Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 1 Begripsomschrijvingen"

Transcriptie

1 Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet te leveren Diensten en/of producten zijn de betreffende Bijzondere bepalingen aanvullend van toepassing. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de met een hoofdletter geschreven alfabetisch geordende begrippen de volgende betekenis: Add-ons Diensten: afhankelijk van de tussen Uniserver en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, door Uniserver aan Opdrachtgever te verlenen aanvullende Diensten, zoals extra dataverkeer, back-up Diensten, firewall, VPN, e- mailbeveiliging, rapportages en het installeren van accounts, programmatuur en/of domeinnamen. Add-on producten: afhankelijk van de tussen Uniserver en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, door Uniserver aan Opdrachtgever te leveren producten, zoals extra virtuele harde schijven, extra IP adressen, High Availability licentie, database programmatuur, SSL certificaten en besturingssystemen. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van Uniserver Internet, gevestigd te Alkmaar en ingeschreven in het handelsregister te Noordwest Holland, onder nummer Evt. toevoegen daaronder begrepen AB in combinatie met Specifieke bepalingen Algemene bepalingen: deze bepalingen, zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Uniserver Internet en op iedere Overeenkomst die met Uniserver Internet tot stand komt. Bijlage(n): de in de Overeenkomst opgenomen bijlagen die integraal onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. Bijzondere bepalingen: specifieke bepalingen met betrekking tot levering van Diensten en/of producten. Derden: andere entiteit(en) dan de Partijen. Dedicated Private Server: hostingdiensten waarbij aan Opdrachtgever een dedicated server wordt aangeboden met een hoge resource performance. Dedicated Public Server: hostingdiensten waarbij aan Opdrachtgever een dedicated server wordt aangeboden op een cluster waarbij de resources naar rato worden verdeeld.

2 Diensten: diverse Diensten, zoals Infrastructure as a Service (IaaS), Managed Server Hosting, Shared Hosting, Supportdiensten, domeinnaamregistratie, Add-on Diensten, inrichtingswerkzaamheden en overige dienstverlening als geleverd door Uniserver Internet op grond van en gespecificeerd in de Overeenkomst. IaaS en Self-Managed Server hosting: Hostingdiensten waarbij Uniserver de infrastructuur beheert afhankelijk van de overeengekomen service levels en overeenkomstig het bepaalde in de Service Level Agreement behorende bij de Overeenkomst. De Opdrachtgever is hierbij zelf verantwoordelijk voor de goede werking van zijn dedicated server(s), inclusief het besturingssysteem en de applicaties die daarop draaien. Hostingdiensten: Diensten waarbij ten behoeve van Opdrachtgever de mogelijkheid wordt gecreëerd gegevens en bestanden op te slaan en te gebruiken. Managed Server hosting : Hostingdiensten waarbij Uniserver de infrastructuur, de werking van de dedicated server(s) en het besturingssysteem afhankelijk van de overeengekomen service levels en overeenkomstig het bepaalde in de Service Level Agreement, behorende bij de Overeenkomst. De Opdrachtgever is hierbij zelf verantwoordelijk voor de goede werking van de applicaties die daarop draaien. Opdrachtgever: de partij waarmee Uniserver Internet een Overeenkomst sluit. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Uniserver Internet producten en/of Diensten zal leveren aan Opdrachtgever. Partij(en): Uniserver Internet, de Opdrachtgever of beide gezamenlijk. Producten van Derden: programmatuur of hardware die in (intellectueel) eigendom toebehoort aan Derden of die door Derden beschikbaar is gesteld aan Uniserver Internet en/of Opdrachtgever en die Uniserver Internet op grond van een Overeenkomst aan Opdrachtgever levert, dan wel Diensten die Uniserver Internet van Derden betrekt en op grond van een Overeenkomst aan de Opdrachtgever levert, alles onder toepasselijkheid van de algemene leveringsvoorwaarden van die Derden, tenzij in de Overeenkomst is gespecificeerd dat deze Producten van Derden onder toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden worden geleverd. Shared Hostingdiensten: Hostingdiensten waarbij op een server functies zoals hosting, virtual private server, webhosting, online back-up, hosted exchange en filteren van verkeer, van meerdere Opdrachtgevers worden ondergebracht. Supportdiensten: afhankelijk van het service level behorend bij de door Opdrachtgever afgenomen Hostingdienst door Uniserver Internet te verlenen beheer en onderhoud op de infrastructuur, de server(s) en/of systeemprogrammatuur, zoals beschreven in de Service Level Agreement behorende bij de Overeenkomst.

3 Uniserver Internet: Uniserver Internet B.V. gevestigd te (1812 RB) Alkmaar aan de Robijnstraat 3. Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en tot stand komen van een Overeenkomst 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Uniserver Internet, waarbij Uniserver Internet Diensten en/of goederen van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Opdrachtgever levert, ook indien deze producten en/of Diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. Door ondertekening van de Overeenkomst alsmede door het gebruik maken van de geleverde producten en/of Diensten, of door het (anderszins) feitelijk uitvoering geven aan een (nog) niet getekende offerte of Overeenkomst, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden en akkoord te gaan met de toepasselijkheid en inhoud hiervan. 2.2 Door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden en/of andere voorwaarden zijn niet van toepassing. 2.3 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. 2.4 Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden nietig of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. 2.5 De Overeenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden, de Service Level Agreement en eventuele Bijlage(n) vormt de gehele Overeenkomst tussen Partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke afspraken en Overeenkomsten ten aanzien van Diensten en producten die voorwerp van de overeenkomst zijn. Artikel 3 Aanbiedingen 3.1 Alle door Uniserver Internet gedane aanbiedingen en andere uitingen van Uniserver Internet zijn vrijblijvend, tenzij door Uniserver Internet schriftelijk anders is aangegeven. 3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Uniserver Internet verstrekte gegevens waarop Uniserver Internet zijn aanbieding baseert. Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van Uniserver Internet dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal e.d. vermelde gegevens en maten zijn voor Uniserver Internet niet bindend, behoudens indien door Uniserver Internet uitdrukkelijk anders is vermeld. Artikel 4 Rangorde 4.1 In geval van strijdigheid tussen een bepaling in de Algemene Bepalingen en een bepaling in de Bijzondere Bepalingen, prevaleert de bepaling in de Bijzondere Bepalingen. Ingeval van strijdigheid tussen een bepaling in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.

4 Artikel 5 Facturering, betaling en prijzen 5.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen die van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders aangegeven. 5.2 Uniserver Internet is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de prijsindexcijfers voor de zakelijke dienstverlening zoals van tijd tot tijd gepubliceerd door het CBS mits Uniserver Internet Opdrachtgever hiervan tenminste één maand voor ingangsdatum van de prijswijziging schriftelijk op de hoogte stelt. 5.3 Alle facturen van Uniserver Internet dienen binnen de op de factuur gestelde termijn te worden betaald, tenzij in de Overeenkomst een termijn is gesteld welke dan geldt. Indien geen betalingstermijn is vermeld of overeengekomen, dienen de facturen binnen een termijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum te zijn betaald. 5.4 Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen bij duurovereenkomsten altijd voorafgaand aan de aanvang van een periode van dienstverlening. 5.5 In geval de Opdrachtgever de betaling niet (tijdig) of niet volledig verricht, is de Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW) verschuldigd. Indien Uniserver Internet zich genoodzaakt ziet de vordering ter incasso in handen van Derden te stellen, is de Opdrachtgever, een bedrag verschuldigd gelijk aan 15% over het door de Opdrachtgever aan Uniserver Internet verschuldigde bedrag met een minimum van 250,00 (tweehonderdvijftig Euro) wegens de buitengerechtelijke kosten verbonden aan incasso. Alle betalingen door of namens de Opdrachtgever geschieden eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en pas daarna in mindering op de hoofdsom. De facturen zullen worden voldaan in volgorde van eerste verschuldigdheid. 5.6 Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data vastleggen waarop Uniserver Internet de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan de Opdrachtgever in rekening brengt. Alle betalingen dienen zonder enige vorm van inhouding of verrekening te worden verricht. 5.7 De Opdrachtgever verwerkt zijn recht om betaling van verschuldigde betalingen op te schorten indien hij zich niet onverwijld schriftelijk op dit recht beroept, onder gespecificeerde vermelding van de tekortkoming van Uniserver Internet; een eventueel opschortingsrecht van de Opdrachtgever vervalt indien en zodra Uniserver Internet schriftelijk verklaart te zullen nakomen.

5 Artikel 6 Geheimhouding 6.1 Opdrachtgever en Uniserver Internet dragen er zorg voor dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn waaronder informatie met betrekking tot computerprogrammatuur alsmede bedrijfsinformatie, financiële informatie of plannen met betrekking tot productontwikkeling, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der Partijen als zodanig zijn aangeduid. 6.2 Onverminderd het bovenstaande gelden de beperkingen van deze bepaling niet voor de volgende informatie: a. informatie die onafhankelijk door de ontvangende Partij is ontwikkeld zonder gebruik te maken van de vertrouwelijke informatie van de verstrekkende Partij; b. informatie die in handen van de ontvangende Partij is gekomen door een Derde Partij die gerechtigd is om deze informatie te verstrekken, anders dan door schending van de bepalingen van deze Overeenkomst; c. informatie die reeds publiekelijk bekend is op het moment dat deze ter kennis wordt gesteld aan de ontvangende Partij of naderhand is geworden zonder toedoen van de ontvangende Partij, en d. informatie die reeds rechtmatig bekend is bij de ontvangende Partij op het moment dat deze ter kennis wordt gesteld aan de ontvangende Partij. 6.3 Vertrouwelijke informatie mag verder worden verstrekt indien een wettelijke plicht of een rechterlijk bevel de openbaarmaking van deze informatie/gegevens gebiedt. In dat geval zal de ontvangende Partij de verstrekkende Partij hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en zal alle voorzorgsmaatregelen treffen die redelijk mogen zijn om te voorkomen dat deze informatie publiekelijk bekend wordt.

6 Artikel 7 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 7.1 Op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens heeft Opdrachtgever verplichtingen tegenover Derden. Indien Uniserver Internet dit van belang acht voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal Opdrachtgever Uniserver Internet desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 7.2 De Opdrachtgever vrijwaart Uniserver Internet voor aanspraken van personen van wie Uniserver Internet in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ter grondslag liggen uitsluitend aan Uniserver Internet toegerekend kunnen worden. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Uniserver Internet verleende Dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er jegens Uniserver Internet voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een Derde. Opdrachtgever vrijwaart Uniserver Internet tegen elke rechtsvordering van Derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. Uniserver Internet zal in alle redelijkheid haar medewerking verlenen aan de door de Opdrachtgever in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Uniserver Internet begrepen. 7.3 Indien Uniserver Internet op grond van een Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen. Uniserver Internet staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. 7.4 Voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, dataof telecommunicatiefaciliteiten is Uniserver Internet gerechtigd Opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Opdrachtgever behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personen kenbaar. Uniserver Internet kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kosten of schade die het gevolg zijn van gebruik of misbruik van de toegangs- of identificatiecodes, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als direct gevolg van handelen of nalaten van Uniserver Internet.

7 Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten 8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht en domeinnaamrecht ter zake op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Uniserver Internet diens licentiegevers of toeleveranciers. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt nimmer enig intellectueel eigendomsrecht aan de Opdrachtgever overgedragen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden en wettelijke bepalingen van dwingend recht uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet sublicentieerbaar. 8.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen. 8.3 Het is Uniserver Internet toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen. 8.4 Uniserver Internet zal de Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 betreffende de beperking van de aansprakelijkheid, vrijwaren tegen iedere actie van Derden gebaseerd op de bewering dat door Uniserver Internet zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom van die Derde, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Uniserver Internet onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak geheel overlaat aan Uniserver Internet. Opdrachtgever zal daartoe de nodige medewerking, informatie en volmachten verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. 8.5 De in het voorgaande lid bedoelde vrijwaring vervalt indien: (i) de verweten inbreuk verband houdt met door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Uniserver Internet ter beschikking gestelde materialen, dan wel, (ii) de verweten inbreuk verband houdt met wijzigingen die Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Uniserver Internet in programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien de geleverde prestatie of programmatuur zoals bij Opdrachtgever in gebruik, voorwerp is van een vordering ten gevolge van vermeende inbreuk op de rechten van een Derde of zou kunnen worden naar het oordeel van Uniserver Internet, kan Uniserver Internet naar eigen goeddunken en voor eigen rekening voor Opdrachtgever het recht verwerven om de prestatie of programmatuur te blijven gebruiken, de prestatie of programmatuur zo te wijzigen dat geen inbreuk meer wordt gemaakt op rechten van Derden dan wel de prestatie of programmatuur te vervangen door een gelijkwaardige prestatie of programmatuur. Indien geen van de bovenstaande mogelijkheden een redelijke oplossing bieden, kan Uniserver Internet de Overeenkomst beëindigen, in welk geval de vergoedingen die voor (het gedeelte van) de prestatie of programmatuur zijn betaald, worden gerestitueerd onder aftrek van een redelijke vergoeding voor gebruik in de voorliggende periode.

8 8.6 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van Derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Uniserver Internet van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden of andere materialen waaronder ontwerpmateriaal en vrijwaart Uniserver Internet ter zake. Artikel 9 Termijnen 9.1 Alle door Uniserver Internet aangegeven en genoemde (levering)termijnen en doorlooptijden zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren en zijn indicatief en hebben geen fataal karakter, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Uniserver Internet spant zich er redelijkerwijs voor in om uiterste termijnen en doorlooptijden zoveel mogelijk in acht te nemen. Uniserver Internet is niet gebonden aan al dan niet uiterste (levering)termijnen en doorlooptijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan niet meer gehaald kan worden. Evenmin is Uniserver Internet gebonden aan al dan niet uiterste l(evering)termijnen en doorlooptijden als Partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst of een wijziging van de aanpak van uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (levering)termijn zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen. 9.2 De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn en doorlooptijd brengt Uniserver Internet niet in verzuim. In alle gevallen raakt Uniserver Internet pas in verzuim na schriftelijk en gedetailleerd in gebreke te zijn gesteld met een redelijke termijn om tekortkoming te zuiveren. Artikel 10 Wijzigingen en meerwerk 10.1 Wijzigen en aanpassen van de Overeenkomst kan alleen schriftelijk op een papieren document dat door daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van beide Partijen is getekend Indien Uniserver Internet op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen prestaties vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever aanvaardt dat door prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Diensten en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Partijen kunnen worden beïnvloed.

9 Artikel 11 Medewerking Klant 11.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van een Overeenkomst door Uniserver Internet mogelijk te maken zal de Opdrachtgever steeds tijdig alle door Uniserver Internet nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien de Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van een Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen deze beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring. Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan Uniserver Internet ter uitvoering van de Diensten ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en voldoen aan de door Uniserver Internet aangegeven specificaties Indien de Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst door Uniserver Internet nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Uniserver Internet stelt of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Uniserver Internet het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft Uniserver Internet tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Uniserver Internet tot uitoefening van enig ander wettelijk en of overeengekomen recht Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en door de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten die onder direct gebruik en beheer van Uniserver Internet staan. Uniserver Internet is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij deze kosten of schade het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Uniserver Internet. Artikel 12 Werkzaamheden van Derden 12.1 Het is Uniserver gerechtigd Derden bij de uitvoering van haar verplichtingen in te zetten Indien Uniserver Internet op verzoek van de Opdrachtgever Derden inschakelt om werkzaamheden te verrichten of goederen te leveren, worden deze overeenkomsten op naam en voor rekening en risico van de Opdrachtgever aangegaan. Artikel 13 Producten van Derden 13.1 In het geval producten van Derden deel uitmaken van een levering van Diensten en/of producten of specifieke verlening op grond van een Overeenkomst, zal Uniserver Internet dat in de Overeenkomst specificeren. Op de levering en het gebruik daarvan zijn de leveringsvoorwaarden van die Derden van toepassing tenzij door Uniserver Internet nadrukkelijk anders aangegeven. Uniserver Internet accepteert in geen geval aansprakelijkheid voor gebreken, vertraging of schade, hetzij direct, hetzij indirect, hetzij gevolgschade, veroorzaakt door de producten van Derden, tenzij en tot het bedrag dat die Derde bereid is de aansprakelijkheid te aanvaarden en de schade te vergoeden Ten aanzien van producten van Derden en de daarbij behorende Documentatie die in samenhang met de door Uniserver Internet verleende Diensten en/of producten worden gebruikt, blijft de Derde de exclusieve eigenaar van alle rechten, inclusief de intellectuele eigendomsrechten op deze producten van Derden.

10 13.3 Indien de producten van derden waaronder of in samenhang waarmee de Diensten of programmatuur bij het aangaan van de Overeenkomst operationeel is, aangevuld, gewijzigd of vervangen wordt/worden, kan Uniserver Internet het wenselijk achten de programmatuur of Diensten zodanig te wijzigen dat deze operationeel is/zijn onder de nieuwste versie van de producten van Derden. Opdrachtgever verplicht zich steeds te beschikken over de nieuwste versie van de producten van derden. Artikel 14 Levering 14.1 Levering van de tussen Opdrachtgever en Uniserver Internet overeengekomen Diensten zal geschieden door beschikbaarstelling door Uniserver Internet aan Opdrachtgever van voor Opdrachtgever unieke usernamen en toegangscodes Voor zover Uniserver Internet op grond van een Overeenkomst gehouden is tot levering van (systeem)programmatuur of andere producten, zal zij deze leveren as is, op een door Uniserver Internet te bepalen medium Het risico met betrekking tot de voorgaande producten en Diensten gaat over op Opdrachtgever op het moment van aflevering dan wel beschikbaarstelling. Artikel 15 Aansprakelijkheid 15.1 Uniserver Internet aanvaardt een verplichting tot schadevergoeding voor zover en tot zover in dit artikel is bepaald. De totale cumulatieve aansprakelijkheid van Uniserver Internet jegens Opdrachtgever voor directe schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan het door Opdrachtgever in de drie maanden voorafgaand aan het schade toebrengende feit aan Uniserver Internet betaalde bedrag uit hoofde van de Overeenkomst (exclusief BTW), of ,--, indien dit laatste bedrag lager is De aansprakelijkheid van Uniserver Internet voor indirecte schade, gevolgschade, boetes, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Uniserver Internet voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van Derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Uniserver Internet voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten De in artikel 15.1 en 15.2 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Uniserver Internet. De werking van artikel 7:404 BW is uitdrukkelijk uitgesloten Opdrachtgever vrijwaart Uniserver Internet voor alle aanspraken van Derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een Derde is geleverd en dat mede bestond uit door Uniserver Internet geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. Artikel 16 Beëindiging 16.1 In afwijking van artikel 7:408 BW is tussentijdse opzegging van een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en/of die naar haar aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, uitgesloten. Tenzij anders is vastgelegd in de Overeenkomst kan opzegging alleen geschieden tegen het einden van de overeengekomen (verlengde) duur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee (2) maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij aangetekend schrijven. Ingeval van opzegging door Opdrachtgever, zal Uniserver Internet de opzegging zo snel mogelijk schriftelijk bevestigen. Mocht Opdrachtgever geen bevestiging ontvangen van de opzegging, dient Opdrachtgever contact op te nemen met Uniserver Internet.

11 16.2 Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke in onderling overleg bepaalde termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding als in het voorgaande lid bedoeld reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Uniserver Internet ten aanzien van de prestaties in verzuim is. Bedragen die Uniserver Internet voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op moment van ontbinding direct opeisbaar Elk der Partijen kan voorts de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen zonder tot vergoeding van schade gehouden te zijn indien de wederpartij al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of aangegeven, indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of gestaakt anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Uniserver Internet is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, bijbehorende materialen en documentatie en dergelijke van rechtswege 16.5 Indien en voor zover de Overeenkomst is gesloten tussen Uniserver Internet en een consument, zijnde een partij niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt in afwijking van het bepaalde in artikel 16.1 dat een Overeenkomst gesloten voor bepaalde tijd na afloop van de initiële termijn en behoudens opzegging telkens stilzwijgend wordt verlengd voor de periode van één (1) maand. Artikel 17 Overmacht 17.1 In geval van overmacht van één der Partijen zullen de verplichtingen op grond van de Overeenkomst worden opgeschort zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt mede verstaan langdurige ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van Diensten cruciale medewerkers, overmacht van toeleveranciers van Uniserver Internet, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van Derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Uniserver Internet is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, werkbezetting, staking, terroristische aanslag, natuurramp, overstroming, vervoersproblemen, pandemie of een daarmee vergelijkbare situatie. De opschorting zal echter niet gelden voor de verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en/of de verplichtingen die reeds voor het intreden van de overmachtsituatie zijn ontstaan Indien de overmachtsituatie langer dan 90 dagen voortduurt, hebben de Partijen het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te beëindigen tenzij voorzienbaar is dat de overmachtsituatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Wat reeds als gevolg van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn. Artikel 18 Overdraagbaarheid 18.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uniserver Internet is het Opdrachtgever niet toegestaan rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen dan wel te verkopen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 6 Webhosting De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244. 1. Toepasselijkheid 1.1 De QUBE

Nadere informatie

Productvoorwaarden Hosting Diensten - Superscherp Ontwerp

Productvoorwaarden Hosting Diensten - Superscherp Ontwerp Definities Superscherp Ontwerp: de heer J.M.L.M. Oldenburg, handelend als eenmanszaak onder de naam Superscherp Ontwerp, gevestigd en kantoorhoudende te (3043 SK) Rotterdam aan de Martinus Dorpiusstraat

Nadere informatie

de bepalingen van de onderhavige Productvoorwaarden, prevaleren deze laatste.

de bepalingen van de onderhavige Productvoorwaarden, prevaleren deze laatste. Algemene voorwaarden webhosting 1. Toepasselijkheid 1.1 De Productvoorwaarden Website Hosting Diensten zijn, naast de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Buro Webdesign, van toepassing op alle Website

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 3 Onderhoud van programmatuur De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

URENTOOL Algemene Voorwaarden

URENTOOL Algemene Voorwaarden URENTOOL Algemene Voorwaarden Versie: 2.0 Datum: 24 mei 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN URENTOOL B.V. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Urentool B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN Artikel 1: Definities Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan: Algemene voorwaarden deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

GoalGorilla Voorwaarden

GoalGorilla Voorwaarden GoalGorilla Voorwaarden Our vision Module 6: Webhosting The internet is a modern jungle. It s growing rapidly, evolving and changing every aspect of our world. In order to anticipate the ever Opgesteld

Nadere informatie

partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Running IT te verrichten prestaties. Uitsluitend

partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Running IT te verrichten prestaties. Uitsluitend ALGEMENE BEPALINGEN RUNNING IT Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst die gesloten wordt door Running IT Projects BV of Running IT Support,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EASYDEALS

ALGEMENE VOORWAARDEN EASYDEALS ALGEMENE VOORWAARDEN EASYDEALS HOOFDSTUK ALGEMEEN Definities Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van EasyDeals die van tijd tot tijd worden gewijzigd. Dashboard: het portal van EasyDeals

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN IDCHECKER.NL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN IDCHECKER.NL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN IDCHECKER.NL B.V. geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te HAARLEM onder dossiernummer 34242857 d.d. 01 04 2011 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en facturen van Wim Huiskes Webdesign. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden @Brenny s

Algemene Leveringsvoorwaarden @Brenny s Algemene Leveringsvoorwaarden @Brenny s Laatst gewijzigd op 30-01-2008 1. Overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij opdrachtgever een opdracht aan @Brenny

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Aanbiedingen en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Derogee IT Consultants B.V. ( Derogee ) goederen en/of

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF 01 april 2009 Algemene voorwaarden Masterwebber VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Lutras CRM, hierna te noemen Lutras, goederen en/of diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden LINQ5 en Dealer4Dealer

Algemene voorwaarden LINQ5 en Dealer4Dealer Algemene voorwaarden LINQ5 en Dealer4Dealer 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij LINQ5 B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting. Versie 3 - Juni 2017 Algemene voorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Avot Media, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avot Media BV, gevestigd Zandwilg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden breed in beeld creaties -

Algemene Voorwaarden breed in beeld creaties - Algemene Voorwaarden breed in beeld creaties - 1.1 Voorwaarden bestaan uit de onderhavige Algemene Voorwaarden en op de overeenkomst betrekking hebbende specifieke voorwaarden: (bv) 1. Huisstijl ontwikkeling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connected Information Systems B.V.

Algemene Voorwaarden Connected Information Systems B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Klant en Connected Information Systems B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

1.3. Alle door SocialDipping gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt.

1.3. Alle door SocialDipping gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt. Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van SocialDipping gevestigd

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

Algemene voorwaarden LINQ5 en Dealer4Dealer

Algemene voorwaarden LINQ5 en Dealer4Dealer Algemene voorwaarden LINQ5 en Dealer4Dealer Algemene voorwaarden LINQ5 en Dealer4Dealer 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij LINQ5

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september RESULTPARTNERS Algemene voorwaarden Versie: september 2013 www.resultpartners.nl 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Aanbieding en overeenkomst. Artikel 2 - Prijs en betaling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Aanbieding en overeenkomst. Artikel 2 - Prijs en betaling Algemene Voorwaarden Op alle aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten van MetaMinds zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Daarnaast is het mogelijk dat er aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende specifieke module of modules.

Algemene Voorwaarden. Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende specifieke module of modules. Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid Strawberry Leads Algemene Voorwaarden 1.1 De Strawberry Leads Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Strawberry Leads. De Strawberry Leads Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Ad Summa. Ad Summa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 3020996 (Midden-Nederland) en bij de Belastingdienst onder nummer NL212420434B01.

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene Leveringsvoorwaarden EXT Internet Consultancy VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Algemene (verkoop)voorwaarden Interact Consultancy BVBA 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, van of

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive

Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive 1. Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Voorwaarden: de Algemene Leveringsvoorwaarden van Blijswijk Interactive Opdrachtgever/Klant:

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie