Onderwerp : Reconstructie A. Schweitzerstraat, H.A. Lorentzstraat, Einsteinstraat, Eijkmanstraat en H. Dunantsingel(gedeelte)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp : Reconstructie A. Schweitzerstraat, H.A. Lorentzstraat, Einsteinstraat, Eijkmanstraat en H. Dunantsingel(gedeelte)"

Transcriptie

1 GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag van de informatieavond Verslag bespreking d.d. : 9 mei 2006 Aanvang : uur Plaats bespreking : het raadhuis van de gemeente Papendrecht Onderwerp : Reconstructie A. Schweitzerstraat, H.A. Lorentzstraat, Einsteinstraat, Eijkmanstraat en H. Dunantsingel(gedeelte) Aanwezig : Dhr. H.J. Jansen unithoofd Beheer en Werkvoorbereiding (Voorzitter) Dhr. J.J.C. van Tol unithoofd Wijkonderhoud Mw. K. Končar-Behić civieltechnisch werkvoorbereider Dhr. E. Versluis unithoofd Groot Onderhoud Dhr. B. Schaeffer werkvoorbereider groenvoorziening Mw. M.P. Schmitz notulist Omwonenden: : Bewoners van betreffende straten Het programma: Inleiding Toelichting op de plannen: Verharding Riolering Openbare verlichting Groenvoorziening Planning Pauze (mogelijkheid vragenlijst in te leveren) Gelegenheid voor discussie over de onderwerpen: Verharding Riolering Openbare verlichting Groenvoorziening Diversen Sluiting Pagina 1 van 11

2 De heer Jansen opent om uur de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Vervolgens stelt hij de aanwezige ambtenaren van de gemeente voor. Daarna wordt het programma van de avond gepresenteerd. Inleiding De straten, A. Schweitzerstraat, H.A. Lorentzstraat, Einsteistraat, Eijkmanstraat en gedeelte van H. Dunnantsingel, zijn rond jaar 1970 aangebracht. In 1982 heeft een ophoging van de verharding van dit gebied plaats gevonden. In hetzelfde jaar is de riolering van de H.A. Lorentzstraat vernieuwd. In het uitvoeringsplan van 2006 is dit gebied voor de reconstructie van de riolering, verharding, openbare verlichting en groenvoorziening opgenomen. In de voorbereidingsfase van de reconstructie hebben de metingen van de bestaande zettingen van de verharding en de riolering plaatsgevonden. Zettingen geven eerste informatie over de staat van de weg en de riolering. Om de parkeerdrukte te bepalen zijn in de avonduren op drie verschillende dagen geparkeerde auto s geteld. Meningen en wensen van de bewoners zijn via een enquête bekend geworden. Op basis van alle gegevens zijn ontwerpplannen gemaakt. Toelichting op de plannen Verharding en verkeerssituatie Maximale zetting van de verharding is 48 cm. Dit komt omdat een groot deel van de gemeente Papendrecht op een slechte bodem is aangelegd. Het is net een spons. Als er op gedrukt wordt zakt het in. Bij de reconstructie wordt verharding aan oorspronkelijke aanleghoogte teruggebracht. In het ontwerp is gekozen voor zoveel mogelijk parkeerplaatsen te creëren om aan de maximale parkeernorm te kunnen voldoen. De parkeernorm in het ontwerp is wel verhoogd, maar de maximale parkeernorm is door beperkte ruimte niet bereikt. In het ontwerp is het hele gebied als 30 km/uur zone ingericht en zijn aanvullende snelheidsremmende maatregelen genomen. In H. Dunantsingel wordt de rijweg op 5,00 m breedte aangebracht. Aansluiting van de A. Nobelstraat wordt een erf aansluiting. In de A. Schweitzerstraat worden plateaus bij de aansluiting van de Eijkmanstraat en de A.H. Lorentzstraat gecreëerd. Riolering In de bestaande situatie is een gemengd rioolstelsel aanwezig. Bestaande riolering is 40 tot 135 cm verzakt. In de nieuwe situatie worden twee rioolstelsels aangelegd: een stelsel voor de afvoer van huisafvalwater (vuilwaterriolering) en een stelsel voor de afvoer van neerslag van relatief schone verharde oppervlakken (regenwaterriolering). Bestaande drainageleidingen worden opnieuw aangebracht en rechtstreeks op het oppervlaktewater aangesloten. Huisaansluitingen van de riolering zijn eigendom van de eigenaar van de woning tot aan de aansluiting op de gemeentelijke riolering. De gemeente vernieuwt de bestaande huisaansluitingen vanaf de erfgrens tot aan de gemeentelijke riolering. Uit de resultaten van enquêtebrief is gebleken dat de meeste huiseigenaren interesse hebben getoond voor een gescheiden aansluiting: voor vuilwaterriolering en regenwaterriolering. De gemeente is, onder bepaalde voorwaarden, bereid het afkoppelen van de huisaansluitingen op eigen kosten uitvoeren. De gemeente stuurt waarschijnlijk volgende week aan alle eigenaren een brief met uitleg van alle voorwarden, tekening en procedure van het afkoppelen. Openbare verlichting In het ontwerp zijn de plaatsen van de bestaande lichtmasten aangegeven. Als het ontwerp definitief vastgesteld is wordt een verlichtingsplan gemaakt. Bij het bepalen van de plaats van de lichtmasten wordt er naar gestreefd het verlichtingsniveau te laten voldoen aan de Nederlandse Stichting van Verlichtingskunde. Deze staan omgeschreven in Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR Pagina 2 van 11

3 Groenvoorziening Het ontwerpplan is gebaseerd op de huidige situatie van de groen, een toekomstvisie en de mogelijkheden als gevolg van de reconstructiewerkzaamheden. In het ontwerpplan worden bestaande bomen zoveel mogelijk gehandhaafd. Om een forse ophoging van de verharding en groenstrook te kunnen overbruggen worden nodige voorbereidingen van de bomen aan de A. Schwetzerstraat nr. 67 t/m 79 uitgevoerd. Deze voorbereidingen betreffen het rond steken van de bomen ter bevordering van de wortelgroei. Daar waar de kwaliteit van de bestaande bomen slecht is of door de uitvoering van de ( (riolering) werkzaamheden de bestaande bomen niet zijn te handhaven zullen deze bomen worden verwijderd. De groenstrook voor H. Dunantsingel nr. 24 t/m 34 is anders ontworpen dan het voorstel uit In de nieuwe situatie worden heesters geplaatst. Dat is gezien onderhoud een betere oplossing. In de berm achter Eijkanstraat 1 t/m 11 langs de sloot zullen aanvullend nog enkele bomen worden geplaatst. Diversen Tijdens de reconstructie wordt teruggegaan naar bij de het kadaster vastgestelde eigendomgrenzen. In de bestaande situatie zijn diversen overschrijdingen geconstateerd. Naar de eigenaren, waar de overschrijdingen zijn geconstateerd, wordt een informatiebrief en een tekening met maatvoering gestuurd. In de brief zullen de eigenaren geïnformeerd worden over de tijdens de reconstructie door de gemeente uitgevoerde maatregelen. Planning Inspraak procedure Volgens de vastgestelde inspraakprocedurebesluit, d.d , zijn de direct belanghebbende aangeschreven en heeft een bekendmaking in Papendrechts Nieuwsblad plaatsgevonden. De procedure ziet er als volgt uit: - Bekendmaking (Eerste ter inzage), gepubliceerd d.d ; - Eerste ter inzage ligging, d.d t/m ; - Informatieavond, d.d ; - Vaststellen definitieve plan door het college; - Bekendmaking (Tweede ter inzage); - Tweede ter inzage ligging, duurt 1 week. Op het vastgestelde plan door het college is geen inspraak meer mogelijk. Het college zal in het besluit de tijdens deze avond gestelde vragen met antwoorden meenemen. Reacties die hierna nog volgen zullen als klacht worden behandeld. Tijdens de tweede ter inzage zullen de definitieve plannen worden gepresenteerd. Verdere planning Aansluitend zal een besteksvoorbereiding plaatsvinden. Volgens globale planning is aanbesteding van het werk voor juli 2006 gepland. Het begin van het uitvoering van het werk is voor september 2006 gepland. Pauze Henk Jansen gaat vervolgens om uur over tot het instellen van de pauze en geeft ieder de gelegenheid het vragen formulier in te vullen en/of in te leveren uur begin pauze uur einde pauze Pagina 3 van 11

4 Discussie over de ontwerpen H.J. Jansen, in verdere tekst genoemd: HJ, neemt de vragenlijsten door. Bestrating Vragen / Opmerkingen: C. Teeuw, H. Dunantsingel 22: - Parkeerstrook in H. Dunantsingel aan de woningzijde verplaatsen naar de singelzijde. Reden: wil geen auto s voor de deur. - Hoe zijn de verschillende fases van de uitvoering gepland? Hoe zit met de bereikbaarheid tijdens de afsluiting en met de tijdelijke voorzieningen? Van Hemmen, G. Dousingel 22: - Wij verhuizen eind van het jaar naar de Eijkanstraat. Blijven de straten wel bereikbaar? F. de Boer, A. Schweitzerstraat 54: - Op hoek bij nr. 54 zijn 8 parkeervakken getekend. In de huidige situatie zijn dat er 6. Ingang van mijn tuin is op de kant van de parkeervakken. Graag 1 vak minder, anders kan ik mijn tuin niet bereiken. M.J. Kos, A. Schweitzerstraat 78: - Het trottoir achter de parkeerplekken is gevaarlijker voor kinderen geworden. R. Beindorff, A. Schweitzerstraat 109: - Voor grotere auto s graag enkele ruimere parkeervakken behouden. Antwoorden: - Stelt voor om te stemmen. Besluit: Het oorspronkelijke plan blijft gehandhaafd. - De aannemer moet gefaseerd werken op een logische efficiënte manier. Tijdens de uitvoering moeten de woningen bereikbaar blijven. Tijdelijke voorzieningen met betrekking tot het bereikbaar van de woningen zijn keuze van de aannemer. Begin van het werk is meestal het laagste punt van de riolering. Bij de regenwaterriolering bevindt het laagste punt zich in de H. Dunantsingel. Bij de vuilwaterriolering bevindt het laagste punt zich bij de aansluiting op de P. Zeemanlaan. Bij de uitvoering zal steeds één kant van het gebied bereikbaar blijven voor calamiteiten en hulpdiensten. Dhr. E. Versluis: De aannemer beslist over de fasering van de uitvoering. Het faseringsplan wordt door de gemeente vastgesteld. Voor de start van het werk krijgen de bewoners een brief waarin alles staat vermeld met betrekking tot de fasering tijdens de uitvoering. Alle bijzondere gelegenheden (bv. verhuizing) en onvoorziene zaken via de toezichthouder te bespreken. - Voorstel aangenomen. Besluit: 1 parkeervak vervalt. - Dit is juist bij de volgende vergelijking: trottoir achter de parkeervakken en trottoir voor de parkeervakken. De kinderen fietsen ook op de straat. Dat is ook gevaarlijk. Op een gegeven moment moeten wij een keuze maken. Gezien de parkeerdrukte en gezien het feit dat dit een rustige straat is, is er nu voor meer parkeerruimte gekozen. Besluit: Handhaven trottoir achter parkeervakken bij A. Scweitzerstraat nr Maten van de parkeervakken zijn bepaald volgens de geldenden normen. Pagina 4 van 11

5 J. Scharn, A. Schweitzerstraat 82: - Is de breedte van het trottoir voor rolstoelers berekend? P.C. de Koning Vink, Einsteinstraat 1: - Bewoners van de H. Dunantsingel zetten de vuilcontainers achter hun huis op het trottoir in de Einsteinstraat. Het trottoir is gemeentegrond. Verzoek om de containers op de eigen grond te plaatsen. R. van Leuveren, A. Schweitzerstraat 43: - Vuilcontainers zijn openbaar bezit. Mogen daar dus staan. F.F.A. Kok, H. Dunantsingel 40: - Maakt bezwaar tegen de komst van de huisvuilopstelplaats in de Einsteinstraat, want sommige mensen kunnen de auto niet meer in of uit de garagebox halen. Bezemer, A. Schweitzerstraat 32: - Maakt ook bezwaar tegen de huisvuilopstelplaats in de Einsteinstraat. J. van Leeuwen, H. Dunantsingel 30: - Maakt ook bezwaar tegen de huisvuilopstelplaats in de Einsteinstraat. W. Groote, H. Dunantsingel 26: - Maakt ook bezwaar tegen de huisvuilopstelplaats in de Einsteinstraat. De vuilniswagen kan er niet keren en moet over het garageplein. Hierdoor verzonken de tegels van het plein. In de toekomst zouden eigenaren van de schuren problemen kunnen krijgen met de verzakkingen. Op de hoek van de Einsteinstraat en de H. Dunantsingel stonden vuilcontainers. W. Groote, H. Dunantsingel 26: - Geen uitbreiding van de parkeerplaatsen nodig, indien mensen hun garage zouden gebruiken voor parkeren in plaats van voor opslag. R. de Heer, H. Dunantsingel 24: - Verzoekt om snelheidsbeperking in de H. Dunantsingel. Voorziet een ongeluk in de toekomst. Hij wil graag 2 plateaus en 1 verhoging. C. Teeuw, H. Dunantsingel 22: - De overgang bij de H. Dunantsingel is een behoorlijke knobbel. Een extra drempel lijkt niet gewenst. Voorstel: Noordzijde de band, grenzend aan de berm te versmallen van 5m naar 3,5 m. Als wegversmalling. R. Roubos, A. Schweitzerstraat 69: - Worden de brandpoorten mee opgehoogd? - Hoeveel cm komt de bestrating omhoog? De garages en schuren liggen lager dan woningen. Het zou prettig zijn als wij normaal door de deur naar binnen kunnen. - De breedte van het trottoir is 2,01 meter. Dat is breed genoeg. - Actiepunt: moet nagekeken worden of hier juridisch tegen opgetreden kan worden. - Deze opmerkingen staan los van deze vergadering. - Stemming en besluit: Huisvuilopstelplaats uit Einsteinstraat wordt verplaatst naar de hoek van de Einsteinstraat en de H. Dunantsingel. - Dit komt niet aan de orde. Actiepunt: Nader bezien. - Op de aansluiting H. Dunantsingel op P. Zeemanlaan is een plateau geplaatst. Ca. 20 m verder is de aansluiting van Einsteinstraat. Een plateau aanbrengen op zo een korte afstand is niet wenselijk. Evt. drempel aanleggen? Drempels worden tegenwoordig iets lager gelegd. De stemming is verdeeld. Actiepunt: Nemen het verzoek mee. - Een wegversmalling werkt alleen als er voldoende verkeersaanbod is. Slinger in de weg is te lastig. Minstens 6-7 m wegbreedte is nodig. Een drempel is dan een betere optie dan wegversmalling. - Nee - De garages, de schuren en de woningen zijn minder verzakt. Hoeveel cm de verharding omhoog gaat verschil per plek. De tekening met gemiddelde ophoging hangt in de zaal. Pagina 5 van 11

6 R. Roubos, A. Schweitzerstraat 69: - Mogelijkheid om de kosten van het ophogen van de voortuin te compenseren? Bv. Zand leveren door de gemeente tegen een aantrekkelijke prijs om de voortuin op te kunnen hogen. J. van Leeuwen, H. Dunantsingel 30: - Zand aanbrengen onder de schuurtjes, direct bij het opbreken van de weg, bespaart kosten. Het zand verzakt. Nu moet er steeds een stratenmaker voor komen. Voorstel: compromis: Gemeente stuwt de schuurtjes op en wij betalen de kosten. Nu alles open ligt, gezamenlijk aanpakken. R. van Heukelum, H. Dunantsingel 32: - Achterzijde van de schuurtjes, grenzend aan de Einsteinstraat, kunnen zand gebruiken tegen verzakking van de openbare weg in de Einsteinstraat. De grond onder de berging is eigen grond, maar de verzakking is op de openbare weg. W. Groote, H. Dunantsingel 26: - Heeft getracht met bewoners van de zaak op te laten spuiten. Voorstel: als de straat is opgebroken graag gezamenlijk met bewonerscommissie materieel inhuren en tegelijk aanpakken. W. Groote, H. Dunantsingel 26: - Vraagt hoe de schade wordt gedekt bij beschadiging gaskabels. Is er een meldingspunt voor schade aanwezig? R. van Heukelum, H. Dunantsingel 32: - Verzoekt de parkeervakken te markeren A. Schippers, A. Schweitzerstraat 73: - Vraagt of het perkje voor zijn huis gehandhaafd blijft. B. Bezemer, A. Schweitzerstraat 32: - Verzoekt bord met parkeerverbod te plaatsen op het garageplein van de Einsteinstraat. Vanwege het uitrijden van de auto s uit de garage. F.F.A. Kok, H. Dunantsingel 40: - Graag een parkeerverbod op Einsteinstraat 26 A. Walraven, A. Schweitzerstraat 44: - Parkeerverbod voor de uitrit Tegenover deze uitritten wordt geparkeerd. Uitrit met auto is wat krap. Voorstel parkeerverbod met gele streep. R. van Leuveren, A. Schweitzerstraat 43: - Worden de brandgangen ook opgehoogd en herbestraat. Zij hebben ook riool en regenwaterafvoer. - Eigen kosten? - Dat doen wij niet. - Doet hierover geen uitspraak. Privé eigendom. Dhr. Versluis: - Adviseert een bewonerscommissie op te richten. Het is privé eigendom. Valt onder uw onderhoudsplicht. Wij hogen geen particulier terrein op. Niet toe bereid. Anders moeten wij heel Papendrecht aanpakken. U kunt samen een gespecialiseerd bedrijf aannemen tegen een voor u geschikte prijs. Het initiatief ligt bij u. - Wij zijn tot overleg bereid om te zien of wij één en ander kunnen combineren. Actie voor aanpak van de schuurophoging ligt echter bij de bewoners. - Er is een Con All Risk verzekering afgesloten. Schade kan aan ons gemeld worden. Gaskabels vallen onder het Nutsbedrijf. Daar graag melden. - De parkeervakken worden gemarkeerd. - Ja, met bomen. - Actiepunt: Nader bezien. - Parkeerverbod voor 10 m dmv een gele streep of een bord is niet te handhaven. Actiepunt: Nader bezien. - Dat is particulier terrein. De eigenaren moeten dat zelf door een aannemer laten ophogen, of eventueel met onze aannemer, maar op eigen initiatief. De eigenaren betelen dit zelf. De eigenaar is verantwoordelijk voor de rioolaansluiting van de woning tot aan de riolering. - De prijsindicatie is afhankelijk van wat u gezamenlijk wilt aanpakken. Pagina 6 van 11

7 R. van Leuveren, A. Schweitzerstraat 43: - Hoeveel verharding wordt er verhoogd? J.M. Kos, A. Schweitzerstraat 78: - Voorstel : Snelheidsbeperkende maatregel aanleggen bij Een bult in de straat. Versmalling van de stoep aan de overkant. Drempel wellicht. B. Schippers, A. Schweitzerstraat 73: - Als er herbestraat wordt, krijgen wij dan nieuwe tegels? M.A. Walraven, A. Schweitzerstraat 44: - Stelt voor het plateau van de garage door te trekken over de weg. B. Bezemer, A. Schweitzerstraat 32: - Graag meer verlichting Van Leuveren, A. Schweitzerstraat 43: - Zelfde type verlichting of iets anders? - De complete bestrating gaat omhoog. Wij gaan het weer aanleggen zoals het vroeger was. Verschilt per plek. Tekening met aangegeven verhoging hangt in de zaal. - Drempel geeft nare trillingen. Geen garantie dat er minder hard gereden wordt. Het is uw buurt, u rijdt er zelf. Wij moeten een compromis vinden voor hoogte en frequentie van drempels en calamiteitenvervoer. Actiepunt: Nader bezien. - Ja. - Verkeerskundig niet mogelijk: de uitgang van de garage wordt dan een zijstraat. Actiepunt: mogelijkheid tot een drempel aanleggen meenemen. Nader bezien. - Verlichting moet aan de huidige normen voldoen. - In principe hetzelfde type. Riolering W. Groote, H. Dunantsingel 26: - Riolering en afvoer van regenwater in de brandgangen achter Einsteinstraat 4 t/m 26, worden die meegenomen? - Wat doet de gemeente om regenwater van de daken van de schuurtjes af te voeren? - Putdeksels (van kolken) voor regenwater vervangen voor dichte deksels. Men deponeert er rommel in. R. van Heukelum, H. Dunantsingel 32: - Voorzijde garageboxen in Einsteinstraat is een plein van ongeveer 12 m breed. Bij garage van nr. 26 lag in de bestaande situatie een putdeksel. Nu niets. - Als u een vuilwaterafvoer in de berging heeft wordt de aansluiting op de vuilwaterriolering aangesloten. De leiding in de brandgang is voor de rekening van de bewoners. - Afkoppelen van de leidingen van de schuurtjes gaan wij niet doen. Afkoppelen wordt alleen op voorkant van de huizen uitgevoerd. Situatie blijft zo als is. Bestaande leiding wordt vanaf gemeentelijke riolering tot aan de erfgrens vernieuwd door de gemeente. Leiding op eigen terrein, als u dat wilt, moet u zelf vernieuwen. - Beter niet doen. Kolken moeten water op kunnen vangen. Wij rekenen op eigen verantwoordelijkheid bewoners. - In de nieuwe situatie worden de leidingen van de kolken gelegd. Op de tekening is een mogelijke situatie getekend. Wij zijn nu met berekeningen ten aanzien van de riolering bezig. Daarna gaan wij over situatie definitief beslissen. Pagina 7 van 11

8 R. Dekker, H.A. Lorensztraat 6: - Wij hebben een hoekhuis met uitbouw, door de vorige bewoner gebouwd. Op de oude tekening stond een HWA-put getekend in mijn tuin. Waar is deze put gebleven? Gezien de grote waterhoeveelheid in de voortuin zoeken wij naar een oplossing. C. Teeuw, H. Dunantsingel 22: - Wat zijn de kosten voor de aanleg van een nieuwe rioolaansluiting? - Hoe is het verschil in de hoogtes tussen de nieuwe aansluiting op gemeente grond en de bestaande aansluiting op eigen grond te overbruggen? - Hoe is te controleren of er een leiding voor ontluchting aanwezig is? Van Hemmen, Eijkmanstraat 1: - Als de straat met 34 cm wordt verhoogd, geldt dit dan ook voor de riolering? - Er zijn soortelijke woningen in de straten. Is het voor de gemeente dan niet een kleine moeite aan te geven of er wel of geen ontluchtingsleiding aanwezig is? - De riolering loopt voor een klein stukje door onze achtertuin. Is het mogelijk dat deze wordt verlegd? Wij willen later dit stukje gemeentegrond kopen. B. Bezemer, A. Schweitzerstraat 32: - Wat is de prijsindicatie voor de afvoer van regenwater? Voor het milieu is het een goede zaak, maar de kosten moeten wel binnen bepaalde normen blijven. Klopt het dat de regenwater van de huizen wel afgevoerd wordt, maar van de garages en schuren i.v.m. kosten niet mogelijk is? R. van Heukelum, H. Dunantsingel 32: - De afvoerleiding van de achterdaken komt onder de vloer en op die leiding wordt het vuilwater van de keuken aangesloten. Op de voorkant komt nog een regenleiding bij. Waar wordt afgekoppeld? K. Koopman, A. Schweitzerstraat 79: - Heeft de drainage invloed op de groenvoorziening? - Graag uw vraag nader toelichten, dan kunnen wij hier later op terug komen. - Als u handig bent kunt u zelf uw rioolaansluiting vernieuwen. Dat hoeft niet via een aannemer. De aansluiting wordt door ons vervangen vanaf uw erfgrens tot naar de gemeentelijke riolering. De gemeente graaft een sleuf voor de schoonwateraansluiting. U kunt hierin meeliften. - Bij de erfgrens komt altijd een ontstoppingsstuk. Achter kan een flexibele leiding geplaatst worden. - Raadpleeg uw bouwtekening. Het is een kleinere pijpen op het dak. U moet ervoor tekenen dat deze intact aanwezig zijn. Bij twijfel kunnen wij niet afkoppelen. - Riolering gaat meelstal meer omhoog. Riolering zakt harder dan bestrating. - Dossiers in de gemeente zijn niet meer compleet. Ik kan u geen garantie geven dat de oorspronkelijke bouwtekening nog klopt. Als u twijfelt over de ontluchting kunnen wij niet afkoppelen. Ons voorstel: zelf bewonerscommissie oprichten en de ontluchting laten controleren. K. Končar-Behić: - Wij zijn proefsleuven aan het graven. Als het technisch mogelijk is, gaan wij het aanpassen. - Wij nemen de schuren niet mee. De huidige situatie wordt gehandhaafd. De hemelwaterafvoer van de achterkant van de woningen gaat op het vuilwaterafvoer. Dit blijft dus hetzelfde. Door alleen de voorgevel mee te nemen, voldoen wij al ruim aan de norm. - Het achterdak blijft op vuilwater aangesloten en gaat naar de vuilwaterriolering. Het gaat hier om de regenpijpen afkoppelen aan de voorkant van de huizen. - De bomen krijgen extra nazorg. Pagina 8 van 11

9 C. Teeuw, H. Dunantsingel 22: - Wat is het aanlegniveau van de drainage en de mogelijke invloed van de drainage op het grondwaterpeil? - Blijft de riolering tijdens de reconstructie functioneren? A.B. Schippers, A. Schweitzerstraat 79: - Het verhaal van afkoppelen aan de voorkanten, over het eigendom en de kosten voor de eigenaar is mij nog niet duidelijk. Ook mede door slechte verstaanbaarheid. - De drainage wordt 10 cm boven slootwaterpeil aangebracht. De drainage wordt rechtstreeks op de sloot aangesloten en heeft geen invloed op het grondwaterpeil. - U kunt gewoon gebruik blijven maken van de riolering. Dit gebeurt in samenspel met de aannemer. - De gemeente stuurt waarschijnlijk volgende week aan alle eigenaren een brief met uitleg van alle voorwarden en de procedure van het afkoppelen. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente. Openbaar groen J.J.C. van Tol, in verdere tekst genoemd: JT, neemt de vragenlijsten door. F. de Boer, A. Schweitzerstraat 54: - Hoe breed wordt de groenstrook bij ons? Verzoek: deze door te trekken langs de achtertuin tot de poort en langs de voortuin. R. de Heer, H. Dunantsingel 24: - Verzoekt om het groene stukje op de hoek van zijn huis erbij te kopen. Vuilcontainers kunnen op een andere plek waar ze minder verkeerslast geven. R. van Leuveren, A. Schweitzerstraat 43: - Verzoek om de haagbeuk (brandhang) te verwijderen wegens bladoverlast. Blad verstopt de kolken. Voorstel andere begroeiing aanplanten. R.B. Dekker, H.A. Lorentzstraat 6: - Graag perken snoeien. De takken groeien over de parkeervakken en de appeltjes en de dikke takken geven schade aan de auto s. Graag groen dat meer bal-vriendelijk en autovriendelijk is. M.C. de Man, A. Schweitzerstraat 54: - Betreffende de esdoorn voor A. Schweitzerstraat 54: Op zich geen bezwaar tegen een boom op die plaats, wel op de huidige boom die te groot is. Bij hevige wind waaien er takken af. De bladeren zorgen in het najaar zorgen voor verstoppingen van de goten van de nummers 48, 50, 52 en 54. De kleverige troep in het voorjaar zorgt voor veel overlast voor geparkeerde auto s. Parkeervakken worden om die reden vaak niet gebruikt. Is het mogelijk de boom sterk er te knotten, dan wel te vervangen door een kleinere, minder overlast verzorgende boom? J. de Jong, A. Schweitzerstraat 52: - Met het voorstel eens. P. de Koning, Einsteinstraat 1: - Wat gaat er gebeuren met het stukje groen tegenover mijn huis? - Max. 1meter. Wij gaan bezien of we deze door kunnen trekken. - Voorstel: verzoek opnieuw indienen ter beoordeling aan de gemeente. Deze vraag is hier niet aan de orde. Wij moeten de vuilcontainers nog kwijt. - De haag is nog mooi. Beuk houdt blad langer vast en verliest in korte tijd alles. Slechts een korte tijd overlast. Dit moet te overzien zijn. - Wij gaan bezien of wij iets vriendelijker groen kunnen plaatsen in de smalle stroken groen bij parkeervakken. - Wij zullen de boom niet verwijderen, maar wat takken wegnemen en hem extra verzorging geven. - Wordt vervangen door één parkeervak en één boomvak. Pagina 9 van 11

10 W. Groote, H. Dunantsingel 26: - Verzoekt de bestaande groenvoorziening niet aan te tasten. R. de Heer, H Dunantsingel 24: - Ligusterhaag: overleeft deze 40 cm verhoging? Bewoners, H. Dunantsingel 24 t/m 34: - Overleg groenstrook: voorstel van jaar geleden is anders dan van nu. J.M. Kors, A. Schweitzerstraat 78: - De groenstrook op het garageplein achter de A. Schweitzerstraat graag beter beplanten en onderhouden. - Een flinke ophoging overleven de heesters niet. Deze zullen vervangen moeten worden. - Is proberen waard, anders laten staan. - In het eerste voorstel is gras gepland. Maar het is niet praktisch omdat het maaien op die plek lastig is. Maaimachine moet op voetpad en daar ligt dunne tegels. - In de nieuwe situatie worden heesters aangepland. Overig J. Rietveld, IJkmanstraat 3: - Hoe staat het met de vernieuwing van de nutsvoorzieningen? - Kapotte leiding door graafwerkzaamheden? - Bij ophoging van de straat worden de leidingen nog meer belast. R. de Heer, H Dunantsingel 24: - Zijn er voldoende parkeerplaatsen voor de carpoolstrook? Verzoek aan beide zijden van H. Dunantsingel parkeervakken te maken. H. Koopman, A. Schweitzerstraat 79: - Wat is de status van de erfgrensbepaling bij de dijkhuizen. Door de dijkverzwaring staan de woningen verschillend op de dijk. A. Kros, A. Schweitzerstraat 33: - Een deel van het trottoir in de zijstraten is verwijderd. Nu parkeert men langs de gevel. In het verleden was dit beter geregeld. Verzoek om verkeersverbod. J.M. Kros, A. Schweitzerstraat 78: - Bij plein achter nr. 78 stappen de mensen vanuit de tuin op de weg. R. van Leuveren, A. Schweitzerstraat 43: - Hoe lang gaat het werk duren? - Gas, water en electra wordt niet vernieuwd. Er is een coördinatieoverleg geweest, maar daar is geen overeenstemming bereikt. Het is hun beleid. Wij kunnen niets aandoen.. Advies: Als uw gasleiding niet goed is, geef het door aan het Eneco. - Aannemer gaat zorgvuldig te werken. Ze hebben schetsen waar de leidingen liggen, maar dat sluit ongeluk niet uit. - Leidingen zijn eigendom van de nutsbedrijven. Ze zouden nog 10 jaar meekunnen. Advies: Als je spanning op je leiding vermoedt, nutsbedrijf informeren. - De tellingen zijn in de avonduren geweest. Volgens die tellingen zijn de voldoende parkeervakken. Volgens geldende verkeerswetgeving is het niet verboden op straat te parkeren als de vrije rijstrook minimaal 3 meter breed is. Dus tegenover langsparkeervakken in H. Dunantsingel mag men parkeren. - Wij gaan de erfgrens vanaf de woning tot de straat meten. Het Kadaster stelt de grens vast. - Volgens geldende verkeerswetgeving is het niet verboden op straat te parkeren als vrije rijstrook minimaal 3 meter breed is. Geen reden voor een verkeersverbod. - Buiten werkgrens van deze reconstructie. - Ongeveer een half jaar Pagina 10 van 11

11 A. Kok H. Dunantsingel 40: - Komt er een parkeerverbod in Einsteinstraat? C. Teeuw, H. Dunantsingel 22: - Woningen hebben de mogelijkheid tot parkeren op eigen terrein. Uitritbanden graag terugplaatsen. - Wij gaan u hierover informeren. Bij een positief besluit hoort u het volgens de procedure, over 2-3 maanden. - Bij de woningen met mogelijkheid tot parkeren op eigen terrein worden bij de uitrit, in plaats van trottoirbanden, uitritbanden geplaatst. Tenslotte wordt iedereen bedankt voor aanwezigheid. Om uur sluit Henk Jansen de informatieavond. Pagina 11 van 11

Meest gestelde vragen over groot onderhoud

Meest gestelde vragen over groot onderhoud Meest gestelde vragen over groot onderhoud Algemene vragen - Wat is groot onderhoud? Onder groot onderhoud ook wel bekend onder de term reconstructie - vallen de grotere ingrepen in de openbare ruimte

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over groot onderhoud

Meest gestelde vragen over groot onderhoud Meest gestelde vragen over groot onderhoud Algemene vragen - Wat is groot onderhoud? Onder groot onderhoud ook wel bekend onder de term reconstructie - vallen de grotere ingrepen in de openbare ruimte

Nadere informatie

Input en antwoorden n.a.v. het Reactieformulier Ontwerp Project Kolksloot Projectleider: Wim Wilms CONTACT: kolksloot@over-gemeenten.

Input en antwoorden n.a.v. het Reactieformulier Ontwerp Project Kolksloot Projectleider: Wim Wilms CONTACT: kolksloot@over-gemeenten. Vraag 1: Continue wateroverlast in de kruipruimte bij regen, graag onderzoeken waardoor dit gebeurd. De vermoedelijk oorzaak is dat de grond onder de woning, net als de overige grond, in de loop van de

Nadere informatie

Reactienota Ontwerp rioleringswerkzaamheden Bosweistraat e.o. te Bemmel Inloopavond 13 juli 2016

Reactienota Ontwerp rioleringswerkzaamheden Bosweistraat e.o. te Bemmel Inloopavond 13 juli 2016 1 Mochten de bomen gekapt worden, kan dan het hout beschikbaar getseld worden voor de beowners als kachelhout Nee, als er bomen gekapt worden wordt het hout afgevoerd door de aannemer. 2 Gaan de nutspartijen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over groot onderhoud

Meest gestelde vragen over groot onderhoud Meest gestelde vragen over groot onderhoud Algemene vragen - Wat is groot onderhoud? Onder groot onderhoud ook wel bekend onder de term reconstructie - vallen de grotere ingrepen in de openbare ruimte

Nadere informatie

Herinrichting Zuiderham (Neptunuslaan en omgeving)

Herinrichting Zuiderham (Neptunuslaan en omgeving) Herinrichting Zuiderham (Neptunuslaan en omgeving) De gemeente Zaanstad start dit najaar met de werkzaamheden van het resterende deel van Zuiderham in de omgeving van de Neptunuslaan. Het riool en het

Nadere informatie

Herstraten en vervangen riolering Oosterhoef Kastanje e.o. te Bergambacht

Herstraten en vervangen riolering Oosterhoef Kastanje e.o. te Bergambacht Aan: Bewoners van Oosterhoef nr 1 t/m 37 en 2 t/m 40 Kastanje Hazelaar Abeel Esdoorn Populier Linde Plataan Olm Els Klaproos 43 te Bergambacht Bewonersinformatie VERSLAG inloopbijeenkomst Herstraten en

Nadere informatie

Rioleringswerkzaamheden

Rioleringswerkzaamheden Rioleringswerkzaamheden 1. Kunnen de werkzaamheden vanwege de winter niet in maart 2014 i.p.v. november 2013 starten? Nee, dit kan niet. Dit zou betekenen dat alle rioleringsprojecten in Prins Alexander

Nadere informatie

ALSMEDE DE STANDPUNTEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS HIEROP

ALSMEDE DE STANDPUNTEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS HIEROP EINDVERSLAG VAN DE INSPRAAKPERIODE MET DAARIN OPGENOMEN DE INSPRAAK- REACTIES M.B.T. DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN IN DE MOESKES, NAMENSTRAAT, VLAANDERENSTRAAT en LUXEMBURGSTRAAT ALSMEDE DE STANDPUNTEN VAN

Nadere informatie

Infobijeenkomst deelgebied 2, d.d. 19 september 2017, uur, t Klaverblad.

Infobijeenkomst deelgebied 2, d.d. 19 september 2017, uur, t Klaverblad. Aan: Projectteam Mauritsweg/Heistraat te Einighausen Van: Maarten Beks Datum: 20-09-2017 Betreft: Verslag infobijeenkomst deelgebied 1 Infobijeenkomst deelgebied 2, d.d. 19 september 2017, 20.00-21.00

Nadere informatie

Opknappen wijk Vogelweide. vragen en antwoorden

Opknappen wijk Vogelweide. vragen en antwoorden Opknappen wijk Vogelweide vragen en antwoorden Vogelweide is toe aan groot onderhoud, denk daarbij aan zaken als het vervangen van de riolering en het ophogen van de straat. Het uitvoeren van groot onderhoud

Nadere informatie

Informatie Aanleg & Beheer Riolering

Informatie Aanleg & Beheer Riolering Informatie Aanleg & Beheer Riolering Afdeling Buitenruimte Januari 2013 Inhoudsopgave Bladzijde 1 1. Inleiding Bladzijde 2 2. Begripsbepalingen Bladzijde 2-4 3. Onderhoud en beheer Bladzijde 5-6 4. Ontluchting

Nadere informatie

Kavelpaspoort Plot 3. Zeker doen! Kom je erbij? 20 vrijstaande woningen 316 tot 574 m²

Kavelpaspoort Plot 3. Zeker doen! Kom je erbij? 20 vrijstaande woningen 316 tot 574 m² Kavelpaspoort lot 3 20 en 316 tot 574 m² Kom je erbij? Zeker doen! Zelf bouwen... Zeker doen! Vrij om zelf te bouwen in assaupark! Zeker doen! Wij hebben een kavel! Veilig opgroeien Zeker doen! In de nieuwe

Nadere informatie

Toelichting op de belangrijkste aanpassingen van het schetsontwerp met tekeningnummer tot het voorlopig ontwerp met tekeningnummer 11.

Toelichting op de belangrijkste aanpassingen van het schetsontwerp met tekeningnummer tot het voorlopig ontwerp met tekeningnummer 11. Toelichting op de belangrijkste aanpassingen van het schetsontwerp met tekeningnummer 11.981 tot het voorlopig ontwerp met tekeningnummer 11.982 Hieronder vindt u dezelfde opsomming als in de brief met

Nadere informatie

Toelichting op de belangrijkste aanpassingen van het schetsontwerp met tekeningnummer tot het voorlopig ontwerp met tekeningnummer 11.

Toelichting op de belangrijkste aanpassingen van het schetsontwerp met tekeningnummer tot het voorlopig ontwerp met tekeningnummer 11. Toelichting op de belangrijkste aanpassingen van het schetsontwerp met tekeningnummer 11.981 tot het voorlopig ontwerp met tekeningnummer 11.982 Hieronder vindt u dezelfde opsomming als in de brief met

Nadere informatie

Vervangen riolering Rivierenbuurt Willem-Jan Leenhouts beleidsmedewerker Riolering en Waterbeheer afdeling Buitenruimte

Vervangen riolering Rivierenbuurt Willem-Jan Leenhouts beleidsmedewerker Riolering en Waterbeheer afdeling Buitenruimte Programma van de avond Informatieavond Rivierenbuurt 19.30 uur Opening door Ad Cardon 19.35 uur Presentatie rioolwerkzaamheden door Willem Jan Leenhouts 19.45 uur Presentatie van het parkeeronderzoek in

Nadere informatie

KLACHTENLIJST BOMEN Meeuwenstraat.

KLACHTENLIJST BOMEN Meeuwenstraat. KLACHTENLIJST BOMEN Meeuwenstraat. Algemeen. Een aantal jaren geleden zijn er nieuwe stoeptegels gelegd. I.v.m. de ondergrondse wortels van de bomen is het trottoir toen eveneens opgehoogd. Voor de huizen

Nadere informatie

Antwoorden op de gestelde vragen aan de straattafels (per categorie) op bewonersavond

Antwoorden op de gestelde vragen aan de straattafels (per categorie) op bewonersavond Antwoorden op de gestelde vragen aan de straattafels (per categorie) op bewonersavond 11-10-2016. Algemeen 1. De straat gaat nu open, is het mogelijk dat er dan gelijk glasvezel wordt aangelegd? Er staat

Nadere informatie

Onderwerp : Schetsontwerp groot onderhoud Stellingmolen. Aanwezig : dinsdag 15 november: ca. 36 belangstellende, zie presentielijst.

Onderwerp : Schetsontwerp groot onderhoud Stellingmolen. Aanwezig : dinsdag 15 november: ca. 36 belangstellende, zie presentielijst. GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag van 1 ste ter inzage legging schetsontwerp Groot onderhoud Stellingmolen Verslag bespreking d.d. : 15, 17, 21 november 2011 Aanvang : 19.30 uur Einde : 21:00 uur Plaats bespreking

Nadere informatie

Klankbordgroep bijeenkomst 3 Groot Onderhoud Meerburglaan - Buitendijklaan. 12 okt 2011

Klankbordgroep bijeenkomst 3 Groot Onderhoud Meerburglaan - Buitendijklaan. 12 okt 2011 Klankbordgroep bijeenkomst 3 Groot Onderhoud Meerburglaan - Buitendijklaan 12 okt 2011 Programma: 18.00-18.15 - Inloop 18.15-18.20 - Programma avond (Rajan Roepan) 18.20-18.30 - Dankwoord (Leo Maat, wethouder)

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

INSPRAAKRAPPORT HERSTRATINGSPLAN DR. W.M. BLOMSINGEL

INSPRAAKRAPPORT HERSTRATINGSPLAN DR. W.M. BLOMSINGEL INSPRAAKRAPPORT HERSTRATINGSPLAN DR. W.M. BLOMSINGEL juni 2012 I N H O U D S O P G A V E 1. INLEIDING pag. 3 2. HERSTRATINGSPLAN pag. 3 3. INSPRAAKPROCEDURE pag. 3 4. INSPRAAKREACTIES 4.1 pag. 3 4.2 pag.

Nadere informatie

Gemeente Sliedrecht. Rioolvervanging Schilderswijk. Verslag informatie-avonden 8 en 15 oktober 2008

Gemeente Sliedrecht. Rioolvervanging Schilderswijk. Verslag informatie-avonden 8 en 15 oktober 2008 Gemeente Sliedrecht Rioolvervanging Schilderswijk Verslag informatie-avonden 8 en 15 oktober 2008 Inleiding Op 8 en 15 oktober jl. zijn in het kader van de rioolvervanging in de Schilderswijk door de gemeente

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht www.zwijndrecht.nl T 14078 Vormgeving en fotografie Estay creatief communicatiebureau

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum. april 2010

INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum. april 2010 INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum april 2010 Inleiding Om te beginnen willen wij u van harte feliciteren met de aankoop van uw woning of bouwkavel in de uitbreidingswijk

Nadere informatie

OVERZICHT REACTIES ONTWERP VOORBURGSEWEG

OVERZICHT REACTIES ONTWERP VOORBURGSEWEG OVERZICHT REACTIES ONTWERP VOORBURGSEWEG Nr. Binnengekomen reactie Reactie gemeente Aanpassing plan 1 Klinkers eerder laten eindigen t.h.v. Wordt meegenomen. nummer 3. 2 Het fietspad zo breed mogelijk

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 INFORMATIEAVOND HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 Inhoud Onderdeel: Spreker: Welkomstwoord (Wethouder C. De Kraker) Aanleiding werkzaamheden Plan van aanpak Ontwerp

Nadere informatie

verslag communicatieavond Gaffelaarkade te Zoetermeer

verslag communicatieavond Gaffelaarkade te Zoetermeer verslag communicatieavond Gaffelaarkade te Zoetermeer 1ste communicatieavond op 17 maart 2015 raadszaal van stadhuis datum verzending: aanwezig namens de gemeente: M. van Galen (verkeerskundige) K. van

Nadere informatie

Informatieavond Rioolvervanging en herinrichting Weidebloemkwartier WELKOM!

Informatieavond Rioolvervanging en herinrichting Weidebloemkwartier WELKOM! Informatieavond Rioolvervanging en herinrichting Weidebloemkwartier WELKOM! 1 REDEN PROJECT De bestaande onderheide riolering is aan het einde van haar levensduur. Vervanging is noodzakelijk. Huidige riool

Nadere informatie

Communicatieverslag Kievitstraat e.o. te Boskoop

Communicatieverslag Kievitstraat e.o. te Boskoop Communicatieverslag Kievitstraat e.o. te Boskoop communicatieavond 16 juli 2014 - De Plataan te Boskoop Aanwezig namens de gemeente: A. Wijma (projectleider) K. van Kampen (ontwerper) F. Slakhorst (riooldeskundige)

Nadere informatie

Renovatie Noord-West. 5 juli /7/2016 Gemeente Heiloo 1

Renovatie Noord-West. 5 juli /7/2016 Gemeente Heiloo 1 Renovatie Noord-West 5 juli 2016 7/7/2016 Gemeente Heiloo 1 Introductie Welkom Bewoners van Trompenburg V. Vladerackenlaan Bayershofweg Arklaan Driestal Vierkant Laan van Muijs Gastvrouwen/heren vanavond

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE INFORMATIE-/INSPRAAKAVOND VOOR HET RIOLERINGS- EN HERSTRATINGSPLAN MORGENTAL E.O.

VERSLAG VAN DE INFORMATIE-/INSPRAAKAVOND VOOR HET RIOLERINGS- EN HERSTRATINGSPLAN MORGENTAL E.O. VERSLAG VAN DE INFORMATIE-/INSPRAAKAVOND VOOR HET RIOLERINGS- EN HERSTRATINGSPLAN MORGENTAL E.O. Datum: 7 maart 2011 Aanwezig: Ca. 120 belangstellenden; Namens het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard:

Nadere informatie

In de groenstrook aan de Lotusbloemweg hoek Jasmijnstraat

In de groenstrook aan de Lotusbloemweg hoek Jasmijnstraat PROGRAMMA - Welkom - Voorstellen medewerkers - Presentatie groot onderhoud door Gemeente - Presentatie speeltoestellen - Gelegenheid voor algemene vragen na de presentatie aan de tafels - Inzien bestekstekeningen

Nadere informatie

zelf bouwen? Kavelpaspoort Plot 4 15 vrijstaande woningen 372 tot 567 m²

zelf bouwen? Kavelpaspoort Plot 4 15 vrijstaande woningen 372 tot 567 m² zin in zelf bouwen? Kavelpaspoort lot 4 15 en 372 tot 567 m² Zin in zelf bouwen? Zin in Nassaupark In de nieuwe wijk Nassaupark op het voormalige honkbalveld van de Hoofddorp ioniers in Hoofddorp, Haarlemmermeer,

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Berlagestraat/ Kramerstraat 12 mei 2011

Informatiebijeenkomst Berlagestraat/ Kramerstraat 12 mei 2011 Informatiebijeenkomst Berlagestraat/ Kramerstraat 12 mei 2011 Opening Joop van Wijnbergen, voorzitter en gastheer, opent de bijeenkomst namens de deelgemeente. Hij stelt de heer Henk Koedijk, de heer Turkay

Nadere informatie

Grote aanpak Schildersbuurt

Grote aanpak Schildersbuurt vragen en en Grote aanpak Schildersbuurt Nieuwe riolering, bestrating en groen 1 2 De meest gestelde vragen en en zijn als volgt gerubriceerd: 1 Project & planning Schildersbuurt Grote aanpak openbare

Nadere informatie

Waardekijksessie Vogelenbuurt, Driel

Waardekijksessie Vogelenbuurt, Driel Waardekijksessie Vogelenbuurt, Driel Op vrijdag 12 december heeft de gemeente in samenwerking met Tauw een waardekijksessie georganiseerd voor de bewoners van de Vogelenbuurt in Driel. De deelnemende bewoners

Nadere informatie

Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan

Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan Voorwoord In dit boekje zijn maatregelen om wateroverlast op particulier terrein te voorkomen samengevat. Dit is een overzicht van maatregelen uit de

Nadere informatie

Start werkzaamheden Arnhemseweg noord/mesdagstraat. 7 maart 2017

Start werkzaamheden Arnhemseweg noord/mesdagstraat. 7 maart 2017 Start werkzaamheden Arnhemseweg noord/mesdagstraat 7 maart 2017 Terugkijken door Gemeente Amersfoort Programma Voorstellen Wat gaan we doen? Waar en wanneer gaan we beginnen? Wat merkt u ervan? Vragen?

Nadere informatie

PLAATS DATUM REGISTRATIENUMMER

PLAATS DATUM REGISTRATIENUMMER PLAATS DATUM REGISTRATIENUMMER Schiedam 13 juni 2013 AANWEZIG Bobby Scheepe, wijkprocesmanager Schiedam Kethel-Oost (voorzitter) Marieke Wijsman, opdrachtgever ROR Eelco van Diesen, projectleider ingenieursbureau

Nadere informatie

Renovatie Noord-West. Klankbordsessie 29 augustus /1/2016 Gemeente Heiloo 1

Renovatie Noord-West. Klankbordsessie 29 augustus /1/2016 Gemeente Heiloo 1 Renovatie Noord-West Klankbordsessie 29 augustus 2016 9/1/2016 Gemeente Heiloo 1 Introductie Welkom Klankbordgroep Noord-West Trompenburg V. Vladerackenlaan Bayershofweg Arklaan Driestal Vierkant Laan

Nadere informatie

Survey results - 15-06-2015

Survey results - 15-06-2015 Survey results - 15-06-2015 Survey name Onderzoek wateroverlast Lombok+Zeeheldenbuurt Selection date 28-04-2015-15-06-2015 1. Sinds wanneer bent u bewoner/bewoonster van uw woning? Minder dan 1 jaar geleden

Nadere informatie

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving Aantal pagina's : Aantal bijlagen : bijlage : bijlage : bijlage : Tekening Groot onderhoud Edelweisslaan

Nadere informatie

Werkzaamheden Schoonenburg, reacties bewoners inloopavond

Werkzaamheden Schoonenburg, reacties bewoners inloopavond Werkzaamheden Schoonenburg, reacties bewoners inloopavond 8-6-2015 Tijdens een inloopavond op 8 juni 2015 presenteerde de gemeente Vlissingen haar plannen over werkzaamheden in de wijk Schoonenburg. Alle

Nadere informatie

PROTOCOL BTB. Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers

PROTOCOL BTB. Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers PROTOCOL BTB Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers Een handleiding voor Werkvoorbereiding, Onderhoud en Uitvoering Opsteller : P. van der Linden Afdeling : Afdeling

Nadere informatie

De ingrijpende renovatie is afgerond

De ingrijpende renovatie is afgerond september 2012 PAGINA 1 In dit nummer De ingrijpende renovatie is afgerond. Start sloopwerk in oktober. Start inrichting openbare ruimte. Overlast voor bewoners. Leggen en verleggen kabels en leidingen.

Nadere informatie

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Afkoppelen hemelwater Oude Pastoriebuurt Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Opening - welkom Ton van den Kerkhof Projectleider Roy Thijssen Adviseur riolering en water Luuk

Nadere informatie

Flinke opknapbeurt Meerdervoort

Flinke opknapbeurt Meerdervoort vragen en antwoorden Flinke opknapbeurt Meerdervoort vragen en antwoorden Flinke opknapbeurt Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht Meerdervoort 2016-2018 www.zwijndrecht.nl

Nadere informatie

Terugkoppeling inloopavond Koninginnebuurt fase 2 10 maart

Terugkoppeling inloopavond Koninginnebuurt fase 2 10 maart Terugkoppeling inloopavond Koninginnebuurt fase 2 10 maart Uw reactie/vraag samengevat Wilhelminastraat Leidt ophoging van de straat niet tot wateroverlast bij hevige regenval voor woningen die laag liggen?

Nadere informatie

Herinrichting De Vergulde Hand:

Herinrichting De Vergulde Hand: Beste gebruiker/ bewoner van dit pand, Voor u ligt de derde maandelijkse informatiebrief over de werkzaamheden op het industrieterrein De Vergulde Hand. Op De vergulde hand wordt het komende jaar gewerkt

Nadere informatie

Opmerking algemeen. te vinden onder wwww.breda.nl/bredaberichten

Opmerking algemeen. te vinden onder wwww.breda.nl/bredaberichten Opmerking algemeen Vraag / opmerking Gegevens op de website niet vindbaar. Bomen deel 1; Allerheiligenweg tot 141. Vindt parkeerhavens lelijk, kan dit niet anders? De hele laan graag op dezelfde manier

Nadere informatie

Dorpsstraat vragen en antwoorden Wat is het doel van de reconstructie?

Dorpsstraat vragen en antwoorden Wat is het doel van de reconstructie? Wat is het doel van de reconstructie? - verbeteren leefomgeving bewoners - kwaliteit van het wegdek verbeteren - optimaliseren inrichting van de weg Zijn er nog andere zaken die nu tegelijkertijd aangepakt

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum. december 2016

INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum. december 2016 Inleiding INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum december 2016 Om te beginnen willen wij u van harte feliciteren met de aankoop van uw woning of bouwkavel in de uitbreidingswijk

Nadere informatie

Belevingsscan Kloosterwei

Belevingsscan Kloosterwei Belevingsscan Kloosterwei Opmerkingen en wensen Verwerking Type activiteit Wijze van verwerking in SO Ontwerpwerkzaamheden Oranjewoud en gebruik/ parkeerplaatsen in voortuinen aanvraag op persoonlijke

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Afkoppelen Beringe. Auteur: Jo Claassen

Afkoppelen Beringe. Auteur: Jo Claassen Afkoppelen Beringe Auteur: Jo Claassen 05-04-2017 Opening Jo Claassen Projectleider (gemeente) Theo Jansen Toezichthouder (gemeente) Hub Diederen Adviseur (Kragten) Marco Roemen werkvoorbereider (Kragten)

Nadere informatie

Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht.

Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht. GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht. Bijlage 3: Ingekomen zienswijze en gemeentelijke reactie Ingekomen zienswijzen: Gemeentelijke

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND RECONSTRUCTIE BAGIJNHOF, TUINSTRAAT, GROTESTRAAT EN SCHMITZSTRAAT VEEN

INFORMATIEAVOND RECONSTRUCTIE BAGIJNHOF, TUINSTRAAT, GROTESTRAAT EN SCHMITZSTRAAT VEEN INFORMATIEAVOND RECONSTRUCTIE BAGIJNHOF, TUINSTRAAT, GROTESTRAAT EN SCHMITZSTRAAT VEEN VERSLAG VAN DE INFORMATIEAVOND OVER DE RECONSTRUCTIE VAN DE BAGIJNHOF, TUINSTRAAT, GROTESTRAAT EN SCHMITZSTRAAT VEEN

Nadere informatie

Verslag inloopbijeenkomst project Reconstructie Zundertseweg noordelijk deel, inclusief gedeelte Kortendijksestraat d.d.

Verslag inloopbijeenkomst project Reconstructie Zundertseweg noordelijk deel, inclusief gedeelte Kortendijksestraat d.d. Verslag inloopbijeenkomst project Reconstructie Zundertseweg noordelijk deel, inclusief gedeelte Kortendijksestraat d.d. 5 april 2017 Aanwezig: Namens de gemeente Roosendaal: De heer A. Buijsen (team Ingenieursbureau,

Nadere informatie

'.SP - GemeenteWATERLAND. : 2juni2016 : U : J.Verleg : (0299) :2. Aan de bewoners van de Bereklauw en Leeuwetand

'.SP - GemeenteWATERLAND. : 2juni2016 : U : J.Verleg : (0299) :2. Aan de bewoners van de Bereklauw en Leeuwetand GemeenteWATERLAND '.SP - Aan de bewoners van de Bereklauw en Leeuwetand Da/um Kenmerk Be bandeld door Dooreiesnsmmer Bijlagen Uil) brief ian Uw kenmerk : 2juni2016 : U16.03499 : J.Verleg : (0299) 658 574

Nadere informatie

Herinrichting De Vergulde Hand:

Herinrichting De Vergulde Hand: Beste geïnteresseerde, Voor u ligt de tweede maandelijkse informatiebrief over de werkzaamheden op het industrieterrein De Vergulde Hand. Op De vergulde hand wordt het komende jaar gewerkt in opdracht

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5 MEMO Aan : bewoners Plakstraat - Raadhuisstraat - Julianastraat - Kerkstraat Van : Cristian Timmermans projectleider gemeente Stein Jean-Philippe Janssens Ducot Engineering & Advies Datum : 24 juni 2015

Nadere informatie

I N F O R M A T I E B U L L E T I N. Civieltechnische werkzaamheden Beeklaankwartier

I N F O R M A T I E B U L L E T I N. Civieltechnische werkzaamheden Beeklaankwartier I N F O R M A T I E B U L L E T I N Civieltechnische werkzaamheden Beeklaankwartier Bestemd voor de bewoners/belanghebbenden van: - Voorstraat - Westeinde - Beeklaan - Sluispad - Dr. Hadriaan van Neslaan

Nadere informatie

3. Over deze reactie diende verzoeker een klacht in bij de gemeente Sliedrecht.

3. Over deze reactie diende verzoeker een klacht in bij de gemeente Sliedrecht. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er over dat de gemeente Sliedrecht bij de ophoging en herbestrating van de Waalstraat onvoldoende rekening heeft gehouden met de bestaande situatie, waardoor de onderste

Nadere informatie

NR. VRAGEN/WENSEN ANTWOORD

NR. VRAGEN/WENSEN ANTWOORD NR. VRAGEN/WENSEN ANTWOORD 1 2 Uitrit nabij Kersenboomstraat 36 iets breder; Boom op Palmboomstraat, vlakbij Kersenboomstr.36 mag gesnoeid worden i.v.m. zonlicht in de vooravond. Lantaarnpaal op hoek Kersenboomstr/Palmboomstr

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Programma 1. Het project 2. Voorlopig plan 3. Van der Duyn van Maasdamstraat 4. Van Hogendorpstraat en plein 5. Van Limburg Stirumstraat 6. Werkzaamheden

Nadere informatie

Schematisatie oplossingen in systeem. Terugslagklep

Schematisatie oplossingen in systeem. Terugslagklep 2A. Terugslagklep huisaansluiting Overlastsituatie Afvalwater stroomt bij hevige regenbuien vanuit het riool naar huis en tuin. Zie paragraaf 3.2 uit het rapport: Aanpak wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt

Nadere informatie

Verslag informatieavond herinrichting Stevensweg

Verslag informatieavond herinrichting Stevensweg Verslag informatieavond herinrichting Stevensweg Datum Aanwezig : 11 februari 2004, 19.00 uur op het Insula College in Dordrecht : 38 bewoners Stevensweg e.o. : mevr. E. van Leeuwen, voorzitter Wijkmanager

Nadere informatie

Toelichting op concept Voorlopig Ontwerp Rozenprieelstraat e.o.

Toelichting op concept Voorlopig Ontwerp Rozenprieelstraat e.o. Toelichting op concept Voorlopig Ontwerp Rozenprieelstraat e.o. Betreffende straten: Linschotenstraat tot Rozenprieelstraat, Rozenprieelstraat tussen Linschotenstraat en Van Marumstraat, het toegangspad

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013 Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind Datum: 16 januari 2013 Inleiding Dit is het uitvoeringsplan voor de reconstructie van het Moleneind te Drachten. Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in de wijze

Nadere informatie

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT Deel Boven-Hardinxveld tussen Rivierdijk Wetering en Koningin Wilhelminalaan Nassaustraat. Uitnodiging voor de bewonersavond op 27 juni en 5 juli 2016 van 19:00

Nadere informatie

VERSLAG. Nr: Verslag:

VERSLAG. Nr: Verslag: VERSLAG Betreft : Bewonersavond reconstructie Bijerscheweg Noord in Stolwijk Datum: 30 maart 2015 Locatie: IJsclub t Beijersche in Stolwijk Aanwezig: Annefieke Pagnillo (avondvoorzitter) Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand

Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand Projectpartners Opdrachtgever: Projectleider: Projectleider: Directie UAV: Toezichthouder: Opdrachtnemer: Projectleider: Uitvoerder: Omgevingsmanager:

Nadere informatie

Lijst Privaatrechtelijke heffingen 2014

Lijst Privaatrechtelijke heffingen 2014 Lijst Privaatrechtelijke heffingen 2014 1 Aanleg standaard uitritconstructie bestaand trottoir breedte verlaagd trottoir 3 m, totale breedte 5 m, trottoir breedte max 2 m. opbreken en afvoeren trottoirbanden

Nadere informatie

l Projectduur: 2012 tot 2015 l Eerst kabels en leidingen, dan riolering l Gemaal De Manning wordt vervangen en

l Projectduur: 2012 tot 2015 l Eerst kabels en leidingen, dan riolering l Gemaal De Manning wordt vervangen en HANDIG OM TE WETEN l Projectduur: 2012 tot 2015 l Eerst kabels en leidingen, dan riolering l Gemaal De Manning wordt vervangen en verplaatst l Daarna herbestraten (incl. ophogen waar nodig) en uitwerking

Nadere informatie

"Renovatie Parkeervakken Bosveld/Raam" REACTIENOTA. Verantwoording. Reactienota Bosveld/ Raam. projectgroep Renovatie Bosveld/Raam

Renovatie Parkeervakken Bosveld/Raam REACTIENOTA. Verantwoording. Reactienota Bosveld/ Raam. projectgroep Renovatie Bosveld/Raam "Renovatie Parkeervakken Bosveld/Raam" REACTIENOTA Verantwoording Titel Opdrachtgever Projectleider Auteur(s) Reactienota Bosveld/ Raam Gemeente Uden Ivo Bouwens projectgroep Renovatie Bosveld/Raam Datum

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232

Raadsstuk. Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232 Raadsstuk Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232 1. Inleiding Dit project omvat de Albert Schweitzerlaan, de ML Kinglaan (tussen de Hugo de Grootstraat en de Albert

Nadere informatie

Afspeelduur circa 4 min. Groot Onderhoud Swalmen INLOOPAVOND DEFINITIEF ONTWERP 28 november 2017

Afspeelduur circa 4 min. Groot Onderhoud Swalmen INLOOPAVOND DEFINITIEF ONTWERP 28 november 2017 Afspeelduur circa 4 min. Groot Onderhoud Swalmen INLOOPAVOND DEFINITIEF ONTWERP 28 november 2017 Projectteam GO Swalmen Gemeente Roermond Rob Rosenboom, projectleider Anneke Brits, wijkregisseur Hans van

Nadere informatie

Kempenaar 22, 23 en 26. Donderdag 10 september 2015

Kempenaar 22, 23 en 26. Donderdag 10 september 2015 PowerPoint Informatiebijeenkomst presentatie Lelystad Kempenaar 22, 23 en 26 Donderdag 10 september 2015 Algemeen Welkom en voorstellen Leny Dikken Jan van der Meer Jacob Adriaanse Lyan Rijkmans Ben van

Nadere informatie

Regenwater leid je niet om de tuin!

Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater is te waardevol om direct het riool in te laten lopen. Vang het op en gebruik het goed. Kijk voor tips op www.denhaag.nl/water Regenwater leid je niet om

Nadere informatie

Verslag Participatiegroep gemeente Amersfoort inzake Woestijgerweg-Noord. Verslag: B.D. Young-van Leijen (MKW secretariaatsservices)

Verslag Participatiegroep gemeente Amersfoort inzake Woestijgerweg-Noord. Verslag: B.D. Young-van Leijen (MKW secretariaatsservices) Verslag Participatiegroep gemeente Amersfoort inzake Woestijgerweg-Noord Datum: Plaats: Tijd: Aanwezig: 2 juli 2015 (2 e bijeenkomst) De Driehoek, Woestijgerweg 3 te Amersfoort 19.00 21.00 uur Gemeente:

Nadere informatie

Informatieavond uitvoering Heesterbuurt en aanliggende verkeershoofdroute. 1 juni 2015

Informatieavond uitvoering Heesterbuurt en aanliggende verkeershoofdroute. 1 juni 2015 Informatieavond uitvoering Heesterbuurt en aanliggende verkeershoofdroute 1 juni 2015 Joop van den Berg 19.30 Opening en welkom Joop van den Berg bestuurslid wijkvereniging 19.40 Presentatie gemeente Peter

Nadere informatie

4. De bewoners zijn aan zet De bewoners worden verdeeld in groepen en noteren al hun opmerkingen.

4. De bewoners zijn aan zet De bewoners worden verdeeld in groepen en noteren al hun opmerkingen. INFORMATIE-AVOND VERVANGEN RIOLERING HEILIGENBUURT Datum: donderdag 20 maart 2014 Aanwezig: zie presentielijst (bijlage 1) Agenda: 1. Opening (wethouder Litjens) 2. Doel van deze avond (Theo Huijbers)

Nadere informatie

Roermond, 12 februari 2015 Tegelarijeveld, Roermond

Roermond, 12 februari 2015 Tegelarijeveld, Roermond Roermond, 12 februari 2015 Agenda Planning en fasering Tijdsduur per fase omgeving Betrokken personen realisatie Gemeente Roermond: - Projectleider Rob Rosenboom - Toezichthouder Jean Heffels Strabag Infra

Nadere informatie

Broeckgouw, Volendam. Gemeente Edam-Volendam - De Broeckgouw Verkeerskundige maatregelen op de Ringlaan (30 juni 2015)

Broeckgouw, Volendam. Gemeente Edam-Volendam - De Broeckgouw Verkeerskundige maatregelen op de Ringlaan (30 juni 2015) Broeckgouw, Volendam De Ringlaan nodigt blijkbaar uit om (te) hard te rijden De Ringlaan in de Broeckgouw Broeckgouw, Volendam Problematiek/de opgave: Vergroting duidelijkheid voorrangssituatie Verlagen

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

Informatieavond Bouwkavels Molenbeek

Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Programma informa+eavond 1. Welkom en uitleg van het proces na de ondertekening van de reserveringsovereenkomst door Ariën Schaap

Nadere informatie

Verslag Participatiegroep gemeente Amersfoort inzake Woestijgerweg-Noord

Verslag Participatiegroep gemeente Amersfoort inzake Woestijgerweg-Noord Verslag Participatiegroep gemeente Amersfoort inzake Woestijgerweg-Noord Datum: Plaats: Tijd: Aanwezig: 2 juni 2015 (1 e bijeenkomst) Martuskerk, Copernicusstraat te Amersfoort 19.00 21.30 uur Gemeente:

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : Albert Lubbinge : Joost Toxopeus : archief, Theo Daalmeijer. : Uitbreiding Oranje : Advies uitbreiding Oranje

MEMO DHV B.V. Logo. : Albert Lubbinge : Joost Toxopeus : archief, Theo Daalmeijer. : Uitbreiding Oranje : Advies uitbreiding Oranje Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Albert Lubbinge : oost Toxopeus : archief, Theo Daalmeijer : BA9445-100-100 : Uitbreiding Oranje : Advies uitbreiding Oranje Ons kenmerk : IS-GR20120103

Nadere informatie

Herinrichting De Vergulde Hand:

Herinrichting De Vergulde Hand: Beste geïnteresseerde, Voor u ligt de eerste maandelijkse informatiebrief over de werkzaamheden op industrieterrein De Vergulde Hand. Op De vergulde hand wordt het komende jaar gewerkt in opdracht van

Nadere informatie

Aanwezig: Gemeente Leidschendam-Voorburg. Ca. 40 bewoners aanwezig.

Aanwezig: Gemeente Leidschendam-Voorburg. Ca. 40 bewoners aanwezig. Aanwezig: Sabine Terwindt Eric van t Hart Ron van der Meer Ben van Vliet Michelle Petit Frank Officier Mario Neirynck Meeuwisse Nederland BV Meeuwisse Nederland BV Ca. 40 bewoners aanwezig. Inleiding Sabine

Nadere informatie

Informatiebulletin Reconstructie gedeelte Baarschotsestraat en Bouwrijp maken fase 1 Tuindorp Baarschot Dorst

Informatiebulletin Reconstructie gedeelte Baarschotsestraat en Bouwrijp maken fase 1 Tuindorp Baarschot Dorst Informatiebulletin Reconstructie gedeelte Baarschotsestraat en Bouwrijp maken fase 1 Tuindorp Baarschot Dorst Binnenkort starten de werkzaamheden in Dorst-west als voorbereiding op de bouw van de eerste

Nadere informatie

Reconstructie. Presentatie informatieavond 30 juni Project: reconstructie Hazerswoude Dorp (West) Voorstelrondje.

Reconstructie. Presentatie informatieavond 30 juni Project: reconstructie Hazerswoude Dorp (West) Voorstelrondje. Presentatie informatieavond 30 juni 2016 30-06-2016 Voorstelrondje Reconstructie HazerswoudeHazerswoude-Dorp (West) Wie zijn wij? Eerste bewonersavond 30 juni 2016 Agenda 20:00 20:05 20:15 20.25 20:35

Nadere informatie

Aan de (toekomstige) bewoners van de Cuijkse Tuinen en Mijn Watermerk te Cuijk. Geachte heer/mevrouw,

Aan de (toekomstige) bewoners van de Cuijkse Tuinen en Mijn Watermerk te Cuijk. Geachte heer/mevrouw, Aan de (toekomstige) bewoners van de Cuijkse Tuinen en Mijn Watermerk te Cuijk Geachte heer/mevrouw, Met deze brief willen wij u informeren over de werkzaamheden die wij de komende tijd gaan uitvoeren

Nadere informatie

Tuinonderhoud en achterpaden

Tuinonderhoud en achterpaden Tuinonderhoud en achterpaden waar je thuis bent... Verzorgde tuin, kleine moeite De bewoner is verantwoordelijk voor het tuinonderhoud. Dit is wettelijk zo bepaald. In het besluit kleine herstellingen

Nadere informatie

daarbij zorg voor een veilige aansluiting met particulier terrein.

daarbij zorg voor een veilige aansluiting met particulier terrein. Verhardingen tijdens Actie/besluit door college van B&W informatieavond 1 Somers Dokter Wat is obstakelvrij 0,5m. Binnen erfgrens? En wat als dat niet De gemeente geeft aan dat deze obstakelvrije zone

Nadere informatie

Onderwerp Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Scheveningseweg 114

Onderwerp Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Scheveningseweg 114 Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Datum zie documentenlijst Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen zie documentenlijst Onderwerp Het verlenen van de gevraagde

Nadere informatie