NIBE-SVV, februari Oefenexamen Bedrijfsschadeverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Bedrijfsschadeverzekering"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, februari 2013 Oefenexamen Bedrijfsschadeverzekering

2 1. Wanneer kan een bedrijf als liquide beschouwd worden? 2. Naast de klassieke manier van risico-inschatting wordt ook een moderner model toegepast, waarbij gekeken wordt op welke manier bepaalde aspecten van de bedrijfsvoering gunstiger dan wel ongunstiger zijn dan normaal. Noem drie -en niet meer dan drie- van deze aspecten en geef daarbij een omschrijving waarom het gunstiger of ongunstiger is. 3. Noem de twee formules om tot het verzekerd belang bij bedrijfsschade te komen. 4. Wat wordt verstaan onder de volgende begrippen? a. Effectief bedrag. b. Uitkeringstermijn. 5. Bij een schade aan een restaurant wordt de schade aan de inventaris en de goederen door verzekeraar A geregeld op basis van onderverzekering vanwege een te lage verzekerde som. De verzekerde komt daarmee in financiële problemen en vraagt nadrukkelijk aan de verzekeraar het volledige bedrag te betalen. Verzekeraar A weigert. Ook in tweede instantie. De bedrijfsschade zou een normale periode kennen van zes maanden maar door de financiële problemen wordt deze periode acht maanden. Heeft de verzekerde bij het bepalen van de schadevergoedingstermijn recht op zes of acht maanden? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, februari

3 6. Gegeven is de volgende resultatenrekening: Grondstoffen EUR ,- Omzet EUR ,- Londen EUR ,- Onderhoud en machines (40% vast) EUR ,- Gas, water, licht 30% vastrecht EUR ,- Verpakkingen EUR ,- Afschrijvingen machines EUR ,- Dubieuze debiteuren EUR ,- Reclame (35% op contractbasis EUR ,- Verzekeringen EUR ,- Accountantskosten EUR ,- Winst EUR ,- EUR ,- EUR ,- Stel van de gegeven resultatenrekening, het te verzekeren belang op, op basis van de vaste kostenformule 7. Wat is het vereiste bij een schade om dekking onder een bedrijfsschadeverzekering te krijgen? 8. Leg de werking van de in- en decreaseclausule bij een bedrijfsschadeverzekering uit. 9. Aannemerswerkplaats Jansen betaalt op dit moment een premie van 2,70 op uitgebreide condities voor hun bedrijfsschade, op basis van 52 achtereenvolgende weken. De assurantiemakelaar wil in deze teruglopende economie kijken of er voor deze klant enig premievoordeel te halen is uit het extra uitvoeren van preventie. De investering betaalt zich dan in de loop van de tijd terug. Er wordt besloten om enige compartimentering toe te passen, de opslag van het afval gebeurt via afgesloten containers en het aantal blusmiddelen wordt aangepast. De maatschappij geeft na de gehouden inspectie een korting van 25% op de basisbrandpremie. Men heeft ook het kantoor beveiligd met een inbraakdetectie, zodat hier 0,10 korting wordt gegeven. Wat gaat Jansen als premiepromillage betalen? Geef uw berekening. 10. Bij de uiteindelijke premieberekening wordt rekening gehouden met een aantal factoren zoals, bouwaard, omrekeningsfactor, uitkeringstermijn en toeslag uitgebreide dekking. Er blijkt een tendens naar een meer individuele benadering van de bedrijfsschadepremie. Noem nog vier andere factoren, die bij een meer individuele benadering in de uiteindelijke premieberekening moeten worden betrokken. Geef per factor een toelichting. NIBE-SVV, februari

4 11. Bijlage 2 voor Bedrijfsschadeverzekering Een bedrijf heeft een uitgebreide bedrijfsschadeverzekering van EUR ,- tegen een premie van 1,65 op uitgebreide condities met een uitkeringstermijn van 52 weken. De tussenpersoon vraagt de verzekeringsmaatschappij een aantal premievoorstellen te doen voor verschillende dekkingsmogelijkheden en uitkeringstermijnen. De verzekeringsmaatschappij doet het volgende voorstel: De jaarpremie in euro s waarbij de dekking uitgebreid blijft en de uitkeringstermijn naar 104 weken gaat. Bereken de premie op jaarbasis. Geef uw berekening. NB: U hoeft GEEN rekening te houden met de toeslag voor koude vliegtuigschade, kosten en assurantiebelasting. 12. Bijlage 3 voor Bedrijfsschadeverzekering Een confectiebedrijf heeft twee belangrijke toeleveranciers van stoffen welke een belang van respectievelijk 40% en 25% in het te verzekeren jaarbelang vertegenwoordigen. De basispremie voor de materiële verzekering, inclusief vliegtuigdekking, bedraagt 2,5. Bereken het premiepercentage bedrijfsschade bij een uitkeringstermijn van 52 weken op basis van de standaarddekking. Geef uw berekening. 13. Een schadevaststelling bij een onderneming kan plaatsvinden op basis van de omzetmethode of op basis van de productiemethode. Op welke van de twee genoemde methodes heeft de verzekerde uitkeringstermijn de grootste invloed op de schade-uitkering? Motiveer uw antwoord. 14. Het bruto winstpercentage van een bedrijf blijkt 85% te zijn. Is dit bedrijf een industrieel productiebedrijf en/of een supermarkt? Motiveer uw antwoord. 15. Ondernemers hebben soms moeite met het prijsgeven van de nettowinst aan derden. Er is een manier om toch aan de brutowinst te komen zonder dat de ondernemer het nettowinstbedrag of -percentage hoeft te noemen. Hoe heet deze wijze van berekenen? NIBE-SVV, februari

5 16. Fietsenwinkel Biketours heeft een bedrijfsschadeverzekering met een verzekerd bedrag van EUR ,- en een 30% overdekkings- en restitutieclausule. De gegevens van de winst- en verliesrekening over 2012 (prognose) luiden als volgt: Omzet EUR ,- Inkopen EUR ,- Vaste lasten EUR ,- Op 1 september 2012 wordt de fietsenwinkel getroffen door een brand. De levering aan de klanten stagneert en de omzet zakt één jaar na de schadedatum naar EUR ,-. Hoeveel bedraagt de schade-uitkering? Geef uw berekening. 17. Omschrijf de volgende variatie op de bedrijfsschadeverzekering: Debiteurenverzekering. 18. Schildersbedrijf Braanker heeft een extra kostenverzekering gesloten voor EUR ,- met een uitkeringstermijn van 52 achtereenvolgende weken. In de opslagloods ontstaat een brand door een sigaret. Duran heeft stiekem gerookt en de peuk NIET goed gedoofd. De verzekeringsmaatschappij heeft een expert ingeschakeld en deze stelt een schaderekening op. Er moet een opslagloods elders gehuurd worden voor EUR ,- per maand. Het huren van computerapparatuur voor de administratie en de werkverdeling kost EUR 5.000,- per maand. Aangezien de andere loods verder weg is kost het EUR 2.000,- per maand aan extra transportkosten. Het personeel kan de eerste maand NIET werken en deze staan gezamenlijk voor EUR ,- per maand op de loonlijst. Ook plaatst Braanker een eenmalige advertentie in een landelijke krant, kosten EUR ,-. Hoeveel maanden biedt deze extra kostenverzekering voor deze schade dekking voordat het maximale bedrag is bereikt? Geef uw berekening. 19. December 2012 heeft onstuimig weer opgeleverd met veel regen en storm. Het KNMI houdt daar een registratie van bij. Op 15 december 2012 was er s morgens een behoorlijke wind van 7 meter per seconde. Rond het middaguur ontstonden er pieken tot wel 10 meter per seconde. Nadat s middags het weer kalmer werd, was het s avonds echt raak met pieken tot 13 meter per seconde. Tijdens die laatste pieken vielen er enkele bomen om rond het restaurant Merwezicht. Het gebouw werd ontruimd op last van de brandweer. Een takelwagen kon pas op 17 december 2012 de wegversperring verwijderen. Restaurant Merwezicht heeft een bedrijfsschadeverzekering lopen op de condities NBBU 2006, een uitkeringstermijn van 52 weken en een verzekerd belang van EUR ,-. De omzet is gelijkmatig over het jaar verdeeld. Hoe hoog is het uit te keren schadebedrag? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, februari

6 20. Computerwinkel HPC is zeer afhankelijk van een goede elektriciteitslevering. De directeur van het bedrijf leest in de krant dat er onlangs een grote elektriciteitstoring is geweest in Haarlem. Bij een bezoek van zijn tussenpersoon vraagt hij of er in zo n situatie dekking is op zijn NBBU 2006 polis. Is er bij een elektriciteitsstoring een situatie waarin er toch GEEN dekking is onder de polis ondanks dat de onderbreking meer dan zes uur heeft geduurd? Motiveer uw antwoord. 21. Een doe-het-zelf-zaak heeft de navolgende resultatenrekening in een jaar zonder schade. (in euro's) Vaste kosten: Omzet: Variabele kosten: Winst: Totaal: a. Bereken het verzekerd belang b. Bereken het verzekerd belang bij een gedekte bedrijfsstilstand van drie maanden. De omzet is gelijkelijk verdeeld over het jaar. c. Bereken het verzekerd belang bij een gedekte bedrijfsstilstand van zes maanden. De omzet is gelijkelijk verdeeld over het jaar. 22. Bij bierbrouwerij de Grave is de machine die de bierflessen vult door brand beschadigd. De experts die de materiële schade beoordelen, stellen vast dat de machine verloren is, maar dat deze wel gerepareerd kan worden. Waarde voor de schade (tevens verzekerde som) EUR ,- Waarde na de schade EUR ,- -/- Schade (gelijk aan de herstelkosten) EUR ,-. Het herstel van de machine zal vier weken duren. De experts van de bedrijfsschadeverzekering verwachten een productieverlies dat gelijk staat aan de omzetwaarde van 4x EUR ,- = EUR ,-. De vaste kosten nettowinst maken 55% uit van de waarde van het geproduceerde product. Een nieuwe machine ad EUR ,- is direct leverbaar. Het vervoer, plaatsen en proefdraaien zal zes werkdagen in beslag nemen. Met overwerk in het weekend kan dit worden teruggebracht tot vijf werkdagen. De extra kosten hiervoor bedragen EUR 5.000,-. Voorts is de machinefabriek bereid de beschadigde vulmachine over te nemen voor EUR ,-. De verzekeringen van zowel de materiële zaken als de bedrijfsschade zijn beide ondergebracht bij maatschappij A. De experts stellen aan de hand van bovenstaande gegevens de schadecijfers vast. NIBE-SVV, februari

7 22a. Bereken de bedrijfsschade, als uitsluitend herstel van de oude machine plaatsvindt. Geef uw berekening. 22b. Bereken de schade voor het bedrijfsschade-deel als direct de nieuwe machine wordt aangeschaft. Geef uw berekening. 23. Metaalbewerkingsbedrijf Jansen heeft een bedrijfsschadeverzekering gesloten met een verzekerd bedrag van EUR effectief voor 78 weken ingaande 1 januari De 30% increase/decrease-clausule is opgenomen, de jaarpremie bedraagt 2.92 per duizend In verband me een toenemende orderportefeuille wordt per 1 juli 2011 het verzekerd bedrag verhoogd naar EUR waarbij het bedrag wordt omgezet naar een 2 jaarsbelang met een uitkeringstermijn van 104 weken In de loop van 2012 wordt de accountantsverklaring over 2011 ontvangen, die aangeeft dat het werkelijke belang over 2011 EUR bedraagt. 23a. Welk bedrag moet verzekerde aan suppletiepremie bij betalen van 1 juli 2011 tot 1 januari 2012? Geef uw berekening (exclusief assurantiebelasting en kosten). 23b. Welk bedrag moet metaalbewerkingsbedrijf Jansen op basis van de accountantsverklaring over 2011 bij te betalen of welk bedrag zal door de verzekeraars worden gerestitueerd? Geef uw berekening (exclusief assurantiebelasting en kosten). 23c. Stel dat de aanpassing per 1 juli 2011 beperkt was gebleven tot een verhoging van de verzekerde som. Bijlage 2 voor Bedrijfsschadeverzekering. Welk bedrag had dan moeten worden bijbetaald of zou dan zijn gerestitueerd? Geef uw berekening. NIBE-SVV, februari

8 CORRECTIEMODEL 1. Als het bedrijf met contante middelen de direct opeisbare schulden kan voldoen. 2 punten 2. 2 pt(1 goed = 0 punten 2 goed = 1 punt 3 goed = 2 punten) Let op: drie gevraagd! - Materiële beveiliging is voldoende versus slechts aan de minimale eis is voldaan. - Grondstoffen zijn vrij eenvoudig leverbaar versus levering grondstoffen is problematisch. - Geen gespecialiseerd machinepark versus zeer gespecialiseerd machinepark. - Meerdere los van elkaar werkende machines versus een keten-geschakeld machinepark. - Geen afhankelijkheid van toeleveranciers/afnemers versus grote mate van afhankelijkheid van toelverancier/afnemer. - Geen specifieke eisen aan het gebouw versus wel bijzondere eisen aan het gebouw. 3. Vaste kosten-formule: 1 punt verzekerd belang = vaste kosten + netto winst. Variabele kosten-formule: 1 punt verzekerd belang = omzet variabele kosten. 4a. Het deel van het verzekerd belang dat evenredig is aan de uitkeringstermijn. 1 punt 4b. De termijn waarover de na een ramp ontstane bedrijfsschade kan worden geclaimd. 1 punt 5. Zes maanden. 1 punt Bij een schadevergoeding gaat men uit van een normale herstelperiode (technisch haalbaar) 1 punt en niet van de uiteindelijke herstelperiode. 1 punt NIBE-SVV, februari

9 6. Vaste kosten-formule: 3 punten Lonen EUR ,- Vaste kosten onderhoud EUR ,- Vastrecht, gas, water, licht EUR ,- Reclame op contractbasis EUR ,- Afschrijving machines EUR ,- Verzekeringen EUR ,- Accountantskosten EUR ,- Winst EUR ,- 1 punt EUR ,- Correctievoorschrift: onjuiste variabele posten/kosten die in de vaste kosten formule worden benoemd in mindering brengen op het punten aantal (-1 per onjuist benoemde post) 7. Een materiële schade aan de bij verzekerde in gebruik zijnde zaken tegen gedekte gevaren. 2 punten 8. De in- en decreaseclausule geeft een marge van 30% in de dekking naar boven en naar beneden. 2 punten 9. 4 punten (4 of 0 punten, bij rekenfout 3 punten) De premie is als volgt opgebouwd: Basis 1,60 + 0,80 + 0,30 = 2,70. Korting brandpremie 25 % = 0,40. Korting inbraakpreventie 0,10 op 0,30 = 0,20. De premie wordt als volgt 1,20 + 0,60 (1,5 ) + 0,20 = 2, punten (1 goed = 1 punt 2 goed = 2 punten 3 goed = 3 punten 4 goed = 4 puntent) Locatie: in verband met herbouwmogelijkheden; Samenstelling van het machinepark: al of niet gespecialiseerd; Soort product: eenvoudig elders te verkrijgen; De aard van de markt: concurrentie e.d.; Arbeidsverhoudingen: gespecialiseerd personeel; Het percentage afhankelijkheid: van toeleveranciers/afnemers. Correctievoorschrift: - Factor en toelichting moeten goed zijn voor punten toekenning. - Niet limitatief. NIBE-SVV, februari

10 11. 4 punten (4 of 0 punten) De premie was 1,65 bij UGV-dekking de toeslag van UGV is 0,30. De premie van 1,35 moet gedeeld worden door 1,5 en komt dan op 0,90. Dan is de toeslag voor 104 weken 1,25 = 1,125 en de toeslag voor UGV dekking is 0,18 dus de premie wordt 1,305 EUR ,- = EUR 2.088,- per jaar. Correctievoorschrift: afrondingsverschillen niet fout rekenen punten (4 of 0 punten) 2,5% Factor 150% 3,75% Toelevering 0,20 (ook goed is: 0,25) Toelevering 0,15 Totaal 4,10% (ook goed is dan: 4,15) 13. Omzetmethode. 1 punt De schade wordt gemeten op basis van omzetverlies, dat zich gedurende langere termijn kan voordoen. 1 punt 14. Een industrieel productiebedrijf, 0 punten want een industrieel productiebedrijf heeft relatief hoge vaste kosten voor machines en personeel. 3 punten Ook goed is: want een supermarkt heeft veel variabele kosten (3 punten). 15. De verschilmethode. 2 punten Ook goed is: Brutowinstmethode punten (4 of 0 punten) Werkelijk belang EUR ,- Maximaal verzekerd belang EUR *130% = EUR ,-, dekking 94,55% Schade / = 61,11%*( ) = EUR , Debiteurenverzekering: onder deze verzekering wordt het risico gedekt dat door een schade aan de administratie de debiteuren niet meer zijn te achterhalen en de vorderingen daardoor verloren gaan. 2 punten NIBE-SVV, februari

11 18. 4 pt (4 of 0 punten, met rekenfout 3 punten) De eerste maand zijn de extra kosten: Huur EUR ,- Computers EUR 5.000,- Transport EUR 2.000,- Advertentie EUR ,- Totaal EUR ,- Nog 4 maanden EUR ,- = EUR ,-. Dus 5 maanden maximale uitkering 19. Schade uitkering is EUR 0,-. 0 punten Er is sprake van een windsnelheid van 13 meter per seconde en de polis geeft pas stormdekking bij een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde. 3 punten 20 Ja, 0 punten uitgesloten is bedrijfsschade indien de storing het gevolg is van schade aan of verlies van pijpen, leidingen, hoogspanningsmasten en kabels met alle aan- en toebehoren die zich bevinden tussen het leverende nutsbedrijf en het in het polisblad genoemde gevaarsobject. elektriciteitsproductiebedrijf of distributiebedrijf met de daar onder begrepen onderstations. 3 punten Netto winst + vaste kosten = = EUR ,-. 2 punten 2. Resultatenrekening (in euro's) Vaste kosten: Omzet: Variabele kosten: Winst: Totaal Verzekerd belang is dan netto winst + vaste kosten = = EUR ,-. 2 punten 3. Resultatenrekening (in euro s) Vaste kosten: Omzet: Variabele kosten: Verlies: Totaal: Verzekerd belang is dan vaste kosten - verlies = = EUR ,-. 2 punten NIBE-SVV, februari

12 22a. Productieverlies van vier weken: EUR ,- 2 punten Aandeel vaste kosten en nettowinst 55%: EUR ,- 22b. 55% van EUR ,- 2 punten Omzetverlies EUR ,- Aanschaf nieuwe achine EUR ,- Overwerk toeslag EUR 5.000,- + EUR ,- Reparatiekostenvergoeding Onder de brandverzekering EUR ,- Opbrengst restanten EUR ,- + EUR ,- -/- EUR ,- + EUR ,- 2 punten 23a. Premie was 2,92 per duizend is 0,22 toeslag en 2,70 : 1,35 is een basisbrandpremie van 2 per duizend. Nieuw premiepromillage wordt 2,00 x 1,25 = 2,50 + 0,18 = 2,68 per duizend. 1 punt Oude jaarpremie was x 2,92 = EUR per jaar. Nieuwe jaarpremie wordt x 2,68 = EUR per jaar. Verschil is EUR EUR = EUR is voor een half jaar EUR punt 23b. Omdat er sprake is van een effectief belang van 78 weken dient het bedrag van de accountantsverklaring met worden vermenigvuldigd derhalve EUR Increase-periode 1 januari tot 1 juli 2011 derhalve EUR wordt echter gemaximeerd tot EUR (te weten 30%) x 2,92 = EUR en voor een half jaar EUR punten De tweede helft is er sprake van een 2 jaarsbelang dient het bedrag van accountantsverklaring met 2 te worden vermenigvuldigd derhalve EUR Decrease-periode 1 juli 2011 tot 1 janauri 2012 met een restitutie van x 2,68 = EUR en voor een halfjaar EUR restitutie. 2 punten Per saldo een bedrag van EUR minus EUR = EUR 850 bij betalen. 1 punt 23c. Periode 1 januari tot 1 juli 2011 zoals hierboven aangegeven EUR punten Periode 1 juli 2011 tot 1 januari 2012 decrease van EUR echter met een maximering van EUR tegen een premie van 2.92 = EUR voor een halfjaar is dat EUR restitutie. 2 punten Per saldo restitutie van EUR en bijbetalen van EUR is een restitutie van EUR punt NIBE-SVV, februari

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Brand

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Brand NIBE-SVV, april 2013 Oefenexamen Verzekeringspraktijk Brand 1a. Wat is bij een opstal(gebouwen)verzekering het gevaarsobject en wat is het verzekerd belang? 1b. Wat is bij een bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Module Bedrijfsschade

Bijzondere voorwaarden Module Bedrijfsschade Bijzondere voorwaarden Module Bedrijfsschade M-BS2015 Toelichting Bijzondere voorwaarden module Bedrijfsschade Als op uw polisblad staat dat u de module Bedrijfsschade heeft afgesloten, heeft u recht op

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering (BED-2017)

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering (BED-2017) Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering (BED-2017) Behorende bij de Algemene Voorwaarden (AVW) alsmede Voorwaarden Uitgebreide Branddekking (BRD) Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen In

Nadere informatie

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl.

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl. 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Fax: Internetadres Contactpersoon Functie: E-mail contactpersoon Kamer van Koophandelnummer BTW-nummer Ondernemingsvorm Datum

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8%

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Internetadres Contactpersoon E-mail contactpersoon Gespreksdatum Ondernemingsvorm Datum oprichting (B.V., N.V., V.O.F., ETC.)

Nadere informatie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Inleiding Ondernemingen kunnen korting verstrekken aan hun afnemers en korting ontvangen van hun leveranciers. We gaan in deze paragraaf rabat en korting

Nadere informatie

Extra kostenverzekering

Extra kostenverzekering Extra kostenverzekering Extra kostenverzekering Wij vergoeden de extra kosten die je bedrijf moet maken om te herstarten na schade zoals waterschade, brand/ontploffing of inbraak/diefstal. Denk aan kosten

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie (BKC ) Correctiemodel

Basiskennis Calculatie (BKC ) Correctiemodel Basiskennis Calculatie (BKC ) Correctiemodel 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Calculatie (BKC ) 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.2 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 BV = beginvoorraad

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Calculatie (BKC ) Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. Dit voorbeeldexamen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven correctiemodel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124.

Hoofdstuk 1. Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124. Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124. Opgave 1.4 1. 25,24. 2. 1.486,35. 3. 28.459.000,-. 4. 4.659,-.

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden Extra Kostenverzekering

Bijzondere polisvoorwaarden Extra Kostenverzekering Bijzondere polisvoorwaarden Extra Deze voorwaarden gelden uitsluitend voorzover hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Bijzondere polisvoorwaarden Extra Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking Artikel

Nadere informatie

FATUM Compleet bedrijvenpakket. Omdat u alleen genoegen neemt met het beste voor uw bedrijf

FATUM Compleet bedrijvenpakket. Omdat u alleen genoegen neemt met het beste voor uw bedrijf FATUM Compleet bedrijvenpakket Omdat u alleen genoegen neemt met het beste voor uw bedrijf 1 Schade aan uw bedrijfspand, inventaris of goederen is één van de grootste risico s die uw onderneming loopt.

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen

Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Dekking Artikel 3 Omvang

Nadere informatie

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC)

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) Het maximaal aantal te behalen punten voor deze toets is 90. Bij elke vraag of opdracht staat aangegeven hoeveel punten u daarvoor kunt halen. De beschikbare examentijd

Nadere informatie

Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschadeverzekering BES1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor

Zekerheidspakket voor Zekerheidspakket voor ZZP ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1

D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1 D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Duur en wijze van uitkering

Nadere informatie

1.5 Informatiedrager Elk medium waarop voor de verzekerde objecten leesbare informatie kan worden opgeslagen.

1.5 Informatiedrager Elk medium waarop voor de verzekerde objecten leesbare informatie kan worden opgeslagen. SUPPLEMENT Elektronicaverzekering (VBE 2010-01) Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing als uit de polis uitdrukkelijk blijkt dat deze dekking wordt verleend. Ze vormen één geheel met de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten.

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten. De liquiditeits - en resultatenbegroting Een bedrijf wil graag weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Daarom wordt een planning gemaakt in de ontvangsten en de uitgaven (vaak binnen een

Nadere informatie

Verzekeren 3. Test. Oefenopgaven Hoofdstuk 3 1

Verzekeren 3. Test. Oefenopgaven Hoofdstuk 3 1 Verzekeren 3 In dit hoofdstuk worden de volgende rekenvaardigheden behandeld: 3.1 Hoeveel betaal je voor een verzekering? 3.2 Schadevergoeding bij onderverzekering 3.3 De bonus-/malusladder Maak de test

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek D. Bijzondere. voorwaarden. Bedrijfsschadeverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek D. Bijzondere. voorwaarden. Bedrijfsschadeverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek D, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering 01/2013 4 1 Wat

Nadere informatie

D. Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering

D. Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering D. Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering U heeft bij ons een bedrijfsschadeverzekering gesloten. Daarmee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van een bedrijfsstilstand na brand, storm,

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor

Zekerheidspakket voor Zekerheidspakket voor ZZP ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar en af te sluiten OOPakketkorting al vanaf

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr.2001/14 Br.T i n d e k l a c h t nr. 093.00 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'de makelaar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschadeverzekering Wanneer je bedrijf stil komt te liggen door schade, heb je even geen inkomsten meer. Je vaste lasten lopen echter gewoon door. Deze verzekering dekt

Nadere informatie

Voorwaarden. Bedrijfsschadeverzekering Model B 03.5.06 B

Voorwaarden. Bedrijfsschadeverzekering Model B 03.5.06 B B 03.5.06-0413 Bedrijfsschadeverzekering Model B 03.5.06 B Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen / algemene onderwerpen Verzekerde

Nadere informatie

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2013 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen - Bijlagen BTW-nummer Van 01-01-2013 Tot en met 31-12-2013

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Uitgebreide Bedrijfsschadeverzekering. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Uitgebreide Bedrijfsschadeverzekering. Aanvullende begripsomschrijvingen Uitgebreide Bedrijfsschadeverzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Dekking Artikel 4 Omvang

Nadere informatie

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering NIBE-SVV, februari 2013 Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering 1a. Noem twee -en NIET meer dan twee- manieren waarop het NIET tijdig melden van een schade de belangen van een verzekeraar kan schaden.

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

Verder kijken, verder komen. Uw voorwaarden. Bedrijfsschadeverzekering. www.mandema.nl

Verder kijken, verder komen. Uw voorwaarden. Bedrijfsschadeverzekering. www.mandema.nl Uw voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering www.mandema.nl VOORWAARDEN Bedrijfsschadeverzekering WWW.MANDEMA.NL Mandema en Partners Volmacht B.V. Amsterdam INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen/algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

Interpolis Bedrijven Compact Polis. het gemak van één verzekeringspakket

Interpolis Bedrijven Compact Polis. het gemak van één verzekeringspakket Interpolis Bedrijven Compact Polis het gemak van één verzekeringspakket Arjan Dros, 43 jaar, horeca ondernemer. Nog maar kort geleden heb ik restaurant Stout geopend. Toen heb ik ook een aantal bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

Direct costing en break even analyse

Direct costing en break even analyse 6 hoofdstuk Direct costing en breakevenanalyse 6.1 D 6.2 B 6.3 A 6.4 D 6.5 D 6.6 C 6.7 B 6.8 A 6.9 C 6.10 B 6.11 B 1.440.000 / 4.800 = 300 6.12 A 4.800 700 1.440.000 1.000.000 = 920.000 6.13 C 1.000.000

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

VERSLAG BOEKJAAR 2013

VERSLAG BOEKJAAR 2013 VERSLAG BOEKJAAR 2013 Pagina 1 Geacht bestuur, In het onderstaande brengen wij u verslag uit omtrent de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2013. Deze

Nadere informatie

Hoe verzeker je continuïteit? De Machineschadeverzekering. van Nassau. Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best.

Hoe verzeker je continuïteit? De Machineschadeverzekering. van Nassau. Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. Hoe verzeker je continuïteit? De Machineschadeverzekering van Nassau Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. De Machineschadeverzekering houdt rekening met de complexe productierisico s van geavanceerde

Nadere informatie

Bedrijfsgebouwenverzekering

Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Als eigenaar van een bedrijfsgebouw loop je risico s op schade die vaak grote financiële gevolgen hebben. Daarom hebben wij een verzekering die deze

Nadere informatie

zonnepanelen het verzekeren van duurzame energie

zonnepanelen het verzekeren van duurzame energie zonnepanelen het verzekeren van duurzame energie Duurzame energie is in diverse vormen sterk in opkomst. Het aandeel van duurzame energie in de elektriciteitsproductie neemt toe. Meer en meer streven ondernemers

Nadere informatie

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling brandverzekering

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling brandverzekering NIBE-SVV, februari 2013 Oefenexamen Schaderegeling brandverzekering 1a. Noem twee -en NIET meer dan twee- manieren waarop het NIET tijdig melden van een schade de belangen van een verzekeraar kan schaden.

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Amsterdam Model B 03.5.06 B Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen/algemene onderwerpen 1 Bedrijfsschade 2 Reconstructiekosten 3

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2016 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2016 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2016 uit Acumulus Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2016 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum JAARREKENING 2015 Stichting Hof van Kijk Uit Veldt Administratieve Dienstverlening 1 versie 14-4-2016 INHOUDSOPGAVE A BALANS PER 31 DECEMBER 2015 B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015 C OVERIGE TOELICHTINGEN

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek C. Bijzondere. voorwaarden. Kantoorelektronicaverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek C. Bijzondere. voorwaarden. Kantoorelektronicaverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek C. Bijzondere voorwaarden Kantoorelektronicaverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek C, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Kantoorelektronicaverzekering 01/2013

Nadere informatie

2 Constante en variabele kosten

2 Constante en variabele kosten 2 Constante en variabele kosten 2.1 Inleiding Bij het starten van een nieuw bedrijf zal de ondernemer zich onder andere de vraag stellen welke capaciteit zijn bedrijf moet hebben. Zal hij een productie/omzet

Nadere informatie

KVGO Machinebreuk en -bedrijfsschade

KVGO Machinebreuk en -bedrijfsschade KVGO Machinebreuk en -bedrijfsschade Hiermee wordt aangetekend dat: A. uitsluitend ten aanzien van de dekking onder deze clausule in artikel 1 van de polis, Begripsomschrijvingen, de definities voor nieuwwaarde

Nadere informatie

Zijn er naast verzekeringnemer nog andere bedrijven die als verzekerde aangemerkt wensen te worden? Nee Ja, namelijk

Zijn er naast verzekeringnemer nog andere bedrijven die als verzekerde aangemerkt wensen te worden? Nee Ja, namelijk Aanvraagformulier Operationele Techniekverzekering 1. Verzekeringnemer Naam:... Adres:... Postcode en vestigingsplaats:... Telefoonnummer:... Telefoonnummer mobiel:... E-mailadres:... Website:... Datum

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Bijzondere Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Bijzondere Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV BIJZONDER MINT 2015 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 Rubriek 1 Materiële schade 3 16 Groepsindeling 3 17 De dekking 3

Nadere informatie

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 30 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Intrest DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 30. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 36.

Intrest DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 30. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 36. EZE TK ESTT UIT 36 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 30. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 36. Intrest eschouw de volgende beweringen: I 1 e standvastige deler wordt berekend met p

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.3530 (104.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start

Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Examen : Professional Controller 2 Vak : Accounting 2 Datum : 22 juni 2015 Examen PC 2 Accounting 2 Instructieblad Tijd : 13.30-15.00 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Brandverzekeringstechniek

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Brandverzekeringstechniek NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Brandverzekeringstechniek 1. Een verzekeringnemer met een strafrechtelijk verleden in verband met brandstichting wil een brandverzekering afsluiten. Bij welke instantie

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden JAARREKENING 2013 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering januari 2009 Productleeswijzer Opstalverzekering 1 van 2 In de productleeswijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Inboedel verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Inboedel verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Inboedel verzekering januari 2009 Productleeswijzer Inboedelverzekering 1 van 2 In de productleeswijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 200 VAK : BEDRIJFSREKENEN DATUM : DINSDAG 06 JULI 200 TIJD : 09.45.25 UUR (MULO-III KANDIDATEN)

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 100. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 100. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis alculatie (K ) Oefenexamen 1 SISKENNIS LULTIE (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 100. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. PDB kostencalculatie 4 Oefenexamen 2 Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Het aantal te behalen punten is 38. Bij elke vraag staat aangegeven

Nadere informatie

Toelichting. Nederlandse Beurs Bedrijfsschadepolis. Uitgebreide Gevaren (NBBU 2002)

Toelichting. Nederlandse Beurs Bedrijfsschadepolis. Uitgebreide Gevaren (NBBU 2002) Toelichting op de Nederlandse Beurs Bedrijfsschadepolis voor Uitgebreide Gevaren (NBBU 2002) Toelichting op de Nederlandse Beurs Bedrijfsschadepolis voor Uitgebreide Gevaren (NBBU 2002) A. Inleiding Omdat

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2014 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen - Bijlagen BTW-nummer Van 01-01-2014 Tot

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

AEGON Zakenpakket voor startende ondernemers. Complete financiële. bescherming voor. u en uw bedrijf

AEGON Zakenpakket voor startende ondernemers. Complete financiële. bescherming voor. u en uw bedrijf AEGON Zakenpakket voor startende ondernemers Complete financiële bescherming voor u en uw bedrijf Zeker voor startende ondernemers is het belangrijk om goed verzekerd te zijn, tegen een gunstige premie.

Nadere informatie

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven De beste producten én pakketkorting Wilt u uw zakelijke klanten deskundig adviseren over bedrijfsrisico s? Biedt u ze graag gemak, overzicht

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschadeverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Bedrijfsschade De vermindering van de brutowinst, gedurende de schadevergoedingstermijn, van het in het polisblad omschreven bedrijf van verzekerde.

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

BRANDVERZEKERING BEDRIJVEN

BRANDVERZEKERING BEDRIJVEN Let op: Dit formulier is alleen geldig i.c.m. een volledig ingevuld en door relatie ondertekend algemeen aanvraagformulier. 1. Gewenste verzekeringen Verzekerd bedrag Indien afwijkende dekking Gebouw(en)

Nadere informatie

ZekerheidsCombinatie voor Horeca

ZekerheidsCombinatie voor Horeca ZekerheidsCombinatie voor Horeca Schade & Inkomen www.de-mkbspecialist.nl De MKB Specialist Ondernemers in de Horeca Als horecaondernemer bent u dagelijks bezig uw gasten te verwennen met het bieden van

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen?

Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen? 2.3.1. Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen? Als ondernemer wilt u graag weten welke afzet of omzet u moet realiseren om ten minste quitte te spelen. Iedere onderneming heeft vaste kosten (constante

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2015 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Naam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De Bestelautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bestelauto veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Bedrijfsschadeverzekering B 03.2.90 A

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Bedrijfsschadeverzekering B 03.2.90 A Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.2.90 A Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Productwijzer Uitvaartverzekering

Productwijzer Uitvaartverzekering Uitvaartverzekering Productwijzer Uitvaartverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de uitvaartverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek P. Bijzondere voorwaarden. Kostbaarhedenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek P. Bijzondere voorwaarden. Kostbaarhedenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek P. Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek P, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering 01/2013 4 1 Wat is

Nadere informatie

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Hoofdstuk 30 Interne verslaggeving

Hoofdstuk 30 Interne verslaggeving Hoofdstuk 30 Interne verslaggeving We spreken van permanentie als een onderneming niet één keer per jaar maar een aantal keren per jaar een balans en winst-en-verliesrekening opstelt. Het doel van de permanentie

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 5.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

Cursus financieel management

Cursus financieel management Cursus financieel management Toelichting op de cursus De Investeringsbegroting BTW Santana Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl Cursus Financieel Management Even voorstellen:

Nadere informatie

Nationale Staat: Natura-uitvaart

Nationale Staat: Natura-uitvaart Nationale Staat: Natura-uitvaart Summary doc 1 Doel Om goed toezicht te kunnen houden worden er specifieke natura-uitvaart-kenmerken uitgevraagd bij levensverzekeraars die ook een natura-uitvaartvergunning

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 18 februari UUR NAJAARSCYCLUS 2010 EN INHALERS

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 18 februari UUR NAJAARSCYCLUS 2010 EN INHALERS TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR 18 februari 2011 12.00 13.00 UUR NAJAARSCYCLUS 2010 EN INHALERS Naam :..... Cursusgroep :..... a: U hebt voor deze toets 60 minuten

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN EIND MULO tevens II E ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2007

UNIFORM HEREXAMEN EIND MULO tevens II E ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2007 MNSTERE VN ONERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXMENUREU UNFORM HEREXMEN EN MULO tevens E ZTTNG STTSEXMEN MULO 2007 VK : ERJFSREKENEN TUM: WOENSG 08 UGUSTUS 2007 TJ : 07.30-09.30 UUR EZE TK ESTT UT 36 TEMS. ntrest

Nadere informatie