dat NET1 namens en ten behoeve van de klant een aantal diensten zal verrichten waarvoor partijen het volgende wensen vast te leggen;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dat NET1 namens en ten behoeve van de klant een aantal diensten zal verrichten waarvoor partijen het volgende wensen vast te leggen;"

Transcriptie

1 RAAMCONTRACT VOOR HET AFNEMEN VAN DIENSTEN BIJ NET1 Ondergetekenden Procam Media Limited, handelend onder de naam NET1 te Nijmegen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.J.A.N.M. van Beelen (hierna te noemen ''NET1") en De klant, (hierna te noemen de klant) Overwegende dat NET1 namens en ten behoeve van de klant een aantal diensten zal verrichten waarvoor partijen het volgende wensen vast te leggen; Definities In dit contract hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenis: Registrant: een natuurlijke of rechtspersoon die een domeinnaam registreert Registrar: een bedrijf dat in opdracht van bedrijven, instellingen of personen een domeinnaam bij een Registry registreert Registry: de organisatie waarbij de domeinnaam wordt geregistreerd ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers WHOIS serverdienst: een publiek toegankelijke interactieve dienst op het Internet, waarbij op basis van het invoeren van een domeinnaam de daarover beschikbare gegevens kunnen worden opgezocht, zoals die van de registrant, de contactpersonen, de provider, de gegevens van de nameserver en het ip-adres TLD's: Top Level Domains (dit zijn domeinnaamextensies als.nl,.com, co.uk, etc.) cctld's: 'Country Top Level Domains, domeinnaamextensies toebehorend aan een bepaald land gtld's: Generic Top Level Domains, generieke domeinnaamextensies die niet specifiek aan een land toebehoren en vrijelijk door iedereen zijn te registreren Second level: een domeinnaam met een enkele extensie, bijvoorbeeld 'net1.nl' Third level: een domeinnaam met een dubbele extensie, bijvoorbeeld 'net1.co.uk Pakket cctld's: het bij aanvang van deze overeenkomst of na tussentijdse wijzigingen vastgestelde pakket cctld's dat NET1 aanbiedt te registreren Algemene Voorwaarden: de Algemene leveringsvoorwaarden van Procam Limited zoals bijgevoegd bij deze overeenkomst Domeinnaam: Een domeinnaam bestaat uit een woord van een door de Registry vastgesteld minimum en maximum aantal tekens in een door de Registry bepaalde reeks tekens (doorgaans a-z, 0-9 en -) (deze reeks tekens noemen wij hierna 'de naam') gevolgd door een TLD. Een domeinnaam heeft werkende nameservers nodig om te kunnen worden aangevraagd, en dient daarnaast te voldoen aan de eisen die de Registry stelt aan de inhoud van de naam en de registrant. Een domeinnaam kent een Raamcontract NET1/Procam Limited Paraaf 1

2 looptijd en dient doorgaans periodiek te worden verlengd tegen een tarief. Zowel de looptijd als het tarief worden bij registratie door NET1 aan de klant meegedeeld Domeinnaamregistratie: de dienst waarbij NET1 in opdracht van de klant een domeinnaam vastlegt, verhuist of verlengt SIDN: Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, de registry voor.nl domeinnamen Deelnemer SIDN: tussenpersoon die.nl domeinnamen bij de SIDN registreert (rechtstreeks registreren bij de SIDN is niet mogelijk) Subdomein: Iedere toevoeging voor de domeinnaam is een subdomein. In het geval van server.net1.nl is.nl de TLD, net1.nl de domeinnaam en server het subdomein Webhosting: de dienst waarbij NET1 in opdracht van de klant zorgdraagt voor het beschikbaar zijn van een website met onderling overeengekomen specificaties op het Internet. Doorgaans wordt webhosting gekoppeld aan een of meerdere domeinnamen, zodat de website beschikbaar is onder de domeinnaam of domeinnamen voorafgegaan door bijvoorbeeld het subdomein 'www'. Een domeinnaam kan onafhankelijk van webhosting bestaan URL: Uniform Resource Locator (afgekort URL) is een label dat verwijst naar een informatiebron, bijvoorbeeld een webpagina of een ander bestand Nameserver: een server (of serverproces) die hostnamen omzet in IP adressen. Een minimum van twee werkende nameservers is noodzakelijk voor het correct functioneren van websites of het kunnen registreren van domeinnamen IP-adres: waarbij IP staat voor Internet Protocol. Elke computer aangesloten op het internet of netwerk heeft een nummer waarmee deze zichtbaar is voor alle andere computers op het internet. Men kan dit vergelijken met telefoonnummers. Om het mogelijk te maken dat computers elkaar kunnen vinden en identificeren hebben deze hun eigen nummer nodig. Deze nummers zijn de IP-adressen Server: een computer met een hoge beschikbaarheid die 24 uur per dag op het Internet is aangesloten in een speciaal daartoe ingerichte en beveiligde ruimte POP3: een internetstandaard voor het overbrengen van van een server naar een client ( programma van de gebruiker) over een TCP/IP-verbinding IMAP: IMAP (Internet Message Access Protocol) is een protocol voor het synchroniseren van SMTP: Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) is de de facto-standaard voor het versturen van over het Internet Dedicated Server: een door NET1 aan de klant ter beschikking gestelde server met de door de klant en NET1 onderling overeengekomen specificaties, dat beschikbaar is op het Internet Merkdepot: de dienst waarbij NET1 in opdracht van de klant zorg draagt voor het deponeren van een merknaam bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna te noemen BBIE), of ander officiële instantie voor de registratie van merken in Europa of daarbuiten. Artikel 1 Algemeen Het afnemen van diensten/producten 1.1 Diensten/producten worden afgenomen via de website van NET1, dan wel na telefonische of elektronische opdracht. Voor het afnemen van sommige diensten/producten kunnen additionele handelingen of papieren nodig zijn. 1.2 Het eventueel afnemen van diensten/producten via de website geschiedt met een door NET1 verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord. Raamcontract NET1/Procam Limited Paraaf 2

3 1.3 Het verstrekte wachtwoord is persoonlijk en mag nimmer door de klant gedeeld worden met derden. De klant is verantwoordelijk voor alle bestellingen die met dit wachtwoord worden gedaan. Iedere bestelling geldt als een afzondelijke afname van een dienst/product en is niet herroepbaar. 1.4 NET1 spant zich in om de afgenomen diensten/producten zo spoedig mogelijk te leveren. NET1 zal de klant op de hoogte brengen indien de leveringstermijn afwijkt van hetgeen normaal is voor de betreffende dienst/het product. In sommige gevallen zal de levertermijn afhangen van medewerking van de klant of derden. 1.5 NET1 zal de afgenomen diensten/producten in rekening brengen indien vast staat dat deze geleverd zijn, maar kan ook betaling verlangen indien op andere wijze levering is overeengekomen of een vergoeding is afgesproken. 1.6 De prijs van de afgenomen diensten/producten alsmede een eventuele periode waarvoor deze worden afgenomen, worden per , telefonisch of schriftelijk aan de klant meegedeeld. Een dienst/product zonder periode wordt slechts eenmalig gefactureerd. 1.7 Een periode is de looptijd van de dienst/het product. Indien geen periode staat vermeld dan kent de dienst een jaarlijkse periode. 1.8 Indien geen opzegtermijn staat vermeld dan kent de dienst/het product een wederzijdse opzegtermijn van twee maanden. 1.9 De vernieuwingsdatum van een dienst/product is gelijk aan de datum van afname van de dienst/het product met daarbij opgeteld de periode De uiterlijke opzegdatum is de vernieuwingsdatum minus de opzegtermijn Indien voor de vernieuwingsdatum geen correcte opzegging (zie de relevante clausules in deze overeenkomst) is ontvangen, dan wordt de dienst/het product verlengd met de periode en is de nieuwe vernieuwingsdatum gelijk aan de huidige vernieuwingsdatum vermeerderd met de periode Het staat NET1 vrij indien een dienst/product niet is opgezegd deze op zijn hoogst een kalendermaand voorafgaand aan de vernieuwingsdatum van de afgenomen dienst/het product in rekening te brengen aan de klant De Algemene Voorwaarden van NET1 die de klant bij dit raamcontract ter hand zijn gesteld zijn op dit op raamcontract van toepassing. Door ondertekening van dit raamcontract verklaart de klant kennis te hebben genomen van en zonder enig voorbehoud akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Artikel 2 Het doorgeven van wijzigingen in klantgegevens 2.1 De klant zal NET1 altijd direct op de hoogte stellen van wijzigingen in haar adresgegevens, rechtsvorm, contactpersonen en adres(sen). 2.2 De klant zal NET1 daarnaast direct op de hoogte stellen van elke wijziging die het voortbestaan van de dienstverlening van NET1 aan de klant in gevaar brengt, zoals, maar niet beperkt tot, het verkeren in surseance van betaling of het niet langer voldoen aan de voorwaarden van de Registry of NET Alle schade die het gevolg is van het niet doorgeven van wijzigingen in klantgegevens komt voor rekening van de klant. Artikel 3 Betaling en facturering 3.1 NET1 stuurt facturen voor de geleverde diensten per post of , of stelt deze ter beschikking via de NET1 website. 3.2 De klant dient een factuur binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te voldoen. Raamcontract NET1/Procam Limited Paraaf 3

4 3.3 Indien de klant de factuur niet tijdig voldoet, vervalt enig recht van de klant op het afgenomene: de betalingsverplichting blijft echter bestaan, vermeerderd met eventuele incassokosten, administratiekosten en eventuele overige kosten. 3.4 Indien er voor NET1 aantoonbare grond bestaat om aan te nemen dat de klant niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kan of wil voldoen, dan staat het NET1 vrij alle dienstverlening aan de klant op te schorten. Enig recht van de klant op enige bij NET1 afgenomen dienst vervalt hiermee. 3.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die NET1 maakt om tot incassering van facturen te komen die de gestelde betalingstermijn hebben overschreven, zijn volledig voor rekening van de klant. 3.6 De klant zal NET1 vóór het vervallen van de in de factuur gestelde betalingstermijn op de hoogte brengen van eventuele fouten in de factuur. Artikel 4 Het beëindigen van diensten/producten door de klant 4.1 Het beëindigen van diensten door de klant dient schriftelijk te geschieden. 4.2 NET1 zal ontvangen opzeggingen die schriftelijk zijn gedaan zo spoedig mogelijk verwerken en bevestigen aan de klant. 4.3 Indien een dienst een opzegtermijn kent dan dient de opzegtermijn in acht te worden genomen bij het opzeggen van een dienst. 4.4 Deze raamovereenkomst dient ook schriftelijk te worden opgezegd. 4.5 Na opzegging van deze raamovereenkomst vervalt per direct enig recht op enig afgenomen dienst. Artikel 5 Het beëindigen van diensten/producten door NET1 5.1 NET1 behoudt zich nadrukkelijk het recht voor diensten te beëindigen indien er sprake is van activiteiten van de klant als omschreven in artikel NET1 behoudt zich tevens het recht voor diensten te beëindigen indien er sprake is van wanbetaling, zulks ter beoordeling van NET1, zie artikel 14. Beëindiging van diensten in geval van wanbetaling ontheft de klant niet van haar betalingsverplichting. 5.2 Het beëindigen van diensten door NET1 geschiedt schriftelijk. 5.3 Indien een dienst een opzegtermijn kent, wordt bij opzegging van de betreffende dienst door NET 1 géén opzegtermijn in acht genomen. NET1 vergoedt uitsluitend de nog resterende looptijd van de dienst, mits de factuur voor de dienst door de klant reeds is voldaan. 5.4 Indien NET1 aanleiding ziet deze raamovereenkomst op te zeggen, geschiedt dit eveneens schriftelijk. 5.5 Na opzegging van deze raamovereenkomst vervalt per direct enig recht op enig afgenomen dienst. Artikel 6 Speficieke voorwaarden ten behoeve van domeinnaamregistraties Algemeen 6.1 NET1 verzorgt met ingang van de dagtekening van deze overeenkomst ten behoeve van de klant of haar cliënten de domeinnaamregistratie van een pakket TLD's (cctld's en gtld's). Tijdens de looptijd van de overeenkomst kan het pakket wijzigen en kunnen Registries hun procedures en voorwaarden wijzigen. Raamcontract NET1/Procam Limited Paraaf 4

5 6.2 NET1 biedt in het pakket TLD's bij voorkeur TLD's op het second level aan; indien deze vanuit de Registry niet te verkrijgen zijn, zullen de mogelijke third level TLD s worden vermeld. 6.3 NET1 behoudt zich het recht voor de levering van bepaalde TLD's per direct te stoppen of toe te voegen aan het pakket TLD's. 6.4 de klant kan alle registraties uit het pakket TLD's afnemen, hoewel er in sommige gevallen restricties van toepassing kunnen zijn die het niet mogelijk maken om te beschikken over de gewenste domeinnaam. 6.5 Alle informatie-uitwisseling met betrekking tot de registratie en de Registrant loopt waar mogelijk via de klant. 6.6 NET1 stelt kostenloos - tenzij anders overeen gekomen - online functionaliteit ter beschikking die nodig is om te onderzoeken of een bepaalde domeinnaam al is geregistreerd. Garanties over de werking van de online functionaliteit worden niet gegeven en het gebruik ervan is geheel en al voor het risico van de klant. 6.7 De klant dient zich op de hoogte te stellen van de regels die de Registry hanteert en dient zich naar deze regels te conformeren. NET1 zal de klant op verzoek van de klant informeren over deze regels en de te volgen procedures. Indien het niet of niet correct naleven van de regels van de Registry resulteert in extra kosten van welke aard dan ook, dan zijn deze voor rekening van de klant.` De registratie van.nl-domeinnamen vindt plaats bij SIDN, de beheerder van de.nl-zone. Dit wordt gedaan door de bij SIDN aangesloten Registrars. NET1 is Registrar van SIDN en zal u met betrekking tot de registratie van domeinna(a)m(en) en het verdere beheer daarvan vertegenwoordigen richting SIDN. De registrar verzorgt namens u ook de aanvraag van domeinna(a)m(en) bij SIDN. Door het verstrekken van een opdracht aan de registrar tot het doen van een aanvraag voor een domeinna(a)m(en), stemt u er mee in dat, indien uw aanvraag wordt gehonoreerd, u een overeenkomst met betrekking tot de domeinna(a)m(en) aangaat met SIDN te Arnhem (KVK nr ). De wederzijdse rechten en verplichtingen met betrekking tot deze overeenkomst liggen vast in de hierop van toepassing zijnde Algemene voorwaarden voor.nl-domeinnaamhouders die u aantreft op onder Support, Documenten. Door ondertekening van dit Raamcontract verklaart u tevens van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en met de toepasselijkheid hiervan in te stemmen. 6.8 De klant geeft NET1 nadrukkelijk toestemming te allen tijde namens de registrant op te treden bij bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het registreren, opheffen, wijzigen en verlengen van domeinnamen. De klant geeft NET1 toestemming haar handtekening te gebruiken voor het ondertekenen van documenten van de diverse Registries met betrekking tot voorgenoemde handelingen. De klant vrijwaart NET1 van enige claim van de houder. 6.9 Bij wanbetaling kan NET1 handelingen uitvoeren om haar schade verder te beperken danwel om te voorkomen dat zij nog meer kosten maakt. Deze handelingen kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, het doorvoeren van eigendomswijzigingen, het opheffen of vasthouden van domeinnamen. De klant geeft expliciet toestemming dat NET1 namens haar handelt in deze gevallen en is bekend met de gevolgen die dit kan hebben De klant vrijwaart NET1 van iedere claim die het gevolg is van het pogen tot - dan wel het afronden van - het registreren, verhuizen of verlengen van een domeinnaam. NET1 stelt de klant op voorhand aansprakelijk voor enige kosten gerechtelijk en buitengerechelijk die zij moet maken om zich te verdedigen tegens claims van derden die op wat voor wijze dan ook te maken hebben met de domeinnaamregistratie van klant Door de Registry opgelegde boetes ten gevolge van onjuiste verhuizingen, registraties of andere handelingen die zijn uitgevoerd in opdracht van de klant en gebruik makend van de door klant aangeleverde gegevens zijn voor rekening van de klant, waar nodig vermeerderd met de kosten die NET1 heeft moeten maken. Raamcontract NET1/Procam Limited Paraaf 5

6 6.12. Voor het verhuizen van domeinnamen naar NET1 toe is vaak extra informatie nodig. De klant dient er zorg voor te dragen dat NET1 over deze informatie beschikt NET1 zal meewerken aan het wegverhuizen van domeinnamen van NET1 naar andere providers, mits en indien de klant aan de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden heeft voldaan en aan NET1 te kennen heeft gegeven de domeinnaam te willen wegverhuizen Indien de klant aangeeft een domeinnaam weg te verhuizen en dit niet voor de onderling overeengekomen datum heeft gedaan danwel zich niet aan de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden heeft gehouden, dan staat het NET1 vrij de domeinnaam als ware het verzoek tot wegverhuizing of opzegging nooit gedaan te laten doorlopen, in welk geval de betalingsverplichting van de klant jegens NET1 blijft bestaan. Tevens heeft NET1 het recht de domeinnaam op te heffen, naar het haar goeddunkt. Verantwoordelijkheden van de klant met betrekking tot domeinnaamregistraties 6.15 de klant geeft opdracht aan NET1 tot het laten registreren van een domeinnaam ten behoeve van een registrant; zij is de kosten van een geslaagde registratie verschuldigd aan NET de klant staat in voor de volledigheid en de juistheid van de gegevens van de Registrant en levert deze aan NET1, inclusief, maar niet beperkt tot: - de volledige naam en adresgegevens van de Registrant, diens permanente adres, telefoon- en (indien beschikbaar) faxnummer - de volledige naam en adresgegevens van de contactperso(o)n(en) van de Registrant, diens permanente adres(sen), telefoon- en (indien beschikbaar) faxnummer(s). - informatie benodigd voor de Registry; zoals brieven op het briefpapier van de Registrant, merknaaminschrijvingen, registratie in het handelsregister en - alle overige informatie die de Registry verlangt Indien geen gebruik wordt gemaakt van de nameservers van NET1 verzorgt de klant de technische instellingen hiervoor zelf en zorgt hij er voor dat de domeinnaam op de juiste - bij de aanvraag te vermelden en te gebruiken - nameservers staat ingesteld de klant zal zich bij de Registrant ervan vergewissen bij de aanvraag van de domeinnaam dat hij: - noch met de domeinnaam, - noch door de wijze waarop deze gebruikt zal worden, direct of indirect de rechten van derden schaadt - geen bestaande wetgeving (in Nederland of het land waarin de Registry is gevestigd) schendt. - deze niet voor onwettige handelingen doet registreren de klant beschikt te allen tijde over de juiste formulieren die horen bij de registratie/verhuizing of iedere vorm van wijziging en zal deze formulieren op ieder moment op verzoek van NET1 binnen een werkdag toesturen. Verantwoordelijkheden van NET1 met betrekking tot domeinnaamregistraties 6.20 NET1 spant zich in de door de Registrant gewenste domeinnaam vast te leggen op basis van de gegevens zoals de klant deze aan NET1 aanlevert. NET1 garandeert niet het tot stand komen van een registratie noch het uiterste tijdstip van het tot standkomen van een registratie NET1 heeft zich van haar taak ten aanzien van de aanvraag gekweten zodra zij aan de klant het resultaat van de aanvraag heeft meegedeeld, ongeacht het feit of de registratie tot stand is gekomen NET1 zal tijdig de kosten verbonden aan het registeren en het geregistreerd houden van domeinnamen voldoen aan de betrokken Registrar, doch uitsluitend indien een bedrag Raamcontract NET1/Procam Limited Paraaf 6

7 ter grootte van deze kosten binnen de door NET1 gestelde betalingstermijn aan NET1 ter beschikking is gesteld door de klant. Hiervoor zal NET1 als Billing Contact optreden met een nader vast te stellen omschrijving en adres. Bij niet tijdige voldoening heeft NET1 alle rechten van een Registrant ten aanzien van de domeinnaam, waaronder het recht de registratie te doen beëindigen dan wel de betreffende domeinnaam op een andere naam te doen registreren De prijzen voor domeinnamen zijn afhankelijk van hetgeen de Registry berekent, zodat deze op ieder moment kunnen worden gewijzigd NET1 is niet aansprakelijk voor het al dan niet functioneren van (onderdelen van) het Internet of van het systeem van de klant waardoor domeinnamen niet of niet binnen een gestelde termijn kunnen worden vastgelegd NET1 kan niet garanderen dat een domeinnaam daadwerkelijk wordt vastgelegd, aangezien zij daarbij afhankelijk is van Registries over de hele wereld die elk hun eigen regelgeving hebben en in staat zijn deze regelgeving zonder enig voorbehoud te wijzigen. NET1 zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van problemen bij het registreren van een domeinnaam. Voorts is het kunnen registreren van domeinnamen soms afhankelijk van de medewerking van de huidige of de toekomstige houder: medewerking die buiten de invloedsfeer van NET1 valt NET1 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (gevolg-) schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van een domeinnaam of het (nog) niet of niet meer geregistreerd zijn van een domeinnaam De klant vrijwaart NET1 van iedere schadeclaim als gevolg van het registreren of het niet (meer) beschikbaar zijn van een aangevraagde domeinnaam. De klant zal NET1 schadeloos stellen voor alle kosten die in dat verband moeten worden gemaakt NET1 brengt alleen de registratiekosten van een domeinnaam in rekening indien deze daadwerkelijk voor de Registrant wordt vastgelegd, tenzij anders overeen is gekomen Indien een opdracht echter door de klant wordt geannuleerd, worden de registratiekosten volledig in rekening gebracht, tenzij de domeinnaam nog niet is geregistreerd en/ of het proces van registratie kan worden gestopt. In dat geval kan een administratievergoeding in rekening worden gebracht Bij het niet tijdig voldoen van de factuur zijn de Algemene Voorwaarden van NET1 van toepassing. De klant geeft NET1 expliciet toestemming wijzigingen aan te brengen met betrekking tot de domeinnaam indien er sprake is van wanbetaling. Deze wijzigingen kunnen bestaan uit tijdelijke of permanente nameserver wijzingen, houderwijzigingen of het opheffen van de domeinnaam. De klant vrijwaart NET1 in dit geval voor alle claims ten gevolge van het niet langer beschikbaar zijn van de domeinnaam en eventueel daarvan afhankelijke diensten Wijziging gegevens van domeinnamen NET1 vraagt op verzoek van de klant aan de Registry de nameservers en adresgegevens van de Registrant en diens contactperso(o)n(en) te wijzigen. De klant staat er voor in dat zij de juiste papieren heeft ontvangen van de Registrant. Eventuele kosten van de Registry worden in rekening gebracht, evenals administratiekosten Overdracht van een domeinnaam Overdrachten worden door NET1 aangevraagd op verzoek van de klant. De klant staat er voor in dat zij de juiste papieren heeft ontvangen van de Registrant. Kosten behorende bij de overdracht zullen in rekening worden gebracht bij de klant. Een overdracht van een domeinnaam houdt in dat de houdergegevens van de betreffende domeinnaam gewijzigd zullen worden. Het heeft niet tot gevolg dat de facturatie van deze domeinnaam niet langer naar de klant geschiedt Rechten op de domeinnaam Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden geldt geen enkel recht op de domeinnaam totdat de Registry de aanvraag voor de domeinnaam heeft gehonoreerd en deze in haar registratiesysteem heeft opgenomen. Ook indien de Registry Raamcontract NET1/Procam Limited Paraaf 7

8 besluit de domeinnaam niet langer in haar registratiesysteem op te nemen kunnen er geen rechten op de domeinnaam worden ontleend. De registratie van de domeinnaam zal onderhevig zijn aan maatregelen ten gevolge van het beleid van de ICANN danwel de Registry. Overige aangelegenheden inzake domeinnaamregistraties 6.34 Privacy NET1 zal de door de klant aangeleverde data alleen gebruiken in het kader van de domeinnaamregistratie. Deze data kunnen publiekelijk zichtbaar zijn door middel van de WHOIS serverdienst van de desbetreffende Registry. NET1 draagt er zorg voor dat deze data zo goed mogelijk worden beschermd tegen verlies, misbruik of ongeautoriseerde toegang, publicatie, wijziging of vernietiging, doch kan niet voorkomen dat de Registry delen van deze gegevens publiceert. Artikel 7 Webhosting 7.1 Webhosting is een dienst waarbij NET1 ruimte reserveert op een van haar computers/servers ten einde de gebruiker in staat te stellen informatie aan te bieden op het world wide web, alsmede het ontvangen van mogelijk te maken. De hoeveelheid gereserveerde ruimte is beperkt tot de hoeveelheid die de klant heeft afgenomen. 7.2 Webhosting geeft de klant de beschikking over een website die bereikbaar is onder een bepaald adres (hierna te noemen de url). Indien er een domeinnaam aan de webhosting is gekoppeld dan is de website beschikbaar onder een subdomein van de domeinnaam, danwel onder de naam van de domeinnaam zelf. Indien er geen domeinnaam aan de webhosting is gekoppeld dan is deze beschikbaar onder een door NET1 beschikbaar gestelde subdomeinnaam van een van de domeinnamen van NET De klant kan beschikken over mogelijkheden voor de ontvangst van via POP3 en IMAP, mits er een of meerdere domeinnamen aan de webhosting zijn gekoppeld. NET1 stelt de klant de middelen ter beschikking zelf adressen aan te maken waarop kan worden ontvangen. 7.4 De hoeveelheid afgenomen schijfruimte is bepalend voor de hoeveelheid informatie (pagina's, plaatjes, etc.) die de klant op de website kan plaatsen, alsmede voor de hoeveelheid ruimte die beschikbaar is voor Iedere interactie met de website resulteert in dataverkeer ter grote van het bekeken en/of gedown- en/of geuploade bestand. Webhosting kent een beperkte hoeveelheid dataverkeer per maand. Bij gebleken overschrijding aan het einde van de maand staat het NET1 vrij om het te veel verbruikte dataverkeer in rekening te brengen bij de klant. NET1 gebruikt hiertoe de gegevens uit de dagelijkse logfile. Deze logfile wordt iedere dag gewist, NET1 slaat echter het verbruikte verkeer per dag op. De hoeveelheid beschikbaar dataverkeer alsmede de tarieven die NET1 hanteert bij overschrijding van de afgenomen dienst staan vermeld op de website van NET1. De klant heeft inzage in het dagelijkse verbruik via haar persoonlijke accountpagina. 7.6 De klant zal haar klantdata op de server plaatsen om op deze wijze een volledig naar haar wensen functionerende website te creëren. Ook bij het verhuizen van een domeinnaam vanaf een andere provider naar NET1 dient de klant klantdata op de NET1 server te plaatsen en adressen aan te maken. 7.7 NET1 biedt een continue connectie (99,9% uptime) met het Internet van de server teneinde toegang tot de server mogelijk te maken, met uitzondering van downtime als gevolg van gepland onderhoud. NET1 zorgt voor meer dan voldoende bandbreedte dan voor normaal gebruik noodzakelijk is. Raamcontract NET1/Procam Limited Paraaf 8

9 7.8 Indien de gestelde uptime niet wordt bereikt, heeft de klant recht op restitutie op het overschreden gedeelte. Deze restitutie is recht evenredig aan het gedeelte van de tijd dat de server door oorzaken die niet aan gepland onderhoud of handelen van de klant zijn toe te rekenen en zal nooit hoger zijn dan het totale bedrag dat de klant aan NET1 heeft afgedragen voor de levering van de dienst in een jaar. Restitutie zal per jaar achteraf worden voldaan na schriftelijke melding hiervan door de klant, die binnen twee weken na de facturatiedatum van de betreffende dienst dient te zijn ontvangen door NET De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van veiligheidskopieën (backups) van haar gegevens. NET1 maakt weliswaar dagelijks backups van alle data, maar deze zijn alleen bestemd voor het herstellen van de NET1 dienst in geval van calamiteiten In geval van een technische storing wordt direct na constatering van de storing ingegrepen door een technisch gekwalificeerd persoon. De wijze van melding van storingen wordt op de site van NET1 aangegeven. NET1 monitort continu zelf de werking van haar servers NET1 zal dusdanig hardwarematig onderhoud plegen aan haar servers als NET1 redelijkerwijs voldoende acht om haar diensten op een continue wijze te kunnen aanbieden. De klant stemt in met eventuele downtime als gevolg van van tevoren gemeld onderhoud, tenzij het niet in de mogelijkheden van NET1 ligt dit van tevoren te melden Alle middelen en diensten die nodig zijn om de server te kunnen benaderen en onderhouden vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. NET1 geeft geen enkele garantie dat de middelen en diensten van de klant daadwerkelijk compatible zullen zijn (samen kunnen werken) met de NET1 dienst Het is de klant toegestaan eigen software (scripts) te installeren op haar website in de door de server(s) van NET1 ondersteunde programmeertalen. NET1 behoudt echter het recht deze scripts onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing (tijdelijk) af te sluiten of te verwijderen indien deze in de ogen van NET1 de continuïteit (kunnen) schaden. Ook kan NET1 op geen enkele wijze de correcte werking van de door klant geïnstalleerde software waarborgen. Het regelmatig door NET1 gepleegde onderhoud aan server(s) kan er in resulteren dat de door de klant geplaatste software niet meer werkt. NET1 informeert de klant waar nodig en indien mogelijk over potentiële conflicten die mogelijk kunnen optreden bij het vervangen of aanpassen van systeembestanden en updates van de server waarop de website van de klant wordt is geplaatst NET1 voorziet de klant van logbestanden waaruit het bezoek op de site is op te maken. NET1 kan over de juist- of compleetheid van deze gegevens geen garanties geven NET1 biedt de klant de mogelijkheid op te halen via het zogenaamde POP3 en/of IMAP protocol. Het versturen van verloopt echter via de provider waarmee de klant contact maakt met Internet en niet via een server van NET De klant garandeert dat ze bij het gebruik van de server, inclusief de software en databestanden, geen merk of intellectueel eigendom van anderen schendt Bij het gebruik van een eigen SMTP server door de klant is NET1 niet langer in staat de werking van te garanderen daar alle direct binnenkomt op de eigen SMTP server van de klant NET1 poogt de hoeveelheid SPAM en VIRUS s die de postbussen op haar server bereiken te beperken, hoewel het niet altijd mogelijk is alle spam en virus berichten te blokkeren. NET1 biedt dan ook geen garanties met betrekking tot de kwaliteit en de kwantiteit van het filteren van SPAM en VIRUS berichten. Artikel 8. Dedicated Servers en Virtual Private Servers (VPS) 8.1 Een dedicated server is een computer die in een speciaal daarvoor geschikt gemaakte ruimte is geplaatst en die beschikt over een permanente zelfstandige verbinding met het Internet. Raamcontract NET1/Procam Limited Paraaf 9

10 Een Virtual Private Server (VPS), ook wel cloudserver genoemd, maakt deel uit van een groter computerplatform, maar functioneert, net als een dedicated server volledig zelfstandig en beschikt over een permanente zelfstandige verbinding met het Internet. 8.2 De klant huurt het gebruik van de dedicated server of VPS voor een bepaalde overeengekomen periode, die zonder opzegging binnen de overeengekomen termijn met een gelijke periode wordt verlengd. 8.3 Een dedicated server of VPS wordt samengesteld aan de hand van door de klant geselecteerde onderdelen uit het aanbod van NET1 op dit gebied. Het staat NET1 vrij om bij het al dan niet tijdelijk niet beschikbaar zijn van delen van de server afwijkende, maar nimmer slechter presterende onderdelen te gebruiken. 8.4 NET1 draagt zorgt voor het correct functioneren van de hardware van de server, de initiële inrichting met een door de klant uit het aanbod van NET1 gekozen operating system en het correct functioneren van de fysieke aansluiting op het Internet. 8.5 Indien zich storingen voor doen met de hardware van de server zal NET1 deze zo spoedig mogelijk verhelpen. NET1 is hierbij afhankelijk van de beschikbaarheid en levertijd van onderdelen. 8.6 Indien zich storingen voor doen met de Internet aansluiting van de server zal NET1 zich inspannen deze zo spoedig mogelijk te verhelpen. NET1 garandeert een beschikbaarheid van 99.9% van de Internetverbinding. 8.7 De klant draagt zorg voor de verdere inrichting alsmede het dagelijkse systeembeheer van de dedicated server of VPS, tenzij anders overeengekomen. 8.8 De klant is verantwoordelijk voor het maken van backups van de gegevens op de server, tenzij anders is overeengekomen. 8.9 Het staat NET1 vrij betaling vooraf te vragen voor dedicated servers, VPS-en en aanverwante diensten/producten. Artikel 9. Merknamen 9.1 Een merknaam is een door NET1 ten behoeve van de klant bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna te noemen BBIE), of andere officiële instantie voor de registratie van merken in Europa of daarbuiten, gedeponeerd woord- en/of beeldmerk. 9.2 Een merknaam wordt gedeponeerd in een aantal warenklassen die door de bij 9.1 genoemde officiële instantie zijn gedefinieerd. Tenzij anders overeengekomen wordt een merk in een drietal warenklassen gedeponeerd. 9.3 Een merknaam wordt voor een bepaalde periode ingeschreven. Tenzij anders bepaald bedraagt deze periode tien jaar. 9.4 Na deze periode wordt deze inschrijving niet automatisch verlengd. 9.5 De vergoeding voor het merkdepot is eenmalig voor de periode waarin het merk wordt ingeschreven. 9.6 Het is mogelijk extra diensten af te nemen. Deze kunnen een afwijkende periode kennen ten opzichte van de inschrijving van het merk zelf. 9.7 Ongeacht het succes van de poging een merknaam te deponeren geldt er een vergoeding die door de klant aan NET1 dient te worden voldaan. 9.8 Merknamen dienen te voldoen aan de regels van de bij 9.1 genoemde officiële instantie. Artikel 10. Waarborgsom 10.1 In geval het factuurbedrag in een factuurperiode naar verwachting meer dan ,- bedraagt, zal de klant bij het sluiten van deze overeenkomst een waarborgsom storten bij NET1 tot een nader te bepalen bedrag van tenminste Dit bedrag dient tijdens de Raamcontract NET1/Procam Limited Paraaf 10

11 looptijd van deze overeenkomst direct door de klant te worden aangevuld, zodra de waarborgsom wordt aangesproken. Het bedrag van de waarborgsom kan gedurende de looptijd van de overeenkomst worden aangepast. Na afloop van de overeenkomst zal de waarborgsom of het resterende gedeelte daarvan binnen één maand aan de klant worden gerestitueerd. Artikel 11. Juridische aspecten 11.1 De klant garandeert dat het gebruik van de dienst/product van NET1 niet in strijd is met de Nederlandse wetgeving De klant garandeert dat hij de autorisatie bezit dit contract te kunnen en mogen tekenen, namens zichzelf of namens de organisatie waarvoor de klant tekent De klant stemt ermee in dat het gebruik van de NET1 dienst/het product en de server op eigen risico geschiedt. NET1 noch haar medewerkers kunnen garanderen dat de dienst/het product die door NET1 geleverd wordt foutloos en zonder enige interruptie werkt; noch geeft NET1 garanties over de resultaten die voortkomen uit het gebruik van de server, de accuratesse of betrouwbaarheid ervan, tenzij elders in dit contract overeengekomen Iedere aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade voortkomend uit het gebruik, of de onmogelijkheid van het gebruik van de NET1 dienst/het product wijst NET1 af. NET1 is voorts niet aansprakelijk voor fouten, nalatigheid, onderbreking, verwijderen van bestanden, defecten, verminderde prestatie al dan niet als gevolg van - maar niet beperkt tot - overmacht, communicatiestoring, diefstal, vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot bestanden, programma s en diensten/producten van NET1 en de inhoud van de server Schade voortkomend uit een NET1 toe te rekenen tekortkoming, is gelimiteerd tot de directe, materiële schade en zal nooit hoger zijn dan het totale bedrag dat de klant aan NET1 heeft afgedragen voor de levering van de dienst/het product in een jaar De gegevens van de klant zullen in geen enkel geval worden doorverkocht aan derden. NET1 gebruikt de gegevens van de klant slechts voor haar eigen administratie en voor contact met de klant. De klant stemt er mee in dat haar gegevens bij een domeinnaamregistratie wel zichtbaar zullen zijn in de openbare registers van registrerende instanties zoals gebruikelijk in deze branche. Artikel 12 Startdatum van een afgenomen dienst 12.1 De startdatum van een afgenomen dienst/product is de datum dat de dienst/het product aan de klant wordt opgeleverd. Indien de klant niet binnen 5 werkdagen schriftelijk aan NET1 meldt dat de dienst/het product niet functioneert, zal de dienst/het product worden beschouwd als zijnde opgeleverd. Artikel 13 Eigendomsrechten 13.1 NET1 onderkent dat alle rechten op de klantdata die op de website van de klant staan aan de klant toebehoren. De klant onderkent dat de server(s),vps-en, het rack, de communicatiemiddelen, ip-adressen en andere gerelateerde hard- en software eigendom zijn van NET1 of door NET1 aangestelde bedrijven. Artikel 14 Contractbreuk Raamcontract NET1/Procam Limited Paraaf 11

12 14.1 Bij contractbreuk als gevolg van wanbetaling of overtreding van enig ander artikel uit deze overeenkomst, behoudt NET1 het recht de dienstverlening aan de klant per direct te staken, wat de klant echter niet van diens betalingsverplichting (al dan niet verhoogd met eventuele rente- of incassokosten) voor de lopende periode van de dienst/het product ontslaat. Artikel 15 Illegale activiteiten 15.1 Indien enige dienst/product van NET1 wordt gebruikt voor illegale activiteiten kan de NET1 dienst/het product onmiddellijk worden gestaakt zonder voorafgaande waarschuwing naar de klant. Deze activiteiten zijn als volgt - maar niet beperkt tot -: privacyschending, computervredebreuk, het verspreiden van computervirussen, discriminatoire uitingen, de verspreiding of opslag van kinderporno, spamming, activiteiten die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving of anderszins schadelijk materiaal zoals bepaald door NET1, of activiteiten die het voortbestaan van NET1 direct in gevaar brengen of die andere klanten van NET1 dusdanig hinderen dat (tijdelijke) afsluiting als enige resterende optie wordt gezien. Namens NET1, Nijmegen, Datum: 1 januari 2015 H.J.A.N.M. van Beelen Raamcontract NET1/Procam Limited Paraaf 12

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht.

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Afnemer: De natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Verleeuw een contract/overeenkomst mee heeft gesloten. Domeinnaam Naam van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013

Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013 Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013 Inhoud Artikel 1 - Algemeen Artikel 2 - Definities Artikel 3 - Reseller van Livedrive Artikel 4 - Gebruiksvoorwaarden Artikel 5 - Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden voor shared webhostingdiensten Versie November 2011

Aanvullende voorwaarden voor shared webhostingdiensten Versie November 2011 Aanvullende voorwaarden voor shared webhostingdiensten 1. In deze Aanvullende voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a. ICT Persoonlijk : de eenmanszaak ICT Persoonlijk, ingeschreven bij

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Versie November 2011. Aanvullende voorwaarden voor Virtual Dedicated Servers (VDS)

Versie November 2011. Aanvullende voorwaarden voor Virtual Dedicated Servers (VDS) Aanvullende voorwaarden voor Virtual Dedicated Servers (VDS) 1. In deze Aanvullende voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a. ICT Persoonlijk : de eenmanszaak ICT Persoonlijk, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro RaDer

Algemene voorwaarden Buro RaDer Algemene voorwaarden Buro RaDer 1 Definities 1.1 Buro RaDer: Webdesign, webapplicaties en marketing support. Buro RaDer is als onderdeel van Les Camélias SARL ingeschreven bij de Chambre de Commerce et

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 2011-01 1. DEFINITIES 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's, inclusief afbeeldingen, scripts, databases en formulieren 1.2 Hosting: het fysiek onderbrengen

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden.

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden. Algemene Voorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Van Golden Goose Internet Marketing Agency, statutair gevestigd te Leiden en kantoorhoudende te Leiden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. Definities Algemene Voorwaarden 1.1 Karin Potters Webdesign: de gebruiker van de algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Karin Potters Webdesign een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effect Webdesign wordt

Nadere informatie

Op alle diensten van IceHosting zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Leest u deze even goed door om misverstanden te verkomen.

Op alle diensten van IceHosting zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Leest u deze even goed door om misverstanden te verkomen. Algemene Voorwaarden Op alle diensten van IceHosting zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Leest u deze even goed door om misverstanden te verkomen. 1 Definities 1.1 IceHosting Eenmanszaak IceHosting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten.

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten. Algemene voorwaarden MT4You 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten. 1.2. Producten en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van WvdS WebDesign Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door WvdS WebDesign, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid 1.) Definities a.) Hares Web Design, ontwerpbureau voor webdesign te Kajuit 8, 1319 AN te Almere met KvK nummer 32144407. b.) Opdrachtgever, de particulier of rechtspersoon met wie Hares Web Design een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Alle informatie die Ligare communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail, alsmede alle software en tools en verwijzingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

AWS design. Algemene voorwaarden

AWS design. Algemene voorwaarden AWS design Algemene voorwaarden AWS design informatie Copyright 2005 AWS design. Alle rechten voorbehouden De Klant ontvangt dit document onder de voorwaarde dat De Klant dit document vertrouwelijk zal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

René Dijk. Basisdocument. Ervaren freelancer & levend klankbord Veelzijdige online en offline visual designer Gedreven UX- en interactie-ontwerper

René Dijk. Basisdocument. Ervaren freelancer & levend klankbord Veelzijdige online en offline visual designer Gedreven UX- en interactie-ontwerper René Dijk Ervaren freelancer & levend klankbord Veelzijdige online en offline visual designer Gedreven UX- en interactie-ontwerper Basisdocument Algemene voorwaarden Laatst bijgewerkt op 14 april 2014.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Helens Webstudio. Algemene voorwaarden

Helens Webstudio. Algemene voorwaarden Helens Webstudio Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Met opdrachtgever in deze Algemene voorwaarden wordt bedoeld: degene die aan Helens Webstudio (hierna te noemen HWS) werkzaamheden opdraagt of daartoe

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Artikel 4 Beheer van informatie

Artikel 4 Beheer van informatie Artikel 1 Gelding en toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten c.q. verbintenissen en andere rechtshandelingen tussen dehorecapas.nl enerzijds

Nadere informatie

3. Klant: een rechtspersoon of natuurlijke persoon welke een overeenkomst aangaat met Windowstylist B.V.

3. Klant: een rechtspersoon of natuurlijke persoon welke een overeenkomst aangaat met Windowstylist B.V. Deze Algemene voorwaarden volledig te downloaden via www.windowstylist.nl. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan op verzoek kosteloos per post worden verzonden. Artikel 1 definities In deze Algemene

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ScolaVisa VOF te Amstedam juli 2002 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Duur en beëindiging 5. Levering en levertijd 6. Overmacht 7. Prijzen 8. Betaling

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Tesink & Koenderink Webdesign niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Tesink & Koenderink Webdesign niet bindend en niet van toepassing. Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Tesink & Koenderink Webdesign wordt gesloten. 2.

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de internet & hosting diensten van Brabix, hiertoe behoren: Shared Webhosting, Resellerhosting, Dedicated Serverhosting, VPS Hosting & Domeinnaamregistraties.

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1 Algemene voorwaarden 1. Definities In de algemene voorwaarden worden onderstaande definities met diens betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven. 1. Awerso Webdiensten: handelsnaam van Awerso, ingeschreven

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tironweb

Algemene Voorwaarden Tironweb Algemene Voorwaarden Tironweb Tironweb 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Tironweb wordt gesloten. 1.2 Producten

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden voor losse domeinnamen Versie November 2011

Aanvullende voorwaarden voor losse domeinnamen Versie November 2011 Aanvullende voorwaarden voor losse domeinnamen 1. In deze Aanvullende voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a. ICT Persoonlijk : de eenmanszaak ICT Persoonlijk, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign

Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign Versie 1.0.2 maart 2017 1. Algemeen 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen UNIVERSUM webdesign en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TXTWEB tekst en webdesign.

Algemene voorwaarden TXTWEB tekst en webdesign. Algemene voorwaarden TXTWEB tekst en webdesign. 1. Definities 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Bepalingen: 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WebhostNu

Nadere informatie

RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN

RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN RACKBOOST Pagina 2 van 7 Inhoudstafel 1. Specifieke bepalingen en omschrijving van de overeenkomst... 3 2. Duur en beëindiging... 3 3. Levering en leveringstijd... 4 4. Overmacht...

Nadere informatie

2. Het ondertekenen van een door Online Marketing Assistent uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Online Marketing Assistent.

2. Het ondertekenen van een door Online Marketing Assistent uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Online Marketing Assistent. Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Online Marketing Assistent. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Online Marketing Assistent,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam)

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

MoonDesigns Web Solutions Algemene Voorwaarden mei 2010

MoonDesigns Web Solutions Algemene Voorwaarden mei 2010 Algemene voorwaarden Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 6 Webhosting De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244. 1. Toepasselijkheid 1.1 De QUBE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Leadline Webdesign

Algemene voorwaarden Leadline Webdesign Algemene voorwaarden Leadline Webdesign 1. Definities 1. Leadline Webdesign, hierna te noemen Leadline: een zelfstandige onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekko Design

Algemene voorwaarden Gekko Design Algemene voorwaarden Gekko Design Gekko Design is onderdeel van Agterberg Automatisering. Handelsregister: K.v.K. te Lelystad 51299 Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

1. Defini)es. 2. Algemeen. 3. Aanbieding en accepta)e

1. Defini)es. 2. Algemeen. 3. Aanbieding en accepta)e 1. Defini)es 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of non-profi

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

prestaties door Bureau Goed Gevonden tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

prestaties door Bureau Goed Gevonden tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. Algemene voorwaarden Bureau Goed Gevonden d.d. 23 juni 2016 Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Bureau Goed Gevonden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Bureau

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MarketingMakkers

Algemene voorwaarden MarketingMakkers Algemene voorwaarden MarketingMakkers Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van MarketingMakkers. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door MarketingMakkers,

Nadere informatie

BERGSTRAAT 47 9717 LS GRONINGEN ADRES 06.422.440.94 OFICE@WOLF-DESIGN.NL WWW.WOLF-DESIGN.NL NL.1085.02.181.B.01 02.08.08.00 NL49 INGB 0005 9908 28

BERGSTRAAT 47 9717 LS GRONINGEN ADRES 06.422.440.94 OFICE@WOLF-DESIGN.NL WWW.WOLF-DESIGN.NL NL.1085.02.181.B.01 02.08.08.00 NL49 INGB 0005 9908 28 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN WOLF-DESIGN GEVESTIGD AAN DE, 9717 LS TE GRONINGEN. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van WOLF-DESIGN. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden SIYOU Internet Solutions B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden SIYOU Internet Solutions B.V. Algemene leveringsvoorwaarden SIYOU Internet Solutions B.V. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van SIYOU Internet Solutions. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN I-WEBS Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van I-webs. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan

Nadere informatie

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door webouwen.nl gesloten overeenkomsten en verrichte diensten

Nadere informatie

1. Opzegtermijn is 2 maanden voor afloop jaarcontract. U kunt dat per e-mail aangeven.

1. Opzegtermijn is 2 maanden voor afloop jaarcontract. U kunt dat per e-mail aangeven. Algemene voorwaarden Mooiweb bvba AANBIEDER Mooiweb bvba Neereindestraat 28 9240 Zele België 052-453870 Btw BE0836.972.319 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Belangrijkste punten 1.

Nadere informatie

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle aanbiedingen van Art of Teamwork en alle overeenkomsten tussen Art of Teamwork en haar

Nadere informatie

Welkom op de website Offertelink.nl. Hieronder kunt u kennis nemen van de algemene voorwaarden van deze site.

Welkom op de website Offertelink.nl. Hieronder kunt u kennis nemen van de algemene voorwaarden van deze site. Algemene voorwaarden Welkom op de website Offertelink.nl. Hieronder kunt u kennis nemen van de algemene voorwaarden van deze site. Artikel 1 Algemeen a. Offertelink.nl is de beheerder van deze website.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING Laatste wijziging: 30-06-2016 Inhoud ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING... 1 ARTIKEL 1 DEFINITIES... 2 ARTIKEL 2 HOSTING... 3 ARTIKEL 3 WEBDESIGN

Nadere informatie

[Algemene voorwaarden]

[Algemene voorwaarden] [Algemene voorwaarden] PivvenIT Wederik 50 3401 LZ IJsselstein 26 maart 2015 2/8 Algemene voorwaarden Artikel 1 - Begripsbepaling PivvenIT: PivvenIT V.O.F. te IJsselstein, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Copyright V.O.F. Get Your Website 2015, all rights reserved. KVK 62615300 Gevestigd te Heemstede 2102CT, Wagnerkade 67

Algemene Voorwaarden. Copyright V.O.F. Get Your Website 2015, all rights reserved. KVK 62615300 Gevestigd te Heemstede 2102CT, Wagnerkade 67 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Get Your Website Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting

Algemene Voorwaarden Hosting Algemene Voorwaarden Hosting 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dvwebhost een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie