Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging Algemene Ledenvergadering"

Transcriptie

1 Nijmegen e.o. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 18 maart 2014 om uur in de Schakel, Archimedesstraat 9, 6533 MA te Nijmegen. Te bereiken met buslijn 6. Agenda: 1. Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda. 2. Welkom mevrouw Toos Vermaak.Vanuit de Regio Midden is zij aanwezig. 3. Mededelingen; Jubileum 4 november Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 maart Jaarverslag 2013 van bestuur- redactiecom.- activiteitencom.-lief en Leed-VOA. 6. Financieel jaarverslag over Verslag van de kascommissie. 8. Verkiezing nieuwe leden van de kascommissie. 9. Begroting Werkplan Rondvraag 12. Sluiting. Met vriendelijke groet, Katja Jamin Voorzitter ANBO Nijmegen e.o.

2 Jaarverslag Bestuur ANBO afdeling Nijmegen e.o Het bestuur is vanaf maart 2013 weer voortvarend aan de slag gegaan. De Regio Midden van ANBO Anders staat. Het Regiokantoor is gevestigd in Apeldoorn. Twee van onze bestuursleden laten hun gezicht daar regelmatig zien: Frans Rosendaal als POL trainer ( POL staat voor Penningmeesters On Line) en Katja Jamin als lid van de WMO werkgroep. Elly van de Hoogen heeft het secretariaat overgenomen. De overige bestuursleden zijn Gemma Everkes, Pat Driessen en Anne Wardenier. De werkzaamheden van Frans bestaan er uit dat hij alle penningmeesters in een bepaald gebied helpt met de financiële administratie. In de WMO werkgroep houdt men de ontwikkelingen bij op het gebied van de WMO en de z.g. transities AWBZ en wat natuurlijk het allerbelangrijkste is: wat zijn hiervoor de directe gevolgen voor ouderen? Wat kan de ANBO op lokaal niveau doen aan belangenbehartiging? Dat ANBO Nederland veel doet aan belangenbehartiging, maar daarbij de afdelingen niet vergeet is inmiddels voor ons bestuur wel duidelijk. Maar ook uw afdeling behartigt de belangen van ouderen in diverse bestuurlijke organen. Het bestuur komt maandelijks (behalve in juli en augustus) bij elkaar. In de bestuurvergaderingen bespreken we de plaatselijke ontwikkelingen, de activiteiten en de voortgang van de diverse commissies. Bestuursleden zijn vertegenwoordigd in de SWON, de Seniorenraad Nijmegen, Stadsdeeloverleg Dukenburg en West, en het Klantgroepenoverleg van de gemeente Nijmegen. Er is contact met de het regiobestuur van de KBO. Dre Dingemans is uw vertegenwoordiger in de SBOG. Eenmaal per jaar in maart is er de Algemene Leden Jaarvergadering. Verder zijn in Nijmegen de Activiteitencommissie, de Redactiecommissie, de Lief en Leedcommissie en de VOA s actief binnen de ANBO en laten we ook de belastinginvullers niet vergeten, die ieder jaar weer weinig vrije tijd over hebben in de eerste maanden van het jaar. Van al deze commissies vindt u hieronder het verslag. Wijchen is na Nijmegen de gemeente met de meeste ANBO leden. Het bestuur is begonnen met de samenwerking met KBO Wijchen. Leden van de ANBO zijn inmiddels van harte welkom bij de activiteiten van die KBO. De Zomerschool hebben wij in 2013 ondersteund en we hebben het programma verspreid onder de Wijchense leden. In 2014 gaan we de Zomerschool samen met de KBO Wijchen organiseren. Zoals u ziet wordt er veel werk verzet door een relatief kleine groep mensen. Heeft u zin om ook actief te worden binnen de ANBO? We kunnen altijd uitbreiding gebruiken van de diverse commissies. Katja Jamin, voorzitter

3 Jaarverslag Redactiecommissie 2013 De Redactiecommissie bestaat uit: Hanna Albrecht, Gemma Everkes, Peter Diepenhorst, Pat Driessen. *In 2013 zijn er 6 vergaderingen van de redactiecommissie geweest vooral over de opzet, inhoud en omvang van onze 2-maandelijkse Nieuwsbrief. Met als doelstelling de leden op de hoogte te brengen c.q. houden van de activiteiten van onze afdeling, mededelingen van het bestuur en (algemene) informatie voor en over ouderen. En - voor zover mogelijk en er ook ruimte is - ook min of meer verpozende informatie e.d. (In t Zonnetje, gedichten, puzzel enz.). Het in toom houden van de kosten (omvang) van onze Nieuwsbrief behoort nadrukkelijk mede tot de verantwoordelijkheid van de Redactiecommissie. *Ook hoort tot de taken het redigeren, organiseren, activeren en opzetten van persberichten over de activiteiten van onze afdeling en bijeenkomsten (Kerstviering, Algemene Ledenvergadering) in diverse dag-, week-, wijk- en maandbladen in Nijmegen en wijde omgeving. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat er ook in 2013 schijnbaar steeds minder animo/ruimte en belangstelling is om die persberichten als actualiteit of aankondiging in de diverse bladen ook daadwerkelijk op te nemen. *Het concretiseren, ontwerpen, actualiseren, steeds corrigeren, aanvullen en verder uitbouwen van onze afdelingswebsite is eveneens toevertrouwd aan de Redactiecommissie. Per 1 januari 2014 fungeert Peter Diepenhorst als onze eigen webmaster; hij verzorgt ook steeds de opzet en complete lay-out van de Nieuwsbrief. *Incidenteel (en informeel) gaan suggesties en adviezen over/voor de ouderen in Nijmegen naar het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en Radio/TV Nijmegen-1. De Redactiecommissie functioneert inventief en creatief. Nieuwe leden zijn evenwel van harte welkom. Suggesties, ideeën enz. met betrekking tot de Nieuwsbrief worden zeker steeds op prijs gesteld! Pat Driessen, voorzitter.

4 Jaarverslag Activiteitencomissie 2013 In 2013 is wederom op de derde dinsdag van de maand een activiteit georganiseerd. En de meeste van deze activiteiten waren zeer geslaagd en goed bezocht. Een paar sprongen er uit: de lezing over de Vrede van Nijmegen in het huis van de Nijmeegse Geschiedenis met aansluitend een bezoek aan het Valkhofmuseum; de wandeling rond de Mookerplas; bezoek onder leiding van een gids aan het museum Bronbeek in Arnhem; minigolf in de Plasmolen (aan de deelnemers moeten beloven dit weer te gaan doen!); een Gilde-wandeling in het centrum van Nijmegen, de gids had sleutels van verschillende gebouwen en wij mochten naar binnen dat was heel bijzonder en zeer interessant; en natuurlijk weer onze Kerstviering. Vele leden luisterden naar prachtige gedichten van onze stadsdichter, een kerstvertelling en de liederen van een excellent koor en zongen van harte mee met enkele kerstliederen. Ook de gezamenlijke maaltijd was een lekker succes. Het eten bij de buren en de bridgemiddagen vonden doorgang en worden voortgezet. Voor het bezoek aan Arnhem heeft de commissie voor het vervoer auto s kunnen inzetten. Een woord van dank aan de chauffeurs is hier dan ook op zijn plaats. De activiteitencommissie heeft in haar januarivergadering weer een leuk programma voor 2014 samengesteld, dit jaar op de tweede dinsdag van de maand en wij hopen velen van u daarbij te kunnen begroeten. In de Nieuwsbrieven vind u alle informatie. Anne Wardenier, voorzitter Commissie Lief en Leed 2013 In 2013 heeft de commissie aan onze leden van 85 jaar en ouder bij hun verjaardag een kaart met een persoonlijke felicitatie gezonden. Uit meerdere reacties blijkt dat dit zeer op prijs wordt gesteld. Tevens is aan het eind van het jaar aan hen een kerstkaart gezonden en zijn enkele echte ouderen bezocht. Zij kregen de kerstkaart met een kleine attentie. Wat het leed betreft zijn wij zeer afhankelijk van de berichten die tot ons komen en hebben wij dit jaar niet veel kunnen doen. Daarom nogmaals een oproep: is er een lid in uw omgeving die een opbeurend woord kan gebruiken, meld dat dan aan Anne Wardenier ( ), Gemma Everkes ( ) of Annie Luiken ). Dan wordt daar aandacht aan besteed. Anne Wardenier, voorzitter Vrijwillige Ouderen Adviseur ( VOA ) verantwoording 2013 Dit jaar zijn er in totaal 28 huisbezoeken geweest waar er ondersteuning en advies bij administratie is gegeven. Er is 3 maal aan stadsoverleg deelgenomen. Verder bijscholing via SBOG en ook regelmatig overleg BOA en bezoek dagopvang. 2 maal telefonisch vragen deze beantwoord Alle bezoeken zijn bij vrouwen zonder mantelzorg en zwakke gezondheid afgelegd: 7 maal Hatert geboren maal Meijhorst geboren maal OBG geboren 1938 Els Meijsen, VOA ANBO Nijmegen

5 Werkplan ANBO Nijmegen e.o De doelstellingen van ANBO voor senioren zijn: belangenbehartiging, sociaal culturele activiteiten, activering leden, bevordering zelfwerkzaamheid en ledenservice. Als plaatselijke afdeling spelen wij hierop in, waar mogelijk in samenwerking met andere plaatselijke organisaties, zoals de KBO. Bestuur: In 2014 zullen er weer maandelijks bestuursvergaderingen worden gehouden, op de 2 e maandag van de maand, met uitzondering van de maand juli. In maart vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats, op verzoek van de leden kan een extra ledenvergadering bijeengeroepen worden. Belangenbehartiging: Wij verwachten de belangenbehartiging voort te kunnen zetten door onze eigen activiteiten, en in organisaties van de gemeenten. Ook de WMO zal onze aandacht opeisen omdat steeds meer regelingen door de gemeente zullen worden behandeld en uitgevoerd en hierop wordt beknibbeld of wordt afgeschaft. De huidige voorzitter is lid van de WMO werkgroep Regio midden Activiteitencommissie. De Activiteitencommissie komt 1 x per 4 weken bij elkaar. De commissie organiseert iedere 2 e dinsdag van de maand een activiteit, die voor alle leden toegankelijk is. Zo nodig worden mensen, tegen een kleine vergoeding, op verzoek opgehaald en weer thuisgebracht. Daarnaast organiseert de commissie de Kerstviering. Lief en Leed commissie: Leden die in het ziekenhuis liggen of langdurig ziek zijn krijgen een kaart of worden bezocht. Men moet dit wel even zelf melden bij het bestuur. 85+ leden krijgen een verjaardagskaart en een kerstkaart toegezonden. Op verzoek gaat de commissie op huisbezoek bij nieuwe leden. Redactiecommissie: De redactiecommissie verzorgt 1 x per 2 maanden de uitgaven van de Nieuwsbrief voor de afdeling Nijmegen e.o.. De commissie verzorgt de website van de afdeling en zo nodig persberichten en informatie. De commissie vergadert 1 x per 2 maanden.

6 Informatie en publiciteit: Op al onze bijeenkomsten en vooral ledenvergaderingen zal informatie worden gegeven over de gang van zaken binnen de ANBO. Ook via het ANBO magazine en zowel de digitale als papieren Nieuwsbrief van onze afdeling krijgen de leden alle mogelijke informatie. Kadervorming en scholing: Deze worden gegeven tijdens bijeenkomsten van de regio Midden van ANBO, de ANBO academie of door SBOG, het provinciaal samenwerkingsorgaan van de ouderenorganisaties. Deze bijeenkomsten worden door onze bestuursleden bezocht en de opgedane kennis zal worden doorgegeven aan de leden. Ledenwerving: Komt in 2014 op de agenda. Samenwerking: Indien nodig werken de ouderenbonden KBO en ANBO samen zoals bij belastingservice. De samenwerking met de KBO zal in de nabije toekomst verder gestalte krijgen. Overleg hierover is gestart. Verslag van de Algemene LedenVergadering van 20 maart 2013 De presentielijst is door de aanwezige leden (27, incl. bestuur) getekend en maakt deel uit van dit verslag. Namens het Gewest is Frans Michielsen aanwezig. 1. Opening en vaststelling van de agenda Voorzitter Gemma opent de vergadering en heet de leden van harte welkom. Ze constateert dat, ondanks de barre weersomstandigheden, er toch een behoorlijke opkomst is. De agenda wordt ongewijzigd overgenomen. 2. Mededelingen Gemma meldt dat Wil Aalbers verhinderd is vanwege grote drukte bij het invullen van de belastingaangifte. 3. Verslag van de ALV van 26 maart 2012 Jan Payens merkt op dat op pag 2, 5 e regel v.b staat, dit moet 2012 zijn. Els Meijsen vindt dat er vanuit het bestuur te weinig aandacht is voor de belastinginvullers, terwijl die toch veel werk verzetten. De voorzitter beaamt dit en belooft beterschap. Het verslag wordt vastgesteld. 4. Jaarverslag van het bestuur over 2012 Ten aanzien van het vertrek van Hans van Welsum vult Dré Dingemans aan, dat Hans voorzitter is geworden van Gewest Gelderland. Op een vraag van Anne Wardenier over de verslagen van de verschillende commissies, geeft de voorzitter aan dat die ter aanvulling meegestuurd zijn. Het verslag wordt hierna vastgesteld. 5. Financieel jaarverslag over 2012

7 - Penningmeester Frans Rosendaal licht de jaarrekening toe. Hij meldt dat het wegvallen van de jaarlijkse bijdrage van de FNV à tijdelijk uit de eigen middelen is aangevuld. Nijmegen is gelukkig een redelijk rijke afdeling. - De bijdrage van ANBO Landelijk zal teruggebracht worden van 6,30 per lid naar 4,10. Maar deze gelden blijven wel als reserve beschikbaar mochten er tekorten ontstaan. Eén en ander hangt samen met de organisatieveranderingen binnen ANBO. Jan Payens vraagt of het niet meer deelnemen in de FNV ook betekent dat de kosten van ANBO Landelijk lager worden. Hierover is momenteel geen duidelijkheid - Vooralsnog houden we gemeentesubsidie. - De penningmeester vraagt verder toestemming om over de jaren 2013, 2014 en 2015 telkens te mogen reserveren ten behoeven van de viering van het 50-jarig jubileum van ANBO Nijmegen eo. Is akkoord. - De penningmeester vraagt de leden om alvast na te denken of er in de toekomst een eigen bijdrage van de leden moet worden gevraagd bij Activiteiten, bijvoorbeeld bij de relatief dure Kerstviering. - Jan Payens merkt op dat er gisteren bij het bezoek aan Museum Valkhof de toegang door de leden zelf betaald is zonder dat daar opmerkingen over werden gemaakt. - Mw. Schmitz, relatief nieuw lid, geeft mede namens haar zus een compliment over de zeer geslaagde Kerstviering. - Els Meijsen zegt dat zij geen kosten begroot ziet voor de VOA s. Zij declareert wel kosten en krijgt die ook vergoed. De penningmeester geeft aan dat vanwege de boekhoudregels deze kosten bij andere posten geboekt worden. Hij zal nagaan of de regels aangepast kunnen worden, zodat cijfers meer inzichtelijk worden. - Trui Dovermann merkt op dat met de bijdrage uit eigen middelen van de spaarpot van de afdeling vrij vlot leeg zal zijn. De penningmeester geeft hierop aan dat het niet de bedoeling is om elk jaar die in te zetten. - Henk Kemper is van mening dat het jammer is dat de bijdrage per lid vanuit Woerden omlaag gaat. Weliswaar blijft dit geld in principe beschikbaar, maar er is minder eigen vrijheid van de afdeling om dat geld in te zetten. - Frans Michielsen geeft aan dat er bij de verschillende afdeling samen een groot bedrag min of meer ongebruikt ligt. Het is ook de bedoeling om dat dode geld beter in te zetten. Is één van de doelstellingen van de aan de gang zijnde reorganisatie binnen ANBO, die over 3 jaar rond moet zijn. - Inmiddels is er voor gekozen om Nijmegen in te delen bij de regio Midden (voorheen hoorden wij bij Brabant & Limburg) - De voorzitter geeft aan dat de te vormen regionale netwerken ook eigen middelen krijgen om allerlei zaken op te pakken, die nu door afdelingen gedaan worden. 6. Verslag van de kascommissie Dré Dingemans geeft aan dat er bij de kascontrole gebleken is dat de penningmeester de boeken goed op orde heeft. Op voorstel van de kascommissie wordt de jaarrekening 2012 goedgekeurd en wordt decharge verleend aan het Bestuur onder dankzegging aan de penningmeester voor het gevoerde beheer. 7. Verkiezing kascommissie: Aftredend is de Jan Looyen (niet aanwezig). In zijn plaats wordt Marius Kaptein benoemd. De commissie bestaat nu uit de heren Dré Dingemans en Marius Kaptein. 8. Begroting 2013 De begroting wordt deze ongewijzigd vastgesteld. 9. Bestuursverliezing

8 - Elly van den Hoogen wordt bij acclamatie gekozen tot secretaris (zij was al algemeen bestuurslid). - Anne Wardenier wordt, eveneens met acclamatie, gekozen als algemeen bestuurslid. - José Janssen maakt van de gelegenheid gebruik om Anne en Ben Willemsen een compliment te maken voor het succesvol opzetten van de bridgeclub binnen ANBO Nijmegen. Ben vult dit aan met de oproep voor nog enkele bridgeliefhebbers om mee te gaan doen, zodat er tenminste vier tafels altijd compleet zijn. 10. Wijziging van taken binnen het bestuur - De leden gaan akkoord, onder acclamatie, met de wisseling van het voorzitterschap en Gemma draagt daarna dit symbolisch over door Katja het Bestuurshandboek te geven. Gemma geeft aan blij te zijn dat zij nu weer ruimte krijgt voor andere taken voor senioren. Dré Dingemans verwoordt namens de aanwezigen de waardering voor Gemma s inzet de afgelopen jaren. - De nieuwe voorzitter Katja merkt op dat nu twee van de bestuursleden in Wijchen wonen. Voor vertegenwoordiging in allerlei overlegorganen in Nijmegen zal toch altijd een beroep gedaan moeten worden op Nijmegenaren. na een korte koffie en theepauze wordt de vergadering voortgezet 11. Wat verder ter tafel komt - De nieuwe voorzitter vraagt zich af hoe Woerden over de 50+-partij denkt. Frans Michielsen geeft aan dat alles enorm in beweging is. Zo wil de FNV bijvoorbeeld een eigen ouderenbond gaan opzetten, want heel jammer zou zijn. Dit ontlokt José Janssen de vraag hoe dit je dat allemaal moet gaan regelen. Stef van Roosmalen merkt op dat het eigenlijk nooit goed geboterd heeft tussen FNV en ANBO, maar dat evenmin goed gecommuniceerd is door ANBO waarom men uit de FNV gestapt is. Waarop Henk Kemper aangeeft dat de 50+-partij wel erg succesvol lijkt en waarom ANBO zich niet sterk maakt om die protestleden te winnen. De discussie dreigt uit te waaieren, maar er komt een voorstel op tafel om vanuit het bestuur van afd. Nijmegen eo een Open Brief naar Woerden te sturen waarin dit onderwerp, maar ook de communicatie aan de orde gesteld wordt. Deze brief zal ook in onze Nieuws brief opgenomen worden. - Dré Dingemans vraagt zich af of het niet beter was geweest om Nijmegen in de nieuwe regio-indeling toch bij Brabant & Limburg te laten. Frans Michielsen geeft aan dat dit zeker overwogen is maar om een aantal redenen is toch de andere op lossing gekozen, die overigens niet in beton gegoten is. 12. Rondvraag - Henk Kemper stelt vast dat sinds 2008 de ANBO contributie met 60% gestegen is, maar dat hij niet navenant meer inkomsten heeft gekregen. - Ben Willemsen is zeer ontevreden over hoe binnen de afdeling Nijmegen omgegaan is met zijn toezegging om mee te willen doen als belastinginvuller. Uiteindelijk is hij verwezen naar de SBOG, maar daar liep het spoor helemaal dood. Zijn animo is daardoor fors gedaald. De ex-voorzitter betreurt de gang van zaken en belooft het nu goed op te pakken. Dré Dingemans zal dit bij SBOG ter sprake brengen. Frans Michielsen licht toe wat de juiste procedure had moeten zijn en geeft ook aan dat de belastinginvullers verzekerd zijn tegen eventuele fouten. In dit verband geeft Willy Mackaay aan dat SBOG voor alle ouderenbonden werkt, maar de FNV het an ders georganiseerd heeft.

9 - Trui Dovermann meldt dat zij grote problemen heeft gehad bij de overstap van haar oude energieleverancier naar een andere via de collectieve inkoop door ANBO. Ook ANBO heeft haar daarbij in de kou laten staan. Uiteindelijk heeft ze na heel veel moeite alles wel weer in orde gekregen, maar ze wil graag andere senioren waarschuwen voor de risico s bij zo n overstap. Ze zal alles op papier zetten en dan komt een en ander in de Nieuwsbrief. Ook Henk Kemper meldt dat hij problemen ervaren heeft. - Verder meldt Trui dat zij bezig is met een fotoalbum van alle ANBO Activiteiten. Zij roept ieder op fotomateriaal naar haar te sturen. - mw. Anneliese de Kinkelder, kersvers lid, vraagt hoe het zit met de toezending van de Nieuwsbrief; zij heeft de laatste niet ontvangen. Frans Rosendaal, tevens leden administrateur geeft aan dat het wel enkele weken kan duren voordat een nieuw lid in alle bestanden ingevoerd is. 13. Sluiting De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun constructieve bijdragen tijdens de vergadering en sluit deze daarmee af. Nijmegen, 21 maart 2013 Peter Diepenhorst (notulist)

10

11 FINANCIEEL OVERZICHT: BEGROTING: Omschrijving begroting feitelijk begroting Contributie ANBO Contributie FNV Subsidie Gem. Nijmegen Andere subsidies/sponsoring Uit eigen middelen ========= ========= ========= Vergelijking Resultaten Uitgaven Inkomsten Kosten activiteiten Afdracht ANBO Overschot Afdracht FNV Subsidie Gem.Nijmegen Uit eigen middelen ================== ================== Bank-Saldi per RaboBank werkrekening: RaboBank spaarrekening:

12 ACTIVITEITEN KOSTEN en BEGROTING 2013 en Begroting Feitelijk Begroting Lief en Leed Belasting Service Ouderenadvies Ontmoetingsbijeenkomst Vrijwilligersbijeenkomst Kerstviering Nieuwsbrief Website Bridgecursus Ledenvergadering Jaarverslag Bestuursvergoeding Bestuurskosten Secretariaatskosten Administratiekosten Onvoorziene Uitgaven Verzendkosten van ANBO magazine Bankkosten Reserveren Jubileum Overschot/Reserve

13

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Stichting Beheer Oudergelden Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Aafje ter Avest, Karin Hogervorst en Janke Verheij,

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2014 Jaargang 2014, nummer 3. Beste leden,

Nieuwsbrief mei 2014 Jaargang 2014, nummer 3. Beste leden, Afdeling: Nijmegen en omstreken Datum: mei 2014 Telefoon: 024 642 0337 (Katja Jamin) E-mail: anbo-nijmegen@live.nl E-mail Nieuwsbrief: nieuwsbrief.anbo.nijmegen.eo@upcmail.nl Website: www.anbo.nl/afdelingen/nijmegen

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid.

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid. NCB Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 ligt al weer geruime tijd achter ons. Het is een jaar geweest waarin de NCB bestuurlijk weer was versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Helaas moest de heer B.A. Huigens

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES Status verslag: definitief Aanwezig: dhr J. Rietveld (Voorzitter), mw. I. Molijn- van Hoepen (Penningmeester),

Nadere informatie

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Agenda Opening en mededelingen Goedkeuring notulen van 12 november 2013 Jaarverslag 2013 Verslag Kascommissie/Verkiezing Vaststellen jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AFDELING GEMEENTEN RHEDEN EN ROZENDAAL

JAARVERSLAG 2014 AFDELING GEMEENTEN RHEDEN EN ROZENDAAL JAARVERSLAG 2014 AFDELING GEMEENTEN RHEDEN EN ROZENDAAL VOORWOORD JAARVERSLAG 2014 Het jaar 2015 is alweer bijna 3 maanden voorbij, de lente is begonnen, althans volgens de kalender. Hopelijk krijgen wij

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

LTO Noord, Afdeling Veluwerand

LTO Noord, Afdeling Veluwerand LTO Noord, Afdeling Veluwerand Agenda Jaarvergadering 1. Opening en mededelingen 2. Notulen 3. Jaarverslag 4. Jaarrekening 2015 5. Verkiezingen 6. Pauze 7. Fusie voorstel 8. Rondvraag 9. Sluiting Agenda

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1.

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden vergadering (ALV) van de ACHV die zal worden gehouden op dinsdag 10 maart 2015, in Huize Antonius Kamperfoelieweg 207 Amsterdam. Aanvang 20.00

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Activiteitenplan 2017

Activiteitenplan 2017 Activiteitenplan 2017 KBO afdeling Apeldoorn en Epe Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren 2 Activiteitenplan 2017 - KBO afd. Apeldoorn en Epe Inhoud Inleiding 4 Ledenaantal 4 Jaarvergadering 4 Organisatie

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Aanwezig: Perry Houtepen (voorzitter), +fam., Angelique Franssen (penningmeester) + Sanne, Melou Jansen

Nadere informatie

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015 Verslag : Vergadering Ouderraad KSH Datum : 8 september 2015 Aanwezig : Joyce van Dijk Arenda Doets Monique Hallegraeff (teamleider) Angelique Hogeveen Esther van der Linden Hans Nijhuis (voorzitter) Wim

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2016 Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Belangenbehartiging blijft ook in 2016 een belangrijk speerpunt. Vanuit KBO Overijssel

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

KBO NH. Het Werkplan december 2012

KBO NH. Het Werkplan december 2012 december 2012 KBO NH Het Werkplan 2013 In het werkplan staat in hoofdlijnen beschreven wat de KBO-NH gaat doen in 2013. Het betreft hier het pakket zoals het door besluiten van de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

Oktober Huishoudelijk reglement HOOD (Huurders Organisatie Ons Doel)

Oktober Huishoudelijk reglement HOOD (Huurders Organisatie Ons Doel) Oktober 2009 Huishoudelijk reglement HOOD (Huurders Organisatie Ons Doel) 1 Artikel 1. Naam: Huurders organisatie Ons Doel (HOOD) De vereniging is gevestigd Milanenhorst 20 te Leiden De vereniging is opgericht

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014 Nederlandse Rope Skipping Organisatie Brediusweg 15 1401 AA, Bussum ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014 Plaats: UWC Maastricht, Discusworp 65, 6225XP, Maastricht Aanvang vergadering: 15:00 Copyright

Nadere informatie

WELKOM. 22 april 2015

WELKOM. 22 april 2015 WELKOM 22 april 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Voorstelling bestuursleden 4. Goedkeur Statuten en huishoudelijk reglement 5. Vaststellen bijdrage 6. Begroting 7. Aanstellen Kascommissie 8. Vesteda

Nadere informatie

PCOB Afdeling Tiel e.o

PCOB Afdeling Tiel e.o PCOB Afdeling Tiel e.o 2011 Tiel Rivierenland Thoil Tiel Tijel Tiell Toel Thyl 2 Kerngegevens Tiel (1) Regiocentrum van de Betuwe Oppervlakte 35 km 2 (1/1000 van Ned.) Relatief jongere bevolking t.o.v.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN DE SENIORENRAAD

SAMENSTELLING VAN DE SENIORENRAAD VOORWOORD SENIORENRAAD 10 JAAR JONG! 2010 was voor de Seniorenraad van Valkenburg aan de Geul een bijzonder jaar. De Seniorenraad (nieuwe stijl) bestond 1 januari 10 jaar! Reden genoeg om samen met de

Nadere informatie

Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017

Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017 Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017 Josien de Jonge opent als voorzitter deze vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De secretaris leest als eerste de namen

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Vrijdag 18 november 2016 om 19.30 uur Locatie: kantine Sporthal Egerbos (Drie Decembersingel 34, Blerick) Het bestuur van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de ouderraad Maandag 11 oktober uur ingang koffiekamer

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de ouderraad Maandag 11 oktober uur ingang koffiekamer Uitnodiging voor de jaarvergadering van de ouderraad Maandag 11 oktober 2010 20.00 uur ingang koffiekamer Jaarverslag 2009-2010 Ouderraad t Schaddeveld Dieren 1 Agenda 1. Opening 2. Jaarverslag 2009-2010

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Balans 31-12-2014

Jaarverslag 2014. Balans 31-12-2014 Jaarverslag 2014 * Jaarrekening 2014 * Balans 31-12-2014 INHOUD JAARVERSLAG 2014 blz. Voorwoord bij Jaarverslag 1 Jaarverslag 2014 2 Bijlage 1 - Lijst met namen van medewerkers 9 Bijlage 2 - Lijst met

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN Inhoud NAAM, ZETEL EN DUUR... 4 1. Naam... 4 2. Vestiging... 4 3. Duur... 4 4. Historie... 4 5. Verenigingsjaar... 4 DOEL, ACTIVITEITEN EN MIDDELEN... 4

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016 KBO

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016 KBO NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016 KBO afd. DEN BOSCH-GROOT-WEST Secretaris: Henk Becks, Kruiskampsingel 19, 5224 KC 's-hertogenbosch Telefoon: 073 6211328, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 20.00

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND Index: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13 Organisatie Reglement

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn Algemene Leden Vergadering Woensdag 3-mei-2017 20:00 in De Jister Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken Notulen ALV 25-jan 4. Jaarrekening 2015-2016 5. Status

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

26e Algemene ledenvergadering in de Voorhof, Herenstraat 77a (naast de Oude Kerk) Voorburg. op donderdag 8 mei 2008, aanvang 20.

26e Algemene ledenvergadering in de Voorhof, Herenstraat 77a (naast de Oude Kerk) Voorburg. op donderdag 8 mei 2008, aanvang 20. Nr. 45, april 2008. Secretariaat HVV Postbus 49, 2270 AA Voorburg Tel: 079-3417604 info@historischvoorburg.nl www.historischvoorburg.nl Geachte leden en donateurs, Voorwoord van de voorzitter Het gaat

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Afdeling Nijmegen en Omstreken Nieuwsbrief nr. 5 - september 2014

Afdeling Nijmegen en Omstreken Nieuwsbrief nr. 5 - september 2014 Afdeling Nijmegen en Omstreken Nieuwsbrief nr. 5 - september 2014 Beste leden, Voor u ziet u nu toch echt het laatste nummer van de ANBO Nieuwsbrief oude stijl. Zoals ik u al eerder vertelde gaat de ANBO

Nadere informatie

t Wiekendje Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2.

t Wiekendje  Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. Maandag 3 oktober: erfgoedproject Kort en Klein Dinsdag 4 oktober: dierendag Dinsdag 4 oktober: GMR-vergadering Woensdag

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Jaarrekening CDA Noord-Holland 2016

Jaarrekening CDA Noord-Holland 2016 Geachte heer/mevrouw, Haarlem, maart 2017 Hierbij doe ik u de jaarrekening 2016 van de Provinciale Afdeling CDA NoordHolland toekomen. Bij zowel de inkomsten als de baten wordt er een toelichting gegeven.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 22e Algemene Ledenvergadering bij Avila op 23 Februari 2017 Dit jaar wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wederom in het Koetshuis van het Avila

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie