ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Gemeente Nazareth. A. Inleiding. A.1 Positie van VLACORO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Gemeente Nazareth. A. Inleiding. A.1 Positie van VLACORO"

Transcriptie

1 ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gemeente Nazareth A. Inleiding A.1 Positie van VLACORO Art van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening bepaalt dat bij ontstentenis van een provinciaal ruimtelijk structuurplan de Vlaamse regering, na raadpleging van de Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening, een advies uitbrengt inzake de overeenstemming van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) met het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV). Een ruimtelijk structuurplan formuleert een globale ruimtelijke visie over een gebied, maar gelet op het schaalverschil tussen het gewest Vlaanderen en de betreffende gemeente, zal het advies over de verenigbaarheid van het GRS met het RSV zich beperken tot de algemene opties. De provincie Oost-Vlaanderen beschikt momenteel nog niet over een goedgekeurd provinciaal structuurplan. In het GRS wordt verder gewerkt aan een aantal opties die in het voorontwerp van het provinciaal ruimtelijk structuurplan werden genomen. Het is echter niet duidelijk of het voorontwerp op die manier gefinaliseerd zal worden. Het is mogelijk dat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op bepaalde delen herzien zal moeten worden, hetgeen een omslachtige en tijdrovende procedure vereist. Door het ontbreken van een goedgekeurd provinciaal structuurplan is het de Vlaamse regering die in toepassing van art DRO een beslissing zal nemen inzake de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Om deze reden vindt Vlacoro het noodzakelijk ook opmerkingen te formuleren inzake kwalitatieve opbouw van het document, de methodiek en de uitvoerbaarheid van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. A.2. Bestaande ruimtelijke structuur Nazareth is een gemeente met een landelijk karakter, gelegen in het buitengebied. De gemeente heeft te maken met een sterke verstedelijkingsdruk vanuit het grootstedelijk gebied Gent. De bewoning vertoont een erg verspreid patroon, met een sterkere concentratie in de verbindingszone tussen de kernen Eke en Nazareth. De keuze voor Nazareth als woonplaats heeft ook te maken met de goede bereikbaarheid via de E17 en de N60 (Gent-Oudenaarde) en de N35 als verbindende as tussen beide. Omwille van die goede verkeersbereikbaarheid voorziet het Gewestplan Oudenaarde drie industriegebieden op de kruising van deze verkeerswegen. De ambachtelijke zone in Eke (65 ha) wordt voor een belangrijk deel (11 ha) ingenomen door het grootwinkelbedrijf Makro en voor de rest vooral door ambachtelijke bedrijven. Bedrijventerrein 'De Prijkels' op het kruispunt van E17 en N35 (58 ha) is een gemengd bedrijventerrein van regionaal belang. De ambachtelijke zone op het kruispunt van N60 en N35 heeft een oppervlakte van 10 ha. Daarnaast heeft de gemeente nog enkele kleinere bedrijventerreinen en geïsoleerde bedrijven. De voornaamste structurerende elementen in de open ruimte zijn de Scheldevallei, de Hospicebossen en akkerbouw en grasland in een versnipperd open ruimtegebied. 1

2 A.3 Nazareth in het RSV Nazareth is in het RSV niet geselecteerd als (deel van) een stedelijk gebied. Bijgevolg is de gemeente een kern in het buitengebied. Het te voeren beleid is gericht op het duurzaam functioneren van wonen en werken, maar staat in ondergeschikte relatie tot de natuurlijke en agrarische structuur. Het is aan het provinciaal niveau te bepalen welke delen van Nazareth geselecteerd worden als hoofddorp en welke als woonkern in het buitengebied. In Oost-Vlaanderen wordt het aantal bijkomende woningen geraamd op , waarvan 61% in de stedelijke gebieden en 39% in het buitengebied. Nazareth wordt in het zuidoosten begrensd door de Schelde, die in het RSV wordt aangeduid als structuurbepalend op Vlaams niveau. Het ruimtelijk beleid voor de rivier moet ontwikkeld worden in relatie met de omgevende vallei en in het kader van de principes van integraal waterbeheer. De hoge tewerkstellingsgraad heeft ervoor gezorgd dat Nazareth in het RSV wordt aangeduid als een economisch knooppunt: een strategische locatie waarin economische ontwikkelingen geconcentreerd en gestimuleerd worden. Het voorzien van een bijkomend aanbod aan regionale bedrijventerreinen in economische knooppunten is een afweging die op provinciaal niveau moet gebeuren. In het RSV wordt de E17 aangeduid als een hoofdweg, de N60 als primaire weg categorie I en de N35 als primaire weg categorie II vanaf het kruispunt met de E17 richting Deinze. De secundaire wegen worden door de provincie geselecteerd, de selectie van de lokale wegen is een gemeentelijke bevoegdheid. De Bovenschelde is tevens aangeduid als hoofdwaterweg. Het Vlaams niveau staat in voor het wegwerken van lokale knelpunten op de hoofdwaterwegen en het garanderen van de internationale vervoersfunctie. 2

3 B. Advies van VLACORO B.1. Opmerkingen van VLACORO over de overeenstemming met het RSV B.1.1. Buitengebied nederzettingsstructuur De gemeenten gelegen in het buitengebied moeten hun bijkomende woongelegenheden bundelen in de bestaande kernen. Nazareth wil de bestaande kernen Eke en Nazareth verder uitbouwen met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen. Hierbij doet ze een voorstel aan de provincie om Eke en Nazareth te selecteren als hoofddorpen en Landuit als woonkern. De gemeente wordt geconfronteerd met sterk gefragmenteerde woonvoorzieningen bestaande uit (onafgewerkte) verkavelingen en lintbebouwing. De vraag is groot, maar de gemeente opteert voor een zachte en geleidelijke groei. Om de gefragmenteerde ruimte meer structuur te geven, wordt gekozen voor kernverdichting in Nazareth en Eke en een verdichting van de centrale as (N452) tussen beide kernen. De verbindingsas wordt doorsneden door een groene corridor om het versmelten van beide kernen tegen te gaan. De bebouwingsdichtheid blijft er laag en er wordt aandacht besteed aan de aanwezigheid van groenelementen en verbindingen voor langzaam verkeer. Aan de as worden enkele gefragmenteerde delen aangeduid die zullen worden opgevuld om een samenhangend weefsel te bekomen. De gemeente wil de woonkwaliteit stimuleren met aandacht voor woningdifferentiatie, met een groter aandeel sociale woningen, door het inbouwen van een fasering van de nog aan te snijden woon- of woonuitbreidingsgebieden gebaseerd op de woonbehoeftestudie en in het kader van een verdere uitbouw van de strook tussen Eke en Nazareth en het vrijwaren van de open ruimte. Indien Nazareth in het provinciaal structuurplan een bijkomende taakstelling inzake woningen krijgt toegewezen, kunnen nog andere woonuitbreidingsgebieden aangesneden worden. In eerste fase haalt de gemeente een aantal gebieden aan die centraal gelegen zijn. Zij stelt hier echter een zeer lage woondichtheid voor (6 won/ha) terwijl het RSV een gemiddelde woningdichtheid van 15 won/ha in de kernen in het buitengebied voorstelt. Deze afwijking kan slechts aanvaard worden indien de gemeente, door in andere zones een hogere woningdichtheid te voorzien, toch aan deze gemiddelde dichtheid komt. De gemeente stelt voor om in de kernen Eke en Nazareth een woningdichtheid van 20 won/ha te voorzien. Vlacoro merkt op dat het concrete onderzoek naar bouwmogelijkheden en ruimtelijke inpassing niet vervat is in dit structuurplan, zodat dit aspect onvoldoende kan beoordeeld worden. Deze concentratiestrategie is in overeenstemming met de principes van het RSV, mits bijkomende studies kunnen aantonen dat er nog voldoende ruimtelijke mogelijkheden zijn om een woningconcentratie van 20 won/ha in de hiervoor genoemde kernen te kunnen realiseren in compensatie van de lage dichtheid van 6 won/ha. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Nazareth stelt in het richtinggevend gedeelte dat er in principe 211 sociale woningen dienen bij te komen tijdens de planperiode Dit getal stemt overeen met 5 % van het vermoedelijk aantal woningen in 2007 in de gemeente Nazareth (4.226) (blz. 33 richtinggevend gedeelte). Vlacoro is van oordeel dat deze beleidsvisie geen steun vindt in het RSV. Het RSV schrijft nergens voor dat de gemeente bij wijze van algemene regel percentages moet opleggen inzake het minimum aantal verplichte sociale woningen. Er wordt integendeel voorgesteld om de behoefte aan sociale woningbouw per kern van het buitengebied te beoordelen op basis van een daadwerkelijke behoefte. De gemeente stelt enkel vast dat er weinig sociale woningen zijn, zonder enige behoefte hieromtrent te onderzoeken. Volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zou 5 % van het vermoedelijk totaal aantal woningen tegen 2007 (4.226) uit sociale woningen moeten bestaan. Dit houdt in dat er 211 sociale woningen zouden moeten bijkomen. Dit stemt evenwel overeen met ongeveer 1/3 van de berekende globale woonbehoefte (676). De globale woonbehoefte tussen bedraagt 396 eenheden (informatief gedeelte, blz. 121) en de woonbehoefte tussen bedraagt 280 eenheden (informatief gedeelte, blz. 126). Dit betekent een globale woonbehoefte van 676 eenheden voor de planperiode

4 De niet-onderbouwde behoefte aan sociale woningbouw wordt bovendien dwingend vastgesteld in het bindend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan terwijl dit niet het geval is voor de andere dan sociale woonbehoeften. Vlacoro stelt zich daar vragen bij omdat de behoefte aan sociale woningen door geen enkele lokale studie wordt ondersteund. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Nazareth bepaalt uitdrukkelijk dat de woningbehoefte kan worden opgevangen binnen de bestaande goedgekeurde verkavelingen en op percelen langs uitgeruste wegen. Er wordt hierop een uitzondering gemaakt voor sociale woonprojecten (blz. 29 en 34 richtinggevend gedeelte). De bedoeling van de gemeente bestaat er dan ook in de niet-geürbaniseerde woongebieden en woonuitbreidingsgebieden te reserveren voor sociale woningbouw of het openbaar initiatief in het algemeen. Vlacoro merkt op dat deze niet-gedifferentieerde aanpak (overheid - privé) noch op een reële nood, noch op studies lijkt te zijn gebaseerd. De gemeente faseert de aansnijding van woon- en woonuitbreidingsgebieden, maar geeft per fase een zo groot mogelijke invulling van de taakstelling in vergelijking met de taakstelling in een gesloten prognose tot 2007, zijnde 396 woningen (1 fase 546 woningen, 2 fase 284 woningen). Het bevriezen van de overige woon- en woonuitbreidingsgebieden is geen consequent beleid. Het voorgaande toont aan dat deze gebieden in de eerstvolgende decennia niet noodzakelijk zijn om aan de woningbehoefte te voldoen, zodat het ook niet wenselijk is om ze aan te snijden. De gemeente wenst hier een open ruimtebeleid te voeren zoals o.a. blijkt uit de bindende bepaling (p. 3) voor het subsidiëren van kleine landschapselementen in woonuitbreidingsgebieden. Vlacoro merkt op dat de gemeente naar de bevolking en de eigenaars van deze gronden toe een duidelijk standpunt moet innemen en voor de gebieden die zij niet wenst aan te snijden voor woningen een RUP moet opmaken waarin zij haar visie inzake ruimtelijk beleid juridisch vastlegt. Vlacoro merkt op dat in de bindende bepalingen omtrent het niet aansnijden van niet-uitgeruste woon- en woonuitbreidingsgebieden, waarin de gemeente een open ruimtebeleid wenst te voeren, de principes van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen onvoldoende consequent worden nagestreefd. Het is aangewezen om in die bindende bepalingen de opmaak van openruimte RUP s te voorzien waardoor de woonbestemming voorzien in het gewestplan wordt aangepast aan de visie van de gemeente zodat rechtszekerheid wordt geboden aan de bestaande gebruikers en eigenaars. Indien de wijziging van gewestplanbestemming eventuele betaling van planschade met zich meebrengt, moeten daartoe de noodzakelijke middelen worden uitgetrokken. Inzake zonevreemde woningen worden een aantal woonkorrels geselecteerd als landelijk woongebied. Met uitzondering van het afwerken van een wachtgevel zijn geen nieuwe woningen toegelaten, wel bestemmingswijzigingen. Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen legt inzake zonevreemde woningen de nadruk op een gebiedsgerichte aanpak. Lineaire maatregelen of regelingen voor het gehele gemeentelijke grondgebied zijn dan ook niet aangewezen. Vlacoro merkt op dat de impact van een nieuwe functie op de open ruimte vaak veel groter is dan wonen. Daarom is het aangewezen om voor de woonkorrels beperkingen in te bouwen, o.a. voor hoogdynamische activiteiten. Vlacoro merkt op dat het verschil tussen de twee laatste categorieën van zonevreemde woningen naar ruimtelijke impact dermate klein is, dat het aangewezen is deze woningen in eenzelfde categorie in te delen met eenduidige voorschriften. Bijkomend wordt opgemerkt dat voor deze woningen het decreet van 13 juli 2001 wordt overgenomen. Deze decreetsbepaling, welke van toepassing is op de gewestplannen en APA's, beoogt eenzelfde algemene benadering voor heel Vlaanderen. Een planmatige, gebiedsgerichte aanpak, zoals bedoeld in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, laat een ruimtelijke differentiatie toe, wat hier onvoldoende gebeurd is. Door het structureren van woonlinten en het afwerken van de wachtgevels kunnen er woningen bijkomen. Vlacoro merkt op dat het niet duidelijk is of deze woningen inbegrepen zijn in de prognose van de woonbehoeftestudie. Het structureren van woonlinten is strijdig met het RSV waarin het tegengaan van verlinting één van de opties is. 4

5 open ruimtestructuur Nazareth is vrij arm aan natuurwaarden, behoudens aan de rand van de gemeente. De entiteiten prioritair voor natuur zijn de Scheldevallei en de Hospicebossen, waartussen een natuurverbinding wordt voorzien via de Robert Orlentvijver. Om de natuurwaarden in de gemeente te verhogen worden de beekdepressies aangeduid als natuurverbinding. Verdere aandacht gaat uit naar het consolideren, versterken en verweven van aanwezige natuurwaarden. Vlacoro merkt op dat de taken voor het buitengebied in het RSV, zoals het aanduiden van de natuurlijke structuur, de agrarische structuur, het uitbreiden van bosgebied, het aanduiden van natuurverwevingsgebieden op dit moment nog niet zijn uitgevoerd, waardoor slechts in beperkte mate kan worden nagegaan in hoeverre de in het gemeentelijk structuurplan voorziene visie verenigbaar is met het gewestelijk beleid. In de Scheldevallei is er aandacht voor de ontwikkeling en consolidatie van de natuur- en landschapswaarden en een verweving met de aanwezige landbouw. Recreatief medegebruik is mogelijk. Vlacoro merkt op dat in de Scheldevallei niet het agrarisch grondgebruik maar vooral de natuurfunctie of toch minstens een samengaan van natuur met landbouw moet primeren, hetgeen onvoldoende uit de desbetreffende bepalingen blijkt, waar natuurwaarden bijkomstig lijken. De afbakening en inrichting van de Scheldevallei is een gewestelijke taak, de gemeente kan in haar bindende bepalingen enkel een suggestie doen naar het Vlaams gewest toe. Bij de opmaak van een gewestelijk RUP zal ook een uitspraak gedaan worden inzake de zonevreemde woningen, de landbouw en de ambachtelijke bedrijvigheid in de Scheldevallei. Voor de Hospicebossen wordt een (noordelijke) bosuitbreiding voorzien. Om het visuele aspect van de grote infrastructuren E17 en N60 te verbeteren worden er schermbossen voorzien. Vlacoro merkt op dat de bindende bepalingen geen actie inhouden voor de aanleg van een schermbos. De omschrijving blijft erg vaag. Er wordt een differentiatie in het landbouwgebruik voorzien zoals aangegeven in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Het agrarisch gebied wordt ingedeeld in vier grote zones, waarbij voor elke zone richtlijnen worden opgesteld inzake uitbreiding van bestaande bedrijven, de mogelijkheid voor nieuwe inplantingen en richtlijnen voor landschappelijke verweving, inbuffering (bv. door beheersovereenkomsten). Vlacoro merkt op dat er geen gebiedsgerichte, geïntegreerde visie voor natuur en landbouw wordt geformuleerd. Beiden worden als twee aparte entiteiten gezien. Omwille van de sterke verweving tussen natuur en landbouw in bepaalde deelgebieden kan het aangewezen zijn om hiervoor een gemeentelijk RUP op te maken. De locatie van de zone voor glastuinbouw is onvoldoende onderbouwd. In de bindende bepalingen hieromtrent kunnen geen oppervlaktegegevens worden aangegeven, die een onmiddellijke relatie hebben met het vergunningenbeleid, zonder dat deze visie juridisch wordt vastgelegd via een RUP of via een gemeentelijke bouwverordening. Bovendien stelt zich de vraag of deze zone voor glastuinbouw compatibel is met de voorziene uitbreiding van de Hospicebossen. Aangezien de afbakening van de gebieden van zowel de "gele" als de "groene" structuur (agrarische gebieden, uitbreiding natuurgebieden, natuurverwevingsgebieden, uitbreiding bos) op Vlaams niveau nog niet is gefinaliseerd, kan zowel het een als het ander (glastuinbouw, bosuitbreiding Hospicebossen) nog worden gehypothekeerd door die afbakening. B.1.2. Economische activiteiten De toewijzing van de bijkomende oppervlakte aan regionale bedrijventerreinen aan gemeenten is een taak van de provincie. De gemeente kan slechts voorstellen voor regionale bedrijventerreinen doen naar de provincie toe. Het voorontwerp provinciaal ruimtelijk structuurplan stelt dat Nazareth 16 ha aan bijkomende bedrijventerreinen mag voorzien binnen de periode De gemeente beschikt over 31 ha meteen realiseerbare industriegrond. 5

6 Het voorgestelde beleid voor Nazareth is vooral gericht op een hoge productiviteit en een zo laag mogelijk ruimtebeslag. De bestaande terreinen worden geoptimaliseerd: twee van de bestaande ambachtelijke zones (Eke en Vogelzang) worden opgewaardeerd tot regionaal bedrijventerrein. De ambachtelijke zone Eke Sluis wordt deels regionaal (watergebonden bedrijvigheid) en deels lokaal. Voor het bestaande regionaal bedrijventerrein De Prijkels wordt een zuinig ruimtegebruik nagestreefd. De gemeente geeft een suggestie naar de provincie toe om een terrein grenzend aan industrieterrein De Prijkels aan te duiden als gemengd (regionaal en lokaal) bedrijventerrein (hoofdzakelijk voor kleine bedrijven). Vlacoro merkt op dat het aanduiden van regionale bedrijventerreinen een provinciale bevoegdheid is. De locatie van het gemengd (lokaal) bedrijventerrein bij het regionale bedrijventerrein De Prijkels wordt onvoldoende gefundeerd in het GRS. Gelet op de hoogwaardige locatie en goede bereikbaarheid lijkt dit immers bij voorkeur een site voor een regionaal bedrijventerrein. Er worden geen alternatieven aangereikt voor de vestiging van een lokaal bedrijventerrein. Bij de uitbreiding van het gemengd (regionaal en lokaal) bedrijventerrein Eke Sluis moet rekening worden gehouden met de ligging in de Scheldevallei. De afbakening hiervan op gewestelijk niveau kan beperkingen opleggen aan het bedrijventerrein of het verdere behoud hypothekeren. Het lijkt derhalve voorbarig er thans reeds definitieve uitspraken over te doen, zeker voor het nog niet aangesneden deel (vroegere ontginningsput). Voor zonevreemde bedrijven worden criteria opgelegd inzake ligging, bereikbaarheid, hinder, naburige woonentiteiten. Diensten en handel worden bij voorkeur ingeplant op de centrale as (activiteitenas) tussen de dorpskernen (liefst bij de verdichtingspunten) om een verweving te bekomen met het wonen. Ook op de as tussen de N35 en de kern van Nazareth zijn handel en diensten mogelijk. Vlacoro merkt op dat de mogelijke uitbreiding van handel en diensten langs de as tussen de N35 en de kern van Nazareth strijdig is met het concept van de activiteitenas (N452) en de afbakening van de dorpskern. Bovendien strookt dit niet met het RSV waar verdichting van de kern en uitbreiding van het handelsapparaat in of bij de kern voorop staat en waarbij het verder uitbouwen/versterken van lintbebouwing buiten de kernen moet vermeden worden. B.1.3. Lijninfrastructuren De driehoek E17 N60 N35 is de voornaamste verkeersdrager van de gemeente. In de driehoek liggen nog twee lokale ontsluitingswegen: de N452 en de N437. De gemeente doet een suggestie naar de provincie om de N35 tussen het kruispunt met de E17 en dat met de N60 te categoriseren als secundaire weg. De gemeente duidt de lokale wegen aan een maakt een onderscheid tussen intergemeentelijke verbindingswegen, intragemeentelijke verkeerswegen en wijkverzamelwegen, woonstraten en landbouwwegen. Enkel de gemeentelijke ontsluitingswegen worden opgenomen als lokale wegen in de bindende bepalingen. De belangrijkste verbinding is de activiteitenas tussen N35 via de kernen van Nazareth en Eke naar de N60. Deze as moet een aantrekkelijke inrichting krijgen om de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid te garanderen. Aansluitend hierop wordt voor de hele gemeente een fietsroutestructuur uitgewerkt. In de bindende bepalingen, deel 1.3 economische structuur (p. 6) worden bepalingen opgenomen in verband met de aansluiting van bedrijventerreinen op de N60 en de N35. De N60 en N35 zijn in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen aangeduid als zijnde van gewestelijk en provinciaal niveau. De gemeente kan dus alleen voorstellen formuleren inzake de inrichting/aansluiting op deze wegen en kan hierover zelf geen beslissing nemen. 6

7 B.2. Andere opmerkingen van VLACORO De uitbouw van de centrale as tussen de kernen Nazareth en Eke loopt als een rode draad doorheen het document. De verschillende opties die genomen worden inzake wonen, natuurlijke structuur, diensten, zijn niet altijd complementair. Zo is bijvoorbeeld het prioritair aansnijden van een woonuitbreidingsgebied (6 won/ha) gelegen in het midden van de centrale as strijdig met de bepalingen van de natuurlijke structuur (groene corridor) en met het concept van een open zone tussen de kernen, opgenomen in het GRS zelf. De gemeente kiest voor de optie van de samensmelting van de twee kernen volgens het bipoolconcept. In het GRS is niet voldoende onderbouwd waarom het dichtbouwen van de centrale as de voorkeur geniet boven het voorzien van woonuitbreiding bij beide kernen. Het RSV opteert nochtans voor het vrijwaren van de open ruimte en het versterken van de woonkernen in het buitengebied. Ook op andere gebieden blijven de opties soms vaag zoals: - De samenhang tussen de uitbreiding van de Hospicebossen en de zone voor glastuinbouw, net ten noorden ervan. - de verhouding tussen de natuurlijke en de agrarische structuur (zie hoger). - De ontwikkeling van de Scheldevallei. - Het bevriezen van enkele woonuitbreidingsgebieden. Een aantal begrippen kunnen discussie geven. Enkele voorbeelden hiervan zijn: - GRUP: Het is niet altijd duidelijk of het hier om een gewestelijk of een gemeentelijk RUP gaat. - Is "landelijk woongebied" hetzelfde als de bestemming "woongebied met landelijk karakter", zoals voorzien in de gewestplannen? - De definities voor agrarisch bedrijf, para-agrarisch bedrijf en agrarisch verwant bedrijf krijgen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een andere inhoud dan ze in Vlaamse beleidsdocumenten, zoals het RSV, omzendbrieven, e.d.m. hebben, of zijn vrij vaag. Die definities worden best afgestemd op gangbare interpretaties. In het algemeen dient gesteld dat een verklarende begrippenlijst in bijlage een latere discussie kan vermijden. VLACORO vindt dat het GRS opgebouwd is rond een duidelijk concept. De grote krachtlijnen van het plan zijn aanwezig, maar de uitwerking ervan is eerder vaag en weinig uitgesproken. 7

8 B.3. Besluit VLACORO geeft gunstig advies over het ontwerp structuurplan van de gemeente Nazareth. omdat: - het structuurplan in grote lijnen de principes van het RSV volgt. mits: - een garantie bestaat dat de gemiddelde woondichtheid in de kernen Eke en Nazareth en in de centrale as samen minstens 15 won per ha bedraagt; - de nood aan sociale woningen minstens wordt aangetoond door middel van een onderzoek naar de daadwerkelijke behoeften en de inschatting daarvan wordt aangepast aan de resultaten van dat onderzoek; - het open ruimtebeleid inzake de zones voor woon- en woonuitbreidingsgebieden die niet aangesneden worden in de bindende bepalingen vertaald wordt in de opmaak van "openruimte" RUPs welke deze visie juridisch vertalen; - de visie met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden voor zonevreemde woningen wordt opgebouwd in relatie tot de differentiatie van de open ruimte; - er een bepaling wordt opgenomen waardoor in de woonkorrels geen dynamische activiteiten kunnen ontstaan; - het structureren van woonlinten in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt geschrapt; - rekening wordt gehouden met het feit dat de afbakening van de Scheldevallei een gewestelijke bevoegdheid is en dat de natuurwaarden hier zeer belangrijk zijn; - een bindende bepaling wordt opgenomen voor de opmaak van een gebiedsgericht RUP voor het buitengebied waarbij natuur en landbouw worden geïntegreerd; - de gevolgen van het RUP voor de zone voor glastuinbouw worden afgewogen ten opzichte van het realiseren van bosuitbreiding van de Hospicebossen; - in de bindende bepalingen wordt opgenomen dat de visie met betrekking tot het niet toelaten van glastuinbouwbedrijven van meer dan 500m² buiten de in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorziene zone juridisch moet worden vastgelegd via RUPs of een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening; - de visie met betrekking tot regionale bedrijventerreinen aanzien wordt als suggestie naar het provinciaal niveau en de locatie van een lokaal bedrijventerrein als een gedeelte van de uitbreiding van bedrijventerrein De Prijkels afgewogen wordt t.o.v. andere locaties aansluitend bij de kernen; - handel en diensten geconcentreerd worden in de kernen en aan de centrale as, zodat de mogelijke uitbreiding van handel en diensten langs de as tussen N35 en de kern van Nazareth dient geschrapt te worden; - de inrichting van de N35 en N60 en de aansluiting hierop van bedrijventerreinen gebeurt in overleg met de provincie en het gewest; Verleend op 2 juli 2002 te Brussel, De Vaste Secretaris, De Voorzitter, Lieve Reenaers Prof. dr. Boudewijn Bouckaert 8

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 3e Directie Dienst 33 Ruimtelijke ordening en Stedenbouw aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt,

Nadere informatie

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou Structuurplan "De Watounaar" Bewonersplatform Watou. Ruimtelijke Ordening Watou. De diverse planinstrumenten van toepassing op het grondgebied van Poperinge. Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering Actualisatie en gedeeltelijke herziening Informatie- en inspraakvergadering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen? - is geen bestemmingsplan - bevat geen informatie over individuele percelen Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Gemeente Landen. A. Inleiding. A.1 Positie van VLACORO

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Gemeente Landen. A. Inleiding. A.1 Positie van VLACORO ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gemeente Landen A. Inleiding A.1 Positie van VLACORO Art. 33 5 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende

Nadere informatie

Ruimtelijk structuurplan Nazareth

Ruimtelijk structuurplan Nazareth Ruimtelijk structuurplan Nazareth Deel 3 : Bindend gedeelte IN OPDRACHT VAN HET GEMEENTEBESTUUR NAZARETH DECEMBER 2002 1 INHOUDSTAFEL 1. VOORSTEL BINDENDE BEPALINGEN 2 1.1 Open ruimte structuur 2 1.2 Woon-

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

GEMEENTE LIERDE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BINDEND GEDEELTE

GEMEENTE LIERDE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BINDEND GEDEELTE GEMEENTE LIERDE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BINDEND GEDEELTE GRS LIERDE BINDEND GEDEELTE I INHOUD 1. VOORSTEL BINDENDE BEPALINGEN 2 1.1. WOON- EN LEEFSTRUCTUUR 2 1.2. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR 3 1.3.

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Bindende bepalingen

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Bindende bepalingen GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS ONTWERP GRS Bindende bepalingen Identificatienummer : 00287314/kja Datum Status/beschrijving revisie Paraaf 15.11.2002 Voorontwerp GRS 2002 10.02.2004

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

Omzendbrief RO/2010/01

Omzendbrief RO/2010/01 Omzendbrief RO/2010/01 Aan: de colleges van burgemeester en schepenen de deputaties van de provincies Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Koning Albert II-laan

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening & Omgevingstrein 2016

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening & Omgevingstrein 2016 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening & Omgevingstrein 2016 VCRO & Omgevingstrein 2016 1. Ruimtelijk rendement 2. Zorgwonen 3. Ruimte voor ondernemen 4. Watergevoelige openruimtegebieden 5. Reservatiestroken

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

DEEL 3: BINDEND GEDEELTE

DEEL 3: BINDEND GEDEELTE DEEL 3: BINDEND GEDEELTE GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN MEISE Deel 3: Bindend gedeelte Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Meise 1 september 2006 167 Deel 3: Bindend gedeelte Ontwerp Gemeentelijk

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING... 3 III. UITGEBREID PLANNINGS-

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

Provinciale Directie Dienst Ruimtelijke planning en mobiliteit

Provinciale Directie Dienst Ruimtelijke planning en mobiliteit Provinciale Directie Dienst Ruimtelijke planning en mobiliteit ROGS/01-9/PAUKVDV BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

DEEL 3 : BINDEND GEDEELTE

DEEL 3 : BINDEND GEDEELTE DEEL 3 : BINDEND GEDEELTE INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL...1 INLEIDING...2 BINDENDE BEPALINGEN...3 1. DE NATUURLIJKE STRUCTUUR...3 2. DE AGRARISCHE STRUCTUUR...5 3. DE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR...6 4. DE RUIMTELIJK

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

1. Inleiding Bindende selecties en categorisering van de elementen van de gewenste ruimtelijke structuur...3

1. Inleiding Bindende selecties en categorisering van de elementen van de gewenste ruimtelijke structuur...3 Bindend deel Inhoud 1. Inleiding...2 1.1. Inhoud en werkwijze van het bindend deel... 2 1.1.1. Decreet op de ruimtelijke ordening (18 mei 1999)...2 1.1.2. Leeswijzer...2 1.2. Doorwerking van het gemeentelijk

Nadere informatie

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Definitief ontwerp Kaartenbundel richtinggevend gedeelte september 2011 Gent 20-02-2008 Ontwerpteam: Annelies De Clercq Cindy Van Caeneghem port arthurlaan 11!

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden

BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN In onderstaande tekst wordt de afweging gemaakt tussen juridische toestand van een gebied, de toestand op het terrein en de visie van het GRS. Daaruit wordt een conclusie

Nadere informatie

RUIMTELIJKE PLANNING EN STEDENBOUW. Grim Sekeris MAR Haacht

RUIMTELIJKE PLANNING EN STEDENBOUW. Grim Sekeris MAR Haacht RUIMTELIJKE PLANNING EN STEDENBOUW Grim Sekeris MAR Haacht 2015 0478 23 16 36 Grimwald.Sekeris@telenet.be Ruimtelijke ordening in een notedop Geschiedenis Doelstellingen Samenhang Haacht Andere wetgeving

Nadere informatie

Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen. Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016

Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen. Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016 Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016 Inhoud Ruimtelijk rendement Zonevreemd Ruimtelijk beleid Agrarische

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

Informatiebrochure. Burgmeester Yvan T Kint Schepen Walter De Donder Secretaris Juliaan Van Ginderdeuren

Informatiebrochure. Burgmeester Yvan T Kint Schepen Walter De Donder Secretaris Juliaan Van Ginderdeuren Voorwoord Nieuwsbrief Informatiebrochure Gemeente Affligem Kruishoutem Ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem De gemeente heeft een ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT DIENST RUIMTELIJKE PLANNING

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT DIENST RUIMTELIJKE PLANNING DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Omzendbrief voor de opmaak van de woningprogrammatie als onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Omzendbrief voor

Nadere informatie

BPA CENTRUM ZUID, WIJZIGING A,

BPA CENTRUM ZUID, WIJZIGING A, 1 BPA CENTRUM ZUID, WIJZIGING A, herziening en uitbreiding 2 1. SITUERING VAN HET BPA Het Bpa is gesitueerd in de deelgemeente Dadizele, ten zuidwesten van de kerk en de Marktplaats, meer bepaald ten zuiden

Nadere informatie

Herziening GRS Zemst. Ontwerp. Toelichting bevolking 3 februari 2016

Herziening GRS Zemst. Ontwerp. Toelichting bevolking 3 februari 2016 Herziening GRS Zemst Ontwerp Toelichting bevolking 3 februari 2016 1 Methodiek / Plan van aanpak structuurbepalende wijzigingen bestaande ruimtelijke structuur geactualiseerde planningscontext evaluatie

Nadere informatie

13.2 Gewenste nederzettingsstructuur

13.2 Gewenste nederzettingsstructuur 154/183 43-03/26000512 13.2 Gewenste nederzettingsstructuur Kaart 16: gewenste nederzettingsstructuur De gewenste nederzettingsstructuur is de gewenste samenhang van alle soorten nederzettingen. De ontwikkelingsopties

Nadere informatie

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota RUP Koeisteerthofdreef stad Mortsel februari 2010 NOTA Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Advies provincie Antwerpen... - 3-3. Advies Agentschap R-O

Nadere informatie

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 1 Inhoud 1. Wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning NR. 2017/ Kuhlmannlaan/Riemekaai - zaak van de wegen - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning NR. 2017/ Kuhlmannlaan/Riemekaai - zaak van de wegen - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 september 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00809 Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning NR. 2017/07133 - Kuhlmannlaan/Riemekaai - zaak van de wegen

Nadere informatie

Actuele topics in aardrijkskunde: RUP in de eigen leefomgeving

Actuele topics in aardrijkskunde: RUP in de eigen leefomgeving Actuele topics in aardrijkskunde: RUP in de eigen leefomgeving Situering in Vlaanderen Tielt-Winge is een Vlaamse gemeente gelegen in hartje Hageland in de provincie Vlaams-Brabant. Het is een landelijke

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw Verslag plenaire vergadering 29 juni 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden

Nadere informatie

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP 167 Stedelijk Wonen. Met dit RUP wil

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde en deels zonevreemde terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven, opgemaakt in toepassing

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning vergadering van 14 juli 2016 aanwezig Briers Jan, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander Versnick Geert Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy leden Besluit

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE ONTWERP

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE ONTWERP GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE ONTWERP COLOFON Opdracht: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zelzate Opdrachtgever: Gemeentebestuur Zelzate Grote Markt 1 9060 Zelzate Opdrachthouder: SORESMA

Nadere informatie

RUIMTELIJKE VISIE REGIO LEIE & SCHELDE. Griet Lannoo Brussel, BRV partnerforum 16 maart 2017

RUIMTELIJKE VISIE REGIO LEIE & SCHELDE. Griet Lannoo Brussel, BRV partnerforum 16 maart 2017 RUIMTELIJKE VISIE REGIO LEIE & SCHELDE Griet Lannoo Brussel, BRV partnerforum 16 maart 2017 Regio van 13 gemeenten KORTRIJK I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 2 1910 Waregem Kortrijk Menen 1940

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN UITDAGINGEN WONEN ECONOMIE STEDELIJKE VOORZIENINGEN OPEN RUIMTE LANDBOUW Bruto -taakstelling

UITGANGSPUNTEN UITDAGINGEN WONEN ECONOMIE STEDELIJKE VOORZIENINGEN OPEN RUIMTE LANDBOUW Bruto -taakstelling UITDAGINGEN WONEN Bruto -taakstelling Aftopping buitengebied (max.groeiwvl + groeirwm) 2012-2017 2017-2022 1118 583 stedelijk gebied Buitengebied stedelijk gebied Buitengebied 803,36 314,64 418,92 164,08

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

Inhoud mei 00 Gewenste ruimtelijke structuur RD Kaart : Schematische weergave Gewenste agrarische structuur RD Kaart : Schematische weergave Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur RD Kaart

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77)

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) Oudenaarde 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) 0912 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde, die op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letters V of B,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Partiële herziening GRS Ieper. Infomarkt

Partiële herziening GRS Ieper. Infomarkt Partiële herziening GRS Ieper Infomarkt Programma Stand van zaken Wat is een GRS? Bevoegdheidsniveaus en spelregels Verhaallijn: Ieper 2040 Evolutie sinds 2000 Uitdagingen voor een vernieuwd ruimtelijk

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Publicatie :

Publicatie : Publicatie : 1998-11-04 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 22 SEPTEMBER 1998. - Omzendbrief RO 98/05 betreffende het bijzonder plan van aanleg voor zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie-

Nadere informatie

Toelichting bij de gedeeltelijke herziening van het. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. (12 december 2003) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Toelichting bij de gedeeltelijke herziening van het. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. (12 december 2003) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Toelichting bij de gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (12 december 2003) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Voorwoord Deze brochure maakt u bondig wegwijs in de herziening

Nadere informatie

aadde d d e nnd d u m

aadde d d e nnd d u m addendum Inleiding Naar aanleiding van het verzoek tot raadpleging voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) de Vloei werden een aantal adviezen ontvangen. De adviezen van het agentschap Ruimte

Nadere informatie

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant landbouw-, natuur- en bosgebieden Vallei van

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem verslag plenaire vergadering 10 februari 2014 Ruimte Vlaanderen Gebieden en Projecten Koning

Nadere informatie

algemene bepalingen TOELICHTEND VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften toelichting en visie

algemene bepalingen TOELICHTEND VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften toelichting en visie voorschriften art.0: algemene bepalingen VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften TOELICHTEND toelichting en visie 0.1. verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig grup De

Nadere informatie

ADVIES VAN 12 APRIL 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF STEENFABRIEKEN NELISSEN NV

ADVIES VAN 12 APRIL 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF STEENFABRIEKEN NELISSEN NV ADVIES VAN 12 APRIL 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF STEENFABRIEKEN NELISSEN NV SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. ALGEMENE BEOORDELING...

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2013/0341 van 25 juni 2013 in de zaak 2010/0419/A/2/0380 In zake: de nv... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Philippe COENRAETS kantoor houdende

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

A. Samenvatting van het dossier

A. Samenvatting van het dossier ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Provincie Oost-Vlaanderen- Gemeente

Nadere informatie

Inhoud mei 2004 Globale toekomstvisie Schematische weergave kaart 1 Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Schematische weergave kaart 2 Gewenste agrarische structuur Schematische weergave

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Deel 3 : bindende bepalingen. F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ _OW_BG1_LCR.doc

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Deel 3 : bindende bepalingen. F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ _OW_BG1_LCR.doc DENTERGEM Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ontwerp Deel 3 : bindende bepalingen F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ 184524_OW_BG1_LCR.doc Gemeentebestuur Dentergem Kerkstraat 1 8720 Dentergem Grontmij afdeling

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening: RUP

Ruimtelijke ordening: RUP Ruimtelijke ordening: RUP Robin Hendrickx 2 SA 3 2014-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen... 3 Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant... 4 Gewestplan... 5 Masterplan

Nadere informatie

leidraad VooR HanDHaaFbaRE PlannEn En StEDEnboUWKUnDiGE VooRScHRiFtEn 9 aandachtspunten

leidraad VooR HanDHaaFbaRE PlannEn En StEDEnboUWKUnDiGE VooRScHRiFtEn 9 aandachtspunten leidraad VooR HanDHaaFbaRE PlannEn En StEDEnboUWKUnDiGE VooRScHRiFtEn 9 aandachtspunten 9 brochure_leidraad_a5.indd 1 19/02/14 13:26 Stedenbouwkundige voorschriften en plannen die u een vlotte vergunningsverlening

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP VOLVO TRUCKS GENT

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP VOLVO TRUCKS GENT ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP VOLVO TRUCKS GENT SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. HERBESTEMMING NAAR GRB IN FUNCTIE VAN HET PLANOLOGISCH

Nadere informatie

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77)

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) Kortrijk 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) 1082 De gebieden die als "reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van

Nadere informatie

Infovergadering woensdag 15 september 2010

Infovergadering woensdag 15 september 2010 Infovergadering woensdag 15 september 2010 RUP Mussenhoeve 1 Overzicht Verwelkoming Koen T Sijen, burgemeester Situering Ria Van Den Heuvel, schepen ruimtelijke ordening Voorstelling RUP Etienne Symens,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan informatievergadering 7 maart 2006 openbaar onderzoek van 27 februari 2006 tot 27 april 2006 1 inhoud toelichting

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN Brussel, 9 oktober 2002 100902_AdviesErfgoedlandschappen INLEIDING De Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt. Geosted bvba 91/101

Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt. Geosted bvba 91/101 Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt Geosted bvba 91/101 Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt Geosted bvba 92/101 Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt Bijlage 1: advies van ANB van 6 december 2011

Nadere informatie

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Toelichting van de inspraakprocedure voor de realisatie van de projectgebieden van het Sigmaplan. weg van water uitvoeringsplan.indd 1 15/06/2009

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00025 Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning - nummer 2015/01150 - Bijzondere Procedure - nieuwe

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gemeente zoersel - RUP herziening BPA gemeenschapsvoorzieningen achterstraat - kaart 1 elementen van bovenlokaal belang

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Albertkanaal te Wijnegem. A. Samenvatting van het dossier. A.1. Situering

ADVIES. Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Albertkanaal te Wijnegem. A. Samenvatting van het dossier. A.1. Situering ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Albertkanaal te Wijnegem A. Samenvatting van het dossier A.1. Situering Het voorliggend gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

Deel I. Situering gemeente

Deel I. Situering gemeente Deel I. Situering gemeente Hoofdstuk 1. Algemeen Erpe-Mere ligt in het zuidoostelijke deel van de provincie Oost-Vlaanderen, op de zuidrand van de dicht bebouwde Vlaamse Ruit. De gemeente behoort administratief

Nadere informatie

BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN

BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN Samen denken over de Vlaamse (landbouw)ruimte - - van GROENBOEK naar WITBOEK - Korte termijn acties Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Samen denken over de Vlaamse Ruimte Ruimtelijke

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van een gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Besluit van de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van een gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen Besluit van de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van een gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning Oppervlaktedelfstoffenzone ALLUVIALE KLEI VAN SCHELDE- EN MAASBEKKEN & POLDERKLEI Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Bijlage III Model III POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag, ingediend door Verhoogen Geert, b.v.b.a. Verhoogen Geert, met als adres Rechtestraat 38,

Nadere informatie

meldings- en vergunningsplicht

meldings- en vergunningsplicht meldings- en vergunningsplicht gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de panne juni 2014 definitief ontwerp 2 Verwijderd: maart Inhoud Doel van deze verordening... - 3 - Leeswijzer... - 4 - DEEL I

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Averegten Heist-op-den-Berg

Nadere informatie

3 BELEIDSCONTEXT 3.1 RSV. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 1

3 BELEIDSCONTEXT 3.1 RSV. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 1 3 BELEIDSCONTEXT 3.1 RSV In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke beleidsplannen die een rechtstreekse invloed (kunnen) uitoefenen op het op te maken RUP. Hierbij komen zowel de plannen

Nadere informatie

Workshop C Van advies naar waterparagraaf

Workshop C Van advies naar waterparagraaf Workshop C Van advies naar waterparagraaf Mark Cromheecke Directie Ruimte, Provincie Oost-Vlaanderen Robin De Smedt Departement RWO Kracht van het advies Verplicht/niet verplicht Bindend/niet bindend Motiveringsplicht

Nadere informatie