Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator."

Transcriptie

1 Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot de omgeving behoren zowel Natura gebieden als beschermde natuurmonumenten. Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is. De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt. Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Berekening Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: pagina 1/31

2 Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie Miedema Sijthusterfjild 2+4, 8468 ML Haskerdijken Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk Miedema Rf7VUNjxAKJf Datum berekening Rekenjaar 02 maart 2016, 09: Totale emissie Verschil NOx NH ,00 kg/j 6.206,00 kg/j - Depositie Hectare met hoogste projectverschil Natuurgebied Duinen Terschelling Provincie Friesland Verschil >0,05 >0,05 + 0,00 Toelichting Verschil pagina 2/31

3 Locatie Emissie (per bron) Naam Ligboxenstal nr. 2 Locatie (X,Y) , Uitstoothoogte 5,0 m Warmteinhoud 0,0 mw NH ,50 kg/j Dier RAV code Omschrijving Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Emissie A overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig) 311 NH3 13, ,00 kg/j A overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden) (Overig) 9 NH3 3,500 31,50 kg/j pagina 3/31

4 Naam Jongveestal nr. 2 Locatie (X,Y) , Uitstoothoogte 5,0 m Warmteinhoud 0,0 mw NH3 916,00 kg/j Dier RAV code Omschrijving Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Emissie A overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig) 160 NH3 4, ,00 kg/j A overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)) (Overig) 40 NH3 5, ,00 kg/j Naam Stal nr. 4 Locatie (X,Y) , Uitstoothoogte 5,0 m Warmteinhoud 0,0 mw NH ,50 kg/j Dier RAV code Omschrijving Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Emissie A overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig) 69 NH3 13, ,00 kg/j A overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig) 70 NH3 4, ,00 kg/j A overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden) (Overig) 3 NH3 3,500 10,50 kg/j pagina 4/31

5 Locatie Emissie (per bron) Naam Ligboxenstal nr. 2 Locatie (X,Y) , Uitstoothoogte 5,0 m Warmteinhoud 0,0 mw NH ,00 kg/j Dier RAV code Omschrijving Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Emissie A overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig) 316 NH3 13, ,00 kg/j pagina 5/31

6 Naam Jongveestal nr. 2 Locatie (X,Y) , Uitstoothoogte 5,0 m Warmteinhoud 0,0 mw NH3 880,00 kg/j Dier RAV code Omschrijving Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Emissie A overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig) 200 NH3 4, ,00 kg/j Naam Stal nr. 4 Locatie (X,Y) , Uitstoothoogte 5,0 m Warmteinhoud 0,0 mw NH ,00 kg/j Dier RAV code Omschrijving Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Emissie A overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig) 70 NH3 13, ,00 kg/j A overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig) 70 NH3 4, ,00 kg/j pagina 6/31

7 Depositie natuurgebieden Hoogste projectverschil (Duinen Terschelling) Hoogste projectverschil per natuurgebied Habitatrichtlijn Vogelrichtlijn Beschermd natuurgebied Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied pagina 7/31

8 Natuurgebied Verschil Hoogste depositie Depositie PASgebieden Duinen Terschelling >0,05 >0,05 + 0,00 0,07 Alde Feanen 0,44 0,44 0,00 1,26 Van Oordt's Mersken 0,39 0,39 0,00 0,48 Wijnjeterper Schar 0,22 0,22 0,00 0,35 Drents-Friese Wold & Leggelderveld 0,16 0,16 0,00 0,18 Fochteloërveen 0,15 0,15 0,00 0,16 Bakkeveense Duinen 0,14 0,14 0,00 0,21 Rottige Meenthe & Brandemeer 0,12 0,12 0,00 0,20 Norgerholt 0,09 0,09 0,00 0,14 Dwingelderveld 0,07 0,07 0,00 0,10 Witterveld 0,06 0,06 0,00 0,09 Weerribben 0,06 0,06 0,00 0,16 Holtingerveld 0,06 0,06 0,00 0,12 De Wieden 0,10 Drentsche Aa-gebied 0,08 Duinen Ameland 0,12 Drouwenerzand >0,05 Waddenzee 0,14 pagina 8/31

9 Natuurgebied Verschil Hoogste depositie Duinen Vlieland >0,05 Duinen Schiermonnikoog 0,05 0,05 0,00 0,12 Geen overschrijding Wel overschrijding* ** Geen ontwikkelingsruimte * Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd. ** Bij beoordeling van een in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden. pagina 9/31

10 Depositie per habitattype Duinen Terschelling Verschil H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos >0,05 >0,05 + 0,00 ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos 0,07 0,07 0,00 ZGH2180B Duinbossen (vochtig) 0,06 0,06 0,00 H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) 0,06 0,06 0,00 H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,06 0,06 0,00 H2180B Duinbossen (vochtig) H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) H2170 Kruipwilgstruwelen H2130B Grijze duinen (kalkarm) H2150 Duinheiden met struikhei H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) pagina 10/31

11 Alde Feanen Verschil H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,72 0,72 0,00 H7210 Galigaanmoerassen 0,63 0,63 0,00 H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,44 0,44 0,00 H91D0 Hoogveenbossen 0,43 0,43 0,00 H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen 0,33 0,33 0,00 H6410 Blauwgraslanden 0,32 0,32 0,00 Van Oordt's Mersken Verschil H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,44 0,44 0,00 H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,40 0,40 0,00 H6410 Blauwgraslanden 0,39 0,39 0,00 pagina 11/31

12 Wijnjeterper Schar Verschil H4030 Droge heiden 0,30 0,30 0,00 H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,25 0,25 0,00 H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,22 0,22 0,00 H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,21 0,21 0,00 H6410 Blauwgraslanden 0,19 0,19 0,00 pagina 12/31

13 Drents-Friese Wold & Leggelderveld Verschil H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,16 0,16 0,00 H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,16 0,16 0,00 H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,15 0,15 0,00 H5130 Jeneverbesstruwelen 0,15 0,15 0,00 H9190 Oude eikenbossen 0,15 0,15 0,00 H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,14 0,14 0,00 H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,13 0,13 0,00 H3160 Zure vennen 0,13 0,13 0,00 H2330 Zandverstuivingen 0,13 0,13 0,00 H4030 Droge heiden 0,12 0,12 0,00 H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,11 0,11 0,00 H3130 Zwakgebufferde vennen 0,11 0,11 0,00 H3110 Zeer zwakgebufferde vennen 0,06 0,06 0,00 pagina 13/31

14 Fochteloërveen Verschil H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,15 0,15 0,00 H4030 Droge heiden 0,15 0,15 0,00 ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,12 0,12 0,00 H9999:23 onbekend/onzeker op basis meest kritische aangewezen type (H7110A, H7120) 0,10 0,10 0,00 H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 0,08 0,08 0,00 H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,08 0,08 0,00 Bakkeveense Duinen Verschil H2330 Zandverstuivingen 0,17 0,17 0,00 H3160 Zure vennen 0,16 0,16 0,00 H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,14 0,14 0,00 ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,12 0,12 0,00 H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,11 0,11 0,00 H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,10 0,10 0,00 pagina 14/31

15 Rottige Meenthe & Brandemeer Verschil H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen 0,12 0,12 0,00 H91D0 Hoogveenbossen 0,11 0,11 0,00 H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,10 0,10 0,00 H6410 Blauwgraslanden 0,10 0,10 0,00 H7210 Galigaanmoerassen 0,08 0,08 0,00 H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,08 0,08 0,00 H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,08 0,08 0,00 ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen 0,08 0,08 0,00 Norgerholt Verschil H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,09 0,09 0,00 pagina 15/31

16 Dwingelderveld Verschil ZGH2330 Zandverstuivingen 0,09 0,09 0,00 H2330 Zandverstuivingen 0,09 0,09 0,00 ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm 0,08 0,08 0,00 H9190 Oude eikenbossen 0,07 0,07 0,00 H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,07 0,07 0,00 H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,07 0,07 0,00 H9999:30 onbekend/onzeker op basis meest kritische aangewezen type (H7120) 0,07 0,07 0,00 ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,06 0,06 0,00 H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,06 0,06 0,00 H3160 Zure vennen 0,06 0,06 0,00 H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen H9120 Beuken-eikenbossen met hulst H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) H4030 Droge heiden H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen pagina 16/31

17 Verschil H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) H5130 Jeneverbesstruwelen Witterveld Verschil H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,06 0,06 0,00 H91D0 Hoogveenbossen 0,06 0,06 0,00 H4030 Droge heiden H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 0,05 0,05 0,00 pagina 17/31

18 Weerribben Verschil ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,11 0,11 0,00 H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,09 0,09 0,00 ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,08 0,08 0,00 H9999:34 onbekend/onzeker op basis meest kritische aangewezen type (H3140) 0,08 0,08 0,00 ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,08 0,08 0,00 - H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,08 0,08 0,00 H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,07 0,07 0,00 H91D0 Hoogveenbossen 0,06 0,06 0,00 H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen 0,06 0,06 0,00 H7210 Galigaanmoerassen 0,06 0,06 0,00 H6410 Blauwgraslanden 0,06 0,06 0,00 ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen 0,06 0,06 0,00 ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,06 0,06 0,00 H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied) pagina 18/31

19 Holtingerveld Verschil H2330 Zandverstuivingen 0,11 0,11 0,00 H3160 Zure vennen 0,10 0,10 0,00 H91D0 Hoogveenbossen 0,10 0,10 0,00 H9190 Oude eikenbossen 0,10 0,10 0,00 H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,07 0,07 0,00 H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,06 0,06 0,00 H4030 Droge heiden 0,06 0,06 0,00 H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,08 0,08-0,00 pagina 19/31

20 De Wieden Verschil H9999:35 onbekend/onzeker op basis meest kritische aangewezen type (H3140) 0,06 0,06 0,00 ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,06 0,06 0,00 H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,06 0,06 0,00 ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen H6410 Blauwgraslanden H91D0 Hoogveenbossen ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,06 0,06-0,00 H7210 Galigaanmoerassen >0,05 >0,05-0,00 pagina 20/31

21 Drentsche Aa-gebied Verschil H91D0 Hoogveenbossen 0,07 0,07 0,00 H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,07 0,07 0,00 H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,07 0,07 0,00 ZGH4030 Droge heiden 0,06 0,06 0,00 H4030 Droge heiden 0,06 0,06 0,00 H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 0,06 0,06 0,00 H3160 Zure vennen 0,06 0,06 0,00 H9190 Oude eikenbossen 0,06 0,06 0,00 H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,06 0,06 0,00 H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm ZGH3160 Zure vennen ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) H5130 Jeneverbesstruwelen pagina 21/31

22 Verschil ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) pagina 22/31

23 Duinen Ameland Verschil H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos 0,08 0,08 0,00 H2150 Duinheiden met struikhei 0,07 0,07 0,00 H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen 0,07 0,07 0,00 ZGH2180B Duinbossen (vochtig) 0,07 0,07 0,00 H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,07 0,07 0,00 H2180B Duinbossen (vochtig) 0,07 0,07 0,00 H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,06 0,06 0,00 H2160 Duindoornstruwelen 0,06 0,06 0,00 ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,06 0,06 0,00 H2170 Kruipwilgstruwelen 0,06 0,06 0,00 ZGH2120 Witte duinen H2120 Witte duinen H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) ZGH2160 Duindoornstruwelen H2130C Grijze duinen (heischraal) H9999:5 onbekend/onzeker op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C, H6230) pagina 23/31

24 Verschil ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) ZGH2170 Kruipwilgstruwelen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) Drouwenerzand Verschil H2310 Stuifzandheiden met struikhei pagina 24/31

25 Waddenzee Verschil H1320 Slijkgrasvelden H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) H2110 Embryonale duinen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) H2120 Witte duinen H2160 Duindoornstruwelen 0,05 0,05 0,00 Duinen Vlieland Verschil ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos ZGH2180B Duinbossen (vochtig) H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos pagina 25/31

26 Duinen Schiermonnikoog Verschil ZGH2180B Duinbossen (vochtig) 0,11 0,11 0,00 ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,08 0,08 0,00 ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,08 0,08 0,00 H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,07 0,07 0,00 H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen 0,06 0,06 0,00 H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,06 0,06 0,00 H2180B Duinbossen (vochtig) 0,06 0,06 0,00 ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,06 0,06 0,00 H9999:6 onbekend/onzeker op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C) 0,06 0,06 0,00 ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,06 0,06 0,00 H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,06 0,06 0,00 H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,06 0,06 0,00 H6410 Blauwgraslanden 0,06 0,06 0,00 ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos H2170 Kruipwilgstruwelen pagina 26/31

27 Verschil ZGH2160 Duindoornstruwelen 0,05 0,05 0,00 ZGH2120 Witte duinen 0,05 0,05 0,00 H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,05 0,05 0,00 - ZGH2170 Kruipwilgstruwelen 0,10 0,10-0,00 Geen overschrijding Wel overschrijding* ** Geen ontwikkelingsruimte * Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd. ** Bij beoordeling van een in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden. pagina 27/31

28 Depositie resterende gebieden Natuurgebied Verschil Hoogste depositie Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving 0,08 0,08 0,00 0,15 - Lauwersmeer >0,05 - Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer 0,06 - Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer 0,06 - IJsselmeer >0,05 - Noordzeekustzone 0,06 Krummhörn 0,05 0,05 0,00 >0,05 - Geen overschrijding Wel overschrijding* * Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd. pagina 28/31

29 Depositie per habitattype Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving Verschil ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen 0,08 0,08 0,00 - Lauwersmeer Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer Verschil H9999:1100c onbekend/onzeker (buitenland) - Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer Verschil H9999:1101c onbekend/onzeker (buitenland) - IJsselmeer Verschil H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) - pagina 29/31

30 Noordzeekustzone Verschil H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,06 0,06 0,00 - H2110 Embryonale duinen H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) Krummhörn Verschil H9999:1108c onbekend/onzeker (buitenland) 0,05 0,05 0,00 - Geen overschrijding Wel overschrijding* * Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd. pagina 30/31

31 Disclaimer Rekenbasis Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. Deze berekening is tot stand gekomen op basis van: AERIUS Database versie 2015_ _31bd versie 2015_ _3dec74e7e2 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie: pagina 31/31

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting over

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting over

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

Bijlagen bij de toelichting. bestemmingsplan Lagewaard 42, Koudekerk aan den Rijn - NL.IMRO.0484.B141KKlagewaard42-ON01 ontwerp

Bijlagen bij de toelichting. bestemmingsplan Lagewaard 42, Koudekerk aan den Rijn - NL.IMRO.0484.B141KKlagewaard42-ON01 ontwerp Bijlagen bij de toelichting bestemmingsplan Lagewaard 42, Koudekerk aan den Rijn - NL.IMRO.0484.B141KKlagewaard42-ON01 ontwerp 73 Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Bijlage, Vergunningaanvraag Kenmerken Samenvatting emissies Depositieresultaten

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Bijlage, Vergunningaanvraag Kenmerken Samenvatting emissies Depositieresultaten

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Wet natuurbescherming. De resultaten

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. it document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. e resultaten

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

Berekening Recreatiecentrum Mijnden Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Recreatiecentrum Mijnden Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting over

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Bijlage, Vergunningaanvraag Kenmerken Samenvatting emissies Depositieresultaten

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Wet natuurbescherming. De resultaten

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Bijlage, Vergunningaanvraag Kenmerken Samenvatting emissies Depositieresultaten

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kunt dit document onder meer gebruiken voor een onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie en Depositie habitattypen Verdere toelichting over deze

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Bijlage, Vergunningaanvraag Kenmerken Samenvatting emissies Depositieresultaten

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting over

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Bijlage, Vergunningaanvraag Kenmerken Samenvatting emissies Depositieresultaten

Nadere informatie

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx). U heeft op grond van artikel 2.7 van de Regeling natuurbescherming een melding ingediend voor uw initiatief. Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie en toont aan dat de melding is

Nadere informatie

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx). U heeft op grond van artikel 8 van de Regeling Programmatische aanpak stikstof een melding ingediend voor uw initiatief. Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie en toont aan dat

Nadere informatie

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van de Wet natuurbescherming,

Nadere informatie

Berekening Autonoom Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Autonoom Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

Dcc. nr.: Class, nr.: Afdelim. Beh. door: Afd. Hoofd

Dcc. nr.: Class, nr.: Afdelim. Beh. door: Afd. Hoofd rombüu aan Provincie Frysiän Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN PRVINSJE FRYSLA Dcc. nr.: Class, nr.: - 6 AUG 2015 Afdelim. Beh. door: Afd. Hoofd voor kennisg. aa ngenomen/tel.

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Wet natuurbescherming. De resultaten

Nadere informatie

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

Voor de berekening van de stikstofdepositie met AERIUS Calculator zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Voor de berekening van de stikstofdepositie met AERIUS Calculator zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: MEMO Van : Rho Adviseurs Project : Knorr locatie Nieuw Loosdrecht Datum : 7 april 2016 Betreft : Uitgangspunten berekening stikstofdepositie Voor de berekening van de stikstofdepositie met AERIUS Calculator

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

AERIUSÔ CALCULATOR. Berekening aanvraag. Kenmerken. Emissie. Depositie natuurgebieden. Depositie habitattypen

AERIUSÔ CALCULATOR. Berekening aanvraag. Kenmerken. Emissie. Depositie natuurgebieden. Depositie habitattypen AERIUSÔ CALCULATOR Dit document bevat resultaten van een stikstofberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

Hoogachtend, Namens dezen: A.J. Hoogerwerf. Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Hoogachtend, Namens dezen: A.J. Hoogerwerf. Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. Dijksweg 9 9367 VD DE WILP Datum : 24 november 2017 Documentnr. : 2017-101940 Dossiernummer : K5489 Behandeld door : P. Stevens Telefoonnummer : (050)316 4889 Emailadres : natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Calculatie voor stikstofdepositie parkeren op en rond Duinoord 1. Parkeren op beschikbare plekken op en rond Duinoord: per dag 207 + 215 = 422 auto's aankomend; (vanwege koude start:) 9 x 422 = 3798 auto's

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. De resultaten bestaan uit twee situaties en een vergelijking. U kunt dit document onder meer gebruiken voor een

Nadere informatie

Resultaten stikstofdepositieberekening uitbreiding AEB Amsterdam met een nascheidingsinstallatie

Resultaten stikstofdepositieberekening uitbreiding AEB Amsterdam met een nascheidingsinstallatie Notitie / Memo HaskoningDHV Nederland B.V. Industry, Energy and Mining Aan: AEB Amsterdam Van: Thomas Beffers Datum: 9 oktober 2015 Kopie: Emiel de Boer (AEB Amsterdam), Mariëtte Voets (RHDHV) Ons kenmerk:

Nadere informatie

REGISTER. U heeft op g r o n d van artikel 8 van de Regeling. van uw melding is voor uw eigen en toont aan dat de melding is.

REGISTER. U heeft op g r o n d van artikel 8 van de Regeling. van uw melding is voor uw eigen en toont aan dat de melding is. REGISTER U heeft op g r o n d van artikel 8 van de Regeling P r o g r a m m a t i s c h e a a n p a k s t i k s t o f een melding ingediend voor uw Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Wet natuurbescherming. De resultaten

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Wet natuurbescherming. De resultaten

Nadere informatie

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx). U heeft op grond van artikel 2.7 van de Regeling natuurbescherming een melding ingediend voor uw initiatief. Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie en toont aan dat de melding is

Nadere informatie

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx). U heeft op grond van artikel 8 van de Regeling Programmatische aanpak stikstof een melding ingediend voor uw initiatief. Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie en toont aan dat

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Wet natuurbescherming. De resultaten

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Wet natuurbescherming. De resultaten

Nadere informatie

Verzenddatum Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk 28 juli

Verzenddatum Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk 28 juli Postbus 55 8200 AB Lelystad Telefoon (0320)-265265 Fax (0320)-265260 E-mail provincie@flevoland.nl Website www.flevoland.nl LUTTELGEEST *2084435* Verzenddatum Bijlagen Uw kenmerk ns kenmerk 28 juli 2017

Nadere informatie

Berekening gecombineerde opgave 2012 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening gecombineerde opgave 2012 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie en Depositie habitattypen Verdere toelichting over deze

Nadere informatie

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

AERIUSB CALCULATOR. Berekening Uitgangsituatie. ^ Kenmerken. * Emissie. * Depositie natuurgebieden. ^ Depositie habitattypen. Verdere toelichting ov

AERIUSB CALCULATOR. Berekening Uitgangsituatie. ^ Kenmerken. * Emissie. * Depositie natuurgebieden. ^ Depositie habitattypen. Verdere toelichting ov Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting over

Nadere informatie

AERIUS. Leeswijzer Bijlage Eigen gebruik

AERIUS. Leeswijzer Bijlage Eigen gebruik Bijlage Eigen In deze staan de resultaten van een stikstofdepositieberekening door Calculator voor uw berekening, bestaande uit één of twee verschillende situaties. Indien van toepassing, geven de resultaten

Nadere informatie

AERIUS. Leeswijzer Bijlage Stikstofdepositieberekening. Vergunningaanvraag

AERIUS. Leeswijzer Bijlage Stikstofdepositieberekening. Vergunningaanvraag Bijlage Stikstofdepositieberekening voor Vergunningaanvraag Deze leeswijzer geeft een toelichting op onderdelen van het exportbestand met rekenresultaten, oftewel de bijlage Vergunningaanvraag. In dit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19f/g Datum besluit : 31 maart 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2016-002238 - gemeente Bunschoten-

Nadere informatie

Inleiding. Project: Centrum Chaam 2016 Onderwerp: Stikstofdepositieonderzoek Kenmerk: M Datum

Inleiding. Project: Centrum Chaam 2016 Onderwerp: Stikstofdepositieonderzoek Kenmerk: M Datum Project: Centrum Chaam 2016 Onderwerp: Stikstofdepositieonderzoek Kenmerk: M2016-28 Auteurs: A.E. Klein Datum 6-5-2016 Inleiding Ten behoeve van het bestemmingsplan Centrum Chaam 2016 is voor het onderdeel

Nadere informatie

Omgevingszaken Arjan de Haan / (058) of

Omgevingszaken Arjan de Haan / (058) of Maatschap B. Witteveen en R. Witteveenvan der Veen De heer B. Witteveen Gracht 19 8485KN MUNNEKEBUREN provinsje fryslan provincie fryslan ^ postbus 212 89 hm leeuwirden tweebaksmarkt 52 telefoon: (58)

Nadere informatie

Doe. nr.: Class, nr.:- Inflek.: 1 6 JUL 2015. Afdelinn. - \ Afd. Hoofd AWB.. wek«n i. voor kenniag. aangenomen/tel. afgedaan

Doe. nr.: Class, nr.:- Inflek.: 1 6 JUL 2015. Afdelinn. - \ Afd. Hoofd AWB.. wek«n i. voor kenniag. aangenomen/tel. afgedaan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Retouradres: Postbus 10055, 8000 GB ZWLLE PRVINSJÉ FHYSLAN Doe. nr.: Class, nr.:- Inflek.: 1 6 JUL 2015 Afdelinn. - \ Afd. Hoofd AWB.. wek«n i voor kenniag. aangenomen/tel.

Nadere informatie

66830/TV/JP/269 Aanvulling bij aanvraag geregistreerd onder nummer 01232478

66830/TV/JP/269 Aanvulling bij aanvraag geregistreerd onder nummer 01232478 Si Provincie Fryslan Afdeling Stêd en Plattelan t.a.v. de heer G. Wijnsma Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN pietersma & spoelstra ruimtelijke ordening en milieu ( rjovinfs.je FRYSLAN Doe. nr.: Cass. nr.

Nadere informatie

Berekening Beoogde situatie Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Beoogde situatie Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT WET NATUURBESCHERMING. : 2.7 lid 2 en 2.8 lid 9 Wet natuurbescherming

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT WET NATUURBESCHERMING. : 2.7 lid 2 en 2.8 lid 9 Wet natuurbescherming GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT WET NATUURBESCHERMING Datum besluit : 15 juni 2017 Onderwerp Artikel Activiteit : Aanvraag vergunning : 2.7 lid 2 en 2.8 lid 9 Wet natuurbescherming

Nadere informatie

AANVRAAG NATUURBESCHERMINGS- WET VERGUNNING VVGB

AANVRAAG NATUURBESCHERMINGS- WET VERGUNNING VVGB AANVRAAG NATUURBESCHERMINGS- WET VERGUNNING VVGB AANVRAGER R. Oort Berkenweg 3 9419 TE Drijber LOCATIE BEDRIJF Berkenweg 3 9419 TE Drijber AANVRAAG NATUURBESCHERMINGS- WET VERGUNNING VVGB Initiatieflocatie:

Nadere informatie

In opdracht van Ekwadraat te Leeuwarden is een AERIUS berekening uitgevoerd voor de inrichting van Mts Hartlief Lammers te Donderen.

In opdracht van Ekwadraat te Leeuwarden is een AERIUS berekening uitgevoerd voor de inrichting van Mts Hartlief Lammers te Donderen. Notitie 21510180.N01 Uitgangspunten AERIUS berekening Mts Hartlief Lammers te Donderen Inleiding In opdracht van Ekwadraat te Leeuwarden is een AERIUS berekening uitgevoerd voor de inrichting van Mts Hartlief

Nadere informatie

Maatschap Offringa Jensemaweg TH OLDEHOVE

Maatschap Offringa Jensemaweg TH OLDEHOVE Maatschap Offringa Jensemaweg 11 9883 TH OLDEHOVE Datum : 11 december 2017 Documentnr. : 2017105574 Dossiernummer : K5483 Behandeld door : J. Benjamins Telefoonnummer : (050) 316 4350 Emailadres : natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Drempelwaarden op grond van beleidsregels stikstof Gelderland 2013-001167 - gemeente

Nadere informatie

BESCHIKKING, D.D. 10 APRIL ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING, D.D. 10 APRIL ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING, D.D. 10 APRIL 2012 - ZAAKNUMMER 2011-019076 - VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Melkrundveehouderij aan de Bingerdenseweg 17 te Angerlo. Aanvraag en procesverloop

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 27 januari 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-001222 - gemeente Woudenberg

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 2 JULI ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 2 JULI ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 2 JULI 2012 - ZAAKNUMMER 2011-020255 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Varkenshouderij aan de Boerijendijk 12 te Groenlo. Aanvraag en procesverloop Bij

Nadere informatie

2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Artikelen 19d en 19e

2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Artikelen 19d en 19e 2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikelen 19d en 19e Datum : 1 augustus 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-018427 - gemeente Dronten Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 23 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-017309 - gemeente Ermelo Activiteit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 18 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-005202 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

Hoogachtend, Namens dezen: A.J. Hoogerwerf. Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Hoogachtend, Namens dezen: A.J. Hoogerwerf. Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. Maatschap Gaaikema-Boersma Noordhornerweg 2 9883 TJ OLDHOV Datum : 24 november 207 Documentnr. : 207-0686 Dossiernummer : K4323 Behandeld door : P. Stevens Telefoonnummer : (050)36 4889 mailadres : natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Stikstofdepositieonderzoek bestemmingsplan Duingeest 3 woningen te Monster

Stikstofdepositieonderzoek bestemmingsplan Duingeest 3 woningen te Monster Notitie Contactpersoon Elger Niemendal Datum 28 november 2016 Kenmerk N002-1241747ENX-los-V01-NL Stikstofdepositieonderzoek bestemmingsplan Duingeest 3 woningen te Monster 1 Inleiding In het kader van

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 8 september 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-002524 - gemeente Ede Activiteit : het

Nadere informatie

AERIUSÔ CALCULATOR. Berekening vergunning Kenmerken. Emissie. Depositie natuurgebieden. ^ Depositie habitattypen

AERIUSÔ CALCULATOR. Berekening vergunning Kenmerken. Emissie. Depositie natuurgebieden. ^ Depositie habitattypen AERIUSÔ CALCULATOR it document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j)

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 2.7, tweede lid, Wet natuurbescherming

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 2.7, tweede lid, Wet natuurbescherming Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 2.7, tweede lid, Wet natuurbescherming Maatschap H.J.M. Kamps en N.G.P. Kamps-Bijlard te Siebengewald Zaaknummer: 2016-600735 Kenmerk: 2017/41019

Nadere informatie

Omgevingszaken E. Brouwer / (058) of

Omgevingszaken E. Brouwer / (058) of provinsje fryslän provincie fryslän ^ ö

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 21 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-010894 - gemeente Ermelo Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 21 augustus 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-004219 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 5 april 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-002289 - gemeente Leusden Activiteit

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 16 september 2016 door ons ontvangen aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming van maatschap

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 21 januari 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-014115 - gemeente Putten Activiteit : het

Nadere informatie

ipadviseurs en accountants

ipadviseurs en accountants ^ccon Bavin ipadviseurs en accountants Ruimte voor ondernemen. ACCON.AVM JURIDISCH ADVIES B V. KVK NUMMER 9114594 ZONNEDAUW 11 POSTBUS 623 92 AP DRACHTEN TEL. 512-51 61 35 FAX 512-52 57 6 WWW ACCONAVM

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 13 AUGUSTUS ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN

BESCHIKKING D.D. 13 AUGUSTUS ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN BESCHIKKING D.D. 13 AUGUSTUS 2012 - ZAAKNUMMER 2011-020492 VAN GEDEPUTEERDE STATEN Natuurbeschermingswet 1998 Betreft een varkenshouderij aan de Bemerdweg 9 te Dreumel, gemeente West Maas en Waal Aanvraag

Nadere informatie

Vergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 19d Natuurbeschermingswet V.O.F. van den Bosch te Gassel. Zaaknummer:

Vergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 19d Natuurbeschermingswet V.O.F. van den Bosch te Gassel. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 V.O.F. van den Bosch te Gassel Zaaknummer: 2015-1895 Kenmerk: 2016/36761 d.d. 19 mei 2016 Verzonden: 1. Aanvraag

Nadere informatie

Depositie Detailkaarten

Depositie Detailkaarten Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl. pagina 1/22 Depositie Overzicht van beschikbare

Nadere informatie

Natuurtoets herontwikkeling Watertorenweg, Egmond aan Zee

Natuurtoets herontwikkeling Watertorenweg, Egmond aan Zee Natuurtoets herontwikkeling Watertorenweg, Egmond aan Zee Beoordeling gebiedsbescherming in het kader van de Wet natuurbescherming (Natura 2000 en het Natuurnetwerk Nederland) MEES definitief Natuurtoets

Nadere informatie

Vergunning. Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 19d Natuurbeschermingswet Van Huisseling te Grave. Zaaknummer:

Vergunning. Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 19d Natuurbeschermingswet Van Huisseling te Grave. Zaaknummer: Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 Van Huisseling te Grave Zaaknummer: 2016-0721 Kenmerk: 2016/79522 d.d. 6 oktober 2016 Verzonden: 2016/79522

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 7 MEI ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 7 MEI ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 7 MEI 2012 - ZAAKNUMMER 2011-020003 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Rundveehouderij aan de Schurinklaan 49 te Eefde. Aanvraag en procesverloop Bij brief

Nadere informatie