Ketenanalyse Virtualisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ketenanalyse Virtualisatie"

Transcriptie

1 Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy Sustainability director Atos Utrecht,

2 Inhoud 1. Aanleiding Achtergrond Partners in de keten Toeleveranciers Atos Klant Afvalverwerker Kwantificering van de Emissies Toeleveranciers Klant Afvalverwerking Samenvatting Reductiemogelijkheden en Reductiedoelstellingen Benchmark ambitieniveau

3 1. Aanleiding Bij Atos delen we de overtuiging dat verantwoord ondernemen verankerd dient te zijn in de genen van de organisatie. Verantwoord ondernemen kan nieuwe mogelijkheden creëren door innovatie en tegelijkertijd een waardevolle bijdrage leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering en het beperken van de gevolgen hiervan voor onze planeet. Een belangrijke ambitie binnen Atos is het terugdringen van de CO 2 -emissies. Atos heeft in de Meer Jaren Afspraak (MJA3) de ambitie uitgesproken een jaarlijkse energiebesparing van minimaal 2,5% te realiseren. Het is een thema dat omarmd moet worden in de gehele waardeketen, door zowel medewerkers en klanten als leveranciers, partners en investeerders. Prorail is een van de klanten van Atos die binnen dit thema een initiatief heeft ontplooid in de vorm van de CO 2 -prestatieladder. De CO 2 - prestatieladder is een methodiek die de mate van energiebewustzijn van een organisatie meet. Prorail heeft een gunningsvoordeel gekoppeld aan de methodiek. Hiermee worden bedrijven die tijdens hun bedrijfsactiviteiten bewust met hun energie verbruik omgaan beloond door de opdrachtgever. De gedachtegang van de CO 2 -prestatieladder sluit aan op de ambities van Atos op het gebied van duurzaamheid. Atos heeft dan ook het voornemen om op de CO 2 -prestatieladder te worden gecertificeerd. De CO 2 -prestatieladder kent diverse niveaus. Tot niveau 3 dient de organisatie zich te concentreren op de eigen energiestromen waar ze direct invloed op kan uitoefenen. Voor niveau 4 dient de organisatie na te gaan wat de energiestromen binnen haar ketens zijn door middel van een ketenanalyses. Atos heeft zich gericht op de twee meest materiele energiestromen. In de memo keuzeproces ketenanalyses is het beslisproces beschreven. Dit document beschrijft één van de ketenanalyses, namelijk de keten van de dienst van Atos rondom Virtualisatie. 2. Achtergrond Atos heeft, met de oplossingen die het haar klanten biedt, direct invloed op het energieverbruik van die klanten. Door tijdens haar dienstverlening, het energieverbruik van de klanten in ogenschouw te nemen, is het voor Atos mogelijk om emissiereductie tijdens de opleverfase en de gebruikersfase te realiseren. De Mobility Mixx card is een voorbeeld van een instrument dat invloed heeft op de emissies tijdens de opleverfase van een dienst van Atos. Het effect van dit instrument wordt nader onderzocht in de ketenanalyse Mobility Mixx card. Virtualisatie is een voorbeeld van een oplossing die invloed heeft op de emissies van de klant tijdens de gebruikersfase van de dienst die Atos aanlevert. 3

4 Virtualisatie is een dienst die ingrijpt op de servers en het data server center van het bedrijf. Virtualisatie richt zich op het verlagen van het aantal fysieke servers binnen het data server center en op een optimale benutting van de beschikbare hardware capaciteit. Bij Virtualisatie wordt er een aanvulling gemaakt op het oude systeem in de vorm van een hypervisor (of broker VMware, Virtualization Layer). De hypervisor is een entiteit die alle communicatie verzorgt tussen de hardware en het Operating System (OS) van waaruit applicaties worden gerund. In de oude situatie kon één fysieke server slechts door één OS gebruikt worden. Dit is niet efficiënt doordat de capaciteit van de server niet volledig wordt benut. Na Virtualisatie kan aan de hand van de hypervisor het aantal OS-en worden uitgebreid. Deze OS systemen maken door middel van de hypervisor gebruik van dezelfde hardware systemen (Central Processing Unit, Memory, Network Interface Card, Disk) Dit is weergegeven in figuur 1. Hierdoor zijn er minder fysieke servers nodig voor hetzelfde aantal applicaties. Figuur 1. Virtualisatie Het verschil wordt uitgedrukt in zogenaamde ratio s. Een gemiddelde ratio is bijvoorbeeld 1 staat tot 10, waarbij wordt gesteld dat er 10 OS systemen van 10 oude servers kunnen worden gevirtualiseerd waarmee er slechts één server benodigd is. 4

5 De dienst heeft op twee manieren impact op het energieverbruik binnen de gehele keten. Allereerst gaat de energierekening van de klant omlaag. De scope 2 emissies van de klant veroorzaakt door het elektriciteitsverbruik van de klant zullen daarom verminderen. Hiermee wordt de scope 3 emissie van Atos teruggebracht. Atos neemt de functie over en daardoor zal het energieverbruik van Atos hoger worden. De scope 2 emissie veroorzaakt door het elektriciteitsverbruik van Atos stijgt daardoor. Maar doordat de servers gevirtualiseerd worden zal de totale hoeveelheid emissies in de gehele waardeketen minder zijn. De emissies van de toeleveranciers zullen naar verwachting lager liggen ten opzichte van de oude situatie omdat er minder fysieke servers benodigd zijn. Buiten dit effect van Virtualisatie is er nog een tweede effect dat nader onderzocht kan worden. Namelijk de verplaatsing van de servers van de klant naar de data server centers van Atos. Atos is een gespecialiseerde dataserver beheerder en probeert het energieverbruik van de dataservers zo laag mogelijk te maken. Dit vindt plaats door efficiëntie verbeteringen doorgevoerd door de eigen medewerkers aangevuld met inzichten verkregen door de inschakeling van onderzoeksbureaus als O2 1. Dit onderzoekbureau geeft verder inzicht in het energieverbruik van de dataservercenters en geeft adviezen op het gebied van energiereductie. Het effect van de Virtualisatie gecombineerd met de verplaatsing naar een energiezuiniger dataserver center op het energieverbruik in de gehele waardeketen is onbekend. Een ketenanalyses kan hierin inzicht verschaffen. 3. Partners in de keten De partners in de keten bestaan uit Toeleveranciers, Atos, de Klant en de Afvalverwerker. De waardeketen met voorbeelden van de diverse partners is afgebeld in figuur 2. Figuur 2. Ketenpartners Virtualisatieatie 1 5

6 3.1.Toeleveranciers Voor de dienst wordt er gebruik gemaakt van verschillende leveranciers. De leveranciers zijn in drie groepen te verdelen: - Hardware leveranciers - Software leveranciers - Facilitaire leveranciers. Hardware bestaat uit de fysieke onderdelen van het dataserver center. Voorbeelden zijn de kasten waar de servers in zitten (zogenoemde enclosures) en de servers (zogenoemde blades) zelf. Atos maakt gebruik van vele hardware leveranciers. De leveranciers stoten tijdens de productie en levering van de hardware onderdelen emissies uit. HP, DELL en IBM zijn voorbeelden van deze leveranciers. Software leveranciers leveren de programma s die op de hardware onderdelen draaien. De software programma s bevatten geen fysieke onderdelen. De leveranciers stoten tijdens de productie van de software emissies uit. Het transport gebeurt vaak digitaal. WMware is een belangrijke leverancier voor de dienst rondom Virtualisatie. Met de facilitaire leveranciers worden leveranciers bedoeld die ervoor zorgen dat de randvoorwaarden voor de levering van dienst aanwezig zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de verhuurders van de gebouwen waarin data server centers zijn geplaatst. 3.2.Atos Met Atos worden de medewerkers en faciliteiten van Atos bedoeld, voor de deze ketenanalyse gaat het specifiek om de servers die onder beheer staan van Atos. 3.3.Klant De dienst wordt Atos breed over de verschillende markten aangeboden. In het volgende hoofdstuk wordt er bij de kwantificering uitgegaan van de dienstverlening die Atos in dit kader aan een grote financiële instelling heeft geleverd. Het project ( ITmove) heeft gelopen van april 2011 tot december 2011 en betrof een verhuizing van het dataserver center van de klant naar Atos, waarbij tevens Virtualisatie heeft plaatsgevonden. Bij de kwantificering van de emissies zal worden uitgegaan van een periode van 3 jaar. 3.4.Afvalverwerker De servers behoren tot het zogenaamde WEEE (Waste Elektric and Elektronic Equipment) afval. Voor servers gebruikt Atos twee afvalverwerkers: Reiswolff-Heesch en SITA. Hierbij wordt SITA voor het merendeel van het afval ingezet. 6

7 4. Kwantificering van de Emissies In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de relevante emissies die worden uitgestoten tijdens de productlevenscyclus van één gemiddelde server van Atos. Hierbij wordt uitgegaan van een levensduur van 3 jaar. Om inzicht te krijgen op de impact van de gecombineerde dienst wordt er een overzicht gegeven van de emissies van de verschillende ketenpartners die bij het voorbeeld project aanwezig zijn geweest, dit wordt toegespitst op het gebruik van servers. Tot slot wordt er een overzicht gegeven van het verschil in emissies in de totale waardeketen ten gevolge van het project. Waarbij er wordt uitgegaan van een referentiesituatie voordat het project heeft plaatsgevonden en een tweede scenario waarin de dienst wel heeft plaatsgevonden. Er wordt uitgegaan van een periode van 3 jaar. De datacollectie strategie bestaat in eerste instantie uit het gebruik maken van metingen. Indien er geen metingen beschikbaar zijn wordt er gebruikt gemaakt van de informatie die is vrijgegeven door de ketenpartner. Indien deze onbruikbaar is wordt de informatie gebruikt vanuit onderzoeksbureaus als O2, Indien deze informatie niet voor handen is, zal er gebruik gemaakt worden van een schatting. 4.1.Toeleveranciers De hardware leveranciers leveren servers. Dell, IBM en HP leveren servers aan Atos. Dit zijn grote bedrijven hun CO 2 -emissies wel vrijgeven 2. Maar het is onbekend welk deel daarvan voor de rekening komt van de levering van de servers voor het ITmove project. Het adviesbureau 02 heeft in een onderzoek van de product life cycle van een data server centrum een inschatting gemaakt van de emissies die vrijkomen tijdens de levenscyclus van het data server center, de verhoudingen van de emissies zijn gepresenteerd in figuur 3. Figuur 3 emissies van het data server center in Amsterdam 3 Uit het onderzoek volgt dat de productie van IT equipment (Equipment) verantwoordelijk is voor 43% van de uitstoot in de totale levensduur van het gehele data server center. Hieronder valt de totale IT equipment waaronder servers, maar ook monitors en bijvoorbeeld PCs, waardoor de emissies ten gevolge van de productie van servers niet zuiver valt te herleiden. Er wordt vermeldt dat er 42% onzekerheid is over de hoogte van de emissies in de productie van de IT equipment ,

8 In een onderzoek naar de carbon footprints voor elektronics wordt de levenscyclus van een IBM server nader geanalyseerd. In figuur 4 is de verdeling van CO 2 -uitstoot over de productie en de gebruikersfase van een standaard IBM server gegeven 4. Figuur 4. CO 2 -emissies van een IBM server gedurende de levenscyclus. De CO 2 -uitstoot tijdens de productie van een IBM server is 6% van the totale product carbon footprint. Met een onzekerheid van 15%. Omdat dit onderzoek specifiek op servers is gericht en een lagere onzekerheid kent dan het onderzoek van O2, zal deze verhouding worden gebruikt voor het inschatten van de uitstoot van de servers in de situatie van het ITMove project. Een gemiddelde server van Atos heeft een vermogen van 154 Watt. De server wordt 24 uur per dag, gedurende 365,25 dagen per jaar gebruikt. In drie jaar geeft dit een verbruik van 4049 kwh. Uitgaande van een conversiefactor van 455 gram CO 2 per kwh, veroorzaakt dit een uitstoot van 1,8 ton CO 2 per server. Dit is 94% van de totale carbon footprint. De CO 2 -uitstoot tijdens de productiefase bedraagt 6%. Doormiddel van een kruistabel (tabel 1) is de CO 2 -uitstoot tijdens de productiefase te berekenen. Productiefase Gebruikersfase CO2-uitstoot (ton) 0,12 1,84 percentage 6% 94% Tabel 1. CO 2 -uitstoot tijdens de productiefase van een server 4 Weber,

9 ITMove De Virtualisatie betekent dat er minder servers moeten worden geproduceerd voor het ITMove. De ratio bepaald in hoeveel fysieke servers er benodigd zijn. In het geval van het ITMove project ligt de ratio op 1 staat tot 15. Dit houdt in dat er één fysieke server benodigd is voor 15 virtuele servers. In tabel 2 staan de gecombineerde hoeveelheid fysieke servers voor de financiële dienstverlener. De oranje servers staan gevestigd op de locaties van de klant, de groene zijn gevestigd op de locaties van Atos. Tabel 2. De verdeling van de verschillende servers apr-11 mei-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Dedicated Servers Gevirtualiseerde Servers Dedicated Servers Gevirtualiseerde Servers Totaal aantal servers In april 2011 waren er 666 servers benodigd en in december 2011 was dit aantal gedaald tot 522. Uitgaande van een levensduur van 3 jaar. Dit betekent dat er ten gevolge van het ITMove project er 144 minder servers hoeven te worden geproduceerd in Dit is levert een besparing op van 17,3 ton CO 2. De software leveranciers leveren een digitaal product af. Tijdens de productie van deze goederen wordt er gebruik gemaakt van elektriciteit. Atos heeft geen inzicht in het energieverbruik van de belangrijkste software leverancier WMware en er is geen informatie afkomstig van onderzoekbureaus beschikbaar. Er wordt daarom uitgegaan van een schatting, omdat het een digitaal product betreft bestaat de productie uit het kopiëren van de software en de transport uit het downloaden van de software. Atos schat dat er een laptop gemiddeld gezien 1 uur bezig is met deze activiteiten. Een laptop heeft een gemiddeld vermogen van 35 Watt 5. Dit zou leiden tot een elektriciteitsverbruik van 0,0035 kwh. Vermenigvuldigd met de conversiefactor van 455 gram per kwh, komt dit uit op een totale uitstoot van 2 gram CO 2 voor de productie van één softwaresysteem. Er kan beargumenteerd worden dat de emissies voor de productie (of copy) van de software verwaarloosbaar klein is. Deze wordt dan ook niet meegenomen in het voorbeeldproject. De uitstoot van de facilitaire leveranciers worden meegenomen in de Scope 1 en 2 emissies van Atos en worden meegenomen in de uitstoot van paragraaf Tebodin, 2010, Ketenkaart ICT-gebruik kantoortoepassingen, pag.13 9

10 4.2.Klant Het potentieel van Virtualisatie voor een server hangt af van de ratio. Wanneer we uitgaan van een ratio van 1 staat tot 15, wordt gesteld dat er 15 OS systemen van 15 oude servers kunnen worden gevirtualiseerd waarmee er slechts één server benodigd is. De stijging in het elektriciteitsverbruik is minimaal, er wordt dus uitgegaan van vermogen van 154 Watt voor zowel de nieuwe fysieke server en de afzonderlijke 15 oude servers. In tabel 3 is te zien hoeveel dit bespaart over 3 jaar. Aantal fysieke servers Vermogen (Watt) Verbruik (kwh) Ton CO2 Oude situatie ,6 Nieuwe situatie ,8 Tabel 3. Reductiepotentieel van Virtualisatie Dit is een totale besparing van 25,8 ton per nieuwe fysieke server. ITMove Atos heeft voor het ITMove project zowel het elektriciteitsverbruik van de datacenters van haar klant (DC Financiële instelling) als haar eigen datacenters (DC AO Best en DC AO Eindhoven) gemonitord. Het maandelijkse elektriciteitsverbruik van de datacenters gedurende de looptijd van het project is gepresenteerd in tabel 4. apr-11 mei-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 DC Financiele instelling DC Financiele instelling DC AO Best DC AO Eindhoven Totaal verbruik (KwH) Reductie t.o.v. juli (%) 0% 0% -2% 1% 14% 15% 18% 25% 29% Totaal tonnen CO Tabel 4. Project ITMove verbruik tijdens het project Het maandelijkse elektriciteitsverbruik is tussen april 2011 en december 2011 gedaald met 29%. Er wordt voor alle dataserver centers uitgegaan van een conversiefactor van 455 gram per kwh. In april 2011 werd er in totaal 550 ton 6 CO 2 uitgestoten en in december 2011 was er een totale uitstoot van 392 ton CO 2. Wanneer het project niet zou hebben plaatsgevonden zou er in totaal 158 ton CO 2 meer zijn uitgestoten tijdens de gebruikersfase. Deze uitstoot zou in de scope 3 emissies van Atos terugkomen en de scope 2 emissies van de financiële instelling. Door het project zijn de scope 2 emissies van Atos gestegen, maar is de uitstoot door de gehele keten gezien gedaald met 158 ton CO 2 per jaar, wat in totaal leidt tot een reductie van 474 ton CO 2 over een periode van 3 jaar. De reductie heeft twee potentiele oorzaken. De mate van Virtualisatie en het efficiëntere energiegebruik van de datacenters en moderne apparatuur in de Datacenters van Atos. Virtualisatie Gedurende de periode van april tot december 2011 is het aantal dedicated servers (servers die niet zijn gevirtualiseerd) gedaald van 589 servers naar 443 servers. Het aantal gevirtualiseerde servers steeg in deze periode van 1161 naar Er is een ratio van 15 bij de virtuele servers financiële dienstverlener. Dit betekent dat er voor de 1188 virtuele servers in totaal 80 servers actief zijn. De Virtualisatie-graad van de datacenters is daardoor gestegen van 66,3% naar 72,8%. Dit betekent 6 Gerekend met de conversiefactor voor groene stroom afkomstig uit het handbook

11 concreet dat er minder fysieke servers worden gebruikt voor de dienstverlening. Al kan tegelijk gezegd worden dat door de hoge virtualisatiegraad het aantal fysieke servers al flink gereduceerd is. Door de grotere mate van Virtualisatie is het directe energieverbruik verlaagd. Servers hebben een levensverwachting van 3 jaar. Tabel 5 geeft een overzicht van het project ITMove / / dedicated servers voor virtualisatie gemiddeld verbruik server (Watt) Totaal verbruik 3 jaar (kwh) Totaal emissies (ton CO2) Tabel 5. Reductiepotentieel Virtualisatie ITMove project In totaal wordt er over drie jaar tijd 266 ton CO 2 minder uitgestoten. De reductie in uitstoot lijkt echter niet volledig toe te wijzen aan de toename in het gebruik van virtuele servers. Het aantal virtuele servers is in deze periode slechts gestegen met 2. Met een reductiepotentieel van 25,8 ton CO 2 per server lijkt Virtualisatie slechts verantwoordelijk voor een reductie van 51,6 ton CO 2 uitstoot. De overige reductie is vooral het gevolg van minder actieve servers in totaal. Want in totaal zijn er op 1 april 666 fysieke servers actief, terwijl dit aantal is afgenomen naar 522 in december De inzet van Virtualisatie verklaard een afname van 28 servers. Maar het aantal servers is met nog eens 116 servers gereduceerd. Met een gemiddelde uitstoot van 1,8 over 3 jaar is dit te vertalen naar 213,4 ton CO 2. De reductie lijkt daarom niet het gevolg van Virtualisatie maar meer het gevolg van overbodig maken van servers. Datacenters Atos Atos heeft inzicht in het energieverbruik van haar servers. Het energieverbruik wordt per kwartaal gemeten. Atos probeert de servers zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Een term die hierin centraal staat is de PUE (Power Usage Effectiveness). Deze term geeft de verhouding weer van de totale energie die het data server center ingaat, ten opzichte van het deel de energie die daadwerkelijk gebruikt wordt door de IT-apparatuur zelf. Er wordt bijvoorbeeld ook veel energie gebruikt voor de koeling van de data servers. Bij de data server centers van de financiële instelling zelf was er een PUE van 2.1. Bij de data server center van Atos is er een PUE van 1.7. Met andere woorden voorheen was er 2,1 Watt benodigd om 1 Watt te laten gebruiken door de server. Nu is dat 1,7 Watt, een daling van 19%. In tabel 6 wordt er gepresenteerd wat de besparing is van de inzet van energie-efficiëntere data server centers van Atos. Hierbij moet worden opgemerkt dat er in de bestaande situatie al grofweg de helft van het elektriciteitsverbruik bij de energie-efficiëntere data server centers van Atos lag. Geen dienst Wel dienst kwh vestiging klant kwh vestiging Atos Verhouding klant klant 51% 8% Verhouding Klant Atos 49% 92% Ton CO2 bespaard door bestaande PUE (3 jaar) Ton bespaard door dienst (3 jaar) Tabel 6. De CO 2 -reductie ten gevolge van de energie-efficiëntere data servers centers van Atos 11

12 De toevoeging van de dienst is verantwoordelijk voor een reductie van 136 ton CO 2 over een periode van 3 jaar. Samenvatting Uit de metingen van Atos blijkt dat er door de uitvoering van ITMove project 474 ton CO 2 wordt gereduceerd gedurende een periode van 3 jaar. In tabel 7 wordt gepresenteerd wat de oorzaken zijn voor de reductie tijdens de gebruikersfase van het ITMove project. Ton CO2 Percentage Totaal reductie % Virtualisatie 51,6 11% Overbodig maken servers 213,4 45% Efficientie data server center Atos % Tabel 7. Oorzaken van CO 2 -reductie in het ITMove project Virtualisatie heeft een rol gespeeld maar de andere reductie maatregelen hebben een grotere impact gehad. Daarbij komt dat er nog 15% reductie niet valt te verklaren door de genoemde oorzaken. 4.3.Afvalverwerking Atos gebruikt SITA en Reiswolff-Heesch als afvalpartners. SITA verwerkt het grootste gedeelte van het afval. In 2011 heeft Atos 305 ton afval door SITA laten verwerken. Daarvan bestond 45 ton uit elektronische apparatuur (kabels, servers, computerschermen). Dit heeft volgens een rapportage van SITA aan Atos in totaal 23,5 ton CO 2 -uitstoot veroorzaakt. Dit is de uitstoot van heel Atos, waarvan de uitstoot van een server slechts een fractie is. Er wordt uitgegaan van een gewicht van 10 kg voor één gemiddelde server van Atos. Dit zou betekenen dat de uitstoot bij de verwerking van de server slechts 0,005 ton CO 2 vrijkomt. Er kan worden beargumenteerd dat de uitstoot ten gevolge van de afvalverwerking een verwaarloosbare bijdrage levert aan de footprint over de gehele waardeketen gemeten. Deze wordt dan ook niet meegenomen in het voorbeeld traject. 4.4.Samenvatting De emissies zijn per ketenpartner uitgerekend. Tabel 8 geeft een overzicht van de totale invloed van het ITMove project gedurende 3 jaar op de emissies binnen de waardeketen. Productie fase Scope Atos Gebruikersfase Scope Atos Afvalfase Geen dienst (ton) 80 Scope Scope 3 Verwaasloosbaar Dienst (ton) 63 Scope Scope 2 Verwaasloosbaar Verschil (ton) Verwaasloosbaar Tabel 8. Het effect van ITMove binnen de waardeketen In totaal is er zal er over een tijdspanne van 3 jaar in totaal 491 ton CO 2 worden uitgespaard ten gevolge van het project. Het grootste gedeelte van de besparing wordt behaald gedurende de gebruikersfase. Hierin stijgen de scope 2 emissies van Atos met ton CO 2 maar zullen de emissies in de gehele waardeketen worden gereduceerd. Het reductie-potentieel van Virtualisatie is groot. Maar de reductie in het voorbeeld traject wordt niet enkel door de Virtualisatie bereikt, andere reductiemaatregelen zoals efficiëntere apparatuur spelen een belangrijkere rol. 12

13 5. Reductiemogelijkheden en Reductiedoelstellingen Het reductiepotentieel van Virtualisatie is groot. Atos verhoogt dan ook de virtualisatiegraad van haar dataservers continu. In het global datacenter consolidatieplan is de absolute virtualisatiegraad van 66% afgesproken in Het reductiepotentieel is wel afhankelijk van de reeds bestaande virtualisatiegraad bij de klant. Indien deze al hoog is zal het potentieel van de dienst minder groot zijn. Atos reduceert het energieverbruik van klanten door zoveel mogelijk deze dienst aan de man te brengen. Atos maakt de dienst zelf continu energiezuiniger. Dit is overeenkomstig met het duurzaamheidsthema sustainable services (website Atos). Deze doelstelling heeft een directe invloed op de scope 2 en 3 emissies van Atos. Uit de ketenanalyse blijkt dat de emissies over de gehele waardeketen inderdaad verminderen. Tijdens het gebruik van de servers wordt de benodigde energie voor het functioneren van de servers ook verlaagd. Door bijvoorbeeld efficiënter te koelen. Uit de ketenanalyse blijkt dat dit een grote impact heeft op het reductiepotentieel. Dit gebeurt door de energie efficientie van de hardware mee te nemen in de aankoopprocedure van nieuwe servers. Een van de andere mogelijkheden van de hypervisorlaag is in perioden van beperkt gebruik van de servers binnen een virtualisatieomgeving een aantal componenten, of zelfs complete servers, uit te schakelen. Deze mogelijkheid wordt op dit moment op kleine schaal toegepast en zal bij gaan dragen aan een verlaagd gebruik van energie. Dit is vergelijkbaar met de stop-start systemen van auto s. Voor het totale energieverbuik in datacenters is de doelstelling om het elektriciteitsverbruik tussen 2008 en 2020 te verlagen met 50% Benchmark ambitieniveau De doelstelling op het gebied van Virtualisatie grijpt direct in de op de hoeveelheid elektriciteit die wordt verbruikt in de keten. Ieder procent Virtualisatie van klanten servers levert vrijwel eenzelfde percentage besparing op van het energieverbruik van de klant. Met het bepalen van een doelstelling voor de hoeveelheid CO 2 die wordt bespaard is Atos dan ook deels afhankelijk van de afname van de dienst bij de klant. Ondanks deze afhankelijkheid heeft Atos zich ten doel gesteld om de virtualisatiegraad in haar data servers tot 66% te verhogen in 2014 en zo het elektriciteitsverbruik in de keten te verlagen. In 2011 was de virtualisatiegraad binnen Atos nog 45%. Dat betekent een verhoging van de virtualisatiegraad van gemiddeld 7% per jaar. Het is op dit moment moeilijk om te bepalen hoe deze doelstelling zich verhoudt tegenover de doelstellingen van de sectorgenoten van Atos omdat deze informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd en doorgaans niet wordt vrijgegeven. In de ketenanalyse omtrent het gerelateerde onderwerp the Thin Client, uitgevoerd door sectorgenoot Capgemini, worden de reductiedoelstellingen om de eerder genoemde reden niet benoemd. Volgens het algemene onderzoek V-Index zijn op dit moment 39% van de servers in de vier grote landen (Duitsland, Frankrijk, Verenigde Staten en Groot Brittannië) gevirtualiseerd. De virtualisatiegraad van de servers binnen de data server centers van Atos zit op dit moment al boven dit gemiddelde en Atos heeft de ambitie om deze voorsprong uit te bouwen tot 66% in Atos kwalificeert zich daarom als koploper op het gebied van virtualisatiegraad. 13

14 Atos heeft behalve de mate van Virtualisatie meerdere doelstellingen die ingrijpen op het energieverbruik van haar data server centers, die uiteindelijk moeten leiden tot een verlaging van het elektriciteitsverbruik van 50% in Deze overkoepelende doelstelling is ambitieus, gezien de gemiddelde PUE van Atos die op 1,7 ligt en daarmee al lager dan een van haar klanten (2.1). Atos ziet zichzelf als koploper op het gebied van energie efficiënte data server centers omdat het duidelijke ambities heeft op het verhogen van de virtualisatiegraad binnen haar eigen data server centers, een performance die daarmee in lijn is en een stevige ambitie heeft om haar PUE verder te verlagen. 14

Ketenkaart ICT-gebruik kantoortoepassingen

Ketenkaart ICT-gebruik kantoortoepassingen Laan van Nieuw Oost-Indië 25 2593 BJ Den Haag Postbus 16029 2500 BA Den Haag Telefoon 070 348 09 11 Fax 070 348 06 45 denhaag@tebodin.nl www.tebodin.com Opdrachtgever: AgentschapNL Project: Contactpersoon

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

Meer producten, minder energie

Meer producten, minder energie Windesheimreeks kennis en onderzoek Lectoraat Kunststoftechnologie Windesheimreeks kennis en onderzoek Samenvatting Het SIA/RAAK-project is samen met elf deelnemende bedrijven door het Lectoraat Kunststoftechnologie

Nadere informatie

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland Bert Daniëls (ECN) Robert Koelemeijer (PBL) Francesco Dalla Longa (ECN) Gerben Geilenkirchen (PBL) Jamilja van der Meulen (ECN) Koen Smekens (ECN)

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl ELEKTRICITEITS- BESPARING ALS ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES tel +31 (0)30 280

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ROA-R-2015/2 Ruud Gerards Andries de Grip Marloes de Hoon Annemarie Künn-Nelen Davey Poulissen De Arbeidsmarktmonitor wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Op weg naar minder administratieve lasten

Op weg naar minder administratieve lasten Op weg naar minder administratieve lasten Wet Langdurige zorg Ernie van Dooren Myriam Martens Petra Ebben-de Jong Frédérique Bakker Noortje Peters 30 november 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland W.W. de Boer (KEMA) F.J. Verheij (KEMA) N. Moldovan (KEMA) W. van der Veen (KEMA) F. Groeman (KEMA) M. Schrijner

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

NU ZORG(EN) VOOR MORGEN. Schetsen voor een routekaart naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorgsector

NU ZORG(EN) VOOR MORGEN. Schetsen voor een routekaart naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorgsector NU ZORG(EN) VOOR MORGEN Schetsen voor een routekaart naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorgsector Yvonne Knegt september 2011 Colofon Titel: NU ZORG(EN) VOOR MORGEN Schetsen voor een routekaart

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Energie en klimaat in de Agrosectoren

Energie en klimaat in de Agrosectoren Energie en klimaat in de Agrosectoren Energie- en klimaatmonitor Agrosectoren 212 1 Auteurs Albert Moerkerken (RVO.nl, projectleider) Timo Gerlagh (RVO.nl) Gryt de Jong (RVO.nl) David Verhoog (LEI-WUR).

Nadere informatie

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Onderzoek naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Colofon 2010 Agentschap Telecom ISBN 978 908 15 7321 4 Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Uitgevoerd door

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Een wetenschappelijke analyse van de beleidspraktijk in Nederland

Een wetenschappelijke analyse van de beleidspraktijk in Nederland &( CE 2SORVVLQJHQÃYRRU Oplossingen voor PLOLHXÃHFRQRPLH milieu, economie HQÃWHFKQRORJLH en technologie Oude Delft 180 2611 Oude HH Delft Delft 180 tel: 015 2611 2 150 HH Delft 150 fax: tel: 015 2 150151

Nadere informatie

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Door: Ecofys: Margriet van Lidth de Jeude en Caspar Noach Wageningen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie