REGLEMENT CLASSEMENT ET RANKING C 700 REGLEMENT KLASSEMENTEN EN RANKING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT CLASSEMENT ET RANKING C 700 REGLEMENT KLASSEMENTEN EN RANKING"

Transcriptie

1 FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CLASSEMENT ET RANKING C 700 REGLEMENT KLASSEMENTEN EN RANKING Version 2015, approuvée par le CA du Chaque amende est évaluée en points. Au la valeur du point est de 1,90 euro. Versie 2015 goedgekeurd door de RvB van Elke boete wordt in boetepunten uitgedrukt. Op is de waarde van één punt 1,90 euro.

2 TABLE DES MATIERES Page REGLEMENTS GENERAUX... 1 Article 701: Introduction... 1 Article 702: Définitions... 1 Article 703: Composition des commissions... 1 Article 704: Tâches des commissions et responsables... 2 Article 705: Changements de classement... 3 Article 706: Tâche Secrétariat de ligue... 3 Article 707: Plaintes... 3 Article : Nihil... 3 Article : Nihil... 3 SYSTEME RANKING... 3 Article 711: Système Belge de Ranking... 3 Article 712: Prestations... 4 Article 713: Montées et descentes de classement... 4 Article 714: Protection contre descente en cas de changement de classement... 4 Article 715: Attribution de points... 4 Article 716: Têtes de série... 7 Article 717: Réaffiliation... 7 Article 718: Affiliation de joueurs étrangers... 8 Article 719: Joueurs récréatifs... 8 INHOUDSTAFEL Bladzijde ALGEMENE REGLEMENTEN... 1 Artikel 701: Inleiding... 1 Artikel 702: Definities... 1 Artikel 703: Samenstelling van de commissies... 1 Artikel 704: Taken van de commissies en verantwoordelijken... 2 Artikel 705: Klassementswijzigingen... 3 Artikel 706: Taak ligasecretariaat... 3 Artikel 707: Klachten... 3 Artikel : Nihil... 3 Artikel : Nihil... 3 RANKINGSYSTEEM... 3 Artikel 711: Belgisch rankingsysteem... 3 Artikel 712: Prestaties... 4 Artikel 713: Stijgen en dalen van lassement... 4 Artikel 714: Bescherming tegen daling bij klassementswijziging... 4 Artikel 715: Toekennen van punten... 4 Artikel 716: Reekshoofden... 7 Artikel 717: Heraansluiting... 7 Artikel 718: Aansluiting van buitenlandse spelers... 8 Artikel 719: Recreanten... 8

3 REGLEMENTS GENERAUX Article 701: Introduction 1. Ce règlement et les décisions du comité directeur de la commission nationale ranking sont d application sur toutes compétitions, au sens le plus large, disputées en Belgique sous le couvert de la Fédération Belge de Badminton (LFBB et Badminton Vlaanderen). 2. Ce règlement constitue la base pour le système de ranking pour les joueurs autorisés, basé sur un système de points. Des points peuvent être gagné lors des prestations en compétition interclub et en tournois en Belgique et à l étranger. 3. Ce règlement explique les règles concernant : - Les classements - Les changements et la protection des classements - L attribution des points en tournois et en compétition interclub - La désignation des têtes de série 4. Pour l application de ce règlement nous distinguons les commissions suivantes: a. Le comité directeur de la commission nationale ranking b. La commission nationale de classement c. Les commissions de classements de ligue Article 702: Définitions Joueurs: Chaque fois que le terme joueur est utilisé dans ce règlement il faut le lire comme joueur ou joueuse. Joueurs autorisés: Dans le système ranking sont seulement incorporés les joueurs qui: - Sont affiliés à un club de Badminton Vlaanderen ou de la LFBB - Ont le statut de joueur compétiteur Article 703: Composition des commissions 1. Le comité directeur de la commission nationale ranking est composé: a. du responsable national classement et les deux responsables classements de ligue et/ou leurs délégues. b. Du responsable national de la commission sportive c. Du responsable national de la commission arbitrage et les responsables de la commission arbitrage de ligue Le responsable national classement préside la commission. 2. La commission nationale classement est composée: a. du responsable national classement désigné par ALGEMENE REGLEMENTEN Artikel 701: Inleiding 1. Dit reglement en de beslissingen van de nationale stuurcommissie rankings zijn van toepassing op alle competities in de meest uitgebreide zin, die in België betwist worden onder de bescherming van de Belgische Badminton Federatie (Badminton Vlaanderen en LFBB). 2. Dit reglement vormt de basis voor het rankingsysteem voor gerechtigde spelers, gebaseerd op een puntensysteem. Punten kunnen verworven worden bij prestaties in interclubcompetitie en tornooien in binnen- en buitenland. 3. In dit reglement worden de regels uiteengezet o.a. in verband met: - Klassementen - Klassementsveranderingen en bescherming - Toekennen van punten in tornooien en in interclubcompetitie - Plaatsen van reekshoofden 4. Voor de toepassing van dit reglement onderscheiden we volgende commissies: a. De nationale stuurcommissie ranking b. De nationale klassementencommissie c. De ligaklassementencommissies Artikel 702: Definities Spelers: Telkens wanneer in dit reglement de term speler wordt gebruikt wordt bedoeld speler of speelster. Gerechtigde spelers: In de ranking systeem worden enkel spelers opgenomen, die: - Aangesloten zijn bij een club van Badminton Vlaanderen of LFBB - Het statuut hebben van competitieve speler Artikel 703: Samenstelling van de commissies 1. De nationale stuurcommissie ranking is samengesteld als volgt: a. De nationale verantwoordelijke klassementen en de twee ligaverantwoordelijken klassementen en/of hun afgevaardigden b. De nationale verantwoordelijke sportcommissie c. De nationale verantwoordelijke van de WFC en de ligaverantwoordelijken WFC Deze commissie wordt voorgezeten door de nationale verantwoordelijke klassementen. 2. De nationale klassementscommissie is samengesteld als volgt: a. Een nationale verantwoordelijke aangeduid door Version/ Versie

4 le CA FBB b. Le responsable de chaque commission classement ligue et/ou son délégué. c. Les entraineurs nationaux (un par ligue) Le responsable national classement préside la commission. 3. La composition des commissions classements de ligue est déterminée par les ligues respectives Article 704: Tâches des commissions et responsables 1. Le comité directeur de la commission nationale ranking Cette commission est compétente pour: a. les adaptations à ce règlement et ses annexes. b. l approbation annuelle des grades des tournois Belges et des tournois internationaux de jeunes. 2. La commission nationale classement La commission traite les plaintes importantes des joueurs. La commission introduit aussi des propositions d adaptations des règlements au comité directeur de la commission nationale ranking. 3. Responsable national classements Le responsable national classements peut se faire assister par des volontaires émanant des ligues. Le responsable national détermine chaque année les grades des tournois et fait approuver la liste par le comité directeur de la commission nationale ranking. Le responsable national prend soin chaque semaine du traitement des points des résultats des tournois et des rencontres en interclub de la semaine passée et fait la publication des rankings. Le responsable national fait le contrôle sur les joueurs étrangers inscrits dans un tournoi en matière d affiliation à un club d une fédération reconnu par la BWF et détermine leur classement. Le responsable national fait le contrôle des têtes de série, générés par le système dans la série A et il désigne dans le cas échéant des étrangers dans les têtes de série. 4. Commission classements de ligue Cette commission peut introduire des propositions d adaptations des règlementations à la commission classements nationale. La commission donne un avis sur des plaintes, quand le responsable national classements le demande. 5. Responsable classements de ligue Le responsable classements de ligue fait le contrôle des têtes de série, générés par le système dans la série B1 et il désigne dans le cas échéant des étrangers dans les têtes de série. de RvB BBF. b. De verantwoordelijke van elke ligaklassementscommissie en/of zijn afgevaardigde. c. De nationale trainers (één per liga). Deze commissie wordt voorgezeten door de nationale verantwoordelijke klassementen. 3. De samenstelling van de ligaklassementencommissies wordt bepaald door de respectievelijke liga s. Artikel 704: Taken van de commissies en verantwoordelijken 1. Nationale stuurcommissie ranking Deze commissie is bevoegd voor: a. Aanpassingen aan dit reglement en de bijlagen b. Het jaarlijks goedkeuren van de gradings van de Belgische tornooien en van internationale jeugdtornooien. 2. Nationale klassementencommissie In deze commissie worden belangrijke klachten van spelers behandeld. De commissie doet ook voorstellen tot aanpassen van de reglementering aan de stuurcommissie. 3. Nationale verantwoordelijke klassementen De nationale verantwoordelijke kan zich laten bijstaan door vrijwilligers vanuit de liga s. De nationale verantwoordelijke stelt elk jaar de grades van de tornooien op en legt deze ter goedkeuring voor aan de nationale stuurcommissie rankings. De nationale verantwoordelijke zorgt wekelijks voor het verwerken van de punten van de prestaties geleverd in de tornooien en in de interclubcompetitie van de afgelopen week en publiceert de rankings. De nationale verantwoordelijke controleert of buitenlandse spelers ingeschreven in een tornooi, lid zijn van een club van een door de BWF erkende federatie en bepaalt hun klassement. De nationale verantwoordelijke controleert de door het systeem gegenereerde reekshoofden in de A- reeks en plaatst buitenlanders als reekshoofd in voorkomend geval. 4. Ligaklassementencommissies Deze commissies kunnen aanpassingen aan dit reglement voorstellen aan de nationale klassementencommissie. De commissie geeft advies aan de nationale verantwoordelijke in verband met klachten, als deze er om verzoekt. 5. Ligaklassementenverantwoordelijke De ligaklassementsverantwoordelijke controleert de door het systeem gegenereerde reekshoofden in de B1-reeks en plaatst buitenlanders in voorkomend geval. Version/ Versie

5 6. Autres responsables de classements Les autres responsables de classements, désignés dans les ligues contrôlent les têtes de séries, générées par le système en séries B2, C1 et C2. Article 705: Changements de classement 1. Les joueurs qui changent de classement aux dates comme décrites dans l article 713 seront avertis immédiatement par courrier électronique. Les changements de classement sont d application immédiatement. 2. Un joueur, dont le classement change en cours de saison peut participer dans la série de son classement originale, à condition que le tirage au sort du tournoi prend place avant la date de changement de classement Article 706: Tâche Secrétariat de ligue Chaque secrétariat de ligue devra avertir le responsable classement de sa ligue de tout transfert conclu. Article 707: Plaintes 1. Les plaintes seront examinées par le responsable national classement. Si nécessaire, il peut demander l avis du responsable classement concerné. 2. Les décisions de cette enquête seront traitées à la première réunion de la commission nationale classement. 3. Contre cette décision il est uniquement possible d aller en appel à la CBAS (Court Belge d Arbitrage pour le Sport). Article : Modifications Le CA FBB ne peut prendre des décisions concernant ce règlement qu'après avoir entendu le comité directeur de la commission nationale ranking et la commission règlements. Article : Nihil SYSTEME RANKING Article 711: Système Belge de Ranking Le système national ranking consiste en 6 listes de ranking continues, comme suit : a. Ranking simple hommes b. Ranking simple femmes c. Ranking double hommes d. Ranking double femmes e. Ranking double mixte hommes f. Ranking double mixte femmes La place dans le ranking de chaque discipline est déterminante pour le classement du joueur par discipline. 6. Andere klassementenverantwoordelijken De andere, binnen de liga s aangeduide, klassementsverantwoordelijken controleren de door het systeem gegenereerde reekshoofden in de B2, C1 en C2-reeksen. Artikel 705: Klassementswijzigingen 1. Spelers, die op de data zoals beschreven in artikel 713 van klassement veranderen, zullen hiervan onmiddellijk per mail worden verwittigd. De klassementswijzigingen zijn onmiddellijk van kracht. 2. Een speler waarvan het klassement wijzigt in de loop van het seizoen, kan nog deelnemen in de reeks van zijn oorspronkelijk klassement, op voorwaarde dat de loting van het tornooi plaats heeft voor de datum van de klassementswijziging. Artikel 706: Taak ligasecretariaat Elk ligasecretariaat moet zijn ligaklassementsverantwoordelijke inlichten over elke afgesloten transfer. Artikel 707: Klachten 1. Klachten zullen onderzocht worden door de nationale verantwoordelijke klassementen. Indien nodig kan hij het advies van de betrokken klassementenverantwoordelijke inwinnen. 2. De besluiten van deze onderzoeken zullen op de eerstvolgende vergadering van de nationale klassementscommissie(s) besproken worden. 3. Tegen deze beslissing kan enkel in beroep gegaan worden bij het BAS (Belgisch Arbitrage hof voor de Sport). Artikel : Wijzigingen Door de RvB BBF worden besluiten betreffende dit reglement slechts genomen nadat de nationale stuurcommissie ranking en reglementencommissie gehoord werden Artikel : Nihil RANKINGSYSTEEM Artikel 711: Belgisch rankingsysteem Het nationale ranking systeem bestaat uit 6 doorlopende ranglijsten, als volgt: a. Ranglijst mannen enkel b. Ranglijst vrouwen enkel c. Ranglijst mannen dubbel d. Ranglijst vrouwen dubbel e. Ranglijst gemengd dubbel heren f. Ranglijst gemengd dubbel dames De plaats in de ranking in elke discipline is bepalend is voor het klassement van de speler per discipline. Version/ Versie

6 Le plus haut classement y est important. Les autres classements peuvent être maximum deux séries endessous. Les rankings nationaux seront publiés chaque semaine. A côté des points, le classement des joueurs sera aussi repris dans les rankings. Le classement est déterminant pour la participation dans les séries de tournois et pour l alignement dans la compétition interclub. Pour la désignation des têtes de série les derniers rankings doivent toujours être utilisés. Article 712: Prestations Toutes les prestations en Belgique et à l étranger aussi bien dans les tournois que dans les compétions interclub, sont valorisées. Seule condition est que les résultats doivent être traités par le logiciel de tournoi réglementaire. Article 713: Montées et descentes de classement Il y a 6 classements, c est-à-dire A, B1, B2, C1, C2 et D (limites : voir C708). Monter et descendre se font périodiquement sur base de dépasser une valeur de points de la série supérieure ou de descendre en dessous d une valeur de points de la série inférieure. Les changements de classement se feront 3 fois par an : le 1 décembre, le 1 april et le 15 juillet si ces dates tombent un lundi, sinon ce sera le lundi suivant. Article 714: Protection contre une descente en cas de changement de classement 1. En cas de descentes consécutives de classement les règles suivantes sont d application : a. Après la première descente : protection pendant 52 semaines b. Après une deuxième descente pendant une période de 104 semaines après la fin de la période de protection antérieure : protection pendant 104 semaines. 2. En cas de montée, le classement est protégé contre une descente de classement pendant 52 semaines Article 715: Attribution de points 1. Généralité Les résultats couvrent une période de 52 semaines. Le nombre de tournois et de matchs interclub, comptant pour le ranking, est limité. Seulement les meilleurs résultats sont comptabilisés. Le nombre de tournois et de matchs interclub peut être adapté chaque année et est repris dans le C708. Les disciplines en tournois comptant moins de 4 participants ou paires ne sont pas prises en Het hoogste klassement is hierbij belangrijk. De andere klassementen mogen maximaal twee reeksen lager liggen. De nationale rankings worden wekelijks gepubliceerd. Naast het puntentotaal wordt ook het klassement van de spelers opgenomen in de rankings. Het klassement is bepalend voor deelname aan de reeksen in tornooien en bij de opstelling in de interclubcompetitie. Voor de plaatsing van de reekshoofden moeten steeds de laatste rankings gebruikt worden. Artikel 712: Prestaties Elke prestatie in binnen- en buitenland, zowel in tornooien, als in de interclubcompetitie worden gevaloriseerd. Enige voorwaarde is dat de resultaten met de voorgeschreven software verwerkt moeten worden. Artikel 713: Stijgen en dalen van klassement Er zijn 6 klassementen, nl. A, B1, B2, C1, C2 et D (grenswaarden: zie C708). Stijgen en dalen gebeuren periodiek op basis van het overschrijden van de puntenwaarde van de hogere reeks of het dalen onder de puntenwaarde van de lagere reeks. De klassementswijzigingen gebeuren 3 maal per jaar: op 1 december, op 1 april en op 15 juli als deze op een maandag vallen of indien dat niet zo is op de volgende maandag. Artikel 714: Bescherming tegen daling bij klassementswijziging 1. Bij opeenvolgende dalingen van klassement gelden volgende regels: a. na een eerste daling: beschermtermijn van 52 weken b. na een tweede daling binnen een periode van 104 weken na het einde van de vorige beschermingstermijn: beschermtermijn van 104 weken. 2. Na een verhoging van klassement geldt een beschermtermijn tegen daling van klassement van 52 weken. Artikel 715: Toekennen van punten 1. Algemeen De resultaten bestrijken een periode van 52 weken. Het aantal tornooien en interclubcompetitiewedstrijden dat meetelt voor de ranking is beperkt. Alleen de beste resultaten worden in de ranking opgenomen. Het aantal tornooien en interclubwedstrijden is jaarlijks aanpasbaar en kan worden weergevonden in bijlage C708. Tornooidisciplines met minder dan 4 deelnemers of paren worden niet in aanmerking genomen. Version/ Versie

7 considération. 2. Tableaux par sorte de tournois a. Tournois BWF Suivant le tableau BWF (voir C701). b. Autres tournois internationaux à l étranger Condition: seulement les tournois traités à l aide du logiciel tournoi réglementaire sont pris en compte. Pour ces tournois un grade sera attribué après la clôture des inscriptions du tournoi selon la méthode décrite dans le C706. c. Tournois nationaux Il y a 3 grades : - Top (voir C702) - Standard (voir C703) Le grade du tournoi sera déterminé sur base de la méthode décrite dans le C706. Exceptionnellement le responsable national classements peut envisager déroger à ce principe, après avoir demandé les avis nécessaires. La décision définitive est prise par le comité directeur de la commission nationale ranking. d. Tournois jeunes Les jeunes peuvent gagner des points de ranking dans les tournois suivants: 1. les tournois BWF: - points: voir C les tournois junior Européens ou BWF: - tournois et grades: voir C710 - points: voir C autres tournois junior à l étranger: - tournois: sont déterminés annuellement par le comité directeur de la commission nationale ranking nationale: voir C712 - grade: est déterminé annuellement avec la méthode de BEC (tournois de la saison passée) - points: voir C le championnat de Belgique Jeunes : - points: voir C les tournois du Belgian Junior Master Circuit: - tournois et grades: voir C714 - points U15 en U13: voir C autres tournois jeunes Belges : - points: voir C715 - tournois: voir calendrier de tournois 2. Tabellen per soort van tornooien a. BWF tornooien Volgens de BWF-tabel (zie C701). b. Andere buitenlandse internationale tornooien Voorwaarde: enkel tornooien verwerkt met de voorgeschreven software worden in aanmerking genomen. Aan deze tornooien wordt na de afsluiting van de inschrijvingen van het tornooi een grade toegekend volgens de methodiek zoals beschreven in C706. c. Nationale tornooien Er zijn 3 grades: - Top (zie C702) - Standard (zie C703) De grade van een tornooi wordt bepaald op basis van de werkwijze beschreven in de C706. Uitzonderlijk kan de nationale verantwoordelijke klassementen, die hiervoor de nodige adviezen inwint, van dit principe afwijken. De uiteindelijke beslissing wordt in de nationale stuurcommissie rankings genomen. d. Jeugdtornooien Jeugdspelers kunnen rankingpunten behalen op volgende tornooien: 1. de BWF-tornooien: - punten: zie C de Europese of BWF Junior tornooien: - tornooien en grade: zie C710 - punten: zie C andere buitenlandse jeugdtornooien: - tornooien: worden jaarlijks bepaald door de nationale stuurcommissie rankings: zie C712 - grade: wordt jaarlijks bepaald met de methode van BEC (tornooien vorig seizoen) - punten: zie C het Belgisch kampioenshap Jeugd: - punten: zie C tornooien van het Belgian Junior Master Circuit: - tornooien en grade : zie C714 - punten U15 en U13 : zie C de andere Belgische jeugdtornooien: - punten: zie C715 - tornooien: zie tornooikalender 3. Attribution des points de ranking en tournois a. Tournois en knock-out 1. la place obtenu au tableau est déterminant pour l attribution des points 2. un joueur, qui perd son premier tour, reçoit 1/3 des points du tour 3. Berekening van de rankingpunten in tornooien a. Tornooien met knock-out 1. de plaats die wordt bereikt in de tabel is bepalend voor de punten 2. een speler, die verliest in zijn eerste ronde krijgt 1/3 van de punten van die ronde Version/ Versie

8 3. un joueur qui après un bye au premier tour perd au deuxième tour reçoit 1/3 des points de ce tour 4. un WO est considéré comme un match gagné à la condition que le joueur concerné joue le match suivant. b. Tournois en poule. Si un joueur perd par WO, tous ses matchs sont annulés et il ne reçoit pas de points. Le joueur qui perd tous ses matchs dans sa poule reçoit 1/3 des points du tableau correspondant. 1. tournois en poule sans finale Les points sont attribués en fonction du classement dans la poule: - premier = vainqueur - deuxième = runner up - troisième = demi-finale - quatrième = quart de finale 2. tournois en poule avec finale en knock-out knock-out: - vainqueur - runner up - demi-finale les poules sous-jacents: - le niveau suivant, p.ex. quart de finale - ensuite comme dans les poules sans finale 3. tournois en poule avec une poule finale poule finale : - premier : vainqueur - second : runner up - troisième : demi-finale - quatrièmequart de finale les poules sous-jacents: - le suivant niveau, p.ex. quart de finale - ensuite comme dans les poules sans finale 4. tournois en poules suivi par des poules des vainqueurs et puis knock-out knock-out: - vainqueur - runner up - demi-finale les poules des gagnants : - le suivant niveau, p.ex. quart de finale - ensuite comme dans les poules sans finale Les poules sous-jacents: - le suivant niveau : p.ex. huitième de finale - ensuite comme dans les poules sans finale 4. Attribution des points de ranking en compétition Interclub a. Pour l attribution des points de la compétition interclub Belge : voir C705 Pas de points seront attribués aux matchs non 3. een speler, die na een bye, in de volgende ronde verliest, krijgt 1/3 van de punten van die ronde 4. een WO wordt als een gewonnen wedstrijd beschouwd op voorwaarde dat de betrokken speler de volgende wedstrijd speelt. b. Pooltornooien Indien een speler in een pool WO geeft, dan worden al zijn wedstrijden geschrapt en ontvangt hij geen punten. Een speler, die alle wedstrijden in zijn pool verliest, krijgt 1/3 van de punten van de tabel. 1. pooltornooien zonder finale De punten worden toegekend in functie van de rangschikking van de pool: - eerste = winnaar - tweede = runner up - derde = halve finale - vierde = kwart finale 2. pooltornooien met finale in knock-out knock-out : - winnaar - runner up - halve finale, onderliggende pools: - eerstvolgende niveau bv kwart finale - verder zoals bij enkelvoudige pools 3. pooltornooien met finale pool finale pool: - eerste = winnaar - tweede = runner up - derde = halve finale - vierde = kwart finale onderliggende pool : - eerstvolgende niveau bv kwart finale - verder zoals bij enkelvoudige pools 4. pooltornooien gevolgd door winnaarspools en dan knock-out knock-out : - winnaar - runner up - halve finale Winnaarspools : - eerstvolgende niveau bv kwart finale - verder zoals bij enkelvoudige pools onderliggende pools: - eerstvolgende niveau bv. achtste finale - verder zoals bij enkelvoudige pools 4. Berekening van de rankingpunten in de interclubcompetitie: a. Voor de toekenning van punten in de Belgische interclubcompetitie: zie C705 Aan een niet gespeelde wedstrijden (WO) Version/ Versie

9 joués (WO). b. Traitement de la compétition interclub internationale : 1. la compétition interclub doit être traitée par le logiciel réglementaire 2. le joueur concerné doit envoyer les données nécessaires de sa participation au responsable national classements 3. points: voir C705. Article 716: Têtes de série 1. Joueurs affiliés à la LFBB ou Badminton Vlaanderen L organisateur d un tournoi envoie le fichier tp au secrétariat de sa ligue. Le secrétariat de la ligue validera les listes de participants quant au classement et l affiliation des joueurs. La validation et le tirage au sort d un tournoi qui a lieu jusqu à 12 jours après les dates de changements de classement, sera exécuté avant cette date. C est la responsabilité du secrétariat de ligue de convenir de ceci avec les organisateurs lors de l approbation du tournoi. 2. Joueurs étrangers Les participants étrangers sont contrôlés par le responsable national classement, quant au classement et l affiliation à une fédération reconnu par la BWF. 3. Désignation des têtes de série Les têtes de série sont désignées automatiquement par le système. Les responsables des commissions classements concernés sont responsables pour la désignation des joueurs étrangers si cela s avère nécessaire : a. En série A: le responsable classement national sur base des rankings internationaux b. En série B1: exceptionnellement par le responsable classements de ligue, avec l accord du responsable national classement. Article 717: Réaffiliation worden geen punten toegekend) b. Voor de behandeling van buitenlandse interclubcompetitie: 1. deze competitie moet worden verwerkt met de voorgeschreven software 2. de betrokken speler moet aan de nationale verantwoordelijke klassementen de nodige gegevens over zijn deelname melden 3. punten: zie C705. Artikel 716: Reekshoofden 1. Spelers aangesloten bij Badminton Vlaanderen of LFBB De tornooiorganisator maakt de tp-file over aan het secretariaat van de liga. Het ligasecretariaat zal de door de organisator ingediende lijsten valideren, zowel voor lidmaatschap als voor klassementen. De validatie en loting van een tornooi dat tot 12 dagen na de spildatum voor klassementenwijzigingen plaats heeft, zal worden gedaan voor de spildatum. Het ligasecretariaat is verantwoordelijk om dit vooraf af te spreken met de organisator bij de aanvraag en goedkeuring van het tornooi. 2. Buitenlandse deelnemers Buitenlandse deelnemers worden gecontroleerd door de nationale verantwoordelijke klassementen, zowel voor klassement als lidmaatschap bij een door de BWF erkende federatie. 3. Aanduiden reekshoofden De reekshoofden worden door het systeem automatisch bepaald. De betrokken verantwoordelijken klassementscommissies staan in voor het plaatsen van buitenlandse deelnemers, indien dit toepasselijk is: a. In de A- reeks: de nationale verantwoordelijke klassementen aan de hand van de internationale rankings b. In de B1: in uitzonderlijke gevallen de ligaklassementenverantwoordelijke, mits akkoord van de nationale verantwoordelijke klassementen. Artikel 717: Heraansluiting Ré affiliation d un joueur dans un club membre d un des deux ligues après : 1. fin de l affiliation à un club 2. démission d un club 3. changement de statut de joueur compétiteur vers joueur récréant 4. une période de suspension dans un des deux ligues La période est définie comme suit : Premier jour : le jour ou l affiliation du joueur est officiellement terminée dans la gestion des membres de la ligue. Dernier jour : le jour avant la ré affiliation officielle dans la gestion de membres de la ligue en Belgique. Heraansluiting van een speler bij een club aangesloten bij een van beide liga s na: 1. Beëindiging van het lidmaatschap bij een club 2. ontslag van een club 3. verandering van statuut als competitief lid naar recreatief lid 4. een schorsingsperiode bij een van beide liga s De periode wordt als volgt bepaald: Dag 1: de dag van het officieel beëindigd lidmaatschap in het ledenbeheer van de liga waarbij de speler is aangesloten. De laatste dag : de dag voor de officiële heraansluiting in het ledenbeheer van de liga in België. Version/ Versie

10 1. durant une période de 52 semaines: pas de descente de classement 2. durant une période de 52 et 156 semaines: descente d un classement dans toutes les disciplines, si cela est d application 3. après une période de plus de 156 semaines: descente de deux classements dans toutes les disciplines, si cela est d application Article 718: Affiliation de joueurs étrangers Les joueurs étrangers qui s affilient reçoivent un classement par le responsable national classement. Ce classement est défini sur base de leurs classements à l étranger et/ou le ranking étranger. Ce classement sera communiqué aux 2 responsables classements de ligue avant son premier match officiel. En cas de faute ou d erreur, la commission classement compétente peut faire des corrections. Article 719: Joueurs récréants Les joueurs avec un statut récréant ne sont pas repris dans les rankings et ne peuvent pas participer aux tournois officiels de ranking. Les joueurs avec un statut récréant qui veulent devenir joueur compétiteur, tombent sous les définitions de l article binnen een periode van 52 weken: geen daling van klassement 2. binnen een periode van 52 en 156 weken: daling van één klassement in alle disciplines, indien van toepassing 3. na een periode van meer dan 156 weken volgt er een daling van twee klassementen in alle disciplines, indien van toepassing. Artikel 718: Aansluiting van buitenlandse spelers De buitenlandse spelers die zich aansluiten, worden een klassement toegekend door de nationale verantwoordelijke klassementen. Dit klassement wordt bepaald op basis van hun buitenlands klassement of ranking. Dit klassement wordt aan de 2 ligaklassementsverantwoordelijken medegedeeld voor zijn eerste officiële wedstrijd. In het geval van fout of vergissing kan de bevoegde klassementscommissie corrigerend optreden. Artikel 719: Recreanten Spelers met een recreantenstatuut worden niet opgenomen in de rankings en mogen niet deelnemen aan officiële rankingtornooien. Spelers met het recreantenstatuut die willen omschakelen naar het competitieve statuut, vallen onder de bepalingen van artikel 717. Version/ Versie

REGLEMENT CLASSEMENT ET RANKING C 700 REGLEMENT KLASSEMENTEN EN RANKING

REGLEMENT CLASSEMENT ET RANKING C 700 REGLEMENT KLASSEMENTEN EN RANKING FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CLASSEMENT ET RANKING C 700 REGLEMENT KLASSEMENTEN EN RANKING Version 2013, approuvée par l AG du.26-06-13 Chaque amende est évaluée

Nadere informatie

REGLEMENT CLASSEMENT ET RANKING C 700 REGLEMENT KLASSEMENTEN EN RANKING

REGLEMENT CLASSEMENT ET RANKING C 700 REGLEMENT KLASSEMENTEN EN RANKING FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CLASSEMENT ET RANKING C 700 REGLEMENT KLASSEMENTEN EN RANKING Version 2016, approuvée par le CA du 28-06-16 Chaque amende est évaluée

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

UNANIEM GOEDGEKEURD, APPROUVE A L UNANIMITE

UNANIEM GOEDGEKEURD, APPROUVE A L UNANIMITE Voorstel 1 tot wijziging aan het sportreglement ABSO/BVOS Onderwerp: de mogelijkheid bieden om buitenlandse leden van Belgische clubs te laten deelnemen aan specifieke wedstrijden Voorstel 1A: de mogelijkheid

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

BELGIAN JUNIORS MASTERS CIRCUIT C 450 BJMC

BELGIAN JUNIORS MASTERS CIRCUIT C 450 BJMC FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE BELGIAN JUNIORS MASTERS CIRCUIT C 450 BJMC Version 2013, approuvée par le AG du 26-06-13 Chaque amende est évaluée en points. Au 26-06-13 la

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Cercle d Escrime LA LICORNE. Les 19 et 20 mars 2016

Cercle d Escrime LA LICORNE. Les 19 et 20 mars 2016 Cercle d Escrime LA LICORNE Hall des sports du parc de la Dodaine, (Avenue J. Mathieu) 1400 Nivelles Les 19 et 20 mars 2016 TOURNOI DES JEUNES, coupe «Vers l Avenir» - coupe «Wallonie Bruxelles», TOURNOI

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

Belgian Junior Master Circuit

Belgian Junior Master Circuit C 74 Belgian Junior Master Circuit Tournoi / Tornooi Date / Datum Grade Lokerse 0/09/06 Brons-Bronze Dibad 4-5/09/06 Zilver-Argent Gitse 08/0/06 Brons-Bronze Georges Rogiers 5/0/06 Brons-Bronze De bokkerijders

Nadere informatie

BELGISCHE REDDINGS FEDERATIE FÉDÉRATION BELGE DE SAUVETAGE AQUATIQUE

BELGISCHE REDDINGS FEDERATIE FÉDÉRATION BELGE DE SAUVETAGE AQUATIQUE BELGISCHE REDDINGS FEDERATIE FÉDÉRATION BELGE DE SAUVETAGE AQUATIQUE Toetredingsprocedure Nationale Eliten Kern Versie 2015-01 Afkortingen ILS: International Life Saving Federation ILSE: International

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

5 Trofee van Vlaanderen 5 Trophée des Flandres

5 Trofee van Vlaanderen 5 Trophée des Flandres organiseert /organise 5 Trofee van Vlaanderen 5 Trophée des Flandres "VICTOR UYTTERHAEGEN" zondag / dimanche 03/09/2017 Watersportbaan / Bassin Nautique "Georges Nachez" Gent PROGRAMMA / PROGRAMME Race

Nadere informatie

FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION / KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND

FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION / KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION / KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND Commission Sportive Water-Polo / Sportcommissie Waterpolo Secrétariat / Secretariaat Pierre LEDENT Chée Pont du Sart, 182 7110 Houdeng-Goegnies

Nadere informatie

Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB

Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB 20/02/2013 Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB STATUTAIRE 1. Inbreuk op de Plichtenleer (achter gesloten deuren) Infraction au Code de Déontologie (à huis clos) Algemene vergadering KBDB

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

REGLEMENT GENERAL SUR L ORGANISATION DE COMPETITIONS C 100 ALGEMENE REGLEMENTEN OVER DE ORGANISATIE VAN COMPETITIES

REGLEMENT GENERAL SUR L ORGANISATION DE COMPETITIONS C 100 ALGEMENE REGLEMENTEN OVER DE ORGANISATIE VAN COMPETITIES FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT GENERAL SUR L ORGANISATION DE COMPETITIONS C 100 ALGEMENE REGLEMENTEN OVER DE ORGANISATIE VAN COMPETITIES Version 2013, approuvée par

Nadere informatie

Beloften, Junioren en Senioren Nationale selectiecriteria 2016. Espoirs, Juniors et Seniors Critères de sélections nationaux 2016

Beloften, Junioren en Senioren Nationale selectiecriteria 2016. Espoirs, Juniors et Seniors Critères de sélections nationaux 2016 Espoirs, Juniors et Seniors Critères de sélections nationaux 2016 Entraineurs VVO: Beloften D/H-16 en D/H-18 voor EYOC : Bart Willems Junioren D/H-18* en D/H-20 voor JWOC : Linda Verbraken Senioren D/H

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015

LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015 N-ROU-DP-14006-141119-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIORS 2015 LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Consultatie BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Om te voldoen aan de eis inzake

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

17609_Manual_zet in en win.indd :03

17609_Manual_zet in en win.indd :03 17609_Manual_zet in en win.indd 1 18-07-12 10:03 NL Spelregels Een vraag- en antwoordspel, waarbij je niet zélf alle antwoorden hoeft te weten; als je goed in kunt schatten wat je medespelers weten, scoor

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

Rumble in the Dungeon

Rumble in the Dungeon Rumble in the Dungeon Un jeu de Olivier Saffre. Flatlined Games 2012, tous droits réservés Il y a trop de monstres et d'aventuriers dans ce donjon. Le trésor du roi mort est bien gardé mais les aventuriers

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ Comite de Commission pour employes de Industrie chimique Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 Convention collective de travail 4 mai 1999 Formation Toepassingsgebied Champ Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE 1. Algemene bepalingen Obedience is een internationaal FCI wedstrijdprogramma, waarvoor in België volgende afkortingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke

14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke zondag 2 juli 2000 14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke (3,8 km zwemmen + 180 km fietsen + 42 km lopen) individuele deelname - Inschrijvingsbedrag = voor 2 juni = 2.400 fr, nadien 2.700 fr. - Alle

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS 42165 OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2008/00709] 25 JULI 2008. Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 23 april 2004 betreffende de fiche «niet-begeleide

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN Badminton Vlaanderen vzw Info@badmintonvlaanderen.be www.badmintonvlaanderen.be HOOFDSTUK 1. VOOR HET TORNOOI ARTIKEL

Nadere informatie

De Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen, La Commission bancaire, financière et des Assurances,

De Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen, La Commission bancaire, financière et des Assurances, PPB-2006-3-1-CPB ARRETE DE LA COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES DU 22 FEVRIER 2005 MODIFIANT L ARRETE DU 5 DECEMBRE 1995 CONCERNANT LE REGLEMENT RELATIF AUX FONDS PROPRES DES ETABLISSEMENTS

Nadere informatie

REGLEMENT GENERAL SUR L ORGANISATION DE COMPETITIONS C 100 ALGEMENE REGLEMENTEN OVER DE ORGANISATIE VAN COMPETITIES

REGLEMENT GENERAL SUR L ORGANISATION DE COMPETITIONS C 100 ALGEMENE REGLEMENTEN OVER DE ORGANISATIE VAN COMPETITIES FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT GENERAL SUR L ORGANISATION DE COMPETITIONS C 100 ALGEMENE REGLEMENTEN OVER DE ORGANISATIE VAN COMPETITIES Version 2016/1, approuvée

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald :

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald : _ -12-1999 COMITE VOOR DE X? van de collectieve van 14 oktober 1992 de collectieve van 15 maart 1985 en 25 juni 1985) vaststelling van de arbeids- en 1 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober

Nadere informatie

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 - 1 / 8 - PRESS REVIEW Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 Powered by Auxipress - 2 / 8 - Table des matières: Les seniors plus impliqués La Libre Entreprise (La Libre Belgique) 24/04/2010

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

RÈGLEMENT - REGLEMENT

RÈGLEMENT - REGLEMENT 1-10-2013 BDC FUTSAL RÈGLEMENT - REGLEMENT Serge Van Brandt (Traduction : Eddy Eeckhoudt) Règlement BDC Futsal Titre I. Généralités BDC Futsal Reglement Titel I. Algemeen Art I.1. La section Futsal fait

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 61276 MONITEUR BELGE 12.12.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016

Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016 Version française ci- dessous Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016 Deze online wedstrijd wordt georganiseerd door ONLY ENGINEER JOBS SPRL- BVBA, waarvan de bedrijfszetel zich situeert op

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.12.2001 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45167 F. 2001 3817 [C 2001/03638] 18 DECEMBRE 2001. Arrêté ministériel relatif à l introduction de l euro dans les arrêtés ministériels relatifs aux

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Langue Bedrukte envelop EA4 Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster*

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière

De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière Brussel, vrijdag 12 juli 2013 Bruxelles, vendredi 12 juillet 2013 Naar een overheid van wereldklasse/ Vers une administration de classe internationale Waarden Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden groepsbezoeken 2016

Algemene verkoopsvoorwaarden groepsbezoeken 2016 Algemene verkoopsvoorwaarden groepsbezoeken 2016 Reservering Reserveer schriftelijk of per mail minimum 3 weken voor de dag van je bezoek. Telefonisch reserveren is niet mogelijk. Het boeken van een groepsbezoek

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 Hoe snel Serez-vous assez rapide? ben jij? 12+ 30 min. 3-6 NL Spelregels FR Règles du Jeu 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 NL Spelregels Als je er de tijd voor mag nemen, dan zijn het eigenlijk makkelijke

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe WOORD VOORAF Michel FlamÉe Voorzitter van CEPANI CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, en de nationale organisatie van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), hebben op 17 januari

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

Belgische Kampioenschappen Elite 2017

Belgische Kampioenschappen Elite 2017 Belgische Kampioenschappen Elite 2017 Uitnodiging De Ligue Francophone Belge de Badminton heeft het genoegen u uit te nodigen voor de 2017 editie van Belgische Kampioenschappen Elite in het gloednieuwe

Nadere informatie

LIGUE ROYALE BELGE DE JUDO - KONINKLIJKE BELGISCHE JUDOBOND

LIGUE ROYALE BELGE DE JUDO - KONINKLIJKE BELGISCHE JUDOBOND LIGUE ROYALE BELGE DE JUDO - KONINKLIJKE BELGISCHE JUDOBOND Selectiecriteria Europese kampioenschappen Wereldkampioenschappen 2016 Critères de sélection aux Championnats d Europe et Championnats du Monde

Nadere informatie

Notitieboekjes Carnet de Notes

Notitieboekjes Carnet de Notes Carnet de Notes Taal Langue Algemene aanleverspecificaties - Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines. - Wit is een uit te voeren drukkleur, zowel in zeefdruk transfer als als

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1338/006 DOC 50 1338/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2001 21 novembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie