Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingsspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingsspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: naam opleiding A, deeltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Instroom met Havodiploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Bedrijfskunde MER ec of m&o ec of m&o ec of maw of m&o Instroom met Vwo-diploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Bedrijfskunde MER ec of m&o ec of m&o ec of maw of m&o Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014 1

2 2.1.2 Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) Niet langer van toepassing voor dit programma Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) In de deeltijdopleiding worden de volgende eisen gesteld aan de werkkring: 1. Minimaal 2 jaar werkervaring in het economisch en/of juridisch werkveld (hetgeen in de praktijk betekent dat de student 21 jaar of ouder is). 2. De werkkring bevindt zich in het economisch en/of werkveld en heeft een minimale omvang van 800 uren gedurende de gehele opleiding. 3. De werkzaamheden moeten op het niveau van de desbetreffende onderwijseenheden uitgevoerd kunnen worden. 4. De werkzaamheden kunnen ingezet worden bij praktijkopdrachten, stage en afstuderen. De werkgever ondersteunt de studie en is bereid om opdrachten, stage- en afstudeeropdrachten in zijn organisatie te laten uitvoeren Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) Invulinstructie: n.v.t. omdat het hier een deeltijd opleiding betreft Toelatingsonderzoek (art. 2.9 OER HZ) Niet langer van toepassing voor dit programma. 2.2 Inrichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) Basiskenmerken van de MER-bachelor Wat maakt de afgestudeerde MER-bachelor nu zo bijzonder? Hieronder volgen de meest typerende kenmerken van deze professional. Werken aan vraagstukken op bedrijfskundig terrein De opleiding Management, Economie en Recht leidt studenten op voor een breed spectrum van beroepen op bedrijfskundig terrein. MER profileert zich expliciet als een bedrijfskundige opleiding. De opleiding is gericht op het verwerven van bekwaamheid in het werken aan van vraagstukken (in de breedste zin des woords) op bedrijfskundig gebied, die zich in organisaties (in verschillende contexten, zie 2.3) voordoen. Hij signaleert op een breed terrein de ontwikkelingen in de omgeving (zoals overheidsmaatregelen, markten, concurrentie, leveranciers, jurisprudentie, klanten, belangenorganisaties) van de organisatie. Op grond van deze ontwikkelingen beoordeelt hij de consequenties hiervan voor de interne organisatie en de bedrijfsvoering. Vanuit een vanuit een integraal perspectief (managerial, economisch en juridisch) formuleert hij adviezen. Hij is vervolgens in staat om de hieruit voortvloeiende uitvoerings- en veranderingsprocessen in de organisatie te implementeren. Interdisciplinair ingesteld Deze praktijkproblemen op managementgebied zijn vrijwel steeds van interdisciplinaire aard. Dat betekent dat deze problemen meestal niet kunnen worden opgelost vanuit één discipline, maar dat per probleem gekeken moet worden welke disciplines noodzakelijk zijn of het meest geschikt zijn bij de aanpak en oplossing van het desbetreffende probleemgebied. De MER-bachelor ziet dat zijn werk een deel is van een groter geheel. Het kunnen combineren van management, economische- én juridische invalshoeken bij het analyseren en oplossen van bedrijfskundige vraagstukken op alle niveaus, maakt hem tot een unieke professional. De praktijkgerichtheid, de interdisciplinaire, integrale benadering van Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014 2

3 organisaties is de belangrijkste kernkwalificatie van de MER afgestudeerde. Bruggenbouwer in organisaties De MER-bachelor vervult, doordat hij meerdere disciplines beheerst en integraal kan toepassen, een brugfunctie binnen de organisatie. Hij weet belangentegenstellingen tussen de verschillende (hiërarchische) niveaus en afdelingen voor de organisatie productief te maken en creëert synergie in de samenwerking tussen partijen. Hij is een teamplayer die kan overtuigen, mensen op één lijn weet te krijgen en besluitvaardig is. Samenvattend kunnen we stellen dat een MER-bachelor een bruggenbouwer is die op interdisciplinaire wijze werkt aan bedrijfskundige vraagstukken in organisaties en in staat is deze vraagstukken op een praktische, creatieve wijze op te lossen. Omgevingsontwikkelingen; kansen voor opleiding en beroep In dit hoofdstuk komen belangrijke ontwikkelingen aan bod die nu én in de toekomst de inhoud van de MER-opleiding (kunnen) bepalen. De schets is gebaseerd op de inhouden en thema s van landelijke symposia, publicaties in vakbladen en intensieve contacten met diverse vertegenwoordigers van het werkveld, met name gedurende de afgelopen twee jaar. De mate waarin afzonderlijke hogescholen op deze ontwikkelingen inspelen in hun curriculum hangt af van de keuzes van de hogeschool (zie ook hoofdstuk 4). Dat verklaart de titel van deze paragraaf; deze ontwikkelingen in het werkveld bieden kansen voor MER-opleidingen om zich hiermee te profileren. Governance en Compliance Ondernemingen worden geconfronteerd met steeds grondiger en snellere veranderingen. Deze veranderingen blijken zowel oorzaak als gevolg te zijn van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen die ondernemingen in al haar facetten tot en met haar volledige maatschappelijke omgeving raken. Deze veranderingen bieden uiteraard ook kansen voor diezelfde ondernemingen. Echter, om die kansen te kunnen grijpen en de daarbij horende risico s (w.o. nadrukkelijk ook juridische risico s in bedrijfskundig perspectief) te kunnen beheersen, is het noodzakelijk dat binnen de onderneming een systeem van efficiënte en effectieve corporate governance (of deugdelijk bestuur) wordt opgebouwd. Daarbij is het tevens van belang dat wet- en regelgeving, gedragscodes en convenanten worden nageleefd en dat er gewerkt wordt volgens de normen die organisaties voor zichzelf hebben opgesteld (compliance). Organisaties die hierbij in gebreke blijven, kunnen zichzelf maar ook het hele bedrijfsleven zware schade toebrengen. Voor een MER-bachelor is kennis over corporate governance en compliance dan ook van toenemend belang. Innovatie en verandering Binnen Europese economieën moeten er alternatieve bronnen van werkgelegenheid gevonden worden. Het belang van innovatie als noodzaak om economische groei te waarborgen is dan ook toegenomen. Het verbeteren van producten, diensten en processen vraagt continue aandacht. Het streven naar innovatie is in 2000 vastgelegd in de Lissabon-strategie van de Europese Unie, ook wel het Lissabon-Akkoord genoemd. Doelstelling van dit Akkoord is dat tegen 2010 de EU de meeste competitieve en dynamische kenniseconomie van de wereld is. Dit vraagt om flexibele organisaties met medewerkers die innovatief zijn ingesteld en pro-actief anticiperen op veranderingen en met een ondernemende instelling. Medewerkers ook, die hun veranderingsgerichtheid weten te vertalen naar concrete oplossingen voor bedrijfskundige vraagstukken in het kader van fusies, overnames, reorganisaties en het aangaan van informele en formele samenwerkingsverbanden. De MER-bachelor heeft dan ook in toenemende mate kennis nodig van innovatiemanagement, procesmanagement, kennismanagement en van veranderingen van organisaties, producten, diensten en processen. Verder wordt van de MER-bachelor verwacht dat hij hierbij in staat is op adequate wijze informatie- en communicatietechnologie in te zetten. Kwaliteitszorg In toenemende mate vragen stakeholders (klanten, toeleveranciers, aandeelhouders, overheid, burgers) dat organisaties kwaliteit leveren. Deze kwaliteit beperkt zich niet tot alleen productkwaliteit of kwaliteit van de dienstverlening in de directe relatie met klanten. Kwaliteit wordt ook gevraagd met betrekking tot de bedrijfsvoering binnen de eigen organisatie en het handelen met oog voor belangen van maatschappij en milieu. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn steeds belangrijker wordende thema s. Ook de wijze waarop organisaties communiceren met hun stakeholders vraagt om zorgvuldigheid en kwaliteit. Kennis over kwaliteitszorg, het brede bereik ervan en de hoge eisen die eraan worden gesteld, behoren steeds nadrukkelijker tot de bagage van de MER-bachelor. Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014 3

4 Project- en Programmamanagement Bedrijven en organisaties veranderen snel om zich aan te passen aan veranderingen in hun omgeving. Projectmanagement is in toenemende mate een instrument om deze veranderingen in goede banen te leiden. Bij projecten is samenwerking tussen diverse disciplines vaak vereist. Het, naast specialisten, betrekken van generalisten (mensen die meerdere disciplines kunnen overzien) bij het uitvoeren van projecten vergroot de kans op een succesvol resultaat. MER-bachelors krijgen juist vanwege die benodigde samenwerking steeds vaker de rol leiding te geven aan (deel)projecten. Programmamanagement heeft tot doel hogere, abstracte beleidsdoelen van organisaties te dienen. Projecten maken steeds vaker onderdeel uit van meer omvangrijke programma s. De programmamanager bewaakt de samenhang van afzonderlijke projecten en heeft een regierol. Welke nieuwe projecten worden gestart, welke worden gecontinueerd, welke beëindigd, waar gaan extra menskracht en geld naar toe en waar (nog) niet? Programmamanagement raakt daarom ook aan procesmanagement. Dit alles maakt van belang dat MER-bachelors in toenemende mate beschikken over actuele kennis en vaardigheden gericht op project- en programma-management. Internationalisering In onze globaliserende wereld opereren bedrijven en organisaties meer en meer op internationale markten. Belangrijk hierbij is de steeds verdergaande invloed van ICT op de ontwikkeling van producten, diensten en processen. De digitalisering van informatiestromen en de opkomst van kennisnetwerken op internet bijvoorbeeld, maken de wereld kleiner. Opkomende markten als India, China en Brazilië liggen nu virtueel om de hoek en niet langer meer overzee. Er is sprake van toenemende internationale concurrentie. Daarnaast zijn bedrijven en organisaties steeds meer over landsgrenzen heen met elkaar verbonden; als toeleverancier, als afnemer, door samenwerkingsovereenkomsten, overnames en fusies. Deze ontwikkeling laat zich kort als volgt illustreren: grote professionele organisaties werken steeds meer internationaal en op nieuwe markten (o.a. Oost-Europa). Dit vereist van de MER-studenten een internationale oriëntatie en internationale bedrijfskundige kennis; kwaliteitssystemen voor internationale ondernemingen worden centraal vastgesteld en gelden voor alle functies in de ondernemingen; toenemende internationale aandacht van organisaties om meer effectief en efficiënt te werken, vereist kennis en vaardigheden op het gebied van procesmanagement. globaal werkende ondernemingen eisen steeds meer standaarddienstverlening die voor alle locaties geldt; groei in het Europees aanbesteden en de uitbreiding van de EU vereisen om internationaal zaken te kunnen doen. De komende jaren is het nodig dat het MER-onderwijs nog meer op internationalisering inspeelt. MER studenten zullen meer internationale bedrijfskundige kennis vergaren. De aandacht voor de internationale literatuur gaat toenemen en ontwikkelingen in het buitenland moeten binnen de opleiding beter in het vizier komen. Daarnaast wordt het belang van de beheersing van de Engelse taal (Business Engels) steeds groter om zaken te kunnen doen. Contexten De aard van de omgeving waarin de MER-bachelor werkt is van groot belang voor de invulling van de inhoud van de opleiding. Een eerdere indeling ging uit van het onderscheid publiek en privaat, maar die tweedeling doet onvoldoende recht aan de bestaande diversiteit. De MER hanteert in dit competentieprofiel de volgende driedeling. Bedrijfsleven Het aantal mogelijke branches en werkvelden van bedrijven in de marktsector is zeer groot. De enige inperking die is gemaakt is de focus op (bedrijfskundige) dienstverlenende functies Met dienstverlening wordt hier bedoeld: de ondersteunende, bedrijfskundige processen die plaatsvindt binnen bedrijven, bijvoorbeeld bij stafafdelingen of op directieniveau. Dienstverlening kán tevens de core business van bedrijven vormen, zoals in de zakelijke dienstverlening, de financiële dienstverlening, de commerciële dienstverlening, de juridische dienstverlening, et cetera. Dienstverlenende bedrijven of organisaties kunnen ook gericht zijn op het verlenen van ondersteuning aan andere bedrijven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij werkgeversorganisaties, brancheverenigingen, belangenorganisaties, koepelorganisaties, Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014 4

5 consultancybureaus, et cetera. Dit samenvallen van de dienstverlenende aard van de functie en de omgeving hoeft uiteraard niet het geval te zijn; de MER-bachelor kan zijn dienstverlenende rol evenzeer vervullen binnen een economische of technisch- industriële omgeving. Overheid De overheid is nader te onderscheiden in de bestuurslagen centrale overheid en lagere overheden (provincie, gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen). De lagere overheden verdienen qua opnamecapaciteit van afgestudeerden de meeste aandacht als mogelijke werkgevers. Hetzelfde geldt voor de gedeconcentreerde rijksdiensten (agentschappen, inspecties e.d.). De toenemende invloed van Europa op alle facetten van de maatschappij, maakt dat steeds vaker organisaties als de Euregio, de Europese Advies en Informatiecentra en de vertegenwoordigingen van Europese instellingen in beeld komen als potentiële werkgever. Afzonderlijke vermelding verdient hier de economisch-juridische dienstverlening. Het zijn met name organisaties als de Kamers van Koophandel, de bedrijfs- en productschappen en de zogenoemde autoriteiten belast met toezicht en handhaving (Mededingingsautoriteit, Consumentenautoriteit, Zorgautoriteit, AFM, etcetera.) waarin de economisch-juridische deskundigheid van de MER-bachelor tot zijn recht komt. Maatschappelijke ondernemingen De term maatschappelijke onderneming is ontleend aan recente ontwikkelingen over de positie en rol van organisaties met een wettelijke taak of een maatschappelijk doel. Te denken valt hier aan zelfstandige bestuursorganen (ZBO) of rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT), maar ook non-gouvernementele organisaties (NGO). Deze organisaties zijn er in uiteenlopende branches zoals de huisvesting, zorg en welzijn, onderwijs en onderzoek, cultuur, sport en recreatie/toerisme, natuur en milieu, afvalverwerking. Functies Gezien het bedrijfskundige karakter van de opleiding komt de MER-bachelor in zeer uiteenlopende contexten (zie 2.3) en functies terecht. Typisch voor de MER opleiding is dat zij niet opleidt voor specifieke functies. Dit past bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waarin de houdbaarheidsdatum van functies steeds korter wordt en functies voor professionals steeds ruimer en breder worden omschreven. Categorieën van functies Een groepering van de onderzochte MER-functies levert drie in het beroepenveld herkenbare categorieën van functies op: Adviesfuncties: De adviseur is iemand die vanuit het vermogen om problemen geïntegreerd te benaderen, adviezen kan geven over allerlei aspecten van bedrijfsvoering. Dit kan zowel intern (meestal vanuit een stafafdeling aan directie en afdelingsmanagement of als beleidsmedewerker bij centrale en lagere overheden) als extern (vanuit een consultancy- onderneming of belangenorganisatie). Deze categorie functies leent zich ook voor het werken vanuit een eigen onderneming en niet uitsluitend in loondienst. Managementondersteunende functies. Vanuit deze functies ondersteunt men de manager bij diverse werkzaamheden op administratief, organisatorisch/bestuurlijk en inhoudelijk gebied. Dit kan variëren van informatie inwinnen en beleid voorbereiden tot het bewaken van een proces of project. Daarnaast heeft men vaak de rol een brug te slaan tussen (de processen van) afdelingen of organisaties. Leidinggevende- en resultaatgerichte functies. Vanuit deze functie is men verantwoordelijk voor een afgebakend gebied in een organisatie. Daar hoort bij dat men de bevoegdheden gedelegeerd heeft gekregen om de benodigde beslissingen te nemen. Men geeft dus zelf sturing aan bedrijfsprocessen. Ook deze groep functies omvat werkzaamheden die vanuit een eigen onderneming kunnen worden verricht. Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014 5

6 Voorbeeldfuncties Volstaan wordt met een opsomming van mogelijke start- en doorgroeifuncties. De functiebenamingen zijn indicatief; de in vacatures genoemde functiebenamingen wijken geregeld af vanwege de specifieke invulling in de context van een bewuste organisatie. Mogelijke (veel voorkomende) start- en doorgroeifuncties van MER-bachelors zijn: Medewerker kwaliteitszorg; Commercieel-juridisch medewerker; Auditor van processen en kwaliteitssystemen (ISO, INK); Hoofd Bedrijfsbureau; Adviseur Personeel en Organisatie; Bedrijfskundig-juridisch medewerker notariskantoor; Accountmanager bank- en verzekeringen; Medewerker Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie; Beleidsmedewerker op diverse beleidsterreinen bij overheden; Projectleider of teamleider; Procesmanager; Beleidsmedewerker Inkoop en Aanbestedingen bij de overheid; Afdelingshoofd, coördinator, teamleider van een MKB bedrijf; Vestigings- of locatiemanager; Medewerker programmamanagement; Bedrijfsadviseur Kamer van Koophandel; Subsidieadviseur; Productontwikkelaar pensioenen en verzekeringen. Ambtelijk secretaris Competenties (art 3.2 OER HZ) De opleidingscompetenties zijn afkomstig uit het MER-competentieprofiel zoals opgesteld door het Landelijk Overleg MER (LOO-MER) waarin Hogeschool Zeeland is vertegenwoordigd. De opgestelde Business Administration (BA) domeincompetenties liggen ten grondslag aan het MER-competentieprofiel. Elke MER-bachelor beheerst na afronding van zijn opleiding de volgende BA-domeincompetenties: BA-competenties Niveau Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. 2 Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. 3 Toepassen van human resource management in het licht van de strategie van de organisatie. 4 Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen. 5 Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. 6 Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces. De niveau-aanduiding houdt het volgende in: Competentieniveau Complexiteit Verantwoordelijkheid Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014 6

7 1 e niveau Werkt met routines Krijgt instructies, volgt aansturing door leidinggevende. 2 e niveau Werkt met richtlijnen en procedures in complexe situaties Verdiept zich in vraagstukken van complexiteit in het werk. 3 e niveau Analyseert problemen, vragen en knelpunten in complexe situaties Ontwikkelt zelf nieuwe procedures of nieuw plan van aanpak; gebruikt creativiteit in het aanpakken van opdrachten. Draagt verantwoording voor eigen takenpakket, formuleert doelen Legt over voortgang verantwoording af. Zet eigen trajecten uit, onderhandelt over de trajecten Legt over verantwoording af over keuzes en resultaten (weegt deze af met een termijnperspectief). Werkt pro-actief Verantwoordt op professionele wijze de informatieverzameling, theoriekeuze/ vorming en de gekozen oplossingen naar de opdrachtgever en naar collega s (staat daarbij open voor kritisch oordeel). Niveau 1 is voor de MER-bachelor geen beoogd eindniveau. De geschetste mate van complexiteit en verantwoordelijkheid op dit niveau is wel relevant in die zin dat dit niveau tijdens de opleiding door de student wordt doorlopen. Echter, voor elk van de BA-competenties geldt dat de MER-bachelor uitstroomt op de hogere niveaus 2 óf 3. Naast de zes hiervoor belichte domeincompetenties kent BBA nog twee niet vakinhoudelijk getinte competenties: BA-competenties 7 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie): samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit, leidinggeven (het sociale deel van de competentie); communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels; in termen van beroepstaken omvat dat zaken als het opstellen en schrijven van plannen en notities, informeren, overleg. 8 Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional): sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling; ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoort. Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014 7

8 2.2.3 Inrichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Inrichting van de opleiding: Nationale naam: Bedrijfskunde MER International naam: Bachelor of Business Administration (BBA) Verleende graad: Bachelor Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Nederlands Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Associate degree: n.v.t. Gezamenlijke opleiding: n.v.t. Versneld HBO (Vwo) traject n.v.t. Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014 8

9 8e semester Major course afstuderen 30 EC CU e semester Keuzecourse 7,5 EC Projectmanagement in de praktijk CU06223 AvE 7,5 EC International business and trade CU05313 Keuzecourse 7,5 EC Risicobeheersing CU03858 Majorcourse 7,5 EC Project personeelsmanagement CU e semester Stage course CU14121 (totaal 30 EC) Majorcourse 7,5 EC Economie van de nonprofit sector CU04313 Minorcourse 7,5 EC Minorcourse 7,5 EC 5 e semester Majorcourse 7,5 EC Conflicten met de overheid CU03240 Majorcourse 7,5 EC Recht in internationaal perspectief CU06564 Keuzecourse 7,5 EC of 3x 2,5 EC Afronding basisfase 4 e semester Stage course CU14121 Keuzecourse 7,5 EC Accountmanagement CU03221 Minorcourse 7,5 EC Minorcourse 7,5 EC 3 e semester Majorcourse 7,5 EC Personeelsmanagement hoezo CU03318 Majorcourse 7,5 EC De organisatie binnenste buiten CU03229 Onderzoek CU03081 Kwaliteitsmanagement CU07240 Gesprekstechnieken CU05417 Afronding Propedeuse 2 e semester AvE 7,5 EC Groeiende en innoverende organisatie CU03218 Keuzecourse 7,5 EC Bedrijfseconomie en onderneming CU03219 Keuzecourse 7,5 EC Marketing van producten CU03222 ESP 2 CU04099 Excel CU05319 MVO basis e semester AvE 7,5 EC Opstap naar je eigen bedrijf CU03077 AvE 7,5 EC Algemene Economische oriëntatie CU03076 Majorcourse 7,5 EC Conflicten tussen (rechts)personen CU03237 ESP 1 CU04090 IPR CU03132 SPA CU03133 Legenda: AvE breed Major MER Keuze Professional core Minor course Stage Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd/synopsis met leerdoelen vastgesteld cvb: 26/08/2014 advies opleidingscommissie: 27/05/2014 gewijzigd vastgesteld cvb: 07/10/2014 9

10 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Algemene gegevens EC 7,5 Cursuscode CU03077 Titel van de cursus Opstap naar je eigen bedrijf Niveau 1 Cursusjaar Deelnemers werkenden / havo-mbo-vwo Studiejaar - semester 1-1 Omschrijving op rooster Opstap 2 Inhoud van de cursus De keuze om al of niet zelf een onderneming op te starten kan je beter maken wanneer je diverse verkennende marktonderzoeken hebt uitgevoerd en een inschatting hebt gemaakt van haalbare de omzet. Daarnaast zal je op diverse terreinen financiële en andere keuzes moeten maken die zijn omgeven van onzekerheid. Deze onzekerheid vereist een bepaalde houding en inzet om van de onderneming een succes te maken. Verder zal de ondernemer cijfers (balans, resultatenrekening, branchecijfers en cijfers van de concurrentie) moeten kunnen interpreteren. Op basis van deze cijfers kan de onderneming worden bijgestuurd. Ook als je niet van plan bent een onderneming te starten heb je veel baat bij de kennis, vaardigheden en persoonskenmerken die je bij deze cursus opdoet. Het is namelijk erg goed om je te oriënteren op vervolgstappen op basis van ondernemersvaardigheden. Wat zijn je mogelijkheden. Waar kijk je naar? Twee vakgebieden staan in deze cursus centraal, namelijk marketing en finance. Marketing is belangrijk omdat het contact wordt onderhouden met de doelgroep en de klanten. Finance is belangrijk, omdat het inzicht geeft in de financieel economische omstandigheden van een organisatie Inhoudelijke inleiding van marketing en finance. Wat leer je dan precies? Marketing Onderhouden van contacten met de doelgroep gebeurd oa met het goed in kaart brengen van de vier P s. Aan het einde van deze cursus ken je de grondbeginselen van de vier marketing p s (prijs, product, promotie en plaats) en kan je deze uitwerken in een ondernemingsplan. Finance De financiële omstandigheden goed in kaart brengen gebeurd onder andere door een goede vaststelling van de kostprijs. In deze cursus worden met behulp van een aantal gegevens via verschillende technieken een kostprijs opbouwen. Dit gebeurt om: 1. Vast te stellen wat de kostprijs van een product(groep) zal zijn om daaruit de verkoopprijs af te kunnen leiden of; 10

11 2. Vast te stellen of productie en verkoop winstgevend kunnen zijn. De berekende kostprijs wordt dan vergeleken met de marktprijs waar de individuele ondernemer geen invloed op heeft. 3. Non-profit-organisaties bedrijfsmatig op soortgelijke wijze worden aangestuurd, alleen zonder winst streven. 3 Competenties (C ) en deeltaken (Dt) Leerdoelen (Ld) in termen van kennis (K), vaardigheden (V) en persoons-kenmerken (P) C1 1. De bba is op operationeel niveau in staat met en vanuit verschillende disciplines een bedrijf te starten, te voeren en te verantwoorden binnen een duurzaam perspectief. Dt stelt een ondernemingsplan voor een startende onderneming op waarbij marketing en organisatorische, financiële en juridische aspecten overzichtelijk en in samenhang worden gepresenteerd. 1 K je weet de grondbeginselen van de vier marketing p s te weten prijs, product, promotie en plaats. 2 K Je kunt een definitie geven van het begrip marketing 3 K je weet hoe het marketingproces verloopt 4 K je weet welke marketingmanagementconcepten er zijn en je weet hoe je winstgevende klantrelaties op kunt bouwen. 5 K Je bent op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in het marketinglandschap. 6 K Je weet hoe een strategisch marketingplan eruit ziet. 7 K je weet welke productgroep beslissingen en beslissingen ten aanzien van producten en het assortiment belangrijk zijn, hoe je merkwaarde kunt opbouwen en merken kunt beheren. 8 K Je weet wat de noodzaak is van geïntegreerde marketingcommunicatie, 9 K je weet hoe de promotiemix eruit ziet, 10 K Je weet hoe je het totale promotiebudget kunt opstellen en de 11

12 totale promotiemix kunt samenstellen 11 K Je weet wat wordt verstaan onder maatschappelijk verantwoordelijke marketingcommunicatie. 12 K Je weet wat wordt verstaan onder de bedrijfskolom en het value delivery network. 13 K Je weet wat er wordt verstaand onder gedrag en organisatie van distributiekanalen, kanaalmanagementbeslissingen, het opzetten van internationale distributiekanalen, marketinglogistiek en ketenmanagement en kanaaltrends. 14 K Je kent de onderdelen van een ondernemingsplan 15 K Je kent de verschillende onderdelen van een kostprijsberekening 16 K Je kent het verschil tussen ontvangen, opbrengsten, kosten en uitgaven 17 K Je kent de verschillend begrippen die worden gebruikt bij ratioberekeningen 18 K Je kent verschillende kostensoorten 19 V je kunt een klantgerichte marketingstrategie formuleren, 20 V Je kunt in een eenvoudige marketingsituatie de marketingomgeving beschrijven aan de hand van het DESTEPmodel. 21 V Je kunt een product beschrijven op de drie productniveaus, 22 V Je kunt het proces voor de ontwikkeling van nieuwe producten beschrijven en je weet welke productlevenscyclusstrategieën er zijn en je kunt die toepassen. 12

13 23 V je kunt een overzicht geven van het communicatieproces en de stappen bij het ontwikkelen van effectieve communicatie. 24 V Je kunt de aard en het belang aangeven van distributiekanalen. 25 V Je kunt een ondernemingsplan opstellen van een eenvoudige organisatie 26 V Je kunt kostprijzen berekenen 27 V Je kunt een investeringsbegroting, financieringsplan, resultatenbegroting, liquiditeitsbegroting van een eenvoudige onderneming opstellen 28 V Je kunt de financiële situatie beoordelen op basis van kengetallen 29 V Je kunt de kostensoorten benoemen 30 V Je kan samen met anderen een bedrijfsidee formuleren. 31 V Je kan het geformuleerde bedrijfsidee individueel verdedigen tegenover deskundigen. 32 V Je kan samen met anderen een bedrijfsidee consistent en in de voorgeschreven stappen, zie het beoordelingsformulier, uitwerken in een ondernemingsplan. 32 V Je kan samen met anderen het marketinggedeelte onderbouwen met externe secondaire informatie. 33 V Je kan samen met anderen bedrijfseconomische en commercieel economische kennis verwerken in het ondernemingsplan. 34 V Je hebt individueel inzicht in de samenstelling van de diverse 13

14 onderdelen van het ondernemingsplan. Daarbij specifieke aandacht voor het marketinggedeelte en het financieel gedeelte. 35 V Je kan individueel de inhoud van het opgestelde ondernemingsplan verdedigen tegenover deskundigen. C1 1.De bba is op operationeel niveau in staat met en vanuit verschillende disciplines een bedrijf te starten, te voeren en te verantwoorden binnen een duurzaam perspectief. Dt beoordeelt het functioneren van zichzelf en past gedrag aan. 36 P Je toont een professionele houding tijdens de colleges 37 P Je bereidt je voor op de hoor- en werkcolleges 38 P Je kunt met anderen samenwerken op een professionele wijze. Samenwerken om tot een product 2009 ondernemingsplan te komen. 6 Vorm van de toetsen Binnen de course Opstap naar je eigen bedrijf bestaan de summatieve toetsen uit de review die tussentijds wordt gegeven door docenten op het ondernemingsplan. Er wordt uitgegaan van de route van opdracht tot product In de toetsweken worden formatieve toetsen afgenomen (zie ook onderdeel 8, inhoud van de toetsen). De reden dat voor deze toetsen wordt gekozen, ziet op de basiskennis die vereist wordt verondersteld voor parallel en vervolg courses (zie ook onderdeel 14). Toetsvorm Omschrijving Factor Bodemcijfer Voortgangstoets Tussentoets Marketing na weken, zie planningsoverzicht Voortgangstoets Tussentoets Finance na 7 weken, zie planningsoverzicht Voortgangstoets Eindtoets Marketing, zie planningsoverzicht Voortgangstoets Eindtoets Finance, zie planningsoverzicht Werkstuk Ondernemingsplan actieve deelname Inspanningsverplichting

15 7 Planning van de toetsen leswek en T H E H 1 Market ing 2 Financ e 3 Market ing 4 Financ e 5 Onder nemin gsplan* toets contactactiviteiten T= tussentoets E= eindtoets (wordt ook herkanst) H= herkansing *= de voortgang van het ondernemingsplan wordt gedurende de reguliere lesweken gevolgd door de docenten. Zie Artikel 6.2 van de OER over het aantal aangeboden toetsen per jaar. 8 Inhoud van de toetsen Tussentoets Marketing MC vragen (kennis) en openvragen (vaardigheden) Resultaattype: Numeriek. 15

16 Leerdoelen: - K 1 t/m 6 - P 37 Tussentoets Finance MC vragen (kennis) en openvragen (vaardigheden) Resultaattype: Numeriek. Leerdoelen - K 15 t/m 18 - P 37 Tussentoets Finance weging: 20 %, bodemcijfer: 4.0 Tussentoets Marketing weging: 20 %, bodemcijfer: 4.0 Eindtoets Finance: MC vragen (kennis) en openvragen (vaardigheden) Leerdoelen - K 15 t/m 18 - P 37 Eindtoets Marketing: MC vragen (kennis) en openvragen (vaardigheden) Resultaattype: Numeriek. Leerdoelen: - K 7 t/m 13 - V 21 t/m 24 - P 37 Eindtoets Finance weging: 20 %, bodemcijfer: 4.0 Eindtoets Marketing weging: 20 %, bodemcijfer: 4.0 Ondernemingsplan weging: 20%, bodemcijfer: 5,5 Leerdoelen: - K 14 en V19 t/m 22 - V 25 16

17 - P 36 en P38 9 Beoordelingseisen per toets Aanwezigheidsplicht Resultaattype: afvink 1. De tussentoets van finance - karakteristieken en ondernemingsvormen van verschillende organisaties - verschillen tussen profit en non-profit organisaties - activiteiten die als doel hebben maximale winst te realiseren - Opzet en werking van de balans en winst en verliesrekening - Ratioanalyses - Gemotiveerde keuze voor een ondernemingsvorm van een potentiele ondernemer - Accurate berekeningen, opdat gedegen (financiële) beslissingen gemaakt kunnen worden voor de organisatie - Juiste antwoorden op vragen over het ondernemingsplan 2. De tussentoets van marketing - Juiste antwoorden op vragen over marketingdefinities en marketingtechnieken binnen de organisatiecontext. - Juist toegepaste marketingtechnieken op korte casusposities - Correct geformuleerde verbeteringen ten aanzien van producten en diensten op basis van trends en ontwikkelingen - Juiste antwoorden op vragen over het ondernemingsplan 3. De eindtoets van finance - Juiste antwoorden op vragen over bedrijfseconomie, kostensoorten, kosten per eenheid, kostenallocatie en budgetten. - Een goed onderbouwde keuze voor een allocatiemethode dat het meest geschikt is om de kosten per eenheid te bepalen - Betrouwbare kosten en opbrengsten calculaties - Juiste antwoorden op vragen over het ondernemingsplan 4. De eindtoets van marketing. - Juiste antwoorden op vragen over marketingdefinities en marketingtechnieken binnen de organisatiecontext. - Juist toegepaste marketingtechnieken op korte casusposities - Correct geformuleerde verbeteringen ten aanzien van producten en diensten op basis van trends en ontwikkelingen - Juiste antwoorden op vragen over het ondernemingsplan 5. Ondernemingsplan - Goed leesbaar voor potentiele investeerders - Betrouwbaar en goed onderbouwd - Inclusief een investeringsbegroting, financieringsbegroting, openingsbalans, resultatenbegroting, liquiditeitsbegroting en eindbalans - Een persoonlijke reflectie op de samenwerking met de groepsleden 17

18 Algemene gegevens EC 7,5 Cursuscode CU03076 Titel van de cursus Algemeen-economische oriëntatie Niveau 1 Cursusjaar Deelnemers havo-mbo-vwo (voltijd en deeltijd) Studiejaar semester 1-1 Omschrijving op rooster Alg Ec Or Cursusbeschrijving 2 Inhoud van de cursus De economische omgeving heeft grote invloed op de omzet en winst van ondernemingen. Een toename van de intensiteit van de concurrentie, een periode van laagconjunctuur, rentestijgingen en veranderingen van de koers van de euro brengen risico's voor bedrijven (en overheid) met zich mee. Afgestudeerden BBA moeten economische ontwikkelingen zelfstandig kunnen volgen en analyseren. In deze course komen de analyse van bedrijfstakken en macroeconomische, monetaire en internationale economische ontwikkelingen aan de orde. De actualiteit speelt een grote rol. Je leert het economische en financiële nieuws te analyseren en interpreteren. 3 Competenties (C ) en deeltaken (Dt) maximaal 3 competenties Leerdoelen (Ld) in termen van kennis (K), vaardigheden (V) en persoons-kenmerken (P) maximaal 3 per deeltaak C1 BBA 1 De bba is op operationeel niveau in staat met en vanuit verschillende disciplines een bedrijf te starten, te voeren en te verantwoorden binnen een duurzaam perspectief. Dt1.1 Je verzamelt en interpreteert secundaire informatie op meso- en macroeconomisch niveau. Ld1.1.1 Je kunt relevante informatie verzamelen uit betrouwbare bronnen Ld1.1.2 Je kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden Ld1.1.3 Je ziet samenhangen en kunt deze verklaren Ld1.1.4 Je kunt beschrijven hoe het functioneren van een organisatie wordt beïnvloed door economische veranderingen op meso- en macroeconomisch gebied. Dt1.2 Je voert in samenwerking met anderen binnen een eenvoudige organisatie de verschillende bedrijfskundige processen uit. Ld1.2.1 Je kunt met binnen jouw groep een taakverdeling en planning opstellen. Ld1.2.2 Je kunt op tijd deelopdrachten aanleveren die voldoen aan de eisen die binnen jouw groep gesteld worden. Ld1.2.3 Je kunt open en punctueel communiceren met de andere groepsleden. 6 Vorm van de toetsen Toetsvorm Omschrijving Factor Bodemcijfer 18

19 Voortgangstoets DT Tussentoets meso- en macroeconomie Voortgangstoets ET Eindtoets monetaire en internationale economie Rapportage/verslag Groepsopdracht Planning van de toetsen Lesweken Tussentoets 2 Eindtoets 3 Opdracht Logboek Toets Contactactiviteiten Herkansing: - Voor de tussentoets en eindtoets worden gelijkwaardige hertoetsen aangeboden in de op AvE niveau vastgestelde tentamenweken (conform het OER). - Een onvoldoende opdracht kan in het tweede semester worden aangepast in overleg met de docent.je levert zowel het oude verslag (incl. door de docent ingevulde checklist) als een nieuw verslag in. De peer assessments kunnen niet worden herkanst. 8 Inhoud van de toetsen 1. Tussentoets: kennis van de essentiële begrippen van meso- en macro-economie, inzicht in de samenhang tussen deze begrippen, de essentiële stof toepassen op actuele ontwikkelingen. Leerdoelen: en Meerkeuzevragen (kennis) en actuele artikelen met open vragen (vaardigheden) Gewicht 35% Bodemcijfer 4,0 2. Eindtoets: kennis van de essentiële begrippen van monetaire en internationale economie, inzicht in de samenhang tussen deze begrippen, de essentiële stof toepassen op actuele ontwikkelingen. Leerdoelen: en Meerkeuzevragen (kennis) en actuele artikelen met open vragen (vaardigheden) Gewicht 35% Bodemcijfer 4,0 3. Rapport waarin de omgevingsanalyse voor een startende onderneming is beschreven. Voor de beoordeling is een checklist opgesteld die beschikbaar is voor de docent en student. In dit onderdeel zijn ook 3 peer assessments opgenomen. Studenten geven en ontvangen hierbij feedback over tussenrapportages (meso-economische resp. macro-economische omgeving) en het eindrapport. 19

20 Leerdoelen: 1.1.1, 1.1.2, en Gewicht (incl. peer assessments) 20% Bodemcijfer 5,5 4. Logboek (individueel) waarin is opgenomen: - taakverdeling in de groep - planning van het onderzoek en rapportage - voortgangsregistratie - ontvangen en gegeven feedback (binnen de groep) - ontvangen en gegeven feedback tijdens de peer assessments Leerdoelen: 1.2.1, en Gewicht: geen Bodemcijfer: afvinkopdracht 9 Beoordelingseisen per toets (criteria op beoordelingsformulier ) 1. Tussentoets: je kunt correcte antwoorden geven op kennisvragen over de belangrijkste onderwerpen in de meso- en macro-economie en je kunt jouw kennis toepassen op actuele ontwikkelingen. 2. Eindtoets: je kunt correcte antwoorden geven op kennisvragen over de belangrijkste onderwerpen in de monetaire en internationale economie en je kunt jouw kennis toepassen op actuele ontwikkelingen. 3. Het rapport voldoet aan de volgende eisen: - volledigheid - gebaseerd op betrouwbare bronnen - laat samenhangen zien tussen de ontwikkelingen op meso-, macro- en monetair/internationaal gebied - laat de samenhang tussen theorie en parktijk zien. - voldoet aan de door de docent opgegeven structuur en de eisen die bij IPR worden gesteld. De beoordeling van de peer assessments wordt gebaseerd op de kwaliteit van de gestelde vragen en op de kwaliteit van de verdediging. Tussen groepsleden kan gedifferentieerd worden o.b.v. de vooraf geformuleerde vragen, een actieve houding tijdens de peer assessments en het niveau van discussiëren (kennis, inzicht). 4. Het logboek - bevat (per groepslid) een beschrijving van het eigen functioneren en dat van de groep als geheel - bevat voor elk groepslid een feedback door de overige groepsleden - bevat de bij het maken van het rapport gehanteerde taakverdeling, planning en voortgangsregistratie - voldoet aan de door de docent aangereikte structuur. 20

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Minder last, meer effect

Minder last, meer effect Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2 - Inhoud Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 1. Waarom een nieuwe visie op toezicht?

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie