GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK"

Transcriptie

1 GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK

2 Deze gids werd gerealiseerd door Science Pratique SA ( Frankrijk ) dankzij : de Europese Commissie, de Association Française des Sociétes Financières ( ASF), de Cetelem (Frankrijk), de Association Française des Banques (AFB), en het Secrétariat Général du Conseil National du Crédit et du Titre (Frankrijk). Deze gids werd uitsluitend door zijn auteur gerealiseerd. Met de bijdrage van : de Confédération des Organisations Familiales de la Communauté Européenne (COFACE), de Association d éducation et d information du consommateur de la Fédération de l Education Nationale (ADEIC-FEN Frankrijk ) evenals allen die hebben aanvaard om ondervraagd te worden in het kader van de studie die aan de realisatie van deze gids is vooraf gegaan. Deze personen worden hierbij van harte bedankt

3 INHOUDSTAFEL 1. De Europese regelgeving: zeer verschillende nationale wetgevingen De vragen die men (zich) moet stellen:...6 Is er wel een krediet nodig? 6 Welk type krediet? 6 De verschillende stappen in een contract 7 1.De informatiefase De offerte en de analyse ervan De aanvaarding van een contract De overeenkomst en de mogelijke problemen Een krediet opnemen in een specifiek land Voorafgaande informatie 15 De contractuele offerte 18 Het contract 20 Tijdens het contract U komt van een land en gaat naar een ander Indien u komt uit: Duitsland 25 Indien u komt uit: België 26 Indien u komt uit: Spanje 27 Indien u komt uit: Frankrijk 28 Indien u komt uit: Verenigd Koninkrijk Wat doen bij moeilijkheden? Tot wie moet men zich wenden in Duitsland? 32 Tot wie moet men zich wenden in België? 33 Tot wie moet men zich wenden in Spanje? 34 Tot wie moet men zich wenden in Frankrijk? 35 Tot wie moet men zich wenden in het Verenigd Koninkrijk? 36 3

4 1. De Europese regelgeving: zeer verschillende nationale wetgevingen De Europese markt zonder grenzen is een realiteit geworden sinds 1 januari Om dit resultaat te bereiken heeft men een aantal wetgevingen moeten op punt stellen om de landen op mekaar af te stemmen. Zo bestaan er in alle lidstaten reglementeringen met gemeenschappelijke grondbeginselen en met functioneringsregels voor de nieuwe eengemaakte economische zone. De bepalingen zijn bijzonder precies op financieel gebied en hierdoor kunnen de kredietinstellingen op het gehele Europese grondgebied financiële op verschillende manieren diensten aanbieden. De Europese regelgeving gebeurt onder de vorm van richtlijnen, waarbij de lidstaten de verplichting hebben om deze richtlijnen om te zetten in nationale wetgeving binnen een bepaalde tijdsspanne. Volgens het domein waarop ze betrekking hebben zijn deze richtlijnen min of meer gedetailleerd en leggen ze allerlei verplichtingen op. In het kader van het consumentenkrediet heeft de Europese regelgeving alleen maar minimale bepalingen voorzien omdat het hier een activiteit betreft met privé-consumenten, waarbij elke Staat vrij is om specifieke regels op te stellen. Inderdaad, het Verdrag van Rome dat aan de basis ligt van de Europese Unie, voorziet in artikel 3 dat de consument op een specifieke manier moet worden beschermd: De actie van de gemeenschap bevat ( ) een bijdrage tot een versterking van de bescherming van de consumenten In artikel 100 A wordt er bepaald dat De commissie, in haar voorstellen ( ) inzake gezondheid, bescherming van de omgeving en de bescherming van de consumenten, uitgaat van een hoog beschermingsniveau En in artikel 129 A wordt er voorzien dat de bescherming gebeurt via specifieke maatregelen maar dat deze Acties een lidstaat niet kunnen beletten om meer strikte beschermingsmaatregelen te behouden of op te stellen voor zover ze overeenstemmen met het verdrag. Als gevolg hiervan is, elke lidstaat inzake consumentenkrediet op basis van minimale gemeenschappelijke regels gekomen tot een specifieke regelgeving, waardoor de regels in de verschillende landen zeer disparaat zijn. Tot nu toe heeft elk van ons vooral geleefd in zijn eigen land. Wij hebben gewoonten aangekweekt op basis van onze dagelijkse ervaringen met onze verschillende leveranciers inzake diensten en goederen. Op basis van deze gewoonten nemen we beslissingen, bijvoorbeeld inzake het ontlenen tegen zekere voorwaarden. 4

5 Een consumentenkrediet mag niet worden vergeleken met een gewone verbintenis, want zo een kredietovereenkomst heeft een aantal financiële gevolgen voor de hele familie. Om een krediet af te sluiten moet men dus alle elementen ervan kennen, met inbegrip van de ongeschreven regels van een operatie, om aldus het volledig verloop ervan in de hand te houden. De opzet van deze gids bestaat erin, binnen een Europees kader situaties voorop te stellen van een consument uit één specifiek land die bepaalde gewoontes heeft ontwikkeld en waarbij wordt onderzocht hoe hij een kredietvoorstel voorgesteld door een organisme uit een ander lidstaat kan bestuderen of contracteren. Het consumentenkrediet, dat vaak een eenvoudige en toegankelijke operatie is, ligt verankerd in een zeer precieze wetgevende context die de bedoeling heeft de consument te beschermen. De consument wordt beschouwd als iemand die over minder mogelijkheden beschikt tot analyse en begrip dan een professioneel. Bovendien bestaan er internationale teksten inzake de toepassing van het contractenrecht. De diversiteit in de nationale wetgeving kan een dusdanige verwarring stichten dat de realiteit van de verbintenis van de kredietverlener en de ontlener erdoor worden gecompromitteerd. Dit betekent dat men steeds voor ogen moet houden dat een verbintenis die als zeer éénvoudig wordt beschouwd in eigen land dit niet meer is wanneer men op reële of virtuele manier de grens overschrijdt, en zolang er geen nieuwe ervaringen en gewoontes worden aangekweekt. De wetgeving in de verschillende landen dekt zeer diverse aspecten, van de publiciteit tot het overschrijden van de normale terugbetalingscapaciteit, het gratis krediet of de vervroegde terugbetalingen. Er loopt een rode draad door deze gids: we vestigen de aandacht op de verschillende aspecten of op de verschillende stappen in de kredietverlening, opdat zowel de consument als zijn gesprekspartner, steeds voor ogen zouden houden dat men op elk moment de juiste vragen moet stellen, niet alleen aan de anderen maar ook aan zichzelf. Een goed krediet is een krediet waarvan men alle elementen beheerst. 5

6 2. De vragen die men (zich) moet stellen: Is er wel een krediet nodig? Een aankoop kan contant gebeuren, het financieren ervan via een krediet is uiteraard niet verplicht. Wat zijn de voor- en nadelen van een aankoop op krediet of van een contante aankoop? Kan ik de aankoop uitstellen? Kan ik dit nieuw krediet inbouwen in mijn (op een bepaalde manier berekend) maandelijks budget, zonder het evenwicht ervan te compromitteren? Totaal inkomsten - totaal vaste uitgaven - totaal variabele kosten - totaal maandelijks afbetalingen = beschikbaar budget. Ben ik zeker dat ik alle verbintenissen ken die ik aanga n.a.v. het krediet? Welke zijn de gevolgen van deze verbintenissen indien mijn situatie grondig zou veranderen? Naarmate het bedrag groter is, wordt het belangrijk om de mogelijke gevolgen ervan goed te onderkennen. Welk type krediet? Men financiert een wagen niet op dezelfde manier als een televisie of een reis. Het product en de looptijd moeten afgestemd zijn op de bedoelingen en op de beperkingen die de ontlener zichzelf oplegt. In bijna alle landen bestaan er (vaak onder verschillende benamingen) volgende mogelijkheden: Negatief saldo bekomen bij het kredietorganisme dat de rekening-courant beheert.. Persoonlijk kredietl toegestaan door een kredietorganisme aan een persoon voor een bepaald bedrag en voor bepaalde terugbetalingen (krediet of lening op afbetaling). Vernieuwbaar krediet: krediet toegekend tot een maximaal bedrag, terugbetaalbaar via vaste of gekozen termijnen; dit wordt ook permanent of revolving krediet of kredietopening genoemd. Dit krediet kan rechtstreeks of via een kaart worden opgenomen. De modaliteiten inzake vernieuwing of beëindiging, verschillen van land tot land. Krediet voor het financieren van een specifieke aankoop, dit krediet kan worden voorgesteld door een verkoper of door een kredietorganisme; dit krediet wordt vaak aangegaan op de plaats van aankoop of om een aankoop in een winkel te financieren. De verkoopen kredietovereenkomsten zijn onderling verbonden. Men spreekt ook van verkoop op afbetaling. huurovereenkomst met aankoopoptie of leasing of huurkoop (België), wat neerkomt op het betalen van huurgelden tot men via een aankoopoptie het goed kan verwerven tegen een vooraf bepaalde residuele waarde. 6

7 De kostprijs, de modaliteiten inzake gebruik van deze kredieten, de risico s en garanties die door de wet worden voorzien, variëren in functie van het bedrag, de kredietvorm of de looptijd ervan. Alle landen hebben een specifieke wetgeving aangenomen inzake consumentenkrediet maar de operaties die al dan niet die door de wettelijke beschikking worden gedekt, variëren van land tot land. Het is wenselijk van te genieten van de bescherming van de wet. U vindt deze elementen in de pagina s die handelen over de landen. De gids zal u informatie geven: land per land, voor Duitsland, België, Spanje, Frankrijk en het Verenigde Koninkrijk als u uit een bepaalde land naar een ander land gaat De verschillende stappen in een contract Het afsluiten van een kredietovereenkomst omvat verschillende stappen, waarbij echter de omstandigheden invloed hebben op de stappen: indien u nu een krediet aangaat voor het dekken van een aankoop in een winkel, dan hebt u niet dezelfde verwachtingen en behoeften als wanneer u via een krediet een geplande aankoop beheert of een kasreserve wil opbouwen. In het eerste geval zullen de twee eerste fases neiging hebben om zich te associëren en in het tweede geval om te dissociëren. Men kan een kredietovereenkomst onderverdelen in vier hoofdstappen: 1. De voorafgaande informatie, dit is een fase tijdens dewelke zowel u als de kredietverlener informatie verzamelen om tot een beslissing te komen 2. Het formaliseren van de offerte van de kredietverlener en uw analyse ervan 1. Het afsluiten van de overeenkomst 2. De praktische uitvoering van het contract met alle voor- en nadelen. 1. De informatiefase Deze is onontbeerlijk om tot een beslissing te komen. Alles hangt af van de vorm van de offerte. De informatie is bevat in de publiciteit, in het contact met de afgevaardigde van de kredietinstelling, in de communicatiemiddelen op afstand of in de offerte die een kredietorganisme doorspeelt in antwoord op een rechtstreekse vraag van een consument.. U heeft recht op een aantal minimale informaties, om te weten, te begrijpen, te analyseren en te kiezen: de identiteit van de kredietverlener het product zelf 7

8 het globale werkelijke tarief uitgedrukt in percent met inbegrip van de interestvoet (of de wijze van berekening ervan, bijvoorbeeld in geval van een krediet tegen variabele interestvoet ), alsook de diverse kosten die verbonden zijn aan de operatie. Deze interestvoet is ofwel uitgedrukt op jaarbasis of op maandbasis. Elk land gebruikt een verschillende wijze van berekening en u moet zich dus laten voorrekenen wat in de interestvoet is begrepen en hoe u een en ander moet interpreteren in het kader van uw operatie. De effectieve tarieven worden niet overal geplafonneerd door maximumtarieven. Er bestaan strikte maxima opgelegd door de wet (zoals in België en in Frankrijk ). De maxima worden soms op jurisprudentiële manier bepaald: op strikte wijze in Duitsland, op minder strikte wijze in Spanje en het V.K. De looptijd en het bedrag van de terugbetalingen of bij gebreke hieraan, de wijze van berekening. Maar u kunt meer informatie bekomen: - door aan het organisme te vragen welke niet verplichte kosten kunnen worden aangerekend, welke andere producten eventueel beschikbaar zijn, welke andere verzekeringen bestaan, enzovoort. - door u te richten tot een consumentenorganisatie of door een gespecialiseerd magazine aan te kopen voor een vergelijking van de offertes van de verschillende kredietinstellingen, of door de brochures, de boeken, de gidsen met betrekking tot dit onderwerp aan te vragen - door tegelijk contact te hebben met verschillende organismen of met een tussenpersoon die verschillende kredietinstellingen kent - In bepaalde landen: door contact op te nemen met bepaalde administratieve diensten. Naarmate u beter geïnformeerd bent verhoogt u uw kansen om de concurrentie te laten spelen in uw voordeel en om achteraf de verschillende (bv. technische) aspecten ervan goed te begrijpen. Aan de andere kant heeft de kredietinstelling behoefte aan informatie om te kunnen beslissen of zij u een krediet toestaat. De instelling wil kunnen evalueren of u in staat bent om uw verbintenissen te honoreren door de afbetalingen te doen op de voorziene datum; het geleende bedrag behoort immers niet toe aan de instelling, want dit bedrag werd door de instelling zelf ontleend of bestaat uit de spaargelden die haar werden toevertrouwd. De kredietinstelling zal informaties opvragen om tot een beslissing te kunnen komen en bovendien heeft de instelling toegang tot gegevens en bestanden die op u betrekking hebben. De beslissing van de kredietorganismen hangt enerzijds af van het bedrag en de looptijd van de operatie en aan de andere kant van de manier waarop zij het beslissingsproces organiseren; in de meeste gevallen worden de beslissingen inzake krediet gedecentraliseerd naar honderden of zelfs duizenden commerciële agenten: het is hierdoor noodzakelijk dat de beslissing op een gelijkwaardige en dus gestandaardiseerde manier wordt genomen. 8

9 Naarmate de looptijd en het bedrag van de operatie hoger zijn, ligt het risico voor het kredietorganisme hoger en dus zal deze meer informatie vragen, meer documenten of meer garanties. In het omgekeerde geval, namelijk als het gaat om een beperkte operatie inzake bedrag en looptijd, zullen de opgevraagde elementen eenvoudig kunnen worden gehouden. Steeds meer kredietorganismen hanteren de zogenaamde acceptatiescore, die wordt berekend op basis van gegevens die bij u worden opgevraagd en die worden vergeleken met statistische resultaten inzake terugbetalen of niet terugbetalen bij het geheel van haar klantenbestand. De criteria die komen kijken bij dit statistische selectiemechanisme zijn al naar het land al dan niet onderworpen aan de analyse van een organisme inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De beslissing van een kredietorganisme is vrij, er bestaat niet iets zoals een recht op krediet. Het is moeilijk algemene uitspraken te doen over de opgevraagde informaties want deze hangen af van het gehanteerde systeem door de kredietverleners. Ongetwijfeld zal men u, afgezien van uw identiteit en uw adres, minimum volgende gegevens vragen: uw inkomen, uw uitgaven en lasten, elementen m.b.t. uw stabiliteit: burgelijke stand, anciënniteit in uw beroep, anciënniteit inzake woonhuis, plus diverse andere elementen. De bestanden tot dewelke de kredietverleners toegang hebben zijn van twee types: - hun eigen bestanden of de bestanden van organismen waarmee zij zijn verbonden zoals kredietverzekeraars (in de landen waar deze bestaan ) en die een overzicht geven van de verschillende relaties die u met hen zou hebben gehad. - De bestanden van privé- of publieke externe organisaties. In deze bestanden staan al naar de landen positieve gegevens (al uw kredietoperaties evenals de eventuele tekortkomingen terzake ) of de negatieve informatie (de achterstallige betalingen of de gerechtelijke procedures of de procedures inzake over-creditering). Deze bestanden vallen onder de bepaling van de wet en uw rechten, onder meer inzake toegang tot deze gegevens en hun eventuele verbeteringen, zijn in elk geval door de wet omschreven. Misschien hebt u een offerte rechtstreeks ontvangen van een organisatie, of hebt u zelf rechtstreeks contact opgenomen met hen, waarbij deze, na analyse van uw situatie, een voorstel voorbereidt. Maar misschien hebt u zich gewend tot een tussenpersoon omdat u ver woont van een stad of omdat u niet zeker bent van het resultaat van een rechtstreekse aanvraag bij een kredietorganisatie, of nog omdat u hoopt dat een expert u een betere offerte zal doen en ervoor zal zorgen dat de concurrentie in uw voordeel speelt. De situatie is dus zeer verschillend al naar het land, het is dus zeer moeilijk om te veralgemenen, maar in geen enkel geval kan de tussenpersoon u geld vragen voor een operatie die uiteindelijk niet zal worden uitgevoerd. 9

10 In het geval dat u een commissie moet betalen, moet de tussenpersoon u dit op voorhand preciseren, er het detail van aangeven, waarbij hij het onderscheid maakt tussen de commissie en de eventuele kosten die hij zal hebben opgelopen. Bovendien moet hij u samen met de offertes van de kredietorganisatie, de minimuminformaties doorgeven waaraan deze laatste gehouden zijn indien zij rechtstreeks met u onderhandelen. 2. De offerte en de analyse ervan Om de offerte te kunnen bestuderen en de gevolgen ervan in te schatten, voorziet de wet een bedenktijd of een periode waarbinnen men zijn toestemming kan intrekken. Om u de tijd te laten om na denken, te analyseren, de operatie te begrijpen waartoe u zich engageert, heeft de kredietinstelling de verplichting om u een geschreven offerte te sturen met een bedenktermijn (Frankrijk) met een geldigheidsdatum (België), of een periode binnen dewelke u aan de overeenkomst kunt verzaken (Frankrijk) of haar opzeggen (België) (zie de pagina s met betrekking tot de verschillende landen). Indien u bijvoorbeeld een kredietovereenkomst afsluit voor het financieren van een aankoop, dan moet u weten dat de wetsbepalingen een juridische band voorzien tussen beide operaties en dit op het moment van de inwerkingtreding; op deze manier hebt u de mogelijkheid - om de kredietovereenkomst te annuleren indien u het gekochte goed of de dienst terugstuurt, of indien de geleverde prestatie niet overeenstemt met hetgeen was voorzien. - of u wordt vrijgesteld om het goed of de diensten aan te kopen indien het krediet om een of andere reden niet wordt toegekend. Daarentegen, eens dat beide operaties werden geaccepteerd en de wettelijke termijnen zijn verlopen, ontstaan twee onderscheiden contracten die elk hun eigen leven leiden met elk hun eigen verbintenissen en regels; dit betekent dat u zich verbonden hebt om de bedragen terug te betalen op de voorziene vervaldata. Ondertussen is het kredietorganisme die u een vaste offerte heeft toegestuurd verbonden door deze offerte binnen de wettelijke vervaldata. Dit betekent dat de kredietinstelling voor u een mogelijke lening blokkeert die zij anders zou kunnen gebruiken voor andere klanten, want het geheel van haar activiteiten inzake krediet is gereglementeerd. Bovendien kunnen de interestvoeten belangrijke variaties vertonen zonder dat de kredietorganisatie kan terugkomen op haar offerte indien hierin een vaste rentevoet is voorzien. Deze bepalingen beschermen de consument terwijl de kredietorganisatie op deze manier een bepaald risico neemt. De afgifte van een geschreven offerte is verplicht: U moet deze opeisen zelfs indien bepaalde organisaties weigerachtig staan om ze af te geven. 10

11 De bedenktijd is het moment om de contractuele bepalingen te lezen en te bestuderen omdat over het algemeen de bepalingen van de offerte de contractuele regels beschrijven.. Neem de tijd om de tekst te lezen en hem eventueel te laten uitleggen door de kredietverlener of door een organisatie inzake consumentenbescherming; immers dit contract bevat een aantal bepalingen die voor u belangrijk kunnen zijn. Neem de tijd om de garanties te bestuderen die u worden gevraagd of die u zelf aangaat indien u borg staat of indien u mededebiteur bent, dit wil zeggen indien u een verbintenis onderschrijft voor rekening van een derde en waarbij u zich verbindt (binnen bepaalde voorwaarden en met bepaalde beschermingsregels), alsof u zelf de debiteur zou zijn. Hoe meer tijd u besteedt aan het bestuderen van het contract, hoe minder verrassingen u zult hebben indien onvoorziene moeilijkheden optreden. Misschien hebt u niet altijd de tijd om de offertes te bestuderen. De meest gangbare garanties die een kredietinstelling u kan vragen vooraleer zij u een krediet toestaat, zijn de volgende: - Looncessie. Dit wordt zeer vaak voorzien in bepaalde landen maar is dan weer zeldzaam in andere landen. In het eerste geval bestaat het uit een document dat integraal deel uitmaakt van de overeenkomst en dat bepaalt dat de ontlener aanvaardt dat er gedeeltelijk beslag wordt gelegd op zijn loon door de kredietverlener bij het niet respecteren van de terugbetalingstermijn. - Medeonder tekening door een derde, al dan niet echtgenoot die daardoor solidair schuldenaar wordt van uw operatie en die zich tegen u kan keren in geval hij in uw plaats moet betalen. - borgstelling door een derde. - In de meeste de landen zijn de wettelijke bepalingen op deze situatie van toepassing en wordt de borg even goed beschermd als de ontlener. De persoon die zich borg stelt heeft het recht de offerte of het contract te ontvangen en geniet van een specifieke bescherming. - Inpandgeving van een goed, bijvoorbeeld bij de aankoop van een wagen. Deze bepalingen houden een handtekening in en het neerleggen van een aantal wettelijke certificaten. Meestal wordt er bedongen dat de bank toegang geeft tot de creditsaldi op de bankrekening of op de activa opgenomen in hun boeken (spaarrekeningen, aandelen, enzovoort ) U moet in het oog houden dat over het algemeen, wanneer u schulden aangaat, u instaat voor de terugbetaling van deze schulden met het geheel van uw vermogen en eventueel dat van uw echtgenoot (al naar gelang uw huwelijkscontract ) binnen de limieten die de wet oplegt inzake onbeslagbaarheid van goederen en inkomen. Nochtans hebben bepaalde landen in hun wetgeving specifieke bepalingen opgenomen voor personen die niet meer instaat zijn, om wat voor reden dan ook, hun schulden na te komen. 11

12 3. De aanvaarding van een contract De tekst moet een aantal bepalingen omvatten in overeenstemming met de wet, die inhouden dat de ontleners verondersteld zijn in het bezit te zijn van alle informaties nodig voor het begrijpen en het beheren van zijn verbintenis. In het bijzonder moet de overeenkomst de effectieve rentevoet vermelden: deze rentevoet heeft verschillende benamingen en inhoud al naargelang het land; hierdoor wordt het mogelijk de offertes binnen eenzelfde territorium te vergelijken. Let op de bestanddelen die de rentevoet bepalen. In de meeste landen vraagt het kredietorganisme u een aantal handgeschreven vermeldingen aan te brengen. Dit is voorzien door de wet, deze vermeldingen worden verondersteld uw aandacht te vestigen op de verbintenis die u aangaat. U hebt er belang bij dat iemand u uitlegt wat de bedoeling is van elk van de handtekeningen die u wordt gevraagd en bijzonder goed te begrijpen wat betrekking heeft op de kredietovereenkomst van een andere verbintenis zoals bijvoorbeeld een looncessie. De wet voorziet een periode tijdens de welke u aan het contract kunt verzaken (Frankrijk) of opzeggen (België); u moet weten hoe u dat moet doen, welke specifieke acties u moet ondernemen en onder welke vorm. U moet weten dat in bepaalde landen de kredietorganisatie de gelden kan transfereren vooraleer de bedenktermijn verstreken is. Indien u daarna de overeenkomst wil opzeggen, dan zal u moeten instaat zijn om de som integraal en binnen de kortste termijnen terug te betalen. 4.De overeenkomst en de mogelijke problemen a) De informaties gedurende de looptijd van het contract De wettelijke bepalingen voorzien over het algemeen alleen informatie in geval van verandering van de interestvoet bij niet respecteren van de terugbetaling, kredietopeningen of kredieten tegen variabele rentevoet. De toepassing van een rentevoet vooraleer u hierover informatie werd toegestuurd is niet mogelijk: u kunt deze rentevoet contesteren. In de praktijk sturen de meeste kredietorganismen u vaak een afschrijvingstabel voor kredieten met gekende rentevoeten en gekende termijnen; daarna sturen zij u regelmatig nieuwe tabellen. Aarzel niet om gedetailleerde uitleg te vragen over deze tabellen en inzake de modaliteiten van berekening van de rente, van de kosten en van hun imputatie. b) De vervroegde terugbetaling In alle landen voorziet de wet de mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling van een lening. Dit is meestal automatisch en kosteloos voor tekorten op de rekening, voor permanente kredieten of voor revolving kredieten; voor de andere producten zijn er vaak meer nadelen aan verbonden. De kosten en modaliteiten ervan variëren van land tot land ( cfr. de pagina s met betrekking tot de landen ) 12

13 c) Wat gebeurt er bij tijdelijke moeilijkheden? Om het even wie kan kasproblemen hebben en het is in het belang van het organisme zelf om u te helpen deze problemen op te lossen; een procedure inzake incasso, al dan niet via gerechtelijke weg, kost immers duur en ze lopen het risico u te verliezen als klant. Anticipeer en contacteer zelf uw kredietorganisme. Alle kredietorganismen zijn erop ingesteld om oplossingen te vinden in onderling overleg in geval van problemen; hun afgevaardigden zullen u concrete oplossingen voorstellen. Indien u zelf anticipeert zal u vermijden dat kosten worden aangerekend (rappelkosten, verwijlintresten ); bovendien vermijdt u allerlei herinneringsbrieven in al dan niet dreigende taal. U moet weten dat indien u niets doet en een betalingstermijn laat voorbij gaan, u een herinneringsbrief krijgt tussen een week en een maand na datum, waarbij bovendien verwijlintresten worden aangerekend die worden berekend aan een verschillende en hogere rentevoet dan de rentevoet van de lening zelf. Bovendien, bij maandelijkse betalingen, zal u niet alleen de voorgaande betaling worden gevraagd en de kosten die er betrekkingen op hebben, maar ook de volgende vervaltermijn; hierdoor zal uw financiële situatie natuurlijk alles behalve verbeteren. De houding van een kredietverlener t.o.v. een betalingsachterstand, varieert sterk van land tot land. en zelfs binnen eenzelfde land. Bepaalde kredietorganismen bieden zelfs standaard de mogelijkheid om een termijn over te slaan en dit zonder kosten of zonder specifieke gevolgen gedurende de duurtijd van een krediet. Terwijl voor andere instellingen een enkele achterstand volstaat om het volledige krediet terug te vragen of het loonbeslag uit te voeren.. Lees aandachtig uw contract! d) Wat moet U doen bij blijvende moeilijkheden? Het kan iedereen overkomen niet meer in staat te zijn om zijn schulden te betalen. In dit geval bestaan er procedures inzake invordering al dan niet via gerechtelijke weg, waarvan de modaliteiten zeer divers kunnen zijn. Bepaalde landen hebben een wetgeving aangenomen om mensen met een overdaad aan schulden te helpen, maar de regels terzake zijn zeer uiteenlopend. Alle landen beschikken over verschillende organismen die u kunnen helpen om de offertes te begrijpen en te vergelijken, en om te helpen bij moeilijkheden; aarzel niet om hen te contacteren. Bepaalde consumentenorganisaties zijn buitengewoon goed uitgerust en gespecialiseerd in dit domein en stellen hun juridische dienst ter beschikking, hetzij in ruil voor uw lidgeld, hetzij tegen facturatie van hun diensten. In bepaalde landen bestaan er, naast de consumentenorganisaties, andere organismen die gespecialiseerd zijn in hulp bij schuldbeheer. 13

14 3. Een krediet opnemen in een specifiek land De belangrijkste gegevens inzake informatie, offertes, contracten en duurtijd van de overeenkomst in elk land 14

15 Voorafgaande informatie Minimale informatie, met minstens de effectieve rentevoet DUITSLAND BELGIE SPANJE FRANKRIJK VERENIGD KONINKRIJK De minimale informatie in de offerte zijn dezelfde als deze voorzien in het contract ( zie volgende bladzijden ) Bestanden Er bestaat een positief bestand, waarin alle financiële verplichtingen zijn opgenomen: de Schufa. Er bestaat geen verplichting tot consulteren, maar alle organismen doen het. Sinds kort bestaat er ook een ander bestand: ook hier is het bestand positief. Geen codificatie van de offerte, maar er bestaan verplichtingen om gratis een offerte af te geven. De verantwoordelijkheid van de bankier kan worden ingeroepen indien hij een krediet ten onrechte toestaat In België bestaat er alleen maar een negatief bestand ( waarin de wanbetalingen worden opgenomen. De ene wordt gehouden door de Nationale Bank van België en de andere door de beroepsvereniging voor krediet. Bovendien genieten sommige organismen van een verzekering voor de kredieten die ze toekennen. In dat geval worden de bestanden van deze krediet- 15 Afgifte van een schriftelijke offerte waarin de wettelijke bepalingen en alle voorwaarden inzake krediet zijn opgenomen Er bestaat een positief bestand dat wordt bijgehouden door de Nationale Bank van Spanje: de CSRI ( Centro de Informacion sobre el Riesgo ) maar die alleen belangrijke bedragen opneemt ( 1 mio ptas ) samen met twee negatieve bestanden, het ene gehouden door ASNEF (Asociacion National de Entidades de Financiacion ): Equinex, en de Offertes afgegeven in twee exemplaren en conform met het wettelijk type- model ( er bestaan er 9 ) In Frankrijk bestaat er maar één negatief bestand bijgehouden door de Nationale Bank van Frankrijk, de FICP (Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers ). De consultatie ervan is verplicht voor de kredietverleners. De kredietverlener moet een geschreven offerte sturen naar degene die er om vraagt. De tekst ervan is vrij. In het Verenigd Koninkrijk bestaan er openbare bestanden (kieslijst, uitspraken van de rechtbanken, faillissementen ) en van privé- organismen met zowel positieve als negatieve informatie over de historiek inzake kredieten en rekeningen. De grote categorieën van tussenpersonen zijn: - de distributeurs die kredieten verkopen

16 verzekeraars ook geconsulteerd. andere gehouden door ABE (Asociacion Espanola de Banca ): RAI (Registro Aceptaciones Impagades - de exclusieve lasthebbers die handelen voor rekening van de kredietverleners - de commissies worden betaald door de kredietverlener. Wanneer ze door de consument worden betaald dan moeten ze worden opgenomen in de berekening van de werkelijke rentevoet. Tussenpersonen, en commissie rol Er bestaan onafhankelijke tussenpersonen. De commissie moet op voorhand worden vastgesteld en er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de commissie zelf en de kosten (bijvoorbeeld verplaatsing ); deze kosten moeten opgenomen zijn in een contract. Geen enkele commissie is verschuldigd indien de Er bestaan twee types tussenpersonen: de agentenafgevaardigden die optreden voor exclusieve rekening van een kredietverlener en de makelaars die op onafhankelijke manier tussenkomen. De eersten geven alleen offertes af in naam van hun werkgever. De tweeden zoeken naar offertes bij verschillende kredietorganismen en Er bestaan twee types van tussen personen die actief zijn in kredieten: de lasthebbers van krediet-organisaties die uitsluitend werken voor eigen rekening en de officiële tussenpersonen van het college. De commissies voor de tussen- personen van het college worden wettelijk geplafonneerd De tussenpersonen moeten een mandaat krijgen en een leurkaart vanwege de kredietorganisatie voor de welke zij werken. Ze worden betaald door deze laatste. Ze hebben recht op geen enkele vergoeding zolang jet krediet niet werd gestort. Het is verboden de tussenpersoon te betalen in functie van de interestvoet. De tussenpersonen moeten over een licentie beschikken die wordt afgeleverd voor een periode van 5 jaar door het Office of Fair Trading. 16

17 tussenkomst niet leidt tot een krediet. dit op aanvraag van de klant. Het is de tussenpersonen verboden een commissie te vragen aan de consument. ( 0.3% van het bedrag van het krediet ). Deze commissie valt ten laste van de consument, er wordt betaald door de bank die ze afhaalt van de rekening van de klant. Bijkomende informatie: bij wie of waar? Verbrauche Zentrale en vooral deze van Hamburg en Düsseldorf Finanztest: tijdschrift van de groep Warrantest Institut Für Finanzdienstleistungen e. V. (IFF) Euro-Info- Verbraucher e. V. Consumentenorganisaties. CRIOC Test Achat Budget et Droit OCU ADICAE Dinero y Derecho Impositores Ausbanc is geen consumentenorganisatie maar wel een privéfirma. Organisations de consommateurs Euro-guichets Que Choisir? 60 millions de consommateurs Budget et Droit INC Consumentenorganisaties Which? Citizens Bureau National Council Money Scotland Advice Consumer Advice National Debt Line 17

18 De contractuele offerte Geldigheids-termijn of bedenktermijn Woekerinterest De effectieve rentevoet en de inhoud ervan (de berekening van de rentevoet verschilt van land tot land. Een richtlijn voorziet een harmonisatie van DUITSLAND BELGIE SPANJE FRANKRIJK V.K. De offerte bevat een bedenktermijn van 7 dagen en wordt niet gecumuleerd met deze van het contract. Bepaald door de jurisprudentie. Woeker is elke rentevoet die meer dan het dubbele bedraagt van de gemiddelde tarieven of 12% in absolute waarde boven de gemiddelde rentevoet. Bevat de debetrente van het krediet en de lasten m.b.t. de tussenpersoon.. De rentevoet wordt uitgedrukt in jaarlijkse last in % en vertegenwoordigt het nettobedrag van het 15 dagen behalve bij verkopen op krediet en rentevoet van de kredietopening. Wettelijke vastlegging per type product en looptijd van het krediet. Bevat de debetrente, de lasten (publiciteit, premies voor kredietverzekering, consultatie van het bestand, beheerskosten, bedragen aan tussenpersonen, enz.) 10 dagen 15 dagen De contractuele offerte is geldig tot 5 dagen na ontvangst. Bepaald door de jurisprudentie De openstaande bedragen mogen niet hoger liggen dan 2.5 keer het wettelijke tarief. Een rentevoet die beduidend hoger ligt dan de wettelijke rentevoet wordt beschouwd als woeker. Bevat de debetrente, de kosten voor het vastleggen van het krediet, de verzekering wanneer dit noodzakelijk is voor het bekomen van het krediet. Periodiek legt de Banque de France de rentevoet vast i.f.v. de gemiddelde rentevoet die werd aangerekend tijdens de vorige trimester bij gelijkaardige operaties, verhoogd met een derde. Bevat de debetrente, de kosten van alle aard, zowel directe als indirecte kosten die een geheel uitmaken met het krediet. Rente op vervaldag uitgedrukt in jaarlijks % of proportioneel Geen wettelijke regeling. De wet verbiedt buitensporige rentevoeten of rentevoeten die strijdig zijn met de normale gebruiken. De jurisprudentie beschouwt een rentevoet van 48% als woeker. Bevat de debetrente, de kosten en lasten die rechtstreeks verbonden zijn met het toekennen van het krediet. 18

19 de rentevoeten. krediet. met de periodieke rente. De garanties Verbod op cambiaire instrumenten Looncessie Waarborgen, handtekening codebiteur, pand. Verbod op cambiaire instrumenten Looncessie Waarborgen, handtekening codebiteur, pand Cambiaire instrumenten kunnen worden gevraagd. Waarborgen, handtekening codebiteur, pand Verbod op cambiaire instrumenten Waarborgen, handtekening codebiteur, pand Verbod op cambiaire instrumenten Waarborgen, codebiteur, hypotheek, pand. 19

20 Het contract (steeds schriftelijk) Verplichte vermeldingen in de tekst Handtekeningen en geschreven vermeldingen. Geldigheidsregels voor een contract Termijnen inzake opzeg of bedenktijd. DUITSLAND BELGIE SPANJE FRANKRIJK V.K. Verplichte vermeldingen voorzien door de wet. Indien het contract geautomatiseerd is, moet de kredietgever niet ondertekenen. De door de wet voorziene vermeldingen voor elk type krediet. 7 dagen behalve hypothecair krediet, bij plechtig contract voor de notaris, Indien het contract niet alle vermeldingen bevat en niet ondertekend is, dan is de geldigheid beperkt tot 1 jaar. Wettelijke vermeldingen identiek aan deze van de offerte. Handtekening en bedrag voluit geschreven. Ondertekening van het contract en vervaldag inzake bedenktijd. 7 werkdagen vanaf de ondertekening van het contract op termijn of leasing, behalve bij verkopen op afbetaling en huurkoop. 7 dagen indien het contract ondertekend werd buiten de burelen van de kredietverlener. Vermeldingen voorzien door de wet. Nietig zonder handtekening. Handtekening Geen wettelijke termijn. Het is mogelijk om in overeenstemming tussen partijen een termijn van 3 dagen of langer af te spreken. Contract conform met model-contracten. Eigenhandige ondertekening voorafgegaan door een specifieke vermelding m.b.t. de borg. Aanvaarding van de ondertekende offerte en vervaldag inzake bedenktijd. 7 dagen te rekenen vanaf de aanvaarding van de offerte of vanaf de aanvaarding door de ontlener en de aanvaarding van de offerte (indien vermeld in het contract). Contract conform met de wet maar met mogelijkheid tot afwijkingen. Het contract moet worden ondertekend door de ontlener en de kredietverlener of door hun vertegenwoordigers. Alle elementen van de verbintenis bevatten en wettelijk zijn. 5 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de contractuele offerte. 20

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST")

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN (DE OVEREENKOMST) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST") Deze Overeenkomst is tot stand gekomen door onderhandelingen

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010 Consumentenkrediet Wilfried Van Hirtum Versie 1.06 6 januari 2010 Copyright 2010 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast worden

Nadere informatie

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Deze prospectus werd opgemaakt in de naam van de verkoper wiens gegevens hieronder vermeld staan en die optreedt in de hoedanigheid van kredietbemiddelaar.

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRE- CONTRACTUELE FASE VOOR WONINGKREDIETEN ( DE OVEREENKOMST )

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRE- CONTRACTUELE FASE VOOR WONINGKREDIETEN ( DE OVEREENKOMST ) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRE- CONTRACTUELE FASE VOOR WONINGKREDIETEN ( DE OVEREENKOMST ) Deze Overeenkomst is tot stand gekomen via onderhandelingen

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

Workshop consumentenkredieten

Workshop consumentenkredieten Workshop consumentenkredieten Inspiratiedag financiële vorming Maandag 26 oktober 2015 Inhoud van de workshop I. Korte toelichting II. Concrete voorbeelden III. (Overmatige) schuldenlast IV. Vragen en

Nadere informatie

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010).

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Art. 11 1 Te gelegener tijd voordat de consument door een kredietovereenkomst

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A, RICHTLIJN VAN DE RAAD van 22 februari 1990 tot wijziging van Richtlijn 87/102/EEG betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake het consumentenkrediet

Nadere informatie

Het management contract

Het management contract Het management contract Check-list voor het onderhandelen over een management contract WAARSCHUWING: Onze check-lists zijn bedoeld om u te helpen om bepaalde vragen te formuleren die u zich bij het onderhandelen

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren

Centrale voor kredieten aan particulieren Brussel, 16 oktober 2013 Peter NEEFS Rol & belang van CKP Is CKP een wondermiddel? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat er geen wanbetalingen meer zijn? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat de overmatige schuldenlast

Nadere informatie

Het hypothecair krediet

Het hypothecair krediet Het hypothecair krediet Samenvatting: 1) De wet op het hypothecair krediet biedt aan de consument niet dezelfde bescherming als de wet op het consumentenkrediet, die nog werd verstrengd door de inwerkingtreding,

Nadere informatie

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard Begrippenlijst A-Z Afbetaling Als u iets op afbetaling koopt, krijgt u uw aankoop direct mee. Vervolgens betaalt u het aankoopbedrag in termijnen terug. U wordt pas officieel eigenaar van uw aankoop zodra

Nadere informatie

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET (STANDARDISED EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION, SECCI) 1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr. 6 van 01.06.2007 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

Cetelem Maestro kaart

Cetelem Maestro kaart Wij staan voor u klaar als u meer informatie nodig heeft. Hoe kunt u ons bereiken? op www.cetelem.be op het nummer 078 15 00 90 per fax op 02 508 48 85 per e-mail aan customer@cetelem.be per post naar

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

ADVIES &TIPS WEETJES. Krediet en Leningen

ADVIES &TIPS WEETJES. Krediet en Leningen ADVIES WEETJES &TIPS Krediet en Leningen 1. WELKE KREDIETEN BESTAAN ER? WELKE ZIJN DE VOORDELIGSTE? Eenvoudig gesteld, zijn er drie vormen van consumentenkrediet: Een kredietopening. Dit is een bedrag

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Het consumentenkrediet De Wet van 12 juni 1991 Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Voorwoord V Inleiding en doel van de wet 1 1. E.G.-verplichtingen (1) 1 2. Sociaal beleid (2) 1 3. Economisch

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren Presentatie Credit Expo 7 november 2013 Patrick Vergauwen, Gedelegeerd-Bestuurder Credit Management & Advice nv Basis van het contractueel recht (relatie verkoper en koper): - Code Napoleon - Burgerlijk

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ADVIES Nr 03 / 1999 van 27 januari 1999 O. Ref. : 10 / A / 98 / 030 / 10 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING WET FINANCIERING KMO S

TETRALERT - ONDERNEMING WET FINANCIERING KMO S 1 TETRALERT - ONDERNEMING WET FINANCIERING KMO S 1. Inleiding De wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (hierna de «Wet»)

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Classic Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Huurkoop... 4 Artikel

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Onderafdeling II. Kredietovereenkomst.

Onderafdeling II. Kredietovereenkomst. 11 de informatie over de vanaf het sluiten van de kredietovereenkomst in rekening te brengen kosten en de voorwaarden waaronder deze kosten kunnen worden gewijzigd overeenkomstig artikel 30; 12 in voorkomend

Nadere informatie

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard.

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. Gebruikersgids Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. De bpost bank MasterCard is gekoppeld aan een kredietopening van onbepaalde duur, verleend door Buy Way Personal Finance nv (BTW BE 0400.282.277

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE houdende een besluitvormingsscenario voor bijzondere financiële transacties die worden aangegaan door Vlaamse overheidsdiensten en -instellingen Het Vlaams Parlement, gelet op

Nadere informatie

EEN HYPOTHEEK IN SPANJE VOOR HET KOPEN VAN EEN HUIS

EEN HYPOTHEEK IN SPANJE VOOR HET KOPEN VAN EEN HUIS EEN HYPOTHEEK IN SPANJE VOOR HET KOPEN VAN EEN HUIS Als iemand een huis wil kopen en daarvoor een Spaanse hypotheek nodig heeft, dan is het verstandig om een aantal aspecten en algemene voorwaarden te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen?

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? Sommaire 4 INLEIDING 6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? 7 DE VERSCHILLENDE FORMULES 7 De formule met

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Publicatie Licentiedepartement DATUM 14/10/2015 AUTEUR

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

Beroepsvereniging van het Krediet

Beroepsvereniging van het Krediet Beroepsvereniging van het Krediet Principes om op verantwoorde wijze consumenten- en hypothecair krediet aan te gaan en te verstrekken 1. Inleiding Kredieten geven de kredietnemer de mogelijkheid om goederen

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet.

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Cosprocare V.O.F.: Vitaliteits en Gezondheidspraktijk Cosprocare V.O.F. gevestigd Op t Veldje 12

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600

Nadere informatie

7 E -COMMERCE MYTHES OVER. Klik op de tekstballonnen. Sorry, wij passen het beleid tevreden of geld terug niet toe.

7 E -COMMERCE MYTHES OVER. Klik op de tekstballonnen. Sorry, wij passen het beleid tevreden of geld terug niet toe. Is onze offerte onvolledig? Alles staat toch in onze algemene voorwaarden op de website. Klik op de tekstballonnen Geduld... we leveren zodra we kunnen. U dient te betalen, u had het vakje naast bijkomende

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voor elke behoefte een krediet dat bij u past U plant een belangrijke aankoop of u wordt geconfronteerd met een onverwachte uitgave? En u beschikt

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2010 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Veilig een huis kopen in Spanje

Veilig een huis kopen in Spanje Veilig een huis kopen in Spanje Het Ministerie van Publieke Werken, Transport en Huisvesting heeft, in samenwerking met de Spaanse Vereniging van vastgoed- en commerciële administrateurs, een korte, eenvoudige

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur)

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) Van: N.I.A. Hypotheken B.V. Relatienummer bij Cardif: 1729 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW BEHEER VERMOGENSOPBOUWPRODUCTEN Archivering van de documenten inzake vermogensopbouwproducten

Nadere informatie

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Gedragscode voor verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten

Nadere informatie

Krediet heeft een prijs! Onderteken niet om het even wat! Onderteken niet om het even wat! Krediet heeft een prijs!

Krediet heeft een prijs! Onderteken niet om het even wat! Onderteken niet om het even wat! Krediet heeft een prijs! Onderteken niet om het even wat! Je handtekening onder een contract betekent een verbintenis op lange termijn. Daar denk je toch best eerst eens goed over na. Neem de tijd om alle clausules van het contract

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Persbericht Vincent Van Quickenborne www.quickonomie.be Onderwerp Senaat keurt verstrenging regels consumentenkrediet op de valreep goed Datum 6 mei 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

Arbitragecommissie. Advies over de verbintenissen aangegaan tijdens de bedenktijd van een maand

Arbitragecommissie. Advies over de verbintenissen aangegaan tijdens de bedenktijd van een maand Advies nr. 2012/11 van 18 oktober 2012 Arbitragecommissie Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Advies over de verbintenissen aangegaan

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl KEYHOME Ontdek het hypothecair krediet 05/2017/nl 2 1. Het hypothecair krediet bij Keytrade Bank...3 1.1. Wie mag een hypothecair krediet aangaan?...3 1.2. Voorwerp van het krediet...3 1.3. Hoeveel kunt

Nadere informatie

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V.

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. BEHEER HYPOTHEEKOVEREENKOMST Archivering van documenten Wij archiveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Personal Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. PL20150002 Juli 2015 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Persoonlijke lening...

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst)

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX C(2011) 4977 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van XXX betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening (Voor de EER relevante tekst) {SEC(2011) 906} {SEC(2011) 907} NL

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2009

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2009 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2009 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr.8 van 15.08.2009 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie