Hoofdstuk 2 Pleegzorgvarianten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 2 Pleegzorgvarianten"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 2 Pleegzorgvarianten Elk kind heeft het recht om in een gezin op te groeien. Het liefst bij in zijn eigen ouders, eventueel bij familie of bekenden, of als dit niet kan in een pleeggezin. Wanneer iemand de zorg voor een kind op zich neemt zonder wettelijke basis, is er sprake van informele pleegzorg. De pleegzorginstelling biedt een gedegen (STAP-)training voor aspirantbestandspleegouders (zie hoofdstuk 1 traject). Pleegouders die gaan zorgen voor het kind van een bekende volgen een individueel voorbereidingstraject. Pleegzorg is onderverdeeld in twee modules: De hulpverleningsvariant en de opvoedingsvariant. Het doel van beide varianten is om kinderen (en hun ouders) zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de vraag waar zij kunnen opgroeien. De relatie met de eigen ouders blijft in beide situaties van belang. 1. Hulpverleningsvariant: Pleegzorg als module in het zorgprogramma. In deze module wordt intensieve doelgerichte hulp aan de ouders gegeven, in combinatie met tijdelijke soms gedeeltelijke - uithuisplaatsing van hun kind(eren). Aan de hand van een hulpverleningsplan wordt geprobeerd om de gezinssituatie zo snel mogelijk weer leefbaar te maken, zodat de kinderen weer thuis kunnen gaan wonen. De plaatsing dient zo kort mogelijk te zijn. Er wordt hard gewerkt om zo snel mogelijk (binnen zes maanden), aan alle partijen duidelijkheid te geven over het toekomstperspectief van de kinderen. In deze periode worden alle belangen afgewogen. Soms wordt duidelijk dat een kind niet meer door zijn/haar biologische ouders opgevoed kan worden. Een langdurende plaatsing in een pleeggezin komt dan in zicht. De hulpverleningsvariant kan zowel in vrijwillig, als in een justitieel kader (ondertoezichtstelling) uitgevoerd worden(zie hoofdstuk 3: Gezag). De ouders behouden bij deze hulpverleningsvariant het gezag (bij een OTS-plaatsing is dit echter wel beperkt) en spelen een grote rol. Ze hebben een omgangsrecht en behouden een duidelijke plaats in het leven van het kind. Wat wordt er van u als pleegouder in de hulpverleningsvariant verwacht. U biedt uw pleegkind een tijdelijk thuis en werkt intensief samen met de hulpverleners en ouders. U hebt regelmatig contact met de ouders. U observeert uw pleegkind en brengt rapport uit. Wanneer een crisis vooraf gaat aan de plaatsing, moet u op afroep beschikbaar zijn en een kind zonder veel voorinformatie in uw gezin kunnen opnemen. 2. Opvoedingsvariant: Pleegzorg als opvoedingsarrangement. Wanneer geen herstel meer te verwachten valt in de situatie binnen het gezin van herkomst van uw pleegkind, wordt door (gezins)voogdij-instelling of rechter besloten de hulpverleningsvariant om te zetten in een opvoedingsvariant. Het kind wordt voor langere tijd uithuisgeplaatst en kan mogelijk nooit meer thuis wonen. Doel van de opvoedingsvariant is de opbouw van een nieuwe, stabiele opvoedingssituatie. Bij een ondertoezichtstelling (OTS) worden ouders beperkt in hun gezag over hun kind (zie hoofdstuk 3: Gezag). In een hulpverleningsplan worden deze beperkingen genoemd. Wanneer uw pleegkind met een voogdijmaatregel bij u geplaatst wordt, is het gezag van de ouders overgenomen door de voogd. De ouders en uw pleegkind behouden het recht op omgang met elkaar. Het belang van uw pleegkind staat hierbij voorop. Wat wordt er van u als pleegouder in de opvoedingsvariant verwacht. Van u wordt verwacht dat u uw pleegkind zo gewoon mogelijk verzorgt en opvoedt, maar ook dat u oog houdt voor zijn/haar specifieke positie. Het belang van uw pleegkind gaat boven uw belang en het belang van de ouders, ook wanneer het beter gaat met de ouders. Uw ambulant hulpverlener zal u ondersteunen.

2 De inhoudelijke rol van ouders binnen de opvoedingsvariant kan variëren van een vorm van gedeeld opvoederschap tot een beperkt contact in de vorm van een begeleide bezoekregeling, afhankelijk van de mogelijkheden van de ouders. De invulling van de omgang wordt per situatie samen met ouders, pleegouders, casemanager/(gezins-)voogd, ambulant hulpverlener en pleegkind( 12+) beoordeeld en afgesproken. Opvoedingsbesluit Met ouders, pleegkind (12+), pleegouders, casemanager/(gezins-)voogd en ambulant hulpverlener wordt er naar gestreefd om na maximaal 18 maanden een opvoedingsbesluit te nemen. Dit is een formeel moment waarop gezamenlijk besloten wordt wie de dagelijkse opvoeding en verzorging van het kind in de toekomst gaat uitvoeren. Dit besluit wordt vastgelegd in het hulpverleningsplan dat door alle betrokkenen wordt ondertekend. Bij een ondertoezichtstelling of voogdijmaatregel ligt de eindverantwoordelijkheid voor het opvoedingsbesluit bij de (gezins-)voogd. Zorgteams In alle pleegzorgsituaties werken alle betrokkenen intensief samen in een zorgteam. Een zorgteam is samengesteld uit ouders, pleegouders, pleegkind (12+), professionals (doorgaans de casemanager/(gezins-)voogd en de ambulant hulpverlener) en eventuele betrokkenen uit het netwerk van het kind. In het zorgteam staat de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid centraal. De leden van het zorgteam ontwerpen gezamenlijk het hulpverleningsplan en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. In het plan wordt aangegeven van wie, welke bijdrage wordt verwacht. Bij de evaluaties van het plan worden eveneens alle deelnemers betrokken. Het zorgteam komt minimaal een keer per half jaar bijeen.

3 Binnen de bovenstaande modules zijn alle pleegzorgvarianten ondergebracht. Pleegzorgvarianten 1. Kortdurende pleegzorg (hulpverleningsvariant en perspectief zoekend) a) Crisis- of kortdurende opvang (Acute Zorg/toegangsunit tot o.a. pleegzorg) b) Gezinshuis voor crisis opvang/opvang en observatie (Acute Zorg) 2. Langdurende pleegzorg (opvoedingsvariant en perspectief biedend) 3. Gezinshuizen 4. Netwerkpleegzorg: Pleegzorg voor kinderen van een bekende a) Grootouders die voor hun kleinkind zorgen. b) Pleegouders die voor het kind van familie of vrienden zorgen. 5. Deeltijd pleegzorg (weekend-, dag- en vakantiepleegzorg) a) Weekend-pleegzorg b) Vakantie-pleegzorg c) Dagpleegzorg 6. Kleurrijke pleegzorg a) Pleegzorg voor Moslimkinderen 7. Intensieve/specialistische Pleegzorg 9. Variaties binnen pleegzorg a) Pleegzorg aan gehandicapte kinderen (ook uitgevoerd door William Schikker Groep. b) Babypleegzorg c) Pleegzorg aan drugsbabies d) Pleegzorg aan verslaafd geboren kinderen e) Puberpleegzorg f) Pleegzorg aan tienermoeders

4 1. Kortdurende pleegzorg (hulpverleningsvariant) Als de ouders van een kind overspannen zijn, ziek zijn of gaan scheiden, kunnen de problemen zo hoog oplopen dat tijdelijke uithuisplaatsing van een kind noodzakelijk is. Een kortverblijf-pleeggezin biedt een pleegkind onderdak, aandacht en de mogelijkheid om tot rust komen. Een kortverblijf-pleeggezin zorgt maximaal een half jaar voor een pleegkind. In deze periode wordt bekeken waar het kind zich het beste kan ontwikkelen (perspectief zoeken): Liefst bij de eigen ouders en anders in een (netwerk-)pleeggezin of in een verblijfgroep of internaat. Kortdurende pleegzorg is onder te verdelen in twee vormen. Voor iedere vorm geldt dat een vast team van deskundigen van De Triangel, - waaronder een gedragsdeskundige - het pleeggezin ondersteunt in de uitvoering van de opvang van het pleegkind. a) Crisisopvang of kortdurende opvang Wanneer er sprake is van een crisissituatie (denk aan: weglopen, overlijden van ouders, arrestatie van de ouders) wordt een kind acuut en zonder veel voorbereidingen in een pleeggezin geplaatst. Omdat niemand in dergelijke situaties direct weet wat uiteindelijk de beste oplossing voor het kind is, is dit een voorlopige plaatsing. Kinderen van 0 tot 18 jaar worden voor een periode van enkele dagen tot maximaal 4 weken opgevangen en verzorgd in een crisisgezin, tot duidelijk is waar het kind het beste op zijn plaats is. Tegelijkertijd wordt een ambulant hulpverlener ingezet: Samen met de ouders en casemanager zoekt deze hulpverlener naar een vervolgoplossing. Terug naar huis, opname in een ander pleeggezin, naar een verblijfgroep of een internaat. Het is niet altijd eenvoudig om een juiste oplossing te vinden, het lange wachten geeft veel onzekerheid bij alle partijen. Als tijdens de crisisplaatsing blijkt dat overbrugging of observatie en diagnostiek nodig is, kan het voor een pleegkind belangrijk zijn om in het crisisopvanggezin te mogen blijven. Een crisisopvanggezin zal dus in sommige situaties ook een observatie- en diagnostiekgezin moeten kunnen zijn (zie punt c). De verblijfsduur in het gezin is in principe maximaal drie maanden. De plotselinge komst van een pleegkind vraagt van u, dat u flexibel kunt reageren op veranderingen. Er is nauwelijks tijd voor voorbereiding en kennismaking met uw pleegkind. Vaak is er weinig achtergrondinformatie beschikbaar. Omdat er veel geregeld en gepraat moet worden met betrekking tot de vervolgplaatsing, is het prettig als een van de pleegouders veel thuis is. Daarnaast is de situatie voor het pleegkind nieuw en onwennig, waardoor het veel aandacht, rust en stabiliteit nodig heeft. Van het ene op het andere moment wordt er een beroep op u gedaan. Dit kost veel tijd en energie, dus u bepaalt zelf wanneer u beschikbaar bent. Ook geeft u zelf aan wanneer u een rustperiode wilt. Er is een nauwe samenwerking tussen u, (de begeleiders van) de ouders, ambulant hulpverlener en casemanager/(gezins-)voogdom om tot een goede vervolgoplossing te komen. Soms kan een pleeggezin de opvoeding van een pleegkind niet langer aan, of is voortzetting van een plaatsing niet langer verantwoord. De Triangel kan dan uw crisispleeggezin benaderen voor opvang.

5 b) Gezinshuis voor crisis opvang/opvang en observatie (Acute Zorg) Een gezinshuis voor crisis opvang/opvang en observatie is bedoeld voor kinderen van 0-18 jaar die -tijdelijk- niet thuis kunnen wonen. In groepsverband kan een kind hier maximaal 4 weken tot rust komen en worden geobserveerd. Binnen 4 weken moet een indicatiebesluit duidelijkheid bieden over het verdere verloop. Soms kan een kind terug naar huis, met of zonder ondersteuning van een hulpinstantie. Soms gaat het naar een pleeggezin. Ook voor pleegouders die plotseling in een noodsituatie dreigen te raken biedt het gezinshuis een achtervang wanneer dit nodig is. 2. Langdurende pleegzorg (opvoedingsvariant) Zijn de problemen thuis zo groot dat een kind voor lange tijd niet meer thuis kan wonen, dan wordt een pleeggezin voor langere termijn gezocht. Dit kan een pleeggezin zijn dat de STAP-training heeft doorlopen (bestandsgezin) of een pleeggezin uit het sociale netwerk van het gezin (netwerkgezin). Pleegzorg duurt maximaal totdat het pleegkind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Sporadisch wordt verlengde hulpverlening geïndiceerd, waardoor pleegzorg kan worden voortgezet tot maximaal 23 jaar. De aanvraag hiervoor dient een half jaar voordat het pleegkind 18 wordt ingediend te worden. Uw ambulant werker kan u hierbij helpen. Omdat uw pleegkind langere tijd bij u zal wonen, is het belangrijk dat het goed klikt tussen uw gezin en uw pleegkind. De contacten worden daarom geleidelijk opgebouwd (zie hoofdstuk 1: traject). Ook uw (eventuele) eigen kinderen hebben hierin een plaats. Vaak wordt gekozen voor een pleeggezin waarvan de eigen kinderen ouder zijn dan het pleegkind om gevoelens van concurrentie te vermijden. Het is belangrijk te weten dat langdurig, niet voor altijd hoeft te zijn. Hoe lang lang is, is per situatie verschillend. Er kan een moment komen dat de ouders de opvoedingstaak weer op zich kunnen nemen. Een terugplaatsing zal uiteraard niet van de ene op de andere dag gebeuren. Zolang uw pleegkind niet thuis kan wonen, blijft hij bij u wonen. Voorzover mogelijk blijven de ouders wel betrokken bij hun kind. Het is afhankelijk van de thuissituatie hoe intensief de contacten met de ouders zijn (zie hoofdstuk 12: rechten en plichten). Pleegzorg voor langere tijd is geen adoptie. U krijgt niet het ouderlijk gezag en het pleegkind houdt zijn eigen achternaam. Sinds kort bestaat er wel, onder bepaalde voorwaarden, de mogelijkheid om voogdij te verkrijgen over uw pleegkind, u wordt dan pleegoudervoogd (zie hoofdstuk 3: gezag). 3. Gezinshuizen Niet alle kinderen gedijen het best in een pleeggezin. Ook vinden sommige ouders een plaatsing in een pleeggezin te bedreigend. Een alternatief is het gezinshuis. Een gezinshuis is een professionele woonvorm, speciaal voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, maar die, door bijvoorbeeld een hechtingsstoornis, ook niet in een gewoon pleeggezin kunnen wonen. Het gezinshuis benadert zoveel mogelijk het normale gezinsleven, maar de gezinshuisouders krijgen extra begeleiding bij hun vaak gecompliceerde taak. Een groep van hulpverleners (gedragsdeskundige, ambulant hulpverlener) stuurt en begeleidt het gezin. Gezinshuisouders lijken in de meeste opzichten op gewone pleegouders. Echter: De dienstwoning waarin het gezin, met eventuele eigen kinderen woont, wordt door de pleegzorginstelling beschikbaar gesteld aan de gezinshuisouders. Soms is het mogelijk om vanuit een eigen huis te werken. Er zijn veel en grote verschillen tussen de gezinshuizen onderling. Gemiddeld wonen 4 tot 6 kinderen in een gezinshuis, waarvan minstens een ouder een arbeidsovereenkomst heeft met de

6 instelling. Om het gezinshuis mee te dragen, heeft de partner ook een overeenkomst met de instelling. Soms is er ook een huishoudelijke hulp en een parttime groepsleider om drukke dagdelen of weekenden op te vangen. De contacten met de eigen ouders blijven bestaan. Deze pleegzorgvariant is ontstaan uit ontwikkelingen binnen de residentiele instellingen. Daarom gelden de kwaliteitseisen voor residentiele voorzieningen. Wat wordt er van u als gezinshuisouder verwacht? U moet open staan voor begeleiding en sturing door vele hulpverleners. De geplaatste pleegkinderen hebben vaak veel moeite met hechten en diepgaande contacten en zullen veelal aanvullende hulp nodig hebben. Als gezinshuisouder moet u daarmee rekening houden. Uiteraard moet u opgewassen zijn tegen de hectiek van een groot gezin: Wonen, leven en werken lopen door elkaar. Landelijke Werkgroep Gezinshuizen (LWG) Onder de vleugels van de NVP is in 1998 is de Landelijke Werkgroep Gezinshuizen (LWG) opgericht, een organisatie voor gezinshuisouders. De LWG komt op voor gezinshuisouders en hun gezinnen, verzamelt relevante informatie - met name voor beleidsontwikkeling - en probeert gezinshuisouders met elkaar in contact te brengen. Op dinsdag tussen en uur is er een spreekuur waar vragen gesteld kunnen worden die betrekking hebben op gezinshuizen: Netwerkpleegzorg Wanneer het niet goed gaat in de thuissituatie van een kind wordt in eerste instantie gezocht naar opvang binnen de eigen familie (familienetwerk) of kennissenkring (sociaal netwerk). Voor het kind betekent dit, dat het niet bij vreemden hoeft te gaan wonen. Culturele overeenkomsten tussen het eigen gezin en het pleeggezin zijn vaak groot. Geprobeerd wordt om bestaande contacten te laten blijven bestaan. Ook zal naar mogelijkheden gezocht worden om het kind in zijn eigen omgeving te laten wonen en naar school te laten gaan, waardoor de eventuele terugplaatsing makkelijker verloopt. In principe is netwerkpleegzorg, net als alle andere vormen van pleegzorg, tijdelijk. Voor een lange of korte periode, vrijwillig of door de rechter opgelegd. Netwerkpleegouders volgen een individueel voorbereidingstraject. Vooral in allochtone milieus wordt opvang door familieleden beter geaccepteerd dan opvang door een onbekend - meestal autochtoon - pleeggezin. Binnen de netwerkpleegzorg worden grofweg twee hoofdgroepen onderscheiden. Beide vormen hebben een geheel eigen karakter. a) Grootouders die voor hun kleinkind zorgen. Wanneer grootouders het kind van hun zoon of dochter opnemen in hun eigen gezin, spreken we over grootouderpleegzorg. Nadat eerst de eigen kinderen groot zijn gebracht en de grootouders in een fase van hun leven beland zijn, waarin zij het rustiger aan kunnen doen, begint door omstandigheden de opvoedersrol weer van voren af aan. In een heel andere tijd dan toen hun eigen kinderen opgroeiden. Om grootouders beter te kunnen ondersteunen in de opvoeding van hun kleinkind, biedt De Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen/ een speciaal cursusonderdeel voor pleegopa s en oma s. Vraag uw ambulant hulpverlener naar de mogelijkheden. In veel gevallen woont een kind al enige tijd bij een tante, oma of kennis voordat het aangemeld wordt bij een een pleegzorg voorziening. Hoe het pleegzorgtraject dan loopt leest u in hoofdstuk 1. Wat wordt er van u als netwerkpleeggrootouder verwacht? Van pleeggrootouders worden dezelfde vaardigheiden verwacht als van andere pleegouders. Pleeggrootouders voelen zich meestal helemaal geen pleegouders. Zij zijn al ouder en hebben ruime ervaring in het opvoeden van kinderen. Daarnaast kennen zij de achtergronden en het

7 karakter van hun kleinkind als geen ander. Hierdoor kunnen lastige situaties ontstaan. Er is bijvoorbeeld een grotere kans dat zij als opvoeder andere beslissingen moeten nemen, dan ze zouden doen als grootouder. Ook kunnen bezoeken aan de ouder(s) van hun pleegkind beladen zijn vanwege de familieband. De ambulant hulpverlener kan hierbij ondersteuning bieden. b) Pleegouders die voor het kind van familie of vrienden zorgen. Als een kind niet meer bij zijn eigen ouders kan opgroeien en een ander bekommert zich over dit kind, (een tante, juffrouw, buurvrouw of kennis) dan kan het zijn dat dit kind ook bij hem/haar gaat wonen. Deze bekende wordt dan pleegouder voor dit kind. Meestal onverwacht en onvoorbereid en soms zelfs zonder opvoedingservaring, maar met het hart op de juiste plaats, helpt hij/zij het kind van een bekende groot te worden. Wat wordt er van u als netwerkpleegouder verwacht? Van u, als netwerkpleegouder, worden dezelfde vaardigheiden verwacht als van elke ander pleegouder. U zult zich waarschijnlijk niet direct echt pleegouder voelen. U bent misschien pleegouder geworden zonder een echte keuze te hebben gehad. Een medewerker van het Centrum voor Pleeggezinnen, de Triangel doorloopt daarom met u een individueel traject waarbij uw eigen mogelijkheden en eventuele aandachtspunten worden benoemd. Toch kan het zijn dat het zorgen voor een kind van een bekende lastige situaties oplevert. Om in deze bijzondere situaties enig houvast te hebben biedt De Triangel een netwerk-ondersteuningscursus. Als u kinderen opvangt van familie of vrienden, bent u niet automatisch pleegouder. Een jeugd- of pleegzorginstelling doet eerst een onderzoek. Als blijkt dat pleegzorg nodig is voor het kind, wordt met u besproken of u bereid bent om pleegouder te worden. Een justitiële en medische screening bepalen mede of u geschikt bent als pleegouder. Wanneer al deze onderdelen positief zijn, wordt u erkend als pleegouder. U hebt dan recht op begeleiding en pleegvergoeding voor het kind (zie hoofdstuk 1, traject). 5. Deeltijd pleegzorg Deeltijdpleegzorg is pleegzorg voor kinderen die (nog) bij hun eigen ouders, in een internaat of een ander pleeggezin wonen. Wanneer deze kinderen in de weekenden of vakanties niet bij familie of vrienden terecht kunnen, kunnen ze in die tijd verblijven in een deeltijdpleeggezin. Voor veel aspirant-pleegouders is deze vorm een goede manier om kennis te maken met pleegzorg. Vooraf wordt kennis gemaakt, daarna volgt een gewenningsperiode om vervolgens een vaste regelmaat af te spreken. a) Weekend-pleegzorg Soms hebben ouders problemen, waardoor ze geen mogelijkheden zien om leuke dingen te doen met hun kinderen. Even aan de dagelijkse spanningen ontsnappen heeft voor de kinderen in zo n gezin grote betekenis. Voor kinderen uit internaten die niet bij familie of vrienden/kennissen terecht kunnen, is het fijn om in een "gewoon" gezin te mogen meedraaien wanneer kinderen uit het internaat naar hun eigen ouders gaan. Ook pleegouders die langdurig een pleegkind verzorgen en opvoeden, kunnen even 'op adem komen' als hun pleegkind een weekend door andere pleegouders opgevangen wordt. Wat wordt er van u als pleegouder verwacht. U biedt uw weekend-pleegkind de mogelijkheid om 1 á 2 maal per maand te komen logeren. U zult vooral tijd en aandacht voor uw pleegkind moeten hebben. Om de situatie goed te blijven volgen, bespreekt uw ambulant hulpverlener elk halfjaar met u uw mogelijkheden en behoeften en maakt met u afspraken voor het volgende halfjaar.

8 b) Vakantie-pleegzorg Tijdens vakanties worden ouders die door hun eigen problemen geen mogelijkheden zien om een vakantie voor hun kinderen te organiseren, ondersteund. Ook kunnen kinderen uit internaten vakantie vieren in een gewoon gezin wanneer zij niet bij familie of kennissen terecht kunnen. Pleegouders die - incidenteel en in overleg - alleen met het eigen gezin op vakantie gaan, kunnen eveneens een beroep doen op vakantiepleeggezinnen. De ambulant hulpverlener zoekt het meest geschikte vakantiegezin voor het kind en begeleidt de vakantieplaatsing. U biedt een pleegkind de mogelijkheid om in de vakantie een aantal dagen of weken te komen logeren. Het pleegkind gaat niet mee op reis maar draait mee in uw dagelijkse leven. Ruim voor de zomervakantie krijgen pleegouders de vraag of zij een extra bedje hebben en vakantiepleeggezin willen zijn voor een aantal weken. Wanneer u zonder uw pleegkind(eren) op vakantie gaat, maar ze toch een leuke vakantie gunt, kan een vakantiekamp een uitkomst zijn. Er worden veel kampen georganiseerd voor pleegkinderen. Vóór de vakantie wordt u via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht welke mogelijkheden er zijn. c) Dagpleegzorg Dit is een variant van pleegzorg die nog in ontwikkeling is. Wanneer ouders hun kinderen tijdelijk niet volledig kunnen verzorgen, kan een dagpleegouder de opvoeding aanvullen. Ook ouders waarbij de opvoedvaardigheden (nog)niet toereikend zijn, zijn gebaat bij deze vorm van pleegzorg. Het kind kan bij zijn ouders blijven wonen en gaat op vaste tijden naar zijn dagpleegouders. Dagpleegzorg duurt maximaal 2 jaar. Deze vorm van pleegzorg is bedoeld om een uithuisplaatsing te voorkomen. Zodra de situatie thuis weer stabiel is, houdt de zorg op. U vangt uw dagpleegkind op gedurende een bepaald deel van de dag of week. Na schooltijd gaat het pleegkind naar uw gezin, het speelt bij u en gaat na het eten terug naar zijn eigen ouders. U ondersteunt de ouders in de opvoeding en biedt uw pleegkind structuur. 6. Kleurrijke pleegzorg Naast pleegkinderen die in Nederland geboren en getogen zijn, zijn er ook kinderen met andere culturele achtergronden die een plaats nodig hebben in een pleeggezin. Om plaatsing van bijvoorbeeld moslim- of vluchtelingpleegkinderen zo cultuurvriendelijk mogelijk te laten verlopen, werkt De Triangel nauw samen met allochtone pleegouders. a) Pleegzorg voor Moslimkinderen In veel culturen langs de Middellandse Zee is het de gewoonte problemen binnen de familie op te lossen. Er wordt pas aan de bel getrokken als de situatie echt uit de hand dreigt te lopen. Moslimkinderen komen vaak te laat voor hulp in aanmerking omdat de ondersteunende familie veelal in het vaderland is blijven wonen. Pleegzorg is voor velen onbekend. Allochtone pleegkinderen worden vaak opgevangen in autochtone, pleeggezinnen. Daardoor bestaat er vaak een grote afstand tussen enerzijds de omgangsvormen en de normen en waarden die het kind van thuis kent en anderzijds de leefregels van het pleeggezin. Er wordt van het pleegkind een groot aanpassingsvermogen gevraagd. Het pleegkind kan hierdoor erg onzeker worden. Ook na terugplaatsing kunnen deze twee verschillende opvoedstijlen nog voor problemen zorgen. De Triangel heeft het project moslimpleegzorg opgezet, om in deze situatie verandering te brengen. Allochtone pleegouders vangen allochtone pleegkinderen op om de plaatsing voor het kind zo veilig mogelijk te maken.

9 Aan u, pleegouder met dezelfde culturele achtergrond als uw pleegkind worden dezelfde eisen gesteld als aan elke pleegouder. Door opvoeding en omgeving hebben alle mensen een eigen patroon van normen en waarden, deze patronen kunnen uw pleegkind houvast geven. Ook Nederlandse pleegouders kunnen voor allochtone pleegkinderen zorgen. Wilt u, als Nederlands pleeggezin, goed voor een allochtoon pleegkind kunnen zorgen, dan hoeft u niet meteen al uw eigen waarden overboord te gooien, maar u zult wel groot respect moeten kunnen opbrengen voor de achtergrond en de manier van leven van uw pleegkind. Door onwetendheid over de gewoonten en regels van de eigen familie van uw pleegkind kunt u of uw pleegkind soms in de problemen komen, of de familie in verlegenheid brengen. Praat veel met uw pleegkind en/of zijn ouders over belangrijke waarden en normen. U leert beiden hoe u om kunt gaan met uw cultuurverschillen. 7. Intensieve/specialistische Pleegzorg Soms hebt u meer hulp nodig heb bij het opvoeden van uw pleegkind. Er kan dan besloten worden tot tijdelijk - extra intensieve ondersteuning. Een gedragsdeskundige is dan nadrukkelijk bij de plaatsing betrokken. Bij elke pleegzorgvariant kan intensieve pleegzorg worden ingezet. Vaak is het bij de plaatsing al duidelijk of er meer ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld als een kind bij u geplaatst wordt met ernstige trauma s. Het kan ook gebeuren dat tijdens een plaatsing, u, uw pleegkind of de ouders van uw pleegkind in een crisis belanden waardoor extra hulp nodig is. Tevens kunt u aan uw ambulant hulpverlener vragen om een consultatie bij de gedragsdeskundige wanneer de zorgen over uw pleegkind en de opvoeding uw draagkracht overstijgen. Er volgt dan een intern overleg en indien mogelijk wordt intensieve pleegzorg geïndiceerd en ingezet. Afhankelijk van de vraagstelling wordt een beroep gedaan op de vakkennis van de gedragsdeskundige. 8. Variaties binnen pleegzorg Naast korte of langdurende pleegzorg, kunnen pleegouders zelf aangeven voor welk type pleegkind zij een plekje beschikbaar hebben. Sommige pleeggezinnen hebben bijvoorbeeld ervaring met gehandicapten en kiezen daarom voor het opvoeden en verzorgen van een gehandicapt pleegkind. Anderen kunnen weer heel goed met pubers overweg. Een derde vertroetelt het liefst een baby of helpt een tienermoeder bij de verzorging van haar kindje. Hieronder geven we een aantal voorbeelden van vaak spontaan ontstane - specialisaties in de pleegzorg. Deze vormen van pleegzorg bestaan binnen alle hierboven omschreven varianten van pleegzorg. a) Pleegzorg aan gehandicapte kinderen Gehandicapte jongeren die om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen wonen, groeien vaak op in een tehuis. Omdat het juist voor kinderen met een handicap veel beter is om op te groeien bij vaste opvoeders, in een vast dagritme, wordt veelal een beroep gedaan op pleeggezinnen. De William Schrikker Groep heeft hiervoor alle voorzieningen en heeft eigen (gezins-)voogden in dienst om deze kinderen te plaatsen en te begeleiden. De Triangel bemiddelt soms tussen pleegouders en de William Schrikker Groep. Een enkele keer begeleidt De Triangel ook de pleegouders die een pleegkind geplaatst krijgen via de William Schrikker Groep. Tevens heeft De Triangel een samenwerkingsverband met MEE, een instelling die licht verstandelijk gehandicapte ouders en kinderen helpt. Wanneer een kind van MEE in een pleegezin gaat wonen, wordt hij begeleidt door De Triangel (zie hoofdstuk 20: verstandelijke handicap).

10 U bent een opvoeder èn verpleger van uw pleegkind. Gehandicapte kinderen blijven langer kind. Door hun handicap ontwikkelen ze zich langzamer. Met veel geduld leert u uw pleegkind om te gaan met zijn handicap en probeert het vertrouwen in zijn eigen kunnen te versterken. Veel pleegouders hebben in hun eigen leven of in hun werk ervaring opgedaan met lichamelijk of geestelijk gehandicapten. Er is veel behoefte aan pleeggezinnen die structuur en veiligheid kunnen bieden aan een gehandicapt kind. Het is een zware taak en u haalt de motivatie om door te zetten vooral uit de kleine ontwikkelingen van het kind. U krijgt ondersteuning van een ambulant hulpverlener (hetzij van de William Schrikker Groep, hetzij van De Triangel). Tevens krijgt u een voorbereidings-programma aangeboden door William Schrikker Groep. Bij De Triangel zijn diverse documentatiemappen aanwezig voor geïnteresseerden. Voor (pleeg-)ouders van kinderen met een handicap kan weekend- of vakantiepleegzorg een verlengstuk van hun gezin zijn. Hun gehandicapte kind heeft met een vaste regelmaat een andere daginvulling in een voor hem vertrouwd gezin. Eventueel andere kinderen in het gezin krijgen op die tijden extra aandacht. De ouders hebben weer eens tijd voor dingen die voor de meeste mensen heel vanzelfsprekend zijn. De contacten tussen de betrokkenen uit beide gezinnen worden langzaam en zorgvuldig opgebouwd en begeleid door De Triangel, zodat b.v. medicijntoediening ook door het pleeggezin gedaan kan worden. b) Babypleegzorg Een baby die niet door zijn eigen moeder, of iemand uit zijn omgeving, kan worden opgevoed, word in eerste instantie in een kortverblijf-pleeggezin geplaatst. Veelal zijn drugs- of alcoholmisbruik, verwaarlozing van andere kinderen, psychische of lichamelijke ziekten redenen waarom een moeder haar kind niet zelf opvoedt. Ook wanneer een moeder afstand wil doen van haar kindje en het ter adoptie wil aanbieden, wordt een baby eerst drie maanden in een pleeggezin geplaatst. De moeder heeft wettelijk drie maanden de mogelijkheid om een definitieve beslissing te nemen. Ondertussen wordt de moeder begeleid door medewerkers van het FIOM. Nadat duidelijk is waar het kind zal opgroeien, verhuist het naar zijn ouders, een pleeggezin, een internaat of een adoptiegezin. Omdat een baby veel aandacht en verzorging nodig heeft moet u beschikken over voldoende tijd om voor uw pleegkind te zorgen. Een kindje dat zo jong is, is volledig afhankelijk van zijn verzorger en zal daardoor snel een bijzondere band met u opbouwen. U zult sterk in uw schoenen moeten staan om het kind weer los te laten, zodra anderen (ouders, ander pleeggezin of adoptiegezin) de opvoeding over gaan nemen. De overgang zal mede door uw inzet soepel en kindvriendelijk verlopen. Wanneer het de bedoeling is dat een baby terugkeert naar zijn ouders, is een zeer frequente bezoekregeling noodzakelijk. Een baby vergeet nog heel snel en de band met zijn ouders zal zoveel mogelijk intact moeten blijven. Soms blijft een baby definitief wonen in het pleeggezin dat hem opving. Uiteraard alleen met goedkeuring van de pleegouders. c) Pleegzorg aan drugsbabies Een kind dat geboren wordt bij drugsgebruikende ouders begint met een achterstand: De baby wordt meestal te vroeg geboren en vertoont onthoudingsverschijnselen als ademnood, rusteloosheid en een hoge spierspanning. Wanneer bij de geboorte bekend is dat de ouders niet voor hun baby kunnen zorgen, gaat deze naar pleegouders. Vaak voor langere tijd, maar er zijn ook pleegouders die de baby alleen gedurende de eerste hectische maanden opvangen totdat de hechtingsperiode begint (4-6 maanden). Uw verslaafd geboren pleegbaby huilt veel, is angstig en moeilijk te troosten. Het kindje slaapt weinig en is prikkelbaar. Omdat uw pleegkindje erg gespannen en rusteloos is zal het uw geduld erg op de proef stellen. Meestal kan het kind met medicijnen afkicken, maar de ontwikkeling komt

11 langzamer op gang dan bij een "gezonde" baby. Tijd, liefde en aandacht zijn hard nodig om een drugbaby zich enigszins geborgen te laten voelen. d) Pleegzorg aan verslaafd geboren kinderen. Pleegzorg aan een verslaafd geboren kind is niet echt een specialisatie, maar omdat veel pleegouders ermee te maken krijgen bespreken we beknopt wat pleegouders te wachten kan staan als zij een verslaafd geboren pleegkind verzorgen en opvoeden. Een verslaafd geboren kind dat de eerste jaren van zijn leven bij zijn verslaafde ouders heeft gewoond, heeft naast zijn aangeboren verslaving vaak ook een tekort aan aandacht en verzorging gehad. Uw verslaafd geboren pleegkind is vaak een allemansvriendje of sluit zich juist helemaal af van anderen. Door verwaarlozing voor en na de geboorte kent uw pleegkind geen geborgenheid en zal zich niet snel hechten. Het kind is bang om (weer) in de steek gelaten te worden en heeft veel behoefte aan gedoseerde - warmte en veiligheid. Nieuwe situaties kunnen extreem angstig voor hem zijn of het lijkt hem juist totaal niet te deren. U zult veel tijd moeten investeren in het opbouwen van een vertrouwensband met uw pleegkind. Uw verslaafd geboren pleegkind heeft al voor zijn geboorte een ontwikkelingsachterstand opgelopen en heeft hierdoor ook veel kans om gedragsproblemen te ontwikkelen. In groep 3 of 4 kan hij mogelijk moeite krijgen om zich te concentreren en zich de leerstof eigen te maken. U zult er een hele klus aan hebben om uw pleegkind tot een evenwichtige volwassene te laten opgroeien. Door zijn hevig wisselend gevoelsleven loopt uw pleegkind op latere leeftijd groter risico om zelf ook verslaafd te raken (is ook erfelijk bepaald). Ook hebben veel verslaafd geboren kinderen een overontwikkelde zorgkant. U pleegkind is meer verzorger geweest van zijn ouder(s), dan dat het gewoon kind heeft mogen zijn. Uw pleegkind kan in onzekere situaties vervallen in zorgen en redderen, een huisdier kan dan een fijne vriend zijn. e) Puberpleegzorg Puberpleegzorg is een pleegzorgvariant waarbij een jongere een periode voordat hij op zichzelf gaat wonen in een pleeggezin woont. De pubertijd is een lastige fase die gepaard gaat met veel stemmingswisselingen. Als een puber zich thuis, in het internaat (of in een ander pleeggezin) niet meer op zijn plek voelt, kan het soms een oplossing zijn om een tijdje in een pleeggezin te wonen. De jongere moet zelf aangeven in een pleeggezin te willen wonen, werk hebben of naar school gaan en niet verslaafd zijn aan drugs of alcohol. U moet zich realiseren dat uw pleegkind bezig is volwassen te worden, wat vaak met horten en stoten gaat. U kunt hem daarbij coachen. Pubers doen vaak stoer en bijdehand, maar zijn tegelijk erg onzeker. Wanneer u duidelijk en consequent bent, biedt dat houvast en veiligheid voor jongeren. U moet het aandurven om uw pleegkind te laten experimenteren en zelf te laten leren van hun ervaringen. f) Pleegzorg aan Tienermoeders Als een jonge meid zwanger raakt, kan dat een hele schok teweeg brengen. Soms willen of kunnen haar ouders niet meer voor haar zorgen. Ze staat er dan alleen voor. Wanneer ze hulp gaat zoeken, kan het zijn dat ze in een pleeggezin opgenomen wordt. Dat kan voor de duur van de zwangerschap zijn, maar ook na de bevalling kan de jonge moeder behoefte hebben aan hulp. Alles is nieuw en ze heeft veel vragen over hoe het verder moet met haar en met haar baby. De periode van een zwangerschap is verwarrend, vooral voor een jong meisje. Van u wordt daarom verwacht, dat u de aanstaande moeder rust en bescherming kunt bieden en haar voor

12 kunt bereiden op de taken die van haar verwacht gaan worden zodra haar baby geboren wordt. Moeder en kind wonen tijdelijk bij u in huis. Na de geboorte heeft uw pleegkind begeleiding nodig van een ervaren moeder om haar wegwijs te maken in alle praktische zaken die het moederschap met zich meebrengt. Als u de moeder de ruimte kunt geven om haar sociale contacten te laten onderhouden, zonder uzelf als een verkapte oppas te zien, is dat van onbeschrijflijke waarde voor de ontwikkelingsvoortgang van uw pleegkind en haar baby. Ook kan het zijn dat uw pleegkind haar kind wil afstaan voor adoptie. Een luisterende en begrijpende volwassene die haar steunt is dan hard nodig om haar gedachten te ordenen.

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar:

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar: Pleegzorg bij Parlan Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio West-Friesland en de regio

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

Pleegzorg doe je samen

Pleegzorg doe je samen Kinderen mogen opgroeien in een gezin Pleegzorg doe je samen Informatie voor professionals Kinderen horen thuis, en als dat niet kan: zo thuis mogelijk. Met dit motto geven we bij Lindenhout vorm aan de

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn er thuis problemen en is het beter als een kind

Nadere informatie

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte Colofon Redactie en samenstelling: * Marjo Daniëls (Maecon Advies en Management) * Bestuur SMKK Deze brochure is mede mogelijk dankzij een financiële ondersteuning van de Provincie Limburg MEER KLEUR IN

Nadere informatie

Informatie over adoptie en pleegzorg. Zorgen voor een. Chapeau voorzijde _Adoptie.indd :00

Informatie over adoptie en pleegzorg. Zorgen voor een. Chapeau voorzijde _Adoptie.indd :00 Informatie over adoptie en pleegzorg Zorgen voor een Chapeau voorzijde Kop kind voorzijde van een ander 305788_Adoptie.indd 1 10-06-13 15:00 Pleegzorg of adoptie U denkt erover om voor een kind van een

Nadere informatie

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1 Nr Hoofdgroep Product beschrijving 1 Time-outvoorziening/ tussenvoorziening Time-outvoorziening/ tussenvoorziening 44A06 38520 0-18 Preventieve voorzieningen bedoeld voor jongeren die even tot rust moeten

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Pleegzorg Visie op perspectief

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Pleegzorg Visie op perspectief INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Pleegzorg Visie op perspectief Of een gezin met problemen nu thuis of buitenshuis hulp krijgt, de veiligheid van een kind is wat vóór alles gaat. Altijd. Wanneer je als hulpverlener

Nadere informatie

Pleegzorg Kompaan en De Bocht

Pleegzorg Kompaan en De Bocht Pleegzorg Kompaan en De Bocht Informatie voor mensen die mogelijk pleegouder willen worden Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 3 april 2012 Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 2 Inhoud 1. Wat is pleegzorg?

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS Pleegzorg bij De Rading Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn de problemen thuis zo groot, dat het beter is als een kind tijdelijk of

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders 657.027-02/Voor ouders 22-08-2003 14:52 Pagina 1 Gaat uw kind bij pleegouders wonen? Informatie voor ouders 657.027-02/Voor ouders 22-08-2003 14:52 Pagina 2 Wat is pleegzorg? Pleegzorg betekent dat uw

Nadere informatie

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ]

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] 03 Gezinshuis meestal een passend antwoord op een uithuisplaatsing voorwoord Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen

Nadere informatie

Modules Jeugdzorg. Gezinsopvang. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel , Fax.

Modules Jeugdzorg. Gezinsopvang. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel , Fax. Modules Jeugdzorg Gezinsopvang Observatie in pleeggezinnen voor kinderen van 0-12 jaar INHOUD Visie De (CWZW Noord) wil jonge kinderen die in een crisissituatie verkeren en (tijdelijk) niet meer thuis

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg

Perceelbeschrijving Pleegzorg Perceelbeschrijving Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. Pleegzorg... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wat

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen

Hoofdstuk 13 Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen Hoofdstuk 13 Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen Geschiedenis Pleegzorg maakte vroeger onderdeel uit van meestal ambulante instellingen, zoals de Stichting Jeugdzorg, het Bureau Maatschappelijk Werk,

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Het verhaal van pleegzorg

Het verhaal van pleegzorg Het verhaal van pleegzorg Welke variatie in pleegzorg is er? Wat is pleegzorg en wat betekent het voor kinderen, ouders, pleegouders en gemeenten? Wat is pleegzorg? Pleegzorg betekent dat een kind gaat

Nadere informatie

De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen

De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen De cliënt staat centraal Onder cliënt verstaat de Wet: een jeugdige, zijn ouders of stiefouder of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en

Nadere informatie

Inhoud. Colofon Tekst: Spirit, januari 2014 Ontwerp: Zeeman Reclamegroep Foto s: Mike Bink, Jan Willem Steenmeijer, Shutterstock.

Inhoud. Colofon Tekst: Spirit, januari 2014 Ontwerp: Zeeman Reclamegroep Foto s: Mike Bink, Jan Willem Steenmeijer, Shutterstock. Pleegouder worden Inhoud Wat is pleegzorg? 3 Verschillende vormen van pleegzorg 4 Voorwaarden en criteria 5 Pleegouder worden 6 Informatiebijeenkomst 7 Aanmelden 7 Voorbereiding: intakegesprek en STAP-training

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Stichting Overijsselse Pleegouders

Stichting Overijsselse Pleegouders STICHTINGSPLAN Stichting Overijsselse Pleegouders Huidige naam is: Stichting Pleegouders Overijssel Pagina 1/8 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Uitgangspunten Overijsselse Pleegouders... 4 1.1. Problematiek

Nadere informatie

Pleegouder worden. een zorgvuldige voorbereiding

Pleegouder worden. een zorgvuldige voorbereiding Pleegouder worden een zorgvuldige voorbereiding De keuze om pleegouder te worden, is een ingrijpende stap. Een pleegouder is de opvoeder van een kind van een ander. Er komt een kind bij in het gezin of

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp.

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp. Perceel Pleegzorg 5a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Definitie pleegzorg Onder pleegzorg wordt verstaan: een voorziening voor hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders/gezin, waarbij tijdelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 279 Gezin boven tehuis Aanbevelingen om de positie van pleegzorg in Nederland te versterken en kinderen in de knel meer kans te geven om op

Nadere informatie

Inkoophandreiking Pleegzorg

Inkoophandreiking Pleegzorg Inkoophandreiking Pleegzorg Deze inkoophandreiking geeft informatie aan de gemeenten over de inhoud en inkoop van pleegzorg. Naast deze inkoophandreiking is er een modelovereenkomst en een programma van

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers Pleegzorg Informatie voor ouders/verzorgers Voor wie is pleegzorg bedoeld? Pleegzorg is een vervangende opvoedingssituatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar in een gezin. Uw kind woont tijdelijk in een pleeggezin,

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

Zorg voor een kind van familie of bekende

Zorg voor een kind van familie of bekende Zorg voor een kind van familie of bekende Netwerkpleegzorg Folder bestemd voor: netwerk pleegouders 0-18 jaar U neemt de zorg voor een kind van een familielid of bekende (tijdelijk) over. Dat noemen we

Nadere informatie

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg Procedure pleegzorg Er zijn twee manieren waarop aspirant pleegouders in contact kunnen komen met pleegzorg. Dit kan via bestandspleegzorg of via netwerkpleegzorg. Bestandspleegzorg Iemand die geïnteresseerd

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg 2016

Perceelbeschrijving Pleegzorg 2016 Perceelbeschrijving Pleegzorg 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Perceelbeschrijving Pleegzorg Pagina 1 van 6 Inhoud

Nadere informatie

Perspectief in Pleegzorg:

Perspectief in Pleegzorg: Perspectief in Pleegzorg: hoe lang zoekend en hoe snel biedend? Peter van den Bergh Pleegzorg Laatste 20 jaar populair Verdubbeling van het aantal plaatsingen Weinig onderzoek naar effectiviteit Veel retrospectief

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland:

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Perceelbeschrijving VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl)

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) C. Begeleiding (Christie en Albert) D. Behandeling (Rosèl) E. Verblijf Product

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Gezag. 1. Ouderlijk gezag en voogdij a. Ouderlijk gezag b. Voogdij

Hoofdstuk 3 Gezag. 1. Ouderlijk gezag en voogdij a. Ouderlijk gezag b. Voogdij Hoofdstuk 3 Gezag In dit hoofdstuk leest u wat gezag en voogdij inhoudt en wat dat betekent voor uw positie als pleegouder. De gezagsvorm heeft belangrijke gevolgen voor de verdeling van de verschillende

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s):

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s): PLEEGZORGCONTRACT De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin te bieden. Aan

Nadere informatie

Ouder van mijn ouders Van helpen en ondersteunen tot gedwongen hulp en gezagsbeëindiging. Nijkerk, Opstandingskerk. 25 mei 2016

Ouder van mijn ouders Van helpen en ondersteunen tot gedwongen hulp en gezagsbeëindiging. Nijkerk, Opstandingskerk. 25 mei 2016 Ouder van mijn ouders Van helpen en ondersteunen tot gedwongen hulp en gezagsbeëindiging Nijkerk, Opstandingskerk 25 mei 2016 Prof.mr. Paul Vlaardingerbroek Cijfers Jaarlijks worden ca. 119.000 kinderen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij JEUGDBESCHERMING NOORD Voogdij Als je ouders niet meer voor jou kunnen beslissen... Informatie voor jongeren Voogdij Als ouders kinderen krijgen, verwachten ze dat ze hun kinderen zelf gaan opvoeden. Totdat

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg. I. Aanpassing van kinderbeschermingswetgeving

Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg. I. Aanpassing van kinderbeschermingswetgeving Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg Toelichting: De aanbevelingen zijn bedoeld om op korte termijn effect te sorteren, maar zijn soms zo ingrijpend dat wetswijziging noodzakelijk is.

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Pleegzorg

Hoofdstuk 1 Pleegzorg Hoofdstuk 1 Pleegzorg Globaal zijn er twee manieren waarop u in contact komt met De Triangel en haar medewerkers: 1. Bestandpleegouder U maakt de keuze om pleegouder te worden en doorloopt het traject

Nadere informatie

Inhoud. Ten geleide 7

Inhoud. Ten geleide 7 Inhoud Ten geleide 7 1 Wat is pleegzorg? 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Hoe en wanneer wordt pleegzorg ingezet? 10 1.3 Wat is pleegzorg nu precies? 14 1.4 Gezag, inspraak en omgang 17 1.5 Uitleg aan (pleeg)kinderen

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

Q&A PLEEGZORG NEDERLAND SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL. Voor de nieuwe publiekscampagne 2015:

Q&A PLEEGZORG NEDERLAND SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL. Voor de nieuwe publiekscampagne 2015: Q&A PLEEGZORG NEDERLAND Voor de nieuwe publiekscampagne 2015: SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL INHOUD 1. DE CAMPAGNE: SUPERGEWONE MENSEN GEZOCHT 2. VRAGEN OVER DE LANDELIJKE CAMPAGNE 3. VOOR (POTENTIELE) PLEEGOUDERS

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij Versie 1.0 13 mei 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding In de wet staat dat minderjarigen altijd iemand moeten hebben die gezag over hen heeft. Dit gezag ligt in principe bij de ouders van de minderjarige.

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat SGJ Christelijke Jeugdzorg wil er met professionele jeugdzorg aan bijdragen dat kwetsbare kinderen en jongeren zich positief

Nadere informatie

Pleegzorg doe je samen

Pleegzorg doe je samen Kinderen mogen opgroeien in een gezin Pleegzorg doe je samen Kinderen hebben het recht om op te groeien in een gezin. Lukt dat niet thuis, dan komt een pleeggezin het meest in de buurt van de gewone leefwereld

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Informatie. voor pleegouders. Horizon Pleegzorg Bureau Zorg & Onderwijs Horizon Pleegzorg - Bureau Zorg & Onderwijs 1

Informatie. voor pleegouders. Horizon Pleegzorg Bureau Zorg & Onderwijs Horizon Pleegzorg - Bureau Zorg & Onderwijs 1 Vrienden van u zijn enthousiast geworden over uw pleegzorgverhalen en willen ook pleegouder worden. Maar hoe moeten zij zich ook al weer aanmelden? En welke vorm van pleegzorg zou bij hen passen? Weet

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Hulpverlening Lijn5 LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Daarnaast geeft Lijn5 ook advies en consultatie aan bijvoorbeeld een

Nadere informatie

In overleg met de toeleider worden noodzaak en vorm van overbruggingszorg besproken en indien nodig- gerealiseerd.

In overleg met de toeleider worden noodzaak en vorm van overbruggingszorg besproken en indien nodig- gerealiseerd. Programma van Eisen A. Raamwerk Programma van Eisen Functie Pleegzorg Levering van de zorg 1. Termijn Na aanmelding bij de pleegzorgaanbieder wordt direct gestart met het plaatsingsproces, hetzij binnen

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Risico-indicatoren pleegzorg

Risico-indicatoren pleegzorg Risico-indicatoren pleegzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Ontwikkeling risico-indicatoren pleegzorg... 5 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten... 7 Hoofdstuk 3 Risicomodel...

Nadere informatie

PLEEGOUDER WORDEN BIJ ENTREA: SELECTIE EN VOORBEREIDING

PLEEGOUDER WORDEN BIJ ENTREA: SELECTIE EN VOORBEREIDING PLEEGOUDER WORDEN BIJ ENTREA: SELECTIE EN VOORBEREIDING informatie voor (nieuwe) pleeggezinnen Welkom! Entrea is blij met uw belangstelling voor het pleegouderschap en u staat voor de keus om u als pleeggezin

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

Baby s die veel huilen Informatie voor ouders

Baby s die veel huilen Informatie voor ouders Baby s die veel huilen Informatie voor ouders Albert Schweitzer ziekenhuis november 2014 pavo 1177 Inleiding Als uw baby veel huilt gaat u van alles proberen om de oorzaak te vinden. Zeker als uw baby

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk Informatie voor professionals Crisisopvanggroep de Uitwijk Wat biedt de Uitwijk? De Uitwijk is een crisisopvanggroep van Trias voor zes tot tien kinderen/ jongeren. Het gaat om normaal begaafde jongens

Nadere informatie

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T Toelichting aanhef Contract en pleegouder(s) Het voorlopige pleegzorgcontract is een overeenkomst tussen de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal zijn dit je ouders. Zij zorgen voor een huis, voor

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND Hulpverlening Lijn5 LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND Informatie voor ouders en verzorgers van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Kom verder! www.ln5.nl standelijke

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u een Pleegwijzer aan van de William Schrikker Pleegzorg. De Pleegwijzer bestaat uit drie delen:

Bij deze bieden wij u een Pleegwijzer aan van de William Schrikker Pleegzorg. De Pleegwijzer bestaat uit drie delen: 0410 Pleegw inhoud corr_ 12/04 titel jeugdreclas 19-5-10 9:29 Pagina 1 Voorwoord Beste pleegouders, Bij deze bieden wij u een Pleegwijzer aan van de William Schrikker Pleegzorg. De Pleegwijzer bestaat

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP Richtlijn / info voor ouders Uithuisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, BPSW en NIP Inleiding Een kind opvoeden is niet makkelijk. Zo kan het zijn dat uw kind meer of andere zorg nodig

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 1. Inleiding

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 1. Inleiding De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Nieuwe ontwikkelingen pleegzorg 1

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2

0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2 0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2 Uw kind uithuis geplaatst? Wat u moet weten! Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 Van de William Schrikker

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben zij een veilig thuis.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Verhuizen

Hoofdstuk 9 Verhuizen Hoofdstuk 9 Verhuizen Verhuizen doet een pleegkind meestal meerdere keren in zijn leven. Om u meer inzicht en houvast te geven in hetgeen uw pleegkind ervaart en meemaakt, hebben wij dit hoofdstuk gemaakt.

Nadere informatie

Thuisbegeleiding: Een praktische vorm van begeleiding

Thuisbegeleiding: Een praktische vorm van begeleiding Een praktische vorm van begeleiding Thuiszorg Thuisbegeleiding: 1 Thuisbegeleiding: Een praktische vorm van begeleiding Soms kunnen mensen hun problemen niet alleen aan 2 In deze folder Thuisbegeleiding

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders

Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - s 07-12-2015 Colofon Tekst: Aan de inhoud van deze richtlijn kunnen geen rechten worden ontleend. Ingangsdatum: Beschrijving van de uitgangspunten, samenwerking en

Nadere informatie

Aantal respondenten ingedeeld naar type zorg

Aantal respondenten ingedeeld naar type zorg Pleegoudertevredenheidsonderzoek 2014 1. Inleiding Om de tevredenheid binnen pleegzorg te meten is het belangrijk om regelmatig cliënttevredenheidsonderzoeken onder de pleegouders en pleegkinderen te houden.

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VG&O 0-3 VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VERSIE VOOR PLEEGOUDERS VAN JEUGDIGEN VAN 0 T/M 3 JAAR NAAM JEUGDIGE: GEBOORTEDATUM: GESLACHT: INVULDATUM: MEETMOMENT: DEZE VRAGENLIJST IS INGEVULD DOOR: MAN PLEEGMOEDER

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN OVER GELD EN ZO... Over geld en zo Praten over geld is belangrijk, ook al is dat niet altijd even vanzelfsprekend. Als pleeggezin van Entrea krijgt u te maken met regelingen

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie