoofdtekst. Bereik RTV ordrecht Bijna tweederde deel van de bewoners van ordrecht van 18 jaar en ouder kijkt wel eens naar RTV ordrecht. Iets minder dan 4 op de 10 ordtenaren hebben de afgelopen 7 dagen naar RTV ordrecht gekeken, terwijl 16% gisteren heeft gekeken. Zowel het totaalbereik van RW ordrecht ( + 26%-punt) als het gemiddelde weekbereik ( + 16%-punt) en het gemiddelde dagbereik ( + 4%-punt) is hiermee gegroeid ten opzichte van het bereik van TROM-TV in Tegenwoordig kijken dus vooral méér ordtenaren naar de lokale omroep. Er wordt in veel mindere mate vaker gekeken, een -gelet op de vele herhalingen en het bescheiden aantal verschillende programma's- plausibel resultaat. Bereik vergeleken Het totaalbereik en het gemiddelde weekbereik van RTV ordrecht komen overeen met dat van TV Rijnmond. Het dagbereik van RTV ordrecht ligt iets lager dan dat van TV Rijnmond (20%). Het overgrote deel (85%) van de inwoners die wel eens naar RTV ordrecht kijken, kijkt ook wel eens naar TV Rijnmond en andersom. Ten opzichte van zes andere lokale tv-zenders in Nederland ligt het gemiddelde weekbereik van RTV ordrecht iets lager. Het gemiddelde dagbereik van RTV ordrecht ligt daarentegen wat hoger dan het gemiddelde dagbereik van de andere lokale tv-zenders. Waardering RTV ordrecht ordtse kijkers waarderen RTV ordrecht gemiddeld met een 6,3. 21% geeft RTV ordrecht 5

5 een onvoldoende. e waardering voor RTV ordrecht is hiermee enigszins lager dan die voor TROM-TV in 1998 (6,7). Voor zowel TV Rijnmond (7,1) als gemiddeld voor zes andere lokale tv-zenders (7,0) hebben de kijkers duidelijk meer waardering. Bekendheid, bereik en waardering programma's RTV ordrecht Van alle programma's op RTV ordrecht geniet het nieuws de grootste bekendheid. Zes op de tien ordtenaren zijn bekend met de uitzendingen van het nieuws op de zender. Een vijfde deel van de ordtenaren kijkt zelfs regelmatig of vaak naar deze uitzendingen. Iets minder dan de helft van de ordtenaren kent het programma 'Uw mening', terwijl ongeveer een derde deel aangeeft bekend te zijn met het sportprogramma van RW ordrecht, Buurt TV en/of het programma 'In gesprek met...'. Slechts 1% van de ordtenaren geeft aan in het eigen huishouden kinderen onder de 15 te hebben die op woensdagmiddag wel eens naar het programma 'Junior' van RTV ordrecht kijken. e meeste waardering hebben de ordtenaren voor het sportprogramma van RTV ordrecht (7,3) en het programma 'Over de brug' (7,2). Het programma 'In gesprek met...' krijgt met een 6,3 de laagste waardering. e waardering voor de overige programma's ligt rond de 7. e algehele waardering voor RTV ordrecht ligt dus wat lager dan de waardering voor de meeste afzonderlijke programma's. bereik Tabel 1 Kerncijfers m. b. t bereik en waardering lokale radio en televisie totaalbereik 2 gemiddeld weekbereik 3 gemiddeld dagbereik 4 waardering waardering kijkers / luisteraars 5 RTV ordrecht TV Rijnmond 65% 65% 38% 38% 16% 20% 6,3 7,1 6 iokale reiihtstad - 43% 10% FM 3% 2% Radio Rijnmond 39% 21% 50 lokale Tvzenders' radioomroepen ' % onvoldoende 6 21% 5% _ 18% 3%. ' Bron landelijke gegevens: OLON, Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland. Cijfers betreffen de periode Op dit moment wordt door OLON een landelijk kijk- en luisteronderzoek georganiseerd. e uitkomsten van dit onderzoek worden eind zomer 2005 verwacht. OLON voorziet echter geen grote verschuivingen ten opzichte van de in dit onderzoek gebruikte cijfers. 2 kijkt/luistert wel eens 3 laatste 7 dagen gekeken/geluisterd 4 gisteren gekeken/geluisterd 5 gemiddeld rapportcijfer 6 cijfer 1 t/m 5 7,0 6,9 7,1-20% 7,0 rechtstad FM Het bereik van rechtstad FM blijft met 3% duidelijk achter bij dat van Radio Rijnmond (39%). Slechts 2% van de ordtenaren heeft in de week voorafgaande aan de enquête naar één of meerdere eigen programma's van rechtstad FM geluisterd. Het gemiddelde weekbereik van Radio Rijnmond ligt met 21 % beduidend hoger en komt nagenoeg overeen met het gemiddelde weekbereik van 50 andere RTV ordrecht

6 lokale radio-omroepen in Nederland (20%). Gemiddeld waarderen de luisteraars van rechtstad FM de eigen programma's van het radiostation met een 6,9. Bijna twee op de tien luisteraars geven een onvoldoende. eze waardering komt nagenoeg overeen met het gemiddelde voor 50 andere lokale radio-omroepen in Nederland (7,0). Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,1 ligt de waardering van de ordtenaren voor Radio Rijnmond nauwelijks hoger. Ten opzichte van 1998 is de waardering voor beide radiostations licht gedaald (7,1 resp. 7,3). Algemene conclusies RTV ordrecht Het bereik van RTV ordrecht doet weinig onder voor dat van TV Rijnmond (onder de ordtse bevolking) en voor andere lokale zenders waar enigszins recente gegevens van bestaan. Van belang daarbij is dat RTV ordrecht en TV Rijnmond ook grotendeels dezelfde groep inwoners bereiken. Kennelijk is een groep, ter grootte van 25% van de bevolking, weinig tot niet geïnteresseerd in lokale/regionale televisie. at het zal lukken om een substantieel deel van deze groep te verleiden om wel (eens) op RTV ordrecht af te stemmen valt niet direct te verwachten. at maakt de speelruimte voor groei van het totaalbereik betrekkelijk klein, temeer omdat uit het kijkersprofiel niet blijkt dat bepaalde groepen duidelijk zijn ondervertegenwoordigd. Meer rek zit er wellicht in het week- en het dagbereik. e zender in zijn totaliteit krijgt een lagere waardering dan de afzonderlijke programma's. Aan de betrekkelijk lage waardering van de zender ten opzichte van TV Rijnmond ligt daarom waarschijnlijk vooral een lage waardering van het totale programma-aanbod ten grondslag. Meer verschillende programma's - voor een breed publiek en goed geprogrammeerd qua uitzendtijdstip - zouden het week- en dagbereik en ook de algehele waardering kunnen doen toenemen. ' SGB 11998), Be/eik en waardering voor de TROM en RTV-Rijnmond in ordrecht 2 Waar we spreken van RTV ordrecht doelen we op de televisie-uitzendingen van RTV ordrecht. Wanneer de radio-uitzendingen van RTV ordrecht bedoeld worden, spreken we van rechtstad FM RTV ordrecht

7 1 Inleiding Tussen RTV ordrecht en de gemeente worden momenteel nieuwe afspraken gemaakt. Een van de randvoorwaarden bij deze afspraken is dat het bereik en de waardering voor de lokale televisiezender moeten toenemen. e laatste meting hiervan (RTV ordrecht heette toen nog TROM) stamt uit it is te lang geleden om thans nog als O-meting te dienen. Er is dus behoefte aan een nieuwe O-meting. oel van de O-meting is om het huidige bereik van en de waardering voor RTV ordrecht in beeld te brengen. Het onderzoek is zo opgezet dat herhaling efficiënt kan gebeuren en valide resultaten oplevert over de ontwikkeling van het bereik en de waardering in de komende jaren. Tevens genereert het onderzoek ter vergelijking gegevens voor TV Rijnmond. Ten slotte betreffen de afspraken weliswaar vooral de televisieuitzendingen, in deze O-meting zijn de radiouitzendingen (rechtstad FM) niet geheel buiten beschouwing gebleven Afbakening en vraagstelling Bereik van lokale televisiezenders wordt meestal op drie niveaus gemeten: totaal bereik: welk aandeel van de bevolking kijkt weieens weekbereik: welk aandeel van de bevolking heeft de laatste 7 dagen gekeken dagbereik: welk aandeel van de bevolking heeft gisteren gekeken Bereik is dus minder gedetailleerd dan de kijkdichtheid van specifieke programma's van nationale televisiezenders zoals die periodiek via kijkonderzoek wordt gemeten. Niettemin is het zinvol om het bereik ook in dit onderzoek iets meer te detailleren. Zo is er op woensdagen een speciale uitzending voor kinderen (Junior) en zijn er op zondagen uitzendingen van kerkdiensten, beide gericht op specifieke doelgroepen. oor in te zoomen op aparte programma-onderdelen genereert het onderzoek meer nuttige beleidsinformatie voor RTV ordrecht zelf. Waardering meten we in de eerste plaats door middel van een algemeen rapportcijfer voor de lokale zender. aarnaast hebben we kijkers naar RTV ordrecht ook gevraagd rapportcijfers te geven voor verschillende programmaonderdelen. Zowel bereik als waardering vergelijken we met gegevens over andere lokale omroepen in den lande. eze gegevens hebben we betrokken van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland, het OLON. it geldt ook voor de radiozender. it brengt ons voor dit onderzoek op de volgende onderzoeksvragen: 1. Wat is het totale bereik, het weekbereik en het dagbereik van RTV ordrecht en TV Rijnmond onder de ordtse bevolking anno voorjaar 2005? 2. Naar welke programma-onderdelen van RTV ordrecht wordt met welke frequentie gekeken? 3. Hoe is de waardering voor RTV ordrecht en TV Rijnmond, uitgedrukt in een algemeen rapportcijfer? 4. Hoe is de waardering voor verschillende programma-onderdelen van RTV ordrecht? 5. Hoe verhouden bereik en waardering van rechtstad FM zich tot Radio Rijnmond? 6. Hoe verhouden bereik van en waardering voor RTV ordrecht en rechtstad FM zich ten opzichte van bereik van en waardering voor andere lokale omroepen in den lande? 1.2 Opzet, uitvoering en respons Het onderzoek is uitgevoerd via schriftelijke enquêtering onder het stadspanel van de gemeente ordrecht. In de vragenlijst voor het stadspanel van maart 2005 is hiertoe een vragenblok opgenomen over lokale televisie en radio. In totaal 915 bewoners van 18 jaar en ouder (bewoners van verzorging- en verpleeghuizen uitgezonderd) zijn met deze vragenlijst benaderd. Hiervan hebben 509 respondenten de vragenlijst ingevuld en geretourneerd, een respons van 56%. Om de resultaten van het onderzoek zoveel mogelijk representatief te laten zijn voor de gehele ordtse populatie van 18 jaar en ouder hebben we de resultaten herwogen naar geslacht, leeftijd, etniciteit en in verband met het dagbereik naar invuldag van de enquête. 1.3 Inhoud van de rapportage In de volgende hoofdstukken presenteren we de resultaten van het onderzoek. In hoofdstuk 2 kijken we allereerst naar het bereik van en de waardering voor de televisie-uitzendingen van RTV ordrecht onder ordtenaren. We trekken RTV ordrecht

8 hierbij vergelijkingen met zowel de regionale naar het bereik van en de waardering voor televisie-omroep TV Rijnmond als met andere rechtstad FM. Ook hier trekken we vergelijkinlokale televisie-omroepen elders in Nederland. gen met Radio Rijnmond en andere lokale radio- Verder komen in dit hoofdstuk de bekendheid omroepen elders in Nederland. Het rapport met en waardering voor afzonderlijke program- wordt voorafgegaan door een samenvatting van ma-onderdelen van RTV ordrecht uitvoeriger de belangrijkste bevindingen, aan bod. In hoofdstuk 3 kijken we vervolgens 3 SGB (1998), Bereik en waardering voor de TROM en RTV-Rijnmond in ordrecht 4 Waar we spreken van RTV ordrecht doelen we op de televisieuitzendingen van RTV ordrecht. Wanneer de radiouitzendingen van RTV ordrecht bedoeld worden, spreken we van rechtstad FM 10 RTV ordrecht

9 2 Bereik en waardering RTV ordrecht Hoe bekend zijn ordtenaren met RTV ordrecht? In dit hoofdstuk gaan we nader in op deze vraag. In paragraaf 2.1 kijken we daartoe allereerst naar het bereik van RTV ordrecht onder ordtenaren. Welke aandeel van de ordtenaren kijkt wel eens naar RTV ordrecht? Hoe verhoudt dit aandeel zich tot het bereik van TV Rijnmond in ordrecht en het gemiddelde bereik van 6 andere lokale televisiezenders in Nederland? En hoe is de waardering van kijkers voor RTV ordrecht, TV Rijnmond en andere lokale televisiezenders? In paragraaf 2.2 gaan we vervolgens nader in op de bekendheid met en waardering voor specifieke programma's van RTV ordrecht. 2.1 Bereik en waardering RTV ordrecht en TV Rijnmond Bijna tweederde deel van de inwoners van ordrecht van 18 jaar en ouder kijkt wel eens naar tv-programma's van RTV ordrecht. it aandeel ligt aanzienlijk hoger dan in 1998 het geval was. Toen gaf 39% van de ordtse bevolking van 15 jaar en ouder aan wel eens naar tv-programma's van de TROM te kijken. Bijna 4 op de 10 ordtenaren hebben in de week voorafgaande aan de enquête naar één of meerdere tv-programma's van RTV ordrecht gekeken. In 1998 betrof het weekbereik van TROM-TV nog 22%. Het dagbereik van RTV ordrecht bedraagt 16%. it wil zeggen dat 16% van de ordtenaren de dag vóór zij de enquête hebben ingevuld naar één of meerdere programma's van RTV ordrecht heeft gekeken. Het dagbereik van RTV ordrecht ligt hiermee iets hoger dan het dagbereik van TROM-TV in 1998 (12%). Tabel 2 Bereik RTV ordrecht en TV van 1998 (49% resp. 34%). Van belang hierbij is nog dat er een grote overlap bestaat in het bereik van RTV ordrecht en TV Rijnmond. Van degenen die wel eens naar RTV ordrecht kijken, kijkt 85% ook wel eens naar TV Rijnmond en andersom. In totaal kijkt 25% van de ordtse bevolking nooit naar een van beide zenders. Het dagbereik van TV Rijnmond ligt met 20% wat hoger dan het dagbereik van RTV ordrecht. Een vijfde deel van de ordtenaren heeft de dag vóór zij de enquête hebben ingevuld naar één of meerdere programma's van TV Rijnmond gekeken. Ten opzichte van 1998 (13%) is ook het dagbereik van TV Rijnmond gestegen. Het gemiddelde weekbereik van RTV ordrecht en TV Rijnmond ligt iets lager dan het gemiddelde weekbereik van 6 andere lokale televisiezenders in Nederland (43%). Het gemiddelde dagbereik van deze 6 zenders ligt met 10% echter weer onder dat van RTV ordrecht en TV Rijnmond. e belangrijkste verklaring hiervoor ligt in het feit dat niet alle lokale televisiezenders dagelijks een nieuwe uitzending verzorgen. totaalbereik' 65% 65% gemiddeld weekbereik 2 gemiddeld dagbereik 3 38% 16% ' kijkt wel eens 2 afgelopen 7 dagen gekeken 3 gisteren gekeken ' bron landelijke gegevens: OLON 38% 20% 43% 10% ordtenaren waarderen RTV ordrecht gemiddeld met een 6,3. Eén op de vijf kijkers geeft een onvoldoende. e waardering voor RTV ordrecht ligt wat lager dan in 1998 het geval was. Toen gaven de ordtenaren TROM-TV nog een gemiddeld rapportcijfer van 6,7. Voor TV Rijnmond hebben de ordtenaren met een 7,1 duidelijk meer waardering. e waardering voor TV Rijnmond ligt hiermee nagenoeg op het gemiddelde voor 6 andere lokale tv-zenders in Nederland. Het bereik van RTV ordrecht is vergelijkbaar met dat van TV Rijnmond. Evenals naar RTV ordrecht kijkt bijna tweederde deel van de ordtenaren wel eens naar tv-programma's van TV Rijnmond en hebben bijna 4 op de 10 ordtenaren hier in de week voorafgaande aan de enquête naar gekeken. Ook het bereik van TV Rijnmond is hiermee toegenomen ten opzichte RTV ordrecht 11

10 Tabel 3 Waardering RTV ordrecht en TV Rijnmond RTV ordrecht TV Rijnmond 6 lokale tvzenders waardering kijkers 1 % onvoldoende 6,3 21% 7,1 5% 7,0 - ' rapportcijfer cijfer 1 t/m 5 3 bron landelijke gegevens: OLON Wat betreft het profiel van de kijkers (geslacht, bevolkingsgroep, leeftijd en opleidingsniveau) zien we nauwelijks verschillen tussen RTV ordrecht en TV Rijnmond. Negen van de tien kijkers naar beide zenders rekenen zichzelf tot de Nederlandse bevolkingsgroep, een zesde deel is 65 jaar of ouder en vier op de tien kijkers zijn laag opgeleid. e profielen van de kijkers wijken hiermee nauwelijks af van het profiel van de totale ordtse bevolking van 18 jaar en ouder. Tabel 4 Profiel kijkers RTV ordrecht en TV Rijnmond 2.2 Bekendheid en waardering programma's RTV ordrecht Van alle programma's op RTV ordrecht geniet het nieuws de grootste bekendheid. Zes op de tien ordtenaren zijn bekend met de uitzendingen van het nieuws op de zender. Een vijfde deel van de ordtenaren kijkt zelfs regelmatig of vaak naar deze uitzendingen. Iets minder dan de helft van de ordtenaren kent het programma 'Uw mening', terwijl ongeveer een derde deel aangeeft bekend te zijn met het sportprogramma van RTV ordrecht, Buurt TV en/of het programma 'In gesprek met...'. e minste bekendheid onder ordtenaren genieten het programma 'Over de brug' (17%), de uitzendingen van kerkdiensten (13%) en vooral het programma 'Prisma' (6%). e meeste waardering hebben de ordtenaren voor het sportprogramma van RTV ordrecht (7,3) en het programma 'Over de brug' (7,2). Het programma 'In gesprek met...' krijgt met een 6,3 de laagste waardering. e algehele waardering voor RTV ordrecht ligt dus wat lager dan de waardering voor de meeste afzonderlijke programma's. profiel a. geslacht 51% 50% 49% 49% 50% 51% b. bevolkingsgroep' Nederlanders niet- 11% 10% Nederlanders c. leeftijd 18 t/m 34 jaar 27% 26% 31% 35 t/m 49 jaar 28% 31% 29% 50 t/m 64 jaar 28% 27% 25% 65 jaar en 16% 16% 14% ouder d. opleidingsniveau 2 laag: lo, lbo, 38% 35% mavo/ vmbo midden: havo, 31% 30% 32% vwo, mbo hoog: hbo, universiteit 29% 32% 33% ' Betreft de bevolkingsgroep waar respondenten zichzelf toe rekenen; totale bevolking is enquêtegegeven 2 e responsgroep overschat het daadwerkelijke opleidingsniveau van de ordtse populatie van 18 jaar en ouder. it omdat de respons onder hoger opgeleiden over het algemeen het grootst is. Tabel 5 nieuws Uw mening sportprogramma Buurt TV In gesprek met... Over de brug Een kerkdienst Prisma Bekendheid en waardering programma 's RTV ordrecht mee kijkt vaak/ v\ raardering h^isrmri 59% 46% 36% 34% 32% 17% 13% 6% * Gebaseerd op minder dan 20% 15% 8% 7% 6% 3% 2% 0% 1 0 respondenten 6,8 7,0 7,3 6,9 6,3 7,2 (8,9)* (7,01* 30% van de ordtse bevolking van 18 jaar en ouder heeft één of meerdere kinderen onder de 15 jaar in het huishouden. Slechts 1 % van de ordtenaren geeft aan in het eigen huishouden kinderen onder de 15 te hebben die op woensdagmiddag wel eens naar het programma 'Junior' van RTV ordrecht kijken. 12 RTV ordrecht

11 Figuur 1 Kinderen onder de 15 die naar hel programma 'Junior' van RTV ordrecht kijken 29% i kijken nooit i kijken wel eens / vaak i geen kinderen <15 70% RTV ordrecht 13

12 3 Bereik en waardering rechtstad FM In dit hoofdstuk kijken we naar de bekendheid met en waardering voor de lokale radiozender in ordrecht, rechtstad FM. Welk aandeel van de ordtenaren luistert wel eens naar rechtstad FM? Hoe verhoudt dit aandeel zich tot het bereik van Radio Rijnmond en het gemiddelde bereik van 50 andere lokale radioomroepen in Nederland? En hoe waarderen luisteraars de verschillende radio-omroepen? Het bereik van rechtstad FM blijft met 3% duidelijk achter bij dat van Radio Rijnmond (39%). Slechts 2% van de ordtenaren heeft in de week voorafgaande aan de enquête naar één of meerdere eigen programma's van rechtstad FM geluisterd. Het gemiddelde weekbereik van Radio Rijnmond ligt met 21 % beduidend hoger en komt nagenoeg overeen met het gemiddelde weekbereik van 50 andere lokale radioomroepen in Nederland (20%). Van de ordtse luisteraars naar Radio Rijnmond luistert bijna tweederde deel (voornamelijk) overdag naar het radiostation. Eén op de tien luisteraars luistert alleen 's avonds, terwijl een kwart zowel overdag als 's avonds naar Radio Rijnmond luistert. Figuur 3 Luistert u overdag of 's avonds naar Radio Rijnmond? Tabel 6 Bereik rechtstad FM en Radio Rijnmond Rijnmond totaalbereik' 39% gemiddeld weekbereik 2 21% 20% ' luistert wel eens 2 afgelopen 7 dagen geluisterd 3 bron landelijke gegevens: OLON 10% 65% i overdag i 's avonds i beide ordtse luisteraars kunnen zowel via de eigen frequentie van Radio Rijnmond als via rechtstad FM naar Radio Rijnmond luisteren. rechtstad FM zendt door de week overdag tot uur en de hele week van uur programma's van Radio Rijnmond uit. Het overgrote deel van de luisteraars (78%) beluistert Radio Rijnmond via de eigen frequentie van het radiostation. Slechts 1 % van de luisteraars luistert via rechtstad FM. e overige 21% weet niet via welke frequentie zij luisteren. Figuur 2 Frequentie via welke ordtse luisteraars luisteren naar Radio Rijnmond 21% 78% i via frequentie Radio Rijnmond > via frequentie rechtstad FM weet niet via welke frequentie Gemiddeld waarderen de luisteraars van rechtstad FM de eigen programma's van het radiostation met een 6,9. Bijna twee op de tien luisteraars geven een onvoldoende. eze waardering komt nagenoeg overeen met het gemiddelde voor 50 andere lokale radio-omroepen in Nederland (7,0). Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,1 ligt de waardering van de ordtenaren voor Radio Rijnmond nauwelijks hoger. Ten opzichte van 1998 is de waardering voor beide radiostations licht gedaald (7,1 resp. 7,3). Tabel 7 Waardering rechtstad FM en Radio Rijnmond rechtstad Radio 50 lokale FM* Rijnmond radioomroepen 3 waardering luisteraars' 6,9 7, 1 7,0 % onvoldoende 2 18% 3% ' rapportcijfer 1 cijfer 1 t/m 5 3 bron landelijke gegevens: OLON ^^^m *n=14 RTV ordrecht 15

13 Gezien het geringe aantal respondenten dat wel eens naar rechtstad FM luistert, zijn wij gedwongen af te zien van het geven van een profiel van de rechtstad FM-luisteraar. 16 RTV ordrecht

14 Bijlage 1 Vragenlijst B. Vragen over televisie en radio In dit blok stellen we u een aantal vragen over kijken en luisteren naar RTV-ordrecht en RTV Rijnmond. Uw antwoorden op de gestelde vragen zijn van belang voor het ordtse mediabeleid. Ook als u nooit kijkt of luistert is het belangrijk dat u een aantal vragen invult. Let u svp op de doorverwijzingen Kijkt u wel eens naar tv-programma's van RTV ordrecht? G ja ö nee, nooit > gaat u verder met vraag 6 Hebt u de afgelopen 7 dagen naar een tv-programma van RTV ordrecht gekeken? 0 ja ö nee > gaat u verder met vraag 4 Op welke dag(en) heeft u de afgelopen 7 dagen naar een tv-programma van RTV ordrecht gekeken? ma di wo do vr za zo 4. A. B. C.. E. F. G. H. Wilt u van onderstaande programma's aangeven of u ze kent en met welke regelmaat u er naar kijkt? bekend kijk kijk kijk nee ja nooit soms reggimatig Nieuws Uw mening In gesprek met... (wo/do) Prisma (wo/do) Over de brug (vrij/za) Een kerkdienst (zo) Sportprogramma Buurt TV n kijk vaak 5. Met welk rapportcijfer waardeert u RTV ordrecht en de programma's waar u regelmatig naar kijkt? rapportcijfer (1 = zeer slecht, 10 = uitmuntend) RTV ordrecht algemeen programma's: A. Nieuws B. Uw mening C. In gesprek met... (wo/do). Prisma (wo/do) E. Over de brug (vrij/za) F. Een kerkdienst (zo) G. Sportprogramma H. Buurt TV n n 6. Zijn er kinderen onder de 15 jaar in uw huishouding? En zo ja, kijken die wel eens naar het programma "Junior" van RTV ordrecht op woensdagmiddag? O er zijn geen kinderen onder de 15 in het huishouden ons kind/onze kinderen kijken daar nooit naar ons kind/(één van) onze kinderen kijkt daar wel eens naar RTV ordrecht 19

15 LH ons kind/(één van) onze kinderen kijkt daar vaak naar 7. Kijkt u wel eens naar tv-programma's van TV Rijnmond? 0 ja LH nee, nooit > gaat u verder met vraag Hebt u de afgelopen 7 dagen naar een tv-programma van TV Rijnmond gekeken? LH ja G nee > gaat u verder met vraag Op welke dag(en) heeft u de afgelopen 7 dagen naar een tv-programma van TV Rijnmond gekeken? ma di wo do vr za zo 10. Met welk rapportcijfer waardeert u TV Rijnmond? rapportcijfer (1 = zeer slecht, 10 = uitmuntend) rechtstad FM (95,7 FM en via de kabel) zendt door de week overdag tot uur en de hele week van uur (Met het oog op morgen) programma 's van Radio Rijnmond uit. oor de week van uur, in de weekenden van uur en iedere nacht worden eigen programma 's uitgezonden. 11. Luistert u wel eens naar een eigen programma van rechtstad FM (95,7 FM of via kabel)? (door de week van uur, weekend van uur en iedere nacht) U ja O nee, nooit > gaat u verder met vraag 14 0 weet niet -> gaat u verder met vraag Hebt u de afgelopen 7 dagen naar een eigen programma van rechtstad FM geluisterd? LH ja G nee 13. Met welk rapportcijfer waardeert u de eigen programma's van rechtstad FM? rapportcijfer (1 = zeer slecht, 10 = uitmuntend) Luistert u wel eens naar Radio Rijnmond? LH ja, via de frequentie van Radio Rijnmond zelf 0 ja, via rechtstad FM G ja, maar ik weet niet of dat via Radio Rijnmond zelf is of via rechtstad FM Q nee, nooit > gaat u verder met vraag Luistert u overdag of 's-avonds naar Radio Rijnmond? Q overdag G 's-avonds Q beide 16. Hebt u de afgelopen 7 dagen naar een uitzending van Radio Rijnmond geluisterd? Q ja LH nee 17. Met welk rapportcijfer waardeert u Radio Rijnmond? rapportcijfer (1 = zeer slecht, 10 = uitmuntend) RTV ordrecht

16 18. Op welke dag heeft u dit vragenblok over televisie en radio ingevuld? ma di wo do vr za zo C. Algemene vragen 1. Tot welke bevolkingsgroep rekent u zichzelf? LJ Nederlanders Cl Surinamers O Antillianen/Arubanen Q Turken Marokkanen LJ een andere groep 2a. Hebt u thuiswonende kinderen in de leeftijd van 15 t/m 19 jaar? HU nee ja > 2b. Wilt u aankruisen in welke leeftijd? Wat is de hoogste schoolopleiding die u hebt voltooid of momenteel nog volgt? LJ lager of basisonderwijs L~H lager beroepsonderwijs MAVO, MULO, VMBO en dergelijke HAVO, VWO, HBS, MMS, Lyceum, Atheneum, Gymnasium en dergelijke LJ middelbaar beroepsonderwijs G hoger beroepsonderwijs G universiteit 4. Indien u opmerkingen over de vragenlijst hebt, wilt u die dan hieronder weergeven? HARTELIJK ANK VOOR UW MEEWERKING RTV ordrecht 21

Bereik en waardering TV Dordrecht - 2e herhalingsmeting

Bereik en waardering TV Dordrecht - 2e herhalingsmeting Bereik en waardering TV ordrecht - 2e herhalingsmeting Sociaal eografisch Bureau gemeente ordrecht drs. F.W. Winterwerp juli 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst rukwerk Informatie Sector Maatschappelijke

Nadere informatie

Bereik en waardering RTV Dordrecht

Bereik en waardering RTV Dordrecht Bereik en waardering RTV Dordrecht METING 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Bereik en waardering TV Dordrecht algemeen 3. Bekendheid, bereik en waardering programma s 4. Kijkerswensen 5. Drechtstad FM 6. Website

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

Onderzoek lokale media 0-meting

Onderzoek lokale media 0-meting rotterdam.nl/onderzoek Onderzoek lokale media 0-meting Onderzoek en Business Intelligence Onderzoek Lokale Media Rapportage 0-meting Margriet Heessels en Chris de Vries Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

(R)TV Dordrecht anno 2016

(R)TV Dordrecht anno 2016 (R)TV Dordrecht anno 2016 BEKENDHEID, GEBRUIK, BEREIK EN WAARDERING Inhoud In het kader van de agenda voor de stad heeft de gemeente Dordrecht behoefte aan een nieuwe meting van het bereik en de waardering

Nadere informatie

Resultaten Kijk- en Luisteronderzoek MerweRTV

Resultaten Kijk- en Luisteronderzoek MerweRTV Resultaten Kijk- en Luisteronderzoek MerweRTV - 1800 adressen aselect geselecteerd - 1750 vragenlijsten verstuurd - Respons is (674 van 1750) 38,5% Geslacht? Respondenten - Man 240 35,6% - Vrouw 376 55,8%

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004

Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Hogeschool Leiden / Stichting Lokale Omroep Rijnwoude Juli 2004 Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Inhoud 1. Inleiding.. 1 2. Samenvatting van

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

BEREIKONDERZOEK SCHAGEN FM

BEREIKONDERZOEK SCHAGEN FM Rapport BEREIKONDERZOEK SCHAGEN FM Gemeente Peiling april 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2016/087 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Kijk- en luistergedrag RTV Oost. Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008

Kijk- en luistergedrag RTV Oost. Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008 Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2008/ Datum Juni

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal 4-7-2013 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

De kwalitatieve aspecten van internetradio. Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

De kwalitatieve aspecten van internetradio. Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv De kwalitatieve aspecten van internetradio Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Inge Monsees Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: inge.monsees@intomartgfk.nl

Nadere informatie

Introductie. Televisie. Samenvatting

Introductie. Televisie. Samenvatting 011 - 3. Introductie 5. Radio 7. Televisie 10. Website 12. Samenvatting 2. Kijkcijfers zijn erg belangrijk voor mediaomroepen. Programma formats, die intern bedacht worden kunnen door een kijkonderzoek

Nadere informatie

Bereik en waardering TV Dordrecht

Bereik en waardering TV Dordrecht Bereik en waardering TV Dordrecht 4 e herhalingsmeting Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong drs. F.W. Winterwerp augustus 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Dordrecht

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2003 117.732 inwoners, ruim 500 meer dan een jaar eerder. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is

Nadere informatie

DVJ Insights BV +31 (0)

DVJ Insights BV  +31 (0) 2016/21974 Bereiksonderzoek Zaanradio Datum: 25 juni 2014 Kenmerk: OLO018 Contactpersoon Zaanradio: M. Oudega Contactpersonen DVJ Insights: Tim Knaapen, Sandra van Laar www.dvj-insights.com info@dvj-insights.com

Nadere informatie

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen Vervolgevaluatie Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen drs. Lonneke van Oirschot drs. Jeroen Slot dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Olon onderzoek lokale media landelijk 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Inhoud Inleiding & Definities Samenvatting Achtergrond Lokale nieuwsvoorziening & Informatiebehoefte Bekendheid (van

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek SLOR 2010

Kijk- en luisteronderzoek SLOR 2010 Kijk- en luisteronderzoek SLOR 2010 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3304 Datum: februari 2011 In opdracht van de Stichting Lokale Omroep Rotterdam (SLOR) Adres:

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Onderzoek Seaport RTV

Onderzoek Seaport RTV Rapportage Onderzoek Seaport RTV In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Edwin van t Hart Utrecht, juni 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus 681 3500 AR Utrecht

Nadere informatie

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA In opdracht van: Gemeente Amstelveen Projectnummer: 15202 Merel van der Wouden MSc drs. Josca Boers Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

OMROEP HELMOND 2013. Onderzoek naar de mening van de bevolking over de lokale radio- en tv-omroep

OMROEP HELMOND 2013. Onderzoek naar de mening van de bevolking over de lokale radio- en tv-omroep Logo in Grijs: PA Rood: P OMROEP HELMOND 2013 Onderzoek naar de mening van de bevolking over de lokale radio- en tv-omroep OMROEP HELMOND 2013 Onderzoek naar de mening van de bevolking over de lokale radio-

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Bereikonderzoek Omroep Venlo

Bereikonderzoek Omroep Venlo Bereikonderzoek Omroep Venlo Ra pporta g e Datum: Januari 2012 Kenmerk: OLO012 Contactpersoon Venlo: Hein Oostdam Contactpersonen OLON: Michel van der Voort Contactpersoon DVJ-Insights: Sandra van Laar

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen RTV Oost Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 21-6-2013 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Methode en opzet

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 O&S Nijmegen 13 juli 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. Omroep Zeeland. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. Omroep Zeeland. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 21-6-2013 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Methode en

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2003

TV IN NEDERLAND 2003 TV IN NEDERLAND 2003 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Camiel Camps Nelly Kalfs Amstelveen, 9 maart 2004 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag

Nadere informatie

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht BRAND REALITY Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht April 2015 Ronald Jansen - Leon Pouwels Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website Resultaten extra vragen

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur en Samenleving

Commissie voor Cultuur en Samenleving Griffie Commissie voor Cultuur en Samenleving Datum commissievergadering : - Document nummer : 3270178 Behandelend ambtenaar : E.M. Meuken-Kloosterman Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/

Nadere informatie

Presentatie Bereiksonderzoek OLON 2005

Presentatie Bereiksonderzoek OLON 2005 Presentatie Bereiksonderzoek OLON 2005 Den Haag, Nieuwspoort dinsdag 27 september 2005 Inhoud Achtergrond:» Ontwikkeling medialandschap sinds 93» Doelstelling en onderzoeksverantwoording» Ontwikkeling

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek SLOR 2011

Kijk- en luisteronderzoek SLOR 2011 Kijk- en luisteronderzoek SLOR 2011 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 11-3487 Datum: januari 2012 In opdracht van de Stichting Lokale Omroep Rotterdam (SLOR) Adres:

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Eindrapportage kijk- en luisteronderzoek RTV Hattem

Eindrapportage kijk- en luisteronderzoek RTV Hattem Eindrapportage kijk- en luisteronderzoek RTV Hattem AIDA Communicatie Datum: april 2007 Samenvatting In dit rapport staan de uitkomsten van het kijk- en luisteronderzoek in opdracht van stichting Omroep

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten

Nadere informatie

Samenvatting. Evaluatieonderzoek onder flexibele medewerkers 2015 TNS

Samenvatting. Evaluatieonderzoek onder flexibele medewerkers 2015 TNS Samenvatting Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van Driessen HRM heeft TNS NIPO van 2 tot en met 15 november 2015 de flexibele medewerkers gevraagd hoe zij de performance van Driessen HRM

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

2009 Radioplatforms en Radio via internet

2009 Radioplatforms en Radio via internet 2009 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Leendert van Meerem, Intomart GfK Inleiding 2 Onderzoek uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij Nederlandse landbouw en visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw beroep?...2 2 Van welke bond bent u lid?...3 3 Wat is uw hoogst voltooide opleiding (deze opleiding heeft u met goed gevolg afgelegd)?...4 4 Hoe lang bent

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten die de

Nadere informatie

Onderzoeksmogelijkheden voor kabelraden Kabelraden.nl, Jaarbeurs Utrecht Lex van Meurs, Intomart GfK Ronald Lavooi, programmaraad Zuidoost Brabant

Onderzoeksmogelijkheden voor kabelraden Kabelraden.nl, Jaarbeurs Utrecht Lex van Meurs, Intomart GfK Ronald Lavooi, programmaraad Zuidoost Brabant GfK Media Onderzoeksmogelijkheden voor kabelraden Lex van Meurs 2 oktober 2010 1 Onderzoeksmogelijkheden voor kabelraden Kabelraden.nl, Jaarbeurs Utrecht Lex van Meurs, Intomart GfK Ronald Lavooi, programmaraad

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. De Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. De Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek De Schutse Zorg Tholen St. Annaland Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde scores

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2005

TV IN NEDERLAND 2005 TV IN NEDERLAND 2005 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Nelly Kalfs Amstelveen, 8 februari 2006 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag worden

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Bereik en waardering RTV Dordrecht - Herhalingsmeting

Bereik en waardering RTV Dordrecht - Herhalingsmeting Bereik e wrderig RTV ordrecht - Herhligsmetig Socil Geogrfisch Bureu bureu voor beleidsoderzoek e sttistiek ordrecht drs. F.W. Witerwerp drs. J.M. Schiff september 2006 Colofo Opdrchtgever Tekst rukwerk

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Dordrecht D O. fl) EVALUATIE DORDTPAS Sociaal Geografisch Bureau (SGB) gemeente Dordrecht. drs. L. Mellema drs. J.M. Schiff dr. M. G.

Dordrecht D O. fl) EVALUATIE DORDTPAS Sociaal Geografisch Bureau (SGB) gemeente Dordrecht. drs. L. Mellema drs. J.M. Schiff dr. M. G. Dordrecht LO O 03 m i ċqj D O EVALUATIE DORDTPAS 2003 fl) l/l NJ O OU) Sociaal Geografisch Bureau (SGB) gemeente Dordrecht drs. L. Mellema drs. J.M. Schiff dr. M. G. Weide oktober 2003 Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Rob van Stuivenberg. 23 januari 2005

Rob van Stuivenberg. 23 januari 2005 Young Votes KLO Informatie & advies Rob van Stuivenberg 23 januari 2005 Onderzoeksverantwoording Young Votes uitgevoerd door De Vos en Jansen uit Nijmegen Online onderzoek onder 520 jongeren van 15-34

Nadere informatie

Stadhuis FW: kijk 8i luisteronderzoek RPL kijk_en_luisteronderzoek_2014.pdf

Stadhuis FW: kijk 8i luisteronderzoek RPL kijk_en_luisteronderzoek_2014.pdf Van: Onderwerp: Bijlagen: Stadhuis FW: kijk 8i luisteronderzoek RPL kijk_en_luisteronderzoek_204.pdf 0 6 MAM 205 Oorspronkelijk bericht Van: Ton Boonekamp ^on(3į rplfm.nl> Verzonden: do 05-03-205 7:00

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 16-12-2013 Inleiding

Nadere informatie

Zondagopenstelling winkels Zwijndrecht

Zondagopenstelling winkels Zwijndrecht Zondagopenstelling winkels Zwijndrecht Mening bewoners en ondernemers Sinds 1 juli 2013 is de nieuwe Winkeltijdenwet in werking. Dit betekent dat gemeenten de mogelijkheid hebben om vrijstelling te verlenen

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie