N.B. voor de (eventuele) registratie of verhuizing van de domeinnaam zijn andere, aparte formulieren benodigd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N.B. voor de (eventuele) registratie of verhuizing van de domeinnaam zijn andere, aparte formulieren benodigd."

Transcriptie

1 Dedicated hosting bestelformulier / overeenkomst Aanmaak datum: Dit document betreft een overeenkomst waarmee een hoogwaardige server en door u gewenste aanvullende services worden verkregen. De server wordt voor een adequate housing opgenomen in een hoogwaardig, modern datacenter. De navolgende pagina's beschrijven de specificaties van de server, de inbegrepen basis services die nodig zijn om de server te gebruiken en vervolgens de aanvullende services die u wenst. Tot slot zijn de voorwaarden van de overeenkomst opgenomen. In die voorwaarden kunt u tevens meer gedetailleerde beschrijvingen van de services terugvinden. U kunt deze voorzieningen en services bestellen door de pagina's van de overeenkomst te paraferen, de overeenkomst te ondertekenen en deze vervolgens naar ons te sturen of faxen. Daarbij zijn ook enkele aanvullende gegevens nodig, welke u hieronder kunt opgeven. Gegevens contractant Bedrijfsnaam : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Fax : Contactpersoon : Hoofddomeinnaam Iedere server heeft een hoofd-domeinnaam. Deze is tevens onze referentie. Domeinnaam (hoofddomein): N.B. voor de (eventuele) registratie of verhuizing van de domeinnaam zijn andere, aparte formulieren benodigd. Facturering Automatische incasso : Ja Nee Incasso rekening nr : N.B. indien JA én het rekeningnummer is ingevuld, verleent u Provider toestemming om de verschuldigde vergoedingen automatisch te incasseren. Uw referentie : Uw referentie zal worden vermeld op onze facturen.

2 Dedicated hosting bestelformulier / overeenkomst 1.1. Server configuratie De bij de overeenkomst behorende server heeft de navolgende specificaties. Server merk/model : HP (Compaq) Proliant DL380 G4, single server Server merk/model : Intel SR2300, 2U rackmounted dedicated server Processoren : 2x Intel Pentium Xeon 3.4 Ghz, 2 Mb cache Harddisks : 4x 36 Gb SCSI HDD, RPM, 2x RAID 1 Voeding(en) : HP Redundant power supply, hot-swappable (twee voedingen) Geheugen : 2 GB ECC geheugen Storage controller : HP SmartArray 6i + battery cache Overige hardware : Redundant ventilator kit (extra fans voor koeling) 1.2. Software licentie(s) De navolgend vermelde software en software licenties zijn inbegrepen en opgenomen in het maandtarief. Besturingssysteem : 1x Win 2003 Standard Edition - Unauthenticated PL Aanvullende software : 2x SQL Server 2000 Standard, PL 1.3. Basis services De server wordt geplaatst in een 19 inch rack, welke zich bevindt in een beveiligde en geconditioneerde serverroom van ons datacenter. Voor de opname en het gebruik van de server zijn diverse basis services nodig, welke hier staan vermeld. Rack space : 2U rack, 1x 100 Mbit switchpoort, KVM switchpoort Dataverkeer m.k. : 20 GB dataverkeer OS Installatie : Installatie + configuratie besturingssysteem Het tarief voor overschrijding van het dataverkeer bedraagt 5,00 per 10 Gb, tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen Managed services Aanvullende voorzieningen voor een succesvolle implementatie en het onderhoud van de server, zijn te vinden in managed services. De door u gewenste en opgenomen managed services staan navolgend vermeld. Zie voor een beschrijving van de services de voorwaarden van de overeenkomst. Monitoring : MS 1B Server bewaking met agent Firewall : MS 3B Ged. firewall, 1000 cc, isolatie Centrale backups : MS 5B, tot 40 Gb p.mnd, 2x maand full + dagelijks 1.5. Service contract(en) Met een hardware service contract wordt de geboden garantie op de hardware van de server en de responsetijd bij hardware storingen bepaald. Met een software service contract (indien van toepassing) wordt o.a. de responsetijd bij softwarematige storingen bepaald. Zie de voorwaarden van de overeenkomst voor een meer uitgebreide beschijving.

3 Dedicated hosting bestelformulier / overeenkomst Hardware service level : MS8C, 3 jaar, response 2 uur dag en nacht (2x24x7) 1.6. Duur van de overeenkomst De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die hier staat vermeld. Periode : Overeenkomst voor 2 jaren Dedicated hosting De overeenkomst heeft tot strekking de (ver)huur van een server en de levering van aanvullende services, zoals gespecificeert in deze overeenkomst. Het tarief voor de levering van deze materialen en diensten staat hieronder vermeld. Dedicated hosting tarief : 1.370,00 per maand, 825,00 eenmalig 2. Levertijd, betaling en geldigheidsduur Alle vermelde tarieven zijn exlusief 19% BTW. De levertijd bedraagt bij benadering 3 weken en gaat in na ontvangst van alle vooruitbetalingen. Betalingen: Abonnementen steeds 1 maand vooruit. Opzet- en eenmalige kosten vooruit. Deze aanbieding is geldig tot 4 weken na bovengenoemde aanmaak datum. Stuur of fax de ondertekende overeenkomst naar: Nedcomp Hosting Telefoon : Ambachtstraat 1c-d Fax : XA Hardinxveld-Giessendam Internet :

4 Definities Provider: Contractant: Nedcomp Hosting B.V., Ambachtstraat 1c-d, 3371 XA Hardinxveld-Giessendam De natuurlijke- of rechtspersoon met wie Provider deze overeenkomst is aangegaan. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Provider en Contractant, bestaande uit een hosting bestelformulier, de daarbij behorende voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Provider, op grond waarvan Provider een abonnement, product en/of dienst (op)levert. Het Netwerk: Product: Dienst: Partijen: Bepalingen Het geheel van apparatuur, software en verbindingen, dat eigendom is van Provider, of wordt aangewend door Provider voor de levering en uitvoering van haar diensten. Enige software of apparatuur, verbindingen en domeinnamen. De levering en/of verhuur van (delen van) een product, de uitvoering van werkzaamheden. Provider en Contractant 1. Inhoud abonnement(en) en bevestiging 1.1. Contractant verklaart bekend te zijn met de inhoud van het abonnement (de abonnementen) Provider dient na acceptatie van de aanvraag een kopie van de ondertekende overeenkomst te versturen naar Contractant. 2. Duur en einde van de overeenkomst (2) 2.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vierentwintig (24) maanden en zal zonder opzegging door een der partijen stilzwijgend met steeds een gelijke periode worden verlengd Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden Bij het door Contractant niet nakomen van de betalingsverplichtingen als gesteld in artikel 3 van deze voorwaarden en artikel 5 van de Algemene Voorwaarden van Provider, is Provider gerechtigd de overeenkomst eenzijdig schriftelijk te beeindigen en de levering van producten en/of diensten te staken Enig recht op creditering of ontbinding van de overeenkomst bestaat uitsluitend, indien de creditering of ontbinding binnen zeven (7) dagen na het door Provider niet voldoen aan de bepalingen van de overeenkomst door Contractant schriftelijk wordt aangevraagd, onder vermelding van het nummer van de overeenkomst en de bepaling(en) waarop het recht op creditering of ontbinding gegrond wordt. 3. Betalingen 3.1. Contractant dient gerekend vanaf de factuurdatum binnen dertig (30) dagen alle betalingen te voldoen Verschuldigde vergoedingen inzake abonnementen dienen steeds bij vooruitbetaling te worden voldaan Bij niet tijdige betaling door Contractant is Provider gerechtigd de kosten die Provider hierdoor heeft gemaakt of moet maken van Contractant te vorderen, met name 10,00 administratie kosten per verstuurde factuur en/of herinnering, tot een maximum van twee facturen of herinneringen en 20,00 per kalendermaand. 4. Voorwaarden 4.1. Op alle diensten van Provider en overeenkomsten met Provider, zijn de Algemene Voorwaarden van Provider van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer Op verzoek worden deze kosteloos naar Contractant verzonden Contractant aanvaardt de Algemene Voorwaarden van Provider en de voorwaarden gesteld bij deze overeenkomst Afwijkende of aanvullende voorwaarden en bedingen van Contractant gelden slechts indien en voor zover die door Provider uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Zonder zulks verwerpt Provider expliciet enige aanvullende voorwaarden In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden, de Algemene Voorwaarden van Provider en indien van toepassing verklaard de voorwaarden van Contractant, geldt de volgende rangorde: a) deze voorwaarden b) de Algemene Voorwaarden van Provider. 5. Oplevering van de server (2)

5 5.1. De server hardware en het besturingssysteem wordt door Provider aangeschaft, geïnstalleerd en geconfigureerd. Het besturingssysteem zal geconfigureerd worden naar inzicht van Provider. De configuratie van Internet Information Server, welke onderdeel is van het besturingssysteem, is inbegrepen, alsmede de configuratie van één virtuele web- en ftp server. De configuratie van andere Windows onderdelen en software is, tenzij anders vermeld, niet inbegrepen Wanneer Contractant wensen of eisen heeft aangaande de configuratie dient deze dit binnen uiterlijk 2 (twee) werkdagen na ondertekening van de overeenkomst kenbaar te maken en hierbij een duidelijke en gespecificeerde opgave te doen Een server wordt als opgeleverd beschouwd nadat Contractant een akkoord geeft middels het daartoe bestemde formulier (deze wordt tezamen met een kennisgeving door Provider opgestuurd), of nadat: a) de server is aangeschaft en geïnstalleerd; b) de server is opgenomen in het netwerk van Provider c) alle managed services zijn geconfigureerd; d) 5 (vijf) werkdagen zijn verstreken nadat Provider een schriftelijke kennisgeving naar contractant heeft gestuurd. De genoemde vijf dagen kan Contractant gebruiken om het uitvoeringsresultaat van de overeenkomst te evalueren en bezwaren schriftelijk en gemotiveerd aan Provider voor te leggen Na oplevering van de server worden werkzaamheden op uurbasis en tegen het actuele uurtarief uitgevoerd, uitgezonderd de werkzaamheden die zijn inbegrepen bij de gebruikte managed services. 6. Gebruik van de server en het netwerk (1) 6.1. De server wordt door Contractant zelf onderhouden en beheerd. Provider zal geen werkzaamheden op de server uitvoeren, behalve de werkzaamheden die verricht moeten worden om de afgenomen managed services te laten functioneren Het is contractant niet toegestaan om de server te gebruiken voor het verspreiden van: porno of racistische informatie en/of spam (ongesolliciteerde reclame), of voor het aanbieden van streaming audio of video. Het is contractant niet toegestaan om de server als open mail relay te configureren en/of te gebruiken. Contractant is in deze direct aansprakelijk voor schade die Provider of een derde partij ondervindt wegens het niet navolgen van deze bepalingen Provider verleent Contractant voor de duur van de overeenkomst een ontheffing op Algemene Voorwaarden artikel Gebruik van de server en het netwerk (2) 7.1. De server is bestemd voor gebruik door, en de hosting van, één onderneming. De server gebruiken voor de hosting van websites van derden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Indien contractant handelt in strijd met deze bepaling, is Provider gerechtigd de levering van de managed services die onderdeel uitmaken van de overeenkomst te staken en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder restitutie van reeds betaalde gelden eenzijdig schriftelijk te ontbinden Het is contractant niet toegestaan om de server te gebruiken voor het verspreiden van: porno of racistische informatie en/of spam (ongesolliciteerde reclame), of voor het aanbieden van streaming audio of video. Het is contractant niet toegestaan om de server als open mail relay te configureren en/of te gebruiken. Contractant is in deze direct aansprakelijk voor schade die Provider of een derde partij ondervindt wegens het niet navolgen van deze bepalingen. 8. MS1B - Server bewaking/monitoring 8.1. Het correct functioneren van de servers en het netwerk wordt continue gecontroleerd door geavanceerde monitoring-servers het NMS, welke in geval van calamiteiten de juiste personen alarmeren. Dit ook in de avond, nacht en het weekend. Deze service betreft automatische periodieke controles van een server, op kritieke gebeurtenissen, door specialistische software. De software controleert de navolgend te noemen zaken en alarmeert Contractant op één opgegeven telefoonnummer of via , indien één van de controles faalt. a) De status van door contractant opgegeven services, tot maximaal vijf services. Alarmering geschiedt wanneer een service niet draait. b) De Windows eventlog op Event Type Error en Severity Critical. Alarmering geschiedt wanneer events van dit type in de eventlog worden gevonden. c) De Windows eventlog op Event Type Warning. Alarmering geschiedt wanneer events van dit type in de eventlog worden gevonden. d) Indien de server over een server hardware monitoring instumentation beschikt, zal de status van diverse onderdelen van de server hardware automatisch worden gecontroleerd. Alarmering geschiedt wanneer een gemonitored onderdeel niet correct functioneert Contractant stemt er mee in dat Provider het recht heeft om wegens onderhoudswerkzaamheden het NMS tijdelijk uit te schakelen. Gedurende deze perioden zullen er geen controles en alarmeringen geschieden.

6 8.3. Provider heeft het recht om de levering van deze dienst voor maximaal 30 dagen per keer te staken indien a) het door Contractant opgegeven telefoonnummer of adres t.b.v. de alarmering tenminste twee (2) dagen onbereikbaar is, b) binnen 7 dagen tenminste 14 keer gealarmeerd wordt aangaande dezelfde gebeurtenis en Provider van mening is dat Contractant geen adequate maatregelen neemt om de alarmering te voorkomen. 9. MS5B - Centrale backups 9.1. De bestanden op een server worden eens per dag veiliggesteld. Het inbegrepen backup formaat is 40Gb per maand. Dit betreft iedere twee weken een backup van de volledige server en dagelijks een backup van de bestanden die sinds de laatste backup zijn gewijzigd. Bestanden die tijdens het maken van de backup in gebruik zijn worden niet veiliggesteld. Server logfiles alsmede temp- en open bestanden, worden niet opgenomen in een backup Het restoren van bestanden (terugzetten op de server vanaf de backup) is niet inbegrepen en zal op uurbasis worden uitgevoerd Indien bestanden die in gebruik zijn tijdens het maken van een backup ook veiliggesteld moeten worden, kan een optionele zogenoemde open shared files module worden verkregen. Deze uitbreiding is tenzij anders vermeld niet inbegrepen Contractant stemt er mee in dat Provider het recht heeft om wegens onderhoudswerkzaamheden het maken van backups tot maximaal één dag uit te stellen. Provider bepaalt welke bestanden in een backup worden meegenomen Provider is nimmer aansprakelijk voor het verlies van gegevens of andersoortige software. De backups die Provider verzorgt zijn uitsluitend bestemd en bedoeld voor het gemak van zowel Contractant als Provider, nimmer als garantie noch ter voorkoming van verlies van gegevens of andere software Provider bewaart de backups op de lokatie waar deze zijn gemaakt (onsite). Provider zal tevens backups maken van de onsite backups en deze op een andere lokatie bewaren (offsite). De offsite backups kunnen slechts gebruikt worden voor het herstellen van een backup server en/of storage array (waar onsite backups op staan). Derhalve zijn de offsite backups niet geschikt noch bedoeld voor het restoren van individuele files van Contractant. 10. MS3B - Firewall bescherming Deze service houdt in dat een server wordt beschermd door tenminste één firewall, welke het verkeer vanaf en naar Internet reguleert. De firewall zorgt ervoor dat er alleen connecties opgebouwd kunnen worden met vooraf bepaalde poorten van een server en beperkt de mogelijke soorten verkeer tussen een server en andere computers op Internet Provider beheert de firewall en bepaalt de instellingen van de firewall Het maximale aantal gelijktijdige connecties dat de firewall verwerkt door het reguleren van het verkeer naar en van de server is bepaald op 1000 gelijktijdige connecties. Indien op enig moment de firewall meer dan 1000 connecties naar en van de server moet verwerken zal Provider van Contractant mogen verlangen dat deze binnen één week na kennisgeving staakt met de afname en het gebruik van deze managed service en in overleg met Provider een alternatieve oplossing zoekt. Indien Contractant hieraan niet kan of wil voldoen is provider gerechtigd deze service niet langer te bieden en de server te ontkoppelen of rechtstreeks aan Internet te koppelen Voor extra bescherming omvat de managed service de mogelijkheid tot het isoleren van de server van Contractant van de servers van andere klanten. Dit wordt de server isolatie service genoemd. Indien Contractant over meer dan één server beschikt kunnen deze in 1 groep worden geconfigureerd, waardoor deze onbeperkt met elkaar kunnen communiceren maar niet met de servers van andere klanten. Dit wordt een private net genoemd Indien het correct functioneren van de firewall in gevaar wordt gebracht door het reguleren van het verkeer van of naar de server van Contractant, kan Provider Contractant aanwijzingen geven die opgevolgd dienen te worden Provider is nimmer aansprakelijk voor door Contractant geleden schade, van welke aard dan ook, wegens het niet of niet correct functioneren van de firewall of het niet correct ingesteld zijn van de firewall, tenzij er sprake is van opzet aan de kant van Provider. Indien de firewall niet correct functioneert heeft Provider de plicht om, na melding door Contractant, de fout zo spoedig mogelijk te verhelpen voor zover dit in de macht ligt van Provider. 11. MS8C - Hardware service contract 2x24x Hardware service contract MS8, als bepaald in dit artikel, beschrijft de door Provider gegarandeerde reactietijd bij een storing van de hardware van de server en de overeengekomen garantie op de hardware van de server.

7 11.2. De overeengekomen garantie op de hardware bedraagt 3 (drie) jaren. De garantie houdt in dat defecte hardware gedurende deze periode kosteloos zal worden vervangen door Provider. De garantie is van toepassing op de gehele server Hardware is defect wanneer deze buiten de door de fabrikant van de hardware opgegeven specificaties opereert, welke beoordeling aan Provider is Provider dient 24 uur per dag en 7 dagen per week personeel beschikbaar te hebben voor de afhandeling van storingen Een kritische hardwarematige storing, is een storing waarbij defecte hardware veroorzaakt dat de server het besturingssysteem niet kan draaien. De server wordt dan als niet-operationeel beschouwd. Overige hardwarematige storingen worden als niet-kritisch beschouwd Provider biedt een gegarandeerde reactietijd bij het optreden van een kritische hardwarematige storing van 2 (twee) uren. Deze maximale tijd is uitsluitend van toepassing op kritische hardwarematige storingen en zowel binnen als buiten de normale werktijden. Reageren in dezen betekent het evalueren van het probleem en aanvangen met het oplossen van het probleem indien de server defecte hardware bevat Provider dient voor een niet-operationele server vervangend materiaal voor de defecte hardware beschikbaar te hebben binnen de overeengekomen reactietijd voor kritische hardwarematige storingen Niet-kritische storingen aan de hardware van de server zal Provider oplossen in overleg met Contractant, zodat de beste tijd voor die werkzaamheden in overleg kan worden bepaald. Contractant kan echter van provider verlangen dat defecte hardware die een niet-kritische storing veroorzaakt, binnen uiterlijk 28 uur wordt vervangen, welke tijd ingaat na ontvangst van een verzoek daartoe van Contractant Met als doel om automatisch gealarmeerd te worden bij het optreden van een kritische hardwarematige storing, zal provider het functioneren van het besturingssysteem van de server controleren d.m.v. het periodiek uitvoeren van pings. Indien het besturingssysteem de pings onbeantwoord laat, is de mogelijkheid aanwezig dat er een storing aan de hardware van de server is opgetreden en zal Provider reageren in overeenstemming met het hiervoor bepaalde Provider bewaakt de server niet op het optreden van niet-kritische hardware storingen, tenzij anders is overeengekomen middels een software service contract. In alle andere gevallen is het detecteren van niet-kritische hardware storingen en het alarmeren van provider aan Contractant Indien Provider herhaaldelijk gealarmeerd wordt en bij controle blijkt dat de server geen defecte hardware bevat, kan Provider Contractant aanwijzigingen geven die opgevolgd dienen te worden. Indien Contractant hieraan niet kan of wil voldoen, heeft Provider het recht de bewaking van de server voor onbepaalde tijd te staken en vervalt de reactietijd verplichting van Provider Indien Contractant of diens vertegenwoordiger Provider alarmeert en/of werkzaamheden laat verrichten zonder dat er sprake is van een storing aan de hardware van de server, kan Provider een vergoeding verlangen van Contractant, welke voldaan dient te worden binnen de in de Algemene Voorwaarden van Provider gestelde betalingstermijn. De vergoeding dient gebaseerd te zijn op het actuele uurtarief van Provider en de toeslagen voor werkzaamheden die buiten werktijden worden uitgevoerd. Per incident zal tenminste 1 (één) uur arbeid in rekening worden gebracht Indien een der partijen aan de voorgaande leden van dit artikel niet kan of wil voldoen, zijn beide partij gerechtigd de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang te ontbinden Indien Provider niet voldoet aan de bepalingen van dit artikel, kan Contractant van Provider verlangen dat deze de server aan Contractant verkoopt, inclusief de door Provider geleverde software, voor de prijs die Provider heeft betaald aan diens leverancier. In zulks een geval vervalt de overeenkomst nadat Contractant heeft betaald en dient Provider na ontvangst van de betaling Contractant in staat te stellen om de server gedurende werktijden op te halen bij Provider. 12. Windows UnAuthenticated Processor Licentie Voor het gebruik van het Windows besturingssysteem zal Provider één (1) UnAuthenticated Processor Licentie van Microsoft of diens reseller afnemen en aan Contractant wederverhuren. De kosten van deze licentie zijn opgenomen in het tarief voor de (ver)huur van de server Met de UnAuthenticated Processor Licentie kunnen maximaal vijf (5) gelijktijdig geauthoriseerde gebruikers toegang tot de server krijgen. Het aantal anonieme gebruikers, zoals anonieme bezoekers aan een website, is niet beperkt Indien bij het gebruik van de Windows UnAuthenticated Processor Licentie het aantal van maximaal 5 gelijktijdig ingelogde gebruikers eenmaal wordt overschreden, dient Contractant per direct over te gaan op het gebruik van een Authenticated Processor licentie, tegen het daarvoor geldende en actuele tarief, hetgeen meer dan 5 gelijktijdig ingelogde gebruikers mogelijk maakt. Indien Contractant hieraan niet kan of wil voldoen heeft Provider het recht de overeenkomst eenzijdig schriftelijk en met onmiddellijke ingang te ontbinden Indien de server van twee of meer processoren is of wordt voorzien dient Contractant per extra processor een UnAuthenticated Processor Licentie af te nemen tegen het tarief waarvoor deze wordt aangeboden.

8 13. 2x MS SQL Server software licentie De server zal door provider worden voorzien van de software: Microsoft SQL Server 2000 Standard UK Voor het gebruik van de software zal Provider twee (2) Processor Licenties van Microsoft of diens reseller afnemen en aan Contractant wederverhuren. De kosten van deze licenties zijn opgenomen in het tarief voor de (ver)huur van de server. 14. Gebruik van software Het is de verantwoording van contractant om er voor te zorgen dat de op de server gebruikte software legaal en in overeenstemming met de voorwaarden van de betreffende software leverancier wordt gebruikt. Indien contractant hieraan niet kan of wil voldoen, heeft Provider het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen en de levering van producten en diensten te staken. Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn deze overeenkomst voor haar organisatie te tekenen. Ondergetekende verklaart de Algemene Voorwaarden van Provider en de voorwaarden gesteld bij deze overeenkomst in zijn geheel te aanvaarden. Contractant Bedrijfsnaam Provider : Bedrijfsnaam : Tekenbevoegde : Tekenbevoegde : Datum Handtekening : Datum : : Handtekening :

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Inleiding...... 1 Remote Firewall beheer...... 1 Dienst... 1 Randvoorwaarden... 1 Service Level...

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

4. Artikel 4.2 van de Module Algemeen van de ICT~Office Voorwaarden is niet van toepassing op de levering van DNS hosting.

4. Artikel 4.2 van de Module Algemeen van de ICT~Office Voorwaarden is niet van toepassing op de levering van DNS hosting. Aanvullende voorwaarden voor DNS hosting 1. In deze Aanvullende voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a. ICT Persoonlijk : de eenmanszaak ICT Persoonlijk, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Versie November 2011. Aanvullende voorwaarden voor Virtual Dedicated Servers (VDS)

Versie November 2011. Aanvullende voorwaarden voor Virtual Dedicated Servers (VDS) Aanvullende voorwaarden voor Virtual Dedicated Servers (VDS) 1. In deze Aanvullende voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a. ICT Persoonlijk : de eenmanszaak ICT Persoonlijk, ingeschreven

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 DEFINITIES.........................................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign

Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign Versie 1.0.2 maart 2017 1. Algemeen 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen UNIVERSUM webdesign en

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden voor shared webhostingdiensten Versie November 2011

Aanvullende voorwaarden voor shared webhostingdiensten Versie November 2011 Aanvullende voorwaarden voor shared webhostingdiensten 1. In deze Aanvullende voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a. ICT Persoonlijk : de eenmanszaak ICT Persoonlijk, ingeschreven bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effect Webdesign wordt

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. Definities Algemene Voorwaarden 1.1 Karin Potters Webdesign: de gebruiker van de algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Karin Potters Webdesign een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

1. Opzegtermijn is 2 maanden voor afloop jaarcontract. U kunt dat per e-mail aangeven.

1. Opzegtermijn is 2 maanden voor afloop jaarcontract. U kunt dat per e-mail aangeven. Algemene voorwaarden Mooiweb bvba AANBIEDER Mooiweb bvba Neereindestraat 28 9240 Zele België 052-453870 Btw BE0836.972.319 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Belangrijkste punten 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 27 oktober 2016 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. opdrachtgever:

Nadere informatie

Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Per maand: 35,00 Per maand: 55,00 Per maand: 75,00

Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Per maand: 35,00 Per maand: 55,00 Per maand: 75,00 Bestelformulier Fore Freedom 1/6 XXLNet wil zijn klanten het grootst mogelijke gemak en plezier laten ervaren op het gebied van informatie en communicatie in een continu veranderende wereld. ICT producten

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever: de

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing.

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden WorldStream B.V. 1. Definities 1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WorldStream B.V. wordt gesloten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Contractvoorwaarden Webdesign Vixia bv

Contractvoorwaarden Webdesign Vixia bv Dit document bevat de contractvoorwaarden van Vixia Webdesign. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Vixia Web design, onderdeel van Vixia bv, tenzij expliciet anders vermeld wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Aanbieding en acceptatie 3. Uitvoering van de overeenkomst 4. Duur en beëindiging

1. Toepasselijkheid 2. Aanbieding en acceptatie 3. Uitvoering van de overeenkomst 4. Duur en beëindiging Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van LN-J Production. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of leveringen door LN-J Production, tenzij

Nadere informatie

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,-

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Prijslijst 2015 Algemeen Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Advisering: 10,- per uur. Reparaties Onderzoekskosten: 10,- Reparatiekosten: 10,- Installaties

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 14-08-2014 17:30:00 Algemene Voorwaarden.docx Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NET-XTREME www.netxtreme.nl

Algemene Voorwaarden NET-XTREME www.netxtreme.nl Algemene Voorwaarden NET-XTREME www.netxtreme.nl Artikel 1 Begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de betekenis: Provider: NET-XTREME gevestigd te Vlaardingen. Cliënt:

Nadere informatie

Klant: De (rechts)persoon met wie De grote Vos een Overeenkomst heeft gesloten.

Klant: De (rechts)persoon met wie De grote Vos een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden dd 24 mei 2009 1. Definities Klant: De (rechts)persoon met wie De grote Vos een Overeenkomst heeft gesloten. Diensten: De door De grote Vos te verlenen diensten zoals schriftelijk

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities 1. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities 1. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl

Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

1. Definities. 2. Toepasselijkheid

1. Definities. 2. Toepasselijkheid Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Sites & Learning. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Sites & Learning, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Gedeponeerd onder nummer: 2076509

Algemene voorwaarden - Gedeponeerd onder nummer: 2076509 Algemene voorwaarden - Gedeponeerd onder nummer: 2076509 Artikel 1 / Definities a) 3minds web/design+: 3minds web/design+ v.o.f. tevens handelend onder de naam PLESKprovider.nl en megahost. b) Cliënt:

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden E-Producten Inhoudsopgave 1. Definities en omschrijvingen 2. Toepassing algemene voorwaarden 3. Zorgvuldig gebruik 4. Omvang gebruiksrecht 5. Tarieven en prijzen 6. Aflevering en installatie

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden websites 2. Betalingsvoorwaarden Op iedere Merqom website zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing: Betalingen

1. Algemene Voorwaarden websites 2. Betalingsvoorwaarden Op iedere Merqom website zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing: Betalingen 1. Algemene Voorwaarden websites 2. Betalingsvoorwaarden Op iedere Merqom website zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing: Betalingen kunnen gedaan worden dmv overschrijving op onze bankrekening,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN I-WEBS Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van I-webs. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan

Nadere informatie

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks Artikel 1. Definities 1. Leverancier: CyberNetworks - gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14076253. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Voorwaarden Page Up design 2007

Voorwaarden Page Up design 2007 Voorwaarden Page Up design 2007 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave Algemenevoorwaarden Inhoudsopgave Algemeen...2 Onderhoud van de website...2 Aanbiedingen en offertes...2 Prijzen, facturatie en betaling...2 Verplichtingen...3 Uitvoering van de overeenkomst...3 Wijzigingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definities

Algemene Voorwaarden. 1. Definities Algemene Voorwaarden 1. Definities 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid 1.) Definities a.) Hares Web Design, ontwerpbureau voor webdesign te Kajuit 8, 1319 AN te Almere met KvK nummer 32144407. b.) Opdrachtgever, de particulier of rechtspersoon met wie Hares Web Design een

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Storm

Nadere informatie

HOSTSLIM ALGEMENE VOORWAARDEN

HOSTSLIM ALGEMENE VOORWAARDEN HOSTSLIM ALGEMENE VOORWAARDEN Op alle diensten van HostSlim B.V. zijn haar algemene voorwaarden van kracht. Eventueel aanwezige (inkoop) voorwaarden van de klant worden dan ook nadrukkelijk verworpen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro RaDer

Algemene voorwaarden Buro RaDer Algemene voorwaarden Buro RaDer 1 Definities 1.1 Buro RaDer: Webdesign, webapplicaties en marketing support. Buro RaDer is als onderdeel van Les Camélias SARL ingeschreven bij de Chambre de Commerce et

Nadere informatie

Unieke websites en -shops. Algemene voorwaarden

Unieke websites en -shops. Algemene voorwaarden Unieke websites en -shops Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden voor losse domeinnamen Versie November 2011

Aanvullende voorwaarden voor losse domeinnamen Versie November 2011 Aanvullende voorwaarden voor losse domeinnamen 1. In deze Aanvullende voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a. ICT Persoonlijk : de eenmanszaak ICT Persoonlijk, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Cliënt die zich aanmeldt bij Opdrachtnemer en een schriftelijke overeenkomst tot opdracht sluit verder te noemen opdrachtgever.

Cliënt die zich aanmeldt bij Opdrachtnemer en een schriftelijke overeenkomst tot opdracht sluit verder te noemen opdrachtgever. Algemene voorwaarden Y-catcher! per september 2015 Definities: Y-catcher! gevestigd Veerdijk 40 J te Wormer ingeschreven bij de KvK onder nummer 35030184 te Amsterdam verder te noemen, opdrachtnemer. Het

Nadere informatie

Your Webdeal Your Webdeal

Your Webdeal Your Webdeal Algemene Voorwaarden 01-02-2014 Copyright 2014 All Rights Reserved Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden DE SHOPSHOP Internet Services

Leveringsvoorwaarden DE SHOPSHOP Internet Services Leveringsvoorwaarden DE SHOPSHOP Internet Services 1. Definities 1. DE SHOPSHOP Internet Services, hierna te noemen DE SHOPSHOP: handelsnaam van Pleasure Providers VOF t.b.v. aanvraag, registratie en hosting

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden van: Artikel 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Meesterwurk Web & Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Meesterwurk Web & Design, tenzij expliciet

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Anneke Kamphuis - Ontwerp

Algemene leveringsvoorwaarden Anneke Kamphuis - Ontwerp Algemene leveringsvoorwaarden Anneke Kamphuis - Ontwerp Artikel 1. Definities 1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

BERGSTRAAT 47 9717 LS GRONINGEN ADRES 06.422.440.94 OFICE@WOLF-DESIGN.NL WWW.WOLF-DESIGN.NL NL.1085.02.181.B.01 02.08.08.00 NL49 INGB 0005 9908 28

BERGSTRAAT 47 9717 LS GRONINGEN ADRES 06.422.440.94 OFICE@WOLF-DESIGN.NL WWW.WOLF-DESIGN.NL NL.1085.02.181.B.01 02.08.08.00 NL49 INGB 0005 9908 28 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN WOLF-DESIGN GEVESTIGD AAN DE, 9717 LS TE GRONINGEN. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van WOLF-DESIGN. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van de programmeurster. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door de programmeurster, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ScolaVisa VOF te Amstedam juli 2002 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Duur en beëindiging 5. Levering en levertijd 6. Overmacht 7. Prijzen 8. Betaling

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG Partijen [NAAM OPDRACHTNEMER], gevestigd aan het [ADRES OPDRACHTNEMER] te [PLAATS OPDRACHTNEMER], Kamer van Koophandel nummer [KVK OPDRACHTNEMER] en rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro210 B.V.

Algemene voorwaarden Buro210 B.V. T: F: 0182-34 1186 E: info@ 0182-34 2808 Algemene voorwaarden Buro210 B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht.

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Afnemer: De natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Verleeuw een contract/overeenkomst mee heeft gesloten. Domeinnaam Naam van

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, ALGEMENE VOORWAARDEN 072DESIGN Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie