JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK"

Transcriptie

1 JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012

2

3 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie en Werken 55 Onderwijs 63 Sport, Cultuur en Recreatie. 69 Zorg, Welzijn en Volksgezondheid.. 77 Wonen en Leven 91 Sociale Zaken. 107 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN 121 PARAGRAFEN.. Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering 141 Verbonden partijen. 157 Grondbeleid 167 Lokale heffingen. 175 Financiering 179 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 183 RijswijkBuiten 185 III JAARREKENING. 189 BALANS. 191 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING. 195 TOELICHTING OP DE BALANS. 201 PROGRAMMAREKENING TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING. 213 OVERZICHT VAN DE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 229 TOELICHTING OP DE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ACCOUNTANTSVERKLARING

4 IV BIJLAGEN Staat van investeringen. 243 Toelichting op de staat van investeringen Overzicht van de niet in exploitatie genomen bouwgronden en de bouwgronden in exploitatie Overzicht van de nog te ontvangen voorschotbedragen Overzicht van het verloop van de reserves. 291 Toelichting op de reserves 293 Overzicht van het verloop van de voorzieningen 303 Toelichting op de voorzieningen Overzicht vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen) 309 Toelichting op de vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen) Overzicht van de verstrekte waarborgen en garanties aan natuurlijke en rechtspersonen. 319 Single information Single audit (SiSa) 325 V BURGERJAARVERSLAG. 329 VI AFKORTINGEN

5 3 I INLEIDING

6 INLEIDING JAARREKENING 2012 Wij hebben het genoegen u de jaarrekening 2012 aan te bieden. De jaarrekening 2012 bestaat uit de jaarstukken 2012 en de productenrekening De jaarrekening is het sluitstuk van de Planning & Control cyclus. Verklaring omtrent rechtmatigheid De accountant heeft over de jaarrekening 2012, naast een controle op de getrouwheid, ook een controle gedaan op de rechtmatigheid. Bij de controle op getrouwheid wordt nagegaan of: de jaarrekening zowel de baten en de lasten over een rekeningjaar als de activa en passiva per 31 december van dat rekeningjaar getrouw weergeeft; het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is; de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Een controle op rechtmatigheid houdt in dat er getoetst wordt op een goede naleving van relevante wet- en regelgeving. De gemeente Rijswijk heeft, naast een goedkeurende accountantsverklaring over de getrouwheid, ook een goedkeurende verklaring over de rechtmatigheid gekregen. Financieel resultaat na mutaties in de reserves Het saldo van de rekening van baten en lasten sluit met een nadelig saldo na mutaties in de reserves van ,-. Analyse op hoofdlijnen van het verschil in resultaten tussen de jaarrekening 2012 en de 2e halfjaarrapportage 2012 Om snel inzicht te krijgen in de afwijkingen ten opzichte van de 2e halfjaarrapportage 2012 volgt hieronder een analyse op hoofdlijnen. De verschillen groter dan worden toegelicht. Beleidsproducten 2100 Wegen, straten en pleinen V Verkeer V Waterwegen V Openbaar groen en openluchtrecreatie V Inkomen V Participatie en minima V Arbeidsmarkt overig V Welzijnsaccommodaties N Volksgezondheid N Afvalverwijdering en -verwerking V Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater V Ruimtelijke ordening V Woningexploitatie N Bouwgrondexploitatie N Overige verschillen beleidsproducten V 877 Bedrag x (V = voordelig; N = nadelig) Saldo beleidsproducten N Algemene dekkingsmiddelen N Mutaties bestemmingsreserves N -449 Doorbelasting exploitatie V 479 Resultaat jaarrekening 2012 N In bovenstaande cijferopstelling zijn de verschillen ten opzichte van de raming van de doorberekening van uren, afkomstig van de kostenplaatsen, geëlimineerd. Dit is gedaan om het inzicht in de Inleiding 4

7 verschillen per beleidsproduct te vergroten; veel verschillen per beleidsproduct worden anders sterk beïnvloed door verschillen in de doorberekende uren. Beleidsproducten Wegen, straten en pleinen (voordeel ,-) In 2012 is een nieuwe aannemer aangetrokken voor het reguliere onderhoud van openbare verlichting. Dit heeft geleid tot een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel. Daarnaast zijn in 2011 en 2012 preventief lampen vervangen waardoor het aantal storingen en de daarmee gepaard gaande kosten voor het onderhoud zijn gedaald. In totaal gaat dit om ,- voordeel. Daarnaast is er sprake van ,- lagere kapitaallasten. Dit komt omdat vervanginginvesteringen openbare verlichting later worden gedaan dan geraamd Verkeer (voordeel ,-) De exploitatie sluit af met een positief resultaat. In 2012 is een nieuwe aannemer voor het onderhoud van de verkeersregelinstallaties gecontracteerd. Hierbij is aanbestedingsvoordeel behaald Waterwegen (voordeel ,-) De exploitatie laat een positief resultaat zien. Er is aanbestedingsvoordeel behaald voor het baggerwerk. Daarnaast viel de hoeveelheid slib in de baggervakken lager uit dan geraamd. Dit laatste is inmiddels in het nieuwe baggerplan aangepast Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel ,-) De exploitatie laat een positief resultaat zien. Alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. De kosten vielen lager uit vanwege aanbestedingsvoordeel Inkomen (voordeel ,-) In de najaarsrapportage van het jaar 2012 is melding gemaakt van het feit dat de budgetindicatie met betrekking tot de wet BUIG (WWB, IOAW/IOAZ en BBZ) in totaal ,- hoger was uitgevallen. Omdat het slechts een indicatie betrof die in september 2012, bij het bekend worden van de definitieve budgetten, nog gewijzigd kon worden en de stijging van het berekende budget grotendeels op basis van conjunctuur was, is dit voordeel slechts ten dele in de begroting van het jaar 2012 verwerkt. Er is rekening gehouden met het feit dat de berekening van het ministerie ook voor de gemeente Rijswijk op zou gaan. Doordat de stijging van het aantal uitkeringen in het jaar 2012 trager is verlopen dan verwacht, en in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar pas echt vorm kreeg, is er op de uiteindelijke realisatie een voordeel ontstaan van , Participatie en minima (voordeel ,-) Het verschil op dit product wordt voornamelijk door de volgende ontwikkelingen veroorzaakt. Het aantal verwachte deelnemers aan de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering is, tegen de verwachting in, gedaald waardoor er op de functie maatschappelijke participatie algemeen een voordeel van ,- is ontstaan. Om financiële tegenvallers in de begroting te voorkomen is bij het opstellen van het beleid grote terughoudendheid betracht in verband met de vele onzekerheden voor wat betreft de omvang van de doelgroep, wat er toe heeft geleid dat er op dit terrein sprake is van een onderbesteding van , Arbeidsmarkt overig (voordeel ,-) Om in de kosten van de eindafrekening van de DSW Rijswijk e.o. van het jaar 2011 te kunnen voorzien was er een reservering gemaakt. Doordat de eindafrekening voor het jaar 2011 lager uitviel dan het bedrag waarmee rekening was gehouden is er in het jaar 2012 een financiële meevaller ontstaan. Naast deze meevaller is er ook sprake geweest van een tweetal financiële tegenvallers in de vorm van een hoger exploitatietekort dan was begroot en een overrealisatie van het aantal SE s. Per saldo sluit het jaar 2012 door deze ontwikkelingen af met een voordeel van , Welzijnsaccommodaties (nadeel ,-) Het hier ontstane nadeel wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een overschrijding op de geraamde energiekosten. Bij deze overschrijding spelen de volgende factoren een rol: - het niet toepassen van indexeringen op of actualiseren van de ramingen Inleiding 5

8 - de stijgingen van de energiekosten - veroudering van installaties Een andere onderliggende oorzaak is dat de coördinatie van de energie van gebouwen onvoldoende belegd is binnen de organisatie, waardoor onvoldoende zicht is op de exploitatie van gebouwen en verbetermogelijkheden. In de recent vastgestelde opdracht Verbetering Vastgoedexploitatie zal dit knelpunt worden meegenomen. Daarnaast wordt het plan voor de Herschikking welzijnsaccommodaties dit jaar uitgewerkt. Dit moet leiden tot het terugbrengen van het aantal welzijnsaccommodaties per 2014, waardoor de totale energiekosten zullen dalen Volksgezondheid (nadeel ,-) De kosten van de financiële problemen bij de GGD hebben geleid tot een grote overschrijding op het product volksgezondheid. Conform het raadsbesluit van 27 november 2012 zijn de extra uitgaven over de jaren 2011 en 2012 van respectievelijk ,- en ,-, alsmede het Rijswijkse aandeel in een bij de jaarrekening 2012 van de GGD op te nemen voorziening van ,- op dit product verantwoord. In totaal een nadeel van ,-. De raming voor de kosten van preventieve gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg is ,- te hoog ingeschat, zodat per saldo een bedrag van , - is overschreden. Daarnaast is de post geestelijke gezondheidszorg onderschreden met ca ,-. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de geplande uitgaven in het kader van de OGGZ monitor pas in 2013 zullen plaats vinden en de kosten voor de invoering van de meldcode elders in de begroting zijn verantwoord. In afwachting van de nieuwe Nota voor Lokaal Gezondheidsbeleid zijn geen nieuwe aanvragen voor subsidie aangenomen. Dit heeft geleid tot een besparing van de post overige subsidies van , Afvalverwijdering en verwerking (voordeel ,-) Het voordelig verschil op dit product van ,- wordt enerzijds veroorzaakt door de ontvangen rijkssubsidie van circa ,- voor het gescheiden inzamelen (Nedvang) en anderzijds door hogere opbrengsten afvalstoffenheffing Huishoudelijk / bedrijfsafvalwater (voordeel ,-) Dit budget is voor de uitvoering van de zorgplicht in het kader van de riolering. De kosten vallen dit jaar lager uit dan geraamd. Dit komt omdat een deel van de werkzaamheden doorlopen in Ruimtelijke ordening (voordeel ,-) Omdat er minder planschadeclaims zijn ingediend dan verwacht is de voorziening planschade J. Braakensieklaan vrijgevallen voor een bedrag van , Woningexploitatie (nadeel ,-) De kosten voor gemeentelijk vastgoed zijn per saldo ,- hoger uitgevallen dan geraamd. De geraamde opbrengst van de verkoop van gemeentelijk vastgoed was voor ,-. Er is in 2012 geen vastgoed verkocht en daarmee is de taakstelling dus niet gehaald Bouwgrondexploitatie (nadeel ,- ) De belangrijkste verschillen zijn: Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) TH-locatie Totaal 2,7 miljoen nadeel 5,0 miljoen nadeel 7,7 miljoen nadeel Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) In oktober 2011 heeft AM per brief de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Rijswijk beëindigd vanwege de sterk veranderde marktomstandigheden. Door de economische crisis is er naar woningen in de beoogde prijsklasse inmiddels onvoldoende vraag. In november 2011 heeft AM per brief de ingediende aanvraag voor een bouwvergunning (d.d. 31 oktober 2007) ingetrokken. De gemeente heeft de door AM betaalde leges (verwerkt in de jaarrekening 2011) en waarborgsom van 1,9 mln. (verwerkt in de jaarrekening 2012) terugbetaald. Inleiding 6

9 In 2012 heeft er een afwaardering van ca. 0,8 mln. plaatsgevonden naar de WOZ-waarde van ca. 6,3 mln. TH-locatie Als gevolg van de onderhandelingen met Lucas Onderwijs m.b.t. de herhuisvesting Sint Stanislascollege is overeenstemming bereikt om de TH-locatie niet aan te passen ten behoeve van het onderwijs. De gemeenteraad sprak zich hier over uit op 12 februari Dit betekent dat de THlocatie herontwikkeld kan worden. Om deze ontwikkelmogelijkheden op de TH-locatie te vergroten is in de berekeningen van de scholenschuif een afboeking opgenomen van 5,0 mln. Als totale boekwaarde is een bedrag aangehouden van 9,5 mln. Het restant aan boekwaarde bedraagt dan 4,4 mln wat recht doet aan de marktwaarde Algemene dekkingsmiddelen (nadeel ,-) Precario ondergrondse buizen en leidingen voor telecomaanbieders (nadeel ,-) Recentelijk heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over het door ons ingestelde cassatie met betrekking tot de aanslagen precario voor ondergrondse buizen en leidingen voor telecomaanbieders. De Hoge Raad heeft de gemeente Rijswijk in het ongelijk gesteld in deze zaak. De consequentie van deze uitspraak is dat de aanslagen waar het om gaat, moeten worden vernietigd. Het gaat om een totaalbedrag van om en nabij ,-. Het gaat om in totaal 25 aanslagen van 9 aanbieders verspreid over de belastingjaren 2002, 2003 en Mutaties bestemmingsreserves (nadeel ,-) Het nadelige verschil van ,- ten opzichte van de raming komt met name door het minder onttrekken aan het investeringsfonds openbare ruimte van ,-. Tegenover dit nadeel van ,- staat een voordeel op het beleidsproduct Wegen, straten en pleinen. Voor een overzicht van de geraamde en werkelijke mutaties in de reserves verwijzen wij u naar het laatste hoofdstuk van de inleiding Rekeningresultaat Doorbelasting exploitatie (voordeel ,-) Het voordelige verschil ten opzichte van de raming bestaat uit de volgende onderdelen: Vooruitontvangen subsidiegelden N ,- Werken voor derden N ,- Minder doorbelast aan beleidsproducten V ,- Totaal V ,- Vooruitontvangen subsidiegelden De vooruitontvangen subsidiegelden geeft een optisch nadeel van ,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de toelichting van de beleidsproducten de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door subsidies gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Werken voor derden Werken voor derden geeft een optisch nadeel van ,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de beleidsproducten waar de werken voor derden verantwoord worden de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door facturering aan derden gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Minder doorbelast aan beleidsproducten Aan de beleidsproducten is minder doorbelast, dit geeft een voordeel van ,- voor de exploitatie. Dit komt met name doordat er op de kostenplaatsen minder is uitgegeven dan geraamd. Dit is bij het verdelen van de kostenplaatsen bij het opstellen van de jaarrekening inzichtelijk geworden. Inleiding 7

10 Financiële positie Algemene reserves zijn o.a. bestemd voor opvang van tekorten en zijn een buffer voor risico s waarvoor geen voorziening is getroffen. Voeding van deze reserve vindt plaats vanuit jaarrekeningoverschotten. Bestemmingsreserves zijn van de algemene reserve afgezonderde bestanddelen waaraan door de raad een bepaalde bestemming is of wordt gegeven. Voorzieningen zijn passiefposten per balansdatum die een schatting geven van voorzienbare lasten in verband met risico s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum onzeker zijn en betrekking hebben op gebeurtenissen voorafgaand aan de balansdatum. Voorheen voorzieningen bestaan uit vooruitontvangen subsidies; dit zijn ontvangen subsidies die in de balans onder overlopende passiva zijn verantwoord. De ontvangen subsidies dienen ter dekking van lasten van volgende jaren. De ontwikkeling van de totaal beschikbare middelen (bedragen x 1.000,-) over 2012 is als volgt: Stand per Mutaties in 2012 Stand per Algemene reserves Bestemmingsreserves Nog te bestemmen Nog te bestemmen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Totaal eigen financieringsmiddelen Vooruitontvangen subsidies Totaal beschikbare middelen Per saldo is het eigen vermogen (bestaande uit algemene- en bestemmingsreserves) over 2012 met 12,1 miljoen afgenomen. De omvang van de voorzieningen is met toegenomen en de vooruitontvangen subsidies zijn afgenomen met 2,9 miljoen. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de overzichten over het verloop van de reserves, voorzieningen en de vooruitontvangen subsidies in het boek van de jaarstukken. Inleiding 8

11 Rekeningresultaat 2012 (+/+ = voordelig, -/- = nadelig) Geraamde mutaties reserves Werkelijke mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Toevoegingen Onttrekkingen Rekeningresultaat voor mutaties in de reserves Mutaties algemene reserves Herstel evenwicht meerjarenbegroting Herstel evenwicht meerjarenbegroting Mutaties bestemmingsreserves Mantelzorg Schuldhulpverlening Nieuwbouw brandweerkazerne Gemeentepersoneel Bestemmingsplannen Inzet combinatiefuncties / brede scholen Landgoederenzone Groot onderhoud wegen Vastgoed Investeringsfonds openbare ruimte Wijkgericht werken Programma Transitie jeugdzorg Wijkontwikkeling Afvalstoffenheffing Decentrale arbeidsvoorwaarden Flankerend beleid ihkv OB Organisatie-ontwikkeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Gebouwenonderhoud buitenkant schoolgebouwen Invoering BTW-compensatiefonds Investeringen riolering Mutaties reserves Mutaties reserves Resultaat na mutaties in de reserves Inleiding 9

12 10

13 11 II JAARVERSLAG

14 12

15 PROGRAMMAVERANTWOORDING 13

16 14

17 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie We zetten ons in voor een kwalitatief goede publieke dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en onze partners. Hierbij vinden we het belangrijk dat er een optimale verbinding is met en tussen stad en samenleving. Daarom hebben wij een verantwoordelijk, toegankelijk en betrokken bestuur en een servicegerichte, transparante gemeentelijke organisatie. We gaan hierbij op een integere en respectvolle manier met elkaar om en we leggen uit waarom wij de dingen doen die wij doen. Door samen te werken met onze maatschappelijke partners dragen we bij aan verbinding met en tussen de stad en samenleving en door samenwerking in de regio, in het bijzonder met de gemeente Delft, staan we sterker en zijn we beter voorbereid op de toekomst. We willen zelf het goede voorbeeld geven door het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie en het vergroten van de bewustwording voor een duurzame leefomgeving. Daarnaast gaan we de administratieve lastendruk verminderen en zorgen we voor een effectievere inzet van onze mensen en middelen. Dit willen we bereiken door de kosten terug te dringen en de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten. We willen meer service met minder regels bieden. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 15

18 Wat wilden we bereiken 1. Bestuur en organisatie. We zorgen voor continuïteit van bestuur door het voortbouwen en intensiveren van bestaand beleid en het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk functioneren. Wij willen samenwerken en ambities en verantwoordelijkheden delen met partners en gaan door met het verbinden van stad en samenleving. De gemeente kan het niet alleen en gaat ook niet over alles. We willen betrokken, bereikbaar, inzichtelijk, transparant - effectief en efficiënt zijn Minder regels meer service. Om in 2015 de Eerste Overheid te zijn, zijn er met het huidige en vorige kabinet doelstellingen geformuleerd die moeten leiden tot minder regels en meer service. Samengevat gaat het om de EGEM-i-projecten: Snoeiplan Vereiste Vergunningen. Vermindering van de Administratieve Lasten. Terugdringen van de Indieningvereisten. Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden en fasegewijs ingevoerd. De processen verlopen naar wens. Indiening en afhandeling van aanvragen (lichte vergunningen) zal steeds meer naar de voorkant (front-office) worden verplaatst. De omgevingsvergunning kan ook digitaal worden aangevraagd via het Omgevingsloket Online Kwaliteitsmanagement. We hechten waarde aan het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijke functioneren en het nemen van verantwoordelijkheid als eerste overheid voor burger, partner en politiek. Ook het verbeteren van relaties, verbindingen en samenwerking met (externe) partners vinden we van belang. Periodiek monitoren we daarom de prestaties van onze gemeente, hoe we deze kunnen optimaliseren en hoe tevreden burgers zijn over onze beleidsontwikkeling en dienstverlening. Dit ook in vergelijking met soortgelijke gemeenten. Hiermee geven we o.a. gehoor aan bevindingen en aanbevelingen uit eerdere landelijke kwaliteitsonderzoeken, zoals die van de commissies d'hondt, Oosting en Jorritsma. Tevens nemen we deel aan "Waarstaatjegemeente" en komen we tegemoet aan de zeven beginselen uit de Code goed openbaar bestuur (juni 2009). 2. Relatie burger en gemeente 2.1. Publieke dienstverlening Antwoord Vanaf 2015 zijn gemeenten hét portaal voor alle vragen aan de overheid. Om dat te realiseren, is het Landelijk Programma Antwoord ontwikkeld. Dit betekent het fundamenteel anders organiseren van alle klantcontacten. Dit moet leiden tot een betere en efficiëntere publieke dienstverlening en daarmee tot vermindering van de administratieve lasten. Antwoord komt tegemoet aan verwachtingen van de burger en leidt tot verbetering van de dienstverlening voor burgers en bedrijven. Zij krijgen via allen kanalen (balies, post, telefonie, digitaal ) snel en hetzelfde juiste antwoord op hun vraag. Antwoord geeft grip op kosten en opbrengsten. Door steeds meer inzicht te hebben in het aantal klantcontacten, moet dit leiden tot een efficiëntere dienstverlening en verbetering van de kwaliteit. Antwoord verbindt lopende initiatieven en geeft een handreiking om de agenda voor de komende jaren te bepalen. Hiervoor is een substantiële Rijksbijdrage nodig. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 16

19 2.1.2 Vorming KCC Rijswijk De inrichting van een KlantContactCenter (KCC) sluit aan bij de afspraak dat gemeenten vanaf 2015 de toegangspoort gaan vormen voor alle publieke dienstverlening. Alle gemeenten moeten daarom hun KCC ingericht hebben vanaf 1 januari Het KCC heeft per kanaal een herkenbare ingang. Herkenbaar door één 14+netnummer, één fysieke informatiebalie en één website en webloket. Welk kanaal de burger ook kiest, hij krijgt steeds hetzelfde kwalitatief betrouwbare antwoord en hij kan de overheid houden aan overheidsbrede kwaliteitsnormen. KCC-medewerkers beschikken over de informatie uit de gemeentelijke product- en dienstencatalogus, zoals die ook op onze internetsite is ontsloten, aangevuld met interne informatie (zoals memo's en doorkiesnummers) op productniveau. Met behulp van beslisbomen en vraag-antwoord-combinaties kunnen complexe vragen worden beantwoord. Wij hanteren de volgende uitgangspunten: In 2012 wordt een KCC gerealiseerd. Gestart wordt met het voor alle kanalen realiseren van fase 3: Frontoffice heeft Antwoord. Het kanaal telefonie zal in 2012 worden geoptimaliseerd. Op korte termijn zal in fasen worden overgegaan tot het invoeren van het 14+ netnummer en het inrichten en operationeel maken van een KCC kanaal Telefonie. Voor zover onze ambtelijke organisatie daarop onvoldoende is ingericht zullen wij aanpassingen in de organisatiestructuur doorvoeren. Het te vormen KCC voldoet uiterlijk in 2015 aan fase 5 van het Programma Antwoord EGEM-I. Uitvoeren van de projecten die onderdeel uitmaken van het EGEM-i-Realisatieplan en later geïnitieerde projecten die betrekking hebben op e-dienstverlening, ten behoeve van het programma Antwoord Kanaal Post. Het creëren, ontvangen en versturen van informatie maken deel uit van de werkprocessen van de gemeente. Deze Informatie wordt vastgelegd in systemen en archieven (papier of digitaal) om op een later moment een rol te spelen. Het volledig digitaliseren en anders inrichten van deze informatie draagt bij aan de kwaliteit van de informatievoorziening van de organisatie en de dienstverlening aan burgers. Professionaliseren van de postbehandeling is te realiseren door: Digitaliseren van de poststromen. Zaakgericht organiseren van de informatievoorziening. De gereedschappen hiervoor zijn in de organisatie nagenoeg aanwezig, worden echter nog niet volledig gebruikt. Om te komen tot een professionele postafhandeling dient de organisatie volledig digitaal te gaan werken, volgens nieuwe werkmodellen. Dit leidt tot een andere werkwijze voor de medewerkers. Voorbereiding hierop verdient daarom veel aandacht Communicatie. Het doel van communicatie is om de afstand tussen de gemeente en haar omgeving zo klein mogelijk te maken. Dit doen we door de drempels voor evenredige communicatie te verlagen en het communicatieproces tussen gemeente en burgers, bedrijven en organisaties, lokale, regionale en (inter)nationale partners te bevorderen en te optimaliseren. Om deze doelstelling te halen, zorgen we ervoor dat de afdeling Communicatie aan de voorkant van het beleidsproces betrokken is. Zo kunnen we strategische communicatieadvisering optimaal benutten. We gaan waar mogelijk interactieve trajecten gebruiken om Rijswijk nog meer te laten groeien naar een gemeente waar op basis van vertrouwen en geloofwaardigheid met inwoners en relaties van gedachten wordt gewisseld. Inwoners en belanghebbenden betrekken we op tijd en serieus bij veranderingen in beleid en initiatieven voor mogelijke veranderingen in hun leefomgeving. Bij alle Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 17

20 initiatieven maken we duidelijk wat inwoners en belanghebbenden van hun beïnvloeding mogen verwachten en welke verantwoordelijkheden zij eventueel zelf dragen. Hiermee vergroten we de betrokkenheid en het draagvlak. De wijkbezoeken van het college, informatiebijeenkomsten en het burgerinitiatief dragen hier ook aan bij. Rijswijk wil meer gebruik maken van de nieuwe media (Twitter, Hyves, Facebook etc.) om ook jonge inwoners uit te nodigen om hun stem te laten horen. Communicatie ziet er verder op toe dat Rijswijk als gemeente duidelijk herkenbaar en zichtbaar is. De vraaggerichte website levert hieraan een belangrijke bijdrage, evenals de gemeentepagina in Groot Rijswijk en het actief benaderen van de media. Het consequent gebruik van de huisstijl en de corporate communicatiestrategie en de Rijswijkse schrijfstijl zorgen voor eenduidige communicatie waarin de gemeentelijke kernwaarden centraal staan. Interne communicatie draagt tot slot bij aan een heldere identiteit en daarmee aan een uniforme uitstraling naar buiten toe. Dit gebeurt door het uitdragen van de interne doelstelling kwaliteit op alle niveaus. Dit ondersteunen we door het gebruik van het verbeterde intranet en nieuwe media (Wiki, Yammer) Basisregistratie personen. De Basisregistratie Personen en de registers van de burgerlijke stand worden op zodanige wijze beheerd dat de kwaliteit en de beveiliging van de daarin opgenomen persoonsgegevens zo goed mogelijk zijn gewaarborgd. Rijswijk draagt zorg voor competente medewerkers en zorgt voor kwalitatieve goede en moderne dienstverlening, door: Verdergaande afstemming tussen Basisregistratie Personen en burgerlijke stand. Modernisering van die basisregistratie en de burgerlijke stand. Tegengaan van identiteitsfraude. Intensivering van de controle op de actualiteit en juistheid van aangeleverde of gemuteerde gegevens (kwaliteit) = o.a. terugmeldvoorziening. Vermindering regeldruk en lastenvermindering voor de burger. Taak- en personeelsoverheveling naar KCC. Op steeds meer fronten wordt duidelijk dat de wetgeving op het gebied van de burgerlijke stand absoluut niet meer aansluit op onze huidige wensen/eisen. Het plaatsonafhankelijk aangifte doen van het voornemen om te trouwen is regionaal inmiddels ingevoerd. Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan het voornemen van de centrale overheid om lastendruk bij de burgers te verminderen omdat minder akten/uittreksels hoeven te worden overlegd. De verwachting is dat de wetgeving zal worden aangepast om meer gebruik te kunnen gaan maken van digitale (aangifte) mogelijkheden. De Basisregistratie Personen (GBA) bestaat sinds Standaarden, technologie en eisen zijn sindsdien veranderd. Om de komende jaren een goede samenwerking tussen de basisregistratie personen, het stelsel van basisregistraties en de gemeentelijke informatievoorziening en systemen te garanderen, is modernisering nodig. Die modernisering zal starten in 2012; belangrijkste kenmerk zal worden centrale registratie van persoonsgegevens. De modernisering van de basisregistratie personen maakt plaatsonafhankelijke dienstverlening mogelijk en zal het bijhouden en verstrekken van gegevens sneller, eenvoudiger en mogelijk ook goedkoper maken Verkiezingen en referenda. De gemeente is conform de Kieswet belast met de organisatie van ordentelijke verkiezingen voor het Europese Parlement, de Tweede Kamer, Provinciale Staten, de gemeenteraad of een plaatselijk referendum. Hierbij worden de volgende beleidsuitgangspunten gehanteerd: Streven naar een opkomstpercentage rond het landelijk gemiddelde. Verhogen van de betrouwbaarheid. Bespoedigen van het verloop van het verkiezingsproces. De ontwikkeling van nieuwe stemmachines dan wel een gemechaniseerd systeem voor het tellen van stembiljetten, wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De verwachting is dat in 2013 apparatuur beschikbaar zal komen. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 18

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2012-2015

PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2012-2015 PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2012-2015 Voorwoord Programmabegroting Rijswijk wordt nu midscheeps getroffen door externe gebeurtenissen, met name de huidige wereldwijde economische recessie en

Nadere informatie

JAARSTUKKEN GEMEENTE RIJSWIJK

JAARSTUKKEN GEMEENTE RIJSWIJK JAARSTUKKEN GEMEENTE RIJSWIJK 2011 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 31 Verkeer en Vervoer 41 Economie

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Dienstverlening

Dienstverlening Dienstverlening 2010 2015 13-04-2010 Agenda Ontwikkelingen en de opgaven voor 2010-2015 (5 beloften aan de burger) De stand van zaken in Dordrecht Regionale samenwerking De opgaven voor 2010-2014 Dienstverlening

Nadere informatie

PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN. 11 II BELEIDSTOELICHTING 15 PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN MIDDELEN 0010 Bestuursorganen. 19 0011 Bestuurlijke

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-06-2015 Nummer gemeenteblad: 0554 Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Leeuwarden heeft Antwoord Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Inleiding Overheid heeft Antwoord Landelijk concept ondersteund door VNG Programma Dienstverlening Vertaling naar ambities

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen Onderzoeksopzet Waar staat de gemeente Brummen met de Publieke Dienstverlening? 1. Inleiding In het onderzoeksprogramma 2011 wordt in het overzicht van onderwerpen voor onderzoek,

Nadere informatie

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 gemeente Winterswijk zaaknummer: 105527 blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 programma: 13. Financiën werkdoel: 1317 Realiseren jaarlijkse beleids- en budgetcyclus onderwerp: Jaarstukken 2015 advies: 1.

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

ECIB/U Lbr. 17/010

ECIB/U Lbr. 17/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Informatieveiligheid en privacy uw kenmerk ons kenmerk ECIB/U201700133 Lbr. 17/010 bijlage(n) - datum 20 februari

Nadere informatie

Advies commissie BBV aan ministerie van BZK mei 2013. Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording

Advies commissie BBV aan ministerie van BZK mei 2013. Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording Samenvatting Mede op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de commissie BBV een onderzoek

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Raadsvoorstel VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Aan de raad van de gemeente Strijen Onderwerp: Notitie stand van zaken (e-)dienstverlening inclusief diverse nota's. Strijen, 15maart

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Gemeentefinanciën Delft

Gemeentefinanciën Delft Gemeentefinanciën Delft Politiek Café GroenLinks Gemeente Delft/Controlling 1 oktober 2014 1 Gemeentefonds (1) Uitkering van het Rijk voor de uitvoering van taken door de gemeente; Circulaires Min. van

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d. 24-05-2016 week 21 VASTGESTELD

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d. 24-05-2016 week 21 VASTGESTELD Aanwezig: ) E. Deutekom-Muntjewerff (voorzitter), H. Stoker en R.A.H.P. Heijtink Secretaris: M.A.S. Winder Afwezig: G.J.A.M. Nijpels Volgnr: 001 Poststuk: 16.0005823 PZI Omschrijving: Besluitenlijst B&W

Nadere informatie

Projectorganisatie Midoffice

Projectorganisatie Midoffice Gemeente Aalten Projectorganisatie Midoffice Emile Wennink Gemeente Aalten Klaas van der Heijden Split~Vision Gemeente Aalten Agenda Landelijke ontwikkelingen Gemeente wordt portaal voor alle overheidsvragen

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Business case Dienstverlening 2012

Business case Dienstverlening 2012 Business case Dienstverlening 2012 Inhoud & proces 9 december 2010 Peter de Jong Henk de Graaf Opzet presentatie 1. Wat ging vooraf: 2006-2010 Programma Dienstverlening 2. De opzet van de Businesscase

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen De raad van de gemeente Simpelveld; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Simpelveld 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0054 Rv. nr.: 12.0054 B en W-besluit d.d.: 15-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0503 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststelling jaarstukken 2011 Aanleiding: Jaarlijkse

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA 2013 Velsen-Zuid, 29-3-2013 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMABEGROTING 1.1 Programmabegroting 2013 3 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer 5 2.2 Toezicht 7 2.3

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

Financiële verordening Het Gegevenshuis

Financiële verordening Het Gegevenshuis Financiële verordening Het Gegevenshuis Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis d.d. 25 februari 2016. Inhoud Artikel 1 Begrippenkader...

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden en kansen door samenwerking van gemeenten Samen voor ons eigen. Inleiding Gemeenten kunnen bijna niet meer zonder elkaar. Bezuinigingen, efficiency en steeds

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was:

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was: Inleiding Misbruik en oneigenlijk gebruik van het Persoonsgebonden budget (PGB), een onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vormt voor gemeenten, zo blijkt uit verschillende onderzoeken,

Nadere informatie