(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN"

Transcriptie

1 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 294/2013 VAN DE COMMISSIE van 14 maart 2013 tot wijziging en rectificatie van Verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (Voor de EER relevante tekst) DE EUROPESE COMMISSIE, Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Gezien Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 ( 1 ), en met name artikel 5, lid 2, artikel 15, lid 1, eerste alinea, onder b) en c), en tweede alinea, artikel 18, lid 3, artikel 19, lid 4, eerste alinea, onder a), b) en c), en tweede alinea, artikel 21, lid 6, onder c), artikel 32, lid 3, onder a), artikel 40, eerste alinea, onder d), artikel 41, lid 3, eerste en derde alinea, artikel 42, lid 2, en artikel 45, lid 4, Overwegende hetgeen volgt: (1) Bij Verordening (EG) nr. 1069/2009 zijn volks- en diergezondheidsvoorschriften vastgesteld voor dierlijke bijproducten en afgeleide producten om risico's voor de volksgezondheid en de diergezondheid als gevolg van die producten te voorkomen of tot een minimum te beperken. Die verordening voorziet ook in de vaststelling van een eindpunt in de productieketen voor bepaalde afgeleide producten, waarna die producten niet meer aan die verordening hoeven te voldoen. (2) Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn ( 2 ) bevat uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EG) nr. 1069/2009, waaronder voorschriften voor het vaststellen van eindpunten voor bepaalde afgeleide producten. (3) In haar advies van 7 februari 2011 over de mogelijkheid om de eventuele risico's in verband met overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's) in dierlijke bijproducten van categorie 1 met oleochemische procedés tot een minimum te beperken ( 3 ) heeft de EFSA geconcludeerd dat de risico's van verspreiding van TSE's aanzienlijk kleiner zijn als categorie 1-materiaal aan hydrolytische vetsplitsing en hydrogenering is onderworpen. Er zijn echter nog vragen open wat betreft de vermindering van de TSE-infectiviteit in oleochemische producten die afkomstig zijn van categorie 1-materiaal. Daarom kan niet veilig worden aangenomen dat die producten geen infectiviteit meer bevatten; zij kunnen dus een risico opleveren als zij in de voedsel- of voederketen terechtkomen. Artikel 3 van Verordening (EU) nr. 142/2011 en de bijlagen XIV en XV daarbij moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd. (4) Artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 bevat uitzonderingen voor het gebruik van categorie 2- en categorie 3-materiaal voor vervoedering aan bepaalde dieren die niet in de voedselketen terechtkomen, waaronder circusdieren. Aangezien bepaalde circusdieren behoren tot diersoorten die in de regel voor voedselproductie worden gebruikt, moeten voor het vervoederen van dat materiaal aan circusdieren de voorwaarden van artikel 13 van Verordening (EU) nr. 142/2011 gelden. (5) Artikel 19, lid 1, onder f), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 bevat een uitzondering voor de verwijdering van bijproducten van bijen en bijenteelt door verbranding of begraving ter plaatse, in omstandigheden waarmee de overdracht van risico's voor de volksgezondheid en de diergezondheid wordt voorkomen. Artikel 15, onder c), van Verordening (EU) nr. 142/2011 verwijst naar ( 1 ) PB L 300 van , blz. 1. ( 2 ) PB L 54 van , blz. 1. ( 3 ) EFSA Journal (2011); 9(2):1976.

2 L 98/2 Publicatieblad van de Europese Unie bijzondere voorschriften inzake verzameling en verwijdering van bijen en bijproducten van bijenteelt. De inleidende zin van dat artikel moet daarom worden gerectificeerd door ook hier te verwijzen naar bijzondere voorschriften voor de verzameling en verwijdering van bijen en bijproducten van bijenteelt (6) In artikel 36, lid 3, van Verordening (EU) nr. 142/2011 is een overgangsperiode tot en met 31 december 2012 vastgesteld voor de verwijdering van kleine hoeveelheden categorie 3-materiaal als bedoeld in artikel 10, onder f), van Verordening (EG) nr. 1069/2009. Die overgangsperiode moet met twee jaar worden verlengd en in die periode moeten nadere gegevens over de verzameling, het vervoer en de verwijdering van het betrokken categorie 3-materiaal worden verzameld (7) Verwerkte dierlijk eiwitten uit dierlijke bijproducten met uitzondering van categorie 3-materiaal als bedoeld in artikel 10, onder n), o) en p), van Verordening (EG) nr. 1069/2009, mogen worden gebruikt voor de productie van voeder voor gezelschapsdieren. Verwerkte dierlijke eiwitten mogen niet als voeder voor gezelschapsdieren worden benoemd, tenzij zij in geschikte verhoudingen gemengd zijn met andere voederbestanddelen die gewoonlijk door de betrokken soort gezelschapsdieren worden gegeten. De producent van verwerkte dierlijke eiwitten mag het product echter verzenden aan houders van erkende kennels of meutes en voor de productie van gemengd voeder voor honden en katten met het oog op vervoedering aan honden en katten in asielen. In dat geval moet het product als verwerkte dierlijke eiwitten worden benoemd en geëtiketteerd. Bij uitvoer van verwerkte dierlijke eiwitten gelden naast de voorschriften voor dierlijke bijproducten ook die van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ). Overeenkomstig deel III, punt E.2, van bijlage IV bij die verordening moet voor de uitvoer van verwerkte dierlijke eiwitten een schriftelijke overeenkomst tussen de lidstaat van oorsprong van de verwerkte dierlijke eiwitten en het derde land van bestemming worden gesloten. Die verplichting geldt niet voor de uitvoer van voeder voor gezelschapsdieren. In verband met het geconstateerde risico van oneigenlijke toepassing van de uitvoervoorschriften voor verwerkte dierlijke eiwitten moet voeder voor gezelschapsdieren nauwkeuriger gedefinieerd worden. (8) Omzetting van dierlijke bijproducten en afgeleide producten in biogas is uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1069/2009 toegestaan. Bij de productie van biogas ontstaan vaste of vloeibare fracties. Gepreciseerd moet worden dat de voorschriften voor de verwijdering van die residuen voor beide fracties gelden. (9) In haar advies van 30 november 2010 over de abiotische risico's voor de volksgezondheid en de diergezondheid van glycerol als bijproduct van de productie van biodiesel uit dierlijke bijproducten van categorie 1 en plantaardige oliën ( 2 ) heeft de EFSA bevestigd dat glycerol die volgens methode 1 zoals beschreven in hoofdstuk III van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 142/2011 voor de productie ( 1 ) PB L 147 van , blz. 1. ( 2 ) EFSA Journal 2010; 8(12):1934. van biodiesel is verwerkt, veilig is wat het TSE-risico betreft. Glycerol als bijproduct van de biodieselproductie mag worden omgezet in biogas en gistingsresiduen na biogasproductie en zonder risico voor de volksgezondheid en de diergezondheid op het land worden uitgereden op het grondgebied van de lidstaat van productie, mits de bevoegde autoriteit hiertoe besloten heeft. (10) Dierlijke bijproducten als bedoeld in artikel 13, onder f), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 mogen onverwerkt op het land worden uitgereden mits de bevoegde autoriteit niet van mening is dat zij een risico voor de verspreiding van ernstige overdraagbare ziekten inhouden. Die producten mogen ook zonder voorafgaande verwerking tot compost verwerkt of in biogas omgezet worden. (11) De standaardaanduiding voor dierlijke bijproducten en afgeleide producten in het handelsverkeer tussen de lidstaten, zoals beschreven in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011, moet tijdens het vervoer en de opslag zichtbaar en leesbaar op de verpakking, de recipiënt of het voertuig staan. Die lijst van standaardaanduidingen moet worden uitgebreid met het oog op de handel in verwerkte mest. (12) Artikel 48 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 bepaalt dat exploitanten de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming op de hoogte brengen als zij van plan zijn zendingen categorie 1- of categorie 2-materiaal te verzenden. De lidstaten kunnen bilaterale overeenkomsten sluiten om hun voorzieningen ter beschikking te stellen voor het cremeren van gezelschapsdieren uit andere, aangrenzende lidstaten. In dat geval leveren de voorschriften van artikel 48, leden 1, 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 onnodige administratieve rompslomp op. (13) Hoofdstuk II van bijlage X bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor afgeleide producten die voor de vervaardiging van voedermiddelen bedoeld zijn. De afwijking voor het in de handel brengen van melk die overeenkomstig nationale normen is verwerkt, moet worden gewijzigd door toevoeging van de woorden melkproducten en melkderivaten, zodat afdeling 4, deel II, van dat hoofdstuk aansluit bij artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1069/2009, met name het bepaalde onder f), waarbij bepaalde voormalige voedingsmiddelen mogen worden verwerkt tot voedermiddel voor andere landbouwhuisdieren dan pelsdieren. (14) Als voormalige voedingsmiddelen die bestanddelen van dierlijke oorsprong bevatten, worden gebruikt als uitgangsmateriaal voor de productie van voeder voor landbouwhuisdieren, gelden specifieke voorschriften om het risico van overdracht van ziekten op dieren te voorkomen. Als de voormalige voedingsmiddelen echter geen vlees, vis of producten daarvan bevatten, moet het toegestaan worden deze voor de productie van voeder voor landbouwhuisdieren te gebruiken, mits er geen risico van overdracht van op mens of dier overdraagbare ziekten aan verbonden is.

3 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/3 (15) Artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 bevat voorwaarden voor het in de handel brengen en het gebruik van organische meststoffen en bodemverbeteraars. Die producten mogen worden gemaakt van categorie 2- en categorie 3-materiaal overeenkomstig de eisen van bijlage XI bij Verordening (EU) nr. 142/2011. In het geval van verwerkte dierlijke eiwitten van categorie 3- materiaal moeten de specifieke productie-eisen van hoofdstuk II van bijlage X bij Verordening (EU) nr. 142/2011 worden nageleefd, ook voor verwerkte dierlijke eiwitten die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik in voeder voor gezelschapsdieren. Voor de duidelijkheid moet bijlage XI bij Verordening (EU) nr. 142/2011 gewijzigd worden en moet daarin worden gerefereerd aan eventuele andere verwerkingsmethoden voor verwerkte dierlijke eiwitten. (16) Om wetenschap en onderzoek op het gebied van biodiversiteit te bevorderen, moet een afwijking worden vastgesteld voor depots, wetenschappelijke organisaties en musea ten aanzien van de verzameling, het vervoer en het gebruik van dieren of delen van dieren die in conserveermiddelen worden bewaard, volledig op microscoopglaasjes zijn ingesloten of tot genetische monsters verwerkt zijn. De eisen van hoofdstuk VI van bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011 inzake jachttrofeeën en andere preparaten moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd. (17) In hoofdstuk II, afdeling 1, tabel 2, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 zijn de voorschriften voor de invoer van dierlijke bijproducten in de Unie opgenomen. Sommige delen van tabel 2 moeten voor de duidelijkheid beter worden geformuleerd. Voor bepaalde producten die kunnen bestaan uit dierlijke bijproducten van verschillende dieren, moet de lijst van derde landen waaruit dierlijke bijproducten van de desbetreffende soorten mogen worden ingevoerd in tabel 2 dienovereenkomstig gewijzigd worden. Die wijzigingen moeten ook in de bijbehorende certificaten in bijlage XV bij die verordening worden aangebracht. (18) Voeder voor gezelschapsdieren mag worden geproduceerd uit alle categorie 3-materiaal behalve het in artikel 10, onder n), o) en p), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 bedoelde categorie 3-materiaal. Voor de invoer uit derde landen moeten dezelfde voorschriften gelden als voor het in de handel brengen van voeder voor gezelschapsdieren in de Unie. Het certificaat in hoofdstuk 3 (B) van bijlage XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 moet met een verwijzing naar artikel 10, onder c), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 worden aangevuld. (19) Sommige eisen voor de invoer van bloed en bloedproducten moeten worden verduidelijkt, met name die voor de herkomst van het bloed. Bloed moet afkomstig zijn uit een veilige bron, dat wil zeggen een overeenkomstig de EU-wetgeving of de nationale wetgeving van een derde land erkend slachthuis, of het moet komen van levende dieren die voor dat doel zijn gefokt. Bloed uit dergelijke veilige bronnen mag ook worden gemengd. De tekst van de desbetreffende certificaten moet dienovereenkomstig worden gewijzigd. Daarom moeten bijlage XIV en de gezondheidscertificaten in de hoofdstukken 4 (A), 4 (C) en 4 (D) van bijlage XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 worden gewijzigd. (20) Bijlage XVI bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat voorschriften voor officiële controles betreffende het voederen van aasetende vogels met categorie 1-materiaal. Overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 mag de bevoegde autoriteit toestaan dat met uitsterven bedreigde of beschermde aasetende vogelsoorten en andere soorten die in hun natuurlijke habitat leven, in de lidstaten gevoederd worden met bepaald categorie 1-materiaal. De bestaande voorschriften voor officiële controles betreffende het voederen van aasetende vogels moeten daarom worden uitgebreid tot alle dieren waaraan het voederen van categorie 1-materiaal kan worden toegestaan overeenkomstig bijlage VI bij Verordening (EU) nr. 142/2011. (21) Verordening (EU) nr. 142/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd. (22) Om verstoring van het handelsverkeer te voorkomen moet een overgangsperiode worden vastgesteld gedurende welke de lidstaten de invoer van producten waarop de bepalingen van Verordening (EU) nr. 142/2011, zoals gewijzigd bij deze verordening, van toepassing zijn, aanvaarden overeenkomstig de voorschriften die voor de inwerkingtreding/datum van toepassing van deze verordening golden. (23) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid en het Europees Parlement noch de Raad heeft zich daartegen verzet, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1 Verordening (EU) nr. 142/2011 wordt als volgt gewijzigd: 1) Artikel 3, onder i), wordt als volgt vervangen: i) benzine en andere brandstoffen die aan de specifieke eisen voor producten van het meerstapskatalyseproces voor de productie van hernieuwbare brandstoffen in bijlage IV, hoofdstuk IV, afdeling 3, punt 2, onder c), voldoen. ; j) oleochemische producten die zijn afgeleid van gesmolten vet en aan de eisen van bijlage XIII, hoofdstuk XI, voldoen.. 2) Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd: a) lid 1, onder e), wordt als volgt vervangen: e) maden en wormen die als visaas worden gebruikt; f) circusdieren. ; b) lid 2, onder e), wordt als volgt vervangen: e) maden en wormen die als visaas worden gebruikt; f) circusdieren..

4 L 98/4 Publicatieblad van de Europese Unie ) In artikel 15 komt de inleidende zin als volgt te luiden: Indien de bevoegde autoriteit toestaat dat dierlijke bijproducten worden verwijderd overeenkomstig artikel 19, lid 1, onder a), b), c), e) en f), van Verordening (EG) nr. 1069/2009, vindt die verwijdering plaats met inachtneming van de volgende bijzondere voorschriften van bijlage VI, hoofdstuk III:. 4) In artikel 36, lid 3, wordt de datum 31 december 2012 vervangen door 31 december ) De bijlagen I, IV, V, VI, VIII, X, XI en XIII tot en met XVI worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening. Artikel 2 Voor een overgangsperiode die afloopt op 26 december 2013 worden zendingen van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat dat is opgesteld en ondertekend overeenkomstig een van de modellen in de hoofdstukken 3 (B), 3 (D), 4 (A), 4 (C), 4 (D), 6 (A), 8, 10 (B), 11, 14 (A) en 15 van bijlage XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 zoals die gold vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening, voor invoer in de Unie aanvaard, op voorwaarde dat die certificaten vóór 26 oktober 2013 werden opgesteld en ondertekend. Artikel 3 Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zij is van toepassing met ingang van 15 maart Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Gedaan te Brussel, 14 maart Voor de Commissie De voorzitter José Manuel BARROSO

5 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/5 BIJLAGE De bijlagen bij Verordening (EU) nr. 142/2011 worden als volgt gewijzigd: 1) Bijlage I wordt als volgt gewijzigd: a) punt 19 wordt vervangen door: 19. voeder voor gezelschapsdieren : diervoeders, met uitzondering van het in artikel 24, lid 2, bedoelde materiaal, voor gebruik als voeder voor gezelschapsdieren, en hondenkluiven die bestaan uit dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten, die a) ander categorie 3-materiaal bevatten dan het in artikel 10, onder n), o) en p), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 genoemde materiaal, en b) ingevoerd categorie 1-materiaal kunnen bevatten dat bestaat uit dierlijke bijproducten afkomstig van dieren die een illegale behandeling als gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder d), van Richtlijn 96/22/EG of artikel 2, onder b), van Richtlijn 96/23/EG hebben ondergaan; ; b) punt 23 wordt vervangen door: 23. gistingsresiduen : residuen, de vloeibare fractie daaronder begrepen, die het resultaat zijn van de verwerking van dierlijke bijproducten in een biogasinstallatie;. 2) Bijlage IV, hoofdstuk IV, afdeling 3, wordt als volgt gewijzigd: a) punt 1 wordt als volgt gewijzigd: i) punt a), iii), komt als volgt te luiden: iii) omgezet in biogas. In dat geval moeten de gistingsresiduen worden verwijderd overeenkomstig punt i) of punt ii), behalve als het materiaal afkomstig is van verwerking overeenkomstig punt 2, onder a) of b), als de residuen kunnen worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van punt 2, onder a) of onder b), iii), al naar het geval, of ; ii) punt b), i), komt als volgt te luiden: i) verwijderd overeenkomstig punt 1, onder a), i) of ii), al dan niet na verwerking overeenkomstig artikel 13, onder a) en b), en artikel 14, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 1069/2009; ; b) punt 2, onder b), ii) en iii), komt als volgt te luiden: ii) in het geval van kaliumsulfaat, gebruikt worden om rechtstreeks op het land te worden uitgereden of voor de vervaardiging van afgeleide producten die op het land worden uitgereden; iii) in het geval van glycerol, afkomstig van categorie 1- of categorie 2-materiaal dat is verwerkt met gebruikmaking van verwerkingsmethode 1 als beschreven in hoofdstuk III: voor technische doeleinden worden gebruikt; worden omgezet in biogas, waarna de gistingsresiduen op het land mogen worden uitgereden op het nationale grondgebied van de lidstaat van productie, mits de bevoegde autoriteit hiertoe besloten heeft, of worden gebruikt voor denitrificatie in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, waarna de denitrificatieresiduen op het land mogen worden uitgereden overeenkomstig Richtlijn 91/271/EEG van de Raad (*); iv) in het geval van glycerol, afkomstig van categorie 3-materiaal: voor technische doeleinden worden gebruikt; worden omgezet in biogas, waarna de gistingsresiduen op het land mogen worden uitgereden, of voor vervoedering worden gebruikt, op voorwaarde dat de glycerol niet afkomstig is van categorie 3- materiaal als bedoeld in artikel 10, onder n), o) en p), van Verordening (EG) nr. 1069/2009; (*) PB L 135 van , blz. 40. ; c) punt 3 wordt vervangen door: 3. Ander afval dan dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten als bedoeld in punt 2, dat van de verwerking van dierlijke bijproducten overeenkomstig deze afdeling afkomstig is, zoals slib, filterinhoud, as en gistingsresiduen, wordt verwijderd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1069/2009 en deze verordening..

6 L 98/6 Publicatieblad van de Europese Unie ) Bijlage V, hoofdstuk I, afdeling 1, punt 2, onder d), komt als volgt te luiden: d) dierlijke bijproducten die onverwerkt op het land mogen worden uitgereden overeenkomstig artikel 13, onder f), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 en deze verordening, mits de bevoegde autoriteit niet van mening is dat zij een risico voor de verspreiding van ernstige overdraagbare ziekten voor mens of dier inhouden.. 4) Bijlage VI, hoofdstuk II, afdeling 1, inleidende zin, komt als volgt te luiden: Categorie 2- en categorie 3-materiaal als bedoeld in artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 mag worden vervoederd aan de onder a), b), d), f), g) en h) van dat lid genoemde dieren met inachtneming van ten minste de volgende voorwaarden, naast de voorwaarden die door de bevoegde autoriteit zijn vastgesteld overeenkomstig lid 1 van dat artikel:. 5) Bijlage VIII wordt als volgt gewijzigd: a) hoofdstuk II, punt 2, onder b), punt xix), komt als volgt te luiden: xix) voor mest die de in bijlage IV, hoofdstuk IV, afdeling 2, onder I, beschreven kalkbehandeling heeft ondergaan, de vermelding mengsel van mest en kalk ; xx) voor verwerkte mest die de in bijlage XI, hoofdstuk I, afdeling 2, onder b) en c), beschreven behandeling heeft ondergaan, de vermelding verwerkte mest. ; b) het volgende hoofdstuk VI wordt toegevoegd: HOOFDSTUK VI VERVOER VAN DODE GEZELSCHAPSDIEREN De voorwaarden van artikel 48, leden 1, 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 betreffende voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming en het gebruik van Traces, zijn niet van toepassing op het vervoer van dode gezelschapsdieren met het oog op verbranding in een inrichting of bedrijf in het grensgebied van een aangrenzende lidstaat, indien de lidstaten een bilaterale overeenkomst sluiten over de voorwaarden voor dat vervoer.. 6) Bijlage X, hoofdstuk II, wordt als volgt gewijzigd: a) afdeling 4, deel II, punt 1, komt als volgt te luiden: 1. De in de punten 2 en 3 vastgestelde eisen zijn van toepassing op de verwerking, het gebruik en de opslag van melk, melkproducten en melkderivaten die onder de definitie van categorie 3-materiaal vallen, als bedoeld in artikel 10, onder e), van Verordening (EG) nr. 1069/2009, met uitzondering van centrifuge- of separatorslib en melk, melkproducten en melkderivaten als bedoeld in artikel 10, onder f) en h), van die verordening, die niet zijn verwerkt overeenkomstig deel I van deze afdeling. ; b) Afdeling 10 komt als volgt te luiden: Afdeling 10 Specifieke eisen voor de vervoedering van bepaald categorie 3-materiaal als bedoeld in artikel 10, onder f), van Verordening (EG) nr. 1069/2009, aan andere landbouwhuisdieren dan pelsdieren Categorie 3-materiaal dat bestaat uit levensmiddelen die uit de lidstaten afkomstige producten van dierlijke oorsprong bevatten, die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn om commerciële redenen of wegens productieproblemen, verpakkingsgebreken of andere problemen die geen risico voor de volksgezondheid of de diergezondheid inhouden, als bedoeld in artikel 10, onder f), van Verordening (EG) nr. 1069/2009, mag zonder verdere verwerking in de handel worden gebracht voor vervoedering aan andere landbouwhuisdieren dan pelsdieren, mits: i) het materiaal verwerkt is als gedefinieerd in artikel 2, lid l, onder m), van Verordening (EG) nr. 852/2004 of overeenkomstig deze verordening; ii) het geheel of gedeeltelijk bestaat uit een of meer van de volgende typen categorie 3-materiaal als bedoeld in artikel 10, onder f), van Verordening (EG) nr. 1069/2009: melk; melkproducten; melkderivaten; eieren; eiproducten; honing; gesmolten vet; collageen; gelatine;

7 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/7 iii) het niet in aanraking geweest is met ander categorie 3-materiaal, en iv) alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen zijn om verontreiniging van het materiaal te voorkomen.. 7) Bijlage XI, hoofdstuk II, afdeling 1, punt 1, onder b), komt als volgt te luiden: b) door gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten, inclusief verwerkte dierlijke eiwitten die zijn geproduceerd overeenkomstig bijlage X, hoofdstuk II, afdeling 1, onderdeel B, punt 1, onder b), ii), die uit categorie 3-materiaal zijn geproduceerd overeenkomstig bijlage X, hoofdstuk II, afdeling 1, of materiaal dat een andere behandeling heeft ondergaan, indien dat materiaal overeenkomstig deze verordening als organische meststof en bodemverbeteraar mag worden gebruikt, of. 8) Bijlage XIII wordt als volgt gewijzigd: a) hoofdstuk VI, letter C, punt 1, onder c) en d), komt als volgt te luiden: c) zij een anatomische preparatie hebben ondergaan zoals plastinatie, of d) het gaat om dieren van de biologische klasse van insecten of spinachtigen die een behandeling hebben ondergaan, zoals een droogprocedé, om de overdracht van op mens of dier overdraagbare ziekten te voorkomen, of e) zij deel uitmaken van natuurhistorische verzamelingen of dienen ter bevordering van de wetenschap, en: i) in conserveermiddelen zoals ethanol of formaldehyde worden bewaard, zodat zij kunnen worden tentoongesteld, of ii) volledig op microscoopglaasjes zijn ingesloten; f) het gaat om verwerkte DNA-monsters die bedoeld zijn voor depots ter bevordering van het onderzoek naar biodiversiteit of van de ecologie, geneeskunde, diergeneeskunde of biologie. ; b) in hoofdstuk XI wordt het volgende punt toegevoegd: 3. Eindpunt voor van gesmolten vet afgeleide producten: Vetderivaten die zijn verwerkt zoals aangegeven in punt 1 mogen voor de in punt 2 genoemde toepassingen zonder beperkingen overeenkomstig deze verordening in de handel worden gebracht.. 9) Bijlage XIV wordt als volgt gewijzigd: a) hoofdstuk I, afdeling 1, wordt als volgt gewijzigd: i) de punten c), d) en e) komen als volgt te luiden: c) zij zijn afkomstig uit een in de kolom Lijsten van derde landen van tabel 1 vermeld derde land of deel van een derde land; d) zij zijn afkomstig van een inrichting die of bedrijf dat door de bevoegde autoriteit van het derde land is geregistreerd of erkend, al naar het geval, en op de lijst van dergelijke inrichtingen en bedrijven als bedoeld in artikel 30 is opgenomen, en e) zij: i) gaan tijdens het vervoer naar het punt van binnenkomst in de Unie waar de veterinaire controles plaatsvinden, vergezeld van het gezondheidscertificaat zoals aangegeven in de kolom Certificaten/modeldocumenten van tabel 1, of ii) worden op het punt van binnenkomst in de Unie waar de veterinaire controles plaatsvinden aangeboden, samen met een document volgens het in de kolom Certificaten/modeldocumenten van tabel 1 aangegeven model. ; ii) punt f) wordt geschrapt; b) hoofdstuk II, afdeling 1, wordt als volgt gewijzigd: i) de punten c), d) en e) komen als volgt te luiden: c) zij zijn afkomstig uit een in de kolom Lijsten van derde landen van tabel 2 vermeld derde land of deel van een derde land; d) zij zijn afkomstig van een inrichting die of bedrijf dat door de bevoegde autoriteit van het derde land is geregistreerd of erkend, al naar het geval, en op de lijst van dergelijke inrichtingen en bedrijven als bedoeld in artikel 30 is opgenomen, en e) zij: i) gaan tijdens het vervoer naar het punt van binnenkomst in de Unie waar de veterinaire controles plaatsvinden, vergezeld van het gezondheidscertificaat zoals aangegeven in de kolom Certificaten/ modeldocumenten van tabel 2, of

8 L 98/8 Publicatieblad van de Europese Unie ii) worden op het punt van binnenkomst in de Unie waar de veterinaire controles plaatsvinden aangeboden, samen met een document volgens het in de kolom Certificaten/modeldocumenten van tabel 2 aangegeven model. ; ii) punt f) wordt geschrapt; iii) tabel 2 wordt als volgt gewijzigd: rij 13 komt als volgt te luiden: 13 Smaakgevende ingewanden voor de productie van voeder voor gezelschapsdieren De in artikel 35, onder a), bedoelde materialen De smaakgevende ingewanden moeten overeenkomstig bijlage XIII, hoofdstuk III, vervaardigd zijn Derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 waaruit de lidstaten de invoer van vers vlees van dezelfde diersoorten toestaan en waarvoor alleen vlees met been is toegestaan. Voor smaakgevende ingewanden uit materiaal van vis: derde landen die zijn opgenomen in de lijst in bijlage II bij Beschikking 2006/766/EG. Voor smaakgevende ingewanden van vlees van pluimvee: derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 waaruit de lidstaten de invoer van vers vlees van pluimvee toestaan Bijlage XV, hoofdstuk 3 (E) rij 14, derde kolom, onder a), komt als volgt te luiden: a) Categorie 3-materiaal als bedoeld in artikel 10, onder a) tot en met m); ; de rijen 15 en 16 komen als volgt te luiden: 15 Dierlijke bijproducten voor gebruik als rauw voeder voor gezelschapsdieren Categorie 3-materiaal als bedoeld in artikel 10, onder a) en onder b), i) en ii) De producten voldoen aan de eisen in afdeling 8 Derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 of in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008, waaruit de lidstaten de invoer van vers vlees van dezelfde diersoorten toestaan en waarvoor alleen vlees met been is toegestaan Voor materiaal van vis: derde landen die zijn opgenomen in de lijst in bijlage II bij Beschikking 2006/766/EG Bijlage XV, hoofdstuk 3 (D) 16 Dierlijke bijproducten voor gebruik in voeder voor pelsdieren Categorie 3-materiaal als bedoeld in artikel 10, onder a) tot en met m) De producten voldoen aan de eisen in afdeling 8 Derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 of in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008, waaruit de lidstaten de invoer van vers vlees van dezelfde diersoorten toestaan en waarvoor alleen vlees met been is toegestaan. Voor materiaal van vis: derde landen die zijn opgenomen in de lijst in bijlage II bij Beschikking 2006/766/EG Bijlage XV, hoofdstuk 3 (D)

9 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/9 rij 17, derde kolom, punt a), komt als volgt te luiden: a) Voor grondstoffen voor de productie van biodiesel of oleochemische producten: categorie 1-, 2- en 3- materiaal als bedoeld in de artikelen 8, 9 en 10; ; rij 18 komt als volgt te luiden: 18 Vetderivaten a) voor vetderivaten voor gebruik buiten de voederketen van landbouwhuisdieren: categorie 1-materiaal als bedoeld in artikel 8, onder b), c) en d), categorie 2- materiaal als bedoeld in artikel 9, onder c), d) en f), i) en categorie 3- materiaal als bedoeld in artikel 10; b) voor vetderivaten voor gebruik als diervoeder: categorie 3-materiaal met uitzondering van het in artikel 10, onder n), o) en p), bedoelde materiaal De vetderivaten voldoen aan de eisen in afdeling 10 Alle derde landen a) voor vetderivaten voor gebruik buiten de voederketen van landbouwhuisdieren: bijlage XV, hoofdstuk 14 (A); b) voor vetderivaten voor gebruik als diervoeder: bijlage XV, hoofdstuk 14 (B) c) hoofdstuk II, afdeling 2, punt 2, komt als volgt te luiden: 2. Het bloed waarvan bloedproducten voor de productie van afgeleide producten voor gebruik buiten de voederketen van landbouwhuisdieren geproduceerd zijn, moet onder veterinair toezicht verzameld zijn: a) in slachthuizen die: i) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 853/2004 zijn erkend, of ii) door de bevoegde autoriteit van het derde land van verzameling zijn erkend en onder toezicht staan van die autoriteit, of b) bij levende dieren in voorzieningen die door de bevoegde autoriteit van het derde land van verzameling zijn erkend en onder toezicht staan van die autoriteit. ; d) hoofdstuk II, afdeling 3, punt 1, komt als volgt te luiden: 1. Het bloed moet voldoen aan de eisen van bijlage XIII, hoofdstuk IV, punt 1, onder a), en moet onder veterinair toezicht zijn verzameld: a) in slachthuizen die: i) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 853/2004 zijn erkend, of ii) door de bevoegde autoriteit van het derde land van verzameling zijn erkend en onder toezicht staan van die autoriteit, of b) bij levende paardachtigen in erkende voorzieningen die beschikken over een veterinair erkenningsnummer en onder toezicht staan van de bevoegde autoriteit van het land van verzameling in verband met de verzameling van bloed van paardachtigen voor de productie van bloedproducten voor andere doeleinden dan vervoedering. ; e) hoofdstuk II, afdeling 3, punt 2, onder d), komt als volgt te luiden: d) in het geval van andere bloedproducten dan serum en plasma, vesiculaire stomatitis gedurende ten minste zes maanden; ; f) hoofdstuk II, afdeling 9, onder a), i), komt als volgt te luiden: i) in het geval van materiaal voor de productie van biodiesel of oleochemische producten, dierlijke bijproducten als bedoeld in de artikelen 8, 9 en 10 van Verordening (EG) nr. 1069/2009;.

10 L 98/10 Publicatieblad van de Europese Unie ) Bijlage XV wordt als volgt gewijzigd: a) hoofdstuk 3 (B) wordt vervangen door: HOOFDSTUK 3 (B) Gezondheidscertificaat Voor verwerkt voeder voor gezelschapsdieren, met uitzondering van blikvoeder voor gezelschapsdieren, bestemd voor verzending naar of doorvoer door ( 2 ) de Europese Unie

11 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/11

12 L 98/12 Publicatieblad van de Europese Unie

13 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/13

14 L 98/14 Publicatieblad van de Europese Unie

15 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/15

16 L 98/16 Publicatieblad van de Europese Unie b) hoofdstuk 3 (D) wordt vervangen door: HOOFDSTUK 3 (D) Gezondheidscertificaat Voor rauw voeder voor gezelschapsdieren voor rechtstreekse verkoop of dierlijke bijproducten die als voeder voor pelsdieren worden gebruikt, bestemd voor verzending naar of doorvoer door ( 2 ) de Europese Unie

17 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/17

18 L 98/18 Publicatieblad van de Europese Unie

19 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/19

20 L 98/20 Publicatieblad van de Europese Unie

21 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/21 c) hoofdstuk 4 (A) wordt vervangen door: HOOFDSTUK 4 (A) Gezondheidscertificaat Voor de invoer van bloed en bloedproducten van paardachtigen voor gebruik buiten de voederketen, voor verzending naar of voor doorvoer door ( 2 ) de Europese Unie

22 L 98/22 Publicatieblad van de Europese Unie

23 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/23

24 L 98/24 Publicatieblad van de Europese Unie

25 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/25 d) hoofdstuk 4 (C) wordt vervangen door: HOOFDSTUK 4 (C) Gezondheidscertificaat Voor onbehandelde bloedproducten, met uitzondering van die van paardachtigen, voor de vervaardiging van afgeleide producten voor doeleinden buiten de voederketen van landbouwhuisdieren, bestemd voor verzending naar of doorvoer door ( 2 ) de Europese Unie

26 L 98/26 Publicatieblad van de Europese Unie

27 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/27

28 L 98/28 Publicatieblad van de Europese Unie

29 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/29 e) hoofdstuk 4 (D) wordt vervangen door: HOOFDSTUK 4 (D) Gezondheidscertificaat Voor behandelde bloedproducten, met uitzondering van die van paardachtigen, voor de vervaardiging van afgeleide producten voor doeleinden buiten de voederketen van landbouwhuisdieren, bestemd voor verzending naar of doorvoer door ( 2 ) de Europese Unie

30 L 98/30 Publicatieblad van de Europese Unie

31 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/31

32 L 98/32 Publicatieblad van de Europese Unie

33 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/33 f) hoofdstuk 6 (A) wordt vervangen door: HOOFDSTUK 6 (A) Gezondheidscertificaat Voor behandelde jachttrofeeën en andere preparaten van vogels en hoefdieren die uitsluitend uit beenderen, horens, hoeven, klauwen, geweien, tanden of huiden bestaan, bestemd voor verzending naar of doorvoer door ( 2 ) de Europese Unie

34 L 98/34 Publicatieblad van de Europese Unie

35 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/35

36 L 98/36 Publicatieblad van de Europese Unie g) hoofdstuk 8 wordt vervangen door: HOOFDSTUK 8 Gezondheidscertificaat Voor dierlijke bijproducten voor doeleinden buiten de voederketen of voor handelsmonsters ( 2 ), bestemd voor verzending naar of doorvoer door ( 2 ) de Europese Unie

37 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/37

38 L 98/38 Publicatieblad van de Europese Unie

39 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/39

40 L 98/40 Publicatieblad van de Europese Unie

41 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/41

42 L 98/42 Publicatieblad van de Europese Unie h) hoofdstuk 10 (B) wordt vervangen door: HOOFDSTUK 10 (B) Gezondheidscertificaat Voor niet voor menselijke consumptie bestemd gesmolten vet voor bepaalde doeleinden buiten de voederketen, bestemd voor verzending naar of doorvoer door ( 2 ) de Europese Unie

43 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/43

44 L 98/44 Publicatieblad van de Europese Unie

45 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/45

46 L 98/46 Publicatieblad van de Europese Unie i) hoofdstuk 11 wordt vervangen door: HOOFDSTUK 11 Gezondheidscertificaat Voor niet voor menselijke consumptie bestemde gelatine en collageen die als voedermiddel of voor doeleinden buiten de voederketen kunnen worden gebruikt, bestemd voor verzending naar of doorvoer door ( 2 ) de Europese Unie

47 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/47

48 L 98/48 Publicatieblad van de Europese Unie

49 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/49

50 L 98/50 Publicatieblad van de Europese Unie j) hoofdstuk 14 (A) wordt vervangen door: HOOFDSTUK 14 (A) Gezondheidscertificaat Voor niet voor menselijke consumptie bestemde vetderivaten voor toepassingen buiten de voederketen, bestemd voor verzending naar of doorvoer door ( 2 ) de Europese Unie

51 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/51

52 L 98/52 Publicatieblad van de Europese Unie

53 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/53

54 L 98/54 Publicatieblad van de Europese Unie k) hoofdstuk 15 wordt vervangen door: HOOFDSTUK 15 Gezondheidscertificaat Voor niet voor menselijke consumptie bestemde eiproducten die als voedermiddel kunnen worden gebruikt, bestemd voor verzending naar of doorvoer door ( 2 ) de Europese Unie

55 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/55

56 L 98/56 Publicatieblad van de Europese Unie

57 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/57 11) Bijlage XVI, hoofdstuk III, afdeling 6, komt als volgt te luiden: Afdeling 6 Officiële controles betreffende het voederen van wilde dieren en bepaalde dierentuindieren met categorie 1- materiaal De bevoegde autoriteit houdt toezicht op de gezondheidstoestand van de landbouwhuisdieren in het gebied waar voedering plaatsvindt zoals bedoeld in bijlage VI, hoofdstuk II, afdelingen 2, 3 en 4, en past adequate TSE-bewaking toe met regelmatige bemonstering en laboratoriumtests op TSE's. De monsters worden onder meer genomen bij verdachte dieren en oudere fokdieren..

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D011014/02

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D011014/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2010 (19.10) (OR. en) 15164/10 AGRILEG 135 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 5.6.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 144/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 468/2012 VAN DE COMMISSIE van 1 juni 2012 tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012R0028 NL 25.06.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 26.2.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 54/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 142/2011 VAN DE COMMISSIE van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG)

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2011R0142 NL 01.12.2013 005.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 142/2011 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017 Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl Titel Feedban Nummer DV-01 Om de verspreiding van BSE en soortgelijke

Nadere informatie

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag VERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 2 februari 2017 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

Wijziging Regeling dierlijke bijproducten

Wijziging Regeling dierlijke bijproducten LNV Wijziging Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 december 2006, nr. TRCJZ/2006/3608, houdende wijziging van de in verband met de uitvoering van enkele Europese verordeningen

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 16.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 225/2012 VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft de

Nadere informatie

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie schrijft voor met welke frequentie de NVWA de materiële controle moet uitvoeren van partijen met oorsprong en herkomst een derde land, die worden aangeboden bij een Nederlandse

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

2002R1774 NL 24.07.2007 007.001 1

2002R1774 NL 24.07.2007 007.001 1 2002R1774 NL 24.07.2007 007.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 1774/2002 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 125/10 VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2015/786 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 2015 tot vaststelling van criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés die worden toegepast op producten die bedoeld

Nadere informatie

22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83

22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83 22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83 VERORDENING (EG) Nr. 2076/2005 VAN DE COMMISSIE van 5 december 2005 tot vaststelling van overgangsregelingen voor de uitvoering van de Verordeningen

Nadere informatie

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

30.7.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 198/3

30.7.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 198/3 30.7.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 198/3 VERORDENING (EU) Nr. 749/2011 VAN DE COMMISSIE van 29 juli 2011 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van Verordening (EG)

Nadere informatie

Kanalisatie van dierlijke bijproducten bij slagerijen en poeliers

Kanalisatie van dierlijke bijproducten bij slagerijen en poeliers Kanalisatie van dierlijke bijproducten bij slagerijen en poeliers Inleiding informatieblad 67 / 9 februari 2009 Op 1 mei 2003 werd de 'Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften

Nadere informatie

Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten

Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten 1. Doel Verordening (EG) nr. 999/2001 zoals gewijzigd door verordening (EU) nr. 893/2017 legt voorwaarden

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 13.1.2016 L 8/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/24 VAN DE COMMISSIE van 8 januari 2016 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van grondnoten

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Instructie intracommunautaire verzending of verwerving van verwerkte dierlijke eiwitten, vleesbeendermeel en dierlijke vetten van categorie 2

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Detailhandel in De detailhandel in levensmiddelen levensmiddelen overeenkomstig

Nadere informatie

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 289/33

Publicatieblad van de Europese Unie L 289/33 NL 31.10.2013 Publicatieblad de Europese Unie L 289/33 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1060/2013 VAN DE COMMISSIE 29 oktober 2013 tot verlening een vergunning voor bentoniet als toevoegingsmiddel voor

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 19 november 2012 (21.11) (OR. en) 16449/12 AGRILEG 170

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 19 november 2012 (21.11) (OR. en) 16449/12 AGRILEG 170 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2012 (21.11) (OR. en) 16449/12 AGRILEG 170 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 15 november 2012 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen T.8.9 Toelatingsvoorwaarden voor veehouderijen welke melk, biest en bepaalde andere van melk of biest afgeleide producten vervoederen aan veedieren

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 mei 2010 (OR. en) 10171/10 AGRILEG 64

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 mei 2010 (OR. en) 10171/10 AGRILEG 64 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 mei 2010 (OR. en) 10171/10 AGRILEG 64 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 21 mei 2010 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Betreft: Ontwerp-verordening

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 6.5.2015 NL L 115/25 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/724 VAN DE COMMISSIE van 5 mei 2015 tot verlening van een vergunning voor retinylacetaat, retinylpalmitaat en retinylpropionaat als en voor diervoeding

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Bijlage III.7.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd.

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd. Toelatingsvoorwaarden voor veehouderijen welke voedermiddelen van dierlijke oorsprong vervoederen aan veedieren gehouden voor de productie van levensmiddelen. (implementatie van VO 79/2005) Bijlage III.8.9.

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 25 Kritische voedermiddelen: Inspectie etikettering en verpakking [25] v C : conform

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 17.1.2017 NL L 13/167 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/59 VAN DE COMMISSIE van 14 december 2016 betreffende vergunningen voor 1,1-dimethoxy-2-fenylethaan, fenethylformiaat, fenethyloctanoaat, fenethylisobutyraat,

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 242/20 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 885/2014 VAN DE COMMISSIE van 13 augustus 2014 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van okra's en kerrieblad uit India en houdende wijziging

Nadere informatie

Bijlage III - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap

Bijlage III - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap Bijlage III - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Detailhandel in De detailhandel in levensmiddelen overeenkomstig levensmiddelen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 oktober 2007 (OR. en) 12723/07 EEE 62 VETER 22 PHYTOSAN 29 PECHE 257 DENLEG 83 AGRILEG 130 ANIMAUX 6 ISL 61

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 oktober 2007 (OR. en) 12723/07 EEE 62 VETER 22 PHYTOSAN 29 PECHE 257 DENLEG 83 AGRILEG 130 ANIMAUX 6 ISL 61 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 oktober 2007 (OR. en) 12723/07 EEE 62 VETER 22 PHYTOSAN 29 PECHE 257 DENLEG 83 AGRILEG 130 ANIMAUX 6 ISL 61 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ONTWERP-BESLUIT

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 september 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 E V 685 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 14 september 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 december 2010 (OR. en) 18255/10 COMER 241

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 december 2010 (OR. en) 18255/10 COMER 241 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 december 2010 (OR. en) 18255/10 COMER 241 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document D034098/02.

Hierbij gaat voor de delegaties document D034098/02. Raad van de Europese Unie Brussel, 22 juli 2014 (OR. en) 12140/14 DEEG 135 AGRI 512 SAN 296 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 22 juli 2014 aan: Nr. Comdoc.: D034098/02 Betreft: de Europese Commissie het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 september 2010 (07.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 september 2010 (07.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 september 2010 (07.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 26 augustus 2010 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, 29.4.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/129 RICHTLIJN 2014/46/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN NL 23.5.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 136/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 469/2013 VAN DE COMMISSIE van 22 mei 2013 betreffende de verlening

Nadere informatie

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Nadere uitwerking van de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie en de Hygiënecode Diervoedersector Wegtransport

Nadere informatie

L 172/14 Publicatieblad van de Europese Unie

L 172/14 Publicatieblad van de Europese Unie NL L 172/14 Publicatieblad de Europese Unie 25.6.2013 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 601/2013 VAN DE COMMISSIE 24 juni 2013 tot verlening een vergunning voor kobalt(ii)acetaat-tetrahydraat, kobalt(ii)carbonaat,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (13.12) (OR. en) 17677/12 DENLEG 121 SAN 329

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (13.12) (OR. en) 17677/12 DENLEG 121 SAN 329 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2012 (13.12) (OR. en) 17677/12 DENLEG 121 SAN 329 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 7 december 2012 aan: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Regeling dierlijke bijproducten 2008

Regeling dierlijke bijproducten 2008 LNV Regeling dierlijke bijproducten 2008 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuuren Voedselkwaliteit van 11 december 2007, TRCJZ/2007/ 3758, houdende voorschriften over dierlijke bijproducten (Regeling

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Voor het grensoverschrijdende transport van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (DBP) gelden de voorwaarden

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 mei 2011 (25.05) (OR. en) 10312/11 AGRILEG 69 ENV 372

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 mei 2011 (25.05) (OR. en) 10312/11 AGRILEG 69 ENV 372 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 mei 2011 (25.05) (OR. en) 10312/11 AGRILEG 69 ENV 372 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 13 mei 2011 aan: het secretaris-generaal van de Raad

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 147/8 NL 12.6.2015 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/897 VAN DE COMMISSIE 11 juni 2015 tot verlening een vergunning voor thiaminehydrochloride en thiaminemononitraat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D021997/02.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D021997/02. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 10 september 2012 (10.09) (OR. en) 13486/12 DE LEG 81 AGRI 555 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 22 augustus 2012 aan: de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2006D0415 NL 16.12.2011 007.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 14 juni 2006 betreffende

Nadere informatie

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006 30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 396/849 Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels Inhoudsopgave I. BASISREGELS A. Substantiële regels Verord. (EG) nr. 178/2002 E.P. en de Raad 28 JANUARI 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,

Nadere informatie

BIJLAGE BIJLAGE IV. bij het VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE RAAD

BIJLAGE BIJLAGE IV. bij het VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.5.2013 COM(2013) 290 final Bijlage IV BIJLAGE Bijlagen II tot en met XV bij titel IV van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 3/10 7.1.2015 VERORDENING (EU) 2015/9 VAN DE COMMISSIE van 6 januari 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 146/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/879 VAN DE COMMISSIE van 2 juni 2016 tot vaststelling van de nadere regelingen met betrekking tot de conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 2/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 2/3 NL 7.1.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 2/3 VERORDENING (EU) Nr. 5/2014 VAN DE COMMISSIE van 6 januari 2014 tot wijziging van Richtlijn 2008/38/EG van de Commissie tot vaststelling van de lijst

Nadere informatie

L 73/12 Publicatieblad van de Europese Unie 19.3.2009

L 73/12 Publicatieblad van de Europese Unie 19.3.2009 L 73/12 Publicatieblad de Europese Unie 19.3.2009 VERORDENING (EG) Nr. 214/2009 VAN DE COMMISSIE 18 maart 2009 tot wijziging Verordening (EG) nr. 1800/2004 wat betreft de voorwaarden voor de verlening

Nadere informatie

Brussel, 25 februari 2012 (26.02) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 6820/13 DE LEG 16 AGRI 113

Brussel, 25 februari 2012 (26.02) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 6820/13 DE LEG 16 AGRI 113 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 25 februari 2012 (26.02) (OR. en) 6820/13 DE LEG 16 AGRI 113 BEGELEIDE DE OTA van: de Europese Commissie ingekomen: 22 februari 2013 aan: het secretariaat-generaal van

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D009081/02 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D009081/02 definitief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2010 (31.05) (OR. fr) 10337/10 AGRILEG 65 ENV 352 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 27 mei 2010 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 10.4.2014 L 107/39 VERORDENING (EU) Nr. 361/2014 VAN DE COMMISSIE van 9 april 2014 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad aangaande de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 november 2009 (23.11) (OR. fr) 16333/09 AGRILEG 220 DENLEG 120

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 november 2009 (23.11) (OR. fr) 16333/09 AGRILEG 220 DENLEG 120 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 2009 (23.11) (OR. fr) 16333/09 AGRILEG 220 DENLEG 120 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jens Nymand-CHRISTENSEN, directeur, namens de secretarisgeneraal van

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 11 augustus 2011 (OR. en) 13422/11 DE LEG 114 AGRI 558

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 11 augustus 2011 (OR. en) 13422/11 DE LEG 114 AGRI 558 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 11 augustus 2011 (OR. en) 13422/11 DE LEG 114 AGRI 558 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 28 juli 2011 aan: Secretariaat-generaal van de Raad Nr.

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2009R1069 NL 01.01.2014 002.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) nr. 1069/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

6850/08 AL/mg DG C I

6850/08 AL/mg DG C I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 maart 2008 (OR. en) 6850/08 UD 28 FISC 22 TDC 3 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr.

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0010 (NLE) 8430/17 LIMITE PUBLIC ENV 375 COMPET 264 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 maart 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 maart 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 10 maart 2016 (OR. en) 6985/16 AGRILEG 29 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 8 maart 2016 aan: Nr. Comdoc.: D044028/02 Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Modelscertificaat voor doorvoer door of opslag in de Europese Unie van voor menselijke consumptie bestemde samengestelde producten : Veterinair certificaat voor invoer in de EU I.1. Verzender I.2. Referentienummer

Nadere informatie

24.8.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 274/3

24.8.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 274/3 24.8.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 274/3 VERORDENING (EG) Nr. 1492/2004 VAN DE COMMISSIE van 23 augustus 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE AGRILEG 144 CODEC 1043 NOTA I-PUNT van: aan: nr. Comv.:

Nadere informatie

7247/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0259 (COD)

7247/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0259 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 maart 200 (28.03) (OR. en) 7247/0 Interinstitutioneel dossier: 2000/0259 (COD) LIMITE AGRILEG 59 CODEC 25 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep veterinaire deskundigen

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 4 2016-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 144/27 VERORDENING (EU) 2016/863 VAN DE COMMISSIE van 31 mei 2016 tot wijziging van de bijlagen VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 januari 2011 (OR. en) 5610/11 DENLEG 7

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 januari 2011 (OR. en) 5610/11 DENLEG 7 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 januari 2011 (OR. en) 5610/11 DENLEG 7 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 21 januari 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Betreft:

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.7.2014 C(2014) 4580 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 17.7.2014 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van bepaalde

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie.

Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie. 1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie. 2. WETTELIJKE BASIS 2.1 Europese regelgeving:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 maart 2011 (30.03) (OR. en) 8352/11 AGRILEG 41 ENV 250

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 maart 2011 (30.03) (OR. en) 8352/11 AGRILEG 41 ENV 250 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 maart 2011 (30.03) (OR. en) 8352/11 AGRILEG 41 ENV 250 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 11 maart 2011 aan: het secretariaat-generaal van de

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de uitvoering van het protocol voor het grensoverschrijdend handelsverkeer van slachtdieren tussen België, Frankrijk en

Nadere informatie

betreffende met GGO's geproduceerde levensmiddelen

betreffende met GGO's geproduceerde levensmiddelen L 268/24 VERORDENING (EG) Nr. 1830/2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid

Nadere informatie

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART. 15 - COMPOSTEERINSTALLATIES 1. Algemeen 1.1 Beschikt het bedrijf over een milieuvergunning? 0 JA * 0 NEEN * Indien

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 24 januari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 VOORSTEL van: ingekomen: 19 januari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D023041/03.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D023041/03. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 11 december 2012 (12.12) (OR. en) 17597/12 COMPET 769 E V 936 CHIMIE 98 MI 822 E T 312 I GEKOME DOCUME T : de Europese Commissie ingekomen: 3 december 2012 aan: de heer

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Kenmerk PCCB/S1/DVO/637117 Datum

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL 4.9.2013 A7-0279/186. Amendement. Corinne Lepage, Jens Rohde namens de ALDE-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL 4.9.2013 A7-0279/186. Amendement. Corinne Lepage, Jens Rohde namens de ALDE-Fractie 4.9.2013 A7-0279/186 Amendement 186 Corinne Lepage, Jens Rohde namens de ALDE-Fractie Verslag A7-0279/2013 Corinne Lepage Richtlijn inzake kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en richtlijn inzake

Nadere informatie

de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 maart 2014 (OR. en) 7579/14 DENLEG 64 AGRI 193 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 10 maart 2014 aan: Nr. Comdoc.: D031056/03 Betreft: de heer

Nadere informatie

Bijlage II - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een erkenning door het Agentschap

Bijlage II - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een erkenning door het Agentschap Bijlage II - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een erkenning door het Agentschap 1.Vlees en verwerkte producten van vlees 1.1. Vlees 1.1.1. Slachthuizen Het slachten en uitslachten

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 31 augustus 2010 (OR. en) 13033/10 ENV 547 ENT 102

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 31 augustus 2010 (OR. en) 13033/10 ENV 547 ENT 102 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 augustus 2010 (OR. en) 13033/10 ENV 547 ENT 102 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 23 augustus 2010 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015 Korte omschrijving Fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten Beschrijving Code Plaats Fabrikant PL43 Activiteit Vervaardiging AC39 Product Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten PR128

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer uit derde landen van honden en

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 21.8.2013

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 21.8.2013 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.8.2013 C(2013) 5405 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 21.8.2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2016 (OR. en) 5241/16 DEEG 4 AGRI 11 SAN 9 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 13 januari 2016 aan: Nr. Comdoc.: D042508/03 Betreft: het

Nadere informatie

: Skal-voorwaarden voor vergisters en digestaat : Bedrijven die vergisten en biologische bedrijven die digestaat afnemen

: Skal-voorwaarden voor vergisters en digestaat : Bedrijven die vergisten en biologische bedrijven die digestaat afnemen Onderwerp Voor Van Datum : Skal-voorwaarden voor vergisters en digestaat : Bedrijven die vergisten en biologische bedrijven die digestaat afnemen : Skal : 18 februari 2015 herziene versie 16 april 2015:

Nadere informatie