Kadernota Publieke Gezondheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadernota Publieke Gezondheid"

Transcriptie

1 Kadernota Publieke Gezondheid April 2015 GGD Zeeland 1

2 INHOUD 1. Transformatie Publieke Gezondheid Zeeland 3 2. Uitgangspunten voor de meerjarenbegroting Financieel perspectief Gemeentelijke bijdragen meerjarig Staat van reserves 16 2

3 1. Transformatie Publieke Gezondheid Zeeland In de orkaan Op het moment van het verschijnen van deze Kadernota is de GGD Zeeland volop in beweging. Dat geldt niet alleen voor de GGD. Begin 2015 is de decentralisatie van taken naar gemeenten een feit en is veel nieuwe wetgeving (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet) in werking gegaan. Dat brengt ook voor andere partijen (gemeenten, partnerorganisaties, zorgaanbieders) grote veranderingen met zich mee, leidt tot nieuwe verhoudingen en samenwerkingsverbanden. In dit krachtenveld krijgt de transformatie van de GGD vorm. De vorige Kadernota ( ) gaf aan:. Het is onze gezamenlijke opdracht (gemeenten, samenwerkingsverbanden zoals de GGD en het CZW en andere publieke instellingen en burgers) om tot een herinrichting van het sociaal domein te komen waarmee vraagstukken rond gezondheid en zorg, jeugd, werk en inkomen passend tegemoet getreden kunnen worden: met oog voor inhoud en kwaliteit en realiteitszin waar het gaat om de kosten.. Feitelijk vraagt dit transformatie van ons allemaal. En:... Het samenwerkingsverband van de dertien Zeeuwse gemeenten wat de GGD feitelijk is - stelt zich ondersteunend en servicegericht op naar gemeenten om zo door slimme gemeentelijke samenwerking op Zeeuwse schaal creatieve en goedkopere oplossingen te ontwikkelen. Vooral ook door problemen te voorkomen. Dus meer focus op preventie en het voorkomen van zwaardere zorg, slimmer (samen)werken en daarmee ook de bereidheid om de huidige organisatievormen in het sociaal domein los te laten. Vanuit de gezamenlijke opdracht dat de burger er uiteindelijk beter van wordt. We zullen meer resultaat moeten leveren met minder middelen. Eind 2013 heeft het Algemeen Bestuur de richting (transformeren) en het financieel kader voor de transformatie vastgesteld, met als opdracht: - Te komen tot een innovatieve uitvoering van Publieke Gezondheid, in het sociaal domein, die aansluit bij de vraag van burgers en gemeenten, is ingericht op een logische schaal, in passende samenwerking met partners opdat optimaal uitgedragen wordt aan een vitale Zeeuwse samenleving. - Per ,1 miljoen te bezuinigen op de wettelijke taken daar de gemeentelijke bijdrage in ,- bedraagt (gelijk aan die van 2013). Als voorwaarde heeft het bestuur daarbij meegegeven om de uitvoering van de wettelijke taken Publieke Gezondheid te borgen, vanuit de kernopdracht die de dertien Zeeuwse gemeenten bij de GGD belegd hebben! De uitwerking In de loop van 2014 heeft de transformatie uitwerking gekregen in het plan Een nieuwe organisatie Publieke Gezondheid in Zeeland, publieke gezondheid en sociaal domein verbonden. Leidraad bleef de visie Een leven lang meedoen: investeren in gezondheid en veiligheid. 3

4 De bovengenoemde taakstelling komt aanvullend op een eerder gerealiseerde bezuiniging van 1,7 miljoen euro (periode 2010 t/m 2013). Incidenteel heeft het bestuur middelen beschikbaar gesteld om de transformatie te realiseren in 2014 en 2015 (á ,-). Bij de planvorming is een intensief traject doorlopen met de ondernemingsraad en zijn gemeenten (zowel bestuurlijk als ambtelijk) over de voorgenomen plannen geïnformeerd. In juni, na de verkiezingen, zijn ook (nieuwe) raadsleden bijgepraat tijdens de conferentie Publieke Gezondheid in Zeeland: Een leven lang meedoen! en bij lokale/regionale raadsbijeenkomsten. Begin september kregen de plannen (zowel voor organisatieverandering als bezuinigingen) groen licht van het Algemeen Bestuur en de Ondernemingsraad en startte het herplaatsingtraject. Hoofdlijnen van de organisatieverandering Belangrijke criteria in onze nieuwe koers zijn dat we aansluiten bij de vraag van de klant, (werken op een) logische schaal, optimaal en efficiënt samenwerken met partners en zo bijdragen aan een vitale Zeeuwse samenleving. Onze focus richt zich daarbij vooral op preventie, normaliseren en het versterken van eigen kracht en zelfredzaamheid. We gaan werken op basis van vier programmalijnen (Gezondheid in de Wijk, Kennis/innovatie/monitoring, Sociale en Fysieke Veiligheid en Bescherming en Markt) en werken vanuit zelfsturende teams. De oude afdelingen vervallen. Het werk wordt uitgevoerd vanuit twee units Gezondheid in de wijk, veiligheid en bescherming (GVB) en Onderzoek, programma s en advies (OPA). Het bedrijfsbureau ondersteunt. Relatiebeheer wordt belangrijker omdat we, nog meer dan voorheen, goed aan willen sluiten bij de gemeentelijke herinrichting van het sociale domein. Sturing krijgt deels vorm vanuit het collectief van dertien gemeenten (via de GR, DB, AB en gemeenteraden) en daarnaast via aanvullende dienstverlening en marktactiviteiten in de regio of lokaal. Waar staan we nu? Bezuinigingen en herplaatsing De belangrijkste besparingen worden gerealiseerd op huisvesting (consultatiebureaus, beoogde besparing totaal , -) en afbouw van ondersteunende functies in het primaire proces en regiomanagement (18,6 fte minder t.o.v. de personeelsbegroting 2014). Verder zijn (en worden) tijdelijke contracten beëindigd en vacatures in principe niet ingevuld. Het herplaatsingtraject is eind 2014 afgerond. Rekening houdend met de beschikbare weerstandscapaciteit worden de frictie- en transformatiekosten als geheel geschat op 1,4 miljoen euro. 4

5 Besluit PG en vernieuwing Basistakenpakket Aandachtspunt vormt op dit moment het vernieuwde basistakenpakket voor de jeugdgezondheidszorg op basis van het Besluit publieke gezondheid (Amvb bij de Wpg) dat met ingang van januari 2015 van kracht is. De Werkgroep BTP, samengesteld uit regiovertegenwoordigers uit het PAO en GGD-medewerkers, brengt de consequenties voor inhoud, financiering en implementatie van dit nieuwe pakket op dit moment in kaart. Inzet is om het Algemeen Bestuur hierover in oktober te informeren waarbij 2015 gezien kan worden als overgangsjaar. De voorbereidingen worden binnen het huidige financiële kader opgestart. Het voorstel is om vanaf % ( ,- van de door het rijk toegekende ,-) van de middelen, die het rijk structureel beschikbaar heeft gesteld voor uitvoering van het Pubercontactmoment, toe te voegen aan de programmabegroting. Aan het resterende bedrag (25%) kunnen gemeenten zelf invulling geven. Het streven is vanaf 2016, op een efficiënte en innovatieve wijze, invulling te geven aan het wettelijk verplichte uniforme basistakenpakket jeugd. Desgewenst kunnen gemeenten daarnaast, tegen meerkosten, aanvullende diensten afnemen. Implementatieplan Omdat het herplaatsingtraject tijd en zorgvuldigheid vereiste, eind 2014 een vacature in het management ontstond en de vereiste aanpassingen in het basistakenpakket ingrijpender uitpakten dan eerder voorzien, is de toegezegde uitwerking en doorrekening van programmalijnen op het moment van verschijnen van deze kadernota nog niet gerealiseerd. Het betreft hier de nog te maken interne vertaalslag waarbij, nu niet meer gewerkt wordt vanuit afdelingen de oude afdelingen JGZ en AGZ en een omslag gemaakt wordt naar zelfsturende teams, taken en producten (en de bijbehorende samenwerking) opnieuw geordend worden. Voor de begroting heeft dit geen consequenties. Genoemde vertaalslag wordt gemaakt binnen de kaders zoals bestuur die heeft meegegeven voor de transformatieperiode (2014 t/m 2016). Een implementatieplan, met 3 deelprojecten, is opgesteld (1. Personeel & Professionalisering, 2. Overbrugging en 3. Aanpassing Bedrijfsvoering). Diverse onderdelen hiervan zijn al opgepakt: 2015 is een overbruggingsjaar, de nieuwe organisatie staat op 1 januari Rol bestuur Het bestuur (met name het DB) van de GGD speelt een belangrijke rol in het voorbereiden en (uit)dragen van de transformatieplannen en nog komende ontwikkelingen. Tijdens de bestuursconferentie in oktober 2014 heeft het nieuwe Algemeen Bestuur kennis gemaakt en zijn de belangrijkste agendapunten in kaart gebracht. Daarna zijn de volgende portefeuilles belegd bij DBleden: 1. Gezondheid in de wijk, 2. Kennis Innovatie Monitoring, 3. Sociale en fysieke veiligheid en bescherming, 4. Markt (incl. financieringsvraagstukken/ instrumentarium) en 5. Governance/bestuursoverleg GR GGD. Het realiseren van Verbinding buiten de organisatie hoort als vanzelfsprekend bij de rol van de voorzitter. De bestuursagenda wordt in 2015 verder uitgewerkt en afgestemd op relevante ontwikkelingen. Een van de punten die daarbij aandacht krijgt is het ontwikkelen van een instrumentarium dat gemeenten houvast biedt bij het maken van keuzes en waarbij ook de financiële doorwerking van die keuzes inzichtelijk gemaakt kan worden. Hierbij wordt zo veel mogelijk ook gebruik gemaakt van de landelijke benchmark van GGD-GHOR Nederland. Tevens zal rekening gehouden worden met de input die vanuit het, in januari gestarte, Stimuleringsprogramma Betrouwbare publieke gezondheid beschikbaar komt. 5

6 De buitenwereld Want. zoals gezegd transformeert de GGD niet alleen. Diverse ontwikkelingen raken aan het hiervoor geschetste implementatietraject en zijn van invloed op o.a. de organisatie-inrichting en aansturing, governance en programmalijnen. Rode draad in dit alles is dat integraal gewerkt wordt in het sociale domein. Door maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillend perspectief en met uiteenlopende expertise te benaderen komen alternatieve aanpakken en oplossingen in beeld en moet het haalbaar zijn deze tegen lagere kosten uit te voeren. Door beleid en uitvoering beter af te stemmen en te verbinden (bestuurlijk, ambtelijk en publiekprivaat) kan vrijwel zeker nog een efficiency slag gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor het (breder) delen van kennis en informatie. Door met diverse partijen (in de wijk en buurt) nog beter samen te werken en consequent in te zetten op preventie is het mogelijk om signalen sneller op te pikken en duurdere zorg af te remmen. De meest relevante ontwikkelingen en kansen worden hierna weergegeven: Programma Inkoop Jeugdhulp De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is operationeel. Een bestuurscommissie onder de GR GGD is verantwoordelijk voor de aansturing van deze organisatie. De financiële eindverantwoordelijkheid ligt bij het Algemeen Bestuur van de GR GGD. In eerste instantie heeft de focus gelegen bij het inrichten van de (personele) organisatie en processen. Het accent zal de komende tijd verschuiven naar de beheersing van de zorgkosten en bijbehorende transformatie. Ook op andere terreinen (bijv. Wmo, vervoer) hebben gemeenten inkooptaken. Wellicht kan in de toekomst breder naar de organisatie en het beheer van deze taken gekeken worden. Programma Veilig Thuis De integratie van AMK en SHG tot AMHK (onder de naam Veilig Thuis ) is per januari 2015 gerealiseerd. Ook hier geldt 2015 als overgangsjaar waarin onder meer besloten wordt over het toekomstige werkgeverschap (incl. de toekomst van Intervence) en de inrichting van de bijbehorende governance. Samenwerking en afstemming met het Veiligheidshuis krijgen hierbij zeker aandacht. Er liggen ook kansen bij een versterking van de samenwerking tussen bijv. Justitie, politie en jeugdgezondheidszorg en wellicht ook onderwijs. Zorg & (fysieke) veiligheid Er is toenemend aandacht voor de relatie tussen zorg en veiligheid. Dit geldt niet alleen voor de sociale veiligheid, zoals aan orde onder het thema hiervoor (Veilig Thuis) maar ook voor de fysieke veiligheid. De GGD werkt bij crises en calamiteiten al nauw samen met de GHOR en vele andere (zorg)partners in Zeeland en kan in voorkomende gevallen opschalen (denk aan het recente ongeval op de A58, diverse zedenzaken en uitbraken van infectieziekten). 6

7 Kansen liggen bij het behouden en versterken van de al bestaande samenwerking, meer inzet op preventie en het organiseren en ondersteunen van burgerkracht bij crises en calamiteiten. Samenwerking dan wel samenvoeging met CZW Het afgelopen jaar is gepolst hoe het draagvlak is voor een verdere krachtenbundeling tussen het College Zorg en Welzijn (CZW) en de GR GGD. De eerste signalen zijn positief. In 2015 krijgt deze verkenning vervolg op basis van een gezamenlijke bestuursopdracht (van CZW, GGD, SWVO en centrumgemeente), waarbij afstemming op regionale ontwikkelingen en keuzes voor zich spreekt. Meerwaarde zit hier vooral in een meer integrale voorbereiding van beleid en uitvoering en het gebundeld inzetten van kennis uit onderzoek en databestanden (zie ook volgende thema). Kennisnetwerk GGD, Scoop en Robuust Deze samenwerking kreeg eind 2012 een impuls met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst voor twee jaar (december 2013) en kan nog aan kracht winnen. Een bruikbaar instrument hierin lijkt de Zeelandscan (met desgewenst maatwerk per gemeente) waarin informatie (gericht op beleidsontwikkeling en -sturing in het sociaal domein) gebundeld wordt. Transformatie sociaal domein gemeenten De toekomstige inbedding van publieke gezondheidtaken is mede afhankelijk van de manier waarop gemeenten (regionaal en lokaal) hun taken in het sociaal domein gaan regisseren. De toegangsfunctie en organisatie van bijv. buurt-/wijk- en gebiedsteams zijn daarin bepalend. Het vraagt komend jaar actieve investering om hierbij opnieuw goed de aansluiting te vinden. Winst kan gevonden worden bij het tijdig signaleren van en adviseren bij vragen en problemen van burgers die bij de verschillende loketten in beeld komen. Nieuw financieel kader Het financiële kader voor de GGD is vastgesteld t/m Op dit moment werkt de Werkgroep Verbonden Partijen, in opdracht van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten, aan nieuwe uitgangspunten voor de planning- en controlecyclus van gemeenschappelijke regelingen. Een advies wordt eind juni opgeleverd bij het VZG-bestuur en zal vervolgens (mede) leidraad zijn voor onze P&C cyclus. Hiermee samenhangend: in 2015 krijgt het financiële kader vanaf 2017 verder invulling. Het is daarbij wenselijk om, vanuit een langere termijn visie op de inrichting van het sociaal domein, financieel te gaan sturen op gemeentelijke (deels wettelijke) kerntaken. Stimuleringsprogramma VWS Medio 2014 kondigde het ministerie van VWS, in antwoord op Kamervragen, het stimuleringsprogramma Publieke Gezondheid Nieuwe Stijl aan (kamerbrief Betrouwbare publieke gezondheid: Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Rijk ). 7

8 Dit programma heeft een looptijd van drie jaar (2015 t/m 2017) en richt zich op het verhelderen van wettelijke taken publieke gezondheid, een minder versnipperde infrastructuur en betere afstemming tussen gemeenten en Rijk. Bestuurlijk zal dit programma opvolging krijgen via de bacpg (bestuursadviescommissie publieke gezondheid) en VNG-commissies. Doel is om publieke gezondheid (en daarmee ook een preventieve benadering) nog nadrukkelijker ten dienste te stellen van het sociale domein. 2. Uitgangspunten voor de meerjarenbegroting

9 Aanbieding begroting aan gemeenten Naar aanleiding van de eis van de provincie dat de begroting van de GGD Zeeland vóór 15 november van dit jaar is ingediend bij de provincie, net als de gemeenten, zal de concept-begroting 2016 in de vergadering van het Algemeen Bestuur op juli 2015 worden aangeboden zodat de begroting in de vergadering van het Algemeen Bestuur op oktober 2015 kan worden vastgesteld. Hierdoor hebben gemeenten 3 maanden de tijd om de begroting voor te leggen aan hun raden. Voorgesteld wordt om bij het samenstellen van de ontwerpbegroting 2016 en de meerjarenramingen tot en met 2019 rekening te houden met de volgende uitgangspunten, ten opzichte van de programmabegroting 2015: Jaar a. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage conform AB-besluit april 2014 (per jaar) 0,25% -/-2,00% 0,00% 0,00% b. Indexatie VZG-richtlijn 0,00% 1,25% 1,25% 1,25% c. Prijsstijging (cumulatief) 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% d. Stijging salarissen/sociale lasten (cumulatief) 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% e. Tarieven GGD Zeeland (cumulatief) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% f. Rentepercentage 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% g. Onvoorzien h. Inwoners provincie Zeeland 2014 CBS Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen TOTAAL 1 9

10 Jaar i jarigen provincie Zeeland 2014 CBS Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen TOTAAL Toelichting: a. VZG-richtlijn In december 2013 is in het Algemeen Bestuur besloten dat gemeentelijke bijdrage 2016 gelijk zou moeten zijn aan In 2014 is de gemeentelijke bijdrage 0,25% afgenomen, in 2015 gelijk gebleven zodat, om de gemeentelijke bijdrage 2016 op het niveau van 2013 te krijgen, de bijdrage met 0,25% verhoogd wordt. Voor de jaren 2017 en 2018 is de VZG-richtlijn toegepast en aangezien de VZG-richtlijn voor 2019 nog niet bekend is, wordt deze vooralsnog op 0,00% net als Daarnaast is de VZG-commissie Verbonden Partijen op dit moment nog niet afgerond en zal mede richtinggevend zijn voor het hanteren van de VZG-richtlijn door GR en in de komende jaren. Mogelijk kan dit leiden tot wijziging van de uitgangspunten. b. Indexatie VZG-richtlijn De GGD Zeeland valt met de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage onder de VZG-richtlijn. De VZG-richtlijn bestaat uit twee componenten. De richtlijn zelf en een prijsindexatie. De prijsindexatie wordt elk jaar vastgesteld voor het volgende jaar en ligt in de afgelopen jaren tussen de 1,25% en de 2,00%. Om nu niet bij elke kadernota een bezuiniging op te moeten nemen omdat we nog niet weten wat de prijsindexatie zal zijn, wordt in deze kadernota een reële aanname gedaan ten aanzien van de prijsindexatie zodat er een reëel beeld ontstaat van de gemeentelijke bijdrage in de komende jaren. c. Prijsstijging De indexering voor prijs- en loonontwikkeling wordt voorlopig gesteld op 1,50% per jaar. Dit is lager dan de indexeringen die leveranciers, verhuurders en overige partijen hanteren op dit moment. Deze liggen allen nog steeds boven de 2,5%. d. Stijging salarissen/sociale lasten De salarissen van het eigen personeel zijn voor het jaar 2016 geraamd, rekening houdend met: de budgetten voor salarissen uit de programmabegroting

11 normale periodieke verhogingen voor degenen die nog niet het maximum van hun salarisschaal hebben bereikt. e. Tarieven GGD Zeeland Voor het maatwerk en markttaken zal voor de komende jaren een tariefsverhoging plaatsvinden van 2%. Tevens zullen in 2016 tariefsverhogingen worden doorgevoerd daar waar tarieven nog niet kostendekkend zijn. f. Rentepercentage Op dit moment kent de GGD Zeeland geen langlopende schulden. Wel zal voor de nieuwe Mobiele Röntgen Unit een lening worden aangetrokken omdat de liquide middelen het niet toelaten om deze MRU en de frictiekosten van de reorganisatie uit eigen middelen te financieren. Gekozen is voor 4% vanuit een voorzichtigheidsprincipe. g. Onvoorziene uitgaven In de budgetprognose is rekening gehouden met de volgende posten voor onvoorziene uitgaven: Onvoorzien eenmalig h. & i. Bevolkingscijfers De genoemde aantallen zijn de provinciale cijfers voor 2014, voor 2015 zijn deze nog niet bekend. 11

12 3. Financieel perspectief Financieel overzicht Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 OPA Lasten Baten Saldo GVB Lasten Baten Saldo Bedrijfsvoering Lasten Baten Saldo Algemene Dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo Bedrag onvoorzien Lasten Baten Saldo Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo Gerealiseerd resultaat van saldo baten en lasten

13 Toelichting op het financieel perspectief In december 2013 is besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland dat de gemeentelijke bijdrage in 2016 zal worden bevroren op het niveau van 2013 om tezamen met eenmalig geld (pubercontactmoment-gelden) de transformatie van de GGD Zeeland mogelijk te maken en daarmee een bezuiniging te realiseren die een meerjarig sluitende begroting moet opleveren. Weliswaar wijkt de GGD Zeeland voor het jaar 2016 af van de VZG-richtlijn met deze bestuursopdracht maar voor de jaren erna is VZG-richtlijn wel gehanteerd voor de gemeentelijke bijdrage met een aanname ten aanzien van de prijscompensatie op de VZG-richtlijn die elk jaar apart vastgesteld wordt. Hiermee ontstaat een reëel beeld van de gemeentelijke bijdrage in de komende jaren conform de VZG-richtlijn. Met dit beeld van de gemeentelijke bijdrage is het vooralsnog mogelijk om tot en met 2019 een sluitende meerjarenbegroting te presenteren zonder dat er nieuwe bezuinigingen nodig zijn in deze periode. De reorganisatie heeft voor de komende jaren dus geleid tot een gezonde exploitatie zodat in totaal nu 24% bezuinigd is ten opzichte van het jaar Wel zal het vernieuwde BasisTakenPakket, en de invulling die de gemeenten daaraan willen geven, van invloed zijn op het totale financiële kader. Hierover zal in het najaar van 2015 verdere besluitvorming plaats vinden. De opdracht die de GGD Zeeland heeft gekregen om te bezuinigen om een meerjarig sluitende begroting te krijgen, is daarmee ingevuld. 13

14 4. Gemeentelijke bijdragen meerjarig GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2016 Gemeenten Recapitulatie WPG Gem. BDU BDU Verwijs- Totaal projecten uniform maatwerk index Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2017 Gemeenten Recapitulatie WPG Gem. BDU BDU Verwijs- Totaal projecten uniform maatwerk index Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal

15 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2018 Gemeenten Recapitulatie WPG Gem. BDU BDU Verwijs- Totaal projecten uniform maatwerk index Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2019 Gemeenten Recapitulatie WPG Gem. BDU BDU Verwijs- Totaal projecten uniform maatwerk index Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal

16 5. Staat van reserves Saldo Vermeerderingen Verminderingen Saldo Algemene reserve Saldireserve markttaken Saldireserve Gemeentelijke projecten Bestemmingsreserve huisvesting Goes Totaal reserves

De kadernota zal besluitvormend worden geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op vrijdag 8 juli 2016.

De kadernota zal besluitvormend worden geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op vrijdag 8 juli 2016. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : De raden van de Zeeuwse gemeenten Ons kenmerk Datum : 160418 NP/CvD : 18 april 2016 Onderwerp : kadernota 2017-2020 Geachte leden van de Raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

Kadernota GGD Zeeland

Kadernota GGD Zeeland Kadernota 2013-2016 GGD Zeeland april 2012 1 INHOUD 1. Het perspectief 3 2. Uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2012-2015 5 3. Financieel perspectief 2012-2015 7 4. Gemeentelijke bijdragen meerjarig

Nadere informatie

RAADSLEDEN OOSTERSCHELDE REGIO

RAADSLEDEN OOSTERSCHELDE REGIO RAADSLEDEN OOSTERSCHELDE REGIO In gesprek met GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 18 mei 2016 REGIONALE INFORMATIEVE RAADSBIJEENKOMST GGD ZEELAND DORPSHUIS MEERWAARDE (WAARDE), 18 MEI 2016

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

De2e begrotingswijziging 2017 wordt besluitvormend geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 juli 2017.

De2e begrotingswijziging 2017 wordt besluitvormend geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 juli 2017. Gemeenschappelijke Zeeland Doorkiesnummer : 0113-249370 Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk : 170428 PKat/CvD De raden van de Zeeuwse gemeenten Datum : 28 april 2017 Onderwerp : r begrotingswijziging 2017

Nadere informatie

Kadernota GGD Zeeland

Kadernota GGD Zeeland Kadernota 2012-2015 GGD Zeeland 11-1231 1 INHOUD 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Publieke gezondheid verandert, wij veranderen mee 4 3. Visie op Publieke Gezondheid Zeeland (2011 tot 2014) 7 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Adviescommissie Financiën 22 oktober 2012 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 25 oktober 2012 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden Toezending na DB 25- Procedure

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 19 maart 2015

Datum raadsvergadering 19 maart 2015 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 24 februari 2015 Datum raadsvergadering 19 maart 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-126 Bijbehorend veld van de programmabegroting Welzijn (incl.

Nadere informatie

Dienst/afdeling: SMO. Onderwerp De jaarrekening 2013 en de begroting 2015 GGD Hart voor Brabant

Dienst/afdeling: SMO. Onderwerp De jaarrekening 2013 en de begroting 2015 GGD Hart voor Brabant Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SMO Onderwerp De jaarrekening 2013 en de begroting 2015 GGD Hart voor Brabant Voorstel 1. In te stemmen met de jaarrekening 2013 GGD Hart voor Brabant;

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid Datum 9 april 2014 Onderwerp Bijlage ten behoeve van agendapunt 4 Voorstel invulling nieuwe Basispakket

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur Datum 26 juni 2014 Onderwerp Voorstel invulling nieuwe Basispakket JGZ per 1 januari 2015 Bijlage ten behoeve

Nadere informatie

*ZEA53B8563E* Raadsvergadering d.d. 21 juni 2016

*ZEA53B8563E* Raadsvergadering d.d. 21 juni 2016 *ZEA53B8563E* Raadsvergadering d.d. 21 juni 2016 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.16-39217/DV.16-602, afdeling Samenleving. Sellingen, 16 juni 2016 Onderwerp: Begroting Regeling Publieke Gezondheid en Zorg

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: 2016.02807 Onderwerp : GGD: Kadernota 2017 'Gezondheid gaat verder' Programma : 2. Welzijn, zorg en onderwijs

Nadere informatie

III INI Mil II MIMI Mi 15.015221

III INI Mil II MIMI Mi 15.015221 INGEKOMEN 2 1 JULI Z015 Ge meen SC: d chappelijke ^^^^B /celand diensl III INI Mil II MIMI Mi 15.015221 Doorkiesnummer 0113-249440 Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk 150715 PKat/CvD De raden van de Zeeuwse

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Integraal kiezen GGD Zeeland

Integraal kiezen GGD Zeeland Integraal kiezen GGD Zeeland Presentatie gemeente Sluis 14 april 2008 Opbouw Overzicht stand van zaken GGD Traject integraal kiezen Resultaten AB 13 april 2007 Resultaten AB 29 juni 2007 Conclusies AB

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Agendapunt 6 Raadsvergadering 19 november 2014 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Conceptbegroting 2015 GGD Gelderland-Zuid

Agendapunt 6 Raadsvergadering 19 november 2014 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Conceptbegroting 2015 GGD Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Agendapunt 6 Raadsvergadering 19 november 2014 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Onderwerp Conceptbegroting 2015 GGD Gelderland-Zuid Besluit om: 1. Kennis te nemen van de

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 1 juli 2014

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 1 juli 2014 De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 1 juli 2014 Inhoud Kerngegevens RDOG Hollands Midden Wettelijk kader GGD Hollands Midden Korte bespreking producten (basistaken en overige taken) Eerdere

Nadere informatie

GEMEENTETHOUEN. inifiiņ" Ill. 15.1720' Registratiedatum. Afdeľmg/auteurpostwo

GEMEENTETHOUEN. inifiiņ Ill. 15.1720' Registratiedatum. Afdeľmg/auteurpostwo GEMEENTETHOUEN inifiiņ" Ill Afdeľmg/auteurpostwo 15.1720' AfM.iinaíauteur postjņo 21/07/2015 Registratiedatum cm chappcli,. Ľ^BI Zeeland Gemeenschappen h hcicls Ztcani diensl Doorkiesnummer 0113 249440

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 31 mei 2012 Nr. 08

Raadsvoorstel. Datum vergadering 31 mei 2012 Nr. 08 Pag. 1/5 Datum vergadering 31 mei 2012 Nr. 08 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om het rapport van de Rekenkamercommissie Sluis Invoering van Centrum voor Jeugd en Gezin in Sluis, nota

Nadere informatie

11 Vijfde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland en positionering Jeugdgezondheidszorg.

11 Vijfde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland en positionering Jeugdgezondheidszorg. Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 27 juni 2016 LO/ MO A van Haren a.vanharen@heerde.nl Commissie Samenleving Portefeuille 14-06-2016 H.J. Berkhoff Programma 4 Samenleving Opnemen in

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014

ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014 ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014 Terneuzen Afgelopen woensdag is de begroting besproken in de vergadering van de commissie Omgeving. Aldaar is men unaniem akkoord gegaan met de door het college van

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 april 2009 Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak Afdeling: Beleid Programma: Leven en welzijn koesteren Product: Onderwerp: Zuid-Limburg Aan de Raad. \ Voorstel De

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN INHOUDSOPGAVE Beleidsbegroting 1. Programmaplan 1 1.1 Algemeen Bestuur 2 1.2 VTV-vervoer 4 1.3 Leerlingenvervoer 6 1.4 Vervoer WMO-gerechtigden 8 1.5 Het bedrag voor onvoorzien 10 2. Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Jaarstukken 2015, Begroting 2017 en Beleidsvisie GGD Hart voor Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Jaarstukken 2015, Begroting 2017 en Beleidsvisie GGD Hart voor Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Jaarstukken 2015, Begroting 2017 en Beleidsvisie 2017-2021 GGD Hart voor Brabant

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 409196 Datum : 31 januari 2017 Programma : 5. Inkomen jeugd en WMo Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII. 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015

GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII. 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015 Goes, 23 december 215 Ząk Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegìo Gemeente Tholen T.a.v. Gemeenteraad Postbus 51 469 AB THOLEN GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d. 24-05-2016 week 21 VASTGESTELD

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d. 24-05-2016 week 21 VASTGESTELD Aanwezig: ) E. Deutekom-Muntjewerff (voorzitter), H. Stoker en R.A.H.P. Heijtink Secretaris: M.A.S. Winder Afwezig: G.J.A.M. Nijpels Volgnr: 001 Poststuk: 16.0005823 PZI Omschrijving: Besluitenlijst B&W

Nadere informatie

Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant. Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis

Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant. Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis Terugblik Startnotitie oktober 2011. Oriëntatie fase: werkbezoeken. Plan van aanpak Land

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 Onderwerp Kadernota sociaal domein Oosterschelderegio case 14.000451 raadsvoorstel 14.002413 programma/paragraaf stimuleren doelgroepen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen Onderwerp: Toelichting op de Begroting 2014 van de GGD Bijlage: Begroting 2014 GGD Datum: 24 mei 2013 1. Inleiding Onderstaand treft

Nadere informatie

WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 MEERJARENBEGROTING

WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 MEERJARENBEGROTING WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 EN MEERJARENBEGROTING 2015-2016-2017 2 3 INHOUD 1. Programmabegroting met paragrafen 4 BEGROTING 7 2. Begroting van lasten en baten 2014 9 3.

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke Gemeente Zienswijze Jaarrekening Reactie Alle gemeenten behalve Medemblik Medemblik Conform voorstel In te stemmen met de resultaatbestemming 2015 met uitzondering van de toevoeging van 1.064.000,- aan

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 03-03-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 03-03-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. MDV Nieuwe Verordening participatieraad gemeente Goirle 2015 Om de leden van de participatieraad een (vrijwilligers)vergoeding te kunnen verstrekken is het nodig een nieuwe verordening vast te stellen

Nadere informatie

Platformtaak volgens gemeente

Platformtaak volgens gemeente Oplegvel 1. Onderwerp Wijziging bekostigingssystematiek ambulante jeugdhulp individueel per 1-1-2018 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden. Bij de gemeentenaam

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. RAADSVOORSTEL Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad. Datum: 5 november Onderwerp Liquidatie MEE Zeeland

GEMEENTE REIMERSWAAL. RAADSVOORSTEL Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad. Datum: 5 november Onderwerp Liquidatie MEE Zeeland RAADSVOORSTEL Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad. Datum: 5 november 2015 Onderwerp Liquidatie MEE Zeeland case: 15.004294 programma/paragraaf: stimuleren doelgroepen sociale leefomgeving portefeuillehouder:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

KAPELLE. begrotingswijziging 2014 zijn de uitkomsten van de 1 e financiële rapportage 2014 verwerkt.

KAPELLE. begrotingswijziging 2014 zijn de uitkomsten van de 1 e financiële rapportage 2014 verwerkt. DE O M G E V I N G S D I E N S T VOOR EEN SCHOON EN VEILIG ZEELAND VA 2014.07892 2 5 JUNI 2014 cl uw kenmerk: - gemeenteraad Kapelle mevrouw J.J.M.M. Chamalaun Postbus 79 4421 AA KAPELLE '7rmr, Kir. 01

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaak :

Raadsvoorstel Zaak : Zaak : 00473413 Onderwerp Portefeuillehouder Mevrouw drs. M. Mulder Datum raadsvergadering 12 juli 2016 Samenvatting Vanuit de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg) neemt Heusden, samen met 26 andere gemeenten,

Nadere informatie

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg 105/2003 Registratienummer 3.1327 Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, 2230 Programma openbare gezondheidszorg Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund Onderwerp van het voorstel financiering jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT NIEUWSBRIEF Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT Inleiding: Op 1 januari 2003 krijgen gemeenten de regie over de totale preventieve Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor kinderen tot 19 jaar. Naast

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Kostenverrekenmodel Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Inleiding In september 2013 stemden de raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in met de door de colleges aan de hand van het rapport Innovatief

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten ledenbrief 2016-001 status standpuntbepaling ons kenmerk BO bijlage(n) -2- contactpersoon bezoekadres

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Klimaatadaptatie. Kwetsbaarheden zien, kansen benutten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Klimaatadaptatie. Kwetsbaarheden zien, kansen benutten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Klimaatadaptatie Kwetsbaarheden zien, kansen benutten Welkom Ina Adema Burgemeester Lelystad Voorzitter VNG commissie water Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 9 Nummer : 13.0004438 Onderwerp: Plan van aanpak Passend Onderwijs Bijlagen: Inleiding: Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Artikel 3 Vaststelling van het volume voor de uitvoering van basis-, en niet basis- en plustaken

Artikel 3 Vaststelling van het volume voor de uitvoering van basis-, en niet basis- en plustaken CVDR Officiële uitgave van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. CVDR446553_1 13 juni 2017 Bijdrageverordening RUD Zeeland 2017 Besluit van het algemeen bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 11

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 11 Raadsvoorstel Agenda nr. 11 Onderwerp: Vaststellen van het beleidsplan 'Regiovisie aanpak huiselijke kring en kindermishandeling 2015-2018' en kennis nemen van de genomen besluiten door de gemeenten Helmond

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Realisatie Bedijfsvoering ADBZ Arbeidsmarkt Project

Realisatie Bedijfsvoering ADBZ Arbeidsmarkt Project 2.4 AD BZ/LHBT KOSTEN Realisatie 214 Begroting 215 na 1e wijziging Begroting 216 217 218 219 Bedijfsvoering ADBZ 226.43 193.389 244.262 244.262 244.262 244.262 Arbeidsmarkt Project 24. 7. 17.5 Activiteiten

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN INHOUDSOPGAVE Beleidsbegroting 1. Programmaplan 1 1.1 Algemeen Bestuur 2 1.2 VTV-vervoer 4 1.3 Leerlingenvervoer 6 1.4 Vervoer WMO-gerechtigden 8 1.5 Het bedrag voor onvoorzien 10 2. Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 30 november Registratienummer: TB Agendapunt: 10

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 30 november Registratienummer: TB Agendapunt: 10 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 30 november 2016 Registratienummer: TB16.6026733 Agendapunt: 10 Onderwerp: Toekomst GGD: Ontwikkelperspectief 2017-2020 Voorstel: Toelichting: Geen

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Voorstellen waarover geen consensus bestaat (categorie 1) Onderwerp Standpunten Reactie dagelijks bestuur 1 Vorming frictiekostenreserve (voorstel 20) 1.1 De hoogte van de standpunten te zien als een geoormerkte

Nadere informatie

Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN)

Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN) Memo Postregistratienummer: 2013I01488 Aan: Kees Wassenaar CC: Wim van Poelgeest Van: Simone Berk Datum: 11 oktober 2013 Betreft: Advisering BC en AB RDOG 16 oktober 2013 Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouders Hoek en Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs De raad van de gemeente Tholen Behandelaar: M.M.E. van der Weele- Hoenselaar Tholen, 26 augustus 2014 Onderwerp: 1. Voorstel

Nadere informatie