VEILIGHEIDSREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSREGLEMENT"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSREGLEMENT SCHIETVERENIGING All Arms SV All Arms Veiligheidsreglement, blz. 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 2. Functionarissen 3. Veiligheidsregels 4. Baanreglement BIJLAGEN I Calamiteiten- en ontruimingsplan (aanwezig in boek bij entree) II Memorie van toelichting betreffende gebruik gele kamervlaggen (p.m.) en transport vuurwapens III Begrippenlijst SV All Arms Veiligheidsreglement, blz. 2

3 1. Algemeen 1.1 Het bestuur van de Schietvereniging All Arms verplicht zich om de middelen die redelijkerwijs tot haar beschikking staan, in te zetten ten behoeve van de veiligheid in en om de schietsportaccommodatie. 1.2 Ter handhaving van de veiligheid heeft één van de bestuursleden Veiligheid in portefeuille. 1.3 Het bestuurslid Veiligheid is belast met de volgende zaken: a. Het beheren van een calamiteitenplan, inclusief vluchtroutes, enzovoorts. b. Aansturen en op de hoogte brengen en houden van de Verenigings Veiligheidsfunctionarissen c.q. baancommandanten. c. Houden van toezicht op de correcte naleving van het Veiligheidsreglement. 2. Functionarissen 2.1 Tijdens oefen- en trainingavonden kent de vereniging de volgende functionarissen: a. Dienstdoend bestuurslid b. Verenigings Veiligheidsfunctionaris c.q. Baancommandant c. Barbeheerder 2.2 Verantwoordelijkheden functionarissen Het dienstdoend bestuurslid is namens het bestuur verantwoordelijk voor het correct en veilig verlopen van de oefen- c.q. trainingsavond en neemt, indien nodig, de uiteindelijke beslissing. Alle functionarissen zijn aan hem/haar verantwoording verschuldigd. Bovendien is dit bestuurslid en alle andere leden van het dagelijks bestuur gemachtigd om personen de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, dan wel te (laten) verwijderen Het dienstdoende bestuurslid is als verenigingsverlofhouder verantwoordelijk voor de procedure van uitgifte van munitie en verenigingswapens. De Verenigings Veiligheidsfunctionaris c.q. Baancommandant is verantwoordelijk voor de handhaving van de regels in verband met veiligheid op de schietbaan en op de schietpunten. Deze Verenigings Veiligheidsfunctionaris c.q. baancommandant zijn door het bestuur volgens rooster aangewezen personen De Barbeheerder is verantwoordelijk voor de exploitatie van de kantine en de hygiëne in de kantine 3. Veiligheidsregels 3.1 Bij afwezigheid van zowel de Bestuurder als de Verenigings Veiligheidsfunctionaris mag er niet geschoten worden. 3.2 Iedere schutter (lid van de vereniging) dient de door hem of haar meegenomen introducé, te melden en zich te laten identificeren bij een bestuurslid. De introducé moet daarbij (een kopie van) een geldig identificatiebewijs overleggen en daarvan moet aantekening worden gemaakt in het introducéregister. 3.3 Een schutter dient een door hem of haar meegebrachte introducé tijdens het gehele verblijf in de verenigingslocatie te begeleiden en is voor deze introducé SV All Arms Veiligheidsreglement, blz. 3

4 verantwoordelijk. Schieten door een introducee is uitsluitend mogelijk onder directe begeleiding van een wapenbeheerder in het bezit van een verenigingsverlof (zoals KNSA trainers of bestuursleden). Introduceren en begeleiden kan uitsluitend plaats vinden door een lid dat minimaal één jaar gewoon lid is van de vereniging. 3.4 Iedere schutter dient alle elementaire en noodzakelijke vaardigheden zelfstandig te kunnen uitvoeren. Dit wil zeggen het kunnen nemen van de veiligheidsmaatregelen, de storingsreactie kunnen uitvoeren en de handelingen volgend op het commando Start en Stop, Stop, Stop en "Vast vuren" kunnen verrichten. 3.5 Een wapen dient altijd zodanig behandeld te worden alsof het geladen is. 3.6 Wapens dienen, indien onverpakt transport noodzakelijk is, te worden vervoerd met geopend grendelmechanisme. Dit moet voor een ieder zichtbaar zijn door middel van plaatsing van een geel vlaggetje in de kamer of achterzijde van de loop. 3.7 Iedere schutter is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van zijn/haar wapen. 3.8 Wapens die niet in gebruik zijn, dienen ontladen en verpakt in gesloten foedraal of kist te zijn opgeborgen op een daarvoor bestemde plaats die door het bestuur wordt aangewezen. 3.9 Niemand mag het wapen van een ander aanraken, tenzij de eigenaar hiertoe uitdrukkelijke toestemming geeft Beginnende schutters (aspirant leden) mogen uitsluitend schieten onder begeleiding van een daartoe bevoegde persoon (dit is een door de KNSA opgeleide Basistrainer met een geldige kaderlicentie, of een gewoon lid dat minimaal één jaar lid is) Het gebruik van alcohol/drugs door een schutter en functionarissen, vóór en tijdens het schieten, is verboden Na het schieten moet het wapen en magazijn(en) worden ontladen en opgeborgen Onverpakte wapens zijn slechts toegestaan op het schietpunt, of op de daartoe door de Bestuur / Verenigings Veiligheidsfunctionaris, aangegeven plaats en dienen in dat geval voorzien te zijn van een geplaatste gele kamervlag. Onderhoud of andere manipulatie van of met ongeladen wapens waarbij de gele kamervlag ongewenst is, kan plaatsvinden op een door het bestuur aangewezen plaats Demonstraties van of met wapens, mogen uitsluitend op de schietpunten plaatsvinden De Verenigings Veiligheidsfunctionaris cq baancommandant is een door het bestuur aangewezen persoon, en deze is als zodanig herkenbaar door middel van een pet, of armband Gebruikers van medicijnen of andere stoffen die de schietveiligheid kunnen beïnvloeden mogen niet aan schietoefeningen deelnemen Men dient zich te onthouden van elke handeling die de veiligheid in gevaar kan brengen Iedereen die een duidelijk en direct veiligheidsrisico constateert is verplicht allereerst degene die dit risico veroorzaakt en vervolgens de veiligheidsfunctionaris c.q. baancommandant hiervan in kennis te stellen. Iedereen die andere vormen van onveilig gedrag constateert, is verplicht de SV All Arms Veiligheidsreglement, blz. 4

5 Verenigings Veiligheids-functionaris c.q. baancommandant hiervan in kennis te stellen Het richten van een wapen op personen is ten strengste verboden Overtreding van één of meer der bovengenoemde punten kan leiden tot ontzegging van de toegang tot de schietbanen en/of de accommodatie In gevallen waarin dit Veiligheidsreglement niet voorziet, beslist het Bestuur, of de Verenigings Veiligheidsfunctionaris namens het bestuur. 4. Baanreglement Behoudens tijdens internationale wedstrijden, dient iedereen die zich op de schietbaan bevindt, de Nederlandse spreektaal machtig te zijn voor zover het schiet- en veiligheidscommando s betreft, hieronder begrepen de commando s en opdrachten tijdens een ontruiming van de accommodatie Alle schutters dienen bekend te zijn met de voor die schietbaan geldende veiligheidsbepalingen. 4.2 Toezicht Op de schietaccommodatie moet tijdens de uitvoering van schietoefeningen een door het bestuur van de vereniging aangestelde Veiligheidsfunctionaris aanwezig zijn. De Verenigings Veiligheidsfunctionaris (VVF) is belast met en verantwoordelijk voor de veiligheid en het naleven van het Baanreglement De Veiligheidsfunctionaris dient duidelijk herkenbaar te zijn aan de band om de bovenarm of een pet met opschrift. De functie van VVF kan worden gecombineerd met die van Baancommandant. Het dragen van uiterlijke kenmerken wordt in dat geval gehandhaafd. Op elke schietbaan waar vuurwapens worden gebruikt (geweerbaan, pistoolbaan e.d.) dient een VVF c.q. Baancommandant toezicht te houden. Daarnaast dient op elke baan, waar dynamische disciplines zoals "militair pistool" worden verschoten, een afzonderlijke baancommandant aanwezig zijn die de schietoefening/wedstrijd leidt De VVF dient kennis te hebben van het Calamiteitenplan De VVF moet de EHBO-kist tot zijn beschikking hebben binnen de schietlocatie De VVF is op de hoogte van de te voeren commando s ten aanzien van veiligheid en de daaraan gekoppelde acties De VVF heeft kennis van de universele commandovoering op de schietbaan 4.3 Betreden van de baanzool Het is verboden om zonder toestemming van de Veiligheidsfunctionaris c.q. Baancommandant het terrein dat zich bevindt vóór de schietpunten te betreden. 4.4 Het commando Stop-Stop-Stop en "Vast-Vuren" Op een schietbaan is iedereen die constateert dat de veiligheid in gevaar komt verplicht Stop-Stop-Stop te roepen Het vuren dient onmiddellijk gestaakt te worden. De schutters dienen dan het wapen te ontladen en de gele kamervlag te plaatsen en het schietpunt te verlaten door een paar stappen achteruit te doen. Uitsluitend op bevel van de Veiligheidsfunctionaris c.q. Baancommandant mogen de schutters naar voren stappen, hun wapens weer ter hand nemen en mag het vuren worden hervat. SV All Arms Veiligheidsreglement, blz. 5

6 4.4.3 Zodra het signaal STOP VUREN of "VAST VUREN" hetzij mondeling, hetzij door middel van een geluidssignaal (fluit) of door middel van een lichtsignaal is gegeven, dienen de schutters onmiddellijk het vuren te stoppen en vervolgens direct hun wapens te ontladen en een gele kamervlag te plaatsen. 4.5 Gehoor- en oogbescherming Op schietbanen moet elke daar aanwezige tijdens de schietoefeningen gehoorbeschermende middelen dragen Afhankelijk van de discipline (in het bijzonder bij de dynamische disciplines zoals "militair pistool") dienen oogbeschermende middelen te worden gedragen door de schutters. 4.6 Munitie Alleen die munitie mag worden gebruikt die is toegestaan in enige, door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline en bovendien gebruikt mag worden binnen de aangegeven technische- en/of gebruiksbeperkingen van de betreffende baan. Sommige banen kennen bijvoorbeeld een verbod op het gebruik van mantel munitie, of zijn beperkt tot een bepaald kaliber zoals.22 lr Bovendien is het slechts toegestaan herladen munitie te gebruiken indien dat geen gevaar oplevert voor de schutter zelf en aanwezige medeschutters en omstanders. Het gebruik van herladen munitie in verenigingswapens is niet toegestaan, behoudens toestemming door het bestuur. Het schieten met "zwart buskruit" of zwart kruit vervangers als "Pyrodex" of "Triple 7" is verboden, ook in gepatroneerde munitie. 4.7 Roken Het is verboden om op de schietbaan, de schietpunten en de kantine te roken Roken is uitsluitend toegestaan op die plaatsen die door het bestuur zijn aangewezen. 4.8 Een wapen zonder geplaatste kamervlag oppakken achter het schietpunt waar de schutters zich bevinden de schutters is verboden. 4.9 Het manipuleren van wapens, zoals schoonmaken, herstellen, tonen aan derden, ontspannen, ontladen, monteren of demonteren, verpakken in foudraal of kist e.d. achter het schietpunt waar de schutters zich bevinden is altijd verboden Na het schieten moet het wapen en magazijn(en) worden ontladen en opgeborgen. Het opbergen kan plaatsvinden door het ontspannen van een ontladen wapen op het schietpunt met de loop richting kogelvanger, indien de baan is vrij gegeven voor schieten. Het wapen dient vervolgens op het schietpunt in een foedraal, koffer of kist opgeborgen te worden, waarna de het foedraal, koffer of kist wordt gesloten. Het wapen kan ook van het schietpunt worden verwijderd door de grendel/cylinder te openen en een gele kamervlag te plaatsen. Tijdens schietoefeningen of wedstrijden is het toegestaan het wapen op de schietbaan tijdelijk te bergen op een daartoe aangewezen plaats zoals een geweerrek of tafel op de baan. Daarbij is het absoluut noodzakelijk dat het wapen is ontladen en de gele kamervlag is geplaatst tijdens het verplaatsen van hen wapen van het schietpunt naar de bergplaats en omgekeerd. Op de GKG baan is het niet toegestaan wapens voorzien van gele kamervlag SV All Arms Veiligheidsreglement, blz. 6

7 op het schietpunt achter te laten tijdens een periode van 'vast vuren', bijvoorbeeld tijdens het wisselen van de schijven, omdat vanaf 100 meter geen toezicht mogelijk is op die wapens. De geweren dienen met gele kamervlag in het geweerrek geplaatst te worden nadat 'vast vuren' is gegeven. Pas als alle geweren met gele kamervlag in het rek van de GKG baan zijn geplaats kunnen schutters naar voren om de schijven te wisselen Tijdens het schieten mag een schutter, met uitzondering van de daartoe bevoegde baanofficials, niet worden gestoord met uitzondering van veiligheidsredenen. Zie ook Er mag uitsluitend geschoten worden vanuit de schietpunten voor de desbetreffende discipline Op het schietpunt mag zich alleen de schutter bevinden. Een uitzondering daarop kan worden gemaakt voor training/toezicht zoals vermeld in art Bij weigering van een schot moet het wapen 10 seconden met de loop (monding) in de richting van de kogelvanger worden gehouden Het laden en ontladen van wapens mag uitsluitend geschieden met de loop in de richting van de kogelvanger Het is verboden zich van het schietpunt te verwijderen wanneer het wapen nog geladen is. Het is verboden wapens onbeheerd op de schietpunt achter te laten Het is niet toegestaan met een onverpakt wapen zich buiten het gebouw te begeven. Bij verplaatsing binnen het gebouw dient het wapen verpakt te zijn in een gesloten kist of foedraal. Het is toegestaan een KKG geweer onverpakt van het uitgiftepunt van verenigingswapen via de kortste weg naar de KKG baan te verplaatsen indien een gele kamervlag is geplaatst en de loop omhoog wordt gehouden. Het is niet toegestaan zich in de kantine te bevinden met een onverpakt wapen Instructies van de Verenigings Veiligheidsfunctionaris c.q. Baancommandant dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd. SV All Arms Veiligheidsreglement, blz. 7

8 BIJLAGEN I Calamiteiten- en ontruimingsplan (aanwezig in boek bij entree) II Memorie van toelichting betreffende gebruik gele kamervlaggen (p.m.) en transport vuurwapens III Begrippenlijst SV All Arms Veiligheidsreglement, blz. 8

9 Bijlage III Begrippenlijst Verenigings Veiligheidsfunctionaris(VVF) Baancommandant - Functionaris, aangesteld door het bestuur van de schietsportvereniging, belast met en verantwoordelijk voor de handhaving van de veiligheid op de schietbaan tijdens trainingsactiviteiten en/of wedstrijden. Dagelijks bestuur - Voorzitter, secretaris en penningmeester Barbeheerder - Door het bestuur van de schietsportvereniging benoemde persoon die bardiensten verricht conform de Drank- en Horecavergunning Gele kamervlag - Gele vlag met langwerpige uitstulping die in de geopende kamer van een geweer of pistool wordt geplaatst. Bij een revolver wordt de vlag in de loop geschoven vanuit de geopende cilinder van de revolver. Calamiteitenplan/ Ontruimingsplan - Een plan dat in werking treedt bij calamiteiten De aanwijzingen uit dit plan dienen onverwijld gevolgd te worden. SV All Arms Veiligheidsreglement, blz. 9

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING. De Witte Roos te Zegveld

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING. De Witte Roos te Zegveld VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING De Witte Roos te Zegveld INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels 4 4. Baanreglement 5 BIJLAGEN I Belangrijke

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT

VEILIGHEIDSREGLEMENT Stichting Ontwikkeling en Exploitatie Schietsportaccommodaties VEILIGHEIDSREGLEMENT SSC EMMEN STICHTING OES 50-100-300 METER BAAN INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels

Nadere informatie

Schietsportvereniging ULTRAJECTUM te Nieuwegein

Schietsportvereniging ULTRAJECTUM te Nieuwegein Schietsportvereniging ULTRAJECTUM te Nieuwegein VEILIGHEIDS- en BAANREGLEMENT Vastgesteld d.d. 8 januari 2014 door bestuur S.V. Ultrajectum en door de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT KSV DE BETUWE

VEILIGHEIDSREGLEMENT KSV DE BETUWE VEILIGHEIDSREGLEMENT KSV DE BETUWE Januari 2013 1. Algemeen 1.1 Het bestuur van de Schietvereniging KSV De Betuwe verplicht zich de veiligheid in en om de schietsport accommodatie te allen tijde te waarborgen.

Nadere informatie

Regels voor de Baancommandant

Regels voor de Baancommandant Regels voor de Baancommandant Als er geen baancommandant in de accommodatie aanwezig is, mag er niet geschoten worden. Eventueel wordt er een nieuwe baancommandant aangewezen. De baancommandant mag tijdens

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING BEILEN

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING BEILEN VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING BEILEN INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels 4 4. Baanreglement 5 BIJLAGEN I II Belangrijke telefoonnummers

Nadere informatie

SSV Texel De taken van de VVF / Baancommandant op verschillende soorten banen

SSV Texel De taken van de VVF / Baancommandant op verschillende soorten banen SSV Texel De taken van de VVF / Baancommandant op verschillende soorten banen Taken VVF op een schietbaan voor luchtdrukwapens: 4. Beginnende schutters mogen alleen onder begeleiding op het schietpunt

Nadere informatie

Reglementen en veiligheidsinstructies voor het schieten bij Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk

Reglementen en veiligheidsinstructies voor het schieten bij Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk Reglementen en veiligheidsinstructies voor het schieten bij Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk 20-12-2014 Henk Peters Gebruikte afkortingen binnen de reglementen: KNSA: VGGF: VVF: VCF: CWM:.22LR VOG WM-3

Nadere informatie

SCHIETSPORTVERENIGING TEXEL

SCHIETSPORTVERENIGING TEXEL VEILIGHEIDSREGLEMENT SCHIETSPORTVERENIGING TEXEL Veiligheidsreglement Schietsportvereniging Texel versie januari 2014, blz. 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN sv DIANA. Schietaccomodatie Stichting Schietsport Wassenaar Dr. Mansveltkade 3 te Wassenaar.

VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN sv DIANA. Schietaccomodatie Stichting Schietsport Wassenaar Dr. Mansveltkade 3 te Wassenaar. VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN sv DIANA. Schietaccomodatie Stichting Schietsport Wassenaar Dr. Mansveltkade 3 te Wassenaar. Inhoudsopgave: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel

Nadere informatie

Veiligheidsreglement Vogelschieten

Veiligheidsreglement Vogelschieten Artikel 1: Algemeen 1. Het bestuur van de organiserende vereniging verplicht zich de veiligheid in en om de schietinrichting te allen tijde te waarborgen. 2. Ter handhaving van de veiligheid heeft één

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHIETVERENIGING DRIEBERGEN-RIJSENBURG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHIETVERENIGING DRIEBERGEN-RIJSENBURG SV Driebergen-Rijsenburg Datum: 15 Oktober 2014 3971 JM Driebergen HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHIETVERENIGING DRIEBERGEN-RIJSENBURG HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dit naslagwerk is bedoeld

Nadere informatie

Wapen:.22Lr pistool of revolver en trekkerdruk van min gr. De loop mag niet langer zijn dan 6 inch (152,4 mm).

Wapen:.22Lr pistool of revolver en trekkerdruk van min gr. De loop mag niet langer zijn dan 6 inch (152,4 mm). SERVICE PISTOL Afstand: 25 Meter, 20 Meter, 15 Meter en 10 Meter Proef schoten: 1 schijf/ 2 x 5 schoten. Wedstrijd Schoten: 8 schijven/ 5 schoten per schijf per serie Wapen:.22Lr pistool of revolver en

Nadere informatie

CWM januari 2013

CWM januari 2013 CWM 2013 16 januari 2013 Nadat de inkt van de vorige nieuwe Circulaire wapens en munitie (CWM 2012 II) amper was opgedroogd, ligt daar nu reeds de volgende voor, namelijk de CWM 2013. Deze CWM treedt per

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN BAANREGLEMENT

VEILIGHEIDS- EN BAANREGLEMENT VEILIGHEIDS- EN BAANREGLEMENT v.2015.01 Index Algemeen 2 A Reglement 2 B Veiligheid 3 C Baanregels 4 12m baan 6 25m baan 6 D Baancommandant / Ongeval 7 E Beheerder (tc functionaris van dienst) 8 F Instructie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Schutterij Eendracht Maakt Macht Kekerdom

Huishoudelijk reglement Schutterij Eendracht Maakt Macht Kekerdom Huishoudelijk reglement Schutterij Eendracht Maakt Macht Kekerdom Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 augustus 2015. Doel van dit huishoudelijk reglement: Het stellen van regels waaraan het bestuur

Nadere informatie

KNSA-MODEL BALLOTAGEPROCEDURE SCHIETSPORTVERENIGINGEN

KNSA-MODEL BALLOTAGEPROCEDURE SCHIETSPORTVERENIGINGEN KNSA-MODEL BALLOTAGEPROCEDURE SCHIETSPORTVERENIGINGEN ALGEMEEN: De schietsport is in Nederland nog immer populair. Circa 4.000 à 5.000 personen melden zich jaarlijks bij een schietsportvereniging omdat

Nadere informatie

INLEIDING. KNSA-richtlijnen voor lidmaatschap KNSA, versie april 2006, blz. 1

INLEIDING. KNSA-richtlijnen voor lidmaatschap KNSA, versie april 2006, blz. 1 INLEIDING Schietverenigingen die een verzoek tot het lidmaatschap doen, dienen te voldoen aan de in deze Circulaire gestelde richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ingedeeld in modules, al naar gelang het

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE BAAN

VEILIGHEID OP DE BAAN VEILIGHEID OP DE BAAN Een wapen is niet gevaarlijk totdat je vergeet dat het gevaarlijk is. Schieten is een mooie sport, daarnaast is het ook een kwetsbare sport, wij bedrijven hem bij wijze van spreken

Nadere informatie

Veiligheid schootsveld 2 e

Veiligheid schootsveld 2 e Veiligheid schootsveld 2 e wijziging Taken en verantwoordelijkheden van de: - Baancommandant; - Wedstrijdleider; - Schootsveldbewaker; - Buksmeester; - Schutter; - Optekenaar; - Bond- en federatiebestuur.

Nadere informatie

PROCEDURE VOORWAARDEN*

PROCEDURE VOORWAARDEN* PROCEDURE BEOORDELING STATUTEN VAN VERENIGINGEN DIE KNSA-LID WILLEN WORDEN c.q. REEDS KNSA-LID ZIJN EN HUN STATUTEN WILLEN WIJZIGEN ZIE OOK: RICHTLIJNEN VOOR KNSA-LIDMAATSCHAP (2006) Indien een vereniging

Nadere informatie

5 september 2013. Huishoudelijk Reglement S.V. de Flint

5 september 2013. Huishoudelijk Reglement S.V. de Flint 5 september 2013 Huishoudelijk Reglement S.V. de Flint S.V. DE FLINT BELFELD. Sportlaan 13A 5951 NJ Belfeld Postbus 3220 5930 AE Tegelen 0031 (0)77 475 3524 Telefoon info@svdeflint.nl E-mail www.svdeflint.nl

Nadere informatie

P.R.K.G. Derby Schutters v.z.w. Veilig omgaan met wapens.

P.R.K.G. Derby Schutters v.z.w. Veilig omgaan met wapens. P.R.K.G. Derby Schutters v.z.w. Veilig omgaan met wapens. 1. Uitpakken van het wapen: Voorbereiding op de Schiet en hanteringsproef. Het uitpakken van het wapen gebeurt ALTIJD op het schietpunt. Wanneer

Nadere informatie

DEEL X GEHANDICAPTENREGLEMENT

DEEL X GEHANDICAPTENREGLEMENT POSTBUS 303, 3830 AJ LEUSDEN DEEL X GEHANDICAPTENREGLEMENT KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, deel X, versie 01-10-2016, pagina 1 INHOUD DEEL X GEHANDICAPTENREGLEMENT Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Veiligheidsreglement Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (versie 1.6)

Veiligheidsreglement Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (versie 1.6) Veiligheidsreglement Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (versie 1.6) Inhoud Artikel 1 - Algemene gedragsregels... 2 Artikel 2 - Safety Zone... 2 Artikel 3 - Speelveld... 3 Artikel 4 Hit regels Reënactment...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SV DE WILDENBERG WEERT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SV DE WILDENBERG WEERT HUISHOUDELIJK REGLEMENT SV DE WILDENBERG WEERT Deel 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Oprichting, Statuten en Reglement 1. De vereniging, statutair genaamd Sportschietclub De Wildenberg, handelend onder

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement SV OKK (art. 3 statuten)

Huishoudelijk Reglement SV OKK (art. 3 statuten) Huishoudelijk Reglement SV OKK (art. 3 statuten) Art. 1. - De vereniging kent: 1. aspirant leden 2. gewone leden 3. junior leden 4. leden van verdienste en ereleden 5. donateurs Art. 2. - Aangaan van lidmaatschap.

Nadere informatie

Veiligheidsreglement Veluwe Airsoft

Veiligheidsreglement Veluwe Airsoft Veiligheidsreglement Veluwe Airsoft Inhoud Artikel 1 - Algemene gedragsregels... 2 Artikel 2 - Safety Zone... 2 Artikel 3 - Speelveld... 2 Artikel 4 Hit regels Reënactment... 4 Artikel 5 - Airsoftapparaten...

Nadere informatie

DEEL VII - HISTORISCHE WAPENS

DEEL VII - HISTORISCHE WAPENS POSTUS 303, 3830 J LUSN L VII - HISTORISH WPNS KNS Schiet- en Wedstrijdreglement, deel VII, 01-10-2015, pagina 1 INHOU eel VII HISTORISH WPNS Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5

Nadere informatie

Wapens en munitie: informatie voor sportschutters

Wapens en munitie: informatie voor sportschutters Wapens en munitie: informatie voor sportschutters Juni 2007/F&A 7785 In deze factsheet vindt u informatie die specifiek bedoeld is voor mensen die zich bezig (gaan) houden met de schietsport. Hier zijn

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Aangepaste versie van

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Aangepaste versie van Schietclub FORT LIER v.z.w. Fortweg 24 2500 LIER I.S. nr. 12273/89 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Aangepaste versie van 31.08.2008 Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Dit huishoudelijk reglement regelt de betrekkingen

Nadere informatie

De Hantering- en Schietproef

De Hantering- en Schietproef De Hantering- en Schietproef (Provincie Antwerpen) uit folder V.S.K. (1999) 22/03/03 Hieronder een beschrijving van de manier waarop de door de V.S.K. (Vlaamse Schutters Konfederatie) in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de kantine van schietportvereniging Zeldenroos

Bestuursreglement alcohol in de kantine van schietportvereniging Zeldenroos BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE KANTINE VAN SCHIETSPORTVERENIGING ZELDENROOS KNSA NUMMER 8820 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen

Nadere informatie

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: HUUR-EN GEBRUIKSVOORWAARDEN JEUGDHUIS PIUS X ANNEX SPORTHAL, 1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de stichting de Stichting Jeugdbelangen Liempde; b. de beheerder de door de stichting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KSV DE VOORST. Huishoudelijk reglement. Kleiduivenschietvereniging De Voorst

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KSV DE VOORST. Huishoudelijk reglement. Kleiduivenschietvereniging De Voorst HUISHOUDELIJK REGLEMENT KSV DE VOORST \ Huishoudelijk reglement Kleiduivenschietvereniging De Voorst Deel 1 Algemene bepalingen. Artikel 1. Oprichting, Statuten en Reglement. 1. De vereniging, statutair

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement SV GRONINGEN

Huishoudelijk reglement SV GRONINGEN Huishoudelijk reglement SV GRONINGEN 1 2 Inhoudsopgave Art. 1 Naam...-1- Art. 2 Inrichting...-1- Art. 3 Doel...-1- Art. 4 Leden...-1- Art. 5 Toelating...-1- Art. 6 Verplichtingen...-2- Art. 7 Tuchtmaatregelen...-2-

Nadere informatie

FARE consultants Independent consultants in the field of Firearms, Ammunition and Related Equipment

FARE consultants Independent consultants in the field of Firearms, Ammunition and Related Equipment FARE consultants Independent consultants in the field of Firearms, Ammunition and Related Equipment P.O.box 22276, 3003 DG Rotterdam, the Netherlands contact@fareconsultants.com Onderzoek aan een geweer

Nadere informatie

VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL

VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL Vereniging zonder winstoogmerk Erkend door Bloso Met de steun van de Vlaamse overheid VOORWAARDEN OM TE KUNNEN DEELNEMEN AAN HET EXAMEN VOOR EXAMINATOREN Om te worden aangesteld

Nadere informatie

Schietreglement Koninklijke Scherpschutters-Vereniging Rotterdam

Schietreglement Koninklijke Scherpschutters-Vereniging Rotterdam Schietreglement Koninklijke Scherpschutters-Vereniging Rotterdam zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 november 2014 Koninklijke Scherpschutters-Vereniging "Rotterdam" Voorzitter: L.G. Vogelenzang

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18098 1 juli 2014 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 25 juni 2014, nr. 528911 houdende wijziging

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Precisiegeweer PG50

Wedstrijdreglement Precisiegeweer PG50 Wedstrijdreglement Precisiegeweer PG50 Versie: 10/06/2016 1. Algemeen 1.0 Reglementen Bij inachtneming van de regelgeving zal onderstaande volgorde worden aangehouden m.b.t. documenten: 1.) Precisie Geweer

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT van 29 december 1998 no. 20, bepalende de opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst van de Vuurwapenverordening Citeertitel:

Nadere informatie

Basiscursus Schietvaardigheid

Basiscursus Schietvaardigheid Basiscursus Schietvaardigheid Welkom bij schietsportvereniging de Treffers Lelystad. U bent aspirant-lid geworden van een bijzondere sportvereniging. De schietsport fascineert en daagt uit maar brengt

Nadere informatie

Voorbeeld portfolio van de opleiding Basistrainer Geweer en Pistool

Voorbeeld portfolio van de opleiding Basistrainer Geweer en Pistool Voorbeeld portfolio van de opleiding Basistrainer Geweer en Pistool Alle cursisten van de opleiding Basistrainer Geweer en Pistool dienen een portfolio in te leveren. Dit portfolio wordt samen met een

Nadere informatie

Schietsportvereniging de Vrijheid Leiderdorp

Schietsportvereniging de Vrijheid Leiderdorp C.L.A. van der Meer 1 Inhoudsopgave Adres vereniging... 3 Korte geschiedenis en verdere wetenswaardigheden der vereniging.... 4 Het Bestuur... 6 Lidmaatschap... 6 Contributie... 6 Schiettijden... 7 Disciplines...

Nadere informatie

DEEL IV - GROOT KALIBER GEWEER

DEEL IV - GROOT KALIBER GEWEER POSTBUS 303, 3830 AJ LEUSDEN DEEL IV - GROOT KALIBER GEWEER KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, deel IV, 01-10-2015, pagina 1 INHOUD DEEL IV GROOT KALIBER GEWEER Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorbeeld portfolio van de opleiding Basistrainer Geweer en Pistool

Voorbeeld portfolio van de opleiding Basistrainer Geweer en Pistool Voorbeeld portfolio van de opleiding Basistrainer Geweer en Pistool Alle cursisten van de opleiding Basistrainer Geweer en Pistool dienen een portfolio in te leveren. Dit portfolio wordt samen met een

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T S. V. BAS BIDDINGHUIZEN. Schietvereniging-BAS Bekrachtigd: april 2013 Pagina 1/12

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T S. V. BAS BIDDINGHUIZEN. Schietvereniging-BAS Bekrachtigd: april 2013 Pagina 1/12 S. V. BAS BIDDINGHUIZEN Pagina 1/12 H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T S. V. BAS BIDDINGHUIZEN Van kracht per 15-03-1995 Algemene Bepalingen... 3 Artikel 1. De vereniging... 3 Artikel 2. De

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Koninklijke Scherpschutters-Vereniging Rotterdam

Huishoudelijk reglement Koninklijke Scherpschutters-Vereniging Rotterdam Huishoudelijk reglement Koninklijke Scherpschutters-Vereniging Rotterdam zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 november 2014 1 versie okt. 2015 Koninklijke Scherpschutters-Vereniging "Rotterdam"

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

Voorwaarden Topsportverenigingen

Voorwaarden Topsportverenigingen Voorwaarden Topsportverenigingen Inleiding Reeds in het Meerjarenplan 2009-2012 Kiezen voor de toekomst wordt de loopbaan naar topschutter beschreven. Bij de wedstrijdschutter met topsportambitie en de

Nadere informatie

1 maart 2015, SdRV. FAQ WAPENVERLOF Wanneer kom ik in aanmerking voor een wapenverlof? Wat betekent "schieten in wedstrijdverband"?

1 maart 2015, SdRV. FAQ WAPENVERLOF Wanneer kom ik in aanmerking voor een wapenverlof?  Wat betekent schieten in wedstrijdverband? 1 maart 2015, SdRV. FAQ WAPENVERLOF Wanneer kom ik in aanmerking voor een wapenverlof? U moet minimaal 1 jaar aaneengesloten "gewoon" lid zijn geweest bij een gecertificeerde in Nederland gevestigde schietverenigingen

Nadere informatie

Schietstand 't Mikpunt.

Schietstand 't Mikpunt. Schietstand 't Mikpunt. Reglementen voor inwendige orde 1. Ieder nieuw lid is verplicht het inschrijvingsformulier in te vullen en verbindt Zich ertoe dit te zullen naleven. 2. Bewakingsagenten en particuliere

Nadere informatie

Jachthaven de Brasem N.V.

Jachthaven de Brasem N.V. Plantage 37 2377 AB Oude Wetering Tel. Haven 071 3312664 Tel. Havenmeester 06 15091232 Email: info@jachthavendebrasem.nl Website: www.jachthavendebrasem.nl ING Bank: NL83INGB0000361500 KVK 28015827 BTW

Nadere informatie

gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt.

gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt. Bestuursreglement Drank- en horeca wetgeving. Dit bestuursreglement is opgesteld om onder andere te voldoen aan de nationale wetgeving en de gemeentelijke verordening voor het verkrijgen van de vergunning

Nadere informatie

Vereniging van Unilever Scherpschutters

Vereniging van Unilever Scherpschutters Secretariaat V.v.U.S. Postbus 9510 3007 AM Rotterdam INGbank 3146219 Uitleg bij de lidmaatschapaanvraag Januari 2014. Je ontvangt een aanvraag formulier voor lidmaatschap van de vereniging te samen met

Nadere informatie

Taakomschrijving Voorzitter. Hoofdtaken

Taakomschrijving Voorzitter. Hoofdtaken Taakomschrijving Voorzitter. Algemene leiding vereniging: Vertegenwoordiging vereniging naar buiten toe (woordvoerder) Uitkomen voor de vereniging naar gemeente, provincie, KNSA, pers, sponsors, etc. Vereniging

Nadere informatie

Reglement schietwedstrijden Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d.

Reglement schietwedstrijden Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus Reglement schietwedstrijden Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. Artikel 1: Schietwedstrijden 1.1 Het reglement

Nadere informatie

Overeenkomst inzake samenwerking Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie en de Minister van Veiligheid en Justitie

Overeenkomst inzake samenwerking Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie en de Minister van Veiligheid en Justitie Overeenkomst inzake samenwerking Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie en de Minister van Veiligheid en Justitie Partijen, 1. De Minister van Veiligheid en Justitie, handelend als bestuursorgaan,

Nadere informatie

Reglement van het praktisch jachtexamen voor het jaar 2017

Reglement van het praktisch jachtexamen voor het jaar 2017 Agentschap voor Natuur en Bos Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Reglement van het praktisch jachtexamen voor het jaar 2017 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. 1. Dit reglement wordt bezorgd

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Weetjes omtrent de WWM

Weetjes omtrent de WWM Weetjes omtrent de WWM (de Wet Wapens en Munitie) Bijgewerkt mei 2015 In dit document heeft het bestuur getracht de meest voorkomende vragen op het gebied van de regelgeving samen te vatten. Gebruik het

Nadere informatie

Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties

Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties Gemeente Heerlen Bureau Sportaccommodaties Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 5040 www.heerlen.nl Pagina 1/5 versienummer formulier 11.02.2014

Nadere informatie

PROTOCOL WAPENS EN MUNITIE v

PROTOCOL WAPENS EN MUNITIE v PROTOCOL WAPENS EN MUNITIE v.2014.01 Hieronder volgen de bepalingen voor wat wel en niet is toegestaan inzake gebruik van wapens en munitie. Van deze richtlijnen kan alleen worden afgeweken indien het

Nadere informatie

Agentschap voor Natuur en Bos

Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Jachtexamencommissie van het Vlaamse Gewest Reglement van het praktisch jachtexamen voor het jaar 2014 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Nadere informatie

MEESTERKAART LICHT EN ZWAAR

MEESTERKAART LICHT EN ZWAAR Het onderdeel Pistoolschieten kent 15 disciplines en elke discipline kent zijn eigen regeltjes. Zo worden de disciplines Luchtpistool en Klein Kaliber Pistool op een 10 meter schietbaan verschoten en de

Nadere informatie

WAPENUNIE UNION ARMES

WAPENUNIE UNION ARMES WAPENUNIE UNION ARMES Nieuwe regeling uitlenen van vergunningsplichtige wapens KRACHTLIJNEN Vergunningsplichtige wapens kunnen worden uitgeleend aan wie deze wapens op basis van een sportschutterslicentie,

Nadere informatie

Beste Leden, Bestuurszaken

Beste Leden, Bestuurszaken Beste Leden, Het afgelopen halfjaar is er veel gebeurd bij de S.V. Een halve verbouwing van de kelder met een fris kleurtje en een nieuwe indeling. Je kan niet zomaar meer binnenkomen (ook niet met een

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

VRAGENLIJST THEORETISCHE PROEF KANDIDAAT WAPENBEZITTERS

VRAGENLIJST THEORETISCHE PROEF KANDIDAAT WAPENBEZITTERS VRAGENLIJST THEORETISCHE PROEF KANDIDAAT WAPENBEZITTERS 1. ONDER WELKE VOORWAARDEN MAG MEN HET PARCOURSCHIETEN BEOEFENEN? Mits het bekomen van een draagvergunning. 2. WAT MOET ER GEBEUREN BIJ ERFENIS OF

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C.

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. (Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 15 januari 2014) Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen I. Alcoholhoudende dranken:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement afdeling Schietsportclub van O.E.V.

Huishoudelijk Reglement afdeling Schietsportclub van O.E.V. Huishoudelijk Reglement afdeling Schietsportclub O.E.V. Artikel 01: Dit huishoudelijke reglement is goedgekeurd door het bestuur OEV tijdens de bestuursvergadering die gehouden is op d.d. 16 november 2010

Nadere informatie

sv. COW 2017 Jaarvergadering 22 maart 2017

sv. COW 2017 Jaarvergadering 22 maart 2017 sv. COW 2017 Jaarvergadering 22 maart 2017 opening Door onze voorzitter. Commissie van beroep De voorzitter vraagt de algemene vergadering om toestemming tot behandeling en stemming in een zaak ingebracht

Nadere informatie

LPLG Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis. Veiligheidsreglementen voor Vuurwapens

LPLG Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis. Veiligheidsreglementen voor Vuurwapens LPLG Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis Veiligheidsreglementen voor Vuurwapens 2002 LPLG Veiligheidsreglementen voor Vuurwapens Opgesteld dd. 29-1-1998 Tweede druk dd. 12-4-2002 Uitgave: Landelijk

Nadere informatie

De Kantine is geopend tot 1 uur na de laatste wedstrijd serie

De Kantine is geopend tot 1 uur na de laatste wedstrijd serie 4,5 en 6 april 2014 Wij hebben het genoegen om u uit te nodigen om deel te nemen aan SCHIETSPORT REGIONAAL 2014 de Districtskampioenschappen District 1 voor Luchtgeweer Staand en Opgelegd en Luchtpistool

Nadere informatie

DEEL III - KLEIN KALIBER GEWEER

DEEL III - KLEIN KALIBER GEWEER POSTBUS 303, 3830 AJ LEUSDEN DEEL III - KLEIN KALIBER GEWEER KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement deel III, versie 01-10-2015, pagina 1 INHOUD DEEL III KLEIN KALIBER GEWEER Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub)

A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Federale Overheid Dienst wapens Provincieplein 1-3010 Leuven AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Naam:... Voornaam:...

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub)

A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Federale Overheid Dienst wapens Provincieplein 1-3010 Leuven AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Naam:... Voornaam:...

Nadere informatie

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT OPTOCHTREGLEMENT De tijdens de carnavalsdagen en bij andere gelegenheden vanwege de Stichting te organiseren optochten/parade geschieden overeenkomstig de hierna volgende regels. Art.1 Route, duur en tijdstip

Nadere informatie

Veiligheidsreglement Veluwe Airsoft

Veiligheidsreglement Veluwe Airsoft Veiligheidsreglement Veluwe Airsoft Inhoud Artikel 1 - Algemene gedragsregels Artikel 2 - Safetyzone Artikel 3 - Testbaan Artikel 4 - Speelveld Artikel 5 Hit regels reenactment Artikel 6 - Airsoftapparaten

Nadere informatie

Reglement Militair weekend Hembrug Versie 1.3

Reglement Militair weekend Hembrug Versie 1.3 Reglement Militair weekend Hembrug Versie 1.3 Iedere deelnemer aan MILITAIR WEEKEND HEMBRUG wordt geacht van dit reglement op de hoogte te zijn en zich hieraan te houden. Lees dit reglement in combinatie

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo.

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. ******** Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Sporthal: de aan de Stationsstraat, nummer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Service Bioscoop Zien B.V. Algemeen In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Service bioscoop Service Bioscoop Zien

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT. (2015 versie 1.8)

VEILIGHEIDSREGLEMENT. (2015 versie 1.8) VEILIGHEIDSREGLEMENT (2015 versie 1.8) Inhoud: Artikel 1 Algemene gedragsregels 1 Artikel 2 Safety Zone 1 Artikel 3 Testbaan 2 Artikel 4 Speelveld 2 Artikel 5 Hit regels Reënactment 2 Artikel 6 Airsoftapparaten

Nadere informatie

Vereniging van Unilever Scherpschutters

Vereniging van Unilever Scherpschutters Secretariaat V.v.U.S. Postbus 9510 3007 AM Rotterdam NL86INGB0003146219 Uitleg bij de inschrijvingsaanvraag Januari 2015. Je ontvangt of download het aanvraag formulier voor inschrijving bij de vereniging

Nadere informatie

Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem

Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem Inleiding De schutterssport kan in Vlaanderen beoefend worden door zowel recreatieve schutters als sportschutters. Vanaf de leeftijd van

Nadere informatie

Bondsbureau KNTS. Discipline Boller en Saluutschoten. Veiligheidsvoorschriften voor: Handbollers Schaftbollers Standbollers Hulzenbollers

Bondsbureau KNTS. Discipline Boller en Saluutschoten. Veiligheidsvoorschriften voor: Handbollers Schaftbollers Standbollers Hulzenbollers Discipline Boller en Saluutschoten Veiligheidsvoorschriften voor: Handbollers Schaftbollers Standbollers Hulzenbollers INHOUD: 1. Ontstaan van de traditie. 2. Informatie over kamerschieten en boller schieten.

Nadere informatie

Federatie van scherpschutters verenigingen ''op de wipboom in Nederland. Regelement voor de Nederlandse kampioenschappen Vrije hand en Opgelegd

Federatie van scherpschutters verenigingen ''op de wipboom in Nederland. Regelement voor de Nederlandse kampioenschappen Vrije hand en Opgelegd Federatie van scherpschutters verenigingen ''op de wipboom in Nederland Regelement voor de Nederlandse kampioenschappen Vrije hand en Opgelegd ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g p r o v i n c i e L i m b u r g 1 0 d e D i r e c t i e Federale Taken en Lokale Besturen AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN Algemene Zaken en Vergunningen A. Identiteit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN STATUTAIR GEVESTIGD TE HUB DASSENPLEIN 3, 6131 LB SITTARD (KvK-nummer: 14130475 en BTW-nummer: NL00.19.06.562.B.01), VERDER

Nadere informatie

Statuten Huishoudelijk reglement Veiligheidsreglement

Statuten Huishoudelijk reglement Veiligheidsreglement Statuten Huishoudelijk reglement Veiligheidsreglement 2 Inhoudsopgave statuten Artikel Omschrijving Bladzijde 1 Naam en zetel 7 2 Verenigingsjaar 7 3 Doel 7 4 Lidmaatschap 7 5 Leden 7 6 Toelating van leden

Nadere informatie

Alcoholbestuursreglement

Alcoholbestuursreglement Omnivereniging Avanti Secretariaat Steekterweg 156 2407 BK Alphen aan den Rijn e-mail: marijke.ast@planet.nl Tel: 06-10018937 Alcoholbestuursreglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie