Productbeschrijving STRATO MultiServer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productbeschrijving STRATO MultiServer"

Transcriptie

1 Stand:Juni2011 Productbeschrijving STRATO Hoofdkantoor van de onderneming: Pascalstraße10,10587Berlijn,Duitsland Kamer van Koophandel: BerlinCharlottenburgHRB79450 BTW-nummer:DE Raad van bestuur: DamianSchmidt(voorzitter) JulienArdisson ChristianMüller ChristophSteffens RenéWienholtz Raad van toezicht: DirkBackofen

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Inzetenmogelijkescenario s Gescheidenproductie-enontwikkelomgevingen Nieuwesoftwareevalueren ServertoepassingenovermeerdereVM sscheiden Meerderededicatedserversconsolideren Begrippenlijst Hardware-optie Root-toegang VM-virtuelemachine Productbeschrijving Hardware Virtualisatie Configuratieopzetten-installatie Configuratiewijzigen Configuratiewissen Administratie Starten,stoppen,herstarten VMCloning Localswitch RecoveryManager RemoteConsole Restore Hostinformatie Login-gegevens VMstatusoverzicht Extraservices Serverlogboek ClusterIP %BackupControl FTPback-up Domeinadministratie SecurityScan TÜV-certificatieISO TÜV-certificatieISO KlimaatbeschermingbijSTRATO... 9 ProductbeschrijvingSTRATOMultiServer Pagina2van9 Versie:1106.1

3 1 Inleiding De verenigt de voordelen van dedicated hardware met de voordelen van een gevirtualiseerde omgeving. Het resultaat hiervan zijn meer performance, duidelijk gedefinieerde parametersenstabiliteit,maarookmeerflexibiliteit,veiligheidenvooralkostenbesparing. DeSTRATOMultiServermaakteenbijzondersnelleconfiguratievanvirtuelemachinesmogelijk.Meerdere virtuele machines kunnen op één dedicated serverhardware draaien, die voordelig op huurbasis in de STRATO state-of-the-art datacenters wordt gehost. Binnen de virtuele machines is het mogelijk om op Linuxgebaseerdebesturingssystementeinstallerenendezemetvolledigeroot-toegangtevoorzien. Dezeproductbeschrijvinggeldtvoordeonderstaandeproducten: STRATOMultiServer2 STRATOMultiServer4 STRATOMultiServer8 Dealgemenevoorwaardenzijnvantoepassing:www.strato.nl/terms_and_conditions. 2 Inzet en mogelijke scenario s Omdat de virtuele machines op Linux gebaseerde rootserver-systemen zijn, is er een uiterst brede inzet denkbaar. De mogelijkheid om ad-hoc nieuwe virtuele machines te definiëren en deze flexibel en naar behoefte in te zetten, biedt bovendien een veeltal extra opties. STRATO heeft onderstaand vier voorbeeldenvanveelkomendescenario sopeenrijgezet. 2.1 Gescheiden productie- en ontwikkelomgevingen Updates en patches zijn er normaal gesproken om zwakke plekken in programma s te repareren. Ze vormen echter ook altijd een veiligheidsrisico en kunnen soms onbekende gevolgen hebben. In enkele gevallen leiden updates en patches zelfs tot dataverlies doordat ze gegevens of database-records overschrijven. Ervaren administratoren testen updates en patches daarom, voorafgaand aan het downloaden en installeren,ineengescheidenonwtikkelomgevingofzetteneeneigenkwaliteitsbewakingssysteemop. Ook wanneer administratoren de code van veel toegepaste open source-oplossingen aanpassen, is het belangrijk om veranderingen en de combineerbaarheid met nieuwe software-updates als eerste in een gescheidenomgevingtetesten. Met de MultiServer is het mogelijk om op zeer korte termijn nieuwe virtuele machines op te zetten en flexibelintezetten.wanneerergeenbehoeftemeerisaaneengescheidenontwikkel-oftestomgeving, kandebetrefendevirtuelemachineeenvoudigweergestoptworden.hetisdusnietnodigomeenextra systeemintehurenenderesourceszijnbovendienvolledigbeschikbaarindeproductieomgeving. Voordelen: Minderrisicoopuitvalvanhetproductiesysteem Minderrisicoopdataverlies Hogekostenbesparing 2.2 Nieuwe software evalueren Nieuwe software stelt vaak systeemeisen, aan die het bestaande systeem niet voldoet. Om een nieuwe applicatie te draaien, is het daarom in veel gevallen nodig om aanvullende programmapakketten te installerenenbestaandephp-enapache-instellingentewijzigen.verdermoeteneenwebspaceingericht ennieuweusersaangemaaktworden. Wanneerhetnietvanbeginafaanduidelijkisofdenieuwesoftwaredaadwerkelijkingezetzalworden, worden mogelijk wijzigingen in het complete system uitgevoerd, die achteraf gezien geheel onnodig waren. De betere optie is om een nieuwe virtuele machine aan te maken en de nieuwe software uitgebreidenzonderrisicotetestenenteevalueren. ProductbeschrijvingSTRATOMultiServer Pagina3van9 Versie:1106.1

4 Een virtuele machine is op maat beschikbaar en kan eenvoudig aan de systeemeisen van de te testen softwareaangepastworden.hethurenvaneenvergelijkbaar grote serverzouoplangetermijnduurder zijn,eentekleinsysteemdaarentegenvoldoetmogelijknietaandeeisenvandesoftware. Devirtueletest-machinekannahettestenvandenieuwesoftwareeenvoudigweergewistworden. Vooordelen: Afgeslanktproductiesysteemzonderonnodigeprogrammapakketten Geenrisicodooronbekendesoftware Kostenbesparingomdatergeenextraservergehuurdmoetworden 2.3 Servertoepassingen over meerdere VM s scheiden Eencompleetsysteembestaatvaakuitnameserver,webserver,mailservereneendatabank.Opsommige serversdraaitooknogeen gameserver,ftp-serverofeensvn-systeem. Alnaargelanghet inzetscenario endegroottevandeplatformishetzinvolomdeapartesystemenvanelkaargescheidentelatendraaien. Dit is vooraal van voordeel als het gaat om de onderhoud van de systemen en biedt met name uit het veiligheidsoogpunt veel meer mogelijkheden. Het is niet meer nodig om de kleinste gemeenschappelijk noemer te vinden om veiligheidsconcepten toe te passen. Al naargelang de situatie kan de optimale veiligheidsmechanisme geinstalleerd en toegepast worden. Dit betreft het toekennen van gebruikersrechten, firewallsystemen, intrusion-detection-systemen (IDS) of de inzet van geharde besturingssystemenendebijbehorendeveiligheidsmechanismen(grsecurity,selinux,openwall,pax). Voordelen: Optimaaltoepassenvanveiligheidsconcepten Minderbehoefteaanhardware Hogeflexibiliteit Eenvoudigonderhoud 2.4 Meerdere dedicated servers consolideren Draaienreedsverschillendededicatedservers,danzijndesystemenvaakenormgroot,omdatdebehoefte aanresourceseraanvoorafgaandtehoogwerdingeschat.ofinhetomgekeerdegevalsteltmenvast:de behoefteaanresourcesopelksysteemgroeitenhetsysteemstootlangzamerhandaanzijngrenzen.een STRATOMultiServermaakthetmogelijkomverschillendeserversalsgescheidensystementelatendraaien enresourcesdynamischtoetekennen.hetzoubijvoorbeeldmogelijkzijnomvierofmeeraparteservers voorweb,databases,dnsenmailopeenoftweemultiserversteconsolideren. Voordelen Hogekostenbesparing Meerflexibiliteit Minderrisicoopuitval 3 Begrippenlijst 3.1 Hardware-optie MultiServersdraaienopdedicatedhardware.Hierbijkanmenkiezenuiteenbredevariatieaanhardware. VoorelkeMultiServerkanprecieséénhardwaregekozenworden. 3.2 Root-toegang Root-toegangbeschrijftdemogelijkheidommetvolleadministratierechtenopeenbepaaldsysteemtoete grijpen. Als root is het mogelijk om programma s te installeren, configuraties te wijzigen, en gebruikersrechten te beheren. Root-toegang betekent op de ene kant risico op een foutieve softwareconfiguratie, dataverlies of een uitval van het systeem. Op de andere kant biedt root-toegang voor professionelegebruikervolleflexibiliteitenvrijheidindeconfiguratie. ProductbeschrijvingSTRATOMultiServer Pagina4van9 Versie:1106.1

5 3.3 VM - virtuele machine Met virtuele machine wordt hier een gesimuleerde omgeving beschreven, waarin een compleet besturingssysteemenapplicatiesgedraaidkunnenworden.eenvmwordtnormaalgesprokenalsvirtuele serveringezetomdienstenonlineterbeschikkingtestellen. 4 Productbeschrijving MeteenMultiServerkunnenSTRATOklantenviaserver-basedcomputinginternetapplicatiesdraaien.Alle STRATO servers zijn ondergebracht in twee eigen ISO gecertificeerde datacenters. De STRATO datacenters kenmerken zich door onder andere een accuondersteunde, dubbel uitgevoerde hogecapaciteitstroomvoorziening,eenmeervoudigredundante,directeverbindingmetverschillendeinternetcarrierseneenenormenetwerk-capaciteit,ompiekenoptevangen. 4.1 Hardware STRATOsteltdeserverhardwarevoordelengtevandecontractperiodebeschikbaar.Dehardwarewordt via een directe aansluiting op een 100 Mbit-Switchport aan het STRATO IP-netwerk gekoppeld. Een hoogwaardigeensterkeuitrusting,zoalseendirecteverbindingmetdeinternetknooppuntende-cixen BCIX,resultereninlagelatencyensnelledatatransfer. STRATOgarandeertvooroptimaleenergieverzorgingenoptimaleklimaatregelingvoorhetdraaienvande server. In het geval van een hardware defect stelt STRATO omgaand vervangende gelijkwaardige of hoogwaardigerhardwarebeschikbaar. STRATO zet bij de hardware 19''1HE-rackservers met uitsluitend hoogwaardige servercomponenten, vooralmetamdserverprocessors,in. Elkeklantbeschiktovereeneigendedicatedhardwareenhoeftdehardwaredaarom,integenstellingtot het sharedhosting,nietmetmeerdereklantentedelen. Letop:Eendeelvandebeschikbareresourceswordtvoorhetdraaienvandevirtualisatielaagbenodigden is daarom niet beschikbaar voor de virtuele machines. Bij hardware onder 4 GB RAM worden 256 MB voor de virtualisatie gebruikt, bij systemen vanaf 4 GB zijn dit 512 GB. Op de harde schijf worden eenmalig10gbvoordevirtualisatieenrond5-10%vandehardeschijfvoorhetdoorvoerenvanbackupsbelegd. 4.2 Virtualisatie Dehardwareismeteenvirtualisatiesoftwareuitgerust.Hiermeekandeklantmeerderevirtuelemachines opzetten.deconfiguratievandevirtuelemachinesgebeuertviadestratoklanten-login. Featurelijst MultiServer2 MultiServer4 MultiServer8 Starten, stoppen, ja ja ja herstarten VMkloneren ja ja ja Localswitch nee ja ja RecoveryManager ja ja ja RemoteConsole ja ja ja Restore ja ja ja Serverlogboek ja ja ja ClusterIP ja ja ja 100%BackupControl Ja ja ja FTPback-up 100GB 200GB 400GB Domeinadministratie ja ja ja SecurityScan ja ja Ja Configuratie opzetten - installatie Bijdeinstallatiekandeklant(naargelangdebeschikbarehardwareresources)degroottevandevirtuele machinebepalen.hierbijhoren: RAM-geheugen ProductbeschrijvingSTRATOMultiServer Pagina5van9 Versie:1106.1

6 CPU-prestatie Opslagruimtevandehardeschijf De installatie van een Linux-besturingssysteem op de virtuele machine gebeurt automatisch. Het besturingssysteemkaninhetklanten-logingekozenworden. Opditmomentzijnvolgendebesturingssystemenbeschikbaar: Debian5.0 64bit Debian5.0metVirtualmin 64bit Debian6.0 64bit opensuse bit/64bit opensuse bit/64bit opensuse bit Ubuntu8.04LTSServer 64bit Ubuntu10.04LTSServer 64bit CentOS5 64bit ElkevirtuelemachineisvoorzienmeteeneigenIP-adres. OpeenSTRATOMultiServer2kunnentweevirtuelemachinessimultaandraaienengestartworden. OpeenSTRATOMultiServer4kunnenviervirtuelemachinessimultaandraaienengestartworden. OpeenSTRATOMultiServer8kunnenachtvirtuelemachinessimultaandraaienengestartworden. Hetismogelijkommaximaal4-32virtuelemachinesopéénMultiServeroptezettenenalsstandbyserver tegebruiken Configuratie wijzigen Deklantkandevolgendeparametersvanelkevirtuelemachineopelkmomentwijzigen: RAMgeheugen CPU-prestatie Benaming Opmerkingen Besturingssysteem Configuratie wissen De klant kan elke nieuw geïnstalleerde virtuele machine eenvoudig weer wissen. De resources worden hierdoorweervrijgegevenenzijnbeschikbaarvoornieuwevirtuelemachines. 4.3 Administratie Deklantheeftroot-toegangtotelkevirtuelemachine. Volgendefunctieszijnopditmomentbeschikbaar: Starten Stoppen Herstarten VMCloning Localswitch RecoveryManager Restore RemoteConsole Hostinformatie Login-gegevens VMstatusoverzicht ProductbeschrijvingSTRATOMultiServer Pagina6van9 Versie:1106.1

7 4.3.1 Starten, stoppen, herstarten Elkevirtuelemachinekanafzonderlijkvanelkaargestart,gestoptengeherstartworden.Bijdestartwordt automatischgecontrolleerdofervoldoenderesources,vooralram,beschikbaarzijn.bijhetafsluitenvan devirtuelemachinewordeninderegelalleprocessenkeurigbeëindigd.wanneerdevirtuelemachineniet reageertiseenherstartmogelijk VM Cloning Met de functie VM kloneren is het mogelijk om met één druk op de knop een kopie van elke virtuele machine te maken en te draaien. De kopieën zijn bijna identiek aan de originele VM s en worden uitgerust met een eigen MAC-adres en IP-adres, zo dat ze simultaan met de originele VM s kunnen draaien. Als model voor de VM kloon kunnen eerdere back-upversies of de actuele virtuele machine gebruikt worden. Het kloneren van een VM maakt het mogelijk om meerdere identieke productie-, ontwikkel-oftestomgevingenoptezetten.erbestaatdemogelijkheidombijhetmakenvandekloonde resourceparameterstewijzigen.deopslagruimteopdehardeschijfmagbijdekloongroterzijndanbij hetorigineel Local switch MethetfeaturelocalswitchkandeklantzijnVM sterplaatselatencommuniceren,netalsofzeviaeen tweede(interne)netwerkinterfacemeteengemeenschappelijkefysiekeswitchverbondenzoudenzijn.de trafficverlaatdehardware-nodehierbijniet.deadministratievindtplaatsindeklanten-login.deexterne verbinding van de VM kan bij behoefte gedeactiveerd worden. Zo is het mogelijk om tussen extern bereikbarefrontend-serversenbeveiligdebackend-serversteonderscheiden RecoveryManager De RecoveryManager is een recovery-systeem, waarmee de klant in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld wanneer de virtuele machine niet meer normal opgestart kan worden, een herstart van de virtuele machine in een minimal-linux-systeem kan doorvoeren. De klant kan hiermee zijn data beveiligen of configuratiesherstellen RemoteConsole Via de RemoteConsole heeft de klant, onafhankelijk van de netwerkdiensten van de virtuele machines, toegang tot de commando-regel. De toegang gebeurt versleuteld via een SSH server. Op de RemoteConsolekanverderdeboot-statusvandevirtuelemachinesachtervolgdworden Restore Metderestore-functiekandeklanteeneerdereautomatischgemaakteback-upvandevirtuelemachine inspelen. T/m 10 back-upversies van elke virtuele machine staan voor een restore ter beschikking. De databeveiligingvanallevirtuelemachinesgebeurtdagelijksenisvollediggeautomatiseerd. Zie 100%BackupControl voormeerinformatie Hostinformatie Dehostinformatiegeefteennauwkeurigeoverzichtvandestatusvandehostsystemenendetoekenning vanresources Login-gegevens Voorelkevirtuelemachinewordenaparteloginsaangemaaktengetoond,zowelvoordetoegangviaSSH alsookvoordetoegangviaremoteconsole VM statusoverzicht De status van elke VM zoals de belangrijkste informatie over de configuratie worden hier op een overzichtelijkrijtjegezet.elkevirtuelemachinekanviadezesitegestartengeconfigureerdworden. 4.4 Extra services Serverlogboek In het serverlogboek worden configuratiewijzigingen, herstart, restore en set-up procedures van elke virtuele machine genoteerd. Voor een uitgebreide analyse van bepaalde procedures zijn sorteer- en ProductbeschrijvingSTRATOMultiServer Pagina7van9 Versie:1106.1

8 filterfuncties beschikbaar. Het is mogelijk om zelf te kiezen hoe lang de procedures in het logboek genoteerdblijvenstaan ClusterIP HetgebruikvanhetfeatureClusterIPisgratis.Doorfailover-scenario soptevangen,bereiktdeklantmet ClusterIPnogmeerflexibiliteiteneennoghogeruitvalveiligheid.Meerdereserverswordeninééncluster ondergebracht.voorelkeserverkandeklantviaroutingeenextraip-adresactiveren. MeteenextraIP-adresishetmogelijkomsneleneenvoudigtussentweeserversteswitchen.Ditkunnen bijvoorbeeld twee virtuele machines zijn. Bovendien is het mogelijk om een cluster met meerdere MultiServersoptezettenenSTRATODedicatedServerofVirtualServerteintegreren. Eenclusterkanbijvoorbeeldproductie-ofstagingsystemenbevatten. DeklantkanClusterIPechterookgebruikenomzijnweboptredenzonderdowntimeopeenandereserver temigreren.bijvoorbeeldvaneendedicatedserveropeenvirtuelemachine % BackupControl Van elke virtuele machine wordt dagelijks een automatische back-up gemaakt en gescheiden van de hardware-eenheid op een eigen storagesysteem opgeslaan. In het onwaarschijnlijke geval van een hardwaredefect, kan STRATO de back-ups gebruiken om het systeem te herstellen. Ook de klant kan wanneerhetnodig isopelkeback-upversieteruggrijpenendebetreffendeback-upversieinspelen. Met BackupControlishetmogelijkomt/m10verschillendeback-upversiesopteroepen FTP back-up OmdegebruikersgegevenstebeveiligensteltSTRATOaanvullendaandeservereenextraback-upruimte op het STRATO storagesysteem ter beschikking. De toegang tot de back-upruimte gebeurt via FTP. De klant kan de back-upstrategie vrij kiezen. Noch het aantal van de back-ups, noch de hoeveelheid overdragendatawordenextraafgerekend.deback-upruimtestaatvoordelengtevandecontractperiode terbeschikking Domeinadministratie Uiteraard kunnen klanten bij een domeinnamen bestellen en beheren. Elk domein kanopeenbepaaldevirtuelemachineverwijzen SecurityScan Met de SecurityScan kan de klant ports die van buitenaf zichtbar zijn scannen en het system zo controleren. De klant wordt hierbij op mogelijke veiligheidsgaten en verouderde software gewezen. De SecurityScan kan eenmalig bij behoefte doorgevoerd worden of als regelmatige service geinstalleerd worden, waarbij de klant via over veranderingen geinformeerd wordt. De rapporten zijn in de klanten-loginbeschikbaar.stratobeveeltaanomeenregelmatigescandoortevoerenendesoftware steedsopdenieuwstestandtehouden. 4.5 TÜV-certificatie ISO Metrond1,4miljoenklantencontracteninzesEuropeselandenisSTRATOEuropa sopeennagrootste webhosting-provider.intweeeigenstate-of-the-artdatacenterbeheertstrato35.000serversenmeer dan4miljoendomeinen.deduitsekeuringdiensttüvcontroleertenbevestigtmethetcertificaat27001 elkjaaropnieuwdatwebsites,servers,online-shopsenwebapplicatiesindestratodatacentersveiligen bereikbaarzijn. Veiligheid en beschikbaarheid hebben hoogste prioriteit in de twee eigen STRATO state-of-the-art datacenters. Dit bevestigt de onafhankelijke TÜV-certificatie ISO Het certificaat omvat talrijke veiligheidsmaatregelenindeit-infrastructuur,desecundairetechnologieendeprocesketen. De gegevens van de klant zijn in de STRATO datacenters zo veilig als in een kluis. Normaal gesproken laten zich alleen maar ondernemingen met kritische data, zoals banken en verzekeringen, ISO certificeren. Het STRATO veiligheidsconcept ProductbeschrijvingSTRATOMultiServer Pagina8van9 Versie:1106.1

9 DataspiegelingtussendetweeeigenSTRATOstate-of-the-artdatacenters Accunondersteunde,dubbeluitgevoerdehoge-capaciteitstroomvoorziening Noodstroomdieseldieeenvierweeks,autonoombedrijfgarandeert Laser-brandmelderenblusgas STRATO staat voor een uitgekiend veiligheidsconcept en uitstekende prestatie. Een hoogwaardige en krachtigeuitrustingzoalseendirecteverbindingmetdeinternetknooppuntende-cixenbcixstaanborg voorsnellelaadtijdeneneensnelledatatransfer. STRATO werkt uitsluitend samen met internationaal erkende hardware-producenten. Samen met onder meer Sun en AMD ontwikkelt STRATO nieuwe op maat gemaakte technologieën en producten. Bij het routing-equipmentzetstratoophettoekomstgerichteequipmentvanciscosystems. Alle toepassingen draaien in de twee, eigen STRATO state-of-the-arts datacenters die ISO gecertificeerd zijn en aan strikte veiligheidsvoorwaarden voldoen. Om thuis een dergelijk hoge ITveiligheidsstandaardtebereiken,zoudeklantveelgeldmoeteninvesteren.Verderzoudeklantnietalleen IT-personeelmoeteninhuren,maarookreperatie-enonderhoudskosten inplannen.vanwegendekorte procuctiecyclusbijhardware-producentenzoudeklantbovendienzijnhardwareinkorteafstandenverder moetenuitrustenenuitbouwen. BijSTRATOzijnaldezeservicesindemaandelijkseprijsinclusief deklantkanzijnit-kostenzooplange termijnoptimaalplannen,weetzijnitingoedehandenenkanzijnenergieweeropdecorebusinessvan zijnondernemingtoespitsen. 4.6 TÜV-certificatie ISO 9001 Terwijl veel ondernemingen de klantenservice aan externe dienstverlenende bedrijven uitbesteden, bundeltstratodeservice-competentieineigenhuis.juistvooreenaanbiedervan virtuele producten zijn goed opgeleide service medewerkers het belangrijkste interface naar de klant. Daarom wordt het service-teambijstratoregelmatiggeschooldenzorgtaltijdvriendelijkencompetentvoordeklanten. Sinds 2005 certificeert de onafhankelijke Duitse keuringdienst TÜV de servicekwaliteit van STRATO. De certificatie omvat de gebieden servicekwaliteit en klantentevredenheid en controlleert de deelgebieden servicecultuur,servicebetrouwbaarheid,reclamatieverwerkingenkwalificatievandeservicemedewerkers. Het TÜV-zegel MS ServiceKwaliteit en de TÜV-certificatie na DIN ISO 9001 bewijzen dat STRATO uitstekende prestaties levert. Beide onderscheidingen bevestigen STRATO een uitstekende klantentevredenheidenhoogstescoresophetgebiedvanservicekwaliteit. 4.7 Klimaatbescherming bij STRATO DetweeeigenSTRATOstate-of-the-artdatacentersopererensindsjanuari 2008 met klimaatneutrale stroom. Hiermee draaien dedicated servers, virtuele servers en web-optredens van meer dan vier miljoen domeinen 100% CO 2 vrij. De Duitse energieleverancier NaturEnergie verwekt de klimaatneutrale stroom in waterkrachtcentrales aan de Rijn en levert deze energie op maat aan STRATO. Door de switch naar klimaatneutrale energie bespaart STRATO jaarlijks rond15.000tonco 2. STRATO werkt er bovendien al enkele jaren bewust aan om door middel van technologische innovaties energiezuinigerteopereren.metenergie-efficiëntehardware,intelligentegebouw-enklimaattechnologie engeoptimaliseerdehardware,verlaagtstratohetenergieverbruikperklantmet30procent. STRATO klanten kunnen op hun homepage laten zien dat hun website klimaatneutraal gehost wordt. HiervoorsteltSTRATOeenzegelterbeschikkingdatduidelijklaatzien:CO 2 neutralewebsite.zoheeft elkeklantdemogelijkheidomeenduidelijkstatementtemakenenzijnengagementonlinetelatenzien. Download-link:http://www.strato.nl/press/download/logos.html ProductbeschrijvingSTRATOMultiServer Pagina9van9 Versie:1106.1

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies.

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies. HostYou Service Level Agreement Dedicated Servers versie 1.3, 15/04/2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Datacenter... 3 2.1. Gegarandeerde stroomvoorziening door UPS en diesel generator... 3 2.2. Betrouwbare

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

Publieke of private cloud: de keuze is aan u

Publieke of private cloud: de keuze is aan u whitepaper Publieke of private cloud: de keuze is aan u Bedrijven in hun nopjes met de cloud Het leidt geen twijfel dat de cloud aan een onstuitbare opmars in het bedrijfsleven bezig is. Uit een onderzoek

Nadere informatie

NAS staat voor Network Attached Storage ofwel gegevens opslag verbonden aan een netwerk. Wat niet in de afkorting of de omschrijving van NAS voorkomt is dat een NAS intelligentie bezit. Intelligentie in

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Workshop - Dynamic DNS De beelden van je IP-camera bekijken via internet

Workshop - Dynamic DNS De beelden van je IP-camera bekijken via internet Workshop - Dynamic DNS De beelden van je IP-camera bekijken via internet In deze workshop Introductie...2 Eminent EM4483 Draadloze Internet Camera...2 Uitleg van de term Dynamic DNS...3 Voordelen van DynDNS...3

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Leg de lat hoog Reik naar de cloud HP Reseller Option Kit

Leg de lat hoog Reik naar de cloud HP Reseller Option Kit 1 Leg de lat hoog Reik naar de cloud HP Reseller Option Kit Kies voor kracht en prestaties die klaar zijn voor de cloud Bedrijven kijken tegenwoordig verder dan virtualisatie, naar andere ontwikkelingen

Nadere informatie

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Total Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

Kennismanagement, de mens en de computer

Kennismanagement, de mens en de computer Kennismanagement, de mens en de computer Etienne Mathijsen, Leo Plugge Inleiding Kennismanagement is momenteel hét toverwoord in grote organisaties. Algemeen wordt verondersteld dat in kennismanagement

Nadere informatie

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Euh, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is NetScaler?

Nadere informatie

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Top 10 redenen voor extra beveiliging van informatie door middel van desktopvirtualisatie

Top 10 redenen voor extra beveiliging van informatie door middel van desktopvirtualisatie Top 10 redenen voor extra beveiliging van informatie door middel van desktopvirtualisatie Controle terug en risico s gereduceerd zonder compromissen op het gebied van productiviteit en groei 2 Nieuwe manieren

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro Maestro Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Maestro 2 1.1 Versies 3 1.2 Kosten 3 1.3 Hoe neemt de school Maestro in gebruik 4 1.4 Is Maestro veilig? 4 1.5 Oriëntatie en support 4 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat

Nadere informatie

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies PvIB Expertbrief februari 2011 ISSN 1872-4876, jaargang 7 Nr. 3 Februari 2011 Security Operations Center: Een inrichtingsadvies Kelvin Rorive Mark Beerends Lourens Bordewijk Frank Breedijk Haydar Cimen

Nadere informatie

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX Flexibele schakeloplossingen voor maximalisatie

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Handleiding beheerders dedicated server NETQ Enterprise Edition

Handleiding beheerders dedicated server NETQ Enterprise Edition Handleiding beheerders dedicated server NETQ Enterprise Edition Utrecht, December 2010 NetQuestionnaires Nederland BV Ondiep Zuidzijde 6 Postbus 10058 3505 BW UTRECHT T +31 (0)30 261 81 00 F +31 (0)30

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

HOE KOMT DE INSCHALING VAN DE KWETSBAARHEIDSWAARSCHUW- INGEN TOT STAND?

HOE KOMT DE INSCHALING VAN DE KWETSBAARHEIDSWAARSCHUW- INGEN TOT STAND? HOE KOMT DE INSCHALING VAN DE KWETSBAARHEIDSWAARSCHUW- INGEN TOT STAND? Auteur IBD Datum Januari 2015 2 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Hoe komt de inschaling van kwetsbaarheidswaarschuwingen tot stand? 5 2.1 Inschaling

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker

GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker Gebouwbeheer met Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker Het beheer van het klimaat in een gebouw is steeds

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie