Treatment of inflammatory bowel disease: medical and surgical aspects Eshuis, E.J.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Treatment of inflammatory bowel disease: medical and surgical aspects Eshuis, E.J."

Transcriptie

1 UvA-DARE (Digital Academic Repository) Treatment of inflammatory bowel disease: medical and surgical aspects Eshuis, E.J. Link to publication Citation for published version (APA): Eshuis, E. J. (2011). Treatment of inflammatory bowel disease: medical and surgical aspects General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: or a letter to: Library of the University of Amsterdam, ecretariat, ingel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl) Download date: 22 Feb 2017

2 178 ummary / amenvatting AMENVATTING In dit proefschrift worden medische en chirurgische aspecten van de behandeling van de ziekte van Crohn (CD) en colitis ulcerosa (CU) belicht. In deel I worden effectiviteit en veiligheid van anti-tnf therapieën onderzocht. In deel II wordt nader ingegaan op de chirurgische aspecten van de behandeling van deze inflammatoire darmziekten. Tot slot wordt in deel III de vraag onderzocht of er in geval van recidiverende Crohn in het terminale ileum het best behandeld kan worden met medicamenteuze therapie of door middel van een operatie. Biologische therapie voor inflammatoire darmziekten: effectiviteit en veiligheid (deel I) In Hoofdstuk 1 wordt in een grote cohortstudie de lange termijn effectiviteit van infliximab (IFX) behandeling voor de ziekte van Crohn beschreven. Er werden 469 patiënten geïncludeerd met een mediane follow-upduur van 4.5 jaar (IQR: 2.7 tot 6.8)). Remissie-inductie faalde bij 70 patiënten (15%). Van de 316 patiënten die na remissie-inductie doorbehandeld werden met onderhoudstherapie, bleek een geplande onderhoudsbehandeling succesvol in 169 / 276 (61%) met een 5-jaars voordeel van 55.7% (95% CI: 48.8 tot 62.6). Episodische onderhoudsbehandeling was succesvol in 19/40 patiënten (48%). Gelijktijdige immunosuppressieve therapie en jongere leeftijd bij diagnose werden geassocieerd met een betere uitkomst van de IFX therapie. Bij 131 patiënten werd met een tweede IFX behandelepisode gestart na eerdere beëindiging. De effectiviteit was vergelijkbaar. Bij 27 van de 59 patiënten (46%), die ondanks falen tijdens de eerste episode opnieuw werden behandeld met IFX-therapie, was de tweede episode wel effectief. In de groep van 276 patiënten met een geplande onderhoudsbehandeling met IFX was het aantal chirurgische abdominale ingrepen na start met IFX lager in vergelijking met vóór start met IFX (p = 0.018). Uitkomsten van mortaliteit en maligniteit kwamen overeen met eerdere publicaties over veiligheid. Deze studie toont aan dat IFX therapie op de lange termijn effectief en veilig is en dat dit leidt tot een afname van chirurgische ingrepen bij patiënten met geplande onderhoudstherapie. In Hoofdstuk 2 is de effectiviteit van adalimumab (ADA) therapie voor de ziekte van Crohn in de dagelijkse praktijk beschreven. Hiervoor werden alle patiënten met de ziekte van Crohn geïncludeerd, die behandeld zijn met ADA in de 18 ziekenhuizen van Noord Holland. In totaal waren dit 438 patiënten (mediane follow-up 1.95 jaar (IQR: 1.08 tot 2.72). Primaire non-respons trad op bij 7.5% van de patiënten. De aanwezigheid van stricturen was geassocieerd met falen van remissie-inductie (OR 2.2; 95% CI ; p = 0.02). Vierhonderdvijf patiënten (92.5%) werden behandeld met onderhoudsbehandeling na succesvolle remissie-inductie. Na 1 jaar had 82% van de patiënten nog een goede respons op ADA. Ieder daaropvolgend jaar nam dit aantal af met 10-15%. Veertig procent van de patiënten had een dosisintensivering nodig van 40 mg eenmaal per 2 weken naar 40 mg eenmaal per week. Respons op ADA therapie was gelijk voor patiënten met eerdere IFX therapie (n = 270) en voor IFX naïeve patiënten (n = 168), zowel voor remissie-inductie als voor onderhoudsbehandeling. Ook was de uitkomst van ADA therapie gelijk voor patiënten die eerder faalden op IFX therapie vergeleken met patiënten met succesvolle IFX therapie. Immunosuppressieve co-medicatie had geen invloed op de uitkomst van ADA therapie,

3 ummary / amenvatting 179 hoewel er een positieve trend werd gezien voor thiopurine co-medicatie. Concluderend bleek inductietherapie met ADA succesvol voor meer dan 90% van de patiënten, met in 60% van de patiënten een aanhoudend voordeel na 3 jaar behandeling. Falen op IFX is geen reden om geen ADA te geven. Het optreden van vrije perforaties bij patiënten met de ziekte van Crohn is zeldzaam en er is weinig bekend over de etiologie. Klinische observatie heeft echter geleid tot de vraag of anti-tnf therapie een risicofactor is voor het ontstaan van vrije perforaties. In Hoofdstuk 3 wordt de mogelijke relatie tussen anti-tnf-behandeling en het optreden van vrije perforatie onderzocht. In een case-control studie werd blootstelling aan anti-tnf therapie bij alle patiënten met een vrije perforatie in de periode (n = 13) vergeleken met een zesvoudig grotere controlegroep. Cases en controles werden gematched voor leeftijd, geslacht, Montreal-classificatie en chirurgische voorgeschiedenis. In de perforatiegroep werden 8 patiënten (62%) met anti-tnf therapie behandeld binnen 5 maanden vóór de perforatie. In de 78 gematchte controles hebben 29 patiënten (37%) anti-tnf therapie gehad, of werden hier nog steeds mee behandeld. De odds voor een vrije perforatie, gecorrigeerd voor gevonden confounders in twee afzonderlijke regressieanalyses, waren significant hoger bij de patiënten met anti-tnf therapie (OR 4.1, 95% CI: en OR 23.0, 95% CI 2.2 tot 238.5). Concluderend toont deze studie aan dat anti-tnf therapie significant geassocieerd is met het optreden van vrije perforaties bij patiënten met de ziekte van Crohn. Met betrekking tot de veiligheid van IFX therapie, is het uit de literatuur nog niet duidelijk of IFX behandeling het risico op postoperatieve complicaties verhoogt na aanleg van een ileoanale pouch (IPAA) bij patiënten met refractaire colitis ulcerosa (CU). Hoofdstuk 4 beschrijft een vergelijkende studie naar het aantal complicaties bij patiënten met en zonder preoperatieve IFX therapie. Alle CU patiënten met refractaire ziekte die een pouch procedure ondergingen tussen januari 2006 en januari 2010 werden geïncludeerd. Procedures in 1 stadium (bestaande uit een proctocolectomie met direct IPAA) en procedures in 2 stadia (bestaande uit een colectomie in de acute fase met later restproctectomie met IPAA) werden afzonderlijk geanalyseerd. In de 1-stadium-groep hadden 21 patiënten (64%) preoperatieve IFX therapie. De mediane duur tussen het laatste infuus en de operatie was 7.1 maanden (IQR 2.6 tot 8.3). In de patiënten met IFX-therapie was het aantal naadlekkages (4 / 21 versus 0 / 12; risico verschil (RD) 19%, 95% CI: 2 tot 36) en het aantal niet-infectieuze complicaties (8 / 21 versus 1 / 12; RD 30%, 95% CI: 4 tot 56) significant hoger. Het totale aantal en het aantal infectieuze complicaties verschilden niet. In de 2-stadia-groep waren 17 patiënten (44%) ooit behandeld met IFX, met een mediane duur van 11.8 (IQR 7.3 tot 15.5) maanden tussen het laatste infuus en de pouch procedure. Er werden geen verschillen gevonden in complicaties tussen patiënten die wel en niet IFX ontvingen in de 2-stadia-groep. Hoewel dit een kleine studie is, suggereren de data dat IFX-therapie voorafgaand aan een proctocolectomie met ileoanale pouch in 1 stadium geassocieerd is met een verhoogd risico op naadlekkage. Daarom moet een procedure in 2 stadia worden overwogen bij patiënten met preoperatieve IFX-therapie. Chirurgische therapie voor inflammatoire darmziekten: werkzaamheid, veiligheid en nieuwe technieken (deel II) Patiënten met geïsoleerde therapie-refractaire Crohn in het terminale ileum kunnen worden behandeld door middel van een ileocecaalresectie. De literatuur suggereert dat dit een veilige en effectieve behandeling is.

4 180 ummary / amenvatting Hoofdstuk 5 beschrijft de korte en lange termijn uitkomsten van een groot aaneengesloten cohort van patiënten die een ileocecaalresectie ondergingen. Alle patiënten (n = 184) die een primaire ileocecaalresectie ondergingen in het AMC tussen januari 1998 en oktober 2009 werden geïncludeerd. Mediane follow-upduur was 5.8 (IQR ) jaar. Honderdnegen patiënten ondergingen een laparoscopische resectie (59%). Bij vier patiënten werd geconverteerd naar een laparotomie (3.7%). Drieëndertig patiënten (18%) hadden een gecompliceerd postoperatief beloop en bij 9 patiënten resulteerde dit in een reoperatie (4,9%). Factoren die geassocieerd werden met optreden van complicaties waren een open benadering (OR (95% CI: , p = 0.041)) en een AA classificatie van 3 of hoger (OR (95% CI: , p = 0.020)). Op de lange termijn bleven 109 patiënten (61%) in remissie na de resectie. Van de 70 (39%) patiënten met recidiverende ziekte, werden 48 behandeld in poliklinische setting. De overige 22 patiënten (22/179: 12%) werden opgenomen en daarvan ondergingen 18 patiënten een re-resectie (18/179: 10.1%). De mediane tijd tot re-resectie was (IQR: 12.7 tot 70.5) maanden. In multivariate analyse bleek roken ten tijde van de operatie geassocieerd met het optreden van re-resectie (OR (1.063 tot 8.753), p = 0.038). De resultaten uit deze studie tonen aan dat een ileocecaalresectie een effectieve behandeling is voor geïsoleerde Crohn van het terminale ileum. Belangrijke onderwerpen voor verder onderzoek zijn de timing van postoperatieve profylactische therapie en het moment waarop patiënten in aanmerking komen voor chirurgie in geval van geïsoleerde ileitis terminalis. In Hoofdstuk 6 worden de lange termijn resultaten gepresenteerd van een gerandomiseerde trial waarin een laparoscopisch-geassisteerde ileocecaalresectie werd vergeleken met een open benadering voor patiënten met ziekte van Crohn. Zestig patiënten die een ileocecaalresectie ondergingen tussen 1999 en 2003 werden prospectief gevolgd. Vijf patiënten waren lost to follow-up. Mediane follow-up was 6.7 (5.7 tot 7.9 IQR) jaar. In de laparoscopische groep bleven 16 van de 29 patiënten in remissie; in de open groep waren dit 16 van de 26 patiënten (verschil 6% (95% CI -20 tot 32)). Een re-resectie werd uitgevoerd in 2 / 29 versus 3 / 26 patiënten (risico verschil 5 (95% CI -11 tot 20)%). Het totaal aantal reoperaties vanwege ziekterecidief, littekenbreuken en adhesie-gerelateerde klachten was 2 / 29 versus 6 / 26 (risico verschil 16 (95% CI -3 tot 35)%). De kwaliteit van leven was vergelijkbaar, maar de body image- en cosmetiekscores waren significant hoger na laparoscopie (P = en P <0.001 respectievelijk). Het onderwerp van hoofdstuk 7 betreft ook de lange termijn resultaten na een laparoscopische-geassisteerde versus open ileocecaalresectie. In een retrospectieve vergelijkende cohort studie werden 71 patiënten geanalyseerd die een ileocecaalresectie ondergingen in de periode tussen 1995 tot De mediane follow-up was 8.5 jaar. De twee groepen van 48 (open) en 30 patiënten (laparoscopisch-geassisteerd) waren vergelijkbaar met betrekking tot geslacht, leeftijd en immunosuppressieve therapie. Een re-resectie was nodig in 6 van de 27 laparoscopisch-geassisteerde groep (22%) en in 10 van 44 (23%) open geopereerde patiënten. Een littekenbreukcorrectie werd verricht bij 3 van de open geopereerde patiënten (3 / 44 = 6,8%). Op de lange termijn waren kwaliteit van leven en body image vergelijkbaar, maar de cosmetiekscore was significant hoger in de laparoscopisch geopereerde groep. Uit hoofdstuk 6 en 7 blijkt dat een laparoscopisch-geassisteerd ileocecaalresectie resulteert in een betere body image en cosmetiek, terwijl een open benadering meer kans gaf op littekenbreuken en adhesie gerelateerde klachten.

5 ummary / amenvatting 181 Tegenwoordig kan een ileocecaalresectie voor de ziekte van Crohn volledig laparoscopisch worden uitgevoerd. Alleen voor extractie van het resectiepreparaat is een minilaparotomie nodig. De prospectieve observationele studie gepresenteerd in Hoofdstuk 8 onderzocht de haalbaarheid van een endoscopische, transcolonische preparaatverwijdering. Bij 10 opeenvolgende patiënten die gepland stonden voor een laparoscopische ileocecaalresectie werd een transcolonische preparaatverwijdering beoogd. De primaire uitkomstmaten waren de haalbaarheid, operatieduur, complicaties, pijnscores, morfinebehoefte en opnameduur. De resultaten werden vergeleken met gegevens van patiënten die eerder een laparoscopische operatie ondergingen. De transcolonische preparaatverwijdering was succesvol bij 8 / 10 patiënten. Bij twee patiënten was het niet mogelijk omdat de inflammatoire massa te groot was (7-8 cm in diameter). Mediane operatieduur was 208 minuten en mediane postoperatieve opnameduur was 5 dagen. Na de operatie ontwikkelden twee patiënten een intra-abdominaal abces dat laparoscopisch of percutaan werd gedraineerd, en één patiënt had een andere site-specifieke infectie. De operatie duurde langer dan bij conventionele laparoscopie. Er werden geen verschillen gevonden in cosmetiek of body image. Deze observationele studie toonde aan dat een transcolonische preparaatverwijdering haalbaar is in de afwezigheid van een grote inflammatoire massa, maar dat infectie een probleem kan zijn. Het is vooralsnog onduidelijk of de techniek voordelen biedt vergeleken met conventionele laparoscopische chirurgie. tudies hebben aangetoond dat patiënten met colitis ulcerosa significant minder vaak een appendectomie in de voorgeschiedenis hebben vergeleken met gezonde controles. indsdien is er veel onderzoek gedaan naar de immunomodulerende rol die de appendix mogelijk heeft voor het ontstaan en het beloop van CU. In Hoofdstuk 9 wordt een systematische review gepresenteerd van alle studies naar het effect van een appendectomie op het ziektebeloop van patiënten met CU. Zes observationele studies met in totaal 2532 patiënten werden geïncludeerd. Dit waren 5 case-control studies en 1 cohortstudie. Vanwege heterogeniteit kon een meta-analyse niet worden uitgevoerd. Eén studie vond een lager ziekterecidief bij patiënten die vóór de diagnose CU een appendectomie hadden ondergaan (absolute risicoreductie (ARR) 21.5%, 95% CI -1.71% %). Twee andere studies vonden dat patiënten met een appendectomie minder immunosuppressieve therapie nodig hadden (ARR 20.2%, 95% CI 9.67% % en ARR 21.4%, 95% CI 10.32% %). In 1 studie bleek het aantal colectomieën lager bij patiënten zonder appendectomie (ARR 8.7%, 95% CI -1.29% %), terwijl 2 studies vonden dat patiënten met een appendectomie minder vaak een colectomie ondergingen (ARR 21.4%, 95% CI 13.17% % en ARR 18.7%, 95% CI 7.50% %). Concluderend zijn de beschikbare gegevens beperkt en niet eenduidig met betrekking tot het effect van een appendectomie op het ziektebeloop van CU: de meeste studies suggereren een gunstig effect, maar een minderheid vindt geen of een negatief effect. Een prospectieve gerandomiseerde trial die het effect van een appendectomie op het ziektebeloop van CU evalueert is derhalve gerechtvaardigd. Medicamenteuze of chirurgische therapie voor de ziekte van Crohn (deel III) Zoals getoond in deel I en II van dit proefschrift kan geïsoleerde ziekte van Crohn van het terminale ileum medicamenteus of chirurgisch worden behandeld. Beide modaliteiten zijn sterk verbeterd in de laatste twee decennia en maken de ziekte van Crohn beter behandelbaar. Multidisciplinair onderzoek naar de timing van een chirurgisch ingrijpen en naar de vergelijking tussen medicamenteuze en chirurgische behandelingen ontbreekt

6 182 ummary / amenvatting echter. Met name voor ileocecale Crohn zou een ileocecaalresectie als een goed alternatief kunnen dienen voor langdurige medicamenteuze therapie. In Hoofdstuk 10 wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van de medicamenteuze en chirurgische behandelingsopties voor de ziekte van Crohn in het terminale ileum. Richtlijnen suggereren momenteel dat steroidafhankelijke Crohn van het terminale ileum kan worden behandeld met anti-tnf therapie of door middel van een operatie, omdat er geen vergelijkende studies naar de twee alternatieven bestaan. Om deze vraag te beantwoorden is de LIR!C-trial (laparoscopische ileocecaalresectie versus infliximab behandeling van distale ileitis bij de ziekte van Crohn) ontworpen. Deze multicentrum gerandomiseerde klinische studie is gestart in december Bij patiënten met recidiverende Crohn van het terminale ileum wordt behandeling met IFX vergeleken met behandeling door middel van een laparoscopische ileocecaalresectie. Patiënten met recidiverende ileitis terminalis ondanks immunomodulerende therapie worden geïncludeerd voor analyse van kwaliteit van leven en kosten. ecundaire uitkomstparameters zijn ziekenhuisopnames, morbiditeit, ziekteverzuim en chirurgische interventies. In totaal zullen 130 patiënten worden geïncludeerd en deze worden 1 jaar gevolgd. Het ontwerp en het doel van de LIR! C-trial worden in detail gepresenteerd in Hoofdstuk 11.

Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J.

Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J. Link to publication Citation for published version (APA): Aguirre

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Tissue microarray in prognostic studies on vulva cancer Fons, G. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Tissue microarray in prognostic studies on vulva cancer Fons, G. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Tissue microarray in prognostic studies on vulva cancer Fons, G. Link to publication Citation for published version (APA): Fons, G. (2009). Tissue microarray in prognostic

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (999). De preliminaire

Nadere informatie

Symptom monitoring and quality of life of patients with cancer in the palliative phase Hoekstra, J.

Symptom monitoring and quality of life of patients with cancer in the palliative phase Hoekstra, J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Symptom monitoring and quality of life of patients with cancer in the palliative phase Hoekstra, J. Link to publication Citation for published version (APA): Hoekstra,

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

The effects of meniscal allograft transplantation on articular cartilage Rijk, P.C.

The effects of meniscal allograft transplantation on articular cartilage Rijk, P.C. UvA-DARE (Digital Academic Repository) The effects of meniscal allograft transplantation on articular cartilage Rijk, P.C. Link to publication Citation for published version (APA): Rijk, P. C. (2004).

Nadere informatie

Clinimetrics, clinical profile and prognosis in early Parkinson s disease Post, B.

Clinimetrics, clinical profile and prognosis in early Parkinson s disease Post, B. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Clinimetrics, clinical profile and prognosis in early Parkinson s disease Post, B. Link to publication Citation for published version (APA): Post, B. (2009). Clinimetrics,

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Fertility treatment in obese women Koning, A.M.H. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Fertility treatment in obese women Koning, A.M.H. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Fertility treatment in obese women Koning, A.M.H. Link to publication Citation for published version (APA): Koning, A. M. H. (2015). Fertility treatment in obese

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Improving the preoperative assessment clinic Edward, G.M. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Improving the preoperative assessment clinic Edward, G.M. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Improving the preoperative assessment clinic Edward, G.M. Link to publication Citation for published version (APA): Edward, G. M. (2008). Improving the preoperative

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Vascular factors in dementia: prevention and pathology Richard, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Vascular factors in dementia: prevention and pathology Richard, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Vascular factors in dementia: prevention and pathology Richard, E. Link to publication Citation for published version (APA): Richard, E. (2010). Vascular factors

Nadere informatie

Consequences of success in pediatrics: young adults with disability benefits as a result of chronic conditions since childhood Verhoof, Eefje

Consequences of success in pediatrics: young adults with disability benefits as a result of chronic conditions since childhood Verhoof, Eefje UvA-DARE (Digital Academic Repository) Consequences of success in pediatrics: young adults with disability benefits as a result of chronic conditions since childhood Verhoof, Eefje Link to publication

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Tuberculosis case finding in South Africa Claassens, M.M. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Tuberculosis case finding in South Africa Claassens, M.M. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Tuberculosis case finding in South Africa Claassens, M.M. Link to publication Citation for published version (APA): Claassens, M. M. (2013). Tuberculosis case finding

Nadere informatie

The impact of paediatric inflammatory bowel disease. Epidemiology, disease activity and quality of life Loonen, H.J.

The impact of paediatric inflammatory bowel disease. Epidemiology, disease activity and quality of life Loonen, H.J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) The impact of paediatric inflammatory bowel disease. Epidemiology, disease activity and quality of life Loonen, H.J. Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) The potency of human testicular stem cells Chikhovskaya, J.V. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) The potency of human testicular stem cells Chikhovskaya, J.V. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) The potency of human testicular stem cells Chikhovskaya, J.V. Link to publication Citation for published version (APA): Chikhovskaya, J. V. (2013). The potency of

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Zomer, A. C. (2012). Facing the future of adults with congenital heart disease

Citation for published version (APA): Zomer, A. C. (2012). Facing the future of adults with congenital heart disease UvA-DARE (Digital Academic Repository) Facing the future of adults with congenital heart disease Zomer, A.C. Link to publication Citation for published version (APA): Zomer, A. C. (2012). Facing the future

Nadere informatie

Acute and chronic pancreatitis: epidemiology and clinical aspects Spanier, B.W.M.

Acute and chronic pancreatitis: epidemiology and clinical aspects Spanier, B.W.M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Acute and chronic pancreatitis: epidemiology and clinical aspects Spanier, B.W.M. Link to publication Citation for published version (APA): Spanier, B. W. M. (2011).

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) De delictscenarioprocedure bij seksueel agressieve delinquenten: Een onderzoek naar de bruikbaarheid van de delictscenarioprocedure in de behandeling van seksueel

Nadere informatie

Gezinskenmerken: De constructie van de Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) Klijn, W.J.L.

Gezinskenmerken: De constructie van de Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) Klijn, W.J.L. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Gezinskenmerken: De constructie van de Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) Klijn, W.J.L. Link to publication Citation for published version (APA): Klijn, W. J. L. (2013).

Nadere informatie

Professionalisering van de personeelsfunctie: Een empirisch onderzoek b twintig organisaties Biemans, P.J.

Professionalisering van de personeelsfunctie: Een empirisch onderzoek b twintig organisaties Biemans, P.J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Professionalisering van de personeelsfunctie: Een empirisch onderzoek b twintig organisaties Biemans, P.J. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Rectal prolapse: enlightenment of the obscure Wijffels, N.A.T. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Rectal prolapse: enlightenment of the obscure Wijffels, N.A.T. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Rectal prolapse: enlightenment of the obscure Wijffels, N.A.T. Link to publication Citation for published version (APA): Wijffels, N. A. T. (2012). Rectal prolapse:

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Meer voorzorg bij DNA-onderzoek M'charek, A.A.; Toom, V.H. Published in: Het Tijdschrift voor de Politie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Meer voorzorg bij DNA-onderzoek M'charek, A.A.; Toom, V.H. Published in: Het Tijdschrift voor de Politie UvA-DARE (Digital Academic Repository) Meer voorzorg bij DNA-onderzoek M'charek, A.A.; Toom, V.H. Published in: Het Tijdschrift voor de Politie Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Worshipping the great moderniser : the cult of king Chulalongkorn, patron saint of the Thai middle class Stengs, I.L.

Worshipping the great moderniser : the cult of king Chulalongkorn, patron saint of the Thai middle class Stengs, I.L. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Worshipping the great moderniser : the cult of king Chulalongkorn, patron saint of the Thai middle class Stengs, I.L. Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H.

Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H. Link to publication Citation for published version (APA): van

Nadere informatie

Een koopwoning nabij: onderzoek naar de verkoop van huurwoningen in Nederland in Bonnerman, F.; Hoppesteyn, M.; de Klerk, A.

Een koopwoning nabij: onderzoek naar de verkoop van huurwoningen in Nederland in Bonnerman, F.; Hoppesteyn, M.; de Klerk, A. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Een koopwoning nabij: onderzoek naar de verkoop van huurwoningen in Nederland in 2002. Bonnerman, F.; Hoppesteyn, M.; de Klerk, A. Link to publication Citation for

Nadere informatie

Behouden beleid: Naar decentrale arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderws van Schoonhoven, R.

Behouden beleid: Naar decentrale arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderws van Schoonhoven, R. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Behouden beleid: Naar decentrale arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderws van Schoonhoven, R. Link to publication Citation for published version (APA): van Schoonhoven,

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Nederland en het verhaal van Oranje Huijsen, J. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Nederland en het verhaal van Oranje Huijsen, J. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Nederland en het verhaal van Oranje Huijsen, J. Link to publication Citation for published version (APA): Huijsen, J. (2012). Nederland en het verhaal van Oranje

Nadere informatie

Physical activity in a multi-ethnic population: measurement and associations with cardiovascular health and contextual factors de Munter, J.S.L.

Physical activity in a multi-ethnic population: measurement and associations with cardiovascular health and contextual factors de Munter, J.S.L. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Physical activity in a multi-ethnic population: measurement and associations with cardiovascular health and contextual factors de Munter, J.S.L. Link to publication

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Controlled light exposure microscopy Hoebe, R.A. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Controlled light exposure microscopy Hoebe, R.A. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Controlled light exposure microscopy Hoebe, R.A. Link to publication Citation for published version (APA): Hoebe, R. A. (2010). Controlled light exposure microscopy

Nadere informatie

Interventions for anaemia in children living in a resource-poor setting: Malawi Esan, M.O.

Interventions for anaemia in children living in a resource-poor setting: Malawi Esan, M.O. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Interventions for anaemia in children living in a resource-poor setting: Malawi Esan, M.O. Link to publication Citation for published version (APA): Esan, M. O. (2012).

Nadere informatie

Gevaarlke kinderen - kinderen in gevaar: De justitiële kinderbescherming en de veranderende sociale positie van jongeren, Komen, M.M.

Gevaarlke kinderen - kinderen in gevaar: De justitiële kinderbescherming en de veranderende sociale positie van jongeren, Komen, M.M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Gevaarlke kinderen - kinderen in gevaar: De justitiële kinderbescherming en de veranderende sociale positie van jongeren, 1960-1995 Komen, M.M. Link to publication

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Schijf, G. M. (2009). Lees- en spellingvaardigheden van brugklassers Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut

Citation for published version (APA): Schijf, G. M. (2009). Lees- en spellingvaardigheden van brugklassers Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut UvA-DARE (Digital Academic Repository) Lees- en spellingvaardigheden van brugklassers Schijf, G.M. Link to publication Citation for published version (APA): Schijf, G. M. (2009). Lees- en spellingvaardigheden

Nadere informatie

Een dynamische driehoek. Gezinsvoogd, ouder en kind een jaar lang gevolgd Schuytvlot, A.H.

Een dynamische driehoek. Gezinsvoogd, ouder en kind een jaar lang gevolgd Schuytvlot, A.H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Een dynamische driehoek. Gezinsvoogd, ouder en kind een jaar lang gevolgd Schuytvlot, A.H. Link to publication Citation for published version (APA): Schuytvlot, A.

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Noordzij, M. (2008). Mineral metabolism and clinical outcomes in dialysis patients

Citation for published version (APA): Noordzij, M. (2008). Mineral metabolism and clinical outcomes in dialysis patients UvA-DARE (Digital Academic Repository) Mineral metabolism and clinical outcomes in dialysis patients Noordzij, M. Link to publication Citation for published version (APA): Noordzij, M. (2008). Mineral

Nadere informatie

Gene signature for risk stratification and treatment of breast cancer: Incorporating tumor biology in clinical decision-making Drukker, Caroline

Gene signature for risk stratification and treatment of breast cancer: Incorporating tumor biology in clinical decision-making Drukker, Caroline UvA-DARE (Digital Academic Repository) Gene signature for risk stratification and treatment of breast cancer: Incorporating tumor biology in clinical decision-making Drukker, Caroline Link to publication

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Use and Appreciation of Mycenaean Pottery outside Greece van Wijngaarden, G.J.M. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Use and Appreciation of Mycenaean Pottery outside Greece van Wijngaarden, G.J.M. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Use and Appreciation of Mycenaean Pottery outside Greece van Wijngaarden, G.J.M. Link to publication Citation for published version (APA): van Wijngaarden, G. J.

Nadere informatie

Crohn s disease: Mucosal immunology and immune modulating therapy Peters, Charlotte

Crohn s disease: Mucosal immunology and immune modulating therapy Peters, Charlotte UvA-DARE (Digital Academic Repository) Crohn s disease: Mucosal immunology and immune modulating therapy Peters, Charlotte Link to publication Citation for published version (APA): Peters, C. P. (2014).

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Anatomische sekse als uitvinding in de botanie : hoe stampers tot vrouwelijke en meeldraden tot mannelijke geslachtsorganen werden (1675-1735) Brouwer, C.E. Link

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Burgerlijke rechter of bestuursrechter. de gewenste verdeling van de rechtsmacht bij: regelgeving, schadeveroorzakend overheidshandelen, tweewegenleer-vragen Polak,

Nadere informatie

Dr. Tobie Goedewaagen ( ): een leven lang nationaal-socialist van Berkel, A.B.

Dr. Tobie Goedewaagen ( ): een leven lang nationaal-socialist van Berkel, A.B. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Dr. Tobie Goedewaagen (1895-1980): een leven lang nationaal-socialist van Berkel, A.B. Link to publication Citation for published version (APA): van Berkel, A. B.

Nadere informatie

Achter het nieuws en de geboorte van de actualiteitenrubriek: Televisiejournalistiek in de jaren vijftig en zestig Prenger, M.A.E.

Achter het nieuws en de geboorte van de actualiteitenrubriek: Televisiejournalistiek in de jaren vijftig en zestig Prenger, M.A.E. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Achter het nieuws en de geboorte van de actualiteitenrubriek: Televisiejournalistiek in de jaren vijftig en zestig Prenger, M.A.E. Link to publication Citation for

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Constitutionele rechtspraak vanuit rechtsfilosofisch perspectief van Dommelen, S.T. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Constitutionele rechtspraak vanuit rechtsfilosofisch perspectief van Dommelen, S.T. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Constitutionele rechtspraak vanuit rechtsfilosofisch perspectief van Dommelen, S.T. Link to publication Citation for published version (APA): van Dommelen, S. T.

Nadere informatie

Pediatric acute respiratory distress syndrome: Host factors in Down syndrome and the general population Bruijn, M.

Pediatric acute respiratory distress syndrome: Host factors in Down syndrome and the general population Bruijn, M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Pediatric acute respiratory distress syndrome: Host factors in Down syndrome and the general population Bruijn, M. Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Pathogenesis of gallstones in Crohn's disease Brink, M.A. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Pathogenesis of gallstones in Crohn's disease Brink, M.A. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Pathogenesis of gallstones in Crohn's disease Brink, M.A. Link to publication Citation for published version (APA): Brink, M. A. (1999). Pathogenesis of gallstones

Nadere informatie

Observations and analysis of early-type stars at infrared wavelengths Zaal, P.A.

Observations and analysis of early-type stars at infrared wavelengths Zaal, P.A. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Observations and analysis of early-type stars at infrared wavelengths Zaal, P.A. Link to publication Citation for published version (APA): Zaal, P. A. (2000). Observations

Nadere informatie

Eerste hulp bij tweede taal: experimentele studies naar woordenschatdidactiek voor jonge tweede-taalverwervers Bacchini, S.

Eerste hulp bij tweede taal: experimentele studies naar woordenschatdidactiek voor jonge tweede-taalverwervers Bacchini, S. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Eerste hulp bij tweede taal: experimentele studies naar woordenschatdidactiek voor jonge tweede-taalverwervers Bacchini, S. Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Bacterial meningitis in adults: clinical characteristics, risk factors and adjunctive treatment Brouwer, M.C.

Bacterial meningitis in adults: clinical characteristics, risk factors and adjunctive treatment Brouwer, M.C. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Bacterial meningitis in adults: clinical characteristics, risk factors and adjunctive treatment Brouwer, M.C. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Parenting and child adjustment after divorce: family relationship quality, parental stress, and child adjustment in post-divorce families Hakvoort, E.M. Link to publication

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Nasal epithelial cells : effector cells in allergy Vroling, A.B. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Nasal epithelial cells : effector cells in allergy Vroling, A.B. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Nasal epithelial cells : effector cells in allergy Vroling, A.B. Link to publication Citation for published version (APA): Vroling, A. B. (2009). Nasal epithelial

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Financiering en vermogensonttrekking door aandeelhouders: een studie naar de grenzen aan de financieringsvrijheid van aandeelhouders in besloten verhoudingen naar

Nadere informatie

Prognosis in intensive care: inductive methods using sequential patterns of organ dysfunction scores Toma, T.

Prognosis in intensive care: inductive methods using sequential patterns of organ dysfunction scores Toma, T. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Prognosis in intensive care: inductive methods using sequential patterns of organ dysfunction scores Toma, T. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Boot, A. W. A. (2004). Management en Organisatie: wat nu? Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 2,

Citation for published version (APA): Boot, A. W. A. (2004). Management en Organisatie: wat nu? Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 2, UvA-DARE (Digital Academic Repository) Management en Organisatie: wat nu? Boot, A.W.A. Published in: Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Structure and fluorescence of photonic colloidal crystals Megens, M. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Structure and fluorescence of photonic colloidal crystals Megens, M. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Structure and fluorescence of photonic colloidal crystals Megens, M. Link to publication Citation for published version (APA): Megens, M. (1999). Structure and fluorescence

Nadere informatie

Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vermogensrechtelijk perspectief Bungener, A.F.

Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vermogensrechtelijk perspectief Bungener, A.F. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vermogensrechtelijk perspectief Bungener, A.F. Link to publication Citation for published version (APA): Bungener, A. F.

Nadere informatie

Aspects of tuberculosis and HIV diagnosis, care and treatment in Rwandan health facilities: operational studies Kayigamba, R.F.

Aspects of tuberculosis and HIV diagnosis, care and treatment in Rwandan health facilities: operational studies Kayigamba, R.F. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Aspects of tuberculosis and HIV diagnosis, care and treatment in Rwandan health facilities: operational studies Kayigamba, R.F. Link to publication Citation for published

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) On infantile hemangiomas Hoornweg, M.J. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) On infantile hemangiomas Hoornweg, M.J. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) On infantile hemangiomas Hoornweg, M.J. Link to publication Citation for published version (APA): Hoornweg, M. J. (2012). On infantile hemangiomas General rights

Nadere informatie

Een dynamische driehoek. Gezinsvoogd, ouder en kind een jaar lang gevolgd Schuytvlot, A.H.

Een dynamische driehoek. Gezinsvoogd, ouder en kind een jaar lang gevolgd Schuytvlot, A.H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Een dynamische driehoek. Gezinsvoogd, ouder en kind een jaar lang gevolgd Schuytvlot, A.H. Link to publication Citation for published version (APA): Schuytvlot, A.

Nadere informatie

Bacterial meningitis in adults: Host and pathogen factors, treatment and outcome Heckenberg, S.G.B.

Bacterial meningitis in adults: Host and pathogen factors, treatment and outcome Heckenberg, S.G.B. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Bacterial meningitis in adults: Host and pathogen factors, treatment and outcome Heckenberg, S.G.B. Link to publication Citation for published version (APA): Heckenberg,

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Schoenmaker, N. J. (2013). Management & monitoring of paediatric end-stage renal disease

Citation for published version (APA): Schoenmaker, N. J. (2013). Management & monitoring of paediatric end-stage renal disease UvA-DARE (Digital Academic Repository) Management & monitoring of paediatric end-stage renal disease Schoenmaker, N.J. Link to publication Citation for published version (APA): Schoenmaker, N. J. (2013).

Nadere informatie

The various colours of type 2 diabetes: Pathogenesis and epidemiology in different ethnic groups Admiraal, W.M.

The various colours of type 2 diabetes: Pathogenesis and epidemiology in different ethnic groups Admiraal, W.M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) The various colours of type 2 diabetes: Pathogenesis and epidemiology in different ethnic groups Admiraal, W.M. Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Sneeboer, M. M. S. (2016). Coagulation and fibrinolysis in patients with asthma

Citation for published version (APA): Sneeboer, M. M. S. (2016). Coagulation and fibrinolysis in patients with asthma UvA-DARE (Digital Academic Repository) Coagulation and fibrinolysis in patients with asthma Sneeboer, Marlous Link to publication Citation for published version (APA): Sneeboer, M. M. S. (2016). Coagulation

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Antistolling binnen de grenzen Daalderop, J.H.H. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Antistolling binnen de grenzen Daalderop, J.H.H. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Antistolling binnen de grenzen Daalderop, J.H.H. Link to publication Citation for published version (APA): Daalderop, J. H. H. (2008). Antistolling binnen de grenzen

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Evidence-based medicine in geriatrics van de Glind, E.M.M. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Evidence-based medicine in geriatrics van de Glind, E.M.M. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Evidence-based medicine in geriatrics van de Glind, E.M.M. Link to publication Citation for published version (APA): van de Glind, E. M. M. (2014). Evidence-based

Nadere informatie

Who will develop dyslexia? Cognitive precursors in parents and children van Bergen, E.

Who will develop dyslexia? Cognitive precursors in parents and children van Bergen, E. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Who will develop dyslexia? Cognitive precursors in parents and children van Bergen, E. Link to publication Citation for published version (APA): van Bergen, E. (2013).

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Poelwijk, F. J. (2008). Fitness landscapes of gene regulation in variable environments

Citation for published version (APA): Poelwijk, F. J. (2008). Fitness landscapes of gene regulation in variable environments UvA-DARE (Digital Academic Repository) Fitness landscapes of gene regulation in variable environments Poelwijk, F.J. Link to publication Citation for published version (APA): Poelwijk, F. J. (2008). Fitness

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Patient outcomes in dialysis care Merkus, M.P. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Patient outcomes in dialysis care Merkus, M.P. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Patient outcomes in dialysis care Merkus, M.P. Link to publication Citation for published version (APA): Merkus, M. P. (1999). Patient outcomes in dialysis care General

Nadere informatie

Improving outcomes of childhood pneumonia in Kenya through pneumococcal vaccination and case management Ayieko, P.O.

Improving outcomes of childhood pneumonia in Kenya through pneumococcal vaccination and case management Ayieko, P.O. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Improving outcomes of childhood pneumonia in Kenya through pneumococcal vaccination and case management Ayieko, P.O. Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Employees with common mental disorders: from diagnosis to return to work Nieuwenhuijsen, K.

Employees with common mental disorders: from diagnosis to return to work Nieuwenhuijsen, K. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Employees with common mental disorders: from diagnosis to return to work Nieuwenhuijsen, K. Link to publication Citation for published version (APA): Nieuwenhuijsen,

Nadere informatie

Minimal residual disease detection and monitoring in children with neuroblastoma Stutterheim, J.

Minimal residual disease detection and monitoring in children with neuroblastoma Stutterheim, J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Stutterheim, J. Link to publication Citation for published version (APA): Stutterheim, J. (2011). General rights It is not permitted to download or to forward/distribute

Nadere informatie

Omnia vincit amor : Het antieke beeld van de aardse liefde in middeleeuwsencyclopedische

Omnia vincit amor : Het antieke beeld van de aardse liefde in middeleeuwsencyclopedische UvA-DARE (Digital Academic Repository) Omnia vincit amor : Het antieke beeld van de aardse liefde in middeleeuwsencyclopedische context (ca. 200 - ca. 1300) Mulders, E.M. Link to publication Citation for

Nadere informatie

Gedeelde zorg; gedeeld werk: onderzoek naar verandering van de arbeidsverdeling in het gezin Nieborg, S.M.A.

Gedeelde zorg; gedeeld werk: onderzoek naar verandering van de arbeidsverdeling in het gezin Nieborg, S.M.A. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Gedeelde zorg; gedeeld werk: onderzoek naar verandering van de arbeidsverdeling in het gezin Nieborg, S.M.A. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Health-related quality of life and comorbidity in COPD patients in general practice van Manen, J.G.

Health-related quality of life and comorbidity in COPD patients in general practice van Manen, J.G. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Health-related quality of life and comorbidity in COPD patients in general practice van Manen, J.G. Link to publication Citation for published version (APA): van

Nadere informatie

Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij Renckens, C.N.M.

Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij Renckens, C.N.M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij Renckens, C.N.M. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Consequences of success in pediatrics: young adults with disability benefits as a result of chronic conditions since childhood Verhoof, Eefje

Consequences of success in pediatrics: young adults with disability benefits as a result of chronic conditions since childhood Verhoof, Eefje UvA-DARE (Digital Academic Repository) Consequences of success in pediatrics: young adults with disability benefits as a result of chronic conditions since childhood Verhoof, Eefje Link to publication

Nadere informatie

The incubation period of AIDS. Staged disease progression and prevalent cohort studies Hendriks, J.C.M.

The incubation period of AIDS. Staged disease progression and prevalent cohort studies Hendriks, J.C.M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) The incubation period of AIDS. Staged disease progression and prevalent cohort studies Hendriks, J.C.M. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Student decisions and consequences Webbink, H.D. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Student decisions and consequences Webbink, H.D. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Student decisions and consequences Webbink, H.D. Link to publication Citation for published version (APA): Webbink, H. D. (1999). Student decisions and consequences

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Peters, B. D. (2010). Diffusion tensor imaging in the early phase of schizophrenia

Citation for published version (APA): Peters, B. D. (2010). Diffusion tensor imaging in the early phase of schizophrenia UvA-DARE (Digital Academic Repository) Diffusion tensor imaging in the early phase of schizophrenia Peters, B.D. Link to publication Citation for published version (APA): Peters, B. D. (2010). Diffusion

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Benditte-Klepetko, H. C. (2014). Breast surgery: A problem of beauty or health?

Citation for published version (APA): Benditte-Klepetko, H. C. (2014). Breast surgery: A problem of beauty or health? UvA-DARE (Digital Academic Repository) Breast surgery: A problem of beauty or health? Benditte-Klepetko, H.C. Link to publication Citation for published version (APA): Benditte-Klepetko, H. C. (2014).

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Hoozemans, M. J. M. (2001). Pushing and pulling in relation to musculoskeletal complaints

Citation for published version (APA): Hoozemans, M. J. M. (2001). Pushing and pulling in relation to musculoskeletal complaints UvA-DARE (Digital Academic Repository) Pushing and pulling in relation to musculoskeletal complaints Hoozemans, M.J.M. Link to publication Citation for published version (APA): Hoozemans, M. J. M. (2001).

Nadere informatie

Sex differences in health research and clinical guideline development Keuken, D.G.

Sex differences in health research and clinical guideline development Keuken, D.G. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Sex differences in health research and clinical guideline development Keuken, D.G. Link to publication Citation for published version (APA): Keuken, D. G. (2008).

Nadere informatie

Lof der oppervlakkigheid: Contact tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtbewoners Bredewold, F.H.

Lof der oppervlakkigheid: Contact tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtbewoners Bredewold, F.H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Lof der oppervlakkigheid: Contact tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtbewoners Bredewold, F.H. Link to publication Citation for

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Presteren op vreemde bodem: Een onderzoek naar sociale hulpbronnen en de leeromgeving als studiesuccesfactoren voor niet-westerse allochtone studenten in het Nederlandse

Nadere informatie

Factsheet - Risicofactoren voor kindermishandeling Assink, M.; van der Put, C.E.; Kuiper, Kimberly; Mulder, Tim; Stams, G.J.J.M.

Factsheet - Risicofactoren voor kindermishandeling Assink, M.; van der Put, C.E.; Kuiper, Kimberly; Mulder, Tim; Stams, G.J.J.M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Factsheet - Risicofactoren voor kindermishandeling Assink, M.; van der Put, C.E.; Kuiper, Kimberly; Mulder, Tim; Stams, G.J.J.M. Link to publication Citation for

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Premature atherosclerosis: Sounds familial? Mulders, T.A. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Premature atherosclerosis: Sounds familial? Mulders, T.A. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Premature atherosclerosis: Sounds familial? Mulders, T.A. Link to publication Citation for published version (APA): Mulders, T. A. (2013). Premature atherosclerosis:

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Stomp, M. (2008). Colourful coexistence : a new solution to the plankton paradox Amsterdam

Citation for published version (APA): Stomp, M. (2008). Colourful coexistence : a new solution to the plankton paradox Amsterdam UvA-DARE (Digital Academic Repository) Colourful coexistence : a new solution to the plankton paradox Stomp, M. Link to publication Citation for published version (APA): Stomp, M. (2008). Colourful coexistence

Nadere informatie

Integratie én uit de gratie? Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen Omlo, J.J.

Integratie én uit de gratie? Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen Omlo, J.J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Integratie én uit de gratie? Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen Omlo, J.J. Link to publication Citation for published version (APA): Omlo, J.

Nadere informatie

Understanding the non-thyroidal illness syndrome from in vivo and in vitro studies Kwakkel, G.J.

Understanding the non-thyroidal illness syndrome from in vivo and in vitro studies Kwakkel, G.J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Understanding the non-thyroidal illness syndrome from in vivo and in vitro studies Kwakkel, G.J. Link to publication Citation for published version (APA): Kwakkel,

Nadere informatie

ADHD in treatment seeking patients with a substance use disorder van de Glind, G.

ADHD in treatment seeking patients with a substance use disorder van de Glind, G. UvA-DARE (Digital Academic Repository) ADHD in treatment seeking patients with a substance use disorder van de Glind, G. Link to publication Citation for published version (APA): van de Glind, G. (2013).

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Rigter, L. A. (2010). The role of the serotonin 5-HT3 receptor in cortical development

Citation for published version (APA): Rigter, L. A. (2010). The role of the serotonin 5-HT3 receptor in cortical development UvA-DARE (Digital Academic Repository) The role of the serotonin 5-HT3 receptor in cortical development Smit-Rigter, L.A. Link to publication Citation for published version (APA): Rigter, L. A. (2010).

Nadere informatie

Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M.

Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Moeten allochtone ouders Nederlands praten met hun kinderen? Kuiken, F.

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Moeten allochtone ouders Nederlands praten met hun kinderen? Kuiken, F. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Moeten allochtone ouders Nederlands praten met hun kinderen? Kuiken, F. Published in: Alles wat je altijd al had willen weten over taal: de taalcanon Link to publication

Nadere informatie

De waarheid hooger dan de leus: over de beeldvorming rondom tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap van de Haterd, L.

De waarheid hooger dan de leus: over de beeldvorming rondom tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap van de Haterd, L. UvA-DARE (Digital Academic Repository) De waarheid hooger dan de leus: over de beeldvorming rondom tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap 1925-1941 van de Haterd, L. Link to publication Citation for

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Mice with humanized liver endothelium el Filali, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Mice with humanized liver endothelium el Filali, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Mice with humanized liver endothelium el Filali, E. Link to publication Citation for published version (APA): el Filali, E. (2014). Mice with humanized liver endothelium

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Warm gas in protoplanetary disks van der Plas, G. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Warm gas in protoplanetary disks van der Plas, G. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Warm gas in protoplanetary disks van der Plas, G. Link to publication Citation for published version (APA): van der Plas, G. (2010). Warm gas in protoplanetary disks

Nadere informatie

Blunt abdominal trauma: changing patterns in diagnostic and treatment strategies van der Vlies, C.H.

Blunt abdominal trauma: changing patterns in diagnostic and treatment strategies van der Vlies, C.H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Blunt abdominal trauma: changing patterns in diagnostic and treatment strategies van der Vlies, C.H. Link to publication Citation for published version (APA): van

Nadere informatie

Return-to-work in sick-listed employees with major depressive disorder Hees, H.L.

Return-to-work in sick-listed employees with major depressive disorder Hees, H.L. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Return-to-work in sick-listed employees with major depressive disorder Hees, H.L. Link to publication Citation for published version (APA): Hees, H. L. (2013). Return-to-work

Nadere informatie

Flexafix: The development of a new dynamic external fixation device for the treatment of distal radial fractures Goslings, J.C.

Flexafix: The development of a new dynamic external fixation device for the treatment of distal radial fractures Goslings, J.C. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Flexafix: The development of a new dynamic external fixation device for the treatment of distal radial fractures Goslings, J.C. Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Regulation of pyruvate catabolism in Escherichia coli: the role of redox environment de Graef, M.R.

Regulation of pyruvate catabolism in Escherichia coli: the role of redox environment de Graef, M.R. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Regulation of pyruvate catabolism in Escherichia coli: the role of redox environment de Graef, M.R. Link to publication Citation for published version (APA): de Graef,

Nadere informatie

Het falen van de Nederlandse gewapende neutraliteit, september mei 1940 van Gent, T.

Het falen van de Nederlandse gewapende neutraliteit, september mei 1940 van Gent, T. Uv-DRE (Digital cademic Repository) Het falen van de Nederlandse gewapende neutraliteit, september 939 - mei 90 van, T. Link to publication itation for published version (P): van, T. (009). Het falen van

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Foncke, E. M. J. (2008). Clinical and functional studies in Myoclonus-Dystonia

Citation for published version (APA): Foncke, E. M. J. (2008). Clinical and functional studies in Myoclonus-Dystonia UvA-DARE (Digital Academic Repository) Clinical and functional studies in Myoclonus-Dystonia Foncke, E.M.J. Link to publication Citation for published version (APA): Foncke, E. M. J. (2008). Clinical and

Nadere informatie