Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator."

Transcriptie

1 Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot de omgeving behoren zowel Natura gebieden als beschermde natuurmonumenten. Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is. De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt. Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Berekening Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: pagina 1/31

2 Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie Miedema Sijthusterfjild 2+4, 8468 ML Haskerdijken Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk Miedema Rf7VUNjxAKJf Datum berekening Rekenjaar 02 maart 2016, 09: Totale emissie Verschil NOx NH ,00 kg/j 6.206,00 kg/j - Depositie Hectare met hoogste projectverschil Natuurgebied Duinen Terschelling Provincie Friesland Verschil >0,05 >0,05 + 0,00 Toelichting Verschil pagina 2/31

3 Locatie Emissie (per bron) Naam Ligboxenstal nr. 2 Locatie (X,Y) , Uitstoothoogte 5,0 m Warmteinhoud 0,0 mw NH ,50 kg/j Dier RAV code Omschrijving Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Emissie A overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig) 311 NH3 13, ,00 kg/j A overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden) (Overig) 9 NH3 3,500 31,50 kg/j pagina 3/31

4 Naam Jongveestal nr. 2 Locatie (X,Y) , Uitstoothoogte 5,0 m Warmteinhoud 0,0 mw NH3 916,00 kg/j Dier RAV code Omschrijving Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Emissie A overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig) 160 NH3 4, ,00 kg/j A overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)) (Overig) 40 NH3 5, ,00 kg/j Naam Stal nr. 4 Locatie (X,Y) , Uitstoothoogte 5,0 m Warmteinhoud 0,0 mw NH ,50 kg/j Dier RAV code Omschrijving Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Emissie A overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig) 69 NH3 13, ,00 kg/j A overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig) 70 NH3 4, ,00 kg/j A overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden) (Overig) 3 NH3 3,500 10,50 kg/j pagina 4/31

5 Locatie Emissie (per bron) Naam Ligboxenstal nr. 2 Locatie (X,Y) , Uitstoothoogte 5,0 m Warmteinhoud 0,0 mw NH ,00 kg/j Dier RAV code Omschrijving Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Emissie A overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig) 316 NH3 13, ,00 kg/j pagina 5/31

6 Naam Jongveestal nr. 2 Locatie (X,Y) , Uitstoothoogte 5,0 m Warmteinhoud 0,0 mw NH3 880,00 kg/j Dier RAV code Omschrijving Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Emissie A overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig) 200 NH3 4, ,00 kg/j Naam Stal nr. 4 Locatie (X,Y) , Uitstoothoogte 5,0 m Warmteinhoud 0,0 mw NH ,00 kg/j Dier RAV code Omschrijving Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Emissie A overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig) 70 NH3 13, ,00 kg/j A overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig) 70 NH3 4, ,00 kg/j pagina 6/31

7 Depositie natuurgebieden Hoogste projectverschil (Duinen Terschelling) Hoogste projectverschil per natuurgebied Habitatrichtlijn Vogelrichtlijn Beschermd natuurgebied Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied pagina 7/31

8 Natuurgebied Verschil Hoogste depositie Depositie PASgebieden Duinen Terschelling >0,05 >0,05 + 0,00 0,07 Alde Feanen 0,44 0,44 0,00 1,26 Van Oordt's Mersken 0,39 0,39 0,00 0,48 Wijnjeterper Schar 0,22 0,22 0,00 0,35 Drents-Friese Wold & Leggelderveld 0,16 0,16 0,00 0,18 Fochteloërveen 0,15 0,15 0,00 0,16 Bakkeveense Duinen 0,14 0,14 0,00 0,21 Rottige Meenthe & Brandemeer 0,12 0,12 0,00 0,20 Norgerholt 0,09 0,09 0,00 0,14 Dwingelderveld 0,07 0,07 0,00 0,10 Witterveld 0,06 0,06 0,00 0,09 Weerribben 0,06 0,06 0,00 0,16 Holtingerveld 0,06 0,06 0,00 0,12 De Wieden 0,10 Drentsche Aa-gebied 0,08 Duinen Ameland 0,12 Drouwenerzand >0,05 Waddenzee 0,14 pagina 8/31

9 Natuurgebied Verschil Hoogste depositie Duinen Vlieland >0,05 Duinen Schiermonnikoog 0,05 0,05 0,00 0,12 Geen overschrijding Wel overschrijding* ** Geen ontwikkelingsruimte * Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd. ** Bij beoordeling van een in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden. pagina 9/31

10 Depositie per habitattype Duinen Terschelling Verschil H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos >0,05 >0,05 + 0,00 ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos 0,07 0,07 0,00 ZGH2180B Duinbossen (vochtig) 0,06 0,06 0,00 H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) 0,06 0,06 0,00 H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,06 0,06 0,00 H2180B Duinbossen (vochtig) H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) H2170 Kruipwilgstruwelen H2130B Grijze duinen (kalkarm) H2150 Duinheiden met struikhei H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) pagina 10/31

11 Alde Feanen Verschil H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,72 0,72 0,00 H7210 Galigaanmoerassen 0,63 0,63 0,00 H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,44 0,44 0,00 H91D0 Hoogveenbossen 0,43 0,43 0,00 H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen 0,33 0,33 0,00 H6410 Blauwgraslanden 0,32 0,32 0,00 Van Oordt's Mersken Verschil H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,44 0,44 0,00 H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,40 0,40 0,00 H6410 Blauwgraslanden 0,39 0,39 0,00 pagina 11/31

12 Wijnjeterper Schar Verschil H4030 Droge heiden 0,30 0,30 0,00 H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,25 0,25 0,00 H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,22 0,22 0,00 H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,21 0,21 0,00 H6410 Blauwgraslanden 0,19 0,19 0,00 pagina 12/31

13 Drents-Friese Wold & Leggelderveld Verschil H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,16 0,16 0,00 H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,16 0,16 0,00 H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,15 0,15 0,00 H5130 Jeneverbesstruwelen 0,15 0,15 0,00 H9190 Oude eikenbossen 0,15 0,15 0,00 H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,14 0,14 0,00 H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,13 0,13 0,00 H3160 Zure vennen 0,13 0,13 0,00 H2330 Zandverstuivingen 0,13 0,13 0,00 H4030 Droge heiden 0,12 0,12 0,00 H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,11 0,11 0,00 H3130 Zwakgebufferde vennen 0,11 0,11 0,00 H3110 Zeer zwakgebufferde vennen 0,06 0,06 0,00 pagina 13/31

14 Fochteloërveen Verschil H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,15 0,15 0,00 H4030 Droge heiden 0,15 0,15 0,00 ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,12 0,12 0,00 H9999:23 onbekend/onzeker op basis meest kritische aangewezen type (H7110A, H7120) 0,10 0,10 0,00 H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 0,08 0,08 0,00 H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,08 0,08 0,00 Bakkeveense Duinen Verschil H2330 Zandverstuivingen 0,17 0,17 0,00 H3160 Zure vennen 0,16 0,16 0,00 H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,14 0,14 0,00 ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,12 0,12 0,00 H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,11 0,11 0,00 H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,10 0,10 0,00 pagina 14/31

15 Rottige Meenthe & Brandemeer Verschil H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen 0,12 0,12 0,00 H91D0 Hoogveenbossen 0,11 0,11 0,00 H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,10 0,10 0,00 H6410 Blauwgraslanden 0,10 0,10 0,00 H7210 Galigaanmoerassen 0,08 0,08 0,00 H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,08 0,08 0,00 H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,08 0,08 0,00 ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen 0,08 0,08 0,00 Norgerholt Verschil H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,09 0,09 0,00 pagina 15/31

16 Dwingelderveld Verschil ZGH2330 Zandverstuivingen 0,09 0,09 0,00 H2330 Zandverstuivingen 0,09 0,09 0,00 ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm 0,08 0,08 0,00 H9190 Oude eikenbossen 0,07 0,07 0,00 H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,07 0,07 0,00 H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,07 0,07 0,00 H9999:30 onbekend/onzeker op basis meest kritische aangewezen type (H7120) 0,07 0,07 0,00 ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,06 0,06 0,00 H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,06 0,06 0,00 H3160 Zure vennen 0,06 0,06 0,00 H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen H9120 Beuken-eikenbossen met hulst H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) H4030 Droge heiden H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen pagina 16/31

17 Verschil H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) H5130 Jeneverbesstruwelen Witterveld Verschil H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,06 0,06 0,00 H91D0 Hoogveenbossen 0,06 0,06 0,00 H4030 Droge heiden H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 0,05 0,05 0,00 pagina 17/31

18 Weerribben Verschil ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,11 0,11 0,00 H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,09 0,09 0,00 ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,08 0,08 0,00 H9999:34 onbekend/onzeker op basis meest kritische aangewezen type (H3140) 0,08 0,08 0,00 ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,08 0,08 0,00 - H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,08 0,08 0,00 H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,07 0,07 0,00 H91D0 Hoogveenbossen 0,06 0,06 0,00 H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen 0,06 0,06 0,00 H7210 Galigaanmoerassen 0,06 0,06 0,00 H6410 Blauwgraslanden 0,06 0,06 0,00 ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen 0,06 0,06 0,00 ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,06 0,06 0,00 H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied) pagina 18/31

19 Holtingerveld Verschil H2330 Zandverstuivingen 0,11 0,11 0,00 H3160 Zure vennen 0,10 0,10 0,00 H91D0 Hoogveenbossen 0,10 0,10 0,00 H9190 Oude eikenbossen 0,10 0,10 0,00 H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,07 0,07 0,00 H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,06 0,06 0,00 H4030 Droge heiden 0,06 0,06 0,00 H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,08 0,08-0,00 pagina 19/31

20 De Wieden Verschil H9999:35 onbekend/onzeker op basis meest kritische aangewezen type (H3140) 0,06 0,06 0,00 ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,06 0,06 0,00 H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,06 0,06 0,00 ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen H6410 Blauwgraslanden H91D0 Hoogveenbossen ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,06 0,06-0,00 H7210 Galigaanmoerassen >0,05 >0,05-0,00 pagina 20/31

21 Drentsche Aa-gebied Verschil H91D0 Hoogveenbossen 0,07 0,07 0,00 H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,07 0,07 0,00 H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,07 0,07 0,00 ZGH4030 Droge heiden 0,06 0,06 0,00 H4030 Droge heiden 0,06 0,06 0,00 H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 0,06 0,06 0,00 H3160 Zure vennen 0,06 0,06 0,00 H9190 Oude eikenbossen 0,06 0,06 0,00 H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,06 0,06 0,00 H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm ZGH3160 Zure vennen ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) H5130 Jeneverbesstruwelen pagina 21/31

22 Verschil ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) pagina 22/31

23 Duinen Ameland Verschil H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos 0,08 0,08 0,00 H2150 Duinheiden met struikhei 0,07 0,07 0,00 H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen 0,07 0,07 0,00 ZGH2180B Duinbossen (vochtig) 0,07 0,07 0,00 H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,07 0,07 0,00 H2180B Duinbossen (vochtig) 0,07 0,07 0,00 H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,06 0,06 0,00 H2160 Duindoornstruwelen 0,06 0,06 0,00 ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,06 0,06 0,00 H2170 Kruipwilgstruwelen 0,06 0,06 0,00 ZGH2120 Witte duinen H2120 Witte duinen H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) ZGH2160 Duindoornstruwelen H2130C Grijze duinen (heischraal) H9999:5 onbekend/onzeker op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C, H6230) pagina 23/31

24 Verschil ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) ZGH2170 Kruipwilgstruwelen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) Drouwenerzand Verschil H2310 Stuifzandheiden met struikhei pagina 24/31

25 Waddenzee Verschil H1320 Slijkgrasvelden H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) H2110 Embryonale duinen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) H2120 Witte duinen H2160 Duindoornstruwelen 0,05 0,05 0,00 Duinen Vlieland Verschil ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos ZGH2180B Duinbossen (vochtig) H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos pagina 25/31

26 Duinen Schiermonnikoog Verschil ZGH2180B Duinbossen (vochtig) 0,11 0,11 0,00 ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,08 0,08 0,00 ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,08 0,08 0,00 H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,07 0,07 0,00 H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen 0,06 0,06 0,00 H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,06 0,06 0,00 H2180B Duinbossen (vochtig) 0,06 0,06 0,00 ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,06 0,06 0,00 H9999:6 onbekend/onzeker op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C) 0,06 0,06 0,00 ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,06 0,06 0,00 H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,06 0,06 0,00 H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,06 0,06 0,00 H6410 Blauwgraslanden 0,06 0,06 0,00 ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos H2170 Kruipwilgstruwelen pagina 26/31

27 Verschil ZGH2160 Duindoornstruwelen 0,05 0,05 0,00 ZGH2120 Witte duinen 0,05 0,05 0,00 H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,05 0,05 0,00 - ZGH2170 Kruipwilgstruwelen 0,10 0,10-0,00 Geen overschrijding Wel overschrijding* ** Geen ontwikkelingsruimte * Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd. ** Bij beoordeling van een in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden. pagina 27/31

28 Depositie resterende gebieden Natuurgebied Verschil Hoogste depositie Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving 0,08 0,08 0,00 0,15 - Lauwersmeer >0,05 - Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer 0,06 - Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer 0,06 - IJsselmeer >0,05 - Noordzeekustzone 0,06 Krummhörn 0,05 0,05 0,00 >0,05 - Geen overschrijding Wel overschrijding* * Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd. pagina 28/31

29 Depositie per habitattype Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving Verschil ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen 0,08 0,08 0,00 - Lauwersmeer Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer Verschil H9999:1100c onbekend/onzeker (buitenland) - Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer Verschil H9999:1101c onbekend/onzeker (buitenland) - IJsselmeer Verschil H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) - pagina 29/31

30 Noordzeekustzone Verschil H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,06 0,06 0,00 - H2110 Embryonale duinen H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) Krummhörn Verschil H9999:1108c onbekend/onzeker (buitenland) 0,05 0,05 0,00 - Geen overschrijding Wel overschrijding* * Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd. pagina 30/31

31 Disclaimer Rekenbasis Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. Deze berekening is tot stand gekomen op basis van: AERIUS Database versie 2015_ _31bd versie 2015_ _3dec74e7e2 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie: https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0 pagina 31/31

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting over

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

Bijlagen bij de toelichting. bestemmingsplan Lagewaard 42, Koudekerk aan den Rijn - NL.IMRO.0484.B141KKlagewaard42-ON01 ontwerp

Bijlagen bij de toelichting. bestemmingsplan Lagewaard 42, Koudekerk aan den Rijn - NL.IMRO.0484.B141KKlagewaard42-ON01 ontwerp Bijlagen bij de toelichting bestemmingsplan Lagewaard 42, Koudekerk aan den Rijn - NL.IMRO.0484.B141KKlagewaard42-ON01 ontwerp 73 Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting over

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx). U heeft op grond van artikel 8 van de Regeling Programmatische aanpak stikstof een melding ingediend voor uw initiatief. Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie en toont aan dat

Nadere informatie

Dcc. nr.: Class, nr.: Afdelim. Beh. door: Afd. Hoofd

Dcc. nr.: Class, nr.: Afdelim. Beh. door: Afd. Hoofd rombüu aan Provincie Frysiän Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN PRVINSJE FRYSLA Dcc. nr.: Class, nr.: - 6 AUG 2015 Afdelim. Beh. door: Afd. Hoofd voor kennisg. aa ngenomen/tel.

Nadere informatie

Voor de berekening van de stikstofdepositie met AERIUS Calculator zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Voor de berekening van de stikstofdepositie met AERIUS Calculator zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: MEMO Van : Rho Adviseurs Project : Knorr locatie Nieuw Loosdrecht Datum : 7 april 2016 Betreft : Uitgangspunten berekening stikstofdepositie Voor de berekening van de stikstofdepositie met AERIUS Calculator

Nadere informatie

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. De resultaten bestaan uit twee situaties en een vergelijking. U kunt dit document onder meer gebruiken voor een

Nadere informatie

REGISTER. U heeft op g r o n d van artikel 8 van de Regeling. van uw melding is voor uw eigen en toont aan dat de melding is.

REGISTER. U heeft op g r o n d van artikel 8 van de Regeling. van uw melding is voor uw eigen en toont aan dat de melding is. REGISTER U heeft op g r o n d van artikel 8 van de Regeling P r o g r a m m a t i s c h e a a n p a k s t i k s t o f een melding ingediend voor uw Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie

Nadere informatie

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

AERIUS. Leeswijzer Bijlage Eigen gebruik

AERIUS. Leeswijzer Bijlage Eigen gebruik Bijlage Eigen In deze staan de resultaten van een stikstofdepositieberekening door Calculator voor uw berekening, bestaande uit één of twee verschillende situaties. Indien van toepassing, geven de resultaten

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19f/g Datum besluit : 31 maart 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2016-002238 - gemeente Bunschoten-

Nadere informatie

AERIUS. Leeswijzer Bijlage Stikstofdepositieberekening. Vergunningaanvraag

AERIUS. Leeswijzer Bijlage Stikstofdepositieberekening. Vergunningaanvraag Bijlage Stikstofdepositieberekening voor Vergunningaanvraag Deze leeswijzer geeft een toelichting op onderdelen van het exportbestand met rekenresultaten, oftewel de bijlage Vergunningaanvraag. In dit

Nadere informatie

Berekening Beoogde situatie Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Beoogde situatie Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

Doe. nr.: Class, nr.:- Inflek.: 1 6 JUL 2015. Afdelinn. - \ Afd. Hoofd AWB.. wek«n i. voor kenniag. aangenomen/tel. afgedaan

Doe. nr.: Class, nr.:- Inflek.: 1 6 JUL 2015. Afdelinn. - \ Afd. Hoofd AWB.. wek«n i. voor kenniag. aangenomen/tel. afgedaan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Retouradres: Postbus 10055, 8000 GB ZWLLE PRVINSJÉ FHYSLAN Doe. nr.: Class, nr.:- Inflek.: 1 6 JUL 2015 Afdelinn. - \ Afd. Hoofd AWB.. wek«n i voor kenniag. aangenomen/tel.

Nadere informatie

66830/TV/JP/269 Aanvulling bij aanvraag geregistreerd onder nummer 01232478

66830/TV/JP/269 Aanvulling bij aanvraag geregistreerd onder nummer 01232478 Si Provincie Fryslan Afdeling Stêd en Plattelan t.a.v. de heer G. Wijnsma Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN pietersma & spoelstra ruimtelijke ordening en milieu ( rjovinfs.je FRYSLAN Doe. nr.: Cass. nr.

Nadere informatie

In opdracht van Ekwadraat te Leeuwarden is een AERIUS berekening uitgevoerd voor de inrichting van Mts Hartlief Lammers te Donderen.

In opdracht van Ekwadraat te Leeuwarden is een AERIUS berekening uitgevoerd voor de inrichting van Mts Hartlief Lammers te Donderen. Notitie 21510180.N01 Uitgangspunten AERIUS berekening Mts Hartlief Lammers te Donderen Inleiding In opdracht van Ekwadraat te Leeuwarden is een AERIUS berekening uitgevoerd voor de inrichting van Mts Hartlief

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Drempelwaarden op grond van beleidsregels stikstof Gelderland 2013-001167 - gemeente

Nadere informatie

BESCHIKKING, D.D. 10 APRIL ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING, D.D. 10 APRIL ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING, D.D. 10 APRIL 2012 - ZAAKNUMMER 2011-019076 - VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Melkrundveehouderij aan de Bingerdenseweg 17 te Angerlo. Aanvraag en procesverloop

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 2 JULI ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 2 JULI ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 2 JULI 2012 - ZAAKNUMMER 2011-020255 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Varkenshouderij aan de Boerijendijk 12 te Groenlo. Aanvraag en procesverloop Bij

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 23 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-017309 - gemeente Ermelo Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 8 september 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-002524 - gemeente Ede Activiteit : het

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 21 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-010894 - gemeente Ermelo Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 21 augustus 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-004219 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 5 april 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-002289 - gemeente Leusden Activiteit

Nadere informatie

ipadviseurs en accountants

ipadviseurs en accountants ^ccon Bavin ipadviseurs en accountants Ruimte voor ondernemen. ACCON.AVM JURIDISCH ADVIES B V. KVK NUMMER 9114594 ZONNEDAUW 11 POSTBUS 623 92 AP DRACHTEN TEL. 512-51 61 35 FAX 512-52 57 6 WWW ACCONAVM

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 21 januari 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-014115 - gemeente Putten Activiteit : het

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 13 AUGUSTUS ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN

BESCHIKKING D.D. 13 AUGUSTUS ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN BESCHIKKING D.D. 13 AUGUSTUS 2012 - ZAAKNUMMER 2011-020492 VAN GEDEPUTEERDE STATEN Natuurbeschermingswet 1998 Betreft een varkenshouderij aan de Bemerdweg 9 te Dreumel, gemeente West Maas en Waal Aanvraag

Nadere informatie

Depositie Detailkaarten

Depositie Detailkaarten Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl. pagina 1/22 Depositie Overzicht van beschikbare

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 7 MEI ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 7 MEI ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 7 MEI 2012 - ZAAKNUMMER 2011-020003 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Rundveehouderij aan de Schurinklaan 49 te Eefde. Aanvraag en procesverloop Bij brief

Nadere informatie

Vergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 19d Natuurbeschermingswet V.O.F. van den Bosch te Gassel. Zaaknummer:

Vergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 19d Natuurbeschermingswet V.O.F. van den Bosch te Gassel. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 V.O.F. van den Bosch te Gassel Zaaknummer: 2015-1895 Kenmerk: 2016/36761 d.d. 19 mei 2016 Verzonden: 1. Aanvraag

Nadere informatie

Vergunning. Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 19d Natuurbeschermingswet Van Huisseling te Grave. Zaaknummer:

Vergunning. Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 19d Natuurbeschermingswet Van Huisseling te Grave. Zaaknummer: Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 Van Huisseling te Grave Zaaknummer: 2016-0721 Kenmerk: 2016/79522 d.d. 6 oktober 2016 Verzonden: 2016/79522

Nadere informatie

Vergunning. Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 19d Natuurbeschermingswet P. Duijvestijn te Afferden

Vergunning. Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 19d Natuurbeschermingswet P. Duijvestijn te Afferden Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 P. Duijvestijn te Afferden Zaaknummer: 2016-600457 Kenmerk: d.d. 10 november 2016 Verzonden: 1. Aanvraag

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 31 maart 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-013646 - gemeente Barneveld Activiteit

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 3 SEPTEMBER ZAAKNUMMER VAN GEDE- PUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 3 SEPTEMBER ZAAKNUMMER VAN GEDE- PUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 3 SEPTEMBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-000571 VAN GEDE- PUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Melkrundveehouderij aan Henkenburgweg 4 te Klarenbeek Aanvraag en procesverloop

Nadere informatie

Kenmerk 18101650RH/AS15080711224811. Doe. nr.: Class, nr. : Ingek.r 1 7 AUG 2015. Afdeling. Befi. door: Afd. Hoofd ^WB.. weken

Kenmerk 18101650RH/AS15080711224811. Doe. nr.: Class, nr. : Ingek.r 1 7 AUG 2015. Afdeling. Befi. door: Afd. Hoofd ^WB.. weken a accountan en adviseu PnVINSJEPRYSLAN sdoc. nr.: J Het College van Gedeputeerde Staterf9ä/l«Pty^äfta"genomen/tei. afgedaan Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Noordersingel 4 [8917

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 5 februari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-012666 - gemeente Epe Activiteit

Nadere informatie

Vergunning. Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 19d Natuurbeschermingswet Hollands V.O.F.

Vergunning. Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 19d Natuurbeschermingswet Hollands V.O.F. Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 Hollands V.O.F. te Meerssen Zaaknummer: 2016-602788 Kenmerk: 2016/98655 d.d. 15 december 2016 Verzonden:

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 22 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-005160 - gemeente Putten Activiteit

Nadere informatie

rarmers / FarmConsult

rarmers / FarmConsult rarmers / FarmConsult the tota/feed business / Maatschap R. Bom en J.H. Bom-Getcate Hoofdweg 26 8487 GL Nijelamer ForFamners FarmConsult Vestigingen in Delden en Boxmeer Sluisstraat 24 NL-7491 GA Delden

Nadere informatie

UW SCHAKEL MET DE OVERHEID

UW SCHAKEL MET DE OVERHEID UW SCHAKEL MET DE OVERHEID Provincie Frysian Afdeling Stêd en Plattelan t.a.v. mevrouw E. Visser Postbus 212 89 HM LEEUWARDEN Oudemirdum, 26 februari 216 Nummer: 216/2/NB P R O V 1 Doe. nr.: I Class, nr.:

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002127 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002127 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002127 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Pluimveehouderij aan Zwaanheuvelstraat 5 te Boven-Leeuwen Aanvraag en procesverloop

Nadere informatie

3 1 AUb ' ZÜ15. Aid. Hoofd. A,.kt..weken. I. afgedaan

3 1 AUb ' ZÜ15. Aid. Hoofd. A,.kt..weken. I. afgedaan PRVIIMSJE FRYSLAN Doe. nr.: Class, nr. Ingek.: 3 1 AUb ' ZÜ15 Beh. door: Aid. Hoofd College van Gedeputeerate Afdeling Stad en Platteland Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN A,.kt..weken I. afgedaan Retouradres:

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 30 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-007675 - gemeente Almere Activiteit

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1 Achtergrond

1. Inleiding. 1.1 Achtergrond 1. Inleiding 1.1 Achtergrond Gezien recente ontwikkelingen is groei in kwetsbare locaties in het Centraal Veluwe Natuurmassief voor toeristische verblijfsrecreatie (toeristische verhuur van overnachtingeenheden),

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 6 november 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-010581 - gemeente Barneveld Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 8 september 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-008633 - gemeente Voorst Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 14 juli 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-016050 - gemeente Apeldoorn Activiteit : mestverwerkingsinstallatie

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 16 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-015534 - gemeente Ede Activiteit : Verbreding

Nadere informatie

MV provincie groningen

MV provincie groningen Gedeputeerde Staten MV provincie groningen Melkveebedrijf E. Andringa De heer E. Andringa Takkebosserweg 1 9951 TC WINSUM Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer Antwoord op Bijlage

Nadere informatie

17 MEI 2017 Onderwerp

17 MEI 2017 Onderwerp PRVINCIE FLEVLAND Postbus 55 8200 AB Lelystad Firma van der Steege De heer H. van der Steege Luttelgeesterweg 5 8316 PA AAARKNESSE Telefoon (0320)-265265 Fax (0320)-265260 -moi7 provincie@flevoland.nl

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 19d Natuurbeschermingswet Maatschap Deckers-Vrenken te Heythuysen

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 19d Natuurbeschermingswet Maatschap Deckers-Vrenken te Heythuysen Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 Maatschap Deckers-Vrenken te Heythuysen Zaaknummer: 2016-600037 Kenmerk: 2016/96282 d.d. 1 december 2016 Verzonden:

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 22 januari 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-002286- gemeente Aalten Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 14 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-008334 - gemeente Aalten

Nadere informatie

Bijlage 9 - Toetsing typische soorten in Natura 2000 gebieden zonder vogeldoelen

Bijlage 9 - Toetsing typische soorten in Natura 2000 gebieden zonder vogeldoelen Bijlage 9 - Toetsing typische soorten in Natura 2000 en zonder vogeldoelen Erratum Bijlage 9 Toetsing typische soorten in Natura 2000 en zonder vogeldoelen Onderstaande tekst vervangt bijlage 9 bij het

Nadere informatie

Hoogachtend, Namens dezen: Postbus AP Groningen

Hoogachtend, Namens dezen: Postbus AP Groningen provincie groningen Gedeputeerde Staten VF Macleane Zuurdijksterweg 9 9963 TA WARFHUIZEN Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer Bijlage nderwerp 16 september 2016 2016-53336 606802

Nadere informatie

Hoogachtend, Namens dezen: A.J. Hoogerwerf. Postbus AP Groningen

Hoogachtend, Namens dezen: A.J. Hoogerwerf. Postbus AP Groningen Gedeputeerde Staten pi'ovmcie groningen Maatschap A. de Vos en A.C.M. de Vos-Verkleij Tweekarspelenweg 18 9697 XZ BLIJHAM Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Antwoord

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 20 mei 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-001600 - gemeente

Nadere informatie

Onderzoek ammoniakdepositie melkveehouderijbedrijf P. van der Valk voor aanmelding Natuurbeschermingswet

Onderzoek ammoniakdepositie melkveehouderijbedrijf P. van der Valk voor aanmelding Natuurbeschermingswet Onderzoek ammoniakdepositie melkveehouderijbedrijf P. van der Valk voor aanmelding Natuurbeschermingswet Onderzoek ammoniakdepositie melkveehouderijbedrijf P. van der Valk voor aanmelding Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

ONDERZOEK STIKSTOF. Bouw woning Noordse Dorpsweg naast 12b te Noorden. Documentnummer: /D02/RK Datum: 6 oktober de heer R.

ONDERZOEK STIKSTOF. Bouw woning Noordse Dorpsweg naast 12b te Noorden. Documentnummer: /D02/RK Datum: 6 oktober de heer R. ONDERZOEK STIKSTOF Bouw woning Noordse Dorpsweg naast 12b te Noorden Opdrachtgever: Contactpersoon: Blom Ecologie de heer J. Blom Documentnummer: 20160303/D02/RK Datum: 6 oktober 2016 Opdrachtnemer: Auteur:

Nadere informatie

Postbus AP Groningen

Postbus AP Groningen provincie groningen Gedeputeerde Staten Mts. J.B. de Lange en H.C.M. Hegge Dijksterweg 29 9977 TD Kloosterburen Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Bijlage nderwerp 15 juli 2016 2016-41628 639441

Nadere informatie

Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden

Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden Bijlage C. Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden Waddenzee Habitat H1110A H1140A Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) Slik- en zandplaten, (getijdengebied) Behoud oppervlakte

Nadere informatie

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 19d Natuurbeschermingswet Mts. Wouters-Walraven te Mechelen

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 19d Natuurbeschermingswet Mts. Wouters-Walraven te Mechelen Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 Mts. Wouters-Walraven te Mechelen Zaaknummer: 2016-600559 Kenmerk: 2016/99211 d.d. 15 december 2016

Nadere informatie

VANWESTREENEN ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED

VANWESTREENEN ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED VANWESTREENEN ADVISEURS VR HET BUITENGEBIED Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslan Afdeling Landelijk Gebied Postbus 20120 8900 HM LEELTWARDEN Doe. nr.: Uw kenmerk ns kenmerk Inzake Betreft PRVINSJEFRYSLAN

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de beschikking op uw aanvraag om vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet.

Hierbij ontvangt u de beschikking op uw aanvraag om vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet. Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 BS11 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 5800 GX Arnhem Maatschap Wijnen S Wijnen-Donderwinkel Spankerenseweg 53a 6974 BB LEUVENHEIM telefoonnummer (026) 359 91 11

Nadere informatie

Restlocaties Wateringse Veld

Restlocaties Wateringse Veld Restlocaties Wateringse Veld Den Haag Restlocaties Wateringse Veld Den Haag Toets in het kader van de Natuurbeschermingswet Toets in het kader van de Natuurbeschermingswet projectnummer 405215 definitief

Nadere informatie

Gegevens Leverings Protocol (GLP) Gebiedsanalyse PAS

Gegevens Leverings Protocol (GLP) Gebiedsanalyse PAS Gegevens Leverings Protocol (GLP) Gebiedsanalyse PAS Samen werken aan uniforme informatie Datamanagement AERIUS Datum 2014-01-14 Status Bijlage uitvraag afronding gebiedsanalyses Versie 1.5 GLP Gebiedsanalyse

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 18 maart 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-012117 - gemeente Ermelo Activiteit : verbreden van het

Nadere informatie

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Aanvrager : Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre Datum besluit : 16 december 2015 Onderwerp : I.M. Klein Avinck-Reijerink

Nadere informatie

We nemen aan dat u met de aangeleverde informatie de aanvraag kunt afronden. Mochten er echter nog vragen zijn, neemt u dan contact met me op?

We nemen aan dat u met de aangeleverde informatie de aanvraag kunt afronden. Mochten er echter nog vragen zijn, neemt u dan contact met me op? HOEVEiOladvies Doe. nr.: Class, nr.: Ingek.: - 2 MRT 216 Het College van Gedeputeerde Staten van Fryslan Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 212 89 HM LEEUWARDEN Afdelinq. Beh. door; Afd. Hoofd ja..ü..

Nadere informatie

Bijlagen bij aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning

Bijlagen bij aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning Bijlagen bij aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning R. van den Berg Eemster 38 7991 PS Dwingeloo Opdrachtgever R. van den Berg Eemster 38 7991 PS Dwingeloo Opgesteld door Ir. I.J.M. van der Vegte Specialist

Nadere informatie

Afdeling. Postbus 20120 Bah. door: Afd. Hoofd 1 AWB..-weken 1 V

Afdeling. Postbus 20120 Bah. door: Afd. Hoofd 1 AWB..-weken 1 V rombüu PRVINSJB r R Y S U A N aan Doe. nr.: Class, nr. College van Gedeputeerde Staten van Fryslan Ingek.: '2 Bipl 2015 Afdeling Stêd en Platteiän Afdeling. Postbus 20120 Bah. door: Afd. Hoofd 1 AWB..-weken

Nadere informatie

Plan-MER. Definitief. Deel I. over het programma aanpak stikstof 2015-2021. 10 januari 2015

Plan-MER. Definitief. Deel I. over het programma aanpak stikstof 2015-2021. 10 januari 2015 Deel I Plan-MER over het programma aanpak stikstof 2015-2021 10 januari 2015 Definitief Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Infrastructuur en Milieu Verantwoording Titel Plan-MER voor het

Nadere informatie

Programma publieke avond 26 januari 2012

Programma publieke avond 26 januari 2012 Informatie avond Beheerplan Natura2000 Ameland 26 januari 2012 1.Piet op t Hof 2.Sies Krap DLG Natura 2000 26 januari 2012 Programma publieke avond 26 januari 2012 1. Opening,Piet Dijkstra (DLG) 2. Presentatie

Nadere informatie

Ill III! II) 2012-018624. Hierbij ontvangt u de beschikking op uw aanvraag om vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet.

Ill III! II) 2012-018624. Hierbij ontvangt u de beschikking op uw aanvraag om vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet. O 2 & FEB 2013 Ill III! II) provincie & GELDERLAND Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Maatschap Esseling Zanddijk 16a 7263 TC MARIENVELDE telefoonnummer

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 8 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2010-005930- gemeente Harderwijk Activiteit : Uitbreiding

Nadere informatie

Het definitieve besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit en ligt ter inzage van 19 september 2016 tot en met 30 oktober 2016.

Het definitieve besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit en ligt ter inzage van 19 september 2016 tot en met 30 oktober 2016. ^ Gedeputeerde Staten provincie groningen Kuipers Agro BV De heer J.A. Kuipers Medenerweg 13 9833 TD DENHAM Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer Bijlage nderwerp 16 september 2016

Nadere informatie

Postbus AP Groningen

Postbus AP Groningen tüïtï!, Gedeputeerde Staten provincie jfii groningen J.R. Huisman Scheemderzwaag 17 9679 TM Scheemda Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Bijlage ndenwerp 24 augustus 2016 2016-50741 647726 (voorheen

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 20 januari 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-009440 - gemeente

Nadere informatie

Verklaring. Bestemmingsplangebied. Nationaal Landschap. Landschapstypen (hoofdlandschap) Nationaal Landschap en landschapssoorten

Verklaring. Bestemmingsplangebied. Nationaal Landschap. Landschapstypen (hoofdlandschap) Nationaal Landschap en landschapssoorten Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden Landschapstypen (hoofdlandschap) Strand en zandplaten Fries essenlandschap Stuwwallandschap Duinen Binnenduinrand Woudontginning Beekdallandschap Droogmakerijen

Nadere informatie

Wij stellen het zeer op prijs indien u de aanvraag in behandeling kunt nemen en de vergunning zo spoedig mogelijk zal kunnen verlenen.

Wij stellen het zeer op prijs indien u de aanvraag in behandeling kunt nemen en de vergunning zo spoedig mogelijk zal kunnen verlenen. ^ccon^avm adviseurs en accountants Ruimte voor ondernemen. ACCON.AVM JURIDISCH ADVIES B V KVK NUMMER 9114594 ZONNEDAUW 11 POSTBUS 623 92 AP DRACHTEN TEL. 512-51 61 35 FAX 512-52 57 6 WWW.ACCONAVM Provincie

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Artikel 19d en 19e Betreft een melkveehouderij aan de Weusdijk 2,4 & 6 te Ruurlo,

Nadere informatie

Stikstofberekening bestemmingsplan Lorentz I en II Stephensonstraat, Harderwijk

Stikstofberekening bestemmingsplan Lorentz I en II Stephensonstraat, Harderwijk Aan Gemeente Harderwijk t.a.v. Mw. K. van der Schot Contactpersoon Kenmerk Status Datum Frank Samsen en Harma Scholten 16-054 definitief 9 mei 2016 Betreft Stikstofberekening bestemmingsplan Lorentz I

Nadere informatie

Bijlage 9 - Toetsing typische soorten in Natura 2000 gebieden zonder vogeldoelen

Bijlage 9 - Toetsing typische soorten in Natura 2000 gebieden zonder vogeldoelen Bijlage 9 - Toetsing typische soorten in Natura 2000 en zonder vogeldoelen Er zijn acht Natura 2000 en waarvoor geen vogeldoelen zijn geformuleerd, maar die wel binnen één van de helikopterlaagvliegen

Nadere informatie

al/a ^ accountants 1 i JAN 2016 Don. nr.: Class, nr. * i Ingek.: Afdeling. ^aiiuenomen/ el. älüöuüäpr

al/a ^ accountants 1 i JAN 2016 Don. nr.: Class, nr. * i Ingek.: Afdeling. ^aiiuenomen/ el. älüöuüäpr al/a ^ accountants en adviseurs PHOIN8JE PRY8LAN Don. nr.: Class, nr. * i Ingek.: 1 i JAN 2016 Afdeling. Afdeling Stêd en Platteiän Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Beh. door: Afd. Hoofd AWB.. wekan ^aiiuenomen/

Nadere informatie

Ecologische toetsing tijdelijke stikstofemissie Stadskade Zutphen

Ecologische toetsing tijdelijke stikstofemissie Stadskade Zutphen Ecologische toetsing tijdelijke stikstofemissie Stadskade Zutphen 1 juni 2016 Ecologische toetsing tijdelijke stikstofemissie Stadskade Zutphen Toetsing in het kader van de Natuurbeschermingswet Kenmerk

Nadere informatie