Wiebe Barkey DMInterface Splijtbakweg HJ Almere. mr. drs. Paul Pols ICTRecht B.V. Panamalaan 8B 1019AZ Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wiebe Barkey DMInterface Splijtbakweg 117 1333 HJ Almere. mr. drs. Paul Pols ICTRecht B.V. Panamalaan 8B 1019AZ Amsterdam"

Transcriptie

1 Wiebe Barkey DMInterface Splijtbakweg HJ Almere mr. drs. Paul Pols ICTRecht B.V. Panamalaan 8B 1019AZ Amsterdam Betreft: juridisch kader RPost Registered dienst Datum: Inleiding DM Interface heeft ICTRecht verzocht te onderzoeken wat het juridische kader is dat van toepassing is op de diensten die door RPost Communications Limited en/of RPost US Inc (hierna: RPost) worden geboden met betrekking tot de verzending en ontvangst van binnen het Nederlandse rechtssysteem. Daarnaast is gevraagd te schetsen waaraan organisaties moeten voldoen in hun omgang met persoons- en andere vertrouwelijke gegevens en in hoeverre de diensten van RPost hierin kunnen voorzien. De Registered dienst van RPost RPost biedt verschillende diensten aan op het gebied van het versturen en ontvangen van via de dienst Registered 1. Meer specifiek zullen in dit advies de mogelijkheden worden besproken met betrekking tot het authentiseren van de partijen, het vaststellen van de inhoud, het leveren van bewijs van ontvangst en de omgang met persoonsgegevens gedurende dit proces. Om gebruik te kunnen maken van de Registered dienst, moet de verzender zich allereerst te registreren, waarmee zijn identiteit wordt vastgelegd zodat deze verzender op een later moment geauthentiseerd kan worden. In dit kader kan gewerkt worden met het PKIcertificaat van een verzender of vindt authenticatie plaats in het kader van de totstandkoming van de overeenkomst, inclusief identificatie van de betreffende partij en verstrekking van betalingsgegevens. Voor de authenticatie van de verzender bij het versturen van worden verschillende opties aangeboden, waaronder een plug-in voor Microsoft Outlook en Lotus Notes. Wanneer er via de bij de plug-ins behorende Send Registered -knop verstuurd wordt, zal deze gekoppeld worden aan een unieke code die de geregistreerde verzender authentiseert. Alleen geautoriseerde en geauthentiseerde verzenders kunnen via Rpost versturen. Ontvangers van die op deze wijze wordt verstuurd hebben geen speciale software nodig om deze te kunnen ontvangen of de verzender daarvan te kunnen authentiseren. 1 Registered , RPost en esignoff zijn geregistreerde merken in de Verenigde Staten van RPost Communications Limited.

2 Het vaststellen van de inhoud (inclusief bijlages) van via de Registered dienst verstuurde is mogelijk doordat deze via de servers van RPost naar de ontvanger wordt verzonden. Ter verificatie van de inhoud van de , wordt een met Triple DES versleutelde kopie in combinatie met een SHA-1 'hash' aan het ontvangstbewijs gehecht (Registered Receipt). Op deze wijze kan de inhoud van een op een later moment worden geverifieerd, zonder dat de feitelijke inhoud van de daarvoor opgeslagen hoeft te worden door RPost. De hash-code van de originele kan als digitale vingerafdruk van de verstuurde worden gezien, terwijl de versleutelde kopie van de door RPost ontsleuteld kan worden tot de originele inclusief eventuele bijlages. Door het ontvangstbewijs van een bepaalde ter verificatie nogmaals naar RPost te sturen, kunnen de versleutelde versie en de bijbehorende hash-code van de originele met een onversleutelde versie vergeleken worden, om vast te stellen of de beide s overeenkomen. De partij die de ter verificatie aan RPost voorlegt zal vervolgens een rapport ontvangen met een overzicht van de resultaten van de vergelijking en de originele inhoud van de . Naast het vaststellen van de authenticiteit van de verzender en de inhoud van de kan de Registered dienst van RPost gebruikt worden om vast te stellen op welk tijdstip een e- mail is verstuurd en ontvangen. In alle gevallen zal met behulp van de Registered dienst kunnen worden aangetoond dat een is afgeleverd aan de server van de ontvanger. Veelal zal daarnaast kunnen worden aangetoond dat een feitelijk door de ontvanger geopend is. Genoemde tijdstippen zijn gelinkt aan een atoomklok en worden standaard weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC) en zo mogelijk ook in de lokale tijdzone. Het leveren van bewijs met Registered dienst in Nederland Het Nederlandse civiele recht kent een bewijsstelsel dat gekwalificeerd kan worden als gebaseerd op de vrije bewijsleer. Binnen dit stelsel kan bewijs worden geleverd door alle middelen, waarbij de waardering van het bewijs aan het oordeel van de rechter wordt overgelaten 2, tenzij de wet voor specifieke gevallen anders heeft bepaald. In het algemeen geldt voor het leveren van bewijs de regel dat wie iets stelt ook degene is die het gestelde moet bewijzen. Feiten en rechten die door de ene partij in een conflict zijn gesteld worden als vaststaand aangenomen, tenzij ze door de andere partij voldoende gemotiveerd zijn betwist 3. In de praktijk is de bewijslastverdeling tussen de partijen vaak bepalend voor de uitkomst van rechtszaken. Om deze reden wordt de bewijslast vaak gelijk gesteld aan een bewijsrisico. Om aan de bewijslast te kunnen voldoen zal overtuigend bewijs geleverd moeten worden, aangezien de beoordeling van het bewijs aan de rechter is overgelaten. Normaliter is het voor zowel de verzender als de ontvanger relatief eenvoudig om bepaalde aanpassingen aan een originele uit te voeren, zonder dat deze aanpassingen direct kenbaar zullen zijn. Zelfs als er met behulp van getuigenverklaringen vast zou komen te staan dat een met een bepaalde inhoud op een bepaald moment is verzonden, levert dit bovendien nog geen bewijs dat deze ook is ontvangen 4. In het geval van een conflict kan de verzender normaliter dan ook niet voldoen aan de bewijslast die op hem of haar rust als de ontvangst van een 2 Artikel 152 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 3 Artikel 149 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 4 Rb. Arnhem 6 maart 2006, LJN AV3919

3 gemotiveerd wordt betwist. De combinatie van de verschillende elementen van de Registered dienst leidt ertoe dat er overtuigend bewijs kan worden geleverd dat een met een door een onafhankelijke derde verifieerbare inhoud op een vastgesteld moment voor een identificeerbare ontvanger is afgeleverd. Zowel de verzender als de ontvanger kunnen de inhoud van een verifiëren door deze te laten vergelijken met de versleutelde versie van de via de Registered dienst verzonden originele , als ze over het ontvangstbewijs beschikken. Op het moment dat een via de Registered dienst wordt verzonden, wordt zowel het tijdstip van ontvangst als het tijdstip van aflevering aan de ontvanger door RPost vastgesteld. Om te bewijzen dat een ontvangen is, wordt de communicatie van het RPost Registration System met de mailserver van de ontvanger opgeslagen en de uitkomst van het proces omgezet in een voor leken leesbare status. In het geval van een betwisting van de ontvangst van de kan de volledige technische 'Delivery Audit Trail' overlegd worden, waaruit zal blijken dat de server van de ontvanger de namens hem of haar op een vastgesteld tijdstip geaccepteerd heeft. In gevallen waarbij de ontvanger zijn adres voor een bepaald doel aan de verzender heeft verstrekt, is het risico dat een vervolgens de mailbox niet bereikt voor de ontvanger 5. In andere gevallen kan er voor de volledigheid gebruik gemaakt worden van een bepaling in de algemene voorwaarden die ertoe strekt dat onder 'ontvangst' van aflevering aan de server van de ontvanger zal worden verstaan. wordt tegenwoordig ook vaak gebruikt om overeenkomsten aan te gaan. Een overeenkomst wordt gesloten door aanbod en aanvaarding daarvan 6. De vorm van deze verklaringen is vrij en de totstandkoming van een overeenkomst kan daarom onder andere op elektronische wijze 7 of zelfs mondeling plaatsvinden. In het geval van betwisting en in het licht van hetgeen is beschreven met betrekking tot het Nederlandse bewijsstelsel, is het echter belangrijk dat de totstandkoming van de overeenkomst te bewijzen is. Wanneer een overeenkomst wordt gesloten met esignoff kan aangetoond worden dat de partijen, op een door een onafhankelijke derde vastgesteld moment, een niet te vervalsen tekst overeen zijn gekomen. Voor bepaalde overeenkomsten is wettelijk bepaald dat deze alleen in schriftelijke vorm geldig of onaantastbaar tot stand kunnen komen. Overeenkomsten die elektronisch (bijvoorbeeld via ) tot stand komen voldoen ook aan deze eis als er aan vier criteria is voldaan. Deze vier criteria voor elektronische overeenkomsten zijn dat de overeenkomst raadpleegbaar moet zijn voor de partijen, de authenticiteit van de overeenkomst in voldoende mate is gewaarborgd en bovendien het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de identiteit van de partijen met voldoende zekerheid kunnen worden vastgesteld 8. De esignoff dienst van RPost kan dankzij de combinatie van de toegankelijkheid van , de bewijsbaarheid van de inhoud van de originele , de vaststelling van het tijdstip door 5 Krachtens artikel 3:37 lid 3 Burgerlijk Wetboek 6 Artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek 7 Specifiek voor elektronische overeenkomsten geldt voorts het vereiste dat de ontvangst van de aanvaarding bevestigd moet worden. 8 Artikel 6:227a Burgerlijk Wetboek

4 een onafhankelijke derde en de authenticatie van de partijen dienen om aan deze vier criteria te voldoen. De esignoff dienst kan daarbij worden aangemerkt als een geavanceerde elektronische handtekening, die op unieke wijze aan de ondertekenaar is verbonden, het mogelijk maakt op de ondertekenaar te identificeren, tot stand komt met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden en op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft is verbonden dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord 9. In dit kader kan worden verwezen naar het feit dat de toegang tot de mailbox van de ontvanger onder zijn exclusieve controle kan worden gehouden en dat de ontvanger daarnaast kan worden geïdentificeerd aan de hand van zijn IP-adres in combinatie met de datum en tijd en de beweging van de muis waarmee een digitale representatie van een handtekening wordt gezet. Een geavanceerde elektronische handtekening zal in beginsel in alle lidstaten van Europa bewijsrechtelijk aangemerkt kunnen worden als equivalent aan de handgeschreven handtekening. Artikel 3:15a Burgerlijk Wetboek inzake de rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen is namelijk een uitwerking van artikel 5 van de Richtlijn 1999/93/EG betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen. In deze richtlijn wordt lidstaten de verplichting op gelegd om geavanceerde elektronische handtekeningen die zijn gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat en zijn aangemaakt door een veilig middel bewijsrechtelijk gelijk te stellen aan een handgeschreven handtekening. De rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen kan niet worden ontzegd op basis van het enkele feit dat een geavanceerde elektronische handtekening niet is gebaseerd op een door een gekwalificeerd of geaccrediteerd certificatiedienstverlener afgegeven certifcaat of niet met een veilig middel is aangemaakt. Zorgplicht met betrekking tot persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens Indien persoonsgegevens worden verwerkt dienen de nodige maatregelen te worden genomen om de betreffende persoonsgegevens te beschermen. Vertrouwelijke gegevens zijn ook te zien als persoonsgegevens indien deze gegevens herleidbaar zijn tot een bepaald individu 10. In Nederland wordt de omgang met persoonsgegevens beheerst door de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp), die een uitwerking is van de Europese richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Uit de Wbp volgt dat er sprake is van een zorgplicht van de verantwoordelijke, die zich uit in: Beveiligingsplicht: volgens deze verplichting moet de geboden beveiliging bescherming bieden tegen 'verlies' of enige vorm van 'onrechtmatige verwerking' van persoonsgegevens. Dit kan worden gedaan door te zorgen dat de beveiliging dusdanig sterk is dat onbevoegden niet bij deze gegevens kunnen komen. Deze beveiligingsplicht is van toepassing op alle stappen die worden genomen betreffende het proces van gegevensverwerking. 9 Artikel 3:15a lid 2 Burgerlijk Wetboek 10 Artikel 1 sub a Wet bescherming persoonsgegevens.

5 Passende technische en organisatorische maatregelen: de maatregelen dienen in overeenstemming te zijn met de stand van de techniek en de kosten van de maatregelen. De invulling van het criterium 'passende maatregelen' is niet nader ingevuld en wordt ter beoordeling van experts overgelaten. Het gebruik van encryptie wordt in dit kader gezien als een passende maatregel. Encryptie zorgt voor een versleuteling van de betreffende gegevens, als gevolg waarvan alleen degene die in bezit is van de juiste sleutel toegang kan verkrijgen tot de gegevens. Met encryptie kan derhalve worden voorkomen dat een onbevoegde derde zich toegang tot de gegevens kan verschaffen. Het gevolg van encryptie is dat de versleutelde gegevens niet meer aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, tenzij iemand zowel over de versleutelde gegevens als de sleutel kan beschikt. Wat betreft het criterium van passende organisatorische maatregelen kan worden gedacht aan het minimaliseren van het aantal personen dat toegang heeft tot belangrijke computersystemen. Voorkomen van onnodige verwerking: de genomen maatregelen dienen er verder mede op gericht te zijn om onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Uit de Kamerstukken volgt de volgende omschrijving: het beschermen van de persoonlijke levenssfeer door middel van een samenhangend geheel van ICT-maatregelen waardoor persoonsgegevens worden verminderd of geëlimineerd en/of onnodige of ongewenste verwerking van persoonsgegevens wordt tegengegaan, zonder verlies van functionaliteit 11. Het gebruik van de techniek 'hashing' is hiervan een voorbeeld. Deze techniek houdt in dat er gebruikt gemaakt wordt van een hash-code die berekend wordt en die dient als een digitale vingerafdruk. Op deze wijze kan de authenticiteit van de originele data op een later moment vastgesteld worden, zonder dat deze data daarvoor door RPost hoeft te worden opgeslagen. Het gevolg van deze maatregel is dat onnodige verwerking van de betreffende gegevens wordt tegengegaan. Indien niet wordt voldaan aan de eisen van de Wbp en iemand schade lijdt als gevolg van het feit dat met betrekking tot zijn gegevens in strijd is gehandeld met de Wbp of de daarop gebaseerde bepalingen, dan kan deze schade verhaald worden op de verantwoordelijke. Verder heeft het College bescherming persoonsgegevens bevoegdheden die dienen ter handhaving en naleving van de Wbp. De Wet bescherming persoonsgegevens ziet niet op de verwerking van bedrijfsgegevens en het bovenstaande is dus in principe niet wettelijk verplicht voor de verwerking van bedrijfsgegevens. Dit kan echter anders zijn indien de bedrijfsgegevens herleidbaar zijn tot een individu, zoals een werknemer of een klant, in welk geval deze gegevens wel de wettelijke bescherming van de Wbp genieten. Ook wanneer bedrijfsgegevens niet zijn aan te merken als persoonsgegevens in de zin van de Wbp, is dit echter nog geen vrijbrief om onzorgvuldig met deze gegevens om te springen. De verantwoordelijke moet zich gedragen naar de normen zoals in het 'maatschappelijke verkeer betaamt'. Als deze norm niet wordt nageleefd kan dit leiden tot een onrechtmatige daad 12. Hier zou bijvoorbeeld sprake van kunnen zijn in het geval dat vertrouwelijke bedrijfsgegevens van een wederpartij in handen vallen een derde, terwijl dit relatief eenvoudig voorkomen had kunnen worden en daardoor de redelijke belangen van de wederpartij geschaad worden. 11 Kamerstukken II 1997/98, 25892, nr. 22; Hand. II 23 november 1999, nr Artikel 6:162 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

6 De omgang met persoons- en vertrouwelijke gegevens in het kader van Registered Wanneer er gebruikt gemaakt wordt van de Registered dienst zullen s via de servers van RPost van de verzender naar de ontvanger worden verstuurd. Aangezien dergelijke s persoonsgegevens kunnen bevatten is het van belang hoe RPost omgaat met dergelijke gegevens. Met de term persoonsgegevens wordt op alle gegevens gedoeld die kunnen dienen om een bepaald persoon te identificeren. Binnen de Europese Economische Ruimte mogen persoonsgegevens landsgrenzen overschrijden, maar deze mogen alleen naar derde landen worden verstuurd als deze landen een passend beschermingsniveau voor gegevensbescherming kennen 13. Voor de Verenigde Staten betekent dit vereiste dat een passend beschermingsniveau alleen geboden wordt door bedrijven en organisaties die zich hebben verplicht om de Safe Harbor regels toe te passen. Deze regels houden in dat personen geïnformeerd moeten worden met betrekking tot hoe hun gegevens worden verzameld en gebruikt, personen de mogelijkheid moeten hebben tot opt-out voor het verzamelen en versturen van hun gegevens naar derden, gegevens alleen mogen worden verstuurd naar derden die zich ook aan de Safe Harbor regels hebben verbonden, er redelijke maatregelen moeten worden genomen ter beveiliging van de gegevens en om de integriteit van de gegevens zeker te stellen, personen informatie die over hen is verzameld moeten kunnen corrigeren en laten verwijderen en dat er effectieve procedures moeten zijn om zeker te stellen dat de regels worden nageleefd 14. In het kader van de Registered dienst worden s die potentieel persoonsgegevens bevatten verstuurd via servers in de Verenigde Staten. RPost is sinds januari 2008 Safe Harbor gecertificeerd om dergelijke persoonsgegevens uit de Europese Unie (die de Europese Economische Ruimte omvat) te mogen ontvangen 15. Specifiek wat betreft de uitvoering van de Registered dienst kan verder opgemerkt worden dat via RPost verstuurde s niet integraal door RPost opgeslagen hoeven te worden om de inhoud daarvan op een later moment te kunnen verifiëren. Op basis van de inhoud van de s wordt een hash-code berekend die als digitale vingerafdruk van de e- mail dient, aan de hand waarvan de feitelijke verificatie van verzonden s plaats vindt. Daarnaast is het mogelijk om de inhoud en bijlages van met behulp van de Registered dienst te versleutelen, als gevolg waarvan de versleutelde inhoud en bijlages niet meer aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens tijdens de verzending. Deze twee technische omstandigheden zorgen ervoor dat de toegestane verwerkingen van persoonsgegevens door RPost in de praktijk ook tot het minimum beperkt kunnen worden. 13 Artikel 76 Wet Bescherming Persoonsgegevens 14 Export.gov, U.S.-EU Safe Harbor Overview, 03/02/2011 < 15 Export.gov, Safe Harbor - Organization Information, <

7 Conclusie met betrekking tot de dienstverlening van RPost Met behulp van de Registered dienst kan bewijs worden geleverd dat een met een vast te stellen inhoud (inclusief bijlage) op een door een onafhankelijke derde vastgesteld moment is verzonden door een geverifieerde verzender en afgeleverd aan de ontvanger. De Registered dienst levert onder de besproken omstandigheden voldoende bewijs om te voldoen aan de bewijsopdracht die op een verzender van een zal rusten in geval van betwisting door een wederpartij. De Registered dienst kan in combinatie met esignoff gebruikt worden om online overeenkomsten aan te gaan, inclusief overeenkomsten die normaliter schriftelijk zouden moeten worden aangegaan. De bewijswaarde van een dergelijke geavanceerde elektronische handtekening is in Europa geharmoniseerd door Richtlijn 1999/93/EG. RPost is Safe Harbor gecertificeerd en in dat kader bevoegd persoonsgegevens uit de Europese Unie en Europese Economische Ruimte te ontvangen. De verwerking van persoonsgegevens kan daarbij tot een minimum worden beperkt door gebruik te maken van hashing en encryptie. Op deze wijze kan een invulling worden gegeven aan de plicht om op een verantwoorde wijze om te gaan met persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie.

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 199 Wet van 8 mei 2003 tot aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten

Nadere informatie

De Digitale Handtekening uitgelegd

De Digitale Handtekening uitgelegd De Digitale Handtekening uitgelegd Versie: 1.0 Versiedatum: 01-06-2014 Inleiding Met de introductie van de digitale handtekening wordt het mogelijk om op eenvoudige wijze een handtekening te plaatsen onder

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie

A. Stichting Aeres Groep, hierbij vertegenwoordigd door <<naam>>, te noemen: Opdrachtgever,

A. Stichting Aeres Groep, hierbij vertegenwoordigd door <<naam>>, te noemen: Opdrachtgever, Bijlage 10 Bewerkersovereenkomst Ondergetekenden: A. Stichting Aeres Groep, hierbij vertegenwoordigd door , te noemen: Opdrachtgever, en B. , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door ,

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente gemeentenaam,

Nadere informatie

Template voor bewerkersovereenkomst

Template voor bewerkersovereenkomst B Template voor bewerkersovereenkomst Dit is een modelovereenkomst die dient als voorbeeld. BEDRIJF en SAAS-leveranciers kunnen met dit model zelf nadere afspraken maken naar aanleiding van iedere specifieke

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 235 Besluit van 2 juni 2009, houdende regels aangaande de registratie van elektronische adressen van derden en het elektronisch betekenen in

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Het UZI-register koppelt op unieke wijze de fysieke identiteit aan een elektronische identiteit en legt deze vast in een certificaat. Hierbij maakt het UZI-register

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie: 1.2 (concept) Datum:

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie no 4: 1 juli

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie

De elektronische handtekening

De elektronische handtekening De elektronische handtekening de effectiviteit van de elektronische handtekening in het kader van het Nederlands civiel bewijsrecht Masterscriptie Privaatrechtelijke Rechtspraktijk Auteur: W.A. Smith Studentnummer:

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

(./; KEURMERK RITRE GIS TRATI ESYSTE MEN. Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen

(./; KEURMERK RITRE GIS TRATI ESYSTE MEN. Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen "Gedragscode Privacy RRS" Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) (./; KEURMERK RITRE

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Index 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen...4 1.2 Leeswijzer...4 2 Private key

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

R e g i s t r a t i e k a m e r. ..'s-gravenhage, 27 december Ons kenmerk 99.O Onderwerp Monitoring computernetwerk

R e g i s t r a t i e k a m e r. ..'s-gravenhage, 27 december Ons kenmerk 99.O Onderwerp Monitoring computernetwerk R e g i s t r a t i e k a m e r..'s-gravenhage, 27 december 1999.. Onderwerp Monitoring computernetwerk Naar aanleiding van uw brief van 23 november 1999 waarin u reageert op vragen die de Registratiekamer

Nadere informatie

PRIVACYBELEID. Rob Meerwijk PSEUDONIMISEER B.V. Danzigerkade 19, 1013 AP Amsterdam

PRIVACYBELEID. Rob Meerwijk PSEUDONIMISEER B.V. Danzigerkade 19, 1013 AP Amsterdam PRIVACYBELEID Rob Meerwijk PSEUDONIMISEER B.V. Danzigerkade 19, 1013 AP Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Documentinformatie... 2 1.1. Documentgeschiedenis... 2 2. Privacybeleid Pseudonimiseer

Nadere informatie

Klachtenprocedure Internet

Klachtenprocedure Internet Klachtenprocedure Internet De toegang tot een vrij en voor een ieder toegankelijk internet wordt door KPN mogelijk gemaakt. Het open karakter van internet brengt met zich mee dat internet echter ook wordt

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met een elektronische identiteitskaart documenten van Microsoft Office wil ondertekenen. In deze handleiding leggen

Nadere informatie

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening?

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening? De en de Dienstenrichtlijn Deze factsheet behandelt de Dit is een middel om te kunnen vertrouwen op berichten en transacties. Op 28 december 2009 moet in alle EU-lidstaten de Dienstenrichtlijn zijn ingevoerd.

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

Cloud Computing. Bijzondere inkoopvoorwaarden. Hoogheemraadschap van Delfland

Cloud Computing. Bijzondere inkoopvoorwaarden. Hoogheemraadschap van Delfland Cloud Computing Bijzondere inkoopvoorwaarden Hoogheemraadschap van Delfland Inhoud 1 INKOOPVOORWAARDEN CLOUD COMPUTING... 3 1.1 ARTIKEL 1 - DEFINITIES... 3 1.2 Artikel 2 Dienstverlening algemeen... 3 1.3

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV Versie 02-01-2017 Privacyreglement van Gilde Educatie activiteiten BV 2 ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nr. 539 18 september 2017 Reglement Bescherming persoonsgegevens Werk en Inkomen Lekstroom

Nadere informatie

De waarde van DE DIGITALE HANDTEKENING. wij doen

De waarde van DE DIGITALE HANDTEKENING. wij doen De waarde van DE DIGITALE HANDTEKENING wij doen Inhoudsopgave Hoofdstuk Paginanummer Inleiding 3 Wat is een handtekening 3 Belang 3 Op afstand 3 De elektronische handtekening 4 Waarde elektronische handtekening

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens

BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens De ondergetekenden: 1. Naam OV-vervoerder., gevestigd en kantoorhoudende te te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker Privacyreglement Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de beteke nis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal E-Facturering Leuker kunnen we het niet maken Fou-Khan Tsang RA EVEN VOORSTELLEN WAAR MOET U AAN DENKEN Fiscus Administratieve organisatie en interne beheersing Wat is een elektronische factuur? Voor de

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

P R I V A C Y R E G L E M E N T

P R I V A C Y R E G L E M E N T P R I V A C Y R E G L E M E N T ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in de reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Versie maart 2016

Privacyreglement Versie maart 2016 Privacyreglement Versie 1.0 01 maart 2016 Privacyreglement 1HSPO zorgpunt versie 1.0 vastgesteld op 01-03-2016 1 Privacyreglement Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Persoonsgegevens Alle gegevens, betreffende

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: woningcorporatie, gevestigd

Nadere informatie

Persoonsgegevens Kandidaten Veelgestelde vragen

Persoonsgegevens Kandidaten Veelgestelde vragen Persoonsgegevens Kandidaten Veelgestelde vragen P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Inhoudsopgave 1. Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens?... 3 2. Hoe beschermt PiCompany de persoonsgegevens

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Privacy statement screening. Privacy statement screening

Privacy statement screening. Privacy statement screening Stichting DSI De stichting DSI (hierna: DSI) is een zelfreguleringsinstituut. Het doel van DSI is de integriteit, deskundigheid en vakbekwaamheid bevorderen en bewaken van personen die werkzaam zijn in

Nadere informatie

Cluster Sociale Dienstverlening Gemeente Haarlemmermeer

Cluster Sociale Dienstverlening Gemeente Haarlemmermeer NALEVING VAN DE INFORMATIEPLICHT BIJ HEIMELIJKE WAARNEMING DOOR SOCIALE DIENSTEN Onderzoek door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) naar de naleving van de informatieplicht bij heimelijke waarneming

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie

Privacy Policy Oude Dibbes

Privacy Policy Oude Dibbes Privacy Policy Oude Dibbes 22-08-15 pagina 1 van 6 Inhoudopgave 1 Privacy Policy... 3 1.1 Oude Dibbes en derden... 3 1.2 Welke informatie wordt door Oude Dibbes verwerkt en voor welk doel?... 3 1.2.1 Klantgegevens...

Nadere informatie

Memo Regiegroep OSO Datum: 7 januari 2016 Marjan Frijns Onderwerp: Voorstel wijziging PKI infrastructuur OSO

Memo Regiegroep OSO Datum: 7 januari 2016 Marjan Frijns Onderwerp: Voorstel wijziging PKI infrastructuur OSO Memo Aan: Regiegroep OSO Datum: 7 januari 2016 Van: Marjan Frijns Onderwerp: Voorstel wijziging PKI infrastructuur OSO Aanleiding: Binnen OSO speelt de kwestie van het vervangen van de huidige OSO certificaten

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, 18 december 2002

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, 18 december 2002 Consultatiedocument Registratie van certificatiedienstverleners die gekwalificeerde certificaten aanbieden of afgeven aan het publiek met betrekking tot elektronische handtekeningen De Onafhankelijke Post

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst 1 Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Doetinchem met de (nader in te vullen) bewerker. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

Notice & Take Down procedure NetMatters versie: 20110601

Notice & Take Down procedure NetMatters versie: 20110601 Notice & Take Down procedure NetMatters versie: 20110601 Artikel 1. Definities 1. Tussenpersoon: NetMatters gevestigd te Rotterdam in Nederland en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Documentnummer Verkorte inhoud document

Documentnummer Verkorte inhoud document *Z03571510C6* Documentnummer : INT-16-31378 Verkorte inhoud document: De bewerkersovereenkomst regelt de informatieverstrekking die zal plaatsvinden ter uitvoering van de GR. Bewerkersovereenkomst GR schoolverzuim

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL Oudermatch neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om uw privacy te waarborgen, handelt Oudermatch altijd in

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview Privacy Verklaring Dit is de Privacy Verklaring van Pearson Assessment and Information B.V. (hierna te noemen: Pearson of wij ) te Amsterdam (Postbus 78, 1000 AB). In deze verklaring wordt uiteengezet

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN 2012/25/EU VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSRICHTLIJN 2012/25/EU VAN DE COMMISSIE 10.10.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 275/27 RICHTLIJNEN UITVOERINGSRICHTLIJN 2012/25/EU VAN DE COMMISSIE van 9 oktober 2012 tot vaststelling van informatieprocedures voor de uitwisseling tussen

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst op grond van artikel 14, tweede lid Wbp tussen <naam> en < >

Bewerkersovereenkomst op grond van artikel 14, tweede lid Wbp tussen <naam> en < > Datum: 12-01-2015 Bewerkersovereenkomst op grond van artikel 14, tweede lid Wbp tussen en < > De ondergetekenden: 1. Gemeente Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn aan Marktplein 1, KvK-nummer: ,

Nadere informatie

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Inleiding... 2 Juridisch kader... 3 Bevoegdheid OPTA en bevoegdheid CBP... 3 Aanleiding rechtsoordeel... 3 Toepasbaarheid

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Cursist: persoon die een opleiding volgt op een onder het bevoegd

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Privacyreglement Raad & Daad Den Haag

Privacyreglement Raad & Daad Den Haag Privacyreglement Raad & Daad Den Haag 1. Begripsbepalingen persoonsgegevens: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon; verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt.

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt. Privacyreglement 1. Inleiding Ten behoeve van haar hulpverleningsactiviteiten registreert Community Support gegevens van haar klanten. Het doel van dit privacyreglement is de klanten op de hoogte te stellen

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Shifft: Shifft B.V. de aanbieder van de Applicatie 1.2 Applicatie: de online toepassing voor het geven van terugkoppeling

Nadere informatie