VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN HET DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL BLUE RETURN FUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN HET DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL BLUE RETURN FUND 17.07.2015"

Transcriptie

1 VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN HET DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL BLUE RETURN FUND De beheerder en juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd Institutioneel Blue Return Fund (hierna te noemen het fonds ) stellen voor om de voorwaarden van deelname te wijzigen met ingang van 17 augustus De wijzigingen omvatten een aanpassing van de voorwaarden van beheer & bewaring en het prospectus. Wat wijzigt er? Wij zijn voornemens de volgende teksten in het prospectus te wijzigen: Hoofdstuk 3 Hoe belegt het fonds? komt als volgt te luiden: Wat is het beleggingsdoel? De algemene doelstelling van het fonds is om met een proactief beleggingsbeleid een aantrekkelijk absoluut rendement te behalen en een aanzienlijk dividend uit te keren. Het fonds streeft, bij een aanvaardbare mate van risico, vijfjaarlijks naar een totaal rendement van 10% op jaarbasis. [ ] Waar mag het fonds in beleggen? Het fonds belegt in financiële instrumenten, wereldwijd verhandeld op effectenbeurzen of waarvoor een frequente notering bestaat. De financiële instrumenten waarin het fonds belegt, zijn aankoopbaar via gereglementeerde markten over de hele wereld. Het fonds kan: beleggen in financiële instrumenten (zoals hiervoor vermeld); direct of indirect in andere beleggingsinstellingen en icbe s beleggen; onder normale omstandigheden maximaal 50 procent van het balanstotaal aan liquide middelen aanhouden; om het financiële risico te beheersen beleggen in afgeleide financiële instrumenten (bijvoorbeeld opties, termijncontracten, over-the-counter producten of futures). Wij kunnen geen financiële instrumenten van de beleggingsportefeuille uitlenen of hergebruiken. Het fonds hoeft geen dividendbelasting in te houden op eventuele dividenduitkeringen die zij doet aan haar aandeelhouders. In beginsel keert het fonds geen dividend uit. Hoofdstuk 4 Welke risico s zijn er bij beleggen in dit fonds komt als volgt te luiden: Martktrisico Defaultrisico Het risico van waardedaling als de hele financiële markt daalt. De waarde van de aandelen in het fonds is namelijk afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markt. Daarnaast is er het risico dat - ondanks onze zorgvuldige selectie - een of meer ondernemingen waarin wij beleggen, een negatieve koersontwikkeling doormaken door ontwikkelingen binnen die onderneming. Hoofdstuk 5 Wat zijn de kosten bij beleggen in dit fonds? komt als volgt te luiden: Inleiding In dit hoofdstuk leggen wij uit wat de kosten (exclusief btw, voor zover van toepassing) zijn van beleggen in het fonds en waarom deze kosten er zijn. U leest wat de terugkerende en eenmalige kosten zijn en hoe wij ze toerekenen. De actuele informatie over kosten bij beleggen vindt u op de website of in het

2 jaarverslag van het fonds. Voor meer informatie over participatieklassen verwijzen wij u naar hoofdstuk 7 van dit prospectus. Wat zijn de totale kosten van het Fonds? Het fonds kent terugkerende en eenmalige kosten. De terugkerende kosten bestaan uit (1) de lopende kosten en (2) overige kosten. De terugkerende kosten komen ten laste van het resultaat van het fonds, tenzij anders vermeld. De eenmalige kosten spelen een rol als u een wijziging aanbrengt in uw belegging in het fonds. Eenmalige kosten komen niet ten laste van het resultaat van het fonds, maar worden aan de betreffende (potentiële) participant die een wijziging aanbrengt in diens belegging in het fonds in rekening gebracht. Wat zijn de lopende kosten? De lopende kosten omvatten alle soorten kosten die ten laste van het fonds zijn gebracht, of zij nu noodzakelijk zijn voor het opereren van het fonds, of zij de vergoeding van derden vertegenwoordigen. De lopende kosten van participatieklasse A waren in ,--, dit is ongeveer 1,04% van de intrinsieke waarde. De lopende kosten van participatieklasse B waren in ,--, dit is ongeveer 0,60% van de intrinsieke waarde. Onderstaande tabel geeft een overzicht en uitleg van de terugkerende kosten die onder de lopende kosten vallen. Let op: de kosten van oprichting van het fonds komen niet meer ten laste van het resultaat van het fonds. Deze kosten zijn in het verleden al verrekend. Lopende kosten Accountantskosten Beheervergoeding Kosten bewaarder Uitleg Het fonds maakt accountantskosten om bijvoorbeeld zijn jaarrekening te laten controleren. In 2014 waren deze kosten 6.316,-- Wij beheren het fonds en ontvangen per kwartaal een beheervergoeding (ook wel management fee genoemd). Dit is een percentage van de intrinsieke waarde van het fonds. Wij reserveren de beheervergoeding dagelijks ten laste van het resultaat van het fonds. Op de laatste dag van het kalenderkwartaal brengen wij de beheervergoeding in rekening aan het fonds. De beheervergoeding voor de gewone participatieklasse A is op jaarbasis één procent. De beheervergoeding voor de gewone participatieklasse B is op jaarbasis 0,5 procent. In 2014 waren deze kosten ,-- De beheerder heeft bij participatieklasse B de mogelijkheid om uit de door haar ontvangen beheervergoeding aan derden retourprovisies te betalen. Voor het bewaren van de financiële instrumenten van het fonds en overige taken van de bewaarder brengt de bewaarder bank- en bewaarloonkosten in rekening aan het fonds. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de landen waarin wij beleggen. In 2014 waren deze kosten ,-- Kosten fund agent en ENL-agent De fund agent maakt kosten voor aan en verkoopopdrachten volgens de voorwaarden in dit prospectus. De ENL-agent maakt kosten omdat zij optreedt als uitgevende agent, overdrachtsagent en betaalagent. Bewaarvergoeding Dit is de vergoeding aan de bewaarder voor de uitoefening van zijn taken op grond van de Wet op het financieel toezicht, zoals

3 Indirecte kosten Kosten in- en uitlenen van financiële instrumenten Overige kosten Kosten voor toezicht Vergoeding juridisch eigenaar toezicht op de beheerder, en voor zijn rol als bestuurder van Stichting Delta Lloyd Actieve Fondsen. Het fonds belegt in andere beleggingsinstellingen, die op hun beurt kosten aan hun beleggers in rekening brengen. Deze kosten betaalt het fonds indirect. Als wij ervoor kiezen om financiële instrumenten in- of uit te lenen, ontvangt (of betaalt) het fonds een vergoeding. De kosten en opbrengsten voor het in- en uitlenen van financiële instrumenten komen respectievelijk ten laste of ten gunste van het resultaat van het fonds. Deze vermelden wij in de jaarrekening. Het fonds maakt ook kosten voor juridisch/fiscaal advies, verslaglegging (de accountant), marketing en andere specifiek eigen kosten. Deze kosten zijn gezamenlijk maximaal 10 procent van de totale kosten. In 2014 waren deze kosten 3.136,66. Beheerders van Icbe s en beleggingsinstellingen betalen mee aan het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Deze kosten komen naar rato ten laste van het fonds. Dit is de onkostenvergoeding aan de juridisch eigenaar voor het houden van het juridisch eigendom van het vermogen van het fonds. Wat zijn de overige kosten? De overige kosten zijn de portefeuilletransactiekosten, een eventuele prestatievergoeding en rentelasten. In onderstaande tabel vindt u een overzicht en uitleg van deze kosten. Het fonds kan direct of indirect in andere beleggingsinstellingen en icbe s beleggen. Deze beleggingsinstellingen en icbe s kennen een eigen kostenstructuur. Deze kosten komen op indirecte wijze ten laste van het rendement van het fonds en worden in dit prospectus niet verder toegelicht. Indien het fonds meer dan 10 procent in één andere beleggingsinstelling of icbe belegt, zal in de lopende kosten van het fonds rekening worden gehouden met de kosten van de betreffende beleggingsinstelling of icbe. Deze informatie zal worden toegelicht in de jaarrekening van het fonds. Overige terugkerende kosten Uitleg Portefeuilletransactiekosten Er zijn portefeuilletransactiekosten als wij de beleggingsportefeuille van het fonds wijzigen. De portefeuilletransactiekosten vermelden wij in de jaarrekening en het halfjaarverslag. Let op: de portefeuilletransactiekosten komen ten laste van de verkrijgings- dan wel vervreemdingsprijs van de onderliggende beleggingen. De kosten die een broker in rekening brengt, bestaan uit executiekosten en researchkosten. Commission sharing geeft ons de mogelijkheid de keuze voor een executiebroker los te koppelen van de keuze voor een researchbroker. Op deze manier hebben wij de beste executievaardigheden, in combinatie met de beste aanbieders van beleggingsresearch. Prestatievergoeding Wij kunnen een prestatievergoeding ontvangen als het fonds per boekjaar een positief absoluut rendement behaalt en een

4 Rentelasten outperformance realiseert ten opzichte van de MSCI Europe EUR Net Total Return index. De prestatievergoeding is dan 20 procent van het boven de index gerealiseerde rendement. Heeft de index een negatief rendement behaald? Dan beperken wij de prestatievergoeding tot 20 procent van het positief absoluut behaalde rendement. Wij reserveren dagelijks de prestatievergoeding ten laste van het resultaat van het fonds. Wij berekenen de intrinsieke waarde per participatie na aftrek van de prestatievergoeding. Daardoor heeft de afdracht hiervan geen invloed op de intrinsieke waarde per participatie. Uitsluitend voor het bepalen van de prestatievergoeding vergelijken wij de prestatie van het Fonds met de MSCI Europe EUR Net Total Return index. Alleen de participaties klasse A kunnen een prestatievergoeding uitkeren. Het fonds maakt rentekosten als het schulden heeft (bijvoorbeeld als het kortstondig rood staat). Deze schulden bedragen maximaal 10 procent van de intrinsieke waarde van het fonds. De rentekosten bestaan uit de marktconforme rentevergoeding voor kortlopende schulden. In 2014 waren deze kosten 8,801,-- Wat zijn de eenmalige kosten? De eenmalige kosten spelen een rol als u een wijziging aanbrengt in uw belegging in het fonds. Er zijn twee soorten eenmalige kosten: (1) Distributiekosten en (2) de op- en afslag. Eenmalige kosten komen niet ten laste van het resultaat van het fonds, maar worden aan de betreffende participant die een wijziging aanbrengt in diens belegging in het fonds in rekening gebracht. In onderstaande tabel vindt u een overzicht en uitleg van deze kosten. Eenmalige kosten Distributiekosten Op- en afslag Uitleg Uw distributeur kan kosten bij u in rekening brengen bij aankoop of verkoop van participaties in het fonds. De distributeur rekent daarvoor vaak een bepaald percentage van het transactiebedrag. Uw distributeur kan u inlichten over de feitelijke kosten. Let op: naast deze kosten kan een distributeur ook andere kosten bij u in rekening brengen. Informeert u hiernaar bij uw distributeur. Als u participaties koopt, is dit vanuit het fonds gezien een uitgifte van nieuwe participaties. De uitgifte van participaties zorgt voor kosten voor het fonds (portefeuilletransactiekosten om de beleggingsportefeuille uit te breiden). Het fonds brengt deze kosten in rekening bij de toetredende belegger door boven op de intrinsieke waarde een opslag te hanteren (ook wel instapkosten genoemd). Bij de verkoop van participaties aan het fonds gebeurt het omgekeerde. Ook hier maakt het fonds kosten. Deze kosten brengt het fonds in rekening bij de verkopende belegger. Het fonds neemt dan de participaties in tegen de intrinsieke waarde, verminderd met een afslag (ook wel uitstapkosten

5 genoemd). Het resultaat van de op- of afslag komt geheel ten goede aan het fonds. Op deze manier beschermen wij zittende participanten tegen kosten bij het uitgeven of inkopen van participaties.. Let op: omdat er gekeken wordt naar het dagsaldo van de aanen verkopen, betaalt u bij een aankoop niet per definitie een opslag en bij een verkoop niet per definitie een afslag. Bij een per saldo inkoop van participaties betaalt u een afslag op de intrinsieke waarde. Bij een per saldo uitgifte betaalt u een opslag op de intrinsieke waarde. Voor zowel opslag als afslag hanteert het fonds een vast percentage: 0,20 procent. Echter, als door marktomstandigheden de verwachte gemiddelde transactiekosten op lange termijn veranderen, kunnen wij het vaste percentage aanpassen aan de marktomstandigheden. Het percentage van de op- en afslag wordt jaarlijks geëvalueerd Hoe rekenen wij de kosten toe? Op basis van het aantal geplaatste participaties van elke participatieklasse rekenen wij aan de verschillende participatieklassen totale kosten toe. Wij kunnen bepalen dat kosten die specifiek horen bij participaties van een bepaalde klasse, ten laste komen van het vermogen van deze klasse participaties. Deze kosten per participatieklassen vermelden wij dan apart in de jaarrekening en het jaarbericht. Hoofdstuk 6 Welke fiscale gevolgen zijn er bij beleggen in dit fonds? hebben wij als volgt gewijzigd: Inleiding Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene fiscale kenmerken van het fonds. Het is gebaseerd op de fiscale wetgeving, jurisprudentie en beleidsregels, zoals die gelden op het moment van verschijnen van dit prospectus. Let op: dit hoofdstuk geeft geen advies over uw specifieke situatie. Wij raden u aan advies in te winnen over de voor u specifieke fiscale gevolgen van beleggen in het fonds met uw eigen belastingadviseur. Welke fiscale kenmerken heeft het fonds? Het fonds is fiscaal transparant en niet onderhevig aan de heffing van vennootschapsbelasting. De besloten status van het fonds houdt in dat het fonds (onder voorwaarden) fiscaal transparant is. De bezittingen en schulden van het fonds worden naar rato van het belang rechtstreeks aan de participanten toegerekend. Overdracht van participaties kan alleen plaatsvinden aan het fonds zelf. Het fonds kan de Nederlandse dividendbelasting en buitenlandse bronheffing die zijn ingehouden op ontvangen dividend zelf niet verrekenen. Wie kan deelnemen in het fonds? Professionele, vennootschapsbelastingplichtige beleggers en vrijgestelde beleggers kunnen deelnemen in het fonds, waarbij participatieklasse B alleen openstaat voor vennootschappen die deel uitmaken van Delta Lloyd Groep of andere beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen die door de beheerder worden beheerd. Het fonds is niet geschikt voor particuliere beleggers

6 Welke fiscale gevolgen zijn er voor in Nederland gevestigde beleggers? Door de fiscaal transparante structuur worden de beleggingen van het fonds, naar rato van het eigendom toegerekend aan de participanten in het fonds alsof er sprake is van een directe belegging in de door het fonds gehouden beleggingen. De ingehouden bronbelasting op de beleggingen die door het fonds worden gehouden worden rechtstreeks toegerekend aan de participanten in het fonds en zijn afhankelijk van de fiscale kwalificatie van de participant verrekenbaar dan wel terugvorderbaar. Wat is dividendbelasting? Het fonds hoeft geen dividendbelasting in te houden op eventuele dividenduitkeringen die zij doet aan haar aandeelhouders. Hoofdstuk 7 Hoe is de fondsstructuur opgebouwd? komt als volgt te luiden: Wat zijn de kenmerken van de participatieklassen A en B? Klasse A B Uitleg Deze klasse heeft een beheervergoeding van één procent op jaarbasis. Deze klasse keert geen dividend uit, de winsten worden herbelegd in het fonds, en kent een prestatievergoeding. Deze klasse heeft een beheervergoeding van 0,5 procent op jaarbasis. Daarnaast heeft de beheerder de mogelijkheid om uit de door haar ontvangen beheervergoeding aan derden retourprovisies te betalen. Deze klasse keert geen dividend uit, de winsten worden herbelegd in het fonds, en kent geen prestatievergoeding. Aan- en verkopen zijn alleen mogelijk voor vennootschappen die deel uitmaken van Delta Lloyd of andere beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen die door de beheerder worden beheerd. [ ] Wat doet de bewaarder? Op grond van de AIFMD moet de bewaarder een bank, een beleggingsonderneming of een andere onder prudentieel toezicht staande instelling zijn. Wij hebben KAS Trust & Depositary Services B.V. aangewezen als bewaarder van het fonds en hebben met hen een schriftelijke overeenkomst inzake beheer en bewaring gesloten. Op hoofdlijnen bevat deze overeenkomst de volgende elementen: de bewaarder zorgt ervoor dat de kasstromen van het fonds naar behoren worden gecontroleerd; de activa van het fonds worden bij de bewaarder in bewaring gegeven; de bewaarder zorgt ervoor dat de verkoop, de uitgifte en het royement van participaties alsmede de terugbetaling daarvan gebeuren in overeenstemming met Nederlands recht en met de voorwaarden van deelname van het fonds; de bewaarder zorgt ervoor dat de waarde van de participaties in het fonds wordt berekend overeenkomstig Nederlands recht, het reglement van het Fonds en de daarvoor geldende procedures; de bewaarder voert de aanwijzingen van de beheerder uit, tenzij deze in strijd zijn met Nederlands recht of de voorwaarden van deelname van het fonds;

7 de bewaarder vergewist zich ervan dat bij transacties met betrekking tot de activa van het fonds de tegenwaarde binnen de gebruikelijke termijnen wordt overgemaakt aan het fonds; de bewaarder vergewist zich ervan dat de opbrengsten van het fonds een bestemming krijgen die in overeenstemming is met Nederlands recht en met de voorwaarden van deelname van het fonds. Hoofdstuk 11 Wat kunt u van ons verwachten? komt als volgt te luiden: Wie zijn wij? Wij zijn Delta Lloyd Asset Management N.V. Wij zijn onderdeel van Delta Lloyd en beheren het fonds. Het bestuur van Delta Lloyd Asset Management N.V. bestaat uit T.J. Maters (CEO/CIO), C.W. van Diepen (CFRO) en R. van Mazijk (COO). U vindt de relevante nevenfuncties van de leden van het bestuur in hoofdstuk 13 van dit prospectus. Hoe gaan wij om met de Code Vermogensbeheerders? De Code Vermogensbeheerders is op 1 oktober 2014 vastgesteld door DUFAS, de brancheorganisatie van de vermogensbeheersector die in Nederland actief is. Deze gedragscode geeft antwoord op de vraag wat de klanten van hun vermogensbeheerder mogen verwachten. Dit is in een tiental principes voor vermogensbeheerders vormgegeven. Deze principes gaan vooral over het vooropstellen van de belangen van vermogensbeheerklanten, helder, eerlijk en integer zaken doen en rendementen en kosten transparant weergeven. Wij staan achter deze principes en leggen jaarlijks verantwoording af hoe wij deze principes hebben toegepast. Hoe gaan wij om met de Corporate Governance Code? De Corporate Governance Code legt een aantal beginselen van goed ondernemingsbestuur uit. Hoewel beleggingsinstellingen niet onder de Corporate Governance Code vallen, worden zij door deze code wel aangemerkt als institutionele beleggers. Volgens deze code moeten beleggingsinstellingen allereerst handelen in het belang van hun achterliggende beleggers. Zij hebben een verantwoordelijkheid naar hun achterliggende beleggers en naar de vennootschappen waarin zij beleggen. Beleggingsinstellingen moeten op zorgvuldige en transparante wijze beoordelen of zij gebruik willen maken van hun rechten als aandeelhouder van beursgenoteerde vennootschappen. Wat doen wij met de inkomsten van het fonds? Gedurende de looptijd van het fonds, zullen wij alle inkomsten van het fonds, na aftrek van kosten, herbeleggen. Welke informatie verstrekken wij over het fonds? Via onze website verstrekken wij u de volgende informatie over het fonds: de meest recente versie van het prospectus en eventuele inlegvellen; de voorwaarden van beheer en bewaring; de statuten van de juridisch eigenaar, de bewaarder en van de beheerder; de vergunning van de beheerder als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft; Let op: een afschrift van deze vergunning kunt u tegen kostprijs bij ons opvragen. een uittreksel uit het handelsregister van de juridisch eigenaar, de bewaarder en van de beheerder; Let op: een afschrift van dit uittreksel kunt u tegen kostprijs ook opvragen bij de Kamer van Koophandel. de dagelijkse intrinsieke waarde van een participatie; de maandopgave met toelichting op de totale waarde van de beleggingen van het fonds. Hierin

8 staat een overzicht van de samenstelling van de beleggingen, het aantal uitstaande participaties en de intrinsieke waarde van de participaties; de jaarrekening, het jaarverslag en overige gegevens van het fonds. Deze stukken worden opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en gecontroleerd door een externe accountant. Deze stukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt. Deze openbaarmaking gebeurt door publicatie op de website. Ook sturen wij de jaarrekening en het jaarverslag van het fonds aan de Autoriteit Financiële Markten binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. De laatste drie openbaar gemaakte jaarverslagen en jaarrekeningen, voor zover al beschikbaar, zijn integraal onderdeel van dit prospectus; de jaarrekening, het jaarverslag en overige gegevens van de juridisch eigenaar, de bewaarder en van de Beheerder. Deze stukken zijn binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar. Deze openbaarmaking gebeurt door publicatie op de website en deponering van de stukken bij de Kamer van Koophandel. De beheerder en de bewaarder verstrekken hun jaarrekening en hun jaarverslag tevens aan de Autoriteit Financiële Markten binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. De laatste drie openbaar gemaakte jaarverslagen en jaarrekeningen, voor zover al beschikbaar, zijn integraal onderdeel van dit prospectus; voor zover al beschikbaar, de melding van de betaalbaarstelling van de uitkeringen aan participanten, evenals de samenstelling van de uitkeringen en de wijze van betaalbaarstelling. De melding van de betaalbaarstelling vindt u ook op de website. Jaarlijks ontvangt u van ons ook een opgaaf van de door u verrekenbare bronbelasting (indien van toepassing). als van toepassing, een afschrift van een door de Autoriteit Financiële Markten genomen besluit tot ontheffing van de beheerder, het door hem beheerde fonds en de eventueel daaraan verbonden bewaarder. Deze informatie is kosteloos verkrijgbaar, tenzij hierboven anders aangegeven. Hoe informeren wij u over een wijziging in de voorwaarden van deelname en wat zijn uw rechten bij een wijziging in de voorwaarden van deelname? De beheerder en de juridisch eigenaar kunnen gezamenlijk besluiten tot wijziging van de voorwaarden van deelname. Een besluit tot wijziging van de voorwaarden van deelname vindt u op de website. Een wijziging van de voorwaarden van deelname die gelden tussen het fonds en de participanten, gaat pas in na afloop van de wachttermijn van een maand na de bekendmaking van het voorstel tot wijziging van de voorwaarden, als: a) de wijziging een aanpassing van het beleggingsbeleid is; of b) de wijziging tot vermindering van rechten of zekerheden van de participanten leidt; of c) door de wijziging aanvullende lasten aan de participanten worden opgelegd. Dit voorstel tot wijziging vindt u op de website. Als de gewijzigde voorwaarden van deelname afwijken van dit voorstel, informeren wij u hierover op dezelfde wijze als bij een voorstel tot wijziging. Tijdens de wachttermijn van één maand kunnen participanten onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden. Voor alle overige wijzigingen geldt de wachttermijn niet. Hoe wordt het fonds opgeheven? De beheerder en de juridisch eigenaar kunnen gezamenlijk een besluit nemen om het fonds op te heffen. Een besluit tot opheffing versturen wij aan het adres van iedere participant. Ook publiceren wij dit op de website. Wij zorgen ervoor dat het fonds wordt opgeheven en de participanten hun deel van het liquidatiesaldo ontvangen. Tijdens de opheffing blijven de voorwaarden van beheer en bewaring zo veel mogelijk gelden. De vereffenaar van het fonds bewaart de boeken en andere documenten van het fonds zeven jaar.

9 Hoofdstuk 13 Algemene gegevens hebben wij als volgt gewijzigd: Bestuurders van de beheerder T.J. Maters (CEO/CIO) C.W. van Diepen (CFRO) R. van Mazijk (COO) Overige relevante nevenfuncties bestuurders van de beheerder/directie De relevante nevenfuncties die de heer Maters uitoefent naast eerdergenoemde functie: Lid raad van bestuur/ directeur bij een aantal Delta Lloyd beleggingsinstellingen Directeur bij een aantal Delta Lloyd entiteiten De relevante nevenfuncties die de heer Van Diepen uitoefent naast eerdergenoemde functie: Lid raad van bestuur/ Directeur bij een aantal Delta Lloyd beleggingsinstellingen Directeur bij een aantal Delta Lloyd entiteiten De relevante nevenfuncties die de heer Van Mazijk uitoefent naast eerdergenoemde functie: Lid raad van bestuur / directeur bij een aantal Delta Lloyd beleggingsinstellingen Directeur bij een aantal Delta Lloyd entiteiten Voorzitter Stichting Delta Lloyd Pensioenfonds Wij zijn voornemens de volgende artikelen in de voorwaarden van beheer & bewaring te wijzigen. De artikelen 10, 11, 12, 14, 15 en 18 komen als volgt te luiden: Artikel 10. Royement Dit artikel wordt in zijn geheel verwijderd. De nummering van de daaropvolgende artikelen zal in overeenstemming met deze wijziging worden aangepast. Artikel 10. Kosten (nieuw) Aan artikel 10.1 wordt toegevoegd: g) de kosten verbonden aan het financieel toezicht; Artikel 11. Beheervergoeding. Bewaarvergoeding. (nieuw) In artikel 11.4 is de term total expense ratio vervangen door lopende kosten. Artikel 12. Jaarrekening. Verslaggeving. (nieuw) - In artikel 12.2 wordt vier maanden vervangen door zes maanden - Artikel 12.7 is verwijderd inzake het opstellen van een halfjaarverslag. Artikel 13. Vaststelling intrinsieke Waarde fonds (nieuw) Artikel 13.2 hebben wij als volgt gewijzigd: De Intrinsieke Waarde van het Fonds wordt tenminste eenmaal per Handelsdag berekend in euro s Artikel 14. Uitkeringen.(nieuw) - Artikel 14.1 wordt gewijzigd: Gedurende de looptijd van het Fonds zullen alle inkomsten van Participatieklasse A en participatieklasse B, na aftrek van de in artikel 10.1 genoemde kosten, worden herbelegd. - Artikel 14.2 wordt toegevoegd: Onverminderd artikel 14.1, kan de beheerder besluiten winsten, na aftrek van de in artikel Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. genoemde kosten genoemde kosten, uit te keren.

10 Artikel 15. Participantenvergadering. Vergadering van houders van Participaties van een bepaalde serie. (nieuw) - In heel artikel 15 wordt de term Vergadering van Participanten vervangen door participantenvergadering. - Aan artikel wordt de volgende zinsnede toegevoegd: De oproeping voor deze vergadering geschiedt conform artikel Artikel wordt in zijn geheel verwijderd. Artikel 18. Wijziging van de Fondsvoorwaarden. (nieuw) 18.1 Een besluit tot wijziging van de Fondsvoorwaarden, al dan niet bij wijze van aanvullend reglement, kan uitsluitend worden genomen door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar gezamenlijk. Een wijziging wordt van kracht op de door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar vast te stellen datum onverminderd het bepaalde in artikel Een wijziging van de Fondsvoorwaarden wordt bekend gemaakt op de website van de beheerder overeenkomstig de wettelijke bepalingen Wijzigingen in de Fondsvoorwaarden als gevolg waarvan rechten of zekerheden van de Participanten worden verminderd, (hogere) lasten aan hen of aan het Fonds worden opgelegd, het beleggingsbeleid van het fonds wordt gewijzigd, alsmede het bepaalde in artikel 11.2, treden in werking één maand na bekendmaking. Toelichting voorstel wijziging voorwaarden van deelname Hieronder lichten wij de wijzigingen toe. De meeste aanpassingen zijn cosmetisch van aard en dragen bij aan het in lijn brengen van het prospectus met de voorwaarden van beheer & bewaring van het fonds en de voorwaarden van deelname van andere Delta Lloyd fondsen. Beleggingsbeleid Wij scherpen het beleggingsdoel in het prospectus aan en maken deze specifieker, concreter en beter meetbaar (SMART) zodat het duidelijker is wat het doel is van het fonds. Weergave kostenparagraaf Wij brengen de weergave van de kostenparagraaf in lijn met de geldende wet- en regelgeving. De wijzigingen zorgen er voor dat de tekst van het prospectus en de voorwaarden van beheer & bewaring beter op elkaar aansluiten. Ook hebben wij besloten dat de kosten voor het financieel toezicht aan het fonds worden doorbelast. Volgens de wetgever heeft het fonds en haar participanten in het bijzonder substantieel profijt van dit toezicht. Tot slot vervangen wij de term in- en uitstapkosten door distributiekosten. Deze terminologie sluit beter aan bij de tekst van de essentiële beleggers informatie (Ebi). Omschrijving fiscale gevolgen Wij hebben de fiscale gevolgen concreter omschreven in het prospectus, zodat deze de participant meer duidelijkheid geeft. Omschrijving dividendbeleid Wij brengen de omschrijving van het dividend beleid in lijn met de voorwaarden van beheer en bewaring en het huidige dividendbeleid. Het is voor dit fonds met de huidige fiscale status niet verplicht om dividend uit te keren. De inkomsten van het fonds worden daarom in beginsel herbelegd. Wel kunnen wij besluiten om in bepaalde omstandigheden alsnog dividend uit te keren.

11 Taakomschrijving bewaarder Wij hebben meer informatie opgenomen over de taken die de bewaarder uitvoert. Financiële verslaggeving Wij passen de tekst met betrekking tot de financiële verslaggeving aan. Zowel de halfjaarverslag verplichting als de publicatieverplichting in een landelijk verspreid Nederlands dagblad hebben wij uit de voorwaarden van deelname verwijderd. Wij zijn wettelijk niet verplicht om een halfjaarbericht op te stellen. Daarnaast bestaat er geen publicatieverplichting. Wij stellen hier het klantbelang centraal en zorgen hiermee voor een kostenreductie voor het fonds. Wijziging voorwaarden van beheer & bewaring Wij passen het beleid over de communicatie van een wijziging van de voorwaarden van beheer & bewaring aan in lijn met de geldende wet- en regelgeving. Wij maken toekomstige wijzigingen van de voorwaarden van beheer & bewaring bekend op de website. Samenstelling bestuur beheerder De samenstelling van de directie van Delta Lloyd Asset Management is gewijzigd. De nevenfuncties van de nieuwe bestuurders van de beheerder zijn ook opgenomen in het prospectus. Voorwaarden beheer & bewaring Wij hebben bovenstaande wijzigingen in de voorwaarden van beheer & bewaring opgenomen, voor zover dat van toepassing is. Wij maken dit voorstel tot wijziging bekend aan het adres van iedere participant en publiceren dit tevens op de website. Omdat de wijziging van de voorwaarden van deelname onder meer een lastenverzwaring (toerekening toezichthouderskosten) inhoudt, zal de wijziging één maand na bekendmaking in werking treden. Dit betekent dat de gewijzigde voorwaarden van deelname vanaf 17 augustus 2015 van kracht worden. Participanten kunnen tussen het moment van bekendmaking en 17 augustus 2015 onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden. Indien de voorwaardenwijziging niet afwijkt van dit voorstel, maken wij dit niet separaat bekend, maar treden de - in concept gepubliceerde - voorwaarden van deelname vanaf 17 augustus 2015 in werking. Amsterdam, 17 juli 2015 De beheerder, Delta Lloyd Asset Management N.V. De Juridisch Eigenaar, Stichting Delta Lloyd Actieve Fondsen

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD MULTI ASSET CONSERVATIEF 30.11.2015 De beheerder, de bewaarder en de juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD AZIE DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD SELECT DIVIDEND FONDS N.V. 30.11.2015 De directie

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL GLOBAL EQUITY INDEX FUND DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL WERELD FONDS DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL PROPERTY FUND 18.02.2016

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. 1.12.2016 Voorstel tot wijziging voorwaarden van deelname De directie (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V., (hierna

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter):

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): 1. Afschaffing van de verplichte beursnotering voor beleggingsmaatschappijen

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN BEHEER & BEWARING DELTA LLOYD MULTI ASSETS CONSERVATIEF

VOORWAARDEN VAN BEHEER & BEWARING DELTA LLOYD MULTI ASSETS CONSERVATIEF VOORWAARDEN VAN BEHEER & BEWARING DELTA LLOYD MULTI ASSETS CONSERVATIEF VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING Dit zijn de per 22 juli 2014 door de beheerder, bewaarder en juridisch eigenaar herziene voorwaarden

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV INFORMATIEMEMORANDUM HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV Bestemd voor certificaathouders en geïnteresseerden in Hof Hoorneman Houdstermaatschappij BV ( Houdstermaatschappij BV ). Datum informatiememorandum:

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

Governance bij een fonds onder toezicht van de AFM (en wat kun je daar als coöperatie van leren)

Governance bij een fonds onder toezicht van de AFM (en wat kun je daar als coöperatie van leren) Governance bij een fonds onder toezicht van de AFM (en wat kun je daar als coöperatie van leren) Achtergrondinformatie Coöperaties halen veelal geld op binnen besloten kring. Een kring bestaande uit personen

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. 1. ALGEMEEN Dit document is een supplement (het "Supplement") bij het prospectus van SynVest RealEstate Fund N.V. (het "Fonds") d.d. 17 augustus 2011 (het "Prospectus") en maakt hiervan integraal onderdeel

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

FONDSVOORWAARDEN DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL BLUE RETURN FUND

FONDSVOORWAARDEN DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL BLUE RETURN FUND FONDSVOORWAARDEN DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL BLUE RETURN FUND FONDSVOORWAARDEN Dit zijn de fondsvoorwaarden van Delta Lloyd Institutioneel Blue Return Fund zoals op 22 juli 2014 overeengekomen door Delta

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIE MEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Emerging Companies

TOELICHTEND INFORMATIE MEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Emerging Companies TOELICHTEND INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Emerging Companies te houden op 22 februari 2011, om 11.00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen

Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen Voorwaarden van Beheer en Bewaring (AEGON Basisfondsen) Dit zijn de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van elk AEGON Basisfonds, vastgesteld

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Bericht aan de aandeelhouders van. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V.

Bericht aan de aandeelhouders van. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Bericht aan de aandeelhouders van Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. Geachte aandeelhouder, Bijgaand vindt u de agenda en toelichting in verband met het

Nadere informatie

Addendum d.d. 15 januari 2011 bij het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund d.d. 1 juni 2007

Addendum d.d. 15 januari 2011 bij het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund d.d. 1 juni 2007 Dit addendum vormt een onlosmakelijk deel van het prospectus van HiQ Market Neutral Fund (het Fonds ), versie -inclusief de wijziging per 15 januari 2009- (het Prospectus ). In dit addendum wordt melding

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V.

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. I. INLEIDING In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in het kader van een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V.

FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V. FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V. I. INLEIDING Monolith Investment Management B.V. (de MIM ) voert de directie over Monolith N.V. ( MNV ) en is daarmee beheerder in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Registratiedocument 1 JULI 2014

Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument van ACTIAM N.V. Dit is het registratiedocument van ACTIAM N.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht. Het hierin bepaalde heeft

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie