VISITATIEPROTOCOL BORSTKANKERSCREENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VISITATIEPROTOCOL BORSTKANKERSCREENING"

Transcriptie

1 VISITATIEPROTOCOL BORSTKANKERSCREENING NIJMEGEN, 1 april 2016

2 Pagina 2 van 44 INHOUD I. Inleiding... 4 II. Partijen en hun samenhang ) RIVM ) LRCB ) Screeningsorganisatie ) Screeningseenheden ) Bekijkeenheden ) Organisatorische eenheid... 8 III. Reikwijdte visitatie... 9 IV. Visitatieproces ) Frequentie en duur visitatie ) Voorbereidingen a) Plannen datum b) Versturen documenten LRCB aan betrokken partijen c) Locatie visitatie d) Deelnemers visitatie e) Aanleveren bestanden f) Weergave beelden ) Onderdelen visitatie a) Vragenlijst b) Beoordeling insteltechniek c) Revisie intervalcarcinomen d) Revisie T2+ screen-detected carcinomen e) Revisie opeenvolgend verwezen cliënten f) Revisie cliënten met prothese en aangepaste uitslagbrief g) Fysisch-technische kwaliteitsbewaking ) Programma visitatiedag ) Resultaten visitatie a) Eindgesprek b) Rapportage c) Aanbevelingen, zwaarwegende adviezen, voorwaarden d) Klachten e) Nascholingsavond voor de screeningsradiologen V. Beoordeling visitatie ) Voorbereiding ) Vragenlijst a) Screeningsorganisatie b) Screeningsradiologen c) MBB ers in de screening d) Evaluatiegegevens (productiegegevens) ) Beoordeling insteltechniek ) Revisie intervalcarcinomen ) Revisie T2+ screen-detected carcinomen... 34

3 Pagina 3 van 44 6) Revisie opeenvolgend verwezen cliënten ) Revisie cliënten met prothese en aangepaste uitslagbrief ) Fysisch-technische kwaliteitsbewaking VI. Visitatieteam ) Samenstelling van het visitatieteam ) Taken en verantwoordelijkheden van de leden van het visitatieteam a) Coördinator b) Radioloog visitatoren c) Referentlaborant d) Fysisch-technisch medewerker e) Voorzitter ) Deskundigheid en onafhankelijkheid Referenties BIJLAGE 1: Overzicht bekijkeenheden BIJLAGE 2: Visitatieschema BIJLAGE 3: Vragenlijst... 42

4 Pagina 4 van 44 I. Inleiding Het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) voert in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een aantal taken uit binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker, waaronder het uitvoeren van medisch-inhoudelijke en fysisch-technische kwaliteitsbewaking en het accrediteren en registreren van professionals werkzaam in het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. In het kader van optimalisatie en borging van het bevolkingsonderzoek voert het LRCB een continue fysisch-technische kwaliteitscontrole uit op de beeldvormende systemen. De medisch-inhoudelijke kant wordt periodiek getoetst d.m.v. visitaties. Visitatie is een algemeen toegepaste methode voor kwaliteitsverbetering. Het doel van de visitatie is dat een extern onafhankelijk visitatieteam, op grond van de aangeleverde documenten en mammografische beelden zich een beeld vormt van de kwaliteit van de professionals en de apparatuur van een organisatorische eenheid, feedback geeft en aanbevelingen tot verbetering. Het leereffect van de visitatie is hierbij van groot belang. Het bevolkingsonderzoek op borstkanker is halverwege 2008 gestart met de digitalisering van de screening, die in 2010 is afgerond. Deze overgang van analoge naar digitale screening heeft voor zowel de werkwijze van de screeningsorganisaties als voor de werkwijze van de beroepsgroepen gevolgen gehad. Deze wijzigingen hebben er toe geleid dat het LRCB besloten heeft haar methode van visiteren grondig te herzien. Het LRCB wilde zonder kwaliteitsverlies de efficiëntie van de visitatie verbeteren, onder andere door meer voorbereidend werk binnen het LRCB uit te voeren, en de plaatselijke contactmomenten tot een dag te beperken. Eind 2011 waren 10 van de 17 bekijkeenheden volgens de nieuwe werkwijze gevisiteerd. De resultaten van deze visitaties zijn verzameld en intern geëvalueerd. Uit deze evaluatie bleek dat met de nieuwe werkwijze een goede weg is ingeslagen, maar dat er ook verbeterpunten zijn. Eén van deze punten is dat het visitatieprotocol uit 4 losse documenten bestaat en dat het protocol niet op alle punten volledig en eenduidig bleek te zijn. Dit nieuwe document, dat de ISO/IEC norm [1] volgt, brengt de 4 documenten samen en maakt de visitatie meer overzichtelijk en transparant. Dit document is opgebouwd uit 6 hoofdstukken. Hoofdstuk 2 beschrijft welke partijen er bij de visitaties zijn betrokken. Wat de reikwijdte is van de visitatie leest u in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt het gehele visitatieproces uiteen gezet en hoofdstuk 5 beschrijft op welke wijze beoordeeld wordt of een punt in orde is of niet. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 het visitatieteam beschreven. De eerste versie van dit document is op 1 april 2013 vastgesteld door het RIVM. Het LRCB heeft de inhoud van dit document in 2015 geëvalueerd, wat heeft geleid tot deze nieuwe versie van 1 april Dit document is in conceptvorm op 2 februari 2016 in de Werkgroep Kwaliteit Borstkanker besproken en op 8 maart 2016 besproken in de landelijke Programmacommissie van het Bevolkingsonderzoek op Borstkanker. Na het verwerken van de besproken aanpassingen is dit document op 1 april 2016 vastgesteld. Hierbij moet de volgende kanttekening worden geplaatst (zie ook pagina 33): In de lndicatoren

5 Pagina 5 van 44 bevolkingsonderzoek naar borstkanker voor de landelijke monitoring en evaluatie [18] zijn de indicatoren alleen gedefinieerd aangaande alle screeningsonderzoeken (eerste + vervolgscreenings-onderzoeken). En dit visitatieprotocol zijn deze indicatoren gedefinieerd voor eerste en vervolgscreeningsonderzoeken als een gewogen gemiddelde van de landelijke indicatoren. Momenteel is er voor de indicatoren fout-positieve uitslagen, PVW verwijsadvies, aandeel DCIS en aandeel T2 een discrepantie met de landelijke indicatoren. Dit is nog in ontwikkeling en zal in een later stadium op elkaar worden afgestemd. Het LRCB zal de inhoud van dit document in 2018 opnieuw evalueren. Het LRCB behoudt het recht tussentijdse tekstuele wijzigingen door te voeren. Belangrijke wijzigingen versie 1 april 2016 t.o.v. versie april 2013 Definities zijn aangepast en afgestemd op de definities die gebruikt worden door het RIVM. De BI-RADS nomenclatuur is aangepast aan de nieuwe standaard. Hoofdstuk IV 2c) Locatie visitatie: Omdat er de afgelopen jaren unaniem gekozen werd om de visitatie bij het LRCB plaats te laten vinden, is er nu voor gekozen het LRCB als vaste locatie voor de visitatie aan te wijzen. Hoofdstuk IV 2e) Aanleveren bestanden: Het LRCB heeft in 2014 een Informatieveiligheidsbeleid vastgesteld. De basis van dit beleid is dat het LRCB ernaar streeft om de hoeveelheid op de persoon herleidbare gegevens te beperken. Daarom krijgt het LRCB de aangeleverde data voor de visitatie bij voorkeur gepseudonimiseerd. In de komende jaren zal het LRCB, samen met de screeningsorganisaties kijken op welke wijze dit in de praktijk ingevoerd kan worden. Voor de beoordeling van de insteltechniek werden 4 halve dagproducties met ieder minimaal 20 mammogrammen gevraagd. Hierdoor verschilde het totale aantal beoordeelde mammogrammen per screeningseenheid. Dit totale aantal heeft echter invloed op het uiteindelijke percentage opnamen dat als voldoende is beoordeeld. Daarom wordt voortaan gevraagd om een vast aantal van 140 mammogrammenaan te leveren, verdeeld over 4 halve dagproductie van ieder 35 mammogrammen. Hoofdstuk IV 3f) Revisie cliënten met prothese en aangepaste uitslagbrief DIT IS EEN NIEUW ONDERDEEL VAN DE VISITATIE Al sinds de start van het bevolkingsonderzoek borstkanker is er sprake van een discussie over of en hoe het screeningsonderzoek bij vrouwen met borstprothesen uitgevoerd moet worden. Vanaf 1 januari 2014 is een nieuwe landelijke procedure ingevoerd. Uit een evaluatie naar de resultaten van deze nieuwe prothese-procedure, uitgevoerd door het LRCB, is gebleken dat de procedure wel juist is maar nog onvoldoende uniform wordt uitgevoerd. Bij de onderzochte gevallen met een standaard uitslagbrief was deze in 97% terecht verzonden, maar bij de onderzochte gevallen met een aangepaste uitslagbrief was deze maar in 37% terecht verzonden. Tijdens de visitatie zullen mammogrammen herbeoordeeld worden, waarbij een

6 Pagina 6 van 44 aangepaste uitslagbrief verstuurd is. Beoordeeld zal worden of de aangepaste uitslagbrief terecht verstuurd is. Tevens zal de belichting van deze mammogrammen worden beoordeeld. Hoofdstuk V Beoordeling visitatie: De waarde(n) waaraan voldaan moet worden zijn herzien. Deze zijn aangepast naar de nieuwste bronnen: Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker [3], Landelijke evaluatie LETB XIII [13], Monitoringrapport 2013 LETB [14] en Indicatoren bevolkingsonderzoek naar borstkanker, versie 2.0 [18] Hoofdstuk VI Visitatieteam: Het medisch inhoudelijke verantwoordelijk lid van de Raad van Bestuur van het LRCB is voortaan voorzitter van het visitatieteam en niet meer een van de visiterende radiologen. De voorzitter is dus niet meer betrokken bij de herbeoordeling tijdens de visitatie en heeft daarmee een meer onafhankelijke positie. BIJLAGE 1: Tabel 5 is bijgewerkt en geeft een overzicht van de situatie per BIJLAGE 2: Tabel 6 is bijgewerkt, versie januari 2014 BIJLAGE 3: Een aantal vragen zijn komen te vervallen, omdat deze niet meer relevant bleken te zijn. Tevens zijn de vragen aangepast en afgestemd met LETB.

7 Pagina 7 van 44 II. Partijen en hun samenhang 1) RIVM Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) als onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert de landelijke aansturing en begeleiding van de kankerscreeningen uit namens de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Het is gemandateerd om de subsidieregeling uit te voeren, is daarbij verantwoordelijk voor de rechtmatige en doelmatige uitvoering en treedt namens VWS op als kasbeheerder. Het RIVM heeft het LRCB onder andere de opdracht gegeven binnen het bevolkingsonderzoek op borstkanker de medisch-inhoudelijke en fysisch-technische kwaliteit te waarborgen en te verbeteren. Hiertoe stelt het RIVM de screeningsorganisaties verplicht het LRCB in staat te stellen om medisch-inhoudelijke visitaties te verrichten en de fysisch-technische kwaliteitsbeoordelingen uit te voeren. Dit staat beschreven in hoofdstuk 5 van het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker [3]. 2) LRCB De stichting Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) heeft als doel kennis op het gebied van kwaliteitsborging en optimalisatie van medische screening te vergaren, vast te leggen, te delen en verder te ontwikkelen. Het LRCB voert in opdracht van het RIVM een aantal taken uit binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker, die zich laten samenvatten in optimalisatie en borging van medisch inhoudelijke en fysisch-technische kwaliteit van het bevolkingsonderzoek, zoals staat beschreven in hoofdstuk 5 van het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker [3]. 3) Screeningsorganisatie Met ingang van 1 januari 2010 zijn er 5 screeningsorganisaties (SO s): - Bevolkingsonderzoek Noord - Bevolkingsonderzoek Midden-West - Bevolkingsonderzoek Oost - Bevolkingsonderzoek Zuid-West - Bevolkingsonderzoek Zuid De SO s zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bevolkingsonderzoeken op borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker in hun regio. Voor het uitvoeren van het bevolkingsonderzoek op borstkanker beschikken de SO s over screeningseenheden en bekijkeenheden.

8 Pagina 8 van 44 4) Screeningseenheden In een screeningseenheid (SE) worden de mammogrammen gemaakt door een Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB er) in de screening. De meeste SE s zijn mobiele units. In enkele steden zijn het vaste locaties. Een SE op een vaste locatie kan meerdere onderzoekskamers hebben. Gemiddeld genomen werken er 3 à 4 MBB ers per dag op een SE. Op sommige SE s werken de MBB ers in vaste teams, op andere locaties werken de MBB ers in wisselende teams op meerdere SE s van de SO. De MBB ers in de screening hebben een dienstverband bij de SO. 5) Bekijkeenheden De mammogrammen die zijn gemaakt in een SE worden beoordeeld op een bekijkeenheid (BE). De meeste BE s zijn gelokaliseerd in het kantoor van de SO of in een ziekenhuis. Enkele BE s hebben meer dan één locatie waar de mammogrammen beoordeeld kunnen worden. De mammogrammen worden beoordeeld door 2 screeningsradiologen (1 e en 2 e lezing). In het geval van een discrepantie wordt door middel van een 3 e lezing consensus bereikt. De screeningsradiologen van een BE vormen een team. Eén van de radiologen van het team is aangesteld als de coördinerend radioloog. De radiologen zijn niet in dienst bij een SO maar hebben een contract met een SO. Op een BE worden de foto s beoordeeld die gemaakt zijn op meerdere SE s. 6) Organisatorische eenheid De BE en de aan deze BE verbonden SE s vormen een organisatorische eenheid vallend onder de verantwoordelijkheid van de coördinerend radioloog. Bij een visitatie wordt de kwaliteit van een organisatorische eenheid beoordeeld. Bijlage 1 geeft een overzicht van de actuele BE s en de daaraan verbonden SE s.

9 Pagina 9 van 44 III. Reikwijdte visitatie Bij een visitatie wordt de kwaliteit van een organisatorische eenheid beoordeeld. Het voorliggende visitatieprotocol is van toepassing op de fysisch-technische en medisch inhoudelijke kant van het bevolkingsonderzoek op borstkanker, met als doel de kwaliteit van het screeningsonderzoek te waarborgen en te verbeteren. Het gaat hierbij dus om de geleverde kwaliteit van de beeldvormende apparatuur, de performance van de MBB ers in de screening en de performance van de screeningsradiologen. De performance van deze professionals wordt hierbij op groepsniveau beoordeeld en niet op individueel niveau. Het kwaliteitsmanagement-systeem van de screeningsorganisaties valt niet onder de reikwijdte van dit visitatieprotocol. Dit valt onder de NEN-EN certificering (ISO in de zorg) [4]. Daar waar een procedure betrekking heeft op de fysisch-technische en/of medisch inhoudelijke kant, kan er een overlap zijn tussen dit visitatieprotocol en de NEN Wetenschappelijk onderzoek en de andere bevolkingsonderzoeken, uitgevoerd door de screeningsorganisaties, vallen ook niet onder dit visitatieprotocol.

10 Pagina 10 van 44 IV. Visitatieproces 1) Frequentie en duur visitatie De visitaties worden uitgevoerd in een cyclus van 3 jaar. Er is een visitatieschema vastgesteld, waarmee voor iedere organisatorische eenheid vaststaat in welke periode de visitatie zal plaatsvinden. Het actuele visitatieschema is te vinden in bijlage 2 van dit document. De visitatie duurt 1 dag. 2) Voorbereidingen a) Plannen datum Uiterlijk een half jaar voor de periode waarin een organisatorische eenheid volgens het vastgestelde visitatieschema gevisiteerd zal worden, stuurt het LRCB een naar de betreffende bestuurder (en CC aan de coördinerend radioloog) met een voorstel voor een visitatiedatum. De bestuurder krijgt vervolgens 2 weken de gelegenheid om op dit datumvoorstel te reageren. Indien nodig zal het LRCB met een nieuw voorstel komen. De precieze visitatiedatum dient uiterlijk 4 maanden van te voren te zijn overeengekomen. b) Versturen documenten LRCB aan betrokken partijen Uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de visitatie heeft het LRCB alle benodigde documentatie naar de betreffende bestuurder verstuurd. Tabel 1 geeft een overzicht van de verstuurde bestanden. De bestuurder bevestigt de ontvangst van de documenten aan het LRCB en draagt er zorg voor dat de documenten binnen de organisatie verspreid worden. Tabel 1:Overzicht verstuurde documenten Document Toelichting 1: Visitatie protocol Dit document 2: Vragenlijst Excel-bestand 3: Checklist voorbereiding visitatie Overzicht met deadlines 4: Namenlijst beelden dagproducties Excel-bestand 5: Namenlijst beelden intervalcarcinomen Excel-bestand 6: Namenlijst beelden T2+ carcinomen Excel-bestand 7: Namenlijst beelden Opeenvolgend verwezen cliënten Excel-bestand 8: Namenlijst beelden Cliënten met prothese Excel-bestand c) Locatie visitatie De visitatie vindt plaats bij het LRCB. Het LRCB heeft een eigen centrum ingericht waarbij speciaal aandacht besteed is aan ruimten voor onderwijs en visitaties. Beelden zijn beschikbaar op voldoende werkstations volgens een vastgesteld review report (zie punt f op pagina 16). De leden van het visitatieteam zullen plaats nemen achter een van de werkstations. Er is voor de overige deelnemers uiteraard de gelegenheid de revisie mee te kijken op de overige werkstations.

11 Pagina 11 van 44 d) Deelnemers visitatie Tijdens de visitatie dient de coördinerend radioloog aanwezig te zijn. De bestuurder van de SO dient minimaal tijdens het eindgesprek aanwezig te zijn. (Bij overmacht kan de coördinerend radioloog of de bestuurder vertegenwoordigd worden door een plaatsvervanger.) Daarnaast is het wenselijk dat tijdens de revisie een administratief medewerker van de SO (voor ondersteuning m.b.t. cliënt gegevens) beschikbaar is. Verder dienen de leidinggevende(n) van de MBB ers in de screening tijdens de bespreking van de resultaten van de insteltechniek aanwezig te zijn. Tot slot zijn alle belangstellenden binnen de SO welkom (dit geldt dus ook voor de chirurg, patholoog en andere leden van het mammateam). Het LRCB gaat er vanuit dat de SO zelf alle betrokken personen informeert en uitnodigt. Screeningsradiologen die tijdens de visitatiedag aanwezig zijn, krijgen daarvoor 5 radiologische bns punten (toegekend door de Nederlandse Vereniging voor Radiologie). e) Aanleveren bestanden Ten behoeve van de visitatie vraagt het LRCB de SO de benodigde bestanden aan te leveren. Om de visitatie goed te kunnen voorbereiden is het noodzakelijk dat de gevraagde bestanden in het LRCB format, bij voorkeur gepseudonimiseerd, 6 weken voor de visitatiedag bij het LRCB worden aangeleverd. Indien hier niet aan voldaan wordt, kan het LRCB besluiten de datum voor de visitatie te verzetten. Tabel 2 geeft een overzicht van de gevraagde bestanden. Een deel van de gevraagde bestanden betreft persoonsgegevens van cliënten. Voor wat betreft deze persoonsgegevens zal het LRCB handelen volgens de Overeenkomst levering persoonsgegevens LRCB (d.d. oktober 2011), opgesteld door de screeningsorganisaties en het LRCB en het Informatieveiligheidsbeleid van het LRCB [5]. Met de term mammogram wordt het gehele screeningsonderzoek bedoeld bestaande uit 4 opnamen (RMLO, LMLO, RCC en LCC). Met de term opname wordt dus 1 enkele foto bedoeld. Tabel 2:Overzicht gevraagde bestanden en het termijn van aanleveren Bestanden Toelichting Vragenlijst Invullen door SO en coördinerend radioloog en ingevuld via terugsturen. Beelden dagproducties Beelden samen met namenlijst (document 4 uit tabel 1) aanleveren. Beelden revisie (intervalcarcinomen, T2+ Beelden samen met de namenlijsten tumoren, opeenvolgend verwezen (documenten 5, 6, 7 en 8 uit tabel 1) cliënten en cliënten met prothese) aanleveren.

12 Pagina 12 van 44 Hieronder volgt een toelichting betreffende de gevraagde beelden: Aanleveren beelden dagproducties - De mammogrammen dienen ter beoordeling van de insteltechniek van de MBB ers in de screening (zie hoofdstuk IV 3b op pagina 17). De beelden worden tevens beoordeeld op fysisch-technische beeldkwaliteit. - Van iedere SE behorende bij de gevisiteerde organisatorische eenheid wordt een set van 140 mammogrammen aangeleverd. - Een set bestaat uit de mammogrammen van 4 dagdelen van ieder 35 mammogrammen. Het LRCB bepaalt de data van deze 4 dagdelen. - Indien noodzakelijk (bijvoorbeeld als een SE gesloten was), bepaalt het LRCB voor een SE vervangende dagdelen. - Afwisselend zal gevraagd worden de eerste 35 opeenvolgende screeningsonderzoeken van de gevraagde dag aan te leveren of de laatste 35 opeenvolgende screeningsonderzoeken van de gevraagde dag aan te leveren. - Van iedere cliënte worden naast de mammogrammen van het gevraagde dagdeel ook de mammogrammen van het voorgaande screeningsonderzoek aangeleverd. Dit geldt uiteraard niet voor cliënten die voor de eerste keer hebben deelgenomen. - In het geval dat een screeningseenheid tevens een opleidingscentrum is, worden de mammogrammen gemaakt door stagiaires niet aan geleverd. - Een overzicht van alle aangeleverde casussen wordt door middel van het bijbehorende Excel-bestand aangeleverd (Document: Bijlage 4 Namenlijst beelden dagproducties). Indien mogelijk worden in dit Excel-bestand ook de opmerkingen van de MBB ers aan de radioloog opgenomen. - Alle beelden dienen uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de visitatie aangeleverd te zijn. - De beelden worden bij voorkeur aangeleverd via IMS naar het IO-station van het LRCB. - De SO meldt vooraf aan het LRCB op welke dag de beelden zullen worden aangeleverd. Aanleveren beelden intervalcarcinomen - De mammogrammen dienen voor de revisie van intervalcarcinomen (zie hoofdstuk IV 3c op pagina 18). - Intervalcarcinomen zijn borstcarcinomen die in de periode na een screeningsonderzoek worden gediagnosticeerd, maar niet als gevolg van een verwijzing n.a.v. dat screeningsonderzoek. Intervalcarcinomen worden achterhaald door een bestand met gegevens van gescreende vrouwen te koppelen aan een kankerregistratiebestand. Sinds het verslagjaar 2004 wordt deze koppeling op landelijk niveau uitgevoerd. - Voor de LRCB visitatie is van belang: o Het intervalcarcinoom is niet ouder dan 3 jaar, gerekend vanaf de visitatiedatum. o De tijd tussen het laatste (negatieve) screeningsonderzoek en het intervalcarcinoom is maximaal 24 maanden.

13 Pagina 13 van 44 o Van de cliënte zijn twee screeningsonderzoeken voorafgaand aan het intervalcarcinoom beschikbaar. De tijd tussen deze twee screeningsonderzoeken is niet van belang. Schematisch: o De cliënte is niet verwezen n.a.v. het screeningsonderzoek. o De cliënte heeft niet deelgenomen aan de Dense Trial. o Van het intervalcarcinoom is de volledige work-up / diagnose bekend. - De 40 meest recente intervalcarcinomen worden aangeleverd, die voldoen aan bovengenoemde punten. Van deze 40 intervalcarcinomen wordt het volgende aangeleverd: o De mammogrammen van de twee screeningsonderzoeken voorafgaand aan het intervalcarcinoom. o Het klinische mammogram waarop de diagnose intervalcarcinoom werd gesteld. o Het radiologisch verslag, de PA-uitslagen van de beeldgestuurde biopsie en het chirurgisch specimen. - Indien bij een cliënte beiderzijds een intervalcarcinoom is gediagnosticeerd, geldt deze in de nummering als één casus (van de 40 casussen). Wel worden van beide zijden de gegevens aangeleverd. - Indien er van een cliënte ook analoge beelden zijn, dienen deze met een film-digitizer te worden ingescand. - Een overzicht van alle 40 aangeleverde casussen wordt door middel van het bijbehorende Excel-bestand aangeleverd (Document: Bijlage 5 Namenlijst beelden intervalcarcinomen). - Alle beelden dienen uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de visitatie aangeleverd te zijn. - De beelden van de screeningsonderzoeken worden bij voorkeur aangeleverd via IMS naar het IO-station van het LRCB. De klinische beelden kunnen aangeleverd worden op DVD. - De SO meldt vooraf aan het LRCB op welke dag de beelden zullen worden aangeleverd. - Alle verslagen kunnen worden meegenomen op de visitatiedag zelf. Deze zijn bij de voorbereiding van de visitatie niet nodig.

14 Pagina 14 van 44 Aanleveren beelden T2+ screen-detected carcinomen - De mammogrammen dienen voor de revisie van T2+ screen-detected carcinomen (zie hoofdstuk IV 3d op pagina 19). - T2+ screen-detected carcinomen zijn borstcarcinomen met een afmeting groter dan 2 cm, vòòr eventuele neoadjuvante behandeling, die als gevolg van een verwijzing n.a.v. een screeningsonderzoek zijn ontdekt. - Voor de LRCB visitatie is van belang: o Het T2+ carcinoom is niet ouder dan 3 jaar, gerekend vanaf de visitatiedatum. o De cliënte is verwezen n.a.v. een screeningsonderzoek. o Naast het screeningsonderzoek waarop is verwezen, zijn van de cliënte twee voorafgaande screeningsonderzoeken beschikbaar. o De tijd tussen het screeningsonderzoek waarop de cliënte is verwezen en het voorgaande screeningsonderzoek is maximaal 24 maanden. Schematisch: o Van het T2+ screen-detected carcinoom is de volledige work-up / diagnose bekend. - De 40 meest recente T2+ screen-detected carcinomen worden aangeleverd, die voldoen aan bovengenoemde punten. Van deze 40 T2+ screen-detected carcinomen wordt het volgende aangeleverd: o De mammogrammen van het screeningsonderzoek waarop de cliënte is verwezen. o De mammogrammen van de twee voorafgaande screeningsonderzoeken. o Het radiologisch verslag, de PA-uitslagen van de beeldgestuurde biopsie en het chirurgisch specimen. - Indien bij een cliënte beiderzijds een borstcarcinoom is gediagnosticeerd, geldt deze in de nummering als één casus (van de 40 casussen). Wel worden van beide zijden de gegevens aangeleverd. - Indien er van een cliënte ook analoge beelden zijn, dienen deze met een film-digitizer te worden ingescand. - Een overzicht van alle aangeleverde casussen wordt door middel van het bijbehorende Excel-bestand aangeleverd (Document: Bijlage 6 Namenlijst beelden T2+ carcinomen). - Alle beelden dienen uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de visitatie aangeleverd te zijn. - De beelden worden bij voorkeur aangeleverd via IMS naar het IO-station van het LRCB.

15 Pagina 15 van 44 - De SO meldt vooraf aan het LRCB op welke dag de beelden zullen worden aangeleverd. - Alle verslagen kunnen worden meegenomen op de visitatiedag zelf. Deze zijn bij de voorbereiding van de visitatie niet nodig. Aanleveren beelden opeenvolgend verwezen cliënten - De mammogrammen dienen voor de revisie van de opeenvolgend verwezen cliënten (zie hoofdstuk IV 3e op pagina 20). - Met opeenvolgend verwezen cliënten wordt bedoeld: alle cliënten die achter elkaar zijn verwezen naar aanleiding van alle dagproducties in een aaneengesloten periode. - De mammogrammen van 40 opeenvolgend verwezen cliënten worden aangeleverd. In de praktijk kan het voorkomen dat cliënten van deze lijst ook voorkomen op de lijst van de T2+ screen-detected carcinomen. - Naast de mammogrammen waarop de cliënte is verwezen worden ook de mammogrammen van het voorgaande screeningsonderzoek aangeleverd. Dit geldt uiteraard niet voor cliënten die zijn verwezen op het eerste screeningsonderzoek. - Van de verwijzing is de volledige work-up / diagnose bekend. - Het radiologisch verslag, de eventuele PA-uitslagen van de beeldgestuurde biopsie en het chirurgisch specimen. - De aaneengesloten periode kan willekeurig gekozen worden door de SO. Maar omdat de einduitslagen van verder klinisch onderzoek bij deze doorverwezen vrouwen beschikbaar dienen te zijn, adviseert het LRCB een periode te kiezen van minimaal een half jaar geleden. - Een overzicht van alle 40 aangeleverde casussen wordt door middel van het bijbehorende Excel-bestand aangeleverd (Document: Bijlage 7 Namenlijst beelden Opvolgend verwezen cliënten). - Alle beelden dienen uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de visitatie aangeleverd te zijn. - De beelden worden bij voorkeur aangeleverd via IMS naar het IO-station van het LRCB. - De SO meldt vooraf aan het LRCB op welke dag de beelden zullen worden aangeleverd. - Alle verslagen kunnen worden meegenomen op de visitatiedag zelf. Deze zijn bij de voorbereiding van de visitatie niet nodig. Aanleveren beelden cliënten met prothese en aangepaste uitslagbrief - De mammogrammen dienen voor de revisie cliënten met prothese en aangepaste uitslagbrief (zie hoofdstuk IV 3f op pagina 20). - Met cliënten met prothese en aangepaste uitslagbrief wordt bedoeld: cliënten met een borstprothese die hebben deelgenomen aan het screeningsonderzoek, waarbij de screeningsradiologen bij het beoordelen van dit screeningsonderzoek besloten hebben een aangepaste uitslagbrief te sturen. - Van het afgelopen jaar worden de mammogrammen van alle cliënten met een borstprothese en een aangepaste uitslagbrief aangeleverd, met een maximum van 40 cliënten (de meest recente).

16 Pagina 16 van 44 - Een overzicht van alle aangeleverde casussen wordt door middel van het bijbehorende Excel-bestand aangeleverd (Document: Bijlage 8 Namenlijst beelden Cliënten met prothese). - Alle beelden dienen uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de visitatie aangeleverd te zijn. - De beelden worden bij voorkeur aangeleverd via IMS naar het IO-station van het LRCB. - De SO meldt vooraf aan het LRCB op welke dag de beelden zullen worden aangeleverd. f) Weergave beelden Voor de revisie, die wordt uitgevoerd tijdens de visitatiedag, zijn werkstations beschikbaar. De radiologen van het visitatieteam zullen plaats nemen achter een van de werkstations. Voor de resultaten van de visitatie is het belangrijk dat de radiologen de revisie uitvoeren onder uniforme werkomstandigheden, daarom wordt de beoordelingsruimte voldoende verduisterd en worden de beelden bekeken volgens een vastgesteld review report (hanging protocol). Dit wordt hieronder nader toegelicht. Bij de visitatie wordt van oud naar nieuw gewerkt. De radiologen die de visitatie uitvoeren mogen de opnamen van het klinische onderzoek pas zien als zij de classificatie hebben toegekend. Dit vraagt om een speciaal review report. Het visitatie review report: Op de linker monitor worden de opnamen van de rechter borst getoond en op de rechter monitor die van de linker borst. De beelden worden fit to screen getoond. Bij een overview worden de MLO-beelden op de linker monitor getoond en de CC-opnamen op de rechter monitor. Intervalcarcinomen: - MLO 1 e screeningsonderzoek (MLO Prior 2) - CC 1 e screeningsonderzoek (CC Prior 2) - MLO 2 e screeningsonderzoek (MLO Prior 1) - CC 2 e screeningsonderzoek (MLO Prior 1) - Overview 1 e en 2 e screeningsonderzoek (Prior 2 boven, Prior 1 onder) - MLO klinisch onderzoek (MLO Current) - CC klinisch onderzoek (CC Current) - Overview klinisch onderzoek en 2 screeningsonderzoeken (Prior 1 en 2 boven, Current onder) T2+ screen-detected carcinomen: - MLO 1 e screeningsonderzoek (4 jaar voor verwijzing) - CC 1 e screeningsonderzoek - MLO 2 e screeningsonderzoek (2 jaar voor verwijzing) - CC 2 e screeningsonderzoek - Overview 1 e en 2 e screeningsonderzoek (1 e boven, 2 e onder) - MLO 3 e screeningsonderzoek (jaar van verwijzing)

17 Pagina 17 van 44 - CC 3 e screeningsonderzoek - Overview 1 e, 2 e en 3 e screeningsonderzoek (1 e + 2 e boven, 3 e onder) Opeenvolgend verwezen cliënten en cliënten met prothese: - MLO huidig screeningsonderzoek (MLO Current) - CC huidig screeningsonderzoek (CC Current) - Vergelijk linker MLO s (MLO Left Current/Prior) - Vergelijk rechter MLO s (MLO Right Current/Prior) - Vergelijk linker CC s (CC Left Current/Prior) - Vergelijk rechter CC s (CC Right Current/Prior) - Overview huidig en voorgaand screeningsonderzoek (Prior boven, Current onder) Om het review report, zoals hierboven beschreven, goed te laten functioneren, wordt de DICOM-header tag (0010,0020) PatientID van de klinische opnamen, verkregen uit de ziekenhuizen, door het LRCB aangepast: de PatientID van de klinische opnamen wordt gelijk gemaakt aan de PatientID gebruikt bij de bijbehorende screeningsonderzoeken. 3) Onderdelen visitatie a) Vragenlijst Uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de visitatie worden de benodigde bestanden door het LRCB verstuurd. Eén van de bestanden is een vragenlijst, die door de SO en de coördinerend radioloog ingevuld moet worden. Alle vragen hebben betrekking op de gevisiteerde organisatorische eenheid. Met de antwoorden op de vragen verstrekt de SO en/of de coördinerend radioloog informatie aan het visitatieteam. Bepaalde onderwerpen zullen door het visitatieteam worden beoordeeld (in orde / niet in orde), andere onderwerpen dienen alleen ter informatie. Zo wordt bijvoorbeeld in de vragenlijst op een aantal punten gevraagd naar een protocol. Het LRCB is hierbij geïnteresseerd in de inhoud van het protocol als achtergrond informatie. Deze informatie is nodig om bepaalde relaties te kunnen leggen en cijfers te kunnen verklaren. Bijlage 3 van dit document geeft een overzicht van de verschillende onderwerpen en vragen. b) Beoordeling insteltechniek Voorafgaand aan de visitatiedag vindt er een beoordeling plaats van de insteltechniek van de MBB ers behorende bij de gevisiteerde organisatorische eenheid. Het gaat hier om een beoordeling op groepsniveau van de SE en dus niet op individueel niveau van de MBB er. Per SE worden in totaal 120 mammogrammen beoordeeld volgens de kwaliteitscriteria van het LRCB [6]. Zowel de MLO-opnamen (rechts en links) als de CC-opnamen (rechts en links) worden afzonderlijk beoordeeld. Dat zijn dus 4 scores per mammogram. Mammogrammen van cliënten met een borstprothese of een borstamputatie in de voorgeschiedenis worden niet beoordeeld op insteltechniek. Vanwege deze mogelijke uitval wordt gevraagd 140 mammogrammen aan te leveren.

18 Pagina 18 van 44 Als eerste wordt bepaald welk percentage van de gemaakte opnamen voldoet aan de kwaliteitscriteria. Hierbij wordt gescoord of de insteltechniek van een opname voldoende of onvoldoende is om goed te kunnen beoordelen door een radioloog. In de praktijk kan een opname wel als voldoende worden gescoord, terwijl er op de opname tekortkomingen (bijvoorbeeld een plooi) zichtbaar zijn. Dit is afhankelijk van de ernst van de tekortkomingen. Daarnaast wordt de opname per subcriterium gescoord. De totaal scores van de subcriteria bepalen de aandachtspunten om de insteltechniek verder te kunnen verbeteren. Tot slot wordt beoordeeld of er redenen zijn om een additionele opnamen (zoals bijvoorbeeld een Cleopatra) te maken en zo ja, of deze additionele opnamen ook gemaakt zijn. Tijdens de visitatiedag zal de referent laborant met de leidinggevende(n) van de MBB ers de resultaten bespreken. c) Revisie intervalcarcinomen Tijdens de visitatiedag vindt er een revisie plaats van een 40-tal intervalcarcinomen. Het doel van deze revisie is om retrospectief te beoordelen of het mammacarcinoom al bij het laatste screeningsonderzoek ontdekt had kunnen worden. In aanwezigheid van de (coördinerend) screeningsradiolo(o)g(en) worden de casussen in de volgende categorieën ingedeeld: Categorie 1: geen afwijkingen Categorie 2: minimal sign, echter geen reden voor verwijzing Categorie 3: significante afwijking, waarvoor verwijzing had moeten plaatsvinden. De beoordeling van een casus vindt plaats in drie stappen: Stap 1: De twee screeningsonderzoeken worden beoordeeld. Hierbij is het oudste screeningsonderzoek de prior en is het nieuwste screeningsonderzoek de current. De radiologen van het visitatieteam classificeren de casus in categorie 1, 2 of 3. Bij categorie 2 en 3 wordt de precieze locatie van de afwijking aangewezen. Tevens wordt bij een categorie 3 aangegeven wat voor type laesie het betreft (bijvoorbeeld een toegenomen densiteit, of ontstane calcificaties). Er kan een discussie plaatsvinden tussen de radiologen onderling. Het visitatieteam beslist. Stap 2: De klinische opnamen worden getoond. De aanwezige patholoog (of een vervangend persoon) leest het PA-verslag voor. Beoordeeld wordt of de door het visitatieteam aangewezen locatie van de afwijking op het screeningsonderzoek overeenkomt met de locatie van het ontstane intervalcarcinoom. Stap 3: Het definitieve classificeren. Indien de door het visitatieteam aangewezen locatie van de afwijking op het screeningsonderzoek niet overeenkomt met de locatie van het ontstane intervalcarcinoom, wordt de casus alsnog ingedeeld in categorie 1 (geen afwijking). Indien de casus in eerste instantie was ingedeeld in categorie 1 en er bij stap 2, tijdens het vergelijken met de klinische opnamen, toch een minimal sign zichtbaar blijkt te zijn op het screeningsonderzoek, kan het visitatieteam beslissen de casus alsnog in te delen in categorie 2. Een casus kan in geen enkel geval tijdens stap 3 alsnog

19 Pagina 19 van 44 ingedeeld worden in categorie 3. Indien bij de cliënte beiderzijds een intervalcarcinoom gediagnosticeerd is, wordt nu bij de beoordeling een extra casus aangemaakt: linker en rechter borst worden in dit geval dus als aparte casussen opgenomen in de resultaten van de revisie. d) Revisie T2+ screen-detected carcinomen Tijdens de visitatiedag vindt er een revisie plaats van een 40-tal T2+ screen-detected carcinomen. Het doel van deze revisie is om retrospectief te beoordelen of het mammacarcinoom al een screeningsonderzoek eerder ontdekt had kunnen worden. In aanwezigheid van de (coördinerend) screeningsradiolo(o)g(en) worden de casussen in de volgende categorieën ingedeeld: Categorie 1: geen afwijkingen Categorie 2: minimal sign, echter geen reden voor verwijzing Categorie 3: significante afwijking, waarvoor verwijzing had moeten plaatsvinden De beoordeling van een casus vindt plaats in drie stappen: Stap 1: De twee screeningsonderzoeken, voorafgaand aan het screeningsonderzoek waarop de cliënte is verwezen, worden beoordeeld. Hierbij is het oudste screeningsonderzoek de prior is en het op een na oudste screeningsonderzoek de current. De radiologen van het visitatieteam classificeren de casus in categorie 1, 2 of 3. Bij categorie 2 en 3 wordt de precieze locatie van de afwijking aangewezen. Tevens wordt bij een categorie 3 aangegeven wat voor type laesie het betreft (bijvoorbeeld een toegenomen densiteit, of ontstane calcificaties). Er kan een discussie plaatsvinden tussen de radiologen onderling. Het visitatieteam beslist. Stap 2: Het screeningsonderzoek waarop de cliënte is verwezen wordt getoond. De aanwezige patholoog (of een vervangend persoon) leest het PA-verslag voor. Beoordeeld wordt of de door het visitatieteam aangewezen locatie van de afwijking op het voorgaande screeningsonderzoek overeenkomt met de locatie van het screen-detected T2+ carcinoom. Stap 3: Het definitieve classificeren. Indien de door het visitatieteam aangewezen locatie van de afwijking op het voorgaande screeningsonderzoek niet overeenkomt met de locatie van het screen-detected carcinoom, wordt de casus alsnog ingedeeld in categorie 1 (geen afwijking). Indien de casus in eerste instantie was ingedeeld in categorie 1 en er bij stap 2, tijdens het vergelijken met het screeningsonderzoek waarop de cliënte is verwezen, toch een minimal sign zichtbaar blijkt te zijn op het voorgaande screeningsonderzoek, kan het visitatieteam beslissen de casus alsnog in te delen in categorie 2. Een casus kan in geen enkel geval tijdens stap 3 alsnog ingedeeld worden in categorie 3. Indien bij de cliënte beiderzijds een mammacarcinoom gediagnosticeerd is, wordt nu bij de beoordeling een extra casus aangemaakt: linker en rechter borst worden in dit geval dus als aparte casussen opgenomen in de resultaten van de revisie.

20 Pagina 20 van 44 e) Revisie opeenvolgend verwezen cliënten Tijdens de visitatiedag vindt er een revisie plaats van een 40-tal opeenvolgend verwezen cliënten. Het doel van deze revisie is om te beoordelen of de BI-RADS codering correct en consequent wordt toegepast door de screeningsradiologen. In aanwezigheid van de (coördinerend) screeningsradiolo(o)g(en) worden de casussen beoordeeld zoals dit ook gedaan wordt tijdens de screening. De radiologen van het visitatieteam kennen een BI-RADS code 0, 4 of 5 toe aan alle casussen, waarbij: BI-RADS 0: een mogelijke afwijking, maar het mammogram geeft onvoldoende informatie BI-RADS 4: een afwijking die verdacht is, maar niet typisch BI-RADS 5: een afwijking die zeer verdacht is voor maligniteit De radiologen van het visitatieteam hanteren bij de BI-RADS codering de volgende criteria: Tabel 4: Criteria gehanteerd voor de BI-RADS codering [21] Mammografische afwijking BI-RADS code Scherp begrensde massa 0 Onscherpe massa (> 25% omtrek onscherp) 4 Gespiculeerde massa 5 Gegroepeerde calcificaties 4 Massa met gegroepeerde calcificaties 5 Architectuurverstoring in 2 richtingen 4 in 1 richting Asymmetrie (zowel zichtbaar in 1 richting, als focale en globale asymmetrie zichtbaar in 2 richtingen). Bij de revisie kan het voorkomen dat het visitatieteam een bepaalde casus niet zou verwijzen. In deze situatie wordt aan deze casus toch een BI-RADS 0 (of 4 in het geval van gegroepeerde calcificaties) toegekend. Er wordt bijgehouden hoe vaak deze situatie voorkomt. f) Revisie cliënten met prothese en aangepaste uitslagbrief Tijdens de visitatiedag vindt er een revisie plaats van maximaal 40 casussen van cliënten met een borstprothese, die een aangepaste uitslagbrief hebben ontvangen. Sinds 1 januari 2014 is er een landelijke procedure in gebruik genomen voor het beoordelen van een screeningsonderzoek met een borstprothese, waarbij in sommige gevallen een aangepaste uitslagbrief naar de cliënt gestuurd dient te worden. Het doel van deze revisie is om te beoordelen of de cliënten daadwerkelijk een aangepaste uitslagbrief hadden moeten ontvangen. In aanwezigheid van de (coördinerend) screeningsradiolo(o)g(en) worden de casussen beoordeeld zoals dit ook gedaan wordt tijdens de screening. De radiologen van het visitatieteam bepalen aan de hand van de rekenregel of er een aangepaste brief verstuurd dient te worden. 0 0

21 Pagina 21 van 44 De gehanteerde rekenregel: 1. Op de CC-opname wordt de diameter van de prothese bepaald (=D p ) 2. Op de CC-opname wordt de diameter van de borst bepaald (=D b ) 3. De ratio D p / D b wordt berekend. 4. In de ratio groter is dan 0,8 dient een aangepaste brief verstuurd te worden. Figuur 1: Het bepalen van de ratio D p / D b g) Fysisch-technische kwaliteitsbewaking De beelden die worden aangeleverd voor de beoordeling van de insteltechniek en de beelden die worden aangeleverd voor de revisie van cliënten met prothese en aangepaste uitslagbrief worden ook beoordeeld op fysisch-technische beeldkwaliteit door een lid van de fysische groep van het LRCB. Bij de beelden van cliënten met een borstprothese wordt met name ook op de belichting gelet. Verder wordt voorafgaand aan de visitatie een overzicht gemaakt van de fysisch-technische kwaliteitsbewaking van de BE en alle daaraan verbonden SE s. In dit overzicht staat vermeld welke bekijkstations en beeldvormende apparatuur er op de BE en SE s aanwezig is en welke testen voor deze apparatuur zijn uitgevoerd de afgelopen 3 jaar. Verder wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste gebreken die zijn geconstateerd en adviezen die zijn gegeven.

22 Pagina 22 van 44 4) Programma visitatiedag Ochtend programma revisie o.lv. coördinator: 9.00 uur Ontvangst, korte bespreking visitatieprogramma 9.15 uur Revisie intervalcarcinomen, 40 casussen: Casussen worden ingedeeld in de volgende categorieën: 1. geen afwijking 2. minimal signs, echter geen reden voor doorverwijzing 3. significante afwijking uur Pauze uur Vervolg revisie intervalcarcinomen uur Revisie T2+ carcinomen, 40 casussen: Casussen worden ingedeeld in de volgende categorieën: 1. geen afwijking 2. minimal signs, echter geen reden voor doorverwijzing 3. significante afwijking uur Lunch pauze Middagprogramma revisie o.l.v. coördinator: uur Vervolg revisie T2+ carcinomen uur Revisie opeenvolgend verwezen cliënten, 40 casussen: Casussen worden ingedeeld in de BI-RADS codering 0, 4 of uur Revisie cliënten met prothese en aangepaste uitslagbrief, maximaal 40 casussen uur Bespreking resultaten tussen screeningsradiologen en visitatieteam Middagprogramma insteltechniek o.l.v. referent laborant: uur Bespreken resultaten van de insteltechniek van de MBB ers werkzaam op de screeningseenheden die verbonden zijn aan de BE, met de leidinggevende(n) van de MBB ers Allen: uur Eindgesprek. De eerste resultaten van de visitatie worden gepresenteerd en besproken met alle betrokkenen uur Einde visitatiedag De genoemde tijden zijn een indicatie. Tijdens de visitatie is er veel ruimte voor vragen en discussies. Hierdoor is het moeilijk te voorspellen hoe lang de verschillende onderdelen precies zullen duren.

23 Pagina 23 van 44 5) Resultaten visitatie a) Eindgesprek Aan het einde van de visitatiedag zal het visitatieteam in een presentatie de eerste resultaten van de visitatie tonen en bespreken. Hierbij dienen in principe minimaal de coördinerend radioloog en de bestuurder van de SO aanwezig te zijn. Bij overmacht kan de coördinerend radioloog of de bestuurder vertegenwoordigd worden door een plaatsvervanger. Andere belangstellenden binnen de SO zijn uiteraard ook welkom. b) Rapportage Uiterlijk 1 maand na de visitatiedag stuurt het LRCB een concept visitatieverslag met daarin de resultaten, conclusies en aanbevelingen naar de bestuurder van de SO en de coördinerend radioloog ter correctie van de feitelijke gegevens. Zij krijgen hiervoor 1 maand de tijd. Daarna stelt het visitatieteam het definitieve verslag vast. Dit wordt binnen 1 maand verstuurd naar de bestuurder van de SO en de coördinerend radioloog en een kopie naar de programmacoördinator van het CvB. Het verslag, of delen uit het verslag, is niet openbaar en zullen daarom nooit verstrekt worden aan derden. Het LRCB gaat vertrouwelijk om met het verslag en de inhoud ervan. c) Aanbevelingen, zwaarwegende adviezen, voorwaarden In het laatste hoofdstuk van het visitatieverslag Conclusie en aanbevelingen worden adviezen gegeven aan de SO en de coördinerend radioloog. Deze adviezen worden geformuleerd als: - Aanbeveling; het beoordeelde punt is op zich als voldoende beoordeeld, maar kan op een of meerdere onderdelen verbeterd worden. Het LRCB neemt met een aanbeveling een standpunt in wat volgens het LRCB de beste manier van handelen is, volgens good medical practice. De SO en/of de coördinerend radioloog kunnen beargumenteerd een ander standpunt innemen en het advies naast zich neerleggen. - Zwaarwegend advies; ten aanzien van het beoordeelde punt zijn op een of meerdere onderdelen tekortkomingen geconstateerd, die thans nog acceptabel zijn, maar die in de toekomst verbeterd zullen moeten worden. Het LRCB gaat ervan uit dat de inhoud van dit advies zal worden overgenomen. Bij een volgende visitatie zal dit punt extra aandacht krijgen. Indien bij een volgende visitatie niet aan een zwaarwegend advies is voldaan, zal dit advies een voorwaarde worden (zie onderstaand punt). - Voorwaarde; ten aanzien van het beoordeelde punt zijn op een of meerdere essentiële onderdelen ernstige tekortkomingen geconstateerd. Dit advies dient binnen een nader aan te geven tijd opgevolgd te zijn en het LRCB dient hierover een rapportage te ontvangen. In overleg met de programmacoördinator van het CvB kan, naar aanleiding van bovengenoemde rapportage, aan de SO en/of coördinerend radioloog een hervisitatie opgelegd worden.

24 Pagina 24 van 44 d) Klachten Indien de gevisiteerde organisatorische eenheid, na de correctie van het concept visitatieverslag door het LRCB, ontevreden is met de inhoud van het definitieve visitatieverslag, kan zij, binnen 1 maand na ontvangst van het definitieve visitatieverslag, schriftelijk bezwaar aantekenen bij het LRCB, met een kopie naar de programmacoördinator van het CvB. Het LRCB en de programmacoördinator van het CvB zullen de klacht gezamenlijk behandelen binnen een termijn van zes weken. e) Nascholingsavond voor de screeningsradiologen Een belangrijk doel van de visitatie is het leereffect. Voor de screeningsradiologen is het belangrijk steeds weer feedback te krijgen op hun functioneren. Bevindingen van een visitatie worden gebruikt om de kwaliteit van de screeningsradiologen verder te verbeteren. In de praktijk is het vaak niet mogelijk dat alle screeningsradiologen verbonden aan de BE bij de visitatie aanwezig zijn. Het LRCB verzorgt indien gewenst, binnen 3 maanden na de visitatie, een nascholingsavond. Tijdens deze avond wordt een presentatie gegeven waarin een overzicht wordt gegeven van de laatste landelijke resultaten van de borstkankerscreening en van de resultaten van de visitatie. De rest van de avond wordt gevuld met het bespreken van de intervalcarcinomen, screen-detected T2+ tumoren en de opeenvolgend verwezen cliënten uit de review van de visitatie. Screeningsradiologen die tijdens de nascholingsavond aanwezig zijn, krijgen daarvoor 2 radiologische bns punten (toegekend door de Nederlandse Vereniging voor Radiologie). Vanwege deze nascholingsavond wordt de screeningsorganisatie gevraagd de mappen met de PA-verslagen voor de visitatie minimaal 3 maanden te bewaren.

25 Pagina 25 van 44 V. Beoordeling visitatie Dit hoofdstuk beschrijft op grond van welke criteria / richtlijn het LRCB onderdelen beoordeelt. Bij elk onderwerp dat tijdens de visitatie beoordeeld wordt, staat vermeld aan welke waarde(n) voldaan moet worden. Dit betreft de volgende waarden: norm, streefwaarde, signaalwaarde of expertmening LRCB. De definitie van deze termen wordt hieronder beschreven. Voldoet een waarde niet, dan zal het LRCB hierover een advies geven in de vorm van een aanbeveling, zwaarwegend advies of voorwaarde (zie onderdeel c op pagina 23). Norm Een norm heeft een minimale of maximale waarde. Deze minimale of maximale waarde is blijkens de LETB monitor aangetoond haalbaar, of door literatuur onderbouwd. Een norm kan ook een landelijk gestelde eis van het RIVM-CvB zijn, beschreven in een door het RIVM- CvB vastgesteld document, bijvoorbeeld het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker [3]. Indien een norm wordt overschreden kan een voorwaarde gesteld worden (zie onderdeel c op pagina 23) Streefwaarde Een streefwaarde is een haalbare waarde van een indicator, die binnen een afgesproken termijn gewenst is en richting geeft aan de te bereiken uitkomst van een indicator. Signaalwaarde Een signaalwaarde geeft een signaal af (belletje), waarbij mogelijk de verwachte waarde overschreden wordt bij kritische processen in de uitvoering. (Signaalwaarden spelen vooral een rol bij verandertrajecten waarbij veel onzekerheid bestaat ten aanzien van de uitkomst.) Bij een signaalwaarde kan als advies maximaal een aanbeveling worden gegeven (zie onderdeel c op pagina 23). Expertmening LRCB Een expertmening LRCB behelst een waarde die op grond van ervaringen van het LRCB is vastgesteld. Deze kan evenwel niet door literatuur onderbouwd worden. Bij een expertmening LRCB kan als advies maximaal een aanbeveling worden gegeven (zie onderdeel c op pagina 23).

VISITATIEPROTOCOL NIJMEGEN, APRIL

VISITATIEPROTOCOL NIJMEGEN, APRIL VISITATIEPROTOCOL NIJMEGEN, APRIL 2013 Pagina 2 van 38 INHOUD I. Inleiding... 4 II. Partijen en hun samenhang... 5 1) RIVM... 5 2) LRCB... 5 3) Screeningsorganisatie... 5 4) Screeningseenheden... 6 5)

Nadere informatie

KWALITEITSDOCUMENT MBB ER IN DE SCREENING

KWALITEITSDOCUMENT MBB ER IN DE SCREENING Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek National Expert and Training Centre for Breast Cancer Screening KWALITEITSDOCUMENT MBB ER IN DE SCREENING Bezoekadres/ Visiting address Sanadome Weg

Nadere informatie

Improving the sensitivity of screening mammography in the south of the Netherlands.

Improving the sensitivity of screening mammography in the south of the Netherlands. Improving the sensitivity of screening mammography in the south of the Netherlands. Vivian van Breest Smallenburg De borstkankerincidentie in Nederland behoort tot de hoogste ter wereld. Mede dankzij de

Nadere informatie

Toetsprotocol Werkstations tbv Europese aanbesteding IMS 2.0

Toetsprotocol Werkstations tbv Europese aanbesteding IMS 2.0 Toetsprotocol Werkstations tbv Europese aanbesteding IMS 2.0 Datum: 28 april 2017 Versie: 1.1 Auteur: Paul Hoogland Inhoud 1. Inleiding 1 2. Toetsopstelling 1 3. Uitgangspunten 1 4. Toetsopzet 2 5. Volgorde

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

NVLA Certificering Longfunctieafdeling: procesbeschrijving Versie oktober 2014

NVLA Certificering Longfunctieafdeling: procesbeschrijving Versie oktober 2014 NVLA Certificering Longfunctieafdeling: procesbeschrijving Versie oktober 2014 1.1 Certificering longfunctieafdelingen Verantwoordelijke functie: NVLA : Bestuur Het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

KORT-CYCLISCHE MONITOR CAPACITEIT (CAPACITEITSMONITOR)

KORT-CYCLISCHE MONITOR CAPACITEIT (CAPACITEITSMONITOR) KORT-CYCLISCHE MONITOR CAPACITEIT (CAPACITEITSMONITOR) 1 (SU-P9 (deel1)) Deelnamegraad Het deel van de uitgenodigde personen (initiële uitnodigingen EN herinneringsuitnodigingen) waarvan een ifobt (fecesmonster)

Nadere informatie

Reglement Vakgroepvisitaties NVKC-VAL Versie

Reglement Vakgroepvisitaties NVKC-VAL Versie Reglement Vakgroepvisitaties NVKC-VAL Versie 030413 Inhoud INLEIDING I. ALGEMENE BEPALINGEN II. COMMISSIE en WERKGROEP III. VISITEUR IV. VISITATIETEAM V. VISITATIE VI. FINANCIEN VII. AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

INLEIDING 1 september tot en met 31 december 2013 A.Z. St.-Dimpna (nr )

INLEIDING 1 september tot en met 31 december 2013 A.Z. St.-Dimpna (nr ) INLEIDING Na aanbevelingen van Europa loopt sinds juni 2001 een Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker op basis van Europese wetenschappelijke richtlijnen. Concreet wil dat zeggen dat in Vlaanderen

Nadere informatie

Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding

Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding Reglement visitaties van REC s (regionale expertise centra) voor tbc-bestrijding Colofon Opgesteld door de Plenaire Visitatiecommissie

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Partijen, Het Regionaal Centrum prenatale screening (naam) WBO vergunninghouder in het kader van landelijke organisatie van

Nadere informatie

Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Kwaliteitseisen coloscopie.

Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Kwaliteitseisen coloscopie. Kwaliteitseisen coloscopie Juni 2012 Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker Vanaf 2013 zal het bevolkingsonderzoek darmkanker gefaseerd worden ingevoerd

Nadere informatie

Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker. Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch

Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker. Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium

Nadere informatie

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek Inleiding In opdracht van minister Schippers van VWS wordt het bevolkingsonderzoek in 2016 vernieuwd. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker 2017

Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker 2017 Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker 2017 Colofon ISBN: RIVM 2015 Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

Nadere informatie

Onderwerp Doel Nr Indicator Omschrijving Kwaliteitse is

Onderwerp Doel Nr Indicator Omschrijving Kwaliteitse is LANDELIJKE KWALITEITSEISEN SCREENINGSORGANISATIE 1. De onderstaande kwaliteitseisen zijn van toepassing op de taken van de screeningsorganisatie in het primaire van het bevolkingsonderzoek darmkanker (selectie

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker Bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker In deze algemene folder leest u over de bevolkings onderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Wat is

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker 2016 Colofon ISBN: RIVM 2015 Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

Nadere informatie

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars September 2015 Utrecht 1 Handreiking zorgvraagzwaarte-indicator GGZ; Voor GGZinstellingen en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en Laboratorium

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en Laboratorium Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en Laboratorium Partijen, Het Regionaal Centrum prenatale screening (naam) WBO vergunninghouder in het kader van landelijke organisatie van prenatale

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt gewijzigd als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt gewijzigd als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 51397 30 september 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 september 2016, kenmerk

Nadere informatie

1. Visitatie is gekoppeld aan het lidmaatschap van de NVVP en is daarmee verplicht voor leden van de NVVP.

1. Visitatie is gekoppeld aan het lidmaatschap van de NVVP en is daarmee verplicht voor leden van de NVVP. Visitatiereglement Inleiding Visitatie betekent letterlijk: bij collega s op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen en daarmee de kwaliteit van de praktijkvoering

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Verklarende woorden:

Notitie. Inleiding. Verklarende woorden: Notitie Van Projectleider en beheerder MammoXL regio Datum December 2013 Onderwerp Gebruikershandleiding MammXL Inleiding Verklarende woorden: MammoXL IBOB IMS Beelden Rapporten Systeem voor uitwisselen

Nadere informatie

Herstelkostenregeling output verzekeraars

Herstelkostenregeling output verzekeraars Herstelkostenregeling output verzekeraars STANDAARDPROCEDURE Overwegende dat: De Minister van Financiën aan het Verbond van Verzekeraars heeft gevraagd een standaardprocedure te introduceren waarmee de

Nadere informatie

Detection of malignant masses in breast cancer screening by computer assisted decision making

Detection of malignant masses in breast cancer screening by computer assisted decision making Rianne Hupse Detection of malignant masses in breast cancer screening by computer assisted decision making Om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen, worden in de meeste westerse landen screeningprogramma's

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

1.5 Visitatierapport Het visitatierapport is een rapportage over de visitatie die door het visitatieteam wordt opgesteld.

1.5 Visitatierapport Het visitatierapport is een rapportage over de visitatie die door het visitatieteam wordt opgesteld. Reglement visitatie specialisten ouderengeneeskunde 1. Algemene bepalingen 1.1 Visitatie Een ter plaatse te verrichten onderzoek waarbij leden van de beroepsgroep specialisten ouderengeneeskunde de omstandigheden

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Management review - invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 NBCA 2018.2 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 01-07-2016 2017.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA 2016. Verwijderen

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

Centrum voor Bevolkingsonderzoek Principes van screening

Centrum voor Bevolkingsonderzoek Principes van screening Centrum voor Bevolkingsonderzoek Principes van screening Arjan Lock, 25 september 2009 Inhoud presentatie 1. wat onder screening wordt verstaan 2. de eisen waaraan een screening moet voldoen 3. het besluitvormingstraject

Nadere informatie

Certificatiemethodiek. Keurmerk

Certificatiemethodiek. Keurmerk Certificatiemethodiek Keurmerk Versie maart 2017 Certificatiemethodiek CTC-Keurmerk Inleiding In dit document zijn de certificatiemethodiek stappen beschreven voor CTC-Keurmerk (Keurmerk) van Stichting

Nadere informatie

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

1 Beleid bij klachten mamma

1 Beleid bij klachten mamma 1 Beleid bij klachten mamma Rubriekhouder: Mw. Dr. M. Hooiveld, NIVEL (2012-2014) In samenwerking met Mw. Dr. E. Paap, LRCB Inleiding De afgelopen jaren is het aantal nieuwe diagnoses van borstkanker bij

Nadere informatie

De waarde van MRI bij DCIS

De waarde van MRI bij DCIS De waarde van MRI bij DCIS Invasion or no invasion, that s the question E.E. Deurloo 1,2, J.D. Sriram 3, H.J. Teertstra 1, C.E. Loo 1, J. Wesseling 4, E.J.Th. Rutgers 3, K.G.A. Gilhuijs 1 Afdelingen radiologie

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20787 15 oktober 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 oktober 2012, PG/OGZ 3126268,

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 13 JUNI 2017 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

TRAININGSOVERZICHT MAMMOGRAFIE VOOR HET ZIEKENHUIS

TRAININGSOVERZICHT MAMMOGRAFIE VOOR HET ZIEKENHUIS TRAININGSOVERZICHT MAMMOGRAFIE VOOR HET ZIEKENHUIS verzorgd door het LRCB INHOUD TRAINING MAMMOGRAFIE MODULE 1 4 TRAINING MAMMOGRAFIE MODULE 2 6 TRAINING MAMMOGRAFIE PRAKTIJK INTENSIEF 8 TRAINING INSTRUCTIELABORANT

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE

REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 2. VISITATIE... 2 3. COMMISSIE KWALITEITSVISITATIE... 4 4. VISITATIECOMMISSIE AD HOC... 4 5. FINANCIEN...

Nadere informatie

Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker?

Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Bevolkingsonderzoek darmkanker RvA, Kwaliteit en zorg 9 juni 2016 Monique van Wieren Programmacoördinator bevolkingsonderzoek darmkanker Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Afname morbiditeit

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Assessment mammografie Een format voor het afnemen van een assessment op de afdeling

Assessment mammografie Een format voor het afnemen van een assessment op de afdeling Assessment mammografie Een format voor het afnemen van een assessment op de afdeling Inhoud Assessment mammografie... 1 Inleiding... 3 Assessment... 3 Assessmentteam... 3 Onderdelen assessment... 4 Verklaring...

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling P a r t ij e n, Het Regionaal Centrum prenatale screening VU medisch centrum, WBO vergunninghouder in het kader van landelijke

Nadere informatie

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek.

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek. IKB Inleiding: In juli 2005 is de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor Verstandelijk Gehandicapten opgericht met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische ondersteuning

Nadere informatie

Reglement Vakgroepvisitaties NVKC Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2016, ingaande 1 januari 2017

Reglement Vakgroepvisitaties NVKC Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2016, ingaande 1 januari 2017 Reglement Vakgroepvisitaties NVKC Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2016, ingaande 1 januari 2017 Inhoud INLEIDING I. ALGEMENE BEPALINGEN II. II. COMMISSIE en WERKGROEP III. III.

Nadere informatie

Onderzoek naar borstkanker

Onderzoek naar borstkanker Onderzoek naar borstkanker 2016 Bevolkingsonderzoek Waarom is er een bevolkingsonderzoek? Borstkanker komt vaak voor. Ongeveer 1 op de 8 vrouwen in Nederland krijgt in haar leven borstkanker. De meeste

Nadere informatie

Zorg voor kwaliteit is samenwerken Kwaliteit bewaken in de Digitale Screening

Zorg voor kwaliteit is samenwerken Kwaliteit bewaken in de Digitale Screening Zorg voor kwaliteit is samenwerken Kwaliteit bewaken in de Digitale Screening Ruben van Engen 2009 Detector calibraties - flat field calibratie Aandachtspunten Kwaliteitscontrole - wekelijkse kwaliteitstest

Nadere informatie

Aanvraagprocedure extra middelen kwaliteit verpleeghuiszorg

Aanvraagprocedure extra middelen kwaliteit verpleeghuiszorg Aanvraagprocedure extra middelen kwaliteit verpleeghuiszorg Met deze publicatie informeren wij u over het proces voor het indienen van aanvragen voor de extra middelen voor verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg.

Nadere informatie

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Ten behoeve van de kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Laatst gewijzigd: februari 2014 1. Inleiding De kwaliteitsvisitatie richt

Nadere informatie

Visitatie: instrument voor evaluatie

Visitatie: instrument voor evaluatie Visitatie: instrument voor evaluatie Collegiale toetsing van specialisten ouderengeneeskunde en hun vakgroep Visitatie als kwaliteitsinstrument Goede behandelresultaten, tevreden patiënten, soepele samenwerking

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Huiberts BV. Review CO 2 reductiesysteem 2.A.2_1. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Huiberts BV. Review CO 2 reductiesysteem 2.A.2_1. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Huiberts BV Review CO 2 reductiesysteem 2.A.2_1 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 2.2. Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Doel: In het verleden zijn er te weinig concrete afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop de aan NCDR deelnemende centra hun data aanleveren en op welke

Nadere informatie

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. In 2007 is de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, het

Nadere informatie

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING BELAC 3-03 Rev 5-2017 INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

REGLEMENT VISITATIE. Reglement Visitatie

REGLEMENT VISITATIE. Reglement Visitatie Reglement Visitatie 17 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ORALE IMPLANTOLOGIE III Reglement Visitatie Hoofdstuk 1 Algemeen 18 Hoofdstuk 2 Doelstelling 19 Hoofdstuk 3 Visitatie 19 Hoofdstuk 4 Taak visitatieteam

Nadere informatie

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht

Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht RIVM-Centrum voor bevolkingsonderzoek Mevr. Dr.Ir. M.L. Heijnen Senior programmamedewerker team invoering bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Referentiefunctie bevolkingsonderzoek darmkanker

Referentiefunctie bevolkingsonderzoek darmkanker Referentiefunctie bevolkingsonderzoek darmkanker 1. Inleiding De overheid biedt mensen uit een bepaalde doelgroep, die geen medische klachten hebben, een bevolkingsonderzoek aan met als doel de bevordering

Nadere informatie

Borstonderzoek op de mammapolikliniek

Borstonderzoek op de mammapolikliniek Borstonderzoek op de mammapolikliniek HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair Kankercentrum Leiden - Den Haag (UKC).

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Martini Ziekenhuis Groningen/Van Swieten Instituut Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Hengelo/ZGT Academie 2013 1 Inleiding Ter bewaking van

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Voor Bevolkingsonderzoek Zuid was 2013 een jaar waarin een aantal belangrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden: de implementatie van het

Nadere informatie

Algemeen visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties

Algemeen visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties Algemeen visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties Algemeen visitatiereglement 31 januari 2011 Inhoud I. ALGEMENE BEPALINGEN... 2 II. VISITATIECOMMISSIE AD HOC... 2 III. PLENAIRE VISITATIECOMMISSIE...

Nadere informatie

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN:

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: 1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: Ondanks het feit dat de School voor Educatie en Inburgering kwaliteit wil leveren, kan het zijn dat de cliënt niet tevreden is over de geleverde dienstverlening. De

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) 20151105 Indicatorgids Cataract verslagjaar 2015 ZIN besluit

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) 20151105 Indicatorgids Cataract verslagjaar 2015 ZIN besluit Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier toetst Zorginstituut Nederland of het kwaliteitsproduct voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële rol

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie

Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie 1 Uitgangspunten beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke logopedische zorg vergoedt. In dit kader hanteren partijen

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek. borstkanker 15 feiten

Bevolkingsonderzoek. borstkanker 15 feiten Bevolkingsonderzoek borstkanker 15 feiten Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging om zich gratis te laten onderzoeken op borstkanker. Er worden dan röntgenfoto s gemaakt

Nadere informatie

Alles over visitatie bij de NVVP

Alles over visitatie bij de NVVP Alles over visitatie bij de NVVP Wat is visitatie? Visitatie betekent letterlijk: bij collega s op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

RIVM Dhr. R. Reij Postbus 1 3720 BA Bilthoven

RIVM Dhr. R. Reij Postbus 1 3720 BA Bilthoven RIVM Dhr. R. Reij Postbus 1 3720 BA Bilthoven Betreft: brief advies CC-opname in digitale vervolgronden 31 januari 2011 Geachte heer Reij, Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek Universitair

Nadere informatie

De indicatoren omtrent borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn :

De indicatoren omtrent borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn : Indicatoren VIP²-project Oncologie In België is, net als in Europa, borstkanker de meest voorkomende oorzaak van overlijden door kanker bij vrouwen (20,6 % van alle overlijdens ingevolge kanker). In 2009

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 23-10-2017 2017.1 Vrijwillig/ verplicht toegevoegd DICA 27-11-2017 2017.2 Schrappen van indicatoren

Nadere informatie

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast 10 juli 2013 RA131236 Samenvatting Een man heeft zijn huurwoning moeten verlaten

Nadere informatie

U bent doorverwezen naar de "mammapoli" ("mamma" betekent borst) van het SJG Weert. In deze folder staat informatie over de gang van zaken op de

U bent doorverwezen naar de mammapoli (mamma betekent borst) van het SJG Weert. In deze folder staat informatie over de gang van zaken op de 00 De Mammapoli U bent doorverwezen naar de "mammapoli" ("mamma" betekent borst) van het SJG Weert. In deze folder staat informatie over de gang van zaken op de mammapoli en over de onderzoeken die worden

Nadere informatie

Onderzoek naar borstkanker

Onderzoek naar borstkanker Onderzoek naar borstkanker 2017 Bevolkingsonderzoek Waarom is er een bevolkingsonderzoek? Borstkanker komt vaak voor. Ongeveer 1 op de 8 vrouwen in Nederland krijgt in haar leven borstkanker. De meeste

Nadere informatie

Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015

Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015 Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015 Wanneer er bij een deelnemer bloed in de ontlasting wordt gevonden, krijgt hij/zij een doorverwijzing

Nadere informatie

Beleid bij klachten mamma

Beleid bij klachten mamma Beleid bij klachten mamma Rubriekhouder: Mw. Dr. M. Hooiveld, NIVEL (2012-2013) Inleiding De afgelopen jaren is het aantal nieuwe diagnoses van borstkanker bij vrouwen tussen de 40 en 49 jaar sterk toegenomen.

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Samenvatting Jaarbericht 2012

Samenvatting Jaarbericht 2012 Hierbij presenteren wij een overzicht van de belangrijkste productiecijfers van 2012. Verder treft u een overzicht aan van een aantal van onze activiteiten. Aanvullende informatie vindt u op onze website

Nadere informatie

Bijlage bij brief De maatregel wordt hier nader uitgewerkt.

Bijlage bij brief De maatregel wordt hier nader uitgewerkt. Bijlage bij brief 17.10.304 De maatregel wordt hier nader uitgewerkt. 1. In het Energieakkoord is afgesproken dat de energie-intensieve industrie in aanvulling op de afspraken in het MEE-convenant maatregelen

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 NBCA 2018.3 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 01-07-2016 2017.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA 2016. Verwijderen

Nadere informatie