NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL Inleiding Ontwikkelingen en wetgeving Beleidsuitgangspunten en doelstellingen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL Inleiding Ontwikkelingen en wetgeving Beleidsuitgangspunten en doelstellingen..."

Transcriptie

1 NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL

2 Inhoudsopgave NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL Inleiding Ontwikkelingen en wetgeving Beleidsuitgangspunten en doelstellingen Inzamelstructuur Monitoring en evaluatie Kosten en baten...11 Uitvoeringsplan gescheiden inzameling huishoudelijk afval

3 1 Inleiding Voor u ligt de nieuwe nota huishoudelijk afval. Aanleiding De looptijd van de huidige afvalnota eindigt in 2014 en dus is er een nieuwe afvalnota nodig voor de komende periode ( ). In 2011 heeft de gemeenteraad de Afvalnota gemeente Roerdalen vastgesteld. Hierin is de visie met betrekking tot de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval uitgewerkt. De huidige afvalnota is geëvalueerd en is gebruikt voor het opstellen van de nieuwe afvalnota Doel / resultaat Het doel van de nieuwe afvalnota is het vaststellen van het gescheiden inzamelen van het huishoudelijk afval. Het verwerken van het huishoudelijk afval is hierin niet uitgewerkt. Dit gebeurt conform het landelijk beleid. Per afvalcomponent (rest- en gftafval, oud papier, kunststof etc.) is uitgewerkt op welke wijze de komende jaren wordt ingezameld bij de inwoners. Vertrekpunt hierbij is het aanhaken op bestaande en beproefde inzamelmethoden. Nieuwe ontwikkelingen zijn alleen meegenomen wanneer er zicht bestaat op realiseerbaarheid hiervan binnen de looptijd van deze afvalnota. Wie is er bij betrokken Bij het opstellen van deze nota zijn de resultaten van de evaluatie van de afvalnota verwekt. Bij deze evaluatie zijn de inwoners en raadsleden betrokken. De gemeenteraad heeft bij het behandelen van de evaluatie ook al een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de nieuwe nota. 3 Leeswijzer De relevante ontwikkelingen die invloed hebben op het inzamelen van het afval gedurende de looptijd van deze nota zijn vermeld in hoofdstuk 2. De beleidsuitgangspunten en doelstellingen voor het nieuwe afvalbeleid zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3. De inzamelmethoden van de componenten huishoudelijk afval zijn beknopt beschreven in hoofdstuk 4. Een uitvoerigere beschrijving is uitgewerkt in de nota Evaluatie huishoudelijk afval 2014 en koersbepaling afvalbeleid (bijlage 2). Het bewaken van de voortgang van de uitvoering van de afvalinzameling is uitgewerkt in hoofdstuk 5. Het financiële overzicht van de lasten en baten en de stand van de voorziening afval per 1 januari 2014 is uitgewerkt in hoofdstuk 6.

4 2 Ontwikkelingen en wetgeving In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de nationale en lokale ontwikkelingen. Hierbij komt ook aan de orde wat er in de wetgeving is bepaald. Nationaal Het landelijk beleid zet in op het terugdringen van het restafval dat wordt verbrand. Recyclebaar afval hoort niet thuis in het restafval. Dit moet zoveel mogelijk gescheiden worden ingezameld. Het scheiden aan de bron heeft hierbij de voorkeur. Voor het huishoudelijk afval is dit bij de inwoners. Achteraf scheiden van recyclebaar afval uit het restafval mag als aanvulling op de bronscheiding. Dit zogenaamde nascheiden draagt bij aan een hogere hoeveelheid te recyclen huishoudelijk afval. In het Programma Van Afval naar Grondstof (VANG) heeft het kabinet de ambitie opgenomen dat in % van het huishoudelijk afval gescheiden moet worden. Voor Roerdalen ligt dit percentage nu op circa 67. Roerdalen zal de komende jaren nog inspanningen moeten leveren om de ambitie van het Programma VANG in 2020 te halen. Ingaande 2015 wordt een belasting op het verbranden van het huishoudelijk restafval ingevoerd. De extra kosten als gevolg hiervan worden verwerkt in de afvalstoffenheffing. Wet milieubeheer De Wet milieubeheer draagt het inzamelen van het huishoudelijk afval op aan de gemeenteraad en aan burgemeester en wethouders. Het verplicht gescheiden inzamelen van rest- en gftafval en grof huishoudelijk afval is in de wet zelf uitgewerkt. Met betrekking tot het inzamelen van rest- en gftafval geeft de wet de gemeenteraad de bevoegdheid af te wijken van de voorgeschreven wekelijkse inzameling. Voor het overige zijn de bevoegdheden als volgt: De gemeenteraad bepaalt welke andere bestanddelen van het huishoudelijk afval gescheiden worden ingezameld. Burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het gescheiden inzamelen er van. De gemeenteraad stelt jaarlijks een heffing vast voor het bestrijden van de kosten voor het inzamelen en verwijderen van het huishoudelijk afval. 4 Milieutechnisch Raamovereenkomst Verpakkingen Het onderzoek naar het gescheiden inzamelen van drankenkartons geeft aan dat dit een positief effect op het milieu heeft. Het gescheiden inzamelen door de gemeente past in het nationale Programma VANG. Als aanvulling op de toekomstige gescheiden inzameling van drankenkartons kan met de verwerker van het restafval een overeenkomst worden aangegaan om drankenkartons uit het restafval na te scheiden. Dit is dan overeenkomstig het contract voor het nascheiden van kunststofverpakkingsafval uit het restafval. 2. Medio 2015 bekijkt het kabinet of het statiegeld op petflessen kan vervallen. Als dit gebeurt worden de petflessen samen met het andere kunststofverpakkingsafval ingezameld.

5 Lokaal Het inzamelen van het huishoudelijk afval gebeurt doorgaans door bedrijven die een opdracht van de gemeente hebben om huishoudelijk afval in te zamelen. Deze bedrijven zijn in het bezit van de vereiste vergunningen. Er is een tendens waarneembaar dat er lokaal initiatieven ontstaan om bij de burgers nog bruikbare spullen of een bepaald soort afval op te halen. Hiermee beoogt men inkomsten te genereren. Dit kunnen commerciële bedrijven zijn, maar ook verenigingen, instellingen en inwoners. Wanneer dergelijke initiatieven gehonoreerd kunnen worden geven burgemeester en wethouders er de voorkeur aan om hierbij verenigingen, instellingen en burgers in te schakelen. Kringloopactiviteiten Het inzamelen van bruikbare spullen die opnieuw gebruikt worden vermindert de hoeveelheid te verbranden en te recyclen afval. Er wordt uitgezocht of het vestigen van een kringloopbedrijf dat gebruik maakt van social return in deze gemeente haalbaar is. 5

6 3 Beleidsuitgangspunten en doelstellingen Bestaand beleid In de structuurvisie staat benoemd dat de gemeente Roerdalen zich ten doel stelt een aantrekkelijk leef- en werkklimaat te creëren voor bewoners en bezoekers. De kadernota benoemt voor de periode een drietal speerpunten, namelijk 1 de mens centraal, 2 ruimtelijke ontwikkeling en ondernemerschap, 3 sturingskracht. Per speerpunt zijn een aantal doelen genoemd waar we bij de afvalnota op aansluiten. Onder andere, zo laag mogelijke lasten voor de burger, regionaal samenwerken om lokaal maatwerk mogelijk te maken. Ook wordt rekening gehouden met de wetgeving zoals benoemd in het vorige hoofdstuk. Afvalnota Het gescheiden inzamelen van het huishoudelijk afval dat in deze nota is uitgewerkt is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en doelstellingen: Een zo hoog mogelijk serviceniveau voor de inwoners. Een milieuverantwoord beleid met waar mogelijk het toepassen van het principe de vervuiler betaalt. De kosten voor de inzameling betaalbaar houden die zoveel mogelijk passen binnen de bestaande financiële ruimte. Waar mogelijk speelt de gemeente in op initiatieven van burgers, verenigingen en instellingen en bedrijven. 6

7 4 Inzamelstructuur In dit hoofdstuk zijn de componenten huishoudelijk afval die gescheiden worden ingezameld aangegeven. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De inzamelstructuur is een uitwerking van de richting die de gemeenteraad op 25 september 2014 heeft aangegeven bij het behandelen van de nota Evaluatie huishoudelijk afval 2014 en koersbepaling afvalbeleid De wijze waarop burgemeester en wethouder voornemens zijn het huishoudelijk afval ingaande 2015 gescheiden in te zamelen is in bijlage 1 uitgewerkt. Rest- en gftafval (ongewijzigd Het rest- en gftafval wordt gescheiden ingezameld. In de ene week het restafval en in de andere week het gftafval. In het tarief van de afvalstoffenheffing is opgenomen dat voor dit bedrag: - de container voor restafval op jaarbasis 14 keer kan worden aangeboden. Bij vaker aanbieden wordt een bedrag per extra lediging in rekening gebracht. - de container voor gftafval op jaarbasis 26 keer kan worden aangeboden. Grof huishoudelijk afval (ongewijzigd) Grof huishoudelijk afval wordt aan huis opgehaald (wettelijke verplichting). Er is een brengvoorziening voor het afgeven van grof huishoudelijk afval (wettelijke verplichting). De bestanddelen waarin het grof huishoudelijk afval gescheiden moet worden afgegeven is in de Afvalstoffenverordening uitgewerkt. Er wordt een tarief in rekening gebracht voor het aan huis ophalen. De hoogte van het tarief stelt de gemeenteraad jaarlijks vast. 7 Groenafval (ongewijzigd) Grof groenafval Grof groenafval wordt aan huis opgehaald of aan huis versnipperd. Grof groenafval kan gescheiden van ander afval op de milieustraat worden afgegeven. Er wordt een tarief in rekening gebracht voor het aan huis ophalen en aan huis versnipperen. De hoogte van het tarief stelt de gemeenteraad jaarlijks vast. Bladkorven Bladeren die de inwoners in de openbare ruimte opruimen worden apart ingezameld. Kerstbomen Kerstbomen worden gescheiden opgehaald. Glazen verpakkingen (ongewijzigd) Verpakkingsglas wordt gescheiden ingezameld. Kunststofverpakkingsafval (nieuw) Het kunststofverpakkingsafval wordt gescheiden ingezameld. Klein chemisch afval (nieuw) Klein chemisch afval wordt gescheiden ingezameld.

8 Drankenkartons (nieuw) Drankenkartons worden gescheiden ingezameld. Elektrische en elektronische apparaten (ongewijzigd) De detailhandel is verplicht om bij verkoop van een nieuw apparaat een gelijksoortig apparaat gratis in te nemen ( oud voor nieuw regeling). Elektrische en elektronische apparaten worden gescheiden ingezameld. Frituurvet (nieuw) Frituurvet wordt gescheiden ingezameld. Papier en karton, metalen (ijzer en blik) en textiel (nieuw) Voorbereiding inzamelsystematiek voor papier en karton, metalen en textiel De Wet milieubeheer verplicht de gemeente het huishoudelijk afval in te zamelen. De gemeente kan het inzamelen door derden laten uitvoeren. Er is dus sprake van een opdrachtgever- en opdrachtnemersrol. Dit geldt ook voor verenigingen wanneer in opdracht van de gemeente huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld. Het voorbereiden van een nieuwe inzamelingssystematiek gebeurt in overleg met de verenigingen. Voor het overleg met de verenigingen hanteren burgemeester en wethouders algemene vertrekpunten en specifieke vertrekpunten per afvalcomponent. Algemene vertrekpunten gemeente voor inzameling papier en karton, metalen en textiel De afvalcomponenten worden tenminste aan huis ingezameld. Dit geldt ook voor het buitengebied. Naast het aan huis inzamelen kan ook een brengvoorziening worden ingericht. De verenigingen krijgen een vergoeding voor het inzamelen. De gemeente is eigenaar van het ingezamelde afval en draagt na inzameling zorg voor afvoer en vermarkting. Voor oud papier en karton en metalen wordt de gewenste inzameling voorbereid met de verenigingen die dit nu al inzamelen. Voor het voorbereiden van de gewenste inzameling van textiel en de inzameling zelf worden alle verenigingen binnen de gemeente benaderd. De veiligheid van de inzamelaars van de verenigingen moet zijn gewaarborgd. 8 Specifieke vertrekpunten gemeente voor inzameling papier en karton, metalen en textiel Papier en karton De frequentie voor het aan huis inzamelen is tenminste 6 keer per jaar. Continueren van de frequentie van de bestaande inzameling aan huis wanneer deze vaker dan 6 keer per jaar plaatsvindt. De gemeente stelt de inzamelmiddelen (huisinzamelen en brengvoorziening) beschikbaar. De openingstijden van een eventuele brenglokatie bepaalt de vereniging zelf. De hoogte van de inzamelvergoeding is volgens de bestaande afspraken met de verenigingen.

9 Metalen De frequentie voor het aan huis inzamelen is tenminste 6 keer per jaar. Continueren van de frequentie van de bestaande inzameling aan huis wanneer deze vaker dan 6 keer per jaar plaatsvindt. De verenigingen zamelen met eigen inzamelmiddelen in. De openingstijden van een eventuele brenglokatie bepaalt de vereniging zelf. De hoogte van de inzamelvergoeding wordt nog vastgesteld. Textiel De frequentie voor het aan huis inzamelen is tenminste 4 keer per jaar. De openingstijden van een eventuele brenglokatie bepaalt de vereniging zelf. De gemeente stelt de inzamelmiddelen (huisinzamelen en brengvoorziening) beschikbaar. De hoogte van de inzamelvergoeding wordt nog vastgesteld. Met scholen die textiel inzamelen vindt overleg plaats om ook dit textiel onder het inzamelsysteem van de gemeente te brengen. De scholen ontvangen dan een vergoeding van de gemeente. Vermarkten vindt plaats aan een charitatieve instelling wanneer dit past binnen het gemeentelijk inkoopen aanbestedingsbeleid. Winkeliers die zonder toestemming van de gemeente containers hebben geplaatst benaderen om de containers te verwijderen. Milieustraat Er is een brengvoorziening voor het gescheiden afgeven van grof huishoudelijk afval. Er gelden poorttarieven voor het afgeven van grof huishoudelijk afval. De hoogte van de tarieven stelt de gemeenteraad jaarlijks vast. Kringloopactiviteiten Kringloopactiviteiten met social return invoeren wanneer dit haalbaar is. 9

10 5 Monitoring en evaluatie Het monitoren van de afvalinzameling heeft als doel: Het bewaken van de voortgang van de uitvoering van de afvalinzameling. Inzicht krijgen in de resultaten van de afvalscheiding (kosten en hoeveelheden). Inzicht krijgen in het halen van het ambitieniveau om in % van het huishoudelijk afval te scheiden volgens het Programma Van Afval naar Grondstof (VANG). De gegevens die hieruit voortvloeien kunnen aanleiding zijn om de gescheiden inzameling van het huishoudelijk afval tussentijds bij te stellen. Het monitoren gebeurt jaarlijks waarbij de gegevens van het voorgaande jaar worden gebruikt. Voor het eerst dus in De resultaten van de monitoring worden met de portefeuillehouder Milieu besproken. De volgende gegevens leveren de input voor het monitoren: De informatie die de afvalinzamelaars verstrekken over de ingezamelde hoeveelheden. De gemeentelijke financiële administratie. De registratie van klachten die binnenkomen bij RD Maasland Een nog op te zetten registratiesysteem voor klachten die binnenkomen bij de gemeente. In 2017 vindt een evaluatie van het gevoerde afvalbeleid plaats. Het proces voor het uitvoeren van de evaluatie en de omvang van de evaluatie wordt dan bepaald. 10

11 6 Kosten en baten LASTEN AFVAL lasten mutatie obv mutatie obv aangepaste Omschrijving begroot 2015 aanpas syst nieuw beleid begroting 2015 Afvalverwijdering ophaalvoorziening Veegwerkzaamheden Stortkosten veegvuil Inzamelkosten huisvuil Restfractie verwerkingskosten Gft-fractie verwerkingskosten Transport KCA Zwerfvuil en dumpingen Externe inhuur personeel Ophalen en afvoeren dumpingen Diverse projecten Aankoop/reparatie duobakken & chemoboxen onderhoud en aankoop chemoboxen Afvalverwijdering milieuparken Elektriciteit Onderhoud en reparatie Inzamelkosten glas Inzamelkosten kunstof Inzamelkosten drankenkartons Inzameling oud papier Garantiebijdrage Overige gescheiden inzamelstructuren Kerstbomen Bladkorven Inzamelkosten huisvuil Versnipperen huish. groenafval Deelname regionale milieustraat en ROS Bijdrage kringloopactiviteiten Diversen afvalverwijdering en -verwerking Exploitatiekosten BsGW Contributie en lidmaatschappen Diverse publicaties Doorberekening binnendienst Doorberekening buitendienst TOTAAL LASTEN BATEN AFVAL Omschrijving baten mutatie obv begroot 2015 aanpas syst mutatie obv aangepaste nieuw beleid begroting 2015 specifieke baten opbrengst glas opbrengst kunststof opbrengst verkoop papier opbrengst drankenkartons afvalstoffen en reinigingsrecht afhankelijk van verdere besluitvorming

12 Stand Voorziening afval per begrote onttrekking begrote storting verwachte stand eind begrote onttrekking begrote storting Verwachte stand eind

13 Bijlage 1: Uitvoeringsplan gescheiden inzameling huishoudelijk afval De wijze waarop burgemeester en wethouder voornemens zijn het huishoudelijk afval ingaande 2015 gescheiden in te zamelen is in dit uitvoeringsplan uitgewerkt. Rest- en gftafval Het rest- en gftafval wordt met 2 aparte containers opgehaald. Grof huishoudelijk afval Het grof huishoudelijk afval wordt na telefonische aanmelding aan huis opgehaald. Het grof huishoudelijk afval kan op de milieustraat gescheiden in diverse bestanddelen worden afgegeven. Groenafval Grof groenafval Het grof groenafval wordt 3 keer per jaar aan huis opgehaald of aan huis versnipperd. Het grof groenafval kan op de milieustraat worden afgegeven. Bladkorven Tijdens de periode van bladval worden bladkorven geplaatst. Kerstbomen Jaarlijks wordt één inzamelactie gehouden voor het aan huis ophalen van kerstbomen. 13 Glazen verpakkingen Het verpakkingsglas wordt ingezameld met containers die verspreid in de gemeente staan. Kunststofverpakkingsafval Kunststofverpakkingsafval wordt aan huis ingezameld met behulp van plastic zakken. De frequentie van inzamelen is 1 keer per 2 weken ingaande Klein chemisch afval In elke kern kan op een vaste locatie 2 keer per jaar klein chemisch afval worden afgegeven ingaande Klein chemisch afval kan op de milieustraat worden afgegeven. Drankenkartons Drankenkartons worden samen met het kunststofverpakkingsafval aan huis ingezameld ingaande Elektrische en elektronische apparaten Grote elektrische en elektronische apparaten haalt het kringloopbedrijf aan huis op. Elektrische en elektronische apparaten kunnen op de milieustraat worden afgegeven. Frituurvet Frituurvet kan op de milieustraat worden afgegeven. Verenigingen en detaillisten kunnen frituurvet gescheiden inzamelen. Per kern mogen maximaal 3 inzamelpunten aanwezig zijn.

14 Papier en karton, metalen (ijzer en blik) en textiel Voor het inzamelen van papier en karton, metalen en textiel wordt in 2015 één nieuwe inzamelingssystematiek uitgewerkt. Dit gebeurt in overleg met de verenigingen. Tot het moment dat de nieuwe inzamelingssystematiek ingaat worden de componenten volgens de bestaande regelingen ingezameld: - Oud papier gescheiden inzamelen met inschakeling van verenigingen. - Blik inzamelen samen met het restafval. - Textiel 4 keer per jaar aan huis ingezameld door een charitatieve instelling. Oud ijzer wordt nu in elke kern op initiatief van een vereniging ingezameld. Milieustraat In de gemeente is een milieustraat voor het gescheiden afgeven van bestanddelen grof huishoudelijk afval en groenafval. Kringloopactiviteiten Een kringloopbedrijf haalt bruikbare spullen aan huis op. Nadat de kringloopactiviteiten in combinatie met social return op haalbaarheid zijn onderzocht wordt een nieuwe regeling ingevoerd. 14

TUSSENEVALUATIE HUISHOUDELIJK AFVAL 2013. Pagina 1

TUSSENEVALUATIE HUISHOUDELIJK AFVAL 2013. Pagina 1 TUSSENEVALUATIE HUISHOUDELIJK AFVAL 2013 Pagina 1 1 Inleiding In 2011 is de Afvalnota gemeente Roerdalen 2012 2014 vastgesteld. Het huidige beleid loopt dus nog tot 1 januari 2015. In de afvalnota is vastgesteld

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen : Besluit tot vaststelling van de verordening Reinigingsheffingen 2012

Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen : Besluit tot vaststelling van de verordening Reinigingsheffingen 2012 Raadsvoorstel Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen. Indiener agendapunt Gevraagd besluit Bijlage(n) : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder: H. Nijskens : Besluit tot vaststelling

Nadere informatie

EVALUATIE HUISHOUDELIJK AFVAL 2014 KOERSBEPALING AFVALBELEID

EVALUATIE HUISHOUDELIJK AFVAL 2014 KOERSBEPALING AFVALBELEID EVALUATIE HUISHOUDELIJK AFVAL 2014 KOERSBEPALING AFVALBELEID 2015-2018 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. EVALUATIE 5 2.1 Rest- en gftafval 6 2.1.1 Uitwerking van de cijfers 6 2.1.2 Mening van onze inwoners

Nadere informatie

gemeente roerdalen ons kenmerk 2015/11/17/REO datum 17 november 2015

gemeente roerdalen ons kenmerk 2015/11/17/REO datum 17 november 2015 gemeente roerdalen 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 GEMEENTERoerdalen stuknummer RD/2015-4220 Ontvangstdatum: 18-11-2015 Raadsinformatiebrief uw

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota "De eerste stappen van afval naar grondstoffen" vast te stellen.

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota De eerste stappen van afval naar grondstoffen vast te stellen. Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/13-00047 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar M. Albers Zaaknummer Z.12-01088 Datum: 14 februari 2013 Afdeling Ruimtelijke en

Nadere informatie

: Toetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Reinigingsdienst Maasland

: Toetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Reinigingsdienst Maasland Raadsvoorstel Onderwerp Indiener agendapunt Gevraagd besluit Bijlage(n) : Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder:

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 15 januari 2015 Agendapuntnummer : I, punt 5 Besluitnummer : 1666 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Afvalbeheerbeleid

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. : Toetreding Reinigingsdienst Maasland. Indiener agendapunt

Raadsvoorstel. Onderwerp. : Toetreding Reinigingsdienst Maasland. Indiener agendapunt Raadsvoorstel Onderwerp Indiener agendapunt Gevraagd besluit Bijlage(n) Bijlage(n) ter inzage Consequenties : Toetreding Reinigingsdienst Maasland : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder(s):

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016 Nieuw afvalbeleidsplan Afvalinzameling vanaf 2017 Bijeenkomst 8 juni 2016 Aanleiding Afvalbeheerplan 2011 2015 is afgelopen Landelijke doelstellingen (VANG) Inzamelcontracten papier en plastic lopen af

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO Titel Nummer 13/12 Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Datum 14 maart 2013 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4,

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 VANG-doelstelling huishoudelijk afval VANG=Van Afval Naar Grondstof Eén van de zeven prioriteiten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN O. Registratienummer raad Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger. Datum: 22 september Behandeld door: C.

RAADSVOORSTEL EN O. Registratienummer raad Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger. Datum: 22 september Behandeld door: C. túåetrt]r/yt RAADSVOORSTEL EN O Registratienummer raad 121 4018 Datum: 22 september 2015 Afdeling / Team: BEDV I BJVZ Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger Behandeld door: C. de Haan Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat Samenvatting Proef Zuiver Inzamelen: In en rond het dorp Blijham is in 2015 als proef het restafval eens per vier weken ingezameld

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 meppel.nl Agendapunt V/12. Meppel, 17 maart 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 Onderwerp: Verdergaande scheiding afvalstromen Voorgesteld besluit De raad voor te stellen: 1. Ter uitvoering

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Uitgangspositie en kenmerken gemeente Heerenveen Aanbod restafval Friesland

Nadere informatie

Afvalpanel Horst aan de Maas

Afvalpanel Horst aan de Maas Agenda 2e bijeenkomst Afvalpanel Afvalpanel Horst aan de Maas Tweede bijeenkomst 25 maart 2013 WELKOM! Terugkoppeling keukenafvalemmers» Afvalpanel: kleine 1. Welkom / mededelingen 2. Toelichting op kosten

Nadere informatie

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Optimalisatie onderzoek Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Programma Aanleiding onderzoek Tevredenheid burgers Benchmark afvalscheiding Agentschap NL Ontwikkelingen Onderzochte alternatieven

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Aan de gemeenteraad Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Datum: 26 mei 2009 Portefeuillehouder: J.C.R. van Everdingen MSc. Bijlagen: Kunststofinzameling

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Commissie Ruimte en Economie gemeente Mill en Sint Hubert

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Commissie Ruimte en Economie gemeente Mill en Sint Hubert Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Commissie Ruimte en Economie gemeente Mill en Sint Hubert 6 2017 Programma 1. Doelstelling 2. Veranderingen 3. EU aanbestedingen 4. Financiën 5. Oud papier en textiel

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht. NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016

Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht. NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016 Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016 OPZET PRESENTATIE 1. Nieuw beleidsplan, inhoud en proces: Startpositie Korte terugblik

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr. 42105 15 mei 2015 Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel Nr. 683152 Artikel 2 lid 1 Het college wijst de volgende inzameldienst

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein m Duurzame Ontwikkeling 2 0 14-454 Contactpersoon Rena Heilema Telefoon 14 030

Nadere informatie

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 ^Įļ ļļjjļļļjļ gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 2 februari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk Portefeuille(s) : Afval S Reiniging

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1194195 Datum: Behandeld door: 21 april 2015 H.G.M. Hermens Afdeling / Team: Uitvoering Onderwerp: Notitie Verbetering afvalscheidingsresultaten

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 7 december 2016 Nr. : 2016-120 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (voorstel) 116 119 110 110 112,75 114,35 115,5 120,25 121,20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (voorstel) 116 119 110 110 112,75 114,35 115,5 120,25 121,20 Bijlage 2 Voorstel tarieven afvalstoffenheffing 2014 Tarieven 2014 Wij stellen voor de tarieven voor de afvalstoffenheffing te verhogen. Wij stellen voor het vastrecht op 121,20 per jaar (+ 0,8%), het

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 2014-<###>

Raadsinformatiebrief 2014-<###> Raadsinformatiebrief 2014- Wilhelminaplein 1 5981 CC Panningen T (077) 306 66 66 E info@peelenmaas.nl www.peelenmaas.nl Contactpersoon Datum Ans Van Cuijk Zaak 1894/2013/023052 Document 1894/2014/434396

Nadere informatie

"Samen houden wij afval gescheiden"

Samen houden wij afval gescheiden AFVALSTOFFENPLAN "Samen houden wij afval gescheiden" 1 2 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 5 1. INLEIDING 14 2. BELEIDSKADERS 15 2.1 Inleiding 15 2.2 Europees afvalbeleid 15 2.3 Nederlands afvalbeleid 18 2.4

Nadere informatie

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R. van Hattem Tel nr: Nummer: 16A.00095 Datum: 1 februari 2016 Team: A&R Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: V. Griessler N.a.v.

Nadere informatie

Raadsvoorstel afvalinzameling Veenendaal 19 februari 2015

Raadsvoorstel afvalinzameling Veenendaal 19 februari 2015 Raadsvoorstel afvalinzameling Veenendaal 19 februari 2015 Besluit pilots afvalinzameling Dragonder Inhoud raadsvoorstel info raad beeldvormende vergadering november 2014 Invoering afvalverbrandingsbelasting

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Memo Aan : de leden van de gemeenteraad Van : College Datum : 19 februari 2015 In afschrift aan : H. Campen, A. Los Zaaknummer : 26261 Bijlage(n) : - Onderwerp : Afvalinzamelingpilot buitengebied Ede Inleiding

Nadere informatie

Opinienota. Onderwerp: Strategisch Plan Afvalscheiding Reg. Nummer: 2016/

Opinienota. Onderwerp: Strategisch Plan Afvalscheiding Reg. Nummer: 2016/ Opinienota Onderwerp: Strategisch Plan Afvalscheiding Reg. Nummer: 2016/ 148113 1. Inleiding Doel van het Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) is om in Haarlem tot een hoger scheidingspercentage van huishoudelijk

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Harmonisatie afvalinzameling Bathmen Sector GW Afdeling: EC 1- Notagegevens Notanummer 2006.13202 Datum 14-9-2006 Portefeuillehouder Weth. Berkelder 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Samen kunnen meer met afval

Samen kunnen meer met afval Samen we kunnen meer met In 2020 willen we in heel Nederland 75% van ons afval scheiden. Samen kunnen we meer met afval Afval, we hebben er dagelijks mee te maken. Niet alleen thuis, maar ook op het werk,

Nadere informatie

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities Afval is een Keus Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker, NVRD NVRD Regio Noord Nederland 20 juni 2013 Definities Grof huishoudelijk afval Afvalstoffen

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) 3 juni 2015 Gerard Stoffels Wethouder gemeente Cuijk en voorzitter BCA

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) 3 juni 2015 Gerard Stoffels Wethouder gemeente Cuijk en voorzitter BCA Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) 3 juni 2015 Gerard Stoffels Wethouder gemeente Cuijk en voorzitter BCA BCA Wettelijke zorgplicht (Wm) afvalinzameling Gemeenten in het Land

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 Algemeen Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat over afvalstoffen. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraad een afvalstoffenverordening

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1062093 Sliedrecht, 27 augustus 2013 Onderwerp: Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder Beslispunten 1) Het afvalbeleidsplan Sliedrecht

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

: 27 februari 2012 : 12 maart : H.T.J. van Beers : J.C. Teeuwen

: 27 februari 2012 : 12 maart : H.T.J. van Beers : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 27 februari 2012 : 12 maart 2012 Documentnr. Zaaknummer : 796 : PR-11-17611 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar in de gemeente Heusden Zeist, juli 2005 2 Samenvatting Met de invoering van diftar wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2014/1250 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: Agendapunt: 17-02-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Het bestek dat als bijlage is bijgevoegd en de basis vormt voor de Europese

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 165973 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: 08-01-2015 Agendapunt: 03-02-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Nieuwe verwerkingsovereenkomst kunststof verpakkingsafval

Nadere informatie

Behandeling in commissie Het Raadsvoorstel wordt in de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering behandeld.

Behandeling in commissie Het Raadsvoorstel wordt in de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering behandeld. Raadsvoorstel Datum 16 mei 2017 Zaaknummer 194822483 Portefeuille H.G.W.M. van Rooijen Onderwerp Harmonisatie afvalbeleid Meierijstad. Samenvatting Harmonisatie afvalbeleid Meierijstad. Relatie met programmabegroting

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Dienstverlening 10 april 2014 Ontwerpbegroting 2015 GR Rd4 en Jaarrekening 2013 GR Rd

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Dienstverlening 10 april 2014 Ontwerpbegroting 2015 GR Rd4 en Jaarrekening 2013 GR Rd Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- Dienstverlening 10 april 2014 onderwerp Ontwerpbegroting 2015 GR Rd4 en Jaarrekening 2013 GR Rd4 29761 zaakkenmerk Inleiding De ontwerpbegroting 2015 van

Nadere informatie

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij?

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Waarom is er urgentie om het afvalbeleid aan te passen? Weg met onze wegwerpmentaliteit Interview met staatssecretaris Sharon Dijksma, Volkskrant 14 september

Nadere informatie

Diftar in andere gemeenten

Diftar in andere gemeenten Diftar in andere gemeenten Uitgangspunten, tarieven en resultaten 19 april 2011 Inhoudsopgave 1 Apeldoorn 3 1.1 Beleid 3 1.1.1 Tarieven 3 1.1.2 Inzameling (halen en brengen) 3 1.2 Resultaten 4 1.2.1 Reductie

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing)

Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing) Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing) In de programmabegroting 2010 is in de paragraaf B. Lokale heffingen een toelichting met onderbouwing opgenomen met

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2008-6621 Verordening reinigingsrecht Zwijndrecht 2009 18 november 2008 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van de artikelen

Nadere informatie

Memo *17INT02679* Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf 2017

Memo *17INT02679* Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf 2017 Nr. 17INT02679 Memo Datum : woensdag 27 september 2017 Aan wie : Cie Grondgebied Kopie aan : Jelle Beintema, Paul van der Steen Behandeld door : Gerard Oonk (GOO) Onderwerp: Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf

Nadere informatie

: 31 augustus 2015 : 14 september : dhr. Th. van Eijk

: 31 augustus 2015 : 14 september : dhr. Th. van Eijk RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : 31 augustus 2015 : 14 september 2015 : dhr. Th. van

Nadere informatie

VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN. Kadernota afvalbeleid 2013-2025

VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN. Kadernota afvalbeleid 2013-2025 VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN Kadernota afvalbeleid 2013-2025 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 1 2 AMBITIES 2013-2025 2 2.1 Milieu 2 2.2 Kosten 4 2.3 Serviceverlening 5 3 UITVOERINGSPROGRAMMA 7 3 1 INLEIDING Het

Nadere informatie

Quick scan afvalbeleid

Quick scan afvalbeleid Quick scan afvalbeleid Doel Deze quick scan beoogt in hoofdlijnen in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn. Deze inventarisatie wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur, opdat zij richting kunnen

Nadere informatie

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Unit Ruimte Juli 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding pag. 4 2. Beleidskader / Historie pag. 5 3. Resultaten en effecten afvalbeleid,

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Verslag vergadering raadsadviescommissie

Verslag vergadering raadsadviescommissie Verslag vergadering raadsadviescommissie op maandag, 24 november 2014 Aanwezig Voorzitter: Commissiegriffier: Leden: J. Cremers E. Bongaerts C. Bontekoe, CDA D. van Melick, CDA L. Corstjens, Democraten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding

Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding 1. Waarom een nieuw beleid voor afval scheiden? De Rijksoverheid heeft vastgelegd dat gemeenten hun percentage afvalscheiding moeten verhogen.

Nadere informatie