Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Nanny s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Nanny s"

Transcriptie

1 Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Nanny s April 2014

2 Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Nanny s Wat is een pedagogisch werkplan Een pedagogisch werkplan is een document waarin de werkwijze en procedures van het kinderdagverblijf worden beschreven. Het geeft een goed beeld van hoe het er in het kinderdagverblijf aan toe gaat. Het pedagogisch beleidsplan samen met het pedagogisch werkplan geeft een compleet beeld van kinderdagverblijf Nanny s. De functie van het pedagogisch werkplan De algemene functie van het pedagogisch werkplan is het verschaffen van informatie. Ten eerste verschaft een pedagogisch werkplan veel informatie die voor ouders van de kinderen belangrijk kan zijn. Zij willen graag weten waar hun kind naar toe gaat en wat er zoal gebeurt. Ten tweede geeft het pedagogisch werkplan ook de mogelijkheid voor nieuwe medewerkers om een goed beeld te krijgen over de werkwijze van Nanny s. Aanmeldings-en afmeldingprocedure Inschrijving van uw kind kan van af het moment dat u zwanger bent. Hiervoor kunt u gebruik maken van een inschrijfformulier bij het informatiesetje of u kunt zich aanmelden via de site. Uiterlijk 1 maand van te voren weten wij of we uw kind kunnen plaatsen op het kinderdagverblijf. Opzegging van uw kind dient u schriftelijk een maand voor data, dit kan op elke dag van de maand. Wenprocedure We vinden het belangrijk dat een kind de kans krijgt goed te wennen bij Nanny s. Het kind doet veel nieuwe indrukken op en moet vertrouwd kunnen raken met de nieuwe situatie. De eerste keer dat uw kind komt, mag u het eerste uur erbij blijven en vind er een intake gesprek plaats met een van de pedagogisch medewerker. Hierbij wordt algemene informatie uitgewisseld en er worden vragen gesteld met betrekking tot het kind. Daarna mag uw kind nog een 1 a 2 uurtjes alleen blijven. Bij de tweede afspraak blijft uw kind wat langer, ongeveer 3 a 4 uur. Ziekte Wanneer een kind ziek is dienen de ouders en/of verzorgers dit aan Nanny s door te geven en kan het kind niet op het dagverblijf komen. Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft verzoeken wij u dit gelijk na constatering door te geven bij Nanny s. In geval van ziekte wordt gewerkt volgens de eisen die zijn gesteld door de GGD. Zie ook onze brochure; het zieke kind Verjaardagen/feestdagen De meeste kinderen vieren hun verjaardag bij Nanny s, de leidster maakt een feestmuts voor uw kind en uw kind krijgt een cadeautje. Wij stellen geen specifieke eisen aan de traktatie behalve dat het veilig moet zijn voor de leeftijd van de kinderen. De feestelijke activiteiten passen wij aan, aan de landelijke feestdagen, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en Koningsdag. Ook de jaarlijkse seizoenen worden in de activiteiten betrokken. Pedagogisch medewerkers De pedagogisch medewerkers op de groep werken allemaal part- time, zo zal er tijdens ziekte of verlof van onze medewerkers toch altijd een vertrouwd, bekend gezicht op de groep aanwezig zijn.. Al hoewel er altijd minimaal 2 leidsters op de groep staan zal ook de eigenaresse in geval van calamiteiten binnen 5 minuten bij ons paraat staan voor eventuele ondersteuning. Het pedagogisch werkplan geeft richting aan het dagelijks handelen van de groepsleiding. Maar vormt tevens de basis voor de inrichting van de omgeving waarin het kind verkeert. Ouders voeden hun kind op; dat is hun verantwoordelijkheid. Een deel van die taak leggen ze bij andere, bv de kinderopvang. Voor de kinderopvangpartner moet daarom duidelijk zijn hoe met deze verantwoordelijkheid om te gaan. Het is dan ook van groot belang dat ouders en groepsleiding met elkaar in gesprek raken en blijven over de manier waarop ieder kind wordt opgevoed, waar een kind zich goed bij voelt en op welke wijze het kind het beste tot zijn recht komt.

3 In de kinderopvang wordt gewerkt met groepen kinderen. In een groep leren kinderen met volwassenen en andere kinderen om te gaan, rekening te houden met elkaar en voor zichzelf op te komen. Binnen een groep is ieder individueel kind uniek en belangrijk. Een belangrijke basis voor vertrouwen tussen ouders en groepsleiding is goede communicatie en samenwerking. Over en weer vullen partijen elkaar aan, en leren van elkaar Voor zowel ouder als kinderen als groepsleiding is de omgang met elkaar een dagelijks avontuur! Verantwoorde kinderopvang is kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving. Opvoedingsdoelen zijn; - een gevoel van emotionele veiligheid bieden. - Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties bieden - Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties bieden - De kans om zich waarden en normen, de cultuur van een samenleving, eigen te maken; socialisatie Een gevoel van emotionele veiligheid bieden. Er zij drie bronnen van veiligheid te onderscheiden: 1. Vaste en sensitieve verzorgers. De beschikbaarheid van sensitief reagerende opvoeders in de eerste levensjaren blijken bevorderlijk voor de veerkracht van kinderen, ook op langere termijn. 2. Aanwezigheid van bekende leeftijdsgenootjes. In een vertrouwde groep kunnen kinderen gevoel van verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen. 3. De inrichting van de omgeving. De inrichting van een ruimte kan een bijdrage leveren aan een gevoel van geborgenheid. Aandachstpunten zijn, akoestiek, licht, kleur en indeling van de ruimte. De ruimte is verdeeld in verschillende hoeken; zoals een poppenhoek, autohoek en aan tafel kunnen de kinderen rustig een puzzel of ander spelletje doen. Ook in de ontvangst ruimte kan een kind of een klein groepje kinderen spelen met de treinrails, speeldorpje ed. De muren zijn in een lichte kleur geverfd en er is altijd veel daglicht wat naar binnen schijnt door ramen en de dakkoepels. Gelegenheid tot het ontplooien van persoonlijke competenties bieden. Met het begrip persoonlijke competities worden persoonlijke kenmerken zoals bv veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit bedoeld. Dit stelt een kind in staat om allerlei problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun omgeving. Dit kan bevorderd worden door; 1. Inrichting van de ruimte en aanbod van materialen en activiteiten. De inrichting van de ruimte moet zodanig zijn dat een kind zich veilig voelt en met leeftijd aangepast materiaal kan spelen. 2. Vaardigheden van de pedagogisch medewerkers in het uitlokken en begeleiden van spel. Pedagogisch medewerkers scheppen condities voor spel door een aanbod van materialen en activiteiten dat aansluit bij het ontwikkeling niveau en de interesse van het kind, zonder het kind het initiatief uit handen te geven. 3. Aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten. Goede relaties met leeftijdgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. Het streven naar een zo groot mogelijk stabiliteit bij het samenstellen van de groepen verdient prioriteit. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie bieden. Het begrip sociale competentie omvat een scala aan sociale kennis en vaardigheden zoals zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, andere helpen, conflicten voorkomen en oplossen, ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De communicatie over en weer met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen in een leefomgeving voor het opdoen van sociale competities. Het geeft aan kinderen kansen om zich te ontwikkelen tot evenwichtige personen die functioneren in de samenleving. De kans om zich waarden en normen, de cultuur van een samenleving, eigen te maken; socialisatie. Kinderopvang biedt een bredere samenleving dan het gezin, waar kinderen in aanraking komen met andere aspecten van de cultuur en de diversiteit die onze samenleving kenmerkt. De groepssetting biedt daarom in aanvulling op de socialisatie in het gezin, heel eigen mogelijkheden tot socialisatie en cultuuroverdracht. Pedagogische middelen om deze opvoedingsdoelen te realiseren. 1. De leidster-kind interactie 2. De fysieke omgeving 3. De groep 4. Het activiteitenaanbod 5. Het spelmateriaal

4 Het gevoel van emotionele veiligheid 1. In de leidser-kind relatie werken wij aan de emotionele veiligheid van een kind. De aanwezigheid van vaste en vertrouwde groepsleiding is de basis om een goede relatie tussen kind en leiding te kunnen laten ontstaan. Ook bij ziekte of afwezigheid worden de parttime leidsters ingeschakeld. Een voldoende gevarieerde teamsamenstelling biedt kinderen een scala aan mogelijkheden een relatie op te bouwen met de groepsleiding. Dingen die wij belangrijk vinden bij groepsleiding zijn; De wijze waarop zij een kind benadert en aanspreekt. De dagelijkse omgang zoals plezier maken, grapjes uithalen, stoeien. De wijze waarop zij een kind troost, bevestigen, verzorgen, aanmoedigen, uitleggen. De wijze waarop zij aansluit op de persoonlijke emoties en ervaringen van het kind. De mate waarop zij respect voor het kind toont. 2. Door de wijze waarop wij de (binnen en buiten) ruimte aanbieden creëren wij emotionele veiligheid voor een kind. De kinderen worden opgevangen in een vaste stamgroep, daarbij is onze keuze gevallen op een verticale groep van maximaal 16 kinderen. De verhouding tussen aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste. 1 leidster per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar 1 leidster per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar 1 leidster per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar 1 leidster per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. Broertjes en/of zusjes komen bij elkaar in een groep. Daarnaast zijn er stagiaires op de groep aanwezig, zij volgen een beroepsopleiding. Stagiaires zijn boventallig op de groep. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarde incidenteel als extra kracht worden ingezet. Op een dag is het alleen toegestaan van de leidster/kind ratio af te wijken voor 9.00 uur, na uur.en met de pauzes tussen uur. Altijd dient er minimaal 1 leidster aanwezig te zijn met eventueel een stagiaire. 3. In en met de groep dragen wij zorg voor de emotionele veiligheid van een kind. De groep heeft een vaste samenstelling wat de veiligheid en de mogelijkheid om vertrouwd te raken met groepsgenoten. In de opvang is gekozen voor een verticale groepsopbouw waarbij 0 tot 4 jarigen in een groep samen optrekken. Om de continuïteit van de groep kinderen per dag te waarborgen, mogen de kinderen maximaal 3 x per jaar een dag ruilen. Kinderen mogen incidenteel een extra dag komen mits de leidster kind ratio niet wordt overschreden. 4. Bij het organiseren en aanbieden van activiteiten kiezen wij voor een aanpak die de emotionele veiligheid van een kind waarborgt. De structuur van de opvangdag ligt vast; vaste activiteiten op vaste tijden bieden het kind zekerheid en structuur. Ook vaste rituelen zijn hier onderdeel van zoals bij de maaltijd een liedje zingen, het slapen gaan. Daarnaast biedt het programma ruimte voor het kiezen van eigen activiteiten en/of wel/niet mee doen met de groep. De leidster biedt het kind steun bij activiteiten door actief optreden, passief bewaken, voelbare aanwezigheid uitdagen en stimuleren tot grensverkenning, troostend, helpend en bevestigend. Het dagritme bij Nanny s ziet er als volgt uit: 8.00 uur Nanny s gaat open, de kinderen kunnen vrij spelen, het kind kan zijn ouder(s) met een van de pedagogisch medewerkers bij het raam uitzwaaien uur Aan tafel om fruit te eten met de kinderen, voor de kleinste kinderen is er een vers fruithapje en voor de grotere kinderen gaat er een bord rond met stukjes fruit waar het kind steeds een stukje van mag pakken. Na wat gedronken te hebben zingen wij aansluitend liedjes met de kinderen uur Buitenspelen of als het regent mogen de kinderen mee doen aan een thema activiteit zoals een knutselwerkje of een tekening maken. (elke maand hebben wij een nieuw thema zoals de seizoenen of bv feestdagen van die maand) uur Een schone luier (als u kind tussendoor poept wordt deze uitaart eerder verschoond) uur Aan tafel voor een boterham, de eerste boterham krijgen de kinderen hartig beleg naar keuze deze eten de kinderen met een vorkje en de volgende boterham(men) mag het kind zoetig beleg uitkiezen, deze boterham mogen de kinderen uit het vuistje eten. Na de boterham krijgen de kinderen melk uur De grote kinderen gaan naar bed uur Kinderen uit bed uur Eten van een snack zoals bv een rijstewafel en aansluitend drinken uur Een schone luier uur Een activiteit en/of vrij spelen, binnen of buiten totdat de kinderen worden gehaald uur Nanny s gaat dicht. NB. Als het weer het toelaat proberen wij zoveel mogelijk buiten te spelen met de kinderen. Bij baby s houden wij het thuisritme aan betreft voedingen en slaapmomenten

5 5. Wij gaan met het spelmateriaal om op een wijze die bijdraagt aan de emotionele veiligheid van een kind. In het kinderdagverblijf is ruim voldoende spelmateriaal voor alle leeftijdsgroepen aanwezig. Het materiaal is voor een deel zodanig opgesteld dat de kinderen de mogelijkheid hebben zelf te kiezen en ook zelfstandig te gebruiken. De groepsleiding stimuleert, helpt en adviseert het kind bij het kiezen van nieuw, spannend en/of uitdagend materiaal. De groepsleiding weet waarin het kind goed is, wat hij leuk vindt, wat zijn mogelijkheden en uitdagingen zijn. Gelegenheid tot het ontwikkelen van de persoonlijke competenties 1. In de leidster-kindinteractie bieden wij de mogelijkheid voor het ontwikkelen van de persoonlijke competities van een kind. De leidster stimuleert een kind door grenzen te ontdekken en te verleggen van wat een kind kan, wil of durft. De leidster maakt het kind bewust van de eigen capaciteiten en kwaliteiten van een kind, speelt in op grapjes, humor en gek doen. Ingaan op initiatieven van een kind, belonen, prijzen en complimenteren zijn wijze van bevestigingen van het kind. 2. Door de wijze waarop wij (binnen en buiten) ruimte aanbieden dragen wij mee aan het ontwikkelen van de persoonlijke competities van een kind. De groepsleiding maakt heldere en begrijpelijke afspraken en instructies over het gebruik van de ruimte. De ruimte is voor kinderen op herkenbare wijze ingedeeld met plaatsen voor rust en actie en Mogelijkheden die aansluiten bij leeftijd en ontwikkelingsstadium van een kind. 3. In en met de groep dragen wij zorg voor het ontwikkelen van de persoonlijke competenties van een kind. De persoonlijke competentie van het kind kan in groepsverband onder de aandacht komen door activiteiten waarmee het kind zich zelf op onderscheidende wijze kan laten zien. De groep is een sociale leefgemeenschap waarin geoefend kan worden met eigen mogelijkheden, grenzen, delen van plezier, gewenst en ongewenst gedrag. 4. Bij het organiseren en aanbieden van activiteiten kiezen wij voor een aanpak die de ontwikkeling van de persoonlijke competentie van het kind stimuleert. De groepsleiding laat ruimte aan het kind voor eigen initiatief en eigen ideeën met betrekking tot het aangaan en uitvoeren van een activiteit. Hierbij worden kansen geboden voor het ontdekken van eigen persoonlijkheidskenmerken zoals zelfvertrouwen, initiatief en interesse maar ook voor zelf overwinning en zelfredzaamheid. 5. Wij gaan met het spelmateriaal om op een wijze die de ontwikkeling van de persoonlijke competentie van een kind stimuleert. Het spelmateriaal past bij de leeftijd, ontwikkelingsfase, fysieke en geestelijke mogelijkheden van een kind. Het spelmateriaal maakt emoties los van plezier, pret, verassing, verwondering, ongeduld of teleurstelling. De wijze waarop de groepsleiding het spelmateriaal aanbiedt, biedt kansen voor individuele leermomenten, zelfoverwinning, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Gelegenheid tot het ontwikkelen van de sociale competenties 1. In de leidster-kindinteractie bieden wij gelegenheid voor het ontwikkelen van de de sociale competenties van een kind. De leidster stimuleert vriendschap, kameraadschap en samenwerking onder de kinderen onderling. Zij gaan bewust om met conflicten tussen kinderen. Samen delen en samen ervaren binnen situaties waarmee kinderen gezamenlijke betekenisvolle ervaringen op kunnen doen. De rol van de leidster in de interactie tussen kinderen is afhankelijk van de situatie: sturend, ondersteunend, corrigerend, verzorgend, gangmaker, bruggenbouwer. 2. Door de wijze waarop wij de (binnen en buiten) ruimte aanbieden dragen wij mee aan het ontwikkelen van de sociale competenties van een kind. Een vrije ruimte die uitdaagt en stimuleert tot rennen, avontuur en ontdekken is veelal de buiten ruimte. Daarnaast biedt het kinderdagverblijf ruimte met afwisseling in rustige plekken en actieplekken. 3. In en met de groep dragen wij zorg voor het ontwikkelen van de sociale competenties van een kind. Een verticale groep biedt kinderen de mogelijkheid te leren omgaan met de verschillen tussen groepsgenootjes. In de groep worden gebeurtenissen verwoord van betekenisvolle, emotionele gebeurtenissen in de groep, het gezin, het land en de wereld. 4. Bij het organiseren en aanbieden van activiteiten kiezen wij voor een aanpak die de ontwikkeling van de sociale competenties van een kind stimuleert. In de groep is een duidelijke en vaste verdeling tussen groepsmomenten en momenten die kinderen individueel invullen. Daarnaast worden activiteiten met de hele groep afgewisseld met activiteiten in kleine, wisselende groepen. De sociale inhoud van het spel wordt gestimuleerd door samen spelen, praten, luisteren, plezier hebben, delen, wachten op elkaar, rekening houden met elkaar. 5. Wij gaan met het spelmateriaal om op een wijze die de ontwikkeling van de sociale competentie van het kind stimuleert. Het spelaanbod sluit aan bij de wens om zowel individueel als gezamenlijk spel aan te bieden. Het spelmateriaal is uitdagend, grensverleggend en ontwikkelingsgericht, houdt rekening met de diversiteit in leeftijd, sekse, sociale en culturele achtergrond. De kans om zich waarden en normen, cultuur van een samenleving, eigen te maken.

6 1. In de leidster-kindinteractie bieden wij gelegenheid voor het socialisatieproces van een kind. Waarden en normen sluiten aan bij de Nederlandse cultuur; Elkaar met de naam aanspreken, op de buurt wachten, niet door elkaar heen praten. 2. Door de werkwijze waarop wij de (binnen en buiten) ruimte inzetten draagt bij het socialisatieproces van een kind. Heldere en duidelijke afspraken over wat kan en mag in alle ruimtes en de wijze waarop men elkaar- kinderen en leidsters- aan de afspraken houdt. 3. In en met de groep dragen wij zorg voor het socialisatieproces van een kind. In de groep wordt met de kinderen gesproken over afspraken en omgangsvormen. Met elkaar afspreken van manieren om elkaar ook aan afspraken te houden maar ook respectvol met elkaar om te gaan, je open te stellen voor elkaar. Doormiddel van verwoorden van wat er gebeurt tijdens sociale interacties zoals samen iets leuks, spannends, akelig, verdrietig of ontroerends beleven. 4.Bij het organiseren en aanbieden van activiteiten kiezen wij voor een aanpak die bijdraagt aan het socialisatieproces van een kind. Door middel van afspraken die stimuleren dat tijdens activiteiten rekening houdt met elkaar, samen deelt en elkaar helpt kan solidariteit ontstaan.. 5. Wij gaan met het spelmateriaal om op een wijze die het socialisatieproces van een kind stimuleert. Spelmateriaal biedt de mogelijkheid om rollen uit het allerdaagse leven te oefenen; keukenattributen, bedjes, verkleedkleren. Beleid, vier-ogen principe Vanaf 1 juli 2013 wordt het vier ogen principe verplicht gesteld voor de opvang van kinderen. Het vier ogen principe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan, zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren. De situatie bij Nanny s; We streven ernaar om 2 of 3 pedagogisch medewerkers in de groep te hebben, maar als er niet genoeg kinderen zijn kunnen we van dit streven afwijken. Wettelijk mag je bij een halve groep alleen op de groep staan. De wettelijke bepaling over de beroepskracht- kind ratio is; * 1 beroepskracht per 4 kinderen in de leeftijd tot 1 jaar * 1 beroepskracht per 5 kinderen in de leeftijd van 1-2 jaar * 1 beroepskracht per 6 kinderen in de leeftijd van 2-3 jaar * 1 beroepskracht per 8 kinderen in de leeftijd tot 3-4 jaar Verder is het volgens het kwaliteit systeem toegestaan per dag gedurende maximaal 3 uur af te wijken van de beroepskracht-kind ratio. Dit mag op de volgende tijden. * voor 9.00 uur * tijdens de pauze uren tussen uur * na uur Bovenstaande punten zijn aandachtspunten bij de uitwerking van het vier ogen principe. Het vierogen principe bij Nanny s Gedurende de dag doen zich verschillende bezettingsmomenten voor, bezetting qau kinderen en bezetting van medewerkers Tijdens de 3 uursregeling; Als de pedagogisch medewerker een half uur tot een uur alleen in de groep is tot de volgende collega begint of 1 collega naar huis gaat. In dit geval maken wij gebruik van camera toezicht en/of de inzet van stagiaires. Tevens is er tijdens deze drukke verkeersuren een voordurende inloop door ouders. Tijdens de pauze uren komt het voor dat de pedagogisch medewerkers om de beurt tot maximaal een uur alleen op de groep zijn. In dit geval maken wij gebruik van camera toezicht en/of de inzet van stagiaires. De inzet van stagiaires vergroot de aanwezigheid van de vier ogen. Er wordt gestreefd naar meer dan 1 pedagogisch medewerker aanwezig op de groep. Alle medewerkers en stagiaires zijn in het bezit van een geactualiseerde VOG.

7 De groepsruimte is voorzien van grote ramen, zodat er altijd van buiten naar binnen gekeken kan worden. Het kinderdagverblijf is goed te overzien door het gebruik van veel ramen. De verschoonruimte is in de groepsruimte, hier is altijd zicht op. De deur naar de kindertoiletruimte is altijd open. De deuren van de babyslaapkamer zijn voorzien van ramen zodat er goed naar binnen gekeken kan worden. Buitenspeelplaats; Van binnenuit is de buitenspeelplaats overzichtelijk en houdt degene die binnen zijn mede toezicht op de buiten speelplaats. De buitenspeelplaats is zichtbaar door omringende woningen. Uitstapjes; Tijdens uitstapjes gaan pedagogisch medewerkers ( of een pedagogisch medewerker en een volwassene ) minimaal met zijn tweeën op pad met een groepje kinderen. Als een pedagogisch medewerker alleen met een groepje kinderen op pad gaan, dan is dit een vaste pedagogisch medewerker van Nanny s en dan is dit in een omgeving waar voldoende sociale controle aanwezig is van andere mensen. ( supermarkt, kinderboerderij) Actualiteit pedagogisch werkplan Een pedagogisch werkplan is iets dat voortdurend kan veranderen door wijzigde inzichten, door de voordstrijdende tijd of door ervaringen. Dit werkplan zal dan ook met regelmaat, opnieuw besproken worden en zonodig bijgesteld worden. Kwalificatie- eis pedagogisch medewerker Voor de functie van pedagogisch medewerker is een opleidingachtergrond vereist conform de volgende punten A) Beroepsopleidingen waarvan het diploma kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker 1. B) Beroepsopleidingen waarvan het diploma kwalificeert naast die van opleidingen van onder a en c indien de functie van pedagogisch medewerker alleen wordt uitgeoefend in de buitenschoolse- of naschoolse opvang (BSO/NSO). 1. C) Beroepsopleidingen waarvan door partijen bij de CAO Kinderopvang is behaald dat een reeds behaald diploma ook kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker. D) Een nog niet afgeronde opleiding die kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker. E) Een buitenlands diploma dat kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker A) Diploma s van de volgende beroepsopleidingen kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker: MBO * Sociaal Pedagogisch Werker 3 ( SPW-3) * Sociaal Pedagogisch Werker 4 ( SPW-4) * Pedagogisch Werker niveau 3 * Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang * Pedagogisch Werker niveau 4 * Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang * Pedagogisch Medewerker 3 Kinderopvang * gespecialiceerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang *Onderwijsassistent * Onderwijsassistent PO/SO (Primair Onderwijs/Speciaal Onderwijs) * Sociaal Cultureelwerker SCW HBO * Leraar basisonderwijs (aan hogeschool, PABO, IPABO) *Pedagogiek (HBO bachelor) *Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) *Culturele en maatschappelijke Vorming (CMV) Indien dit diploma bij een een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt 1.(het ontwikkelplan voor een pedagogisch medewerker in ontwikkeling en de opleiding van een BBLleerling dan wel duale HBO-student dienen gericht te zijn op het behalen van een van de diploma s onder a of b)

8

Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf Nanny s. November 2010

Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf Nanny s. November 2010 Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf Nanny s November 2010 Wat is een pedagogisch werkplan Een pedagogisch werkplan is een document waarin de werkwijze en procedures van het kinderdagverblijf worden

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA Breda, september 2005 INLEIDING: In de wet kinderopvang wordt o.a. aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang: verantwoorde

Nadere informatie

Pedagogisch beleid KDV en BSO

Pedagogisch beleid KDV en BSO Pedagogisch beleid KDV en BSO INHOUD Inleiding Uitgangspunten Vier opvoedingsdoelen Vijf pedagogische middelen Ontwikkelingsgericht werken Inleiding NanniesNetwork biedt verschillende vormen van kinderopvang.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid KDV en BSO

Pedagogisch beleid KDV en BSO Pedagogisch beleid KDV en BSO INHOUD Inleiding Uitgangspunten Vier opvoedingsdoelen Vijf pedagogische middelen Ontwikkelingsgericht werken Inleiding Bij de meiden Kinderopvang biedt verschillende vormen

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal Versie Verandering datum Versie 1 Nieuw document Jan-2012 Versie 2 Pag.4 EMOTIONELE VEILIGHEID Mei-2015 Inzet vaste en sensitieve verzorgers Is aangepast Versie

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan IRIS Kindcentra

Pedagogisch beleidsplan IRIS Kindcentra Pedagogisch beleidsplan IRIS Kindcentra Inhoud Voorwoord Kinderopvang Buitenschoolse opvang Werkwijze Kind centraal Betrokkenheid van ouders Samenwerking met de school Christelijk karakter Groepsgrootte

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KINDCENTRUM HOFFERIE ENSCHEDE

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KINDCENTRUM HOFFERIE ENSCHEDE PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KINDCENTRUM HOFFERIE ENSCHEDE Toevoegingen 2013: Toevoeging pedagogisch beleidsplan Hofferie inzake aanbieden peuteropvang op de groene groep. Pedagogisch beleidsplan Kindcentrum

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht Procedurenummer: 2.1. Bevoegd om procedure te wijzigen: Versie: 07-05-2013

Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht Procedurenummer: 2.1. Bevoegd om procedure te wijzigen: Versie: 07-05-2013 Stichtingsbestuur Pagina 1 van 10 Pedagogisch beleidsplan Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht (verder te noemen kdv) 1. Uitgangspunten pedagogisch beleid Doel: Kinderopvang biedt ondersteuning aan

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht Procedurenummer: Bevoegd om procedure te wijzigen: Versie:

Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht Procedurenummer: Bevoegd om procedure te wijzigen: Versie: Stichtingsbestuur Pagina 1 van 9 Pedagogisch beleidsplan Stichting kinderopvang Pinokkio Maastricht (verder te noemen kdv) 1. Uitgangspunten pedagogisch beleid Doel: Kinderopvang biedt ondersteuning aan

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht Procedurenummer: 2.1. Bevoegd om procedure te wijzigen: Versie:

Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht Procedurenummer: 2.1. Bevoegd om procedure te wijzigen: Versie: Stichtingsbestuur Pagina 1 van 9 Pedagogisch beleidsplan Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht (verder te noemen kdv) 1. Uitgangspunten pedagogisch beleid Doel: Kinderopvang biedt ondersteuning aan

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pedagogische Visie

Inhoudsopgave Pedagogische Visie Inhoudsopgave Pedagogische Visie 1. Pedagogische visie 1.1 Persoonlijke competentie 1.2 Emotionele veiligheid 1.3 Sociale competentie 1.4 Overdracht van normen en waarden 2. Persoonlijke competentie 2.1

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

PROCEDURE: Pedagogisch beleid 4 12 jaar BSO Pinokkio Belfort/ Pinokkio Wolder. Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht Procedurenummer: 2.1.

PROCEDURE: Pedagogisch beleid 4 12 jaar BSO Pinokkio Belfort/ Pinokkio Wolder. Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht Procedurenummer: 2.1. Stichtingsbestuur Pagina 1 van 11 Pedagogisch beleidsplan Stichting kinderopvang Pinokkio Maastricht (verder te noemen kdv) 1. Uitgangspunten pedagogisch beleid Doel: Kinderopvang biedt ondersteuning aan

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

SOKS Pedagogisch Beleidsplan

SOKS Pedagogisch Beleidsplan SOKS Pedagogisch Beleidsplan Buitenschoolse Opvang Versie januari 2015 SOPOH Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Emotionele Veiligheid 5 Het informatiegesprek met ouders en wennen op de groep voor kinderen 5

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart naar één van onze kindercentra brengt. In deze brochure laten wij u zien dat wij

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Inhoud: 1. Inleiding 2. Indeling van de groepen 3. Dagindeling 4. Het team 5. Emotionele veiligheid 6. Persoonlijke competentie 7. Sociale competentie 8. Waarden en

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Bolderburen De Immenkorf (BSO) Weidestraat AR DEN DUNGEN Registratienummer

Inspectierapport BSO Bolderburen De Immenkorf (BSO) Weidestraat AR DEN DUNGEN Registratienummer l Inspectierapport BSO Bolderburen De Immenkorf (BSO) Weidestraat 18 5275AR DEN DUNGEN Registratienummer 135661833 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Sint-Michielsgestel Datum

Nadere informatie

PEDAGOGISCH MEDEWERKER

PEDAGOGISCH MEDEWERKER PEDAGOGISCH MEDEWERKER ALGEMENE KENMERKEN De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De doelgroep en

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

juni 2015 Inhoudsopgave

juni 2015 Inhoudsopgave Vier-ogen principe kinderdagverblijf De Speelhaven Schuitevoerderslaan 16 1671 JZ Medemblik juni 2015 Inhoudsopgave 1. Waarom het vier ogen principe 2. Wie wordt betrokken bij het beleid 3. Van principe

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Willemijntje (KDV) Wilhelminapark 55 5041ED TILBURG Registratienummer 203877366

Inspectierapport KDV Willemijntje (KDV) Wilhelminapark 55 5041ED TILBURG Registratienummer 203877366 Inspectierapport KDV Willemijntje (KDV) Wilhelminapark 55 5041ED TILBURG Registratienummer 203877366 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 21-01-2015

Nadere informatie

Inleiding Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus Pedagogisch beleidskader Pedagogische werkplannen... 3

Inleiding Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus Pedagogisch beleidskader Pedagogische werkplannen... 3 Pedagogisch beleid ASKA Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus... 3 1.1 Pedagogisch beleidskader... 3 1.2 Pedagogische werkplannen... 3 Hoofdstuk 2 Pedagogische kaders... 3 2.1 Wettelijke

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Inspectierapport 't Kasteeltje, locatie de Wieken (BSO) Moleneindplein CW VUGHT Registratienummer

Inspectierapport 't Kasteeltje, locatie de Wieken (BSO) Moleneindplein CW VUGHT Registratienummer Inspectierapport 't Kasteeltje, locatie de Wieken (BSO) Moleneindplein 9 5262CW VUGHT Registratienummer 126782982 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Vught Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kids&Co

Pedagogisch beleid Kids&Co Pedagogisch beleid Kids&Co Doel van Kids&Co. Het zorg dragen voor een zo breed mogelijk aanbod van professionele kinderopvang. Het aanbod is gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar. In een groep van max 8

Nadere informatie

Kwaliteit & pedagogiek

Kwaliteit & pedagogiek Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang Kwaliteit & pedagogiek Bij de rakkers is kwaliteit een continu verbeterproces;. Dit houdt in dat wij ons (pedagogisch) beleid en werkwijzen periodiek evalueren,

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Ieder kind is uniek en mag zich naar eigen tempo en karakter ontwikkelen. Home gastouderbureau gaat ervan uit dat een kind zich ontwikkelt vanuit een wisselwerking tussen aangeboren

Nadere informatie

PEDAGOGISCH MEDEWERKER

PEDAGOGISCH MEDEWERKER PEDAGOGISCH MEDEWERKER ALGEMENE KENMERKEN De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De doelgroep en

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan - Adres: Hambroeklaan 1, 4872 ZZ BREDA Contactpersoon: C. Güzel Telefoon: 076 542 04 28 / 06 41217264 Kinderdagverblijf Melodie 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 3 Emotionele

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297.

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5. Voeding en verzorging

Nadere informatie

Inspectierapport 't Veldmuisje (BSO) Voorstraat 75 5334JR VELDDRIEL Registratienummer 204339273

Inspectierapport 't Veldmuisje (BSO) Voorstraat 75 5334JR VELDDRIEL Registratienummer 204339273 Inspectierapport 't Veldmuisje (BSO) Voorstraat 75 5334JR VELDDRIEL Registratienummer 204339273 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Maasdriel Datum inspectie: 26-02-2016 Type

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK Voor u ligt het Pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf HUMMELTJESHOEK. Intern beschrijven wij wat wij kinderen bieden in een veilige omgeving. Wij bieden 4 basisdoelen:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave Inleiding... 3 Pedagogische visie... 4 o Mijn doelstelling... 4 Emotionele veiligheid... 4 Persoonlijke competentie... 5 Sociale competentie... 6 Overdracht van normen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

Algemeen Pedagogisch Beleid

Algemeen Pedagogisch Beleid Algemeen Pedagogisch Beleid Versie januari 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling, visie en pedagogische uitgangspunten... 4 2.1 De doelstelling... 4 2.2 De visie...

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Nanny Association

Pedagogisch Beleid. Nanny Association Pedagogisch Beleid Nanny Association Rijen, juni 2006 Inhoud Inleiding 1. Nanny Association 2. Profiel nanny 3. Functie- en taakomschrijving 4. Accommodatie en materiaal 5. Ouderbeleid 6. Pedagogische

Nadere informatie

Pedagogisch beleid House & Kids

Pedagogisch beleid House & Kids Pedagogisch beleid House & Kids Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in de gastouderopvang.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kidscasa

Pedagogisch beleid Kidscasa Pedagogisch beleid Kidscasa Doel van Kidscasa. Het zorg dragen voor een zo breed mogelijk aanbod van professionele kinderopvang. Het aanbod is gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar (of zolang zij de basisschool

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Boem Boem 1.Inleiding

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Boem Boem 1.Inleiding Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Boem Boem 1.Inleiding Ons Kinderdagverblijf heeft een doelstelling die wij willen uitdragen en een visie op wat wij willen zijn. Deze doelstelling en visie vormen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam 1 Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam Inhoud 1. informatie over Peuteropvang Wigwam p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4. dagindeling p. 5 5. vieren

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Inhoud: 1. Inleiding 2. Dagindeling / werkwijze peuterspeelzaal 3. Emotionele veiligheid 4. Persoonlijke competentie 5. Sociale

Nadere informatie

Inspectierapport Allerleefste Kinderopvang (KDV) Bettinumstraat 27a 6122BL BUCHTEN Registratienummer 663996430

Inspectierapport Allerleefste Kinderopvang (KDV) Bettinumstraat 27a 6122BL BUCHTEN Registratienummer 663996430 Inspectierapport Allerleefste Kinderopvang (KDV) Bettinumstraat 27a 6122BL BUCHTEN Registratienummer 663996430 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie:

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

SOKS Pedagogisch Beleidsplan

SOKS Pedagogisch Beleidsplan SOKS Pedagogisch Beleidsplan Buitenschoolse Opvang SOPOH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Status 3 Missie 3 Uitgangspunten 4 2. Emotionele Veiligheid 5 Het informatiegesprek 5 Communicatie met ouders 6 Pedagogische

Nadere informatie

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Onderdeel van: Pagina 1 van 5 Inleiding In het pedagogisch kader staan onze uitgangspunten en basisdoelen die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen op kinderdagverblijf De Torenmolen. De samenstelling van de en Naam van de Maximaal

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

Inspectierapport 't Gruemelke (KDV) Breusterstraat EK EIJSDEN Registratienummer

Inspectierapport 't Gruemelke (KDV) Breusterstraat EK EIJSDEN Registratienummer Inspectierapport 't Gruemelke (KDV) Breusterstraat 32 6245EK EIJSDEN Registratienummer 131072079 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Eijsden-Margraten Datum inspectie: 15-02-2016

Nadere informatie

Inspectierapport BSO de Heiweg (BSO) Citroenvlinderstraat SZ NIJMEGEN Registratienummer

Inspectierapport BSO de Heiweg (BSO) Citroenvlinderstraat SZ NIJMEGEN Registratienummer Inspectierapport BSO de Heiweg (BSO) Citroenvlinderstraat 46 6533SZ NIJMEGEN Registratienummer 125863147 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: Nijmegen Datum

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstellig van onze organisatie

Nadere informatie

Inspectierapport Gouden Sleutel De (KDV) Ceintuurbaan HN Hilversum Registratienummer

Inspectierapport Gouden Sleutel De (KDV) Ceintuurbaan HN Hilversum Registratienummer Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgv.nl Inspectierapport Gouden Sleutel De (KDV) Ceintuurbaan 2 1217HN Hilversum Registratienummer

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel Pedagogisch beleidsplan Inleiding U heeft gekozen voor Vrij Spel en mag erop vertrouwen dat wij goed voor uw kind zullen zorgen. Uw kind zal in uw afwezigheid liefdevol en veilig worden opgevangen. Wij

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan omdat ieder kind kei belangrijk is bso INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Doelstelling 2.1 Algemene doelstelling 2.2 Onze visie op kinderen en hun ontwikkeling 2.3 Onze visie op buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Simcha opgemaakt d.d.: 23-01-2014 door: Monda Dorssers, coördinator Joods Integraal Kind Centrum Simcha Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal

Nadere informatie

Inspectierapport Holle Bolle Boom (KDV) Theresialaan BN Vught Registratienummer

Inspectierapport Holle Bolle Boom (KDV) Theresialaan BN Vught Registratienummer Inspectierapport Holle Bolle Boom (KDV) Theresialaan 32 5262BN Vught Registratienummer 809232650 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Vught Datum inspectie: 01-02-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ De Kijkdoos (PSZ) Swierderkerkweg CJ WIJNANDSRADE

Inspectierapport PSZ De Kijkdoos (PSZ) Swierderkerkweg CJ WIJNANDSRADE Inspectierapport PSZ De Kijkdoos (PSZ) Swierderkerkweg 4 6363CJ WIJNANDSRADE Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Nuth Datum inspectie: 09-04-2015 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan 1: Inleiding 2: De Visie 3: Doelstelling 4: Uitgangspunten 5: Hygiëne en verzorging 6: Activiteiten 7: communicatie met ouders. 8: Feesten 1 1. Inleiding: Het pedagogische beleidsplan

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Algemeen pedagogisch beleid

Algemeen pedagogisch beleid Algemeen pedagogisch beleid INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. PEDAGOGISCHE VISIE 4 3. PEDAGOGISCHE DOELSTELLING 5 3.1 Het bieden van emotionele veiligheid 5 3.2 Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Reeshoeve (PSZ) Langendijk 30b 5043NE TILBURG

Inspectierapport PSZ Reeshoeve (PSZ) Langendijk 30b 5043NE TILBURG Inspectierapport PSZ Reeshoeve (PSZ) Langendijk 30b 5043NE TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 14-04-2015 Type onderzoek : Nader onderzoek Status:

Nadere informatie

>Werkmodel: Pedagogische

>Werkmodel: Pedagogische >Werkmodel: Pedagogische basisdoelen Vorm een groepje van vier personen met wie je aan de slag gaat. Ga dan als volgt te werk: 1. Beantwoord de vragen over de onderdelen van de matrix in de onderstaande

Nadere informatie

Observeerbare Termen Pedagogisch medewerker = PM-er

Observeerbare Termen Pedagogisch medewerker = PM-er 1 Observeerbare Termen Pedagogisch medewerker = PM-er Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving 4 8 jaar

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: TintelTuin Hoorn opgemaakt d.d.: 28 januari 2014 door: Leonie Hooyberg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 24 kinderen per dag

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Adres: Boulevard Antverpia 9 4703 AV ROOSENDAAL Contactpersoon: C. Güzel Telefoon: 06 41217264 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 3 Emotionele veiligheid 4 Persoonlijke

Nadere informatie

Blz. 11. Blz. 14. Blz. 17. Blz. 12. Blz. 13. Blz. 15. Blz. 16. Blz. 18. Blz. 19 Blz. 20. Blz. 21. Blz. 22 Blz. 23. Blz. 24. Blz. 25. Blz.

Blz. 11. Blz. 14. Blz. 17. Blz. 12. Blz. 13. Blz. 15. Blz. 16. Blz. 18. Blz. 19 Blz. 20. Blz. 21. Blz. 22 Blz. 23. Blz. 24. Blz. 25. Blz. Editie augustus 2014 1 Blz. 1 Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 5 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 8 Blz. 9 Blz. 11 Blz. 12 Blz. 13 Blz. 14 Blz. 15 Blz. 16 Blz. 17 Blz. 18 Blz. 19 Blz. 20 Blz. 21 Blz. 22 Blz. 23 Blz. 24 Blz.

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Leijpark (KDV) Professor van Buchemlaan 10 5022KB Tilburg Registratienummer 782393986

Inspectierapport KDV Leijpark (KDV) Professor van Buchemlaan 10 5022KB Tilburg Registratienummer 782393986 Inspectierapport KDV Leijpark (KDV) Professor van Buchemlaan 10 5022KB Tilburg Registratienummer 782393986 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 28-10-2015

Nadere informatie

Inspectierapport KDV De Melkfabriek (KDV) Ridderschapstraat CP UTRECHT Registratienummer

Inspectierapport KDV De Melkfabriek (KDV) Ridderschapstraat CP UTRECHT Registratienummer Inspectierapport KDV De Melkfabriek (KDV) Ridderschapstraat 4 3512CP UTRECHT Registratienummer 178719961 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. Buitenschoolse opvang. De Groene Weide

Pedagogisch beleid. Buitenschoolse opvang. De Groene Weide Pedagogisch beleid Buitenschoolse opvang De Groene Weide 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang De Groene Weide, onderdeel van kinderdagverblijf De Groene Weide. Dit

Nadere informatie

Inspectierapport de Stoere Stapjes (BSO) Händelstraat GH Utrecht Registratienummer

Inspectierapport de Stoere Stapjes (BSO) Händelstraat GH Utrecht Registratienummer Inspectierapport de Stoere Stapjes (BSO) Händelstraat 51 3533GH Utrecht Registratienummer 508106254 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Vlieger (KDV) Langstraat 14A 5481VP Schijndel Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Vlieger (KDV) Langstraat 14A 5481VP Schijndel Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf De Vlieger (KDV) Langstraat 14A 5481VP Schijndel Registratienummer 934280836 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Meierijstad Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan KomKids

Pedagogisch werkplan KomKids Pedagogisch werkplan KomKids Er wordt gewerkt volgens de 4 opvoedingsdoelen uit het pedagogisch beleid n.l.: 1. emotionele veiligheid 2. ontwikkelen van persoonlijke competentie 3. ontwikkelen van sociale

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang ROMI (BSO) van Asch van Wijcklaan AG Oldebroek Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang ROMI (BSO) van Asch van Wijcklaan AG Oldebroek Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang ROMI (BSO) van Asch van Wijcklaan 57 8096 AG Oldebroek Registratienummer 727896465 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Oldebroek Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Nanny Association

Pedagogisch beleid Nanny Association Pedagogisch beleid Nanny Association Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd worden opgevangen in de woning van de ouders. Er is dan

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Dol-fijn (KDV) Baroniestraat 3 5481CK SCHIJNDEL Registratienummer 659477099

Inspectierapport Kinderopvang Dol-fijn (KDV) Baroniestraat 3 5481CK SCHIJNDEL Registratienummer 659477099 Inspectierapport Kinderopvang Dol-fijn (KDV) Baroniestraat 3 5481CK SCHIJNDEL Registratienummer 659477099 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Schijndel Datum inspectie: 01-02-2016

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA versie 4, februari 2010 Inleiding Eén van de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang is dat een gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft. In dit plan staan de uitgangspunten

Nadere informatie

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Naam locatie: Cuneradal Adres: Cuneradal 17 5551 BP Dommelen Telefoonnummer: Algemeen mailadres: Website: Openingstijden: 040-2041471, paarse zon 040-2047230,

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Boem Boem 1.Inleiding

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Boem Boem 1.Inleiding Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Boem Boem 1.Inleiding Ons Kinderdagverblijf heeft een doelstelling die wij willen uitdragen en een visie op wat wij willen zijn. Deze doelstelling en visie vormen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

5 pedagogisch medewerkers

5 pedagogisch medewerkers 5 pedagogisch medewerkers In dit hoofdstuk gaan we in op de pedagogisch medewerker. Zij heeft grote invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in de opvang. Door individuele interactie met

Nadere informatie

Inspectierapport De Hobbelhoek (PSZ) Heeswijkstraat EE VOORBURG

Inspectierapport De Hobbelhoek (PSZ) Heeswijkstraat EE VOORBURG Inspectierapport De Hobbelhoek (PSZ) Heeswijkstraat 2 2275EE VOORBURG Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Leidschendam-Voorburg Datum inspectie: 22-03-2016 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Jip en Janneke (PSZ) St. Remigiusstraat 1A 6333CW SCHIMMERT

Inspectierapport PSZ Jip en Janneke (PSZ) St. Remigiusstraat 1A 6333CW SCHIMMERT Inspectierapport PSZ Jip en Janneke (PSZ) St. Remigiusstraat 1A 6333CW SCHIMMERT Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Nuth Datum inspectie: 17-03-2015 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Dikkie Dik (Suermanstraat) (KDV) B.F. Suermanstraat 21a 3515XK UTRECHT Registratienummer 114182929

Inspectierapport Dikkie Dik (Suermanstraat) (KDV) B.F. Suermanstraat 21a 3515XK UTRECHT Registratienummer 114182929 Inspectierapport Dikkie Dik (Suermanstraat) (KDV) B.F. Suermanstraat 21a 3515XK UTRECHT Registratienummer 114182929 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home Pedagogisch beleidsplan Kid@home Pedagogisch beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Pedagogische visie 3. Verzorging 4. Emotionele veiligheid 5. Persoonlijke competenties 6. Sociale competenties 7. Normen

Nadere informatie