Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt."

Transcriptie

1 1 Plekkersstraat 4, 9404 Aspelare tel. 054/ voor dringende boodschappen: 0494/ website : SAMENLEEFCODE

2 2 Beste Ouders, Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Wij willen ons tenvolle inzetten voor opvoeding en onderwijs. U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. Dit schoolreglement draagt de naam Samenleefcode omdat we hiermee willen benadrukken dat we (h)echt samen dienen te werken aan het dagdagelijks schoolleven. Zowel leerkrachten, ouders en kinderen moeten daarom hun verantwoordelijkheid nemen voor het welslagen van een goede samenwerking. Deze brochure bevat naast de wettelijke bepalingen tevens concrete afspraken voor jullie en voor de kinderen. Daarom wordt deze bundel in de klas besproken en tevens met regelmaat opnieuw gebruikt tijdens het schooljaar. We zijn er van overtuigd dat het nodig is om bij het begin van elk schooljaar deze afsprakenbundel mee te geven. Het zal er toe bijdragen dat iedereen zich goed kan voelen op school. Namens het schoolteam, Alfons De Kegel Schoolhoofd.

3 3 Wie is wie? Gesubs Vrije Basisschool Plekkersstraat Aspelare 054/ Onze school is een vrije gesubsidieerde gemengde basisschool. Er zijn 5 kleuterklassen en 7 klassen in de lagere school. Organisatie van de school Schoolbestuur vzw Katholiek Onderwijs Aspelare Plekkersstraat Aspelare Van Eesbeeck Jozef Scheirlinckx René Deweghe Adolf Scheerlinck Omer voorzitter De Raad van Beheer en de statuten ervan verschenen in het Belgisch Staatsblad van 21 juni De heer Van Eesbeeck Jozef en de heer Scheirlinckx René zijn volmachthouders. Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren. Om dit verder uit te bouwen doet zij een beroep op de begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs van het bisdom Gent. Scholengemeenschap Sinds behoort onze school tot de scholengemeenschap De Ster, "scholengemeenschap katholiek basisonderwijs regio Ninove." voorzitter: Lieven Vernaillen correspondentieadres: Vrije Basisschool Okegemdorp Okegem - Ninove

4 4 Personeel (pas definitief vanaf 01/09/2012) lager onderwijs Berlengée Luc Broodcooren Sylvie Dierickx Anja Gerry Myriam (De Bruyne Bram) Hoorens Myriam Kasteleyn Lisa Mons Jurgen + Christel Scheerlinck Remory Bernadette Rommens Liesbeth Torrekens Lieve Van Opdenbosch Hans Van Paepeghem Lutgard + De Backer Katrien Willems Annelies 6 e leerjaar 3 e leerjaar A 5 e leerjaar Leerkracht lichamelijke opvoeding Meertalig klasje + 3 e leerjaar B (6 lest.) 3 e leerjaar B (18 lestijden) ICT coördinator 4 e leerjaar 2 e leerjaar Zorgcoördinator, GOK leerkracht Ambulante leerkracht 1 e leerjaar A 1 e leerjaar B kleuterleidsters De Coninck Karin De Deyn Lotte De Dijn Christa Heyse Kristin Van Daele Leen Van Laethem Judith 2 e kleuterklas A 2 e kleuterklas B 3 e kleuterklas 1 e kleuterklas B Ambulante leerkracht kleuterschool 1 e kleuterklas A

5 5 kinderverzorgster De Bruyn Lutgard Onderhoudspersoneel Meganck Marie-Jeanne Administratieve hulp Scheerlinck Christel (+ ICT coördinator) Vanderpoorten Katrien Directie De Kegel Alfons Oudercomité Voorzitter: Hilde Martien Deze lijst wordt aangepast en aangevuld, nadat alle ouders de kans krijgen zich voor dit schooljaar kandidaat te stellen. Afvaardiging leerkrachten: met beurtsysteem worden 2 lkr'n aangeduid.

6 6 Schoolraad De schoolraad is een overlegorgaan. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap. De schoolraad overlegt met het schoolbestuur en de directie over een aantal pedagogische aangelegenheden, of geeft advies. Dit kan gaan over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen. Daarnaast is er ook een lijst van aangelegenheden welke verplicht behandeld dient te worden. De leden van de schoolraad worden om de vier jaar verkozen. afvaardiging personeel: Berlengée luc Torrekens Lieve Remory Bernadette afvaardiging lokale gemeenschap De Leeuw William E.H. Cosijns Roger Degrieck Caroline Afvaardiging ouders: Martien Hilde Vandenbroucke Nathalie Van Tuyne Heidi Leerlingenraad Deze wordt bij het begin van het schooljaar onder de lln. van het 5de en 6de leerjaar verkozen. Er zullen jaarlijks nieuwe verkiezingen georganiseerd worden. De leerlingenraad komt 4x per schooljaar samen. Onder andere de voorstellen uit de ideeënbus zullen besproken worden.

7 7 C.L.B. Onze school heeft een samenwerkingsverband met het : Gezondheidscentrum voor sociaal-medische-preventiediensten vzw Kluisweg Ninove tel. 054/ Bij de inschrijving van hun kind hebben de ouders de mogelijkheid tot het weigeren van individuele C.L.B.-begeleiding. Zij kunnen hiertoe bij de directie van de school een modelformulier bekomen. Dokter Genbrugge Katrien, verbonden aan de bovenvermelde door de Vlaamse regering erkende equipe medisch schooltoezicht, verricht de medische onderzoeken voor onze leerlingen. Het medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht. De ouders hebben het recht om zich te verzetten tegen vermelde arts. In dit geval dienen zij binnen de vijftien dagen met een aangetekende brief hun verzet mede te delen aan de equipe medisch schooltoezicht op voormeld adres. Zij moeten vervolgens binnen de negentig dagen een andere schoolarts kiezen die verbonden is aan een door de Vlaamse regering erkende equipe medisch schooltoezicht. CLB = Centrum voor Leerlingen Begeleiding Voor veel mensen is het CLB (vroegere PMS) nog vaak geassocieerd met testen en adviezen in verband met studie- en beroepskeuze. Vroeger jaren stonden de PMSopdrachten inderdaad in het teken van de oriëntering van de leerlingen naar gepaste studie- en beroepsrichtingen, via testen die klassikaal werden afgenomen in bepaalde studiejaren. Ondertussen is het CLB-werk samen met het MST (medisch schooltoezicht), een veel ruimere dienstverlening geworden. Het is een werk van begeleiding waar psychologen, sociaal assistenten, verpleegkundigen en artsen samenwerken. Deze begeleiding houdt in: dat men antwoord kan bieden aangepast aan de individuele vragen van ouders, school en derden dat men de leerlingen kan volgen en het niet blijft bij een eenmalig advies het CLB maakt deel uit van de klassenraad dat leerlingen, ouders en opvoeders niet alleen voor studieproblemen, maar ook voor allerlei vragen van psychologische, medische en sociale aard bij het CLB terecht kunnen.

8 dat het CLB aandacht kan geven aan de totale persoonlijkheid van het kind van klein tot groot Onze kinderen maken inderdaad een hele ontwikkeling door op lichamelijk en psychologisch gebied: gezondheid, moeilijke emotionele periodes (bv.: kinderangsten, agressief gedrag, bedwateren, ), taal-, spraak- en psychomotorische ontwikkeling kunnen aandacht vragen. In onze school houdt het CLB zich eveneens bezig met: testen van de schoolrijpheid (derde kleuterklas) testen en adviseren met het oog op verdere studiekeuze (zesde leerjaar) 8

9 9 Wat willen we? - visie Een open katholieke school 1. Als parochiale school leven vanuit het woord van Jezus Christus en van daaruit oog hebben voor de houding en het normen- en waardenbesef van de kinderen. Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie. Wij zijn een dienst van de kerkgemeenschap aan jonge kinderen. Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf. In deze verbondenheid ervaren we God als dragende grond en krijgt ook de verbondenheid met het mysterie concreet gestalte. Vanuit onze verbondenheid met God durven we als katholieke basisschool de toekomst hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat onze inspanningen niet op niets uitlopen. Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als: - het unieke van ieder mensenkind, - de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen, - verbondenheid en solidariteit met anderen, - vertrouwen in het leven (hoop), - genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is, - openheid, respect en zorg voor mens en natuur, - verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren, - vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid, - zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties,... Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. We nodigen alle leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op: - de ontmoeting van elkaar in verbondenheid - de verdieping in de Bijbelse Boodschap - de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf - het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met elkaar en (waar het kan) in verbondenheid met God. In de godsdienstlessen die door de leerlingen verplicht gevolgd worden komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake.

10 2. We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot 'goede' mensen. De uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen. Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur: * de wereld van taal en communicatie * de wereld van het muzische * de wereld van cijfers en feiten * de wereld van de techniek * de wereld van het samenleven * de wereld van verleden en heden * de wereld van het goede * de wereld van zingeving In ons aanbod is een logische samenhang te vinden: We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt. We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Wij nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid. Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen. Onze opvoeding wordt gedragen door: * onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind. * de pedagogie van verbondenheid Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, wederzijdse verrijking. * de pedagogie van de hoop We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden, toch kansen hebben en begeleid worden in hun groei.

11 * de pedagogie van het geduld Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk. Van onze leerkrachten verwachten we dat ze: - model staan voor goed leren - strategische vragen stellen - aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen - zinvolle contexten aanbieden - interactieprocessen begeleiden - peilen naar de vorderingen - helpen en coachen 4. We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg We streven ernaar elk kind centraal te stellen. Ieder kind is beeld van God. Wij omringen kinderen daarom met brede zorg. We willen kinderen optillen en hen uitzicht geven op een veilige oever van welbevinden. Daarvoor zijn de pedagogie van de hoop en van het geduld essentieel. Onze brede zorg heeft twee dimensies. We hebben aandacht voor de 'gewone zorgvragen' van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Wij worden uitgedaagd op het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren. We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op 'bijzondere zorgvragen'. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen van buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra Onze school als gemeenschap en als organisatie. We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie. Onze school wordt gedragen door het hele team onder leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering. We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met: * de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van uw kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school * het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school * externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering. * de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt. * de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht. 11

12 12 Wettelijke verplichtingen Inschrijven van leerlingen: Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen: de eerste schooldag na de zomervakantie; de eerste schooldag na de herfstvakantie; de eerste schooldag na de kerstvakantie; de eerste schooldag van februari; de eerste schooldag na de krokusvakantie; de eerste schooldag na de paasvakantie; de eerste schooldag na hemelvaartsdag. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Vanaf 1 september 2009 geldt voor inschrijvingen vanaf het schooljaar onderstaande regeling: Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

13 1 e het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest. 2 e voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig op het lager onderwijs aan te vatten, peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast. Het CLB waarmee de school waar de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, is bevoegd die taalproef af te nemen. 3 e beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie. Met uitzondering van de leeftijdsvereiste is deze regeling niet van toepassing op leerlingen die worden ingeschreven in Franstalige scholen in de rand- en taalgrensgemeenten die deel uitmaken van het Nederlandse taalgebied. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij tijdens het voorafgaande schooljaar was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was geweest. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die tijdens het voorafgaande schooljaar niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs, kan in het lager onderwijs worden ingeschreven op basis van een taalproef. Weigering van inschrijving Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in de school. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal bij leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs, type 8 uitgezonderd, onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken. Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met: - De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school. 13

14 - De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit. - Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg. - De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs. - Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces. Het kind wordt ingeschreven onder de ontbindende voorwaarde van het aantonen van onvoldoende draagkracht. Omwille van materiële omstandigheden voorziet het schoolbestuur een inschrijvingsstop. Het aantal ingeschreven leerlingen wordt voor elke leeftijdsgroep van de kleuterschool, alsook voor elk leerjaar van de lagere school beperkt tot 25. Procedure bij inschrijving van nieuwe leerlingen. De ouders kunnen hun kind(eren) laten inschrijven ten vroegste op de eerste schooldag van september, van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin ze zullen starten. voorbeeld: Emma geboren op , kan vanaf naar het onthaalklasje en mag op de eerste schooldag van september 2012, ingeschreven worden. Kleuters van eenzelfde geboortejaar mogen ook ingeschreven worden tijdens dezelfde inschrijvingsperiode, al kunnen ze pas bij het begin van het daarop volgende schooljaar instappen. voorbeeld:andreas geboren op , kan vanaf naar het onthaalklasje en mag eveneens vanaf de eerste schooldag van september 2012, ingeschreven worden. Broertjes en zusjes krijgen voorrang. Worden als broer en zus of als leerlingen van eenzelfde leefeenheid beschouwd: 1. effectieve broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres. 2. halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres. 3. Kinderen die onder hetzelfde dak wonen maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben. CONCREET VOOR HET SCHOOLJAAR / Kinderen geboren in 2011, die starten in of kunnen inschrijven vanaf Broers en zussen (geboren in 2011) hadden voorrangsrecht vanaf maandag 16 april 2012 t.e.m. vrijdag 27 april Kinderen van leerkrachten vanaf 30 april t.e.m. 4 mei Kinderen geboren in 2012, die starten in of , kunnen inschrijven vanaf 01/09/2013. Broers en zussen (geboren in 2012) hebben voorrangsrecht vanaf maandag 15 april t.e.m. vrijdag 26 april Nadien vervalt het voorrangsrecht. 14

15 15 De inschrijvingen worden chronologisch bijgehouden in het inschrijvingsregister van de school. Geweigerde lln ontvangen een genummerd weigeringsdocument. Indien er plaatsen vrij komen gedurende de eerste tien schooldagen van het schooljaar, worden de ouders verwittigd. Deze maatregel wordt jaarlijks in de schoolraad geëvalueerd en desnoods aangepast. Afwezigheden: Bij het begin van het schooljaar ontvangt uw kind 4 briefjes, die u als ouders kan gebruiken om afwezigheden te wettigen. De wettelijke onderrichting vindt u in deze brochure. Gelieve dit nauwkeurig op te volgen want de controle op de leerplicht wordt strikt opgevolgd door de verificateur die jaarlijks een controle uitvoert op elke school. Kleuteronderwijs: In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Uit veiligheidsoverwegingen is het stellig aan te bevelen dat ouders de kleuteronderwijzer en/of directeur informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. Lager onderwijs: Doel van nieuwe regelgeving * Optimaal garanderen van leerrecht van jongeren. * Begeleidingsinspanningen van scholen honoreren. Nieuwe regelgeving 4 categorieën gewettigde afwezigheden 1. ziekte: Voor ziekte tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk standaardbriefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. Deze maatregel geldt enkel voor de leerplichtige leerlingen, dus niet voor de kleuters. 2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden (geen akkoord van de directeur nodig) - begrafenis of huwelijk van iemand onder hetzelfde dak of van bloed- of aanverwant - oproeping of dagvaarding voor de rechtbank - bijwonen van familieraad - maatregelen bijzondere jeugdzorg en jeugdbescherming - onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht

16 16 - feestdagen verbonden aan de door de grondwet erkende levensbeschouwing 3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur - overlijden van iemand onder hetzelfde dak of bloed- of aanverwant t.e.m. de 2de graad - actieve deelname bij een selectie voor culturele / sportieve manifestaties (max. 10 halve schooldagen) - uitzonderlijk: persoonlijke redenen (max 4 halve schooldagen + voorafgaand akkoord) 4. Problematische afwezigheden - geen automatische schrapping - omzetting in gewettigde afwezigheden mits begeleidingsinspanningen - tot en met 10 halve schooldagen: * inspanningsverplichting (duidelijke afspraken naar ouders toe) - Meer dan 10 halve schooldagen: * meldingsplicht aan CLB * samenwerking school - CLB inzake begeleiding van de jongere * schriftelijke weerslag in dossier, ter inzage van verificatie

17 17 Opvang van een ziek kind Om verspreiding van ziektekiemen te voorkomen, kunnen ernstig zieke kinderen of kinderen met een besmettelijke ziekte niet naar de school komen of op de school blijven. (diarree, braken, koorts, zware hoest, ) Daarom verzoeken we u, ouder, reeds op voorhand een oplossing te zoeken voor het geval uw kind s ochtends ziek zou zijn en er dringend alternatieve opvang nodig zou zijn. We willen hierbij ook onderstrepen dat dit zowel in het belang is van uw kind als van de andere kinderen en de leerkracht. Regeling bij ziekte of ongeval tijdens de schooluren Als uw kind in de loop van de dag ziek wordt, dan wordt contact opgenomen met de ouders, grootouders. Samen met de ouders wordt er dan naar een passende oplossing gezocht. In de meeste gevallen zal het voor uw kind het beste zijn dat u het zo snel mogelijk op school komt ophalen. Schoolverandering: * Van gewoon naar buitengewoon onderwijs: met attest en protocol Een schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs is slechts mogelijk als de leerling over een inschrijvingsverslag beschikt waaruit blijkt welk type voor het buitengewoon onderwijs voor hem is aangewezen. Van zodra de ouders over dergelijk inschrijvingsverslag beschikken, kan er van school veranderd worden. * Alle andere gevallen Kleuters en leerlingen van het lager onderwijs kunnen van school veranderen in de loop van het schooljaar: - Elke schoolverandering in de loop van het schooljaar moet door de directie van de nieuwe school schriftelijk worden meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school. De mededeling gebeurt bij aangetekend schrijven of door afgifte van de mededeling tegen ontvangstbewijs. De inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag na die mededeling (de datum van mededeling = datum van poststempel of datum van ontvangstbewijs). De nieuwe school is dus verantwoordelijk voor het rechtsgeldig worden van een nieuwe inschrijving. Getuigschriften basisonderwijs Het schoolbestuur kan op voordracht en na beslissing van de klassenraad een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs. De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De klassenraad verwacht dat de leerlingen in het 5de en 6de leerjaar minstens 50

18 % van het totaal der punten behalen en minstens 50% voor moedertaal en rekenen afzonderlijk. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten. In voorkomend geval wenden de ouders zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur die de klassenraad binnen drie werkdagen opnieuw bijeenroept. De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. De ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van deze bijeenkomst. Als de betwisting blijft bestaan kunnen de ouders aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur binnen een termijn van zeven kalenderdagen na ontvangst. Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het schoolbestuur. Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie waarin verklaard wordt dat de leerling de lessen in het laatste jaar van de basisschool regelmatig gevolgd heeft. 18 Agenda en rapporten De agenda van de leerlingen is een band tussen de school en de ouders. Dagelijks worden er opdrachten in genoteerd, zodat de ouders weten wat de school van de leerlingen verwacht. Om enigszins een controle te hebben of de ouders op de hoogte zijn van de taken, vragen wij u ook deze agenda volgens afspraak met de klastitularis te ondertekenen. Ook voor de ouders kan de agenda als communicatiemiddel worden gebruikt voor mededelingen aan de leerkrachten. In de kleuterklassen wordt een heen- en weerschriftje gebruikt: mededelingen van de kleuterleidster naar de ouders toe en omgekeerd. Het rapport wordt op afgesproken tijdstippen meegegeven (zie kalender). Met het rapport willen we u informeren over alle aspecten van het kind. Het rapport houdt een beoordeling in over het kennen, het kunnen en het zijn van uw kind. De data van de rapporten voor dit schooljaar werden vermeld op de schoolkalender. Voor kinderen van gescheiden ouders In principe wordt het schoolrapport meegegeven met het kind. We veronderstellen dat gescheiden ouders de schoolresultaten aan elkaar doorspelen. Indien u wenst voor beide ouders een rapport te ontvangen, moet dit schriftelijk gevraagd worden aan de directie. Dit rapport kan persoonlijk afgehaald worden op school en/of verstuurd worden. Naast de punten die uw kind behaalt voor alle leergebieden duiden we ook telkens aan hoe zijn/haar houding is in de school. Wanneer de houding van uw kind niet aanvaardbaar is wordt er overgegaan tot een orde en/of tuchtmaatregel.

19 19 Orde- en tuchtmaatregelen Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan). Mogelijke ordemaatregelen zijn: - een verwittiging - strafwerk - een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie. Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de directie. Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken van het onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: - een schorsing: dit houdt in dat de gesanctioneerde leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen, maar betekent niet dat de betrokkene niet op school moet zijn; - een uitsluiting: dit houdt in dat de gesanctioneerde leerling definitief uit de school verwijderd wordt op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de uitsluiting. In afwachting daarvan bevindt betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling. Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of een beslissing tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. de directeur wint het advies in van de klastitularis. 2. de leerling wordt, in aanwezigheid van de ouders en eventueel bijgestaan door een raadsman, voorafgaandelijk gehoord over de vastgestelde feiten. Voormelde personen worden hiertoe vijf werkdagen vooraf per brief verwittigd. 3. De ouders hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling; 4. de genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders van de betrokken leerling. Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de uitsluiting. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting, kunnen de ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (Interne Beroepscommissie Basisonderwijs, Bisdom Gent, Marialand Gent). Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op.

20 De leerling wordt samen met zijn ouders per brief opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie dan samen. De ouders hebben inzage in het dossier. De beroepscommissie brengt de ouders binnen de vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon. Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, behalve mits schriftelijke toestemming van de ouders. 20 Onderwijs aan huis: Leerlingen vanaf 5 jaar (d.w.z. leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis. (kleuter- of lager onderwijs; 4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: de leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval de ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool de aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen de afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km. Verzekering leerlingen De leerlingen zijn verzekerd voor lichamelijk letsel op school en op weg van en naar school. Stoffelijke schade (kledij, brillen, fietsen,.) wordt niet vergoed, een familiale polis is nuttig. Vrijwillig toegebrachte schade wordt niet gedekt door de verzekering. Wat te doen bij een ongeval? 1. aangifte doen via een formulier te verkrijgen op het secretariaat. 2. De dokter het formulier medisch getuigschrift laten invullen. 3. Alle onkostennota s betalen en zorgvuldig bewaren voor tussenkomst van de mutualiteit. 4. Formulier uitgavenstaat laten invullen door de mutualiteit aan de hand van onkostennota s. 5. Beide formulieren terugbezorgen aan het secretariaat. De verzekering betaalt het verschil terug tussen de onkosten betaald aan de dokter, apotheker, en de terugbetalingen gedaan door de mutualiteit.

21 21 Verzekering vrijwilligers De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen; Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. Verplichte verzekering De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij het Interdiocesaan Centrum voor Katholiek Onderwijs, contractnr Vergoedingen De activiteiten worden onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. Aansprakelijkheid De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder dan gewoonlijk overkomt. Geheimhoudingsplicht Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld onder artikel 458 Strafwetboek geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekend maken buiten het geval dat zij geroepen zijn om in rechte of een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en een geldboete van 2,50 euro tot 12,50 euro. Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is die bepaling in beginsel niet van toepassing. Reclame en Sponsering De school ontvangt niet-geldelijke ondersteuning van het oudercomité. De school kan handelsactiviteiten verrichten, voor zover deze geen daden van koophandel zijn en voor zover ze verenigbaar zijn met de onderwijsopdracht.

22 De school kan een beperkt vermogensvoordeel nastreven ter bekostiging van haar werking. Handelsactiviteiten die niet rechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van de onderwijsopdracht kunnen enkel als ze een occasioneel karakter hebben. De door de school verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten blijven vrij van mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen. De mededelingen van de door de school georganiseerde facultatieve activiteiten blijven vrij van bedoelde mededelingen, behoudens indien deze louter attenderen op het feit dat de activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht wordt door een gift of een schenking of een prestatie van een bij name genoemde natuurlijk persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging. Bedoelde mededelingen kunnen nooit van politieke aard zijn en kunnen nooit onverenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school zoals die in het opvoedingsproject beschreven zijn. 22 Rookverbod Als de rook uit je school is verdwenen. Met ingang van 1 januari 2006 is het verboden te roken in alle werkruimtes en sociale voorzieningen. Met werkruimten worden niet alleen de klassen, bureaus en ateliers bedoeld maar ook trappen, gangen, inkomhal, liften, speelplaats, enz. Onder sociale voorzieningen verstaat men toiletten, koffielokalen, leraarskamer, refter, kleedkamer, parking enz. Het rookverbod in scholen is dus volledig en geldt ook voor het schoolsecretariaat, directieleden of anderen die over een individueel bureau beschikken. Engagementsverklaring Ouders hebben terecht hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren. Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. Onze school wil zich als een open school profileren. We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we. (bijvoorbeeld: bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken). We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via het rapport (lagere school) of het heen en weer schriftje in de kleuterklas. Onze website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden.

23 We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn kan een gesprek aanvragen op een ander moment. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elke moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind, de zorgleerkracht of de directie van de school. Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn. Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind. Aanwezig zijn op school en op tijd komen. De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 09u00 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. Individuele leerlingenbegeleiding. Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. 23

24 Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. 24 Hierbij enkele suggesties: Zelf Nederlandse lessen volgen. (zie lijstje met cursusaanbod in de regio) Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. (zie lijstje met het aanbod in de regio) Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, ) Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma s te laten kijken en er samen met hem over te praten. Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma s te laten luisteren. Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek. Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen. Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes. Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen Infobrochure onderwijsregelgeving De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de infobrochure onderwijsregelgeving. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van

25 25 Andere afspraken in onze school: 1. Aanwezigheid, verblijf op school De leerlingen, ook onze kleutertjes, zijn tijdig op school. 5 min. voor de aanvang der lessen, 8.55 en uur gaat het belsignaal en verzamelen onze leerlingen klassikaal op de speelplaats. Na het tweede belsignaal verwachten we volledige stilte van de leerlingen. Tijdens de speeltijden of middagpauze verblijft geen enkele leerling zonder toezicht in de klas. UURREGELING 7.00u u: morgenopvang 8.30u -9.00u: morgenspeeltijd 9.00u u: lessen 10.40u u: speeltijd 10.55u u: lessen (op woensdag tot 11.20u) 12.10u u: middagpauze 13.10u u: lessen 14.50u u: speeltijd 15.00u u: lessen (op vrijdag tot uur) 15.50u u: avondspeeltijd 16.30u u: avondopvang met studiemogelijkheid voor de leerlingen van de lagere school. N.B.: De avondopvang is voorzien voor leerlingen die met de bus vertrekken of voor kinderen waarvan de ouders dit wensen. 2. Toegang tot de klaslokalen Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaandelijke toestemming van de directeur. Enkel wanneer er ernstige of dwingende redenen voorhanden zijn, kan aan ouders de toestemming verleend worden om tijdens de lesuren een onderhoud te hebben met een leerkracht. Wanneer de directeur het nodig acht, kan hij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander moment te laten plaatsvinden. De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s). Na schooltijd mag niemand nog de klassen betreden. 3. Voor- en naschoolse opvang. Alle leerlingen ook kleutertjes en leerlingen 1ste graad, verzamelen in de turnzaal!

26 26 Openingsuren van de school : vanaf 7 tot 18 uur 4. Juwelen / spelletjes Dragen van juwelen beperken en spelletjes zoals gameboy, verzamelrages, zoals kaarten, e.a. niet meebrengen naar school. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden, voor het verlies of de beschadiging van juwelen / spelletjes. 5. Selecteren van afval. Alle afval in de voorziene afvalbak. 6. Omgangsvormen: houding en gedrag - in en buiten de school. We hebben eerbied voor elkaar, voor elkaars werk en eigendom. Eerbiedig het werk van de mensen die gebouwen en materieel schoonmaken en onderhouden. De klas, de refter, het speelplein, de omgeving van de school houdt men netjes, anders krijgt men zelf een opruimbeurt. Wie vrijwillig beschadigt, moet, naast het krijgen van een sanctie, de schade vergoeden. Men spreekt op een beleefde manier over elkaar en met elkaar. Men luistert en laat iedereen uitspreken. Men is eerlijk als men een toelating wil krijgen. Als men een antwoord moet geven, verzint men geen smoesjes. Men sluit niemand uit, men aanvaardt elkaar, men zorgt voor elkaar. Elk initiatief krijgt een kans. Men maakt het voor elkaar aangenaam door kleine attenties te hebben: iets helpen dragen, goeiedag zeggen, anderen laten voorgaan, iemand voor iets bedanken. Conflicten worden uitgepraat in aanwezigheid van de leerkracht met toezicht. 7. Oudercontacten Voor de leerlingen van de lagere school en voor de 3de kleuterklas worden jaarlijks 2 oudercontacten voorzien. Ook voor de kleinste kleutertjes wordt jaarlijks een oudercontact voorzien. 8. Huistaken 1ste graad: dagelijks gemiddelde duurtijd: + 30 minuten 15 minuten lezen en andere taakjes 2de graad: 3de graad: dagelijks gemiddelde duurtijd: + 45 minuten (lessen + taken) dagelijks, gemiddelde duurtijd: 1 uur (lessen en taken)

27 27 9. Agenda Lagere school: dagelijks wekelijks handtekenen door titularis en ouders Kleuterschool: De leerkracht bezorgt de ouders bijkomende info via het heen- en weerschriftje De ouders handtekenen voor gelezen.

28 28 Graag de extra aandacht van de ouders voor 10. Schoolmateriaal De leerlingen gebruiken liefst geen rugzak maar een degelijke boekentas. Ze gaan zorgzaam om met hun leer- en handboeken. Achteraan de handboeken wordt per schooljaar de naam van de leerling geschreven. Bij eventuele beschadiging wordt een schadebedrag aangerekend. 11. Weg die snoep Snoep is ongezond, verdrijft de eetlust, veroorzaakt tandbederf... Redenen genoeg om een alternatief te zoeken: geef je kind wat fruit mee, een stukje cake,... en waarom niet : een rauwe wortel. 12. Drank Er zijn drankfonteintjes ter beschikking met drinkbaar water. De kinderen gebruiken enkel nog drankjes die door de school voorzien worden. 13. Verjaardag vieren op school Verjaardag vieren is een gezellige en prettige gewoonte op onze school. De jarige kan iets meebrengen om vriendjes te trakteren, maar A.U.B. laat ons niet overdrijven. We maken ook geen uitzondering voor de leerkracht. Enkele suggesties: - een gezonde traktatie: een appel, een peer, een banaan, Deze kunnen makkelijk uitgedeeld worden. - een bellenblazer, een potlood, (iets kleins) - een cadeautje voor de klas. Je kan steeds suggesties vragen aan de klasleerkracht. - een voorverpakt koekje, wafeltje, cake, (zonder chocolade). Geen chips, snoep of taart. 14. Zwemhygiëne De zwemlessen vereisen een minimum aan hygiëne om schimmels en wratten tegen te gaan. Daarom: - Douchen voor in het zwembad te gaan - Na het zwembad goed voeten spoelen en douchen - In de kleedkamer voeten en tenen goed afdrogen - Minstens 2 handdoeken meebrengen. 15. Op tijd naar bed Het is plezant werken met "uitgeslapen" kinderen. Algemeen wordt aangenomen dat lagere-schoolkinderen, 9 tot 12 uur slaap nodig hebben.

29 Foto s of filmopnamen van activiteiten op school De school publiceert geregeld foto s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant, Voor de publicatie van gerichte foto s vraagt de school bij het begin van het schooljaar expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet. Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan de directie. 17. Veiligheid van onze kinderen Om de veiligheid van onze kinderen aan de schoolpoort maximaal te kunnen verzekeren, willen wij met uw medewerking graag volgende afspraken realiseren: * Na 09u00 aanbellen a.u.b. Met de veiligheid van onze kleuters voor ogen, gaan tijdens de schooldag alle ingangen op slot. * De kleutertjes kunnen onmiddellijk na schooltijd aan de klasdeur afgehaald worden. De ouders / grootouders / gevolmachtigden die de kleutertjes afhalen worden reeds 5 minuten voor het einde van de lessen in de inkomhal toegelaten. * De leerlingen van de lagere school worden afgehaald aan de inkomdeur van de nieuwbouw. * Wanneer kinderen in de opvang gebracht worden of uit de opvang afgehaald worden, let de afhaler erop dat de voordeur gesloten wordt. Plekkersstraat autovrij + oversteek Teneinde de veiligheid van alle kinderen te verbeteren, vragen wij, de Plekkersstraat autovrij te laten 15 minuten vóór en na schooltijd. Na schooltijd gebruikt iedereen, ook de ouders met kinderen, hetzelfde zebrapad. De ouders roepen zeker niet van aan de overzijde van de steenweg hun kinderen naar zich toe. 18 Medicatie In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

Deel 1. Opvoedingsproject

Deel 1. Opvoedingsproject Deel 1 Opvoedingsproject 5 6 1. Opvoedingsproject Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en dit ondersteunen. Hieronder vindt

Nadere informatie

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

SAMENLEEFCODE We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken. Wel kunnen we er voor zorgen dat ze allemaal schitteren.

SAMENLEEFCODE We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken. Wel kunnen we er voor zorgen dat ze allemaal schitteren. 1 Plekkersstraat 4, 9404 Aspelare tel. 054/32.27.54 secretariaat 0496/36.43.97 directie e-mail: basisschool.aspelare@telenet.be website : www.vbaspelare.be SAMENLEEFCODE We kunnen niet van alle kinderen

Nadere informatie

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

Je kunt je kind inschrijven op onze school: Inschrijving 1.Hoe en wanneer Je kunt je kind inschrijven op onze school: op de opendeurdagen op de schooldagen tussen 9 uur en 12 uur op werkdagen van 1 tot 3 juli en vanaf 24 augustus tussen 9 uur en

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN WETTELIJKE BEPALINGEN 1. Inschrijven van leerlingen Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (SIS-kaart,

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN

II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN 1. Inschrijvingen van leerlingen Inschrijvingsperiode: schooljaar 2012 2013 Voorrang broer en zus vanaf 1 januari 2013 Algemene inschrijvingsperiode vanaf 1 februari 2012 Een

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen in het

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in een school naar keuze? Iedereen heeft recht op inschrijving in een school naar keuze. Als je jonger bent dan 12 jaar bepalen je ouders

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

1. De uitgangspunten van onze christelijke identiteit.

1. De uitgangspunten van onze christelijke identiteit. II Pedagogisch project Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen. Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS Kinderen mogen op vijf of zes jaar pas naar het gewoon lager onderwijs in een Nederlandstalige school als ze eerst een jaar lang

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen

Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen Opvoedend onderwijs op christelijk-gelovige basis De katholieke school is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap met duidelijke doelstellingen

Nadere informatie

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Beste ouder, De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd

Nadere informatie

O R GA N I SA T I E N O T A

O R GA N I SA T I E N O T A O R GA N I SA T I E N O T A Rechten en plichten van de organisatie en de vrijw illiger 1. Organisatie vzw Multiple Sclerose Liga Vlaamse Gemeenschap of vzw MS Liga Vlaanderen Adres Boemerangstraat 4 3900

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Schoolreglement. Inhoud. Hoofdstuk I: Onze scholen 1. Welkom 2. Onze scholen. Hoofdstuk II: Wettelijke verplichtingen. Hoofdstuk III: Toestemmingen

Schoolreglement. Inhoud. Hoofdstuk I: Onze scholen 1. Welkom 2. Onze scholen. Hoofdstuk II: Wettelijke verplichtingen. Hoofdstuk III: Toestemmingen 1 f Schoolreglement Inhoud Hoofdstuk I: Onze scholen 1. Welkom 2. Onze scholen 2.1. Schooloverstijgende structuren 2.1.1. Het schoolbestuur 2.1.2. De IDPB 2.1.3. De scholengemeenschap 2.1.4. De schoolraad

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school?

Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school? Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school? Aanmelden en inschrijven: STAP VOOR STAP 1. Kies een school Maak voor jezelf een keuze: welke school kies je? Kleuteronderwijs Het Notendopje (GO!

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota

INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota Stedelijke Basisschool Koekoekstraat 26 8793 Sint-Eloois-Vijve 056/60.65.85 info@vijve.be INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota 2014-2015 0 Afsprakennota. 1. Algemene regels 1.1 Regelmatige leerling

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

Heilig-Grafinstituut. internaatsreglement. (1 september 2013)

Heilig-Grafinstituut. internaatsreglement. (1 september 2013) Heilig-Grafinstituut internaatsreglement (1 september 2013) Inleiding Al ruim driehonderd jaar biedt het Heilig Graf in Turnhout internaat voor meisjes aan. Als interne van deze school behoor je dan ook

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA. 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

AFSPRAKENNOTA. 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken AFSPRAKENNOTA 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1 Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens gewettigde afwezigheid, aanwezig zijn

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Sint-Stevensschool te Sint- Pieters Leeuw, de gemeente en Infano vzw

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERS - VERVOER

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERS - VERVOER AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERS - VERVOER Bevestiging van afspraken tussen Thuisopvang Brabant v.z.w. Mussenstraat 17-19 1000 BRUSSEL 078/15.60.30 Contactpersoon : Koen Michiels, Thuisopvang Brabant, Stationsstraat

Nadere informatie

Schoolreglement. Vrije Kleuterschool Zusters Maricolen. Markt Maldegem

Schoolreglement. Vrije Kleuterschool Zusters Maricolen. Markt Maldegem Schoolreglement Vrije Kleuterschool Zusters Maricolen Markt 15 9990 Maldegem tel. 050 / 72 98 87 kleuterschoolzustersmaricolen@scarlet.be website: www.kleuterschoolzustersmaricolen.tk Inhoud 1 Inschrijving

Nadere informatie

Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden

Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Hoegaarden, 5 oktober 2017. Beste ouders, Hieronder vind je een aantal wijzigingen in het schoolreglement, die goedgekeurd werden op de schoolraad en bekrachtigd werden

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop

Het inschrijvingsrecht in een notendop COC Trierstraat 33 1040 Brussel Het inschrijvingsrecht in een notendop Dat alle leerlingen op school gelijke kansen moeten krijgen, is onbetwistbaar. Het Gelijke Onderwijskansendecreet(GOK-decreet) wil

Nadere informatie

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs Bijlage bij omzendbrief BaO/2012/01 HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs In enkele overzichtelijke schema s krijgt u zicht op het inschrijvingsrecht. Bij elk schema leest u ook de basisprincipes

Nadere informatie

Gemeenschappelijk deel KOM

Gemeenschappelijk deel KOM Deel 3 Gemeenschappelijk deel KOM Dit deel van de schoolbrochure met schoolreglement is een gemeenschappelijk deel voor de scholen van het Katholiek Onderwijs Mol (KOM) Tot het KOM. behoren 10 scholen:

Nadere informatie

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren Schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie 2012 2013 KLEUTERSCHOOL KASTERLEE de Klimtoren Boslaan 2 Looiven 38 2460 Kasterlee 2460 Kasterlee Tel/Fax: 014 85 00 66 Tel:

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle In opdracht van de school Zilverberk verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in Zilverberk. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 1.Inschrijven van leerlingen 2.Weigeren : ontbinden van de inschrijving: 3.Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

SCHOOLREGLEMENT 1.Inschrijven van leerlingen 2.Weigeren : ontbinden van de inschrijving: 3.Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar SCHOOLREGLEMENT 1.Inschrijven van leerlingen Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Bij de inschrijving

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 Structuur Basisschool weg-wijzer is een vrije, gemengde basisschool: Vrij : een katholieke school Gemengd : zowel voor jongens als voor meisjes Basisschool : zowel

Nadere informatie

Stappenplan. je kind inschrijven op een basisschool

Stappenplan. je kind inschrijven op een basisschool Stappenplan je kind inschrijven op een basisschool Inhoudsopgave Stappenplan... 4 Wie moet ingeschreven worden?... 5 Volgende kinderen moet je inschrijven voor het schooljaar 2013-2014:... 5 Is je kleuter

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Wegwijzer te Sint-Pieters Leeuw

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Vanaf 1 september 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Sint-Lutgardisbasisschool te

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A.A. Terruwe

Opvoedingsproject. A.A. Terruwe Opvoedingsproject Je mag zijn wie je bent En zoals je bent. Met fouten en gebreken. Om te kunnen worden Die je in je aanleg bent Maar zoals je je nog niet kunt vertonen En je mag het worden op jouw wijze

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens wettige afwezigheid, aanwezig zijn in de school en

Nadere informatie

Het schoolreglement: De okkernoot

Het schoolreglement: De okkernoot Het schoolreglement: De okkernoot 1. De uurregeling en voor en naschoolse opvang maandag dinsdag Woensdag donderdag Vrijdag 12.05 uur middagpauze middagpauze middagpauze middagpauze De directie en de leerkrachten

Nadere informatie

SAMENLEEFCODE. We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken. Wel kunnen we er voor zorgen dat ze allemaal schitteren.

SAMENLEEFCODE. We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken. Wel kunnen we er voor zorgen dat ze allemaal schitteren. SAMENLEEFCODE We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken. Wel kunnen we er voor zorgen dat ze allemaal schitteren. Plekkersstraat 4 Tel. school 054/32.27.54 e-mail: basisschool.aspelare@telenet.be

Nadere informatie

Juf Gerdje Juf Ingrid Juf Grietje Poezenklas Berenklas Schapenklas 2,5-/3-jarigen 2,5-/3-jarigen 3-/4-jarigen

Juf Gerdje Juf Ingrid Juf Grietje Poezenklas Berenklas Schapenklas 2,5-/3-jarigen 2,5-/3-jarigen 3-/4-jarigen Het kleuterteam : Juf Gerdje Juf Ingrid Juf Grietje Poezenklas Berenklas Schapenklas 2,5-/3-jarigen 2,5-/3-jarigen 3-/4-jarigen Juf Griet Juf Fabienne Juf Tilly Muizenklas Bijtjesklas Vlinderklas 4-jarigen

Nadere informatie

Schoolreglement basisschool Trapop

Schoolreglement basisschool Trapop Schoolreglement basisschool Trapop 2015-2016 AFWEZIGHEDEN Daar er voor de kleuters nog geen leerplicht is, moeten afwezigheden niet gewettigd worden door een geschreven bericht. Het is echter wenselijk

Nadere informatie

Degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod

Degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod Pedagogisch project Ziekenhuisschool INKENDAAL type 5 1 Schooleigen pluralistisch opvoedingsproject onderwijs is een onvervreemdbaar mensenrecht. de ziekenhuisschool is er voor iedereen ( geen lid van

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Organisatie schooljaar

Organisatie schooljaar Organisatie schooljaar 2015-2016 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar 2016-2017 Daltonathenheum Het Leerlabo Spikdorenveld 22 2260 Westerlo 1 Toelatingsvoorwaarden Om in onze school ingeschreven te worden, dien je

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE INHOUD 1 ALGEMEEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Nadere informatie

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen Basisonderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2012-2013 Colofon Editie september 2012 Verantwoordelijke uitgever: Frank Noten, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Kiem

Vrije Basisschool De Kiem Vrije Basisschool De Kiem Pensionaatstraat 23, 8755 Ruiselede o tel 051 68 94 31 fax 051 72 25 99 dekiem.ruiselede@3span.be www.dekiemruiselede.be o Schoolbestuur: Scholengemeenschap Driespan: V.Z.W. Comité

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

1 ENGAGEMENTSVERKLARING

1 ENGAGEMENTSVERKLARING Beste ouders, Ons schoolreglement bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de jaarlijkse info brochure met nuttige informatie over het lopende schooljaar en contactgegevens. Ze wordt elk jaar aangepast

Nadere informatie

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Vanaf dinsdag 1 september 2015 werkt GVBS Heilig-Hartcollege samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw voor de organisatie van de voor- en naschoolse

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school.

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Geachte ouders, Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Zoals vorige jaren heeft het team dit

Nadere informatie

Janseniusstraat 2-3000 Leuven - 016 24 05 10 - www.ksleuven.be. Aanmelden en inschrijven in het eerste leerjaar A of B

Janseniusstraat 2-3000 Leuven - 016 24 05 10 - www.ksleuven.be. Aanmelden en inschrijven in het eerste leerjaar A of B Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven Janseniusstraat 2-3000 Leuven - 016 24 05 10 - www.ksleuven.be Kiezen en inschrijven in KSLeuven op stap naar 2012-2013 Aanmelden en inschrijven

Nadere informatie

ENGAGEMENTSVERKLARING vzw LEJO

ENGAGEMENTSVERKLARING vzw LEJO ENGAGEMENTSVERKLARING vzw LEJO Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Vrijwilliger Naam:. Voornaam: Woonplaats: Verblijfplaats Telefoon:.. GSM: E-mail: Geboortedatum:.../.../... Opleiding/beroep:

Nadere informatie

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten?

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Zit je met een vraag over school? Of wil je weten wat je rechten

Nadere informatie

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2015-2016

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2015-2016 Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2015-2016 1. Inleiding Cade kleuter- en lagere school werkt voor schooljaar

Nadere informatie

Communicatie van en naar ouders

Communicatie van en naar ouders Communicatie van en naar ouders Schooljaar 2017-2019 De communicatie van en naar ouders Hieronder beschrijven we de mogelijke momenten en vormen van communicatie tussen ouders enerzijds en de school en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt Infoboekje Maastrichtersteenweg 23 3500 Hasselt 011 22 41 19 directie@hetkleineatheneum.be 1. Schooluren Kleuter: Voormiddag van: 8u45 tot 11u40 Namiddag van: 12u40 tot 15u15 Woensdag van: 8u45 tot 12u20

Nadere informatie

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag,

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag, SINT-GREGORIUSCOLLEGE Basisonderwijs Alfons Biebuycklaan 24 en Henri Bouckaertstraat 29 9050 Gentbrugge T 09/230 82 40 F 09/231 04 22 E-mail: directie@sint-gregoriuscollege.be www.sint-gregoriuscollege.be

Nadere informatie

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Ouderinfo bestemd voor leerlingen van de 1 ste graad Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Beste ouder(s), beste leerling In deze ouderinfo bundelen we enkele mededelingen

Nadere informatie

WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR?

WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR? Welkom in 5dd Weekrooster WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR? Wiskunde: tot 10 000 000, kommagetallen tot op een duizendste, oppervlakteberekening van vlakke- en ruimtefiguren, volume, Nederlands: werkwoordspelling

Nadere informatie

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB.

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De lln mogen pas om 8u15 de speelplaats betreden. Indien de lln vroeger

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST Beste vrijwilliger Je hebt ervoor gekozen je te engageren als vrijwilliger bij de. We willen jou hiervoor dan ook van harte danken. Het engagement van al haar vrijwilligers is

Nadere informatie

Grevenbroekstraat Hamont-Achel

Grevenbroekstraat Hamont-Achel Grevenbroekstraat 9 3930 Hamont-Achel 011 64 21 94 011 64 55 62 info@basisschoolachel.be www.basisschoolachel.be met algemene informatie opvoedingsproject schoolreglement regelgeving en afspraken SCHOOLBROCHURE

Nadere informatie

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur WELKOM Dag flinke jongen, grote meid, wij zijn heel blij dat je binnenkort naar onze school komt. In dit boekje vind je informatie over onze werking. Je ouders zullen dit samen met jou graag doornemen.

Nadere informatie

Ons opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject Ons opvoedingsproject Vrije Zelfstandige Kleuterschool Melsele Een school met kiemkracht Inhoud van dit opvoedingsproject: Vijf opdrachten van een katholieke basisschool Woordbeeld van onze school Belangrijke

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2016-2017

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2016-2017 Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2016-2017 della Faillelaan: 03/887 62 49 Carillolei: 03/887 49 88 1. Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD De tijd vliegt voorbij en zo zwaait onze schoolpoort na 2 maanden vakantie weer open. Wij hopen dat u, samen met uw gezin, heeft genoten van een fantastische en ontspannende

Nadere informatie

een team met zorg voor een buitengewoon kind

een team met zorg voor een buitengewoon kind 1 K O R E N B L O E M INSTITUUT VOOR INDIVIDUEEL ONDERRICHT Korenbloemstraat 17, 9000 Gent Tel.: 09/269 92 70 fax: 09/269 92 79 een team met zorg voor een buitengewoon kind Elinda, Murat en Collin. Elinda

Nadere informatie

Schoolinterne afspraken kleuterafdeling

Schoolinterne afspraken kleuterafdeling G E M E E N T E S C H O O L S I N T D E N I J S Dalestraat 40-8554 Zwevegem Sint-Denijs T 056 45 57 72 F 056 45 57 72 E < stdenijs@scarlet.be> Schoolinterne afspraken kleuterafdeling Samen leven, samen

Nadere informatie

A. Inschrijvingen 3 Kleuterschool 3 Lagere school 4 Weigering van een inschrijving 4

A. Inschrijvingen 3 Kleuterschool 3 Lagere school 4 Weigering van een inschrijving 4 Deel 3 2 INHOUDSOPGAVE A. Inschrijvingen 3 Kleuterschool 3 Lagere school 4 Weigering van een inschrijving 4 B. Schoolverandering 5 C. Organisatie van de leerlingengroepen 6 D. Getuigschrift basisonderwijs

Nadere informatie

Y]Z.DWKROLHN 2QGHUZLMV 0RO

Y]Z.DWKROLHN 2QGHUZLMV 0RO - - - - - - - - - - - - - - - - o o o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o o o o o o o o o o o o o o o o o - - - - - Algemeen deel K.O.M. Algemene gegevens scholen 1 Ons pedagogisch project....

Nadere informatie

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving 1 2 1 DEFINITIES Schoolstructuur: - school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. - basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie