,, - nr:~.,..i~'wtl lf.c; PLAN ondergaat second oplnion.,. 'tionai r ontvle~ ~'7-i.>:;. )-. ST t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ",, - nr:~.,..i~'wtl lf.c; PLAN ondergaat second oplnion.,. 'tionai r ontvle~ ~'7-i.>:;. )-. ST t"

Transcriptie

1 ,, - nr:~.,..i~'wtl lf.c; PLAN ondergaat second oplnion.,. ~'7-i.>:;. )-. 'tionai r ontvle~ --- -""""'." >::a.ftder aat ST t

2 AN ondergaat second opinion.,. n1on TEKST: Ir. Atze Dijkstra, SWOV Het concept 'Bypasses voor Bereikbaarheid' van TNO Inro [1] komt in grote lijnen neer op het entvlechten van het netwerk voor wegtransport in verschillende stelsels. Het gaat dan om één stelsel voor hèt langeafstandsverkeer en één voor het regionaal verkeer. Het hoofdwegennet (HWN) voor het lange-afstandsverkeer zorgt in deze opbouw voor de samenhang tussen de overige stelsels én voor de verbindingen tussen de economische centra (zie ook kader 'Bypasses'). Het onderliggend wegennet (OWN) is een samenhangend stelsel dat zo veel mogelijk om de (woon)kemen ligt. In dit bereikbaarheidsconcept hebben de stelsels onderling goede verbindingen. TNO Inro becijferde dat dit concept verkeersveiliger is dan de huidige situatie. Wegenbouwers en aannemers, verenigd in VIANED, wilden vervolgens weten of de veiligheidsuitkornsten vergelijkbaar zijn met een berekening volgens de Duurzaam Veilig-meetlat. SWOV is daarom gevraagd om de TNO-berekening te verifiëren [2]. TNO Inro is in de uitwerking van haar Bypassconcept uitgegaan van twee bereikbaarheidsvarianten: het stelsel van hoofdwegen met een uitgebreide capaciteit (het zogeheten HWN+) en het onderliggend wegennet met meer capaciteit (het zogeheten OWN+). In de HWN+-variant kiest TNO Inro voor een verbreding van de bestaande autosnelwegen. Beide rijbanen krijgen een extra rijstrook; in deze variant gaat zowel korteafstandsverkeer als lange-afstandsverkeer over het HWN. Er is geen specifieke toewijzing gekozen van rijstroken voor deze twee soorten verkeer. Omdat de meeste autosnelwegen in de Randstad al drie of meer rijstroken per rijbaan hebben, zal de voorgestelde verbreding leiden tot rijbanen van ten minste vier rijstroken. nummer /verkeerskunde I 31

3 -,, ""' REVOLUTIONAIR ONTVLECHTINCiSPLAN ondergaat second opinion... In de OWN+-variant kiest TNO lnro voor gescheiden rijbanen en 2x2 rijstroken waar een snelheidslimiet van 70 km/uur geldt (A). In Duurzaam Veilig zou een dergelijke weg tot de regionale stroomwegen behoren en een limiet van 100 km/uur krijgen (B). Het is noodzakelijk dat verkeer.i!i I I i l,' ) ' op stroomwegen daadwerkelijk kan stromen In de OWN+-variant kiest TNO Inro voor een dwarsprofiel met gescheiden rijbanen en 2X2 rijstroken waar een snelheidslimiet van 70 km/uur geldt. Deze snelheid impliceert dat de rijstroken smaller zijn dan bij de gebruikelijke {hogere) limieten. OWN+ kent verder twee kruispunttypen: het Haarlemmermeerkruispunt (een ongelijkvloerse kruising met op- en afritten) en de rotonde. Modelstudie SWOV kwam tijdens de studie enkele zwakheden tegen in de berekening van TNO Inro. Het bereikbaarheidsconcept is vooralsnog in slechts één modelstudie getest en dat betrof het zogenaamde noordelijk deel van de Zuidvleugel, waarin onder meer Rotterdam, Den Haag, Leiden en Gouda liggen. De studie betrofbovendien een deel van de verplaatsingen, namelijk alleen de langere afstanel Voorts ontbreken berekeningen over de effecten op het voor- en natransport en is het TNO-concept alleen voor gemotoriseerd verkeer berekend_ Er is dus geen inzicht in de veranderingen die ontstaan op locaties waar het autoverkeer overig (langzaam) verkeer 'ontmoet'. Dit betreft het aantal ontmoetingen én de aard ervan (kruisend, zelfde richting, tegemoetkomend). Ten slotte is niet duidelijk of het gemodelleerde netwerk alleen uit stroomwegen bestaat of dat meer wegcategorieën zijn inbegrepen. Een volledige wegcategorisering zou meer zicht geven op de relevante wegverbindingen in het bestudeerde netwerk. DV-eisen Naast deze algemene opmerkingen over de TNO-berekening heeft SWOV het bypassconcept specifiek bekeken in het licht van de functionele eisen van Duurzaam Veilig. In totaal zijn in het concept Duurzaam Veilig twaalf functionele eisen gesteld [3], maar vier hiervan passen bij het netwerkniveau. Deze zijn: 1. realisatie van zo groot mogelijke verblijfsgebieden; 2. minimaal deel van de rit over onveilige wegen; 3 ritten zo kort mogelijk maken; 4 kortste en veiligste route vallen samen. Voorts is het bereikbaarheidsconcept bekeken vanuit het 'leitmotiv' van Duurzaam veilig: de wegcategorisering. Uitgangspunt hierbij is dat een wegverbinding naar behoren functioneert als functie, vorm en gebruik op elkaar zijn afgestemd. In een DV-verkeerssysteem zijn daarom ook de stroom- en erftoegangsfunctie strikt gescheiden in stroomwegen en erftoegangsweg en. De wegen die beide categorieën verbinden, zijn de gebiedsontsluitingswegen 32 I verkeerskunde I nummer

4 ..,. REVOLUTIONAIR ONTVLECHTINGSPLAN ondergaat second opinion.,.. dwars door verblijfsgebieden groter moeten zijn dan van een route via SW of GOW. Het is dan ook noodzakelijk dat verkeer op stroomwegen daadwerkelijk kan stromen, anders zal de weerstand van een route door verblijfsgebieden al gauw opwegen tegen de weerstand van een route over stroomwegen. Ten slotte stelt DV nog de aanvullende eis dat stroomwegen nooit direct mogen aansluiten op erftoegangswegen. Naar aanleiding van deze uitgangspunten zijn voor het 'meten' van de duurzaamveiligheid van het bereikbaarheidsconcept zes aspecten van belang [6]: aantal en omvang van de kernen die door het wegenstelsel worden verbonden; toegestane maximumsnelheid; afstand tussen de toegangspunten (alle locaties waar men het OWN en HWN kan binnenkomen) tot het stelsel; ontsluitingsruimte (afstand tussen het centrum van een kern (stad of dorp) en het bijbehorende toegangspunt); toegestane omwegfactor; maaswijdte (afstanden tussen wegen van dezelfde categorie). (GOW). Een GOW mag niet alleen de stroomfunctie bieden, maar moet ook uitwisseling tussen de andere categori~faclliteren.de scheiding tussen de stroom- en uitwisselingsfunctie binnen deze categorie zou via de vormgeving tot stand moeten komen, met name door stromen alleen op wegvakken, en uitwisseling alleen op kruispunten (fysiek) mogelijk te maken. Elke wegcategorie heeft een kenmerkende snelheidslimiet. Stroomwegen (SW) komen in beginsel alleen voor buiten de bebouwde kom. Ad1. In Duurzaam Veilig is de eis gesteld dat verblijfsgebieden zo groot mogelijk moeten zijn. De grootte van de verblijfsgebieden beïnvloedt in sterke mate de maaswijdte van de gebiedsontsluitingswegen. Aanvankelijk was in Duurzaam Veilig een criterium opgenomen dat de maaswijdte van de verschillende wegcategorieën bepaalde: het ritduurcriterium [4]. Dit criterium was gekozen om de tijdsduur te begrenzen die nodig is om een 'hogere' wegcategorie te bereiken. Voor het ritduurcriterium waren echter geen onderbouwde waarden beschikbaar, waardoor het ook ontbreekt in de CROW-richtlijnen voor categorisering. Duurzaam Veilig biedt dan ook geen houvast voor de maaswijdte van de drie wegcategorieën. In de praktijk is er een grote variatie in de omvang van de verblijfsgebieden [5]. Ad 2,3 en 4-0m te voorkomen dat (doorgaand) verkeer dwars doorverblijfsgebieden (met gewoon~ lijk zeer veilige straten of wegen) gaat,. rijden, is de aanvullende eis gesteld dat een route zo moet zijn opgebouwd dat alleen het begin en einde over erftoegangswegen voert. Het overige (grootste) deel van de route moet dus over stroomwegen of (als die niet in voldoende mate aanwezig zijn) over gebiedsontsluitingswegen gaan. Om een dergelijke routekeuze tot stand te brengen, zou de weerstand (reistijd) van een route varianten HWN+ voertuigminuten -19 voertuigkilometers 5 reissnelheden 29 aantal doden 5 aantal gewonden 4 energiegebruik 5 DV-meetlat Uit de vergelijking tussen de TNO-berekening en de rekencriteria volgens DY-principes, blijkt dat: er afstemming nodig is over de hoogte van de snelheidslimieten en de systematiek in de toekenning van deze limieten aan de verschillende wegcategorieën; het belangrijkste verschil betreft de snelheidslimiet van 70 km/uur voor het OWN+. In Duurzaam Veilig zou een dergelijke weg tot de regionale stroomwegen, behoren en een limiet van 100 km/uur krijgen. er ook afstemming nodig is over de gewenste maaswijdten voor veiligheid en bereikbaarheid. Door een te grote omwegfactor zou het kunnen gebeuren dat de reistijd door een verblijfsgebied korter is OWN+ DV Tabel. Effecten van de verschillende varianten in procenten ten opzichte van de huidige situatie (bron: herberekeningen van TNO inro) nummer /verkeerskunde I 33

5 1:..,. REVOLUTIONAIR ONTVLECHTINGSPLAN ondergaat second apinion.,.. I,. I dan die over de (voor de veiligheid) wenselijke route (omweg), terwijl de keuze van omwegfactoren juist moet worden gebaseerdop het vermijden van routes door verblijfsgebieden. Ook kan de omwegfactor een rol spelen bij de (ongewenste) routekeuze over gebiedsontsluitingswegen in plaats van over stroomwegen als de maaswijdte van de stroomwegen in een gebied relatief groot is; de aspecten omtrent kernen, toegangspunten en ontsluitingsruimte niet helder zijn omschreven in Duurzaam Veilig. Deze aspecten kunnen van belang zijn voor het DY-concept als ze nadrukkelijker e~n koppeling krijgen met DV-wegcategorisering en de ontsluiting van (verblijfs)gebieden. Het is tamelijk eenvoudig om de systematiek van verbindingen tussen de verschillende soorten kernen in termen van DVwegcategorisering aan te passen. Ook kan de keuze van toegangspunten nadrukkelijker in relatie staan tot de gewenste DV-routekeuze. De ontsluitingsruimte ten slotte is gerelateerd aan de omvang van verblijfsgebieden, en behoeft een koppeling met omwegfactor, weerstand van routes en wegcategorisering; het wegtype in de OWN+-variant vooralsnog onvoldoende rekening houdt met wat in Duurzaam Veilig heet: de mens is de maat der dingen. Redenerend vanuit die mens dient een dwarsprofiel een gedrag uit te lokken dat past bij de allure van een wegtype. Om deze reden is in Duurzaam De rotonde die TNO lnro voorstelt op een 2x2-weg zal waarschijnlijk worden uitgevoerd als een turborotonde, omdat deze vrij veel verkeer kan verwerken. Veilig het dwarsprofiel van twee rijbanen met slechts één rijstrook per rijbaan ontwikkeld én uitsluitend ongelijkvloerse kruisingen: de regionale stroomweg [7]. Dat wegtype beperkt het rijgedrag (snelheidskeuze en manoeuvreerruimte in dwarsrichting) door de voertuigen in een gelijkmatige stroom voort te laten bewegen, met het langzaamste voertuigtype (meestal een vrachtauto) als mobiele snelheidsremmer. Op langere wegvakken is het overigens denkbaar om over een beperkte afstand een inhaalstrook toe te passen; in de OWN+-variant is gekozen voor twee kruispunttypen: het Haarlemmermeerkruispunt en de rotonde. In principe zijn deze kruispunttypen uit veiligheidsoogpunt geschikt. Het kruispunttype met de laagste capaciteit, de rotonde, zal de capaciteit van deze variant bepalen. Deze capaciteit (1700 pae/uur) is iets geringer dan de capaciteit van de ongelijkvloerse kruisingen in de DY-variant (1800 pae/uur). Het Haarlemmermeerkruispunt voldoet weliswaar aan de DY-criteria voor stroomwegen, maar dient volgens het Handboek Wegontwerp [8] wel te worden aangevuld met twee rotondes op de (onderliggende) kruisende weg (de 'bril-oplossing'). Deze aanvulling voorkomt veel ongevallen op de kruispunten tussen op- en afritten en de kruisende weg. De voorgestelde (TNO-Inro) rotonde op een 2X2-weg zal waarschijnlijk worden uitgevoerd als een turborotonde, omdat deze vrij veel verkeer kan verwerken. Tweestrooksrotondes en turborotondes evenaren de veiligheid van enkelstroaksrotondes weliswaar niet, maar zijn nog steeds veiliger dan klassieke viert akskruispunten. Gelijkvloerse kruispunttypen passen volgens Duurzaam Veilig dus niet in stroomweg en. Als we echter de OWN+-variant als (opgepepte) gebiedsontsluitingsweg zien, dan zijn ongelijkvloerse kruispunten weer minder op hun plaats. Uit oogpunt van Duurzaam Veilig is het ten slotte niet gewenst om zowel gelijk- als ongelijkvloerse kruispunten binnen hetzelfde wegtype op te nemen. 34 /verkeerskunde I nummer

6 ..,. REVOLUTIONAIR ONTVLECHTINGSPLAN ondergaat second opinion ~ Slachtoffers SWOV berekende voor de varianten HWN+ en OWN+ én de DY-variant de aantallen slachtoffers (doden en gewonden) per voertuigkilometer. Dit gebeurde aan de hand van de SWOV-berekenmethode, die afwijkt van de berekeningmethode die TNO gebruikte bij een eerste schatting. Vervolgens heeft TNO Inro met de SWOV-schattingen nogrnaals een berekening uitgevoerd met het verkeersrnodel van het noordelijk deel van de Zuidvleugel van de Randstad. In de tabel zijn de uitkomsten van deze berekeningen weergegeven. De uitkomst van deze herberekening laat vooral een grote afwijking zien in de OWN+-variant ten opzichte van het eerdere TNO-rapport. Met de nieuwe risicocijfers (van SWOV) neemt het aantal doden in deze variant af met vier procent (in plaats van met tien procent) en het aantal gewonden met twee procent (in plaats van met zeven procent). Uit de herberekening van het aantal doden en slachtoffers blijkt dat het veiligheidsniveau van HWN+ en OWN+ in eerste instantie door TNO Inro te gunstig is beoordeeld. De afwijkingen tussen de DYvariant, HWN+ en OWN+ betreffen, als het gaat om het aantal doden, respectievelijk 10 procent afname, vijf procent toename en vier procent afname. En als het gaat om het aantal gewonden, respectievelijk 20 procent afname, vier procent toename en twee procent afname. De uitgevoerde correctie geeft evenwel nog steeds een afname van het aantal slachtoffers te zien voor de OWN+variant ten opzichte van de huidige situatie, ondanks het onveiliger wegtype. Ook de bereikbaarheidsberekeningen van de DY-variant wijken op de meeste aspecten af van zowel de HWN+-variant als de OWN+-variant. Maar wat het aantal afgelegde voertuigkilometers betreft is de DY-variant gelijkwaardig aan de OWN+-variant (respectievelijk een toename van twee en drie procent). Ook is het energiegebruik (uitgedrukt in gemiddeld brandstofgebruik per kilometer) van de DY-variant precies gelijk aan de OWN+-variant (voor beide een procent toename). De opvallende afwijkingen in bereikbaarheid tussen DY-variant en HWN+- en OWN+-variant betreffen vooral de reistijd (respectievelijk 12, 19 en 20 procent afname in aantal voertuigrninuten) en reissnelheid (toename van respectievelijk 16, 29 en 29 procent). Eindconclusie Om d~afwijkingen in reistijd-, milieu- en veiligheidswinst van de bypassvarianten onderling beter te kunnen afwegen is het wenselijk de uitgevoerde berekeningen aan te vullen met een kosten-batenanalyse. Een vergelijking tussen de DY-variant en de oorspronkelijke bypassvarianten laat zien dat optimalisatie voor veiligheid mogelijk is in de DY-variant, maar (daardoor) een relatief geringere verbetering geeft van de bereikbaarheid. De DY-variant heeft namelijk veilige ongelijkvloerse kruisingen maar een geringere capaciteit op wegvakken (één rijstrook per richting). Omgekeerd geven de TNO Inro-varianten een grotere mate van bereikbaarheid, maar een minder gunstig veiligheidsniveau. Dit komt vooral door de grotere wegvakcapaciteit {breder dwarsprofiel) gecombineerd met onveiliger kruispunten. Om het 'keurmerk' Duurzaam Veilig te kunnen plakken op het bypassconcept moeten extra eisen worden gekwantificeerd voor functioneel weggebruik van zo'n wegennet. Dit betreft met name eisen omtrent de maaswijdte van de verschillende wegcategorieën (omvang van verblijfsgebieden, af te leggen afstanden op gebiedsontsluitingswegen ten opzichte van andere wegcategorieën), het dwarsprofiel van gebiedsontsluitingswegen en regionale stroomwegen (aantal rijstroken per richting, rijstrookbreedte, wel of geen vluchtstrook), kruispuntafstanden en aard van de kruispunten (wel of niet ongelijkvloers, wel of geen rotonde) op gebiedsontsluitingswegen en regionale stroomwegen. Literatuur 1. Immers, L.H., I.R. Wilmink en J.E. Stada, Bypasses voor bereikbaarheid. Rapport Inro-W/ , TNO Inro, Delft, Dijkstra, A. ent. Hummel, Analyse van de veiligheidsaspecten in het concept 'Bypasses voor bereikbaarheid', R , SWOV, Leidschendam, CROW, Handboek Categorisering wegen op duurzaam veilige basis; Deel I (Voorlopige) functionele en operationele eisen, publicatie 116, CROW, Ede, Minnen, J. van en M. Slop, Concept-ontwerpeisen duurzaam-veilig wegennet. R-94-11, SWOV. Leidschendam, s. Minnen, J. van, Geschikte grootte van verblijfsgebieden, R-99-25, SWOV, Leidschendam, Immers, B. en B. Egeter, Stelselmatig naar een betere netwerkstructuur, OWN als redmiddel tegen verkeersinfarct, Verkeerskunde ;z/.2002, p DHV, Regionale stroomwegen; Verkenning duurzaam veilige inrichting, AW, Rotterdam, CROW, Handboek Wegontwerp; Gebiedsontsluitingswegen, publicatie 164c, CROW, Ede, Kortwe Het zogeheten Bypasses-concept van TNO Inro voorspelt betere doorstroming en meer veiligheid door ontvlechting van verkeersstromen. De in VIANED verenigde wegenbouwers en aannemers hebben SWOV gevraagd het plan langs de Duurzaam Veilig-meetlat te leggen. Uit deze vergelijking blijkt dat TNO de veiligheidseffecten te gunstig afspiegelt en wegaanpassingen in het OWN voorziet die niet op alle onderdelen voldoen aan de criteria voor Duurzaam Veilig. nummer I verkeerskunde I 35

Veiligheidsaspecten van het concept 'Bypasses voor bereikbaarheid'

Veiligheidsaspecten van het concept 'Bypasses voor bereikbaarheid' Veiligheidsaspecten van het concept 'Bypasses voor bereikbaarheid' Ir. A. Dijkstra & drs. ing. T. Hummel R-2004-6 Veiligheidsaspecten van het concept 'Bypasses voor bereikbaarheid' Analyse van het concept

Nadere informatie

B30a. Is een robuust wegennet veilig genoeg?

B30a. Is een robuust wegennet veilig genoeg? B30a Is een robuust wegennet veilig genoeg? ir. A. Dijkstra Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV ir. H.L. Tromp Goudappel Coffeng T. Hendriks Koninklijke Nederlandse Toeristenbond

Nadere informatie

Stedelijke stroomwegen: ontbrekende schakel in de wegcategorisering?

Stedelijke stroomwegen: ontbrekende schakel in de wegcategorisering? Stedelijke stroomwegen: ontbrekende schakel in de wegcategorisering? K. Koolstra Amsterdamse Hogeschool voor Techniek (Hogeschool van Amsterdam) k.koolstra@hva.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser

Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser Over eisen, principes en maatregelen Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Voor het juiste perspectief Al grote veiligheidswinst

Nadere informatie

Grijze wegen en categorisering Veilige snelheden als nieuw element

Grijze wegen en categorisering Veilige snelheden als nieuw element Grijze wegen en categorisering Veilige snelheden als nieuw element Atze Dijkstra, senior onderzoeker Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV Deze presentatie Veilige snelheden Grijze

Nadere informatie

Presentatie handboek 'Categorisering wegen'

Presentatie handboek 'Categorisering wegen' Presentatie handboek 'Categorisering wegen' Ir. S.T.M.C. Janssen D-'d7-25 Presentatie handboek 'Categorisering wegen' Verslag van het onderdeel 'duurzaam-veilig' van de PAO-cursus 'De bakens verzetten

Nadere informatie

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV SCHEIDING VAN VERKEERSSOORTEN IN FLEVOLAND Begeleidende notitie bij het rapport van Th. Michels & E. Meijer. Scheiding van verkeerssoorten in Flevoland; criteria en prioriteitsstelling voor scheiding van

Nadere informatie

Naar meer veiligheid op kruispunten Aanbevelingen voor kruispunten van 50-, 80- en 100km/uur-wegen R-2014-21

Naar meer veiligheid op kruispunten Aanbevelingen voor kruispunten van 50-, 80- en 100km/uur-wegen R-2014-21 Naar meer veiligheid op kruispunten Aanbevelingen voor kruispunten van 50-, 80- en 100km/uur-wegen R-2014-21 Naar meer veiligheid op kruispunten Veel ongevallen in Nederland gebeuren op kruispunten, op

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Categorisering en Basiskenmerken Wegontwerp nieuwe stijl

Categorisering en Basiskenmerken Wegontwerp nieuwe stijl Categorisering en Basiskenmerken Wegontwerp nieuwe stijl Dirk de Baan, Royal Haskoning John Boender, CROW Samenvatting Op verzoek van het Nationaal MobiliteitsBeraad (NMB) zijn door CROW de Basiskenmerken

Nadere informatie

Voorspelbaar gedrag door herkenbare wegen. De Nederlandse aanpak

Voorspelbaar gedrag door herkenbare wegen. De Nederlandse aanpak Voorspelbaar gedrag door herkenbare wegen De Nederlandse aanpak Voorspelbaar gedrag door herkenbare wegen De Nederlandse aanpak Robert Louwerse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

Nadere informatie

Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger?

Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger? Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger? Henk Tromp Rico Andriesse (Henk Tromp en Rico Andriesse zijn werkzaam bij Goudappel Coffeng ) Samenvatting De uitwerking van het concept

Nadere informatie

Categorisering en Basiskenmerken Wegontwerp nieuwe stijl

Categorisering en Basiskenmerken Wegontwerp nieuwe stijl (Bijdragenr. 90) Categorisering en Basiskenmerken Wegontwerp nieuwe stijl Auteur: Dirk de Baan (Royal Haskoning) Co-auteurs: John Boender (CROW) Nicole van der Velden (Royal Haskoning) Samenvatting Op

Nadere informatie

(Bijdragenr. 108) Een veiligheidsprocedure op netwerkniveau

(Bijdragenr. 108) Een veiligheidsprocedure op netwerkniveau (Bijdragenr. 108) Een veiligheidsprocedure op netwerkniveau Dr. ir. A. (Atze) Dijkstra (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV) Inleiding Deze bijdrage laat een overall aanpak zien

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

Herkenbaarheid van overgangen tussen wegen buiten de bebouwde kom: de rol van het wegvak en het kruispunt

Herkenbaarheid van overgangen tussen wegen buiten de bebouwde kom: de rol van het wegvak en het kruispunt B47 Herkenbaarheid van overgangen tussen wegen buiten de bebouwde kom: de rol van het wegvak en het kruispunt Agnieszka Stelling-Konczak, (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV,

Nadere informatie

Basiskenmerken Wegontwerp

Basiskenmerken Wegontwerp Basiskenmerken Wegontwerp Dirk de Baan (Royal Haskoning) John Boender (CROW) NVVC luisterbijdrage 1.8 Donderdag 19 april 2012 Vraagstelling BKO (voorheen: NMB) 1. Welke CROW-richtlijnen verdienen aanscherping

Nadere informatie

Veilig oversteken in Haren

Veilig oversteken in Haren Veilig oversteken in Haren Ondertitel: Beleidsnota oversteekvoorzieningen voetgangers Veilig oversteken in Haren Wat: Notitie waarin vastgelegd wordt op welke manier in de toekomst omgegaan wordt met aanvragen

Nadere informatie

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Aanleiding Tijdens de raadsbehandeling van de nota Fietsen in Lelystad op 15 maart 2016 is door het college

Nadere informatie

Dilemma s over provinciale wegen. Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit

Dilemma s over provinciale wegen. Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit Dilemma s over provinciale wegen Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit Wegennetvisie = nieuwe functionele indeling van de provinciale wegen Indeling in: Stroomwegen Gebiedsontsuitingswegen Erftoegangswegen

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

Inrichting wegen Duurzaam Veilig

Inrichting wegen Duurzaam Veilig Handleiding Inrichting wegen Duurzaam Veilig Groningen, 18 januari 2005 Gedeputeerde Staten der Provincie Groningen Handleiding Inrichting Wegen 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 2. Inrichtingseisen

Nadere informatie

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016 Jadelaan 18, 3523 CV Utrecht Notitie Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016 Aanleiding BPD ontwikkeling

Nadere informatie

Module 4. Autoverkeer

Module 4. Autoverkeer Module 4. Autoverkeer Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Doel van vandaag. Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de wijken. Wat is een veilige woonstraat? Wat is een veilige gebiedontsluitingsweg?

Doel van vandaag. Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de wijken. Wat is een veilige woonstraat? Wat is een veilige gebiedontsluitingsweg? Doel van vandaag Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de wijken Wat is een veilige woonstraat? Wat is een veilige gebiedontsluitingsweg? Wat is een leefbare woonstraat? En misschien: Wat is een leefbare

Nadere informatie

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Sittard-Geleen : drs. ing. A.W.H. Erhardt : C0304-01-001 : Evaluatie Duurzaam Veilig Gemeente Sittard-Geleen : Evaluatie Duurzaam Veilig Ons kenmerk

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Duurzaam-veilige wegcategorieën

Duurzaam-veilige wegcategorieën Duurzaam-veilige wegcategorieën Lezing voor het ROV-Limburg op JO maart 1994 in Roermond D-94-1 Ir. S.T.M.c. Janssen Leidschendam. 1994 Stichting WetenschappelIjk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan wegcategorisering voor de periode voor de gemeente Laarbeek

Beleidsplan wegcategorisering voor de periode voor de gemeente Laarbeek 1 Beleidsplan wegcategorisering voor de periode 2010-2015 voor de gemeente Laarbeek Datum: 14 juli 2009 Afdeling: Bestandsnaam: Openbare Werken Beleidsplan wegcategorisering 2010-2015.doc 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Essentiële herkenbaarheidskenmerken

Essentiële herkenbaarheidskenmerken Bijlage 9 Essentiële herkenbaarheidskenmerken Bijlage 9 Essentiële herkenbaarheidskenmerken Algemene Duurzaam Veilig Inrichtingscriteria Bibeko GOW ETW (A) ETW (B) Snelheid km/u 50 30 30 Fiets Fietspad/fietsstrook

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bijlage 10 Ongevallenanalyse

Bijlage 10 Ongevallenanalyse Bijlage 10 Ongevallenanalyse Verkeersveiligheid in de gemeente Groesbeek Om een beeld te krijgen van de objectieve verkeersveiligheid is een beknopte analyse uitgevoerd naar het aantal, de afloop en de

Nadere informatie

Te upgraden verkeerspleinen

Te upgraden verkeerspleinen Te upgraden verkeerspleinen 1 T-kruising Varsseveldseweg - Zelhemseweg 2 +-kruising Varsseveldseweg - Zuivelweg / Boddens Hosangstraat 3 +-kruising Varsseveldseweg - Dr. Huber Noodtplaats / J.F. Kennedylaan

Nadere informatie

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk Kuiper Compagnons Delft, 8 december 2006 Versie 1.0 ir. E.R. Hooglander ir. R.

Nadere informatie

Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas

Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas Gemeente Landerd Opdrachtgever: Rapportnummer: Gemeente Landerd 18.020_a_040302 Datum vrijgave: 5 maart 2004 Vrijgave: Ing. K. Akkers paraaf Goedkeuring: A.P.M.

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.0866 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Verkeersbesluit Diamantlaan Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Het verkeersbesluit Diamantlaan met de bijbehorende tekening ST 12066 ongewijzigd

Nadere informatie

Uitgangspunten voor een duurzaam-veilige wegenstructuur in de regio Den Haag

Uitgangspunten voor een duurzaam-veilige wegenstructuur in de regio Den Haag Uitgangspunten voor een duurzaam-veilige wegenstructuur in de regio Den Haag Lezing voor de Dienst Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling van de gemeente Den Haag in het Verkeersplanologisch Overleg op

Nadere informatie

De semi-snelweg. Bijdrage aan de Syllabus Verkeerskundige werkdagen 1995 C.R.D. W, Ede, 1995.

De semi-snelweg. Bijdrage aan de Syllabus Verkeerskundige werkdagen 1995 C.R.D. W, Ede, 1995. De semi-snelweg Bijdrage aan de Syllabus Verkeerskundige werkdagen 1995 C.R.D. W, Ede, 1995. D-95-3 J. van Minnen LeidschendaJD t 1995 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV Stichting

Nadere informatie

De 2+1-weg: N50 Zwolle-Kampen Rob de Bruijn (Rijkswaterstaat Oost-Nederland)

De 2+1-weg: N50 Zwolle-Kampen Rob de Bruijn (Rijkswaterstaat Oost-Nederland) 1 De 2+1-weg: N50 Zwolle-Kampen (Rijkswaterstaat Oost-Nederland) De N50, een belangrijke schakel in het hoofdwegennet, is een enkelbaans autoweg (1x2 rijstroken) met een stroomfunctie en een maximum snelheid

Nadere informatie

Hoe verkeersveilig zijn fietsstraten? (VK 7/2013)

Hoe verkeersveilig zijn fietsstraten? (VK 7/2013) Hoe verkeersveilig zijn fietsstraten? (VK 7/2013) Fietsstraten getest aan Duurzaam Veilig-principes maandag 9 december 2013 12 reacties 676x gelezen Erik Mansvelder, Grontmij Rick Delbressine, TU Delft

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Verkeersveiligheid van routes en van routekeuze Indicatoren om de veiligheid van routes te beschrijven

Verkeersveiligheid van routes en van routekeuze Indicatoren om de veiligheid van routes te beschrijven Verkeersveiligheid van routes en van routekeuze Indicatoren om de veiligheid van routes te beschrijven Wendy Weijermars Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV wendy.weijermars@swov.nl

Nadere informatie

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Datum 12 december 2011 Bijlage(n) - Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Achtergrond Het kabinet is voornemens de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen naar 130

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID in de Gemeente Niedorp

VERKEERSVEILIGHEID in de Gemeente Niedorp VERKEERSVEILIGHEID in de Gemeente Niedorp Onderwerpen Duurzaam veilig (geschiedenis) 30 km/u zones N241 (Verlaat - Schagen) N241 (rotonde Langereis/A.C.de Graafweg) N242 (Smuigelweg - Verlaat (incl. turbo-rotonde))

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Daarnaast worden de volgende zeven vervoerswijzen onderscheiden: Fiets Bromfiets Motorfiets Auto Bestelauto Vrachtauto Trekker 1

Daarnaast worden de volgende zeven vervoerswijzen onderscheiden: Fiets Bromfiets Motorfiets Auto Bestelauto Vrachtauto Trekker 1 Verkeersveiligheid Verkenner voor de Regio (VVR-GIS) Deliverable D_A2: Rapportage update variabelen en waarden referentiesituatie Deliverable D_A2: Rapportage update variabelen en waarden referentiesituatie

Nadere informatie

POSITIE EN VOORRANGSREGELING VAN FIETSERS EN BROMFIETSERS OP ROTONDES "NIEUWE STIJL"

POSITIE EN VOORRANGSREGELING VAN FIETSERS EN BROMFIETSERS OP ROTONDES NIEUWE STIJL POSITIE EN VOORRANGSREGELING VAN FIETSERS EN BROMFIETSERS OP ROTONDES "NIEUWE STIJL" Een beknopte toelichting op en evaluatie van het rapport "Positie en voorrangsregeling van fietsers en bromfietsers

Nadere informatie

Gemeentewerken Cluster Beheer Gemeentewerken (071) Raadsleden

Gemeentewerken Cluster Beheer Gemeentewerken (071) Raadsleden Gemeentewerken Cluster Beheer Gemeentewerken (071) 54 58 553 Raadsleden datum : 5 december 2008 kenmerk : GWe/2008U02990/HSF betreft : Inrichting 30 km/uur gebieden Geachte Raadsleden, In de raadsvergadering

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

EuroRAP Road Protection Score

EuroRAP Road Protection Score EuroRAP Road Protection Score Samenvatting Verkeersveiligheid staat hoog op de Europese en de Nederlandse agenda. Het European Road Assessment Programme (EuroRAP) wil eraan bijdragen om de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Memo Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking

Memo Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking 1 Memo Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking Memo betreft Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking revisie 01 memonr. 2010.24 aan Peter Hopman Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00532 ^ SJ Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 25 november 2014 Portefeuillehouder(s) wethouder Schreurs Portefeuille(s)

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Quick-scan duurzaam veilig

Quick-scan duurzaam veilig Quick-scan duurzaam veilig Kaspar Koolstra Hogeschool van Amsterdam k.koolstra@hva.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 19 en 20 november 2009, Antwerpen Samenvatting Quick-scan

Nadere informatie

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC Memo nummer 02 datum 11 november 2014 aan R. Wilms Provincie Flevoland W. Kaljouw van Hans van Herwijnen Antea Group kopie Marijke Visser Robin Huizenga Antea Group Antea Group project Vervolg op de plan-

Nadere informatie

Reactie op notitie Input voor de Klankbordgroep Leidse Ring Noord 4 september 2015 van Lex de Jonge

Reactie op notitie Input voor de Klankbordgroep Leidse Ring Noord 4 september 2015 van Lex de Jonge Reactie op notitie Input voor de Klankbordgroep Leidse Ring Noord 4 september 2015 van Lex de Jonge Het geluidrapport van DGMR maakt een voorbehoud bij de betrouwbaarheid van de gegevens en sluit juridische

Nadere informatie

Advies inzake enkele onderwerpen in (de Handleiding voor) het 'Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer'

Advies inzake enkele onderwerpen in (de Handleiding voor) het 'Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer' Advies inzake enkele onderwerpen in (de Handleiding voor) het 'Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer' R-98-29 Advies inzake enkele onderwerpen in (de Handleiding voor) het' Startprogramma Duurzaam Veilig

Nadere informatie

Verkeersstudie oost-west verbinding

Verkeersstudie oost-west verbinding Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie Gemeente Waalre juli 2012 definitief Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie dossier : BA3603-101-100 registratienummer : AE/WvG/SS/R_MO-EH20120098

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beleidsregel langzaam gemotoriseerd verkeer op wegen Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 4:81 van

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding...2. 2 Beoordeling op de verkeersveiligheid van het ontwerp...4. 3 Verkeersveiligheid op netwerkniveau...8

Inhoud. 1 Inleiding...2. 2 Beoordeling op de verkeersveiligheid van het ontwerp...4. 3 Verkeersveiligheid op netwerkniveau...8 Inhoud Inleiding.... Toelichting op het project.... Wijze van analyse.... Leeswijzer... Beoordeling op de verkeersveiligheid van het ontwerp.... Algemeen.... Verkeersveiligheidsaudit..... Algemeen.....

Nadere informatie

Projectnummer: B Opgesteld door: Josine de Boer. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan: Frank Boom

Projectnummer: B Opgesteld door: Josine de Boer. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan: Frank Boom MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Mercatorplein 1 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets Hooipolderweg 's-hertogenbosch, 12 maart 2014 Van:

Nadere informatie

Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg

Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg Gemeente Vlaardingen juli 2009 concept Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg dossier : C5416-01-001 registratienummer : GS/MBi/MC/V-1117

Nadere informatie

Categoriseringsplan gemeente Doetinchem

Categoriseringsplan gemeente Doetinchem Categoriseringsplan gemeente Doetinchem Naar een herkenbare categorie-indeling van wegen Inhoudsopgave 1. Inleiding. 2. Duurzaam Veilig. 3. Categorisering gemeente Doetinchem. 4. Uitgangspunten Categoriseringsplan.

Nadere informatie

Onderbouwing bromfiets naar de rijbaan

Onderbouwing bromfiets naar de rijbaan Onderbouwing bromfiets naar de rijbaan Het doel van het verhuizen van de bromfiets naar de rijbaan, is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze bijlage geeft uitgebreide toelichting en onderbouwing

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 295747.ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Betreft Variantenstudie Beerseweg Inleiding De gemeente Oirschot heeft aan Grontmij gevraagd om een studie uit te voeren

Nadere informatie

ProMeV: Proactief Meten van Verkeersveiligheid Inzicht in onveiligheid vóórdat er slachtoffers vallen R-2014-10

ProMeV: Proactief Meten van Verkeersveiligheid Inzicht in onveiligheid vóórdat er slachtoffers vallen R-2014-10 ProMeV: Proactief Meten van Verkeersveiligheid Inzicht in onveiligheid vóórdat er slachtoffers vallen R-2014-10 Inzicht in onveiligheid vóórdat er slachtoffers vallen ProMeV helpt beleidsmakers keuzen

Nadere informatie

Bijlage I Verklarende woordenlijst

Bijlage I Verklarende woordenlijst Bijlage I Verklarende woordenlijst Aansluiting De plaats waar een weg van het onderliggend wegennet aansluit op een weg van het hoofdwegennet. Door middel van toe- en afritten van de aansluiting kan de

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 VERBINDEN MET DE FIETS Bijlagen RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 SAMENHANG 1. Herkenbaarheid als doorgaande Fietsroute Plus, bijvoorbeeld door minimaal twee continu toe te passen 2. Zo veel mogelijk eenduidigheid

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen Bebording Routering Onderwerp Auteur Versie : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen : Marcel Reefhuis Hulpverleningsdienst Regio Twente i.s.m. Regio IJssel-Vecht, Rijkswaterstaat Wegendistrict

Nadere informatie

Wegencategoriseringsplan. Reactie Belangengroep Dijk 10 april 2012

Wegencategoriseringsplan. Reactie Belangengroep Dijk 10 april 2012 Wegencategoriseringsplan Reactie Belangengroep Dijk 10 april 2012 Wegencategoriseringsplan (WGP) 1. Wethouder Verheij doet onterecht voorkomen dat 1. Uitsluitend aantal auto s/etmaal bepalend is voor categorisering

Nadere informatie

Enige misvattingen in de verkeerskunde

Enige misvattingen in de verkeerskunde Bijdrage 74 Enige misvattingen in de verkeerskunde Ben Immers TrafficQuest KU Leuven TRAIL Henk Taale TrafficQuest Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart TU Delft Samenvatting Zo nu en dan duiken

Nadere informatie

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg 1. Inleiding Lang was de onveiligheid van het fietsverkeer het enige aandachtspunt in het fietsbeleid. Gelukkig heeft de beleidsmatige aandacht

Nadere informatie

Toepassing verkeersveiligheid op maat

Toepassing verkeersveiligheid op maat Toepassing verkeersveiligheid op maat Hoe zien de Zeeuwse wegen er in de toekomst uit? Samenvatting Middelburg 21 april 2006 Inleiding In 2002 is het wegencategoriseringsplan voor de provincie Zeeland

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsevaluaties van routekeuze

Verkeersveiligheidsevaluaties van routekeuze Verkeersveiligheidsevaluaties van routekeuze Ir. A. Dijkstra & ir. J. Drolenga R-2006-19 Verkeersveiligheidsevaluaties van routekeuze Bouwstenen voor een methode gebaseerd op het gebruik van microsimulatiemodellen

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten Pagina 2 limieten zijn er immers niet voor niets. Zo blijft van de ruim 9.000 km autosnelweg en autoweg, ruim 4.000 km over waar een snelheidsverhoging is toegepast. Dit zijn vooral autosnelwegen buiten

Nadere informatie

Oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers 23 mei 2017

Oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers 23 mei 2017 Oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers 23 mei 2017 1. Inleiding In 2013 is het Mobiliteitsplan Waddinxveen 2013-2020 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat we alle wegen duurzaam veilig inrichten

Nadere informatie

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Gemeente Halderberge Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Versie: 17 september 2009 Inhoud Pagina 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak en leeswijzer 2 2 Probleemanalyse 3 2.1 Beschrijving huidige

Nadere informatie

Beleidsplan wegen peilpunten

Beleidsplan wegen peilpunten Beleidsplan wegen 2015-2019 peilpunten Peilpunten Vaststellen kwaliteitsniveau Vaststellen kernprestatie-indicator onderhoud wegen Integraal werken Toegankelijkheid Duurzaamheid Burgerbetrokkenheid Peilpunt

Nadere informatie

Figuur 1: Schetsontwerp Heyendaalseweg variant 3b Tabel 1: belangrijkste basiskenmerken Duurzaam Veilig Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom Gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom Kenmerk

Nadere informatie

Centrumplan Hart voor Valkenburg

Centrumplan Hart voor Valkenburg Samenstelling: Ben van Eijsden Centrumplan Hart voor Valkenburg Document: 20110127-second opinion.doc Status: concept Blad 1 Inhoudsopgave 01 INLEIDING 2 02 SAMENVATTING SECOND OPINION 3 02.01 Kaders en

Nadere informatie

Verandert de bereikbaarheid in het landelijk gebied voor autoverkeer door Duurzaam Veilig?

Verandert de bereikbaarheid in het landelijk gebied voor autoverkeer door Duurzaam Veilig? Verandert de bereikbaarheid in het landelijk gebied voor autoverkeer door Duurzaam Veilig? Ir. M.J.A. Simons Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v. Dr. ir. C.F. Jaarsma Wageningen Universiteit, leerstoelgroep

Nadere informatie

Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam

Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam Vastgesteld door de raad op 29 mei 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding 1 2 Beleidskader Duurzaam Veilig 2 2.1 Ontwerprichtlijnen 3 2.1.1 gebiedsontsluitingsweg

Nadere informatie

\~2a-2 T. .' Apeldoorn ; ~J. Actualisatie Verkeerskaart. eõ. "0 ro. Ol ed. i: - - '., i.. \,!" Definitieve versie. Augustus 2004

\~2a-2 T. .' Apeldoorn ; ~J. Actualisatie Verkeerskaart. eõ. 0 ro. Ol ed. i: - - '., i.. \,! Definitieve versie. Augustus 2004 ø ~ " ".' Apeldoorn ; ~J \~2a-2 T Actualisatie Verkeerskaart l s: eõ. e: o s: Q: "' ~ 10 :: o "0 ro cr :: Ol ed :r e: 3-ro,, L I' i: - - ~ i.. \l '., \,!" t Definitieve versie Augustus 2004 i i Inhoud

Nadere informatie

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Toeritten A12 toerit 14, Woerden. 1 Deelrapport toerit Woerden (14 A2)

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Toeritten A12 toerit 14, Woerden. 1 Deelrapport toerit Woerden (14 A2) Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Toeritten A12 toerit 14, Woerden 1 Deelrapport toerit Woerden (14 A2) Het project Hoogwater? Vrije weg! van de innovatieprogramma s Wegen naar de Toekomst en waterinnovatie

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Wegen en Verkeer. in Nederland en Midden-Limburg

Wegen en Verkeer. in Nederland en Midden-Limburg Wegen en Verkeer in Nederland en Midden-Limburg Relatie A-73 en A2 tot opwaardering N-280 1 Overzicht presentatie - Verbindingen havens Rotterdam / Antwerpen met Roergebied. - Verbindingen en Wegenstructuur

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: ECN Petten, de heer J. Schrover Van: Martin Wouters en Lucien De Baere Datum: 17 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N002_INFRA_BE4386 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF De gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon heeft in juni 2016 een Vlekkenplan voor de kern van Wieringerwerf vastgesteld. Het

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

Verkeerskundige onderbouwing bestemmingsplan Markthof

Verkeerskundige onderbouwing bestemmingsplan Markthof Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Vakgebied Verkeer & Vervoer Kennismodule Publicatienr. Titel publicatie

Vakgebied Verkeer & Vervoer Kennismodule Publicatienr. Titel publicatie Vakgebied Verkeer & Vervoer Kennismodule Publicatienr. Titel publicatie Wegontwerp bibeko met ASVV 720 ASVV 2004 723 ASVV 2012 135 Bebouwdekomgrenzen - aanbevelingen voor de locatie en inrichting 191 Langzaam

Nadere informatie

Toetsing van het gehalte duurzame veiligheid met Safer Transportation Network Planning

Toetsing van het gehalte duurzame veiligheid met Safer Transportation Network Planning Toetsing van het gehalte duurzame veiligheid met Safer Transportation Network Planning Drs. ing. T. Hummel D-2001-16 Toetsing van het gehalte duurzame veiligheid met Safer Transportation Network Planning

Nadere informatie