Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Ministeriële Conferentie van de Wereld Handelsorganisatie (WTO) Nr. 38 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 15 september 2000 Tijdens Algemeen Overleg op 25 mei jl. zegde ik, op verzoek van de VVD-fractie, de Kamer een overzicht toe van kwantitatieve invoerbeperkingen in de EU waarmee de ontwikkelingslanden worden geconfronteerd. Hierbij doe ik deze toezegging gestand. Industrieproducten Echte kwantitatieve invoerbeperkingen voor ontwikkelingslanden, in de zin van formeel vastgelegde maximale invoerhoeveelheden, bestaan in de EU alleen voor textiel- en kledingproducten. De invoer van andere industrieproducten is niet aan kwantitatieve restricties gebonden. Alleen voor China (dat straks in de WTO overigens niet de status van ontwikkelingsland krijgt) gelden nog enkele restricties voor bepaalde soorten schoeisel en aardewerk. Na de Chinese toetreding tot de WTO zullen deze restricties binnen 5 jaar worden opgeheven. De invoerbeperkingen voor textiel- en kledingproducten zijn neergelegd in bilaterale akkoorden die de EU met zeventien ontwikkelingslanden heeft gesloten. Daar zijn overigens geen landen bij die behoren tot de groep van minst ontwikkelde landen. Het gaat om de volgende landen (de getallen achter ieder land geven het aantal productcategorieën aan waarvoor beperkingen gelden): Argentinië (2), Brazilië (9), China (58), Egypte (2), Filipijnen (12), Hong Kong (24), India (17), Indonesië (12), Macao (19), Maleisië (8), Oezbekistan (1), Pakistan (14), Peru (2), Singapore (7), Sri Lanka (4), Thailand (17) en Vietnam (29). Ten aanzien van Noord-Korea hanteert de EU op autonome basis 47 beperkingen. Daarnaast zijn er ook enkele meer ontwikkelde landen waartegen de EU restricties heeft. Het gaat daarbij om Wit-Rusland (34), Bosnië-Herzegovina (11), Kroatië (11), Oekraïne (29), Joegoslavië (11), Taiwan (36) en Zuid-Korea (36). Al met al gaat het om 452 quota over 25 landen, een gemiddelde van 18 quota per land. KST47913 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2000 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 38 1

2 In totaal zijn er zo n 135 productcategorieën waarvoor quota bestaan. De meest voorkomende categorieën onder quota zijn echter de categorieën 1 t/m 8: katoenen garens, katoenen weefsels, weefsels van synthetische vezels, T-shirts, truien, herenbroeken, damesblouses en herenoverhemden. Voor deze categorieën, die commercieel het meest aantrekkelijk zijn, is tevens sprake van de hoogste benutting van de quota. In 1999 werden van de 452 quota er 241 voor minder dan 50% benut. In sommige gevallen betekende dat dat de restricties geen wezenlijke belemmeringen vormden. In andere gevallen echter ging het om hoeveelheden die te klein waren om commercieel interessant te zijn. In zulke gevallen is afschaffing van de restricties juist van groot belang. Op grond van de WTO-overeenkomst inzake Textiel en Kleding mag de EU, evenals andere ontwikkelde WTO-leden, haar restricties ten aanzien van ontwikkelingslanden die WTO-lid zijn handhaven tot 1 januari Daarna zullen deze beperkingen moeten zijn opgeheven. Krachtens bovengenoemde WTO-overeenkomst is overigens de afgelopen jaren reeds een tweetal naar de mening van de regering zeer bescheiden stappen gezet op weg naar de volledige afschaffing van de beperkingen. Per 1 januari 2002 zal een derde tussenstap moeten volgen. De Commissie heeft daarvoor onlangs een voorstel gedaan, dat voorziet in liberalisering van 62 categorieën textiel- en kledingproducten. De komende tijd wordt in Brussel over dit voorstel overlegd. Hoewel het naar de letter niet in strijd is met de WTO-verplichtingen (tenminste 18 procent van de invoer uit het referentiejaar 1990 moet worden geliberaliseerd, terwijl de Commissie tot 18,1 procent komt), is het mijns inziens te mager. Het gaat bij de voorgestelde liberalisering namelijk vooral om quota van geringe economische betekenis. Niet alleen is daardoor het voordeel voor de exporterende ontwikkelingslanden beperkt, maar bovendien zal aan het eind van de overgangsperiode de schok voor de Europese industrie des te groter zijn, met alle risico s van dien dat er massaal wordt gegrepen naar antidumping- en vrijwaringsmaatregelen. Nederland zal zich dan ook inzetten voor een verruiming, maar de eerste bespreking van het voorstel in Brussel heeft al uitgewezen dat het moeilijk zal worden voor dit streven voldoende steun te verwerven. Vele lidstaten hebben namelijk ofwel het Commissievoorstel al direct geaccepteerd ofwel laten weten dat zij het nog te royaal vinden. De sector textiel en kleding is voor ontwikkelingslanden van groot belang. Gemiddeld bestaat ongeveer 20% van hun uitvoer van industriële goederen uit textiel en kleding. Voor sommige ontwikkelingslanden, en met name de minst ontwikkelde landen, ligt dat percentage nog een stuk hoger. Het verdwijnen van de kwantitatieve invoerbeperkingen zal dus voor de ontwikkelingslanden per saldo een belangrijk gunstig economisch effect hebben. Overigens zijn aan het verdwijnen van de restricties niet voor alle ontwikkelingslanden uitsluitend voordelen verbonden. Zo zullen de minst ontwikkelde landen, waarvoor in de EU momenteel geen quota gelden, te maken krijgen met sterkere concurrentie. Ook andere ontwikkelingslanden zullen met meer concurrentie worden geconfronteerd. Ook zal een aantal regeringen in ontwikkelingslanden de soms aanzienlijke inkomsten zien verdwijnen die men momenteel trekt uit de verkoop van uitvoervergunningen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 38 2

3 Landbouwproducten Kwantitatieve invoerbeperkingen in de landbouwsector zijn niet toegestaan onder de multilaterale handelsregels van het WTO-Landbouwverdrag. Tijdens het Algemeen Overleg van mei jl. heb ik uiteengezet dat de EU bij de invoer van landbouwproducten wel gebruik maakt van tariefcontingenten en dat deze vaak een kwantitatieve invoerbeperking impliceren. Deze zijn ook op de markttoegang voor ontwikkelingslanden van invloed. Hieronder wordt ingegaan op de werking van tariefcontingenten, de door de EU gehanteerde tariefcontingenten en de gevolgen hiervan voor de markttoegang voor ontwikkelingslanden. Niet wordt ingegaan op andere maatregelen die ook de markttoegang voor (ontwikkelings-)landen beïnvloeden, zoals invoertarieven in het algemeen en kwaliteitseisen. In de Uruguay Ronde is overeengekomen dat alle non-tarifaire maatregelen in de landbouwsector, zoals invoerverboden en -quota, zouden worden omgezet in een invoertarief. Deze omzetting, die «tarificatie» wordt genoemd, was vooral bedoeld om de grensbescherming te kwantificeren en heeft de transparantie van die grensbescherming groter gemaakt. Voor sommige producten betekende tarificatie echter dat er zodanig hoge tarieven zouden ontstaan, dat concurrerende invoer feitelijk onmogelijk zou worden. Tegen deze achtergond heeft de WTO haar leden verplicht om voor alle producten tenminste 5% minimum markttoegang te geven. Om invulling te geven aan de minimum markttoegangverplichting heeft de EU tariefcontingenten gecreëerd, dat wil zeggen dat er voor een vastgestelde hoeveelheid mag worden ingevoerd tegen een tarief dat lager is dan het algemeen geldende tarief. Deze vastgestelde hoeveelheid (het contingent) moet tenminste 5% van de binnenlandse consumptie (referentieperiode ) zijn. Voor een aantal landbouwproducten gelden dus twee tarieven: een hoog tarief dat geldt buiten het contingent en een laag tarief dat geldt binnen het contingent. De EU heeft momenteel 94 tariefcontingenten voor landbouwproducten, waaronder voor rijst, suiker, rundvlees en bananen. Onder de regels van de WTO is het toegestaan (onder bepaalde voorwaarden) vast te leggen welke landen gebruik mogen maken van het contingent. Bij het merendeel is het niet vastgelegd. Tariefcontingenten zijn ook van toepassing voor ontwikkelingslanden. Voor een volledig beeld van de markttoegang voor deze producten is het noodzakelijk om naast de tariefcontingenten tevens de verschillende preferentiële regimes in ogenschouw te nemen. Op basis van de diverse preferentiële regimes krijgen de ontwikkelingslanden een gunstiger behandeling dan krachtens de algemeen geldende regels. Hieronder worden de belangrijkste preferentiële regimes van de EU beschreven en wordt aangegeven of en op welke wijze deze de markttoegang voor ontwikkelingslanden gunstig kunnen beïnvloeden. Ten eerste heeft de EU met een aantal ontwikkelingslanden een bilateraal vrijhandelsakkoord afgesloten. Vrijhandelsakkoorden zijn er met de landen van de Mediterrane regio, Mexico en Zuid-Afrika. Elk van deze vrijhandelsakkoorden bevat preferentiële afspraken over landbouwproducten. De afspraken bestaan o.a. uit landenspecifieke contingenten (een vastgestelde hoeveelheid die tegen een lager invoerrecht dan het normale recht mag worden ingevoerd) en reductie van invoerrechten (waarbij er geen hoeveelheidsbeperking is). De mate van Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 38 3

4 preferentiële behandeling (productdekking, omvang van preferentie) verschilt per akkoord. Ten tweede heeft de EU met landen in Afrika, de Caraïben en de Stille Zuidzee (ACS) een partnerschapovereenkomst (voorheen de Lomé Conventie) afgesloten. Dit verdrag geeft de ACS-landen eenzijdige handelspreferenties, dat wil zeggen dat voor een groot aantal producten uit de ACS-landen de invoerrechten van de EU niet van toepassing zijn, terwijl voor de EU de normale tarieven in die landen gelden. Op landbouwgebied verleent de EU handelspreferenties aan de ACS-landen in de vorm van reductie van invoerrechten en landenspecifieke contingenten. Voor bepaalde producten zijn de preferenties specifiek gericht op een gunstiger behandeling ten opzichte van de algemene gelden tariefcontingenten die in WTO-kader zijn afgesproken. Dit kan door een reductie op het tarief zowel buiten als binnen het algemene contingent (bijv. bananen) en door een reservering van een aandeel in het contingent (bijv. suiker). Hoewel de uitzonderingspositie voor ACS-landen niet overeenkomt met de regels van de WTO, is deze afwijking door de leden van de WTO wel toegestaan (de zogenaamde «Lome-waiver»). Overigens bestaat er in de partnerschapovereenkomst de mogelijkheid voor de ACS-landen om vanaf 2008 geleidelijk over te gaan van eenzijdige handelspreferenties naar wederkerige vrijhandelsakkoorden met de EU. Ten derde geldt in de EU nog het Algemeen Preferentieel Systeem (APS) voor ontwikkelingslanden. In afwijking van de hiervoor beschreven regelingen gaat het hier niet om een regeling gebaseerd op een verdrag, maar om een autonome regeling waarbij de EU eenzijdig preferentiële markttoegang verleent (zonder tegenprestatie van de begunstigde landen). Daarnaast verschilt het APS van de andere regelingen doordat het geldt voor alle ontwikkelingslanden. Wel wordt er onderscheid gemaakt tussen twee groepen: minst ontwikkelde landen (MOL s) en overige ontwikkelingslanden. Voor de MOL s geldt een gunstiger preferentieel regime: zij krijgen volledig rechtenvrije toegang met uitzondering van een aantal producten. Voor de overige ontwikkelingslanden zijn de preferenties over het algemeen beperkt tot een reductie van het normale (MFN-) tarief. Bij deze tariefpreferenties gelden in het APS geen kwantitatieve beperkingen; er is geen sprake van tariefcontingenten. De omvang van de preferenties wordt bepaald door de «gevoeligheid» van de producten in kwestie op de EU-markt. Deze gevoeligheid hangt samen met de mate waarin de import concurreert met productie die in de EU zelf plaatsvindt. De minst gevoelige producten krijgen rechtenvrije toegang, de meest gevoelige producten (veelal textiel-en landbouwproducten) krijgen een korting van 15% op het MFN-tarief. Voor enkele producten wordt zelfs helemaal geen korting gegeven. Voor die producten waarvoor een in het kader van de WTO ingesteld tariefcontingent bestaat, geldt dat de korting betrekking heeft op het normale invoerrecht; de preferenties hebben geen betrekking op het (lagere) tarief dat binnen het contingent wordt toegepast. De hierboven beschreven diversiteit aan regelingen (MFN- en preferentiële stelsels) die van invloed zijn op het EU-invoerregime voor landbouwproducten, ook op het gebied van tariefcontingenten, maakt het geheel weinig transparant. Het is daardoor moeilijk in dit bestek exact de mate aan te geven waarin ontwikkelingslanden toegang hebben tot de EU-markt. Hiervoor zou een uitgebreide studie per ontwikkelingsland nodig zijn. Immers, het regime verschilt per product en per land. Om althans enig inzicht te geven wordt hieronder, bij wijze van voorbeeld, het Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 38 4

5 EU-regime beschreven voor een aantal voor ontwikkelingslanden relevante landbouwproducten. Rundvlees: Het normale EU-invoerregime voor rundvlees voorziet in een specifieke heffing van 176,8 Euro per 100 kilogram plus een ad valorem-recht van 12,8 procent. In het kader van haar WTO-verplichtingen heeft de EU een aantal tariefcontingenten geopend. Voor vlees van hoge kwaliteit geldt een aantal contingenten van in totaal ton. Deze hoeveelheid is verdeeld tussen de VS en Canada ( ton), Australië (7000 ton), Argentinië ( ton), Uruguay (6300 ton), Brazilië (5000 ton) en Nieuw-Zeeland (300 ton). Binnen deze tariefcontingenten moet een invoerrecht worden betaald van 20 procent (van de waarde van het ingevoerde vlees). Er geldt geen specifieke invoerheffing. Voor bevroren rundvlees geldt een niet naar leveranciersland verdeeld tariefcontingent van ton. Ook hier moet binnen deze tariefcontingenten een invoerrecht worden betaald van 20 procent en is er geen specifieke invoerheffing. Voor bevroren vlees dat bestemd is voor verwerking in de EU wordt doorgaans op autonome basis (dus zonder verplichting voor de EU) een tariefcontingent geopend. In de periode van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2001 bedraagt de omvang van dat tariefcontingent ton. Er geldt voor dit contingent een douanerecht van 20 procent (van de waarde van het vlees) alsmede, afhankelijk van de soort bewerking, geen of een verlaagde specifieke invoerheffing. Voor zogenaamde «bevroren omlopen» (vlees van bepaalde buikgedeelten) geldt een tariefcontingent van 1500 ton, waarvan 700 ton is gereserveerd voor Argentinië en 800 ton beschikbaar is voor invoer uit andere landen. Binnen dat tariefcontingent is er geen specifieke invoerheffing, maar wel een invoerrecht van 4 procent ad valorem. Onder het ACS-regime kan een zestal Afrikaanse landen (Botswana, Kenia, Madagascar, Namibië, Swaziland en Zimbabwe) in totaal ton rundvlees naar de EU exporteren zonder ad valorem-recht, terwijl voor die hoeveelheid de specifieke invoerheffing met 92 procent wordt gereduceerd. Onder het APS wordt voor rundvlees geen korting gegeven op het normale douanerecht. De laatste jaren voert de EU gemiddeld zo n à ton rundvlees in. Dit betekent dat er buiten bovengenoemde tariefcontingenten nog een invoer van gemiddeld zo n ton plaatsvindt. Een deel daarvan vindt plaats onder preferentiële regelingen met landen in Midden- en Oost-Europa, een ander deel betreft meest vlees van bijzondere kwaliteit uit landen als de VS en Argentinië. Suiker: Het normale EU-invoerrecht voor witte (geraffineerde) rietsuiker is momenteel 41,9 Euro per 100 kilogram. Als gevolg van toepassing van de speciale vrijwaringsclausule uit het WTO-landbouwakkoord komt daar nog een aanvullende heffing van 6,29 Euro per 100 kilogram bij. Voor ruwe rietsuiker die voor raffinage in de EU is bestemd geldt een invoerrecht van 33,90 Euro met een aanvullende heffing van 3,08 Euro per 100 kilogram. Voor ruwe rietsuiker die niet voor raffinage is bestemd (maar die direct wordt geconsumeerd) geldt een invoerrecht van 41,90 Euro per 100 kilogram en een aanvullende heffing van 7,85 Euro per 100 kilogram. De EU heeft een tariefcontingent geopend van ton (uitgedrukt in witte suiker). Binnen dit contingent hoeft geen invoerrecht te worden betaald. De invoer onder het contingent is verdeeld tussen ACS-landen ( ton) en India ( ton). Overigens biedt de EU aan een aantal MOL s onder de ACS-landen een garantieprijs die gelijk is aan de in de EU geldende interventieprijs (momenteel 63,19 Euro per 100 kilogram). Naast bovengenoemd contingent wordt jaarlijks ten behoeve van suikerraffinaderijen in een aantal EU-lidstaten een extra tarief- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 38 5

6 contingent geopend, zodat deze in hun behoefte aan ruwe suiker kunnen voorzien. De omvang van dit laatste contingent schommelt tussen de en ton. Binnen het contingent geldt een invoerheffing die zo n 80% van de normale heffing bedraagt. Onder de in februari jl. verlengde invoerregeling voor de zogenaamde landen en gebieden overzee (LGO), waaronder o.a. de Antillen en Aruba, is de invoer van suiker van oorsprong uit de LGO formeel rechtenvrij. Aangezien in de LGO zelf niet of nauwelijks suiker wordt geproduceerd, gaat het in de praktijk om door de LGO geïmporteerde suiker die aldaar een oorsprongswijzigende bewerking ondergaat. Door middel van een vrijwaringsmaatregel heeft de EU deze invoer dit jaar beperkt tot ongeveer 3000 ton. Onder het APS wordt voor rietsuiker geen korting gegeven op de normale invoerrechten. Rijst: Het EU-invoerrecht voor padie (ruwe, onbewerkte rijst) is 211 Euro per ton. Voor zogenaamde breukrijst (brokstukken van rijstkorrels) is dat 128 Euro per ton. Voor gedopte rijst en witte rijst is er een maximum invoerrecht van respectievelijk 264 Euro en 416 Euro per ton. Voor die laatste twee rijstsoorten heeft de EU zich er namelijk in de WTO toe verbonden het invoerrecht zodanig te beperken, dat de som van de invoerprijs en het invoerrecht niet hoger zal zijn dan de zogenaamde invoerplafondprijs. Die laatste prijs wordt berekend door op de in de EU geldende interventieprijs voor ruwe rijst een correctiefactor toe te passen (+ 80% voor gedopte indica-rijst, + 88% voor gedopte Japonica-rijst, 163% voor witte Indica-rijst en 167% voor witte Japonica-rijst). In de praktijk betekent dit dat doorgaans een lager invoerrecht wordt geheven dan de bovengenoemde maximale invoerrechten voor gedopte en witte rijst. In het kader van haar WTO-verplichtingen heeft de EU voor witte rijst een tariefcontingent geopend van ton. Binnen dit contingent hoeft geen invoerrecht te worden betaald. De voornaamste begunstigden van dit tariefcontingent zijn de VS en Thailand. Voor gedopte rijst is er een tariefcontingent van ton tegen een invoerrecht van 88 Euro per ton. Australië, de VS en Thailand zijn de belangrijkste begunstigden. Voor breukrijst is er een tariefcontingent van ton tegen verlaagd invoerrecht, dat 28 Euro per ton onder het normale invoerrecht ligt. De voornaamste begunstigde landen zijn Thailand, Australië, Guyana en de VS. Naast deze regelingen uit hoofde van WTO-afspraken is er ook een aantal bijzondere invoerregelingen. Zo wordt op de invoer van zogenaamde Basmati-rijst uit India en Pakistan, in onvolledig bewerkt stadium, een forfaitaire verlaging van de invoerheffing met 250 Euro per ton toegepast, waarbij in beginsel geen hoeveelheidsbeperking van toepassing is. Uit de ACS-landen kan een hoeveelheid van ton rijst (uitgedrukt in gedopte rijst) en breukrijst worden ingevoerd tegen een verlaagd invoerrecht. Dit behelst een korting op het normale invoerrecht. Deze korting wordt als volgt berekend. Voor padie en gedopte rijst wordt het normale douanerecht eerst verlaagd met 65 procent, waarna van het resterende heffingsbedrag nog 4,34 Euro per ton wordt afgetrokken. Voor witte rijst wordt eerst 16,78 Euro van de normale invoerheffing per ton afgetrokken, waarna het resterende bedrag eerst met 65% en daarna nog eens met 6,52 Euro per ton wordt verlaagd. Voor breukrijst wordt het normale invoerrecht eerst met 65 procent en daarna nog eens met 3,62 Euro per ton verminderd. Ten belope van een hoeveelheid van maximaal 4000 ton rijst (uitgedrukt in gedopte rijst) kan bij de invoer van rijst uit Bangladesh een verlaagd recht worden toegepast. Deze verlaging wordt op een tamelijk gecompliceerde manier berekend en verschilt per bewerkingstadium, maar bedraagt meer dan 50 procent. Bij invoer van rijst uit Egypte geldt ten belope van een hoeveelheid van ton per verkoopseizoen een korting op het normale douanerecht van 25 procent. Op rijst van Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 38 6

7 oorsprong en afkomstig uit de zogenaamde landen en gebieden overzee (LGO), waaronder o.a. de Antillen en Aruba, wordt geen invoerrecht geheven. Voor ACS-rijst die in een LGO een oorsprongswijzigende bewerking heeft ondergaan is de rechtenvrije toegang tot de EU daarentegen beperkt tot een hoeveelheid van ton (op basis van gedopte rijst). Onder het APS wordt voor rijst geen korting gegeven op de normale invoerrechten. Sinaasappelen: De hoogte van het EU-invoerrecht is afhankelijk van het seizoen en gedeeltelijk ook van de prijs van de in te voeren sinaasappelen. Het kalenderjaar is verdeeld in 8 perioden (variërend in lengte van 4 maanden tot 15 dagen), waarbij steeds een ander invoerrecht van toepassing is. De hoogte van het invoerrecht stijgt naarmate de invoer meer concurreert met de eigen productie binnen de EU. Het hoogste recht wordt geheven in de periode van 1 januari tot en met 31 maart, te weten 16,7 procent. Het laagste recht bedraagt 3,2 procent en is van toepassing in de periode van 1 tot en met 15 oktober. Daarnaast is er een entreeprijsstelsel. Dit houdt in dat naast de bovengenoemde ad valorem invoerrechten een aanvullende heffing, uitgedrukt in Euro per 100 kilogram nettogewicht, wordt opgelegd als de invoerprijs onder een bepaald minimumniveau komt. Dat niveau ligt doorgaans op 35,7 Euro per 100 kilogram. De aanvullende heffing wordt hoger naarmate de invoerprijs verder onder dat niveau zakt. Volgens de WTO-afspraken kan de aanvullende heffing maximaal 7,4 Euro bedragen. In de periode van 1 juni tot en met 30 november is het entreeprijsstelsel niet van toepassing en worden er dus ook geen aanvullende heffingen opgelegd. In het kader van WTO-afspraken opent de EU jaarlijks een tariefcontingent voor sinaasappelen van hoge kwaliteit ten belope van ton. Binnen dit contingent, dat van toepassing is in de periode van 1 februari tot en met 30 april, geldt een invoerrecht van 10%. Het contingent is niet verdeeld onder bepaalde exportlanden. Daarnaast opent de EU jaarlijks voor een drietal landen uit de Middellandse-Zeeregio tariefcontingenten uit hoofde van de met deze landen gesloten akkoorden. Binnen deze contingenten, die jaarlijks met enkele procenten groeien en die lopen van 1 juli tot en met 30 juni van het kalenderjaar, wordt geen douanerecht geheven. Momenteel bedraagt de omvang van de tariefcontingenten voor Israël ton, voor Marokko ton en voor Tunesië ton. Het bovengenoemde entreeprijsstelsel is daarbij van toepassing. Met Egypte wordt in het kader van een nieuw op te richten Middellandsezee akkoord nog onderhandeld over een contingent voor sinaasappelen. In het kader van het APS wordt voor sinaasappelen geen korting op het normale invoerrecht toegepast. Het bestaan van tariefcontingenten betekent niet dat deze ook daadwerkelijk worden benut. In 1997 werd 77% van de invoermogelijkheden onder EU-tariefcontingenten benut. Onderbenutting van tariefcontingenten komt overigens ook voor bij andere WTO-leden die gebruik maken van tariefcontingenten. De oorzaak voor onderbenutting kan gelegen zijn in het feit dat exporteurs geen gebruik van de tariefcontingenten kunnen of wensen te maken, maar kan ook komen door additionele restricties bij de invoer die bijvoorbeeld het gevolg zijn van het beheer van de tariefcontingenten. De WTO-regels op het gebied van het beheer van tariefcontingenten zijn onvoldoende duidelijk. Deze problematiek is in de WTO gesignaleerd en heeft ertoe geleid dat het beheer van tariefcontingenten onderdeel zal vormen van de landbouwonderhandelingen. De Staatssecretaris van Economische Zaken, G. Ybema Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 38 7

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 3 PART 1/4 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van de economische

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

OORSPRONG VAN GOEDEREN

OORSPRONG VAN GOEDEREN OORSPRONG VAN GOEDEREN PREFERENTIELE OORSPRONG NIET PREFERENTIELE OORSPRONG DOEL Tarifaire handelspolitiek Niet tarifaire handelspolitiek quota s contingenten vergunningen Verminderde rechten OF vrijstelling

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10%

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10% wereldhandel in 1000 ton Factsheet druiven oktober FACTSHEET DRUIVEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Groei wereldhandel in druiven, vooral nieuwe markten Zuid en

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.3.2010 COM(2010)96 definitief 2010/0056 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1964/2005 van de

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

FACTSHEET FRESH VEGETABLES

FACTSHEET FRESH VEGETABLES miljoen dollar cq. 1000 ton Factsheet verse groenten januari 2016 FACTSHEET FRESH VEGETABLES Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WERELDHANDEL VERSE GROENTEN IN 2015

Nadere informatie

Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en Visserijbeleid Gudrun Beerlandt (VL) - Danièle Haine (WL) E.Versavel (BIRB)

Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en Visserijbeleid Gudrun Beerlandt (VL) - Danièle Haine (WL) E.Versavel (BIRB) Titel: Beheerscomité suiker 30 januari 2014 Datum: 30/01/2014 Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Afwezigen: AGRI-C5 Gudrun Beerlandt Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.4.2014 COM(2014) 223 final 2014/0125 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het door de Europese Unie in te nemen standpunt in de Algemene Raad

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.6.2009 COM(2009) 314 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD over het functioneren van de in het kader van de procedure van artikel

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief-

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

s-gravenhage, 28 maart 2002 De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, E. L. Herfkens

s-gravenhage, 28 maart 2002 De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, E. L. Herfkens buza020172 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 28 maart 2002 Graag bieden wij u hierbij de reactie aan op de motie van de leden Van Middelkoop en Dijksma ingediend op

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten Tarieven buitenland De tarieven buitenland zijn ingedeeld in 4 zones. Zone 1, 2 en 3 hebben een lijst met landen waarvoor specifieke tarieven van toepassing zijn. Zone 4 is uitsluitend van toepassing voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 25 074 Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) 28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nr. 61 BRIEF VAN

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Associatieraad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2245 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

5. De Gemeenschappelijke MarktOrdening suiker in de Europese Unie. Specifieke doelstellingen van het GMO

5. De Gemeenschappelijke MarktOrdening suiker in de Europese Unie. Specifieke doelstellingen van het GMO 5. De Gemeenschappelijke MarktOrdening suiker in de Europese Unie Specifieke doelstellingen van het GMO blijven verzekeren van de noodzakelijke waarborgen inzake werkgelegenheid en levensstandaard aan

Nadere informatie

BIJLAGEN EN PROTOCOLLEN

BIJLAGEN EN PROTOCOLLEN BIJLAGEN EN PROTOCOLLEN Bijlage I: Landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten van de hoofdstukken 25 tot en met 97 van het geharmoniseerd systeem, bedoeld in de artikelen 7 en 12 Bijlage II: Industriële

Nadere informatie

Product-info Citrusfruit 2011

Product-info Citrusfruit 2011 Product-info Citrusfruit 2011 PT 2011-22 Maart 2011 - Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt & Innovatie Product-info Citrusfruit 2011 Auteur Peter van der Salm Functie Marktanalist

Nadere informatie

Potplanten en jonge planten 2007

Potplanten en jonge planten 2007 Importnota Potplanten en jonge planten 2007 HBAG Bloemen en Planten Aalsmeer, oktober 2008 Jan Lanning Monique Sassen Inleiding Het HBAG Bloemen en Planten heeft op basis van het meest recente AIPH-Union

Nadere informatie

WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE

WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE FACTSHEET Transport Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE Ruim 300.000 ton komt via

Nadere informatie

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4 Tarieven buitenland Per 30 april 2016 zijn de tarieven voor gebruik van je abonnement in zone 1 veranderd. De minuten, sms'jes en MB's gaan vanaf nu uit je gewone bundel en je betaalt een kleine toeslag.

Nadere informatie

Fiche 3: Verordening voor het toekennen van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne

Fiche 3: Verordening voor het toekennen van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne Fiche 3: Verordening voor het toekennen van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

Lokale Coloplast kantoren

Lokale Coloplast kantoren Afrika Azië Australië Europa Noord Amerika Zuid Amerika Afrika Algerije (Frans, Arabisch) (gratis nummer*) +213 0560 16 50 18, +213 0560 16 59 59 dzconsumerservice@coloplast.com Congo, Egypte, Kenia, Marokko,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 074 Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) Nr. 159 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 18 oktober 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 VOORSTEL van: ingekomen: 17 oktober 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft:

Nadere informatie

FACTSHEET AARDAPPELEN

FACTSHEET AARDAPPELEN FACTSHEET AARDAPPELEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com EXPORT CONSUMPTIE AARDAPPELEN GROEIT WERELWIJD NIET MEER Nog wel groei bij pootaardappelen en in bescheiden

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17.

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17. Algerije 9 Aruba-Mobiel 24 Brazilië 6 Algerije-Mobiel 25 Australië 8 Brazilië-Mobiel 19 Marokko 1 Australië-Mobiel 19 Britse-Maagdeneilanden 19 Marokko-Mobiel 25 Azerbeidzjan 18 Britse-Maagdeneilanden-Mobiel

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie internationale handel 2016/0067(E) 4.4.2016 *** ONTWERPAANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst

Nadere informatie

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.9.815 Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2012, nr. 8306, d.d. 27.4.2012 (oorspronkelijke regeling) Staatscourant

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1153 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW & INNOVATIE Aan

Nadere informatie

DHIsubsidieregeling. China Project Development

DHIsubsidieregeling. China Project Development DHIsubsidieregeling Hoofdpunten Regeling: tender Bedrijfsactiviteit: investering en export (kapitaal) goederen Doelmarkt: opkomende landen en ontwikkelingslanden (DGGF- land) Subsidiedoel: concreet project,

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.4.2013 COM(2013) 187 final 2013/0099 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2012 COM(2012) 293 final 2012/0154 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Europese Unie in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Onze Referentie Minbuza 2016.141697 Uw

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2007 tot en met 2011

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2007 tot en met 2011 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 27 tot en met 211 Maart 212 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

FACTSHEET 10 JAAR WERELHANDEL Verse groenten en fruit

FACTSHEET 10 JAAR WERELHANDEL Verse groenten en fruit FACTSHEET 10 JAAR WERELHANDEL Verse groenten en fruit Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Wereldhandel in groenten en fruit groeit sneller dan totale wereldhandel In

Nadere informatie

Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen over de jaren

Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen over de jaren Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen over de jaren 26-21 1.1. Overzicht betrekking hebbend op de procedure tot opneming van buitenlandse adoptiefkinderen in Nederlandse gezinnen over

Nadere informatie

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 1. HET DECREET In de artikels tot en met 60 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 25 074 Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) Nr. 188 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2004 tot en met Datum 30 maart 2009

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2004 tot en met Datum 30 maart 2009 ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 24 tot en met 28 Datum 3 maart 29 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen over de jaren 24-28 1.1.

Nadere informatie

Bestemming 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg 2,5 kg 3,0 kg 4,0 kg. Canarische Eilanden (IC) 69,90 74,40 78,90 83,40 87,90 92,40 101,40

Bestemming 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg 2,5 kg 3,0 kg 4,0 kg. Canarische Eilanden (IC) 69,90 74,40 78,90 83,40 87,90 92,40 101,40 Afrika Canarische Eilanden (IC) 69,90 74,40 78,90 83,40 87,90 92,40 101,40 Egypte (EG) 77,35 82,45 87,55 92,65 97,75 102,85 113,05 Marokko (MA) 96,85 105,25 113,65 122,05 130,45 138,85 155,65 Tunesië (TN)

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 8 juni 2011 (OR. en) 2010/0318 (COD) LEX 1192 PE-CONS 13/1/11 REV 1 COEST 109 NSI 31 WTO 145 CODEC 549 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent

Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent Periode 01/01/ 31/12/ Jozef Moors & Tamara Van Der Elst Statistisch analisten parket-generaal Gent 7 mei

Nadere informatie

Handboek Douane Mededeling nr. 5

Handboek Douane Mededeling nr. 5 Douane Belastingdienst Mededeling Januari 2017 Handboek Douane Mededeling nr. 5 Economische Partnerschap Overeenkomst tussen de Europese Unie en Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibië, Zuid Afrika en Swaziland

Nadere informatie

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties (hierna:

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 Nr. 109 BRIEF VAN

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 Publicatiedatum: 11 juni 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding Mededeling April 2014 (herdruk) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*4ED 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33538 19 juni 2017 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 juni 2017, 2017-0000094795, tot

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.9.2016 COM(2016) 631 final 2016/0308 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen

Nadere informatie

Bijlage

Bijlage Bijlage Tabel i Immigratie naar Nederland van niet in Nederland geboren vreemdelingen, naar land van herkomst ^995-2002) Totaal Westerse landen 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 74.703 86.183 87.145

Nadere informatie

Fiche 4: Aanbeveling mandaten handelsakkoorden Australië en Nieuw-Zeeland

Fiche 4: Aanbeveling mandaten handelsakkoorden Australië en Nieuw-Zeeland Fiche 4: Aanbeveling mandaten handelsakkoorden Australië en Nieuw-Zeeland 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel - Aanbeveling voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen

Nadere informatie

Bezorginformatie per land

Bezorginformatie per land Bezorginformatie per land De overkomstduur van een zending voor rest vd wereld kan beïnvloed worden door de inklaringstijd bij de douane. De inklaringstijd varieert van 1 week tot 4 weken. Land Overkomstduur

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

Datum 18 juni 2015 Betreft Beantwoording vragen van de leden Jasper Van Dijk en Smaling (SP) over het bericht TTIP tast gezondheid EU aan

Datum 18 juni 2015 Betreft Beantwoording vragen van de leden Jasper Van Dijk en Smaling (SP) over het bericht TTIP tast gezondheid EU aan Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z07933 Datum 18 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1142 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling April 2014 (herdruk 4) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*10ED 25.1 Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1373 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Bijlage fichedocument, pagina 1. Fiche: verordening algemene tariefpreferenties. 1. Algemene gegevens

Bijlage fichedocument, pagina 1. Fiche: verordening algemene tariefpreferenties. 1. Algemene gegevens Fiche: verordening algemene tariefpreferenties 1. Algemene gegevens Titel voorstel Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van een stelsel van algemene

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 785 Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018) 34 786 Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere

Nadere informatie

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2010-2011 32 883 (R 1961) Goedkeuring van de op 15 oktober 2008 te Bridgetown totstandgekomen Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 augustus 2004 (OR. en) 11296/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0142 (ACC) AGRI 185 WTO 78

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 augustus 2004 (OR. en) 11296/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0142 (ACC) AGRI 185 WTO 78 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 augustus 2004 (OR. en) 11296/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0142 (ACC) AGRI 185 WTO 78 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad

Nadere informatie

PERSIMMON WINT SNEL TERREIN; SPANJE DOMINEERT DE MARKT

PERSIMMON WINT SNEL TERREIN; SPANJE DOMINEERT DE MARKT Factsheet kaki/persimmon oktober FACTSHEET PERSIMMON Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com PERSIMMON WINT SNEL TERREIN; SPANJE DOMINEERT DE MARKT Spanje met afstand de

Nadere informatie

VERSLAG +EU) mei 2015: bereikt zijn. operatoren. Braziliaanse. Lage olieprijzen. 2014/2015 (Mt. ruwe suiker): pagina 1 van 6

VERSLAG +EU) mei 2015: bereikt zijn. operatoren. Braziliaanse. Lage olieprijzen. 2014/2015 (Mt. ruwe suiker): pagina 1 van 6 VERSLAG ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// voorzitter: EU-Commissie AGRI C4 verslaggever: Jan Hostens (VL)

Nadere informatie

Naar de nieuwe tariefplannen

Naar de nieuwe tariefplannen Naar de nieuwe tariefplannen Je herlaadkaart Maghreb Mobile De informatie over de vroegere tariefformules is beschikbaar als referentie voor klanten die deze tariefformules op dit moment gebruiken en deze

Nadere informatie

Is er nog eten over 20 jaar. Fred Klein Productschap Akkerbouw

Is er nog eten over 20 jaar. Fred Klein Productschap Akkerbouw Is er nog eten over 20 jaar Fred Klein Productschap Akkerbouw 1 Productschap Akkerbouw Taken van het Productschap Akkerbouw: Is er voor alle bedrijven en werknemers die akkerbouwproducten telen, verwerken

Nadere informatie

Voorstel voor een. VERORDENING (EU) nr.../... VAN DE RAAD

Voorstel voor een. VERORDENING (EU) nr.../... VAN DE RAAD NL FR FR EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.6.2010 COM(2010)342 definitief 2010/0189 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING (EU) nr..../... VAN DE RAAD betreffende de vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 26 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0015 (E) 6985/15 NT 6 UD 37 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 november 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 november 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 10 november 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0014 (E) 13405/15 COWEB 116 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 571 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven

Nieuwe FedEx tarieven Nieuwe FedEx tarieven Geldig in België vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG JULI 2014 Publicatiedatum: 6 augustus 2014 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie