Jaarplan stichting OZIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan stichting OZIS"

Transcriptie

1 Jaarplan stichting OZIS 2014 Definitief December 2013 Stichting OZIS Pagina 1 van 12

2 Inhoud 1. Inleiding Terugblik Status per OZIS-standaard Strategie Plannen voor Mensen en middelen Begroting December 2013 Stichting OZIS Pagina 2 van 12

3 1. INLEIDING In dit jaarplan staan de strategie en de activiteiten voor 2014 van stichting OZIS verwoord en wordt teruggekeken naar de activiteiten van het afgelopen jaar, Doel stichting OZIS Het doel van stichting OZIS is om de mogelijkheden voor elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners te vergroten middels het (doen) vaststellen en zo nodig (laten) ontwikkelen van open standaarden. Tevens wordt het bevorderen van de implementatie en het gebruik van de open standaarden tot de doelstelling gerekend. Een doelmatige en vertrouwelijke uitwisseling van gegevens binnen de zorgsector is van maatschappelijk belang waarbij zowel de patiënt als de zorgverlener gebaat zijn bij efficiency, snelheid, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid. Door de betrokken partijen wordt stichting OZIS gezien als een duurzaam en strategisch samenwerkingsverband gericht op het uitwisselen van zorggegevens tussen de diverse zorgverleners. Onder open communicatiestandaarden verstaat de stichting standaarden die door alle leveranciers van informatiesystemen in de zorg operationeel in hun systemen kunnen worden toegepast, waarbij alle leveranciers betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van de standaarden. Alle overige belanghebbenden kunnen ook bij deze ontwikkeling betrokken worden. Organisatie Stichting OZIS is opgericht door de volgende leveranciers: Compugroup Medical Nederland B.V. isoft Nederland B.V. Microbais Automatisering B.V. Omnihis B.V. PharmaPartners B.V. Promedico ICT B.V. Deze leveranciers zijn de deelnemende partijen. Daarnaast kent stichting OZIS gebruikers, eindgebruikers en belanghebbenden. De deelnemers, gebruikers en eindgebruikers betalen een redelijke vergoeding voor het beheer van de standaarden. Het bestuur en de raad van toezicht van stichting OZIS worden door vertegenwoordigers van de deelnemers gevormd. Naast een bestuur is er binnen de stichting een technische commissie gevormd, bestaande uit één of twee afgevaardigde(n) per aangesloten partij. Deze technische commissie (TC) coördineert de ontwikkeling van nieuwe (versies van) open communicatiestandaarden. December 2013 Stichting OZIS Pagina 3 van 12

4 2. TERUGBLIK 2013 Hieronder wordt teruggeblikt op de voornaamste activiteiten van het jaar Convenant Landelijke zorginfrastructuur In november 2012 is het convenant gebruik landelijke zorginfrastructuur tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de patiëntenfederatie NPCF, de koepels van zorgaanbieders (KNMP, LHV, VHN en NVZ), organisaties van apotheekeigenaren (NAPCO, ASKA VKAN), stichting OZIS en diverse ICT-leveranciers, Nictiz en de VZVZ getekend. In het convenant zijn de afspraken over het gebruik van de landelijke zorginfrastructuur van 2013 tot 2016 vastgelegd. Afspraken over de financiering voor de komende drie jaar maken daar onderdeel van uit. Hiermee spreken de convenant partijen hun commitment uit om de landelijke zorginfrastructuur tot een succes te maken en zo een bijdrage te leveren aan een efficiëntere, betere en veiligere zorgverlening. Stichting OZIS heeft in dat convenant het commitment afgegeven dat de OZIS-standaarden Dienstwaarneming Apotheken (DWA) en Huisartsen (DWH) zullen worden uitgefaseerd. Deze standaarden worden opgevolgd door de HL7-standaarden Medicatiegegevens en Huisartswaarneemgegevens op basis van de Aorta-specificaties. Over op de Zorginfrastructuur Het uitfaseren van de twee OZIS standaarden voor de dienstwaarneming hangt samen met het in gebruik nemen van de Zorginfrastructuur door apotheken, huisartsen en huisartsenposten. In 2013 is het in gebruik nemen van de landelijke Zorginfrastructuur op een aantal plaatsen gestart, in 2014 zal dat verder worden uitgebreid en op veel plaatsen zal de OZIS standaarden Dienstwaarneming Apotheken en Dienstwaarneming Huisartsen uit gebruik worden genomen. Einddatum OZIS standaarden dienstwaarneming De OZIS-standaarden Dienstwaarneming Apotheken en Dienstwaarneming Huisartsen worden per 1 juli 2014 van de markt gehaald, zo is afgesproken in het convenant landelijke zorginfrastructuur. Uiterlijk in maart 2014 treden de convenant partijen met elkaar in overleg om vast te stellen of de overgang naar Aorta op schema ligt zodat stichting OZIS de licentieovereenkomsten van de OZIS-standaard Dienstwaarneming Huisartsen ten behoeve van dienstwaarneming huisartsen c.q. de licentieovereenkomsten van de OZIS-standaard Dienstwaarneming Apotheken ten behoeve van dienstwaarneming apotheken daadwerkelijk op 1 juli 2014 kan intrekken en de OZIS-leveranciers de OZISstandaard Dienstwaarneming Huisartsen c.q. de OZIS-standaard Dienstwaarneming Apotheken van de markt halen. Standaard Transmurale Berichten Klinisch beeindigd De standaard Transmurale Berichten Klinisch (TMB Klinisch) is in 2004 geïntroduceerd ten behoeve van ontslagmedicatie, EVS en mutatieberichten. In 2013 is deze OZIS standaard Transmurale Berichten Klinisch niet meer in gebruik. Stichting OZIS is gestopt met het beheer van deze standaard. Leveranciersraad VZVZ Met de VZVZ is het afgelopen jaar veelvuldig gesproken over de Leveranciersraad. De Leveranciersraad is een adviesorgaan van de VZVZ en maakt onderdeel uit van de structuur van de VZVZ. De VZVZ zal alle leveranciers van door de VZVZ goedgekeurde XIS applicaties voor de leden van de VZVZ, in de gelegenheid stellen toe te treden tot deze Raad. Conform de governance van VZVZ worden reglementen vastgesteld door de VZVZ. In overleg met de VZVZ, heeft de VZVZ besloten om de Leveranciersraad in verschillende December 2013 Stichting OZIS Pagina 4 van 12

5 kamers in te delen, per domein. Dus huisartsenzorg, apotheekzorg etc. Deze kamers worden Functionele Commissie genoemd. Uitgangspunt daarbij is dat generieke onderwerpen in de Leveranciersraad aan de orde komen en specifieke onderwerpen aan de orde komen in de Functionele Commissies. De VZVZ zal in december het reglement van de Leveranciersraad vaststellen en in januari een eerste bijeenkomst voor van de Leveranciersraad organiseren. Ketenzorg-standaard Er zijn drie varianten van de OZIS ketenzorg-standaard beschikbaar: Diabetes, COPD / Astma en CVRM. Deze standaarden zijn vollop in gebruik door de bij OZIS aangesloten leveranciers met een Keten informatiesysteem en Huisartsen informatiesysteem. Het afgelopen jaar heeft er alleen een kleine toevoeging in de CVRM variant van het ketenbericht plaats gevonden. Toekomstige Ketenzorg-standaard De OZIS ketenzorg-standaard is in 2008 vastgesteld met de aantekening dat het een tijdelijke standaard is die op dat moment snel de vraag uit de markt kon vervullen. Een duurzame standaard zou meer tijd nodig hebben gehad om te ontwerpen, vast te stellen en te realiseren in de systemen. St. OZIS heeft aan andere partijen zoals het Nictiz en de markt het initiatief gelaten om een duurzame standaard voor de Ketenzorg te ontwerpen en vast te stellen met voldoende draagvalk bij leveranciers. In de tweede helft van 2012 is in overleg met alle betrokken partijen verkend hoe tot een voor alle partijen gezamenlijke duurzame ketenzorg-standaard gekomen kan worden. Dat pad is het afgelopen jaar verder verkend met het doel om tot een duurzame opvolger van de OZIS ketenzorgstandaard te komen. In november 2013 is als resultaat het convenant informatieuitwisseling ketenzorg gesloten door onder meer de VZVZ, HIS- en KIS-leveranciers, LVG/LOK, NDF, Nictiz, NPCF, ZN en stichting OZIS. Het doel van het convenant is het realiseren van een adequate, toekomstbestendige en integrale oplossing voor informatie-uitwisseling ketenzorg. In 2014 worden de specificaties van deze nieuwe standaard verder uitgewerkt en vastgesteld. Stichting OZIS werkt mee aan deze nieuwe toekomstvaste standaard voor de ketenzorg. Nadat de nieuwe standaard voor de ketenzorg beschikbaar is en op basis van de nader te bepalen kwalitatieve doelstellingen goed werkt, treden het bestuur van stichting OZIS en het bestuur van VZVZ met elkaar in overleg of de uitfasering van de OZIS-standaard ketenzorg van een concrete datum kan worden voorzien. De huidige OZIS-ketenzorgstandaard blijft tot die tijd gewoon beschikbaar. Nieuwe Eindgebruiksovereenkomst In 2013 heeft stichting OZIS een Eindgebruiksovereenkomst gesloten met Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken Zorg B.V. (afgekort Zorroo) te Oosterhout voor het toepassen van de Ketenzorg-standaard in haar applicatie. Financieel De begroting van de stichting in 2013 was euro. De stichting heeft in 2013 de begroting gevolgd. Er zijn geen overschrijdingen van posten geweest. De post met extra budget voor het uitfaseren van de standaarden voor Dienstwaarneming Apotheken en - Huisartsen is niet gebruikt. De algemene reserve van euro is daarom niet aangesproken. December 2013 Stichting OZIS Pagina 5 van 12

6 3. STATUS PER OZIS-STANDAARD De bestaande gegevensuitwisseling op basis van OZIS-standaarden zijn ontworpen voor lokale en regionale toepassing, namelijk voor de gegevensuitwisseling tussen apotheken of huisartsen. Meestal is de omvang van een waarneemgroep een stad, een aantal plaatsen of (een deel van) een regio. Elk jaar wordt het gebruik van de OZIS-standaarden geïnventariseerd. Hierover volgt een aparte publicatie op de site van stichting OZIS. Dienstwaarneming Apotheken Ten behoeve van de waarneming definiëren apothekers onderling vaak een eigen waarneemgroep. Meestal zijn dit apotheken die geografisch gezien dicht bij elkaar liggen. In geval van afwezigheid van een collega, tijdens het weekend en gedurende vakanties nemen de zorgverleners binnen de waarneemgroep voor elkaar waar. De zorgverleners binnen de waarneemgroep zijn niet altijd allen geautomatiseerd met hetzelfde systeem, en wensen dit ook niet altijd te worden. In dergelijke gevallen is het mogelijk om tijdens de waarneming de medische patiëntgegevens te raadplegen via de OZIS-standaard Dienstwaarneming Apotheken. Met de Dienstwaarneming Apotheken (DWA) standaard stimuleert OZIS open communicatie in de gezondheidszorg. Elektronische communicatie die gericht is op het primaire proces van de patiëntenzorg. De kern van deze communicatie ligt in het tot stand brengen van een Elektronisch Farmaceutisch Dossier op de plaats waar de zorg verleend wordt, en op het tijdstip dat het nodig is (dus real-time). Dienstwaarneming Huisartsen Ten behoeve van de waarneming definiëren huisartsen(praktijken) onderling vaak een eigen waarneemgroep. Dit zijn meestal praktijken die geografisch gezien dicht bij elkaar liggen. In geval van afwezigheid van een collega, tijdens het weekend en gedurende vakanties nemen de zorgverleners binnen de waarneemgroep voor elkaar waar. De zorgverleners binnen de waarneemgroep zijn niet altijd allen geautomatiseerd met hetzelfde systeem of wensen zij dit te worden. In dergelijke gevallen is het mogelijk om tijdens de waarneming de medische patiëntgegevens te raadplegen via de OZISstandaard Dienstwaarneming Huisartsen. Met de Dienstwaarneming Huisartsen (DWH) standaard stimuleert OZIS open communicatie in de gezondheidszorg. Elektronische communicatie die gericht is op het primaire proces van de patiëntenzorg. De kern van deze communicatie ligt in het tot stand brengen van een Elektronisch Medisch Dossier op de plaats waar de zorg verleend wordt, en op het tijdstip dat het nodig is (dus real-time). Ketenzorg-standaard De Ketenzorg-standaard is gebaseerd op de Dienstwaarneming Huisartsenstandaard en daarom onderdeel in de vorm van een addendum op de Implementatiehandleiding Dienstwaarneming Huisartsen. De ketenzorg-standaard is in de loop van 2010 door de meeste leveranciers uitgeleverd. Het gebruik van de ketenzorgberichten wordt plaatselijk georganiseerd in overleg met de betrokken partijen. Het gebruik van de ketenzorgstandaard kan in combinatie met een Centrale Patiënten Index (CPI) gebeuren. Meestal wordt er dan een bestaande OZIS-server gebruikt, maar een dedicated OZIS-server voor de ketenzorg komt ook voor. De ketenzorg standaard kan ook zonder een CPI ge- December 2013 Stichting OZIS Pagina 6 van 12

7 implementeerd worden. Leveranciers melden dat de ketenzorg-standaard steeds meer gebruikt wordt. Het is een volwaardig geaccepteerde standaard geworden. Semi-permanente testomgeving Voor het (onderling) testen van OZIS-berichten bestaat er een semi-permanente testomgeving. Voor deze omgeving levert PharmaPartners de LDAP-server. De meeste systemen zijn op deze omgeving aangesloten. OZIS-leden kunnen in onderling overleg te allen tijde van de testomgeving gebruik maken. December 2013 Stichting OZIS Pagina 7 van 12

8 4. STRATEGIE Stichting OZIS is een duurzame en strategische samenwerking van de deelnemers en aangesloten partijen gericht op het uitwisselen van zorggegevens tussen de diverse zorgverleners op basis van standaarden. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle betrokken deelnemers, gebruikers, eindgebruikers en belanghebbenden. Hierna is de strategie voor een aantal onderwerpen concreet beschreven. 1. OZIS berichtstandaarden De OZIS berichtenstandaarden zijn operationeel en volop in gebruik. Met name in het apotheek- en huisartsendomein. In 2012 is gestart met de overgang van deze standaarden naar de AORTA berichtstandaard. Deze overgang is in 2013 voortgezet. De aanleiding voor de overgang van deze OZIS-standaarden naar AORTA is om te voldoen aan de gestelde landelijke veiligheids- en privacyeisen. De OZISstandaarden zullen niet worden aangepast aan nieuwe eisen, die van overheidswege worden gesteld in het licht van de (landelijke) toepassing van gegevensuitwisseling. De standaarden Dienstwaarneming Apotheken en Huisartsen worden alleen nog onderhouden. In het convenant gebruik landelijke zorginfrastructuur is afgesproken om de licentieovereenkomsten voor de OZIS-standaarden Dienstwaarneming Apotheken en Dienstwaarneming Huisartsen per 1 juli 2014 te beëindigd. 2. Landelijke zorginfrastructuur Stichting OZIS heeft zich ingespannen om de op HL7-standaard gebaseerde infrastructuur te behouden. Het bestuur zal zich inzetten om de afspraken uit het convenant gebruik landelijke zorginfrastructuur te realiseren. Samen met de VZVZ en andere convenant partijen zet stichting OZIS zich in om zorgaanbieders het LSP in gebruik te laten nemen en de OZIS-standaarden voor dienstwaarneming uit te faseren. 3. Ketenzorg blijft beschikbaar Stichting OZIS werkt mee aan een nieuwe toekomstvaste standaard voor de ketenzorg. In november 2013 is er het convenant informatie-uitwisseling ketenzorg gesloten. Het doel van het convenant is het realiseren van een adequate, toekomstbestendige en integrale oplossing voor informatie-uitwisseling ketenzorg. In 2014 worden de specificaties van deze nieuwe standaard verder uitgewerkt en vastgesteld. Vervolgens wordt deze in een kleine setting in een pilot in gebruik genomen en getest. Begin 2015 kan naar verwachting de definitieve standaard worden vastgesteld. Leveranciers zullen dan starten met het realiseren van de standaard in de applicatie. Nadat de nieuwe standaard voor de ketenzorg beschikbaar is en op basis van de nader te bepalen kwalitatieve doelstellingen goed werkt, treden het bestuur van stichting OZIS en het bestuur van VZVZ met elkaar in overleg of de uitfasering van de OZIS-standaard ketenzorg van een concrete datum kan worden voorzien. De huidige OZIS-ketenzorgstandaard blijft tot die tijd gewoon beschikbaar. 4. HL7 berichtstandaarden Stichting OZIS zoekt actief de samenwerking op met alle stakeholders om door middel van goede afspraken te komen tot een optimale toepassing en implementatie van de HL7 berichtenstandaarden. De samenwerking richt zich zowel op be- December 2013 Stichting OZIS Pagina 8 van 12

9 stuurlijk als op technisch niveau. Afspraken over techniek en inhoud (zoals coderingen stelsels) zijn in deze van belang om het gebruik positief te stimuleren. 5. Strategie van stichting OZIS algemeen De standaarden dienen niet te leiden tot concurrentievervalsing tussen leveranciers van informatiesystemen; Het ontwikkelen, implementeren, leveren en onderhouden van de standaarden voor de betrokken leveranciers dient ook in zakelijk opzicht tot een verantwoorde exploitatie te leiden. Hierbij spelen de klanten en andere belanghebbenden een doorslaggevende rol; De stichting zal actief informatie-uitwisseling met koepels van zorgverleners (KNMP, LHV, VHN) nastreven; Stichting OZIS wil invulling geven aan vertegenwoordiging van leveranciers, met betrekking tot elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners, naar koepels, VWS, Nictiz en VZVZ; Verder zal de stichting de ontwikkelingen rondom de landelijke infrastructuur, in het bijzonder de toepassing Medicatiegegevens (Mg) en Huisartswaarneemgegevens (Hwg) actief evalueren; Waar mogelijk zal de stichting partijen ondersteunen bij de invoering van deze dossiers (delen van kennis en ervaring, doen van voorstellen); Met de VZVZ worden strategische onderwerpen afgestemd en op technisch niveau synergie bewerkstelligd; De stichting volgt de ontwikkelingen rondom nationale en internationale standaarden in de zorg, zoals HL7v3 en EN 13606; De stichting zal Gebruikers, Eindgebruikers en belanghebbenden betrekken bij de ontwikkeling van standaarden; Ten slotte zal de stichting een actief informatiebeleid ontwikkelen om alle betrokken partijen, waaronder organisaties van eindgebruikers, zoals huisartsenposten, in relevante discussies te informeren over de ontwikkelingen van de OZIS-standaarden en de OZIS-posities, met als doel het draagvlak voor de activiteiten van de stichting te vergroten en structurele financiering van onderlinge communicatie tussen partijen in het werkgebied te bevorderen. December 2013 Stichting OZIS Pagina 9 van 12

10 5. PLANNEN VOOR 2014 Stichting OZIS heeft voor 2014 op basis van de hiervoor genoemde strategie de volgende activiteiten gepland. 1. Het definitief uitfaseren van de Standaard Dienstwaarneming Apotheken; 2. Het definitief uitfaseren van de Standaard Dienstwaarneming Huisartsen; 3. Inspannen voor het behoud en gebruik van de op HL7-standaard gebaseerde infrastructuur; 4. Mede uitvoeren van de afspraken uit het Convenant gebruik landelijke zorginfrastructuur ; 5. Invulling geven aan leveranciersvertegenwoordiging naar onder meer de VZVZ; 6. Samenwerking met VZVZ: a. Samen met VZVZ en de leveranciers de overgang van de OZISstandaarden Dienstwaarneming Apotheken en Huisartsen naar de HL7- standaarden coördineren; b. De vergaderingen van de Technische Commissie (TC) van stichting OZIS en het Technisch Platform (TP) van de VZVZ worden desgewenst op elkaar afgestemd; c. De leden van de TC dragen actief bij aan het doen van voorstellen ten behoeve van verbeterde implementaties van de HL7 berichtstandaarden; d. Minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg met VZVZ over de strategische onderwerpen. 7. Het beheer en zo nodig verder ontwikkelen van de OZIS-ketenzorg-standaard; 8. Ondersteunen van het testen van de Ketenzorg-standaard; 9. Bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame toekomstige ketenzorgstandaard, zoals afgesproken in het convenant informatie-uitwisseling ketenzorg; 10. Actief aanhouden van contacten met koepels van eindgebruikers (KNMP, LHV, VHN), het ministerie van VWS en Nictiz; 11. Zo mogelijk verder invulling geven aan vertegenwoordiging van leveranciers als belangenbehartiger met betrekking tot elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners naar koepels, VWS, Nictiz en VZVZ; 12. Uitvoeren communicatiebeleid stichting OZIS gericht op alle betrokken partijen; 13. Indien van toepassing contracteren van nieuwe Gebruikers, Eindgebruikers of Belanghebbenden voor de Ketenzorg-standaard. Bij de uitwerking zal de manager van stichting OZIS voor elk van deze activiteiten doelstellingen, prioriteit en acties formuleren. Prioriteit De activiteiten die de ingebruikname van de zorginfrastructuur en het uitfaseren van de OZIS-standaarden Dienstwaarneming Apotheken en Dienstwaarneming Huisartsen bewerkstellingen hebben prioriteit. Daarna wordt prioriteit gegeven aan de activiteiten ten behoeve van de ketenzorg. December 2013 Stichting OZIS Pagina 10 van 12

11 6. MENSEN EN MIDDELEN De werkzaamheden worden uitgevoerd door een manager van maximaal 0,3 FTE gemiddeld. De manager wordt ondersteund door een secretariële functie van maximaal 0,1 FTE gemiddeld. Het secretariaat is bedoeld voor de voorbereiding van de vergaderingen van raad van toezicht, bestuur en technische commissie, verslaglegging en uitwerking van de notulen, ondersteuning van de manager, postverwerking en archiefbeheer en beheer van de website. De manager en het secretariaat hebben geen werkplek op kosten van de stichting. Verder worden werkzaamheden uitgevoerd door de leden van de technische commissie (TC), minimaal 1 dag per persoon per maand, inclusief vergaderingen. De leden van de TC besteden, inclusief voorbereiding en nazorg, per vergadering ca. 8 uur excl. reisuren en reiskosten. De inspanningen m.b.t. de specifieke standaarden verschillen per deelnemer, afhankelijk van o.a. bestaande kennis en ervaring, status van softwareontwikkeling e.d. Deze inspanningen komen boven op de uren voor de vergaderingen. Er is hierbij geen rekening gehouden met de tijdsbesteding van de coördinatoren van de TC-subcommissies (telkens voor elke OZIS-standaard een aparte subcommissie), die benoemd zijn uit de leden van de TC. Indien delegaties van de TC betrokken moeten worden bij overleg met bijvoorbeeld Nictiz, VZVZ en NEN dan betekent dit een extra tijdsbesteding. Voor specifieke doelen kunnen TC subcommissies worden ingesteld. Afhankelijk van de benodigde deskundigheid kunnen deelnemers/gebruikers hiernaar andere medewerkers afvaardigen dan naar de reguliere TC-vergaderingen. Met de uren van de betrokken medewerkers is geen rekening gehouden. De werkzaamheden van stichting OZIS worden ondersteund door een website. Verder heeft de stichting een logo en diverse nader te bepalen communicatieondersteunende voorzieningen, zoals persberichten. December 2013 Stichting OZIS Pagina 11 van 12

12 7. BEGROTING Stichting OZIS ontwikkelt en beheert de OZIS-standaarden en bevordert het gebruik ervan. De werkzaamheden van stichting OZIS worden grotendeels mogelijk gemaakt door financiële bijdragen en inzet van medewerkers van de deelnemers. Verder betalen Gebruikers (andere leveranciers) en Eindgebruikers (individuele partijen die de OZISstandaarden in eigen systemen inbouwen) voor de diensten een eenmalige vergoeding en een jaarlijkse vergoeding voor het onderhoud. Belanghebbenden zoals KNMP, NHG, regio s e.d. betalen vooralsnog geen vergoeding. OZIS-deelnemers betalen het verschil tussen de bijdragen van de Gebruikers en Eindgebruikers en de totale begroting. De begroting van stichting OZIS voor 2014 is euro. Ten behoeve van ontwikkeling en beheer ontplooit stichting OZIS activiteiten, vooral door middel van het organiseren van vergaderingen betreffende standaarden. Als communicatieplatform exploiteert de stichting een website. De kosten kunnen mogelijk lager uitvallen dan begroot, afhankelijk van de daadwerkelijke inzet van de manager. Deze inzet wordt in overleg met het bestuur voortdurend bewaakt. De opbrengsten kunnen hoger uitvallen door aansluiting van nieuwe Gebruikers of Eindgebruikers, bijvoorbeeld voor de OZIS-Ketenzorg-standaard. December 2013 Stichting OZIS Pagina 12 van 12

Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Yoe Kwa Werkconferentie Medicatie uitwisseling, 12 april 2012 Agenda Korte terugblik Aansluitingen op het LSP Doorstart LSP: organisatie en afspraken Functionaliteit Hoe nu verder?

Nadere informatie

Convenant CONVENANT GEBRUIK LANDELIJKE ZORGINFRASTRUCTUUR 2013-2016. Oplegger bij het Businessplan VZVZ 2013-2016 (versie 2.1)

Convenant CONVENANT GEBRUIK LANDELIJKE ZORGINFRASTRUCTUUR 2013-2016. Oplegger bij het Businessplan VZVZ 2013-2016 (versie 2.1) Convenant CONVENANT GEBRUIK LANDELIJKE ZORGINFRASTRUCTUUR 2013-2016 Oplegger bij het Businessplan VZVZ 2013-2016 (versie 2.1) CONVENANT GEBRUIK LANDELIJKE ZORGINFRASTRUCTUUR 2013-2016 1 CONVENANT GEBRUIK

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.6.511 Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! brochure bronnen www.vzvz.nl, oktober 2012 De invoering door de overheid van een landelijk

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Informatiedagen Zorgcommunicatie. Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012

Informatiedagen Zorgcommunicatie. Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012 Informatiedagen Zorgcommunicatie Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012 Programma woensdag 13 juni 09:30 10:00 Ontvangst en inschrijving met koffie en thee Dominique de Gast, Servicecentrum Zorgcommunicatie

Nadere informatie

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers Werkplan 2015 Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Marcel Settels Accountmanager leveranciers 13 november 2014 Werkplan 2015 Wie doen er mee? VZVZ Servicecentrum Beheerder zorginfrastructuur

Nadere informatie

Convenant. Informatie-uitwisseling ketenzorg

Convenant. Informatie-uitwisseling ketenzorg Convenant Informatie-uitwisseling ketenzorg Versie: Datum: 1.0 tekenversie 30 oktober 2013 / CD 1. Inleiding Ontwikkelingen in de zorg In het zorgdomein zijn een aantal ontwikkelingen zichtbaar die relevant

Nadere informatie

Feiten en Fabels over patiëntgegevens

Feiten en Fabels over patiëntgegevens 05-11-2012 en en s over patiëntgegevens Op maandag 5 november 2012 startte de landelijke campagne om Nederlanders te informeren over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zogenaamde

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA-K-U-2772744

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD Rapportageperiode: januari en februari 2009 Ministerie van VWS 2 maart 2009 1 Inhoudsopgave 1 Bijzonderheden rapportageperiode... 3 1.1 Onderzoek naar invoering BSN...

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS,

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS, De Wielewaal 20 2761XZ Zevenhuizen T 0180631783 (praktijk) T 0180328003 (spoedlijn) F 0180631521 (fax) E info@huisartsvanbreugel.nl W huisartsvanbreugel.nl TOESTEMMINGSFORMULIER ELEKTRONISCHUITWISSELENVANMEDISCHEGEGEVENS

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 3. Inspanningen en prestaties... 5 3.1 Geleverde zorgdiensten...

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Aanleiding herziening Richtlijn 2008 en nadere toelichting 2014 Geen werkend EPD of landelijk schakelsysteem

Nadere informatie

KNMG, LHV, KNMP, VHN, NHG en KNGF Postbus LB UTRECHT. Geachte voorzitters,

KNMG, LHV, KNMP, VHN, NHG en KNGF Postbus LB UTRECHT. Geachte voorzitters, KNMG, LHV, KNMP, VHN, NHG en KNGF Postbus 20051 3502 LB UTRECHT Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Invoering EPD 2 21 april 2008 Geachte voorzitters, In

Nadere informatie

Privacy in de zorg. Van wet naar praktijk, met de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

Privacy in de zorg. Van wet naar praktijk, met de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg Privacy in de zorg Van wet naar praktijk, met de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg Presentatie over Gedragscode EGiZ Informatiedagen Zorgcommunicatie Wim Hodes 23 november 2012

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

De weg naar ketenzorg via het LSP

De weg naar ketenzorg via het LSP De weg naar ketenzorg via het LSP Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Harrie Geboers Programmamanager Informatie-uitwisseling Ketenzorg Wat is ketenzorg? Behandeling en begeleiding chronische

Nadere informatie

Status: Eindversie 1.0 Datum: november 2015. Convenant gebruik landelijke zorginfrastructuur 2016-2020

Status: Eindversie 1.0 Datum: november 2015. Convenant gebruik landelijke zorginfrastructuur 2016-2020 Status: Eindversie 1.0 Datum: november 2015 Convenant gebruik landelijke zorginfrastructuur 2016-2020 PARTIJEN De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), te dezen vertegenwoordigd door mevrouw drs. C.

Nadere informatie

Medicatieoverzicht 2.0. Michael Tan Product manager Nictiz

Medicatieoverzicht 2.0. Michael Tan Product manager Nictiz Medicatieoverzicht 2.0 Michael Tan Product manager Nictiz 3 juni 2013 Boodschap Het nieuwe Medicatieoverzicht 2.0 hoeft geen stip op de horizon te zijn. Wij kunnen meer concrete stappen ondernemen om vooruitgang

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD LSP en apotheken: uitdagingen en kansen Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD Doel van deze bijeenkomst Uitgangspunt: Elektronisch Medicatie Dossier binnen AORTA Open gedachtewisseling

Nadere informatie

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v Governance-document NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v2.1 20140507 Inhoud Inleiding 3 Betrokken partijen 4 Organen 4 Stuurgroep 5 Kamers 6 Privacycommissie

Nadere informatie

Platform 12 november Hanneke van der Haar en Leo Jetten

Platform 12 november Hanneke van der Haar en Leo Jetten Platform 12 november 2015 Hanneke van der Haar en Leo Jetten Doelstelling WeMOve Verhogen medicatieveiligheid door het tijdig delen van kwalitatief goede en betrouwbare medicatiegegevens (incl. ICA) m.b.v.

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD. 28 oktober 2009

Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD. 28 oktober 2009 Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD 28 oktober 2009 1 Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD 28 oktober 2009 Doelstelling landelijke infrastructuur en EPD Het doel van elektronische gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Wat is een regionaal HIS?

Wat is een regionaal HIS? Wat is een regionaal HIS? Centrale HIS-ondersteuning- en beheerorganisatie voor HA-praktijken Huisartsenpost Huisartsenpraktijken Zorggroep / KIS Beveiligde verbindingen Beveiligde infrastructuur HIS +

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Detailed Clinical Model. Eleonoor van Gaalen / Evert Jan Hoijtink Portefeuille Standaardisatie OIZ 11 juni 2009

Detailed Clinical Model. Eleonoor van Gaalen / Evert Jan Hoijtink Portefeuille Standaardisatie OIZ 11 juni 2009 Detailed Clinical Model Eleonoor van Gaalen / Evert Jan Hoijtink Portefeuille Standaardisatie OIZ 11 juni 2009 Agenda Probleemstelling Oplossing Rol OIZ Stichting DCM io Hoe mee doen? Tenslotte Probleemstelling

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/ICT mei 2008

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/ICT mei 2008 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 9 mei 2008 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Invoering elektronisch

Nadere informatie

HL7 themamiddag. Niet stilstaan maar doorgaan

HL7 themamiddag. Niet stilstaan maar doorgaan HL7 themamiddag medicatieveiligheid Niet stilstaan maar doorgaan Waarom deze middag? Medicatieveiligheid blijft domein met een enorme kans op winst door betere informatieuitwisseling. Veel ontwikkelingen

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

Programmaplan. Informatie-uitwisseling ketenzorg

Programmaplan. Informatie-uitwisseling ketenzorg Programmaplan Informatie-uitwisseling ketenzorg Versie: 2.0 Datum: 30 oktober 2013 Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 1.0 Concept 1-08-2013 Hoofdlijnen programmaplan 1.1 Concept 16-08-2013 Eerste

Nadere informatie

Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen?

Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen? Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen? Dr. M. Sprenger, Senior adviseur ICT en Innovatie, Nationaal ICT Instituut voor de zorg (Nictiz) Mentor van de opleiding Klinische Informatica Technische

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

De principes van MSP toegepast bij de landelijke invoering van de zorgstandaard voor diabetes

De principes van MSP toegepast bij de landelijke invoering van de zorgstandaard voor diabetes BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government Commerce De principes

Nadere informatie

ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling

ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Wat is OZIS en hoe werkt het?... 3 1.1 Hoe werkt het bevragen van KIS naar HIS nu precies?... 3 1.2 Wat kan er

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Delen van informatie

Delen van informatie Convenant Delen van informatie in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden November 2013 245.13/VBZ-BSZ Delen van informatie De partijen zoals vermeld in bijlage I van dit Samenwerkingsconvenant,

Nadere informatie

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen Vanaf 2018 heeft Menzis in samenspraak met een vertegenwoordiging

Nadere informatie

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 De zorginstellingen, apothekers, huisartsen en huisartsenposten binnen

Nadere informatie

FEITEN EN FICTIES INZAKE KETENZORG IN EEN REGIO TWEE CASUSSEN VAN KETENLOGISTIEKE PROJECTEN

FEITEN EN FICTIES INZAKE KETENZORG IN EEN REGIO TWEE CASUSSEN VAN KETENLOGISTIEKE PROJECTEN FEITEN EN FICTIES INZAKE KETENZORG IN EEN REGIO TWEE CASUSSEN VAN KETENLOGISTIEKE PROJECTEN Ginette den Boer Regiomanager Extramurale Zorg E-mail: g.den.boer@pietervanforeest.nl Agenda Ketenzorg als rode

Nadere informatie

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website.

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Onderwerp Toezichtbeleid IGZ Nadere toelichting richtlijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Meer regie over gezondheid

Meer regie over gezondheid Samen de zorg beter maken Meer regie over gezondheid Patiëntenfederatie NPCF Margo Brands Het verhaal van Henk Bakker (*1959-2015) Ik geloof dat het zeker gaat helpen als zorgverleners ook zelf gebruik

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Plan van aanpak Implementatie LSP voor de Regio Haaglanden

Plan van aanpak Implementatie LSP voor de Regio Haaglanden Plan van aanpak Implementatie LSP voor de Haaglanden Versie: aanpassing nav overleg met Documentdatum: 21 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding en achtergrond... 3 1.1 Plan van aanpak regionale implementatie LSP...

Nadere informatie

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK Aankondiging pilot programma Informatiestandaard Medicatieproces 1 Inleiding Binnen het programma Informatiestandaard Medicatieproces is in opdracht van het Informatieberaad en in samenwerking met verschillende

Nadere informatie

Convenant Governance ehealth 2014-2019

Convenant Governance ehealth 2014-2019 Convenant Governance ehealth 2014-2019 Datum: 15 November 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Belemmeringen... 3 Voorgestelde oplossingen... 4 De zes partijen:... 6 Overwegende dat:... 6 Gaan samenwerken

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

Eisen voor uitwisseling van e-diabetes kernset in de diabeteszorg

Eisen voor uitwisseling van e-diabetes kernset in de diabeteszorg Eisen voor uitwisseling van e-diabetes kernset in de diabeteszorg EISEN AAN ZORGVERLENERS, INFORMATIESYSTEMEN EN STANDAARDEN Datum Juli 2011 Auteur(s) Arianne van de Wetering (Nictiz) Erik van Es (Nictiz)

Nadere informatie

Speerpunten Digitale Zorg

Speerpunten Digitale Zorg Samen de zorg beter maken Speerpunten Digitale Zorg van Patiëntenfederatie NPCF dr. Marcel Heldoorn teammanager digitale zorg Onze speerpunten voor de komende jaren Programma Meer regie over gezondheid

Nadere informatie

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron Standaardisatie van Informatie Programma Michiel Sprenger, Nictiz & TU Eindhoven 30 oktober 2015, MIC2015 Thema Eenduidige en eenmalige registratie Meervoudig gebruik Registratie aan de bron Programma

Nadere informatie

Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven

Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Tom de Jong & Erwin van Malland Product manager EMD, Programma Manager 13

Nadere informatie

Inhoudelijke uitwerking PGD Kader 2020

Inhoudelijke uitwerking PGD Kader 2020 Inhoudelijke uitwerking PGD Kader 2020 serie Uitwerking Invalshoeken PGD Kader 2020 Versie 2.0 (juni 2015) 6a. Uitwisselen van gezondheidsinformatie inhoud en bronnen van generieke gegevensstromen (1/2)

Nadere informatie

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding LSP Connect Viewer Gebruikershandleiding 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Wat is Nictiz? Welke eisen stelt geïntegreerde zorg aan ICT? Waar

Nadere informatie

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Gerrit Open Podium XDS 11 december 2014 Jet van Mourik Juridisch adviseur & Compliance Officer Antonius Zorggroep Privacy in de Antonius Zorggroep,

Nadere informatie

Diabeteszorg en noodzaak van standaardisatie voor data uitwisseling. Henk Bilo Symposium Clinical data Ware House 11 december 2013

Diabeteszorg en noodzaak van standaardisatie voor data uitwisseling. Henk Bilo Symposium Clinical data Ware House 11 december 2013 Diabeteszorg en noodzaak van standaardisatie voor data uitwisseling Henk Bilo Symposium Clinical data Ware House 11 december 2013 Volgordelijkheid - 1 Vaststellen, welke gegevens essentieel zijn voor het

Nadere informatie

VZVZ - KOEPELORGANISATIES - ZN, Vergoedingenreglement

VZVZ - KOEPELORGANISATIES - ZN, Vergoedingenreglement VZVZ - KOEPELORGANISATIES - ZN VERGOEDINGENREGLEMENT. ALGEMEEN. Dit vergoedingenreglement maakt deel uit van de afspraken tussen de Koepelorganisaties LHV, KNMP, VHN aan de ene zijde en ZN, namens en in

Nadere informatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie 1 Sushma Gangaram Panday Regio Manager Bart Molenaar Product Manager Medicatiedomein 2 Agenda Over VZVZ Het LSP Beveiliging

Nadere informatie

R E L E A S E N O T E S

R E L E A S E N O T E S R E L E A S E N O T E S VitalHealth KIS versie 1.4.2 Software for personalized health management Eigenaar document Gijsbert Roordink Datum 10-04-2014 Versie document 1.1 Versies KIS modules Diabetes 3.6.4.2,

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Regionale samenwerking inzake Ozis: Hoe vorm te geven?

Regionale samenwerking inzake Ozis: Hoe vorm te geven? Regionale samenwerking inzake Ozis: Hoe vorm te geven? Tekst Lex Geerts en Jurriane Rendering Apothekers en Departementen lopen steeds vaker aan tegen de vraag hoe de organisatie van gegevensuitwisseling

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomst digitale zorgcommunicatie JGZ 30 oktober 2012

Verslag informatiebijeenkomst digitale zorgcommunicatie JGZ 30 oktober 2012 Verslag informatiebijeenkomst digitale zorgcommunicatie JGZ 30 oktober 2012 Op 30 oktober vond in Utrecht een informatiebijeenkomst plaats voor JGZ directeuren, JGZ managers en hoofden JGZ waarin werd

Nadere informatie

Beheer elaboverdracht - Nederlandse Labcodeset - Informatiestandaard Laboverdracht. Status update 11 november 2015 HL7 WGM NL Gert Koelewijn

Beheer elaboverdracht - Nederlandse Labcodeset - Informatiestandaard Laboverdracht. Status update 11 november 2015 HL7 WGM NL Gert Koelewijn Beheer elaboverdracht - Nederlandse Labcodeset - Informatiestandaard Laboverdracht Status update 11 november 2015 HL7 WGM NL Gert Koelewijn Inhoud 1. Boodschap 2. Lablandschap 3. Beheer 4. Tot slot Inhoud

Nadere informatie

Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens

Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens Transvaal Apotheek Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens Status: geldig HB75.8-001-FOR Pagina 1 van 2 Opsteldatum: 01-11-2013 Revisie 6 Laatste mutatie: 23-10-2016 AR Voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief overstap naar LSP

Nieuwsbrief overstap naar LSP Nieuwsbrief overstap naar LSP Aansluiten en opt-in Nu het project bijna 2 maanden onderweg is (zo ongeveer halverwege de eerste fase) wordt het tijd eens goed naar de cijfers te kijken. Hoe staat het met

Nadere informatie

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/ICT sep. 08

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/ICT sep. 08 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 5 sep. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Invoering landelijk elektronisch

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Huisartsenzorg en 2017Multi-disciplinaire zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Huisartsenzorg en 2017Multi-disciplinaire zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en 2017Multi-disciplinaire zorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid huisartsenzorg 2016-2018 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders

Nadere informatie

Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns

Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns Mijn onderzoek gaat vooral over in hoeverre HL7 zijn doelstellingen heeft bereikt en wat de huidige problemen precies zijn. NICTIZ speelt natuurlijk een

Nadere informatie

(2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten

(2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten Leidraad Overdracht Medicatiegegevens in de keten Mady Samuels Senior beleidsmedewerker Ministerie van VWS Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

Richtinggevend voor het sectorplan zijn de zogenaamde outcomedoelen die in het Informatieberaad van 12 december 2016 zijn vastgesteld.

Richtinggevend voor het sectorplan zijn de zogenaamde outcomedoelen die in het Informatieberaad van 12 december 2016 zijn vastgesteld. Sectorplan Informatievoorziening VVT primaire (zorg)processen Eerste stappen plan van aanpak Dit plan is opgesteld om de VVT-sector handvatten te bieden bij het realiseren van een duurzaam informatiestelsel.

Nadere informatie

Businessplan VZVZ 2013-2016

Businessplan VZVZ 2013-2016 Businessplan VZVZ 2013-2016 Versie: Datum: 1.2 12 oktober 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 5 1 Inleiding... 11 2 Het LSP: verleden, heden en toekomst... 12 2.1 Het verleden van het

Nadere informatie

Veilige Inzage Patiënt

Veilige Inzage Patiënt Veilige Inzage Patiënt Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Wim Hodes - Directeur Stichting GERRIT Jacobine Wieggers - Productmanager Jeugddomein en Patiëntdomein Het ipmd Intelligent Persoonlijk

Nadere informatie

INFORMATIESTANDAARD ACUTE ZORG Patiëntgegevens overal en altijd beschikbaar

INFORMATIESTANDAARD ACUTE ZORG Patiëntgegevens overal en altijd beschikbaar INFORMATIESTANDAARD ACUTE ZORG Patiëntgegevens overal en altijd beschikbaar HL7 WGM NL Arianne van de Wetering - Nictiz Gert Koelewijn Nictiz 12 november 2015 Programma Overzicht Acute Zorg Overdracht

Nadere informatie

DIGITALE ZORG EN PRIVACY

DIGITALE ZORG EN PRIVACY DIGITALE ZORG EN PRIVACY MAARTEN VERKERK DANIEL TIJINK ALDERT DE JONGSTE INLEIDING 1 Samenleving wordt steeds complexer 2 Meer aandacht voor individu (pluriformiteit) 3 Grote hoeveelheden data 4 Steeds

Nadere informatie

Innovatie van Zorg door ICT in Twente (IZIT) Het IZIT programma op hoofdlijnen Nieuwspoort Den Haag, 3 maart 2005

Innovatie van Zorg door ICT in Twente (IZIT) Het IZIT programma op hoofdlijnen Nieuwspoort Den Haag, 3 maart 2005 Innovatie van Zorg door ICT in Twente (IZIT) Het IZIT programma op hoofdlijnen Nieuwspoort Den Haag, 3 maart 2005 De formule Men neme: Negen zorgaanbieders Een provincie Kennisinstituten (ICT-)bedrijven

Nadere informatie

Invoering nieuwe registratiebeleid add-on geneesmiddelen Stand van zaken in de ziekenhuizen

Invoering nieuwe registratiebeleid add-on geneesmiddelen Stand van zaken in de ziekenhuizen Invoering nieuwe registratiebeleid add-on geneesmiddelen Stand van zaken in de ziekenhuizen Harrie Kemna 16 september 2016 Inhoud I. Resultaten enquête Hoe ver zijn de ziekenhuizen met de invoering van

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

Businessplan VZVZ 2013-2016

Businessplan VZVZ 2013-2016 Businessplan VZVZ 2013-2016 Status: Datum: Definitief 1 november 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 5 1 Inleiding... 11 2 Het LSP: verleden, heden en toekomst... 12 2.1 Het verleden

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk. Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk. Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De zorgverlener is verplicht om een

Nadere informatie