dat NET1 namens en ten behoeve van de klant een aantal diensten zal verrichten waarvoor partijen het volgende wensen vast te leggen;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dat NET1 namens en ten behoeve van de klant een aantal diensten zal verrichten waarvoor partijen het volgende wensen vast te leggen;"

Transcriptie

1 RAAMCONTRACT VOOR HET AFNEMEN VAN DIENSTEN BIJ NET1 Ondergetekenden Procam Media Limited, handelend onder de naam NET1 te Nijmegen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.J.A.N.M. van Beelen (hierna te noemen ''NET1") en De klant, (hierna te noemen de klant) Overwegende dat NET1 namens en ten behoeve van de klant een aantal diensten zal verrichten waarvoor partijen het volgende wensen vast te leggen; Definities In dit contract hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenis: Registrant: een natuurlijke of rechtspersoon die een domeinnaam registreert Registrar: een bedrijf dat in opdracht van bedrijven, instellingen of personen een domeinnaam bij een Registry registreert Registry: de organisatie waarbij de domeinnaam wordt geregistreerd ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers WHOIS serverdienst: een publiek toegankelijke interactieve dienst op het Internet, waarbij op basis van het invoeren van een domeinnaam de daarover beschikbare gegevens kunnen worden opgezocht, zoals die van de registrant, de contactpersonen, de provider, de gegevens van de nameserver en het ip-adres TLD's: Top Level Domains (dit zijn domeinnaamextensies als.nl,.com, co.uk, etc.) cctld's: 'Country Top Level Domains, domeinnaamextensies toebehorend aan een bepaald land gtld's: Generic Top Level Domains, generieke domeinnaamextensies die niet specifiek aan een land toebehoren en vrijelijk door iedereen zijn te registreren Second level: een domeinnaam met een enkele extensie, bijvoorbeeld 'net1.nl' Third level: een domeinnaam met een dubbele extensie, bijvoorbeeld 'net1.co.uk Pakket cctld's: het bij aanvang van deze overeenkomst of na tussentijdse wijzigingen vastgestelde pakket cctld's dat NET1 aanbiedt te registreren Algemene Voorwaarden: de Algemene leveringsvoorwaarden van Procam Limited zoals bijgevoegd bij deze overeenkomst Domeinnaam: Een domeinnaam bestaat uit een woord van een door de Registry vastgesteld minimum en maximum aantal tekens in een door de Registry bepaalde reeks tekens (doorgaans a-z, 0-9 en -) (deze reeks tekens noemen wij hierna 'de naam') gevolgd door een TLD. Een domeinnaam heeft werkende nameservers nodig om te kunnen worden aangevraagd, en dient daarnaast te voldoen aan de eisen die de Registry stelt aan de inhoud van de naam en de registrant. Een domeinnaam kent een Raamcontract NET1/Procam Limited Paraaf 1

2 looptijd en dient doorgaans periodiek te worden verlengd tegen een tarief. Zowel de looptijd als het tarief worden bij registratie door NET1 aan de klant meegedeeld Domeinnaamregistratie: de dienst waarbij NET1 in opdracht van de klant een domeinnaam vastlegt, verhuist of verlengt SIDN: Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, de registry voor.nl domeinnamen Deelnemer SIDN: tussenpersoon die.nl domeinnamen bij de SIDN registreert (rechtstreeks registreren bij de SIDN is niet mogelijk) Subdomein: Iedere toevoeging voor de domeinnaam is een subdomein. In het geval van server.net1.nl is.nl de TLD, net1.nl de domeinnaam en server het subdomein Webhosting: de dienst waarbij NET1 in opdracht van de klant zorgdraagt voor het beschikbaar zijn van een website met onderling overeengekomen specificaties op het Internet. Doorgaans wordt webhosting gekoppeld aan een of meerdere domeinnamen, zodat de website beschikbaar is onder de domeinnaam of domeinnamen voorafgegaan door bijvoorbeeld het subdomein 'www'. Een domeinnaam kan onafhankelijk van webhosting bestaan URL: Uniform Resource Locator (afgekort URL) is een label dat verwijst naar een informatiebron, bijvoorbeeld een webpagina of een ander bestand Nameserver: een server (of serverproces) die hostnamen omzet in IP adressen. Een minimum van twee werkende nameservers is noodzakelijk voor het correct functioneren van websites of het kunnen registreren van domeinnamen IP-adres: waarbij IP staat voor Internet Protocol. Elke computer aangesloten op het internet of netwerk heeft een nummer waarmee deze zichtbaar is voor alle andere computers op het internet. Men kan dit vergelijken met telefoonnummers. Om het mogelijk te maken dat computers elkaar kunnen vinden en identificeren hebben deze hun eigen nummer nodig. Deze nummers zijn de IP-adressen Server: een computer met een hoge beschikbaarheid die 24 uur per dag op het Internet is aangesloten in een speciaal daartoe ingerichte en beveiligde ruimte POP3: een internetstandaard voor het overbrengen van van een server naar een client ( programma van de gebruiker) over een TCP/IP-verbinding IMAP: IMAP (Internet Message Access Protocol) is een protocol voor het synchroniseren van SMTP: Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) is de de facto-standaard voor het versturen van over het Internet Dedicated Server: een door NET1 aan de klant ter beschikking gestelde server met de door de klant en NET1 onderling overeengekomen specificaties, dat beschikbaar is op het Internet Merkdepot: de dienst waarbij NET1 in opdracht van de klant zorg draagt voor het deponeren van een merknaam bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna te noemen BBIE), of ander officiële instantie voor de registratie van merken in Europa of daarbuiten. Artikel 1 Algemeen Het afnemen van diensten/producten 1.1 Diensten/producten worden afgenomen via de website van NET1, dan wel na telefonische of elektronische opdracht. Voor het afnemen van sommige diensten/producten kunnen additionele handelingen of papieren nodig zijn. 1.2 Het eventueel afnemen van diensten/producten via de website geschiedt met een door NET1 verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord. Raamcontract NET1/Procam Limited Paraaf 2

3 1.3 Het verstrekte wachtwoord is persoonlijk en mag nimmer door de klant gedeeld worden met derden. De klant is verantwoordelijk voor alle bestellingen die met dit wachtwoord worden gedaan. Iedere bestelling geldt als een afzondelijke afname van een dienst/product en is niet herroepbaar. 1.4 NET1 spant zich in om de afgenomen diensten/producten zo spoedig mogelijk te leveren. NET1 zal de klant op de hoogte brengen indien de leveringstermijn afwijkt van hetgeen normaal is voor de betreffende dienst/het product. In sommige gevallen zal de levertermijn afhangen van medewerking van de klant of derden. 1.5 NET1 zal de afgenomen diensten/producten in rekening brengen indien vast staat dat deze geleverd zijn, maar kan ook betaling verlangen indien op andere wijze levering is overeengekomen of een vergoeding is afgesproken. 1.6 De prijs van de afgenomen diensten/producten alsmede een eventuele periode waarvoor deze worden afgenomen, worden per , telefonisch of schriftelijk aan de klant meegedeeld. Een dienst/product zonder periode wordt slechts eenmalig gefactureerd. 1.7 Een periode is de looptijd van de dienst/het product. Indien geen periode staat vermeld dan kent de dienst een jaarlijkse periode. 1.8 Indien geen opzegtermijn staat vermeld dan kent de dienst/het product een wederzijdse opzegtermijn van twee maanden. 1.9 De vernieuwingsdatum van een dienst/product is gelijk aan de datum van afname van de dienst/het product met daarbij opgeteld de periode De uiterlijke opzegdatum is de vernieuwingsdatum minus de opzegtermijn Indien voor de vernieuwingsdatum geen correcte opzegging (zie de relevante clausules in deze overeenkomst) is ontvangen, dan wordt de dienst/het product verlengd met de periode en is de nieuwe vernieuwingsdatum gelijk aan de huidige vernieuwingsdatum vermeerderd met de periode Het staat NET1 vrij indien een dienst/product niet is opgezegd deze op zijn hoogst een kalendermaand voorafgaand aan de vernieuwingsdatum van de afgenomen dienst/het product in rekening te brengen aan de klant De Algemene Voorwaarden van NET1 die de klant bij dit raamcontract ter hand zijn gesteld zijn op dit op raamcontract van toepassing. Door ondertekening van dit raamcontract verklaart de klant kennis te hebben genomen van en zonder enig voorbehoud akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Artikel 2 Het doorgeven van wijzigingen in klantgegevens 2.1 De klant zal NET1 altijd direct op de hoogte stellen van wijzigingen in haar adresgegevens, rechtsvorm, contactpersonen en adres(sen). 2.2 De klant zal NET1 daarnaast direct op de hoogte stellen van elke wijziging die het voortbestaan van de dienstverlening van NET1 aan de klant in gevaar brengt, zoals, maar niet beperkt tot, het verkeren in surseance van betaling of het niet langer voldoen aan de voorwaarden van de Registry of NET Alle schade die het gevolg is van het niet doorgeven van wijzigingen in klantgegevens komt voor rekening van de klant. Artikel 3 Betaling en facturering 3.1 NET1 stuurt facturen voor de geleverde diensten per post of , of stelt deze ter beschikking via de NET1 website. 3.2 De klant dient een factuur binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te voldoen. Raamcontract NET1/Procam Limited Paraaf 3

4 3.3 Indien de klant de factuur niet tijdig voldoet, vervalt enig recht van de klant op het afgenomene: de betalingsverplichting blijft echter bestaan, vermeerderd met eventuele incassokosten, administratiekosten en eventuele overige kosten. 3.4 Indien er voor NET1 aantoonbare grond bestaat om aan te nemen dat de klant niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kan of wil voldoen, dan staat het NET1 vrij alle dienstverlening aan de klant op te schorten. Enig recht van de klant op enige bij NET1 afgenomen dienst vervalt hiermee. 3.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die NET1 maakt om tot incassering van facturen te komen die de gestelde betalingstermijn hebben overschreven, zijn volledig voor rekening van de klant. 3.6 De klant zal NET1 vóór het vervallen van de in de factuur gestelde betalingstermijn op de hoogte brengen van eventuele fouten in de factuur. Artikel 4 Het beëindigen van diensten/producten door de klant 4.1 Het beëindigen van diensten door de klant dient schriftelijk te geschieden. 4.2 NET1 zal ontvangen opzeggingen die schriftelijk zijn gedaan zo spoedig mogelijk verwerken en bevestigen aan de klant. 4.3 Indien een dienst een opzegtermijn kent dan dient de opzegtermijn in acht te worden genomen bij het opzeggen van een dienst. 4.4 Deze raamovereenkomst dient ook schriftelijk te worden opgezegd. 4.5 Na opzegging van deze raamovereenkomst vervalt per direct enig recht op enig afgenomen dienst. Artikel 5 Het beëindigen van diensten/producten door NET1 5.1 NET1 behoudt zich nadrukkelijk het recht voor diensten te beëindigen indien er sprake is van activiteiten van de klant als omschreven in artikel NET1 behoudt zich tevens het recht voor diensten te beëindigen indien er sprake is van wanbetaling, zulks ter beoordeling van NET1, zie artikel 14. Beëindiging van diensten in geval van wanbetaling ontheft de klant niet van haar betalingsverplichting. 5.2 Het beëindigen van diensten door NET1 geschiedt schriftelijk. 5.3 Indien een dienst een opzegtermijn kent, wordt bij opzegging van de betreffende dienst door NET 1 géén opzegtermijn in acht genomen. NET1 vergoedt uitsluitend de nog resterende looptijd van de dienst, mits de factuur voor de dienst door de klant reeds is voldaan. 5.4 Indien NET1 aanleiding ziet deze raamovereenkomst op te zeggen, geschiedt dit eveneens schriftelijk. 5.5 Na opzegging van deze raamovereenkomst vervalt per direct enig recht op enig afgenomen dienst. Artikel 6 Speficieke voorwaarden ten behoeve van domeinnaamregistraties Algemeen 6.1 NET1 verzorgt met ingang van de dagtekening van deze overeenkomst ten behoeve van de klant of haar cliënten de domeinnaamregistratie van een pakket TLD's (cctld's en gtld's). Tijdens de looptijd van de overeenkomst kan het pakket wijzigen en kunnen Registries hun procedures en voorwaarden wijzigen. Raamcontract NET1/Procam Limited Paraaf 4

5 6.2 NET1 biedt in het pakket TLD's bij voorkeur TLD's op het second level aan; indien deze vanuit de Registry niet te verkrijgen zijn, zullen de mogelijke third level TLD s worden vermeld. 6.3 NET1 behoudt zich het recht voor de levering van bepaalde TLD's per direct te stoppen of toe te voegen aan het pakket TLD's. 6.4 de klant kan alle registraties uit het pakket TLD's afnemen, hoewel er in sommige gevallen restricties van toepassing kunnen zijn die het niet mogelijk maken om te beschikken over de gewenste domeinnaam. 6.5 Alle informatie-uitwisseling met betrekking tot de registratie en de Registrant loopt waar mogelijk via de klant. 6.6 NET1 stelt kostenloos - tenzij anders overeen gekomen - online functionaliteit ter beschikking die nodig is om te onderzoeken of een bepaalde domeinnaam al is geregistreerd. Garanties over de werking van de online functionaliteit worden niet gegeven en het gebruik ervan is geheel en al voor het risico van de klant. 6.7 De klant dient zich op de hoogte te stellen van de regels die de Registry hanteert en dient zich naar deze regels te conformeren. NET1 zal de klant op verzoek van de klant informeren over deze regels en de te volgen procedures. Indien het niet of niet correct naleven van de regels van de Registry resulteert in extra kosten van welke aard dan ook, dan zijn deze voor rekening van de klant.` De registratie van.nl-domeinnamen vindt plaats bij SIDN, de beheerder van de.nl-zone. Dit wordt gedaan door de bij SIDN aangesloten Registrars. NET1 is Registrar van SIDN en zal u met betrekking tot de registratie van domeinna(a)m(en) en het verdere beheer daarvan vertegenwoordigen richting SIDN. De registrar verzorgt namens u ook de aanvraag van domeinna(a)m(en) bij SIDN. Door het verstrekken van een opdracht aan de registrar tot het doen van een aanvraag voor een domeinna(a)m(en), stemt u er mee in dat, indien uw aanvraag wordt gehonoreerd, u een overeenkomst met betrekking tot de domeinna(a)m(en) aangaat met SIDN te Arnhem (KVK nr ). De wederzijdse rechten en verplichtingen met betrekking tot deze overeenkomst liggen vast in de hierop van toepassing zijnde Algemene voorwaarden voor.nl-domeinnaamhouders die u aantreft op onder Support, Documenten. Door ondertekening van dit Raamcontract verklaart u tevens van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en met de toepasselijkheid hiervan in te stemmen. 6.8 De klant geeft NET1 nadrukkelijk toestemming te allen tijde namens de registrant op te treden bij bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het registreren, opheffen, wijzigen en verlengen van domeinnamen. De klant geeft NET1 toestemming haar handtekening te gebruiken voor het ondertekenen van documenten van de diverse Registries met betrekking tot voorgenoemde handelingen. De klant vrijwaart NET1 van enige claim van de houder. 6.9 Bij wanbetaling kan NET1 handelingen uitvoeren om haar schade verder te beperken danwel om te voorkomen dat zij nog meer kosten maakt. Deze handelingen kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, het doorvoeren van eigendomswijzigingen, het opheffen of vasthouden van domeinnamen. De klant geeft expliciet toestemming dat NET1 namens haar handelt in deze gevallen en is bekend met de gevolgen die dit kan hebben De klant vrijwaart NET1 van iedere claim die het gevolg is van het pogen tot - dan wel het afronden van - het registreren, verhuizen of verlengen van een domeinnaam. NET1 stelt de klant op voorhand aansprakelijk voor enige kosten gerechtelijk en buitengerechelijk die zij moet maken om zich te verdedigen tegens claims van derden die op wat voor wijze dan ook te maken hebben met de domeinnaamregistratie van klant Door de Registry opgelegde boetes ten gevolge van onjuiste verhuizingen, registraties of andere handelingen die zijn uitgevoerd in opdracht van de klant en gebruik makend van de door klant aangeleverde gegevens zijn voor rekening van de klant, waar nodig vermeerderd met de kosten die NET1 heeft moeten maken. Raamcontract NET1/Procam Limited Paraaf 5

6 6.12. Voor het verhuizen van domeinnamen naar NET1 toe is vaak extra informatie nodig. De klant dient er zorg voor te dragen dat NET1 over deze informatie beschikt NET1 zal meewerken aan het wegverhuizen van domeinnamen van NET1 naar andere providers, mits en indien de klant aan de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden heeft voldaan en aan NET1 te kennen heeft gegeven de domeinnaam te willen wegverhuizen Indien de klant aangeeft een domeinnaam weg te verhuizen en dit niet voor de onderling overeengekomen datum heeft gedaan danwel zich niet aan de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden heeft gehouden, dan staat het NET1 vrij de domeinnaam als ware het verzoek tot wegverhuizing of opzegging nooit gedaan te laten doorlopen, in welk geval de betalingsverplichting van de klant jegens NET1 blijft bestaan. Tevens heeft NET1 het recht de domeinnaam op te heffen, naar het haar goeddunkt. Verantwoordelijkheden van de klant met betrekking tot domeinnaamregistraties 6.15 de klant geeft opdracht aan NET1 tot het laten registreren van een domeinnaam ten behoeve van een registrant; zij is de kosten van een geslaagde registratie verschuldigd aan NET de klant staat in voor de volledigheid en de juistheid van de gegevens van de Registrant en levert deze aan NET1, inclusief, maar niet beperkt tot: - de volledige naam en adresgegevens van de Registrant, diens permanente adres, telefoon- en (indien beschikbaar) faxnummer - de volledige naam en adresgegevens van de contactperso(o)n(en) van de Registrant, diens permanente adres(sen), telefoon- en (indien beschikbaar) faxnummer(s). - informatie benodigd voor de Registry; zoals brieven op het briefpapier van de Registrant, merknaaminschrijvingen, registratie in het handelsregister en - alle overige informatie die de Registry verlangt Indien geen gebruik wordt gemaakt van de nameservers van NET1 verzorgt de klant de technische instellingen hiervoor zelf en zorgt hij er voor dat de domeinnaam op de juiste - bij de aanvraag te vermelden en te gebruiken - nameservers staat ingesteld de klant zal zich bij de Registrant ervan vergewissen bij de aanvraag van de domeinnaam dat hij: - noch met de domeinnaam, - noch door de wijze waarop deze gebruikt zal worden, direct of indirect de rechten van derden schaadt - geen bestaande wetgeving (in Nederland of het land waarin de Registry is gevestigd) schendt. - deze niet voor onwettige handelingen doet registreren de klant beschikt te allen tijde over de juiste formulieren die horen bij de registratie/verhuizing of iedere vorm van wijziging en zal deze formulieren op ieder moment op verzoek van NET1 binnen een werkdag toesturen. Verantwoordelijkheden van NET1 met betrekking tot domeinnaamregistraties 6.20 NET1 spant zich in de door de Registrant gewenste domeinnaam vast te leggen op basis van de gegevens zoals de klant deze aan NET1 aanlevert. NET1 garandeert niet het tot stand komen van een registratie noch het uiterste tijdstip van het tot standkomen van een registratie NET1 heeft zich van haar taak ten aanzien van de aanvraag gekweten zodra zij aan de klant het resultaat van de aanvraag heeft meegedeeld, ongeacht het feit of de registratie tot stand is gekomen NET1 zal tijdig de kosten verbonden aan het registeren en het geregistreerd houden van domeinnamen voldoen aan de betrokken Registrar, doch uitsluitend indien een bedrag Raamcontract NET1/Procam Limited Paraaf 6

7 ter grootte van deze kosten binnen de door NET1 gestelde betalingstermijn aan NET1 ter beschikking is gesteld door de klant. Hiervoor zal NET1 als Billing Contact optreden met een nader vast te stellen omschrijving en adres. Bij niet tijdige voldoening heeft NET1 alle rechten van een Registrant ten aanzien van de domeinnaam, waaronder het recht de registratie te doen beëindigen dan wel de betreffende domeinnaam op een andere naam te doen registreren De prijzen voor domeinnamen zijn afhankelijk van hetgeen de Registry berekent, zodat deze op ieder moment kunnen worden gewijzigd NET1 is niet aansprakelijk voor het al dan niet functioneren van (onderdelen van) het Internet of van het systeem van de klant waardoor domeinnamen niet of niet binnen een gestelde termijn kunnen worden vastgelegd NET1 kan niet garanderen dat een domeinnaam daadwerkelijk wordt vastgelegd, aangezien zij daarbij afhankelijk is van Registries over de hele wereld die elk hun eigen regelgeving hebben en in staat zijn deze regelgeving zonder enig voorbehoud te wijzigen. NET1 zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van problemen bij het registreren van een domeinnaam. Voorts is het kunnen registreren van domeinnamen soms afhankelijk van de medewerking van de huidige of de toekomstige houder: medewerking die buiten de invloedsfeer van NET1 valt NET1 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (gevolg-) schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van een domeinnaam of het (nog) niet of niet meer geregistreerd zijn van een domeinnaam De klant vrijwaart NET1 van iedere schadeclaim als gevolg van het registreren of het niet (meer) beschikbaar zijn van een aangevraagde domeinnaam. De klant zal NET1 schadeloos stellen voor alle kosten die in dat verband moeten worden gemaakt NET1 brengt alleen de registratiekosten van een domeinnaam in rekening indien deze daadwerkelijk voor de Registrant wordt vastgelegd, tenzij anders overeen is gekomen Indien een opdracht echter door de klant wordt geannuleerd, worden de registratiekosten volledig in rekening gebracht, tenzij de domeinnaam nog niet is geregistreerd en/ of het proces van registratie kan worden gestopt. In dat geval kan een administratievergoeding in rekening worden gebracht Bij het niet tijdig voldoen van de factuur zijn de Algemene Voorwaarden van NET1 van toepassing. De klant geeft NET1 expliciet toestemming wijzigingen aan te brengen met betrekking tot de domeinnaam indien er sprake is van wanbetaling. Deze wijzigingen kunnen bestaan uit tijdelijke of permanente nameserver wijzingen, houderwijzigingen of het opheffen van de domeinnaam. De klant vrijwaart NET1 in dit geval voor alle claims ten gevolge van het niet langer beschikbaar zijn van de domeinnaam en eventueel daarvan afhankelijke diensten Wijziging gegevens van domeinnamen NET1 vraagt op verzoek van de klant aan de Registry de nameservers en adresgegevens van de Registrant en diens contactperso(o)n(en) te wijzigen. De klant staat er voor in dat zij de juiste papieren heeft ontvangen van de Registrant. Eventuele kosten van de Registry worden in rekening gebracht, evenals administratiekosten Overdracht van een domeinnaam Overdrachten worden door NET1 aangevraagd op verzoek van de klant. De klant staat er voor in dat zij de juiste papieren heeft ontvangen van de Registrant. Kosten behorende bij de overdracht zullen in rekening worden gebracht bij de klant. Een overdracht van een domeinnaam houdt in dat de houdergegevens van de betreffende domeinnaam gewijzigd zullen worden. Het heeft niet tot gevolg dat de facturatie van deze domeinnaam niet langer naar de klant geschiedt Rechten op de domeinnaam Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden geldt geen enkel recht op de domeinnaam totdat de Registry de aanvraag voor de domeinnaam heeft gehonoreerd en deze in haar registratiesysteem heeft opgenomen. Ook indien de Registry Raamcontract NET1/Procam Limited Paraaf 7

8 besluit de domeinnaam niet langer in haar registratiesysteem op te nemen kunnen er geen rechten op de domeinnaam worden ontleend. De registratie van de domeinnaam zal onderhevig zijn aan maatregelen ten gevolge van het beleid van de ICANN danwel de Registry. Overige aangelegenheden inzake domeinnaamregistraties 6.34 Privacy NET1 zal de door de klant aangeleverde data alleen gebruiken in het kader van de domeinnaamregistratie. Deze data kunnen publiekelijk zichtbaar zijn door middel van de WHOIS serverdienst van de desbetreffende Registry. NET1 draagt er zorg voor dat deze data zo goed mogelijk worden beschermd tegen verlies, misbruik of ongeautoriseerde toegang, publicatie, wijziging of vernietiging, doch kan niet voorkomen dat de Registry delen van deze gegevens publiceert. Artikel 7 Webhosting 7.1 Webhosting is een dienst waarbij NET1 ruimte reserveert op een van haar computers/servers ten einde de gebruiker in staat te stellen informatie aan te bieden op het world wide web, alsmede het ontvangen van mogelijk te maken. De hoeveelheid gereserveerde ruimte is beperkt tot de hoeveelheid die de klant heeft afgenomen. 7.2 Webhosting geeft de klant de beschikking over een website die bereikbaar is onder een bepaald adres (hierna te noemen de url). Indien er een domeinnaam aan de webhosting is gekoppeld dan is de website beschikbaar onder een subdomein van de domeinnaam, danwel onder de naam van de domeinnaam zelf. Indien er geen domeinnaam aan de webhosting is gekoppeld dan is deze beschikbaar onder een door NET1 beschikbaar gestelde subdomeinnaam van een van de domeinnamen van NET De klant kan beschikken over mogelijkheden voor de ontvangst van via POP3 en IMAP, mits er een of meerdere domeinnamen aan de webhosting zijn gekoppeld. NET1 stelt de klant de middelen ter beschikking zelf adressen aan te maken waarop kan worden ontvangen. 7.4 De hoeveelheid afgenomen schijfruimte is bepalend voor de hoeveelheid informatie (pagina's, plaatjes, etc.) die de klant op de website kan plaatsen, alsmede voor de hoeveelheid ruimte die beschikbaar is voor Iedere interactie met de website resulteert in dataverkeer ter grote van het bekeken en/of gedown- en/of geuploade bestand. Webhosting kent een beperkte hoeveelheid dataverkeer per maand. Bij gebleken overschrijding aan het einde van de maand staat het NET1 vrij om het te veel verbruikte dataverkeer in rekening te brengen bij de klant. NET1 gebruikt hiertoe de gegevens uit de dagelijkse logfile. Deze logfile wordt iedere dag gewist, NET1 slaat echter het verbruikte verkeer per dag op. De hoeveelheid beschikbaar dataverkeer alsmede de tarieven die NET1 hanteert bij overschrijding van de afgenomen dienst staan vermeld op de website van NET1. De klant heeft inzage in het dagelijkse verbruik via haar persoonlijke accountpagina. 7.6 De klant zal haar klantdata op de server plaatsen om op deze wijze een volledig naar haar wensen functionerende website te creëren. Ook bij het verhuizen van een domeinnaam vanaf een andere provider naar NET1 dient de klant klantdata op de NET1 server te plaatsen en adressen aan te maken. 7.7 NET1 biedt een continue connectie (99,9% uptime) met het Internet van de server teneinde toegang tot de server mogelijk te maken, met uitzondering van downtime als gevolg van gepland onderhoud. NET1 zorgt voor meer dan voldoende bandbreedte dan voor normaal gebruik noodzakelijk is. Raamcontract NET1/Procam Limited Paraaf 8

9 7.8 Indien de gestelde uptime niet wordt bereikt, heeft de klant recht op restitutie op het overschreden gedeelte. Deze restitutie is recht evenredig aan het gedeelte van de tijd dat de server door oorzaken die niet aan gepland onderhoud of handelen van de klant zijn toe te rekenen en zal nooit hoger zijn dan het totale bedrag dat de klant aan NET1 heeft afgedragen voor de levering van de dienst in een jaar. Restitutie zal per jaar achteraf worden voldaan na schriftelijke melding hiervan door de klant, die binnen twee weken na de facturatiedatum van de betreffende dienst dient te zijn ontvangen door NET De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van veiligheidskopieën (backups) van haar gegevens. NET1 maakt weliswaar dagelijks backups van alle data, maar deze zijn alleen bestemd voor het herstellen van de NET1 dienst in geval van calamiteiten In geval van een technische storing wordt direct na constatering van de storing ingegrepen door een technisch gekwalificeerd persoon. De wijze van melding van storingen wordt op de site van NET1 aangegeven. NET1 monitort continu zelf de werking van haar servers NET1 zal dusdanig hardwarematig onderhoud plegen aan haar servers als NET1 redelijkerwijs voldoende acht om haar diensten op een continue wijze te kunnen aanbieden. De klant stemt in met eventuele downtime als gevolg van van tevoren gemeld onderhoud, tenzij het niet in de mogelijkheden van NET1 ligt dit van tevoren te melden Alle middelen en diensten die nodig zijn om de server te kunnen benaderen en onderhouden vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. NET1 geeft geen enkele garantie dat de middelen en diensten van de klant daadwerkelijk compatible zullen zijn (samen kunnen werken) met de NET1 dienst Het is de klant toegestaan eigen software (scripts) te installeren op haar website in de door de server(s) van NET1 ondersteunde programmeertalen. NET1 behoudt echter het recht deze scripts onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing (tijdelijk) af te sluiten of te verwijderen indien deze in de ogen van NET1 de continuïteit (kunnen) schaden. Ook kan NET1 op geen enkele wijze de correcte werking van de door klant geïnstalleerde software waarborgen. Het regelmatig door NET1 gepleegde onderhoud aan server(s) kan er in resulteren dat de door de klant geplaatste software niet meer werkt. NET1 informeert de klant waar nodig en indien mogelijk over potentiële conflicten die mogelijk kunnen optreden bij het vervangen of aanpassen van systeembestanden en updates van de server waarop de website van de klant wordt is geplaatst NET1 voorziet de klant van logbestanden waaruit het bezoek op de site is op te maken. NET1 kan over de juist- of compleetheid van deze gegevens geen garanties geven NET1 biedt de klant de mogelijkheid op te halen via het zogenaamde POP3 en/of IMAP protocol. Het versturen van verloopt echter via de provider waarmee de klant contact maakt met Internet en niet via een server van NET De klant garandeert dat ze bij het gebruik van de server, inclusief de software en databestanden, geen merk of intellectueel eigendom van anderen schendt Bij het gebruik van een eigen SMTP server door de klant is NET1 niet langer in staat de werking van te garanderen daar alle direct binnenkomt op de eigen SMTP server van de klant NET1 poogt de hoeveelheid SPAM en VIRUS s die de postbussen op haar server bereiken te beperken, hoewel het niet altijd mogelijk is alle spam en virus berichten te blokkeren. NET1 biedt dan ook geen garanties met betrekking tot de kwaliteit en de kwantiteit van het filteren van SPAM en VIRUS berichten. Artikel 8. Dedicated Servers en Virtual Private Servers (VPS) 8.1 Een dedicated server is een computer die in een speciaal daarvoor geschikt gemaakte ruimte is geplaatst en die beschikt over een permanente zelfstandige verbinding met het Internet. Raamcontract NET1/Procam Limited Paraaf 9

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. Versie Datum 2014-1 1 juli 2014 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDEVELOPMENT EN WEBDESIGN... 8 MODULE C DTP EN DRUKWERK... 13 MODULE D HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter ALGEMENE VOORWAARDEN van Localhosting Panhuis 25, 6305 AR, schin op Geul, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14078397. Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging De algemene voorwaarden van 1ITnet BV vormen een onlosmakelijk geheel met afgesloten overeenkomsten. KLANT verklaard bij het aangaan van de overeenkomst deze te hebben ontvangen en hiermede akkoord te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Aanvraagformulier dedicated server

Aanvraagformulier dedicated server Aanvraagformulier dedicated server Vul de overeenkomst in en stuur deze per post of fax naar onderstaand adres. U mag de overeenkomst ook inscannen en per e-mail versturen naar verkoop@sitebytes.nl. Sitebytes

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013 Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen Sub 1 Definities Algemeen: Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Océ geleverde Producten en Diensten. Acceptatietest: Het testen van de door Océ

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2011 Algemene voorwaarden voor producten en diensten van Internet Unlimited. Drupal development, hosting en support

Algemene Voorwaarden 2011 Algemene voorwaarden voor producten en diensten van Internet Unlimited. Drupal development, hosting en support Algemene Voorwaarden 2011 Algemene voorwaarden voor producten en diensten van Internet Unlimited. Drupal development, hosting en support 1. Algemeen Hieronder leest u de voorwaarden die van toepassing

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie