Evaluatie Multifunctionele Centra Arnhem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Multifunctionele Centra Arnhem"

Transcriptie

1 Evaluatie Multifunctionele Centra Arnhem 1 Arnhem, 13 maart 2012 Bestuurlijk opdrachtgever: Wethouder Luuk van Geffen, gemeente Arnhem /

2 Inhoud 2 Inhoud...2 Inleiding...3 Uitgangspunten...4 Aanpak...5 De prestaties op doelstellingen...7 Voor wijk en wijkbewoners...7 Voor Participanten...10 Voor de exploitant...11 Kwaliteit van randvoorwaarden...15 Conclusies...21 Ter overweging: opties voor de toekomst...23 Bronnen...25 Bijlagen...27 Korte beschrijving...27

3 Inleiding 3 De gemeenteraad heeft op 1 december 2011 met de motie Klarendal met perspectief 1 gevraagd om een evaluatie van de multifunctionele centra (MFC s) in Arnhem. De motie bevat o.a. de vraag om de wijkfunctie van het MFC-concept te evalueren en aan de raad toe te sturen. Gezien de beperkte tijd die beschikbaar was, is ervoor gekozen om de prestaties van de MFC s op een aantal thema s en in grote lijnen en algemene termen in beeld te brengen. Alleen daar waar mogelijk worden per MFC uitspraken gedaan. Desgewenst kunnen naar aanleiding van deze evaluatie specifieke onderwerpen op een later moment worden uitgediept. Om de doelstellingen van het onderzoek scherp te krijgen zijn vooraf gesprekken gevoerd met raadsleden van een aantal fracties. Vervolgens zijn verschillende gesprekken gehouden met sleutelfiguren, korte vragenlijsten uitgezet bij participanten op locatie, beschikbare documenten gebruikt en een bezoek aan de accommodaties afgelegd. Specifiek is gezocht naar de toegevoegde waarde van het centrum voor de wijk en de beoogde doelgroepen. In het onderzoek zijn de tot nu toe gerealiseerde Arnhemse multifunctionele centra in beschouwing genomen (zie bijlage 1). 1 Aanleiding voor deze motie is de bouw van een nieuw MFC in de wijk Klarendal en de discussie in de Raad over de vraag of een sluitende exploitatie van dit centrum te verwachten is en hoe de kosten zich verhouden tot de meerwaarde van het centrum voor de wijk. Inmiddels is tot bouw van het MFC Klarendal besloten.

4 Uitgangspunten 4 Voor het onderzoek is uitgegaan van de volgende beschrijving: Een MFC is een wijkaccommodatie gericht op samenwerking; een maatschappelijk centrum waar diverse (wijk)voorzieningen en functies bij elkaar komen en van waaruit - in de optimale situatie - de organisaties die deze functies vormgeven (de leveranciers) onderling als een netwerkorganisatie samenwerken en afstemmen vanuit dit gebouw. Dit alles om diverse functies en voorzieningen voor een wijk of deel van de stad samen beter te regelen. Een Brede School kan daar onderdeel van uitmaken. De inhoud van een MFC ligt op voorhand niet vast; dit hangt af van wat de wijk nodig heeft. Een Brede School is geen MFC. Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen onderwijs- en welzijnsvoorzieningen gericht op kinderen van 0 tot 14 jaar. De school is hierbij de motor, de initiator met meer verantwoordelijkheden dan een gewone school. Het begrip Brede School slaat niet op een gebouw, maar is een concept waarin vier functies kunnen samenkomen, namelijk: Leren (Onderwijs), Ontmoeten, Ontspannen en Opvang. De veronderstelling is dat dit de ontwikkelingskansen van kinderen vergroot. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van een fysieke clustering van deze functies. Vaak is dat wel het geval (de organisaties die de functies vormgeven en uitvoeren zijn ondergebracht in één gebouw, bijvoorbeeld een MFC). Het betreft het samenbrengen van onderwijs, welzijn en zorg voor de jeugd en hun ouders. Dat samenbrengen kan op 3 manieren: - Door vorming van netwerken tussen bij de functies betrokken organisaties. - Door nieuwe samenwerkingsactiviteiten te ontwikkelen en uit te voeren waarbij de verschillende functies samenkomen. - Door functies letterlijk en ruimtelijk samen te brengen, het combineren van voorzieningen door clustering van gebouwen of in één accommodatie, bijvoorbeeld een MFC. De gemeente Arnhem beschouwt MFC s als instrument om de volgende ontwikkelingen te versterken (zie o.a. Integraal Huisvestingsplan voor het Primair Onderwijs en de nota Hart van de wijk methodiek ter versterking van wijkvoorzieningen, 2008): De ontwikkeling van Brede Scholen. De gemeente Arnhem zou graag zien dat alle scholen voor primair onderwijs zich ontwikkelen tot een Brede School, te beginnen in de krachtwijken (zie kadernota Brede Scholen). Een Brede School richt zich op de samenwerking tussen diverse organisaties, waarbij het verbeteren van de ontwikkelingskansen van kinderen centraal staat. Het beleid van de gemeente Arnhem is dat dit bij voorkeur plaatsvindt in één gebouw. In het geval er nieuwbouw nodig is, zal de Brede School gehuisvest worden in een MFC. Het ontwikkelen van Hart van de Wijk. Met de MFC s wil de gemeente Arnhem niet alleen de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten. Ook moet het gebouw bijdragen aan het versterken van wijkvoorzieningen waardoor de sociale cohesie, leefbaarheid en participatie in de wijken toeneemt. In Arnhem is er daarom voor gekozen dat ieder gerealiseerd MFC het Hart voor de Wijk dient te zijn: dé locatie waar het Meedoen, Ontmoeten en Informeren van wijkbewoners plaatsvindt en waar actoren/leveranciers (professionals, vrijwilligers en bewoners) samenwerken. Ook Hart van de Wijk is een concept. Een Hart van de Wijk is een natuurlijke plek waar wijkbewoners én professionals komen om elkaar te ontmoeten, samen activiteiten te ondernemen en om informatie uit te wisselen. Het verbindt hiermee drie functies, namelijk Meedoen (participatie), Ontmoeten en Informeren. Deze functies zien we deels ook terug bij het concept van de Brede School. Hart van Wijk richt zich echter op een bredere groep, namelijk in principe alle wijkbewoners. Overeenkomstig de Brede School kunnen deze functies fysiek geclusterd worden in één accommodatie, maar dat is niet per se noodzakelijk. Hart van de Wijk is een gedachte die expliciet uitgaat van de vraag van de wijk en die in beginsel niet in iedere wijk uniform is in te vullen: het vraagt om een ondernemende manier van werken.

5 Een harde scheidslijn tussen de Brede School en Hart van de Wijk is er niet. Hoewel verschillend in doelgroep, is een uitgangspunt dat zij elkaar in praktijk versterken. 5 Aanpak Bij het onderzoek zijn de prestaties van de MFC s afgezet tegen de doelstellingen (zie hieronder) die met de MFC s worden beoogd 2. Hierbij is gekeken vanuit het perspectief en de doelen van de doelgroepen (wijk- en wijkbewoners), de participanten of dienstverleners die vanuit het MFC opereren en de doelstellingen van de exploitant (gemeente). Doelstellingen voor wijk en wijkbewoners Het MFC is een bruisend centrum en dé locatie waar bewoners heen gaan voor onderwijs, opvang, ontmoeting, activiteiten, hulp, cliëntondersteuning en informatievoorziening: Aanbod van basisonderwijs (een nieuwe wijkschool), aanbod voor peuters, faciliteiten voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, medische basiszorg en preventie voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit alles in de vorm van een onderling afgestemd programma. Fysiek onderkomen voor diverse bewonersinitiatieven, denk aan ruimte voor vergaderen, creatieve en educatieve activiteiten, sport en ontspanning (cateringfaciliteiten), ontwikkelen van nieuwe ideeën, aanbieden en vinden van hulp en ondersteuning en een informatiepunt waar bewoners én professionals informatie kunnen halen én aanbieden. Het MFC leidt tot betere dienstverlening: voor alle doelgroepen is duidelijk waar zij moeten zijn, het aanbod is beter bereikbaar in tijd en plaats en bezoekers komen makkelijker in aanraking met diverse voorzieningen. Doelstellingen voor de participanten Het MFC stimuleert en vergemakkelijkt de inhoudelijke samenwerking en afstemming tussen dienstverleners als het gaat om programmering. Het MFC dient het vormen van twee effectieve netwerken te stimuleren die beide functies (Brede School en Hart van de Wijk ) in gezamenlijkheid vormgeven. Het MFC stimuleert en faciliteert de participanten tot praktische samenwerking. Doelstellingen voor de exploitant Het MFC wordt budgetneutraal en op termijn kostendekkend geëxploiteerd. De MCF s bieden passende capaciteit voor uitoefening van de beoogde functies. Vanuit exploitatie oogpunt stelde de gemeente Arnhem zich de volgende doelen en uitgangspunten: Er is structureel financiële dekking voor de jaarlijkse kosten van de gebouwen. De jaarlijkse kosten die samenhangen met het gebruik van de MFC s worden voor het grootste deel gedekt vanuit inkomsten van gebruikers (servicekosten van participanten en overige inkomsten), aangevuld met een structurele gemeentelijke bijdrage van ,- per MFC waar bestaande gebruikers worden gehuisvest (zie onder andere Evaluatie Brede School Ontwikkeling, 2005). Bij een MFC wordt ook nadrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid van commerciële exploitatie ten behoeve van derden (IHP, 2009). De MFC s bieden voldoende capaciteit voor uitoefening van de beoogde functies. 2 De doelstellingen en uitgangspunten van de Arnhemse MFC s zijn niet in één document gevat. Deze inventarisatie is gebaseerd op diverse documenten (zie bronnenlijst).

6 Daarnaast is gekeken in hoeverre de volgende, belangrijke randvoorwaarden en succesfactoren ook daadwerkelijk zijn ingevuld: 6 Er is een effectief en ondersteunend beheermodel. Er is een visie waarop gestuurd wordt. Functionaliteit van het gebouw. Concurrerende locaties worden zoveel mogelijk gesloten. In de komende hoofdstukken leest u de bevindingen.

7 De prestaties op doelstellingen 7 Voor wijk en wijkbewoners Er wordt voor zover bekend geen systematisch onderzoek gedaan naar klanttevredenheid of ervaringen met de MFC s. Alleen voor de Malburcht is eenmalig een Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Er is wel inzicht in leerlingaantallen en de herkomst van leerlingen. Bezoekersaantallen voor overige activiteiten worden niet bijgehouden. Onderstaande gegevens zijn dan ook gebaseerd op gesprekken met de sleutelfiguren en informatie vanuit het verhuursysteem van het Sportbedrijf. Nagenoeg alle sleutelfiguren waarmee is gesproken, vinden dat de gebouwen een zeer positieve impuls geven aan de wijk. Het zijn mooie gebouwen, ankerpunten met een positieve uitstraling die iets hebben toegevoegd aan de wijk. In alle MFC s zijn de oorspronkelijke participanten gehuisvest. In enkele MFC s is dat inmiddels uitgebreid (zie tabel 2). De meeste MFC s met uitzondering van De Symfonie - hebben het imago van een school of school-plus; niet van een wijkaccommodatie. De doelgroep 0 tot 12 jaar en ouders hebben veel profijt gehad van de MFC s. Deze bieden over het algemeen een sterk aanbod van onderwijs, opvang en buitenschoolse activiteiten. Doorlopende leerlijnen en dagarrangementen komen makkelijker tot stand, gezamenlijke programma s komen langzamerhand van de grond. Alles wat kinderen en ouders nodig hebben is in de MFC s makkelijk en snel bereikbaar. De indruk is dat hier ruimschoots gebruik van wordt gemaakt. Uit de interviews blijkt dat het bereik van de kindvoorzieningen (School, Kinderopvang en Peuterspeelzaal, kinderactiviteiten na schooltijd) groot is en op een aantal MFC s toeneemt. Gevolg is wel dat er in een aantal MFC s een tekort aan onderwijsruimte is of dreigt (De Salamander en De Spil). De indruk is dat kinderen en ouders over het algemeen tevreden zijn met het aanbod op één locatie. De meerwaarde voor ouders en kinderen is ook dat eventuele problemen sneller worden opgemerkt en worden opgevolgd. Vanuit de MFC s vinden belangrijke activiteiten plaats waar een deel van de wijkbewoners gebruik van maakt. Zo ontwikkelt en biedt Stichting Rijnstad vanuit diverse MFC s activiteiten in het kader van jongeren- en participatiewerk. Deze zijn specifiek gericht op jongeren en volwassenen die een steuntje in de rug nodig hebben met het oog op participatie. Daarnaast heeft het opbouwwerk een plek in de MFC s. De opbouwwerker behartigt de belangen van groepen bewoners op het gebied van wonen, samenleven en voorzieningen. Naast de activiteiten van Rijnstad worden de MFC s incidenteel gebruikt voor activiteiten vanuit de wijk (zie tabel 2). De MFC s huisvesten een beperkt aantal commerciële aanbieders. Overigens zijn in de aandachtswijken, waaronder Malburgen, Presikhaaf en het Broek geen wijkverenigingen actief. Rijnstad treedt in deze wijken op als organisator van activiteiten. In Schuytgraaf is wel een wijkvereniging.

8 Voor activiteiten van overige wijkbewoners worden de MFC s relatief weinig gebruikt. Met uitzondering van sport zijn de MFC s voor de meeste wijkbewoners geen voor de hand liggende locatie voor ontspanning, ontmoeting, vergaderen of andere activiteiten. 8 De MFC s huisvesten geen informatiepunt op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het Hart van de Wijk richt zich onder andere op het realiseren van laagdrempelige toegang tot informatie over sociale wijkvoorzieningen, onder andere WMO-startpunten en CJG s ( Hart van de Wijk methodiek ter versterking van wijkvoorzieningen, 2009). Uit de gesprekken blijkt dat de locaties verschillend worden ervaren (zie tabel 1). Tabel 1. Wijkfunctie per MFC (Bron: gesprekken) Presikhaven Buiten de Brede School is de functie van het MFC voor de wijkbewoners beperkt (sportclubjes en schilder/houtbewerkingsclub). Het aanbod voor volwassenen is afgebouwd. Het is voor jongeren, volwassenen en nietouders niet dé plek geworden voor activiteiten, om elkaar te ontmoeten, voor informatie en hulp. Dat was wel de intentie in de oorspronkelijke opzet. Ouderen maken niet of nauwelijks gebruik van het MFC. De bibliotheek is de enige en dus belangrijke partner in het MFC waarvan deze doelgroepen wel gebruik maken en wijkbewoners binnenhaalt. In de wijk vinden diverse activiteiten plaats in andere accommodaties. De Malburcht De indruk is dat - buiten de schoolfunctie - de functie van de Malburcht voor de wijk afneemt en dat nog maar weinig bewoners er gebruik van maken. De Malburcht is geen ontmoetingsplek voor wijkbewoners; er is overdag nauwelijks tot geen activiteit. Indruk is dat er grote concurrentie is met andere wijkaccommodaties zoals het Bruishuis en wijkcentrum de Hobbit. Wel verzorgt Rijnstad diverse activiteiten in de avond. Hiervoor is de aula zeer in trek. Volgens betrokkenen is er nauwelijks aanbod dat aansluit bij de interesse en vraag van de wijkbewoners van vandaag. De Spil Het MFC krijgt langzamerhand buiten de Brede School betekenis voor de overige wijkbewoners. Dit wordt in diverse gesprekken bevestigd. Het Hart van de Wijk komt langzamerhand van de grond. Enkele actieve bewoners spelen hierin een belangrijke rol. De Salamander De Salamander functioneert voornamelijk als Brede School. Een bredere wijkfunctie heeft het MFC vooralsnog niet of nauwelijks: voor de wijk heeft het gebouw weinig faciliteiten. Na schooltijd wordt de Salamander in beperkte mate gebruikt door de wijk en op de wijk gerichte organisaties. Veel multifunctionele ruimte wordt gebruikt door de school waardoor het realiseren van de wijkfunctie onder druk staat. De indruk is dat wijkbewoners zich er niet thuis of niet welkom voelen. De wijkactiviteiten vinden verspreid over de wijk plaats. De Symfonie Hoewel Hart van de Wijk niet expliciet een doelstelling was van de Symfonie wordt deze accommodatie - volgens diverse sleutelfiguren - meer als een wijkgebouw ervaren. Echter wel voor een kleine groep van dezelfde mensen. Wijkbewoners kunnen overdag en s avonds in het wijkcentrum terecht voor spreekuur (logopedist), bijeenkomsten (o.a. wijkplatform), een drankje (koffieuurtje), trainingen (Volare), cursussen en informatie (gemeenschappelijke activiteitenkalender). Het wijkcentrum profileert zich als multicultureel. Maar de verschillende culturen maken afzonderlijk gebruik van het wijkcentrum. Het wijkcentrum wordt in hoofdzaak gezien als de ontmoetingsplek voor de Turkse gemeenschap van het Arnhemse Broek. De mensen die komen voelen zich thuis en vinden dat het MFC hun plek is. Ze kunnen zo naar binnen lopen, maken een babbeltje en er zijn speelmogelijkheden voor hun kinderen. De beheerder spreekt mensen aan als ze binnen komen en dit wordt als prettig ervaren.

9 Tabel 2. Belangrijkste gebruikers van de MFC s Gebruikers (Bron: Sportbedrijf, gemeente Arnhem) 9 Presikhaven De Malburcht De Spil De Salamander De Symfonie Participanten Vaste gebruikers Gebruikers (incidenteel en regelmatig) AMG Schmidtschool (o) Logopedie (o)* Bewoners (W) Ggroepen kinderen (W) Lourdesschool (o) EHBO-vereniging (o)* Diverse Stichtingen Rijnstad wijkcentrum (o/a/) Rijn IJssel (o)* Verenigingen van eigenaren Rijnstad Peuterspz.(o) Stap (o)* City Works- Winkelstraatmanagement Ph Rijnstad Jongerenwerk (m/a) Bibliotheek (openingstijden) Skar KDV + BSO (o) CJG (o)* STMG (o) Politie (o) Sportbedrijf Margarethaschool (o) Monchyschool (o) Rijnstad wijkcentrum (o/a/w) Rijnstad Peutersplz.(o) Skar kinderopvang en BSO(o) STMG (o) Sportbedrijf Pastoor van Arsschool (o) Monchyschool (o) Rijnstad wijkcentrum (o/a/w) Skar (o) SPA (o) Sportbedrijf Schatgraaf (o) Arabesk (o) Skar KDV + BSO (o) SPA (o) Sportbedrijf St. Paulusschool (o) Rijnstad wijkcentrum Rijnstad Peutersplz. Sportbedrijf CJG (o)* Lindenhout (o)* Beca 2000 (a)* Budo Ver. Arnhem Zuid (a)* Voedselbank (o)* Skar BSO (o)* Wijkbeheer (o/a) Logopedie (o)* Arnhems Klarinettenkoor (a)* Skar BSO (o)* Fysiotherapie (o)* Stg. Kunstbedrijf, dans (m/a)* Stg. Kunstbedrijf, muziekles (m/a) * Spaanse les (a)* Yoga lessen (a)* Wijkplatvorm Malburgen (o/a) Wijkplatvorm Malburgen Immerloo, Duifje (o/a) Wijkbeheer Malburgen West (o/a) Bewonersvereniging Stadeiland (o/a) Ver. Van Eigenaren (a) Gemeente Arnhem (o/a) Rescue Christian Ministry (W) Rijn IJssel (o) Bewonerscomm. Malburgen West (a) Wijkplatform Malb, Immerloo, Duifje (a) Ver. Van Eigenaren (a) Wijkvereniging Schuytgraaf** (a) Wijkplatform Schuytgraaf (o) Overdag (a) Avond (m) Middag (W) Weekend *Uitbreiding van het oorspronkelijke programma

10 Voor Participanten 10 Uitgangspunt voor de Brede School en Hart van de Wijk is samenleven, waarbij ieder lid van de leefgemeenschap zijn eigen expertise inbrengt voor een gedeeld belang. De achterliggende gedachte van een MFC is dat fysieke nabijheid van diverse organisaties uit de keten sneller leidt tot onderlinge samenwerking en dat dat een meerwaarde is voor de doelgroep. In de gesprekken met sleutelfiguren is nagegaan wat de MFC s hebben bijgedragen aan deze samenwerking. Dat levert het volgende beeld op: De meeste professionals op de locatie ervaren de MFC s als een prettige werkplek. Door de uitstraling van het gebouw leveren MFC s ook een positieve bijdrage aan het imago van de afzonderlijke organisaties. Dat is winst van het MFC. Ondanks dat de meeste participanten meerwaarde zien en ervaren, spreekt uit de interviews dat het initiatief voor succes bij de gemeente ligt. Inhoudelijke samenwerking op locatie In de meeste MFC s hebben de scholen een bepalende rol. De MFC s hebben sterk bijgedragen aan inhoudelijke samenwerking. Met name de fysieke koppeling van school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal wordt door diverse sleutelfiguren als zeer waardevol ervaren: de warme overdracht is intensiever en problemen worden sneller gesignaleerd en opgevolgd. Ook het kinderwerk heeft zich steviger kunnen positioneren. Ouders worden voor zover mogelijk actief bij het programma betrokken. Tegelijkertijd blijkt dat met de fysieke nabijheid ook bijdraagt aan sterkere onderlinge rivaliteit, concurrentie en streven naar autonomie. Dat is het sterkst merkbaar bij de scholen. In Arnhem zijn in de MFC s twee scholen gehuisvest, ieder met eigen levensbeschouwelijke visie. Uitgangspunt van het gemeentelijke beleid is immers: iedere wijk een school, zonder de keuzevrijheid van onderwijs geweld aan te doen. In een aantal MFC s leidt dit tot spanning omdat beide scholen verzekerd willen zijn van een bepaalde leerlingenstroom. Gezamenlijke huisvesting in een MFC maakt de concurrentie zichtbaarder, zeker wanneer het aantal leerlingen van één van beide scholen achterblijft ten opzichte van de ander (de gemeente heeft overigens geen rol bij de verdeling van leerlingen over de scholen). Daarnaast worden beide scholen gedwongen met hetzelfde kinderdagverblijf zaken te doen en samen te werken (overigens in het voordeel van het kinderdagverblijf). Er is nauwelijks sprake van samenwerking tussen professionals om de MFC s breed voor de wijkbewoners te exploiteren en om in gezamenlijkheid een gevarieerd wijkprogramma te realiseren. Geen van de organisaties voelt zich hier verantwoordelijk voor.

11 Praktische samenwerking participanten De potentiële voordelen van een MFC worden nog onvoldoende benut. Veel monofunctionele ruimte blijft ongebruikt op tijden dat het programma deze ruimte niet nodig heeft. De leslokalen van de scholen bijvoorbeeld worden zover bekend na schooltijd niet gebruikt voor andere lessen of cursussen. Daarnaast hebben diverse scholen nog eigen docentenkamers en bespreekkamers. Ook geven diverse medewerkers aan dat zij steeds minder gebruik maken van de flexruimten. Participanten komen moeilijk tot afspraken over de inrichting van de multifunctionele ruimten of over gezamenlijk gebruik en financiering van materialen en faciliteiten. Denk hierbij aan de keuken, het computerlokaal of het horecagedeelte. De verantwoordelijkheid voor inrichting is niet duidelijk belegd en er zijn vooralsnog geen afspraken over gezamenlijke financiering en exploitatie ervan. Hetzelfde geldt voor het gebruik van bijvoorbeeld beamers, kantoorartikelen etc. Wel is er overeenstemming over de inzet van de schoolconciërge voor het beheer van het gehele MFC. 11 Voor de exploitant Investering en dekking realisatie MFC s Met uitzondering van de Symfonie is de gemeente Arnhem eigenaar van de MFC s. De Symfonie is ontwikkeld door Vivare. Hier is sprake van een Vereniging van eigenaren waarbij Delta eigenaar is van de school, de gemeente van de sportaccommodatie en Rijnstad van het wijkcentrum. De Symfonie is daarom niet in de financiële analyse betrokken. De MFC s zijn binnen de budgetten gerealiseerd. Onderstaande tabel geeft inzicht in de investering en de dekking ervan. Voor een belangrijk deel is ook door derden bijgedragen aan de dekking (verkoopopbrengsten, rentebaten, EFRO-subsidie of bijdragen van het Rijk). Tabel 3. Investering en dekking realisatie MFC s, in miljoenen euro s (Bron Dienst MO, gemeente Arnhem) MFC Totale kosten Dekking gemeente Dekking derden Presikhaven De Malburcht De Spil 8.4 0,5 7.9 De Salamander ,08 De Symfonie Overigens zijn de bouwkosten van een MFC doorgaans niet lager dan de kosten voor het bouwen van afzonderlijke voorzieningen (zie ook tussenrapportage Brede School ontwikkeling 2008). Hoewel veel compacter wordt gebouwd, in principe ruimte wordt bespaard door het toepassen van multifunctionele ruimten en met het MFC een minder complexe infrastructuur voor wijkvoorzieningen nodig is, vraagt een dergelijk gebouw om specifieke faciliteiten waardoor de investering uiteindelijk vergelijkbaar is. Zaken zoals beveiliging, compartimentering en welstandseisen verhogen de kosten.

12 Kosten van het gebouw/vastgoed Sinds 2011 voert het Vastgoedbedrijf (VBA) de gebouwgebonden exploitatie van de MFC s. Het vastgoedbedrijf administreert per pand waardoor inzage in de gebouwgebonden exploitatie zichtbaar uit de financiële administratie te halen is. De totale kosten voor de gebouwen bedragen in ,- (Bron VBA, gemeente Arnhem). Hierbij moet worden aangetekend dat het hier om een momentopname gaat. Vooral de onderhoudskosten fluctueren jaarlijks al naar gelang de onderhoudsbehoefte. Deze kosten zijn volledig gedekt in de begroting. Voor het grootste deel zijn dit baten van verhuur en budgetten voor onderwijshuisvesting. Gebruiks- en bedrijfsexploitatie Sinds 2010 is het beheer en de exploitatie van het gebruik van MFC s met een school- én wijkfunctie (met uitzondering van de Symfonie) tijdelijk ondergebracht bij het Sportbedrijf. Uit de gesprekken en de aangeleverde informatie blijkt het volgende: 12 De totale kosten voor het gebruik van de vier MFC s zijn gemiddeld euro per jaar. Deze kosten zijn volledig gedekt in de gemeentelijke begroting. Voor een belangrijk deel worden deze kosten gedekt door de servicekosten van de participanten. Hiervoor stelt de Gemeente (het Sportbedrijf) servicecontracten op met de gebruikers. Zij betalen 44,79 (excl. btw) per m2 bruto vloeroppervlak (prijspeil 2010), met uitzondering van de scholen. De scholen betalen 41,= (excl. btw) per m2. Dit is gelijk aan de VELO vergoeding van het Rijk plus 10%. Daarnaast dekken de opbrengsten van incidentele verhuur van de multifunctionele ruimten een deel van de beheerkosten van de MFC s. Omdat bovengenoemde inkomsten onvoldoende zijn om de werkelijke kosten te dekken (de werkelijke kosten bedragen 63,- euro per m2), is structureel euro in de gemeentebegroting/mjpb opgenomen als bijdrage aan het beheer (ruim ,- per MFC). Hiermee zijn de totale kosten gedekt. Tabel 5. Overzicht van de exploitatielasten en -baten o.b.v. gemiddelde kengetallen omgerekend naar één kalenderjaar. (Bron Sportbedrijf, gemeente Arnhem) MFC Totale kosten Totale dekking Exploitatieresultaat Servicebijdragen Verhuur incidenteel Overige inkomsten Bijdrage gemeente Totaal Per MFC Presikhaven De Malburcht De SPIL De Salamander Servicebijdragen en inkomsten incidentele verhuur Bijdrage gemeente Dekking %

13 Dit bedrag is hoger dan de bedoeling was. Aanvankelijk (bij de bouw van de eerste MFC s) is in de begroting rekening gehouden met een exploitatietekort van ,- per MFC. Voor 4 MFC s betekent dit een structurele bijdrage van ,- 3 ; de praktijk zou moeten uitwijzen of dit een juiste aanname is). Voor De Salamander is een hoger bedrag gereserveerd, namelijk ,- plus een bedrag van ,- voor de beheerdersfunctie. De redenering hierbij was dat de Salamander een MFC is in een nieuwe wijk met nieuwe gebruikers, zonder bestaande budgetten. Voor een volledige dekking van de kosten is vervolgens euro budget toegevoegd (Bron Dienst MO). Met dit budget zijn weliswaar de gebruikerskosten voor de huidige MFC s gedekt, dit budget is niet voldoende om de exploitatie van toekomstige MFC s mogelijk te maken. Voor toekomstige MFC s is per MFC (van ong m2) jaarlijks gemiddeld ongeveer euro extra nodig is om de kosten van het gebruik volledig te kunnen dekken (Bron: Sportbedrijf, gemeente Arnhem). Hierbij merken de onderzoekers op dat dit geldt voor de huidige beheerorganisatie, huidige taakomschrijving en huidige gemiddelde inkomsten van servicekosten incidentele verhuur. 13 De gebouwen blijken duurder in gebruik dan aanvankelijk werd verondersteld. Uit diverse gesprekken is gebleken dat tijdens de ontwerpfase (waar alle beoogde structurele gebruikers van de panden intensief bij betrokken zijn geweest) onvoldoende gestuurd is op de uiteindelijke kosten van het gebruik van de MFC s. Exploitatie-effecten van het ontwerp zijn onvoldoende voorzien of erkend. Pas na ingebruikname werden de werkelijke kosten duidelijk. Bezetting van de capaciteit Op basis van gegevens van het Sportbedrijf is in kaart gebracht in welke mate de onderwijslokalen in gebruik zijn. Hieruit blijkt dat er nagenoeg geen leegstand is. In De Salamander is duidelijk een tekort aan onderwijsruimte. De Arabesk heeft inmiddels voldoende leerlingen om een 21 ste lokaal te vullen. Dit dreigt ten koste te gaan van de wijkfunctie. Ook de Spil loopt tegen haar grenzen aan. 3 Dit bedrag is berekend door Hospitality Consultants voor de pilot MOZC Graslaan; zij adviseerden jaarlijks dit extra bedrag voor extra kosten te reserveren (zie Evaluatie Brede School Ontwikkeling, 2005).

14 Tabel 6. Bezetting van schoollokalen (Bron: Sportbedrijf Arnhem) MFC School Aantal lokalen Toegekend aan school Leegstand Presikhaven Lourdesschool De Spil De Malburcht De Salamander AMG Schmidtschool Pastoor van Arsschool Monchyschool Margarethaschool Monchyschool Arabesk De Schatgraaf Invulling Lourdes 0,5, 25% speellokaal AMG in ruil voor 50 speellokaal en personeelskamer 1 leegstand lokaal van Monchyschool in gebruik. 2 structureel verhuurd aan Lindenhout 2 in gebruik door Rijnstad PSZ 1 in gebruik van Margarethaschool 1 incidentele verhuur met 3 vaste middagen SKAR a 4,5 uur. 4 noodlokalen, 3 MF lokalen in gebruik 4 noodlokalen in gebruik Resterende leegstand ,

15 Kwaliteit van randvoorwaarden 15 Is het beheermodel ondersteunend aan de doelstellingen? MFC s zijn complexe gebouwen. In één gebouw diverse functies onderbrengen, uitgevoerd door verschillende organisaties, gericht op samenwerking, vanuit eigen culturen, met een eigen dynamiek en met diverse bezoekersstromen. Dat stelt hoge eisen aan het beheer, de coördinatie en de aansturing. In Arnhem is het organiseren van het beheer met vallen en opstaan tot stand gekomen. Iedereen begon immers vol enthousiasme aan het MFC-avontuur, echter ervaring had niemand. Vanaf het begin is aangestuurd op het oprichten van een stichting voor het beheer en de exploitatie van de MFC s (participanten: Delta, De Basis, Fluvius, Rijnstad, Kinderopvang SKAR en SPA). Omdat dat niet snel genoeg van de grond kwam, werd bij oplevering van de Malburcht, aan Stichting Rijnstad gevraagd het beheer op te pakken. Al snel werd duidelijk dat alle participanten inbreng wilden als het ging om het inzetten van de gemeenschappelijke en multifunctionele ruimten. Toen is alsnog gepoogd de stichting van de grond te krijgen. Het idee van de stichting was dat hiermee samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid beter geborgd konden worden en dat zo een beheerorganisatie op locatie makkelijker zou zijn in te richten. Verder werd afgesproken dat de stichting ook winst zou maken, die ten goede zou komen aan de stichting. Het regelen van de oprichting van de stichting was een heel eind gevorderd. Uiteindelijk kwamen de partijen echter niet tot een overeenkomst. Er bleek onderling te weinig vertrouwen. Daarnaast werd verschillend aangekeken tegen de financiele risico s (zie Tussenevaluatie Brede School Ontwikkeling, 2005). Na enkele tussenoplossingen is het gebruikersbeheer van de MFC s (met uitzondering van de Symfonie) sinds 2010 tijdelijk belegd bij de gemeente (Sportbedrijf Arnhem). Uitgangspunt voor de positionering bij Sportbedrijf Arnhem was, dat er eenzelfde werkwijze wordt gehanteerd als voor de andere accommodaties van Sportbedrijf Arnhem. Dit houdt in dat gezorgd wordt dat de gebouwen schoon, heel en veilig zijn. De ontwikkeling van de rol van de MFC s in relatie tot Hart van de Wijk is niet bij het Sportbedrijf Arnhem belegd (zie collegenota december 2010: Positionering werkorganisatie beheer en exploitatie Multifunctionele Centra). Hiermee werd gekozen voor een professioneel model waarin professionals de MFC s deels op afstand beheren. Dit in tegenstelling tot een gebruikersmodel, waarin de participanten en vaste gebruikers het gebouw in gezamenlijkheid beheren en exploiteren, iedereen meehelpt en waarin ook ruimte is om vrijwilligers in te zetten. Het huidige reserveringssysteem: gebruik van (multifunctionele) ruimte In de praktijk regelt de gemeente (uitgevoerd door Sportbedrijf Arnhem) het gebruik van de ruimten. Sinds april 2011 hanteert de gemeente een nieuw systeem voor het inventariseren van ruimtebehoefte en het toekennen en inplannen van ruimten. Dit systeem is gebaseerd op reservering. Verreweg het grootste deel van de ruimte in de MFC s wordt door de participanten structureel afgenomen voor het realiseren van hun core business. Deze ruimte is vooraf overeengekomen en contractueel vastgelegd. Voor de scholen is dit

16 gebaseerd op het aantal verwachte leerlingen. Voor de overige participanten is dit gebaseerd op inschattingen van gebruik. Voor een aanzienlijk deel wordt de ruimte mono-functioneel gebruikt, zoals het geval is bij onderwijslokalen. Deels worden deze ruimten ingezet voor verschillende activiteiten (multifunctioneel), dit geldt bijvoorbeeld voor de ruimten die Rijnstad afneemt. Afhankelijk van het MFC vindt hier kinder-, tiener-, jongeren- en participatiewerk plaats waar bewoners tegen betaling van contributie gebruik van kunnen maken. Het uitgangspunt van de MFC s is dat het resterende deel van de vierkante meters beschikbaar en geschikt is voor incidenteel gebruik en voor diverse doeleinden zoals bewonersinitiatieven. Ieder gebruik van deze multifunctionele ruimten vindt plaats op basis van reservering bij het sportbedrijf. Participanten hebben het eerste recht op reservering en hebben recht op een bepaald aantal uur gebruik van de multifunctionele ruimte (de kosten zijn deels structureel gezamenlijk gedekt). Dit gebruikersrecht is contractueel vastgelegd. Voor al het gebruik daarboven worden bij de participanten extra kosten in rekening gebracht. Het incidentele gebruik van de multifunctionele ruimten door derden, waaronder bewoners en bewonersorganisaties, wordt volgens een bepaald tarievensysteem in rekening gebracht. In principe loopt dit via het sportbedrijf. 16 Gebruik van de multifunctionele ruimten vindt plaats op basis van een jaarplanning (de behoefte wordt jaarlijks in mei geïnventariseerd). Hierbij wordt een primaatregeling toegepast die is vastgelegd in het verhuurreglement: Eerst de scholen (voor wat betreft klas-, flex-, speellokalen en aula), vervolgens: sociaal-/culturele instellingen andere participanten derden zijnde (non-profit) particulieren, verenigingen e.d. uit de gemeente Arnhem derden zijnde (profit) particulieren e.d. uit de gemeente Arnhem derden van buiten de gemeente Arnhem. De praktijk van alle dag Het exploitatiemodel dat de gemeente hanteert, verduidelijkt de werkelijke kosten van het gebruik van ruimte,uitgaande van de huidige beheeractiviteiten. Het systeem leidt er ook toe dat de gebruiker betaalt en dat was voorheen niet altijd het geval. Dat is op zich winst. Hiermee wordt tegelijkertijd een al langer bestaand knelpunt zichtbaar, namelijk dat de budgetten van participanten (met name de scholen) vaak ontoereikend zijn voor het gebruik van extra ruimte. Het gevolg is dat er onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de multifunctionaliteit die het gebouw biedt.

17 Het reserveren van ruimte van de multifunctionele ruimten wordt vooralsnog als lastig, vervelend en bureaucratisch ervaren. Zowel door professionals als door bewoners(organisaties). Veel participanten en medewerkers op de locaties beamen wel dat zij nog met het reserveringssysteem moeten leren omgaan. 17 Het systeem wordt ervaren als onpersoonlijk en draagt er niet aan bij dat bewoners het MFC zien als hun gebouw. Hier is wel sterk behoefte aan. Men ervaart het systeem niet als ondersteunend voor de flexibiliteit die de dagelijkse praktijk vaak vraagt. Een jaar vooruit plannen en daarnaast moeten reserveren als extra ruimte nodig is, vindt men niet praktisch. Het sluit onvoldoende aan bij de praktijk van alledag en draagt niet bij aan de flexibiliteit die nodig is. Direct in onderling overleg gebruik maken van de ruimte is niet mogelijk. Het idee van de MFC s is: veel flexruimten zodat iedere vaste gebruiker ruimer in zijn jasje zit en snel kan inspelen op een fluctuerende vraag,je kunt plotseling ruimte nodig hebben en die moet je dan ook ter beschikking hebben. In een aantal MFC s (Malburcht, Presikhaven) is wel genoeg ruimte, echter het beheermodel maakt het direct gebruik ervan onmogelijk. In de Symfonie wordt dit anders beleefd omdat daar voldoende monofunctionele ruimte is en het beheermodel daar minder formeel is, kun je de gevraagde flexibiliteit waarmaken. De tarieven die de gemeente in rekening brengt worden door incidentele gebruikers als een te hoge drempel ervaren. Terwijl de gemeente (het sportbedrijf) wel verschillende tarieven hanteert (basis, gesubsidieerd, commercieel). Wellicht gaat het hier om beeldvorming. Gevolg is wel dat men veelal uitwijkt naar andere locaties. Diverse gesprekken maken het aannemelijk dat bewoners en bewonersorganisaties de procedure voor het in gebruik nemen van een ruimte onvoldoende duidelijk en te ingewikkeld vinden: bij wie moeten zij zijn? Als Rijnstad participant is, kunnen bewoners bij hen terecht, bijvoorbeeld in het kader van het participatiewerk. In die gevallen wordt contributie betaald. Dat geldt alleen als het gaat om activiteiten of initiatieven die meerwaarde opleveren voor de wijk en waarbij agogische hulp wordt geboden. In alle andere gevallen moet het gebruik van ruimte bij het sportbedrijf worden gehuurd. In die gevallen betaalt men een tarief dat hoger is. Uit de gesprekken blijkt dat de criteria in de praktijk vaak moeilijk zijn toe te passen. Soms is er zelfs sprake van toeval of men Rijnstad of het sportbedrijf benadert. Geconstateerd wordt dat procesafspraken niet helder genoeg zijn. Het wordt als een gemis ervaren dat er geen overleg is tussen de gebruikers onderling over het gebruik van de ruimten. Sommige activiteiten laten zich moeilijk achter elkaar plannen (denk bijvoorbeeld aan kinderwerk en een vergadering). Men vindt dat met het huidige reserveringssysteem hier onvoldoende rekening mee wordt gehouden. De nadruk ligt teveel op het dekken van de kosten en te weinig op de functionaliteit van de activiteit. Effectief beheer op de locaties Voor het beheer op locatie is vanuit het sportbedrijf op iedere MFC (uitgezonderd de Symfonie) een beheerder van Sportbedrijf Arnhem aanwezig. Daarnaast zijn conciërges van de scholen en een beheerder van Rijnstad aanwezig. De conciërges

18 zijn er in principe voor de scholen. Met de scholen is overeengekomen dat 20% van de conciërge-uren beschikbaar zijn voor algemeen beheer. Uit de gesprekken komt het volgende beeld naar voren: 18 Over het algemeen is men positief over de samenwerking op locatie. De aanwezigheid van meerdere beroepsmatige beheerders (gemeente, Rijnstad en scholen) vraagt om goede afspraken. Zij worden niet door één opdrachtgever aangestuurd. In de dagelijkse praktijk is daardoor niet altijd duidelijk wat men van hen mag verwachten. Het komt geregeld voor dat ruimtes niet klaar zijn voor gebruik. Met name de beheerder van het sportbedrijf en de beheerder van Rijnstad proberen het op de werkvloer samen zo goed mogelijk te regelen. Echter omdat zij ieder vanuit hun eigen organisatie en vanuit een eigen taakomschrijving worden aangestuurd, lopen ze hierbij tegen grenzen aan. Receptie en ontvangst: de receptie of balie wordt bemenst door de beheerder van het sportbedrijf. Deze wordt niet ervaren als de gastheer (is ook niet zijn of haar opdracht) waar echter wel sterke behoefte aan is bij veel participanten en gebruikers. Iemand die bezoekers opvangt, die de weg wijst, nadenkt over wie het beste welke ruimte kan nemen, zorgt dat de deur van de ruimte open is en dat alles in de ruimte klaar staat (is niet altijd het geval). Een aantal sleutelfiguren geeft aan dat het model niet bijdraagt aan het realiseren van een gedeelde verantwoordelijkheid voor het pand. Voorbeelden die worden aangedragen zijn: het aan- en uitzetten van de verwarming, het in orde maken/voorbereiden van de ruimten etc. Gebouwen worden allen als schoon en veilig ervaren. Uit meerdere gesprekken blijkt dat reparaties lang duren. Openstelling in de avonden Uit de gesprekken en uit informatie van het sportbedrijf blijkt dat alle MFC s s avonds in min of meerdere mate worden gebruikt. De gebouwen zijn dan vaak volledig in bedrijf (verlichting, verwarming en beheer), ook als er maar weinig mensen aanwezig zijn. De verwarming heeft een bouwtechnische oorzaak en dit is alleen het geval bij de oudere MFC s. De nieuwere MFC s zijn in compartimenten gebouwd en de verwarming kan daarom in zones geregeld worden. Dit leidt tot lagere kosten. Delen kunnen worden afgesloten. Daar speelt dat dus minder. De gemeente baseert zich op de gebruikersvergunning voor het inzetten van een beheerder. Hierin is bepaald dat een beheerder aanwezig dient te zijn in het geval het gebouw gebruikt wordt voor kinderopvang of basisonderwijs. Visie, sturing en coördinatie Sturing en coördinatie op de programmering, activiteiten en dienstverlening zijn belangrijke randvoorwaarden voor het realiseren van de genoemde doelstellingen van de MFC s. Dit vraagt om het beleggen van een heldere opdracht, het benoemen van het te verwachten resultaat en het in kaart brengen wat daar voor nodig is in termen van aanbod en ruimte. Vervolgens dienen er afspraken vastgelegd te worden over ieders bijdrage en een heldere overlegstructuur.

19 Voor wat betreft de Brede School lijkt deze randvoorwaarde voldoende te zijn ingevuld. De scholen hebben een heldere visie en opdracht vastgelegd in werkplannen en er is sprake van een organisatie die in toenemende mate vorm krijgt en waarin de Brede School coördinatoren op locatie sturing geven aan het proces. In de loop van de bouwtrajecten van de MFC s is de Brede Schoolontwikkeling geconcretiseerd en gefaciliteerd door de inzet van de Brede schoolcoördinatoren, waarvoor door de gemeente budget werd vrijgemaakt. Zij hebben de taak de Brede School-ontwikkeling te stimuleren, ook binnen de MFC's. Hun toegevoegde waarde wordt alom bevestigd. Zij hebben goed zicht op wat nodig is voor de doelgroep en sturen erop dat dit wordt geregeld. Voor het realiseren van de wijkfunctie en Hart van de Wijk wordt op alle locaties sturing en coördinatie gemist. Het Hart van de Wijk is niet geconcretiseerd en ook niet gefaciliteerd. Per locatie ontbreekt een visie, formule of filosofie (bijvoorbeeld een breed of juist een specifiek thematisch aanbod voor bepaalde groepen, zoals sport, cultuur, zorg en welzijn). Daarnaast mist men een centrale aansturing (zowel inhoudelijk als praktisch, zowel vanuit het beleid als op locatie). De Brede School coördinatoren hebben niet als taak ook de wijkfuncties te coördineren. Diverse sleutelfiguren geven ook aan dat een heldere opdracht om vanuit het MFC te werken en aan te sturen op het realiseren van Hart van de Wijk en wijkbewoners(groepen) binnen te halen, onvoldoende is geformuleerd en is belegd. Het gevolg is dat geen van de participanten actie onderneemt. Maar ook dat er op locatie geen centrale sturing en coördinatie is om vanuit visie activiteiten te ontwikkelen. Het ontwikkelen van de wijkfunctie is volledig afhankelijk van individuele enthousiaste bewoners en professionals die hier vervolgens onvoldoende in (kunnen) worden gefaciliteerd (voorbeeld De Spil). 19 Iemand die naar de wijk kijkt, ogen en oren open heeft, weet wat er speelt in de wijk, wat er leeft onder de wijkbewoners en waar interesse voor is en die van daaruit het MFC helder positioneert, wordt als zeer welkom ervaren. Want dat is de andere kant van het verhaal: diverse sleutelfiguren bevestigen het potentieel van de MFC s voor de wijk. Deze situatie is voor een belangrijk deel te verklaren uit de omstandigheden waaronder de MFC s tot stand zijn gekomen. In de Arnhemse situatie was de druk om snel te komen tot nieuwbouw van MFC's en Brede Scholen groot: in de herstructureringswijken Malburgen en Presikhaaf - waar de oude scholen tijdig plaats moesten maken voor woningbouw - en de Vinex-locatie Schuytgraaf - waar tijdig voldoende lokalen moesten komen-. Besloten werd om de bouwprocessen met spoed op te starten. Vol enthousiasme maar zonder enige ervaring werd aan het avontuur begonnen. De aandacht lag echter voornamelijk op het bouwen; er werd minder gestuurd op de inhoud. Hierdoor is de realisatie van de gebouwen uiteindelijk succesvol verlopen, maar bleef een heldere opdrachtformulering en de realisatie van een effectieve uitvoeringsorganisatie achter. Functionaliteit van de ruimten De MFC s worden ervaren als mooie gebouwen met heel veel mogelijkheden. Tegelijkertijd gaat samenwonen niet vanzelf goed. Niet alle activiteiten laten zich combineren. Een knutselmiddag bijvoorbeeld geeft veel rommel waar een volgende groep die in de ruimte wil vergaderen last van kan hebben. Het organiseren van veel

20 verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen leidt tot divers gebruik en allerlei bezoekersstromen. Dit is met krachtige coördinatie op locatie goed te realiseren (iemand die met beleid roostert en gebruikers aanspreekt op hun verantwoordelijkheid). Daarnaast vraagt het veel van de inrichting van het gebouw. Uit de gesprekken blijkt dat er duidelijk grenzen zijn of worden ervaren aan het gebruik van bepaalde flexruimten. In veel van de gebouwen is de ontmoetingsruimte ook verkeersruimte. Dat laat zich moeilijk combineren (koude en overlast). Voor bepaalde doeleinden zijn de MFC s wellicht minder geschikt en passen die doelen niet in de filosofie. Een eigen ruimte met een eigen persoonlijke inrichting is in medegebruikruimtes, die voor een brede groep geschikt moeten zijn, immers lastig te realiseren. Ruimten blijken nu vaak niet ingericht omdat ze multifunctioneel moeten zijn en worden nu als onpersoonlijk en kaal ervaren. 20 Afstoten van concurrerende wijkvoorzieningen Het afstoten van concurrerende wijkvoorzieningen is als voorwaarde geformuleerd voor het slagen van de MFC s. Tabel 7 geeft per wijk inzicht in welke mate dit is gerealiseerd. Tabel 7 Afstoting of herbestemming (Bron: Dienst MO gemeente Arnhem) Wijk/MFC Sloop Herbestemming overige aanbo Presikhaaf (Presikhaven) Malburgen West (De Spil) Wijkcentrum met peuterspeelzaal De Snuffelpaal aan Scheldestraat Peuterspeelzaal en kinderopvang aan Scheldestraat Medio 2012 A.M.G. Schmidtschool aan Roompotstraat Medio 2012 gymzaal aan Roompotstraat Medio 2012 van wijkwinkel aan Roompotstraat Dep. Burg. Monchyschool aan Helmkruidweg Gymzaal aan Kamperfoeliestraat Gebouwen Gelderse Rooslaan 16 met peuterspeelzaal en kinderopvang Pastoor van Arsschool aan Vlierstraat De Overkant aan Bethanieënstraat is herbestemd Oosthof tot peuterspeelzaal/kinderopvang/activiteitenruimte van Rijnstad OLV van Lourdesschool is tijdelijke huisvesting SWOA de voor De Radar (Spec. Onderwijs) Weldam Gymzaal bij Lourdesschool idem voor De Radar Overkant Bibliotheekruimte bij winkelcentrum Presikhaaf was gehuurd van ontwikkelaar. Wijkcentrum Zuidwester herbestemd tot jongerencentrum/huisvesting Rijnstad Wijkwinkel t Duifje Malburgen Oost (De Malburcht) Het Broek (De Symfonie) Schuytgraaf (De Salander) Wijkcentrum/peuterspeelzaal aan Veerpolderstraat Jongerencentrum aan Veerpolderstraat Basischool Burg. De Monchyschool Basisschool Margarethaschool Sporthal De Bakenhof Paulusschool aan Valckenierstraat Gymzaal aan Valkenierstraat Wijkcentrum met peuterspeelzaal Het Stoplicht aan Joh. De Wittlaan nvt Prisma de Buitenplaa

21 Conclusies 21 Op basis van documenten en op basis van door sleutelfiguren aangereikte informatie zijn de prestaties van de Arnhemse MFC s in het licht van de doelstellingen en randvoorwaarden geëvalueerd. Het volgende wordt geconcludeerd: De Wijkfunctie Voor wat betreft het realiseren van Brede Scholen zijn de MFC s grotendeels geslaagd. Voor kinderen en ouders uit de wijken en de directe omgeving ervan hebben alle MFC s veel te bieden. Stuk voor stuk zijn het ankerpunten voor onderwijs, opvang en buitenschoolse activiteiten. Professionals hebben hier over het algemeen een prima werkplek. Door de fysieke nabijheid komt de onderlinge inhoudelijke samenwerking (doorlopende leerlijnen en dagarrangementen) binnen het Brede School-netwerk sneller en beter tot zijn recht. De Brede School coördinatoren die op locatie actief zijn, hebben hierin een grote toegevoegde waarde. Wat betreft Hart van de Wijk presteren de MFC s onvoldoende. Ze zijn nog onvoldoende in staat om de wijk binnen te halen. De MFC s bieden - naast de wijkcentra van Rijnstad en enkele commerciële diensten - geen gevarieerd wijkprogramma voor bewoners een bewonersorganisaties. Het zijn voor de meeste wijkbewoners luxe scholen en geen locaties om elkaar te ontmoeten, om activiteiten te ontplooien of om op diverse maatschappelijke terreinen hulp of ondersteuning te vinden of aan te bieden. De MFC s bieden, met uitzondering van het CJG in Presikaven, geen laagdrempelige toegang tot maatschappelijke informatie. Hiermee vervullen de MFC s in het algemeen, met uitzondering van de Symfonie, onvoldoende de functie die de gemeente voor ogen stond. Overigens doet het ene MFC het op dit punt beter dan het ander. Samenwerking De meeste professionals op de locaties ervaren de MFC s als een prettige werkplek. Door de uitstraling van het gebouw leveren MFC s een positieve bijdrage aan het imago van de afzonderlijke organisaties. De MFC s dragen bij aan samenwerking tussen participanten om de Brede School te realiseren. De Brede School coördinator is hierin belangrijk. De MFC s hebben niet of onvoldoende geleid tot samenwerking tussen participanten om de MFC s voor de gehele wijk te exploiteren. Praktische samenwerking binnen de MFC s was een belangrijk uitgangspunt. Samenwonen en samendelen valt niet mee en blijft achter op de verwachtingen. Potentiële voordelen worden nog onvoldoende benut. Met name het medegebruik van ruimten (zowel monoruimten als flexruimten) komt onvoldoende uit de verf. Diverse medewerkers geven aan dat zij steeds minder gebruik maken van de flexruimten. Participanten komen moeilijk tot afspraken over de financiering van de inrichting van de multifunctionele ruimten.

22 Kosten en exploitatie De jaarlijkse kosten voor de huidige MFC s zijn volledig en structureel gedekt in de gemeentelijke begroting. De gebouwen zijn op dit moment duurder in gebruik dan aanvankelijk werd verondersteld. De jaarlijkse structurele gemeentelijke bijdrage voor dekking van kosten die samenhangen met het gebruik van de MFC s is daardoor hoger dan vooraf werd verondersteld. De huidige jaarlijkse budgetten voor het gebruik van de MFC s zijn niet voldoende om de exploitatie van toekomstige MFC s mogelijk te maken. Uitgaande van de huidige beheerorganisatie, het beheermodel en de huidige servicekosten is jaarlijks een extra aanvullend bedrag nodig om beheer en exploitatie volledig dekkend te kunnen uitvoeren. 22 De beschikbaarheid van ruimte in de MFC s voor school en wijk is wisselend. Daar waar krapte is, komt de wijkfunctie als snel in het gedrang. Daar waar ruimte is wordt deze niet altijd volledig benut (avonden, weekenden). Randvoorwaarden In de ontwikkelfase van de MFC s is krachtig gestuurd op het bouwproces en onvoldoende op het gebruik van de gebouwen. Hierdoor zijn de gebouwen succesvol gerealiseerd. Een aantal randvoorwaarden voor succes zijn echter onvoldoende ingevuld. Voornamelijk als het gaat om de aansturing en de organisatie van het samenleven en samenwerken in de gebouwen. Een heldere opdrachtformulering en krachtige coördinatie op locatie blijkt sterk bij te dragen aan het succesvol samenwerken. Wat betreft de Brede School is dit neergezet in de vorm van werkplannen en een Brede School coördinator. Dit blijkt goed te werken en steeds meer vruchten af te werpen. Wat betreft Hart van de Wijk is dit onvoldoende aanwezig. Daarnaast wordt het systeem voor ruimtebeheer als niet ondersteunend ervaren als het gaat om flexibel en multifunctioneel van de ruimten.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Brede school ontwikkeling

Brede school ontwikkeling Uit: beleidsplan 2007 t/m 2010 stichting PAS (goedgekeurd in regiegroep Arnhemse brede scholen op 29 8 2007) Brede school ontwikkeling De regiegroep brede scholen is in februari 2004 gestart met de ondertekening

Nadere informatie

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Made, 16 januari 2002 Commissievergadering d.d. 31 januari 2002 Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Agendapunt: Onderwerp: woon-zorg-sportcentrum Lage Zwaluwe Toelichting: Bijgaand treft

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen 24 september 2012 1 1. Aanleiding 1.1 Besluitvorming wijkcentra september 2011 en uitwerking In september 2011 heeft

Nadere informatie

MEMO. 1. Inleiding. 2. Ruimtelijke aspecten

MEMO. 1. Inleiding. 2. Ruimtelijke aspecten MEMO Van Ibrahim Kaya Aan College van Burgemeester en wethouders en de Raad Kenmerk Betreft Quickscan herhuisvesting Don Bosco school Bijlage(n) 1 Contactpersoon De heer I. Kaya T: 078 770 47 14 E: i.kaya@dordrecht.nl

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden. --2 december 2014--

Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden. --2 december 2014-- Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden --2 december 2014-- Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De rol van de gemeente bij onderwijshuisvesting 3. Beheer- en exploitatie van schoolgebouwen 4. Huisvesting

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

Herschikking wijkontmoetingscentra Realisatie taakstelling Hart van de Wijk 2012.0.058.547/2012-05-00595

Herschikking wijkontmoetingscentra Realisatie taakstelling Hart van de Wijk 2012.0.058.547/2012-05-00595 Herschikking wijkontmoetingscentra Realisatie taakstelling Hart van de Wijk 2012.0.058.547/2012-05-00595 Arnhem; mei 2012 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding / leeswijzer 5 Uitgangspunten Denklijnen

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.019.058 Portefeuillehouder(s) R. König Zaaknummer 2016-04-00086 Cluster Beleid & Regie Vertrouwelijk Nee Ambtenaar G. van Haaren Datum in college 12

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Op weg naar Kindcentra 0-13 jaar in Arnhem

Op weg naar Kindcentra 0-13 jaar in Arnhem Op weg naar Kindcentra 0-13 jaar in Arnhem november 2013 Op weg naar Kindcentra 0-13 jaar in Arnhem Een aantal organisaties in Arnhem heeft het initiatief genomen om (vormen van) Integrale Kindcentra te

Nadere informatie

Bijlage bij Adviesnota Beleidsregels medegebruik en verhuur huisvesting basisonderwijs gemeente Venray Toelichting tarieven voor verhuur.

Bijlage bij Adviesnota Beleidsregels medegebruik en verhuur huisvesting basisonderwijs gemeente Venray Toelichting tarieven voor verhuur. Bijlage bij Adviesnota Beleidsregels medegebruik en verhuur huisvesting basisonderwijs gemeente Venray 2011. Toelichting tarieven voor verhuur. Inleiding De afgelopen jaren is in Venray, net als in andere

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Onderwerp Tariefberekening accommodatie Jerusalem Zaaknummer Teammanager B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Openbaarheid Ja,

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Voorlopige uitgangspunten voor de pilots wijk- en buurthuizen en jongerencentra 30 mei 2007

Voorlopige uitgangspunten voor de pilots wijk- en buurthuizen en jongerencentra 30 mei 2007 Voorlopige uitgangspunten voor de pilots wijk- en buurthuizen en jongerencentra 30 mei 2007 Inleiding Het college wil nieuw beleid voor wijk- en buurthuizen en jongerencentra (hierna: welzijnsaccommodaties)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17 Onderwerp Samenwerking SKOBOS-Korein in de Antoniusschool

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Belgie

Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Belgie Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Belgie De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis van de wijk worden ingevuld en ingediend

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang Wat zijn wijk, buurt -en dorpshuizen accommodaties die de leefbaarheid en het welzijn in buurten,

Nadere informatie

Raadsbesluit blad : 1 van 5

Raadsbesluit blad : 1 van 5 Raadsbesluit blad : 1 van 5 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 76063 Datum : 2 september 2014 Programma : Onderwijs Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Samenvatting van de resultaten Opdrachtgever Contactgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Voorbereidingskrediet 4 lokalen basisschool Olof Palme

Voorbereidingskrediet 4 lokalen basisschool Olof Palme Samenvatting: Inleiding: Tijdens het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) op 1 september jl. heeft Stichting Scala verzocht om de in het HVO 2003 toegekende gelden voor de vervanging van 4 noodlokalen

Nadere informatie

1. Kunt u aangeven aan welke kaders u wel of niet voldoet en in welke mate.

1. Kunt u aangeven aan welke kaders u wel of niet voldoet en in welke mate. Vragen aan college betreffende het Jeugdcentrum in de Gruitpoort 1-12-2011 D66 heeft de volgende vragen voor het college: 1. Kunt u aangeven aan welke kaders u wel of niet voldoet en in welke mate. Zie

Nadere informatie

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de kaderstellende

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- B

Voorstel Gemeenteraad VII- B Voorstel Gemeenteraad VII- B Onderwerp Wet Markt en Overheid 2014 Portefeuillehouder Eelco Eerenberg agendaletter (B)) Programma CS Aangeboden aan Raad 2 september 2014 Stuknummer Corsanummer 1400232177

Nadere informatie

Integraal Kindcentrum Passewaaij Stappenplan en eerste reacties. donderdag 13 oktober 2016

Integraal Kindcentrum Passewaaij Stappenplan en eerste reacties. donderdag 13 oktober 2016 Integraal Kindcentrum Passewaaij Stappenplan en eerste reacties donderdag 13 oktober 2016 Welkom & opening Nanny Roelen Agenda 1. Welkom Nanny Roelen, avondvoorzitter 2.Opzet IKC Paul Beumer, directeur

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

Organisatie en Huisvesting. Organisatie en Ontwikkeling. Vastgoed en Financiering. Huurbeleid voor scholen. Inhoud. Inleiding

Organisatie en Huisvesting. Organisatie en Ontwikkeling. Vastgoed en Financiering. Huurbeleid voor scholen. Inhoud. Inleiding Huurbeleid voor scholen 29 maart 2012 Karin Soldaat Inhoud Inleiding Huur en medegebruik door kinderopvang Wettelijk kader verhuur en medegebruik Hoogte huurtarief Belangrijke aspecten huurbeleid 2 Wie

Nadere informatie

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Projectgroep, versie 27 september 2011 Vooraf Aan deze visie hebben de volgende partijen bijgedragen: Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen, Catalpa,

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0095 Rv. nr.: 12.0095 B en W-besluit d.d.: 18-9-2012 B en W-besluit nr.: 12.0802 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Beleidsuitgangspunten voorschoolse voorzieningen en de relatie

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars?

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? INBURGERING EN KINDEROPVANG/VVE Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? (1)Formele opvang onder de Wet kinderopvang (kinderen van 0-4 jaar) Onderscheid wordt gemaakt

Nadere informatie

Voorzieningenkaart Laagdrempelig ontmoeten in Zuid

Voorzieningenkaart Laagdrempelig ontmoeten in Zuid Voorzieningenkaart Op 31 maart hadden we voorlopig de laatste bijeenkomst van de Voorzieningenkaart 2030 van Centrum Krinkelhoek Mettegeupel en Oss Zuid. Dit keer kwamen we bij elkaar in Horizonschool

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN - Voortdurende groei (V)SO - Voortdurende groei wajong - Onvoldoende opvang voor jongeren in Weert: thuiszitters

Nadere informatie

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein Organiseren van samenwerking in het jeugddomein De overkoepelende resultaten van vier afstudeeronderzoeken Publiek Management In opdracht van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) hebben vier studenten Bestuurs-

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Elckerlyc

Beleidsplan Stichting Elckerlyc Beleidsplan Stichting Elckerlyc 1. Kernwaarden, missie en visie Elckerlyc, daar voel je je thuis Kernwaarden - Kwaliteit: in alles is dat wat Elckerlyc wil uitstralen; - Verbinding: met gemeenschap, met

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Afwegingskader locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel

Afwegingskader locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel Afwegingskader locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel Mark van den Elzen april 2015 1. Inleiding Op 11 december 2014 heeft de gemeenteraad van Boekel de notitie Toekomst onderwijshuisvesting

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065

Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065 Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065 Raadsvergadering van 10 november 2015 Agendanummer Onderwerp: Plan van aanpak Verenigingsgebouw Tintestein Aan de gemeenteraad. 1. Gevraagd

Nadere informatie

Bedrijfsplan Vitale Kern(en)

Bedrijfsplan Vitale Kern(en) Werkplaats Bedrijfsplan Vitale Kern(en) 12 maart 2015 ICSadviseurs Ontstaansgeschiedenis Provincie Gelderland heeft 4 partijen bij elkaar gebracht in het kenniscentrum: VKK stimuleert en helpt bij het

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

Roombeek. Ontwikkeling zorgcluster. Voorzieningen. Cultuur. Zorg. Agenda. Inleiding Het proces Stand van zaken

Roombeek. Ontwikkeling zorgcluster. Voorzieningen. Cultuur. Zorg. Agenda. Inleiding Het proces Stand van zaken Roombeek Ontwikkeling zorgcluster Agenda Inleiding Het proces Stand van zaken KISS stadsbezoek Enschede Roombeek 23 juni 2005 Inleiding Domijn / Woongroep Twente Roombeek stedenbouw / situatie Activiteiten

Nadere informatie

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013.

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. Het jaar 2012 stond in het teken van het wisselen van de wacht. Grethe Kruizinga vond

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 9 Onderwerp: Vaststellen kaders herijking Huisvestingsplan basisonderwijs

Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 9 Onderwerp: Vaststellen kaders herijking Huisvestingsplan basisonderwijs Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 9 Onderwerp: Vaststellen kaders herijking Huisvestingsplan basisonderwijs Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Participantenovereenkomst Breede School Zuurland te Brielle

Participantenovereenkomst Breede School Zuurland te Brielle CONCEPT Participantenovereenkomst Breede School Zuurland te Brielle Partijen, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

PLEN IN PLAN REKENEN AAN MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT

PLEN IN PLAN REKENEN AAN MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT PLEN IN PLAN REKENEN AAN MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT PLEN IN PLAN - Instrument voor analyse van maatschappelijk vastgoed op strategisch en tactisch niveau - Ontstaan vanuit de praktijk - Bedoeld als applicatie

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting Denekamp

Onderwijshuisvesting Denekamp Onderwijshuisvesting Denekamp Projectgroep Onderwijshuisvesting Denekamp VERSIE 01062017 DEF Inleiding Op 29 november 2011 heeft de gemeenteraad het rapport Samen Scholen 2030 vastgesteld. In dit rapport

Nadere informatie

MFA Lab Rekenen aan exploitatie MFA s. 28 mei 2010 Bob Vijge en Anita Keita

MFA Lab Rekenen aan exploitatie MFA s. 28 mei 2010 Bob Vijge en Anita Keita MFA Lab Rekenen aan exploitatie MFA s 28 mei 2010 Bob Vijge en Anita Keita Inhoud workshop Welke vragen hebt u? Welke ervaring hebben wij? Anita Keita: Penta Rho Bob Vijge: Wooninc. Begin bij het begin.

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Thijplein KM Rossum Tel

Thijplein KM Rossum Tel Thijplein 1 7596 KM Rossum Tel. 0541-625824 www.kulturhus-de-cocer.nl Inhoud 1. Het Kulturhus.... 2 1.1. Doelstelling... 2 1.2. Organisatie... 2 1.3. Huisvesting... 2 1.4. Beheer en openingstijden... 2

Nadere informatie

Bestuurlijke en operationele vormgeving Brede HOED

Bestuurlijke en operationele vormgeving Brede HOED Bestuurlijke en operationele vormgeving Brede HOED Inleiding Bijna 20 jaar geleden werd in het Centraal Servicepunt de basis gelegd voor de Brede HOED. In het servicepunt werken diverse cliëntenondersteuners

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

Souterrain. Voorbeelden metselwerk. Nieuwsbrief 1 Nieuwbouw school Schaesberg schooljaar 2013-2014

Souterrain. Voorbeelden metselwerk. Nieuwsbrief 1 Nieuwbouw school Schaesberg schooljaar 2013-2014 Souterrain Voorbeelden metselwerk Betrokken partijen in de nieuwbouw De nieuwbouw aan de pastoor Schattenstraat biedt huisvesting aan een school voor omstreeks 300 à 330 leerlingen van de huidige basisscholen

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/ Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Besluiten i.h.k.v. brede schoolontwikkeling Etten-Leur

Besluiten i.h.k.v. brede schoolontwikkeling Etten-Leur Besluiten i.h.k.v. brede schoolontwikkeling Etten-Leur Op de discussiedag werken aan brede scholen op 11 mei 2007 heeft de themagroep brede scholen overeenstemming bereikt over een aantal essentiële zaken

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

Notitie Onderwijs en LEA 2011

Notitie Onderwijs en LEA 2011 BESPREEKNOTITIE TEN BEHOEVE VAN DE VOORBEREIDENDE RAADSVERGADERING Datum : 24 augustus 2011 Datum vergadering : 6 september 2011 Onderwerp : Notitie Onderwijs en LEA 2011 Geachte raad, Binnen de eerder

Nadere informatie

VVE wijkanalyses. Evaluatieverslag VVE wijkanalyses

VVE wijkanalyses. Evaluatieverslag VVE wijkanalyses VVE wijkanalyses Evaluatieverslag VVE wijkanalyses VVE wijkanalyses Evaluatieverslag VVE wijkanalyses Annelies Kassenberg, Senior onderzoeker Matti Blok, Onderzoeker Dorien Petri, projectondersteuner

Nadere informatie

Frank Studulski - Sardes 16 december 2011

Frank Studulski - Sardes 16 december 2011 Frank Studulski - Sardes 16 december 2011 Onderwerpen 1. Ontstaan brede school & definiëring 2. Theoretische basis 3. Ontwikkeling laatste tien jaar 4. Gebouwen 5. Integrale kindcentra 6. Opbrengsten 7.

Nadere informatie

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs 14-5-2013 Memo Aan Plaats, datum Zwolle, 13 mei 2013 Onderwerp Exploitatiemodel De Trefkoele+ Ons kenmerk Behandeld door Martijn

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef).

gemeente Eindhoven Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef). gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst01698 Dossiernummer 29 oktober 2013 Commissienotitie Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef). 1 Inleiding

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 9 januari 2013 ALDUS VASTGESTELD 17 JANUARI 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 9 januari 2013 ALDUS VASTGESTELD 17 JANUARI 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.4 ALDUS VASTGESTELD 17 JANUARI 2013 Voorbereidingskrediet nieuwbouw brede school in Doetinchem Noord en Overstegen Voorstel: Een voorbereidingskrediet van 500.000 beschikbaar

Nadere informatie

D. Meeuwsen raad februari 2010

D. Meeuwsen raad februari 2010 6 D. Meeuwsen 040-2083588 dme@valkenswaard.nl Brede school de Vlaswiek. 10raad00037 25 februari 2010 Nu het integrale plan Taxandria e.o. niet meer wordt gerealiseerd dient u een krediet beschikbaar te

Nadere informatie

ONTMOETINGSHUIS 2 e fase

ONTMOETINGSHUIS 2 e fase ONTMOETINGSHUIS 2 e fase Het volledige Ontmoetingshuis zoals bedacht door architect Hans van den Dobbelsteen januari 2012 Besluit gemeenteraad juni 2012: In te stemmen met een gefaseerde ontwikkeling van

Nadere informatie

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten G e m e e n t e V o e r e n d a a l Voerendaal, d.d. 24 september 2007 Nummer 2007/5/14 Portefeuillehouder Wethouder Bressers Afdeling Beleid Programma Openbare ruimte als visitekaartje Product Jeugdhome

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2016/73597 Onderwerp Jongerenactiviteitenruimte in MFA De Kaaik Inhoud voorstel aan Raad Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van het door het college genomen besluit om: Akkoord te gaan met het gewijzigd

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Bewonersbeheer in Ons Huis te Sint Annaparochie

Bewonersbeheer in Ons Huis te Sint Annaparochie Bewonersbeheer in Ons Huis te Sint Annaparochie Ons Huis ligt centraal in Sint Annaparochie, gemeente Het Bildt, ten noordwesten van Leeuwarden. Het gebouw is van 2007 en heeft een bruto vloeroppervlak

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Een te Informatie over de

Een te Informatie over de Een wereld te winnen Informatie over de november 2010 Inhoudsopgave Waarom een brede school? 3 Korte geschiedenis 4 Doelen en basisconcept 5 Organisatie van de Arnhemse brede school 6 Brede scholen in

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

7'll. * Akkoord conform het voorstel. B&W voorstel. se, B&O/R, MDUF Ja. Datum vergadering 1 2 OKT Beslissing

7'll. * Akkoord conform het voorstel. B&W voorstel. se, B&O/R, MDUF Ja. Datum vergadering 1 2 OKT Beslissing B&W voorstel Nummer Onderwerp Evaluatie 1 e fase nieuwbouw Ontmoetingshuis Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer Eduard Brussen Programma's & Projecten (0318) 538480 Paraaf afdelingsmanager Datum advies Registratienummer

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s Concept beleidsnotitie Sport BSO s 1. Achtergrond In de laatste jaren zijn er landelijk veel samenwerkingsvarianten gestart tussen kinderopvangorganisaties en sportverenigingen in de vorm van Sport BSO

Nadere informatie

BREDE SCHOOL De Matrix

BREDE SCHOOL De Matrix BREDE SCHOOL De Matrix brede school met welzijnsfuncties Postbus 293 1000 CX Amsterdam The Netherlands tel. +3120-4190086 fax. +3120-4190096 info@rohmer.nl www.rohmer.nl opdracht multifunctioneel gebouw

Nadere informatie

Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool

Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool Gemeente Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2011.250 - BOW/2011.663 RIS 181735 Doorkiesnummer 070-353 33 51 E-mailadres Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

Gemeentelijk eigendom

Gemeentelijk eigendom Gemeentelijk eigendom Startnotitie 'Aandacht voor verborgen subsidies, strategisch vastgoed en bezit vanuit een taak' Uitgangspunt startnotitie Binnen de gemeente Tiel is er tot op heden geen vastgesteld

Nadere informatie