schoolgids. de Kopermolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014-2015. schoolgids. de Kopermolen"

Transcriptie

1 schoolgids de Kopermolen

2 INHOUDSOPGAVE I N H O U D S O P G A V E 1 V O O R W O O R D Stichting SKBG cluster Voorst - Brummen 2 2 O N Z E S C H O O L 3 Beschrijving van de Kopermolen het schoolklimaat -tevredenheid 3 4 D E K O P E R M O L E N 4 visie 5 identiteit: een katholieke school 5 Missie: we brengen talent tot bloei 5 Pedagogisch - didactisch concept 5 Kwaliteitsbeleid 7 Plaatsing 7 Algemeen 7 leerlingen met een handicap 7 Leerplicht en verlof 8 Gedrag en regels 9 Pesten - pestprotocol 9 Ongewenst gedrag, verwijdering 10 O R G A N I S A T I E 11 SKBG 11 de Kopermolen 11 groep - leerkracht 11 Verlenging & verkorting leertijd 12 Medezeggenschap 12 Veiligheid en arbeidsomstandigheden 13 onderwijstijd 13 vakantierooster 14 Overblijven 14 BSO de Koperwiek 15 Peuterspeelzaal De Boskabouter 16 Afspraken - regelingen 16 Schooltijden Inloop 16 Gymnastiek 17 Opvangadres 17 Verjaardag 17 Hoofdluis 17 Vulpen 17 GGD op school 17 Schoolverzekering voor de kinderen 18 Persoonsgegevens 18 Informatieplicht ouders 19 Sponsoring 19 Vervanging bij ziekte 20 Klachtenregeling - procedure 20 Overdrachtsformulier 20 O N D E R W I J S A A N B O D 21 Voorschoolse periode 21 Groep 1 en 2 21 Groep Godsdienstige vorming 23 Rekenen en wiskunde 23 Nederlandse taal 23 Lezen 24 Engelse taal 24 Schrijven 24 Wereldoriënterende vakken 24 Lichamelijke ontwikkeling 24 Expressie /cultuureducatie 25 ICT 25 Bijzondere activiteiten 26 Eerste Communie 26 Vormsel 26 Schoolreisje 26 Terschelling - musical 26 Excursies 26 Sport 26 Boekenbus 26 Fotograaf 27 Kinderpostzegels 27 Sinterklaasfeest 27 Kerstviering 27 Carnaval 27 Palmpasen - pasen 27 Duo-driekwartier 27 Software en abonnementen 27 computertypen 27 O P B R E N G S T E N O N D E R W I J S 28 Het CITO - leerlingvolgsysteem 28 De CITO- eindscores 28 Doorstroming: voortgezet onderwijs 28 O R G A N I S A T I E L E E R L I N G E N Z O R G 29 Inleiding 29 Stappen in de 1- zorgroute 29 De voorzieningen. 31 O U D E R S 32 Het belang van ouderbetrokkenheid 32 Ouderraad 32 Activiteiten voor ouders in de school 32 Oudercontacten 32 Oudercontactpersoon - ouderhulp 33 Handige adressen 34 Pagina 1

3 VOORWOORD De Kopermolen, een school met kwaliteit en uitstraling, waar je met plezier naar toe gaat De schoolgids is bedoeld om u, ouders, te informeren. Het is gebaseerd op ons schoolplan U kunt aan deze gids verwachtingen ontlenen over wat de school u biedt en u kunt ons aanspreken op de inhoud. Met deze nieuwe schoolgids laten wij zien wat de Kopermolen voor u en uw kind kan betekenen. o o o hoe wij goed onderwijs vorm geven en met welk resultaat. hoe de zorg voor de leerlingen in de praktijk is. wat ouders en school van elkaar mogen verwachten. Mocht u vragen, opmerkingen en/of suggesties hebben, dan vernemen wij deze gaarne. Mede namens het schoolteam, de ouderraad en de medezeggenschapsraad wensen wij iedereen een plezierig en leerzaam schooljaar toe. STICHTING SKBG CLUSTER VOORST - BRUMMEN Gerben Meerbeek, directeur De Kopermolen is een van de zestien basisscholen van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland. Binnen SKBG werkt de school nauw samen met de SKBG-scholen in de gemeente Voorst en Brummen (Antonius uit de Vecht, Martinus Bussloo, De Kleine Wereld Twello, Martinus Twello en de Oecumenische school in Brummen ). Binnen dit cluster werken personeelsleden in gezamenlijkheid aan onderwijs, opvang en opvoeding voor kinderen van alle zes scholen. De Stichting voor Katholiek basisonderwijs Gelderland (SKBG) is op 1 januari 2003 ontstaan. Scholen uit de gemeenten Winterswijk, Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen zijn de afgelopen jaren opgegaan in deze organisatie. Met ruim leerlingen en 275 medewerkers behoort SKBG tot een van de grotere schoolorganisaties voor bijzonder onderwijs in de provincie Gelderland. Dit zie je terug in de dagelijkse omgang van onze vakbekwame gemotiveerde leerkrachten met hun leerlingen en in de omgang van de kinderen onderling. We realiseren het onderwijs vanuit onze katholieke visie op mens en maatschappij. Vanuit deze achtergrond bieden wij een veilig, ordelijk en duidelijk schoolklimaat, met tijd en aandacht voor sociaal-emotionele en persoonlijke vaardigheden, die nodig zijn om uw kind tot een volledig en volwaardig mens van deze maatschappij te maken. Een onderwijs waar leren een groeien is en waar elk kind wordt uitgedaagd in een prettige en uitdagende sfeer. Een goede communicatie met ouder en leerling stellen wij bijzonder op prijs. Brinnummer Adres Directie: Website: 05EG Kopermolenweg 8, 7382 BP Klarenbeek Gerben Meerbeek Mede door ons luisterende oor zijn we in staat U adequaat gedurende het schooljaar te informeren over alles wat er gebeurt en hoe uw kind zich ontwikkelt. Naast de vele mondelinge contacten doen we dit ook via de digitale nieuwsbrief en het plaatsen van verslagen van de activiteiten, berichten en fotoreportages op onze website. Pagina 2 Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Adres Postbus AD Twello Directeur J.W.Westerink Contact Website:

4 ONZE SCHOOL eigen gymnastieklokaal en daarnaast een zeer ruime speelplaats met velerlei speelmogelijkheden. BESCHRIJVING VAN DE KOPERMOLEN Onze school is gelegen in een rustige, bosrijke omgeving net buiten de kern van het dorp. In de jaren 80 kreeg de school haar huidige naam: katholieke basisschool de Kopermolen. Deze naam vindt haar oorsprong in het feit dat, in de 19e eeuw door de fa. Krepel in de nabijheid van de school in de omgelegde beek, een watermolen werd gebouwd om de benodigde energie te leveren voor de kopersmelterij. Deze molen kreeg een waterrad met een diameter van zeven meter en was daarmee het grootste rad van de Veluwe in die tijd. De leerlingen Op 1 oktober 2014 is het leerlingaantal 144. Naast ons herkenbaar en aantrekkelijk onderwijs is dit te verklaren door de ligging van het gebouw en de aanwezigheid binnen onze huidige locatie van Peuterspeelzaal De Boskabouter en Buitenschoolse Opvang de Koperwiek. Steeds meer leerlingen met een niet katholieke achtergrond bezoeken de Kopermolen. Op basis van geloof waren 70% van de leerlingen katholiek, meer dan 10% van de leerlingen heeft een christelijke geloofsovertuiging en bij 20% van de leerlingen hebben de ouders bij aanmelding geen geloof aangegeven. Ongeveer 65% van de leerlingen komen uit de gemeente Voorst en 35 % van de leerlingen uit de gemeente Apeldoorn. Het gebouw De leerlingen kunnen in de loop van het jaar gebruik maken van de volgende voorzieningen: acht lokalen, een centrale hal en werkhoeken iruimte voor individuele begeleiding van leerlingen. door het ict netwerk in de school is overal digitaal werken mogelijk en werkt men in alle groepen met het digitaal schoolbord. groep 8 groep 6 directie Administratie conciërge keuken w c wc berging wc gymzaal kleed - kamer kleed - kamer berging wc peuter - speelzaal de Boskabouter * BSO de Koperwiek groep 4 hal BSO toneel groep 5-7 groep ondersteuning en BSO Groep 3 IB ingang kleuters Teamkamer Hoofdingang wc BSO groep 1-2 Pagina 3

5 HET SCHOOLKLIMAAT -TEVREDENHEID Deze sfeerrijke omgeving is een extra stimulans voor een harmonieuze ontwikkeling van onze leerlingen. De wens te komen tot kleinere klassen en meer leerkrachten zal door verdergaande bezuinigingen vooralsnog een wens blijven. De Kopermolen heeft van haar leerlingen de volgende scores gekregen. Daar achter ziet u de gemiddelde scores van alle SKBG scholen. leerlingen Kopermolen SKBG Uit het kwaliteitsonderzoek (november 2012) komt naar voren dat de medewerkers in hoge mate tevreden zijn met hun werk en de school; sfeer, samenwerken, inhoud score ouders Kopermolen SKBG 1. Kennis- persoonlijke ontwikkeling 7,7 7,9 2. Onderwijs 7,3 7,7 3. Leerkracht 8,0 8,2 4. Begeleiding 7,0 7,6 5. Sfeer 7,4 8,0 6. Sociaal-emotioneel 7,2 7,6 7. Extra activiteiten 7,7 7,9 8. Voorzieningen 7,2 6,8 9. Omgeving school 8,5 7,5 10. Communicatie 7,5 7,6 11. Directeur/schoolleiding 7,0 7,4 12. Geledingen (OR en MR) 5,8 6,1 13. Identiteit 7,5 7,4 van het werk en werkomstandigheden komen als sterke punten naar voren. 1. Kennis- persoonlijke ontwikkeling 9,7 9,0 2. Werkvormen 8,5 8,5 3. Leerkracht 9,1 9,0 4. Sfeer 8,5 8,6 5. Sociaal-emotioneel 8,9 8,8 6. Extra activiteiten 9,0 8,5 7. Voorzieningen 9,0 8,5 In november 2014 zal er vanuit SKBG een nieuw tevredenheidsonderzoek op alle scholen plaatsvinden. De Kopermolen heeft van de ouders het rapportcijfer van 7,5 gekregen. Het gemiddelde rapportcijfer van alle SKBG scholen is 7,5. De ouders vinden het prettig dat de kinderen met de weektaak werken en dat in het werken met groepsplannen de leerkracht meer op het niveau van elk kind onderwijs kan geven De inloop wordt als een goed en rustig begin van de dag ervaren. Zij vinden wel dat als het gaat om begeleiding, sfeer en sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind dit meer aandacht mag hebben. Uit de antwoorden op de open vragen mogen we concluderen dat de uitkomst c.q. cijfers mede het gevolg zijn van de situatie van dat moment bij de afname van het onderzoek. In de tweede helft van het schooljaar blijkt uit reacties van ouders en uit de geledingen (MR en OR) van de Kopermolen dat deze drie aspecten zich aanzienlijk hebben verbeterd. De aanpak van ongewenst, onaangepast gedrag blijft ook het komend schooljaar een belangrijke aandachtspunt voor school en ouder. Het veroorzaakt te veel onrust en beïnvloedt nadelig de leeromgeving van elke leerling. De Kopermolen wil vanuit haar visie een school zijn en blijven, die rust, veiligheid en geborgenheid uitstraalt. Pagina 4

6 staan in ons onderwijs. Daarbij gebruiken we via Trefwoord de verhalen uit het evangelie als leidraad in ons handelen. MISSIE: WE BRENGEN TALENT TOT BLOEI Vanuit bovenstaande visie en identiteit brengt de Kopermolen conform de missie van SKBG, talent tot bloei. Dat is onze kwaliteit. Iedereen heeft talenten. Aangeboren begaafdheden die maken dat ieder mens uniek is. DE KOPERMOLEN VISIE wat ons drijft, wat ons bindt.. en waartoe dat leidt! De hieronder beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs toetsen. In een zo belangrijk vormende leeftijd staat kennisoverdracht en menswording beiden centraal. Vanuit het perspectief van autonomie, relatie en competentie van elk kind zijn we actief in de zone van naaste ontwikkeling. De leerkracht is daarbij de spil waar alles om draait; stuurt waar nodig is en laat los waar het kan. We willen een school zijn die een passend aanbod aan onderwijs en begeleiding geeft, zodat al onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en al hun talenten tot bloei kunnen brengen. Het accent ligt op de cognitieve ontwikkeling, maar is onlosmakelijk verbonden met de sociale, maatschappelijke, creatieve en culturele ontwikkeling. We werken prestatiegericht, maar vanuit onze visie op ontwikkeling en leren is onderwijs op basis van alleen meetbare resultaten ondenkbaar; zij gaat uit van een tekort in plaats van vertrouwen hebben in de mogelijkheden/talenten van elk kind. We creëren een sociaal veilige / fysiek veilige leer- en werkomgeving. Essentiële voorwaarden voor een effectieve en efficiënte leeromgeving is gelegen in rust &orde, reinheid en regelmaat, waarin genegenheid en geborgenheid in de relatie ligt besloten. Onderwijs is en blijft onze primaire taak. Toch willen we vanuit onze markt- en klantgerichte houding ouders tegemoet komen door het ontwikkelen van mogelijke dagarrangementen, al dan niet in een nieuwe brede school. IDENTITEIT: EEN KATHOLIEKE SCHOOL Omdat authenticiteit, acceptatie, openheid, vreugde, respect, positivisme, tolerantie en samen vieren centraal Deze talenten zijn in aanleg aanwezig en het is niet altijd vanzelfsprekend dat talenten tot bloei komen. Wanneer het mensen wel lukt om hun talenten tot bloei te laten komen, heeft dat voor de persoon zelf en de omgeving positieve effecten. Handelen vanuit talenten (doen waar je goed in bent) levert automatisch een gevoel van voldoening, blijmoedigheid en eigenwaarde op. De omgeving reageert hier positief op. Dit staat nog los van de waarde die de persoon voor de maatschappij heeft wanneer talenten worden benut. Werken vanuit talenten wordt ook gezien als de juiste persoon op de juiste plek. Het is onze missie en die van SKBG om talenten, van zowel haar leerlingen als haar medewerkers, tot bloei te brengen. Daarbij gaat het ons niet alleen om cognitieve talenten, maar zeker ook om bijvoorbeeld sociale, maatschappelijke, creatieve en culturele talenten. Als het gaat om talenten respecteren wij verschillen, zowel waar het de talenten zelf betreffen als het niveau waarin deze tot uiting komen. Hiermee dragen we bij aan een positieve mensontwikkeling, die op haar beurt bijdraagt aan een duurzame, kwalitatieve en harmonieuze maatschappij waarin mensen doen waar ze goed in zijn en voor zichzelf en hun omgeving een optimale en positieve bijdrage leveren. PEDAGOGISCH - DIDACTISCH CONCEPT Ons onderwijsaanbod is met name gelegen in een gedifferentieerd onderwijsaanbod. Er wordt gewerkt vanuit een programmagerichte benadering (bovenbouw) en een ontwikkelingsgerichte benadering (onderbouw). 1. Bij de ontwikkelingsgerichte benadering is er een wisselwerking. Enerzijds heeft uw kind veel gelegenheid om te kiezen en anderzijds is er het aanbod van de leerkracht. De leerkracht heeft een doel voor ogen van wat het kind te leren heeft, welke opdrachten er zijn en hoe dit te bereiken, tast af wat ze belangrijk vinden. Daarbij worden zinvolle Pagina 5

7 activiteiten bedacht en de juiste materialen aangeboden. Tijdens het spel en het leren & werken worden de kinderen steeds gestimuleerd een stap verder te gaan. Ze worden uitgedaagd tot een hoger niveau. 2. Bij de programmagerichte Daltonachtige benadering wordt voornamelijk gewerkt vanuit een kernleerstof met een duidelijke methodische opbouw die leerjaar voor leerjaar geleerd moeten worden. Al naar gelang de situatie zich voordoet, willen we zo onderwijzen (situationeel onderwijzen) dat directe instructie plaats vindt en daarnaast geleidelijk steeds meer zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren van de leerling wordt gestimuleerd. De ontwikkeling van de sociale competenties brengen wij twee maal per jaar in beeld door middel van het digitale volgsysteem SCOL. In het aanbod zijn structureel activiteiten opgenomen die in relatie staan tot het pesten; (pestprotocol, actieweek, maandkalender). Ook m.b.t. burgerschapsvorming worden basiskennis, vaardigheden en houding bijgebracht, die nodig is om, waar gewenst, een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Dit gebeurt methodisch en op project basis. Individuele onderwijsbehoeften van kinderen, zijn in grote mate bepalend voor het onderwijs dat wordt gegeven. De leraar werkt met groepsplannen, weektaken, diverse instructiegroepen en verwerkingsopdrachten op zowel didactisch als pedagogisch gebied. Op basis van eigen onderwijsbehoeften kunnen kinderen ook keuzes maken, begeleid en ondersteund door de leraar. Voor kinderen zijn er dan keuzehoeken/keuzeborden, circuittafels en open opdrachten. In deze leeromgeving komen de volgende aspecten naar voren: 1. Relatie, competentie, autonomie. Relatie betekent contact voelen met de juf/meester en de andere kinderen. Competentie houdt in dat het kind voldoende vertrouwen heeft om te zeggen "Ik kan het". Autonomie betekent dat het kind verantwoordelijkheid voelt bij zijn leren. Onze vakbekwame meester/juf vinden we een zeer belangrijk element in de omgang met de leerling. Hij/Zij maakt sfeer, is mild, kan vertellen en plaatst leren boven vakinhoud. Uit de score in het tevredenheidsonderzoek blijkt ook de waardering van de ouders voor onze leerkracht. 2. De verschillende leerstijlen die kinderen gebruiken. 3. De behoefte van kinderen om te werken in een omgeving van rust, structuur en veiligheid, terwijl er sprake is van gevarieerde werkvormen/werkplekken. In ons onderwijs wordt op structurele en herkenbare wijze aandacht besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal. We zetten hoog in op krachtig woordenschatonderwijs en begrijpend lezen, dat binnen alle vakken, ongeacht de pedagogisch-didactische aanpak, een sleutelpositie inneemt. De Kopermolen is met actief burgerschap en sociale integratie bezig door het bevorderen van sociale competenties van leerlingen: leren omgaan met anderen, het oplossen van problemen, Touching Child Care. Touching Child Care maakt gebruik van aanraking om kinderen bewust te maken van sociaal adequaat handelen. Kinderen die vanuit eigen keuze en in vrijheid een paar minuutjes met elkaar samenwerken en daarbij specifiek aandacht op elkaar moeten richten, ervaren dat samenwerking op basis van vertrouwen bijdraagt aan een positief klassenklimaat. Pagina 6

8 KWALITEITSBELEID We zijn te karakteriseren als een smalle zorgschool. In het kader van Passend Onderwijs is in 2011 het zorgprofiel vastgesteld en is in 2012 de basiszorg die we kunnen bieden in beeld gebracht. 9. (Individuele) scholing leerkrachten via WSNS in het kader van expertise Passend Onderwijs of vanuit het Persoonlijk Ontwikkel Plan PLAATSING Er is veel expertise aanwezig en binnen de methode gestuurde aanpak wordt het maximale gedaan om rekening te houden met diversiteit. De 1-zorgroute is ingevoerd. Ieder heeft daarin een eigen rol, maar het team als geheel is verantwoordelijk voor de onderwijszorg. Voor kinderen die extra zorg behoeven hebben wij, mede door een goede voortgangsregistratie, een gerichte begeleiding. Door het principe van convergente differentiatie (d.w.z. realiseren dat er verschillen in de groep zijn, maar de groep blijft zoveel mogelijk bij elkaar) kunnen leerlingen die extra zorg behoeven zich eveneens aan anderen optrekken. Op deze manier komen we in ons opbrengstgericht en handelingsgericht werken op elk niveau tot een andere invulling. Er is sprake van een systematische schoolontwikkeling, waarbij we voldoen aan de kerndoelen van het onderwijs, zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingsgang van de leerling, streven naar een krachtige, gevarieerde leeromgeving afgestemd op de leef- en belevingswereld van de kinderen. Voornemens voor het schooljaar m.b.t. kwaliteitsverbetering zijn grotendeels een vervolg op datgene wat in het schooljaar is voorgenomen. De resultaten zijn geëvalueerd en geborgd, waarna nieuwe (streef) doelen zijn aangegeven voor in de managementovereenkomst met SKBG: 1. Opbrengstgericht werken Er zijn streefdoelen m.b.t. de opbrengsten, doorstroom leerlingen en functioneren in het vervolgonderwijs voor aangegeven. 2. Handelingsgericht werken. Het werken vanuit de onderwijsbehoeften van de leerlingen, zoals beschreven in het groepsplan, d.m.v. differentiatieniveaus en instructiegroepen (IGDI). Scholing: Het werken met groepsplannen vanuit ESIS. 3. Individuele leerwegen uitstroomprofielen worden beschreven. 4. Verder inhoud geven Talent binnen het cluster en op de Kopermolen. 5. Blijvende aandacht voor pestgedrag en coöperatieve werkvormen. 6. Werken met het nieuwe digitale schoolrapport in ESIS en communicatie met ouders via het ouderportal. 7. Brede Schoolgedachte: indien ontwikkelingen dit eisen wordt gestart met een werkgroep die zich gaat bezig houden met een programma van eisen. 8. We streven er naar om op meerdere momenten in iedere groep in het Engels les te geven. ALGEMEEN Als uw kind 4 jaar is, mag het naar de Kopermolen komen. Vóór deze dag mag de aangemelde leerling 2 keer één ochtend komen kijken. Vanwege de doorgaande lijn peuterspeelzaal basisschool de Kopermolen vallen deze kijkochtenden voorafgaand aan de definitieve instroom. Aanmelding/inschrijving van nieuwe leerlingen gebeurt individueel op elk gewenst moment, na een intakegesprek met de directie. Naast deze aanmelding kan er ook sprake zijn van zij-instromers i.v.m. verhuizing en terugplaatsing vanuit het SBO en calamiteitenplaatsing. In maart organiseren we een open dag waar iedereen van harte welkom is. Gewichtenregeling Voor het bepalen van het gewicht van de leerling worden bij de opleidingen van de ouder(s) drie categorieën onderscheiden: maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk. maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis of kaderberoepsgerichte leerweg. overig voortgezet onderwijs en hoger. Speciaal onderwijs: Wanneer binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs een opleidingsniveau is gevolgd, is dat opleidingsniveau bepalend voor de vaststelling van het gewicht. LEERLINGEN MET EEN HANDICAP Bij aanmeldingen van kinderen met vragen/zorgen is ons uitgangspunt of het kind op de Kopermolen gelukkig kan worden en wij een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling. In ons protocol aannamebeleid staat aangegeven de procedure die we volgen bij aanmelding van een leerling Pagina 7

9 die extra/speciale zorg nodig heeft: een leerling met positieve beschikking van een commissie voor indicatiestelling: voormalige rugzakleerling (LGF = leerlinggebonden financiering). Kinderen met een geïndiceerde handicap of stoornis) heeft op grond van het landelijke integratiebeleid toegang tot de reguliere basisschool. De rugzak is bedoeld om ouders van kinderen met een handicap of stoornis meer keuzevrijheid te geven tussen speciaal onderwijs en regulier onderwijs, bijvoorbeeld een basisschool naar keuze: dus ook onze school. In die rugzak zitten middelen om uw kind extra ondersteuning bij het leerproces te geven. Om voor zo'n rugzak in aanmerking te komen moet u uw kind aanmelden bij een Commissie voor Indicatiestelling (CVI). Op grond van landelijk vastgestelde normen bepaalt zij of uw kind in aanmerking komt voor indicering. Daarbij bent u als ouders formeel verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens die nodig zijn voor indicatie. Ook wanneer uw kind al onze school bezoekt, kan het als het voldoet aan de criteria van deze regeling, gebruik maken. De intern begeleider kan u hier meer over vertellen. Als de CVI een positief besluit heeft genomen, kunt u uw kind schriftelijk bij ons op school aanmelden. We zullen met u in gesprek gaan over de mogelijkheden van onze school voor uw kind. Mocht u overwegen uw kind met een rugzak op onze school te plaatsen, dan is het verstandig al in een vroeg stadium contact op te nemen met de directie en/of de intern begeleider, omdat het regelen van een verantwoorde opvang de nodige tijd kost. Bij de praktische en inhoudelijke afweging die we binnen ons team maken is er altijd sprake van een teambesluit als het gaat om de (on)mogelijkheden die we als school hebben. Het belang van het kind staat altijd centraal. dag in de klassenadministratie welke leerlingen verzuimen. Nu kan het voorkomen dat zich situaties voordoen waarbij het geven van vrijaf tijdens de schooltijden mogelijk moet zijn, bijvoorbeeld: o o een verhuizing van het gezin of huwelijk van bloed en/of aanverwanten. ernstige ziekte in het gezin of overlijden van bloed en/of aanverwanten. Het betreffen allemaal gebeurtenissen die een directe relatie met het gezin of de naaste familie hebben. In het algemeen gaat het dan om één of twee dagen vrijaf; formulieren voor aanvraag zijn op school aanwezig, of te downloaden via de website. In principe is vakantie onder schooltijd niet mogelijk. Hierop is echter één uitzondering: als u door de specifieke aard van uw beroep niet met uw kinderen in één van de door de Kopermolen vastgestelde vakanties op vakantie kunt gaan. Het gaat dan om gezinsvakantie in dat schooljaar. U moet dan wel rekening houden met het volgende: de aanvraag moet tenminste acht weken van tevoren bij de directie worden ingediend; formulieren zijn op school aanwezig, of te downloaden via de website. de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. benodigd is een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat geen gezinsvakantie mogelijk is gedurende de normale schoolvakanties van dit schooljaar. LEERPLICHT EN VERLOF In ons land geldt de regel dat leerplichtige kinderen naar school moeten op de tijden die het lesrooster aangeeft. Op u als ouder rust de plicht te zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Als de schoolweek nog wat te vermoeiend is, kan er voor de 5 jarige gebruik worden gemaakt van een speciale regeling. Dit houdt in, dat het ten hoogste 5 uur per week thuis mag blijven. Op verzoek van de ouders kan de directeur van de school toestaan dat een 5 jarige zelfs 10 uur per week thuis wordt gehouden. Deze uren mogen niet worden opgespaard. Zodra uw kind 6 jaar is, houdt deze regeling op. De Kopermolen spant zich in om een sfeer van veiligheid te creëren voor alle kinderen. In pedagogisch en didactisch opzicht willen wij een plaats zijn, waar kinderen graag vertoeven, zodat er voor de kinderen en ouders om die redenen geen aanleiding is tot ongeoorloofd verzuim. Wilt u bij ziekte van uw kind of doktersbezoek dit vóór schooltijd doorgeven? Iedere groepsleerkracht noteert per Pagina 8

10 Ouders met een eigen bedrijf zullen dit met een eigen verklaring (uitvoerige toelichting n.a.v. ingeroosterde arbeid) aannemelijk moeten maken. Bij een positieve beschikking kan de directie maximaal 10 schooldagen vrijaf geven. De directie kan en mag onder schooltijd geen vrijaf geven voor zaken zoals: 1. familiebezoek in het buitenland 2. eerder vertrek of latere terugkomst van vakantie 3. een lang weekeinde of midweek in een bungalowpark Wanneer ongeoorloofd verzuim wordt vermoed of geconstateerd, licht de groepsleerkracht de directeur in. Wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim, doet de directie melding bij de leerplichtambtenaar en bespreekt eventuele maatregelen. Nadere informatie c.q. contact over dit onderwerp is mogelijk met de leerplichtambtenaar van de gemeente Voorst: Julia Sahuleka: (0571) of via de GEDRAG EN REGELS Een van de uitgangspunten is dat kinderen met plezier naar de Kopermolen gaan. Voor een goede sfeer zijn schoolregels nodig. Zowel met leerlingen als het team onderling praten we regelmatig over dit onderwerp. De regels zijn in alle klassen hetzelfde, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind, en gelden ook voor het overblijven. dat als een tekortkoming naar de ouders toe. Soms kan het ook zo zijn dat een kind niets zegt, omdat het denkt dat het probleem dan alleen maar groter wordt. Ouders die het op school gaan melden. Het is daarom belangrijk dat pesten en pestgedrag snel wordt gesignaleerd. We nemen daarbij ook de aanwijzingen van de ouders serieus. We letten ook op de andere kinderen in de groep. In hoeverre is er sprake van echte tolerantie, bijvoorbeeld voor verschillen? Een lage tolerantie kan de basis vormen voor onderlinge irritaties, die kan uitmonden in pestgedrag. Binnen het team hebben we afspraken gemaakt over de manier waarop wij het pesten kunnen voorkomen. Er is steeds voldoende toezicht op het plein om snel en consequent ingrijpen mogelijk te maken onder het motto: wij accepteren geen pesterijen. Er zijn regels voor tijdens de schoolpauzes en hoe en wanneer de kinderen op school worden verwacht. Zo zijn de leerlingen pas na uur en na uur op school (overblijvers uitgezonderd). Op de speelplaats mag niet gefietst worden. Problemen los je niet op door geweld te gebruiken. Ouders die hun kinderen opvoeden volgens het stramien "Sla er maar op los, als er problemen zijn" brengen kind en school in een moeilijk parket. Wij hebben een andere opvatting over het bijbrengen van sociale vaardigheden en gelukkig velen met ons. Er zijn andere manieren. Kinderen krijgen geleerd op welke manieren ze een probleem kunnen oplossen. Ze krijgen allerlei sociale vaardigheden aangereikt zoals: omgaan met elkaar, omgaan met boosheid, luisteren naar elkaar, oplossen van conflicten en dergelijke. De basis van ons pedagogisch en didactisch handelen op school gaat uit van het geven van het goede voorbeeld, het belonen van gewenst gedrag en het zoveel mogelijk negeren van ongewenst gedrag. Indien nodig voor een goed leerklimaat wordt er echter ook actief ingegrepen. PESTEN - PESTPROTOCOL Een kind dat gepest wordt, zal dit niet snel aan ouders of aan de leerkracht vertellen. Het voelt zich beschaamd. Een kind dat gepest wordt, is niet populair en het kind voelt Het aantrekkelijk inrichten van de speelplaats. Er zijn concrete afspraken over wat het team wel en niet tolereert inzake de onderlinge omgang tussen kinderen en er is een gedragscode voor leerkrachten hoe te handelen als kinderen structureel worden gepest: 1) pesten wordt nooit genegeerd. 2) bij constatering wordt onverkort de kant gekozen van het slachtoffer; in het gesprek daarna wordt het standpunt eventueel genuanceerd. 3) structureel pesten wordt direct doorgegeven. Elke klas heeft een pestprotocol. Dit protocol hangt in elke klas en ook in de school op het prikbord. De kinderen spreken met elkaar af, dat ze zich aan dit protocol houden en dat ze andere kinderen erop zullen aanspreken als zij zich niet aan het protocol houden. Pagina 9

11 Getracht is het protocol zo positief mogelijk te schrijven, dus zonder allerlei verboden. haar vervang(st)er een steeds vaker voorkomend feit. Bij ongewenst gedrag van leerlingen onderneemt elke leerkracht op de Kopermolen de volgende actie: Bij 2x ongewenst gedrag wordt het kind door de leerkracht gewaarschuwd. Er is sprake van een (verbale) correctie. Bij herhaling binnen korte tijd volgt een sanctie (bijv. een time-out in of buiten het lokaal, strafwerk). 1) Doe bij een ander kind alleen dat wat je zelf ook leuk vindt. 2) Kom alleen aan de ander als die dat wil. 3) We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden. 4) Als je kwaad bent zeg je tegen de ander wat je niet leuk vindt zonder te slaan, schoppen of schelden. 5) Als dat andere kind niet luistert, zeg het dan pas tegen de meester of juf. 6) We laten andere kinderen zoveel mogelijk meespelen en pakken niets van andere kinderen af. 7) We lachen andere kinderen niet uit. 8) De afspraken proberen we niet alleen op school, maar ook onderweg, thuis en bij anderen na te komen. Het pesten heeft het gehele schooljaar onze aandacht. Maar in september organiseren we elk jaar een antipest-week, waarin het pesten nadrukkelijk centraal staat in themagesprekken, rollenspelen, voorlezen van kinderboeken over het thema, lesprogramma s gericht op het bevorderen van zelfvertrouwen en weerbaarheid, e.d. Individueel helpen we het gehele jaar leerlingen door hen extra aandacht te schenken en veelvuldig te coachen. Naast de activiteiten op school, is het belangrijk dat pesten ook in de thuissituatie besproken wordt. De ouders/verzorgers dienen zoveel mogelijk te worden betrokken om gezamenlijk het pesten op school aan te kunnen pakken. Ouders van kinderen die pesten, kunnen bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het vergroten van het inlevingsvermogen van het kind. Ouders van kinderen die gepest worden, kunnen een bijdrage leveren aan het vergroten van de weerbaarheid van het kind. In het geval er erg veel gepest wordt, komt er een ouderavond. Als het kind in een korte periode te vaak ongewenst gedrag vertoont, neemt de leerkracht contact op met de ouders en informeert hen over het gedrag van hun kind. Bij onacceptabel gedrag (bijv. lichamelijk geweld, vernieling schoolmateriaal/-meubilair) wordt door de leerkracht direct contact met de ouders en intern begeleider en/of directie van de school opgenomen. Samen proberen zij tot een goede sanctie voor het ongewenste gedrag te komen en wordt getracht om herhaling (van te vaak onacceptabele gedrag) te voorkomen. Van de gemaakte afspraken zal een aantekening gemaakt worden in het leerlingdossier. Bij ernstige verstoring van de rust of de veiligheid op school, of indien er sprake is van een onherstelbaar verstoorde relatie tussen school, ouders en/of leerling, kan het bestuur overgaan tot schorsing of verwijdering van een leerling. ONGEWENST GEDRAG, VERWIJDERING Het ongewenst gedrag van leerlingen uit zich op velerlei manieren. Naast het pesten van andere kinderen is het gebruik van grove en beledigende taal, het gedrag waardoor de veiligheid van anderen in het gedrang komt en het geen respect tonen voor de leerkracht of zijn of Pagina 10

12 ORGANISATIE SKBG De Kopermolen behoort tot het SKBG. Dit is een middelgrote schoolorganisatie met zestien vestigingen in acht gemeenten in Gelderland. Zij is een alom gerespecteerde onderwijsinstelling die een goede tot zeer goede onderwijskundige prestatie levert. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de hele stichting. DE KOPERMOLEN GMR Het management team van de Kopermolen bestaat naast de directeur, uit de zorgcoördinat or en beide bouwcoördina toren. Bij ouders afwezigheid van de directeur ouderraad vervangen zij hem. tussenschoolse De directeur, Gerben Meerbeek, heeft opvang de dagelijkse leiding van de school en de daarbij behorende eindverantwoordelijkheid voor de totale schoolorganisatie. Het invullen van de onderwijsvraag is en blijft de primaire taak. Juf Leonie Nijman is interne begeleider Zij voert delen van het zorgbeleid uit. MR algemeen bestuur SKBG Algemeen directeur: Hoofd interne bedrijfsvoering Management assistenten de Kopermolen team bouwcoördinator intern begeleider opleider in de school mentoren directie coördinator (taal- reken -talent) vergadering algemeen, thema - studie, bouw en zorg cluster SKBG overleg Daarnaast zijn werkzaam: Administratie: Mevr. Yvonne Buitenhuis Relaties o.a. IJssel Berkel Zutphen IJsselgroep (OBD) Saxion de Boskabouter Inspectie van het Onderwijs Parochie Voortgezet Onderwijs Gemeente Voorst Apeldoorn Bureau Pijnenburg PON Heutink ICT leerlingen BSO de Koperwiek jeugdgezondheidszorg (JGZ) ZAT Voorst Logopediste LEA gemeente Voorst Elke bouw (onder - boven) wordt aangestuurd door een bouwcoördinator. De bouwcoördinator is de eerst aanspreekbare persoon voor de teamleden die in de betreffende bouw werkzaam zijn. Zij is binnen de bouw belast met organisatorische aspecten, welke het functioneren van de bouw aangaan en verbeteren. Tevens draagt zij zorg voor de onderwijsinhoudelijke voortgang. Onderbouw: juf Bernadet Verheul Bovenbouw: juf Ellen Dashorst GROEP - LEERKRACHT conciërge: Mijnheer Ruud Tuenter vrijwilligster Carla Hulleman De kracht van ons onderwijs is de kracht van onze leraren. Zij waarborgen de prestatie, de zorg en de onderwijsvernieuwing op de Kopermolen. De school begeleidt elk jaar stagiaires van Saxion uit Deventer. De studenten vervullen hun observerende en Pagina 11

13 lesgevende taak onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. De begeleiding op afstand gebeurt door juf Ellen Dashorst. Harry Linderhof Interne begeleiding Juf Leonie Nijman groep 1-2 Juf Mirande Straatman en Juf Gertrud Harmsen groep 3 Juf Marleen Bosgoed en Juf Rosanne Kolkman groep 4 Juf Bernadet Verheel en juf Rosanne Kolkman groep 6 Juf Bep Ploeger en Juf Roos Achterkamp groep5-7 juf Ellen Dashorst en juf Maaike Bruggink groep 8 Juf Roos Achterkamp en Juf Diane v.d. Hooft meester Harry Linderhof werkt aan een spoedige terugkeer in groep 8 Op alle niveaus en in elke fase zijn daarbij steeds ook inen externe belanghebbenden betrokken. Op het niveau van de Kopermolen zijn dat de leerlingen, ouders, inspectie, vertegenwoordigers, medewerkers, medezeggenschapsraad; maatschappelijk relevante instellingen en overheid. VERLENGING & VERKORTING LEERTIJD Ervaring heeft geleerd dat kinderen die te vroeg (zwak fundament) aan het leerproces beginnen in de daarop volgende schooljaren vaak moeilijkheden gaan ondervinden. Daarom kan kleuterverlenging een zinvol middel zijn om een kind een goede basis te bieden en daardoor op een goed onderwijsspoor te zetten. Zittenblijven, ofwel verlenging van leertijd, komt zowel landelijk gezien als op de Kopermolen het meest voor in groep 3 en 4. In groep 5-6 komt dit nauwelijks voor. In groep 7 hoogst zelden en in groep 8 niet. Verlenging van leertijd vinden wij niet per definitie zinloos. Kinderen die jong zijn in leeftijd en gedrag kunnen veel voordeel hebben van verlengen. Ook kinderen met achterstand in de beginsituatie kunnen zo de achterstand inhalen. Maar ook kinderen met structurele leerstoornissen kunnen baat hebben bij een dergelijke verlenging, waarbij sprake is van een gericht begeleiden met leerlijnen c.q. handelingsplan om uiteindelijk een hoger leerresultaat te bereiken. Functioneel zittenblijven is alleen dan terecht, wanneer doorgegaan wordt met als uitgangspunt wat je al beheerst. Mocht blijken dat een leerling een dusdanige versnelde ontwikkeling doormaakt, dan worden de ouders op de hoogte gesteld van de mogelijkheid tot een verkorte leertijd. Een besluit wordt in goed overleg genomen; eventueel wordt een extern deskundige geraadpleegd. We streven naar een besluit dat door iedere betrokkene gedragen wordt. Het schooladvies is bindend, ofwel de Kopermolen bepaalt de doorstroming. Onjuist genomen beslissingen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de schoolloopbaan van het kind en het onderwijs aan de gehele groep. Een groep met veel extra zorg belemmert de gang van het onderwijs en geeft een te hoge belasting voor desbetreffende leerkracht. MEDEZEGGENSCHAP Algemene visie: Pagina 12

14 Belangen van met name de leerlingen, maar ook personeel (en ouders) behartigen. Randvoorwaarden scheppen, om voor leerlingen en personeel een zo veilig mogelijk schoolklimaat te creëren. Duidelijkheid naar ouders over het reilen en zeilen op school. Een korte lijn tussen de directie en de achterban (personeel en ouders). Waarbij beide partijen advies aan elkaar kunnen vragen. administratie staan en digitaal is de MR bereikbaar op het volgende mailadres: De jaarplanning en de notulen zijn, na vaststelling in de vergadering, te bekijken op de website, onder het kopje Korte termijn doelstellingen: Het vergaderschema van de MR en de jaarplanning afstemmen op GMR, (6x per jaar vergaderen), zodat er vragen en ideeën meegenomen kunnen worden naar de GMR vergadering. Goede communicatie/samenwerking met bevoegd gezag behouden Lange termijn doelstellingen: Meer communicatie met achterban (d.m.v. enquêtes/vragen), zodat zij ook weten wanneer ze bij ons aan kunnen kloppen. Meer stem vanuit de MR kopermolen, richting GMR. Duidelijk eenduidige visie van de MR. Waarborgen kwaliteit van de school en waar nodig verbeteren. Het in de gaten houden van veiligheid, welzijn en gezondheid. Afspraken op papier met o.a. OR en overblijf (jaarplannen e.d.) Algemene informatie: De MR van De Kopermolen vergadert 6x per jaar (zie jaarplanning voor de data). Aanvang van de vergadering is 20:00 uur tot uiterlijk uur. De MR vergaderingen vinden plaats in de school en zijn openbaar. Soms zijn er agendapunten, die niet in het openbaar besproken kunnen worden. Deze punten worden dan na het openbare gedeelte behandeld. Als vast agendapunt wordt er informatie gegeven vanuit de GMR, dit is de overkoepelende raad van de SKGB Elke 2 maanden is er contact met de OR, waar informatie wordt uitgewisseld met de leden van de ouderraad. Voor opmerkingen of suggesties kunt u de oudergeleding van de MR aanspreken. Daarnaast heeft de MR een eigen postvak bij de ouders MR. In de nieuwsbrief zal regelmatig een korte samenvatting van de besproken onderwerpen te lezen zijn. Medezeggenschapsraad Oudergeleding: Ingrid van Brussel (voorzitter), sinds 2010, Ilse Bakker sinds 2011 (tevens lid GMR) en Michel Schoolmeesters sinds Personeelsgeleding: Marleen Bosgoed, sinds 2011, Gertrud Harmsen, sinds 2008 en Roos Achterkamp sinds Bevoegd Gezag (BG): Gerben Meerbeek VEILIGHEID EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN In de voortgangsrap portage (najaar 2012 ) van Vbaarbogroep m.b.t. een risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) van de Kopermolen staan naast een algemene advisering (onderhoudscontract, veiligheidsvoorziening, protocol, etc.) over enkele knelpunten ook een specifieke advisering over enkele school gebonden knelpunten. Het advies wordt, met in acht neming van prioriteit en mogelijkheid, opgevolgd c.q. uitgevoerd. De preventiemedewerker van de Kopermolen is de directeur. De verkeersveiligheid rondom de school is onderwerp van gesprek. In de nieuwsbrief wordt regelmatig aandacht besteed aan de actuele verkeersveiligheid. ONDERWIJSTIJD We gaan uit van een lessentabel van 24 uur per week voor de onderbouw en 26 uur per week voor de bovenbouw. Pagina 13

15 In groep 1-2 = 884,5 lesuur groep 3-4 = 912,5 lesuur groep 5-8 = 982,5 lesuur Totaal 1 t/m uur (verplicht samen 3520) Totaal 1 t/m uur (verplicht samen 7520) o o o In groep 1 en 2 wordt gewerkt met thema's c.q. leerlijnen (schatkist). Geestelijke stromingen, samenleving (w.o. staatsinrichting), maatschappelijke verhoudingen en burgerschapskunde zijn geïntegreerd in geschiedenis en aardrijkskunde. Sociale redzaamheid komt bij alle (maandag 16 februari is er een studiedag) Studiewoensdag 11 maart Pasen 3 april t/m 6 april Maandag 27 Koningsdag en dinsdag 28 april studiedag Meivakantie 4 mei t/m 15 mei Pinkstervakantie25 mei Studiedag donderdag 18juni Zomervakantie 13 juli t/m 23 augustus vrije vrijdag groep 1-2: 26-09, 31-10, 28-11, 19-12, 6-02, 13-03, en OVERBLIJVEN Vakgebieden groep 1-2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 Voor de kinderen bestaat de mogelijkheid s middags over te blijven. Het overblijven wordt geregeld door overblijfkrachten (o.a. moeders). Het is geregeld d.m.v. stempelkaarten. Op de hieronder vermelde data kunnen ouders/verzorgers van 8.15 uur tot 8.45 uur in de centrale hal een stempelkaart kopen. Expressie 3.30 u 3.15 u 2.45 u 2.45 u 2.45 u 2.45 u Een kaart van 20 stempels kost godsdienst 0.45 u 0.45 u 0.45 u 0.45 u 0.45 u 0.45 u 0.45 u 20 euro ICT 0.30 u 0.30 u 0.30 u 0.30 u Een kaart van 10 stempels kost 10 euro pauze 1.15 u 1.15 u 1.15 u 1.15 u 1.15 u 1.15 u 1.15 u totaal 24 uur 24 uur 24 uur 26 uur 26 uur 26 uur 26 uur Data stempelkaartenverkoop: vakken/activiteiten aan de orde. o Techniek is een geïntegreerd onderdeel methode natuur&techniek: Naut. 1/9, 15/9, 30/9, 5/1, 19/1, 2/2, 2/3, 16/3, 13/10, 27/10, 30/3, 13/4, 18/5, 1/6, 6/7 10/11, 24/11, 8/12 VAKANTIEROOSTER Iedere keer als uw kind overblijft, zal het dus deze kaart Vakantieperioden inclusief studiedagen team mee naar school moeten nemen. Aan het begin van het schooljaar geven de Studiedag woensdag 17 september ouders/verzorgers aan welke dagen hun kind overblijft. Herfstvakantie 20 oktober t/m 24 oktober Ook als dit af en toe gebeurt. Als uw kind dan overblijft Studiedag vrijdag 17 oktober kan dit aangemeld worden d.m.v. een mail te sturen aan Kerstvakantie 22 december t/m 2 januari Ook het afmelden van 19 december hebben alle leerlingen s middag vrij kinderen moet via dit adres gebeuren. Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 27 februari Op school staat een koelkast waarin de meegebrachte lunch kan worden bewaard. Van de overblijvende kinderen wordt verwacht, dat zij zich aan een aantal regels houden. Dat zijn de normale fatsoensregels, maar onder meer ook dat zij tussen de middag het schoolplein niet mogen verlaten, omdat anders het toezicht en daarmee de verantwoordelijkheid onmogelijk wordt. Iemand die zich niet aan de regels houdt, wordt uitgesloten van het overblijven. groep 7 groep 8 Lich. zint. ontwikkeling 4.30 u 1.30 u 1.30 u 1.30 u 1.30 u 1.30 u 1.30 u taal - lezen 5.45 u 10 u Leer-werkactiviteiten 5.45 u u u u u u schrijven 1.30 u 1.00 u 1.00 u 1.00 u 0.30 u 0.30 u engels 0.45 u 0.45 u rekenen 5.45 u 4.15 u 4.15 u 4.15 u 4.15 u 4.15 u 4.15 u WO vakken 0.15 u 1.15 u 1.30 u 3.30 u 3.30 u 3.45 u 3.45 u Er is vanuit directie en MR en OR toezicht op het overblijven. Dit staat verder beschreven in het Plan Tussenschoolse Opvang de Kopermolen De rol van overblijf coördinator zal t.z.t. door één of meerdere Pagina 14

16 overblijfkrachten ingevuld worden. Tot die tijd is zal Annemiek Lammers (tel ) als coördinator van het overblijven fungeren. De vaste overblijfkrachten zijn: maandag: Ans Reusken, Annemiek Lammers, Gerdien Verwaijen en Jessica Rutenfrans. dinsdag: Renate Pelgrim, Carla Hulleman, Miranda Schut en Gerdien Verwaijen. donderdag: Annemieke Lammers, Renate Pelgrim, Evelien Volkering, en Veronique Janssen vrijdag: Carla Hulleman Gang van zaken tijdens het overblijven 1. De overblijfouders zijn aanwezig van tot uur. 2. Er staat genoteerd wie er die dag overblijft. De overblijfkrachten zorgen dat de overblijfruimte gereed is te eten. Indien kinderen, die standaard overblijven, geen gebruik maken van het overblijven moet dat schriftelijk (via mail) medegedeeld worden aan de overblijfkracht. Van de leerlingen die ziek zijn gemeld en normaliter overblijven krijgt de overblijfkracht de informatie via het team door. 3. De overblijfkinderen blijven om 12 uur in de klas. Ze worden door de overblijfkracht opgehaald. Alle kinderen gaan, verdeeld in een aantal groepen, eerst eten. 4. Op de gangen en in de hal wordt niet gehold en geschreeuwd. Jassen hangen aan de kapstok (in luizenzak) bij het eigen lokaal of op de daar aangewezen plek. 5. Voor het eten gaan ze naar het toilet en wassen ze hun handen. Daarna pakken de kinderen brood, fruit, drinken e.d. en gaan ze naar de overblijfruimte. Tijdens het eten heerst er een bepaalde rust. Er wordt gezamenlijk gegeten. Er wordt opgeruimd door de overblijfkrachten. Opruimen houdt in: tafels met een natte doek reinigen, kruimels en dergelijke van de grond opvegen, meubilair weer netjes zetten. 6. De overblijfkracht houdt voortdurend toezicht - zowel bij het buiten - als binnenspel. De overblijfkracht bepaalt gedurende de overblijftijd wat wel of niet kan of mag en treedt op indien nodig. Er wordt niet in strijd met de schoolregels gehandeld. 7. Overblijvers mogen de school of het speelterrein niet verlaten, ook niet om even thuis iets op te halen of een vriendje/vriendinnetje te bezoeken. 8. Het is de bedoeling dat kinderen die overblijven zich aan bepaalde gedragsregels houden: overblijven kan het gebeuren dat kinderen zich niet aan de fatsoensregels houden. bv. respectloos gedrag naar andere kind(eren) of overblijfkracht. Wanneer een kind gewaarschuwd is en het kind houdt zich dan nog niet aan de fatsoensregels dan krijgt hij/zij 1 kruisje. Wanneer een kind 2 kruisjes heeft, dan worden ouder(s)/verzorg(st)er(s) daarvan op de hoogte gesteld, want bij 3 kruisjes zal het kind de eerstkomende week dat het wil overblijven niet mogen overblijven; ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Daarna is het kind weer welkom en vervallen de kruisjes. 9. Als er kinderen zijn, waarbij zich steeds dezelfde overblijfproblemen voordoen, wordt er door de overblijfcoördinator gemeld aan de overblijfcommissie. Eén van de leden van deze commissie neemt dan contact op met de ouder(s) van die betreffende kinderen. 10. Tot uur is het speelterrein beschikbaar voor de overblijvers. Afhankelijk van het weer wordt binnen of buiten gespeeld. Voor het buitenmateriaal geldt dat niet alles wordt gebruikt. Vanaf groep 5 mogen leerlingen niet meer op het rijdend kleutermateriaal. Het gebruikte spelmateriaal wordt zowel binnen als buiten op de juiste plaats teruggezet. Het rijdend kleutermateriaal en de overige spullen om uur terugzetten. De kleuters mogen geen gebruik maken van de klimtoestellen van de bovenbouw. Gebruik van afvalbakken voor het afval. 11. Bij het (alleen na uitdrukkelijke toestemming van de overblijfkracht) naar binnen gaan: voeten vegen buiten voor de deur en in de hal. Leerlingen, die op het veld hebben gespeeld, stampen eerst het vuil uit de "ribbel"zolen of trekken de schoenen uit en kloppen deze op de tegels schoon. Om uur wordt het toezicht door de dan surveillerende leerkracht overgenomen. 12. Er wordt tijdens het overblijven niet gesnoept. BSO DE KOPERWIEK Buiten Schoolse Opvang de Koperwiek Kopermolenweg 8, 7382 BP Klarenbeek tel Aanmelden via / formulieren. Zij heeft een eigen ruimte binnen de Kopermolen en is dus gelegen in een prachtige bosrijke omgeving. Pagina 15

17 Uiteraard met passend meubilair, speelgoed en andere materialen. De kinderen krijgen door de uitdagende spelmogelijkheden zowel binnen als buiten een vertrouwde plek waar ze graag willen zijn na een lange schooldag. Tijden de vakanties werkt de Koperwiek samen met andere BSO s van Kinderopvang OOK. Ouders die in deze schoolweken geen BSO nodig hebben, kunnen in vakanties losse dagen opvang voor hun kinderen aanvragen. PEUTERSPEELZAAL DE BOSKABOUTER Peuterspeelzaal de Boskabouter is een kleinschalige peuterspeelzaal in Klarenbeek. Zij maakt onderdeel uit van SPA: Stichting Peuterspeelzalen Apeldoorn. Monique Pelgrim is locatiemanager Voorst ( Het is gehuisvest in een aparte vleugel van de Kopermolen. De personele bezetting: Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: peuterleidsters Wilca Diks en Dinie Schutte. Bij ziekte van één van de leidsters wordt zij vervangen door een andere professionele peuterleidster. De leidsters zijn VVE gecertificeerd. D.w.z. dat zij getraind zijn in het vroegtijdig opsporen van ontwikkelingen taalachterstanden. Vroegtijdige - Voorschoolse - Educatie. Zij werken met de methode: Startblokken basisontwikkeling. Met de peuters wordt dan ook spelenderwijs gewerkt op basis van een voorschools traject. In thema s waar op dat moment behoefte aan is. Peuterspeelzaal De Boskabouter wil graag tegemoet komen in de spelontwikkeling van de peuter. Het veilig voelen in de groep, het samenspel, kijken naar het kind. Zien is nog niet altijd begrijpen! Wij proberen op een goede manier naar de ontwikkeling van de peuter te kijken zodat we kunnen begrijpen waarom het kind zich op deze manier ontwikkelt. Na aanleiding van de VVE krijgen de peuters als ze vier jaar worden een overdracht mee. Hierin wordt beschreven hoe de peuter op de peuterspeelzaal functioneerde. Deze overdracht wordt twee keer ingevuld, als het kind 2,5 is en als het kind 3 jaar en 9 mnd. is. Het ligt ter inzage op school. Bij het verlaten van de peuterspeelzaal wordt het na een gesprek van 10 minuten met de ouders overgedragen naar de basisschool. Een kopie blijft een half jaar bij de peuterspeelzaal in het archief. U kunt uw peuter aanmelden vanaf de leeftijd van 1 jaar. Vanaf 2 jaar kunnen de peuters geplaatst worden. Dit gebeurd altijd in overleg met de ouder. Op het aanmeldingsformulier kunt u zowel de voorkeur voor dagdelen als de voorkeur voor de startleeftijd noteren. In overleg met de leidsters is het ook mogelijk uw peuter drie of vier dagdelen te plaatsen. Let wel, dit is alleen mogelijk als er plekken vrij zijn!! Indien er sprake is van een ontwikkelingsprobleem bij uw kind, dan kunnen de leidsters overleg plegen met de wijkverpleegkundige. Er kan bijvoorbeeld een observatie op de peuterspeelzaal plaatsvinden of er kunnen specifieke adviezen t.a.v. uw kind gegeven worden. Dit kan alleen met toestemming van de ouders. U kunt altijd bij de leidsters terecht als u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind. AFSPRAKEN - REGELINGEN SCHOOLTIJDEN groep 1-4 groep 5-8 morgen uur uur woensdag uur uur middag uur uur vrijdagmiddag vrij De kinderen mogen niet eerder dan een kwartier voor aanvang van de school aanwezig zijn. Als u uw kind haalt of brengt met de auto, wilt u dan in verband met de verkeersveiligheid uw voertuig niet parkeren aan de Kopermolenweg! Parkeert u uw auto op een dusdanige manier bij school dat iedereen met de auto bij school kan komen en parkeren. Hiermee voorkomt u onnodige opstoppingen en gevaarlijke situaties. Het nadeel is dat u soms iets verder moet lopen. Maar dat heeft u er wel voor over in het belang van uw kind en dat van andere kinderen. INLOOP Het eerste half uur van de dag vindt een inloop plaats. De kinderen komen de klas binnen en gaan direct zelfstandig aan de slag met een activiteit. Deze activiteiten zijn in drie verschillende vormen gegoten. Het kan een activiteit zijn die ze zelf hebben gekozen van het kiesbord. Het kan ook een zelfstandige activiteit zijn die de leerkracht voor het kind heeft gekozen, omdat de leerkracht het belangrijk vindt dat het kind deze stof oefent. Het kan een activiteit bij de leerkracht zijn, waarbij de leerkracht extra instructie of remedial teaching geeft. Pagina 16

18 Wij hebben voor het werken met een inloop gekozen om meer tijd te hebben voor extra instructie en remedial teaching. Ook is meer tijd voor ieder kind om aan datgene te werken waar het behoefte aan heeft. In de kleutergroepen is de inloop op de maandagdinsdag- donderdag- en vrijdagmorgen. Het is bij de kleuters de bedoeling dat u vanaf 8.25u. samen met uw kind binnen komt en dat u voortaan in de gang afscheid neemt. Heeft u ons iets belangrijks te melden, dan is daar altijd even gelegenheid voor. Op de woensdagochtend komt u in de klas (tot 8.45u), zodat uw kind kan laten zien of vertellen waar hij/zij mee bezig is. GYMNASTIEK groep 1-2 groep 3 groep 4 groep 5-7 groep 6 groep 8 Tijdens de gymlessen dragen de kinderen gymschoenen en een gympakje (of korte broek en T-shirt). De leerlingen van groep 5 tot en met 8 douchen zich na de gymles. De gymtas incl. natte handdoek gaat na elke gymles bij groep 4 8 mee naar huis!! In verband met het strikken van veters raden wij u aan de jonge kinderen gymschoenen mee te geven, die zonder veters dichtgemaakt kunnen worden. Wilt u ervoor zorgen, dat de kleding en het schoeisel van uw kind gemerkt is. OPVANGADRES Wanneer er tijdens schooltijd niemand thuis is om eventueel de kinderen op te vangen, vragen we u te zorgen voor een opvangadres. Leerlingen kunnen ziek worden, waardoor ze niet langer op school kunnen blijven. In het begin van het schooljaar kunt u gegevens van dit opvangadres middels een briefje kenbaar maken. Geef hierop ook duidelijk de dagen aan waarvoor het geldt. Eventuele wijzigingen gedurende het schooljaar ook weer schriftelijk doorgeven. VERJAARDAG Spel (bij slecht weer i.p.v. buitenspel) maandag, woensdag en vrijdag dinsdag donderdag: uur uur dinsdag donderdag: uur uur dinsdag donderdag: uur uur dinsdag donderdag: uur uur dinsdag: donderdag: uur uur Natuurlijk mag uw kind de verjaardag vieren op school. Als regel wordt door de jarige de eigen groep getrakteerd. In de kleutergroepen krijgt de jarige een mooie muts! Van de leerkracht krijgt elke jarige een mooie verjaardagskaart. Als school vinden we het belangrijk dat er gezond getrakteerd wordt. Op de Kopermolen worden luizenzakken gebruikt. Iedereen kan hoofdluis krijgen. Het is daarom belangrijk om dit probleem uit de taboesfeer te halen. Zowel de ouders als de school dragen een stukje verantwoordelijkheid met betrekking tot het bestrijden van hoofdluis. Op onze school is een ouderwerkgroep, welke ongeveer 5x per jaar, na een vakantieperiode, alle kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis controleert. Controleer uw kind regelmatig en geef bij constatering dit direct door aan de leerkracht. Ook dit schooljaar zal de werkgroep (deze krijgt ondersteuning van de GGD) de haren van uw kinderen controleren. De coördinatrice van deze werkgroep is Mevr. Saskia Uenk. Wanneer op school hoofdluis wordt geconstateerd, dan worden ouders/verzorgers van het desbetreffende kind geïnformeerd. Het kind dient dan thuis te worden behandeld voordat het weer naar school komt. Als er hoofdluis wordt geconstateerd, wordt de hele groep extra gecontroleerd. En soms is er dan ook nog een na controle. VULPEN Vanaf groep 4 wordt er met een vulpen of stabilo van thuis geschreven. De vulpen wordt eenmalig gratis verstrekt. Gaat hij dan ook om wat voor reden stuk tijdens de schoolloopbaan, dan komen de kosten ( 5,50) voor de aanschaf van een nieuwe vulpen voor rekening van de ouders. Voor 3,00 is een nieuw voorstukje van de vulpen te koop. Tijdens de hele schoolloopbaan ontvangt uw kind gratis vullingen bij deze pen. GGD OP SCHOOL Bij de GGD Voorst-en Oost-Gelderland is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ondergebracht bij gemeentelijke gezondheidsteams (GGT s). Binnen deze teams werken artsen, verpleegkundigen, assistenten en logopedisten. Samen met ouders en school zorgen de medewerkers van de GGD ervoor dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Zij doen dit door kinderen te onderzoeken, te vaccineren en door ondersteuning te bieden aan ouders en leerkrachten en hierin ook samen te werken met andere instanties. Onderzoeken en vaccinaties De bekendste taak vanuit de GGD voor schoolgaande kinderen zijn de preventieve onderzoeken. Het is belangrijk dat factoren, die de groei en ontwikkeling van een kind kunnen verstoren, in een vroeg stadium worden opgespoord. De GGD onderzoekt gedurende de basisschoolperiode een kind meerdere keren. Daarnaast krijgen de kinderen in deze periode ook twee vaccinaties. Bij 5/6-jarige kinderen doet de jeugdarts en de assistente een uitgebreid onderzoek. Hierin komen het zien, horen, bewegen, groei, gezondheid en gedrag en ontwikkeling aan bod. HOOFDLUIS Pagina 17

19 Op 9-jarige leeftijd ontvangen de kinderen de vaccinatie tegen difterie, tetanus, polio (DTP) en tegen bof, mazelen, rodehond (BMR). van leskisten, lespakketten en andere voorlichtingsmaterialen. In groep 7 vindt net als bij de leerlingen van groep 4 een onderzoek plaats door de jeugdverpleegkundige met dezelfde aandachtspunten. Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV) Voor ieder onderzoek en elke vaccinatie ontvangen de ouders vooraf een uitnodiging. Bij alle onderzoeken en de vaccinatie van de 9 jarigen zijn de ouders aanwezig. Dit geldt niet voor de logopedische screening. Na elk onderzoek informeert de GGD de ouder(s)/verzorger(s) over de bevindingen. Bereikbaarheid en informatie U kunt de GGD om advies vragen op diverse terreinen. Bijvoorbeeld infectieziekten, hygiëne en veiligheid op school. Meer informatie over diverse onderwerpen kunt u vinden op de website: U kunt de GGD telefonisch bereiken op telefoonnummer: SCHOOLVERZEKERING VOOR DE KINDEREN Advisering en verwijzing Naar aanleiding van het onderzoek kan de JGZmedewerker - afhankelijk van de bevindingen het volgende doen: gericht advies en/of begeleiding geven aan kinderen en ouders. Bijvoorbeeld bij gedragsproblemen met kinderen op school of thuis, gezondheidsvragen of problemen in de spraak- en taalontwikkeling. een kind na verloop van tijd opnieuw oproepen voor een vervolgonderzoek. het kind (en de ouder) voor uitgebreider onderzoek of behandeling verwijzen naar een andere hulpverleningsinstelling. De GGD werkt samen met de huisarts, de specialist in het ziekenhuis, Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, psychologen, pedagogen en anderen. Een eventuele doorverwijzing gebeurt altijd in overleg met ouder(s)/verzorger(s). Onderzoek op verzoek Ook leerlingen uit andere groepen kunnen door hun ouders, leerkrachten of intern begeleider aangemeld worden voor nader onderzoek door jeugdarts, verpleegkundige of logopedist. Ondersteuning van leerkrachten GGD-medewerkers kunnen leerkrachten ondersteunen en adviseren bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten, bijvoorbeeld gericht op het aanleren en/of verbeteren van gezond gedrag. Ook adviseren zij over het gebruik Het bestuur van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland ( SKBG) heeft voor haar scholen een scholieren-ongevalverzekering afgesloten. Hierdoor zijn de leerlingen verzekerd op weg naar of van school, op school en bij excursies c.q. uitstapjes, etc. Ook de begeleidende ouders zijn bij activiteiten onder schooltijd meeverzekerd. PERSOONSGEGEVENS Op 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht geworden. Deze Wet bepaalt hoe organisaties dienen om te gaan met persoonsgegevens. De Kopermolen moet transparant maken welke persoonsgegevens bewaard en gebruikt worden. Leerlingen: naam, geboortedatum en -plaats, adres en telefoon, samengevoegd in groepslijsten gegevens die nodig zijn met het oog op het welzijn en de gezondheid van leerlingen, zodat een optimale begeleiding mogelijk is naam huisarts en tandarts overdrachtsgegevens van eventuele school van herkomst, in het kader van de leerplichtwet observatieverslagen van lessituaties resultaten van methodegebonden toetsen en leerlingvolgsysteemtoetsen in voorkomende gevallen resultaten van pedagogisch-didactisch of psychologisch onderzoek, voor zover nodig voor verdere begeleiding Ouders, verzorgers of andere wettelijke vertegenwoordigers: Pagina 18

20 naam, geboorteplaats, opleiding en beroep (dit laatste i.v.m. de bekostigingsaanvraag) bereikbaarheid tijdens schooluren Op het inschrijfformulier van nieuw ingeschreven leerlingen geven ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zo is men wel/niet akkoord gegaan met het gebruik van foto s in digitale of gedrukte media van de school en het verstrekken van adresgegevens en telefoonnummer aan andere schoolbezoekers (bijv. ten behoeve van de bereikbaarheid van kinderen die bij schoolvriendjes spelen is het gebruikelijk om groepslijsten aan het begin van het schooljaar uit te reiken). Tevens verklaren ze dat ze in geval van plaatsing binnen de kaders van het REC/WEC, aan de Kopermolen alle daartoe relevante gegevens hebben verstrekt. Toegankelijkheid gegevens Gegevens betreffende naam, adres en telefoon zijn via groepslijsten beschikbaar voor leerkrachten, directie, OR en MR ten behoeve van de uitoefening van hun functie. Gegevens over ouders en leerlingen via het inschrijfformulier worden bewaard in een afgesloten archiefkast. Hetzelfde geldt voor uitslagen van bijv. psychologisch onderzoek. Het geautomatiseerde leerlingvolgsysteem is slechts toegankelijk voor functionarissen die uit hoofde van hun functie gegevens moeten verwerken. Hetzelfde geldt voor de geautomatiseerde leerlingadministratie. Overdracht van gegevens van leerlingen aan derden geschiedt slechts na toestemming van de ouders, dan wel in navolging van wettelijke verplichtingen. Bewaartermijnen: De gegevens van de leerlingen (en de daaraan gekoppelde gegevens van hun ouders) blijven bewaard tot twee jaar na het verlaten van de school, behoudens langere wettelijke bewaarplicht. Ten behoeve van schoolactiviteiten wordt een archief van groepslijsten bijgehouden. Verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid voor een uitvoering van bovenstaande afspraken berust bij de directeur der school. Recht op inzage Ouders hebben te allen tijde recht op inzage van de opgeslagen gegevens. INFORMATIEPLICHT OUDERS Alle ouders hebben in principe recht op informatie over hun kind op de Kopermolen. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen. Voorwaarde is wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar maken aan de directeur. Aan beide ouders wordt dan de volgende informatie in tweevoud verstrekt: het rapport (origineel, één kopie) en de uitnodiging voor de ouderavond. Als één van de ouders dit anders wil, kan dit aan de directie worden doorgegeven. Voor een ouderavond worden beide ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Alle overige informatie wordt in enkelvoud meegegeven; op verzoek kan het ook aan de ouder verstrekt worden, waar het kind op dat moment niet woont. Een verzoek om gegevens te verstrekken aan derden wordt altijd aan beide ouders gedaan. Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind hebben een beperkt recht op informatie. Zij moeten daar zelf om vragen. Voorwaarde voor informatieverstrekking is dat het belang van het kind zich daar niet tegen mag verzetten. SPONSORING Het ministerie van onderwijs en wetenschappen heeft met het bedrijfsleven afspraken gemaakt met betrekking tot sponsoring. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst. De overeenkomst heeft niet tot doel sponsoring te bevorderen, maar wil bereiken dat alle betrokkenen bij de school op een verantwoorde manier met de sponsoring omgaan. De scholen van het SKBG hanteren het landelijke protocol t.a.v. sponsoring. Convenant van 1997 wordt door de Kopermolen onderschreven. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring. De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 1. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen. 2. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 3. Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. Pagina 19

21 Als onze school via sponsoring financiële middelen vergaart, zullen wij handelen naar deze overeenkomst. De school beheert op dit moment geen gelden die uit sponsoring verkregen zijn. VERVANGING BIJ ZIEKTE Tot de vervangingsmogelijkheden van de Kopermolen behoren vervanging door invaller van het PON, door collega of eigen vervanger. De directie en IB er nemen structureel niet deel aan de vervanging van een groep. Afhankelijk van de situatie kan dit incidenteel wel het geval zijn. Ondersteuning bij de uitvoering van het noodplan kan wel van hen verwacht worden, evenals de eerste opvang van een groep. Geen vervanging mogelijk. Indien er geen vervanging geregeld kan worden treedt er een noodscenario voor twee dagen in werking: De taken worden onder de leerkrachten verdeeld. De kleuters worden altijd opgevangen in de eigen groep. Na twee dagen kan de groep voor één dag naar huis gestuurd worden. Ouders worden hier schriftelijk door de directie over geïnformeerd. Nog steeds geen vervanging. Dan kan door intern schuiven van leerkrachten een andere groep naar huis gestuurd worden. OVERDRACHTSFORMULIER Als uw kind een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf heeft bezocht dan heeft u een overdrachtsformulier ontvangen. Het is belangrijk dat ouders dit formulier doorgeven aan de basisschool. Zo wordt bereikt dat eventuele problemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd en dat preventief hulp kan worden geboden. Dit gebeurt in overleg met de ouders. KLACHTENREGELING - PROCEDURE Overal waar gewerkt wordt, zijn er wel eens misverstanden en worden er fouten gemaakt. Zo ook bij ons op school. Zijn er punten die u graag met ons wilt bespreken, u bent altijd welkom. Samen proberen we een oplossing te zoeken. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen zo in onderling overleg tussen betrokkenen kunnen worden opgelost. Zo nodig bespreken we wie er ingeschakeld moet worden om het probleem te helpen oplossen. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling van een klacht niet tot tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. De klachtenregeling is bedoeld voor (ex)leerlingen, ouders van leerlingen, personeelsleden, directie, leden van bevoegd gezag of vrijwilligers die werkzaamheden in de school verrichten. Een klacht kan ingediend worden bij de klachtencommissie of het bevoegd gezag. De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Een klacht moet tenminste naam en adres van de klager, de datum en de omschrijving van de klacht omvatten. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht vindt er een hoorzitting plaats. De klachtencommissie deelt haar advies schriftelijk mee aan de klager, de aangeklaagde, het bevoegd gezag en de directeur van de school. Er is op school een model klachtenregeling primair voortgezet onderwijs ter inzage aanwezig. Vertrouwenspersoon de Kopermolen: B.Ploeger Vertrouwenspersoon voor alle SKBG scholen Dhr. Jan Stokvisch, of Pagina 20

22 ONDERWIJSAANBOD Werkend vanuit de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie streven we naar een optimaal werkklimaat binnen de Kopermolen, waardoor de kinderen zich zo Sleutelbegrippen in ons onderwijsaanbod zijn ook de nieuwe kerndoelen en het beroepsprofiel van de leerkrachten. VOORSCHOOLSE PERIODE De ontwikkeling van kinderen begint niet op de dag dat ze vier jaar worden en onze basisschool binnenstappen. Vóór die tijd gebeurt er al heel veel thuis en ook op de peuterspeelzaal. Uit allerlei publicaties blijkt dat het belang van de voorschoolse periode groter is dan men zich tot op heden heeft gerealiseerd. Onderwijs in een doorgaande lijn vraagt dan ook een goede samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de Kopermolen. Die samenwerking geven we vorm door onderling overleg. Zo wordt een doorgaande lijn gecreëerd naar groep 1-2 GROEP 1 EN 2 veelzijdig mogelijk kunnen ontwikkelen. Binnen het jaarklassensysteem ziet u systematische, gestructureerde begeleidingsvormen zoals coöperatief leren en het tutorsysteem om het onderwijs steeds meer af te stemmen op de behoeften van uw kind. Coöperatief leren gaat er van uit dat kinderen leren van en met elkaar. De werkvormen binnen coöperatief leren zorgen ervoor dat iedereen een gelijke inbreng heeft. Ze werken samen, maar de structuur zorgt ervoor dat iedereen een aandeel moet hebben in het eindresultaat. Verder zorgt coöperatief leren ervoor dat er interactie plaatsvindt. Kinderen leren hierdoor de stappen in een lesstof (bijv. een nieuwe rekenstrategie) ook te verwoorden. Doordat ze het verwoorden, beklijft het beter én ontwikkelen zich verschillende functies beter, zoals logisch denken en verbale vaardigheden. Alle kinderen zijn actief! Als de leerkracht klassikaal een vraag stelt, zullen enkele kinderen hun vinger opsteken en een groot deel van de klas doet niet actief met de les mee. Door dezelfde vraag te stellen binnen een coöperatieve werkvorm, zorg je ervoor dat alle kinderen na moeten denken over die vraag. De sociale vaardigheden zijn de basis voor coöperatief leren. Maar dóór coöperatief leren worden de sociale vaardigheden ook beter. Met name in de onderbouw en middenbouw wordt er veel met tweetallen gewerkt binnen coöperatief leren. Het kind dat naast je zit is het schoudermaatje en het kind dat tegenover je zit is het oogmaatje. Maar er zijn meer werkvormen die we inzetten. We stellen in een periode steeds een werkvorm centraal. Naast de sfeer van het gebouw, orde, veiligheid, de ligging en schoolomgeving, spelen ook de uitdaging en de gezelligheid in het lokaal een grote rol. De werkomgeving is zoveel mogelijk functioneel ingericht waardoor leerlingen zelfstandig de benodigde materialen en hulpmiddelen kunnen pakken. Naast het eigen groepslokaal horen ook de gangen, de centrale hal, de vides bij die werkomgeving. Instromers, jongste en oudste kleuters zijn op de Kopermolen gemengde groepen. Er wordt zorgvuldig gekeken naar een goede samenstelling van een groep. Bij ons ontwikkelingsgericht onderwijs is er een wisselwerking. Naast dat het kind veel gelegenheid heeft om te kiezen, is er ook het aanbod van de leerkracht. De doelstelling van ons onderwijs aan kleuters is dat ze een fijne tijd bij ons hebben, waarin ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Binnen dat klimaat streven we er naar dat de kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Dat ze met plezier leren. We proberen ze uit te dagen, te prikkelen. Zo kan elk kind zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo ontplooien. Door de natuurlijke drang van elk kind om te leren, krijgt het de kans om initiatieven te tonen, enthousiast te worden, plannen te maken en te experimenteren. We werken met de methode Schatkist als leidraad. Schatkist gaat uit van 4 seizoenen en in elk seizoen zijn weer 4 thema s opgenomen. De volgende leerlijnen zijn uitgewerkt: 1. mondelinge taal. 2. woordenschat. 3. beginnende geletterdheid. 4. beginnende gecijferdheid. 5. sociaal-emotionele ontwikkeling. Pagina 21

23 De materialen die er bij worden aangeboden zijn o.a. gezelschapspelletjes, taal- en rekenspelletjes, luister-cd s met kijkboekjes en opdrachten, software en leesboekjes. Op allerlei gebied is er dus veel ontwikkelingsmateriaal. Er wordt een lettermuur en een cijfermuur bij gebruikt. Ook maken we gebruik van de weekkalender, deze wordt dagelijks bijgehouden. Er wordt gesproken over de bijzondere gebeurtenissen in de week, maar ook komen steeds de dagen van de week, de datum en het weer aan de orde. In Schatkist zijn alle tussendoelen verwerkt, die in groep 1-2 aan de orde moeten komen. Er wordt heel veel aandacht geschonken aan woordenschatontwikkeling en er komen ook vaak leesschrijfactiviteiten aan de orde. Bij de beginnende geletterdheid in deze methode wordt heel goed rekening gehouden met de verschillende niveaus waarop kinderen de leerstof aangeboden krijgen. De kinderen die wat minder ver zijn, krijgen soms vooraf instructie, zij horen bij de stergroep. De kinderen die wat verder zijn horen bij de zongroep en kunnen vaak in groep 2 al een beetje lezen. De kinderen die een gemiddeld niveau hebben, horen bij de maangroep. Bij de beginnende geletterdheid in deze methode wordt rekening gehouden met de verschillende niveaus van de kinderen (stergroep, zongroep en de maangroep). De leesmethode Veilig leren lezen van groep 3 sluit perfect aan bij deze werkwijze. Zo kunnen de kinderen gelijk op hun eigen niveau starten met leren lezen. Dit betekent een goede doorgaande lijn in de onderbouw. Als een kind vaak dezelfde activiteit kiest dan zal de leerkracht observeren: Waarom kiest hij deze activiteit? Ontwikkelt het kind zich door het kiezen van deze activiteit? Moet de leerkracht begeleiden of juist gaan sturen in een andere richting? Dit laatste kan betekenen dat de leerkracht samen met het kind een andere activiteit gaat kiezen, of spelbegeleiding gaat geven, of structuren of technieken gaat aanleren, zodanig dat het kind daarna weer zelfstandig verder kan. Het kan gebeuren dat uw kind een tijdje geen werkjes mee naar huis neemt. Dat betekent niet dat uw kind niets doet!!! Vaak zijn ze zinvol aan het spelen in de hoeken of met het ontwikkelingsmateriaal. Soms maken ze dingen waar je als ouder niets van terug ziet, bijvoorbeeld geld stempelen of knippen voor de winkel, groepswerk, een tekening voor de map, iets maken voor een ziek kind enz. Voor elk kind wordt in een map de tekeningen, knip- en plakwerkjes bewaard (portfolio) meegegeven. Zelfstandig werken Onafhankelijk van een volwassene kunnen spelen, of een taak afmaken, is goed voor het zelfvertrouwen van uw kind. Tevens geeft het de leerkracht de gelegenheid wat extra aandacht te geven aan kinderen die hulp behoeven. De leerkracht is dan even niet aanspreekbaar. Dit visualiseren we met een rood stoplicht. Er zijn hierover duidelijke afspraken met de kinderen gemaakt namelijk: Is het rode stoplicht zichtbaar dan mag je even niet bij de leerkracht komen. Zijn er dingen die je niet zelf kunt, dan vraag je het aan een ander kind uit de groep. Lukt het dan nog niet, dan wacht je even, of in geval van echte nood (bv. een knoop die niemand los kan maken) mag je bij de leerkracht komen. Dit alles heeft tot doel om kinderen zelf oplossingen te laten bedenken voor problemen die zij tegen komen. Ook het sociale aspect speelt een rol zoals: hulp vragen van anderen en/of hulp geven aan anderen. Ontwikkeling van het kind Tijdens het eerste 10 minutengesprek (in november) met de ouders van herfstkinderen (kinderen die geboren zijn in oktober, november of december), wordt aangegeven dat ze er rekening mee moeten houden dat, vanwege hun leeftijd het nodig kan zijn dat het kind 1 jaar verlenging krijgt om zich extra te kunnen ontwikkelen. Tijdens het tweede 10 minutengesprek, omstreeks maart, wordt aan de ouders gemeld hoe het gaat met de ontwikkeling van hun kind. Wat er eventueel voor extra hulp gegeven is door de leerkracht. Er wordt van dit gesprek een verslag gemaakt. Als de problemen/achterstanden in mei niet voldoende opgelost zijn, wordt aan de ouders aangegeven dat een verlengde kleuterperiode definitief is. Dit is altijd in overleg met de intern begeleider. Ook dit wordt in een verslag vastgelegd. Als een leerling een verlengde kleuterperiode nodig heeft wordt dit in het groepsplan aangegeven. Waar liggen de aandachtspunten om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen in deze verlengde kleuterperiode. Kleuters die geboren zijn in de maanden januari t/m juli komen in groep 1. Zij starten het volgende schooljaar ook in groep 1. Het advies van de school is uiteindelijk bindend! Pagina 22

24 GROEP 3-8 Na de meer ontwikkelingsgerichte benadering in groep 3 en 4 wordt vanaf groep 5 steeds meer gewerkt met de Daltonachtige programmagerichte benadering. GODSDIENSTIGE VORMING Wij willen de kinderen op een uitnodigende manier bewust maken dat religieuze waarden een verrijking zijn van ons mens-zijn. Onze inspiratie is daartoe Jezus Christus en Zijn Evangelie. Het is onze overtuiging dat Zijn boodschap en levenswijze ook in deze tijd voor ons een juiste richtlijn, een voorbeeld is. Onze school wil ook Bijbelse aandachtspunten en de beleving ervan presenteren aan elk kind. We werken op twee lijnen aan de levensbeschouwelijke begeleiding van de kinderen. We doen dat indirect in alle lessen en activiteiten. Heel specifiek vindt de begeleiding plaats in de catechese lessen; Voor groep 1 t/m 4 gebruiken we Trefwoord op basis van een kalender, die als doorgaande lijn gehanteerd wordt en waarbij de kalenderbladen aanleiding zijn voor een dagopening. In de bovenbouw is sprake van een combinatie (kalender en project). De lessen zijn voor alle leerlingen verplicht. Ook datgene wat bij de voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel uitgevoerd wordt op school. REKENEN EN WISKUNDE We werken met de nieuwe methode Wereld in getallen. De methode is opgebouwd volgens de dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. De leerkracht behandelt elk onderwerp eerst in de instructie, waarna het onderwerp terugkomt bij het zelfstandig oefenen. Met behulp van een weektaak wordt zelfstandig geoefend op drie niveaus: minimum-, basis- en plusniveau. Ook de bijbehorende computerprogramma s vormen een belangrijk aandeel in ons rekenonderwijs (oefenprogramma s, digitaal toetsen, Kien en Maatwerk). Voor rekenzwakke leerlingen is er na de centrale instructie een verlengde instructie met extra uitleg in het bijwerkboek. Voor de vlotte leerlingen is er na het plusniveau in de weektaak een pluswerkboek voor opgaven met verdieping. Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. Elke derde les is een projectles, waarin de leerlijnen meten, meetkunde, tijd en geld rekenen aan bod komen. Leer- en vormingsgebieden NEDERLANDSE TAAL methode Geschiedenis Bij de tijd 3 Expressie activiteiten w.o. muziek Digitaal bronnenmateriaal Laat maar zien Natuur Biologie - Techniek Naut Schrijven Pennenstreken Kennisgebieden Naut Nieuws uit de natuur, weekjournaal huisje boompje beestje Aardrijkskunde Een wereld van verschil Godsdienstige vorming Trefwoord Lichamelijke ontwikkeling BIOS Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Taal - spelling VLL versie 2 Taal in beeld Aanvankelijk lezen VLL versie 2 Technisch lezen Lekker Lezen Engels Team Verkeer Klaar over Rekenen - Wiskunde Wereld in getallen Maatwerk Kien kleuterbouw; thema s c.q. Schatkist leerlijnen Volgsysteem: cognitief /sociaal emotioneel groep 3-8 CITO SCOL Schatkist Sociogram Bij taal werken we met de methode Taal in beeld. Het taalonderwijs wordt verdeeld in een aantal aandachtspunten, zoals: mondelinge taal en luisteren, woordbegrip, het vertellen van verhalen en ook spelling (het zuiver schrijven van woorden). Schrijven zonder fouten is nog steeds belangrijk, maar we besteden nu meer dan vroeger aandacht aan goed leren praten, goed antwoord geven en luisteren. We leren de kinderen ook hun eigen mening goed onder woorden te brengen. Wij houden rekening met de verschillen tussen de leerlingen. Pagina 23

25 LEZEN Naast de voorbereidende leesactiviteiten in groep 1-2 beginnen we voor de meeste leerlingen met het aanvankelijk lezen in groep 3. Er wordt gewerkt met de methode Veilig Leren Lezen. Er wordt door ons rekening gehouden met de individuele mogelijkheden van elk kind. Al snel beginnen we met samen beter lezen. Dit is geen nieuwe leesmethode. Het is een oefenmethode naast de reguliere methode voortgezet technisch lezen Lekker Lezen. Deze oefenmethode kan zowel op school als thuis worden toegepast. Een leerling leest met een tutor op gestructureerde wijze, volgens een bepaalde manier van corrigeren. Een eenvoudige manier waarop goede lezers een zwakke lezer helpen een betere leesvaardigheid te ontwikkelen. Daarnaast besteedt deze oefenmethode veel aandacht aan het begrijpend lezen en de leeshouding van de leerlingen. De oefenmethode heeft twee hoofdaspecten het samen lezen en het alleen lezen. Elke maandag, dinsdag en donderdag staat er een kwartier groepsdoorbroken lezen op het rooster van groep 4 t/m 8 gepland. We hebben er voor gekozen om het laatste kwartier van de ochtend te lezen, zodat andere vakken/activiteiten geen hinder hebben. Naast het tutorlezen staan ook duolezen (twee gelijke niveaus), RALFIlezen (herhaald lezen), kilometerlezen (zelfstandig stil lezen) gepland. Er wordt per kind gekeken welke leesvorm op die periode het meeste effect zal hebben tbv van de leesontwikkeling. Naast deze leesvormen staat drie keer een half uur voortgezet technisch lezen centraal voor groep 4 t/m 8. In deze lessen wordt er in 3 instructiegroepjes geoefend met de methode Lekker Lezen onder begeleiding van de groepsleerkracht. Naast al deze leesvormen proberen we ze liefde voor boeken bij te brengen door voorlezen aan elkaar, duolezen, mandjeslezen, stillezen, boekbespreking voorbereiden, boekverslag maken, luisteren naar een verhaal op CD/cassette, etc. Ook activeren we het bezoek aan de boekenbus. Een aantal keren per jaar wordt de leerling getest op zijn / haar vorderingen volgens het stappenplan van het protocol dyslexie. We werken met de nieuwe AVI-indeling. Het zijn 12 niveaus; startend bij niveau start-m3-e3-m4-e4-m5-e5- M6-E6-M7-E7- plus. Deze niveaus zijn niet te vergelijken met de 9 oude AVI-niveaus. In de hogere groepen komt de nadruk wel steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen. Hiervoor wordt in groep 4 de methode Tussen de regels en Nieuwsbegrip gebruikt. Vanaf groep 5 gebruiken we Nieuwsbegrip XL ENGELSE TAAL De methode Team koppelt de kennis die de kinderen al hebben van de Engelse Taal aan nieuwe woorden en structuren. Zo leren de kinderen het Engels spreken en schrijven, er naar luisteren en lezen. Steeds meer jongere kinderen maken gebruik van de mogelijkheden van internet. De methode speelt in op deze ontwikkeling. In iedere groep streven we ernaar om minimaal twee keer per week een lesje in het Engels te geven. SCHRIJVEN Het schrijfonderwijs begint in groep 1 en 2 in de vorm van voorbereidende schrijfactiviteiten. Vanaf groep 3 leren we hen schrijven met de methode Pennenstreken. Hier worden in de loop van het jaar ook de letters aangeleerd. In de verdere leerjaren wordt het schrijven verder geautomatiseerd. Het kind ontwikkelt een eigen handschrift. WERELDORIËNTERENDE VAKKEN In de kleuterbouw komen de wereldoriënterende aspecten in de diverse thema s aan bod. Aanvullend onderwijs in wereldoriëntatie, naast de methoden, vindt in de gehele basisschoolperiode plaats naar aanleiding van uitzendingen van de Nederlandse Onderwijs Televisie (Jeugdjournaal, School-tv weekjournaal, Huisje Boompje Beestje, Koekeloere, Nieuws uit de Natuur) en projecten van centrum voor Natuur en Milieu Educatie. De nadruk bij sociale redzaamheid, waaronder verkeer, en bevordering van gezond gedrag ligt niet op uitbreiding van kennis, maar op het aanleren van vaardigheden. Informatieverwerking komt bij de verschillende vakken aan bod: bij rekenen, taal en bij de kennisgebieden. De wereldoriënterende vakken worden aangeboden in afzonderlijke kennisgebieden door gebruik te maken van verschillende methoden. Aardrijkskunde ( Een wereld van verschil ; versie 2005) Geschiedenis ( Bij de tijd versie 2005) Natuurkunde waaronder biologie/techniek ( Naut 2008) Techniekonderwijs maakt een wezenlijk onderdeel uit van deze nieuwe methode Verkeer ( Klaar.over versie 2010) en in de kleuterbouw uit de methode Stoepie en claxon LICHAMELIJKE ONTWIKKELING In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen op het schoolplein en in de Pagina 24

26 gymzaal. Vanaf groep 3 staan er wekelijks twee gymlessen op het rooster: BIOS en de methodiek Bewegen samen regelen Voor het gymrooster verwijzen we u naar elders in de schoolgids. EXPRESSIE /CULTUUREDUCATIE Het belang van cultuureducatie c.q. ontwikkelen van allerlei expressieactiviteiten is gelegen in het feit dat: 1. het bijdraagt aan relevante kennis en vaardigheden van leerlingen. 2. het bijdraagt aan onderling begrip voor elkaars cultuur. 3. het kinderen die minder goed kunnen leren meer zelfvertrouwen geeft. 4. het een goed tegenwicht biedt tegen het resultaatgericht werken. 5. het mogelijkheden biedt van profileren zowel pedagogisch als didactisch. 6. het de betrokkenheid van de ouders vergroot bij de school door een stimulering van sociale cohesie binnen en buiten de school. 7. het de band versterkt tussen school en haar (culturele) omgeving. 8. het bijdraagt aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen door beschikbaarheid van uitdagend bronnenmateriaal en informatie. We werken met het digitaal beeldmateriaal van Laat maar zien Het lokt kinderen uit tot creëren. Laat maar zien bestaat uit laagdrempelige activiteiten in alle beeldende disciplines en aanbod in kunst-, cultuur- en erfgoededucatie. Dit gebeurt op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag in een groepsdoorbrekend circuitmodel. Er zijn ook initiatieven in de onmiddellijke omgeving van de school: o bezoek aan het ASK-theater in november. o archeologische grafheuvels in de nabijheid van de school. o bezoek aan bibliotheek/boekenbus. Naast dit reguliere aanbod ondernemen we dit schooljaar projecten - activiteiten die het historisch erfgoed in de omgeving als doel hebben. Ook onderzoeken we de mogelijkheid in het kader van de Boekenweek van gastlessen door schrijvers, huren we projectkisten, organiseren we tentoonstellingen n.a.v. een thema. De afscheidsmusical op het eind van elk schooljaar vormt een vast expressieonderdeel van groep 8, waarin in het bijzonder ouders en leerlingen op een bijzondere manier samenwerken. Maar dat geldt óók voor allerlei andere, vaak gemeenschappelijke, activiteiten: rondom Kerstmis, Pasen, Eerste Communie, jaargetijdenprojecten, Duo-driekwartier, enz. Bij de expressievakken streven we een zekere kwaliteit na. Toch is het eindproduct minder belangrijk dan het proces; zeker als het om jongere kinderen gaat. Voor muziek gebruiken we de aangepaste versie van de methode Muziek voor de basisschool. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van liedjesmateriaal behorende bij de verschillende methodes en materiaal aangeboden in het tijdschrift Piramide. Het instrumentarium is recent vernieuwd. ICT ICT is geen vrijblijvendheid meer. De maatschappij vraagt van ons dat we de leerlingen het onderwijs kunnen bieden dat in een moderne, zich digitaliserende wereld thuis hoort. We willen de ICT verder integreren binnen ons onderwijs en daarmee de computer zien als een onlosmakelijk leermiddel op de school, net zoals een rekenboek en een potlood. Er moet nog meer diepgang in het gebruik van de computer komen. Hierdoor is een betere communicatie tussen de leerkracht en de leerling mogelijk. Bovendien is het verwerven van kennis veel makkelijker en veel actueler. Zo zullen de leerlingen steeds meer hun eigen leerproces gaan besturen en steeds vaker voor (een deel) zelf bepalen wanneer ze bepaalde leerstof aankunnen en wanneer niet. Vrijblijvend zal dat niet kunnen worden, want de leerkracht bepaalt nog steeds, zij het steeds meer als begeleider, of een kind beantwoordt aan zijn of haar eigen niveau. Al in de kleuterbouw beginnen we met het gebruik van ICT-media. Op speelse en gevarieerde wijze kunnen leerlingen met computers leren omgaan. Veel leerlingen hebben deze kennis van huis uit al. Naast het (extra) oefenen van Pagina 25

27 vaardigheden (op eigen niveau) vanuit de lessituatie zal het kind de beschikbare media ook gaan gebruiken als gereedschap binnen zijn eigen ontwikkelingsproces. Er wordt dus veel meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid en de creatieve vermogens van de leerlingen. ICT biedt nieuwe mogelijkheden voor leren in eigen tempo en zelfwerkzaamheid. Ook kan ICT als instrument dienen voor het scheppen en gebruiken van nieuwe leeromgevingen. Ieder schooljaar wordt de uitgezette lijn geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. en kosten wordt u medio mei geïnformeerd. De leerlingen van groep 8 voeren in de maand juli ook een musical op. Hierbij worden ouders, familieleden van de leerlingen en andere belangstellenden uitgenodigd. EXCURSIES Bij elke nieuwe methode wordt tegelijkertijd de methodegebonden software aangeschaft. Daarnaast wordt er steeds meer software ingezet voor individuele leerlijnen van leerlingen met extra zorg. BIJZONDERE ACTIVITEITEN In de loop van het schooljaar zijn er diverse excursies en activiteiten zoals: bezoeken aan musea, boerderij, bakker, het bijwonen van toneel - en poppenspelen enz. Over het algemeen zijn hieraan geen kosten verbonden. U wordt vroegtijdig op de hoogte gebracht. Veelal wordt u gevraagd voor vervoer en soms voor extra begeleiding. De leerlingen van groep 8 brengen een bezoek aan het het Daltoncollege in Zutphen. SPORT EERSTE COMMUNIE School en parochie werken bij de voorbereiding intensief met elkaar samen. Daarbij gaat het bij de voorbereiding op school in de eerste plaats om de kinderen, terwijl de parochiële werkgroep Eerste Communie vooral de contacten met de betrokken ouders onderhoudt. U ontvangt van hen tijdig uitgebreide informatie. Met hen kunt u ook overleggen of uw kind wel of niet aan de Eerste H. Communie zal deelnemen. School en parochiële werkgroep maken er een feestelijke gebeurtenis van. VORMSEL Dit schooljaar wordt er in onze parochie het sacrament van het Vormsel aan de leerlingen toegediend. SCHOOLREISJE Op 18 september gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis, georganiseerd door de ouderraad in samenwerking met het schoolteam. TERSCHELLING - MUSICAL Aan het eind van het schooljaar (22/6-26/6) gaan de leerlingen van groep 8 naar boerderij Martje in Formerum op Terschelling. Deze week is bedoeld als afsluiting van de basisschoolperiode. Over de organisatie De school neemt deel aan het gemeentelijk schoolvoetbaltoernooi. Ook wordt in de krokusvakantie deelgenomen aan het schoolhandbaltoernooi. De evenementen vinden plaats i.s.m. de sportvereniging. De kinderen kunnen ook op individuele basis inschrijven op andere toernooien: schaken en tafeltennis. Daarnaast doen we mee aan de wandelavondvierdaagse. BOEKENBUS De boekenbus van de bibliotheek uit Apeldoorn staat op woensdagmorgen van uur tot uur bij onze school. De kinderen kunnen dan groepsgewijs hun boeken ruilen. Bij de kleuters gebeurt dit onder begeleiding van enkele ouders. Ook in de vakanties kunnen boeken geruild worden. Het lidmaatschap is voor de kinderen gratis. Pagina 26

28 FOTOGRAAF Om de 2 jaar worden er foto s gemaakt. Dit schooljaar worden er in mei/ juni 2015 schoolfoto s gemaakt. KINDERPOSTZEGELS De leerlingen van groep 7 en 8 doen jaarlijks mee aan de kinderpostzegelactie. Deze vindt plaats in de maanden oktober en november. De opbrengst van deze actie is voor een goed doel. SINTERKLAASFEEST Op vrijdag 5 december wordt de Sint s morgens ingehaald. Daarna brengt hij een bezoek aan de leerlingen van groep 1 t/m 4. De leerlingen van groep 5 t/m 8 vieren het feest door elkaar te verrassen met surprises. KERSTVIERING Op donderdag 18 december is er een gezamenlijke kerstviering. De aard van de viering verschilt van jaar tot jaar. In nauwe samenwerking met de ouderraad worden elk jaar de ouders van de kinderen betrokken bij de afsluiting van de viering. een stok mee, die op school mag worden versierd. De Ouderraad zorgt voor de haantjes. Tijdens de palmpasenviering mogen de kinderen in optocht door de kerk met hun versierde palmpasenstok. Daarna is er op Witte Donderdag een paasviering op school met aansluitend allerlei paasspelletjes. DUO-DRIEKWARTIER Ook dit jaar gaan steeds verschillende groepen 3x een duo-driekwartier verzorgen. In de hal gaan ze naar aanleiding van een thema activiteiten voorbereiden en dit aan de andere groepen en ouders laten zien. SOFTWARE EN ABONNEMENTEN Het is mogelijk om een abonnement te nemen op de jeugdbladen en software. Middels info s brengen wij u daarvan op de hoogte, waarna u vrijblijvend er al of niet gebruik van kunt maken. COMPUTERTYPEN Dit schooljaar verzorgt de typejuf Ingrid van Deelen ( / ) computertypen op maandag. De exacte data vindt u in de kalender voor ouders. CARNAVAL Enkele weken voor Carnaval wordt er in de kleutergroepen een project gestart, dat zijdelings te maken heeft met Carnaval: Indianen, circus, goochelen etc. Als afsluiting van het project vindt er een voorstelling plaats, waarbij de ouders worden uitgenodigd. Ook de midden- en bovenbouw besteden aandacht aan dit feest. PALMPASEN - PASEN Elk jaar maken de leerlingen van groep 1 t/m 4, ter voorbereiding op de palmpasenviering in de parochiekerk, een palmpasenstok. De leerlingen brengen Pagina 27

29 OPBRENGSTEN ONDERWIJS HET CITO - LEERLINGVOLGSYSTEEM U als ouder heeft t.a.v. uw kind zo uw verwachtingen. U hoopt dat het een probleemloze ontwikkeling zal hebben en het later zal maken. Van ons wordt verwacht dat we daar volop aan meewerken. En dat doen we zover onze mogelijkheden dat toelaten. De meeste kinderen ontwikkelen zich zonder noemenswaardige problemen. Maar soms gaat het leren niet van een leien dakje, of vertoont het kind gedrag wat u en ons zorgen baart. Een dergelijk probleem kan tijdelijk zijn, maar soms ook langdurig. Wij doen ons best om problemen zoveel mogelijk te voorkomen of zo goed mogelijk op te lossen. Op school worden de leerlingen gevormd op verschillende gebieden. De kinderen verwerven kennis, ze maken een sociale - en emotionele ontwikkeling door en ook op lichamelijk gebied staat de ontwikkeling niet stil. Door een veelheid van oorzaken kunnen zich problemen op de verschillende ontwikkelingsterreinen voordoen. Daarom is het belangrijk om alle leerlingen zo nauwkeurig mogelijk te volgen op alle terreinen. De signalering van problemen gebeurt op verschillende manieren: door observatie van het kind door de groepsleerkracht; we doen dat o.a. door het pedagogisch volgsysteem SCOL -kleutervolgsysteem door toetsen die worden afgenomen na afloop van de leerstofkernen; bloktoetsen, werkstukken, verslagen, opdrachten. door toetsen behorende tot het CITO - leerlingvolgsysteem. Zij meten de resultaten los van de eigen leermethode. Het laat zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd, de echte vorderingen dus. We bekijken elk schooljaar ook de trend van de verschillende jaargroepen m.b.t. de volgende leerstofonderdelen: spelling, rekenen-wiskunde, taalschaal, (lees) woordenschat, begrijpend lezen en AVI. DE CITO- EINDSCORES taal rekenenwiskunde studievaardighe den wereldoriëntatie liggen op het niveau, dat verwacht mag worden op grond van ons intern volgsysteem. Bij onze leerling populatie is sprake van een taalarmer milieu. Nieuwe methoden en een andere aanpak van ons onderwijs beginnen, niet alleen m.b.t. taal, vruchten af te werpen. Ook de eindopbrengsten geven een positieve trend te zien. DOORSTROMING: VOORTGEZET ONDERWIJS schooltype VO vwo - gymnasium havo mavo theoretische leerweg gemengde leerweg basis - kader De voorlichting aan ouders ten behoeve van de schoolkeuze van leerlingen. Aan het begin van elk schooljaar is er een algemene informatieavond voor groep 7/8. Dan komt ook ter sprake hoe in groep 8 de schoolkeuze geregeld is. In het najaar wordt er in Twello een zgn. informatie - markt gehouden en een algemene informatie - avond over het voortgezet onderwijs. Ook zijn er diverse scholen voor voortgezet onderwijs die zgn. open dagen houden. Ouders kunnen daar gebruik van maken als ze willen ( zie schoolinformatiekrant). In de school hangen affiches van diverse scholen voor voortgezet onderwijs. advies en procedure. Bij de bespreking van het eerste rapport in groep 8 komt de schoolkeuze aan de orde. Tussentijds overleg met leerkracht, interne begeleider en directeur is altijd mogelijk. Vóór 1 maart wordt besloten naar welke vorm van voortgezet onderwijs het kind zal gaan. Bij de uiteindelijke keuze wordt rekening gehouden met: de wens van het kind en de wensen van de ouders het oordeel van de directeur en groepsleerkrachten CITO eindtoets. Er gaan doorgaans leerlingen naar het Edison College, naar de Heemgaard, naar het AOC Twello, naar het gymnasium Apeldoorn, naar Veluws College Mheenpark, of naar Veluws College Twello. Aan de gemeenten wordt via BRON digitaal doorgegeven welke kinderen van school afgaan en naar welk schooltype. Ouders hoeven hun kind (eren) niet zelf op te geven bij de gekozen school. Alle scholen voor voortgezet onderwijs sturen de inschrijfformulieren naar onze school. De ingevulde inschrijfformulieren, CITO - uitslagen en onderwijskundige rapporten worden door onze school naar de betreffende scholen voor voortgezet onderwijs gestuurd. Een afschrift van het onderwijskundig rapport van hun zoon/dochter ontvangen de ouders eveneens. De opbrengsten aan het einde van de basisschoolperiode Pagina 28

30 ORGANISATIE LEERLINGENZORG INLEIDING Onze school hoort bij het samenwerkingsverband weer samen naar school (WSNS) regio Zutphen. Afgelopen schooljaar hebben we het Handelingsgericht Werken verder ontwikkeld. Uitgangspunt hiervoor is goed kijken wat het kind nodig heeft. Waar liggen de kansen en de mogelijkheden. Samen met u als ouder proberen we de kinderen door middel van Handelings Gerichte Proces Diagnostiek (HGPD) goed in kaart te brengen. Door de juiste vragen aan elkaar te stellen komen we tot hele gerichte acties voor de leerlingen. De uitgangspunten van HGPD vormen de basis van de zorgstructuur. HGPD is een model om op een oplossingsgerichte en handelingsgerichte wijze kinderen te begeleiden. Er wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften van het kind en wat wij (ouders, leerkrachten, hulpverleners etc) kunnen doen zodat het voor het kind beter gaat. Uitgebreid onderzoek door deskundigen is mooi, maar morgen verantwoord kunnen handelen is nog beter. We hoeven niet direct het hele probleem te overzien, maar door de HGPD kunnen we samen grip krijgen op een volgende stap in het handelingsplan en er direct mee aan de slag. Afgelopen schooljaar zijn we verder gegaan op het gebied van groepsplannen maken en het nog beter leren zien wat de onderwijsbehoeften van de kinderen zijn. Dit past perfect bij het handelingsgericht werken. De groepsplannen bevatten de zorg aan alle leerlingen, zodat er geen kind vergeten wordt. Ook hebben we ons bewust gefocust op goede en effectieve instructies. Alle leerkrachten op de Kopermolen werken al interactief en gedifferentieerd, maar door er bewust aan te werken willen we nog effectiever onze lessen geven. Binnen de groepsplannen en instructies werken we met 3 groepen; intensieve zorg, basiszorg en verdiepte zorg. Door de kinderen goed te volgen via observaties en resultaten worden de groepsplannen 2 á 3 keer per jaar bijgesteld en de doelen bepaald. Zo proberen we uit iedere leerling te halen wat er in zit. Naast deze 3 groepen hebben we ook leerlingen die speciale zorg vragen. Onder de speciale zorg vallen o.a. leerlingen met een individuele leerweg en leerlingen met een rugzak. Het is duidelijk dat dit veel vraagt van de vaardigheden van de leerkrachten. M.b.v. deskundigen proberen we in gesprek met ouders en leerling een juist antwoord te vinden als het om speciale zorg gaat. Samen met de ouders wordt er een plan opgesteld voor een bepaalde periode, waarin afspraken worden vastgelegd. Een handelingsplan Wanneer blijkt dat een leerling speciale zorg nodig heeft, dan wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. Hierin wordt genoteerd wat het probleem precies is, hoe het zal worden aangepakt en wanneer een evaluatie zal plaatsvinden. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld en zetten hun handtekening onder aan het formulier. In een handelingsplan kan ook beschreven worden dat het beter is voor een kind om tijdens een bepaald vakgebied op een andere plaats in de klas te zitten, of bij een leerling die de leerstof wel beheerst, of om bepaalde dagdelen in een andere groep te zitten. U kunt ook denken aan het besluit om een kind een bepaald leerjaar over te laten doen of een leerjaar over te laten slaan. Op beperkte schaal heeft de school mogelijkheden om leerlingen aparte instructie te geven. De extra hulp die binnen en/of buiten de klas gegeven wordt aan één leerling of groepje leerlingen heet Remedial Teaching. De nadruk ligt in de meeste gevallen echter op uitvoering van het handelingsplan door de groepsleerkracht in de groep. Voor sommige problemen heeft onze school niet voldoende deskundigheid in huis. Vanuit het zorgplatform is het mogelijk extra ondersteuning aan te vragen voor bepaalde problemen. Daarnaast kunt u daarbij ook denken aan fysiotherapie, speltherapie, etc. Indien deze hulp nodig is, zal de school behulpzaam zijn, om er voor te zorgen dat het kind bij de juiste hulpverlener terecht komt. De duidelijke structuur van onze leerlingenzorg is al jaren een belangrijk punt op onze school. Door gebruik van een leerlingvolgsysteem (SCOL, CITO, Kleutervolgsysteem) volgen we alle leerlingen nauwgezet en worden alle leerlingen in de groepsbesprekingen besproken. Daarnaast vinden er leerlingbesprekingen plaats en staat er iedere maand tijd gereserveerd op de agenda van de teamvergadering voor de zorg. Bovendien staat er om de 8 weken een overleg gepland met een orthopedagoog. Alle zorgoverleg-momenten zijn vastgelegd in een jaarplanning en alle toetsen en observatiemomenten liggen vast in een toetskalender. STAPPEN IN DE 1- ZORGROUTE Er kunnen zich problemen op allerlei gebied voordoen (lichamelijke problemen, leerproblemen, sociaalemotionele problemen of een combinatie van problemen). Ook kunnen zich problemen voordoen met een kind als er sprake is van hoogbegaafdheid. We spreken gemakshalve van zorgleerlingen. Om deze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden wordt de volgende procedure gehanteerd. Pagina 29

31 1-zorgroute ( 6 stappen) zorg óp en door de Kopermolen Stap 1 De leerkracht in de groep observeert, signaleert en werkt handelingsgericht. De ontwikkeling van iedere leerling wordt nauwgezet gevolgd d.m.v. methodegebonden en methode onafhankelijke toetsen en observaties Stap 2 De leerkracht gaat samen met zijn/haar collega s op zoek naar oplossingen. De leerkracht gaat samen met een collega in (HGPD)gesprek over de ontwikkeling van de leerlingen die opvallen. Ze wisselen ideeën en oplossingen uit, waarmee de leerkracht de volgende dag verder kan. De leerkracht gaat in gesprek met ouders over de ontwikkeling van hun zoon of dochter. De leerkracht gaat in gesprek met ouders, delen zorgen, uitwisselen ervaringen, afstemmen aanpak op school en thuis. Stap 3 In deze fase kan een leerling ook worden ingebracht bij de leerlingbespreking onder leiding van de intern begeleider (IB-er). - wat of wie is er nodig binnen de school? - wat of wie is er nodig buiten de school? Het HGPD formulier wordt ingevuld waardoor alle belemmerende en beschermende factoren in beeld worden gebracht. Hieruit volgt een voorlopige probleem verklaring en handelingsgerichte acties. Er wordt bekeken welke andere vorm van expertise nodig is om een volgende stap te kunnen nemen. Pluspakket: óp school + externe zorg Stap 4 De IB-er en de leerkracht hebben consultatief overleg en/of schakelt externe expertise in (op school of thuis) bijv. IJsselgroep, experts SEO, dyslexperts, Schoolmaatschappelijk werk, PAB-er (preventief ambulant begeleider), GGD, anderen. Bovenschoolse en externe zorg: WSNS / Zorg- en adviesteam Stap 5 Inbrengen bij het ZAT (Zorg Advies Team) Als er behoefte is aan advies vanuit een multidisciplinair team kan de leerling worden ingebracht bij het ZAT. Leerkracht informeert ouders over HGW en wisselt ervaringen uit. Samen HG(P)D formulier invullen. De informatie van de ouders/verzorgers wordt hierbij betrokken. Toestemming van ouders regelen en hen betrekken als partner-inzorg bij gesprekken. Hierbij worden ouders altijd actief betrokken en geven zij toestemming, door middel van specifieke formulieren. Toestemming ouders regelen. Ouders vullen eigen formulier in voor het ZAT. Ouders hebben inzage in het dossier dat naar het ZAT gaat. Onderwijs- en zorg op maat Stap 6 ondersteuning/aanpassingen in reguliere school evt. mbv rugzak (LGF/PGB) aangepaste onderwijsvorm buiten reguliere school, zoals SBO, clusterscholen aangepaste voorzieningen voor jeugdzorg onder en na schooltijd - afstemming school behandeling zorg School steunt ouders bij keuzes: - eigen school kind - Bao Bao - PCL/SBO - CvI/SO: clusterschool* - CIZ * * indicatie nodig (nieuwe) school heeft contact met ouders over resultaten en tevredenheid Voor kinderen met een handicap of stoornis is het reguliere aanbod op school vaak niet voldoende. Zij hebben extra voorzieningen nodig om onderwijs te volgen. Om dit te beoordelen is er per REC een onafhankelijke commissie. Deze Commissies voor Indicatie stelling (zoals ze officieel heten) beoordelen op grond van landelijke criteria of een kind in aanmerking komt voor leerlinggebonden financiering. Pagina 30

32 Er zijn een viertal clusters: Cluster 1: Scholen voor kinderen met een visuele handicap of die in combinatie meervoudig gehandicapt zijn. Cluster 2. Scholen voor kinderen met een communicatief probleem of die in combinatie meervoudig gehandicapt zijn. Cluster 3. Scholen voor langdurig zieke kinderen met een somatisch probleem, lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen die in combinatie meervoudig gehandicapt zijn. Cluster 4. Scholen voor kinderen met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen. Regulier of speciaal onderwijs Komt uw kind in aanmerking voor leerlinggebonden financiering, dan kunnen ouders een keuze maken voor regulier of speciaal onderwijs. Met de indicatie kunnen ouders de volgende keuze maken; Hun kind gaat onderwijs op een REC school volgen of het gaat met een leerlinggebonden budget (rugzakje) naar een reguliere basisschool en die koopt hulp in bij de REC school. In een aantal gevallen is de problematiek bij het kind zo groot, dat onze school niet de juiste plaats is om de leerling op te vangen. Een aparte procedure gaat van start (na stap 5). Als er wordt besloten dat verwijzing naar het speciaal basisonderwijs (SBO) de beste weg is voor een kind, dan wordt er een verzoek ingediend bij de het samenwerkings verband. Het SWV bespreekt de aanvraag en brengt de ouders en/of verzorgers schriftelijk op de hoogte van het besluit en adviseert over de hulp die het kind nodig heeft. Als zij van mening is dat opvang in het speciaal basisonderwijs de beste oplossing is, zal zij een beschikking afgeven tot plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs. Als ouders het oneens zijn met het besluit van het SWV kunnen zij een bezwaarschrift indienen. Ouders kunnen daarna in beroep gaan bij de rechtbank. Met de beschikking is de leerling toelaatbaar op het SBO. SVIB School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Logopedie De scholen in de gemeente Voorst beschikken over twee gemeentelijke logopedistes, Renate Reinten en Karin Hegeman. Goed leren spreken en begrijpen van taal is voor een kind van groot belang. Het is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling. Ook beïnvloedt het de leerprestaties, zoals het lezen en schrijven. Bovendien is goed kunnen communiceren in het dagelijks leven onmisbaar. Rond de 5 e verjaardag komen de kinderen allemaal éénmalig aan de beurt voor een algemeen onderzoek, ook wel de screening genoemd. Na de screening krijgt men een brief met het resultaat en of logopedische hulp al dan niet gewenst is. Deze hulp kan bestaan uit: advisering, controle, uitgebreider logopedisch onderzoek, kortdurende begeleiding en/of verwijzing naar een logopediepraktijk. Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met Renate Reinten ( of Zorgnetwerk gemeente Voorst Het zorgnetwerk 0-23 jaar gemeente Voorst is een regulier overleg waar hulp of advies kan worden gevraagd als ondersteuning door de aanmeldende (school)organisatie onvoldoende verbetering brengt in de situatie van het kind/gezin. langdurig zieke kinderen Als duidelijk is, dat een leerling langer dan 2 weken in een ziekenhuis wordt opgenomen of ziek thuis is, neemt de school contact op met de ouders om de situatie door te spreken en ontwikkelt in overleg met de ouders een planmatige aanpak (wel of niet met externe begeleiding). De school blijft eindverantwoordelijk. DE VOORZIENINGEN. De orthotheek. Op school zijn verschillende leermiddelen aanwezig die de leerkracht of de interne begeleider kan gebruiken. Zij staan op een centrale plaats in de school bij elkaar. We noemen dit de orthotheek. Ook lenen we materiaal voor individuele hulp bij stichting IJsselgroep. Pagina 31

33 OUDERS HET BELANG VAN OUDERBETROKKENHEID SKBG hanteert bij de participatie van de ouders in het onderwijs een viertal uitgangspunten: o Contacten Bij deze activiteit en vorm van betrokkenheid is er sprake van eenrichtingsverkeer of wordt over en weer informatie uitgewisseld; verplicht is. De bijdrage is 35,00 per kind. Vanaf het 3 de schoolkind betaald u 30,00. Voor kinderen die op school komen na 1 januari, geldt een bijdrage van 17,50. De ouderbijdrage graag vóór 1 oktober storten op rek.nr bij de Rabobank te Klarenbeek, t.n.v. Ouderraad De Kopermolen. Tevens verzoeken wij u de naam van de betreffende leerling(en) en het schooljaar te vermelden. o o o Inbreng Ouders kunnen inbreng hebben en overleg voeren over zaken die niet rechtstreeks met het onderwijs te maken hebben; Deelname van ouders aan het onderwijs Ouders kunnen activiteiten verrichten binnen de school, zowel in als buiten de klas; bijvoorbeeld als leesouder, spelletjesouder, gastdocent, in een oppasconstructie en/of als assistent; Inspraak Ouders kunnen inspraak hebben in de vorm van medezeggenschap rond de missie, doelstellingen en hoe die te realiseren, maar ook verdergaand in het totale beleid van de stichting. ACTIVITEITEN VOOR OUDERS IN DE SCHOOL OUDERRAAD voorzitter: Ingrid Wolters secretaris: Ilse Schulten penningmeester: Leo van Schaik leden Maarten van der Snel Christa Jansen Natasja Hurenkamp Sandra Mensink teamlid: Mirande Straatman Anja Boonzaaijer Heidi Uenk Monique Bloem De ouderraad bestaat uit ouders en vertegenwoordigt de ouders in contacten met de medezeggenschapsraad, directeur en schoolteam. Eén maal per jaar houdt de ouderraad een algemene ouderavond. Op deze avond krijgt u informatie over diverse activiteiten en krijgt u de gelegenheid vragen te stellen. De ouderraad helpt de gang van zaken op school te bevorderen door ouders voor de school te interesseren en erbij te betrekken. Ze bereidt het schoolreisje, feesten en andere activiteiten voor of helpt bij de voorbereiding en/of uitvoering. Ouders verlenen o.a. hulp bij het lezen, handvaardigheid, kopiëren, excursies, computergebruik, overblijven en boekenbus. U begrijpt dat vele activiteiten kosten met zich meebrengen, die niet door de overheid worden vergoed. Daarom doen we een beroep op de ouders in de kosten bij te dragen door een ouderbijdrage, die weliswaar niet OUDERCONTACTEN Ouders hebben een bijzondere plek in de school. Zij vertrouwen een belangrijk deel van de opvoeding en vorming van hun kind aan de school toe. De betrokkenheid en de hulp van de ouders is voor de school dan ook erg belangrijk. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert namelijk eveneens het welbevinden van uw kind. Alle ouders ontvangen een schoolgids en schoolkalender. Indien er zich wijzigingen voordoen, dan wordt u tijdig via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld. Een andere bron van informatie is onze website, die u kunt vinden onder De site bevat actuele informatie en foto s van allerhande (groeps)activiteiten. In het begin van het schooljaar worden er voor diverse groepen informatie - avonden georganiseer d. Leerkrachten geven dan toelichting op specifieke onderwerpen. Ook worden er in de loop van het schooljaar ouderavonden gehouden over o.a schoolkeuze, werkweek Terschelling en Eerste Communie. U ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging. Pagina 32

34 Elk gesprek/contact met de ouder heeft als doel: de prestaties en het welbevinden van het kind te verbeteren. Daarin werken de leerkracht en ouder samen, en dat kan alleen op basis van wederzijds respect. Enkele tips als u als ouder een gesprek over uw zoon en/of dochter heeft met de school 1. Bedenk van tevoren wat u wilt bespreken (probeer niet te veel aan de orde te stellen in één gesprek). 2. De leerkracht staat náást u in de begeleiding van uw kind, en niet tegenover u. Ga er dus niet vanuit dat de leerkracht u uithoort als hij u een vraag stelt over hoe het thuis gaat, maar vraag liever waarom hij dat wil weten. Of er soms iets is waardoor hij of zij zich zorgen maakt. 3. Doordat u zich als ouder betrokken toont, blijft de sfeer van een gesprek goed. Blijf uit de sfeer van verwijten. Zodra u uw eigen zorgen over uw kind gaat uiten in de vorm van kritiek op de leerkracht, of in de vorm van verwijten, gaat dat ten koste van het samen aan het probleem werken. En daarvan kan uw kind de dupe zijn. 4. Erken het probleem (als dat er is). Uw loyaliteit ligt bij uw kind. Dat is heel natuurlijk. De leerkracht weet dat ook en houdt daar rekening mee. Geef de school het vertrouwen dat zij eventuele problemen met uw kind op school op een goede manier wil oplossen, ook al lukt dat niet altijd. zelf behoefte hebben aan een gesprek zijn ze altijd welkom. OUDERCONTACTPERSOON - OUDERHULP De Kopermolen kan door uw hulp optimaal functioneren. Aan het begin van elk schooljaar maken we een overzicht met activiteiten/klussen waarbij wij uw hulp nodig hebben. De activiteiten vinden meestal plaats onder schooltijd. De groepsgebonden activiteiten kunnen per groep heel wisselend zijn. Ook zijn er klussen die s avonds of op een zaterdag verricht worden. De klassenouder vormt een belangrijke schakel tussen de ouder en de groepsleerkracht. Aan het begin van elk schooljaar wordt een nieuwe klassenouder voor elke groep gekozen. Kortom veel mensen met een eigen initiatief en een grote bereidwilligheid maakt de Kopermolen tot een bijzondere school. Aan het eind van het schooljaar nodigen wij hen uit in de hal van de school voor een creatief dank je wel door de leerlingen. 5. Het kan zijn dat u als ouder vindt dat er iets aan de hand is met uw kind, en dat de school daar niet goed op reageert. Maak duidelijk dat u van de school vraagt om mee te denken in het belang van uw kind. 6. Als er tijdens een gesprek afspraken zijn gemaakt, zet die dan ook voor uzelf op papier. Dat doet de leerkracht ook. Dat kan bij een volgend gesprek goed van pas komen. 7. De deur van de directiekamer staat open Bij te lang wachten worden problemen soms groter, dan dat ze in werkelijkheid zouden moeten zijn. De contacten over de prestaties en vorderingen van uw kind zijn als volgt geregeld: o o o o In november wordt er een tien-minuten-gesprek gehouden, waarop ouders die dat wensen, of op verzoek van de leerkracht, zich kunnen laten informeren over de vorderingen van hun kind(eren). Voor groep 8 is er een eerste adviesgesprek voor het vervolgonderwijs De kinderen krijgen twee maal per jaar een rapport mee naar huis: februari en juni. In februari worden alle ouders uitgenodigd voor een tien-minuten-gesprek. In juni wordt er een tien-minuten-gesprek gehouden, voor ouders die dat wensen, of op verzoek van de leerkracht. Voor groep 8 is er dan géén tien-minuten-gesprek. Vier inloopmiddagen; de ouders kunnen na schooltijd de werkjes, schriften van hun kinderen bekijken. Indien daartoe aanleiding is, worden de ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Als ouders Pagina 33

35 HANDIGE ADRESSEN Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland (SKBG) Postbus 194, 7390 AD Twello, tel IJsselgroep Educatieve Dienstverlening en Opleiding 2e Wormenseweg 80 Postbus 10257, 7301 GG Apeldoorn tel Katholiek Speciaal Basisonderwijs de Vorm Waleweingaarde 114, 7329 BD Apeldoorn tel Logopedie gemeente Voorst Renate Reinten, tel Centrum Jeugd en Gezin Voorst Kulturhus Jachtlust, Jachtlustplein 11, 7391 BW Twello Tel IJssel Berkel Zutphen Postbus BA Zutphen Hogestraatje 3, Zutphen tel / Bureau Halt Gelderland Eusebiusbuitensingel 9, 6828 HT Arnhem tel Coda Apeldoorn Vosselmanstraat CL Apeldoorn tel.: (055) GGD Voorst- en Oost-Gelderland Afdeling Jeugdgezondheidszorg Postbus 51, 7300 AB Apeldoorn, tel Arts: dhr. P Dietzenbacher Schoolverpleegkundige: Mevr. M.J.C. Oosterwijk ( Bureau Jeugdzorg Gelderland Prins Willem Alexanderlaan ST Apeldoorn tel Inspectie van het Onderwijs vragen over het onderwijs: klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstige psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief) Leerplichtambtenaren gemeente Voorst: Mevr. J. Sahuleka ( ) Stichting peuterspeelzalen Apeldoorn tel Peuterspeelzaal de Boskabouter Kopermolenweg 8, 7382 BP Klarenbeek tel Kinderopvang OOK Postbus 836, 7301 BB Apeldoorn tel Buiten Schoolse Opvang de Koperwiek Kopermolenweg 8, 7382 BP Klarenbeek tel Vertrouwenspersoon U kunt zich richten tot: Dhr. Jan Stokvisch, SKBG scholen (extern) of Pagina 34

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Huishoudelijk reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Overblijfkrachten Duur van de activiteit De kinderen worden van 12.00 uur tot 13.05 opgevangen. Alle overblijfkrachten

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Visie en Missie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO): Er wordt tijdens het overblijven gestreefd naar een prettige, vriendelijke en veilige sfeer.

Visie en Missie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO): Er wordt tijdens het overblijven gestreefd naar een prettige, vriendelijke en veilige sfeer. Protocol overblijven Overblijftijden en plaatsen Onderbouw : eten van 12.00uur tot 12.30uur, ieder in hun eigen klas daarna gelegenheid tot spel. Bovenbouw : eten van 12.30uur tot 12.50uur, allen in het

Nadere informatie

Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO) versie 5 januari 2016

Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO) versie 5 januari 2016 Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Overblijfgids 2010-2011

Overblijfgids 2010-2011 Overblijfgids 2010-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Bereikbaarheid overblijfcoördinator... 3 Overblijfdagen en tijden... 3 Overblijfruimtes... 3 Spelmaterialen... 3 Kosten en mogelijkheden...

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek Overblijfprotocol Inleiding De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat leerlingen in de middagpauze op school onder toezicht kunnen overblijven. Dat betekent dat deze overblijfleerlingen

Nadere informatie

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7 inhoudsopgave: Aanmelden:... 4 Afmelden:... 5 Aanwezigheidsregistratie:... 5 Aanmeldingsformulier:... 5 Kosten TSO... 6 Betaling... 7 Pedagogische visie van het overblijven... 8 Overblijfhulpen:... 9 Overblijfcoördinator:...

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014 TussenSchoolse Opvang Praktische Invulling Mei 2014 laatste update 1.3 14-10-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Rolverdeling 3 Spelen en toezicht 4 Locaties 5 Lunch 6 Hygiëne 7 Pedagogisch protocol 8 Medische

Nadere informatie

Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge

Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge De Merel 12-14 9231 JJ Surhuisterveen Tel. 0512-362800 Website: bernebrege.noventa.nl Email : bernebrege@noventa.nl Inhoudsopgave Algemene regels

Nadere informatie

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander Overblijfreglement CBS Willem-Alexander GELDIG VOOR HET SCHOOLJAAR 2013-2014. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het overblijfreglement van de Willem-Alexander school. Het is opgesplitst in drie delen.

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Pestprotocol SKOALFINNE

Pestprotocol SKOALFINNE Pestprotocol SKOALFINNE Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

Info-boekje overblijven Kbs Mariabasisschool. schooljaar

Info-boekje overblijven Kbs Mariabasisschool. schooljaar Info-boekje overblijven schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje over het overblijven. Het boekje informeert u over het reilen en zeilen tijdens het overblijven. Er

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Overblijfprotocol Mariaschool

Overblijfprotocol Mariaschool Overblijfprotocol Mariaschool De wet op het primair onderwijs (WPO) voorziet in de mogelijkheid dat kinderen op school onder toezicht kunnen overblijven. De directie van basisschool Mariaschool heeft voor

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 100 Ouders 2014 Vensters PO -- - + ++? De school 3,4 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,6 3 33 64 BHoe veilig voelt uw kind zich op school? 3,6 1 41 58 BHoe duidelijk

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Indien er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling of een ouder/verzorger van deze leerling of een ernstig incident m.b.t. een leerling

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

T.S.O. OVERBLIJFPROTOCOL. Tussenschoolse Opvang Organisatie De Leeuwerik

T.S.O. OVERBLIJFPROTOCOL. Tussenschoolse Opvang Organisatie De Leeuwerik T.S.O. OVERBLIJFPROTOCOL Tussenschoolse Opvang Organisatie De Leeuwerik 1.Inleiding Wij hanteren op onze school een continurooster, wat inhoudt dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven om

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Een enthousiast overblijfteam verzorgt al meer dan 20 jaar het overblijven op k.b.s. Panta Rhei te Almere. In die 20 jaar is er veel veranderd en is de

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2016 2017 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert Overblijf De Kyckert In samenwerking met O.B.S. De Kyckert 1 Inhoudsopgave 1. De overblijf pag. 3 2. Lunchpakket pag. 3 3. Pedagogische uitgangspunten pag. 4 4. Regels pag. 4 5. Kosten pag. 5 6. Contracten

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS Aantal respondenten: 166 Het aantal respondenten in 2012 was 157 Gehanteerde norm: van 3,6 t/m 4,0 = goed van 3,1 t/m 3,5 = voldoende < 3,1 = punt van aandacht Alle

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

Overblijfplan Het Braambos 2015-2016

Overblijfplan Het Braambos 2015-2016 Overblijfplan Het Braambos 2015-2016 1 Overblijfplan Het Braambos, schooljaar 2015-2016 Het Overblijfplan beschrijft het overblijfreglement en de overblijfregels van de Christe-lijke Basisschool Het Braambos.

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Pestprotocol de Esdoorn

Pestprotocol de Esdoorn Pestprotocol de Esdoorn Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen November 2009 Door regels en

Nadere informatie

Regeling en reglement

Regeling en reglement Regeling en reglement 1.1 Regeling van de TSO op de Vennegötte te Lochem 1.2 Inleiding De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) vanaf 1 augustus 2006 onder de verantwoording

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2014-2015

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2014-2015 Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 4. Overig 5. Evaluatie 1. Voorwoord BS De Hinkstap gaat

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst. Overblijfbeleid

Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst. Overblijfbeleid Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst Overblijfbeleid Voorwoord Voor u ligt het beleid t.a.v. het overblijven op de St. Martinusschool. Het boekje informeert u over de gang van

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

O Mijn kind blijft op vaste dagen over. En wel op de volgende dagen: Maandag Dinsdag Donderdag vrijdag

O Mijn kind blijft op vaste dagen over. En wel op de volgende dagen: Maandag Dinsdag Donderdag vrijdag CONTRACT OVERBLIJFREGLEMENT Ds. D.A. van den Boschschool Gegevens ouders / verzorgers Naam leerling: Groep: Bijzonderheden ( allergie, medicatie ): Achternaam Voorletters Relatie Telefoonnummer Mobiel

Nadere informatie

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010 Openbare basisschool Heuvellaan - Burglaan 44-7314 BM Apeldoorn tel. 055-5790668 - e-mail: heuvellaan@leerplein055.nl website: www.heuvellaan.nl Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld

Nadere informatie

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt.

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste informatie over de visie, het onderwijs, de samenstelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Religieuze verplichtingen

Religieuze verplichtingen 1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem Informatieboekje Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat 14-5335 LL Alem Inhoudsopgave 01. Inleiding... 3 02. Waarom naar een peuterspeelzaal?... 3 03. Doelstelling... 4 04. Doelgroep... 4 05.

Nadere informatie

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 4. Overig 1. Voorwoord BS de Zonnewijzer voert m.i.v. schooljaar

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet Gedragsprotocol 2 0 1 4-2 0 1 5 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 De huisregels 2 De vier sterregels 2 Ongewenst gedrag voorkomen 3 Wat te doen bij ongewenst gedrag? 3 Schorsing 3 Verwijdering 4 Bijlage 1: Formulier

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim Informatieboekje tussenschoolse opvang De Klim Inhoud Voorwoord, contactgegevens... 4 Over Ludens... 5 Tussenschoolse opvang door Ludens... 5 Team TSO De Klim... 5 Tussenschoolse opvang op De Klim...

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang of Overblijven. Katholieke basisschool De Kopermolen

Tussen Schoolse Opvang of Overblijven. Katholieke basisschool De Kopermolen Tussen Schoolse Opvang of Overblijven Katholieke basisschool De Kopermolen Schooljaar 2015/2016 Voorwoord Sinds juni 2015 is er een overblijfcommissie bestaande uit de directeur van de katholieke basisschool

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Overblijven op KBS St. Jozef

Overblijven op KBS St. Jozef Overblijven op KBS St. Jozef Tussenschoolse opvang op KBS St. Jozef Kinderen zijn een groot deel van de dag op school en veel kinderen blijven ook tussen de middag over. De middagpauze is van 11.45 uur

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 4. Overig 1. Voorwoord BS Matthias voert m.i.v. schooljaar

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie