CDA. Almere is wat jij er van maakt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CDA. Almere is wat jij er van maakt!"

Transcriptie

1 CDA Almere is wat jij er van maakt! Politiek program

2 Almere is wat jij er van maakt! Wat bedoelen we daarmee? Almere is een stad in ontwikkeling. Een stad waar veel mogelijk is. Het CDA in Almere vindt dat de overheid niet van bovenaf moeten bepalen wat goed is voor de burgers. 'Mensen maken de stad' is één van de Almere Principles. Dat moet Almere gaan waarmaken in de komende jaren. Maar we kiezen toch niet voor niets een gemeenteraad als volksvertegenwoordiging? Moeten we het dan toch zelf doen? Inderdaad de gemeenteraad stelt het politieke beleid vast als uw vertegenwoordiging. De raadsleden hebben daarvoor een grote verantwoordelijkheid. En ze hebben u als kiezer nodig om keuzes te maken. Het CDA gelooft niet in een alles omvattende overheid, niet in een maakbare samenleving. De overheid heeft een aantal kerntaken en moet een schild vormen voor de zwakken. Maar de samenleving maken, dat kan zij niet, moet zij ook niet willen. Het CDA gelooft ook niet in een economisch gedreven samenleving, waar ieder individu alleen maar bezig is met zijn of haar eigen belang te maximaliseren. Het CDA is tegen een te grote bemoeizucht van de overheid, maar ook tegen 'zoekt u het zelf maar uit'. Wij willen geen gemeente die alles denkt beter te weten, maar een gemeente die haar burgers wil faciliteren om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Vanuit het vertrouwen dat de burger dat kan, beter kan dan de gemeente. Zonder al te veel regels die de burger alleen maar dwars zitten. U kunt op ons vertrouwen rekenen, wij rekenen op uw verantwoordelijkheid. Almere is een nieuwe stad die niet vastgeroest is, waar experimenten kunnen, een stad van bewonersinitiatieven en een stad van ideeën. Daar moeten we in de gemeenteraad gebruik van maken, vindt het CDA. Vandaar de leus 'Almere is wat jij er van maakt!'. We willen de mensen er bij betrekken. Wij kiezen niet voor een stad met anonieme burgers voor wie alles geregeld wordt, maar voor een samenleving met verantwoordelijke burgers die staan voor wat ze willen. We kiezen voor een stad met een samenleving die betrokken is, gevoel heeft voor de medemens en oog heeft voor de zwakkere. Een samenleving met normen en waarden. Een samenleving van 'fatsoen moet je doen' Mensen maken de stad! U bent een van die mensen! U bent nodig! Zo heeft de stad toekomst. Stem dus op het CDA.

3 Inhoudsopgave 1 Visie op de stad Almere Economie en infrastructuur Onderwijs Zorg Participatie Ruimtelijke ordening Veiligheid en moraal Sport, recreatie en cultuur Rentmeesterschap Dienstverlening en Financieel beleid...23

4 1 Visie op de stad Almere Almere is een grote stad van inwoners. Sinds de eerste inwoners zich in 1976 vestigden is Almere voortdurend aan verandering blootgesteld. Van een kleine pioniersgemeenschap is de stad met razendsnelle stadsuitbreidingen in Haven, Stad en Buiten gegroeid tot één van de grootste steden van het land. In Almere Poort is nu begonnen met een stadsdeel dat voor Almere ongekend verdicht gebouwd wordt. Aan de oostkant wordt Almere Hout opgestart dat op moet gaan in het meer landelijke Oosterwold. Toen in de jaren 80 en 90 in groot tempo wijken uit de grond gestampt werden, was er enige angst of er wel samenhang zou zijn in deze samenleving van anonieme nieuwelingen. Verrassend was dat uit grootscheeps onderzoek naar sociale cohesie in Almere 1 bleek dat er in deze nieuwe samenleving juist veel meer samenhang was ontstaan dan elders in Nederland. Het club- en verenigingsleven tierde welig en bewoners waren en zijn betrokken bij hun directe woonomgeving. Was eerder de focus van het stadsbestuur vooral op stadsontwikkeling gericht, langzamerhand is er meer oog voor de bestaande stad. Meer en meer moet ingezet worden op onderhoud, zowel regulier als groot onderhoud van straten en parken. Vroegtijdig moet gesignaleerd worden wanneer wijken minder aantrekkelijk worden en dreigen te verpauperen. Voorzieningen in de stad moeten op peil blijven. De groei van de werkgelegenheid heeft nooit gelijke tred kunnen houden met de snelle bevolkingsgroei. Daardoor zal Almere nog lang een forensenstad blijven. Toch is de economische groei in Almere al decennia groter dan gemiddeld. Almere biedt zeer goede mogelijkheden voor beginnende ondernemers. Nergens in Nederland zijn zoveel ZZP-ers als in Almere. Wanneer eindelijk de infrastructuur komt die bij de start van Almere beloofd is, zal de werkgelegenheid pas echt groeien en kan Almere een stad worden waar 's ochtends evenveel mensen inkomen als uitgaan. Van een evenwichtige bevolkingsopbouw is tot nu toe niet echt sprake. Ouderen en jongeren zijn er betrekkelijk weinig. Jongeren die met hun ouders naar Almere kwamen, hielden hun binding met het oude land en vertrokken toen ze zelfstandig gingen wonen. Jongeren die in Almere geboren zijn hebben wel vaak binding met de stad. Er steeds meer volwassen Almeerders die hier opgegroeid zijn. En met de komst van Windesheim en de Christelijk Agrarische Hogeschool (CAH) begint in Almere heel voorzichtig een studentengemeenschap te ontstaan. Meer studenten in Almere heeft een stimulerend effect op de uitgaansgelegenheden. Voor het vestigen van kennisintensieve bedrijven is het een voordeel wanneer er meer jonge afgestudeerden gaan wonen in Almere. Het Rijk wil dat de stad verder groeit tot een stad van minstens inwoners. Ondertussen wordt in deze crisistijd ook Almere geconfronteerd met een slechte woningmarkt. Voor het eerst sinds in de geschiedenis van Almere is de bevolking in augustus 2013 licht gedaald. Waar gaan we naar toe? Sommige twijfelen of de nieuwe groei komt. De regering geeft nog steeds aan dat er extra woningen in Almere nodig zijn. In deze dubbele situatie moeten we ons bezinnen op welke stad we willen worden. 1 Sociale cohesie in Almere, samenhang in een jonge stad, Schuyt, C.J.M. en Deben L., Amsterdam, 2000

5 Almere is uitgegroeid tot een prachtige stad met veel groen en ruimte. Een stad waar inwoners trots op zijn. Een stad waar langzamerhand geschiedenis ontstaat. Het is een stad die blijft veranderen en aanpassen aan nieuwe situaties. Het CDA wil bouwen aan die stad. Een stad bouwen betekent ook ons steeds weer bezinnen op de vraag wat voor stad we willen worden. Wat het CDA verder vindt over stadsontwikkeling, stadsbeheer en sociale samenhang: 1.1Het CDA vindt dat vooral een visie op de bestaande stad nodig is. Het primaat ligt bij de bestaande stad en haar bewoners. 1.2Het CDA vindt dat sterk ingezet moet worden op het groot onderhoud (bestrating en straatmeubilair) van de wijken. Achterstallig onderhoud leidt tot verpaupering. 1.3 Zwerfvuil en hondenpoep vormen een bron van ergernis bij veel bewoners. Goed beheer en toezicht is van belang maar ontoereikend. Stimulering en ondersteuning van initiatieven in de wijk met schoonmaakdagen (in samenwerking met scholen) en hondenpoepzakjes werkt positief op de motivatie van mensen om zich in te zetten voor een schone buurt. De eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het opruimen van hondenpoep buiten de hondenuitlaatplekken. 1.4 Er worden wel veel banken geplaatst in wijken en parken maar ze worden systematisch niet onderhouden. Het CDA vindt dat onzorgvuldig beleid. 1.5Structureel moet er voldoende geld gereserveerd worden voor de vervangingsinvesteringen in de publieke ruimte om te voorkomen dat we de volgende generatie opzadelen met grote kosten voor het vervangen van straten, riolen, viaducten etc. Het CDA sluit om dit te realiseren verhoging van de Onroerend Zaak Belasting niet uit. 1.6 Lange termijn maatregelen dienen in een harmonieuze samenhang met korte termijn maatregelen, als gevolg van de crisis, genomen worden. 1.7Voor een goede visie op de ontwikkeling van de stad zou een nieuw onderzoek naar sociale samenhang gedaan moeten worden, zeker met het oog op de beroep dat de komende tijd op de samenleving gedaan wordt. Daarbij zou samenwerking gezocht moeten worden tussen de Universiteit van Amsterdam en het lokale Windesheim en Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH). 1.8Zolang de groei stagneert wordt niet begonnen aan de ontwikkeling van Almere Pampus. 1.9Het CDA vindt dat de gemeenteraad moet vasthouden aan het standpunt dat er zonder IJmeerverbinding er geen groei naar inwoners komt.

6 2 Economie en infrastructuur Het ambitieuze banen plan van Rijk en gemeente loopt als gevolg van de crisis aanzienlijke vertraging op door stagnerende woningbouw en terugval in economische activiteiten. Toch blijft het belangrijk aanzienlijke banengroei na te streven, zolang het Rijk, weliswaar met vertraging in de tijd, vasthoudt aan de uitbreiding van Almere met woningen. Belangrijke voorwaarde voor een economische schaalsprong is echter dat ook de infrastructuur optimaal is Een alzijdige ontsluiting van Almere via spoor en weg is essentieel. Die was al gepland in het structuurplan Almere van Een andere belangrijke voorwaarde is dat er meer afspraken komen over een economische impuls van Almere binnen de Metropoolregio Amsterdam. Tegengestelde ambities binnen de regio houden dit tot nu toe tegen. Het instellen van een grote Randstadprovincie geeft zoveel voorbereidende bestuurlijke drukte dat dit waarschijnlijk geen oplossing is. Het CDA is dan ook tegen de vorming van een superprovincie (Noord Holland, Utrecht, Flevoland) zoals door minister Plasterk voorgesteld wordt. De relatie met en binnen de provincie Flevoland moet verstevigd worden. Flevoland heeft immers dezelfde belangen met betrekking tot de bereikbaarheid en economische ontwikkeling als Almere. De serviceverlening van de gemeente aan bedrijven moet optimaal zijn. Een veranderende economie vraagt om andere oplossingen. Door meer internet verkoop neemt de winkelverkoop drastisch af. Nieuwe winkelcentra moeten niet een bedreiging vormen voor de levensvatbaarheid van de bestaande winkelgebieden. Ruimte bieden op bedrijventerreinen voor bedrijven die alleen verkopen via internet geeft nieuwe kansen. Het winkelaanbod in het stadshart zou meer gericht moeten worden op funshoppen. In het stadshart hoort een combinatie van recreatie, retail en horeca. Leegstand is een bedreiging voor een bruisend stadshart. De ondernemers weten het beste wat gebeuren moet om het tij te keren. Samen met de ondernemers moet het stadsbestuur aan de slag om het winkelen aantrekkelijker te maken. In crisistijd en bij achterblijvende bevolkingsgroei past geen uitbreiding van het winkelaanbod, maar wel meer diversiteit. Het is belangrijk aan te sluiten bij de identiteit van de verschillende stadskernen. Almere Haven heeft het karakter van een Zuiderzeestadje, daarbij past de invulling van de havenkom met horeca. In Buiten is met Doemere het accent gelegd op winkels gericht op wonen. In Poort is het de bedoeling dat vrijetijdsbesteding het onderscheidende thema wordt. Wanneer aan deze diversiteit vastgehouden wordt, vullen de winkelcentra elkaar aan. Werkloosheid is een groot probleem voor de mensen die het treft en voor de maatschappij als geheel. De economische omstandigheden maken oplossingen lastig. Toch blijft werk de meest belangrijke factor om er in de samenleving bij te horen. Tegenover het recht op uitkering staat de plicht om zo snel mogelijk werk te aanvaarden, een vervolgopleiding te doen of een werktoeleidingstraject te volgen. Het CDA is voor uitbreiding van Airport Lelystad. Voor de bedrijvigheid en extra werkgelegenheid voor de regio is dit een kans. Maar niet tegen elke prijs! Het CDA houdt stevig de vinger aan de pols rond de vraag of het vliegveld voldoende werkgelegenheid oplevert. Bindende afspraken moeten gemaakt worden met betrekking tot de aanvliegroutes zodat deze Almere niet belemmeren bij de verdere uitbreiding van de stad. Het CDA is tegen uitbreiding van de uren van openstelling (geen nachtvluchten en geen vluchten in de 'randen van de nacht'). Het CDA vindt

7 dat er een actieve voorlichtingscampagne met eerlijke informatie moet komen voor huidige en nieuwe Almeerders over de uitbreiding van Airport Lelystad. Wat het CDA verder vindt over economie, werkgelegenheid en infrastructuur: 2.1Naast een IJmeerverbinding weg/spoor (1.5) is een noordelijke autoweg nodig richting Noord Holland. 2.2Het openbaar vervoer richting de regio Utrecht wordt verbeterd door extra sneltreinen naar Utrecht en op lange termijn een lightrail-verbinding richting Gooi en Amersfoort. Dit wordt bevorderd bij het Rijk. 2.3Er moeten duidelijke sturende afspraken komen binnen de Metropoolregio Amsterdam over een economische impuls voor Almere. 2.4 Het blijven liggen van IFA-gelden 2 voor de ontwikkeling van Almere door onvoldoende samenwerking of afstemming met de provincie is onwenselijk. 2.5De serviceverlening ('Excellent gastheerschap') naar bedrijven krijgt topprioriteit. 2.6Bij het plannen van nieuwe winkelcentra (Almere Poort) moet voorkomen worden dat deze een bedreiging vormen voor de levensvatbaarheid van het winkelcentrum in het stadshart. Het winkelaanbod moet daarom duidelijk onderscheidend zijn ten opzichte van dat van het stadshart. 2.7In de komende zittingsperiode van de raad worden, in samenspraak met de winkeliers in Almere Buiten, initiatieven gesteund om de terugloop van het winkelbezoek vanwege het invoeren van betaald parken tegen te gaan. 2.8Een bruisend stadshart wordt gestimuleerd door gratis bewaakte fietsenstallingen en gratis parkeren voor kopende bezoekers. Om de parkeerexploitatie sluitend te houdend worden in samenspraak met de ondernemers vindingrijke oplossingen gezocht met bijvoorbeeld klantenkaarten. 2.9Jeugdwerkloosheid vraagt extra aandacht. In goede samenwerking met het onderwijs moeten voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim worden tegengegaan Naast een extra investering voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid is een soortgelijke investering voor de bestrijding van 45 plus werkloosheid noodzakelijk. Dit is de grootste groep werklozen: zich vaak suf solliciterend, maar door leeftijd kansarm op de arbeidsmarkt, met cumulatie van problemen tot gevolg. In samenwerking met Windesheim, het VBA en de UWV en gebruik makend van de ervaringsdeskundigen zelf wordt een masterplan aanpak 45 plus werkloosheid opgesteld 2.11 Het winkelcentrum in het stadshart moet meer afgestemd worden op shoppen als vrijetijdsbesteding Het CDA is tegen een 24-uurseconomie. Collectieve rustmomenten 2 IFA: Investeringsprogramma Flevoland Almere

8 hebben een meerwaarde. Ondernemers en werknemers mogen niet gedwongen worden mee te doen aan zondagsopenstelling Een containerhaven in Almere (Pampushaven) is te overwegen. Samenwerking met Lelystad met een overslaghaven aldaar kan een alternatief zijn of een aanvullende oplossing. De financiële haalbaarheid zal daarbij leidend zijn.

9 3 Onderwijs Niets heeft zoveel impact op een goede sociale integratie als onderwijs. Onderwijs vergroot de kansen van kinderen, jongeren en ouderen. De opvoeding van kinderen is een verantwoordelijkheid van hun ouders. Naast het gezin vormt onderwijs ook een belangrijke bron van overdracht van waarden en normen. Daarom is het van fundamenteel belang,dat ouders keuzevrijheid hebben inzake de school voor hun kinderen. Een herkenbare en duidelijke identiteit geeft kleur aan een school. Ouderbetrokkenheid is voor het CDA een onmisbare schakel in goed onderwijs. In het Almeerse is gelukkig geen sprake van segregatie: er zijn geen zwarte en witte scholen. En dat moeten we zo houden. Het is prachtig als kinderen van verschillende rassen en culturen samen opgroeien. Dat geeft toekomst aan een veelkleurige samenleving. De bevoegdheid van de gemeente op het gebied van het onderwijs is niet groot. Toch kan de gemeente een stimulerende rol spelen op het gebied van deskundigheidsbevordering, voorkoming van misstanden, voorkoming van schoolverzuim en voorkoming van voortijdig schoolverlaten. Het ondersteunen van scholen door het aanbieden van projecten voor natuur- en cultuureducatie is een goede zaak. Scholen zijn partners voor de gemeente bij het signaleren en oplossen van problemen. Belangrijk is aandacht voor sociale uitsluiting van kinderen en het verbeteren van leerprestaties. Het CDA is blij met de terugdringing van het aantal zogeheten zwakke scholen van 25 naar 3 sinds 2011 en blijft initiatieven op het gebied van kwaliteitsverbetering ondersteunen. Het CDA is blij dat mee door de inzet van een eerdere CDA-wethouder en een CDAgedeputeerde Windesheim zich gevestigd heeft in Almere. Minder jongeren trekken daardoor weg uit Almere en meer jongeren komen hier studeren en wonen. Onze samenleving wint aan waarde met de komst van studenten. Een volgende stap is een Universiteit of in ieder geval een flinke uitbreiding van het aantal opleidingen op WO-niveau. Het CDA wil dat Almere een aantrekkelijke studentenstad wordt en wil initiatieven die dit bevorderen ondersteunen. Wat het CDA verder vindt over onderwijs: 3.1Schoolbesturen en vertegenwoordigers van leraren zijn belangrijke maatschappelijke partners. Het CDA bepleit 1 maal per jaar een gesprek van de gemeenteraad met deze maatschappelijke partners over de belangrijkste ontwikkelingen en over wat er over en weer verwacht mag worden. 3.1Het CDA stelt zich terughoudend op als het gaat om de inhoud van het onderwijs, maar bewaakt actief de diversiteit in het onderwijs. Onderwijs gaat om meer dan kennisoverdracht; ouders moeten wat te kiezen hebben als het gaat om de identiteit van het onderwijs. 3.2Het CDA stimuleert ideeën en initiatieven die helpen de ouder niet tegenover maar naast de leerkracht te laten staan om samen het kind te begeleiden.

10 3.3De gemeente laat de scholen bij nieuwbouw zelf een huisvestingsplan maken voor hun school. 3.4Multifunctioneel gebruik van scholen wordt bevorderd. 3.5Het gemeentebestuur zet in samenwerking met de schoolbesturen en de schoolinspectie het beleid voort van terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Ongeletterdheid onder de bevolking wordt tegengegaan door het aanbieden van onderwijs aan volwassenen. 3.6Het CDA vindt dat in het onderwijs voldoende aandacht gegeven moet worden aan de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. 3.7Betaalbare studentenhuisvesting is voor het CDA een prioriteit.

11 4 Zorg Gezondheidszorg en welzijn zijn vanaf het begin van Almere vooral met grote alles overkoepelende organisaties geregeld. Zij hebben goed werk verricht. Intussen is er bij de gezondheidszorg ruimte voor vrijgevestigde zorgverleners. Ook op andere terreinen komt ruimte voor andere initiatieven. Het CDA vindt dit een goede en gezonde ontwikkeling. Zorg verlenen gaat gepaard met normen en waarden, meer of minder expliciet. Het CDA vindt het daarom belangrijk dat er te kiezen valt. Bij uitstek in de zorg is voorkomen beter dan genezen. Dat vraagt om een gezonde levensstijl, om investeren in voorzieningen die sport en beweging stimuleren en goede voorlichting om ongezond gedrag tegen te gaan. Vroegtijdig signaleren is met name nodig wanneer er iets mis dreigt te gaan met kinderen. De gemeente ondersteunt waar nodig de zelfredzaamheid van burgers en voorziet in een woon-, zorg- en welzijnsomgeving voor ouderen en zij die leven met beperkingen. Eenzaamheid is een groot risico als ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Het CDA zet in op het betrekken van ouderen bij activiteiten. De ouderenbonden, vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een grote rol. Actieve voorlichting door huisbezoek aan 75-plussers is een goed middel. De gemeente steunt initiatieven die contacten met ouderen tot stand brengen. Een actieve en regisserende rol is daarbij gepast. Voorbeelden: maatschappelijke stage, 'adoptie' van ouderen door gezinnen en het organiseren van ontmoetingen tussen kleine kinderen en ouderen door kinderdagverblijven. In de periode zullen de grote decentralisaties in de zorg van Rijk naar gemeente plaats vinden. Wetgeving daartoe wordt nu voorbereid door het kabinet. Deze wetgeving gaat over mensen, mensen die het zelfstandig niet redden, kinderen die het thuis slecht hebben, ouderen die eenzaam zijn, vervuilen en ondervoed raken, gehandicapten die dagzorg nodig hebben om structuur in hun leven te houden. Een belangrijke taak, waarbij de eigen kracht van de hulpvrager en zijn of haar sociale omgeving het uitgangspunt is. Er wordt een groot beroep op het probleemoplossend vermogen van de burgers gedaan. Het is zaak dat de overdracht van de jeugdzorg van provincie naar gemeente goed gebeurt zodat niemand tussen wal en schip valt. Het CDA ziet lokaal jeugdbeleid als het startpunt voor het voorkomen van veel sociale problemen in de toekomst. Het accent moet liggen op het voorkomen van problemen en vroegtijdige signalering als er iets verkeerd gaat. De gemeente moet de kans aangrijpen om het totaal aan instellingen rond jeugdzorg op elkaar af te stemmen. Voorkomen moet worden dat de hulp aan jongeren blijft steken op discussies tussen instellingen. Een groot aantal jongeren drinkt te veel alcohol. Ouders, politie, zorgverleners, scholen, horeca en natuurlijk jongeren kunnen samenwerken om een sfeer te scheppen waarin het normaal is om nee te zeggen tegen overmatig alcoholgebruik. Wat het CDA verder vindt over zorg en welzijn: 4.1Vanwege de decentralisatie in de zorg vindt het CDA dat er geen bezuinigingen mogen plaats vinden op ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

12 4.2 Het CDA vindt dat mantelzorgers ondersteund moeten worden door respijtzorg 3, emotionele en praktische hulp. 4.3 Het CDA wil niet dat er door de gemeente extra bezuinigd wordt op de jeugdzorg bovenop de bezuiniging door het Rijk bij de decentralisatie. 4.4 Het CDA zal de WMO 4 -uitvoeringsplannen toetsen aan diversiteit van de zorgaanbieders. 4.5Doordat steeds meer ouderen uit de voeten kunnen met internet, kunnen gerichte online platforms gemaakt worden om ook daar sociale contacten te hebben. 4.6Mishandeling van ouderen is een onvoldoende onderkend probleem. Het CDA bepleit voorlichting op dit punt. 4.7Het hospice in Almere biedt de mogelijkheid om in een huiselijke sfeer voldoende palliatieve zorg te krijgen in de laatste levensfase en wordt ondersteund door de gemeente. 4.8Het CDA is zeer kritisch op de beperking van de dagopvang van ouderen. Beperking van de dagopvang kan een nog grotere eenzaamheid onder ouderen tot gevolg hebben.' 4.9De OKé-punten (Centra voor Jeugd en gezin) blijven van belang voor de hulp bij de opvoeding van kinderen Voorlichting over gezond eten, bewegen en overgewicht bij jongeren is van belang. Gestimuleerd moet worden dat daar op scholen aandacht aan besteed wordt Almere heeft een goed systeem van koppeling van statistische gegevens (Early warningsystem). Dit systeem kan beter worden benut om in samenspraak met maatschappelijke partners preventieve activiteiten ten aanzien overgewicht, tienerzwangerschappen en gezondheidswinst voor doelgroepen vorm te geven 3 Respijtzorg is zorg aan een zorgbehoevende met als doel om de mantelzorger vrijaf te geven. Het zijn personen die, beroepsmatig of vrijwillig, voor een tijdje de mantelzorg overnemen. 4 WMO: Wet Maatschappelijke Ontwikkeling

13 5 Participatie Het CDA staat voor een samenleving waarin ieder mens telt, een samenleving waarin individu en gemeenschap elkaar versterken. In Almere bouwen we niet alleen een stad, ook een samenleving. De gemeente heeft een belangrijke taak in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het CDA wil een verantwoordelijke samenleving waarbij de overheid niet betuttelend optreedt. Ieder mens is verantwoordelijk voor de eigen leefsituatie. Wanneer er ondersteuning nodig is wordt die gegeven in goede samenwerking met de maatschappelijke organisaties in Almere. Een redelijke eigen bijdrage is geboden. In onze complexe snel veranderende samenleving kunnen mensen buiten de boot vallen. Achterstanden en sociale uitsluiting kunnen armoede veroorzaken. In onze rijke samenleving is het wrang dat het aantal mensen dat op het Voedsel Loket Almere (VLA) is aangewezen toeneemt. Sociale problemen, werkloosheid, psychische nood, verslaving zijn factoren die elkaar kunnen versterken. Het CDA vindt dat initiatieven in de samenleving die het omzien naar elkaar bevorderen moeten worden gestimuleerd. Schulden zijn vaak een oorzaak van grote problemen, soms dakloosheid en alle ellende die daar mee samenhangt als gevolg. Tijdige signalering en hulpverlening bij schuldproblemen is een prioriteit voor het CDA. Het CDA wil de bureaucratie in de hulpverlening terugdringen. Door de vele regels die gevolgd moeten worden, zit er veel te veel tijd tussen aanvraag en de daadwerkelijke schuldhulpverlening. Door betere samenwerking van de verschillende instanties kan veel gewonnen worden. Omdat de oorzaken van de schulden zeer verschillend zijn, is een juiste individuele begeleiding nodig. Zorgvuldig moet omgegaan worden met de privacy van de hulpontvanger. Het wijkgericht werken van de overheid moet worden bevorderd. Er zijn veel bewonersinitiatieven op buurt- en wijkniveau die een positief effect hebben op de betrokkenheid van mensen bij hun omgeving. Participatie vanuit de bevolking in het beleid van de overheid werkt en verbetert de samenleving van binnen uit. Integratie en participatie van migranten blijft in de komende decennia de aandacht vragen in Almere. In de lokale gemeenschap die het CDA in Almere voor ogen staat, zijn migranten goed geïntegreerd. Integratie is geen assimilatie: mensen hebben recht op hun eigen (gezins)leven, godsdienst, cultuur en opvattingen. Niet alleen achter de voordeur, ook in het publieke domein mag dat tot uitdrukking komen in eigen instellingen en verbanden. Onze samenleving waarborgt grondrechten die niet altijd vanzelfsprekend zijn in de landen waar migranten vandaan komen. Misstanden of gebruiken die in strijd zijn met deze grondrechten mogen aan de kaak gesteld worden. Het op scherp stellen van tegenstellingen wijst het CDA echter af. Wat het CDA verder vindt over participatie en sociaal beleid: 5.1Schuldhulpverlening moet een speerpunt blijven van het gemeentebeleid. Vroegtijdig signalering en preventie is belangrijk om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. 5.2 In een rijk land als Nederland mag het niet voorkomen dat mensen geen dak boven hun hoofd hebben. Opvang van gezinnen hoort niet plaats te vinden in een opvanghuis. 5.3 Armoedebeleid is en blijft van belang. Het Leger des Heils en Voedsel

14 Loket Almere verdienen blijvende structurele steun. 5.4Het leren van de Nederlandse taal is een essentiële voorwaarde voor het succesvol inburgeren van migranten. Taalcursussen hebben prioriteit in het inburgeringsbeleid. 5.5 Wijkplatforms worden ondersteund door hulp in de vorm van advies en redelijke financiële ondersteuning. 5.6 Participatie wordt ook bevorderd door een goede afhandeling van klachten en meldingen openbare ruimte. Op elke melding moet een antwoord volgen binnen een vastgestelde tijd anders is de motivatie om te melden snel verdwenen. De kwaliteit van de huidige afhandeling is te wisselvallig en blijkbaar te afhankelijk van de persoon die het afhandelt. 5.7Vrijwilligerswerk zal in de komende jaren steeds belangrijker worden. Stimulering en ondersteuning van het vrijwilligerswerk is dan ook een prioriteit. Het mag niet worden wegbezuinigd.

15 6 Ruimtelijke ordening Almere heeft kernkwaliteiten die andere grote steden niet hebben. Mensen komen in Almere wonen omdat hier betaalbare woningen zijn. Hier heb je een huis met een tuin vlakbij de voorzieningen van de grote stad. De Almeerders zijn trots op hun groen in hun directe omgeving. Ze zijn blij dat de kinderen veilig voor de deur kunnen spelen. Dat willen ze vooral zo houden en terecht. Het CDA staat achter ze. De parken in Almere worden intensief gebruikt. Kinderen spelen er, honden worden er uitgelaten, de fietspaden worden druk gebruikt, scholen geven er buitenles en sporters trainen er voor hun grote wedstrijd. Parken zijn voor recreatie en niet om te bebouwen. Voorzieningen die de recreatieve beleving verbeteren wil het CDA bevorderen: bootverhuur, natuurlijke speelplaatsen met klimbomen, theehuisjes en vissteigers. Uniek in Almere is dat auto's, bussen, fietsers en voetgangers hun eigen wegen, banen en paden kennen. Hierdoor is de verkeersveiligheid veel groter dan in andere grote steden. In welke stad kun je een uur fietsen zonder een auto tegen te komen? CDA wil ook in nieuwe wijken vrije busbanen en fietspaden. In veel situaties heeft het fietsverkeer al voorrang op het autoverkeer, maar dit is nog niet overal consequent toegepast. Het CDA wil dat verbeteren om veiligheidsredenen. Onoverzichtelijke kruisingen tussen fiets- en autoverkeer worden daartoe verbeterd door verkeerstechnische maatregelen. Met het groter worden van de stad moeten de interne verkeersaders voldoende capaciteit krijgen. De aan- en afvoerwegen van en naar de A6 vormen een eerste aandachtspunt. Wonen is en blijft voor alle Almeerders, onafhankelijk van hun inkomen, een belangrijk goed. Het CDA vindt dat 30% van de nieuw te bouwen woningen in de sociale sector gerealiseerd moeten worden. In Almere zijn veel minder goedkope huurwoningen dan in andere grote steden. Daarom vindt het CDA dat het woonlastenfonds behouden moet blijven en zo nodig aangepast moet worden aan de huurverhogingen. Het project Ik bouw mijn huis betaalbaar in Almere is succesvol en is een voorbeeld voor de rest van Nederland hoe om te gaan met de woningmarkt. Wat het CDA verder vindt over ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en de groene/blauwe ruimte: 6.1Het CDA hecht aan de meerkernige opzet van Almere en wil dat de kernen voldoende voorzieningen hebben. 6.2De groene ruimtelijke structuur is leidend bij planning van nieuwe stadsdelen. Het goed verbinden van de groene gebieden met fiets- en wandelpaden en ecologische routes is van belang voor mens en dier. 6.3Er moet een structurele oplossing komen voor de verkeerscongestie bij de Krakeling. 6.4De capaciteit van de toevoerwegen naar Almere Buiten moet verbeterd worden. 6.5Om het winkelcentrum in het stadshart te stimuleren is een goede

16 bereikbaarheid met openbaar en eigen vervoer belangrijk. Gratis fietsparkeren, bekostigd uit de openbare middelen, in bewaakte stallingen is daarbij noodzakelijk. 6.6Fietsssnelwegen zoals het Spoorbaanpad hebben een grote toekomst met de opmars van de elektrische fiets. Het Spoorbaanpad moet ook in Poort gehandhaafd blijven als fietssnelweg, maar wel op veilige wijze uitgevoerd. Uitbreiding met nieuwe routes naar buurtgemeenten moeten overwogen worden in samenwerking met de provincie Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. 6.7 Kindveilige routes naar school, kinderopvang, sportparken etc. (kindlint) zoals in Poort worden ook in andere stadsdelen ingericht. 6.8 Het onderhoud van de watergebieden verdient in de komende jaren extra aandacht. Het betreft onder andere het tegengaan van dichtslibben (uitdiepen van het Weerwater), tegengaan van blauwalg en het goed verbinden van vaarwegen en het realiseren van een ecologische waterroute is van belang voor recreatie en ecologie. 6.9 De diversiteit van stadsparken, buurtplantsoenen en sportparken moet gehandhaafd worden. In de parken en bossen mogen geen woningen gebouwd worden Met de eigenaar van het kasteel moet dringend gesproken worden over een recreatieve en groene invulling van het kasteelgebied zonder bebouwing met woningen De komst van de Floriade is positief voor het imago van Almere. Het kan samengaan met veel groene initiatieven. Bij de inrichting van het gebied wordt rekening gehouden met bestaande waarden in het gebied. Er moet snel duidelijkheid komen over de financiële onderbouwing Gestreefd wordt naar een grote diversiteit in woonmilieus in de nieuwe stadsdelen Sociale huurwoningen naast sociale koopwoningen zullen nodig blijven. Een goede samenwerking met de woningcorporaties wordt bevorderd. De wachtlijsten zijn veel te lang. Actief woningzoekenden moeten voorrang hebben Braakliggend terrein dat langdurig wacht op nadere invulling zoals bij de Paviljoens, wordt tijdelijk gebruikt voor de realisering van bewonersinitiatieven bv beplanting met zonnebloemen of collectieve volkstuintjes Er is in Almere een tekort aan ruimten voor godsdienstige doeleinden. De gemeente moet bemiddelen bij het vinden van geschikte ruimten.

17 7 Veiligheid en moraal Onveiligheid heeft veel impact op burgers. Slachtoffers van inbraken of berovingen hebben niet alleen te lijden onder materiële schade, maar meer nog door de aantasting van hun gevoel van veiligheid en zekerheid. Handhaving van de veiligheid is één van de belangrijkste kerntaken van de overheid. Bij het groter worden van de stad is de criminaliteit toegenomen. Hoewel de criminaliteit minder is dan in vergelijkbare steden, baart het aantal inbraken en gewapende overvallen zorgen. Uit onderzoek blijkt dat het gevoel van onveiligheid in Almere veelal samenhangt met het rondhangen van jongeren. De meeste jongeren veroorzaken echter geen overlast. Het kweken van begrip over en weer is van belang. De harde kern van jongeren die overlast veroorzaken en crimineel gedrag vertonen moet streng aangepakt worden. Zij maken dat ook andere jongeren een slecht imago krijgen. Voorlichting en de vorming van buurtpreventieteams door bewoners kan het gevoel van onveiligheid terugdringen. Sociaal onveilige fietsroutes moeten beter verlicht worden. Huiselijk geweld is een groot probleem in Almere. Het moet een aandachtspunt blijven voor zorginstellingen en politie. Soms kan een wijkagent een verbindende rol spelen tussen instanties. Bij veel gevallen van overlast speelt alcoholmisbruik een rol. Aanpak van problematisch alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar is essentieel. Samen met ouders, scholen en de verkopers van alcohol (supermarkten, cafés, sportkantines etc.) zal adequaat opgetreden moeten worden. Mede op verzoek van het CDA is er cameratoezicht gekomen in uitgaansgebieden. Het is gebleken dat het een effectief middel is om escalatie van geweld te voorkomen. Cameratoezicht blijkt ook preventief te werken tegen vandalisme en inbraken. Fouilleren op wapenbezit is een vervelend middel voor betrokkenen, maar belangrijk om gericht in te zetten om structureel geweld in uitgaansgebieden terug te dringen. Vandalisme, straatvervuiling, hufterig gedrag heeft alles te maken met normen en waarden. Er zijn taken voor ouders, scholen, woningcorporaties, politie en gemeentelijke overheid. Het CDA is nog steeds voor een stadsetiquette. Het gezamenlijk afspreken van regels in flats en straten met veel overlast of onderlinge conflicten kan uitkomst bieden. Conflicten tussen buren kunnen gemakkelijk uit de hand lopen. Daarom is het goed om initiatieven van buurtbemiddeling te bevorderen. De overheid dient het goede voorbeeld te geven. Daarom zijn integriteitscodes voor ambtenaren, wethouders en raadsleden belangrijk. Grove omgangsvormen tijdens raadsvergaderingen moeten resoluut aangepakt worden door de voorzitter en het presidium. Er moet terughoudendheid zijn met betrekking tot geheimhouding van raadsstukken, daarvan dient allen sprake te zijn wanneer het stadsbelang in het geding is. Tegen schending van geheimhouding dient streng opgetreden te worden. Wat het CDA verder vindt over veiligheid en normen en waarden: 7.1De samenwerking in het Veiligheidshuis Almere gericht op veelplegers, jeugdcriminaliteit en huiselijk geweld wordt voortgezet. 7.2 Gebruik van buurtbemiddeling wordt door de gemeente gestimuleerd.

18 7.3Het gedogen van softdrugs blijft een gedrocht. Het CDA is niet voor uitbreiding van coffeeshops bovenop het aantal waar al een besluit overgenomen is. Streng toezicht op de naleving van de afgesproken regels is van belang. 7.4 Drugshandel en wietteelt gaan vaak samen met zware criminaliteit. Bestrijding moet prioriteit hebben. 7.5 Prostitutie werkt mensenhandel in de hand en dient ontmoedigd te worden door strenge regelgeving en handhaving. 7.6Fietsers zijn verantwoordelijk voor een deugdelijke fietsverlichting. Het CDA vindt controle op het gebruik er van een prioriteit.

19 8 Sport, recreatie en cultuur Sportdeelname van jongeren is gezond en gaat overgewicht tegen. Daarnaast evordert deelname aan sport teamgeest en leren jongeren zich inzetten voor elkaar. Het CDA stimuleert jeugdlidmaatschap en kijkt samen met verenigingen naar mogelijkheden om jongeren van 16 tot 18 jaar actief te houden. De vrijwilliger is het fundament van een sportvereniging. Wanneer vrijwilligers op het sportveld onheus worden bejegend en zelfs met geweld worden geconfronteerd is dat een ernstige zaak waartegen streng moet worden opgetreden. Almere heeft alles in zich om een echte sportstad te worden: veel actieve sportverenigingen, veel individuele sporters, beginnende topsportontwikkeling. De constructie om Ajax-talenten bij Almere City ervaring op te laten doen, biedt perspectief om in Almere een topvoetbalclub in de hoogste divisie te krijgen. Een betaalde voetbalclub vervult een samenbindende functie en dat kan in publiekscampagnes gestimuleerd worden. Toch is het niet de taak van de overheid om beroepssport te subsidiëren. Voor de breedtesport heeft de gemeente een stimulerende en faciliterende rol. In Almere is nog veel te winnen met betrekking tot recreatie. Initiatieven op het gebied van toerisme en recreatie worden bevorderd. Er zijn veel stranden met zwemwater. Die kunnen benut worden voor recreatie, eens te meer als de verspreiding van blauwalg afdoende wordt bestreden. Cultuur moet voortkomen uit de Almeerse samenleving en gedragen worden door die samenleving. Almere is rijk aan verborgen creatieve krachten, die alleen maar aangeboord hoeven worden. Nieuwe initiatieven moeten aangemoedigd worden. Het subsidiebeleid moet daarom ook ruimte bieden voor kleine initiatieven. Cultuurbeleid moet niet in de eerste plaats een geldverstrekkende bezigheid zijn. Cultuurbeleid moet een aanjaagfunctie vervullen. In Almere ontbreken vaak kleine oefenruimten of ateliers. De gemeente kan een rol vervullen om in deze leemte te voorzien. De creatieve broedplaats De Voetnoot en een initiatief als het Open Podium Almere passen goed in dit beleid. Het CDA heeft bij het tot stand komen van het theater gewaarschuwd dat het gebouw te duur is voor huisvesting van de Coöperatie Kunstzinnig Vorming Almere (CKV). Helaas moeten we nu constateren dat nu het CKV de dupe is geworden van het gevoerde beleid. Ook de problemen met het verhuren van de Popmuziekzaal leren dat de gemeente geen kunstgebouwen moet exploiteren, maar dit aan de markt moet overlaten. Ontmoeting met cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Cultuureducatie is het speerpunt van het gemeentelijk cultuurbeleid, zowel in als buiten de school. Het CDA ziet in de multimediale lokale omroep en in de bibliotheek vanzelfsprekende partners om netwerken te bouwen die mensen bij elkaar brengen. Wat het CDA verder vindt over sport, cultuur en recreatie: 8.1Uit de praktijk blijkt dat veel mis kan gaan met het financiële beleid van sportverenigingen. De gemeente moet daarom alert zijn op huurachterstanden van sportverenigingen en hier direct op reageren zodat veel ellende voorkomen kan worden. Advies aan besturen, al dan niet in de

20 vorm van cursussen, kan helpen. 8.2De komst van een schaatssporthal (Icedome) past bij het imago van Almere als sportstad en kan voor een samenbindend effect zorgen. Dit particulier initiatief kan geen financiële steun van de gemeente verwachten. De gemeente kan wel een faciliterende en stimulerende rol spelen. 8.3Het CDA vindt het belangrijk dat mensen met een laag inkomen ook kunnen sporten zonder financiële belemmering. Daarom is het CDA voorstander van een sportfonds voor mensen met een laag inkomen. 8.4Het geweld op de sportvelden moet teruggedrongen worden. Het CDA wil dat initiatieven van sportclubs op dit gebied gestimuleerd worden. 8.5Ouderen zijn vitaler dan vroeger en kunnen dit met sport ook blijven. Het CDA wil bevorderen dat ouderen betrokken blijven bij sportactiviteiten. 8.6De aanleg van een playground in woonwijken met veel jongeren met een achterstand heeft positieve effecten en wordt gestimuleerd. Hiervoor zijn sportcoaches nodig. 8.7 De komst van de Floriade wordt door het CDA toegejuicht. Recreatie en groen moeten goed ingepast worden in het gebied van de Floriade. 8.8Topevenementen al dan niet in de topsport hebben een positieve effect op de naamsbekendheid en het imago van Almere en worden gestimuleerd. 8.9De gemeente mag een stimulerende rol vervullen met het naar Almere halen van musea en culturele manifestaties. Maar het CDA vindt dat de gemeente zeer terughoudend moet zijn met verstrekken van structurele subsidies Voor een grote stad als Almere is een volwaardige lokale omroep wenselijk.

21 9 Rentmeesterschap Met rentmeesterschap heeft het CDA een prachtig begrip in huis. Het heeft meer inhoud heeft dan het begrip duurzaamheid. Met rentmeesterschap staat het CDA een verantwoord omgaan met de schepping voor, zodat duurzaam omgegaan wordt met grondstoffen en energie maar ook verantwoord omgesprongen wordt met alle schepselen. Het omvat energiebeleid, milieubeleid en natuurbeleid. Almere is gezegend met prachtige natuurgebieden aan de rand van de stad: de Lepelaarsplassen en de Oostvaardersplassen (waar de film de Nieuwe Wildernis is opgenomen). De Oostvaardersplassen liggen op het grondgebied van Lelystad en zijn niet vrij toegankelijk maar met het Oostvaardersbos, het natuurbelevingscentrum de Oostvaarders en het uitkijkpunt aan het Jan van de Boschpad heeft Almere een prachtig zicht op dit unieke gebied dat van grote invloed is voor de flora en fauna van Nederland. Bevordering van natuureducatie door middel van de Stichting Stad en Natuur is waardevol voor zowel kinderen als volwassenen. De gemeente draagt haar steentje bij aan de Ecologische Hoofdstructuur. Het instandhouden van de ecologische verbinding tussen Lepelaarsplassen en de Oostvaardersplassen is van belang voor de biodiversiteit en de natuurbeleving. Het CDA is er voorstander van dat de Oostvaardersplassen ook van de kant van Almere toegankelijk worden gemaakt Het inzaaien van bermen en de ruimte onder de hoogspanningsleidingen met bloemen draagt bij aan een honingbijvriendelijke stad. De gemeente heeft belangrijke uitvoerende taken met betrekking tot controle en handhaving op milieugebied. Daarnaast kan de gemeente een belangrijke rol spelen bij het verminderen van milieubelastende stoffen door het stimuleren van milieuvriendelijk vervoer en het verantwoord verwerken van afvalstoffen. De gemeente stimuleert het gebruik van windmolens en zonnepanelen. Energiebesparing heeft grote kansen bij nieuwbouw door hoge isolatiewaarden toe te passen. Wat het CDA verder vindt over natuur, milieu en duurzaamheid: 9.1Almere kan een voortrekkersrol vervullen als pilotstad CO2-vrij vervoer. Elektrische oplaadpalen in alle parkeergarages en oplaadpunten voor e- bikes in alle fietsenstallingen is daar een onderdeel van. Het bevorderen van het fietsen (Almere Fietsstad) verbetert de duurzaamheid nog meer en sluit hierbij naadloos aan 9.2De gemeente stimuleert wijkinitiatieven op het gebied van duurzame energie. 9.3 Stadslandbouw in Almere heeft grote kansen om de afstand tussen consument en producent te verkleinen en wordt ondersteund. Ook volkstuinen al dan niet gemeenschappelijk passen hier goed bij. 9.4 Experimenten met duurzame woningbouw worden gestimuleerd. 9.5De gemeente draagt zorg voor voldoende prullenbakken op de juiste

22 plekken in de openbare ruimte en het regelmatig legen er van. Voor het deponeren van hondenpoep worden extra voorzieningen gecreëerd. 9.6De gemeente Almere vervult een voorbeeldfunctie door al haar vastgoed te voorzien van energie-terugwin-installaties, eigen energie opwekking, hoogwaardige isolatie enz. 9.7Het CDA is voorstander van een beperkt en weloverwogen gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen om daarmee het onkruid in verhardingen effectief te bestrijden tegen lagere kosten.

23 10 Dienstverlening en Financieel beleid De dienstverlening en informatievoorziening van de gemeente moeten snel en makkelijk toegankelijk zijn. Het CDA ziet inwoners niet als klanten, maar als burgers. Op basis van hun wensen en ervaringen moet de gemeente zich opstellen als dienstverlener. Avondopenstellingen, het werken op afspraak en het bezoeken van ouderen die zelf niet naar de balie kunnen komen, bevordert de dienstverlening. De uitgangspunten van het CDA voor het financieel beleid van de gemeente zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, rechtmatigheid, transparantie en gematigde lokale lasten. Een gezond financieel beleid van de overheid is, gezien de huidige economische omstandigheden, een zware opgave waarbij belangrijke keuzen gemaakt moeten worden. De uitgaven moeten aangepast worden aan de inkomsten. Het CDA wil aandacht voor de bestaande stad prioriteit geven boven de groei van de stad. Het CDA zal daarvoor de verantwoordelijkheid nemen en pijnlijke keuzes daarbij niet uit de weg gaan Wat het CDA verder vindt over dienstverlening en financieel beleid: 10.1 Gestreefd moet worden naar grondprijzen, die enerzijds aantrekkelijk zijn voor, zowel institutionele als particuliere potentiële, kopers en anderzijds voldoende opbrengen om de ontwikkelingskosten en zo mogelijke een beperkte winstopslag te verdienen Ook bij financiële keuzen moet er solidariteit zijn met onze medemensen die zich niet op eigen kracht kunnen handhaven in de samenleving Onevenredige beloningen binnen de publieke sector moeten ontmoedigd worden. Salarissen boven de wethouders norm en hoge ontslagvergoedingen passen niet bij zorgvuldig beheer van publieke middelen. In de voorwaarden aan instellingen die gemeentesubsidie ontvangen wordt opgenomen dat instellingen die zich niet houden aan genoemde voorwaarden met maximaal 10 % op de verstrekte subsidie gekort kunnen worden Overheidstarieven voor dienstverlening dienen kostendekkend te zijn Wethouders zijn de vertegenwoordigers van de burgers in het bestuur en dienen dan ook in de gemeente Almere te wonen. Een goede band met de stad en de bevolking opbouwen wordt niet bevorderd als een wethouder elders woont.

24 Index 24-uurseconomie 7 Achterstanden 13 Airport Lelystad 6 Alcohol 11, 17 Almere Pampus 5 Almere Poort 7 Armoedebeleid 13 Bestaande stad 4 Bevolkingsopbouw 4 Bewonersinitiatieven 16 Bibliotheek 19 Biodiversiteit 21 Buurtbemiddeling 17 Buurtpreventieteams 17 Cameratoezicht 17 Coffeeshops 18 Containerhaven 8 Criminaliteit 17 Dakloosheid 13 Dienstverlening 23 Drugs 18 Duurzaamheid 21 Economie 6 Electrisch vervoer 21 Energie 21 Fiets 15, 16, 21 Financieel beleid 23 Floriade 16, 20 Gescheiden verkeersstructuur 15 Groei 4 Groen 15 Hangjongeren 17 Hondenpoep 5 Hospice 12 Huurwoningen 16 IJmeerverbinding 5, 7 Imago 20 Inburgering 14 Infrastructuur 4, 6 Integriteitscodes 17 Jongeren 9, 11, 20 Kernen 6 Kindlint 16 Klachten 14 Lokale omroep 19 Mantelzorgers 11, 12

25 Meerkernig opzet 15 Metropoolregio 7 Milieu 21 Musea 20 Natuur 21 Normen en waarden 17 Onderhoud 4, 5 Onderwijs 9 Ongeletterdheid 10 Openbaar vervoer 7 Ouderen 11, 12 Overgewicht 12, 19 Overslaghaven 8 Parken 15, 16 Participatie 14 Prostitutie 18 Provincie 6 Randstadprovincie 6 Recreatie 15, 19, 20 Schaatsporthal 20 Scholen 9 Schoolverlating 7, 9 Schoolverzuim 7, 9 Schoonmaakdagen 5 Schuldhulpverlening 13 Segregatie 9 Sociaal beleid 13 Sociale cohesie 4, 5 Sport 11, 19 Stadsetiquette 17 Stadslandbouw 21 Straatmeubilair 5 Studenten 4, 10 Subsidiebeleid 19 Theater 19 Toerisme 19 Universiteit 9 Veiligheid 17 Veiligheidshuis 17 Vervangingsinvesteringen 5 Vrijwilligers 19 Vrijwilligerswerk 14 Waarden en normen 9 Water 16 Welzijn 11 Wijkgericht werken 13, 21 Wijkplatforms 14 Windmolens 21 Winkelcentra 6, 7 WMO 13

26 Wonen 16, 21 Zonnepanelen 21 Zwemwater 19 Zwerfvuil 5

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Verkiezingsprogramma CDA, lijst 3 Lingewaard Midden in de samenleving 1. Van vrijblijvend naar betrokken; mensen maken hun leefomgeving 1.1. Wij gaan voor een transparant

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 voorstel voor Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 Voorstellen van de bewoners van Almere Centrum in het kader van de Floriade Aan Van : Gemeente Almere Wethouders Ed Anker en Henk

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid Politie Brandweer

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002 Erik van Marissing, Mei 2002 Opbouw van de presentatie Doelstellingen en Probleemstelling Onderzoeksvragen en Afbakening van het onderzoeksgebied Definitie van een recreatief woonmilieu De meerwaarde van

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen

Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen Schiedam-Oost is een wijk vol mogelijkheden, barstensvol talent. Wat moet het maatschappelijk middenveld wel én niet doen opdat de bewoners van

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

volledige kaart voor Wat zijn voor verschillende belanghebbenden voor en tegen het mengen van leerlingen in het basisonderwijs?

volledige kaart voor Wat zijn voor verschillende belanghebbenden voor en tegen het mengen van leerlingen in het basisonderwijs? Wat zijn verschillende belanghebbenden argumenten en tegen het mengen van leerlingen in het basisonderwijs? Mengen vergroot de ontwikkelingskansen van leerlingen Zwakkere leerlingen kunnen zich optrekken

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

ACO 10-puntenplan. gemeenteraadsverkiezingen ACO. Adviescommissie voor het Ouderenbeleid Stad Utrecht

ACO 10-puntenplan. gemeenteraadsverkiezingen ACO. Adviescommissie voor het Ouderenbeleid Stad Utrecht ACO 10-puntenplan gemeenteraadsverkiezingen 2014 www.aco-utrecht.nl ACO Adviescommissie voor het Ouderenbeleid Stad Utrecht ACO 10-puntenplan gemeenteraadsverkiezingen/collegevorming 2014-2018 Tijd voor

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop:

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop: Ruben Mink: Rotterdam staat er na 4 jaar beter voor! De fundamentele vraag die wat betreft het CDA centraal staat is of Rotterdam er BETER voorstaat dan vier jaar geleden. En of het stadsbestuur daaraan

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Politieke Instabiliteit Economie en Financiën Is het college bereid dit te doen?

Politieke Instabiliteit Economie en Financiën Is het college bereid dit te doen? Politieke Instabiliteit De consequentie van 5 verkiezingen in 10 jaar tijd maakt dat er in Nederland over deze periode een gebrek is geweest aan een consequente politieke richting en keuzes. Daarnaast

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

VERNIEUWING EN BESTUURLIJKE TRANSPARANTIE!

VERNIEUWING EN BESTUURLIJKE TRANSPARANTIE! Provinciale Staten verkiezingen Noord-Holland TIJD VOOR VERNIEUWING EN BESTUURLIJKE TRANSPARANTIE! PARTIJOVERSCHRIJDEND SAMENWERKEN Vanuit de Vrouwen Partij kiezen wij ervoor om met de thema s gelijke,

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2015 2018 4 november 2014 [+ aangevuld met sheet 3 t/m 9] Inleiding Portefeuillehouder Financiën Participatie en afwegingskader programmabegroting 2015-2018. 1 Ontwerp- programmabegroting

Nadere informatie

WAT VIND JIJ BELANGRIJK?

WAT VIND JIJ BELANGRIJK? WAT VIND JIJ BELANGRIJK? Inkomen? Werk? Onderwijs? Zorg? Wonen? MAAK DAN EENS KENNIS MET PVDA/GROENLINKS Wij zijn constructieve mensen die kiezen voor progressieve, sociale en duurzame politiek in Zeewolde.

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Sliedrecht is een dorp vol met kansen. Althans zo zien wij dat als CDA. Er zijn binnen Sliedrecht volop mogelijkheden om dingen (nog) beter te doen, anders te doen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Nuth Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Visie Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Een visie die van u is; die het (toekomst)beeld van inwoners

Nadere informatie

Voorzitter: Mattheus 5:1 12.

Voorzitter: Mattheus 5:1 12. Voorzitter: Rond Hervormingsdag is het goed naar onze inspiratiebronnen te kijken. Hoeveel welvaart, techniek en wetenschap we ook hebben de woorden van Jezus in de Bergrede 1, heb je vijanden lief, zegen

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

Vragen en antwoorden vanuit de Stemwijzer

Vragen en antwoorden vanuit de Stemwijzer Vragen en antwoorden vanuit de Stemwijzer 1. Samengaan gemeente De gemeente Smallingerland mag in de toekomst samengaan met een andere gemeente. Om te beginnen zou het al goed zijn om al de samenwerking

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie