JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK"

Transcriptie

1 JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012

2

3 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie en Werken 55 Onderwijs 63 Sport, Cultuur en Recreatie. 69 Zorg, Welzijn en Volksgezondheid.. 77 Wonen en Leven 91 Sociale Zaken. 107 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN 121 PARAGRAFEN.. Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering 141 Verbonden partijen. 157 Grondbeleid 167 Lokale heffingen. 175 Financiering 179 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 183 RijswijkBuiten 185 III JAARREKENING. 189 BALANS. 191 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING. 195 TOELICHTING OP DE BALANS. 201 PROGRAMMAREKENING TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING. 213 OVERZICHT VAN DE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 229 TOELICHTING OP DE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ACCOUNTANTSVERKLARING

4 IV BIJLAGEN Staat van investeringen. 243 Toelichting op de staat van investeringen Overzicht van de niet in exploitatie genomen bouwgronden en de bouwgronden in exploitatie Overzicht van de nog te ontvangen voorschotbedragen Overzicht van het verloop van de reserves. 291 Toelichting op de reserves 293 Overzicht van het verloop van de voorzieningen 303 Toelichting op de voorzieningen Overzicht vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen) 309 Toelichting op de vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen) Overzicht van de verstrekte waarborgen en garanties aan natuurlijke en rechtspersonen. 319 Single information Single audit (SiSa) 325 V BURGERJAARVERSLAG. 329 VI AFKORTINGEN

5 3 I INLEIDING

6 INLEIDING JAARREKENING 2012 Wij hebben het genoegen u de jaarrekening 2012 aan te bieden. De jaarrekening 2012 bestaat uit de jaarstukken 2012 en de productenrekening De jaarrekening is het sluitstuk van de Planning & Control cyclus. Verklaring omtrent rechtmatigheid De accountant heeft over de jaarrekening 2012, naast een controle op de getrouwheid, ook een controle gedaan op de rechtmatigheid. Bij de controle op getrouwheid wordt nagegaan of: de jaarrekening zowel de baten en de lasten over een rekeningjaar als de activa en passiva per 31 december van dat rekeningjaar getrouw weergeeft; het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is; de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Een controle op rechtmatigheid houdt in dat er getoetst wordt op een goede naleving van relevante wet- en regelgeving. De gemeente Rijswijk heeft, naast een goedkeurende accountantsverklaring over de getrouwheid, ook een goedkeurende verklaring over de rechtmatigheid gekregen. Financieel resultaat na mutaties in de reserves Het saldo van de rekening van baten en lasten sluit met een nadelig saldo na mutaties in de reserves van ,-. Analyse op hoofdlijnen van het verschil in resultaten tussen de jaarrekening 2012 en de 2e halfjaarrapportage 2012 Om snel inzicht te krijgen in de afwijkingen ten opzichte van de 2e halfjaarrapportage 2012 volgt hieronder een analyse op hoofdlijnen. De verschillen groter dan worden toegelicht. Beleidsproducten 2100 Wegen, straten en pleinen V Verkeer V Waterwegen V Openbaar groen en openluchtrecreatie V Inkomen V Participatie en minima V Arbeidsmarkt overig V Welzijnsaccommodaties N Volksgezondheid N Afvalverwijdering en -verwerking V Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater V Ruimtelijke ordening V Woningexploitatie N Bouwgrondexploitatie N Overige verschillen beleidsproducten V 877 Bedrag x (V = voordelig; N = nadelig) Saldo beleidsproducten N Algemene dekkingsmiddelen N Mutaties bestemmingsreserves N -449 Doorbelasting exploitatie V 479 Resultaat jaarrekening 2012 N In bovenstaande cijferopstelling zijn de verschillen ten opzichte van de raming van de doorberekening van uren, afkomstig van de kostenplaatsen, geëlimineerd. Dit is gedaan om het inzicht in de Inleiding 4

7 verschillen per beleidsproduct te vergroten; veel verschillen per beleidsproduct worden anders sterk beïnvloed door verschillen in de doorberekende uren. Beleidsproducten Wegen, straten en pleinen (voordeel ,-) In 2012 is een nieuwe aannemer aangetrokken voor het reguliere onderhoud van openbare verlichting. Dit heeft geleid tot een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel. Daarnaast zijn in 2011 en 2012 preventief lampen vervangen waardoor het aantal storingen en de daarmee gepaard gaande kosten voor het onderhoud zijn gedaald. In totaal gaat dit om ,- voordeel. Daarnaast is er sprake van ,- lagere kapitaallasten. Dit komt omdat vervanginginvesteringen openbare verlichting later worden gedaan dan geraamd Verkeer (voordeel ,-) De exploitatie sluit af met een positief resultaat. In 2012 is een nieuwe aannemer voor het onderhoud van de verkeersregelinstallaties gecontracteerd. Hierbij is aanbestedingsvoordeel behaald Waterwegen (voordeel ,-) De exploitatie laat een positief resultaat zien. Er is aanbestedingsvoordeel behaald voor het baggerwerk. Daarnaast viel de hoeveelheid slib in de baggervakken lager uit dan geraamd. Dit laatste is inmiddels in het nieuwe baggerplan aangepast Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel ,-) De exploitatie laat een positief resultaat zien. Alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. De kosten vielen lager uit vanwege aanbestedingsvoordeel Inkomen (voordeel ,-) In de najaarsrapportage van het jaar 2012 is melding gemaakt van het feit dat de budgetindicatie met betrekking tot de wet BUIG (WWB, IOAW/IOAZ en BBZ) in totaal ,- hoger was uitgevallen. Omdat het slechts een indicatie betrof die in september 2012, bij het bekend worden van de definitieve budgetten, nog gewijzigd kon worden en de stijging van het berekende budget grotendeels op basis van conjunctuur was, is dit voordeel slechts ten dele in de begroting van het jaar 2012 verwerkt. Er is rekening gehouden met het feit dat de berekening van het ministerie ook voor de gemeente Rijswijk op zou gaan. Doordat de stijging van het aantal uitkeringen in het jaar 2012 trager is verlopen dan verwacht, en in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar pas echt vorm kreeg, is er op de uiteindelijke realisatie een voordeel ontstaan van , Participatie en minima (voordeel ,-) Het verschil op dit product wordt voornamelijk door de volgende ontwikkelingen veroorzaakt. Het aantal verwachte deelnemers aan de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering is, tegen de verwachting in, gedaald waardoor er op de functie maatschappelijke participatie algemeen een voordeel van ,- is ontstaan. Om financiële tegenvallers in de begroting te voorkomen is bij het opstellen van het beleid grote terughoudendheid betracht in verband met de vele onzekerheden voor wat betreft de omvang van de doelgroep, wat er toe heeft geleid dat er op dit terrein sprake is van een onderbesteding van , Arbeidsmarkt overig (voordeel ,-) Om in de kosten van de eindafrekening van de DSW Rijswijk e.o. van het jaar 2011 te kunnen voorzien was er een reservering gemaakt. Doordat de eindafrekening voor het jaar 2011 lager uitviel dan het bedrag waarmee rekening was gehouden is er in het jaar 2012 een financiële meevaller ontstaan. Naast deze meevaller is er ook sprake geweest van een tweetal financiële tegenvallers in de vorm van een hoger exploitatietekort dan was begroot en een overrealisatie van het aantal SE s. Per saldo sluit het jaar 2012 door deze ontwikkelingen af met een voordeel van , Welzijnsaccommodaties (nadeel ,-) Het hier ontstane nadeel wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een overschrijding op de geraamde energiekosten. Bij deze overschrijding spelen de volgende factoren een rol: - het niet toepassen van indexeringen op of actualiseren van de ramingen Inleiding 5

8 - de stijgingen van de energiekosten - veroudering van installaties Een andere onderliggende oorzaak is dat de coördinatie van de energie van gebouwen onvoldoende belegd is binnen de organisatie, waardoor onvoldoende zicht is op de exploitatie van gebouwen en verbetermogelijkheden. In de recent vastgestelde opdracht Verbetering Vastgoedexploitatie zal dit knelpunt worden meegenomen. Daarnaast wordt het plan voor de Herschikking welzijnsaccommodaties dit jaar uitgewerkt. Dit moet leiden tot het terugbrengen van het aantal welzijnsaccommodaties per 2014, waardoor de totale energiekosten zullen dalen Volksgezondheid (nadeel ,-) De kosten van de financiële problemen bij de GGD hebben geleid tot een grote overschrijding op het product volksgezondheid. Conform het raadsbesluit van 27 november 2012 zijn de extra uitgaven over de jaren 2011 en 2012 van respectievelijk ,- en ,-, alsmede het Rijswijkse aandeel in een bij de jaarrekening 2012 van de GGD op te nemen voorziening van ,- op dit product verantwoord. In totaal een nadeel van ,-. De raming voor de kosten van preventieve gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg is ,- te hoog ingeschat, zodat per saldo een bedrag van , - is overschreden. Daarnaast is de post geestelijke gezondheidszorg onderschreden met ca ,-. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de geplande uitgaven in het kader van de OGGZ monitor pas in 2013 zullen plaats vinden en de kosten voor de invoering van de meldcode elders in de begroting zijn verantwoord. In afwachting van de nieuwe Nota voor Lokaal Gezondheidsbeleid zijn geen nieuwe aanvragen voor subsidie aangenomen. Dit heeft geleid tot een besparing van de post overige subsidies van , Afvalverwijdering en verwerking (voordeel ,-) Het voordelig verschil op dit product van ,- wordt enerzijds veroorzaakt door de ontvangen rijkssubsidie van circa ,- voor het gescheiden inzamelen (Nedvang) en anderzijds door hogere opbrengsten afvalstoffenheffing Huishoudelijk / bedrijfsafvalwater (voordeel ,-) Dit budget is voor de uitvoering van de zorgplicht in het kader van de riolering. De kosten vallen dit jaar lager uit dan geraamd. Dit komt omdat een deel van de werkzaamheden doorlopen in Ruimtelijke ordening (voordeel ,-) Omdat er minder planschadeclaims zijn ingediend dan verwacht is de voorziening planschade J. Braakensieklaan vrijgevallen voor een bedrag van , Woningexploitatie (nadeel ,-) De kosten voor gemeentelijk vastgoed zijn per saldo ,- hoger uitgevallen dan geraamd. De geraamde opbrengst van de verkoop van gemeentelijk vastgoed was voor ,-. Er is in 2012 geen vastgoed verkocht en daarmee is de taakstelling dus niet gehaald Bouwgrondexploitatie (nadeel ,- ) De belangrijkste verschillen zijn: Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) TH-locatie Totaal 2,7 miljoen nadeel 5,0 miljoen nadeel 7,7 miljoen nadeel Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) In oktober 2011 heeft AM per brief de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Rijswijk beëindigd vanwege de sterk veranderde marktomstandigheden. Door de economische crisis is er naar woningen in de beoogde prijsklasse inmiddels onvoldoende vraag. In november 2011 heeft AM per brief de ingediende aanvraag voor een bouwvergunning (d.d. 31 oktober 2007) ingetrokken. De gemeente heeft de door AM betaalde leges (verwerkt in de jaarrekening 2011) en waarborgsom van 1,9 mln. (verwerkt in de jaarrekening 2012) terugbetaald. Inleiding 6

9 In 2012 heeft er een afwaardering van ca. 0,8 mln. plaatsgevonden naar de WOZ-waarde van ca. 6,3 mln. TH-locatie Als gevolg van de onderhandelingen met Lucas Onderwijs m.b.t. de herhuisvesting Sint Stanislascollege is overeenstemming bereikt om de TH-locatie niet aan te passen ten behoeve van het onderwijs. De gemeenteraad sprak zich hier over uit op 12 februari Dit betekent dat de THlocatie herontwikkeld kan worden. Om deze ontwikkelmogelijkheden op de TH-locatie te vergroten is in de berekeningen van de scholenschuif een afboeking opgenomen van 5,0 mln. Als totale boekwaarde is een bedrag aangehouden van 9,5 mln. Het restant aan boekwaarde bedraagt dan 4,4 mln wat recht doet aan de marktwaarde Algemene dekkingsmiddelen (nadeel ,-) Precario ondergrondse buizen en leidingen voor telecomaanbieders (nadeel ,-) Recentelijk heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over het door ons ingestelde cassatie met betrekking tot de aanslagen precario voor ondergrondse buizen en leidingen voor telecomaanbieders. De Hoge Raad heeft de gemeente Rijswijk in het ongelijk gesteld in deze zaak. De consequentie van deze uitspraak is dat de aanslagen waar het om gaat, moeten worden vernietigd. Het gaat om een totaalbedrag van om en nabij ,-. Het gaat om in totaal 25 aanslagen van 9 aanbieders verspreid over de belastingjaren 2002, 2003 en Mutaties bestemmingsreserves (nadeel ,-) Het nadelige verschil van ,- ten opzichte van de raming komt met name door het minder onttrekken aan het investeringsfonds openbare ruimte van ,-. Tegenover dit nadeel van ,- staat een voordeel op het beleidsproduct Wegen, straten en pleinen. Voor een overzicht van de geraamde en werkelijke mutaties in de reserves verwijzen wij u naar het laatste hoofdstuk van de inleiding Rekeningresultaat Doorbelasting exploitatie (voordeel ,-) Het voordelige verschil ten opzichte van de raming bestaat uit de volgende onderdelen: Vooruitontvangen subsidiegelden N ,- Werken voor derden N ,- Minder doorbelast aan beleidsproducten V ,- Totaal V ,- Vooruitontvangen subsidiegelden De vooruitontvangen subsidiegelden geeft een optisch nadeel van ,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de toelichting van de beleidsproducten de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door subsidies gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Werken voor derden Werken voor derden geeft een optisch nadeel van ,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de beleidsproducten waar de werken voor derden verantwoord worden de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door facturering aan derden gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Minder doorbelast aan beleidsproducten Aan de beleidsproducten is minder doorbelast, dit geeft een voordeel van ,- voor de exploitatie. Dit komt met name doordat er op de kostenplaatsen minder is uitgegeven dan geraamd. Dit is bij het verdelen van de kostenplaatsen bij het opstellen van de jaarrekening inzichtelijk geworden. Inleiding 7

10 Financiële positie Algemene reserves zijn o.a. bestemd voor opvang van tekorten en zijn een buffer voor risico s waarvoor geen voorziening is getroffen. Voeding van deze reserve vindt plaats vanuit jaarrekeningoverschotten. Bestemmingsreserves zijn van de algemene reserve afgezonderde bestanddelen waaraan door de raad een bepaalde bestemming is of wordt gegeven. Voorzieningen zijn passiefposten per balansdatum die een schatting geven van voorzienbare lasten in verband met risico s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum onzeker zijn en betrekking hebben op gebeurtenissen voorafgaand aan de balansdatum. Voorheen voorzieningen bestaan uit vooruitontvangen subsidies; dit zijn ontvangen subsidies die in de balans onder overlopende passiva zijn verantwoord. De ontvangen subsidies dienen ter dekking van lasten van volgende jaren. De ontwikkeling van de totaal beschikbare middelen (bedragen x 1.000,-) over 2012 is als volgt: Stand per Mutaties in 2012 Stand per Algemene reserves Bestemmingsreserves Nog te bestemmen Nog te bestemmen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Totaal eigen financieringsmiddelen Vooruitontvangen subsidies Totaal beschikbare middelen Per saldo is het eigen vermogen (bestaande uit algemene- en bestemmingsreserves) over 2012 met 12,1 miljoen afgenomen. De omvang van de voorzieningen is met toegenomen en de vooruitontvangen subsidies zijn afgenomen met 2,9 miljoen. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de overzichten over het verloop van de reserves, voorzieningen en de vooruitontvangen subsidies in het boek van de jaarstukken. Inleiding 8

11 Rekeningresultaat 2012 (+/+ = voordelig, -/- = nadelig) Geraamde mutaties reserves Werkelijke mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Toevoegingen Onttrekkingen Rekeningresultaat voor mutaties in de reserves Mutaties algemene reserves Herstel evenwicht meerjarenbegroting Herstel evenwicht meerjarenbegroting Mutaties bestemmingsreserves Mantelzorg Schuldhulpverlening Nieuwbouw brandweerkazerne Gemeentepersoneel Bestemmingsplannen Inzet combinatiefuncties / brede scholen Landgoederenzone Groot onderhoud wegen Vastgoed Investeringsfonds openbare ruimte Wijkgericht werken Programma Transitie jeugdzorg Wijkontwikkeling Afvalstoffenheffing Decentrale arbeidsvoorwaarden Flankerend beleid ihkv OB Organisatie-ontwikkeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Gebouwenonderhoud buitenkant schoolgebouwen Invoering BTW-compensatiefonds Investeringen riolering Mutaties reserves Mutaties reserves Resultaat na mutaties in de reserves Inleiding 9

12 10

13 11 II JAARVERSLAG

14 12

15 PROGRAMMAVERANTWOORDING 13

16 14

17 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie We zetten ons in voor een kwalitatief goede publieke dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en onze partners. Hierbij vinden we het belangrijk dat er een optimale verbinding is met en tussen stad en samenleving. Daarom hebben wij een verantwoordelijk, toegankelijk en betrokken bestuur en een servicegerichte, transparante gemeentelijke organisatie. We gaan hierbij op een integere en respectvolle manier met elkaar om en we leggen uit waarom wij de dingen doen die wij doen. Door samen te werken met onze maatschappelijke partners dragen we bij aan verbinding met en tussen de stad en samenleving en door samenwerking in de regio, in het bijzonder met de gemeente Delft, staan we sterker en zijn we beter voorbereid op de toekomst. We willen zelf het goede voorbeeld geven door het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie en het vergroten van de bewustwording voor een duurzame leefomgeving. Daarnaast gaan we de administratieve lastendruk verminderen en zorgen we voor een effectievere inzet van onze mensen en middelen. Dit willen we bereiken door de kosten terug te dringen en de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten. We willen meer service met minder regels bieden. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 15

18 Wat wilden we bereiken 1. Bestuur en organisatie. We zorgen voor continuïteit van bestuur door het voortbouwen en intensiveren van bestaand beleid en het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk functioneren. Wij willen samenwerken en ambities en verantwoordelijkheden delen met partners en gaan door met het verbinden van stad en samenleving. De gemeente kan het niet alleen en gaat ook niet over alles. We willen betrokken, bereikbaar, inzichtelijk, transparant - effectief en efficiënt zijn Minder regels meer service. Om in 2015 de Eerste Overheid te zijn, zijn er met het huidige en vorige kabinet doelstellingen geformuleerd die moeten leiden tot minder regels en meer service. Samengevat gaat het om de EGEM-i-projecten: Snoeiplan Vereiste Vergunningen. Vermindering van de Administratieve Lasten. Terugdringen van de Indieningvereisten. Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden en fasegewijs ingevoerd. De processen verlopen naar wens. Indiening en afhandeling van aanvragen (lichte vergunningen) zal steeds meer naar de voorkant (front-office) worden verplaatst. De omgevingsvergunning kan ook digitaal worden aangevraagd via het Omgevingsloket Online Kwaliteitsmanagement. We hechten waarde aan het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijke functioneren en het nemen van verantwoordelijkheid als eerste overheid voor burger, partner en politiek. Ook het verbeteren van relaties, verbindingen en samenwerking met (externe) partners vinden we van belang. Periodiek monitoren we daarom de prestaties van onze gemeente, hoe we deze kunnen optimaliseren en hoe tevreden burgers zijn over onze beleidsontwikkeling en dienstverlening. Dit ook in vergelijking met soortgelijke gemeenten. Hiermee geven we o.a. gehoor aan bevindingen en aanbevelingen uit eerdere landelijke kwaliteitsonderzoeken, zoals die van de commissies d'hondt, Oosting en Jorritsma. Tevens nemen we deel aan "Waarstaatjegemeente" en komen we tegemoet aan de zeven beginselen uit de Code goed openbaar bestuur (juni 2009). 2. Relatie burger en gemeente 2.1. Publieke dienstverlening Antwoord Vanaf 2015 zijn gemeenten hét portaal voor alle vragen aan de overheid. Om dat te realiseren, is het Landelijk Programma Antwoord ontwikkeld. Dit betekent het fundamenteel anders organiseren van alle klantcontacten. Dit moet leiden tot een betere en efficiëntere publieke dienstverlening en daarmee tot vermindering van de administratieve lasten. Antwoord komt tegemoet aan verwachtingen van de burger en leidt tot verbetering van de dienstverlening voor burgers en bedrijven. Zij krijgen via allen kanalen (balies, post, telefonie, digitaal ) snel en hetzelfde juiste antwoord op hun vraag. Antwoord geeft grip op kosten en opbrengsten. Door steeds meer inzicht te hebben in het aantal klantcontacten, moet dit leiden tot een efficiëntere dienstverlening en verbetering van de kwaliteit. Antwoord verbindt lopende initiatieven en geeft een handreiking om de agenda voor de komende jaren te bepalen. Hiervoor is een substantiële Rijksbijdrage nodig. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 16

19 2.1.2 Vorming KCC Rijswijk De inrichting van een KlantContactCenter (KCC) sluit aan bij de afspraak dat gemeenten vanaf 2015 de toegangspoort gaan vormen voor alle publieke dienstverlening. Alle gemeenten moeten daarom hun KCC ingericht hebben vanaf 1 januari Het KCC heeft per kanaal een herkenbare ingang. Herkenbaar door één 14+netnummer, één fysieke informatiebalie en één website en webloket. Welk kanaal de burger ook kiest, hij krijgt steeds hetzelfde kwalitatief betrouwbare antwoord en hij kan de overheid houden aan overheidsbrede kwaliteitsnormen. KCC-medewerkers beschikken over de informatie uit de gemeentelijke product- en dienstencatalogus, zoals die ook op onze internetsite is ontsloten, aangevuld met interne informatie (zoals memo's en doorkiesnummers) op productniveau. Met behulp van beslisbomen en vraag-antwoord-combinaties kunnen complexe vragen worden beantwoord. Wij hanteren de volgende uitgangspunten: In 2012 wordt een KCC gerealiseerd. Gestart wordt met het voor alle kanalen realiseren van fase 3: Frontoffice heeft Antwoord. Het kanaal telefonie zal in 2012 worden geoptimaliseerd. Op korte termijn zal in fasen worden overgegaan tot het invoeren van het 14+ netnummer en het inrichten en operationeel maken van een KCC kanaal Telefonie. Voor zover onze ambtelijke organisatie daarop onvoldoende is ingericht zullen wij aanpassingen in de organisatiestructuur doorvoeren. Het te vormen KCC voldoet uiterlijk in 2015 aan fase 5 van het Programma Antwoord EGEM-I. Uitvoeren van de projecten die onderdeel uitmaken van het EGEM-i-Realisatieplan en later geïnitieerde projecten die betrekking hebben op e-dienstverlening, ten behoeve van het programma Antwoord Kanaal Post. Het creëren, ontvangen en versturen van informatie maken deel uit van de werkprocessen van de gemeente. Deze Informatie wordt vastgelegd in systemen en archieven (papier of digitaal) om op een later moment een rol te spelen. Het volledig digitaliseren en anders inrichten van deze informatie draagt bij aan de kwaliteit van de informatievoorziening van de organisatie en de dienstverlening aan burgers. Professionaliseren van de postbehandeling is te realiseren door: Digitaliseren van de poststromen. Zaakgericht organiseren van de informatievoorziening. De gereedschappen hiervoor zijn in de organisatie nagenoeg aanwezig, worden echter nog niet volledig gebruikt. Om te komen tot een professionele postafhandeling dient de organisatie volledig digitaal te gaan werken, volgens nieuwe werkmodellen. Dit leidt tot een andere werkwijze voor de medewerkers. Voorbereiding hierop verdient daarom veel aandacht Communicatie. Het doel van communicatie is om de afstand tussen de gemeente en haar omgeving zo klein mogelijk te maken. Dit doen we door de drempels voor evenredige communicatie te verlagen en het communicatieproces tussen gemeente en burgers, bedrijven en organisaties, lokale, regionale en (inter)nationale partners te bevorderen en te optimaliseren. Om deze doelstelling te halen, zorgen we ervoor dat de afdeling Communicatie aan de voorkant van het beleidsproces betrokken is. Zo kunnen we strategische communicatieadvisering optimaal benutten. We gaan waar mogelijk interactieve trajecten gebruiken om Rijswijk nog meer te laten groeien naar een gemeente waar op basis van vertrouwen en geloofwaardigheid met inwoners en relaties van gedachten wordt gewisseld. Inwoners en belanghebbenden betrekken we op tijd en serieus bij veranderingen in beleid en initiatieven voor mogelijke veranderingen in hun leefomgeving. Bij alle Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 17

20 initiatieven maken we duidelijk wat inwoners en belanghebbenden van hun beïnvloeding mogen verwachten en welke verantwoordelijkheden zij eventueel zelf dragen. Hiermee vergroten we de betrokkenheid en het draagvlak. De wijkbezoeken van het college, informatiebijeenkomsten en het burgerinitiatief dragen hier ook aan bij. Rijswijk wil meer gebruik maken van de nieuwe media (Twitter, Hyves, Facebook etc.) om ook jonge inwoners uit te nodigen om hun stem te laten horen. Communicatie ziet er verder op toe dat Rijswijk als gemeente duidelijk herkenbaar en zichtbaar is. De vraaggerichte website levert hieraan een belangrijke bijdrage, evenals de gemeentepagina in Groot Rijswijk en het actief benaderen van de media. Het consequent gebruik van de huisstijl en de corporate communicatiestrategie en de Rijswijkse schrijfstijl zorgen voor eenduidige communicatie waarin de gemeentelijke kernwaarden centraal staan. Interne communicatie draagt tot slot bij aan een heldere identiteit en daarmee aan een uniforme uitstraling naar buiten toe. Dit gebeurt door het uitdragen van de interne doelstelling kwaliteit op alle niveaus. Dit ondersteunen we door het gebruik van het verbeterde intranet en nieuwe media (Wiki, Yammer) Basisregistratie personen. De Basisregistratie Personen en de registers van de burgerlijke stand worden op zodanige wijze beheerd dat de kwaliteit en de beveiliging van de daarin opgenomen persoonsgegevens zo goed mogelijk zijn gewaarborgd. Rijswijk draagt zorg voor competente medewerkers en zorgt voor kwalitatieve goede en moderne dienstverlening, door: Verdergaande afstemming tussen Basisregistratie Personen en burgerlijke stand. Modernisering van die basisregistratie en de burgerlijke stand. Tegengaan van identiteitsfraude. Intensivering van de controle op de actualiteit en juistheid van aangeleverde of gemuteerde gegevens (kwaliteit) = o.a. terugmeldvoorziening. Vermindering regeldruk en lastenvermindering voor de burger. Taak- en personeelsoverheveling naar KCC. Op steeds meer fronten wordt duidelijk dat de wetgeving op het gebied van de burgerlijke stand absoluut niet meer aansluit op onze huidige wensen/eisen. Het plaatsonafhankelijk aangifte doen van het voornemen om te trouwen is regionaal inmiddels ingevoerd. Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan het voornemen van de centrale overheid om lastendruk bij de burgers te verminderen omdat minder akten/uittreksels hoeven te worden overlegd. De verwachting is dat de wetgeving zal worden aangepast om meer gebruik te kunnen gaan maken van digitale (aangifte) mogelijkheden. De Basisregistratie Personen (GBA) bestaat sinds Standaarden, technologie en eisen zijn sindsdien veranderd. Om de komende jaren een goede samenwerking tussen de basisregistratie personen, het stelsel van basisregistraties en de gemeentelijke informatievoorziening en systemen te garanderen, is modernisering nodig. Die modernisering zal starten in 2012; belangrijkste kenmerk zal worden centrale registratie van persoonsgegevens. De modernisering van de basisregistratie personen maakt plaatsonafhankelijke dienstverlening mogelijk en zal het bijhouden en verstrekken van gegevens sneller, eenvoudiger en mogelijk ook goedkoper maken Verkiezingen en referenda. De gemeente is conform de Kieswet belast met de organisatie van ordentelijke verkiezingen voor het Europese Parlement, de Tweede Kamer, Provinciale Staten, de gemeenteraad of een plaatselijk referendum. Hierbij worden de volgende beleidsuitgangspunten gehanteerd: Streven naar een opkomstpercentage rond het landelijk gemiddelde. Verhogen van de betrouwbaarheid. Bespoedigen van het verloop van het verkiezingsproces. De ontwikkeling van nieuwe stemmachines dan wel een gemechaniseerd systeem voor het tellen van stembiljetten, wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De verwachting is dat in 2013 apparatuur beschikbaar zal komen. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 18

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden?

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Annemarie Voorneveld Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Onderzoek Trends in publieke dienstverlening Startdatum 1 januari

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Minder regels, meer service. Evaluatie van het project 2010-2014. Januari 2014

Minder regels, meer service. Evaluatie van het project 2010-2014. Januari 2014 Minder regels, meer service Evaluatie van het project 2010-2014 Januari 2014 1 1. Inleiding Voor u ligt de evaluatie van het project Minder regels, meer service 2010-2014. Het terugdringen van regelgeving

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie