Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK"

Transcriptie

1 Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK Halfjaarbericht juni 2014

2 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per aandelenklasse 6 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 9 Beleggingsbeleid 10 Sustainability investing 11 Halfjaarcijfers 14 Balans 14 Winst- en verliesrekening 15 Kasstroomoverzicht 15 Toelichtingen 16 Algemeen 16 Risico s financiële instrumenten 16 Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat 17 Toelichting op de balans 19 Toelichting op de winst- en verliesrekening 22 Spreiding van het vermogen 24 Valutatabel 25 Effectenportefeuille 26 Overige gegevens 28 Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten 28 Gebeurtenissen na balansdatum 28 Belangen van bestuurders 28 Accountant 28 Robeco N.V. 2

3 Robeco N.V. (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd te Rotterdam, Nederland) Contactgegevens Mr. D.H. Cross (secretaris) Coolsingel 120 Postbus 973 NL-3000 AZ Rotterdam Tel Fax Internet: Directie (tevens beheerder) Robeco Institutional Asset Management B.V. Directieleden: Drs. L.M.T. Boeren Drs. H.W.D.G. Borrie Drs. R.M.S.M. Munsters Drs. H.A.A. Rademaker Mr. J.B.J. Stegmann Fondsmanagers Drs. M.R. Glazener Drs. B.P. de Haan Betaalkantoor ABN AMRO Bank N.V. Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam Fund agent Rabobank International Europalaan KS Utrecht Accountant Ernst & Young Accountants LLP (tot 1 januari 2014) Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam KPMG Accountants N.V. (vanaf 1 januari 2014) Laan van Langerhuize DS Amstelveen Robeco N.V. 3

4 Algemene informatie Juridische aspecten Robeco N.V. (het fonds ) is een in Nederland gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. Het fonds is een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) als bedoeld in de Richtlijn Beleggingsinstellingen d.d. 13 juli 2009 (Richtlijn 2009/65/EG). Voor icbe s zijn er ter bescherming van de belegger (onder meer) restricties gesteld aan het beleggingsbeleid. Introductie aandelenklassen In het wijzigingsbesluit Financiële Markten 2014 is bepaald dat het Nederlandse distributeurs van beleggingsinstellingen alleen nog onder strenge voorwaarden is toegestaan provisies/distributievergoedingen te ontvangen. In verband daarmee heeft het fonds een aandelenklasse geïntroduceerd met een lagere beheervergoeding (zonder distributievergoeding), namelijk Robeco - EUR G. De gewone aandelen zijn verdeeld over twee series, welke beide zijn opengesteld. Een serie wordt steeds aangeduid als een aandelenklasse. Deze series betreffen de volgende aandelenklassen: Aandelenklasse A: Robeco Aandelenklasse B: Robeco - EUR G. Verscheidene Nederlandse distribiteurs hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aandelen met distributievergoeding (Robeco) te verwisselen voor aandelen zonder distributievergoeding (Robeco - EUR G). Het moment waarop dit heeft plaatsgevonden, verschilde per distributeur. Toerekening aandelenklassen De administratie van het fonds is zo ingericht dat toerekening van resultaten aan de verschillende aandelenklassen op dagbasis pro rato geschiedt. De plaatsingen en opnamen van eigen aandelen worden per aandelenklasse geregistreerd. De verschillen tussen de diverse aandelenklassen komen tot uitdrukking in toelichtingen 11 tot en met 12 op de halfjaarcijfers. Fiscale aspecten Het fonds heeft op basis van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting de status van een fiscale beleggingsinstelling en is 0% vennootschapsbelasting verschuldigd, mits het fonds de voor uitkering vastgestelde winst in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uitkeert binnen acht maanden na afloop van het boekjaar en aan de overige relevante voorschriften wordt voldaan. Verhandelbaarheid gewone aandelen Het fonds is een open-end beleggingsinstelling die, behoudens bijzondere omstandigheden, op dagelijkse basis gewone aandelen uitgeeft of inkoopt tegen de intrinsieke waarde met een beperkte op- of afslag. Deze op- of afslag dient alleen ter dekking van de kosten die door het fonds moeten worden gemaakt voor het toe- of uittreden van beleggers. Het vigerende op- of afslagpercentage bedraagt maximaal 0,35%. Een eventueel overschot of tekort komt geheel ten goede aan c.q. ten laste van het fonds. De aandelenklasse Robeco is genoteerd aan Euronext Amsterdam 1, segment Euronext Fund Service. Daarnaast zijn er beursnoteringen te Berlijn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Luxemburg, München, Parijs, Wenen en Zürich. De aandelenklasse Robeco EUR G is genoteerd aan Euronext Amsterdam 1, segment Euronext Fund Service. Essentiële beleggersinformatie en prospectus Voor Robeco N.V. zijn een prospectus en essentiële beleggersinformatie opgesteld met informatie over het fonds, de kosten en de risico s. Beide documenten zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het fonds en via 1 Afhankelijk van de distributeur kan in Robeco of Robeco- EUR G belegd worden. Robeco N.V. 4

5 Informatie- en betaalkantoor in Zwitserland RobecoSAM AG, Josefstrasse 218, CH-8005 Zürich, is aangewezen als vertegenwoordiger in Zwitserland. Essentiële beleggersinformatie, het prospectus, de statuten, de (half)jaarverslagen alsmede een overzicht van alle aan- en verkopen in de effectenportefeuille van het fonds gedurende de verslagperiode zijn kosteloos verkrijgbaar bij deze vennootschap. Als betaalkantoor voor het fonds in Zwitserland fungeert UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich. Informatie- en betaalkantoor in Duitsland State Street Bank GmbH - Frankfurt Branch (Agent Fund Trading), Solmsstrasse 83, D Frankfurt am Main is aangewezen als betaalkantoor in Duitsland. Informatiekantoor voor Duitsland is Robeco Deutschland, Taunusanlage 17, D Frankfurt am Main. Het prospectus, de statuten en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij dit informatiekantoor. De prijzen waartegen aandelen worden ingekocht en verkocht worden in de Börsenzeitung gepubliceerd. Financiële dienst in België CACEIS Belgium N.V., Havenstraat 86C Bus 320, 1000 Brussel, is aangewezen als instelling die in België de financiële dienst verzorgt. Vertalingen Dit verslag wordt ook in de Duitse en Engelse taal gepubliceerd. Slechts de originele uitgave in de Nederlandse taal is rechtsgeldig. Robeco N.V. 5

6 Kerncijfers per aandelenklasse Overzicht Robeco Gemiddeld 7 Performance in % op basis van: - Beurskoers 2,3 6,1 21,3 13,9 7,1 19,8 14,7 - Intrinsieke waarde 2,3 5,4 20,3 15,5 6,7 19,6 14,7 - MSCI World Index 4 7,2 21,9 14,7 1,8 20,1 16,2 Dividend in euro's 5 0,80 0,80 0,60 0,60 Vermogen 6 2,3 3,3 4,1 3,9 4,4 Overzicht Robeco - EUR G Gemiddeld 9 Performance in % op basis van: - Beurskoers 2,3 6,4 16,7 16,3 - Intrinsieke waarde 2,3 5,6 17,4 16,2 - MSCI World Index 4 7,2 18,5 18,2 Dividend in euro's 5 0,80 Vermogen 6 1,3 0,4 1 Betreft de periode 1 januari tot en met 30 juni Een mogelijk verschil tussen de performance op basis van de beurskoers en de intrinsieke waarde wordt veroorzaakt doordat de laatste beurskoers van de rapportageperiode en de intrinsieke waarde op een verschillend tijdstip worden vastgesteld. De laatste beurskoers van de rapportageperiode wordt vastgesteld op de laatste beursdag van de desbetreffende rapportageperiode waarbij de om 6 uur s morgens bekende gegevens met betrekking tot de waardering worden gehanteerd. De intrinsieke waarde is gebaseerd op de waarderingen zoals bekend aan het einde van die beursdag. 3 Indien dividenduitkering plaatsvindt in enig jaar, dan wordt rekening gehouden met een herbelegging van het uitgekeerde dividend. 4 Voor de valuta omrekening wordt gebruikgemaakt van de koersen van World Market Reuters. 5 Het dividend heeft betrekking op genoemd boekjaar en wordt uitgekeerd in het daaropvolgend boekjaar. 6 In miljarden euro s. 7 Betreft het gemiddelde over 5 jaar. 8 Betreft de periode 28 januari tot en met 31 december Betreft het gemiddelde over de periode 28 januari 2013 tot en met 30 juni Robeco N.V. 6

7 Verslag van de directie Algemene inleiding Economie Het herstel van de wereldeconomie maakte in het eerste kwartaal van het jaar 2014 pas op de plaats. Het bruto binnenlands product van de grootste economie ter wereld, de Verenigde Staten, liet een daling zien van bijna 3% op jaarbasis. Van een stagnatie was echter geen sprake, aangezien de daling vooral veroorzaakt werd door de extreem koude winter en de verminderde voorraadopbouw van bedrijven. De private consumptie (ongeveer 70% van het bruto binnenlands product in de VS) toonde zich juist standvastig. Ook de op één na grootste economie, die van China, liet in de eerste maanden van het jaar een afnemende expansie zien. Hoewel deze cijfers enigszins verstoord werden door het traditionele Chinese Nieuwjaarseffect, werd duidelijk dat het meer restrictieve beleid van de Chinese centrale bank de kredietgroei in de industriële sector (en daarmee de economische activiteit) afremde. In het tweede kwartaal toonden Chinese beleidsmakers zich echter bezorgd over een te scherpe vertraging en kondigden stimuleringsmaatregelen aan om de beoogde groei van 7,5% in 2014 veilig te stellen. De eerste helft van dit jaar laat tevens zien dat de divergentie tussen meer ontwikkelde landen en opkomende markten nog niet ten einde is. Waar de VS, Europa en Japan in de eerste helft van het jaar duidelijk een versnelling lieten zien, blijft het groeitempo van de opkomende markten vooralsnog achter. Landen als Brazilië, Turkije, Zuid-Afrika en India kampen met problemen aan de aanbodzijde van de economie, wat inflatie in de hand werkt. Monetaire autoriteiten in opkomende markten voerden per saldo een verkrappend monetair beleid, waarbij hogere rentes negatief doorwerkten op de binnenlandse economische activiteit. De verhoging van de beleidsrente werd in landen met een tekort op de lopende rekening van de handelsbalans mede ingegeven door de doelstellingen: beperking van kapitaaluitstroom en afschrikking van speculanten. Het jaar 2014 is een belangrijk verkiezingsjaar voor opkomende markten, maar tot nu toe zijn de nadelige gevolgen voor financiële markten zeer gering geweest. In India werden de presidentsverkiezingen gewonnen door de hervormingsgezinde nationalist Modi, terwijl verkiezingen in Turkije en Zuid-Afrika winst opleverden voor zittende partijen. De periferie van de Eurozone liet duidelijke signalen van herstel zien na de door de Trojka (Europese Centrale Bank (ECB), Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Europese Commissie(EC)) opgelegde stringente bezuinigingen en structurele hervormingen. De sleutelrol in de huidige macro-economische constellatie bleek wederom weggelegd voor centrale banken, waarbij de ogen van de financiële markten vooral gericht waren op de ECB. De centrale bank van de Eurozone werd geconfronteerd met een verder dalende inflatie. De consumentenprijsindex in het Eurogebied viel terug tot 0,5% op jaarbasis in mei, ver onder de officiële beleidsdoelstelling van dichtbij, maar onder de 2,0%. De diagnose van de ECB was dat deze gestage daling van de inflatie vanaf 2011 vooral werd veroorzaakt door de sterke euro en de daling van grondstoffenprijzen. In juni besloot de ECB tot een conventionele renteverlaging van 0,1%. Daarnaast introduceerde ze een noviteit met een beperkt negatieve depositorente. Deze dient banken te ontmoedigen om nog langer overtollige liquiditeiten bij de centrale bank te stallen, en daardoor de kredietverlening aan te jagen. Verder kondigde de ECB gerichte langetermijn herfinancieringsoperaties (TLTRO) aan waarmee banken voor de komende vier jaar goedkoop geld van de centrale bank kunnen lenen tegen vooraf vastgestelde condities. De centrale bank van Japan was dit voorjaar minder nadrukkelijk aanwezig dan in 2013, toen ze met kwantitatieve verruiming succesvol aanstuurde op een verzwakking van de yen. De inflatiecijfers in Japan zijn, mede door een BTW tariefsverhoging in april, duidelijk gestegen: de jongste editie van de consumentenprijsindex laat een stijging van 3,7% op jaarbasis zien. Toch zijn er twijfels over het succes van het nieuwe Japanse economisch beleid, ook wel Abenomics genoemd. Aandachtspunten hierbij zijn de daling van de reële lonen, de trage structurele hervormingen in de arbeidsmarkt en de uitblijvende exportgroei. De nieuwe president van de Fed, Janet Yellen, zette geen majeure koerswijziging in. De beleidsrente in de VS zal volgens haar nog langere tijd laag blijven, gezien de zeer gematigde inflatie en broze plekken in het herstel van de arbeidsmarkt. Ook gaf ze aan bij eventuele zeepbellen in activaprijzen niet naar het rentewapen te zullen grijpen. De opwaartse beweging van de kapitaalmarktrente in de VS in 2013 werd in het voorjaar van 2014 opvallend genoeg niet voortgezet. De vergoeding op een 10-jaars staatsobligatie in de VS bewoog zich in de beperkte bandbreedte tussen 2,6 en 2,8%. Diverse factoren zorgden voor een neerwaartse druk op rentes. Zo deed de extreem koude winter in de VS Robeco N.V. 7

8 beleggers toch twijfelen aan de duurzaamheid van het mondiale herstel. Daarbij viel de uitgifte van staatsschuld in de VS lager uit door een meevallend begrotingstekort. Voorts kwamen in het afgelopen voorjaar nieuwe geopolitieke risico s aan het licht, wat de zoektocht naar veilige havens gaande hield. Tenslotte hebben centrale banken duidelijk gemaakt dat ze een accommoderende houding zullen blijven innemen. Daarbij is er wel een divergentie in monetair beleid zichtbaar: de ECB besloot dit voorjaar tot onconventionele maatregelen middels de TLTRO en negatieve depositorente, terwijl de Fed in het najaar van 2014 juist het einde van haar onconventionele maatregelen nadert. Inzake het conflict tussen de Russische Federatie en Oekraïne ligt een de-escalatie in de lijn der verwachtingen. De illegale annexatie van de Krim door de Russische Federatie staat echter een volledige normalisering van de betrekkingen met het Westen in de weg. De gevolgen voor de wereldeconomie en financiële markten blijven naar verwachting beperkt. Vooruitzichten aandelenmarkten De eerste helft van 2014 noteerden wereldwijde aandelenmarkten een totaalrendement van 7,2% voor de MSCI World index (gemeten in euro s). Opkomende markten toonden daarbij, in tegenstelling tot 2013, een gezonde rendementsontwikkeling. De gunstige waardering van aandelen uit opkomende markten, die op basis van koerswinstverhoudingen bijna 30% goedkoper zijn ten opzichte van meer ontwikkelde markten, zorgde voor hernieuwde interesse van beleggers in de zoektocht naar rendement. Het sentiment verbeterde tevens door een voor financiële markten gunstige uitkomst van nationale verkiezingen. Tevens nam de volatiliteit in de opkomende markten af door de accommoderende houding van de centrale banken in meer ontwikkelde markten, waardoor de risicorendementsperspectieven verbeterden. Aandelen in meer ontwikkelde markten toonden bescheidenere rendementen, mede door de opgelopen koerswinstverhoudingen. Het sentiment ten aanzien van aandelen bleef positief, doordat de financiële markten vooralsnog centrale banken vertrouwen in hun boodschap dat de overtollige liquiditeit nog geruime tijd in het financiële systeem zal blijven. Hierdoor (en door relatief geringe verrassingen in economische cijfers) daalde de aandelenvolatiliteit naar historisch lage niveaus. Wij verwachten dat de aandelenmarkten in de tweede helft van 2014 die opmars zullen voortzetten, maar dat rendementen op jaareinde die van het sterke 2013 niet zullen overtreffen. Ten eerste zijn de opportuniteitskosten van beleggen in aandelen laag door de ruime liquiditeit en de aanhoudende zoektocht naar extra rendement. Ten tweede verwachten wij dat in de rentemarkt de tweede helft van 2014 geen herhaling zal zijn van de eerste helft. Gematigd stijgende lange rentes in meer ontwikkelde markten, zoals Robeco deze in haar visie voor het einde van 2014 verwacht, maken obligaties en rentegevoelige activa relatief onaantrekkelijk. Wij verwachten vooral een stijging in de reële rente door aantrekkende economische groei in een omgeving van gematigde inflatie. De versnelling van het groeitempo van de mondiale economie impliceert ook winstgroei voor bedrijven. Gezien onze verwachting van aantrekkende groei in de tweede helft van 2014, vooral in de VS, is de opgelopen waardering in meer ontwikkelde markten niet excessief te noemen. Wel zal de onderliggende winstgroei zich in onze visie meer zijwaarts bewegen. Een verdere expansie van historisch hoge winstmarges is niet waarschijnlijk, evenmin als een terugkeer naar het historisch gemiddelde, al zal de afzetgroei dit deels compenseren. De nog steeds ruime arbeidsmarkt in de mondiale economie biedt werknemers nog onvoldoende onderhandelingsmacht om loonkosten significant te laten oplopen. Tevens blijven de rentelasten voor bedrijven, ondanks de verwachte rentestijging, vooralsnog beperkt door verminderde hefboomfinanciering en ingeperkte herfinancieringsrisico s. Ons basisscenario van aantrekkende mondiale groei met een aanhoudend ruim monetair beleid blijft naar onze mening gunstig voor risicovolle activa. Alternatieve scenario s, die de voorkeur voor risicovolle activa in het najaar van 2014 zouden kunnen wijzigen, kunnen zich op verschillende wijzen manifesteren. De aanleiding daartoe kan worden gevormd door een synchroon economisch herstel in de G3 landen in de tweede helft van 2014, een aanhoudende deflatoire trend in Europa, een sterke groeivertraging in China en/of een recessie in Japan. Robeco N.V. 8

9 Beleggingsresultaat Beleggingsresultaat per aandelenklasse Aandelenklasse Koers in EUR x 1 30/06/2014 Koers in EUR x 1 31/12/2013 Uitgekeerd dividend april Robeco 0,80 Beleggingsresultaat verslagperiode in % 2 - Beurskoers 28,76 27,90 6,1 - Intrinsieke waarde 28,78 28,12 5,4 Robeco - EUR G 0,80 - Beurskoers 29,86 28,87 6,4 - Intrinsieke waarde 29,88 29,09 5,6 1 Ex-datum. 2 Indien dividenduitkering plaatsvindt in enig jaar, dan wordt rekening gehouden met een herbelegging van het uitgekeerde dividend. In de verslagperiode heeft de portefeuille van het fonds Robeco een licht negatief resultaat behaald ten opzichte van de benchmark van 1,2% (op basis van intrinsieke waarde, vóór aftrek van kosten). Van de genoemde 1,2% was 0,9% het gevolg van het aandelenselectiebeleid en 0,3% het gevolg van regioallocatie. Bij de selectie van aandelen voor de portefeuille gebruikt het fonds het beste dat de Robeco Groep te bieden heeft: fundamenteel onderzoek dat gericht is op de lange termijn, een beleidsondersteunend model op basis van de meest recente kwantitatieve technieken en duurzaamheid geanalyseerd in samenwerking met RobecoSAM. RobecoSAM is leidend op het gebied van duurzaam beleggen. De grootste stijgers in portefeuille waren: Weatherford (+48,4%) een toeleverancier aan de energie-industrie, waar ons geduld werd beloond omdat het bedrijf de problemen in de operaties en financiën op orde kregen, en Allergan (+52,3%), een bedrijf in gespecialiseerde gezondheidszorg met producten als Botox, dat zich kon verheugen in een overnamebod. Daarnaast was Anadarko Petroleum (+38%) een grote stijger, een bedrijf dat zich bezighoudt met olieen gasexploratie en dat na lange tijd een overeenkomst sloot omtrent een milieuovertreding van een bedrijf dat Anadarko jaren geleden overnam. Aandelen die een negatieve bijdrage leverden, waren: Sumitomo Mitsui Financial Group ( 20,5%) omdat internationale beleggers zich terug trokken uit Japan vanwege scepsis ten aanzien van het succes van Abenomics en Société Generale ( 7,3%). Wij namen Société Generale in portefeuille op en daar stond een verkoop van BNP Paribas tegenover, maar deze transactie leidde ons slechts van de regen in de drup: de koers van Société Générale daalde in lijn met die van BNP Paribas, dat een boete kreeg opgelegd van de Noord-Amerikaanse autoriteiten vanwege illegale transacties met landen als Iran en Sudan. Citigroup ( 9%)leverde een negatieve bijdrage omdat de Fed het kapitaalplan van Citigroup afkeurde vanwege zwakheden in de risico-organisatie. Het beleggingsresultaat is van belang, maar ook het risicobeheer van de portefeuille is belangrijk. De ex-post (dus de gerealiseerde) tracking error van de portefeuille bedroeg gemiddeld 2,0% over het de eerste helft van het jaar. Een tracking error van 2,0% wil zeggen dat de portefeuille met een waarschijnlijkheid van 66% een toekomstige performance zal halen die niet meer dan 2% van de benchmark zal afwijken (naar boven of naar beneden). Robeco N.V. is een actief beheerd fonds. De portefeuille werd gekenmerkt door een actief deel van gemiddeld 79,4% over de eerste helft van Het actieve deel is het deel dat geen overlap kent met de benchmark van het fonds. Bijvoorbeeld, als de weging van Royal Dutch Shell 1% is in de benchmark en wij hebben 2,5% in portefeuille, dan draagt dit belang 1,5% bij aan het actieve deel van het fonds. Het is belangrijk dit onderscheid te maken, want er zijn ook inactieve fondsen, die 100% overeenkomstig de benchmark beleggen en dus een actief deel van 0% hebben. Deze fondsen worden ook wel ETFs of indextrackers genoemd. De bèta van de portefeuille lag gemiddeld boven de 1, namelijk op gemiddeld op 1,05. In zijn algemeenheid geldt dat als de portefeuille een bèta heeft van meer dan 1 en de markt gaat omhoog, dat dan de portefeuille meer stijgt dan de markt. De hoogte van de bèta is geen doel op zich, maar een resultante van de geselecteerde aandelen in de Robeco N.V. 9

10 portefeuille. Het fonds heeft een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar. Wij kopen aandelen waarvan wij verwachten dat wij ze gemiddeld 3 tot 5 jaar in portefeuille kunnen houden. In de eerste helft van 2014 heeft het fonds een omzet in portefeuille gekend van 22%. Dit komt overeen met een beleggingshorizon van 3 jaar en ligt daarmee aan de onderkant van de beoogde horizon. Veel aandelen bereikten in deze eerste helft hun koersdoel en daar werden alternatieven voor gezocht en gevonden. Tevens leidde de strakke verkoopdiscipline tot omzet. Beleggingsbeleid We bespreken nu de verschillende sectoren binnen de portefeuille, waarbij steeds wordt aangeven wat de relatieve weging van de sector is, welk beleid we binnen de sector voeren en welke aandelen werden gekocht of verkocht. In de sector energie hebben wij een marktgewogen positie. Binnen de sector leggen we de nadruk op equipment- en servicebedrijven en op Europese geïntegreerde ondernemingen. Wij verkochten Valero Energy, actief in raffinage in Noord-Amerika, toen het koersdoel bereikt was. We kochten Nabors, een Noord-Amerikaans bedrijf dat services verleent rondom olie- en gasboringen. De vraag naar boorplatforms stijgt vanwege de groeiende productie van schaliegas. In de sector materialen hebben we een marktgewogen positie. We leggen nog steeds de nadruk op chemie en dan met name agrochemie (Syngenta, Agrium en tot op zekere hoogte DSM). Er kwamen geen nieuwe namen in portefeuille en er vonden ook geen verkopen plaats. De belangen in Boliden (Zweedse mijnbouw) en DSM (na de tegenvallende kwartaalcijfers) werden opgehoogd. In de sector industrie en dienstverlening hebben we een onderwogen positie. Wij verkochten onze belangen in ADT (alarminstallaties) vanwege toenemende concurrentie van onder andere Google en kabelbedrijven, en in 3M en General Electric, deze twee laatste zijn allebei mooie bedrijven, maar het koersdoel was bereikt. We kochten een belang in EnerSys, een producent en distributeur van industriële batterijen. We kochten ook AP Moller Maersk, omdat wij denken dat het nieuwe management zich verder zal concentreren op de kernactiviteiten, zoals containervaart. De tarieven voor containervaart hebben volgens ons het dieptepunt bereikt, en nu dalen de kosten per container vanwege de mega-schepen die AP Moller Maersk inzet. Daarnaast werd de spoorwegmaatschappij Norfolk Southern Corp in de VS gekocht en Applus, een Spaans bedrijf in meet- en inspectiedienstverlening. Deze drie bedrijven profiteren alle van het aantrekken van de economische groei. In de sector cyclische consumentengoederen hebben we een marktgewogen positie. We leggen binnen de sector de nadruk op media, kabelondernemingen en internet, zoals Comcast, Walt Disney en 21st Century Fox. De aan- en verkopen vonden met name plaats op het gebied van internetbedrijven. We ruilden Expedia in voor Priceline (allebei internet-reisbureaus) en we kochten TripAdvisor. Verder kochten we Yum Brands (Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken en Taco Bell), nadat het aandeel sterk was achtergebleven vanwege een incident met het voedsel van Kentucky Fried Chicken (KFC) in China. De aankoop van Yum Brands werd gefinancierd uit de verkoop van McDonalds, waarvan de koers geen nadeel had ondervonden van dit incident. Tevens verkochten we een deel van onze belangen in de luxegoederenindustrie (Richemont en Prada). Wij zien de luxe-goederenindustrie nog steeds als een lange termijn groeisector, maar de dalende omzet in China is een duidelijke tegenwind op de korte termijn. In de sector defensieve consumentengoederen hebben we een marktgewogen positie. Binnen de sector leggen we de nadruk op tabak (BAT, Japan Tobacco en Imperial Tobacco) en huishoudproducten (Reckitt Benckiser, Henkel). Wij verkochten L'Oréal en Colgate-Palmolive omdat het koersdoel bereikt was. Daarvoor in de plaats kochten we Pernod Ricard en Imperial Tobacco. Beide aankopen waren gebaseerd op de analyses van ons kwantitatieve beleidsondersteunende model. In de sector gezondheidszorg hebben wij een overwogen positie. De kosten voor de gezondheidszorg rijzen de pan uit. Inmiddels is de Affordable Care Act (ook wel genoemd Obamacare) ingevoerd. Deze Act heeft twee belangrijke doelen: gezondheidszorg toegankelijk maken voor alle Amerikanen en de gezondheidszorg betaalbaar houden. Wij spelen op deze ontwikkeling in met belangen in Mednax (medisch uitzendpersoneel), Hospital Corporation of America (HCA, beheer van ziekenhuizen), Cardinal Health (distributeur van met name generieke medicijnen) en Davita Healthcare Partners (nierdialyse). In eerste instantie zullen beide bedrijven deze bedrijven profiteren van stijgende volumes, omdat Robeco N.V. 10

11 meer Amerikanen toegang krijgen tot medische diensten). In tweede instantie zullen deze bedrijven bijdragen aan het beheersbaar houden van de kosten van de gezondheidszorg. Genoemde ondernemingen bereiden zich ook op deze toekomst voor. Binnen de farmaceutische sector concentreren we de portefeuille in bedrijven die echt innovatieve medicijnen ontwikkelen en produceren (zoals Roche, AbbVie en Celgene). De portefeuille profiteerde van het belang in overnamekandidaat Allergan. In de sector financiële dienstverlening hebben we een onderwogen positie. Binnen de sector spelen we in op een aantal langetermijntrends, zoals de vergrijzing, toenemende welvaart en opkomst van de middenklasse in opkomende markten. Wij doen dat door posities in verzekeraars (Dai-ichi Life Insurance, Metlife), in banken (Citigroup, JP Morgan en HSBC) en een vermogensbeheerder (BlackRock). We verkochten Deutsche Bank (te weinig eigen vermogen), Hartford Financial Services Group, Aegon en Swedbank (koersdoelen bereikt). We kochten Société Générale (in plaats van BNP Paribas) en Bank of Scotland (herstructurering). In de sector informatietechnologie hebben we een overwogen positie. De belangrijkste trends in technologie zijn cloud computing (toenemend gebruik van datacentra en het internet), mobiliteit van het internet (toenemend gebruik van mobiele internetdiensten: digitale betaling, e-commerce), verwerking van grote hoeveelheden data en de bescherming van die data. Wij leggen vooral de nadruk op software en bedrijven met een sterke relatie tot het internet, zoals Google, Facebook, Baidu, Yahoo en Apple. We zien ook een einde komen aan de kostprijsverlaging en verkleining van semiconductors (kort samengevat het einde van "Moore s Law"). Dit was een van de redenen om Applied Materials te kopen: er zijn meer kapitaalgoederen nodig om semiconductors te produceren. Tegelijkertijd denken we dat Applied Materials zal fuseren met Tokyo Electron en dat dit schaalvoordelen zal opleveren. We verkochten ebay omdat het koersdoel bereikt was en we kochten Apple. Apple sloot een contract met China Mobile en, de verwachting is dat in de tweede helft van 2014 een nieuwe iphone en de lang verwachte iwatch op de markt komen. In de sector telecom hebben we een marktgewogen positie. Deze sector krijgt steeds meer concurrentie van kabel en het internet (de toepassing "Whats App" vervangt SMS-diensten). In beide sectoren, kabel en internet, hebben we een overwogen positie. We verkochten ons belang in Verizon Communications nadat het koersdoel bereikt was. We kochten Telecom Italia met het oog op een verwachte consolidatie op de Italiaanse market voor mobiele telefonie en de verwachte verkoop van de activiteiten in Brazilië. Sustainability investing Sustainability investing in de fondsen bij Robeco wordt met minimale beperkingen aan het beleggingsuniversum uitgevoerd en bestaat uit een combinatie van effectieve instrumenten: uitoefening stemrechten engagement uitsluitingen integratie ESG-factoren 1 in beleggingsprocessen. Uitoefening stemrechten De beheerder heeft het streven om wereldwijd het stemrecht uit te oefenen op door het fonds gehouden aandelen. De beheerder doet dit vanuit de overtuiging dat good corporate governance op de lange termijn goed is voor de aandeelhouderswaarde. Het corporate governance beleid van de beheerder is gebaseerd op de internationaal geaccepteerde principes van het International Corporate Governance Network (ICGN). De beheerder heeft de opvatting dat lokale wetten en codes voor ondernemingsbestuur, zoals de Corporate Governance Code in Nederland, het leidende kader voor de corporate governance praktijk en het stemgedrag vormen. Deze aanpak is in lijn met principes 7 en 9 van de ICGN Global Corporate Governance Principles. Deze principes richten zich op transparantie en de verantwoordelijkheden van aandeelhouders. Engagement Engagement is het actief gebruiken van de rechten van beleggers om invloed uit te oefenen op bedrijven. Robeco treedt in actieve dialoog met ondernemingen over verantwoord ondernemerschap en een maatschappelijk 1 ESG staat voor Environmental, Social and Corporate Governance; in het Nederlands: milieu, maatschappij en goed bestuur. Robeco N.V. 11

12 verantwoord ondernemingsbeleid. Dit verhoogt naar onze mening op de langere termijn de aandeelhouderswaarde voor onze klanten. Wij hanteren hierbij een geïntegreerde aanpak waarbij kennis van onze beleggingsanalisten, onze sustainability investing research analisten en onze engagement specialisten wordt gecombineerd. Door financiële materialiteit als uitgangspunt te nemen voor onze dialoog streven we ernaar dat de dialoog waarde toevoegt en resulteert in een beter risico-rendement profiel van de aandelen. Hiermee creëren we zowel waarde voor onze klanten als voor de maatschappij. Uitsluitingen Het uitsluitingenbeleid van Robeco bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste worden ondernemingen uitgesloten die controversiële wapens of essentiële onderdelen daarvan produceren of het merendeel van hun omzet realiseren met de verkoop of transport van deze wapens. Sinds 1 januari 2013 is er nieuwe Nederlandse wetgeving in werking getreden rondom het investeren in clustermunitiebedrijven, en wij baseren ons op deze wet voor wat het niet investeren in deze ondernemingen betreft. Naast het uitsluitingenbeleid van ondernemingen, is er ook een beleid voor het uitsluiten van landen. Volgens Robeco is een land controversieel als de regering van het land systematisch de mensenrechten schendt van haar eigen burgers. Deze uitsluitingen hebben betrekking op landengerelateerde beleggingen (bijvoorbeeld staatsobligaties). Ten tweede kan een niet-succesvolle dialoog op termijn leiden tot uitsluiting van een onderneming van het beleggingsuniversum. Het gaat hierbij om een dialoog waarbij wij spreken met ondernemingen over ernstige en structurele schendingen van internationaal breed geaccepteerde richtlijnen voor verantwoord ondernemen. In het bijzonder richt Robeco zich hierbij op het United Nations Global Compact. De uiteindelijke bevoegdheid om ondernemingen en landen op de uitsluitingslijst te plaatsen ligt bij de directie van de Robeco Groep. Robeco Institutional Asset Management B.V. in haar hoedanigheid van beheerder past deze uitsluitingslijst toe. Integratie ESG-factoren in beleggingsprocessen Wij zijn van mening dat duurzaam beleggen het risico-rendementsprofiel van de portefeuille verbetert. Het meenemen van informatie op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur levert extra inzichten op waarmee beter gefundeerde beleggingsbeslissingen kunnen worden genomen. De beleggingsfilosofie van het fonds Robeco is gebaseerd op drie pijlers, waarvan ESG-integratie er één is. Ondernemingen die rekening houden met milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur zullen op de lange termijn de winnaars zijn. Het negeren van ESG-factoren leidt tot reputatie- en financieel risico. De beleggingsfilosofie van Robeco N.V. is gebaseerd op de overtuiging dat korte-termijnbeleggers het vermogen van bedrijven onderschatten om waarde voor de lange termijn te creëren. De markt is doorgaans niet bereid om door de korte termijn heen te kijken en het fonds Robeco speelt hierop in. Duurzaamheid is bij uitstek gericht op de lange termijn en sluit daarom goed aan bij deze langetermijn beleggingshorizon. De duurzaamheidscriteria van dochteronderneming RobecoSAM en de scores van bedrijven op deze criteria vormen een belangrijke input voor de analyse van potentiële beleggingen. RobecoSAM stuurt elk jaar een uitgebreide vragenlijst naar ruim 2500 bedrijven over algemene en sectorspecifieke ESG-vraagstukken. De sectoranalisten van RobecoSAM vertalen de uitkomsten, aangevuld met publiek beschikbare informatie in scores voor deze bedrijven op diverse milieu-, sociale en economische criteria. Aandelen van bedrijven met een goede RobecoSAM-score hebben een grotere kans om opgenomen te worden in de portefeuille. Aandelen met een slechte RobecoSAM-score komen alleen in portefeuille indien ze zeer goed gewaardeerd zijn en er uitzicht is op verbetering van de RobecoSAM-score. Niet alle ESG-informatie is relevant voor een belegger. De analisten van RobecoSAM en het Robeco Global Equity-team hebben eerst vastgesteld welke informatie materieel is. Een factor is materieel als het de financiële prestaties van een bedrijf kan beïnvloeden. Het verlagen van het energieverbruik in een productieproces is materieel omdat het kosten kan besparen. En het kan verder gaan dan puur kosten besparen. Bedrijven kunnen zelfs een concurrentievoordeel behalen doordat ze meedenken met hun klanten over ESG-uitdagingen, zoals een chemiebedrijf dat innovatieve ESGoplossingen biedt aan klanten die te kampen hebben met hogere grondstoffenprijzen en regeldruk. Bovengenoemde voordelen zijn relevant voor een belegger omdat ze direct verband houden met de financiële prestaties van een bedrijf. Een ander voorbeeld is ons portefeuillebelang in DSM, dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Het duurzame profiel draagt bij aan hoge werknemerstevredenheid en heeft de positie van DSM op de arbeidsmarkt versterkt. De strategie is gericht op langetermijntrends, zoals de economische verschuiving naar het Oosten, grondstoffenschaarste, Robeco N.V. 12

13 klimaat en "health & wellness". Door voor deze uitdagingen oplossingen te zoeken en deze te linken naar producten, voegt DSM waarde toe. Om beter voorbereid te zijn dan de concurrentie gaat DSM samenwerkingen aan met allerlei partijen, zoals het World Food Program, waardoor een veel beter klantencontact ontstaat. Problemen worden dan beter begrepen, waardoor de oplossingen ook beter kunnen zijn. De resultaten zijn ernaar: het rendement op geïnvesteerd vermogen van DSM blijft toenemen en het bedrijf behoort al jaren op rij tot de top van de DowJones Sustainability Index. Als je als belegger dit soort concurrentievoordelen onderkent door ESG-informatie te integreren in je beleggingsproces, kun je hiermee outperformance creëren. Het Robeco fonds wordt beheerd door een team van portefeuillebeheerders en analisten. De analisten schrijven investment cases over de ondernemingen die interessant worden geacht voor de portefeuille. Daarin wordt ook een hoofdstuk gewijd aan de ESG score van de onderneming, op basis van de gegevens die beschikbaar zijn bij RobecoSAM in Zwitserland, een dochteronderneming van de Robeco Groep. De samenwerking met RobecoSAM is verder geïntensiveerd. RobecoSAM gebruikt voor het vaststellen van deze score de best-in-class methode waarbij ondernemingen binnen één sector met elkaar vergeleken worden. Op deze manier krijgen we inzicht in de ESG prestaties van de onderneming ten opzichte van de concurrenten. Aandelen die deel uitmaken van de portefeuille, zoals Royal Dutch Shell, Total, Akzo Nobel, Syngenta, DSM, Linde, Rio Tinto, United Technologies, ABB, Toyota, BMW, Siemens, Nestlé, British American Tobacco, Henkel, Reckitt Benckiser, AbbVie, AstraZeneca, Citigroup, BBVA, Société Générale, Royal Bank of Scotland, Axa en Vodafone hebben een goede score op ESG factoren. De gemiddelde ESGscore van de aandelen in portefeuille is hoger dan die van de benchmark. Rotterdam, 26 augustus 2014 De directie Robeco N.V. 13

14 Halfjaarcijfers Balans EUR x duizend 30/06/ /12/2013 Beleggingen Financiële beleggingen Aandelen Derivaten Som der beleggingen Vorderingen Overige activa Liquide middelen Kortlopende schulden Verplichtingen uit hoofde van derivaten Schulden aan kredietinstellingen Schulden uit hoofde van ontvangen zekerheden Overige schulden Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden Eigen vermogen Samenstelling van het eigen vermogen Geplaatst kapitaal Overige reserves Nettoresultaat Intrinsieke waarde Robeco per aandeel 9 28,78 28,12 Intrinsieke waarde Robeco - EUR G per aandeel 9 29,88 29,09 De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de desbetreffende nummers in de toelichtingen. Robeco N.V. 14

15 Winst- en verliesrekening EUR x duizend 01/01-01/01-30/06/ /06/2013 Opbrengst beleggingen Waardeveranderingen Kosten Beheerkosten Service fee Overige kosten Nettoresultaat Kasstroomoverzicht Indirecte methode, EUR x duizend 01/01-01/01-30/06/ /06/2013 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen Toename(+)/afname( ) geldmiddelen* 4, * De geldmiddelen betreffen de liquide middelen en de schulden aan kredietinstellingen. De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de desbetreffende nummers in de toelichtingen. Robeco N.V. 15

16 Toelichtingen Algemeen Het halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 van Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek en de Wft van 28 september Het boekjaar van het fonds is gelijk aan het kalenderjaar. De toelichtingen op de eigen aandelen van het fonds betreffen de gewone geplaatste aandelen. De gewone aandelen zijn verdeeld over twee series, welke beide zijn opengesteld. Een serie wordt steeds aangeduid als een aandelenklasse. Deze series betreffen de volgende aandelenklassen: Aandelenklasse A: Robeco Aandelenklasse B: Robeco EUR G. Risico s financiële instrumenten Transacties in financiële instrumenten kunnen ertoe leiden dat de hieronder beschreven financiële risico s door het fonds worden verkregen of overgedragen aan een andere partij. Voor nadere informatie betreffende de risico s voor dit fonds wordt verwezen naar het prospectus. Algemeen beleggingsrisico De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De intrinsieke waarde van het fonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel stijgen als dalen. Aandeelhouders lopen het risico dat zij minder of niets terugkrijgen van hetgeen zij hebben ingelegd. Binnen het algemeen beleggingsrisico kan een onderscheid worden gemaakt tussen marktrisico, concentratierisico en valutarisico. Marktrisico De intrinsieke waarde van het fonds is gevoelig voor marktbewegingen. Daarnaast dienen beleggers zich bewust te zijn van de mogelijkheid dat de waarde van beleggingen kan variëren als gevolg van wijziging in politieke, economische of marktomstandigheden, alsmede door een veranderde individuele bedrijfssituatie. Concentratierisico Op grond van zijn beleggingsbeleid kan het fonds beleggen in financiële instrumenten van uitgevende instellingen die (hoofdzakelijk) opereren binnen dezelfde sector, regio, of op dezelfde markt. Indien dit gebeurt, zullen vanwege de geconcentreerdheid van de beleggingsportefeuille van het fonds gebeurtenissen die van invloed zijn op deze uitgevende instellingen een sterkere invloed op het fondsvermogen hebben dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Voor nadere kwantitatieve informatie over het concentratierisico wordt verwezen naar de geografische verdeling en de sectorverdeling in de Spreiding van het vermogen, onderdeel van het hoofdstuk Toelichtingen. Valutarisico De gehele of een deel van de effectenportefeuille van het fonds kan worden belegd in (financiële instrumenten luidende in) andere valuta s dan de euro. Valutakoersschommelingen kunnen daardoor zowel een negatieve als een positieve invloed hebben op het beleggingsresultaat van het fonds. Valutarisico s kunnen worden afgedekt middels het gebruik van valutatermijncontracten en valutaopties. Voor nadere kwantitatieve informatie over het valutarisico wordt verwezen naar de valutaire verdeling in de Spreiding van het vermogen, onderdeel van het hoofdstuk Toelichtingen. Tegenpartijrisico Een tegenpartij van het fonds kan tekortschieten in de nakoming van haar financiële verplichtingen uit hoofde van financiële instrumenten jegens het fonds. Dit zogenoemde kredietrisico wordt zoveel mogelijk beperkt door het in acht nemen van de nodige voorzichtigheid bij de selectie van tegenpartijen. Daar waar het in de markt gebruikelijk is, worden door het fonds zekerheden gevraagd en verkregen. Het bedrag dat het beste het totale kredietrisico weergeeft dat per 30 juni 2014 wordt gelopen, bedraagt EUR 59 miljoen (per 31 december 2013 EUR 69 miljoen). Bij de berekening van het totale kredietrisico is geen rekening gehouden met eventuele ontvangen onderpanden. Er zijn geen tegenpartijen met een blootstelling van meer dan 5% van het fondsvermogen. Robeco N.V. 16

17 Risico uitlenen financiële instrumenten Bij uitleentransacties van financiële instrumenten ( securities lending ) loopt het fonds het risico dat de inlener niet aan zijn verplichting kan voldoen tot teruggave van de ingeleende financiële instrumenten op de afgesproken datum of tot verstrekking van gevraagde zekerheden. Het uitleenbeleid van het fonds is erop gericht om deze risico s zoveel mogelijk te beheersen. Tegenpartijen van securities lending transacties worden beoordeeld op hun kredietwaardigheid, gebaseerd op het oordeel van onafhankelijke rating agencies ten aanzien van hun korte termijn kredietwaardigheid en op de omvang van de hoeveelheid net assets. Tevens wordt rekening gehouden met garantstellingen van moederondernemingen. Het fonds accepteert alleen van OESO landen onderpand (collateral) in de vorm van: staatsobligaties met een minimale kredietwaardigheid van BBB ; obligaties van supranationale organen met een minimale kredietwaardigheid van BBB ; aandelen genoteerd aan de hoofdindexen van beurzen in OESO landen; en in beperkte mate: index trackers; aandelen van financiële instellingen; in contanten. Per balansdatum zijn zekerheden verkregen uit hoofde van securities-lending transacties. Nadere informatie hierover is opgenomen in de toelichting op de balans. Liquiditeitsrisico De hoogte van feitelijke aan- en verkoopkoersen van financiële instrumenten waarin het fonds belegt, is mede afhankelijk van de liquiditeit van de betreffende financiële instrumenten. Het is mogelijk dat een ten behoeve van het fonds ingenomen positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd vanwege gebrek aan liquiditeit in de markt in het kader van vraag en aanbod. Om dit risico te beperken belegt het fonds voornamelijk in dagelijks verhandelbare financiële instrumenten. Beheerder Robeco Institutional Asset Management B.V. ( RIAM ) is de beheerder van het fonds. RIAM neemt in die hoedanigheid het vermogensbeheer. de administratie en de marketing en distributie van het fonds voor haar rekening. RIAM beschikte tot 22 juli 2014 over door de Stichting Autoriteit Financiële Markten ("AFM") verleende vergunningen als bedoeld in artikel 2:67 lid 2 en artikel 2:96 Wft. Per 22 juli 2014 is van rechtswege een AIFMD- vergunning verkregen (artikel 2:65 Wft nieuw). Daarnaast beschikt RIAM over een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b Wft) en staat onder toezicht van de AFM. Het fonds is door de beheerder geregistreerd bij de AFM. RIAM is een 100%- dochteronderneming van Robeco Groep N.V. Sinds 1 juli 2013 is Robeco Groep N.V. onderdeel van ORIX. Gelieerde maatschappijen Het fonds en de beheerder kunnen gebruik maken van de diensten van en transacties verrichten met aan het fonds gelieerde maatschappijen als bedoeld in het Bgfo. zoals onder meer Robeco Securities Lending B.V., Robeco Direct N.V., Robeco Nederland B.V., tot 1 juli 2013 de Rabobank Groep en vanaf 1 juli 2013 ORIX Corporation. De diensten betreffen het uitvoeren van aan deze maatschappijen uitbestede werkzaamheden, zoals (1) het uitlenen van effecten, (2) het inlenen van personeel en (3) plaatsing en opname van aandelen in het fonds. Onder andere de volgende transacties kunnen worden verricht met gelieerde maatschappijen: treasury management, derivatentransacties, bewaring van financiële instrumenten, uitlenen van financiële instrumenten, kredietverstrekking en het aan- en verkopen van financiële instrumenten op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit. Alle diensten en transacties vinden plaats tegen marktconforme tarieven. Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat Algemeen De grondslagen voor de waardering van activa, passiva en resultaatbepaling zijn ongewijzigd en derhalve conform de weergave in de meest recente jaarrekening. Tenzij anders vermeld zijn de in het halfjaarbericht opgenomen posten gewaardeerd op nominale waarde en luiden de bedragen in duizenden euro s. Robeco N.V. 17

18 Toerekening aandelenklassen De administratie van het fonds is zo ingericht dat toerekening van resultaten aan de verschillende aandelenklassen op dagbasis pro rato geschiedt. De plaatsingen en opnamen van eigen aandelen worden per aandelenklasse geregistreerd. Robeco N.V. 18

19 Toelichting op de balans 1 Aandelen Van de portefeuille is een specificatie opgenomen onder Effectenportefeuille en een verdeling naar landen en valuta onder Spreiding van het vermogen, beide onderdeel van het hoofdstuk Toelichtingen. Per balansdatum was voor een bedrag van EUR 182 miljoen (per 31 december 2013 EUR 65 miljoen) aan aandelen uitgeleend. Voor het risico van niet-teruglevering zijn adequate zekerheden gevraagd en verkregen ter waarde van EUR 202 miljoen (per 31 december 2013 EUR 70 miljoen); deze zekerheden zijn niet in de balans opgenomen. 2 Derivaten De presentatie van de derivaten in de balans is gebaseerd op de verplichtingen en vorderingen per contract. Presentatie derivaten in de balans EUR x duizend Onder beleggingen Onder kortlopende schulden Soort derivaat 30/06/ /12/ /06/ /12/2013 Valutatermijncontracten Futures Totaal Vorderingen Dit betreft te vorderen dividenden, vorderingen uit hoofde van opbrengsten uit securities-lendingtransacties, terug te vorderen bronbelasting, vorderingen uit hoofde van effectentransacties en vorderingen uit hoofde van plaatsingen eigen aandelen. 4 Liquide middelen Dit betreft de direct opeisbare banktegoeden en eventuele callgelden. 5 Schulden aan kredietinstellingen Dit betreft voorschotten in rekening-courant. 6 Schulden uit hoofde van ontvangen zekerheden Dit betreft schulden uit hoofde van ontvangen zekerheden. 7 Overige schulden Dit betreft schulden uit hoofde van beheervergoeding en service fee, te betalen kosten, betaalbaar gestelde dividenden, schulden aan brokers en schulden uit hoofde van opnamen eigen aandelen. 8 Eigen vermogen Samenstelling en verloop eigen vermogen EUR x duizend 01/01-01/01-30/06/ /06/2013 Geplaatst kapitaal Stand begin boekjaar Ontvangen op geplaatste aandelen Betaald op ingekochte aandelen Stand per 30 juni Overige reserves Stand begin boekjaar Ontvangen op geplaatste aandelen Betaald op ingekochte aandelen Nettoresultaat voorgaand boekjaar Dividenduitkering Stand per 30 juni Nettoresultaat Eigen vermogen Robeco N.V. 19

20 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 600 miljoen, verdeeld in gewone aandelen en 10 prioriteitsaandelen van elk nominaal EUR 1. De prioriteitsaandelen zijn alle geplaatst. De gewone aandelen zijn onderverdeeld in aandelen Robeco en aandelen Robeco EUR G. In het agio zijn geen kosten opgenomen. 9 Vermogen, uitstaande aandelen en intrinsieke waarde per aandeel Vermogen, uitstaande aandelen, intrinsieke waarde per aandeel en uitgekeerd dividend per aandeel Robeco Robeco - EUR G Per aandelenklasse 30/06/ /06/ /06/ /06/2013 Vermogen in EUR x Stand aantal geplaatste aandelen begin boekjaar In boekjaar geplaatste aandelen In boekjaar ingekochte aandelen Aantal uitstaande aandelen Intrinsieke waarde per aandeel in EUR x 1 28,78 25,47 29,88 26,30 Uitgekeerd dividend per aandeel gedurende boekjaar 0,80 0,80 0,80 10 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Valutatermijncontracten Details van de per balansdatum lopende valutatermijncontracten zijn in onderstaande tabel vermeld. Valutatermijncontracten Aankopen Verkopen Expiratie- Niet-gerealiseerd datum resultaat Valuta Bedrag Valuta Bedrag EUR x 1 CAD EUR /07/ EUR HKD /07/ EUR NOK /07/ EUR USD /07/ EUR USD /07/ Totaal AUD EUR /07/ EUR CHF /07/ EUR GBP /07/ JPY EUR /07/ SEK EUR /07/ SGD EUR /07/ Totaal Robeco N.V. 20

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Alchemy N.V.

Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Halfjaarverslag 2008 2 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...4 Organisatiestructuur... 4 Halfjaarverslag 2008 Insinger de Beaufort Alchemy N.V....5 Balans... 5 Winst- en

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906

Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906 Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906 Halfjaarbericht juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Met gemak betrouwbaar en verantwoord beleggen

Met gemak betrouwbaar en verantwoord beleggen INVESTMENT OPPORTUNITY december 2013 Voor professionele adviseurs DE ROL VAN ESG IN HET BELEGGINGSPROCES VAN HET FONDS ROBECO Met gemak betrouwbaar en verantwoord beleggen Ondernemingen die rekening houden

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2015 30 juni 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Rolinco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24107720

Rolinco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24107720 Rolinco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24107720 Halfjaarbericht juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Pensioen Opbouw. Fonds voor gemene rekening

Pensioen Opbouw. Fonds voor gemene rekening Fonds voor gemene rekening Halfjaarbericht juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de beheerder 8 Algemene inleiding 8 Beleggingsresultaat 10 Beleggingsbeleid 10 Sustainability

Nadere informatie

Robeco Private Equity. Fonds voor gemene rekening

Robeco Private Equity. Fonds voor gemene rekening Robeco Private Equity Fonds voor gemene rekening Verslag 3 e kwartaal 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de beheerder 6 Beleggingen 6 Beleggingsresultaat 6 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

Robeco Private Equity. Fonds voor gemene rekening

Robeco Private Equity. Fonds voor gemene rekening Robeco Private Equity Fonds voor gemene rekening Verslag 1 e kwartaal 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de beheerder 6 Beleggingen 6 Beleggingsresultaat 6 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie