Schoolgids CBS Ten Holtens Erve ++ Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015-2016 CBS Ten Holtens Erve ++ Schoolgids"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 1. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 1 Woord vooraf 2 2 Onze school 3 3 Waar staan we voor? 3 4 Hoe werken we? 4 5 Overzicht van de vakgebieden 6 6 Toelatingsprocedure 9 7 Passend onderwijs zet elk kind centraal 9 8 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen op schoolniveau 11 9 Procedure overgang voortgezet onderwijs De ontwikkeling van het onderwijs in de school De resultaten van het onderwijs Contacten school ouders Klachtenregeling Externe contacten Schooltijden vakanties vrije dagen Activiteiten Praktische punten Namen en Adressen 26 CBS Ten Holtens Erve Middendijk NC Nijbroek tel adres: Woord vooraf Hierbij ontvangt u de nieuwe schoolgids voor het schooljaar Naast de algemene jaarlijkse gegevens vertellen we in deze schoolgids iets over de werkwijze en de sfeer op school en welke resultaten we met ons onderwijs bereiken. We vinden dit belangrijk, omdat een kind een groot gedeelte van zijn/haar kinderleven op de basisschool doorbrengt. Deze gids is bedoeld voor ouders die al kinderen op onze school hebben, maar ook voor ouders die nog een keus moeten maken. We hopen dat deze gids voor hen aanleiding zal zijn om nader met ons te komen kennismaken. We proberen in deze gids volledig te zijn, maar houden alles wel zo beknopt mogelijk. Indien u uitgebreidere informatie wenst, bent u altijd welkom op school, waar directie en leerkrachten u verder kunnen helpen. Ook ligt op school het schoolplan ter inzage. Jaarlijks wordt de schoolgids aan de Medezeggenschapsraad (M.R.) voorgelegd ter goedkeuring, waarna deze tekent voor akkoord. Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Team CBS Ten Holtens Erve Handtekening: Handtekening: Voorzitter M.R. Secretaris M.R. D. Stoker S. Buitenkamp 2

3 2. Onze school We hebben een sfeervolle school gelegen in een prachtige landelijke omgeving. Rondom de school is volop speelgelegenheid voor de kinderen. De school bestaat uit een oud en een nieuw gedeelte. In 2007 is de school ingrijpend verbouwd. Er zijn meer werkplekken voor de kinderen gemaakt zodat we nog beter kunnen inspelen op de leerbehoeften van de kinderen. 3. Waar staan we voor? De missie van de school is: Samen spelen, samen werken, samen leren, SAMENWERKEND LEREN Wij zijn een open, christelijke school waar we in een veilige omgeving samen spelen, samen werken en samen leren uitgaande van de mogelijkheden van het kind en de school. Visie: EEN ONTMOETINGSSCHOOL We zijn de enige school in het dorp. Het is een sfeervolle, open en laagdrempelige school in een prachtige landelijke omgeving. We kiezen er bewust voor om alle kinderen van het dorp en haar buitengebied op te nemen in onze schoolgemeenschap. Sinds augustus 2010 bieden we een apart onderwijsprogramma voor (hoog)begaafde kinderen uit de driehoek Deventer- Heerde - Apeldoorn. Verderop in deze schoolgids leest u hier meer over. We hebben veel contacten met de ouders en we zijn veelvuldig betrokken bij de dorpsactiviteiten. Christelijk We zijn een christelijke school met als uitgangspunt en basis de Bijbel. Iedereen die onze manier van leven respecteert, is welkom op onze school. Ook kinderen van ouders die geen christelijke achtergrond hebben, zijn van harte welkom. Aan ouders die hun kind bij ons op school aanmelden, vragen we onze uitgangspunten te respecteren. vervolgonderwijs. Omgeving Wij vinden het belangrijk dat kinderen elke dag met plezier naar school gaan en op een prettige, sociale manier met elkaar omgaan. Dit betekent onder andere dat wij naar elkaar luisteren, rekening met elkaar houden, elkaar accepteren zoals wij zijn en behulpzaam zijn ten opzichte van elkaar. Om dit te bereiken hebben wij een aantal duidelijke, voor iedereen geldende afspraken. We hebben respect voor elkaar, de kinderen en de ouders. We vinden dat een sfeer van veiligheid en vertrouwen de basis is om goed te kunnen presteren. We nodigen kinderen uit tot verkennen en ondernemen, tot presteren naar beste kunnen, waarbij ze kunnen rekenen op ondersteuning. Een zaak van vertrouwen en zelfvertrouwen. Door de kleinere groepen krijgen de kinderen maximale aandacht. Wij vinden de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind zeer belangrijk en vanuit dat principe bereiden wij kinderen voor op de huidige maatstaven binnen het Samenwerkend leren Topprestaties bereik je samen, door samenwerkend leren is onze stelling. We willen ons onderwijs zoveel mogelijk aanpassen aan de basisbehoefte van de kinderen: Relaties hebben: de ander ziet mij. Competentiegevoel: ik kan het (zelfbeeld) Autonomie: ik ben iemand (zelfwerkzaamheid) Deze basisbehoeften hebben te maken met aanwezige kennis en vaardigheden van het kind en met de wijze waarop het kind deze kennis en vaardigheden uitbreidt. De vaardigheden liggen op het cognitieve en op het sociaalemotionele vlak. Om ons onderwijs aan te passen aan de basisbehoeften van het kind richten we ons op een goede interactie, coöperatief leren en klassen- en groepsmanagement. Deze werkvormen worden ingezet bij het aanleren van de basisvaardigheden van taal, spelling, lezen en rekenen. We werken instructie op diverse niveaus. De methode die wij gebruiken in het kader van samenwerkend leren heet: Maandtaak. 3

4 Deze methode richt zich op de wereld oriënterende vakken. De opdrachten in de methode zijn zo gesteld, dat de kinderen niet alleen kennis verwerven, maar ook andere vaardigheden leren zoals presenteren, luisteren naar elkaar en samen overleggen. Mogelijkheden We weten dat kinderen zich niet gelijk ontwikkelen en ook niet gelijkmatig. We proberen ons pedagogisch en didactisch handelen zo goed mogelijk af te stemmen op het kind als individu. Dat doen we door aan te sluiten bij de verschillende leerwegen van de kinderen en te accepteren dat kinderen een eigen ontwikkelingstempo hebben. Zelfstandig We vinden dat zelfstandig leren en werken een basisvoorwaarde is om te komen tot leren met eigen mogelijkheden: Eigenaarschap. Zelfstandigheid schept de mogelijkheid om aangepast aan eigen kunnen te leren en te ontwikkelen. Op die manier bereiden wij kinderen voor op de huidige maatstaven binnen het vervolgonderwijs. 4. Hoe werken we? De school werkt met groepen in jaarklassen. Die, in verband met de grootte van de groepen, zijn ingedeeld in combinatie groepen. Deze groepen zijn als volgt samengesteld: groep 1/ 2, groep 3 /4, groep 5 /6 en groep 7 /8. Voor de leerstof maken we o.a. gebruik van methoden. We houden rekening met de leerbehoeften, met de actualiteit en de belevingswereld van het kind. Coöperatief leren Als in een klas een vriendelijke en open sfeer heerst, durven kinderen fouten te maken en worden kinderen die "anders" zijn niet uitgelachen. In zo'n klas wordt met elkaar gewerkt, niet los van elkaar en niet in competitie met elkaar. De gebruikelijke rolverdeling in de onderwijsleersituatie is dat de leerkracht onderwijst/coacht en de leerlingen leren. Maar kinderen kunnen ook van elkaar kunnen leren. Kinderen kunnen vaak op een heel heldere manier iets aan elkaar uitleggen. Coöperatief leren is groepswerk waarbij de kinderen echt samen werken en leren. Met "echt" bedoelen we dat de leerlingen als groepsleden op elkaar betrokken zijn en van elkaar afhankelijk zijn om een goed resultaat te behalen. Samenwerkend leren is een werkvorm die een gelijkwaardige plaats verdient naast individuele en klassikale werkvormen. Het is een werkvorm die op onze school in alle groepen ingezet wordt. Waarom is het belangrijk dat kinderen leren samenwerken? Samenwerken levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een kind. Zowel de verstandelijke als sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd wanneer kinderen samenwerken. Bij het samenwerken speelt taal een belangrijke rol. Actief gebruik van taal is nodig om kennis en begrip te laten ontstaan. Het denkproces van de helper wordt gestimuleerd, omdat deze zijn gedachtegang duidelijk onder woorden moet brengen en moet structureren. De leerling die geholpen wordt, zal door middel van taal duidelijk moeten maken dat hij de uitleg heeft begrepen. Naast de cognitieve ontwikkeling bevordert samenwerken ook de sociale ontwikkeling. Gedurende de basisschoolperiode breiden de sociale vaardigheden van kinderen zich geleidelijk uit en vindt ook een verfijning plaats. Door de leerlingen op school de gelegenheid te bieden samen te werken, wordt de ontwikkeling van sociale vaardigheden en sociaal inzicht gestimuleerd. Samenwerken is een vaardigheid die van groot belang is om goed te kunnen functioneren in het maatschappelijk leven. Hoe leren we samenwerken? Er zijn verschillende manieren om te leren samenwerken: Differentiatie: het gaat bij deze werkvorm om de samenwerking tussen kinderen in tweetallen of in kleine groepjes. De kinderen ondersteunen en helpen elkaar en zoeken samen naar oplossingen voor problemen. Kinderen profiteren van de aanmoediging, hulp en uitleg van de medeleerlingen. Ieder kind is volwaardig lid van de groep. Waar het nodig is, weten ze dat ze op de hulp van anderen kunnen rekenen. Dit stimuleert het zelfvertrouwen. Ieder kind profiteert van de samenwerking in een heterogene groep. Door anderen te helpen bereiken zij beheersing van de stof op een hoger niveau. Effectieve leertijd: Een ander belangrijk voordeel van deze werkwijze is dat de tijd dat de leerlingen werkelijk actief en geconcentreerd aan het werk zijn, toeneemt. Pedagogisch klimaat: Als we kinderen stimuleren en leren met elkaar samen te werken, leveren we een belangrijke bijdrage aan het pedagogisch klimaat in de klas en op school. We beschouwen de school als een pedagogische gemeenschap van volwassenen en kinderen, waarin de kinderen niet alleen leren van volwassenen, maar ook van elkaar. Op onze school is begrip en respect voor anderen, ook voor kinderen die 4

5 'anders' zijn. We geven iedereen een kans en stimuleren en helpen elkaar. Kernwoorden bij het samenwerken zijn: Gelijkwaardige bijdrage: Kinderen leveren d.m.v. verschillende werkvormen ieder een gelijkwaardige bijdrage aan het groepsresultaat. Individuele aansprakelijkheid: Alle leden van het groepje waarin de kinderen werken zijn individueel aanspreekbaar over het groepsresultaat, iedereen weet / beheerst het gevraagde. Positieve wederzijdse afhankelijkheid: Om samen te komen tot een goed groepsresultaat is inzet van iedereen binnen de groep nodig! Simultane communicatie over en weer: Alle kinderen zijn gelijktijdig actief bezig met het onderwerp o.a. door het luisteren naar en praten met elkaar. Dit zijn de vier basisprincipes van het Coöperatief leren. Hieruit voortvloeiend noemen we ook graag de volgende aspecten: 1. Betrokkenheid: kinderen in een groepje voelen zich betrokken bij het werk en bij de groepsgenoten. 2. Verantwoordelijkheid: de kinderen zijn en voelen zich verantwoordelijk voor zowel hun eigen werk als dat van hun groepsgenoten. 3. Hulpvaardigheid: kinderen zijn bereid en in staat elkaar, wanneer dat nodig is, te helpen. 4. Zelfstandigheid: groepjes kinderen werken zelfstandig aan een taak zonder de hulp van een leerkracht in te roepen. Onderbouw Groep 1 en 2 In groep 1 en 2 wordt gewerkt naar aanleiding van thema s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Thema s die ieder jaar terugkeren zijn: de jaargetijden, Sinterklaas, Kerst en Pasen. Binnen deze thema s komen alle leergebieden aan de orde: - taal/denk activiteiten - lees/schrijf activiteiten - reken/wiskunde activiteiten - constructieve en beeldende activiteiten - spel, drama, muziek en spel en beweging - wereld oriënterende activiteiten - godsdienstige vorming We spelen en werken aan tafels en in hoeken. De hoeken worden aangepast aan het thema. Leren d.m.v. spel vinden we heel belangrijk. Verder wordt er gewerkt vanuit de kring of de kleine kring. Ook werkvormen van coöperatief leren worden toegepast. Iedere morgen is inloopmorgen. Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen welkom in de groep. De kinderen kunnen dan in de klas aan de slag met een activiteit die de leerkracht heeft klaargelegd. Tijdens de inloop mag u als ouder nog even in de klas blijven. Om 8.30 uur wordt er een liedje gezongen als teken dat u afscheid kunt nemen van uw kind. De kinderen gaan daarna nog even verder met de activiteit, om vervolgens samen met de juf in de kring te gaan. In de kring krijgen de kinderen gelegenheid om iets aan de anderen te vertellen. Na dit kringgesprek praten we over of luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel. Daarna wordt er buiten gespeeld. Na het eten en drinken wordt er gespeeld, gewerkt aan tafels, in de hoeken en/of in de hal. Via de dagritmekaarten kunnen de kinderen het verloop van de dag volgen. Jongste, middelste en oudste kleuters en zitten bij elkaar in de klas. In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan en er is veel aandacht voor gewoontevorming, regelmaat en vooral voor sociale vaardigheden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen en met plezier naar school gaan. Leren gebeurt vooral door spelen en spelenderwijs ontdekken en omgaan met materialen. Dit gaat in groep 2 door, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol. In groep 2 worden (speelse) activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3. Zo is er een lees-, schrijf- en computerhoek, waarin de kinderen kunnen werken. Het met elkaar omgaan, de sociale contacten, samen overleggen, zingen, groepswerk en ontdekkend leren vinden wij erg belangrijk. Er is extra aandacht voor taal, omdat dit de basis is voor heel veel andere gebieden. Veel kinderen zitten twee en een half jaar in de kleutergroep, afhankelijk van hun geboortedatum, aard en aanleg. 5

6 Op maandagmiddag zijn alleen de kinderen van groep 2 op school, er wordt dan in groep 2 extra aandacht besteed aan de voorbereiding op groep 3. Op dinsdag- en donderdagmiddag gaan alle kleuters naar school. Groep 3 In groep 3 werken we met de methode 'Veilig Leren Lezen': Ik, roos, vis. In groep 3 ligt de nadruk op leren lezen, rekenen en schrijven. Maar ook de creatieve vakken en verkeer worden aangeboden. We vinden het belangrijk dat de kinderen elkaar leren helpen en dat ze zelfstandig aan een opdracht kunnen werken. De in de eerste twee groepen ingezette lijn om dit te leren, wordt in deze groep voortgezet. Samen spelen, verhaaltjes uitbeelden, gezelschapsspelen, luisteren naar elkaars mening en leren die verwoorden en genieten van een voorleesboek hebben in deze groep een belangrijke plaats. Hoewel er in groep 1 en 2 nog veel ruimte voor spelen is en in groep 3 vaak speels wordt gewerkt, is het de bedoeling dat de kinderen steeds langer met een opdracht bezig kunnen zijn en een goede werkhouding ontwikkelen. Zij moeten aan het eind van de basisschool hun werkzaamheden zelfstandig kunnen plannen. Midden en Bovenbouw (groep 4 t/m 8) Waar in de kleutergroep vaak aan de hand van een thema wordt gewerkt, ligt de leerstof vanaf groep 3 meer vast in de methodes voor de verschillende schoolvakken. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met de actualiteit en de belevingswereld van de kinderen. Vanaf groep 5 werken we, voor de wereldoriënterende vakken, met de methode Maandtaak. (zie hiervoor ook hoofdstuk 3 en 5) 5. Overzicht vakgebieden Hierna volgt een overzicht van de vakgebieden die op onze school (ook deels in de onderbouw) aan de orde komen: Godsdienstige vorming Als methode voor het vakgebied 'godsdienst/levensbeschouwing' maken we op onze school gebruik van de methode Trefwoord. De kalender die erbij hoort heeft een bepaald thema dat bij een periode hoort. De papieren kalender is het afgelopen schooljaar afgeschaft, we werken nu met de digitale kalender die door de leerkracht wordt gepresenteerd op het digibord. De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of Bijbeltekst als dagopening. In de handleiding vindt de leerkracht aanwijzingen om verder met de kinderen door te gaan op het onderwerp van de dagopening. Deze uitwerking is verschillend voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In een doorgaande lijn komen op die manier ieder schooljaar ongeveer dertien thema's aan bod. Deze thema's sluiten aan bij de beleving- en ervaringswereld van de kinderen (bijvoorbeeld: Wie ben ik? ), bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving (bijvoorbeeld: Geweld ) en zijn steeds gebaseerd op een samenhangend aanbod aan Bijbelverhalen (bijvoorbeeld: Abraham, Mozes, Jezus). De methode kent speciale uitwerkingen voor vieringen rond Kerstmis en Pasen. De in de methode aangeboden liedjes staan op een cd en zijn ook digitaal te beluisteren in de klas. Elk schooljaar wordt er in de kerk van Nijbroek een zogenaamde school-kerkdienst gehouden, die samen met de dominee wordt voorbereid. Burgerschap en Sociale integratie Alle betrokkenen weten zich veilig en geaccepteerd in de school. Dit is de basis voor een optimale ontwikkeling (pestprotocol, vertrouwenspersoon, pedagogisch klimaat). Alle betrokkenen weten zich verantwoordelijk voor elkaar, de leefomgeving, de gemeente en de wereld. (normen en waarden, inzamelacties, verkeer). Ouders hebben de mogelijkheid om hun kinderen voor, tussen en na schooltijd op te laten vangen.(vso, TSO, BSO). De kinderen maken kennis met andere culturen, godsdiensten, gewoontes en opvattingen; kennis maken met mensen die anders zijn en denken. De kinderen komen concreet met maatschappelijke activiteiten in aanraking (bibliotheek, kerk en cultuurgoed): de school als ontmoetingsplek. 6

7 Thema s uit onze methode godsdienst/levensbeschouwing Trefwoord krijgen bewust accenten en ze bieden kansen voor onderwerpen over Burgerschap. Het welbevinden van kinderen en de aandacht voor de sociale omgeving zijn richtlijn. Kanjertraining Ter bevordering van de sociale omgang met elkaar, zijn wij in 2014 gestart met het invoeren van de kanjertraining. Hierbij krijgt elke leerling handvatten om zichzelf staande te houden in een conflictsituatie. Ook leerkrachten geeft het houvast middels de bijbehorende leerkrachtentaal. We spreken kinderen aan op hun gedrag, maar zijn vooral opzoek naar een betere manier van handelen bij een volgend conflict. We maken kinderen eigenaar van het oplossen van problemen met andere kinderen, waarbij wij als leerkrachten er te allen tijde zijn om op terug te vallen. Kanjertraining kent vier verschillende soorten gedrag, die elk hun eigen kleur en karakter heeft. Hierbij maken we onderscheid in het angstige konijn (geel), de lachende aap (rood), de bazige vogel (zwart) en de duidelijke tijger (wit). Elk gedrag heeft zijn kracht, mits het niet ten koste gaat van anderen. Om hier met kinderen de juiste aanpak voor te hanteren, hebben we wekelijks een les, waarbij we een verhaal vertellen, een gesprek voeren en vertrouwens oefeningen doen. Schrijven Wij werken met de methode Pennenstreken. Er ligt veel nadruk op het technische schrijven, maar ook het creatieve schrijven krijgt aandacht. Nederlandse Taal Vanaf groep 4 werken wij met de taalmethode, Taal op maat. Taal op maat is een methode voor alle kinderen. Deze methode bestaat niet alleen uit een lesboek, op de taalkaarten vinden de kinderen opdrachten die wat meer inzicht en creativiteit verlangen (Meesterwerk). Er is extra aandacht voor kinderen die taalwerk moeilijk vinden. Hiervoor biedt Taal op maat hulpbladen ( Maatwerk ). Leerkrachtgebonden lessen en lessen waarbij de kinderen zelfstandig werken wisselen elkaar af. De herkenbare structuur biedt kinderen de mogelijkheid om steeds een stapje verder te komen. Soepel van groep 3 naar 4 Sommige kinderen hebben moeite met de overgang naar groep 4. De overgang van werkboekjes naar boek en schrift is ook best lastig. De handige werkschriftjes van Taal op maat combineren beide. Onze methode besteedt aandacht aan: spreken en luisteren, woordenschat, taalbeschouwing, stellen en spellen. Lezen Voor het leren lezen in groep 3 gebruiken we op onze school de Ik-Roos-Vis-versie van de aanvankelijke leesmethode Veilig leren lezen. De methode biedt veel mogelijkheden om de leerstof aan te passen aan de mogelijkheden van het kind. De kinderen kunnen al vrij vlot hun eerste boekjes lezen, doordat de letterkennis vanaf het begin toegepast wordt. In de verwerking mogen de kinderen allerlei woordjes stempelen en schrijven, ook is er aandacht voor zinsbegrip en spellen. Verder zijn er spelletjes om de leerstof op een speelse manier te oefenen. Het digibord speelt een belangrijke rol in de lessen van Veilig leren lezen. Ook de kinderen mogen hierop werken. In de loop van groep 3 wordt er begonnen met het oefenen in tweetallen, het duo lezen en maatjes lezen. We werken in groep 4 t/m 8 met Lekker Lezen, een methode voor voortgezet technisch lezen waarbij alle kinderen vanaf groep 4 op hun eigen leesniveau kunnen oefenen. Lekker Lezen is gericht op het vergroten van de technische leesvaardigheid, binnen een betekenisvolle en motiverende leesaanpak. De boeken die bij deze methode horen zijn thematisch van opzet. Bij het kiezen van de thema s en teksten wordt ook rekening gehouden met het belevingsniveau en de verschillende leesinteresses van kinderen. De methode voor begrijpend lezen is Nieuwsbegrip, uitgebreid met teksten uit de zaakvakboeken en uit diverse andere boeken en tijdschriften. Rekenen Wij werken met de methode Alles Telt. Deze methode hebben we het afgelopen schooljaar aangeschaft en in de groepen ingezet. Alles Telt is een nieuwe rekenmethode die veel mogelijkheid tot differentiatie biedt. Dit vinden we erg belangrijk binnen ons rekenonderwijs. Wereldoriëntatie Voor de wereld oriënterende vakken gebruiken we de methode Maandtaak. De methode omvat aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, gezond gedrag, maatschappelijke vorming en geestelijke stromingen. Maandtaak is een digitale methode, waarbij de kinderen op hun eigen niveau aan de slag kunnen met afwisselende opdrachten. Bij elke maand hoort een toets, waarvoor de kinderen een huiswerkblad mee naar huis krijgen. De groepen 5 t/m 8 werken met deze 7

8 methode. Wanneer een opdracht af is, wordt deze aan de groep gepresenteerd in de vorm van een PowerPoint, muurkrant, poster, verslag enz. Topografie en verkeer worden nog wel als aparte lessen gegeven, waarvoor we gebruikmaken van de aardrijkskundemethode Hier en Daar en de Jeugdverkeerskrant, Op voeten en fietsen en stap vooruit. Techniek Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennis nemen van techniek en wetenschap. Kinderen komen bij ons op school al op jonge leeftijd in aanraking met techniek en wetenschap. Ze worden zich er zo bewust van dat techniek leuk is en veel verschillende richtingen kent. Techniek in de midden- en bovenbouw komt aan bod met de Techniektorens en de Pittige Plustorens. Ook is er aandacht voor techniek doordat we met deze groepen meedoen met de Techniekdag in Twello (groep 5/6) en de Week van de Techniek (groep 7/8). Tenslotte is er wekelijks ondersteuning door een vrijwilliger die met kleine groepjes leerlingen werkt met opdrachten uit de Pittige Plustorens. Engels In groep 6, 7 en 8 wordt Engels gegeven. We werken met de methode Take it Easy, een methode die gebruik maakt van het digibord. Er wordt aandacht besteed aan de spreek- en luistervaardigheid in woorden en korte zinnen. Expressie We vinden het belangrijk dat kinderen naast de leervakken ook mogelijkheden krijgen om creatief bezig te zijn. Voor dit vakgebied hebben we gekozen voor de methode Moet je doen. Deze methode bestaat uit de volgende onderdelen: muziek, tekenen, handvaardigheid en drama. Bewegingsonderwijs De kinderen van groep 1/2 hebben gym vanaf de herfstvakantie tot de meivakantie in de gymzaal. De overige weken spelen ze buiten op het schoolplein. Deze gymlessen zijn op de donderdagmiddag. U wordt vriendelijk verzocht deze middag uw kind(eren) vanaf uur weer op te halen bij de gymzaal. Het is voor de juf erg fijn als u uw kind(eren) even wilt helpen bij het aankleden! Mocht het ophalen een probleem zijn dan is het misschien mogelijk een afspraak te maken met een andere ouder. Neemt u anders even contact op met juf Sharon. In de info kunt u lezen wanneer de gymlessen beginnen. In verband met het voorkomen van voetwratten is het verstandig de kleuters tijdens de gymles gymschoenen aan te laten trekken. Voor de leerkrachten zou het erg gemakkelijk zijn als de kinderen zo vroeg mogelijk hun eigen veters kunnen strikken. U kunt natuurlijk ook schoentjes met klittenband kopen. Verder hoeven de kinderen geen gymkleding te gebruiken, wij sproten in ons hemd. De kinderen van groep 3 /4 gaan op maandagmiddag en woensdagochtend naar het gymlokaal, de groepen 5 t/m 8 gaan één keer per week naar het gymlokaal. Er wordt dan een afwisselende gymles gegeven met: loop- en balspelen, muziek en beweging, drama, toestellen enz. Ideeën hiervoor halen we o.a. uit de methode BIOS, Bewegen Samen Regelen en Moet je doen - drama. Tijdens de gymles is het raadzaam sportieve kleding te dragen, bijvoorbeeld sportbroekje met T-shirt of gympakje. Gymschoenen zijn verplicht in verband met voetwratten. Huiswerk Uitgangspunt is, dat al het werk op school gebeurt. Toch geven we voor enkele vakken in de bovenbouw wel huiswerk mee. Daarbij denken we aan de wekelijkse dicteewoorden en topografie(groep (4),5 en 6). Daarnaast moeten de kinderen in groep 6/7/8 ook de repetities van Engels en Topografie thuis leren. Zo wennen kinderen aan het huiswerk op het voortgezet onderwijs. Kinderen in groep 7/8 hebben een agenda nodig om het huiswerk in op te schrijven. Deze agenda mogen ze zelf kopen. Heeft u liever dat de school een agenda voor uw kind koopt, dan is dat uiteraard (tegen kostprijs) ook een mogelijkheid. Laat u het dan de leerkrachten van groep 7/8 even weten. 8

9 Projectonderwijs In oktober tijdens de Kinderboekenweek volgen we het programma van de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: Raar maar waar. Het gaat over natuur, wetenschap en techniek. In de tweede helft van het schooljaar zullen we nog een projectweek houden. Hierover krijgt u te zijner tijd via de info informatie. Computer Bij ons op school wordt de computer in alle groepen door de kinderen gebruikt. De kinderen werken individueel of in tweetallen met de computer. De school beschikt over programma's die aansluiten bij de gebruikte methodes. Dit biedt de kinderen veel oefenmogelijkheden. De computer wordt ook ingezet bij het begeleiden van kinderen die extra hulp nodig hebben. De school beschikt over een computernetwerk, dat beheerd wordt door de firma Heutink uit Rijssen. Onze stichting maakt gebruik van deklas.nu. Dit is een database met heel veel educatieve software titels die geschikt zijn gemaakt voor deklas.nu. Eén van de leerkrachten heeft als ICT'er de taak het gebruik van de computer in de groepen te stimuleren. Zij zal de leerkrachten ondersteunen. 6. Toelatingsprocedure Opvang van nieuwe leerlingen in groep 1. Voordat u de keuze maakt uw kind op onze school aan te melden, bent u altijd welkom voor een oriënterend bezoek aan de school. We kunnen u dan alle informatie geven over ons onderwijs en u de school laten zien. Over het algemeen zal de directeur en / of de intern begeleider u ontvangen. Vóór definitieve toelating volgt een intakegesprek met de intern begeleider en / of leerkracht waarin u informatie verstrekt over uw kind. Het is voor onze planning prettig indien u uw kind aanmeldt ruim voordat het vier jaar wordt. Leerlingen kunnen het hele jaar op school worden aangemeld. Als u de keuze voor onze school heeft gemaakt, ontvangt u een aanmeldingsformulier. Daarnaast vragen wij u ook een verklaring voor het onderschrijven, c.q. respecteren van de grondslag van de school, een instemmingformulier met toelating en verwijderingsbeleid en een formulier betreffende de wet op bescherming persoonsgegevens te ondertekenen. Naar aanleiding van het aanmeldingsformulier wordt een dossier gemaakt. Op verzoek kunt u een afschrift van het dossier ontvangen. De kinderen die voor het eerst naar school gaan en jarig zijn tussen medio mei en augustus worden toegelaten aan het begin van het nieuwe schooljaar. Met de leerkracht van de kleutergroep kunnen afspraken worden gemaakt om vanaf het moment dat uw kind 3 jaar en 10 maanden is, al een aantal ochtenden (maximaal 8) ter kennismaking op school te komen. Als uw kind een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf heeft bezocht dan heeft u een overdrachtsformulier ontvangen. Het is belangrijk dat dit formulier wordt doorgegeven aan de basisschool. Zo wordt bereikt dat eventuele problemen al in een vroeg stadium worden gesignaleerd en dat preventieve hulp kan worden geboden. Dit gebeurt natuurlijk in overleg met de ouders. Aanmeldingen van leerlingen in de andere groepen. Als uw kind al op een andere basisschool zit en u door verhuizing of een andere reden uw kind op onze school aanmeldt, nemen we (na overleg met u) contact op met de vorige basisschool. Van die school ontvangen wij een onderwijskundig rapport (u krijgt een kopie). Hierdoor weten we hoe we de overgang naar onze school voor uw kind(eren) zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen. Er wordt altijd een uitgebreid intakegesprek gehouden. Soms zullen we vragen of uw kind een week mag proef draaien op onze school. Zo kunnen we samen een goede afweging maken of Ten Holtens Erve kan bieden wat uw kind nodig heeft. Tussentijds plaatsen doen we in onderling overleg na de zomervakantie of de kerstvakantie. 7. Passend onderwijs zet elk kind centraal. Vanaf augustus 2015 moet elke school passend onderwijs kunnen bieden. Optimale ontwikkeling van ieder kind. Dat is het doel van de wet op het passend Onderwijs. Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met Passend onderwijs is het nog beter mogelijk om ondersteuning op maat te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben. Zo hebben zij de beste kansen op een vervolgopleiding. Kinderen die specifieke hulp nodig hebben kunnen, net als nu, naar het 9

10 speciaal (basis)onderwijs. Dat blijft. Daarnaast werken we nauw samen met partners vanuit de jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning krijgen. Wat is de zorgplicht? Scholen zijn verplicht om een passende onderwijsplek te vinden voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit heet de zorgplicht. Of uw kind nu gewoon of anders leert: elke school heeft de plicht een passend aanbod te doen. Het liefst op de reguliere basisschool. En als dat niet kan, dan op een andere basisschool, in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs. Altijd in samenspraak met u als ouder of verzorger. Gewoon als het kan, speciaal als het moet. Samenwerkingsverband IJssel Berkel Om de extra ondersteuning aan kinderen zo goed mogelijk te regelen werken de schoolbesturen van de 106 scholen in de gemeenten Brummen, Zutphen, Voorst, Lochem, Berkelland en een deel van de gemeente Bronckhorst (de kernen Vorden, Wichmond en Kranenburg) samen in het samenwerkingsverband IJssel / Berkel. Onze school maakt deel uit van dit samenwerkingsverband. Welke ondersteuning biedt een school? In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning onze school kan bieden. We maken daarin onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school in de regio biedt. De basisondersteuning is voor alle scholen, en dus voor alle kinderen, gelijk. Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft maken we een arrangement op maat. Deze extra ondersteuning wordt toegekend en betaald door het samenwerkingsverband IJssel Berkel. Ondersteuning in de praktijk Ondersteuning zetten we in om kinderen verder te ontwikkelen. Leerkrachten begeleiden de kinderen waar mogelijk. Om dit goed te kunnen doen, werken we handelingsgericht. Dit staat beschreven in onze groepsplannen. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, schakelt de leerkracht de intern begeleider in. Is er meer ondersteuning / expertise nodig dan kunnen we (na overleg met de ouders) een kind bespreken in het ondersteuningsteam. Ondersteuningsteam Onze school kent een ondersteuningsteam voor de bespreking van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. U als ouder wordt altijd uitgenodigd om deel te nemen aan de bespreking over uw kind. Aan het ondersteuningsteam nemen verder deel: leerkracht intern begeleider onderwijscoach (vanuit het samenwerkingsverband) Yolande Faber gezinscoach (vanuit jeugdhulp / Centrum voor Jeugd en Gezin) Daarnaast kunnen ook partners op afroep deelnemen aan het overleg, bijvoorbeeld een orthopedagoog. In het ondersteuningsteam bespreken we samen met u de vraag: wat heeft uw kind nodig om een bepaald doel te behalen? Daarbij kijken we ook naar andere factoren, zoals de groep, de school en de thuissituatie. In iedere bespreking komen ook de positieve aspecten en de talenten van uw kind aan de orde. Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft maken we een arrangement op maat. Dit arrangement wordt toegekend en betaald door het samenwerkingsverband IJssel Berkel. Is een (tijdelijke) lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek? Dan vragen we hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring' aan bij het samenwerkingsverband. Met deze toelaatbaarheidsverklaring heeft uw kind recht op plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Meer informatie: 8. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen. Vanaf het moment dat de kinderen bij ons op school komen, wordt hun ontwikkeling bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (Parnassys). Deze gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier. De groepsleerkracht is, in eerste instantie, verantwoordelijk voor de kinderen van de groep. Hij/zij volgt het ontwikkelings - en leerproces. Om de vorderingen van de kinderen goed te kunnen volgen, nemen we naast onze methodetoetsen 2 keer per jaar CITO (Centraal Instituut Toets Ontwikkeling) toetsen af. Naast deze toetsen blijven observaties ook een belangrijk onderdeel. De volgende toetsen worden afgenomen: 10

11 groep 1 en 2: toetsen leesprotocol Observatiemethode KIJK! Observatietoetsen m.b.t. klank- en vormoefeningen en lees- en schrijfproef. CITO - rekenen - taal voor kleuters groep 3 en 4: toetsen leesprotocol CITO - Drie Minuten Toets (lezen) - spellingtoets - begrijpend lezen - rekenen en wiskunde - Avi-toets groep 5 en 6: CITO - begrijpend lezen - Drie Minuten Toets - spellingtoets - rekenen en wiskunde - Avi-toets groep 7 en 8: CITO - begrijpend lezen - spellingtoets - werkwoordspellingstoets - rekenen en wiskunde - Avi-toets - eindtoets basisonderwijs gr.8 In alle groepen worden met ingang van dit schooljaar, de observatielijsten Kijk (kleuters) en Zien (3 t/m 8) ingevuld. Met deze observatielijsten volgen we de sociale emotionele ontwikkeling van onze kinderen. De kinderen in groep 8 doen mee aan de Eindtoets Basisonderwijs (de zgn. Cito Eind-toets). Dit schooljaar wordt deze afgenomen op 19, 20 en 21 april Aan de hand van de toetsen en de observaties van de leerkrachten kan besloten worden om sommige kinderen - waarbij het leerproces meer of minder stagneert - extra aandacht te geven. Een kind kan ook zo goed scoren dat het nodig is om moeilijker of meer uitdagender stof aan te bieden. We zullen dan ons onderwijsaanbod aanpassen. Op de spreekavonden, rapportenavonden en zonodig tussentijds wordt u hierover geïnformeerd. Als team vinden we contacten met ouders heel belangrijk. U krijgt ook een inlogcode voor het ouderportaal van Parnassys (ons leerlingvolgsysteem) om de prestaties van uw kin(eren) te kunnen volgen (code kunt u krijgen onze intern begeleider). Doubleren Soms komen we tot de conclusie dat alle extra inzet en tijd onvoldoende effect heeft gehad. Dan nemen we in overleg met de ouders het besluit om het kind te laten doubleren. Dit gebeurt als een kind op veel punten, ook sociaal-emotioneel, achter blijft en te weinig succeservaringen opdoet. Dyslexie Op school wordt veel aandacht besteed aan kinderen met dyslexie. Niet goed kunnen lezen heeft immers verstrekkende gevolgen voor de gehele schoolloopbaan en voor het functioneren in een geletterde maatschappij. Aan de hand van het dyslexieprotocol proberen we lees- en spellingsproblemen zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen. De signalering begint al in groep 1. Wij hebben op school een leerkracht Marry Potjes, die gespecialiseerd is in dyslexiebehandeling. (Hoog)begaafde leerlingen Vanaf 2010 werken we met een apart programma voor meer- en hoogbegaafde kinderen. In de ochtenden zitten zij in hun eigen groep. Het reguliere programma voor rekenen, spelling en taal wordt ingedikt, waar dit in het belang is van de leerling. Begaafde leerlingen hebben immers minder inoefening en herhaling nodig. De ruimte die ontstaat door het indikken wordt gevuld met verplichte- verrijkingsstof. In het aparte programma dat plaatsvindt op delen van de middag kunnen begaafde leerlingen zich spiegelen aan en meten met elkaar. Het lesprogramma vindt zijn basis in het motto: leren leren, leren leven en leren denken. Via uitdagende, moeilijke leerstof leren de leerlingen kijken naar hun eigen aanpak en manier van leren. Het denken wordt op allerlei manieren gestimuleerd, van denkspellen tot filosofie. Onderwerpen als techniek, kinderliteratuur, schaken, vreemde talen etc. komen dan aan de orde. Ook is er op deze middagen ruimte voor de sociale emotionele ontwikkeling van de leerlingen. In bijzondere gevallen kan het verstandig zijn om een begaafde leerling de leerstof in wat hoger tempo te laten doorwerken, waardoor hij/zij eerder naar een volgende groep gaat. 11

12 Aan onze school zijn leerkrachten verbonden die gespecialiseerd zijn op het gebied van (hoog)begaafden. Pestprotocol De school heeft een pestprotocol. De regels hierover worden in de klas met de kinderen besproken en zijn ook zichtbaar opgehangen in de lokalen. Bij een pestprobleem treedt het protocol in werking om zo een goede oplossing te bewerkstelligen. Om pesten zoveel mogelijk te voorkomen heeft het team de Kanjertraining gevolgd. Deze training wordt ingezet in alle groepen. Video Interactie Begeleiding op school Soms gaat het met een kind, een groepje kinderen of een klas niet zoals we het graag zouden willen en soms is het moeilijk om aan te geven wat daarvan de reden is. Op onze school kunnen we dan Video Interactie Begeleiding (VIB) inzetten. VIB is dan een prima hulpmiddel om oplossingen te zoeken. Er worden dan video opnames gemaakt van de klassensituatie of de leerling(en). Deze beelden worden met de leerkracht bekeken en besproken. Een goede communicatie is de basis voor een goede relatie. Video Interactie Begeleiding werkt aan een goede communicatie tussen: - leerkracht en klas - leerling en leerkracht - leerling en leerling Door goed naar de beelden te kijken, proberen we de sterke momenten in de communicatie te vinden. Die sterke momenten vormen de basis van waaruit we verder gaan kijken. Door goed naar de beelden te kijken en te benoemen hoe mensen op elkaar reageren, kan duidelijk worden hoe een verhouding is. Soms zeggen lichaamstaal en blikken nog meer dan woorden. Als je bewust bent van je eigen gedrag is het gemakkelijker daar verandering in aan te brengen en een relatie te verbeteren of te herstellen. Een VIB traject bestaat meestal uit 4 tot 6 opnames. De beelden worden alleen voor de begeleiding gebruikt en worden daarna vernietigd. Binnen de stichting PCBO Voorst zijn gecertificeerde leerkrachten die VIB kunnen geven. Als je bewust bent van je eigen gedrag is het gemakkelijker daar verandering in aan te brengen en een relatie te verbeteren of te herstellen. 9. Procedure overgang voortgezet onderwijs Schoolkeuze De ouders van de leerlingen van groep 8. worden geadviseerd door onze school over de keuze van het voortgezet onderwijs. Er wordt een belangrijke keuze gemaakt die van invloed is op de toekomst van uw kind. Allereerst gaan we ervan uit dat ouders en kinderen samen goed hebben besproken welke richting er gekozen zou kunnen worden. Ook zullen de leerkrachten van groep 8 inzicht geven in de mogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs. U wordt rond januari/februari op school uitgenodigd om hierover met de leerkrachten van gedachten te wisselen. De leerkracht geeft advies, de ouders maken de keus. Voorlichting Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van de door de gezamenlijke scholen in de gemeente Voorst georganiseerde scholeninformatieavond in november in het AOC Oost in Twello, waar scholen uit de regio Deventer/ Apeldoorn/ Zutphen zijn vertegenwoordigd en de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs zelf in januari/februari. In Epe kan jaarlijks de informatieavond worden bezocht die daar door de PC-scholen wordt georganiseerd. De data worden t.z.t. vermeld in de info. Bovendien organiseren veel scholen een open avond, waarop kinderen mogen komen kijken en een programma kunnen meedraaien. Hierna komt het overleg tussen ouders en leerkrachten van groep 8. In dit overleg zal de leerkracht in het advies duidelijk maken wat volgens hem/haar de mogelijkheden van het kind zijn. Vanuit onze school gaan de kinderen naar verschillende scholen in de omgeving. De laatste jaren gaan de kinderen naar scholen voor VO in de wijde omgeving zoals Deventer, Heerde, Twello, Epe en Apeldoorn. De aansluiting op de diverse scholen is goed. De leerkrachten van de bovenbouw hebben regelmatig contact met de scholen voor VO (bijvoorbeeld in verband met de aanmeldingen van de leerlingen en het bespreken van de resultaten van 1 e en 2 e - jaars oud-leerlingen). Eindtoets basisonderwijs 12

13 De centrale-eindtoets basisonderwijs wordt dit schooljaar in april afgenomen en geeft een indicatie van de mogelijkheden van uw kind in het voortgezet onderwijs. U ontvangt in januari een uitgebreide ouderfolder. De uitslag ontvangt u doorgaans ongeveer drie weken na de eindtoets. Aanmelding voortgezet onderwijs Ouders bepalen (samen met hun kind) op welke school ze hun kind aanmelden. Indien deze keuze duidelijk afwijkt van het advies van de leerkracht en de uitslag van de Cito-eindtoets, kan de school voor voortgezet onderwijs een toelatingstoets afnemen, waarna een toelatingscommissie beslist. De ouders zijn in principe zelf verantwoordelijk voor de aanmelding van hun kind bij de school van hun keuze. Over het algemeen verloopt deze aanmelding via Ten Holtens Erve. Aan de school voor voortgezet onderwijs waar de leerling wordt aangemeld zal een onderwijskundig rapport worden toegestuurd volgens het model dat binnen het WSNS is vastgesteld. De ouders wordt verzocht dit rapport te bekijken en voor gezien te ondertekenen. Bovendien wordt het strookje met de score van de Cito-toets opgestuurd. Kennismakingsdagen Om de overgang naar een vervolgschool zo soepel mogelijk te maken is er vaak de mogelijkheid een zgn. kennismakingsdag te bezoeken. We stimuleren de kinderen hieraan mee te doen. Deze dagen vinden over het algemeen in juni plaats. 10. De ontwikkeling van het onderwijs in de school Kwaliteit Op vijf manieren werkt onze school aan een verdere kwaliteitsverbetering: onderwijs op maat, goede instructie en evaluatie werken met goede methoden gemotiveerd personeel het zo goed mogelijk volgen van de resultaten van de leerlingen (toetsing) deelname aan het ZIEZO (zichtbaar investeren in een zichtbare onderwijskwaliteit) project van onze Stichting Onderwijs op maat Op Ten Holtens Erve bieden we kinderen zoveel mogelijk onderwijs op maat. Niet alle kinderen hoeven hetzelfde te doen, op hetzelfde moment en in hetzelfde tempo. De instructie en verwerking van de leerstof willen we steeds beter aanpassen aan de individuele behoefte van kinderen. Compacten en verrijken. Ook het zelfstandig werken van de kinderen wordt gestimuleerd. Hierdoor krijgt de leerkracht meer tijd om sommige kinderen of kleine groepjes extra begeleiding te geven (kleine kring, instructietafel). We werken met de werkwijzen van Coöperatief leren. In alle groepen worden deze werkvormen gebruikt. Ook gaan we verder met Maandtaak. Vooral het voeren van de coaching gesprekken met de kinderen zal een aandachtspunt zijn. In dit of het volgende schooljaar zal het team hier ook training in krijgen, om samen met de leerlingen doelen te stellen die het kind wil en kan bereiken. Personeel Belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kinderen toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en lesboeken zinvol gebruikt worden. Teamleden werken niet op eigen houtje, maar besteden juist veel tijd aan samenwerken en overleg. Gemiddeld twee keer per drie weken wordt er een teamvergadering gehouden, telkens met een ander accent, namelijk leerlingenzorg, werkwijzen of organisatie. Door middel van een jaarlijks nascholingsprogramma wordt iedereen gemotiveerd om samen de schouders te zetten onder verbetering van het onderwijs op school. Het werken met begaafde leerlingen zal ook dit jaar verder worden uitgediept onder meer in samenwerking met de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). En dit komt regelmatig terug in de vergaderingen. Toetsing Een vierde manier om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren is het gebruik van toetsen. Toetsen geven ons inzicht in de prestaties van kinderen en zijn voor de leerkracht een handreiking om de kinderen beter op niveau te begeleiden. Hierdoor kunnen we snel haperingen signaleren en daar op inspringen. Ook zien we zo welke kinderen meer uitdagende leerstof aan kunnen. Om de ontwikkeling en de vorderingen van de kinderen goed te kunnen volgen, leggen we toetsgegevens vast in een leerlingvolgsysteem. Met behulp van het leerlingvolgsysteem kunnen we ook zien hoe onze kinderen het doen ten opzichte van kinderen van andere scholen in Nederland. Leerlingen met leer-, gedrag- en werkproblemen willen we zoveel mogelijk binnen onze eigen school goed 13

14 begeleiden. Echt belangrijke problemen kunnen en willen we niet oplossen zonder de hulp van de ouders. De leerkrachten zullen u tijdig inlichten en samen met u oplossingen bedenken. Ook de schoolomgeving en het schoolgebouw hebben onze aandacht. In het kader van de Arbo-wet worden alle speeltoestellen jaarlijks gecontroleerd. In januari/februari vindt er een zgn. Algemene Schoolverkenning plaats, waarbij alle aspecten van veiligheid in en rond school de revue passeren. De Arbo-dienst controleert dit onderzoek en er wordt een lijst met aandachtspunten opgesteld. De MR zal over de uitslag van dit onderzoek en voorstellen voor maatregelen worden geïnformeerd. ZIEZO project Sinds een aantal jaren doen alle scholen binnen de Stichting PCBO Voorst mee aan het ZIEZO project. Ziezo staat voor: Zichtbaar Investeren in een zichtbare onderwijskwaliteit. Dit project, waar door alle scholen binnen onze stichting aan wordt meegewerkt, is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Het team van de school onderzoekt of men ook echt doet wat men zegt dat men doet. Dit wordt beschreven in een Zelfevaluatieplan. Het onderzoek kan gedaan worden d.m.v. enquêtes, onderzoeken e.d. Uit dit onderzoek trek je als school vervolgens conclusies en a.d.h. hiervan wordt een veranderingsplan opgesteld. Als dit is afgerond wordt het team door collega s van een andere school bevraagd naar de resultaten, de manier van onderzoeken, het veranderplan etc. Dit is de collegiale consultatie. Op deze manier hopen we van en met elkaar te leren. En zo kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven verzorgen. 11. De resultaten van het onderwijs Uitstroomgegevens 2009 t/m 2015 In de afgelopen zes jaar gingen de kinderen die in groep 8 de school verlieten naar de volgende scholen: Scholen Veluws College Twello Mheenpark Apeldoorn 1 1 Christelijk Lyceum Apeldoorn 1 AOC Oost Twello Noordgouw Heerde Reg. SG NO-Veluwe Epe Gymnasium Apeldoorn Walterbosch Apeldoorn Praktijkschool De Boog Etty Hillesumcollege Deventer Vrije School Zutphen De Cappelborg Wijhe Totaal Contacten school - ouders 14

15 Het belang van betrokkenheid van ouders Een goed contact tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. We willen u daarom graag informeren over belangrijke gebeurtenissen op school en over het wel en wee van uw kind. We stellen er prijs op dat u ons op de hoogte houdt van de belangrijke dingen thuis. Ook het meehelpen aan activiteiten en de organisatie hiervan, bevorderen de onderlinge betrokkenheid. Hierbij denken we aan overblijfouders, schoolreisjes, medezeggenschapsraad (MR), ouderwerkgroep (OWG), oudercommissie (OC), excursies, musical, etc. Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een hulp-info. Op deze lijst kunt u aangeven bij welke activiteiten u wilt helpen. Wat de school van ouders verwacht Door een goede samenwerking tussen school en thuis ontstaat er betrokkenheid van ouders. Aan uw kind(eren) kunt u die betrokkenheid tonen door: interesse te tonen voor het werk van de kinderen te helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten. Ook is het mogelijk om zomaar eens na schooltijd een leerkracht aan te spreken of te komen op een meer gepland contact zoals: voorlichtingsavonden, '10-minuten-gesprek' of huisbezoek. Contactmogelijkheden De school ontplooit onderstaande activiteiten om de communicatie met de ouders zo goed mogelijk te laten verlopen: Rapporten De kinderen van groep 2 t/m 8 krijgen 2 keer per jaar een rapport, namelijk in januari en juni. De kinderen van groep 1 krijgen in juni een rapport 10-minutengesprekken Drie keer per jaar krijgt u een uitnodiging om met de leerkracht van uw kind over de resultaten te praten. Deze zogenaamde 10-minuten-gesprekken vinden plaats in november (alle groepen), januari (alle groepen) en april (groep 1 t/m 7). Ook is er nog een spreekuur (op verzoek) n.a.v. het laatste rapport. Indien nodig kunt u altijd een afspraak maken voor een langer gesprek. Als er met een kind problemen zijn worden de ouders daarvan zo snel mogelijk mondeling op de hoogte gebracht. Informatieavond Aan het begin van elk schooljaar wordt er een informatieavond gehouden, waar u zich in de verschillende groepen op de hoogte kunt stellen van de aanpak. Ook krijgt u bijzonderheden te horen over het programma van het schooljaar. Huisbezoek Leerkrachten komen gedurende de periode dat een leerling bij hen in de groep zit 1 x bij uw kind op huisbezoek. In principe is dit een gezelligheidsbezoek en zullen we ernaar streven de resultaten van uw kind op een ander moment te bespreken. Schoolinfo Om de week krijgt u via de mail een info. Hierop kunt u bijzonderheden voor de komende week vinden, eventueel aangevuld met actuele informatie. U kunt de info op woensdag verwachten. Wilt u de info u in papieren vorm ontvangen dan kunt u dit doorgeven. Indien u zelf eens een mededeling of iets bijzonders heeft voor de info kunt u dat (liefst via de mail), uiterlijk maandag, inleveren bij Rob van Hal, die de info samenstelt. Schoolgids De schoolgids wordt één keer per schooljaar uitgebracht, aan het begin van het schooljaar. Verder is deze te downloaden vanaf onze site. We vragen u deze gids goed te bewaren! De medezeggenschapsraad De Medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan dat voortvloeit uit de Wet op de Medezeggenschap Onderwijs. In de MR zijn ouders en leerkrachten in gelijke aantallen vertegenwoordigd. Zij behartigen de belangen van hun achterban en de school. De wet heeft MR-leden invloed gegeven op de besluitvorming door het bevoegd gezag (dit is het schoolbestuur). In het reglement van de MR is geregeld in wat voor zaken het bestuur instemming moet vragen aan de MR, dan wel advies van deze raad moet inwinnen. Het bestuur kan het advies naast zich neerleggen, maar voor een aantal in het medezeggenschapsreglement omschreven zaken heeft het bestuur de instemming van de MR nodig. De vergaderingen van de raad zijn (deels) openbaar en de data en agenda worden in de info's aangekondigd. Het reglement van de Medezeggenschapsraad ligt op school en bij de secretaris van de MR ter inzage. Daarnaast is er de overkoepelende GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van alle scholen van de stichting. De GMR geeft advies en neemt besluiten over onderwerpen van bovenschoolse belangen. Bijvoorbeeld: personeelsbeleid, nascholingsbeleid, bovenschools management, omgaan met seksuele intimidatie, inzet van bovenschoolse (financiële) middelen, samenwerkingsverbanden, enz. 15

16 Oudercommissie Aan iedere school van de stichting PCBO is een oudercommissie verbonden. De Raad van Toezicht heeft een huishoudelijk reglement vastgesteld waarin taken, samenstelling, werkwijze en bevoegdheden nader worden geregeld. Een kopie daarvan ontvangt u op verzoek. De OC bestaat uit ten minste vijf leden. De directeur is toegevoegd als adviseur. De OC is ingesteld om de relatie tussen de ouders, de MR, de directeur, het onderwijzend personeel en de school te bevorderen. Ze kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan alle geledingen binnen de school. Taken van de OC zijn: Het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de school. Het helpen bij de organisatie en uitvoering van schoolactiviteiten, zoals ouderavonden, sinterklaasviering, kerstviering en paasfeest, musical en sportmiddag. Het helpen bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten zoals het voetbaltoernooi en de avondvierdaagse. Het onderhouden van contacten met ouders. Het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan de medezeggenschapsraad en het personeel. Ouderhulp Veel hulp komt van de ouderwerkgroep (OWG). Daarnaast krijgen we extra hulp van ouders voor o.a. vervoer van leerlingen, lezen met (groepjes) kinderen, enz. U kunt zich hiervoor aan het begin van het schooljaar opgeven, d.m.v. de hulp-info die u aan het begin van het schooljaar ontvangt. Peuterspeelgroep Het Peutererfje. Aan onze school is een peuterspeelgroep verbonden. Deze peuterspeelgroep valt onder onze school. De peuterspeelgroep wordt geleid door Jannie Stenfert. Zij wordt ondersteund door Elly Tessemaker. Peuters vanaf 2 jaar zijn iedere vrijdagmorgen van uur van harte welkom. De kosten voor een ochtend per week zijn 25,= per maand. Buitenschoolse opvang (BSO) In de wet is vastgelegd dat het schoolbestuur de aansluiting met de buitenschoolse opvang moet organiseren. De school hoeft dit alleen te doen als ouders daarom vragen. U kunt met de directeur overleggen over de mogelijkheden voor buitenschoolse opvang. Ook hebt u de mogelijkheid in de ouderenquête die u om de twee jaar ontvangt uw wensen voor het nieuwe schooljaar aan te geven. Naschoolse opvang (NSO) Voor de naschoolse opvang bieden wij op drie middagen, te weten maandag, dinsdag en donderdag vanaf uur tot uur opvang aan. De kinderen worden door een leidster op Ten Holtens Erve opgevangen. U heeft ook de mogelijkheid om te kiezen voor dagopvang tijdens de schoolvakanties. Uiteraard bent u vrij om gebruik te maken van andere opvangmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een gastouder(bureau) of een andere BSO. Tussenschoolse opvang (TSO) Op Ten Holtens Erve bestaat (elke dag, behalve de woensdag) de gelegenheid voor de kinderen om tussen de middag over te blijven onder begeleiding van twee of meer ouders. De kinderen eten om uur in de groep met de leerkracht. Daarna wordt er buiten gespeeld onder begeleiding van overblijfouders. Jaarlijks ontvangt u een TSO formulier waarop u kunt aangeven op welke vaste dagen uw kind gebruik gaat maken van de TSO. Wanneer uw kind incidenteel overblijft, kunt u gebruik maken van een strippenkaart. Kosten 20 euro voor 10x overblijven. De kosten voor een abonnement zijn 1,50 euro per keer. Deze kosten worden 5 x per jaar geïnd d.m.v. automatische incasso. Voor de ontvangen gelden worden spelletjes, ballen etc. aangeschaft, wordt er regelmatig nageschoold en krijgen de overblijfkrachten een vergoeding. Tijdens het overblijven gelden regels. Deze regels worden aan het begin van elk schooljaar aan de kinderen meegegeven. Als kinderen zich regelmatig niet aan de regels houden, nemen we contact met de ouders op. We verzoeken de ouders/verzorgers vriendelijk maar nadrukkelijk om geen snoep mee te geven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met meester Rob of met de overblijfcoördinatoren Rianne van Norel of Mirjam Dalhuisen. Ouderbijdrage Basisonderwijs is gratis. De school maakt echter kosten die niet door de overheid worden vergoed. U moet dan denken aan zaken als festiviteiten (sinterklaas, kerst, avondvierdaagse, sportmiddag, afscheid groep 8, enz.), buitenschoolse activiteiten en extra onderwijsmiddelen. De ouderbijdrage wordt door de medezeggenschapsraad vastgesteld: Voor elk kind 35.- De ouderbijdrage is niet wettelijk verplicht en wordt per automatische incasso door de oudercommissie geïnd. 16

17 Dit vindt in de regel plaats in de maand februari. De uitgaven en inkomsten van de ouderwerkgroep worden door de MR gecontroleerd. Een overzicht van inkomsten en uitgaven kunt u aanvragen bij de penningmeester van de OC. School(ongevallen)verzekering voor leerlingen en cascoverzekering voor hulpouders Door de school is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze schoolverzekering is een 24-uurs dekking. Uw kind is daarmee zowel thuis als op school (ook in het weekend en de vakanties) tegen ongevallen verzekerd. De polisvoorwaarden liggen op school ter inzage. Wij wijzen u erop, dat deze verzekering geen schade vergoedt aan bijvoorbeeld brillen, fietsen, kleding, enz. Schadeformulieren (binnen drie dagen versturen) zijn op school verkrijgbaar. Voor de ouders en personeelsleden die met hun auto, op verzoek van de school of de oudercommissie, kinderen naar activiteiten brengen, heeft het bestuur een cascoverzekering (all-risk) afgesloten. Arbo-wetgeving Onze school probeert een veilige school te zijn voor leerlingen en leerkrachten. Ook vinden we goede werkomstandigheden belangrijk. Centraal zijn er door de stichting een aantal contracten gesloten: - Met de MK basics Zwolle ivm met ziekteverzuim en re-integratie na ziekte. - Met VBA-Adviseurs i.v.m. de arbo-vereisten van gebouw en schoolterrein en arbeidsomstandigheden. Zij doen vierjaarlijks een risico-inventarisatie en evaluatie (Ri & E) en doen een jaarlijkse inventarisatie die leidt tot een (ook door dit bureau aangeleverd) Arbo-jaarverslag. I.v.m met de controle van de speeltoestellen en de speellokalen is een contract gesloten met de firma Nijha in Lochem. Daarnaast vindt er incidenteel controle plaats door de gemeente (brandweer) i.v.m de verbruiksvergunning. Op school zijn leerkrachten met een diploma Bedrijfshulpverlening (BHV er), een AED opleiding en er is een preventiemedewerker; De preventiemedewerker bewaakt o.a. het plan van aanpak n.a.v. de risico-inventarisatie. Indien u onveilige situaties constateert, stellen we het erg op prijs dat u dit bij de preventiemedewerker meester Rob meldt. 13. Klachtenregeling Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen kunt u voortaan terecht bij een loket van Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Kijk hiervoor op de website: Veruit de meeste klachten over met name de dagelijkse gang van zaken in school, zullen in goed overleg tussen de ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op bevredigende wijze kunnen worden opgelost. De aard van de klacht kan ook zo zijn dat een ouder of leerling hulp zoekt bij één van de contactpersonen of de vertrouwenspersoon van de school. Voor onze school zijn dat: Mevr. A. Nieuwenhuis (Angelique) Juf Dieneke Stoker Vaassenseweg 41 Elspeterweg NL Nijbroek 8171 ET Vaassen tel: (0571) tel Vertrouwenspersoon (arts): Mevr. W. Zwanenburg Kadijk 7 Terwolde tel: (0571) Externe contacten (voor namen, adressen en telefoonnummers, zie het hoofdstuk 19 namen/adressen) De Stichting voor Protestants Christelijk basisonderwijs De Christelijke Basisschool Ten Holtens Erve is een van de vijf scholen van de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Voorst. Deze stichting beheert de volgende scholen: Cbs Ten Holtens Erve in Nijbroek Cbs de Oase in Twello Cbs Sjaloom in Voorst Cbs de Wingerd in Twello. Cbs de Zaaier in Teuge Het bestuur van de Stichting PCBO Voorst berust bij de algemeen directeur: Mevr. Maud van der Knaap De Raad van Toezicht (3 leden) ziet toe op de kwaliteit van het bestuur. De missie van de stichting voor PCBO Voorst is: 17

18 Samen werken aan leren De visie van de stichting: Het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Op school kunt u een documentatiemap van de stichting ter inzage krijgen. Hierin staan de missie en visie uitgebreider beschreven. Ook wordt u gevraagd donateur van de stichting te worden. De donateurs betalen een bijdrage van 10,- per jaar. Zij ontvangen periodiek informatie van de stichting. Elke school heeft een oudercommissie, een MR en schooloverstijgend een GMR. De ouders kunnen via deze raden directe invloed uitoefenen op het reilen en zeilen van de scholen. De directeuren overleggen maandelijks met elkaar. Samenwerking Pabo s Zeventien scholenclusters werken samen met de Educatieve Academie van VIAA en Windesheim aan de professionalisering van beginnende leerkrachten voortkomend vanuit de regeling Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen Dit is ook bij ons van toepassing. De naam van dit project is Scope- scholen voor Christelijk Primair Onderwijs. Concreet betekent het dat we samen willen zorg dragen voor scholen en een bijpassende opleiding waarin een nieuwe generatie leerkrachten kan worden opgeleid en begeleid. Bovendien wordt er samengewerkt in een aantal projecten om meer verdieping te krijgen (o.a. pesten, ouderbetrokkenheid) Meer informatie over de thema s, het project Scope en de lerarenopleiding vindt u op de website de site en de site Inspectie De inspectie heeft als taak: Toezicht op het basisonderwijs door controle en evaluatie. Daarnaast heeft zij ook een stimulerende taak. De inspectie kent een jaarlijks onderzoek. Dit kan een bureauonderzoek zijn bv. naar aanleiding van aangeleverde gegevens of een bezoek aan de school. Afhankelijk van de uitkomsten kan de inspectie aanvullende activiteiten plannen. De inspectie onderzoekt de school periodiek met een uitgebreid kwaliteitsonderzoek, een PKO. Bij het PKO komen alle aspecten van de school aan de orde. Ook ouders (en kinderen) worden erin betrokken. In juni 2015 heeft de inspectie onze school bezocht in het kader van een 4-jaarlijks pilot-onderzoek. De verslagen van de schoolbezoeken liggen op school ter inzage en zijn ook via internet te bekijken op de site van de inspectie: Logopedie De scholen in de Gemeente Voorst beschikken over een gemeentelijke logopediste: Karin Hegeman. Eenmaal per veertien dagen komt zij met haar logomobiel naar onze school om kinderen logopedisch te begeleiden. Alle leerlingen worden rond hun vijfde verjaardag logopedisch gescreend. Er wordt dan gekeken naar taal, gehoor, articulatie, stem, luistervaardigheden, vloeiendheid en mondgedrag. De betreffende ouders hoeven niet bij het onderzoek aanwezig te zijn en krijgen vooraf en achteraf bericht. De resultaten worden ook doorgegeven aan de leerkracht en de schoolarts. Tot en met groep acht kunnen ieder moment van het jaar leerlingen aangemeld worden. Voor leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen, kan het volgende gelden: Advies voor de ouder(s) Controle na toestemming van de ouder(s) Uitgebreid onderzoek na toestemming van de ouder(s) 1 x per 14 dagen logopedische begeleiding in samenwerking met de ouder(s) Voor informatie kunt u altijd bellen. Karin Hegeman Logopedie Gemeente Voorst Tel Schoolarts jeugdgezondheidszorg Bij de GGD Gelre-IJssel is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)ondergebracht bij gemeentelijke gezondheidsteams (GGT s). Binnen deze teams werken artsen, verpleegkundigen, assistenten 18

19 en logopedisten. Samen met ouders en school zorgen de medewerkers van de GGD ervoor dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Zij doen dit door kinderen te onderzoeken, door kinderen te vaccineren en door ondersteuning te bieden aan ouders en leerkrachten en hierin ook samen te werken met andere instanties. Voor een afspraak kunt u bellen of mailen: Wilt u meer weten over de GGD? Kijkt u op ww.ggdnog.nl Onderzoeken en vaccinaties De bekendste taak vanuit de GGD voor schoolgaande kinderen zijn de preventieve onderzoeken. Het is belangrijk dat factoren, die de groei en ontwikkeling van een kind kunnen verstoren, in een vroeg stadium worden opgespoord. De GGD onderzoekt gedurende de basisschoolperiode een kind meerdere keren. Daarnaast krijgen de kinderen in deze periode ook twee vaccinaties. Bij 5/6-jarige kinderen doen de jeugdarts en de assistente een uitgebreid onderzoek. Hierin komen het zien, horen, bewegen, groei, gezondheid en gedrag en ontwikkeling aan bod. In groep 4 vindt bij alle kinderen een onderzoek plaats door de jeugdverpleegkundige, waarin aandacht voor groei, gezondheid, gedrag en ontwikkeling. In groep 7 vindt net als bij de leerlingen van groep 4 een onderzoek plaats door de jeugdverpleegkundige met dezelfde aandachtspunten. Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV) Voor ieder onderzoek en elke vaccinatie ontvangen de ouders vooraf een uitnodiging. Bij alle onderzoeken en de vaccinatie van de 9 jarigen zijn de ouders aanwezig. Na elk onderzoek informeert de GGD de ouder(s)/verzorger(s) over de bevindingen. Advisering en verwijzing Naar aanleiding van het onderzoek kan de JGZ-medewerker - afhankelijk van de bevindingen het volgende doen: gericht advies en/of begeleiding geven aan kinderen en ouders. Bijvoorbeeld bij gedragsproblemen met kinderen op school of thuis, gezondheidsvragen of problemen in de spraak- en taalontwikkeling; een kind na verloop van tijd opnieuw oproepen voor een vervolgonderzoek; het kind (en de ouder) voor uitgebreider onderzoek of behandeling verwijzen naar een andere hulpverleningsinstelling. De GGD werkt samen met de huisarts, de specialist in het ziekenhuis en met Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, psychologen, pedagogen en anderen. Een eventuele doorverwijzing gebeurt altijd in overleg met ouder(s)/verzorger(s). Ook leerlingen uit andere groepen kunnen door hun ouders, leerkrachten of intern begeleider aangemeld worden voor nader onderzoek door jeugdarts, verpleegkundige of logopedist. Ondersteuning van leerkrachten GGD-medewerkers kunnen ook leerkrachten ondersteunen en adviseren bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten, bijvoorbeeld gericht op het aanleren en/of verbeteren van gezond gedrag. Ook adviseren zij over het gebruik van leskisten, lespakketten en andere voorlichtingsmaterialen uit het documentatie- en informatiecentrum van de GGD. Bereikbaarheid en informatie U kunt de GGD om advies vragen op diverse terreinen. Bijvoorbeeld over infectieziekten, hygiëne en veiligheid op school. Meer informatie over diverse onderwerpen kunt u vinden op de website: U kunt de GGD telefonisch bereiken op telefoonnummer: Centrum Jeugd en Gezin Voorst (CJG) Op de site van Centrum Jeugd en Gezin vindt u alle informatie die u nodig hebt over opvoeden en opgroeien van uw kind. We zijn 7 dagen per week geopend van 8.00 tot uur. Telefonisch bereikbaar op nummer: Binnen lopen tijdens ons inloop spreekuren mag altijd. U bent van harte welkom. Iedere vraag is een goede vraag. Op de website vindt u informatie over allerlei onderwerpen zoals: gezondheid, groeien, spelen, vrienden maken, pesten, computeren en tv-kijken. Of nogmaals kom langs of maak een afspraak Ook de andere gemeentes hebben een CJG. Hoofdluis Wilt u uw kinderen hierop regelmatig controleren? Hoofdluis komt (op alle plaatsen waar veel kinderen bij elkaar komen) nog steeds regelmatig voor. Op school vooral in de eerste maanden van het schooljaar en na vakanties. Zgn. luizenouders zullen enkele keren per jaar alle kinderen op hoofdluis controleren. Extra informatie is op school beschikbaar. Stagiaires PABO en MBO Elk schooljaar begeleiden we op onze school stagiaires van de Hogeschool Windesheim en hogeshool VIAA in Zwolle, die in alle groepen lesgeven. Verder begeleiden we soms stagiaires van ROC Aventus, die in de onderbouwgroepen assisteren. 19

20 15. Schooltijden - vakanties - tropenrooster - vrije dagen Schooltijden Maandag Groep 1 Groep 2 t/m 8 8:30 12:00 8:30 12:00 en 13:00 15:00 Dinsdag Groep 1 t/m 8 8:30 12:00 en 13:00 15:00 Woensdag Groep 1 t/m 8 8:30 12:15 Donderdag Groep 1 t/m 8 8:30 12:00 en 13:00 15:00 Vrijdag Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8 8:30 12:00 8:30 12:00 en 13:00 15:00 Er is 's morgens toezicht vanaf 8.20 uur. Tussen de middag is er toezicht door de overblijfouders en is één van de leerkrachten stand-by. Groep 1 en 2: Juf Wendy werkt op maandag en dinsdag. Op maandagmiddag wordt groep samengevoegd met groep 3/4. Op woensdag t/m vrijdag is juf Sharon in deze groep. Groep 3 en 4: Juf Elise Rood werkt op maandag en dinsdag, juf Marjolein op woensdag t/m vrijdag. Groep 5 en 6: Juf Petra werkt op maandag in deze groep, de rest van de week staat juf Marlinde voor de klas. Groep 7 en 8: Juf Elise de Wilde staat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor deze groep, de directeur op de woensdag. Binnenkomen De kinderen van groep 1 en 2 komen door de deur aan de achterzijde van de school binnen. Bij harde wind blijft deze deur echter dicht en kunnen deze kinderen ook de voordeur gebruiken. Afscheid nemen van uw kind in de gang of in het lokaal is natuurlijk prima. Als de bel gegaan is, willen we graag beginnen en vragen we u de school te verlaten. Tevens wordt u verzocht om op zijn vroegst om 8.20 uur de klas binnen te komen. 20

21 Tussen uur is er inloop voor alle groepen. Dit betekent dat alle kinderen als zij op school komen mogen kiezen of ze binnen of buiten willen blijven. Als ze eenmaal gekozen hebben, blijven ze dit ook doen tot de bel gaat. De afspraken zijn: - Kinderen kiezen vooraf wat ze willen, dus niet binnen-buiten-binnen - Kinderen die binnenkomen mogen iets voor zichzelf gaan doen (lezen, tekenen, in hun groepje praten, aan hun zelfstandig werktaak werken etc.) - De kinderen zijn in hun eigen lokaal dus niet op de gang of op het leerplein. - Kinderen die ervoor kiezen om buiten te blijven, blijven daar tot de bel gaat. Zij komen dus ook niet binnen om een tas of i.d. weg te brengen - Alleen de helpbeurt kinderen mogen (als ze dat willen) nadat zij hun taak hebben gedaan weer naar buiten gaan Als het erg koud is of het regent komen alle kinderen binnen. Wilt u erop toezien dat de kinderen dan niet zo vroeg op school zijn? Als de school uitgaat Op het schoolplein wordt niet gefietst in verband met de veiligheid van de kinderen. Alle kinderen wachten bij het hek tot een van de leerkrachten of een van de overblijfouders zegt dat de weg vrij is om te vertrekken. Kinderen die rechtsaf over het voetpad lopen, mogen wel vertrekken. We vragen de ouders geen fietsen bij het hek te plaatsen en geen auto s voor de uitrit of aan de overzijde van de Middendijk te parkeren. Ook s.v.p. de uitritten van de buren en de ingang van de Vijfmorgen vrijhouden. Vakantierooster Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Goede vrijdag/pasen Meivakantie Pinksteren Zomervakantie Vrije dagen/middagen Datum Reden Maandag Studiedag Woensdag Studiedag Woensdag Studiedag Donderdag Studiedag Donderdag Studiedag vrijdagmiddag voor de zomervakantie Ochtendpauze De kinderen van gr. 1/2 krijgen rond uur de gelegenheid iets te eten en/of te drinken. Wilt u a.u.b. zorgen voor goed sluitende bekers en een doosje voor koek/brood? De kinderen van gr. 3 t/m 8 krijgen vóór de ochtendpauze de gelegenheid te eten en/of te drinken. Ziek melden Indien uw kind wegens ziekte of andere redenen niet naar school kan, wilt u dat dan zo snel mogelijk doorgeven, liefst voor aanvang van de schooldag. Dit kan mondeling, schriftelijk of telefonisch (vanaf 8.15 uur). 21

22 16. Activiteiten Jaarprogramma Activiteiten cursus augustus Start nieuwe schooljaar 4 september Familieavond 17 september Informatieavond groep 1 t/m 8 7 oktober- 16 oktober Kinderboekenweek uitvindingen 26 oktober Studiedag(kinderen zijn vrij) 18 t/m 25 oktober Herfstvakantie 10 november 10 minuten gesprekken 4 december Sinterklaasfeest 11 december Kerstmarkt 17 december Kerstfeest in de kerk 20 dec t/m 3 jan Kerstvakantie 4 januari Nieuwjaar wensen 20 januari Studiedag (kinderen vrij) 25 januari-5 februari Toetsen Cito groep 1 t/m 8 10 februari Studiedag 12 februari Rapporten 18 februari 10 minuten gesprekken 21 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 23 maart Paasviering op school 24 maart Studiedag(kinderen vrij) 25 t/m 28 maart Pasen 19 t/m 21 april Cito groep 8 22 april Koningsspelen 23 april t/m 8 mei meivakantie 17 mei t/m 27 mei Project 14 en 15 mei Hemelvaartsdag en dag erna vrij 16 mei Tweede Pinksterdag 25 mei juffendag 6 t/m 17 juni Citotoetsen 21juni Schoolreisje 23 juni Evaluatiedag (kinderen vrij) 28 juni Rapporten 30 juni Facultatieve gespreksavond 28 juni Afscheidsavond groep 8 Schoolreisje en schoolkamp. De groepen 1 t/m 8 gaan dit jaar op schoolreisje. U ontvangt t.z.t. een brief met alle belangrijke informatie. Afscheidsavond groep 8 Aan het einde van het schooljaar neemt groep 8 afscheid. Dit schooljaar op 28 juni. Om het mogelijk te maken een musical te houden, is de hulp van ouders onontbeerlijk. Via de hulpinfo zullen we een beroep op u doen om te helpen bij de realisatie hiervan. Kerst- en Paasviering Het kerstfeest wordt dit jaar op donderdag 17 december gezamenlijk in de kerk gevierd. Het Paasfeest vieren we in de groep op woensdag 23 april. We hebben dan gezamenlijk een paaslunch. Sinterklaasfeest Elk jaar bezoekt Sinterklaas onze school. Dit jaar zal dat op vrijdag 4 december 2015 zijn. De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen hem uitgebreid op bezoek. Voor hen brengt Sinterklaas een cadeautje mee. De leerlingen van groep 5 t/m 8 trekken lootjes en maken voor elkaar een surprise met gedicht. Sint en Piet komen even bij die groepen langs voor ze het bezoek aan onze school afsluiten. Trakteren Als uw kind jarig is mag hij/ zij de kinderen van de eigen klas trakteren. Een gezonde traktatie zou heel prettig zijn. In verband met de veiligheid zijn lolly's beslist niet toegestaan. 22

23 Het is niet de bedoeling dat kinderen ook vriendjes, vriendinnetjes en bijv. buurkinderen in andere klassen gaan trakteren. Vooral de jongere kinderen begrijpen niet goed waarom de één wel en de andere geen traktatie krijgt. Voor de leerkrachten kan volstaan worden met dezelfde traktatie als voor de kinderen. Kleurplaat kleuters Voor de verjaardagen van de ouders en opa en oma mogen de kleuters een kleurplaat kleuren. Indien u dit, uiterlijk één week van te voren, aan de juf vertelt, hebben wij de tijd om het werkje in het programma in te passen. Jeugdbladen Als service aan de ouders kan via school een abonnement genomen worden op een of meerdere jeugdbladen. Folders of proefnummers ontvangt u (geheel vrijblijvend) aan het begin van het schooljaar. Tevens ontvangt u dan informatie over boekenseries, die via school besteld kunnen worden. 17. Praktische punten Leerplicht. Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag tot aan het eind van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt. Aanvragen extra verlof. Voor bijzondere gebeurtenissen kunnen alle leerlingen vrij krijgen. Wij hanteren daarvoor onderstaande verlofregeling: Op onze school wordt extra verlof wegens bijzondere omstandigheden (art.11 leerplichtwet 1969) verleend onder de volgende omstandigheden: 1. Het voldoen aan een wettelijke verplichting. 2. Verhuizing. 3. Huwelijk bloed- en/ of aanverwanten t/m de 4e graad. 4. Ernstige ziekte van gezinsleden. 5. Overlijden van bloed- en aanverwanten. 6. Gezinsuitbreiding. 7. Een 12½-. 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambt- of huwelijksjubileum van bloed en/of aanverwanten. (in speciale gevallen wordt verlof gegeven voor een lang weekend; dit wordt per geval beoordeeld.) 8. Voor leerlingen uit culturele minderheidsgroepen voor het vieren van belangrijke feest- en gedenkdagen. 9. De vakantieregeling van het bedrijf/instelling waar één van de ouders werkt, maakt het niet mogelijk vakantie op te nemen binnen de normale schoolvakantieperiode (graag met werkgeversverklaring). U kunt bijv. geen extra verlof aanvragen wanneer u al een vakantie hebt genoten in eenzelfde cursusjaar. 10. Er is sprake van kleine zelfstandigen (bv. camping of horeca), die juist tijdens de normale schoolvakanties moeilijk met vakantie kunnen gaan. 11. Er is sprake van noodzakelijk vakantieverlof op grond van medische of sociale indicatie van één van de gezinsleden. 12. Andere dan de hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen. Bij de beoordeling van een verzoek om extra verlof wordt rekening gehouden met de volgende punten: er is redelijkerwijs geen andere oplossing mogelijk er moet naar gestreefd zijn het extra vakantieverlof te laten aansluiten bij een bestaande vakantie/vrije dagen. voor vervroegd vertrek naar een vakantiebestemming voorafgaand aan een schoolvakantie wordt over het algemeen geen extra vrij gegeven. Het extra vakantieverlof dient vooral tijdig schriftelijk te worden aangevraagd. Op school zijn hiervoor standaardformulieren verkrijgbaar. Na inlevering ontvangt u het formulier getekend en met eventuele opmerkingen zo spoedig mogelijk van ons retour. Indien het verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar is ook de goedkeuring van de leerplichtambtenaar van de gemeente Voorst vereist (leerplichtwet artikel 14). Ongeoorloofd verzuim wordt (volgens wettelijk voorschrift) aan de leerplichtambtenaar doorgegeven. 23

24 Contact gegevens leerplichtambtenaar gemeente Voorst: Julia Sahuleka via de Veiligheid Veel ouders halen en brengen hun kinderen en soms hun vriendjes per auto van en naar school. We verzoeken u om bij het laten in- en uitstappen van deze kinderen goed te letten op de veiligheid van die kinderen en die van de andere kinderen. Dat kan door: zo te stoppen dat uw eigen kinderen voor school niet de straat hoeven over te steken; in de schoolomgeving extra te letten op spelende en overstekende kinderen; niet te parkeren op en om de plaatsen waar kinderen meestal oversteken; niet parkeren voor de ingang van de woningen van onze buren!!!! Zorgt u er ook voor dat de kinderen die u in uw auto vervoert gebruik maken van de autogordel. De praktijk wijst uit dat die gordel, ook binnen de bebouwde kom, ook op korte afstanden, ook bij lage snelheid, ernstige verwondingen van kinderen kan voorkomen! Bovendien let de politie er in bepaalde periodes extra op dat ook kinderen de autogordel gebruiken. Verder is het belangrijk dat kinderen die op de fiets komen in het verkeer duidelijk zichtbaar zijn, vooral in het donkere jaargetijde. Onze school heeft twee verkeersouders, die de verkeerssituatie rond school en de veiligheid van de kinderen in de gaten houden. Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties, dan kunt u altijd bij de verkeersouders terecht. De namen van de verkeersouders vindt u in het adressenoverzicht. Schoolfotograaf In overleg met de oudercommissie komt de schoolfotograaf eens per 2 jaar op school. U krijgt vooraf bericht wanneer de fotograaf komt. Hij is in juni 2015 geweest. Sponsoring Onze samenleving vercommercialiseert in toenemende mate. Het ministerie van OC en W heeft met het onderwijs een convenant over sponsoring gesloten. Onder sponsoring vallen: gesponsorde lesmaterialen advertenties het uitdelen van producten sponsoring van activiteiten en het sponsoren van gebouw/ inrichting/ computerapparatuur Onze stichting onderschrijft de volgende uitgangspunten: Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten van de school. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school en betrokkenen in gevaar brengen. Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit beïnvloeden. De sponsor mag geen invloed op het beleid hebben. De school mag niet in een afhankelijke positie terecht komen. In lesmaterialen mag geen reclame voorkomen, tenzij functioneel gebruikt. Er mag geen sprake zijn van verplichte afname. Samenstelling van de OC conform de statuten van het PCBO Voorst. De OC vervult een uitvoerende, controlerende en adviserende rol. De OC is een duidelijk klankbord voor en van ouders en vanuit die rol is een afgevaardigde aanwezig bij de open vergaderingen van de MR. Wat betreft de uitvoerende rol zijn er veel verschillende taken. (Sint, Kerst, schoolreisje, schoolfotograaf, excursies enz.) Daarnaast geldt voor alle leden 4 x per jaar een algemene OC vergadering. 18. Namen en adressen Telefoon school: We verzoeken u vriendelijk niet onder schooltijd te bellen. Een goede tijd is vóór schooltijd, tussen de middag of in de pauze. Directie De directeur is vier dagen voor Ten Holtens Erve beschikbaar. Over het algemeen is hij/zij op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig. 24

25 U kunt hem/haar, bij voorkeur, op bovengenoemde dagen op school bereiken. Voor dringende gevallen kunt u hem mobiel bellen op nummer (06) Bij afwezigheid kunt u een boodschap inspreken. De nieuwe directeur begint per Dorien Tarmastin. Op dagen dat de directeur niet aanwezig is, is juf Dieneke voor de dagelijkse gang van zaken op school aanspreekbaar. Indien u iets betreffende uw kind wilt bespreken is de groepsleerkracht daarvoor de eerst aangewezen persoon. Het kan echter voorkomen dat er iets bijzonders is. Dit kunnen algemene vragen of problemen zijn die op school betrekking hebben. U kunt dan bij Rob van Hal terecht. Het Schoolteam Directeur + Woensdag in groep 7/8 Tot 1 oktober! Dhr. R. van Hal (Rob) Bakkerstraat HP Zutphen Intern Begeleider(IB), Coördinator plusgroep Groep 3 /4 maandag en dinsdag Mw. D. Stoker (Dieneke) Elspeterweg ET Vaassen tel: Groep 1/2 Maandag en dinsdag. Mw. W. (Wendy) Apeldoornseweg BN Elspeet Groep 1/2 Woensdag, donderdag en vrijdagmorgen. Mw. S. Buitenkamp (Sharon) Ravenstraat RT Epe Tel: Groep 5 / 6 Dinsdag t/m vrijdag. Mw. M. Kompanje (Marlinde) Schietspoel LT Wierden Tel:

26 Groep 3/4 Woensdag, donderdag en vrijdag taalcoördinator Mw. M. Poll Jonker (Marjolein) Rein de Jongstraat VB Heerde tel: (0578) Hulp aan kinderen met dyslexie vrijdagmorgen Discoverygroep op vrijdagmiddag. Mw. M. Potjes (Marry) Zutphen-Emmerikseweg 64A 7223 DJ Baak tel: (0575) Groep 7/8 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Mw. E. de Wilde (Elise) Ligusterstraat XS Vaassen Tel: (0578) Oudercommissie De oudercommissie bestaat uit de volgende leden: Alexandra Ugozzoli Rianne van Norel Mirjam Dalhuisen Ossenkolkweg 1 Middendijk 7 Middendijk NH Terwolde 7397 NA Nijbroek 7397 NE Nijbroek Margien Storm van Leeuwen Deborah van Doorn Kolthoornseweg 3 1 e Weerdsweg ND Heerde 7412 WS Deventer MR vertegenwoordiging personeel: vertegenwoordiging ouders: voorzitter: D. Stoker (Dieneke) Mevr. M. Dekker (Marielle) Elspeterweg 24 Dorpsplein ET Vaassen 7397 NL Nijbroek tel: (0578) tel: (0571) secretaris: Mw. S. Buitenkamp (Sharon) Dhr. R. Koier (René) Ravenstraat 14 Maarten Tromplaan RT Epe 7391 KK Twello Tel: tel: (0571) GMR Afvaardiging personeel: Mw. S. Buitenkamp Afvaardiging ouders: Dhr. R. Koier Verkeersouder Mw.Bourgonje (Annemarie) tel:

27 Stichting PCBO Voorst Adres Postbus AE Twello Bezoekadres H.W. Iordensweg 9, Twello telefoon: Internet: Algemeen Directeur Mw. M. van der Knaap Administratie Mw. N.I.E. Potters Strijker (Noëlle) Mw. W. de Jonge-Helsloot (Wendy) Inspectie van het onderwijs Vragen over onderwijs: (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief) Logopedie Gemeentelijk logopediste tel: (06) (logomobiel) Karin Hegeman Schoolarts jeugdgezondheidszorg GGD Gelre-IJssel (jeugdgezondheidszorg): Het Portaal Deventerstraat LV Apeldoorn T Schoolarts: Mevr A. de Boer Assistente: Mevr. G. Boers Jeugdverpleegkundige: Mevr. M. Oosterwijk tel.nummer: Een aantal keren per jaar houdt de verpleegkundige een inloopspreekuur. In de info zullen de data bekend worden gemaakt. Centrum voor Jeugd en Gezin Voorst Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunt u terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Telefoonnummer: Mail: 27

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Informatie avond groep 7

Informatie avond groep 7 Informatie avond groep 7 Technisch Lezen: Net als vorig jaar hebben wij 3x per week Estafette lezen. Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend het eerste half uur. Kinderen lezen hierbij op eigen niveau. Begrijpend

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw Algemeen In de onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Hierbij is de interactie tussen leerlingen en leerkracht erg belangrijk. Het is van belang dat leerkrachten steeds nagaan wat de volgende

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Een nieuw schooljaar.

Een nieuw schooljaar. Een nieuw schooljaar. Na de grote vakantie heeft uw kind weer een grote stap gemaakt op onze school. Hij/zij is gestart in een nieuw leerjaar. Dat is altijd heel leuk en tegelijkertijd ook heel spannend.

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 3

Informatieboekje GROEP 3 Informatieboekje GROEP 3 Schooljaar 2015-2016 Informatie groep 3 De dag begint in groep 3 vaak met een inloopmoment. Vanaf 08.20 uur komen de kinderen in de klas en kiezen een activiteit van het planbord.

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 7a

Informatieavond. Groep 7a Informatieavond Groep 7a Opbouw van de avond Vakinhoudelijke informatie Bijzonderheden groep 7: 2015-2016 Rekenen Nieuwe methode Wereld in Getallen 4 Hoofdrekenen Cijferen Breuken Meten, tijd en geld Opbouw

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Informatiefolder groep 3

Informatiefolder groep 3 Informatiefolder groep 3 Door middel van deze informatiefolder hopen wij u een beeld te geven van wat uw kind leert in groep 3 en welke methodes wij daarvoor gebruiken. Heeft u na het lezen van deze folder

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

De kinderen op onze school

De kinderen op onze school SPEERPUNTEN De kinderen op onze school Wij willen onze kinderen voorbereiden om de stap door het kleine deurtje naar de grote wereld te kunnen maken. In samenwerking met ouders willen wij met kinderen

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5

Informatieboekje groep 5 Informatieboekje groep 5 Informatie groep 5 1 Dit is het informatieboekje van groep 5. Hierin kunt u informatie vinden over de methodes, de regels en andere specifieke zaken die bij groep 5 horen. Het

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben.

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben. Informatie groep 4 Welkom op de site van groep 4 van CBS De Bargeweide. Er zitten 27 kinderen in groep 4. We hebben twee juffen, juf Annet Semmekrot en juf Wietske Scholts. Juf Wietske wordt op dit moment

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames Groep 6/7 Informatiebrief Schooljaar 2015/2016 Algemeen o Inloop: leerlingen mogen van 8.15 uur en 13.00 uur naar de klas toe gaan. De leerkracht is dan in de klas. Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Huiswerkbeleid OBS de Bouwsteen Waarom geven we huiswerk? Welk huiswerk geven we? Welke rol hebben ouders? Welke rol heeft school? Inleiding Na een discussie in

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE GROEP 4

INFORMATIEBOEKJE GROEP 4 Godsdienstige Vorming INFORMATIEBOEKJE GROEP 4 Elke dag starten wij in de groep met een Bijbelverhaal of we zingen mooie christelijke liederen. We gebruiken hierbij de methode KIND OP MAANDAG. Op vrijdag

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatieavond groep 3-4

Informatieavond groep 3-4 Welkom allemaal. Informatieavond groep 3-4 Schooljaar 2013-2014 19-08-2013 Agenda Veel handen in de klas Schoolmissie Brede basisschool De Klimboom Eigen verantwoordelijkheid Organisatie in de groep Vakken

Nadere informatie

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet)

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet) Chr. Basisschool It Harspit waar T OP-timaal presteren EN T WELbevinden de aandacht krijgen die een kind verdient! P. Walmastrjitte 8 8625 HE Oppenhuizen Telefoon: (0515) 55 96 88 E-mail: ih@palludara.nl

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 3

Informatieboekje GROEP 3 Informatieboekje GROEP 3 Schooljaar 2016-2017 Informatie groep 3 De dag begint in groep 3 vaak met een inloopmoment. Vanaf 08.20 uur komen de kinderen in de klas en kiezen een activiteit van het planbord.

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Informatieavond groep 3-4

Informatieavond groep 3-4 Welkom allemaal. Informatieavond groep 3-4 Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 september 2014 Groep 3-4 groep 3: 14 kinderen groep 4: 17 kinderen Agenda Voorstellen Schoolmissie Brede basisschool De Klimboom

Nadere informatie

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor de groepen 3.

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor de groepen 3. 2016-2017 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor de groepen 3. Informatieblad groep 3 Gang van zaken We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) GELUKKIG NIEUWJAAR Namens het team van de Gerardus Majella wensen wij u en uw gezin een gelukkig en gezond 2017. Wij hebben er weer veel zin in! Na een leuke start op het

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Informatiefolder. Groep 3/4. Schooljaar 2015-2016. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Informatiefolder. Groep 3/4. Schooljaar 2015-2016. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Informatiefolder Groep 3/4 Schooljaar 2015-2016 1 Informatie schooljaar 2015-2016 Groep 3 en 4 Voor u ligt de informatiefolder van de groep, waarin uw kind dit schooljaar zit. In deze informatiefolder

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 3 en 4

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 3 en 4 CBS DE VAART 2015-2016 Informatieboekje groep 3 en 4 De schoolregels Op onze school zijn 3 hoofdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tot deze hoofdregels 1. Ik accepteer en respecteer een

Nadere informatie

Jaarprogramma. Algemeen

Jaarprogramma. Algemeen 1 Jaarprogramma Algemeen Binnen komen De kinderen van groep 4 tot en met 8 komen binnen nadat de schoolbel is gegaan. De inloop is vanaf groep 4 voorbij; het is ook niet meer de bedoeling dat ouders mee

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

informatie groep 4 Beste ouders, 8 september 2015

informatie groep 4 Beste ouders, 8 september 2015 informatie groep 4 Kbs De Werft Raaimoeren 21 4824 KA Breda 076-5410515 www.dewerft.nl kbsdewerft_info@inos.nl Beste ouders, 8 september 2015 Uw kind zit ondertussen alweer enkele jaren op de basisschool.

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 5

Informatie. vakgebieden. Groep 5 Informatie vakgebieden Groep 5 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie