Jaarplan stichting OZIS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan stichting OZIS"

Transcriptie

1 Jaarplan stichting OZIS 2014 Definitief December 2013 Stichting OZIS Pagina 1 van 12

2 Inhoud 1. Inleiding Terugblik Status per OZIS-standaard Strategie Plannen voor Mensen en middelen Begroting December 2013 Stichting OZIS Pagina 2 van 12

3 1. INLEIDING In dit jaarplan staan de strategie en de activiteiten voor 2014 van stichting OZIS verwoord en wordt teruggekeken naar de activiteiten van het afgelopen jaar, Doel stichting OZIS Het doel van stichting OZIS is om de mogelijkheden voor elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners te vergroten middels het (doen) vaststellen en zo nodig (laten) ontwikkelen van open standaarden. Tevens wordt het bevorderen van de implementatie en het gebruik van de open standaarden tot de doelstelling gerekend. Een doelmatige en vertrouwelijke uitwisseling van gegevens binnen de zorgsector is van maatschappelijk belang waarbij zowel de patiënt als de zorgverlener gebaat zijn bij efficiency, snelheid, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid. Door de betrokken partijen wordt stichting OZIS gezien als een duurzaam en strategisch samenwerkingsverband gericht op het uitwisselen van zorggegevens tussen de diverse zorgverleners. Onder open communicatiestandaarden verstaat de stichting standaarden die door alle leveranciers van informatiesystemen in de zorg operationeel in hun systemen kunnen worden toegepast, waarbij alle leveranciers betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van de standaarden. Alle overige belanghebbenden kunnen ook bij deze ontwikkeling betrokken worden. Organisatie Stichting OZIS is opgericht door de volgende leveranciers: Compugroup Medical Nederland B.V. isoft Nederland B.V. Microbais Automatisering B.V. Omnihis B.V. PharmaPartners B.V. Promedico ICT B.V. Deze leveranciers zijn de deelnemende partijen. Daarnaast kent stichting OZIS gebruikers, eindgebruikers en belanghebbenden. De deelnemers, gebruikers en eindgebruikers betalen een redelijke vergoeding voor het beheer van de standaarden. Het bestuur en de raad van toezicht van stichting OZIS worden door vertegenwoordigers van de deelnemers gevormd. Naast een bestuur is er binnen de stichting een technische commissie gevormd, bestaande uit één of twee afgevaardigde(n) per aangesloten partij. Deze technische commissie (TC) coördineert de ontwikkeling van nieuwe (versies van) open communicatiestandaarden. December 2013 Stichting OZIS Pagina 3 van 12

4 2. TERUGBLIK 2013 Hieronder wordt teruggeblikt op de voornaamste activiteiten van het jaar Convenant Landelijke zorginfrastructuur In november 2012 is het convenant gebruik landelijke zorginfrastructuur tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de patiëntenfederatie NPCF, de koepels van zorgaanbieders (KNMP, LHV, VHN en NVZ), organisaties van apotheekeigenaren (NAPCO, ASKA VKAN), stichting OZIS en diverse ICT-leveranciers, Nictiz en de VZVZ getekend. In het convenant zijn de afspraken over het gebruik van de landelijke zorginfrastructuur van 2013 tot 2016 vastgelegd. Afspraken over de financiering voor de komende drie jaar maken daar onderdeel van uit. Hiermee spreken de convenant partijen hun commitment uit om de landelijke zorginfrastructuur tot een succes te maken en zo een bijdrage te leveren aan een efficiëntere, betere en veiligere zorgverlening. Stichting OZIS heeft in dat convenant het commitment afgegeven dat de OZIS-standaarden Dienstwaarneming Apotheken (DWA) en Huisartsen (DWH) zullen worden uitgefaseerd. Deze standaarden worden opgevolgd door de HL7-standaarden Medicatiegegevens en Huisartswaarneemgegevens op basis van de Aorta-specificaties. Over op de Zorginfrastructuur Het uitfaseren van de twee OZIS standaarden voor de dienstwaarneming hangt samen met het in gebruik nemen van de Zorginfrastructuur door apotheken, huisartsen en huisartsenposten. In 2013 is het in gebruik nemen van de landelijke Zorginfrastructuur op een aantal plaatsen gestart, in 2014 zal dat verder worden uitgebreid en op veel plaatsen zal de OZIS standaarden Dienstwaarneming Apotheken en Dienstwaarneming Huisartsen uit gebruik worden genomen. Einddatum OZIS standaarden dienstwaarneming De OZIS-standaarden Dienstwaarneming Apotheken en Dienstwaarneming Huisartsen worden per 1 juli 2014 van de markt gehaald, zo is afgesproken in het convenant landelijke zorginfrastructuur. Uiterlijk in maart 2014 treden de convenant partijen met elkaar in overleg om vast te stellen of de overgang naar Aorta op schema ligt zodat stichting OZIS de licentieovereenkomsten van de OZIS-standaard Dienstwaarneming Huisartsen ten behoeve van dienstwaarneming huisartsen c.q. de licentieovereenkomsten van de OZIS-standaard Dienstwaarneming Apotheken ten behoeve van dienstwaarneming apotheken daadwerkelijk op 1 juli 2014 kan intrekken en de OZIS-leveranciers de OZISstandaard Dienstwaarneming Huisartsen c.q. de OZIS-standaard Dienstwaarneming Apotheken van de markt halen. Standaard Transmurale Berichten Klinisch beeindigd De standaard Transmurale Berichten Klinisch (TMB Klinisch) is in 2004 geïntroduceerd ten behoeve van ontslagmedicatie, EVS en mutatieberichten. In 2013 is deze OZIS standaard Transmurale Berichten Klinisch niet meer in gebruik. Stichting OZIS is gestopt met het beheer van deze standaard. Leveranciersraad VZVZ Met de VZVZ is het afgelopen jaar veelvuldig gesproken over de Leveranciersraad. De Leveranciersraad is een adviesorgaan van de VZVZ en maakt onderdeel uit van de structuur van de VZVZ. De VZVZ zal alle leveranciers van door de VZVZ goedgekeurde XIS applicaties voor de leden van de VZVZ, in de gelegenheid stellen toe te treden tot deze Raad. Conform de governance van VZVZ worden reglementen vastgesteld door de VZVZ. In overleg met de VZVZ, heeft de VZVZ besloten om de Leveranciersraad in verschillende December 2013 Stichting OZIS Pagina 4 van 12

5 kamers in te delen, per domein. Dus huisartsenzorg, apotheekzorg etc. Deze kamers worden Functionele Commissie genoemd. Uitgangspunt daarbij is dat generieke onderwerpen in de Leveranciersraad aan de orde komen en specifieke onderwerpen aan de orde komen in de Functionele Commissies. De VZVZ zal in december het reglement van de Leveranciersraad vaststellen en in januari een eerste bijeenkomst voor van de Leveranciersraad organiseren. Ketenzorg-standaard Er zijn drie varianten van de OZIS ketenzorg-standaard beschikbaar: Diabetes, COPD / Astma en CVRM. Deze standaarden zijn vollop in gebruik door de bij OZIS aangesloten leveranciers met een Keten informatiesysteem en Huisartsen informatiesysteem. Het afgelopen jaar heeft er alleen een kleine toevoeging in de CVRM variant van het ketenbericht plaats gevonden. Toekomstige Ketenzorg-standaard De OZIS ketenzorg-standaard is in 2008 vastgesteld met de aantekening dat het een tijdelijke standaard is die op dat moment snel de vraag uit de markt kon vervullen. Een duurzame standaard zou meer tijd nodig hebben gehad om te ontwerpen, vast te stellen en te realiseren in de systemen. St. OZIS heeft aan andere partijen zoals het Nictiz en de markt het initiatief gelaten om een duurzame standaard voor de Ketenzorg te ontwerpen en vast te stellen met voldoende draagvalk bij leveranciers. In de tweede helft van 2012 is in overleg met alle betrokken partijen verkend hoe tot een voor alle partijen gezamenlijke duurzame ketenzorg-standaard gekomen kan worden. Dat pad is het afgelopen jaar verder verkend met het doel om tot een duurzame opvolger van de OZIS ketenzorgstandaard te komen. In november 2013 is als resultaat het convenant informatieuitwisseling ketenzorg gesloten door onder meer de VZVZ, HIS- en KIS-leveranciers, LVG/LOK, NDF, Nictiz, NPCF, ZN en stichting OZIS. Het doel van het convenant is het realiseren van een adequate, toekomstbestendige en integrale oplossing voor informatie-uitwisseling ketenzorg. In 2014 worden de specificaties van deze nieuwe standaard verder uitgewerkt en vastgesteld. Stichting OZIS werkt mee aan deze nieuwe toekomstvaste standaard voor de ketenzorg. Nadat de nieuwe standaard voor de ketenzorg beschikbaar is en op basis van de nader te bepalen kwalitatieve doelstellingen goed werkt, treden het bestuur van stichting OZIS en het bestuur van VZVZ met elkaar in overleg of de uitfasering van de OZIS-standaard ketenzorg van een concrete datum kan worden voorzien. De huidige OZIS-ketenzorgstandaard blijft tot die tijd gewoon beschikbaar. Nieuwe Eindgebruiksovereenkomst In 2013 heeft stichting OZIS een Eindgebruiksovereenkomst gesloten met Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken Zorg B.V. (afgekort Zorroo) te Oosterhout voor het toepassen van de Ketenzorg-standaard in haar applicatie. Financieel De begroting van de stichting in 2013 was euro. De stichting heeft in 2013 de begroting gevolgd. Er zijn geen overschrijdingen van posten geweest. De post met extra budget voor het uitfaseren van de standaarden voor Dienstwaarneming Apotheken en - Huisartsen is niet gebruikt. De algemene reserve van euro is daarom niet aangesproken. December 2013 Stichting OZIS Pagina 5 van 12

6 3. STATUS PER OZIS-STANDAARD De bestaande gegevensuitwisseling op basis van OZIS-standaarden zijn ontworpen voor lokale en regionale toepassing, namelijk voor de gegevensuitwisseling tussen apotheken of huisartsen. Meestal is de omvang van een waarneemgroep een stad, een aantal plaatsen of (een deel van) een regio. Elk jaar wordt het gebruik van de OZIS-standaarden geïnventariseerd. Hierover volgt een aparte publicatie op de site van stichting OZIS. Dienstwaarneming Apotheken Ten behoeve van de waarneming definiëren apothekers onderling vaak een eigen waarneemgroep. Meestal zijn dit apotheken die geografisch gezien dicht bij elkaar liggen. In geval van afwezigheid van een collega, tijdens het weekend en gedurende vakanties nemen de zorgverleners binnen de waarneemgroep voor elkaar waar. De zorgverleners binnen de waarneemgroep zijn niet altijd allen geautomatiseerd met hetzelfde systeem, en wensen dit ook niet altijd te worden. In dergelijke gevallen is het mogelijk om tijdens de waarneming de medische patiëntgegevens te raadplegen via de OZIS-standaard Dienstwaarneming Apotheken. Met de Dienstwaarneming Apotheken (DWA) standaard stimuleert OZIS open communicatie in de gezondheidszorg. Elektronische communicatie die gericht is op het primaire proces van de patiëntenzorg. De kern van deze communicatie ligt in het tot stand brengen van een Elektronisch Farmaceutisch Dossier op de plaats waar de zorg verleend wordt, en op het tijdstip dat het nodig is (dus real-time). Dienstwaarneming Huisartsen Ten behoeve van de waarneming definiëren huisartsen(praktijken) onderling vaak een eigen waarneemgroep. Dit zijn meestal praktijken die geografisch gezien dicht bij elkaar liggen. In geval van afwezigheid van een collega, tijdens het weekend en gedurende vakanties nemen de zorgverleners binnen de waarneemgroep voor elkaar waar. De zorgverleners binnen de waarneemgroep zijn niet altijd allen geautomatiseerd met hetzelfde systeem of wensen zij dit te worden. In dergelijke gevallen is het mogelijk om tijdens de waarneming de medische patiëntgegevens te raadplegen via de OZISstandaard Dienstwaarneming Huisartsen. Met de Dienstwaarneming Huisartsen (DWH) standaard stimuleert OZIS open communicatie in de gezondheidszorg. Elektronische communicatie die gericht is op het primaire proces van de patiëntenzorg. De kern van deze communicatie ligt in het tot stand brengen van een Elektronisch Medisch Dossier op de plaats waar de zorg verleend wordt, en op het tijdstip dat het nodig is (dus real-time). Ketenzorg-standaard De Ketenzorg-standaard is gebaseerd op de Dienstwaarneming Huisartsenstandaard en daarom onderdeel in de vorm van een addendum op de Implementatiehandleiding Dienstwaarneming Huisartsen. De ketenzorg-standaard is in de loop van 2010 door de meeste leveranciers uitgeleverd. Het gebruik van de ketenzorgberichten wordt plaatselijk georganiseerd in overleg met de betrokken partijen. Het gebruik van de ketenzorgstandaard kan in combinatie met een Centrale Patiënten Index (CPI) gebeuren. Meestal wordt er dan een bestaande OZIS-server gebruikt, maar een dedicated OZIS-server voor de ketenzorg komt ook voor. De ketenzorg standaard kan ook zonder een CPI ge- December 2013 Stichting OZIS Pagina 6 van 12

7 implementeerd worden. Leveranciers melden dat de ketenzorg-standaard steeds meer gebruikt wordt. Het is een volwaardig geaccepteerde standaard geworden. Semi-permanente testomgeving Voor het (onderling) testen van OZIS-berichten bestaat er een semi-permanente testomgeving. Voor deze omgeving levert PharmaPartners de LDAP-server. De meeste systemen zijn op deze omgeving aangesloten. OZIS-leden kunnen in onderling overleg te allen tijde van de testomgeving gebruik maken. December 2013 Stichting OZIS Pagina 7 van 12

8 4. STRATEGIE Stichting OZIS is een duurzame en strategische samenwerking van de deelnemers en aangesloten partijen gericht op het uitwisselen van zorggegevens tussen de diverse zorgverleners op basis van standaarden. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle betrokken deelnemers, gebruikers, eindgebruikers en belanghebbenden. Hierna is de strategie voor een aantal onderwerpen concreet beschreven. 1. OZIS berichtstandaarden De OZIS berichtenstandaarden zijn operationeel en volop in gebruik. Met name in het apotheek- en huisartsendomein. In 2012 is gestart met de overgang van deze standaarden naar de AORTA berichtstandaard. Deze overgang is in 2013 voortgezet. De aanleiding voor de overgang van deze OZIS-standaarden naar AORTA is om te voldoen aan de gestelde landelijke veiligheids- en privacyeisen. De OZISstandaarden zullen niet worden aangepast aan nieuwe eisen, die van overheidswege worden gesteld in het licht van de (landelijke) toepassing van gegevensuitwisseling. De standaarden Dienstwaarneming Apotheken en Huisartsen worden alleen nog onderhouden. In het convenant gebruik landelijke zorginfrastructuur is afgesproken om de licentieovereenkomsten voor de OZIS-standaarden Dienstwaarneming Apotheken en Dienstwaarneming Huisartsen per 1 juli 2014 te beëindigd. 2. Landelijke zorginfrastructuur Stichting OZIS heeft zich ingespannen om de op HL7-standaard gebaseerde infrastructuur te behouden. Het bestuur zal zich inzetten om de afspraken uit het convenant gebruik landelijke zorginfrastructuur te realiseren. Samen met de VZVZ en andere convenant partijen zet stichting OZIS zich in om zorgaanbieders het LSP in gebruik te laten nemen en de OZIS-standaarden voor dienstwaarneming uit te faseren. 3. Ketenzorg blijft beschikbaar Stichting OZIS werkt mee aan een nieuwe toekomstvaste standaard voor de ketenzorg. In november 2013 is er het convenant informatie-uitwisseling ketenzorg gesloten. Het doel van het convenant is het realiseren van een adequate, toekomstbestendige en integrale oplossing voor informatie-uitwisseling ketenzorg. In 2014 worden de specificaties van deze nieuwe standaard verder uitgewerkt en vastgesteld. Vervolgens wordt deze in een kleine setting in een pilot in gebruik genomen en getest. Begin 2015 kan naar verwachting de definitieve standaard worden vastgesteld. Leveranciers zullen dan starten met het realiseren van de standaard in de applicatie. Nadat de nieuwe standaard voor de ketenzorg beschikbaar is en op basis van de nader te bepalen kwalitatieve doelstellingen goed werkt, treden het bestuur van stichting OZIS en het bestuur van VZVZ met elkaar in overleg of de uitfasering van de OZIS-standaard ketenzorg van een concrete datum kan worden voorzien. De huidige OZIS-ketenzorgstandaard blijft tot die tijd gewoon beschikbaar. 4. HL7 berichtstandaarden Stichting OZIS zoekt actief de samenwerking op met alle stakeholders om door middel van goede afspraken te komen tot een optimale toepassing en implementatie van de HL7 berichtenstandaarden. De samenwerking richt zich zowel op be- December 2013 Stichting OZIS Pagina 8 van 12

9 stuurlijk als op technisch niveau. Afspraken over techniek en inhoud (zoals coderingen stelsels) zijn in deze van belang om het gebruik positief te stimuleren. 5. Strategie van stichting OZIS algemeen De standaarden dienen niet te leiden tot concurrentievervalsing tussen leveranciers van informatiesystemen; Het ontwikkelen, implementeren, leveren en onderhouden van de standaarden voor de betrokken leveranciers dient ook in zakelijk opzicht tot een verantwoorde exploitatie te leiden. Hierbij spelen de klanten en andere belanghebbenden een doorslaggevende rol; De stichting zal actief informatie-uitwisseling met koepels van zorgverleners (KNMP, LHV, VHN) nastreven; Stichting OZIS wil invulling geven aan vertegenwoordiging van leveranciers, met betrekking tot elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners, naar koepels, VWS, Nictiz en VZVZ; Verder zal de stichting de ontwikkelingen rondom de landelijke infrastructuur, in het bijzonder de toepassing Medicatiegegevens (Mg) en Huisartswaarneemgegevens (Hwg) actief evalueren; Waar mogelijk zal de stichting partijen ondersteunen bij de invoering van deze dossiers (delen van kennis en ervaring, doen van voorstellen); Met de VZVZ worden strategische onderwerpen afgestemd en op technisch niveau synergie bewerkstelligd; De stichting volgt de ontwikkelingen rondom nationale en internationale standaarden in de zorg, zoals HL7v3 en EN 13606; De stichting zal Gebruikers, Eindgebruikers en belanghebbenden betrekken bij de ontwikkeling van standaarden; Ten slotte zal de stichting een actief informatiebeleid ontwikkelen om alle betrokken partijen, waaronder organisaties van eindgebruikers, zoals huisartsenposten, in relevante discussies te informeren over de ontwikkelingen van de OZIS-standaarden en de OZIS-posities, met als doel het draagvlak voor de activiteiten van de stichting te vergroten en structurele financiering van onderlinge communicatie tussen partijen in het werkgebied te bevorderen. December 2013 Stichting OZIS Pagina 9 van 12

10 5. PLANNEN VOOR 2014 Stichting OZIS heeft voor 2014 op basis van de hiervoor genoemde strategie de volgende activiteiten gepland. 1. Het definitief uitfaseren van de Standaard Dienstwaarneming Apotheken; 2. Het definitief uitfaseren van de Standaard Dienstwaarneming Huisartsen; 3. Inspannen voor het behoud en gebruik van de op HL7-standaard gebaseerde infrastructuur; 4. Mede uitvoeren van de afspraken uit het Convenant gebruik landelijke zorginfrastructuur ; 5. Invulling geven aan leveranciersvertegenwoordiging naar onder meer de VZVZ; 6. Samenwerking met VZVZ: a. Samen met VZVZ en de leveranciers de overgang van de OZISstandaarden Dienstwaarneming Apotheken en Huisartsen naar de HL7- standaarden coördineren; b. De vergaderingen van de Technische Commissie (TC) van stichting OZIS en het Technisch Platform (TP) van de VZVZ worden desgewenst op elkaar afgestemd; c. De leden van de TC dragen actief bij aan het doen van voorstellen ten behoeve van verbeterde implementaties van de HL7 berichtstandaarden; d. Minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg met VZVZ over de strategische onderwerpen. 7. Het beheer en zo nodig verder ontwikkelen van de OZIS-ketenzorg-standaard; 8. Ondersteunen van het testen van de Ketenzorg-standaard; 9. Bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame toekomstige ketenzorgstandaard, zoals afgesproken in het convenant informatie-uitwisseling ketenzorg; 10. Actief aanhouden van contacten met koepels van eindgebruikers (KNMP, LHV, VHN), het ministerie van VWS en Nictiz; 11. Zo mogelijk verder invulling geven aan vertegenwoordiging van leveranciers als belangenbehartiger met betrekking tot elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners naar koepels, VWS, Nictiz en VZVZ; 12. Uitvoeren communicatiebeleid stichting OZIS gericht op alle betrokken partijen; 13. Indien van toepassing contracteren van nieuwe Gebruikers, Eindgebruikers of Belanghebbenden voor de Ketenzorg-standaard. Bij de uitwerking zal de manager van stichting OZIS voor elk van deze activiteiten doelstellingen, prioriteit en acties formuleren. Prioriteit De activiteiten die de ingebruikname van de zorginfrastructuur en het uitfaseren van de OZIS-standaarden Dienstwaarneming Apotheken en Dienstwaarneming Huisartsen bewerkstellingen hebben prioriteit. Daarna wordt prioriteit gegeven aan de activiteiten ten behoeve van de ketenzorg. December 2013 Stichting OZIS Pagina 10 van 12

11 6. MENSEN EN MIDDELEN De werkzaamheden worden uitgevoerd door een manager van maximaal 0,3 FTE gemiddeld. De manager wordt ondersteund door een secretariële functie van maximaal 0,1 FTE gemiddeld. Het secretariaat is bedoeld voor de voorbereiding van de vergaderingen van raad van toezicht, bestuur en technische commissie, verslaglegging en uitwerking van de notulen, ondersteuning van de manager, postverwerking en archiefbeheer en beheer van de website. De manager en het secretariaat hebben geen werkplek op kosten van de stichting. Verder worden werkzaamheden uitgevoerd door de leden van de technische commissie (TC), minimaal 1 dag per persoon per maand, inclusief vergaderingen. De leden van de TC besteden, inclusief voorbereiding en nazorg, per vergadering ca. 8 uur excl. reisuren en reiskosten. De inspanningen m.b.t. de specifieke standaarden verschillen per deelnemer, afhankelijk van o.a. bestaande kennis en ervaring, status van softwareontwikkeling e.d. Deze inspanningen komen boven op de uren voor de vergaderingen. Er is hierbij geen rekening gehouden met de tijdsbesteding van de coördinatoren van de TC-subcommissies (telkens voor elke OZIS-standaard een aparte subcommissie), die benoemd zijn uit de leden van de TC. Indien delegaties van de TC betrokken moeten worden bij overleg met bijvoorbeeld Nictiz, VZVZ en NEN dan betekent dit een extra tijdsbesteding. Voor specifieke doelen kunnen TC subcommissies worden ingesteld. Afhankelijk van de benodigde deskundigheid kunnen deelnemers/gebruikers hiernaar andere medewerkers afvaardigen dan naar de reguliere TC-vergaderingen. Met de uren van de betrokken medewerkers is geen rekening gehouden. De werkzaamheden van stichting OZIS worden ondersteund door een website. Verder heeft de stichting een logo en diverse nader te bepalen communicatieondersteunende voorzieningen, zoals persberichten. December 2013 Stichting OZIS Pagina 11 van 12

12 7. BEGROTING Stichting OZIS ontwikkelt en beheert de OZIS-standaarden en bevordert het gebruik ervan. De werkzaamheden van stichting OZIS worden grotendeels mogelijk gemaakt door financiële bijdragen en inzet van medewerkers van de deelnemers. Verder betalen Gebruikers (andere leveranciers) en Eindgebruikers (individuele partijen die de OZISstandaarden in eigen systemen inbouwen) voor de diensten een eenmalige vergoeding en een jaarlijkse vergoeding voor het onderhoud. Belanghebbenden zoals KNMP, NHG, regio s e.d. betalen vooralsnog geen vergoeding. OZIS-deelnemers betalen het verschil tussen de bijdragen van de Gebruikers en Eindgebruikers en de totale begroting. De begroting van stichting OZIS voor 2014 is euro. Ten behoeve van ontwikkeling en beheer ontplooit stichting OZIS activiteiten, vooral door middel van het organiseren van vergaderingen betreffende standaarden. Als communicatieplatform exploiteert de stichting een website. De kosten kunnen mogelijk lager uitvallen dan begroot, afhankelijk van de daadwerkelijke inzet van de manager. Deze inzet wordt in overleg met het bestuur voortdurend bewaakt. De opbrengsten kunnen hoger uitvallen door aansluiting van nieuwe Gebruikers of Eindgebruikers, bijvoorbeeld voor de OZIS-Ketenzorg-standaard. December 2013 Stichting OZIS Pagina 12 van 12

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Registratie van buitenlandse specialisten 2. Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. KNMG-standpunt

Registratie van buitenlandse specialisten 2. Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. KNMG-standpunt Registratie van buitenlandse specialisten 2 Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen KNMG-standpunt Beleid & Advies Opleiding & Registratie Medisch Contact & Artsennet Colofon Sterke medische zorg voor

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inhoudsgave 1. Introductie 2. Algemene voorwaarden 3. Diabetes Mellitus type 2 4. COPD 5. Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg DM/COPD. 6. Astma/COPD

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend-

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

WERKPLAN KETENZORG NU BV

WERKPLAN KETENZORG NU BV WERKPLAN KETENZORG NU BV De Ketenzorg NU BV is onderdeel van de huisartsencoöperatie Zorg Nu in Noord-West Utrecht. Het bestuur van Zorg NU is tevens de Algemene Vereniging van Aandeelhouders (AVA). Dit

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Meer bestuurskracht nodig van zorggroepen Utrecht, augustus 2012 Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie