Productbeschrijving STRATO MultiServer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productbeschrijving STRATO MultiServer"

Transcriptie

1 Stand:Juni2011 Productbeschrijving STRATO Hoofdkantoor van de onderneming: Pascalstraße10,10587Berlijn,Duitsland Kamer van Koophandel: BerlinCharlottenburgHRB79450 BTW-nummer:DE Raad van bestuur: DamianSchmidt(voorzitter) JulienArdisson ChristianMüller ChristophSteffens RenéWienholtz Raad van toezicht: DirkBackofen

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Inzetenmogelijkescenario s Gescheidenproductie-enontwikkelomgevingen Nieuwesoftwareevalueren ServertoepassingenovermeerdereVM sscheiden Meerderededicatedserversconsolideren Begrippenlijst Hardware-optie Root-toegang VM-virtuelemachine Productbeschrijving Hardware Virtualisatie Configuratieopzetten-installatie Configuratiewijzigen Configuratiewissen Administratie Starten,stoppen,herstarten VMCloning Localswitch RecoveryManager RemoteConsole Restore Hostinformatie Login-gegevens VMstatusoverzicht Extraservices Serverlogboek ClusterIP %BackupControl FTPback-up Domeinadministratie SecurityScan TÜV-certificatieISO TÜV-certificatieISO KlimaatbeschermingbijSTRATO... 9 ProductbeschrijvingSTRATOMultiServer Pagina2van9 Versie:1106.1

3 1 Inleiding De verenigt de voordelen van dedicated hardware met de voordelen van een gevirtualiseerde omgeving. Het resultaat hiervan zijn meer performance, duidelijk gedefinieerde parametersenstabiliteit,maarookmeerflexibiliteit,veiligheidenvooralkostenbesparing. DeSTRATOMultiServermaakteenbijzondersnelleconfiguratievanvirtuelemachinesmogelijk.Meerdere virtuele machines kunnen op één dedicated serverhardware draaien, die voordelig op huurbasis in de STRATO state-of-the-art datacenters wordt gehost. Binnen de virtuele machines is het mogelijk om op Linuxgebaseerdebesturingssystementeinstallerenendezemetvolledigeroot-toegangtevoorzien. Dezeproductbeschrijvinggeldtvoordeonderstaandeproducten: STRATOMultiServer2 STRATOMultiServer4 STRATOMultiServer8 Dealgemenevoorwaardenzijnvantoepassing: 2 Inzet en mogelijke scenario s Omdat de virtuele machines op Linux gebaseerde rootserver-systemen zijn, is er een uiterst brede inzet denkbaar. De mogelijkheid om ad-hoc nieuwe virtuele machines te definiëren en deze flexibel en naar behoefte in te zetten, biedt bovendien een veeltal extra opties. STRATO heeft onderstaand vier voorbeeldenvanveelkomendescenario sopeenrijgezet. 2.1 Gescheiden productie- en ontwikkelomgevingen Updates en patches zijn er normaal gesproken om zwakke plekken in programma s te repareren. Ze vormen echter ook altijd een veiligheidsrisico en kunnen soms onbekende gevolgen hebben. In enkele gevallen leiden updates en patches zelfs tot dataverlies doordat ze gegevens of database-records overschrijven. Ervaren administratoren testen updates en patches daarom, voorafgaand aan het downloaden en installeren,ineengescheidenonwtikkelomgevingofzetteneeneigenkwaliteitsbewakingssysteemop. Ook wanneer administratoren de code van veel toegepaste open source-oplossingen aanpassen, is het belangrijk om veranderingen en de combineerbaarheid met nieuwe software-updates als eerste in een gescheidenomgevingtetesten. Met de MultiServer is het mogelijk om op zeer korte termijn nieuwe virtuele machines op te zetten en flexibelintezetten.wanneerergeenbehoeftemeerisaaneengescheidenontwikkel-oftestomgeving, kandebetrefendevirtuelemachineeenvoudigweergestoptworden.hetisdusnietnodigomeenextra systeemintehurenenderesourceszijnbovendienvolledigbeschikbaarindeproductieomgeving. Voordelen: Minderrisicoopuitvalvanhetproductiesysteem Minderrisicoopdataverlies Hogekostenbesparing 2.2 Nieuwe software evalueren Nieuwe software stelt vaak systeemeisen, aan die het bestaande systeem niet voldoet. Om een nieuwe applicatie te draaien, is het daarom in veel gevallen nodig om aanvullende programmapakketten te installerenenbestaandephp-enapache-instellingentewijzigen.verdermoeteneenwebspaceingericht ennieuweusersaangemaaktworden. Wanneerhetnietvanbeginafaanduidelijkisofdenieuwesoftwaredaadwerkelijkingezetzalworden, worden mogelijk wijzigingen in het complete system uitgevoerd, die achteraf gezien geheel onnodig waren. De betere optie is om een nieuwe virtuele machine aan te maken en de nieuwe software uitgebreidenzonderrisicotetestenenteevalueren. ProductbeschrijvingSTRATOMultiServer Pagina3van9 Versie:1106.1

4 Een virtuele machine is op maat beschikbaar en kan eenvoudig aan de systeemeisen van de te testen softwareaangepastworden.hethurenvaneenvergelijkbaar grote serverzouoplangetermijnduurder zijn,eentekleinsysteemdaarentegenvoldoetmogelijknietaandeeisenvandesoftware. Devirtueletest-machinekannahettestenvandenieuwesoftwareeenvoudigweergewistworden. Vooordelen: Afgeslanktproductiesysteemzonderonnodigeprogrammapakketten Geenrisicodooronbekendesoftware Kostenbesparingomdatergeenextraservergehuurdmoetworden 2.3 Servertoepassingen over meerdere VM s scheiden Eencompleetsysteembestaatvaakuitnameserver,webserver,mailservereneendatabank.Opsommige serversdraaitooknogeen gameserver,ftp-serverofeensvn-systeem. Alnaargelanghet inzetscenario endegroottevandeplatformishetzinvolomdeapartesystemenvanelkaargescheidentelatendraaien. Dit is vooraal van voordeel als het gaat om de onderhoud van de systemen en biedt met name uit het veiligheidsoogpunt veel meer mogelijkheden. Het is niet meer nodig om de kleinste gemeenschappelijk noemer te vinden om veiligheidsconcepten toe te passen. Al naargelang de situatie kan de optimale veiligheidsmechanisme geinstalleerd en toegepast worden. Dit betreft het toekennen van gebruikersrechten, firewallsystemen, intrusion-detection-systemen (IDS) of de inzet van geharde besturingssystemenendebijbehorendeveiligheidsmechanismen(grsecurity,selinux,openwall,pax). Voordelen: Optimaaltoepassenvanveiligheidsconcepten Minderbehoefteaanhardware Hogeflexibiliteit Eenvoudigonderhoud 2.4 Meerdere dedicated servers consolideren Draaienreedsverschillendededicatedservers,danzijndesystemenvaakenormgroot,omdatdebehoefte aanresourceseraanvoorafgaandtehoogwerdingeschat.ofinhetomgekeerdegevalsteltmenvast:de behoefteaanresourcesopelksysteemgroeitenhetsysteemstootlangzamerhandaanzijngrenzen.een STRATOMultiServermaakthetmogelijkomverschillendeserversalsgescheidensystementelatendraaien enresourcesdynamischtoetekennen.hetzoubijvoorbeeldmogelijkzijnomvierofmeeraparteservers voorweb,databases,dnsenmailopeenoftweemultiserversteconsolideren. Voordelen Hogekostenbesparing Meerflexibiliteit Minderrisicoopuitval 3 Begrippenlijst 3.1 Hardware-optie MultiServersdraaienopdedicatedhardware.Hierbijkanmenkiezenuiteenbredevariatieaanhardware. VoorelkeMultiServerkanprecieséénhardwaregekozenworden. 3.2 Root-toegang Root-toegangbeschrijftdemogelijkheidommetvolleadministratierechtenopeenbepaaldsysteemtoete grijpen. Als root is het mogelijk om programma s te installeren, configuraties te wijzigen, en gebruikersrechten te beheren. Root-toegang betekent op de ene kant risico op een foutieve softwareconfiguratie, dataverlies of een uitval van het systeem. Op de andere kant biedt root-toegang voor professionelegebruikervolleflexibiliteitenvrijheidindeconfiguratie. ProductbeschrijvingSTRATOMultiServer Pagina4van9 Versie:1106.1

5 3.3 VM - virtuele machine Met virtuele machine wordt hier een gesimuleerde omgeving beschreven, waarin een compleet besturingssysteemenapplicatiesgedraaidkunnenworden.eenvmwordtnormaalgesprokenalsvirtuele serveringezetomdienstenonlineterbeschikkingtestellen. 4 Productbeschrijving MeteenMultiServerkunnenSTRATOklantenviaserver-basedcomputinginternetapplicatiesdraaien.Alle STRATO servers zijn ondergebracht in twee eigen ISO gecertificeerde datacenters. De STRATO datacenters kenmerken zich door onder andere een accuondersteunde, dubbel uitgevoerde hogecapaciteitstroomvoorziening,eenmeervoudigredundante,directeverbindingmetverschillendeinternetcarrierseneenenormenetwerk-capaciteit,ompiekenoptevangen. 4.1 Hardware STRATOsteltdeserverhardwarevoordelengtevandecontractperiodebeschikbaar.Dehardwarewordt via een directe aansluiting op een 100 Mbit-Switchport aan het STRATO IP-netwerk gekoppeld. Een hoogwaardigeensterkeuitrusting,zoalseendirecteverbindingmetdeinternetknooppuntende-cixen BCIX,resultereninlagelatencyensnelledatatransfer. STRATOgarandeertvooroptimaleenergieverzorgingenoptimaleklimaatregelingvoorhetdraaienvande server. In het geval van een hardware defect stelt STRATO omgaand vervangende gelijkwaardige of hoogwaardigerhardwarebeschikbaar. STRATO zet bij de hardware 19''1HE-rackservers met uitsluitend hoogwaardige servercomponenten, vooralmetamdserverprocessors,in. Elkeklantbeschiktovereeneigendedicatedhardwareenhoeftdehardwaredaarom,integenstellingtot het sharedhosting,nietmetmeerdereklantentedelen. Letop:Eendeelvandebeschikbareresourceswordtvoorhetdraaienvandevirtualisatielaagbenodigden is daarom niet beschikbaar voor de virtuele machines. Bij hardware onder 4 GB RAM worden 256 MB voor de virtualisatie gebruikt, bij systemen vanaf 4 GB zijn dit 512 GB. Op de harde schijf worden eenmalig10gbvoordevirtualisatieenrond5-10%vandehardeschijfvoorhetdoorvoerenvanbackupsbelegd. 4.2 Virtualisatie Dehardwareismeteenvirtualisatiesoftwareuitgerust.Hiermeekandeklantmeerderevirtuelemachines opzetten.deconfiguratievandevirtuelemachinesgebeuertviadestratoklanten-login. Featurelijst MultiServer2 MultiServer4 MultiServer8 Starten, stoppen, ja ja ja herstarten VMkloneren ja ja ja Localswitch nee ja ja RecoveryManager ja ja ja RemoteConsole ja ja ja Restore ja ja ja Serverlogboek ja ja ja ClusterIP ja ja ja 100%BackupControl Ja ja ja FTPback-up 100GB 200GB 400GB Domeinadministratie ja ja ja SecurityScan ja ja Ja Configuratie opzetten - installatie Bijdeinstallatiekandeklant(naargelangdebeschikbarehardwareresources)degroottevandevirtuele machinebepalen.hierbijhoren: RAM-geheugen ProductbeschrijvingSTRATOMultiServer Pagina5van9 Versie:1106.1

6 CPU-prestatie Opslagruimtevandehardeschijf De installatie van een Linux-besturingssysteem op de virtuele machine gebeurt automatisch. Het besturingssysteemkaninhetklanten-logingekozenworden. Opditmomentzijnvolgendebesturingssystemenbeschikbaar: Debian5.0 64bit Debian5.0metVirtualmin 64bit Debian6.0 64bit opensuse bit/64bit opensuse bit/64bit opensuse bit Ubuntu8.04LTSServer 64bit Ubuntu10.04LTSServer 64bit CentOS5 64bit ElkevirtuelemachineisvoorzienmeteeneigenIP-adres. OpeenSTRATOMultiServer2kunnentweevirtuelemachinessimultaandraaienengestartworden. OpeenSTRATOMultiServer4kunnenviervirtuelemachinessimultaandraaienengestartworden. OpeenSTRATOMultiServer8kunnenachtvirtuelemachinessimultaandraaienengestartworden. Hetismogelijkommaximaal4-32virtuelemachinesopéénMultiServeroptezettenenalsstandbyserver tegebruiken Configuratie wijzigen Deklantkandevolgendeparametersvanelkevirtuelemachineopelkmomentwijzigen: RAMgeheugen CPU-prestatie Benaming Opmerkingen Besturingssysteem Configuratie wissen De klant kan elke nieuw geïnstalleerde virtuele machine eenvoudig weer wissen. De resources worden hierdoorweervrijgegevenenzijnbeschikbaarvoornieuwevirtuelemachines. 4.3 Administratie Deklantheeftroot-toegangtotelkevirtuelemachine. Volgendefunctieszijnopditmomentbeschikbaar: Starten Stoppen Herstarten VMCloning Localswitch RecoveryManager Restore RemoteConsole Hostinformatie Login-gegevens VMstatusoverzicht ProductbeschrijvingSTRATOMultiServer Pagina6van9 Versie:1106.1

7 4.3.1 Starten, stoppen, herstarten Elkevirtuelemachinekanafzonderlijkvanelkaargestart,gestoptengeherstartworden.Bijdestartwordt automatischgecontrolleerdofervoldoenderesources,vooralram,beschikbaarzijn.bijhetafsluitenvan devirtuelemachinewordeninderegelalleprocessenkeurigbeëindigd.wanneerdevirtuelemachineniet reageertiseenherstartmogelijk VM Cloning Met de functie VM kloneren is het mogelijk om met één druk op de knop een kopie van elke virtuele machine te maken en te draaien. De kopieën zijn bijna identiek aan de originele VM s en worden uitgerust met een eigen MAC-adres en IP-adres, zo dat ze simultaan met de originele VM s kunnen draaien. Als model voor de VM kloon kunnen eerdere back-upversies of de actuele virtuele machine gebruikt worden. Het kloneren van een VM maakt het mogelijk om meerdere identieke productie-, ontwikkel-oftestomgevingenoptezetten.erbestaatdemogelijkheidombijhetmakenvandekloonde resourceparameterstewijzigen.deopslagruimteopdehardeschijfmagbijdekloongroterzijndanbij hetorigineel Local switch MethetfeaturelocalswitchkandeklantzijnVM sterplaatselatencommuniceren,netalsofzeviaeen tweede(interne)netwerkinterfacemeteengemeenschappelijkefysiekeswitchverbondenzoudenzijn.de trafficverlaatdehardware-nodehierbijniet.deadministratievindtplaatsindeklanten-login.deexterne verbinding van de VM kan bij behoefte gedeactiveerd worden. Zo is het mogelijk om tussen extern bereikbarefrontend-serversenbeveiligdebackend-serversteonderscheiden RecoveryManager De RecoveryManager is een recovery-systeem, waarmee de klant in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld wanneer de virtuele machine niet meer normal opgestart kan worden, een herstart van de virtuele machine in een minimal-linux-systeem kan doorvoeren. De klant kan hiermee zijn data beveiligen of configuratiesherstellen RemoteConsole Via de RemoteConsole heeft de klant, onafhankelijk van de netwerkdiensten van de virtuele machines, toegang tot de commando-regel. De toegang gebeurt versleuteld via een SSH server. Op de RemoteConsolekanverderdeboot-statusvandevirtuelemachinesachtervolgdworden Restore Metderestore-functiekandeklanteeneerdereautomatischgemaakteback-upvandevirtuelemachine inspelen. T/m 10 back-upversies van elke virtuele machine staan voor een restore ter beschikking. De databeveiligingvanallevirtuelemachinesgebeurtdagelijksenisvollediggeautomatiseerd. Zie 100%BackupControl voormeerinformatie Hostinformatie Dehostinformatiegeefteennauwkeurigeoverzichtvandestatusvandehostsystemenendetoekenning vanresources Login-gegevens Voorelkevirtuelemachinewordenaparteloginsaangemaaktengetoond,zowelvoordetoegangviaSSH alsookvoordetoegangviaremoteconsole VM statusoverzicht De status van elke VM zoals de belangrijkste informatie over de configuratie worden hier op een overzichtelijkrijtjegezet.elkevirtuelemachinekanviadezesitegestartengeconfigureerdworden. 4.4 Extra services Serverlogboek In het serverlogboek worden configuratiewijzigingen, herstart, restore en set-up procedures van elke virtuele machine genoteerd. Voor een uitgebreide analyse van bepaalde procedures zijn sorteer- en ProductbeschrijvingSTRATOMultiServer Pagina7van9 Versie:1106.1

8 filterfuncties beschikbaar. Het is mogelijk om zelf te kiezen hoe lang de procedures in het logboek genoteerdblijvenstaan ClusterIP HetgebruikvanhetfeatureClusterIPisgratis.Doorfailover-scenario soptevangen,bereiktdeklantmet ClusterIPnogmeerflexibiliteiteneennoghogeruitvalveiligheid.Meerdereserverswordeninééncluster ondergebracht.voorelkeserverkandeklantviaroutingeenextraip-adresactiveren. MeteenextraIP-adresishetmogelijkomsneleneenvoudigtussentweeserversteswitchen.Ditkunnen bijvoorbeeld twee virtuele machines zijn. Bovendien is het mogelijk om een cluster met meerdere MultiServersoptezettenenSTRATODedicatedServerofVirtualServerteintegreren. Eenclusterkanbijvoorbeeldproductie-ofstagingsystemenbevatten. DeklantkanClusterIPechterookgebruikenomzijnweboptredenzonderdowntimeopeenandereserver temigreren.bijvoorbeeldvaneendedicatedserveropeenvirtuelemachine % BackupControl Van elke virtuele machine wordt dagelijks een automatische back-up gemaakt en gescheiden van de hardware-eenheid op een eigen storagesysteem opgeslaan. In het onwaarschijnlijke geval van een hardwaredefect, kan STRATO de back-ups gebruiken om het systeem te herstellen. Ook de klant kan wanneerhetnodig isopelkeback-upversieteruggrijpenendebetreffendeback-upversieinspelen. Met BackupControlishetmogelijkomt/m10verschillendeback-upversiesopteroepen FTP back-up OmdegebruikersgegevenstebeveiligensteltSTRATOaanvullendaandeservereenextraback-upruimte op het STRATO storagesysteem ter beschikking. De toegang tot de back-upruimte gebeurt via FTP. De klant kan de back-upstrategie vrij kiezen. Noch het aantal van de back-ups, noch de hoeveelheid overdragendatawordenextraafgerekend.deback-upruimtestaatvoordelengtevandecontractperiode terbeschikking Domeinadministratie Uiteraard kunnen klanten bij een domeinnamen bestellen en beheren. Elk domein kanopeenbepaaldevirtuelemachineverwijzen SecurityScan Met de SecurityScan kan de klant ports die van buitenaf zichtbar zijn scannen en het system zo controleren. De klant wordt hierbij op mogelijke veiligheidsgaten en verouderde software gewezen. De SecurityScan kan eenmalig bij behoefte doorgevoerd worden of als regelmatige service geinstalleerd worden, waarbij de klant via over veranderingen geinformeerd wordt. De rapporten zijn in de klanten-loginbeschikbaar.stratobeveeltaanomeenregelmatigescandoortevoerenendesoftware steedsopdenieuwstestandtehouden. 4.5 TÜV-certificatie ISO Metrond1,4miljoenklantencontracteninzesEuropeselandenisSTRATOEuropa sopeennagrootste webhosting-provider.intweeeigenstate-of-the-artdatacenterbeheertstrato35.000serversenmeer dan4miljoendomeinen.deduitsekeuringdiensttüvcontroleertenbevestigtmethetcertificaat27001 elkjaaropnieuwdatwebsites,servers,online-shopsenwebapplicatiesindestratodatacentersveiligen bereikbaarzijn. Veiligheid en beschikbaarheid hebben hoogste prioriteit in de twee eigen STRATO state-of-the-art datacenters. Dit bevestigt de onafhankelijke TÜV-certificatie ISO Het certificaat omvat talrijke veiligheidsmaatregelenindeit-infrastructuur,desecundairetechnologieendeprocesketen. De gegevens van de klant zijn in de STRATO datacenters zo veilig als in een kluis. Normaal gesproken laten zich alleen maar ondernemingen met kritische data, zoals banken en verzekeringen, ISO certificeren. Het STRATO veiligheidsconcept ProductbeschrijvingSTRATOMultiServer Pagina8van9 Versie:1106.1

9 DataspiegelingtussendetweeeigenSTRATOstate-of-the-artdatacenters Accunondersteunde,dubbeluitgevoerdehoge-capaciteitstroomvoorziening Noodstroomdieseldieeenvierweeks,autonoombedrijfgarandeert Laser-brandmelderenblusgas STRATO staat voor een uitgekiend veiligheidsconcept en uitstekende prestatie. Een hoogwaardige en krachtigeuitrustingzoalseendirecteverbindingmetdeinternetknooppuntende-cixenbcixstaanborg voorsnellelaadtijdeneneensnelledatatransfer. STRATO werkt uitsluitend samen met internationaal erkende hardware-producenten. Samen met onder meer Sun en AMD ontwikkelt STRATO nieuwe op maat gemaakte technologieën en producten. Bij het routing-equipmentzetstratoophettoekomstgerichteequipmentvanciscosystems. Alle toepassingen draaien in de twee, eigen STRATO state-of-the-arts datacenters die ISO gecertificeerd zijn en aan strikte veiligheidsvoorwaarden voldoen. Om thuis een dergelijk hoge ITveiligheidsstandaardtebereiken,zoudeklantveelgeldmoeteninvesteren.Verderzoudeklantnietalleen IT-personeelmoeteninhuren,maarookreperatie-enonderhoudskosten inplannen.vanwegendekorte procuctiecyclusbijhardware-producentenzoudeklantbovendienzijnhardwareinkorteafstandenverder moetenuitrustenenuitbouwen. BijSTRATOzijnaldezeservicesindemaandelijkseprijsinclusief deklantkanzijnit-kostenzooplange termijnoptimaalplannen,weetzijnitingoedehandenenkanzijnenergieweeropdecorebusinessvan zijnondernemingtoespitsen. 4.6 TÜV-certificatie ISO 9001 Terwijl veel ondernemingen de klantenservice aan externe dienstverlenende bedrijven uitbesteden, bundeltstratodeservice-competentieineigenhuis.juistvooreenaanbiedervan virtuele producten zijn goed opgeleide service medewerkers het belangrijkste interface naar de klant. Daarom wordt het service-teambijstratoregelmatiggeschooldenzorgtaltijdvriendelijkencompetentvoordeklanten. Sinds 2005 certificeert de onafhankelijke Duitse keuringdienst TÜV de servicekwaliteit van STRATO. De certificatie omvat de gebieden servicekwaliteit en klantentevredenheid en controlleert de deelgebieden servicecultuur,servicebetrouwbaarheid,reclamatieverwerkingenkwalificatievandeservicemedewerkers. Het TÜV-zegel MS ServiceKwaliteit en de TÜV-certificatie na DIN ISO 9001 bewijzen dat STRATO uitstekende prestaties levert. Beide onderscheidingen bevestigen STRATO een uitstekende klantentevredenheidenhoogstescoresophetgebiedvanservicekwaliteit. 4.7 Klimaatbescherming bij STRATO DetweeeigenSTRATOstate-of-the-artdatacentersopererensindsjanuari 2008 met klimaatneutrale stroom. Hiermee draaien dedicated servers, virtuele servers en web-optredens van meer dan vier miljoen domeinen 100% CO 2 vrij. De Duitse energieleverancier NaturEnergie verwekt de klimaatneutrale stroom in waterkrachtcentrales aan de Rijn en levert deze energie op maat aan STRATO. Door de switch naar klimaatneutrale energie bespaart STRATO jaarlijks rond15.000tonco 2. STRATO werkt er bovendien al enkele jaren bewust aan om door middel van technologische innovaties energiezuinigerteopereren.metenergie-efficiëntehardware,intelligentegebouw-enklimaattechnologie engeoptimaliseerdehardware,verlaagtstratohetenergieverbruikperklantmet30procent. STRATO klanten kunnen op hun homepage laten zien dat hun website klimaatneutraal gehost wordt. HiervoorsteltSTRATOeenzegelterbeschikkingdatduidelijklaatzien:CO 2 neutralewebsite.zoheeft elkeklantdemogelijkheidomeenduidelijkstatementtemakenenzijnengagementonlinetelatenzien. Download-link: ProductbeschrijvingSTRATOMultiServer Pagina9van9 Versie:1106.1

VirtualBox: hoe werkt het?

VirtualBox: hoe werkt het? VirtualBox: hoe werkt het? Handleiding van Auteur: ReD123NaX Oktober 2014 VirtualBox: hoe werkt het? In deze nieuwsbrief ga ik wat vertellen over virtualisatie. Virtualisatie is dé uitkomst wanneer je

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2 Inleiding. Voor u ligt het beveiligingsbeleid van de website SamenWassen. SamenWassen.nl is een flexibele en gebruikersvriendelijke website waarop gegevens met betrekking tot het reinigen van voertuigen

Nadere informatie

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack De Private Cloud oplossing van 2tCloud is gebaseerd op de geavanceerde Windows Azure Pack

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,-

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Prijslijst 2015 Algemeen Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Advisering: 10,- per uur. Reparaties Onderzoekskosten: 10,- Reparatiekosten: 10,- Installaties

Nadere informatie

Installatiegids Registratie Hardware specificaties

Installatiegids Registratie Hardware specificaties Installatiegids Installatiegids... 1 Registratie... 2 Hardware specificaties... 3 Waarschuwing ivm Poorten die open moeten staan... 3 Configuratie voor gebruik op Citrix, Terminal Server,...... 4 Windows

Nadere informatie

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44 Arjen Glas Stage: Viaict Opdracht virtualisatie I44 Inhoud Software... 3 Wat wordt er gevirtualiseerd... 4 Hardware... 6 Opslag... 7 Fouttolerantie. High availability, Scalability... 8 Verdere relevante

Nadere informatie

Service Level Agreements

Service Level Agreements Service Level Agreements Support / Helpdesk Voor vragen of problemen kan u zich steeds wenden tot de helpdesk. De SLA contracten geven u hierbij echter garanties en een duidelijke omkadering wat er wel

Nadere informatie

KPN Server Back-up Online

KPN Server Back-up Online KPN Server Back-up Online Snel aan de slag met Server Back-up Online Server Versie 6.1, built 2011 d.d. 20-08-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA

HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA EVEN VOORSTELLEN AnneJent Hoekstra Teamleider/ Projectleider/Consultant SMART IT Services / CSN Groep Frieschepalen 45 reizen/fotografie

Nadere informatie

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite Management Services 5/9 PlateSpin 5/9.1 PlateSpin Portability Suite PlateSpin Portability Suite is ontwikkeld voor physical-tovirtual migratie en nog veel meer manieren om werklasten om te zetten. U leest

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office

Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office Installatiehandleiding NPRO SOHO licentie 1 12-november-2013 Inhoudsopgave Introductie... 3 Systeemvereisten... 3 Norman

Nadere informatie

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Freez.it levert een groot scala aan ICT diensten. Alle diensten bevatten een bepaald servicecomponent. Werkzaamheden die binnen deze servicescope vallen worden

Nadere informatie

vcloud getting started

vcloud getting started vcloud getting started Previder vdc Versie: 1.0 2013 11 22 [11:48] Versie: 1.0 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Getting started... 3 1.1 Inleiding... 3 1.1.1 Standaard omgeving met NAT routing... 3 1.1.2

Nadere informatie

IT2BUILD Online Backup. Betrouwbaar, veilig en betaalbaar

IT2BUILD Online Backup. Betrouwbaar, veilig en betaalbaar IT2BUILD Online Backup Betrouwbaar, veilig en betaalbaar Veilig en Betrouwbaar De Backup diensten van IT2Build zijn veilig en betrouwbaar. Alle data wordt opgeslagen in een optimaal beveilgd datacenter.

Nadere informatie

Cloud Server. Dienstbeschrijving. Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13

Cloud Server. Dienstbeschrijving. Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13 Cloud Server Dienstbeschrijving Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1 Beschrijving... 3 2 Dienstbeschrijving...

Nadere informatie

Handleiding installatie van Norman Endpoint Protection Small Office Home Office Licentie SOHO

Handleiding installatie van Norman Endpoint Protection Small Office Home Office Licentie SOHO Handleiding installatie van Norman Endpoint Protection Small Office Home Office Licentie SOHO Handleiding installatie van NPRO_SOHO licentie 1 25 juli 2011 Inhoud Inhoudsopgave Algemeen... 3 Introductie...

Nadere informatie

Linux Gevorderden Basis installatie Linux. Elektronica-ICT. Selina Oudermans 2ICT4. Academiejaar 2015-2016

Linux Gevorderden Basis installatie Linux. Elektronica-ICT. Selina Oudermans 2ICT4. Academiejaar 2015-2016 Linux Gevorderden Basis installatie Linux Elektronica-ICT Selina Oudermans 2ICT4 Academiejaar 2015-2016 Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, BE-2440 Geel 65 3 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 3 INLEIDING... 4 1

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Handleiding installatie. 3WA Local Connect

Handleiding installatie. 3WA Local Connect Handleiding installatie 3WA Local Connect 141210 versie 1.0.0 Inhoud Inleiding.. 3 Voor de 1 e keer installeren. 4 Uitvoeren upgrade 11 Verwijderen.... 15 Pagina 2 van 15 Inleiding Dit document is voor

Nadere informatie

Share. Gebruiker. Rechten. Alias naam

Share. Gebruiker. Rechten. Alias naam Quickstart Handleiding Dit is de Quickstart handleiding van IMProve 2014. In slechts 9 stappen heeft u de gehele omgeving ingericht en uw eerste server geïnstalleerd met deze software. Om alleen de grafische

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 15 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

1. Download Belcofin BelcofinSetup uitvoeren Selecteer componenten Selectie van installatie directory...

1. Download Belcofin BelcofinSetup uitvoeren Selecteer componenten Selectie van installatie directory... Installatie Belcofin Versie 1.3 Inhoudsopgave 1. Download Belcofin... 2 2. BelcofinSetup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten... 3 2.2 Selectie van installatie directory... 4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd Installation Management Platform IMProve 2014 is het ultieme hulpmiddel om het beheer van uw (terminal) serverfarm continu, stap voor stap, op een hoger niveau te brengen. Gedocumenteerd, geborgd en reproduceerbaar

Nadere informatie

Snel beginnen Starter System 3.2

Snel beginnen Starter System 3.2 3.2 Inhoudsopgave ii / 12 Inhoudsopgave 1 Leveromvang... 3 2 Voorwaarden... 4 3 De eerste stappen... 5 4 Informatie en hulp... 12 1 Leveromvang 3 / 12 1 Leveromvang Voor de bediening van het sluitsysteem

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

Is het website niet beschikbaar, dan is op de methodewebsite de datasheet te vinden van de twee appliances:

Is het website niet beschikbaar, dan is op de methodewebsite de datasheet te vinden van de twee appliances: Korte omschrijving van dit practicum Aan de hand van werkblad 2 gaan we op internet enkele appliances zoeken en analyseren. We proberen de voornaamste voor- en nadelen te vinden. Verder zoeken we appliances

Nadere informatie

Micro Computer Service Center. Installatie

Micro Computer Service Center. Installatie Micro Computer Service Center Installatie MCSC BDR versie 2.7 van 01/01/2013 2013 Contents I. Uit te voeren bij MCSC voor vertrek naar de klant... 3 1. Bdr opzetten... 3 2. Bdr aanmaken in McscCom... 3

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Systeemeisen Facet 6.0

Systeemeisen Facet 6.0 Systeemeisen Facet 6.0 Facet is het computerexamensysteem voor het afnemen van centraal geplande examens en toetsen. Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Snelstart Server Online voor Windows en Linux Versie september 2014

Snelstart Server Online voor Windows en Linux Versie september 2014 Snelstart Server Online voor Windows en Linux Versie september 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Server Online Windows voor het eerst gebruiken 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud

Nadere informatie

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0 Scenario Advies SYSTEEMEISEN November 2016 Versie 5.0 Hoofdstuk 1, Inleiding Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Scenario Advies... 1 2 Netwerkomgeving... 1 2.1 Windows besturingssystemen... 1 2.1.1 Netwerk

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

AHSAY OBM QUICK START GUIDE

AHSAY OBM QUICK START GUIDE AHSAY OBM QUICK START GUIDE Contents AHSAY OBM QUICK START GUIDE... 2 ALGEMENE INSTELLINGEN... 2 RECHTEN INSTELLEN... 2 BACKUP VAN NETWERKSCHIJVEN... 4 INSTELLEN VAN DE IN-FILE DELTA... 6 DE ENCRYPTIESLEUTEL...

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit project vertel ik wat Open Source is en wat ik daarover heb gevonden. Ik laat zien hoe ik een Virtuele machine geschikt maak voor Dual Boot. Dan laat ik zien hoe je 2 besturingssystemen

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup

Cloud2 Online Backup Cloud2 Online Backup Tips configuratie AhsayOBM software Gebruikersrechten instellen: Zorg ervoor dat de gebruikersnaam en wachtwoord goed zijn ingevoerd, en dat het account voldoende rechten heeft op

Nadere informatie

Real Internet Solutions Server Specificatie en SLA voor Co locatie in het datacenter te Kuurne (B)

Real Internet Solutions Server Specificatie en SLA voor Co locatie in het datacenter te Kuurne (B) The Internet House Rijksweg 22, B-8520 KUURNE +3256/325027 Fax +3256/325029 info@ris.be Real Internet Solutions Server Specificatie en SLA voor Co locatie in het datacenter te Kuurne (B) INHOUD 1 Onze

Nadere informatie

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3.4 Approved CREATED WITH

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3.4 Approved CREATED WITH Basis systeemeisen Versie 3.4 Approved Aangemaakt op: 28-10-2015 8:11:01 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 server en werkstations 4 2.3 Remote 5 1. Inleiding

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 30 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO

OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO Colofon: Door Contactgegevens Zocherstraat 42-1 1054 LZ Amsterdam www.vellance.com 020-4892455 Datum 11-12-2014 Auteur E. Papilaja Copyright 2014 INLEIDING In dit

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

5/9.2 PlateSpin Protect

5/9.2 PlateSpin Protect Management Services 5/9.2 PlateSpin Protect 5/9.2.1 Businessredenen voor Protect Onderzoeken van Gartner en IDC tonen aan dat veel organisaties eigenlijk niet voldoende voorbereid zijn op echte problemen

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8. Pc Client built 2012 12.1.0.12178

Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8. Pc Client built 2012 12.1.0.12178 Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8 Pc Client built 2012 12.1.0.12178 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Back-up Online configureren... 7 4.1 Taakbalk optie

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Deskundig advies over groeiscenario s

Deskundig advies over groeiscenario s Deskundig advies over groeiscenario s [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. WideXS beschrijft in deze

Nadere informatie

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 Inspelen op veranderingen Hoofdkantoor Werkenop afstand Mobiele en flexibele medewerkers Bijkantoren 2 Slide 3 Voornaamste conclusies Er is

Nadere informatie

Onderzoek. antivirus applicatie. Versie: 1.2.2

Onderzoek. antivirus applicatie. Versie: 1.2.2 Onderzoek antivirus applicatie Versie: 1.2.2 Naam: Lorem Ipsum Klas: Voorbeeld Datum: 16 mei 2017 Inhoudsopgave Versie: 1.2.2 Inhoudsopgave Voorwoord...1 H1 Antivirus applicatie 1...3 Installatie...3 Configuratie...3

Nadere informatie

Handleiding. Online backup PC

Handleiding. Online backup PC Handleiding Online backup PC Inhoudsopgave 1. Installatie 2 2. Configuratie eerste keer 4 3. Bepalen waarvan een backup gemaakt moet worden 5 4. Instellen wanneer de backup wordt uitgevoerd 5 5. Beveiliging

Nadere informatie

Hyper-V vs ESX in het datacenter

Hyper-V vs ESX in het datacenter Hyper-V vs ESX in het datacenter Gabrie van Zanten www.gabesvirtualworld.com GabesVirtualWorld.com Welke hypervisor voor het datacenter? Virtualisatie is volwassen geworden Virtualisatie in het datacenter

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software.

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software. gebruikers van het WBI instrumentarium Hardware eisen WBI2017 Zuiderwagenplein 2 8224 AD LELYSTAD Postbus 2232 3500 GE UTRECHT T 0320 298411 F 0320 249218 www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Robert Slomp

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Remote Backup

Gebruiksaanwijzing Remote Backup Gebruiksaanwijzing Remote Backup December 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde browsers... 3 Inloggen in portal... 3 Gebruik op meerdere

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online voor Servers Windows en Linux Versie april 2014

Handleiding Back-up Online voor Servers Windows en Linux Versie april 2014 Handleiding Back-up Online voor Servers Windows en Linux Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen 3 1.2 Opslagruimte vergroten 4 Hoofdstuk 2. Installatie

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH Systeemeisen Basis Versie 3.0 Approved Aangemaakt op: 28-7-2015 16:19:16 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 server en werkstations 4 2.3 Remote 5 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software

Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software Laatste update: 10-1-2014 1 Contents Stap 1: Software verkrijgen... 3 Stap 2: licentie verkrijgen... 4 Stap 3: Licentie inlezen... 6 Meer hulp nodig?...

Nadere informatie

Printer DCA installatie

Printer DCA installatie De printer DCA collecteert informatie als storingen en onderhoudsmeldingen, bestellingen en tellerstanden. Deze informatie wordt vervolgens doorgestuurd naar de mps server waar wij automatisch bericht

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 1.1 Om te beginnen...1 1.2 Systeemeisen...1 1.2.1 Server...1 1.2.2 Client...2 1.3 Installatie...3 1.3.1 Installatie

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Het is natuurlijk ook mogelijk om te kijken hoe een dedicated server het doet ten opzichte van deze beoordelingscriteria.

Het is natuurlijk ook mogelijk om te kijken hoe een dedicated server het doet ten opzichte van deze beoordelingscriteria. In hostingland wordt veel beloofd, maar weinig nagekomen. Met de ultieme hostingbeoordelingsgids kunt u het zelf bepalen. Ook ziet u precies de verschillen tussen onze hostingproducten. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatie procedure vanuit de installatie-email 4 2.2 Installatie procedure

Nadere informatie

Pervasive PSQL Product activeren. Hoofdstuk 1 Pervasive PSQL product activeren. Online activeren. Remote activeren

Pervasive PSQL Product activeren. Hoofdstuk 1 Pervasive PSQL product activeren. Online activeren. Remote activeren Hoofdstuk 1 Pervasive PSQL product activeren Vanaf versie 11 van Pervasive is de licentie gekoppeld aan het computer-id. Het is dus niet meer mogelijk om één licentie gelijktijdig op meerdere computers

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

CDROM Installatie HANDLEIDING c 2003, 2004 Stichting schoollan, Arnhem, Nederland. Bill Maas

CDROM Installatie HANDLEIDING c 2003, 2004 Stichting schoollan, Arnhem, Nederland. Bill Maas CDROM Installatie HANDLEIDING c 2003, 2004 Stichting schoollan, Arnhem, Nederland. Bill Maas 2 juni 2004 Inhoudsopgave I Overzicht van de installatie 4 1 Inleiding 5 2 Hardware 6 3 Installatietypen en

Nadere informatie

Verdelerontwerp- en calculatiesoftware Hagercad. Installatie- en activeringsprocedure

Verdelerontwerp- en calculatiesoftware Hagercad. Installatie- en activeringsprocedure Verdelerontwerp- en calculatiesoftware Hagercad Installatie- en activeringsprocedure Versie: 3.1 Datum: 28 januari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3-1. Systeemeisen... - 3-2. Installatie van de software

Nadere informatie

OPERATIONELE CLUSTERING Globale clients kunnen informatie van meerdere systemen weergeven

OPERATIONELE CLUSTERING Globale clients kunnen informatie van meerdere systemen weergeven OPERATIONELE CLUSTERING Globale clients kunnen informatie van meerdere systemen weergeven Beheert u een gedistribueerd systeem met meerdere controlepunten? Wilt u al uw controle op één plaats kunnen centraliseren?

Nadere informatie

1. Hoe krijg ik toegang tot mijn VPS-controlepaneel?

1. Hoe krijg ik toegang tot mijn VPS-controlepaneel? VPS Business FAQ Sectie 1: Installatie...2 1. Hoe krijg ik toegang tot mijn VPS-controlepaneel?...2 2. Hoe krijg ik toegang tot mijn Windows-VPS?...6 3. Hoe krijg ik toegang tot mijn Linux-VPS?...8 Sectie

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen.

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen. LEZA ONLINE BACKUP Servicedefinitie 1. Data-encryptie 2. Beveiligde internetverbinding 3. Datacenter 4. Recovery 5. Richtlijnen reactietijden & bereikbaarheid 6. Controle Back-up 7. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH Basis systeemeisen Versie 3 Approved Aangemaakt op: 16-2-2016 9:34:43 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 client-server 5 2.3 Remote 6 1. Inleiding Deze systeemeisen

Nadere informatie

6-12-2014. PC-Technologie Lab. Verslag: Labo 4. Selina Oudermans 1ICT2

6-12-2014. PC-Technologie Lab. Verslag: Labo 4. Selina Oudermans 1ICT2 6-12-2014 PC-Technologie Lab Verslag: Labo 4 Selina Oudermans 1ICT2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Verslag... 3 2.1. Installatie Windows 7... 3 2.2. USB verbinden met VM... 5 2.3. Installatie Norton

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

Systeemconfiguratie Policy VICnet/SPITS

Systeemconfiguratie Policy VICnet/SPITS Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat Systeemconfiguratie Policy VICnet/SPITS 15 Februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Opgesteld Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren

Nadere informatie