1 van :47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 van :47"

Transcriptie

1 1 van : Jurisprudentie Wegvervoer Arbeidstijden Jurisprudentie Arbeidstijden UITSPRAAKDATUM: ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) van 29 april 2010, Zaak nr. C-124/09 trefwoorden: Prejudiciële verwijzing Verordeningen (EEG) nrs. 3820/85 en 3821/85 Wegvervoer Registratieplicht Rusttijden en andere werktijden Tijd besteed om te reizen naar plaats waar met controleapparaat uitgerust voertuig wordt overgenomen Begrip exploitatiecentrum betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Raad van State (Nederland) bij beslissing van 25 maart 2009, ingekomen bij het Hof op 3 april 2009, in de procedure Smit Reizen BV tegen Minister van Verkeer en Waterstaat, wijst HET HOF (Derde kamer), samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis, J. Malenovský en T. von Danwitz (rapporteur), rechters, advocaat-generaal: Y. Bot, griffier: M.-A. Gaudissart, hoofd van administratieve eenheid, gelet op de schriftelijke behandeling en na de terechtzitting op 28 januari 2010, gelet op de opmerkingen van: Smit Reizen BV, vertegenwoordigd door P. Mommers, advocaat, de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door C. Wissels, B. Koopman en Y. de Vries als gemachtigden, de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door M. Russo, avvocato dello Stato, de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Seeboruth als gemachtigde, de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Roels en N. Yerrell als gemachtigden, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudicie le beslissing heeft betrekking op de uitlegging van het begrip exploitatiecentrum in de punten 21 en volgende van het arrest van 18 januari 2001, Skills Motor Coaches e.a. (C-297/99, Jurispr. blz. I-573), en van artikel 1, punt 5, van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (PB L 370, blz. 1). 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geschil tussen Smit Reizen BV (hierna: Smit Reizen ) en de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: Minister ), over een geldboete die aan eerstgenoemde is opgelegd wegens overtreding van de voorschriften inzake de rusttijden van de bestuurders. Toepasselijke bepalingen Het recht van de Unie

2 2 van :47 Verordening nr. 3820/85 3 In de eerste overweging van de considerans van verordening nr. 3820/85 wordt verklaard: dat de communautaire voorschriften van sociale aard in de sector wegvervoer moeten leiden tot harmonisatie van de concurrentievoorwaarden in de bedrijfstak van het [vervoer over land], met name in de sector wegvervoer, alsmede tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de verkeersveiligheid; dat de vooruitgang die op deze terreinen is geboekt moet worden gevrijwaard en bevorderd; dat het echter noodzakelijk is de huidige bepalingen van genoemde verordening te versoepelen, zonder dat dit ten koste gaat van de beoogde doelstellingen. 4 Volgens de vijftiende overweging van de considerans van dezelfde verordening lijkt het, om het beheer van de vervoersondernemingen te vergemakkelijken en tegelijk bij te dragen tot de sociale vooruitgang, dienstig de dagelijkse rijtijd te verlengen en tegelijk de rijtijd per tijdvak van twee weken te verkorten. 5 Artikel 1 van deze verordening bepaalt: In deze verordening wordt verstaan onder: 3. bestuurder : iedere persoon die het voertuig bestuurt, zelfs gedurende een korte periode, of die zich in het voertuig bevindt om het in voorkomende gevallen te kunnen besturen; 5. rusttijd : ieder ononderbroken tijdvak van ten minste een uur waarin de bestuurder vrij over zijn tijd kan beschikken; 6 Artikel 8 van verordening nr. 3820/85, dat deel uitmaakt van afdeling V, Onderbrekingen en rusttijden, bepaalt: 1. In elke periode van 24 uur geniet de bestuurder een dagelijkse rusttijd van ten minste 11 achtereenvolgende uren; deze rusttijd zou maximaal 3 maal per week kunnen worden bekort tot een minimum van 9 achtereenvolgende uren, mits voor het eind van de volgende week ter compensatie een even lange rusttijd wordt verleend. Op dagen dat de rusttijd niet overeenkomstig de eerste alinea wordt bekort, mag deze worden genomen in twee of drie afzonderlijke perioden tijdens de periode van 24 uur, waarbij één van die perioden ten minste acht achtereenvolgende uren moet bedragen. In dat geval wordt de minimumduur van de rusttijd op 12 uur gebracht. 2. Tijdens elke periode van 30 uur waarin het voertuig wordt bemand door ten minste twee bestuurders, moeten dezen elk een dagelijkse rusttijd van ten minste acht achtereenvolgende uren genieten. 3. In de loop van elke week moet één van de in lid 1 en lid 2 bedoelde rusttijden, uit hoofde van een wekelijkse rusttijd, worden gebracht op een totaal van 45 achtereenvolgende uren. Deze rusttijd mag worden ingekort tot een minimum van 36 achtereenvolgende uren indien hij in de gebruikelijke standplaats van het voertuig dan wel in de standplaats van de bestuurder wordt genoten, of tot ten minste 24 achtereenvolgende uren indien hij buiten deze plaatsen wordt genomen. Verkortingen worden gecompenseerd door een even grote rusttijd die aaneengesloten wordt genomen vóór het einde van de derde week die volgt op de betrokken week. 6. Rusttijd ter compensatie van de inkorting van de dagelijkse en/of wekelijkse rusttijden, moet bij een andere rusttijd van ten minste acht uur worden gevoegd en moet, op verzoek van de betrokkene, worden toegestaan op de plaats waar het voertuig geparkeerd is of in de standplaats van de bestuurder. 7. De dagelijkse rusttijd mag in een voertuig worden doorgebracht, mits het voertuig een slaapbank bevat en stilstaat. Verordening (EEG) nr. 3821/85 7 Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (PB L 370, blz. 8), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 432/2004 van de Commissie van 5 maart 2004 (PB L 71, blz. 3; hierna: verordening nr. 3821/85 ), bepaalt dat het toezicht op de naleving van de bepalingen van verordening nr. 3820/85 wordt gewaarborgd door het gebruik van een controleapparaat dat de in deze laatste verordening bedoelde tijdgroepen kan aangeven. 8 Volgens artikel 2 van verordening nr. 3821/85 zijn voor de toepassing van deze verordening de definities in artikel 1 van verordening nr. 3820/85 van toepassing. 9 Artikel 15, leden 2 en 3, van verordening nr. 3821/85 bepaalt: 2. De bestuurders moeten voor iedere dag dat zij rijden, registratiebladen of bestuurderskaarten gebruiken vanaf het tijdstip waarop zij het voertuig overnemen. Het registratieblad of [de] bestuurderskaart wordt niet vóór het einde van de dagelijkse werktijd uit het apparaat genomen, tenzij zulks anderszins is toegestaan. Geen registratieblad of bestuurderskaart mag worden gebruikt voor een langere periode dan die waarvoor dat bestemd is. 3. De bestuurders:

3 3 van :47 belasten zich met het bedienen van de schakelorganen met behulp waarvan de volgende te registreren tijden kunnen worden onderscheiden: a) onder het teken : de rijtijd; b) onder het teken : alle andere werktijden; c) onder het teken : de tijd dat de bestuurders beschikbaar zijn d) onder het teken : de werkonderbrekingen en de dagelijkse rusttijden. Nationale regeling 10 Het Arbeidstijdenbesluit vervoer (hierna: Atbv ) voert verordening nr. 3820/85 uit. Volgens artikel 2.5:1, vierde lid, in de versie ten tijde van de feiten in het hoofdgeding, handelt de bestuurder overeenkomstig de artikelen 8 en 9 van voormelde verordening. 11 Ingevolge artikel 8:1, eerste lid, Atbv levert het niet naleven van artikel 2.5:1, vierde lid, Atbv een beboetbaar feit op. Hoofdgeding en prejudiciële vragen 12 Smit Reizen exploiteert een touringcarbedrijf dat is gevestigd te Harderwijk. Zij verzorgt voor touroperator Solmar Tours zogenoemde buspendels naar Spanje, die vertrekken vanaf een op- en overstappunt te Maarheeze, op ongeveer twee uur rijden van Harderwijk. Solmar Tours is eigenaar van het terrein waarop zich genoemd opstappunt bevindt alsook van het op het terrein gelegen pand, waarvan Smit Reizen een gedeelte huurt. 13 Vanaf het terrein in Maarheeze vinden vier keer per week aankomsten en vertrekken van buspendels plaats. Op deze dagen is een medewerker van Smit Reizen aanwezig om het vertrek en de aankomst van de bussen te faciliteren. Zo verzorgt die medewerker de planning en de controle van de papieren van de bestuurders. In het door Smit Reizen gehuurde pand bevinden zich een kantine met koffieautomaat, een televisie, een toilet, een douchegelegenheid en slaapplaatsen voor de bestuurders alsook verschillende reserveattributen voor de touringcars. In het pand bevinden zich ook een deel van de administratie van Smit Reizen, zoals tachograafschijven, urenverantwoordingsstaten en rittenbladen, en kantooruitrusting. 14 Volgens de verwijzende rechter blijkt uit het dossier in het hoofdgeding dat de bestuurders ten tijde van de feiten zelf vanaf hun woonplaatsen Harderwijk respectievelijk Dronten naar het opstappunt te Maarheeze reden. Ter zitting voor die rechterlijke instantie zou de directeur van Smit Reizen evenwel hebben verklaard dat deze bestuurders met een busje naar het opstappunt werden gebracht. Vervolgens werd de touringcar, zijnde een voertuig waarin een tachograaf moest worden geïnstalleerd en gebruikt, door de twee bestuurders naar Spanje gereden. 15 Bij besluit van 14 juni 2006 heeft de Minister Smit Reizen een boete van EUR opgelegd op grond dat een aantal van haar werknemers de bij artikel 2.5:1, vierde lid, Atbv, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 2, van verordening 3820/85, voorgeschreven rusttijden niet in acht had genomen. Zij hadden namelijk niet de uren verantwoord die zij nodig hadden gehad om vanaf hun standplaats Harderwijk naar het op- en overstappunt Maarheeze te komen. Uit het arrest Skills Motor Coaches e.a., reeds aangehaald, zou volgen dat deze tijd dient te worden geregistreerd als werktijd, aangezien de vestiging te Maarheeze niet kan worden beschouwd als exploitatiecentrum van Smit Reizen. 16 Op 5 december 2006 heeft de Minister het bezwaar van Smit Reizen tegen zijn besluit van 14 juni 2006 ongegrond verklaard. 17 De Rechtbank Zutphen heeft bij vonnis van 9 april 2008 het door Smit Reizen ingestelde beroep gegrond verklaard, het besluit van 5 december 2006 houdende afwijzing van het bezwaar vernietigd en bepaald dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit evenwel geheel in stand bleven. Volgens de rechtbank is de Minister terecht tot de conclusie gekomen dat Smit Reizen artikel 2.5:1, vierde lid, Atbv heeft overtreden, zij het op onjuiste gronden. Voor de bepaling van de in artikel 8, lid 2, van verordening nr. 3820/85 bedoelde periode van 30 uur moet namelijk alle tijd worden meegerekend die bestuurders redelijkerwijs nodig hebben gehad om zich te begeven naar de plaats waar zij een met een tachograaf uitgerust voertuig overnemen om hun buspendel te beginnen, ongeacht of de plaats waar het met de tachograaf uitgeruste voertuig wordt overgenomen, al dan niet kan worden aangemerkt als een exploitatiecentrum. 18 Smit Reizen heeft bij de verwijzende rechter hoger beroep tegen dit vonnis ingesteld met het betoog dat de Rechtbank Zutphen een onjuiste uitlegging heeft gegeven aan het reeds aangehaalde arrest Skills Motor Coaches e.a. 19 Van oordeel dat voor de beslechting van het hoofdgeding het begrip exploitatiecentrum moet worden uitgelegd, heeft de Raad van State de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: 1) Hoe moet, tegen de achtergrond van artikel 1, aanhef en onder 5, van verordening [nr. 3820/85] en van artikel 15 van verordening [nr. 3821/85] het begrip?exploitatiecentrum, zoals vermeld in de overwegingen 21 en verder van het arrest van het Hof van Justitie van 18 januari 2001 in de zaak C-297/99, Skills Motor Coaches worden geïnterpreteerd? 2) Maakt het voor de beoordeling van de vraag of sprake is van rusttijd, zoals bedoeld in artikel 1, aanhef en onder 5, van verordening [nr. 3820/85] verschil of de betrokken bestuurder zelf naar een plaats rijdt waar hij een voertuig waarin een controleapparaat moet worden geïnstalleerd, zal overnemen, of dat hij door iemand anders daarheen wordt gereden? Beantwoording van de prejudiciële vragen De eerste vraag 20 Met haar eerste vraag wenst de verwijzende rechterlijke instantie in hoofdzaak te vernemen hoe de term exploitatiecentrum in de punten 21 en volgende van voormeld arrest Skills Motor Coaches e.a. moet worden uitgelegd wanneer voor de toepassing van het bepaalde in de verordeningen nrs. 3820/85 en 3821/85 de tijd moet worden gekwalificeerd voor het traject dat een bestuurder aflegt om zich van zijn woonplaats te begeven naar de plaats waar hij een met een controleapparaat uitgerust

4 4 van :47 voertuig overneemt. 21 Dienaangaande heeft het Hof in punt 23 van het reeds aangehaalde arrest Skills Motor Coaches e.a. verklaard dat een bestuurder die zich naar een bepaalde plaats begeeft die hem door zijn werkgever is aangeduid en niet het exploitatiecentrum van de onderneming is om er een voertuig over te nemen en te besturen, een verplichting tegenover zijn werkgever nakomt en tijdens dit traject dus niet vrij over zijn tijd beschikt. 22 In punt 35 van voormeld arrest Skills Motor Coaches e.a. heeft het Hof dan ook geoordeeld dat de tijd die de bestuurder nodig heeft om zich te verplaatsen teneinde een met een controleapparaat uitgerust voertuig over te nemen dat zich elders bevindt dan in zijn woonplaats of het exploitatiecentrum van de werkgever, moet worden geacht deel uit te maken van alle andere werktijden in de zin van artikel 15 van verordening nr. 3821/ Om de verwijzende rechterlijke instantie in staat te stellen te beoordelen of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde duur van het traject als werktijd in de zin van artikel 15 van verordening nr. 3821/85 in aanmerking moet worden genomen, moet bijgevolg het begrip exploitatiecentrum worden gepreciseerd. 24 Vóór alles zij opgemerkt dat, gelet op de doelstellingen van verordening nr. 3820/85 zoals uiteengezet in de eerste overweging van de considerans van deze laatste, bestaande onder meer in de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders en de verkeersveiligheid, bij de definitie van bedoeld begrip niet uitsluitend functionele criteria moeten worden gehanteerd die verband houden met de interne organisatie van de vervoersonderneming, maar eveneens rekening moet worden gehouden met criteria betreffende de persoon van de betrokken bestuurder. 25 Zoals om te beginnen de regering van het Verenigd Koninkrijk opmerkt, mag onder exploitatiecentrum niet worden verstaan de plaats waar de onderneming gevestigd is, daar deze laatste een plaats kan zijn die geen verband houdt met het dagelijks beheer van de vervoersdiensten en waarnaar de bestuurder zich slechts bij hoge uitzondering begeeft. 26 Een te ruime uitlegging van voormeld begrip zou voorts indruisen tegen de ratio legis van verordening nr. 3820/85, inzonderheid het doel, de verkeersveiligheid te verbeteren. Derhalve moet ook een definitie worden uitgesloten volgens welke ieder punt waar de vervoerde personen aankomen of vertrekken of iedere aan de vervoersonderneming toebehorende stelplaats voor touringcars als exploitatiecentrum zou kunnen worden beschouwd. 27 Zoals de Nederlandse regering ter terechtzitting heeft verklaard, moet onder exploitatiecentrum daarentegen worden verstaan de plaats waarnaar de bestuurder zich regelmatig in de normale uitoefening van zijn werkzaamheden begeeft om een met een controleapparaat uitgerust voertuig over te nemen en te besturen. 28 Artikel 8 van verordening nr. 3820/85 gebruikt in de leden 3 en 6 de uitdrukking standplaats van de bestuurder om die plaats aan te duiden. 29 Tot slot moet, voor de precieze bepaling van het exploitatiecentrum waaraan een bestuurder normaal verbonden is, de plaats in aanmerking worden genomen waaraan de bestuurder concreet verbonden is, te weten de plaats van waaruit hij in het kader van de normale verrichting van zijn werkzaamheden en niet op bijzondere instructies van zijn werkgever, regelmatig zijn dienst opneemt en waarnaar hij aan het einde daarvan terugkeert. In dat verband kan een contractuele clausule aangaande de plaats waar de bestuurder werkzaam is een aanwijzing vormen voor de bepaling van deze plaats. 30 In het hoofdgeding zal de verwijzende rechter gelet op alle feitelijke omstandigheden van de bij hem aanhangig gemaakte zaak moeten beoordelen aan welke plaats de betrokken bestuurders normaal verbonden zijn. 31 Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat onder het begrip exploitatiecentrum in de punten 21 en volgende van het reeds aangehaalde arrest Skills Motor Coaches e.a. moet worden verstaan de plaats waaraan de bestuurder concreet verbonden is, te weten de installatie van de vervoersonderneming van waaruit hij in het kader van de normale verrichting van zijn werkzaamheden en niet op bijzondere instructies van zijn werkgever, regelmatig zijn dienst opneemt en waarnaar hij aan het einde daarvan terugkeert. De tweede vraag 32 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in hoofdzaak te vernemen of het feit dat de bestuurder zelf naar de plaats rijdt waar hij een met een controleapparaat uitgerust voertuig moet overnemen of daarentegen naar die plaats wordt gereden, relevant is voor de vraag hoe de tijd van het traject gelet op het begrip rusttijd in de zin van artikel 1, punt 5, van verordening nr. 3820/85 moet worden gekwalificeerd. 33 Dienaangaande moet om te beginnen worden opgemerkt dat een bestuurder op grond van artikel 8, lid 7, van verordening nr. 3895/20 zijn dagelijkse rusttijd in een voertuig mag doorbrengen, mits het voertuig een slaapbank bevat en stilstaat. Deze bepaling sluit dus uit dat een bestuurder zijn rusttijd kan nemen in een door een ander bestuurd voertuig. 34 Voorts zou het indruisen tegen de nagestreefde verkeersveiligheid, het door de verwijzende rechter in zijn tweede vraag bedoelde onderscheid aan te leggen. De in punt 25 van het reeds aangehaalde arrest Skills Motor Coaches e.a. bedoelde vermoeidheid van de bestuurder, die de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen, kan immers intreden ongeacht de vraag of de bestuurder van het voertuig dat zich naar de plaats begeeft waar het met een controleapparaat uitgerust voertuig wordt overgenomen, al dan niet tevens de persoon is die bij aankomst dit laatste voertuig zal moeten besturen. Zoals de Italiaanse regering heeft opgemerkt, kan die vermoeidheid het gevolg zijn, niet alleen van het besturen van een voertuig, maar ook van de omstandigheden waarin de verplaatsing geschiedt, zoals de duur ervan, de vertrektijd of de verkeerssituatie, en bijgevolg ook intreden bij de passagier.

5 5 van :47 35 Gelet op het voorgaande moet op de tweede vraag dus worden geantwoord dat het feit dat de betrokken bestuurder zelf naar de plaats rijdt waar hij een met een controleapparaat uitgerust voertuig moet overnemen of daarentegen naar die plaats wordt gereden, irrelevant is voor de vraag hoe de tijd van het traject gelet op het begrip rusttijd in de zin van artikel 1, punt 5, van verordening nr. 3820/85 moet worden gekwalificeerd. Kosten 36 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: 1 Onder het begrip exploitatiecentrum in de punten 21 en volgende van het arrest van 18 januari 2001, Skills Motor Coaches e.a. (C-297/99), moet worden verstaan de plaats waaraan de bestuurder concreet verbonden is, te weten de installatie van de vervoersonderneming van waaruit hij in het kader van de normale verrichting van zijn werkzaamheden en niet op bijzondere instructies van zijn werkgever, regelmatig zijn dienst opneemt en waarnaar hij aan het einde daarvan terugkeert. 2 Het feit dat de betrokken bestuurder zelf naar de plaats rijdt waar hij een met een controleapparaat uitgerust voertuig moet overnemen of daarentegen naar die plaats wordt gereden, is irrelevant voor de vraag hoe de tijd van het traject moet worden gekwalificeerd gelet op het begrip rusttijd in de zin van artikel 1, punt 5, van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer. Gerelateerde items

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 200803652/1. Datum uitspraak: 25 maart 2009 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Verwijzingsuitspraak op het hoger beroep van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smit Reizen B.V., gevestigd

Nadere informatie

1 van 6 20/11/2008 16:10 Beheerd door Avis het juridique Publicatiebureau important 61999J0297 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 18 januari 2001. - Strafzaak tegen Skills Motor Coaches Ltd, B.J. Farmer,

Nadere informatie

Samenvatting van het arrest

Samenvatting van het arrest 1 van 7 20/11/2008 14:41 Zaak C 128/04 Strafzaak tegen Annic Andréa Raemdonck en Raemdonck-Janssens BVBA (verzoek van de Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde om een prejudiciële beslissing) Wegvervoer

Nadere informatie

http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:61992...

http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:61992... 1 van 5 20/11/2008 15:07 Beheerd door Avis het juridique Publicatiebureau important 61992J0394 ARREST VAN HET HOF (ZESDE KAMER) VAN 9 JUNI 1994. - STRAFZAAK TEGEN MARC MICHIELSEN EN GEYBELS TRANSPORT SERVICE

Nadere informatie

1 van 5 20/11/2008 15:04 Beheerd door Avis het juridique Publicatiebureau important 61992J0313 ARREST VAN HET HOF (ZESDE KAMER) VAN 2 JUNI 1994. - STRAFZAAK TEGEN VAN SWIETEN BV. - VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 SEPTEMBER 1987. BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK TEGEN J. A. DE RIJKE. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING,

Nadere informatie

ZVK. ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 23 november 2006*

ZVK. ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 23 november 2006* ZVK ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 23 november 2006* In zaak C-300/05, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland)

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989*

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989* SKATTEMINISTERIET / HENRIKSEN ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989* In zaak 173/88, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van het Højesteret, in het aldaar aanhangig

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 21 oktober 2010 (*)

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 21 oktober 2010 (*) ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 21 oktober 2010 (*) Sociale politiek Overgang van ondernemingen Richtlijn 2001/23/EG Behoud van rechten van werknemers Concern waarvan werknemers in dienst zijn van werkgevervennootschap

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 7 november 2013 (*)

ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 7 november 2013 (*) ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 7 november 2013 (*) Rechtsbijstandverzekering Richtlijn 87/344/EEG Artikel 4, lid 1 Vrije advocaatkeuze door verzekeringnemer Beding in algemene voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer)

ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) NL ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) ARREST VAN 7. 11. 2013 ZAAK C-442/12 7 november 2013 * Rechtsbijstandverzekering Richtlijn 87/344/EEG Artikel 4, lid 1 Vrije advocaatkeuze door verzekeringnemer Beding

Nadere informatie

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Sedert 11 april 2007 zijn nieuwe regels van toepassing m.b.t. de rij- en rusttijden voor het wegvervoer (Koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van

Nadere informatie

Jurisprudentie van het Hof van Justitie 1995 bladzijden I-3551

Jurisprudentie van het Hof van Justitie 1995 bladzijden I-3551 Jurisprudentie van het Hof van Justitie 1995 bladzijden I-3551 ARREST VAN HET HOF (VIJFDE KAMER) VAN 26 OKTOBER 1995. S. E. KLAUS TEGEN BESTUUR VAN DE NIEUWE ALGEMENE BEDRIJFSVERENIGING. VERZOEK OM EEN

Nadere informatie

(verzoek van het VAT and Duties Tribunal, Manchester, om een prejudiciële beslissing)

(verzoek van het VAT and Duties Tribunal, Manchester, om een prejudiciële beslissing) Downloaded via the EU tax law app / web Zaak C?40/09 Astra Zeneca UK Ltd tegen Commissioners for Her Majesty s Revenue and Customs (verzoek van het VAT and Duties Tribunal, Manchester, om een prejudiciële

Nadere informatie

Bureau Bestuurlijke Boete

Bureau Bestuurlijke Boete Boetecatalogus (inwerkingtreding 1 maart 2006) Boetecatalogus Nummering diverse wetgevingen: A. Arbeidstijdenwet B. Arbeidstijden besluit vervoer Nummer Wet Artikel Verwijzing naar Omschrijving artikel

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 25 oktober 2012 (*)

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 25 oktober 2012 (*) ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 25 oktober 2012 (*) Btw Richtlijn 2006/112/EG Artikelen 306-310 Bijzondere regeling voor reisbureaus Vervoerdienst die door reisbureau handelend in eigen naam wordt verricht

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 30 juni 2011 (*)

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 30 juni 2011 (*) ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 30 juni 2011 (*) Richtlijn 92/100/EEG Auteursrechten en naburige rechten Openbare uitlening Vergoeding van auteurs Passend inkomen In zaak C-271/10, betreffende een verzoek

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 27 september 2012 (*)

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 27 september 2012 (*) ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 27 september 2012 (*) Btw Vrijstelling van verhuur van onroerend goed Verhuur van commerciële ruimten Aan deze verhuur verbonden diensten Kwalificatie van handeling voor

Nadere informatie

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van de Arbeidsrechtbank te Brussel, in het aldaar aanhangig geding tussen

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van de Arbeidsrechtbank te Brussel, in het aldaar aanhangig geding tussen JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1991 BLADZIJDEN I-1401 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 20 MAART 1991. ERMINIA CASSAMALI TEGEN OFFICE NATIONAL DES PENSIONS. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING: TRIBUNAL

Nadere informatie

Bureau Bestuurlijke Boete

Bureau Bestuurlijke Boete Boetecatalogus Nummering diverse wetgevingen: Deze kleur = artikel tegen chauffeur A. Arbeidstijdenwet Deze kleur = artikel tegen chauffeur/werkgever B. Arbeidstijden besluit vervoer Nummer Wet Art. Verwijzing

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 27 januari 2000 *

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 27 januari 2000 * ARREST VAN 27. 1. 2000 ZAAK C-8/98 ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 27 januari 2000 * In zaak C-8/98, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens het Protocol van 3 juni 1971 betreffende de uitlegging

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 8 november 2012 (*)

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 8 november 2012 (*) ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 8 november 2012 (*) Zesde btw-richtlijn Artikel 17, lid 5, derde alinea Recht op aftrek van voorbelasting Goederen en diensten die zowel voor belastbare als voor vrijgestelde

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 26 november 2009 (*)

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 26 november 2009 (*) ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 26 november 2009 (*) Sociale zekerheid van migrerende werknemers Kinderbijslag Weigering Staatsburger die met kind in andere lidstaat is gevestigd terwijl vader van kind

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 22.6.2011

BESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 22.6.2011 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.6.2011 C(2011) 3964 definitief BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 22.6.2011 waarbij België wordt gemachtigd een uitzondering toe te staan op de toepassing van artikel 8 van Verordening

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Vertaling C-330/17-1 Zaak C-330/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 2 juni 2017 Verwijzende rechter: Bundesgerichtshof (Duitsland) Datum

Nadere informatie

61995J0167. Trefwoorden. Samenvatting. Downloaded via the EU tax law app / web

61995J0167. Trefwoorden. Samenvatting. Downloaded via the EU tax law app / web Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61995J0167 - NL Avis juridique important 61995J0167 Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 6 maart 1997. - Maatschap

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV,

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV, ARREST VAN HET HOF (Tiende kamer) 7 april 2016 (*) Prejudiciële verwijzing Rechtsbijstandverzekering Richtlijn 87/344/EEG Artikel 4, lid 1 Vrije keuze van advocaat door de verzekeringnemer Gerechtelijke

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 19 november 2009 (*)

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 19 november 2009 (*) ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 19 november 2009 (*) Zesde btw-richtlijn Uitlegging van artikelen 13, B, sub g, en 4, lid 3, sub a Levering van terrein met gedeeltelijk gesloopt gebouw, op plaats waarvan

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 13 december 2001 *

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 13 december 2001 * ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 13 december 2001 * In zaak C-206/00, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (Frankrijk), in

Nadere informatie

De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via

De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per  over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 17 september 2014 (*) Prejudiciële verwijzing Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde Richtlijn 2006/112/EG Btw-groep Interne facturering voor

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 7 juni 2007 (*)

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 7 juni 2007 (*) BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING Op de informatie op deze site is verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 18/09/2015

Datum van inontvangstneming : 18/09/2015 Datum van inontvangstneming : 18/09/2015 Vertaling C-245/15-1 Datum van indiening: 28 mei 2015 Verwijzende rechter: Zaak C-245/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Judecătoria Balş (Roemenië) Datum

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/WTZ/2002/13517

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/WTZ/2002/13517 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 3 april 2008 (*)

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 3 april 2008 (*) ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 3 april 2008 (*) Ouderdomsverzekering Werknemer die onderdaan is van lidstaat Socialezekerheidspremies Verschillende tijdvakken Verschillende lidstaten Berekening van

Nadere informatie

Hof van Justitie van de Europese Unie 06-04-2006, BJN 101962, (FNV/Staat)

Hof van Justitie van de Europese Unie 06-04-2006, BJN 101962, (FNV/Staat) UJA-Nummer Instantie UJA_101962 Hof van Justitie van de Europese Unie datum 06-04-2006 wetsartikelen art. 7 Richtlijn 93/104/EG; Art. 7:634 BW; art. 7:640 BW Hof van Justitie van de Europese Unie 06-04-2006,

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 20 juni 2013 (*)

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 20 juni 2013 (*) Page 1 of 7 ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 20 juni 2013 (*) Zesde btw-richtlijn Artikel 4, leden 1 en 2 Begrip economische activiteiten Aftrek van voorbelasting Exploitatie van fotovoltaïsche installatie

Nadere informatie

Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten)

Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten) (Tekst geldend op: 23-12-2010) Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten) De Minister van Verkeer en Waterstaat en de

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN HET GERECHT (Vijfde kamer) 5 juli 1993 *

BESCHIKKING VAN HET GERECHT (Vijfde kamer) 5 juli 1993 * BESCHIKKING VAN 5. 7.1993 ΖΑΛΚ T-S4/91 DEP komst van een advocaat soms zijn nut hebben voor het verloop van de precontentieuze procedure, toch zijn de honoraria voor de in de precontentieuze fase verrichte

Nadere informatie

NIEUWE VERORDENING 561/2006

NIEUWE VERORDENING 561/2006 NIEUWE VERORDENING 561/2006 Op 11 april 2007 treden de bepalingen van verordening (EG) 561/2006 inzake de rij- en rusttijden in het wegvervoer in werking. De bepalingen inzake rij- en rusttijden van deze

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 1 juli 2004 (1)

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 1 juli 2004 (1) BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING Op de informatie op deze site is verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. ARREST VAN HET HOF (Eerste

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROE:2009:BK4400

ECLI:NL:RBROE:2009:BK4400 ECLI:NL:RBROE:2009:BK4400 Instantie Rechtbank Roermond Datum uitspraak 24-11-2009 Datum publicatie 25-11-2009 Zaaknummer 09/545 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 29/45 RICHTLIJNEN

Publicatieblad van de Europese Unie L 29/45 RICHTLIJNEN 31.1.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 29/45 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2009/5/EG VAN DE COMMISSIE van 30 januari 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 26 april 2012 (*)

ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 26 april 2012 (*) ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 26 april 2012 (*) BTW Richtlijn 2006/112/EG Vrijstellingen Artikel 151, lid 1, sub c, Ontmanteling van verouderde schepen van Amerikaanse marine op grondgebied van lidstaat

Nadere informatie

Jurisprudentie. ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 7 juni 2012 *

Jurisprudentie. ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 7 juni 2012 * Jurisprudentie ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 7 juni 2012 * Sociale zekerheid van migrerende werknemers Toepasselijke wetgeving Werknemer met Nederlandse nationaliteit die buiten grondgebied van Europese

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Vertaling C-690/15-1 Zaak C-690/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 december 2015 Verwijzende rechter: Cour administrative d appel

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Negende kamer) 12 maart 2015 (*)

ARREST VAN HET HOF (Negende kamer) 12 maart 2015 (*) ARREST VAN HET HOF (Negende kamer) 12 maart 2015 (*) Prejudiciële verwijzing Btw Richtlijn 2006/112/EG Artikel 132, lid 1, onder g) Vrijstelling voor diensten welke nauw samenhangen met maatschappelijk

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/08/2014

Datum van inontvangstneming : 07/08/2014 Datum van inontvangstneming : 07/08/2014 Vertaling C-334/14-1 Zaak C-334/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 juli 2014 Verwijzende rechter: Hof van beroep te Bergen (België)

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF 30 juni 1998 (1)

ARREST VAN HET HOF 30 juni 1998 (1) BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING Op de informatie op deze site is verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. ARREST VAN HET HOF 30 juni

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 13 juli 2006*

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 13 juli 2006* ROCHE NEDERLAND E.A. ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 13 juli 2006* In zaak C-539/03, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens het protocol van 3 juni 1971 betreffende de uitlegging

Nadere informatie

Recht op vrije advocaatkeuze rechtsbijstandsverzekering

Recht op vrije advocaatkeuze rechtsbijstandsverzekering Regelingen en voorzieningen CODE 5.3.5.35 Recht op vrije advocaatkeuze rechtsbijstandsverzekering jurisprudentie bronnen Advocatenblad.nl, 7.11.2013 Nieuwsbericht Verbond van Verzekeraars, 7.11.2013, www.verzekeraars.nl

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/01/2014

Datum van inontvangstneming : 31/01/2014 Datum van inontvangstneming : 31/01/2014 Vertaling C-680/13-1 Zaak C-680/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 december 2013 Verwijzende rechter: Landgericht Frankfurt am Main

Nadere informatie

Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en

Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en VW, SZW Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Wettelijke grondslag: Arbeidstijdenwet, artikelen 10:5 en 10:7 Status: bekendmaking van wijziging en aanvulling

Nadere informatie

(" ZIEKTEVERZEKERING VOOR BEJAARDEN "). (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR DE NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER TE LONDEN).

( ZIEKTEVERZEKERING VOOR BEJAARDEN ). (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR DE NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER TE LONDEN). ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 APRIL 1980. UNA COONAN TEGEN INSURANCE OFFICER. (" ZIEKTEVERZEKERING VOOR BEJAARDEN "). (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR DE NATIONAL INSURANCE

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/04/2016

Datum van inontvangstneming : 26/04/2016 Datum van inontvangstneming : 26/04/2016 Vertaling C-161/16-1 Datum van indiening: Zaak C-161/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing 21 maart 2016 Verwijzende rechter: Attunda tingsrätt / Zweden Datum

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2012:BW4490, Meerdere afhandelingswijzen

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2012:BW4490, Meerdere afhandelingswijzen ECLI:NL:RVS:2013:432 Instantie Raad van State Datum uitspraak 24-07-2013 Datum publicatie 24-07-2013 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201206123/1/A2 Eerste

Nadere informatie

SOCIALE WETGEVING MET BETREKKING TOT HET WEGVERVOER Verordening (EG) nr. 561/2006, Richtlijn 2006/22/EG, Verordening (EEG) nr. 3821/85 RICHTSNOER 1

SOCIALE WETGEVING MET BETREKKING TOT HET WEGVERVOER Verordening (EG) nr. 561/2006, Richtlijn 2006/22/EG, Verordening (EEG) nr. 3821/85 RICHTSNOER 1 RICHTSNOER 1 Onderwerp: Uitzonderlijke afwijking van de minimumrusttijden en maximumrijtijden, teneinde een geschikte stopplaats te vinden. Artikel: 12 van Verordening (EG) nr. 561/2006 Procedure: Artikel

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 19 december 2013 (*)

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 19 december 2013 (*) ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 19 december 2013 (*) Fiscale bepalingen Btw Richtlijn 2006/112/EG Vrijstellingen Artikel 132, lid 1, sub m Diensten die nauw samenhangen met beoefening van sport Toegang

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 15-06-2009 Datum publicatie 06-07-2009 Zaaknummer AWB 08/5874 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2017:1997

ECLI:NL:RVS:2017:1997 ECLI:NL:RVS:2017:1997 Instantie Raad van State Datum uitspraak 26-07-2017 Datum publicatie 26-07-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201604542/1/A1 Eerste

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07001324 200608064/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, appellant, tegen

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07000557 200606955/1. Datum uitspraak: 21 maart 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma A., gevestigd te Honselersdijk, appellante, tegen

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BY2512

ECLI:NL:RVS:2012:BY2512 ECLI:NL:RVS:2012:BY2512 Instantie Raad van State Datum uitspraak 07-11-2012 Datum publicatie 07-11-2012 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201203945/1/A2 Eerste

Nadere informatie

ZAAK NO. 143/79. Eiser Margaret Walsh. Gedaagde National Insurance Officer

ZAAK NO. 143/79. Eiser Margaret Walsh. Gedaagde National Insurance Officer ARREST VAN HET HOF (TWEEDE KAMER) VAN 22 MEI 1980. MARGARET WALSH TEGEN NATIONAL INSURANCE OFFICER. ("SOCIALE ZEKERHEID - MOEDERSCHAPSUITKERINGEN"). (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 22-02-2011 Datum publicatie 06-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 10-504 AOW Bestuursrecht

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 9 juli 1992 *

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 9 juli 1992 * K" LINE AIR SERVICE EUROPE ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 9 juli 1992 * In zaak C-131/91, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel,

Nadere informatie

InfoCuria Jurisprudentie van het Hof van Justitie. Nederlands (nl) Welkom > Zoekformulier > Lijst van de resultaten > Documenten

InfoCuria Jurisprudentie van het Hof van Justitie. Nederlands (nl) Welkom > Zoekformulier > Lijst van de resultaten > Documenten InfoCuria Jurisprudentie van het Hof van Justitie Nederlands (nl) Welkom > Zoekformulier > Lijst van de resultaten > Documenten Taal van het document : Nederlands ECLI:EU:C:2016:334 ARREST VAN HET HOF

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 28 oktober 1992 *

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 28 oktober 1992 * ARREST VAN 28. 10. 1992 ZAAK C-219/91 ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 28 oktober 1992 * In zaak C-219/91, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van de Arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 27/10/2015

Datum van inontvangstneming : 27/10/2015 Datum van inontvangstneming : 27/10/2015 Vertaling C-513/15-1 Zaak C-513/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 25 september 2015 Verwijzende rechter: Lietuvos vyriausiasis administracinis

Nadere informatie

nota Handhavingsbeleid ATB-v

nota Handhavingsbeleid ATB-v 1 - nota Handhavingsbeleid ATB-v Europalaan 40 Utrecht Postbus 1511 3500 BM Utrecht T 070 456 41 31 F 070 456 41 99 www.ivw.nl Contactpersoon A.J. Cornelisse T 06 557 44 686 adriaan.cornelisse@ivw.nl 8

Nadere informatie

Regeling tachograafkaarten

Regeling tachograafkaarten Geldend van 02-03-2016 t/m heden Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten () De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken

Nadere informatie

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T Rolnummer 5726 Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580 ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580 Instantie Datum uitspraak 05-09-2006 Datum publicatie 06-10-2006 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 05/37675 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 20/01/2017

Datum van inontvangstneming : 20/01/2017 Datum van inontvangstneming : 20/01/2017 Vertaling C-637/16-1 Zaak C-637/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 december 2016 Verwijzende rechter: Amtsgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

Date de réception : 18/10/2011

Date de réception : 18/10/2011 Date de réception : 18/10/2011 Resumé C-463/11-1 Zaak C-463/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/07/2014

Datum van inontvangstneming : 11/07/2014 Datum van inontvangstneming : 11/07/2014 Vertaling C-279/14-1 Zaak C-279/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juni 2014 Verwijzende rechter: Landgericht Hannover (Duitsland)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:4544

ECLI:NL:RBDHA:2016:4544 ECLI:NL:RBDHA:2016:4544 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 28-04-2016 Datum publicatie 02-05-2016 Zaaknummer 15/22319 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht Bodemzaak

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Vertaling C-258/13-1 Zaak C-258/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 13 mei 2013 Verwijzende rechter: Varas Cíveis de Lisboa (Portugal)

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 16 mei 2013 (*)

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 16 mei 2013 (*) ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 16 mei 2013 (*) Belasting over de toegevoegde waarde Richtlijn 2006/112/EG Artikel 66, sub a tot en met c Vervoer- en verzenddiensten Verschuldigd worden Datum van ontvangst

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/11/2015

Datum van inontvangstneming : 13/11/2015 Datum van inontvangstneming : 13/11/2015 Vertaling C-533/15-1 Zaak C-533/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 13 oktober 2015 Verwijzende rechter: Bundesgerichtshof (Duitsland)

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 15 september 2005 (*)

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 15 september 2005 (*) ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 15 september 2005 (*) Richtlijn 76/769/EEG Gevaarlijke stoffen Mogelijkheid voor lidstaten om aanvullende voorwaarden te stellen voor op markt brengen en gebruik van biocide

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 26 mei 2005 *

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 26 mei 2005 * BURMANIER U.A. ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 26 mei 2005 * In zaak C-20/03, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07001323 200607474/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: A., wonend te Breda, appellant, tegen de uitspraak in zaak no. 05/5140

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 9 juli 2015 (*)

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 9 juli 2015 (*) pagina 1 van 6 ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 9 juli 2015 (*) Prejudiciële verwijzing Fiscale bepalingen Belasting over de toegevoegde waarde Zesde richtlijn (77/388/EEG) Artikelen 2, punt 1, en 4,

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 23/07/2013

Datum van inontvangstneming : 23/07/2013 Datum van inontvangstneming : 23/07/2013 Vertaling C-338/13-1 Zaak C-338/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 juni 2013 Verwijzende rechter: Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk)

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF VAN 12 DECEMBER 1974.

ARREST VAN HET HOF VAN 12 DECEMBER 1974. ARREST VAN HET HOF VAN 12 DECEMBER 1974. B. N. O. WALRAVE, L. J. N. KOCH TEGEN ASSOCIATION UNION CYCLISTE INTERNATIONALE, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE EN FEDERATION ESPANOLA CICLISMO. (VERZOEK

Nadere informatie

61999J0223. Trefwoorden. Samenvatting. Partijen

61999J0223. Trefwoorden. Samenvatting. Partijen 61999J0223 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 10 mei 2001. - Agorà Srl en Excelsior Snc di Pedrotti Bruna & C. tegen Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano en Ciftat Soc. coop. arl. - Verzoek

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/06/2012

Datum van inontvangstneming : 19/06/2012 Datum van inontvangstneming : 19/06/2012 Vertaling C-218/12-1 Zaak C-218/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 mei 2012 Verwijzende rechter: Landgericht Saarbrücken (Duitsland)

Nadere informatie

( Richtlijnen van de Raad 77/388, artikel 13, B, sub d, punt 1, en 78/583, artikel 1 )

( Richtlijnen van de Raad 77/388, artikel 13, B, sub d, punt 1, en 78/583, artikel 1 ) Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61987J0207 - NL Avis juridique important 61987J0207 ARREST VAN HET HOF (ZESDE KAMER) VAN 14 JULI 1988. - GERD

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 200607461/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma appellante,, gevestigd te tegen de uitspraak in zaak nos.

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN HET HOF (Eerste kamer)

BESCHIKKING VAN HET HOF (Eerste kamer) BESCHIKKING VAN HET HOF (Eerste kamer) 30 juni 2011 Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor de procesvoering Richtlijn 2005/29/EG Oneerlijke handelspraktijken Nationale regeling die aankondigingen

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 29 september 2011 (*)

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 29 september 2011 (*) ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 29 september 2011 (*) Associatieovereenkomst EEG-Turkije Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad Artikel 6, lid 1, eerste streepje Turks onderdaan Verblijfsvergunning Gezinshereniging

Nadere informatie

Datum van inontvangstne ming : 25/05/2012

Datum van inontvangstne ming : 25/05/2012 Datum van inontvangstne ming : 25/05/2012 Vertaling C-182/12-1 Datum van indiening: Zaak C-182/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing 19 april 2012 Verwijzende rechter: Székesfehérvári Törvényszék (Hongarije)

Nadere informatie

De registratiebladen of tachograafschijven

De registratiebladen of tachograafschijven De registratiebladen of tachograafschijven 1. Omschrijving Een registratieblad of een tachograafschijf is een blad dat ontworpen is om aantekeningen te registreren, dat in eeb analoge tachograafapparatuur

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2016:2348

ECLI:NL:RVS:2016:2348 ECLI:NL:RVS:2016:2348 Instantie Raad van State Datum uitspraak 31-08-2016 Datum publicatie 31-08-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201506454/1/A3 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID;

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID; Beleidsregel van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 juni 2009 houdende wijziging van de op 21 mei 2007 door de genoemde ministers vastgestelde

Nadere informatie

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer)

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Pagina: 1 Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Wettelijke grondslag: Arbeidstijdenwet, artikelen 10:5 en 10:7 Status: bekendmaking van het Beleid van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/05/2017

Datum van inontvangstneming : 22/05/2017 Datum van inontvangstneming : 22/05/2017 Vertaling C-186/17-1 Zaak C-186/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 12 april 2017 Verwijzende rechter: Landgericht Berlin (Duitsland)

Nadere informatie

http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:62001...

http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:62001... 1 van 8 12/11/2009 16:55 Beheerd door Avis het juridique Publicatiebureau important 62001J0228 Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 november 2002. - Strafzaken tegen Jacques Bourrasse (C-228/01) en

Nadere informatie