N.B. voor de (eventuele) registratie of verhuizing van de domeinnaam zijn andere, aparte formulieren benodigd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N.B. voor de (eventuele) registratie of verhuizing van de domeinnaam zijn andere, aparte formulieren benodigd."

Transcriptie

1 Dedicated hosting bestelformulier / overeenkomst Aanmaak datum: Dit document betreft een overeenkomst waarmee een hoogwaardige server en door u gewenste aanvullende services worden verkregen. De server wordt voor een adequate housing opgenomen in een hoogwaardig, modern datacenter. De navolgende pagina's beschrijven de specificaties van de server, de inbegrepen basis services die nodig zijn om de server te gebruiken en vervolgens de aanvullende services die u wenst. Tot slot zijn de voorwaarden van de overeenkomst opgenomen. In die voorwaarden kunt u tevens meer gedetailleerde beschrijvingen van de services terugvinden. U kunt deze voorzieningen en services bestellen door de pagina's van de overeenkomst te paraferen, de overeenkomst te ondertekenen en deze vervolgens naar ons te sturen of faxen. Daarbij zijn ook enkele aanvullende gegevens nodig, welke u hieronder kunt opgeven. Gegevens contractant Bedrijfsnaam : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Fax : Contactpersoon : Hoofddomeinnaam Iedere server heeft een hoofd-domeinnaam. Deze is tevens onze referentie. Domeinnaam (hoofddomein): N.B. voor de (eventuele) registratie of verhuizing van de domeinnaam zijn andere, aparte formulieren benodigd. Facturering Automatische incasso : Ja Nee Incasso rekening nr : N.B. indien JA én het rekeningnummer is ingevuld, verleent u Provider toestemming om de verschuldigde vergoedingen automatisch te incasseren. Uw referentie : Uw referentie zal worden vermeld op onze facturen.

2 Dedicated hosting bestelformulier / overeenkomst 1.1. Server configuratie De bij de overeenkomst behorende server heeft de navolgende specificaties. Server merk/model : HP (Compaq) Proliant DL380 G4, single server Server merk/model : Intel SR2300, 2U rackmounted dedicated server Processoren : 2x Intel Pentium Xeon 3.4 Ghz, 2 Mb cache Harddisks : 4x 36 Gb SCSI HDD, RPM, 2x RAID 1 Voeding(en) : HP Redundant power supply, hot-swappable (twee voedingen) Geheugen : 2 GB ECC geheugen Storage controller : HP SmartArray 6i + battery cache Overige hardware : Redundant ventilator kit (extra fans voor koeling) 1.2. Software licentie(s) De navolgend vermelde software en software licenties zijn inbegrepen en opgenomen in het maandtarief. Besturingssysteem : 1x Win 2003 Standard Edition - Unauthenticated PL Aanvullende software : 2x SQL Server 2000 Standard, PL 1.3. Basis services De server wordt geplaatst in een 19 inch rack, welke zich bevindt in een beveiligde en geconditioneerde serverroom van ons datacenter. Voor de opname en het gebruik van de server zijn diverse basis services nodig, welke hier staan vermeld. Rack space : 2U rack, 1x 100 Mbit switchpoort, KVM switchpoort Dataverkeer m.k. : 20 GB dataverkeer OS Installatie : Installatie + configuratie besturingssysteem Het tarief voor overschrijding van het dataverkeer bedraagt 5,00 per 10 Gb, tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen Managed services Aanvullende voorzieningen voor een succesvolle implementatie en het onderhoud van de server, zijn te vinden in managed services. De door u gewenste en opgenomen managed services staan navolgend vermeld. Zie voor een beschrijving van de services de voorwaarden van de overeenkomst. Monitoring : MS 1B Server bewaking met agent Firewall : MS 3B Ged. firewall, 1000 cc, isolatie Centrale backups : MS 5B, tot 40 Gb p.mnd, 2x maand full + dagelijks 1.5. Service contract(en) Met een hardware service contract wordt de geboden garantie op de hardware van de server en de responsetijd bij hardware storingen bepaald. Met een software service contract (indien van toepassing) wordt o.a. de responsetijd bij softwarematige storingen bepaald. Zie de voorwaarden van de overeenkomst voor een meer uitgebreide beschijving.

3 Dedicated hosting bestelformulier / overeenkomst Hardware service level : MS8C, 3 jaar, response 2 uur dag en nacht (2x24x7) 1.6. Duur van de overeenkomst De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die hier staat vermeld. Periode : Overeenkomst voor 2 jaren Dedicated hosting De overeenkomst heeft tot strekking de (ver)huur van een server en de levering van aanvullende services, zoals gespecificeert in deze overeenkomst. Het tarief voor de levering van deze materialen en diensten staat hieronder vermeld. Dedicated hosting tarief : 1.370,00 per maand, 825,00 eenmalig 2. Levertijd, betaling en geldigheidsduur Alle vermelde tarieven zijn exlusief 19% BTW. De levertijd bedraagt bij benadering 3 weken en gaat in na ontvangst van alle vooruitbetalingen. Betalingen: Abonnementen steeds 1 maand vooruit. Opzet- en eenmalige kosten vooruit. Deze aanbieding is geldig tot 4 weken na bovengenoemde aanmaak datum. Stuur of fax de ondertekende overeenkomst naar: Nedcomp Hosting Telefoon : Ambachtstraat 1c-d Fax : XA Hardinxveld-Giessendam Internet :

4 Definities Provider: Contractant: Nedcomp Hosting B.V., Ambachtstraat 1c-d, 3371 XA Hardinxveld-Giessendam De natuurlijke- of rechtspersoon met wie Provider deze overeenkomst is aangegaan. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Provider en Contractant, bestaande uit een hosting bestelformulier, de daarbij behorende voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Provider, op grond waarvan Provider een abonnement, product en/of dienst (op)levert. Het Netwerk: Product: Dienst: Partijen: Bepalingen Het geheel van apparatuur, software en verbindingen, dat eigendom is van Provider, of wordt aangewend door Provider voor de levering en uitvoering van haar diensten. Enige software of apparatuur, verbindingen en domeinnamen. De levering en/of verhuur van (delen van) een product, de uitvoering van werkzaamheden. Provider en Contractant 1. Inhoud abonnement(en) en bevestiging 1.1. Contractant verklaart bekend te zijn met de inhoud van het abonnement (de abonnementen) Provider dient na acceptatie van de aanvraag een kopie van de ondertekende overeenkomst te versturen naar Contractant. 2. Duur en einde van de overeenkomst (2) 2.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vierentwintig (24) maanden en zal zonder opzegging door een der partijen stilzwijgend met steeds een gelijke periode worden verlengd Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden Bij het door Contractant niet nakomen van de betalingsverplichtingen als gesteld in artikel 3 van deze voorwaarden en artikel 5 van de Algemene Voorwaarden van Provider, is Provider gerechtigd de overeenkomst eenzijdig schriftelijk te beeindigen en de levering van producten en/of diensten te staken Enig recht op creditering of ontbinding van de overeenkomst bestaat uitsluitend, indien de creditering of ontbinding binnen zeven (7) dagen na het door Provider niet voldoen aan de bepalingen van de overeenkomst door Contractant schriftelijk wordt aangevraagd, onder vermelding van het nummer van de overeenkomst en de bepaling(en) waarop het recht op creditering of ontbinding gegrond wordt. 3. Betalingen 3.1. Contractant dient gerekend vanaf de factuurdatum binnen dertig (30) dagen alle betalingen te voldoen Verschuldigde vergoedingen inzake abonnementen dienen steeds bij vooruitbetaling te worden voldaan Bij niet tijdige betaling door Contractant is Provider gerechtigd de kosten die Provider hierdoor heeft gemaakt of moet maken van Contractant te vorderen, met name 10,00 administratie kosten per verstuurde factuur en/of herinnering, tot een maximum van twee facturen of herinneringen en 20,00 per kalendermaand. 4. Voorwaarden 4.1. Op alle diensten van Provider en overeenkomsten met Provider, zijn de Algemene Voorwaarden van Provider van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer Op verzoek worden deze kosteloos naar Contractant verzonden Contractant aanvaardt de Algemene Voorwaarden van Provider en de voorwaarden gesteld bij deze overeenkomst Afwijkende of aanvullende voorwaarden en bedingen van Contractant gelden slechts indien en voor zover die door Provider uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Zonder zulks verwerpt Provider expliciet enige aanvullende voorwaarden In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden, de Algemene Voorwaarden van Provider en indien van toepassing verklaard de voorwaarden van Contractant, geldt de volgende rangorde: a) deze voorwaarden b) de Algemene Voorwaarden van Provider. 5. Oplevering van de server (2)

5 5.1. De server hardware en het besturingssysteem wordt door Provider aangeschaft, geïnstalleerd en geconfigureerd. Het besturingssysteem zal geconfigureerd worden naar inzicht van Provider. De configuratie van Internet Information Server, welke onderdeel is van het besturingssysteem, is inbegrepen, alsmede de configuratie van één virtuele web- en ftp server. De configuratie van andere Windows onderdelen en software is, tenzij anders vermeld, niet inbegrepen Wanneer Contractant wensen of eisen heeft aangaande de configuratie dient deze dit binnen uiterlijk 2 (twee) werkdagen na ondertekening van de overeenkomst kenbaar te maken en hierbij een duidelijke en gespecificeerde opgave te doen Een server wordt als opgeleverd beschouwd nadat Contractant een akkoord geeft middels het daartoe bestemde formulier (deze wordt tezamen met een kennisgeving door Provider opgestuurd), of nadat: a) de server is aangeschaft en geïnstalleerd; b) de server is opgenomen in het netwerk van Provider c) alle managed services zijn geconfigureerd; d) 5 (vijf) werkdagen zijn verstreken nadat Provider een schriftelijke kennisgeving naar contractant heeft gestuurd. De genoemde vijf dagen kan Contractant gebruiken om het uitvoeringsresultaat van de overeenkomst te evalueren en bezwaren schriftelijk en gemotiveerd aan Provider voor te leggen Na oplevering van de server worden werkzaamheden op uurbasis en tegen het actuele uurtarief uitgevoerd, uitgezonderd de werkzaamheden die zijn inbegrepen bij de gebruikte managed services. 6. Gebruik van de server en het netwerk (1) 6.1. De server wordt door Contractant zelf onderhouden en beheerd. Provider zal geen werkzaamheden op de server uitvoeren, behalve de werkzaamheden die verricht moeten worden om de afgenomen managed services te laten functioneren Het is contractant niet toegestaan om de server te gebruiken voor het verspreiden van: porno of racistische informatie en/of spam (ongesolliciteerde reclame), of voor het aanbieden van streaming audio of video. Het is contractant niet toegestaan om de server als open mail relay te configureren en/of te gebruiken. Contractant is in deze direct aansprakelijk voor schade die Provider of een derde partij ondervindt wegens het niet navolgen van deze bepalingen Provider verleent Contractant voor de duur van de overeenkomst een ontheffing op Algemene Voorwaarden artikel Gebruik van de server en het netwerk (2) 7.1. De server is bestemd voor gebruik door, en de hosting van, één onderneming. De server gebruiken voor de hosting van websites van derden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Indien contractant handelt in strijd met deze bepaling, is Provider gerechtigd de levering van de managed services die onderdeel uitmaken van de overeenkomst te staken en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder restitutie van reeds betaalde gelden eenzijdig schriftelijk te ontbinden Het is contractant niet toegestaan om de server te gebruiken voor het verspreiden van: porno of racistische informatie en/of spam (ongesolliciteerde reclame), of voor het aanbieden van streaming audio of video. Het is contractant niet toegestaan om de server als open mail relay te configureren en/of te gebruiken. Contractant is in deze direct aansprakelijk voor schade die Provider of een derde partij ondervindt wegens het niet navolgen van deze bepalingen. 8. MS1B - Server bewaking/monitoring 8.1. Het correct functioneren van de servers en het netwerk wordt continue gecontroleerd door geavanceerde monitoring-servers het NMS, welke in geval van calamiteiten de juiste personen alarmeren. Dit ook in de avond, nacht en het weekend. Deze service betreft automatische periodieke controles van een server, op kritieke gebeurtenissen, door specialistische software. De software controleert de navolgend te noemen zaken en alarmeert Contractant op één opgegeven telefoonnummer of via , indien één van de controles faalt. a) De status van door contractant opgegeven services, tot maximaal vijf services. Alarmering geschiedt wanneer een service niet draait. b) De Windows eventlog op Event Type Error en Severity Critical. Alarmering geschiedt wanneer events van dit type in de eventlog worden gevonden. c) De Windows eventlog op Event Type Warning. Alarmering geschiedt wanneer events van dit type in de eventlog worden gevonden. d) Indien de server over een server hardware monitoring instumentation beschikt, zal de status van diverse onderdelen van de server hardware automatisch worden gecontroleerd. Alarmering geschiedt wanneer een gemonitored onderdeel niet correct functioneert Contractant stemt er mee in dat Provider het recht heeft om wegens onderhoudswerkzaamheden het NMS tijdelijk uit te schakelen. Gedurende deze perioden zullen er geen controles en alarmeringen geschieden.

6 8.3. Provider heeft het recht om de levering van deze dienst voor maximaal 30 dagen per keer te staken indien a) het door Contractant opgegeven telefoonnummer of adres t.b.v. de alarmering tenminste twee (2) dagen onbereikbaar is, b) binnen 7 dagen tenminste 14 keer gealarmeerd wordt aangaande dezelfde gebeurtenis en Provider van mening is dat Contractant geen adequate maatregelen neemt om de alarmering te voorkomen. 9. MS5B - Centrale backups 9.1. De bestanden op een server worden eens per dag veiliggesteld. Het inbegrepen backup formaat is 40Gb per maand. Dit betreft iedere twee weken een backup van de volledige server en dagelijks een backup van de bestanden die sinds de laatste backup zijn gewijzigd. Bestanden die tijdens het maken van de backup in gebruik zijn worden niet veiliggesteld. Server logfiles alsmede temp- en open bestanden, worden niet opgenomen in een backup Het restoren van bestanden (terugzetten op de server vanaf de backup) is niet inbegrepen en zal op uurbasis worden uitgevoerd Indien bestanden die in gebruik zijn tijdens het maken van een backup ook veiliggesteld moeten worden, kan een optionele zogenoemde open shared files module worden verkregen. Deze uitbreiding is tenzij anders vermeld niet inbegrepen Contractant stemt er mee in dat Provider het recht heeft om wegens onderhoudswerkzaamheden het maken van backups tot maximaal één dag uit te stellen. Provider bepaalt welke bestanden in een backup worden meegenomen Provider is nimmer aansprakelijk voor het verlies van gegevens of andersoortige software. De backups die Provider verzorgt zijn uitsluitend bestemd en bedoeld voor het gemak van zowel Contractant als Provider, nimmer als garantie noch ter voorkoming van verlies van gegevens of andere software Provider bewaart de backups op de lokatie waar deze zijn gemaakt (onsite). Provider zal tevens backups maken van de onsite backups en deze op een andere lokatie bewaren (offsite). De offsite backups kunnen slechts gebruikt worden voor het herstellen van een backup server en/of storage array (waar onsite backups op staan). Derhalve zijn de offsite backups niet geschikt noch bedoeld voor het restoren van individuele files van Contractant. 10. MS3B - Firewall bescherming Deze service houdt in dat een server wordt beschermd door tenminste één firewall, welke het verkeer vanaf en naar Internet reguleert. De firewall zorgt ervoor dat er alleen connecties opgebouwd kunnen worden met vooraf bepaalde poorten van een server en beperkt de mogelijke soorten verkeer tussen een server en andere computers op Internet Provider beheert de firewall en bepaalt de instellingen van de firewall Het maximale aantal gelijktijdige connecties dat de firewall verwerkt door het reguleren van het verkeer naar en van de server is bepaald op 1000 gelijktijdige connecties. Indien op enig moment de firewall meer dan 1000 connecties naar en van de server moet verwerken zal Provider van Contractant mogen verlangen dat deze binnen één week na kennisgeving staakt met de afname en het gebruik van deze managed service en in overleg met Provider een alternatieve oplossing zoekt. Indien Contractant hieraan niet kan of wil voldoen is provider gerechtigd deze service niet langer te bieden en de server te ontkoppelen of rechtstreeks aan Internet te koppelen Voor extra bescherming omvat de managed service de mogelijkheid tot het isoleren van de server van Contractant van de servers van andere klanten. Dit wordt de server isolatie service genoemd. Indien Contractant over meer dan één server beschikt kunnen deze in 1 groep worden geconfigureerd, waardoor deze onbeperkt met elkaar kunnen communiceren maar niet met de servers van andere klanten. Dit wordt een private net genoemd Indien het correct functioneren van de firewall in gevaar wordt gebracht door het reguleren van het verkeer van of naar de server van Contractant, kan Provider Contractant aanwijzingen geven die opgevolgd dienen te worden Provider is nimmer aansprakelijk voor door Contractant geleden schade, van welke aard dan ook, wegens het niet of niet correct functioneren van de firewall of het niet correct ingesteld zijn van de firewall, tenzij er sprake is van opzet aan de kant van Provider. Indien de firewall niet correct functioneert heeft Provider de plicht om, na melding door Contractant, de fout zo spoedig mogelijk te verhelpen voor zover dit in de macht ligt van Provider. 11. MS8C - Hardware service contract 2x24x Hardware service contract MS8, als bepaald in dit artikel, beschrijft de door Provider gegarandeerde reactietijd bij een storing van de hardware van de server en de overeengekomen garantie op de hardware van de server.

7 11.2. De overeengekomen garantie op de hardware bedraagt 3 (drie) jaren. De garantie houdt in dat defecte hardware gedurende deze periode kosteloos zal worden vervangen door Provider. De garantie is van toepassing op de gehele server Hardware is defect wanneer deze buiten de door de fabrikant van de hardware opgegeven specificaties opereert, welke beoordeling aan Provider is Provider dient 24 uur per dag en 7 dagen per week personeel beschikbaar te hebben voor de afhandeling van storingen Een kritische hardwarematige storing, is een storing waarbij defecte hardware veroorzaakt dat de server het besturingssysteem niet kan draaien. De server wordt dan als niet-operationeel beschouwd. Overige hardwarematige storingen worden als niet-kritisch beschouwd Provider biedt een gegarandeerde reactietijd bij het optreden van een kritische hardwarematige storing van 2 (twee) uren. Deze maximale tijd is uitsluitend van toepassing op kritische hardwarematige storingen en zowel binnen als buiten de normale werktijden. Reageren in dezen betekent het evalueren van het probleem en aanvangen met het oplossen van het probleem indien de server defecte hardware bevat Provider dient voor een niet-operationele server vervangend materiaal voor de defecte hardware beschikbaar te hebben binnen de overeengekomen reactietijd voor kritische hardwarematige storingen Niet-kritische storingen aan de hardware van de server zal Provider oplossen in overleg met Contractant, zodat de beste tijd voor die werkzaamheden in overleg kan worden bepaald. Contractant kan echter van provider verlangen dat defecte hardware die een niet-kritische storing veroorzaakt, binnen uiterlijk 28 uur wordt vervangen, welke tijd ingaat na ontvangst van een verzoek daartoe van Contractant Met als doel om automatisch gealarmeerd te worden bij het optreden van een kritische hardwarematige storing, zal provider het functioneren van het besturingssysteem van de server controleren d.m.v. het periodiek uitvoeren van pings. Indien het besturingssysteem de pings onbeantwoord laat, is de mogelijkheid aanwezig dat er een storing aan de hardware van de server is opgetreden en zal Provider reageren in overeenstemming met het hiervoor bepaalde Provider bewaakt de server niet op het optreden van niet-kritische hardware storingen, tenzij anders is overeengekomen middels een software service contract. In alle andere gevallen is het detecteren van niet-kritische hardware storingen en het alarmeren van provider aan Contractant Indien Provider herhaaldelijk gealarmeerd wordt en bij controle blijkt dat de server geen defecte hardware bevat, kan Provider Contractant aanwijzigingen geven die opgevolgd dienen te worden. Indien Contractant hieraan niet kan of wil voldoen, heeft Provider het recht de bewaking van de server voor onbepaalde tijd te staken en vervalt de reactietijd verplichting van Provider Indien Contractant of diens vertegenwoordiger Provider alarmeert en/of werkzaamheden laat verrichten zonder dat er sprake is van een storing aan de hardware van de server, kan Provider een vergoeding verlangen van Contractant, welke voldaan dient te worden binnen de in de Algemene Voorwaarden van Provider gestelde betalingstermijn. De vergoeding dient gebaseerd te zijn op het actuele uurtarief van Provider en de toeslagen voor werkzaamheden die buiten werktijden worden uitgevoerd. Per incident zal tenminste 1 (één) uur arbeid in rekening worden gebracht Indien een der partijen aan de voorgaande leden van dit artikel niet kan of wil voldoen, zijn beide partij gerechtigd de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang te ontbinden Indien Provider niet voldoet aan de bepalingen van dit artikel, kan Contractant van Provider verlangen dat deze de server aan Contractant verkoopt, inclusief de door Provider geleverde software, voor de prijs die Provider heeft betaald aan diens leverancier. In zulks een geval vervalt de overeenkomst nadat Contractant heeft betaald en dient Provider na ontvangst van de betaling Contractant in staat te stellen om de server gedurende werktijden op te halen bij Provider. 12. Windows UnAuthenticated Processor Licentie Voor het gebruik van het Windows besturingssysteem zal Provider één (1) UnAuthenticated Processor Licentie van Microsoft of diens reseller afnemen en aan Contractant wederverhuren. De kosten van deze licentie zijn opgenomen in het tarief voor de (ver)huur van de server Met de UnAuthenticated Processor Licentie kunnen maximaal vijf (5) gelijktijdig geauthoriseerde gebruikers toegang tot de server krijgen. Het aantal anonieme gebruikers, zoals anonieme bezoekers aan een website, is niet beperkt Indien bij het gebruik van de Windows UnAuthenticated Processor Licentie het aantal van maximaal 5 gelijktijdig ingelogde gebruikers eenmaal wordt overschreden, dient Contractant per direct over te gaan op het gebruik van een Authenticated Processor licentie, tegen het daarvoor geldende en actuele tarief, hetgeen meer dan 5 gelijktijdig ingelogde gebruikers mogelijk maakt. Indien Contractant hieraan niet kan of wil voldoen heeft Provider het recht de overeenkomst eenzijdig schriftelijk en met onmiddellijke ingang te ontbinden Indien de server van twee of meer processoren is of wordt voorzien dient Contractant per extra processor een UnAuthenticated Processor Licentie af te nemen tegen het tarief waarvoor deze wordt aangeboden.

8 13. 2x MS SQL Server software licentie De server zal door provider worden voorzien van de software: Microsoft SQL Server 2000 Standard UK Voor het gebruik van de software zal Provider twee (2) Processor Licenties van Microsoft of diens reseller afnemen en aan Contractant wederverhuren. De kosten van deze licenties zijn opgenomen in het tarief voor de (ver)huur van de server. 14. Gebruik van software Het is de verantwoording van contractant om er voor te zorgen dat de op de server gebruikte software legaal en in overeenstemming met de voorwaarden van de betreffende software leverancier wordt gebruikt. Indien contractant hieraan niet kan of wil voldoen, heeft Provider het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen en de levering van producten en diensten te staken. Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn deze overeenkomst voor haar organisatie te tekenen. Ondergetekende verklaart de Algemene Voorwaarden van Provider en de voorwaarden gesteld bij deze overeenkomst in zijn geheel te aanvaarden. Contractant Bedrijfsnaam Provider : Bedrijfsnaam : Tekenbevoegde : Tekenbevoegde : Datum Handtekening : Datum : : Handtekening :

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Aanvraagformulier dedicated server

Aanvraagformulier dedicated server Aanvraagformulier dedicated server Vul de overeenkomst in en stuur deze per post of fax naar onderstaand adres. U mag de overeenkomst ook inscannen en per e-mail versturen naar verkoop@sitebytes.nl. Sitebytes

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. Versie Datum 2014-1 1 juli 2014 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDEVELOPMENT EN WEBDESIGN... 8 MODULE C DTP EN DRUKWERK... 13 MODULE D HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten:

Nadere informatie

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging De algemene voorwaarden van 1ITnet BV vormen een onlosmakelijk geheel met afgesloten overeenkomsten. KLANT verklaard bij het aangaan van de overeenkomst deze te hebben ontvangen en hiermede akkoord te

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tible

Algemene Voorwaarden Tible Algemene Voorwaarden Tible De navolgende artikelen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de Opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter ALGEMENE VOORWAARDEN van Localhosting Panhuis 25, 6305 AR, schin op Geul, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14078397. Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Intercity Zakelijk Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp Nederland Tel. +31 (0)20 655 3000 Fax. +31 (0)20 653 1534 K.v.K. 34090783 www.intercityzakelijk.nl 2 ALGEMENE VOORWAARDEN NETWERK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013 Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen Sub 1 Definities Algemeen: Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Océ geleverde Producten en Diensten. Acceptatietest: Het testen van de door Océ

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2 Algemene Voorwaarden Artikel 1 DEFINITIES In deze ASP Algemene voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden ) en verwante documenten hebben de volgende definities, steeds met een begin hoofdletter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Dekatel Telecom B.V. Algemene voorwaarden Dekatel Telecom B.V. 2014, februari. Correspondentieadres: Veldoven 7, 8271 RT, IJsselmuiden Indeling De algemene voorwaarden van Dekatel

Nadere informatie

Dedicated server voorwaarden

Dedicated server voorwaarden Dedicated server voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dedicated server aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij IN dedicated server goederen en /of diensten aan Cliënt

Nadere informatie