Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar De positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Swildens-Rozendaal (PvdA), voorzitter, Van de Camp (CDA), Biesheuvel (CDA), Scheltema-de Nie (D66), Zijlstra (PvdA), Apostolou (PvdA), Middel (PvdA), Van Heemst (PvdA), Dittrich (D66), ondervoorzitter, Rabbae (GroenLinks), Van Oven (PvdA), Kamp (VVD), Rouvoet (ChristenUnie), O. P. G. Vos (VVD), Passtoors (VVD), Van Wijmen (CDA), De Wit (SP), Ross-van Dorp (CDA), Niederer (VVD), Nicolaï (VVD), Halsema (GroenLinks) Weekers (VVD), Van der Staaij (SGP), Wijn (CDA). Plv. leden: Wagenaar (PvdA), Balkenende (CDA), Cörüz (CDA), Van Vliet (D66), Duijkers (PvdA), Kuijper (PvdA), Albayrak (PvdA), Barth (PvdA), Hoekema (D66), Karimi (GroenLinks), Santi (PvdA), Luchtenveld (VVD), Slob (ChristenUnie), Van den Doel (VVD), Rijpstra (VVD), Rietkerk (CDA), Marijnissen (SP), Buijs (CDA), Van Baalen (VVD), Van Blerck- Woerdman (VVD), De Vries (VVD), Van Walsem (D66), De Pater-van der Meer (CDA), Arib (PvdA). VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 31 oktober 2001 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 10 oktober 2001 overleg gevoerd met minister Korthals van Justitie over: de brief van de minister van Justitie d.d. 3 mei 2001 t.g.v. het rapport van het Pompe-instituut «De wet Terwee. Evaluatie van juridische knelpunten», het rapport van B&A Groep inzake de eindevaluatie van de implementatie van de regelgeving slachtofferzorg, zulks in het kader van de eindevaluatie slachtofferzorg (J ); de brief van de minister van Justitie d.d. 29 juni 2001 t.g.v. onder meer de notitie inzake de eindevaluatie slachtofferzorg (27 213, nr. 2); de brief van de minister d.d. 20 juni 2001 inzake affectieschade ( VI, nr. 70); de brief van de minister d.d. 11 juli 2001 inzake de motie-van de Camp/Dittrich over de intensivering van de opleiding inzake slachtofferzorg van zittend personeel van politie en OM ( VI, nr. 84); de brief van de minister d.d. 17 juli 2001 ten gevolge van antwoorden op vragen van de commissie inzake het onderzoek van het IVA te Tilburg, getiteld «Het Schadefonds Geweldsmisdrijven: doelgroep en bereik van het fonds» ( VI, nr. 85). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie De heer Santi (PvdA), die zijn waardering uitspreekt voor slachtofferzorg, meent dat de geagendeerde onderwerpen blijk geven van belangstelling voor de rol van het slachtoffer in het strafproces. Bij de wet-terwee ligt het niet zo gemakkelijk als aanvankelijk werd verondersteld, wat met name blijkt uit het feit dat parketten en rechterlijke macht er niet altijd op dezelfde manier mee omgaan. De rechterlijke macht heeft er moeite mee, zich in het strafproces op te stellen als een civielrechtelijk magistraat. Het gaat daarbij met name om de vraag, wat een eenvoudige zaak is. Er zijn ook problemen met de voegingsformulieren en de ad-informandumzaken. Bieden de voorgedragen oplossingen wel soelaas? Moeten voor de KST56634 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2001 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3 1

2 ad-informandumzaken aan het openbaar ministerie (OM) geen richtlijnen worden gegeven? Verwacht wordt dat, als er meer wordt gedaan aan schadebemiddeling, er een minder groot beroep zal worden gedaan op rechterlijke tussenkomst via de wet-terwee. De heer Santi is het daar niet mee eens. Speelt hierbij de zittingscapaciteit van de rechterlijke macht geen grote rol? In 2000 meldden zich zo n 3500 personen aan voor een vergoeding via het Schadefonds geweldsmisdrijven, terwijl er capaciteit is voor tot aanvragen. De heer Santi meent op grond van deze gegevens dat er blijkbaar iets mis is met de bekendheid van het Schadefonds. Kunnen de verwijzingen worden uitgebouwd? De heer Santi verwijst naar de bij de vorige begrotingsbehandeling ingediende moties over termijnstelling en het begrip «ernstig letsel». Volgens de minister zal daarmee soepel worden omgegaan. Maar dan is er toch niet veel op tegen om te bezien of één en ander in een wettelijke regeling kan worden opgenomen? De heer Santi vraagt of kan worden bekeken, of het Schadefonds niet kan worden uitgebouwd tot een fonds waar mensen terechtkunnen die slachtoffer zijn van een misdrijf, waarbij sprake kan zijn van een voorschot op geleden schade, met een genormeerd bedrag. De heer Santi is het eens met het voorstel voor een vergoeding voor affectieschade. Hierbij verwijst hij naar het artikel van de heer Verheij in het Nederlands Juristenblad van 14 september. Waarom is de kring der gerechtigden zo geformaliseerd? Ten slotte meent hij dat vergoedingen in verband met affectieschade kunnen worden uitgekeerd via het Schadefonds. De heer Buijs (CDA), die zijn waardering uitspreekt voor slachtofferzorg, meent dat het bevorderen van het vertrouwen in het rechtssysteem mede samenhangt met de wijze, waarop de informatievoorziening, de bejegening en de schadebemiddeling van slachtoffers vorm worden gegeven. Goede slachtofferzorg is daarbij van wezenlijk belang. Hij vindt het verheugend om te constateren, dat de minister op basis van de evaluatie met een aantal voorstellen komt om de slachtofferzorg verder te verbeteren. Uit het onderzoek van B&A-groep blijkt dat de bejegening en de informatieverstrekking door politiek en justitie nog sterk kunnen worden verbeterd. Nog veel meer slachtoffers zouden schade vergoed kunnen krijgen. Wat vindt de minister overigens van de representativiteit van de uitkomsten van de evaluatie? De heer Buijs vraagt zich af of de oververtegenwoordiging van bepaalde groepen niet kan leiden tot bepaalde meningen. Waarom doet het bureau daar zelf geen uitspraak over? Waarom werd de mogelijkheid van een non-response analyse niet geboden? Volgende keer graag een onderzoek met meer respons. De heer Buijs is met de minister van mening dat zes jaar na de invoering van de wet-terwee slachtofferzorg op de goede weg is. Uit het onderzoek blijkt dat de ontevredenen het vooral hebben «gemunt» op het OM. In de brief van de minister van 29 juni wordt aangegeven, welke actie op diverse fronten zal worden ondernomen. Deze actiepunten worden door de heer Buijs volledig onderschreven, zeker als het gaat om de informatieverstrekking en de bejegening. Een belangrijk deel van degenen die de schade vergoed hebben gekregen, is niet tevreden over de hoogte van de schadevergoeding, noch over de uitbetaling. Hoe komt dat? Wil de minister op dit punt nog nadere actie ondernemen? Dat staat los van de maatregelen die het OM neemt om de schadebemiddelingsfunctie uit te breiden tot vormen van conflictbemiddeling. Door een goede slachtofferzorg kan volgens de heer Buijs de werklast van de zittende magistratuur worden verminderd, zeker als het aantal schadebemiddelingsgevallen kan toenemen. Hij verwacht dat de in 2002 te houden tevredenheidsenquête een opgaande lijn te zien zal geven. Een wettelijke regeling voor affectieschade, hoe moeilijk die qua vormgeving ook zal worden, is volgens de heer Buijs gewenst. Hij zegt toe, te Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3 2

3 zullen meedenken over de hoofdlijnen van de regeling, waartoe hij enkele vragen stelt. Hoe en op welke wijze kan een duidelijke afgrenzing worden aangebracht tussen affectieschade en shockschade? Is het niet mogelijk om affectieschade en shockschade samen te voegen in één wettelijke regeling? De schaderegeling is vooral bedoeld om erkenning van het leed. Hij gaat akkoord met het voorstel voor de kring van gerechtigden, zij het dat die kring niet te uitgebreid moet zijn. Over de hoogte van de schadevergoeding merkt hij op, het voorstel van de minister een omschrijving van het begrip «ernstig blijvend letsel» vrij ingewikkeld te vinden. De heer Buijs doet daarom de volgende suggestie: een bedrag van euro wordt uitgekeerd aan de gerechtigde bij overlijden. Daarnaast wordt bij blijvende invaliditeit een percentage van dat bedrag toegekend conform de in ons land bestaande regelgeving, zoals die wordt toegepast door keuringsartsen, op basis van omschreven uitkeringspercentages. Op welke wijze denkt de minister een regeling voor affectieschade te kunnen invoeren als gevolg van delicten en andere regelingen, waarbij geen WAM-regeling bestaat? De heer Vos (VVD) geeft aan, slachtofferhulp persoonlijk te hebben ervaren. Het gaat volgens hem met slachtofferzorg duidelijk de goede kant uit. Een optimale slachtofferzorg vraagt evenwel om constante aandacht en een werkelijke omslag van dadergericht naar slachtoffergericht denken. Het is aannemelijk dat een slachtoffer in belangrijke mate gericht zal zijn op enige vorm van genoegdoening, zowel financieel dan wel strafrechtelijk. Hij vindt het opmerkelijk dat de tevredenheid over de politie groter is dan die over het OM. Zou dat betekenen dat de politie meer in staat is, genoegdoening te bieden? Heeft de minister daarvoor een verklaring? Naarmate het strafproces vordert, lijkt het namelijk logisch dat ook de tevredenheid bij het slachtoffer stijgt. Uit het rapport van B&A-groep blijkt dat iets meer dan een kwart van de slachtoffers wier zaak is doorgestuurd naar het OM, aangeeft informatie te hebben gekregen over de mogelijkheid om schade te vragen. Denkt de minister, vraagt de heer Vos, aan een uniform beleid over de wijze waarop het OM voorlichting biedt aan slachtoffers? Leeft slachtofferzorg wel voldoende bij het OM? Moet uit het verzoek van de minister om meer cijfers over het resultaat van slachtofferhulp misschien worden afgeleid dat ook hij twijfelt aan de wijze, waarmee het OM daarmee aan het werk is? De heer Vos uit woorden van grote waardering over de Bureaus Slachtofferhulp. Hij nodigt de minister uit, zich in dit jaar van de vrijwilligers uit te laten over de vraag wat hij in de toekomst wil met die bureaus. Zouden zij misschien een extra rol kunnen krijgen als het gaat om de informatievoorziening over alles wat er gebeurt bij politie en justitie? Moet het OM daar misschien helemaal worden uitgehaald, en moet de rol van informatieverstrekker helemaal worden toebedeeld aan de Bureaus Slachtofferhulp? De heer Vos heeft begrepen dat de zittende magistratuur nogal wat moeite heeft met de voegingsformulieren, waarop slachtoffers hun schade claimen. Daardoor zouden veel claims stranden en nietontvankelijk worden verklaard. Ligt hier geen taak voor de Raad voor de rechtspraak? De heer Vos brengt twee ideeën onder de aandacht van de minister over de toekomst van slachtofferzorg, en vraagt daarover diens mening. Om te beginnen is dat het idee van een «small claim tribunal», waar slachtoffers hun schade kunnen claimen. Verder is dat de rol die het slachtoffer als secundant kan vervullen., waarbij hij verwijst naar Duitsland, Portugal en Zweden. Bij het Schadefonds geweldsmisdrijven is sprake van een rare discrepantie. Terwijl tot mensen voor vergoeding in aanmerking komen, wordt er slechts door 4000 personen een beroep op het fonds gedaan. Wat is daarvoor de verklaring en hoe denkt de minister de bekendheid van het fonds te vergroten? Kan wellicht worden gedacht aan verbreding van de doelstelling ervan? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3 3

4 Bij affectieschade staat de erkenning centraal dat ook naasten van het slachtoffer door de dood of de ernstige verminking van een derde schade kunnen lijden. De minister heeft de kring van gerechtigden duidelijk beperkt, wat de heer Vos op zichzelf begrijpelijk vindt. In de gegeven omstandigheden nemen de biologische ouders van kinderen volgens de heer Vos wel een heel sterke positie in. Aan de thans voorliggende criteria kleven enige nadelen: alle meerderjarige kinderen en hun ouders vallen onder alle omstandigheden buiten de kring van gerechtigden, adoptieouders, pleegouders en overige sociale ouders vallen buiten de regeling en de beperking van de regeling tot de levensgezel van het slachtoffer waarmee minimaal één jaar een gemeenschappelijk huishouding heeft bestaan, roept veel vragen op. Het lijkt de heer Vos redelijk, de harde criteria te laten vergezellen van een vangnetbepaling voor uitzonderingsbepalingen. Daarbij kan worden gedacht aan het bewijzen van een krachtige affectieve band met overledene of gewonde. Met het maximale schadebedrag van euro stemt de heer Vos in. Wel kan hij zich voorstellen dat fixatie uitgangspunt is en de rechter de vrijheid houdt, onder dat bedrag te variëren. De heer Dittrich (D66) benadrukt dat het strafproces draait om het achterhalen van de waarheid, wat betekent dat de rol van de verdachte erg belangrijk is. Maar in de ontwikkeling van het straf(proces)recht is duidelijk zichtbaar dat het slachtoffer een steeds belangrijker rol is gaan spelen. Hij vindt dat een goede ontwikkeling, als daarmee een evenwicht in het strafproces wordt bereikt. De rol van de verdachte moet niet worden veronachtzaamd. Ook hij onderstreept dat de wet-terwee hierbij erg belangrijk is. Hij is het eens met de actiepunten die de minister heeft genoemd in de brief op dat punt. Wel is er wat onduidelijkheid over het tijdschema. Bureaucratische belemmeringen moeten worden weggewerkt, waardoor het slachtoffer wat makkelijker toegang krijgt tot die zaken, die in eerste instantie door de wetgever waren toegekend. Slachtofferhulp Nederland en de Bureaus Slachtofferhulp, die vooral draaien op vrijwilligers, hebben een erg belangrijke rol gespeeld in de emancipatie van het slachtoffer, wat een compliment waard is. Het lijkt de heer Dittrich goed dat de minister daarover in het algemeen overleg zijn waardering uitspreekt. Hij mist in de brieven aandacht voor de uitvoering van de motie-de Graaf c.s. over gratis rechtsbijstand voor het slachtoffer in de strafprocedure. Hoe staat het daarmee? Kunnen nabestaanden in het kader daarvan worden «bediend»? Wat het Schadefonds geweldsmisdrijven betreft, sluit de heer Dittrich zich aan bij de daarover door de heer Santi gestelde vragen. Over de affectieschade merkt hij op dat de door de minister in zijn brief genoemde keuzemogelijkheden voor discussie vatbaar zijn. De finale afweging kan pas worden gemaakt als bekend is, wat bijvoorbeeld de Nederlandse vereniging voor rechtspraak daarover heeft geadviseerd. De heer Dittrich kan zich voorstellen dat voor de kring van gerechtigden een soort trapsgewijze regeling wordt opgesteld. Die kring mag ook niet te uitgebreid worden, aangezien het systeem dan onwerkbaar wordt. Waar ligt de grens? Een gefixeerd bedrag heeft de charme van de eenvoud, maar zodra daaraan allerlei regelingen worden gekoppeld, is de kans op allerlei procedures groot. Antwoord van de regering De minister vindt het een goede zaak dat weer eens wordt gesproken over de slachtofferzorg. Niet alleen de regering, maar ook de Kamer is de slachtoffers goed gezind. Nederland loopt daarbij in Europees verband bepaald niet achteraan, wat niet wegneemt dat het altijd nog veel beter kan. Dat zal allemaal stapsgewijs moeten worden uitgevoerd. Een van de belangrijkste zaken daarbij aan de orde is de eenloketfunctie voor het OM. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3 4

5 In reactie op de vraag van de heer Vos om Slachtofferhulp informatie te laten verstrekken, merkt hij op dat het voor het OM goed is om betrokken te blijven bij de slachtoffers. Daarbovenop zal inschakeling van Slachtofferhulp inhouden dat het OM allerlei informatie moet overdragen aan Slachtofferhulp, waardoor in vele gevallen sprake is van een dubbele informatieslag. Terecht heeft de heer Buijs de representativiteit van de gehouden enquête in twijfel getrokken. In de volgende enquête zal daaraan aandacht worden besteed. Uit die enquête blijkt onder andere dat men het meest tevreden is over de politie, en het minst tevreden over het OM. Objectief gezien kan het zijn dat het OM het het slechtst doet, maar er zijn enige indicaties waaruit blijkt dat naarmate het slachtoffer verder in de procedure komt, de verwachtingen hoger worden gesteld. Ook in Nederland verwachten slachtoffers steeds hogere straffen. De minister neemt die uitspraak overigens voor eigen rekening. De minister onderstreept dat het belangrijk is dat de rechter steeds meer doordrongen raakt van het belang van een goede bejegening van het slachtoffer, zodat gevraagd is aan de zittende magistratuur een beleid van oriëntatiepunten te overwegen. Hij kan zich voorstellen dat de Raad voor de rechtspraak daarin een rol kan spelen. Het is zijn indruk dat de voeging ter zitting beter verloopt dan in het verleden. Reden daarvoor is de invulling van voegingsformulieren, waarbij de Bureaus voor rechtshulp een taak krijgen. In een vroegtijdig stadium wordt aan het OM kenbaar gemaakt, welke vordering moet worden ingediend. Belangrijk is dat de rechter daarvoor begrip heeft. Het uitgangspunt bij de wetgeving is altijd geweest dat het moet gaan om eenvoudige zaken. Steeds vaker schat de rechter overigens ter zitting de vordering. Over de motie-de Graaf heeft de minister op 30 oktober 2000 een brief aan de Kamer gestuurd, waarin de beperking tot zeden- en geweldsdelicten werd aangegeven. Op 4 juli 2001 heeft de staatssecretaris van Justitie een brief toegezegd die nog voor de begrotingsbehandeling bij de Kamer zal zijn. Ad informandum worden zaken op de tenlastelegging geplaatst als de verdachte bekent dat hij of zij schuldig is. De minister heeft het idee dat het in dit soort zaken vaak ontbreekt in de informatie aan het slachtoffer. Hij zal hierover met het OM contact opnemen. De minister benadrukt dat het vaak min of meer toeval is, welke zaken ten laste worden gelegd en welke ad informandum worden gevoegd. Schadebemiddeling is inderdaad een belangrijke zaak. Hij maakt zich met name zorgen over de zittingscapaciteit van de rechterlijke macht als de motie-de Graaf in extenso wordt uitgevoerd. In reactie op de wens van de heer Santi om de termijn voor indiening van de schadeclaim te verlengen, merkt de minister op dat de termijn aanvankelijk één jaar was, welke termijn is verlengd naar drie jaar. Het is goed voor een samenleving om een zekere mate van rechtszekerheid te hebben, zodat wordt voorkomen dat de claims boven de markt blijven hangen. Voor degenen die daarmee in de problemen komen, wordt een soepele regeling gehanteerd. De vraag over het verlenen van een voorschot op een te ontvangen schadevergoeding zal schriftelijk worden beantwoord. De minister is nogal terughoudend als het gaat om het invoeren van de mogelijkheid van smartengeld voor verwanten en nabestaanden. Het leed van hen laat zich namelijk niet in geld vertalen. Toch kan het leed worden vergroot als de familieleden de indruk krijgen dat de aansprakelijke persoon zich kan onttrekken aan zijn verantwoordelijkheid. De minister heeft daarover een uitgebreide brief aan de Kamer geschreven. Hij benadrukt dat dit punt wel eenvoudig moet worden gehouden; het zal aankomen op de uitwerking. Adoptieouders vallen onder het begrip «ouders». De minister toonde zich in dezen geen voorstander van een hardheidsclausule. Het idee van een small claims tribunal is door hemzelf als Kamerlid al eens naar voren gebracht. De toenmalige minister van justitie reageerde daar nogal afwijzend op. De huidige minister zal dit punt nog eens laten nagaan en het meenemen in de herbezinning op het Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3 5

6 procesrecht. Op 12 november van dit jaar zal de minister een bijeenkomst bijwonen voor alle vrijwilligers van Justitie. Hij zal daar zeker een woord van waardering uitspreken voor alle vrijwilligers van Slachtofferhulp. Het Schadefonds geweldsmisdrijven ontvangt zo n 5000 aanvragen per jaar, terwijl dit er tussen de en kunnen zijn. Er wordt door het Schadefonds veel meer dan vroeger aan voorlichting gedaan, er wordt contact gezocht met hulpverleners en er worden verwijzingen gedaan. Het wetsvoorstel in verband met affectieschade zal nog voor de verkiezingen worden ingediend bij de Raad van State. De suggestie van de heer Buijs zal daarbij worden betrokken. De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie, Swildens-Rozendaal De griffier van de vaste commissie voor Justitie, Pe Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3 6

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 15 maart 2000 Aan de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 Nr. 39 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 957 Wijziging kiesstelsel 26 976 Positie van de Eerste Kamer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 064 Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 202 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 469 Uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn 77/187/EEG inzake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 023 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de samenvoeging van de afdelingen 3.4 en 3.5

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 204 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering strekkende tot het openstellen van beroep in cassatie tegen vrijspraken alsmede het doen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 23 706 Wettelijke regeling van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, Stb. 20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 587 Aanpassing van de Advocatenwet aan richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 ter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 642 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2002 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 13

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 469 Herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht alsmede aanpassing van enkele bepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 887 Samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 13 november 2001 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 667 Aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de titelbescherming en beëdiging van makelaars Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 117 Wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de problematiek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 072 Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken in verband met het vaststellen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 213 De positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 203 Nederlanders in buitenlandse gevangenissen en buitenlanders in Nederlandse gevangenissen Nr. 1 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 17 141 Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, eerste gedeelte (wijziging van Boek 4) Nr. 33 VERSLAG VAN

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 107 Derde fase EMU Nr. 34 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 mei 1999 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft over de brief van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

2014D36200 LIJST VAN VRAGEN

2014D36200 LIJST VAN VRAGEN 2014D36200 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft over de beleidsdoorlichting slachtofferzorg (Kamerstuk 33 199, nr. 4) de navolgende vragen ter beantwoording aan de Staatssecretaris

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 Nr. 70 LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 27 632 Voorstel van wet van de leden Dittrich en Schonewille tot wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering (invoering van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 28 781 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de vergoedbaarheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 VI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2003 Nr. 111 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 093 Bouwfraude en corruptie bij ambtenaren Nr. 21 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2002 De vaste commissie voor Justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 591 Grootschalig afluisteren van moderne telecommunicatiesystemen Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Swildens-Rozendaal (PvdA), voorzitter, Van de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 7 juni 2001 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 816 Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 2000 2003 Nr. 26 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Swildens- Rozendaal (PvdA), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 862 Wijziging van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken en het tijdstip van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17523 10 november 2010 Besluit van *****, tot vaststelling van de bedragen voor vergoeding voor het door naasten geleden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 28 781 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de vergoedbaarheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 775 Bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 983 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten omtrent de toepassing van maatregelen in het belang van het onderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 241 Enquête vliegramp Bijlmermeer Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 Nr. 75 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 451 Herziening scheidingsprocedure Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 1998 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 449 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juni 1999 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 17 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 874 Wijziging van de Opiumwet Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 18 oktober 2001 De vaste commissie voor Justitie 1, belast met het voorbereidend onderzoek

Nadere informatie

Wetsvoorstel verruiming vergoeding letsel- en overlijdensschade Bijeenkomst NIS 5 juni 2014

Wetsvoorstel verruiming vergoeding letsel- en overlijdensschade Bijeenkomst NIS 5 juni 2014 Wetsvoorstel verruiming vergoeding letsel- en overlijdensschade Bijeenkomst NIS 5 juni 2014 Esther Pans Esther.pans@kvdl.nl Opbouw presentatie - Achtergrond - Inhoud voorstel zorgkosten - Inhoud voorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 Nr. 64 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 940 Opneming in de Advocatenwet van enkele bepalingen over het onderzoek naar de toestand van de praktijk van een advocaat en wijziging van

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Het wetsvoorstel Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

Het wetsvoorstel Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Het wetsvoorstel Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade M.P.G. Schipper & I. van der Zalm Published in AV&S 2010/3, nr. 15,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 853 Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten C

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 636 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 192 Drugssmokkel Schiphol Nr. 10 1 Samenstelling: Leden: Swildens-Rozendaal (PvdA), voorzitter, Van de Camp (CDA), Biesheuvel (CDA), Scheltema-de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 617 Wijziging van de Auteurswet 1912 inzake het reprografisch verveelvuldigen Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 mei 2001 De vaste commissie voor Justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 614 Wijziging van titel 5.9. (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 26 november 2002 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 438 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering (elektronische aangiften en processen-verbaal) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 8 april 2004 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2001 Nr. 70 BRIEF

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 816 Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 2000 2003 Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN DE STAATSSECRE- TARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 192 Drugssmokkel Schiphol Nr. 11 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 april 2002 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 28 maart

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 32 450 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 814 Vliegramp Eindhoven Nr. 18 1 Samenstelling: Leden: Van den Berg (SGP), Valk (PvdA), voorzitter, Zijlstra (PvdA), Apostolou (PvdA), Hillen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 035 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 781 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de vergoedbaarheid

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 317 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 570 (R 1672) Voorstel van rijkswet van het lid Van Oven tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 897 Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) Nr. 13

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 29 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao Aanwijzing Slachtofferzorg Parket Curaçao Samenvatting Deze aanwijzing stelt regels betreffende de bejegening van slachtoffers van misdrijven, zoals zeden, geweld- en verkeersmisdrijven. Daarbij worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 255 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de jaarrekening van stichtingen en verenigingen die een onderneming in stand

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 000 Wijziging van de Wet inburgering nieuwkomers houdende regels tot aanwijzing van bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van inburgering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 22 452 Internationalisering van het onderwijs Nr. 17 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), Van der Hoeven (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) AB VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 januari 2017 De leden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 420 Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met het penitentiair programma en het elektronisch toezicht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 047 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het gezamenlijk gezag van rechtswege bij geboorte tijdens een geregistreerd

Nadere informatie

Verdieping: Positie van het slachtoffer

Verdieping: Positie van het slachtoffer Verdieping: Positie van het slachtoffer Korte omschrijving werkvorm: In de afgelopen jaren is de positie van het slachtoffer in het strafrecht almaar versterkt, maar in de huidige wetgeving is er geen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 17 141 Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, eerste gedeelte (wijziging van Boek 4) Nr. 32 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het beroep

Nadere informatie

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.6.32 Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 bronnen Nieuwsbericht Schadefonds geweldsmisdrijven 6.6.2011; www.schadefonds.nl Wet van 6 juni 2011

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 224 Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater (Wet bescherming erfgenamen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 472 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 februari

Nadere informatie

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk.

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk. Vragen en Antwoorden compensatieregelingen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg In dit document vindt u vragen en antwoorden bij de mededelingen van het Ministerie van Veiligheid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 Nr. 49 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003 Nr. 20 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 33 76 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces Nr. 4 ADVIES

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 063 Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en van de wet van 19 juni 1996 tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade

Nadere informatie

Verruiming spreekrecht in rechtszaal van kracht

Verruiming spreekrecht in rechtszaal van kracht Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.6.28 Verruiming spreekrecht in rechtszaal 1.9.2012 van kracht tekst bronnen Nieuwsbericht ministerie van Veiligheid en Justitie 10.7.2012; www.rijksoverheid.nl Wet

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juni 2006 Rapportnummer: 2006/232

Rapport. Datum: 28 juni 2006 Rapportnummer: 2006/232 Rapport Datum: 28 juni 2006 Rapportnummer: 2006/232 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het arrondissementsparket te Rotterdam bij brief van 3 november 2004 heeft geweigerd om haar financieel tegemoet

Nadere informatie

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009. De voorzitter van de commissie, De Pater-van der Meer

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009. De voorzitter van de commissie, De Pater-van der Meer 2009D21318 31 753 Rechtsbijstand VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009 De vaste commissie voor Justitie heeft enkele vragen en opmerkingen over de brief van 10 maart 2009 over

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400-VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2001 Nr. 88 VERSLAG

Nadere informatie

Datum 18 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over bericht Mishandelde bejaarde moet zelf achter daders aan

Datum 18 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over bericht Mishandelde bejaarde moet zelf achter daders aan 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Staatssecretaris van Veiligheid en Schedeldoekshaven 100 2511 EX

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 894 Liefdadigheidsacties Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 januari 2002 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft de staatssecretaris

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 Agenda 26 september 2003 Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 396 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2001 (Slotwet) Nr. 3 VERSLAG

Nadere informatie