Rapport prognoses basisscholen Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport prognoses basisscholen Gemeente Utrechtse Heuvelrug"

Transcriptie

1 Rapport prognoses basisscholen Gemeente Utrechtse Heuvelrug November 215, 2 e versie Postmus Advies Malta GW SNEEK

2 Inhoud 1. Inleiding Indeling voedingsgebieden Ontwikkeling woningvoorraad Gemiddelde woningbezetting door de basisgeneratie Verloop geboorten Berekening ruimtebehoefte Korte termijn prognose Lange termijn prognose De methode van vooruitberekening van basisgeneraties... 4 Bijlage 1 Korte termijn prognose 217 tot en met 22 Bijlage 2 Lange termijn prognose 217 tot en met 234 Bijlage 3 Overzicht leerlingen en basisgeneratie per voedingsgebied Bijlage 4 Herkomst leerlingen teldatum 1 oktober 215

3 1. Inleiding Dit rapport presenteert de resultaten van de prognoses voor de 24 basisscholen gevestigd in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De prognoses voor de scholen zijn opgesteld voor de korte en lange termijn en geactualiseerd met de bevolkingsgegevens van 1 januari 215 en de leerlingentelling op 1 oktober 215. De resultaten van de prognoses staan in 2 bijlagen, waarin aangegeven is: Voor wat betreft de korte termijn (bijlage 1) De huisvestingsbehoefte voor de komende 4 jaar op basis van gewogen en ongewogen leerlingen. voor wat betreft de lange termijn (bijlage 2) de ontwikkeling van de basisgeneratie; de gemiddelde woningbezetting door de basisgeneratie; de ontwikkeling van het ongewogen leerlingenaantal; de aanspraken op huisvestingsvoorzieningen; het aantal leerlingen dat van de basisgeneratie de school bezoekt, uitgedrukt in een deelnamepercentage. In bijlage 3 staat een vergelijk tussen de aantallen leerlingen op de scholen in de 5 afzonderlijke voedingsgebieden (dorpen) en de basisgeneratie in de voedingsgebieden 2. Indeling voedingsgebieden Voor het voedingsgebied van de scholen is aangesloten op de oude gemeente indeling. Een voedingsgebied is een gebied waaruit minimaal 7% van de leerlingen van de school afkomstig is. In bijlage 4 staat een overzicht van de leerlingen op de teldatum 1 oktober 215, naar postcode/plaats voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug en naar gemeente voor de leerlingen wondende buiten de Utrechtse Heuvelrug. 3. Ontwikkeling woningvoorraad Er wordt verwacht dat in het tijdvak de volgende aantallen woningen zullen worden opgeleverd. Dorp Jaar van oplevering Totaal Amerongen Overberg Doorn Driebergen Leersum Maarn Maarsbergen Totaal Rapport prognoses basisscholen gemeente Utrechtse Heuvelrug Pagina 1

4 4. Gemiddelde woningbezetting door de basisgeneratie Een belangrijk controlegegeven in de prognoseberekening is het zogenaamde GWB bg cijfer. Dit staat voor Gemiddelde woningbezetting door de basisgeneratie. Tot de basisgeneratie worden gerekend de 4 t/m 11 jarigen + 3% van de 12 jarige kinderen. Afhankelijk van de grootte van een dorp of stad wordt in het algemeen van een gestabiliseerde situatie uitgegaan bij een GWB bg van,26 tot,24. Dat betekent 26 tot 24 kinderen uit 1 woningen. Naarmate een kern stedelijke vormen aan gaat nemen zal het cijfer dalen, doordat er aan specifieke woonwensen van doelgroepen wordt tegemoet gekomen. Bijvoorbeeld seniorenwoningen of woningen alleen voor jongeren. Uit die woningen mag geen potentieel voor een school worden verwacht. In bijlage 2 is de ontwikkeling van het GWB bg per kern aangegeven. Het GWB bg van kleine kernen i.c. dorpen ligt vaak boven het landelijk gemiddelde. Bij de grote kernen ligt het er onder. Wanneer de afname groter wordt dan 25% wordt de uitkomst niet meer representatief geacht. Als dat het geval dan staat op bijlage 2 de gestabiliseerde situatie in een aparte rij vermeld. 5. Verloop geboorten Het aantal geborenen in de zijn voor de scholen de instroom in de toekomst. Onderstaand zijn de geborenen naar leeftijd van de moeder over het tijdvak vermeld. In de laatste vier jaren is het gemiddeld aantal geborenen met 28% afgenomen ten opzichte van de vergelijkbare meetperiode De vermindering heeft gevolgen voor de huisvesting. Afgezet tegen de definitie basisgeneratie de 4 tot en met 11 jarigen, plus 3% van de 12 jarigen leidt een stabilisatie van het aantal geborenen tot de volgende uitkomst: Geboorten Is huidige bovenbouw (8 t/m 11 jaar) gemiddeld per jaar 488 x 8,3 = 4.52 Geboorten Is huidige onderbouw (4 t/m 7 jaar) gemiddeld per jaar 396 x 8,3 = Geboorten Wordt instroom t/m 3 jarigen gemiddeld per jaar 354 x 8,3 = Opgave CBS: Gemeente Utrechtse Heuvelrug; geboorten naar leeftijd van de moeder op 31 december Jonger dan 2 jaar tot 25 jaar tot 3 jaar tot 35 jaar tot 4 jaar tot 45 jaar jaar of ouder Totaal Gemiddeld 488,25 396,25 353,5 Rapport prognoses basisscholen gemeente Utrechtse Heuvelrug Pagina 2

5 6. Berekening ruimtebehoefte De ruimtebehoefteberekening is berekend conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Utrechtse Heuvelrug. De Verordening gaat uit van de volgende kenmerken: een vaste voet van 2 m2 een bruto oppervlakte (BVO) per ongewogen leerling van 5,3 m2 een BVO per gewogen leerling van 1,4 m2 In de vaste voet zitten ruimten die minder of niet afhankelijk zijn van het leerlingenaantal. Voorbeelden hiervan zijn de staf en dienstruimten, directieruimte, administratie, team en spreekkamer. Verder de facilitaire ruimten als reprografie, entree en bergingen. De aparte toeslag voor speellokaal is vervallen. Het speellokaal is onderdeel van de BVO ongewogen leerling. In de bijlagen 1 en 2 zijn de ruimteaanspraken uitgewerkt. In bijlage 1 wordt ook het aantal groepen voor gymnastiekonderwijs aangegeven. De systematiek is sinds 1 augustus 21 gewijzigd. Het normatief bepaalde aantal te huisvesten groepen is gelijk aan die van de bekostiging bedoeld in artikel 14 Besluit bekostiging WPO en wordt berekend volgens de formule (A+B+C+D), waarbij: A =,5 x het aantal leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar op de datum, bedoeld in het derde lid van artikel 134 WPO; B =,343 x het aantal leerlingen in de leeftijd van 8 jaar en ouder op de datum, bedoeld in het derde lid van artikel 134 WPO; C = 1,5642 (het aantal leerlingen op de datum, bedoeld in het derde lid van artikel 134 WPO, x,115), met dien verstande dat C niet kleiner is dan nul; D =,179 x het schoolgewicht, bedoeld in artikel 27, waarbij als teldatum wordt aangemerkt de datum, bedoeld in het derde lid van artikel 134 WPO. De berekeningswijze is gelijk aan de Beleidsregel bekostiging gymnastiek voor basisonderwijs. Om het aantal groepen 4/5 jarigen en 6/12 jarigen te berekenen is gebruik gemaakt van de splitsingstabel. Deze informatie geeft de gemeente inzage in de ruimtebehoefte klokuren gymnastiek van de twee scholen. Elke formatieplaats 6 12 jarigen geeft volgens de Model huisvestingverordening recht op 1½ klokuur gymnastiek per week. 7. Korte termijn prognose Voor de scholen zijn korte termijn prognose opgesteld. De prognoses is zijn gemaakt voor een periode van maximaal 4 jaar, te weten 217 tot en met 22 Hiermee wordt inzage verkregen krijgt u inzage in de huisvestingsbehoefte van de school voor de schooljaren , , en De berekening van het aantal leerlingen vindt plaats via twee methoden: 1. Het doorstromen van leerlingen naar leeftijd van het ene schooljaar naar het volgende vormt de basis van de prognose. De instroom van de 4 jarigen is berekend op basis van de trendmatige instroom in de analyseperiode, zo nodig bijgesteld aan voorziene ontwikkelingen. 2. Het toekomstige leerlingenaantal is berekend door het deelnamepercentage 4 t/m 12 jarigen te vermenigvuldigen met de toekomstige basisgeneratie 4 t/m 12 jarigen. Rapport prognoses basisscholen gemeente Utrechtse Heuvelrug Pagina 3

6 Van de uitkomst van beide methoden wordt het gemiddelde genomen. In bijlage 2 wordt de term gewichtleerlingen gebruikt. Hieronder wordt verstaan de som van het aantal leerlingen waaraan het gewichten,3 en 1,2 is toegekend minus 6% van het aantal leerlingen. 8. Lange termijn prognose Het deelnamepercentage voor de lange termijnprognose is afgeleid van het gemiddelde van de belangstellingspercentages uit de methoden 1 en 2 zoals in hoofdstuk 7 genoemd. Na 22 is de belangstelling gefixeerd op dat van De methode van vooruitberekening van basisgeneraties De ontwikkeling van de woningvoorraad van een gebied wordt geanalyseerd en de nieuwbouwplannen worden geïnventariseerd. De wijzigingen in de omvang van 5 jaars leeftijdsgroepen van de vrouwen van jaar en de wijzigingen in de omvang van 1 jaars leeftijdsgroepen van de kinderen in de leeftijd van 12 jaar worden geanalyseerd. Om deze analyses te kunnen uitvoeren zijn van 1 jaar bevolkings en woningvoorraadgegevens nodig. Het laatste jaar waarvan bevolkingsgegevens beschikbaar zijn is 215. Het jaar 215 vormt het uitgangsjaar voor de vooruitberekeningen. Bij de analyse van ontwikkelingen van de aantallen vrouwen en kinderen worden de factoren immigratie, emigratie en sterfte, welke de omvang en de samenstelling van deze leeftijdsgroepen beïnvloeden, niet als afzonderlijke factoren meegenomen. In plaats daarvan wordt alleen gekeken naar de mutatie zelf (het effect van immigratie, emigratie en sterfte). De grootte van de mutaties hangt samen met ontwikkelingen in de woningvoorraad. Er is bij deze berekeningen uitgegaan van gemiddelde voor woningbouw gecorrigeerde mutatiecijfers. Wijzigingen in de omvang en de samenstelling van de vrouwen en kinderen treden ook op door geboorte. Er worden gemiddelde mutatiecijfers van vrouwen en van kinderen en gemiddelde leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers berekend. (L.V.C. s) Het aantal vrouwen van 49 jaar wordt vooruitberekend als het product van de gemiddelde mutatiecijfers en het (verwachte) aantal vrouwen in die leeftijden. Als uitgangspunt van de vooruitberekening van de vrouwen van jaar van de voedingsgebieden is de leeftijdsopbouw van de voorgaande jaren genomen. Er is vanuit gegaan dat wijzigingen in de omvang van de vrouwen per jaarscohort, zoals die zijn opgetreden in het verleden zich ook in de toekomst voordoen. Het aantal geborenen wordt vooruitberekend als het product van de gemiddelde leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers L.V.C. s) en het (verwachte) aantal vrouwen van jaar. Voor de berekening van de geboortes Rapport prognoses basisscholen gemeente Utrechtse Heuvelrug Pagina 4

7 worden leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gebruikt. De gegevens zijn bij het Centraal Bureau voor de Statistiek opgevraagd. Het aantal kinderen van 12 jaar wordt vooruitberekend als het product van de gemiddelde mutatiefactoren en het (verwachte) aantal kinderen in die leeftijden. Als uitgangspunt van de vooruitberekening van de kinderen van 12 jaar van de voedingsgebieden is de leeftijdsopbouw per 1 januari 215 genomen. Er is vanuit gegaan dat wijzigingen in de omvang van de 1 jaars leeftijdsgroepen kinderen zoals die zijn opgetreden in het verleden zich ook in de toekomst voordoen. Rapport prognoses basisscholen gemeente Utrechtse Heuvelrug Pagina 5

8 Bijlage 2 Lange termijn prognose basisonderwijs gemeente Utrechtse Heuvelrug 217 tot en met 234 exclusief en inclusief woningbouw Voedingsgebied Amerongen en Overberg OBS WereldKidz Uitkijk pagina 1 CBS Wilhelmina pagina 2 CBS de Regenboog pagina 3 CBS de Wegwijzer pagina 4 Voedingsgebied Doorn OBS WereldKidz Kameleon pagina 5 CBS de Sterrenboog pagina 6 CBS de Wijngaard pagina 7 Gereformeerde basisschool Gisbertus Voetius pagina 8 RKBS Nicolaas pagina 9 Voedingsgebied Driebergen OBS WereldKidz Dolfijn pagina 1 CBS de Kring pagina s 11 en 12 CBS de Zonheuvel pagina 13 CBS de Uilenburg pagina 14 CBS Instituut Coolsma pagina 15 RKBS de Valkenheuvel pagina 16 De Vrije School pagina 17 Voedingsgebied Leersum OBS WereldKidz Meander, excl. AZC locatie pagina 18 CBS de Hoeksteen pagina 19 CBS de Schakel pagina 2 Voedingsgebied Maarn en Maarsbergen OBS WereldKidz Meent pagina 21 OBS WereldKidz Merscheberg pagina 22 Oecumenische basisschool de Ladder pagina 23 Voedingsgebied gemeente Utrechtse Heuvelrug ABBS de Ontdekkingsreis pagina 24 Verzamel overzichten Aantal leerlingen incl. toename woningbouw pagina 25 Ruimtebehoefte in bruto vloeroppervlakte, incl. toename woningbouw pagina 26

9 Bijlage 1 Prognoseresultaten voor de korte termijn van OBS WereldKidz Uitkijk voedingsgebied Amerongen en Overberg Resultaten methode 1 leeftijd Historische gegevens Prognose gegevens Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 547 m2 462 m2 416 m2 359 m2 317 m2 317 m2 32 m2 297 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek aantal 4-jarigen op de school basisgeneratie 4-jarigen deelname percentage 9,% 2,9% 4,8% 3,1% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% Resultaten methode 2 ontwikkeling basisgeneratie totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 3% 12 jarigen totaal aantal lln jaar deelname percentage 1,2% 7,7% 6,8% 5,1% 4,7% 4,3% 3,9% 3,7% Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 547 m2 462 m2 416 m2 359 m2 332 m2 317 m2 32 m2 292 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Resultaten gemiddelde methode 1 en 2 Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen 'Gewichtsleerlingen' Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 547 m2 462 m2 416 m2 359 m2 327 m2 317 m2 32 m2 297 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Pagina 1 van 24

10 Bijlage 1 Prognoseresultaten voor de korte termijn van CBS Wilhelmina voedingsgebied Amerongen en Overberg Resultaten methode 1 leeftijd Historische gegevens Prognose gegevens Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.45 m m m m m m m m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek aantal 4-jarigen op de school basisgeneratie 4-jarigen deelname percentage 32,8% 22,1% 41,3% 26,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% Resultaten methode 2 ontwikkeling basisgeneratie totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 3% 12 jarigen totaal aantal lln jaar deelname percentage 24,9% 24,3% 25,8% 27,9% 28,7% 29,4% 3,7% 31,% Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.45 m m m m m2 1.1 m2 1.1 m2 995 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Resultaten gemiddelde methode 1 en 2 Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen 'Gewichtsleerlingen' Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.45 m m m m2 1.2 m m2 1.2 m2 1.1 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Pagina 2 van 24

11 Bijlage 1 Prognoseresultaten voor de korte termijn van CBS de Regenboog voedingsgebied Amerongen en Overberg Resultaten methode 1 leeftijd Historische gegevens Prognose gegevens Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw m m m m m m m m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek aantal 4-jarigen op de school basisgeneratie 4-jarigen deelname percentage 26,9% 44,1% 36,5% 39,2% 39,2% 39,2% 39,2% 39,2% Resultaten methode 2 ontwikkeling basisgeneratie totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 3% 12 jarigen totaal aantal lln jaar deelname percentage 39,1% 39,6% 38,1% 37,4% 37,7% 38,% 38,3% 38,6% Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw m m m m m m m m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Resultaten gemiddelde methode 1 en 2 Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen 'Gewichtsleerlingen' Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw m m m m m m m m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Pagina 3 van 24

12 Bijlage 1 Prognoseresultaten voor de korte termijn van CBS de Wegwijzer voedingsgebied Amerongen en Overberg Resultaten methode 1 leeftijd Historische gegevens Prognose gegevens Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" 2 Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 76 m2 663 m2 617 m2 643 m2 653 m2 663 m2 668 m2 633 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek aantal 4-jarigen op de school basisgeneratie 4-jarigen deelname percentage 22,4% 13,2% 11,1% 2,4% 16,2% 16,2% 16,2% 16,2% Resultaten methode 2 ontwikkeling basisgeneratie totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 3% 12 jarigen totaal aantal lln jaar deelname percentage 14,8% 13,6% 13,1% 14,6% 15,% 15,4% 15,8% 16,2% Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 76 m2 663 m2 617 m2 643 m2 628 m2 623 m2 617 m2 617 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Resultaten gemiddelde methode 1 en 2 Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen 'Gewichtsleerlingen' Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 76 m2 663 m2 617 m2 643 m2 643 m2 643 m2 643 m2 628 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Pagina 4 van 24

13 Bijlage 1 Prognoseresultaten voor de korte termijn van OBS Wereldkidz Kameleon voedingsgebied Doorn Resultaten methode 1 leeftijd Historische gegevens Prognose gegevens Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw m m m m m m m m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek aantal 4-jarigen op de school basisgeneratie 4-jarigen deelname percentage 31,6% 25,3% 27,5% 34,4% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% Resultaten methode 2 ontwikkeling basisgeneratie totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 3% 12 jarigen totaal aantal lln jaar deelname percentage 31,8% 31,4% 31,5% 3,1% 29,9% 29,7% 29,5% 29,3% Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw m m m m m m m m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Resultaten gemiddelde methode 1 en 2 Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen 'Gewichtsleerlingen' Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw m m m m m m m m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Pagina 5 van 24

14 Bijlage 1 Prognoseresultaten voor de korte termijn van CBS de Sterrenboog voedingsgebied Doorn Resultaten methode 1 leeftijd Historische gegevens Prognose gegevens Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw m m m m m m m2 1.5 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek aantal 4-jarigen op de school basisgeneratie 4-jarigen deelname percentage 27,8% 26,4% 22,5% 24,5% 24,5% 24,5% 24,5% 24,5% Resultaten methode 2 ontwikkeling basisgeneratie totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 3% 12 jarigen totaal aantal lln jaar deelname percentage 29,% 27,5% 25,9% 24,4% 24,% 23,5% 23,% 22,5% Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw m m m m m m m2 99 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Resultaten gemiddelde methode 1 en 2 Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen 'Gewichtsleerlingen' Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw m m m m m m m2 1. m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Pagina 6 van 24

15 Bijlage 1 Prognoseresultaten voor de korte termijn van CBS de Wijngaard voedingsgebied Doorn Resultaten methode 1 leeftijd Historische gegevens Prognose gegevens Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" 1 Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.8 m2 99 m2 996 m2 965 m2 99 m2 975 m2 949 m2 939 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek aantal 4-jarigen op de school basisgeneratie 4-jarigen deelname percentage 19,% 12,6% 25,% 32,7% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% Resultaten methode 2 ontwikkeling basisgeneratie totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 3% 12 jarigen totaal aantal lln jaar deelname percentage 17,8% 16,7% 17,5% 17,9% 18,4% 18,9% 19,6% 19,9% Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" 1 Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.8 m2 99 m2 996 m2 965 m2 955 m2 939 m2 939 m2 94 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Resultaten gemiddelde methode 1 en 2 Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen 'Gewichtsleerlingen' 1 Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.8 m2 99 m2 996 m2 965 m2 975 m2 96 m2 944 m2 924 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Pagina 7 van 24

16 Bijlage 1 Prognoseresultaten voor de korte termijn van GBS Gisbertus Voetius voedingsgebied Doorn Resultaten methode 1 leeftijd Historische gegevens Prognose gegevens Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 763 m2 753 m2 723 m2 723 m2 753 m2 758 m2 753 m2 763 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek aantal 4-jarigen op de school basisgeneratie 4-jarigen deelname percentage 15,2% 16,1% 16,3% 29,5% 19,3% 19,3% 19,3% 19,3% Resultaten methode 2 ontwikkeling basisgeneratie totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 3% 12 jarigen totaal aantal lln jaar deelname percentage 11,4% 11,7% 11,5% 12,2% 12,9% 13,6% 14,3% 15,% Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 763 m2 753 m2 723 m2 723 m2 733 m2 733 m2 738 m2 728 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Resultaten gemiddelde methode 1 en 2 Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen 'Gewichtsleerlingen' Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 763 m2 753 m2 723 m2 723 m2 743 m2 748 m2 748 m2 748 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Pagina 8 van 24

17 Bijlage 1 Prognoseresultaten voor de korte termijn van RKBS Nicolaas voedingsgebied Doorn Resultaten methode 1 leeftijd Historische gegevens Prognose gegevens Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 814 m2 879 m2 985 m m m2 1.1 m2 1.9 m m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek aantal 4-jarigen op de school basisgeneratie 4-jarigen deelname percentage 1,1% 18,4% 26,3% 27,8% 27,1% 27,1% 27,1% 27,1% Resultaten methode 2 ontwikkeling basisgeneratie totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 3% 12 jarigen totaal aantal lln jaar deelname percentage 12,4% 14,4% 17,3% 2,7% 21,7% 22,7% 23,7% 24,7% Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" 29 2 Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 814 m2 879 m2 985 m m m m2 1.9 m2 1.7 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Resultaten gemiddelde methode 1 en 2 Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen 'Gewichtsleerlingen' Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 814 m2 879 m2 985 m m2 1.9 m m2 1.9 m m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Pagina 9 van 24

18 Bijlage 1 Prognoseresultaten voor de korte termijn van OBS WereldKidz Dolfijn voedingsgebied Driebergen Resultaten methode 1 leeftijd Historische gegevens Prognose gegevens Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw m m m m m m m2 1.1 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek aantal 4-jarigen op de school basisgeneratie 4-jarigen deelname percentage 11,8% 9,7% 11,7% 11,5% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% Resultaten methode 2 ontwikkeling basisgeneratie totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 3% 12 jarigen totaal aantal lln jaar deelname percentage 13,9% 13,1% 12,5% 12,5% 12,3% 12,% 11,8% 11,5% Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw m m m m m m m m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Resultaten gemiddelde methode 1 en 2 Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen 'Gewichtsleerlingen' Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw m m m m m m m m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Pagina 1 van 24

19 Bijlage 1 Prognoseresultaten voor de korte termijn van CBS de Kring, locatie Akkerweg voedingsgebied Driebergen Resultaten methode 1 leeftijd Historische gegevens Prognose gegevens Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 591 m2 591 m2 594 m2 569 m2 584 m2 584 m2 584 m2 594 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek aantal 4-jarigen op de school basisgeneratie 4-jarigen deelname percentage 4,8% 5,9% 5,8% 4,% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% Resultaten methode 2 ontwikkeling basisgeneratie totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 3% 12 jarigen totaal aantal lln jaar deelname percentage 4,1% 4,2% 4,4% 4,2% 4,4% 4,6% 4,8% 5,% Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 591 m2 591 m2 594 m2 569 m2 579 m2 584 m2 594 m2 599 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Resultaten gemiddelde methode 1 en 2 Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen 'Gewichtsleerlingen' Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 591 m2 591 m2 594 m2 569 m2 584 m2 584 m2 589 m2 599 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Pagina 11 van 24

20 Bijlage 1 Prognoseresultaten voor de korte termijn van CBS de Kring, locatie Sparrenbos voedingsgebied Driebergen Resultaten methode 1 leeftijd Historische gegevens Prognose gegevens Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.9 m2 1.8 m m m2 99 m2 965 m2 96 m2 949 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek aantal 4-jarigen op de school basisgeneratie 4-jarigen deelname percentage 7,% 13,% 7,6% 1,4% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% Resultaten methode 2 ontwikkeling basisgeneratie totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 3% 12 jarigen totaal aantal lln jaar deelname percentage 9,7% 9,8% 9,4% 9,5% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.9 m2 1.8 m m m2 1.5 m2 985 m2 965 m2 955 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Resultaten gemiddelde methode 1 en 2 Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen 'Gewichtsleerlingen' Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.9 m2 1.8 m m m2 1. m2 975 m2 965 m2 955 m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Pagina 12 van 24

21 Bijlage 1 Prognoseresultaten voor de korte termijn van CBS de Zonheuvel voedingsgebied Driebergen Resultaten methode 1 leeftijd Historische gegevens Prognose gegevens Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw m m m m m m m m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek aantal 4-jarigen op de school basisgeneratie 4-jarigen deelname percentage 17,7% 16,8% 17,% 13,3% 16,2% 16,2% 16,2% 16,2% Resultaten methode 2 ontwikkeling basisgeneratie totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 3% 12 jarigen totaal aantal lln jaar deelname percentage 13,3% 13,4% 13,9% 14,% 14,4% 14,8% 15,2% 15,6% Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw m m m m m m m m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Resultaten gemiddelde methode 1 en 2 Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen 'Gewichtsleerlingen' Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw m m m m m m m m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Pagina 13 van 24

22 Bijlage 1 Prognoseresultaten voor de korte termijn van CBS de Uilenburg voedingsgebied Driebergen Resultaten methode 1 leeftijd Historische gegevens Prognose gegevens Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw m m m m m m m m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek aantal 4-jarigen op de school basisgeneratie 4-jarigen deelname percentage 18,3% 18,9% 21,6% 19,% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% Resultaten methode 2 ontwikkeling basisgeneratie totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 3% 12 jarigen totaal aantal lln jaar deelname percentage 16,8% 16,8% 16,7% 16,6% 16,9% 17,1% 17,4% 17,7% Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw m m m m m m m m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Resultaten gemiddelde methode 1 en 2 Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen 'Gewichtsleerlingen' Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw m m m m m m m m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Pagina 14 van 24

23 Bijlage 1 Prognoseresultaten voor de korte termijn van CBS Instituut Coolsma voedingsgebied Driebergen Resultaten methode 1 leeftijd Historische gegevens Prognose gegevens Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw m m m m m m m m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek aantal 4-jarigen op de school basisgeneratie 4-jarigen deelname percentage 16,7% 17,8% 18,1% 16,7% 17,3% 17,3% 17,3% 17,3% Resultaten methode 2 ontwikkeling basisgeneratie totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 3% 12 jarigen totaal aantal lln jaar deelname percentage 13,6% 14,1% 14,3% 14,4% 14,8% 15,2% 15,6% 16,% Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen "Gewichtsleerlingen" Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw m m m m m m m m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Resultaten gemiddelde methode 1 en 2 Aantal leerlingen waarvan 4 t/m 7 jarigen waarvan 8 t/m 12 jarigen 'Gewichtsleerlingen' Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw m m m m m m m m2 Aantal groepen voor MI op 1 januari jaar t Groepen 6-12 jr. voor gymnastiek Pagina 15 van 24

Rapport basisschool De Ontdekkingsreis Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Rapport basisschool De Ontdekkingsreis Gemeente Utrechtse Heuvelrug Rapport basisschool De Ontdekkingsreis Gemeente Utrechtse Heuvelrug December 201; concept Postmus Advies Malta 49 8601 GW SNEEK dick@postmus.frl Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Karakteristieken De Ontdekkingsreis...

Nadere informatie

Prognose Het Revius te Doorn school voor Voortgezet Onderwijs

Prognose Het Revius te Doorn school voor Voortgezet Onderwijs Prognose Het Revius te Doorn school voor Voortgezet Onderwijs September 2014, 1 e versie Postmus Advies Malta 49 8601 GW Sneek dick@postmus.info Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Doorstroommodel... 1 3. Verloop

Nadere informatie

Bijlage III. Criteria voor oppervlakte en indeling

Bijlage III. Criteria voor oppervlakte en indeling Bijlage III. Criteria voor oppervlakte en indeling Artikel 1: Algemene bepaling Het college toetst aanvragen om voorzieningen genoemd in artikel 1.2 en artikel 1.3 van de verordening aan de criteria gesteld

Nadere informatie

Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal basisonderwijs 2016

Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal basisonderwijs 2016 Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal basisonderwijs 2016 Gemeente Twenterand In opdracht van de gemeente Twenterand, juli 2016 2016 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs

Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs Gemeente Koggenland September 2011 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2011-1781 Datum September

Nadere informatie

BIJLAGE I. Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen. DEEL A Lesgebouwen

BIJLAGE I. Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen. DEEL A Lesgebouwen BIJLAGE I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen DEEL A Lesgebouwen DEEL B Voorzieningen voor lichamelijke opvoeding DEEL A Lesgebouwen 1 BIJLAGE I Criteria voor beoordeling van aangevraagde

Nadere informatie

Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2015

Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2015 Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2015 Gemeente Geldermalsen In opdracht van de gemeente Geldermalsen, augustus 2015 2015 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,

Nadere informatie

DEEL A: de bepaling van de capaciteit 1 Schoolgebouwen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs

DEEL A: de bepaling van de capaciteit 1 Schoolgebouwen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs Bijlage III, deel A Bijlage III Criteria voor oppervlakte en indeling De criteria voor oppervlakte en indeling vallen uiteen in vier delen: - deel A: de bepaling van de capaciteit; - deel B: wijze van

Nadere informatie

Sophia STICHTING. Gemeente Teylingen t.a.v. Mvr. M. Spaargaren Postbus ZJ Voorhout. Geachte mevrouw Spaargaren,

Sophia STICHTING. Gemeente Teylingen t.a.v. Mvr. M. Spaargaren Postbus ZJ Voorhout. Geachte mevrouw Spaargaren, Sophia STICHTING Gemeente Teylingen t.a.v. Mvr. M. Spaargaren Postbus 149 2215 ZJ Voorhout uw kenmerk uw brief van ons kenmerk onderwerp Renovatie basisschool de Springplank te Sassenheim Onderbouwing

Nadere informatie

Integraal Huisvestingsplan Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Integraal Huisvestingsplan Gemeente Utrechtse Heuvelrug Integraal Huisvestingsplan Gemeente Utrechtse Heuvelrug Meerjarenuitvoeringsplan primair onderwijs Datum: 13 maart 2008 Status: eindrapport Kenmerk: DRI-07018/080314rg01 Opgesteld door: drs. I.M.T. Gerritzen,

Nadere informatie

Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal onderwijs 2014

Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal onderwijs 2014 Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal onderwijs 2014 Gemeente Hoogeveen In opdracht van de gemeente Hoogeveen, februari 2015 2015 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Leerlingenprognose basisonderwijs

Leerlingenprognose basisonderwijs Leerlingenprognose basisonderwijs Ten behoeve van schoolstichting Protestants Christelijke Basisschool Deelgebieden Leidsche Rijn Gemeente Utrecht Eindhoven, maart 2017 In opdracht van de PCOU 2017 - Alle

Nadere informatie

Leerlingenprognoses in vogelvlucht. Analist Planning & Prognose

Leerlingenprognoses in vogelvlucht. Analist Planning & Prognose Leerlingenprognoses in vogelvlucht Herman Rake Jelmer Dekker Adviseur Planning & Prognose Analist Planning & Prognose Inhoudsopgave De bevolkingsprognose Theorie Het wat, waar en waarom van een prognose

Nadere informatie

Leerlingenprognoses en Ruimtebehoefte Op de Esch het Gebint - Plaggenborg Gemeente Vlagtwedde

Leerlingenprognoses en Ruimtebehoefte Op de Esch het Gebint - Plaggenborg Gemeente Vlagtwedde Leerlingenprognoses en Ruimtebehoefte Op de Esch het Gebint - Plaggenborg 2013-2030 Schweitzerlaan 2 9728 NP GRONINGEN tel 050 571 36 14 e-mail buro@pvg.nl internet www.pvg.nl Voorwoord Bijgaande rapportage

Nadere informatie

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER 2012-2032 Zoetermeer, 18 juni 2012 Gemeente Zoetermeer Directie Bedrijfsvoering Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek & Statistiek Aad Kalisvaart INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER 2013-2033 Zoetermeer, 8 januari 2014 Gemeente Zoetermeer Directie Bedrijfsvoering Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek & Statistiek Aad Kalisvaart INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Deurne 2015.

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Deurne 2015. Gemeenteblad nr. 242, 17 september 2015 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Deurne 2015. Het college van de gemeente Deurne; gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS GEMEENTE KAMPEN BIJLAGE II

VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS GEMEENTE KAMPEN BIJLAGE II VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS GEMEENTE KAMPEN BIJLAGE II Criteria voor opstelling en toetsing van leerlingprognoses De prognose van het aantal te verwachten leerlingen van de school als

Nadere informatie

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER 2011-2031 Zoetermeer, 9 mei 2011 Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Bestuur Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek & Statistiek Aad Kalisvaart INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING

Nadere informatie

De capaciteit van de gebouwen voor het basisonderwijs wordt volgens onderstaande methodiek vastgesteld.

De capaciteit van de gebouwen voor het basisonderwijs wordt volgens onderstaande methodiek vastgesteld. BIJLAGE III CRITERIA VOOR OPPERVLAKTE EN INDELING De criteria voor oppervlakte en indeling vallen uiteen in vier delen: - deel A: de bepaling van de capaciteit; - deel B: wijze van bepalen van de ruimtebehoefte;

Nadere informatie

Bijlage III Criteria voor oppervlakte en indeling

Bijlage III Criteria voor oppervlakte en indeling Bijlage III Criteria voor oppervlakte en indeling Artikel 1: Algemene bepaling Het college toetst aanvragen om voorzieningen genoemd in artikel 1.2 en artikel 1.3 van de verordening aan de criteria gesteld

Nadere informatie

Bijlage III Criteria voor oppervlakte en indeling

Bijlage III Criteria voor oppervlakte en indeling Bijlage III Criteria voor oppervlakte en indeling De criteria voor oppervlakte en indeling vallen uiteen in vier delen: deel A: de bepaling van de capaciteit; deel B: wijze van bepalen van de ruimtebehoefte;

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs.

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs. Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs. Het college van de gemeente Nieuwkoop; gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs; gezien

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs Het college van de gemeente Simpelveld; gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs; gezien

Nadere informatie

Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs

Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs 2013-2028 Logo in Grijs: C Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs 2013-2028 Colofon Titel : Leerlingenprognose

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 6763

GEMEENTEBLAD. Nr. 6763 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. januari 0 Beleidsregel bekostiging bewegingsonderwijs 0 Het college van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelet op artikelen, en

Nadere informatie

PROGNOSE BASISONDERWIJS ZOETERMEER

PROGNOSE BASISONDERWIJS ZOETERMEER PROGNOSE BASISONDERWIJS ZOETERMEER 21-23 Zoetermeer, 29 april 21 Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Bestuur Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek & Statistiek Aad Kalisvaart INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING

Nadere informatie

5. Het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school voor basisonderwijs,

5. Het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school voor basisonderwijs, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hengelo. Nr. 0 oktober 0 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 0 april 0 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en

Nadere informatie

Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening

Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening Algemeen Het college is op grond van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gemeente Assen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens

Nadere informatie

Leerlingenprognose speciaal basisonderwijs 2015

Leerlingenprognose speciaal basisonderwijs 2015 Leerlingenprognose speciaal basisonderwijs 2015 Gemeente Amersfoort In opdracht van de gemeente Amersfoort, december 2014 2014 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs primair onderwijs gemeente Leiden 2015.

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs primair onderwijs gemeente Leiden 2015. Beleidsregel voor de bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Het college van de gemeente Leiden;

Nadere informatie

Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor (speciale) scholen voor basisonderwijs en voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor (speciale) scholen voor basisonderwijs en voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 0 februari 0 Gemeente Veghel - Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor (speciale) scholen voor basisonderwijs en voor scholen voor (voortgezet)

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Zaaknummer: 00386569 Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Collegevoorstel Inleiding De wettelijke zorgplicht van de gemeente omvat onder andere het gymnastiekonderwijs,

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gemeente Heerhugowaard 2015 Het college

Nadere informatie

beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs

beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs Het college van de gemeente Asten; gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs; gezien het gevoerde overleg

Nadere informatie

Bijlage III Criteria voor oppervlakte en indeling

Bijlage III Criteria voor oppervlakte en indeling Bijlage III Criteria voor oppervlakte en indeling De criteria voor oppervlakte en indeling vallen uiteen in vier delen: deel A: de bepaling van de capaciteit; deel B: wijze van bepalen van de ruimtebehoefte;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Assen. Nr. 0 mei 0 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Het college van de gemeente Deventer:

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs gemeente Amersfoort 2016

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs gemeente Amersfoort 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 0 december 0 Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs gemeente Amersfoort 0 Het

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015 Het college van de gemeente Voorst Gemeenteblad 553a gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en de

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Hoogeveen.

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Hoogeveen. CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR00_ november 0 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Hoogeveen Het college van de gemeente Hoogeveen; gelet op de artikelen en van de

Nadere informatie

' md archief. "um. a 20

' md archief. um. a 20 ' md archief 1 "um : a 20 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gemeente

Nadere informatie

Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015

Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015 Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015 BELEIDSREGELS BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR EEN SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS EN SPECIAAL BASISONDERWIJS Artikel 1 Omvang en

Nadere informatie

Plan van Scholen

Plan van Scholen Plan van Scholen 2014-2016 De gemeente Waterland heeft een aanvraag ontvangen van stichting De Verwondering. Deze stichting wil een school voor Algemeen Bijzonder Onderwijs starten in de gemeente Waterland.

Nadere informatie

Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs 2014-2029

Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs 2014-2029 Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs 2014-2029 Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs 2014-2029 Colofon Titel : Leerlingenprognose basisonderwijs,

Nadere informatie

Beleidsregel Bekostiging Lokalen Bewegingsonderwijs voor een school voor

Beleidsregel Bekostiging Lokalen Bewegingsonderwijs voor een school voor CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR_ juli 0 Beleidsregel Bekostiging Lokalen Bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal

Nadere informatie

De concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling,

De concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. december 0 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. november 0 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal

Nadere informatie

Modelbeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs

Modelbeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs Modelbeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of [iets] = door

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Zaltbommel 2017 vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Zaltbommel 2017 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaltbommel. Nr. september 0 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Zaltbommel 0 vastgesteld

Nadere informatie

BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Burgemeester en wethouders van de gemeente Z a l t b o m m e l ; Gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en de artikelen 115 en 130 van

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gemeente Lelystad 2016 Wetstechnische

Nadere informatie

De capaciteit van de gebouwen voor het basisonderwijs wordt volgens onderstaande methodiek vastgesteld.

De capaciteit van de gebouwen voor het basisonderwijs wordt volgens onderstaande methodiek vastgesteld. Criteria voor oppervlakte en indeling De criteria voor oppervlakte en indeling vallen uiteen in vier delen: deel A: de bepaling van de capaciteit; deel B: wijze van bepalen van de ruimtebehoefte; deel

Nadere informatie

Leerlingenprognose speciaal onderwijs

Leerlingenprognose speciaal onderwijs Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) Leerlingenprognose speciaal onderwijs / drs. M van der Oord Maart Bezoekadres Oudezijds Voorburgwal GL Amsterdam Postbus AR Amsterdam Telefoon www.os.amsterdam.nl

Nadere informatie

Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening

Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening Algemeen Het college is op grond van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs 2015 gemeente Weststellingwerf

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs 2015 gemeente Weststellingwerf Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs gemeente Weststellingwerf 2015. Het college van de gemeente Weststellingwerf; gelet op de artikelen 117

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 18 augustus 2009

Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 18 augustus 2009 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 337.773,44 ten behoeve van uitbreiding van basisschool St. Jozef te Holthees met 145m2 en van een krediet van 147.637,=

Nadere informatie

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR_ maart 0 Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Het college van de gemeente Deventer; gelet

Nadere informatie

Biilaael Deel A (2015) Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen

Biilaael Deel A (2015) Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Biilaael Deel A (2015) Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Per onderwijssector en per voorziening worden hieronder opgesomd de nadere voorwaarden waaronder - behoudens de

Nadere informatie

Aanvraag Stichting nieuwe en splitsing, school of scholengemeenschap. (Bijlage 2) Algemene gegevens. Blad 1/6. Zie ook bijgevoegde toelichting.

Aanvraag Stichting nieuwe en splitsing, school of scholengemeenschap. (Bijlage 2) Algemene gegevens. Blad 1/6. Zie ook bijgevoegde toelichting. Algemene gegevens Blad 1/6 1 Aanvrager (rechtspersoon) Bestuursnummer Naam Telefoon Adres Postcode en plaats Naam eventuele gemachtigde 2 Gevraagde of te splitsen school c.q. afdeling Onderwijssoort Gemeente

Nadere informatie

Bijlage IV Financiële normering

Bijlage IV Financiële normering Financiële normering In onderstaande normbedragen voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding (paragrafen 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 en 3.1) is tevens een vergoeding voor bouwvoorbereiding opgenomen. Deze vergoeding

Nadere informatie

Aan. Onderwerp: Verzoek voor plaatsing op het plan van scholen van een basisschool voor Algemeen Bijzonder Onderwijs in de gemeente Hulst.

Aan. Onderwerp: Verzoek voor plaatsing op het plan van scholen van een basisschool voor Algemeen Bijzonder Onderwijs in de gemeente Hulst. Raadsvoorstel agenda nummer Volgnummer rv2008/58 Aan datum 19 mei 2008 portefeuillehouder Wethouder F.A.D. van Driessche De raad van de gemeente Hulst Onderwerp: Verzoek voor plaatsing op het plan van

Nadere informatie

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad 1 S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad Rapportage t.b.v. Verzoek om opname in het plan van nieuwe scholen gemeente Purmerend Maart 2013 2 1. Inleiding Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

Nadere informatie

Datum raadsvergadering n.t.b.

Datum raadsvergadering n.t.b. Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 4 april 2017 Datum raadsvergadering n.t.b. Nummer raadsvoorstel 2017-405 Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs (huisvesting), jeugdbeleid,

Nadere informatie

Voorstel beantwoording aanvraag Stichting Islamitisch College tot Ons kenmerk

Voorstel beantwoording aanvraag Stichting Islamitisch College tot Ons kenmerk Samenleving Wijken en voorzieningen De Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Wijken en voorzieningen, Postbus 78, 2600 ME Delft

Nadere informatie

Behoefterapport. Gemeente Nijmegen, Inhoud rapport

Behoefterapport. Gemeente Nijmegen, Inhoud rapport Gemeente Nijmegen, 19-01-2017 Behoefterapport Basisschool De Uitdaging in de wijk De Grote Boel Inhoud rapport In dit rapport wordt toegelicht dat er in het gebied waarin de bestemmingsplanlocatie is gelegen

Nadere informatie

GESCAND. Aan het College van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Dordrecht Postbus AA Dordrecht. Rotterdam, 21 januari 2003

GESCAND. Aan het College van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Dordrecht Postbus AA Dordrecht. Rotterdam, 21 januari 2003 Postbus 51183 3007 GD Rotterdam GESCAND www.sipor.nl KvK 4112776 ABN Amro 41.34.3.133 Aan het College van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Rotterdam, 21 januari

Nadere informatie

De Dansers Rooster Kunstmenu en Cultuurprogramma 2015-2016

De Dansers Rooster Kunstmenu en Cultuurprogramma 2015-2016 September 2015 14-09-2015 10:30-11:30 Rijnzaal, Camminghalaan 25, 3981 GD 14-09-2015 10:30-11:30 Rijnzaal, Camminghalaan 25, 3981 GD 14-09-2015 13:30-14:30 Rijnzaal, Camminghalaan 25, 3981 GD 14-09-2015

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Bijlage VI Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Artikel 1 Omvang en bekostiging gebruik 1. De omvang van het door de gemeente bekostigde

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor Basisonderwijs en (Voortgezet) Speciaal onderwijs Gemeente Hoogeveen

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor Basisonderwijs en (Voortgezet) Speciaal onderwijs Gemeente Hoogeveen Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor Basisonderwijs en (Voortgezet) Speciaal onderwijs Gemeente Hoogeveen Het college van de gemeente Hoogeveen; gelet op artikel 117, 134 en 136 van de Wet

Nadere informatie

Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte

Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte Deel A Vaststellen capaciteit A.1 Uitgangspunten De capaciteit van gebouwen wordt op basis van onderstaande methodiek

Nadere informatie

School voor basisonderwijs... 2 Capaciteit van de gebouwen... 2 Rangordebepaling... 3 Terrein... 3 Inventaris... 4 Gymnastiekruimten...

School voor basisonderwijs... 2 Capaciteit van de gebouwen... 2 Rangordebepaling... 3 Terrein... 3 Inventaris... 4 Gymnastiekruimten... Toelichting deel A De bepaling van de capaciteit... 2 School voor basisonderwijs... 2 Capaciteit van de gebouwen... 2 Rangordebepaling... 3 Terrein... 3 Inventaris... 4 Gymnastiekruimten... 4 Toelichting

Nadere informatie

Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte

Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte Deel A Vaststellen capaciteit A.1 Uitgangspunten De capaciteit van gebouwen wordt overeenkomstig onderstaande methodiek

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR0_ maart 0 Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Het college van de gemeente Asten; gelet op artikel 117, 134 en 136 van de Wet op het primair onderwijs

Nadere informatie

Leerlingenprognose Voortgezet Onderwijs gemeente Tilburg 2015-2030 Gemeente Tilburg Informatie- & Kenniscentrum Maart 2015

Leerlingenprognose Voortgezet Onderwijs gemeente Tilburg 2015-2030 Gemeente Tilburg Informatie- & Kenniscentrum Maart 2015 Leerlingenprognose Voortgezet Onderwijs gemeente Tilburg 2015-2030 Gemeente Tilburg Informatie- & Kenniscentrum Maart 2015 Leerlingenprognose voortgezet onderwijs gemeente Tilburg 2015-2030 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Onderwijs Naam regeling: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal

Nadere informatie

Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte

Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte 1 BIJLAGE 3 DEEL A Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte Vaststellen capaciteit A.1: Uitgangspunten De capaciteit van gebouwen wordt op basis van onderstaande methodiek

Nadere informatie

TOELICHTING BIJLAGE IV

TOELICHTING BIJLAGE IV TOELICHTING BIJLAGE IV In deze bijlage is de systematiek opgenomen op basis waarvan toegekende voorzieningen worden bekostigd. De bijlage valt uiteen in twee mogelijke vergoedingsmethoden, namelijk: -

Nadere informatie

Bijlage IV Financiële normering

Bijlage IV Financiële normering Financiële normering De financiële normering valt uiteen in drie delen: - deel A: vergoeding op basis van normbedragen; - deel B: vergoeding op basis van feitelijke kosten; - deel C: bepaling medegebruiktarief.

Nadere informatie

Bijlage III Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bijlage III Criteria voor oppervlakte en indeling

Bijlage III Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bijlage III Criteria voor oppervlakte en indeling Bijlage III Criteria voor oppervlakte en indeling De criteria voor oppervlakte en indeling vallen uiteen in vier delen: deel A: de bepaling van de capaciteit; deel B: wijze van bepalen van de ruimtebehoefte;

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Vergoedingsbedragen eerste inrichting, nieuwbouw en berekening capaciteit Aangepast door Len van Rijn, mei 2010

Vergoedingsbedragen eerste inrichting, nieuwbouw en berekening capaciteit Aangepast door Len van Rijn, mei 2010 Vergoedingsbedragen eerste inrichting, nieuwbouw en berekening capaciteit Aangepast door Len van Rijn, mei 2010 Jaarlijks worden vergoedingsbedragen bijgesteld voor gymzalen en sportvelden. Hier worden

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Het college van de gemeente Heerenveen; gelet op artikel 117 van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

Krimpend Basisonderwijs

Krimpend Basisonderwijs Krimpend Basisonderwijs Aanleiding Dalende aantallen Actualisatie Integraal huisvestingsplan onderwijs Accommodatiebeleid Gemeente Noordenveld Doel van de avond + Visie bepalen + Informatievoorziening

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting: afscheid van het klaslokaal

Onderwijshuisvesting: afscheid van het klaslokaal Onderwijshuisvesting: afscheid van het klaslokaal VOS/ABB congres bedrijfsvoering 16 april 2008 Arjo Verweij Frans Rutjes inhoud Inleiding wijzigingen in basisonderwijs redenen voor vereenvoudiging (wijzigingen

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer 2013

Bevolkingsprognoses Deventer 2013 Bevolkingsprognoses Deventer 2013 december 2013 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies... 3 2 Inleiding...

Nadere informatie

Bijlage III Criteria voor oppervlakte en indeling

Bijlage III Criteria voor oppervlakte en indeling Bijlage III Criteria voor oppervlakte en indeling De criteria voor oppervlakte en indeling vallen uiteen in vier delen: - deel A: de bepaling van de capaciteit; - deel B: wijze van bepalen van de ruimtebehoefte;

Nadere informatie

Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte

Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte Deel A Vaststellen capaciteit A.1 Uitgangspunten De capaciteit van gebouwen wordt op basis van onderstaande methodiek

Nadere informatie

ANALYSE GEMIDDELDE SCHOOLGROOTTE. 1 Gemiddelde schoolgrootte na samenvoeging BOBOZ + STROOMM.

ANALYSE GEMIDDELDE SCHOOLGROOTTE. 1 Gemiddelde schoolgrootte na samenvoeging BOBOZ + STROOMM. BIJLAGE IV ANALYSE GEMIDDELDE SCHOOLGROOTTE. In de WPO, afdeling 9 Beëindiging van de bekostiging, is het wettelijk kader vastgelegd voor de beëindiging van de bekostiging van een bijzondere school dan

Nadere informatie

Marktprofiel OQ De Springbok

Marktprofiel OQ De Springbok Marktprofiel 2013 19OQ De Springbok De Springbok Pretoriusstraat 123 2571 VD s Gravenhage Marktprofiel In 2010 en 2011 is voor alle basisscholen een marktprofiel opgesteld door InfoTopics en beschikbaar

Nadere informatie

Leerlingenprognose. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Leerlingenprognose. Onderzoek, Informatie en Statistiek Leerlingenprognose SBO en SO / Leerlingenprognose SBO en SO /' In opdracht van: OJZ Projectnummer: Manilde van der Oord Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam m.van.der.oord@amsterdam.nl

Nadere informatie

Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte

Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte Deel A Vaststellen capaciteit A.1 Uitgangspunten De capaciteit van gebouwen wordt op basis van onderstaande methodiek

Nadere informatie

Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: Z/14/007511 beleidsregel bewegingsonderwijs *Z0030E57BEC*

Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: Z/14/007511 beleidsregel bewegingsonderwijs *Z0030E57BEC* Postregistratienummer: Z/14/007511/15187 Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: Z/14/007511 Onderwerp: beleidsregel bewegingsonderwijs Naam auteur: B. de Jong *Z0030E57BEC* Beleidsregel

Nadere informatie

OPENBAAR Adviseur: S. de Jong (WSO, tst. 848) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte ADVIESNOTA. Politieke Ronde d.d.

OPENBAAR Adviseur: S. de Jong (WSO, tst. 848) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte ADVIESNOTA. Politieke Ronde d.d. OPENBAAR Adviseur: S. de Jong (WSO, tst. 848) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 09.03506 1 ADVIESNOTA Politieke Ronde d.d. 11 juni 2009 Raadsvergadering d.d. 25 juni 2009 Voorstel nr. Programma

Nadere informatie

De vergoeding voor een basisschool wordt bepaald op basis van de volgende bedragen (in euro): Aantal groepen OLP Meubilair Totaal

De vergoeding voor een basisschool wordt bepaald op basis van de volgende bedragen (in euro): Aantal groepen OLP Meubilair Totaal Bijlage IV Financiële normering De financiële normering valt uiteen in drie delen: - deel A: vergoeding op basis van normbedragen; - deel B: vergoeding op basis van feitelijke kosten; - deel C: bepaling

Nadere informatie