NIBE-SVV, februari Oefenexamen Bedrijfsschadeverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Bedrijfsschadeverzekering"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, februari 2013 Oefenexamen Bedrijfsschadeverzekering

2 1. Wanneer kan een bedrijf als liquide beschouwd worden? 2. Naast de klassieke manier van risico-inschatting wordt ook een moderner model toegepast, waarbij gekeken wordt op welke manier bepaalde aspecten van de bedrijfsvoering gunstiger dan wel ongunstiger zijn dan normaal. Noem drie -en niet meer dan drie- van deze aspecten en geef daarbij een omschrijving waarom het gunstiger of ongunstiger is. 3. Noem de twee formules om tot het verzekerd belang bij bedrijfsschade te komen. 4. Wat wordt verstaan onder de volgende begrippen? a. Effectief bedrag. b. Uitkeringstermijn. 5. Bij een schade aan een restaurant wordt de schade aan de inventaris en de goederen door verzekeraar A geregeld op basis van onderverzekering vanwege een te lage verzekerde som. De verzekerde komt daarmee in financiële problemen en vraagt nadrukkelijk aan de verzekeraar het volledige bedrag te betalen. Verzekeraar A weigert. Ook in tweede instantie. De bedrijfsschade zou een normale periode kennen van zes maanden maar door de financiële problemen wordt deze periode acht maanden. Heeft de verzekerde bij het bepalen van de schadevergoedingstermijn recht op zes of acht maanden? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, februari

3 6. Gegeven is de volgende resultatenrekening: Grondstoffen EUR ,- Omzet EUR ,- Londen EUR ,- Onderhoud en machines (40% vast) EUR ,- Gas, water, licht 30% vastrecht EUR ,- Verpakkingen EUR ,- Afschrijvingen machines EUR ,- Dubieuze debiteuren EUR ,- Reclame (35% op contractbasis EUR ,- Verzekeringen EUR ,- Accountantskosten EUR ,- Winst EUR ,- EUR ,- EUR ,- Stel van de gegeven resultatenrekening, het te verzekeren belang op, op basis van de vaste kostenformule 7. Wat is het vereiste bij een schade om dekking onder een bedrijfsschadeverzekering te krijgen? 8. Leg de werking van de in- en decreaseclausule bij een bedrijfsschadeverzekering uit. 9. Aannemerswerkplaats Jansen betaalt op dit moment een premie van 2,70 op uitgebreide condities voor hun bedrijfsschade, op basis van 52 achtereenvolgende weken. De assurantiemakelaar wil in deze teruglopende economie kijken of er voor deze klant enig premievoordeel te halen is uit het extra uitvoeren van preventie. De investering betaalt zich dan in de loop van de tijd terug. Er wordt besloten om enige compartimentering toe te passen, de opslag van het afval gebeurt via afgesloten containers en het aantal blusmiddelen wordt aangepast. De maatschappij geeft na de gehouden inspectie een korting van 25% op de basisbrandpremie. Men heeft ook het kantoor beveiligd met een inbraakdetectie, zodat hier 0,10 korting wordt gegeven. Wat gaat Jansen als premiepromillage betalen? Geef uw berekening. 10. Bij de uiteindelijke premieberekening wordt rekening gehouden met een aantal factoren zoals, bouwaard, omrekeningsfactor, uitkeringstermijn en toeslag uitgebreide dekking. Er blijkt een tendens naar een meer individuele benadering van de bedrijfsschadepremie. Noem nog vier andere factoren, die bij een meer individuele benadering in de uiteindelijke premieberekening moeten worden betrokken. Geef per factor een toelichting. NIBE-SVV, februari

4 11. Bijlage 2 voor Bedrijfsschadeverzekering Een bedrijf heeft een uitgebreide bedrijfsschadeverzekering van EUR ,- tegen een premie van 1,65 op uitgebreide condities met een uitkeringstermijn van 52 weken. De tussenpersoon vraagt de verzekeringsmaatschappij een aantal premievoorstellen te doen voor verschillende dekkingsmogelijkheden en uitkeringstermijnen. De verzekeringsmaatschappij doet het volgende voorstel: De jaarpremie in euro s waarbij de dekking uitgebreid blijft en de uitkeringstermijn naar 104 weken gaat. Bereken de premie op jaarbasis. Geef uw berekening. NB: U hoeft GEEN rekening te houden met de toeslag voor koude vliegtuigschade, kosten en assurantiebelasting. 12. Bijlage 3 voor Bedrijfsschadeverzekering Een confectiebedrijf heeft twee belangrijke toeleveranciers van stoffen welke een belang van respectievelijk 40% en 25% in het te verzekeren jaarbelang vertegenwoordigen. De basispremie voor de materiële verzekering, inclusief vliegtuigdekking, bedraagt 2,5. Bereken het premiepercentage bedrijfsschade bij een uitkeringstermijn van 52 weken op basis van de standaarddekking. Geef uw berekening. 13. Een schadevaststelling bij een onderneming kan plaatsvinden op basis van de omzetmethode of op basis van de productiemethode. Op welke van de twee genoemde methodes heeft de verzekerde uitkeringstermijn de grootste invloed op de schade-uitkering? Motiveer uw antwoord. 14. Het bruto winstpercentage van een bedrijf blijkt 85% te zijn. Is dit bedrijf een industrieel productiebedrijf en/of een supermarkt? Motiveer uw antwoord. 15. Ondernemers hebben soms moeite met het prijsgeven van de nettowinst aan derden. Er is een manier om toch aan de brutowinst te komen zonder dat de ondernemer het nettowinstbedrag of -percentage hoeft te noemen. Hoe heet deze wijze van berekenen? NIBE-SVV, februari

5 16. Fietsenwinkel Biketours heeft een bedrijfsschadeverzekering met een verzekerd bedrag van EUR ,- en een 30% overdekkings- en restitutieclausule. De gegevens van de winst- en verliesrekening over 2012 (prognose) luiden als volgt: Omzet EUR ,- Inkopen EUR ,- Vaste lasten EUR ,- Op 1 september 2012 wordt de fietsenwinkel getroffen door een brand. De levering aan de klanten stagneert en de omzet zakt één jaar na de schadedatum naar EUR ,-. Hoeveel bedraagt de schade-uitkering? Geef uw berekening. 17. Omschrijf de volgende variatie op de bedrijfsschadeverzekering: Debiteurenverzekering. 18. Schildersbedrijf Braanker heeft een extra kostenverzekering gesloten voor EUR ,- met een uitkeringstermijn van 52 achtereenvolgende weken. In de opslagloods ontstaat een brand door een sigaret. Duran heeft stiekem gerookt en de peuk NIET goed gedoofd. De verzekeringsmaatschappij heeft een expert ingeschakeld en deze stelt een schaderekening op. Er moet een opslagloods elders gehuurd worden voor EUR ,- per maand. Het huren van computerapparatuur voor de administratie en de werkverdeling kost EUR 5.000,- per maand. Aangezien de andere loods verder weg is kost het EUR 2.000,- per maand aan extra transportkosten. Het personeel kan de eerste maand NIET werken en deze staan gezamenlijk voor EUR ,- per maand op de loonlijst. Ook plaatst Braanker een eenmalige advertentie in een landelijke krant, kosten EUR ,-. Hoeveel maanden biedt deze extra kostenverzekering voor deze schade dekking voordat het maximale bedrag is bereikt? Geef uw berekening. 19. December 2012 heeft onstuimig weer opgeleverd met veel regen en storm. Het KNMI houdt daar een registratie van bij. Op 15 december 2012 was er s morgens een behoorlijke wind van 7 meter per seconde. Rond het middaguur ontstonden er pieken tot wel 10 meter per seconde. Nadat s middags het weer kalmer werd, was het s avonds echt raak met pieken tot 13 meter per seconde. Tijdens die laatste pieken vielen er enkele bomen om rond het restaurant Merwezicht. Het gebouw werd ontruimd op last van de brandweer. Een takelwagen kon pas op 17 december 2012 de wegversperring verwijderen. Restaurant Merwezicht heeft een bedrijfsschadeverzekering lopen op de condities NBBU 2006, een uitkeringstermijn van 52 weken en een verzekerd belang van EUR ,-. De omzet is gelijkmatig over het jaar verdeeld. Hoe hoog is het uit te keren schadebedrag? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, februari

6 20. Computerwinkel HPC is zeer afhankelijk van een goede elektriciteitslevering. De directeur van het bedrijf leest in de krant dat er onlangs een grote elektriciteitstoring is geweest in Haarlem. Bij een bezoek van zijn tussenpersoon vraagt hij of er in zo n situatie dekking is op zijn NBBU 2006 polis. Is er bij een elektriciteitsstoring een situatie waarin er toch GEEN dekking is onder de polis ondanks dat de onderbreking meer dan zes uur heeft geduurd? Motiveer uw antwoord. 21. Een doe-het-zelf-zaak heeft de navolgende resultatenrekening in een jaar zonder schade. (in euro's) Vaste kosten: Omzet: Variabele kosten: Winst: Totaal: a. Bereken het verzekerd belang b. Bereken het verzekerd belang bij een gedekte bedrijfsstilstand van drie maanden. De omzet is gelijkelijk verdeeld over het jaar. c. Bereken het verzekerd belang bij een gedekte bedrijfsstilstand van zes maanden. De omzet is gelijkelijk verdeeld over het jaar. 22. Bij bierbrouwerij de Grave is de machine die de bierflessen vult door brand beschadigd. De experts die de materiële schade beoordelen, stellen vast dat de machine verloren is, maar dat deze wel gerepareerd kan worden. Waarde voor de schade (tevens verzekerde som) EUR ,- Waarde na de schade EUR ,- -/- Schade (gelijk aan de herstelkosten) EUR ,-. Het herstel van de machine zal vier weken duren. De experts van de bedrijfsschadeverzekering verwachten een productieverlies dat gelijk staat aan de omzetwaarde van 4x EUR ,- = EUR ,-. De vaste kosten nettowinst maken 55% uit van de waarde van het geproduceerde product. Een nieuwe machine ad EUR ,- is direct leverbaar. Het vervoer, plaatsen en proefdraaien zal zes werkdagen in beslag nemen. Met overwerk in het weekend kan dit worden teruggebracht tot vijf werkdagen. De extra kosten hiervoor bedragen EUR 5.000,-. Voorts is de machinefabriek bereid de beschadigde vulmachine over te nemen voor EUR ,-. De verzekeringen van zowel de materiële zaken als de bedrijfsschade zijn beide ondergebracht bij maatschappij A. De experts stellen aan de hand van bovenstaande gegevens de schadecijfers vast. NIBE-SVV, februari

7 22a. Bereken de bedrijfsschade, als uitsluitend herstel van de oude machine plaatsvindt. Geef uw berekening. 22b. Bereken de schade voor het bedrijfsschade-deel als direct de nieuwe machine wordt aangeschaft. Geef uw berekening. 23. Metaalbewerkingsbedrijf Jansen heeft een bedrijfsschadeverzekering gesloten met een verzekerd bedrag van EUR effectief voor 78 weken ingaande 1 januari De 30% increase/decrease-clausule is opgenomen, de jaarpremie bedraagt 2.92 per duizend In verband me een toenemende orderportefeuille wordt per 1 juli 2011 het verzekerd bedrag verhoogd naar EUR waarbij het bedrag wordt omgezet naar een 2 jaarsbelang met een uitkeringstermijn van 104 weken In de loop van 2012 wordt de accountantsverklaring over 2011 ontvangen, die aangeeft dat het werkelijke belang over 2011 EUR bedraagt. 23a. Welk bedrag moet verzekerde aan suppletiepremie bij betalen van 1 juli 2011 tot 1 januari 2012? Geef uw berekening (exclusief assurantiebelasting en kosten). 23b. Welk bedrag moet metaalbewerkingsbedrijf Jansen op basis van de accountantsverklaring over 2011 bij te betalen of welk bedrag zal door de verzekeraars worden gerestitueerd? Geef uw berekening (exclusief assurantiebelasting en kosten). 23c. Stel dat de aanpassing per 1 juli 2011 beperkt was gebleven tot een verhoging van de verzekerde som. Bijlage 2 voor Bedrijfsschadeverzekering. Welk bedrag had dan moeten worden bijbetaald of zou dan zijn gerestitueerd? Geef uw berekening. NIBE-SVV, februari

8 CORRECTIEMODEL 1. Als het bedrijf met contante middelen de direct opeisbare schulden kan voldoen. 2 punten 2. 2 pt(1 goed = 0 punten 2 goed = 1 punt 3 goed = 2 punten) Let op: drie gevraagd! - Materiële beveiliging is voldoende versus slechts aan de minimale eis is voldaan. - Grondstoffen zijn vrij eenvoudig leverbaar versus levering grondstoffen is problematisch. - Geen gespecialiseerd machinepark versus zeer gespecialiseerd machinepark. - Meerdere los van elkaar werkende machines versus een keten-geschakeld machinepark. - Geen afhankelijkheid van toeleveranciers/afnemers versus grote mate van afhankelijkheid van toelverancier/afnemer. - Geen specifieke eisen aan het gebouw versus wel bijzondere eisen aan het gebouw. 3. Vaste kosten-formule: 1 punt verzekerd belang = vaste kosten + netto winst. Variabele kosten-formule: 1 punt verzekerd belang = omzet variabele kosten. 4a. Het deel van het verzekerd belang dat evenredig is aan de uitkeringstermijn. 1 punt 4b. De termijn waarover de na een ramp ontstane bedrijfsschade kan worden geclaimd. 1 punt 5. Zes maanden. 1 punt Bij een schadevergoeding gaat men uit van een normale herstelperiode (technisch haalbaar) 1 punt en niet van de uiteindelijke herstelperiode. 1 punt NIBE-SVV, februari

9 6. Vaste kosten-formule: 3 punten Lonen EUR ,- Vaste kosten onderhoud EUR ,- Vastrecht, gas, water, licht EUR ,- Reclame op contractbasis EUR ,- Afschrijving machines EUR ,- Verzekeringen EUR ,- Accountantskosten EUR ,- Winst EUR ,- 1 punt EUR ,- Correctievoorschrift: onjuiste variabele posten/kosten die in de vaste kosten formule worden benoemd in mindering brengen op het punten aantal (-1 per onjuist benoemde post) 7. Een materiële schade aan de bij verzekerde in gebruik zijnde zaken tegen gedekte gevaren. 2 punten 8. De in- en decreaseclausule geeft een marge van 30% in de dekking naar boven en naar beneden. 2 punten 9. 4 punten (4 of 0 punten, bij rekenfout 3 punten) De premie is als volgt opgebouwd: Basis 1,60 + 0,80 + 0,30 = 2,70. Korting brandpremie 25 % = 0,40. Korting inbraakpreventie 0,10 op 0,30 = 0,20. De premie wordt als volgt 1,20 + 0,60 (1,5 ) + 0,20 = 2, punten (1 goed = 1 punt 2 goed = 2 punten 3 goed = 3 punten 4 goed = 4 puntent) Locatie: in verband met herbouwmogelijkheden; Samenstelling van het machinepark: al of niet gespecialiseerd; Soort product: eenvoudig elders te verkrijgen; De aard van de markt: concurrentie e.d.; Arbeidsverhoudingen: gespecialiseerd personeel; Het percentage afhankelijkheid: van toeleveranciers/afnemers. Correctievoorschrift: - Factor en toelichting moeten goed zijn voor punten toekenning. - Niet limitatief. NIBE-SVV, februari

10 11. 4 punten (4 of 0 punten) De premie was 1,65 bij UGV-dekking de toeslag van UGV is 0,30. De premie van 1,35 moet gedeeld worden door 1,5 en komt dan op 0,90. Dan is de toeslag voor 104 weken 1,25 = 1,125 en de toeslag voor UGV dekking is 0,18 dus de premie wordt 1,305 EUR ,- = EUR 2.088,- per jaar. Correctievoorschrift: afrondingsverschillen niet fout rekenen punten (4 of 0 punten) 2,5% Factor 150% 3,75% Toelevering 0,20 (ook goed is: 0,25) Toelevering 0,15 Totaal 4,10% (ook goed is dan: 4,15) 13. Omzetmethode. 1 punt De schade wordt gemeten op basis van omzetverlies, dat zich gedurende langere termijn kan voordoen. 1 punt 14. Een industrieel productiebedrijf, 0 punten want een industrieel productiebedrijf heeft relatief hoge vaste kosten voor machines en personeel. 3 punten Ook goed is: want een supermarkt heeft veel variabele kosten (3 punten). 15. De verschilmethode. 2 punten Ook goed is: Brutowinstmethode punten (4 of 0 punten) Werkelijk belang EUR ,- Maximaal verzekerd belang EUR *130% = EUR ,-, dekking 94,55% Schade / = 61,11%*( ) = EUR , Debiteurenverzekering: onder deze verzekering wordt het risico gedekt dat door een schade aan de administratie de debiteuren niet meer zijn te achterhalen en de vorderingen daardoor verloren gaan. 2 punten NIBE-SVV, februari

11 18. 4 pt (4 of 0 punten, met rekenfout 3 punten) De eerste maand zijn de extra kosten: Huur EUR ,- Computers EUR 5.000,- Transport EUR 2.000,- Advertentie EUR ,- Totaal EUR ,- Nog 4 maanden EUR ,- = EUR ,-. Dus 5 maanden maximale uitkering 19. Schade uitkering is EUR 0,-. 0 punten Er is sprake van een windsnelheid van 13 meter per seconde en de polis geeft pas stormdekking bij een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde. 3 punten 20 Ja, 0 punten uitgesloten is bedrijfsschade indien de storing het gevolg is van schade aan of verlies van pijpen, leidingen, hoogspanningsmasten en kabels met alle aan- en toebehoren die zich bevinden tussen het leverende nutsbedrijf en het in het polisblad genoemde gevaarsobject. elektriciteitsproductiebedrijf of distributiebedrijf met de daar onder begrepen onderstations. 3 punten Netto winst + vaste kosten = = EUR ,-. 2 punten 2. Resultatenrekening (in euro's) Vaste kosten: Omzet: Variabele kosten: Winst: Totaal Verzekerd belang is dan netto winst + vaste kosten = = EUR ,-. 2 punten 3. Resultatenrekening (in euro s) Vaste kosten: Omzet: Variabele kosten: Verlies: Totaal: Verzekerd belang is dan vaste kosten - verlies = = EUR ,-. 2 punten NIBE-SVV, februari

12 22a. Productieverlies van vier weken: EUR ,- 2 punten Aandeel vaste kosten en nettowinst 55%: EUR ,- 22b. 55% van EUR ,- 2 punten Omzetverlies EUR ,- Aanschaf nieuwe achine EUR ,- Overwerk toeslag EUR 5.000,- + EUR ,- Reparatiekostenvergoeding Onder de brandverzekering EUR ,- Opbrengst restanten EUR ,- + EUR ,- -/- EUR ,- + EUR ,- 2 punten 23a. Premie was 2,92 per duizend is 0,22 toeslag en 2,70 : 1,35 is een basisbrandpremie van 2 per duizend. Nieuw premiepromillage wordt 2,00 x 1,25 = 2,50 + 0,18 = 2,68 per duizend. 1 punt Oude jaarpremie was x 2,92 = EUR per jaar. Nieuwe jaarpremie wordt x 2,68 = EUR per jaar. Verschil is EUR EUR = EUR is voor een half jaar EUR punt 23b. Omdat er sprake is van een effectief belang van 78 weken dient het bedrag van de accountantsverklaring met worden vermenigvuldigd derhalve EUR Increase-periode 1 januari tot 1 juli 2011 derhalve EUR wordt echter gemaximeerd tot EUR (te weten 30%) x 2,92 = EUR en voor een half jaar EUR punten De tweede helft is er sprake van een 2 jaarsbelang dient het bedrag van accountantsverklaring met 2 te worden vermenigvuldigd derhalve EUR Decrease-periode 1 juli 2011 tot 1 janauri 2012 met een restitutie van x 2,68 = EUR en voor een halfjaar EUR restitutie. 2 punten Per saldo een bedrag van EUR minus EUR = EUR 850 bij betalen. 1 punt 23c. Periode 1 januari tot 1 juli 2011 zoals hierboven aangegeven EUR punten Periode 1 juli 2011 tot 1 januari 2012 decrease van EUR echter met een maximering van EUR tegen een premie van 2.92 = EUR voor een halfjaar is dat EUR restitutie. 2 punten Per saldo restitutie van EUR en bijbetalen van EUR is een restitutie van EUR punt NIBE-SVV, februari

ALGEMENE VERZEKERINGSBEPALINGEN UITGEBREIDE GOEDEREN EN INVENTARISVERZEKERING ( 597-06) Artikel 1 WAT WORDT VERSTAAN ONDER GOEDEREN EN INVENTARIS?

ALGEMENE VERZEKERINGSBEPALINGEN UITGEBREIDE GOEDEREN EN INVENTARISVERZEKERING ( 597-06) Artikel 1 WAT WORDT VERSTAAN ONDER GOEDEREN EN INVENTARIS? Artikel 1 WAT WORDT VERSTAAN ONDER GOEDEREN EN INVENTARIS? Goederen Onder goederen worden verstaan de grond- en hulpstoffen, halffabrikaten, eindproducten, goederen in bewerking, alsmede emballage welke

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Uitgebreide Exploitatiekostenverzekering MODEL BE 03.2.18 B Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Uitgebreide verzekering bedrijven, instellingen en praktijken Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.2.58 D INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

L.Z.10 - Perfect bedrijfsschadeverzekering

L.Z.10 - Perfect bedrijfsschadeverzekering LZ10 - Perfect bedrijfsschadeverzekering Polisvoorwaarden Wegwijzer Polismantel LZ10 zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 6 Uitsluitingen 7 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Voorwaarden autopolis model per 0110

Voorwaarden autopolis model per 0110 Voorwaarden autopolis model per 0110 Index Hoofdstuk pagina 1. Algemene voorwaarden 1 2. Wettelijke aansprakelijkheid 4 3. (Volledig of beperkt) casco 5 4. Hulpverlening 6 5. Ongevallenverzekering voor

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 TOELICHTING In deze toelichting vindt u informatie over uw verzekering: over de aandachtspunten, de begripsomschrijvingen en uiteraard

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.58 A Uitgebreide verzekering bedrijven, instellingen en praktijken Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijving Omschrijving

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Bedrijfsgebouwen Uitgebreid 2006

Aanvullende voorwaarden Bedrijfsgebouwen Uitgebreid 2006 Aanvullende voorwaarden Bedrijfsgebouwen Uitgebreid 2006 Inhoudsopgave 9.3 Gevolgen van niet of niet tijdig melden Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 10. Overgang verzekerd belang Artikel 2. Verzekerd

Nadere informatie

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF HOOFDSTUK 8 8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF Een vuistregel is: zes maal de winst. Maar waarom geen twee keer of 38 keer?en over welke winst hebben we het? Cashflow, daar gaat het om bij waardebepalingen! Joost

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Kostbaarhedenverzekering BE 03.6.03 B INHOUD. ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Kostbaarhedenverzekering BE 03.6.03 B INHOUD. ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 VOORWAARDEN Kostbaarhedenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.6.03 B INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde

Nadere informatie

P.W.13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro)

P.W.13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro) PW13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 8 Uitsluitingen 9 Verplichtingen van verzekerde bij schade 10 Vaststelling schade

Nadere informatie

Goed op Weg Autoverzekering

Goed op Weg Autoverzekering Bijzondere voorwaarden Volledig casco Goed op Weg Autoverzekering Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer P-V1710 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Prima Auto Polis. model 966-11

Algemene voorwaarden Prima Auto Polis. model 966-11 Algemene voorwaarden Prima Auto Polis model 966-11 Par. 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekerde(n) 1. de verzekeringnemer, de tot uitkering gerechtigde (volgens art. 7:925 BW), de eigenaar, de houder, de

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

Voorwaarden Brand Bedrijven

Voorwaarden Brand Bedrijven Voorwaarden Brand Bedrijven 15 26 06-08 Polismantel BB 2006/augustus 2006 1 2 Brand Bedrijven Artikel Algemene bepalingen 1 Begrippen 2 Wijziging van premie en/of voorwaarden 3 Einde van de dekkingen 4

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

VVE All-In Polis. Pagina 26 Onderdeel 4 Aansprakelijkheid. Pagina 38 Onderdeel 5 Bestuurdersaansprakelijkheid

VVE All-In Polis. Pagina 26 Onderdeel 4 Aansprakelijkheid. Pagina 38 Onderdeel 5 Bestuurdersaansprakelijkheid VVE All-In Polis Pagina 2 Onderdeel 1 Algemeen Pagina 7 Onderdeel 2 Brand Pagina 23 Onderdeel 3 Glas Pagina 26 Onderdeel 4 Aansprakelijkheid Pagina 38 Onderdeel 5 Bestuurdersaansprakelijkheid Pagina 53

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15 Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 15 2 Leeswijzer Checklist 4 Voorwaarden die voor iedereen gelden

Nadere informatie