VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN LEIDEN EN RIJNLAND."

Transcriptie

1 KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

2

3 November Oprichtingsdag van (1902). Jacobus Devilee 50 jaar in dienst bij de heer burg (sigarenhandel) Nieuwe Rijn. Afscheidsrede van ds. W. te Oude- Wetering Tentoonstelling der Leidsche Kunstvereeniging van schilderijen door H. C. Daalhoff en P. C. de Moor. De heer J. J. onderchef van t station der H. IJ. S. te Leiden, viert jubileum. Dr. J. J. van Eek, directeur scheikundige van den Gemeentelijken Keuringsdienst van eet- en drinkwaren te Leiden, vangt lessen als privaatdocent aan de Universiteit aan met een rede over voedingsmiddelleer. December Invitatie-concert van Crescendo. Afscheidscollege van Prof. Mr. J. Oppenheim. De Leidsche Gemeenteraad neemt de motie-aalberse inzake de regeling van de rechtspositie van de ambtenaren in dienst der gemeente aan. Vondst van de restanten van een kelder, vlak tegenover de plek waar Rembrandt s stond.

4 December de kelder, behoord hebbende tot den molen van Rembrandt s vader). 12 Tot directeur der op te richten Christelijke kweekschool alhier is benoemd de heer J. Schaap Hz., hoofd der Christelijke school aan de Hooigracht. In een der van de openbare school te hout heeft de opening plaats van den nieuw opgerichte Tuinbouwcursus Dr. J. D. E. Schmeltz, directeur van het graphisch Museum te Leiden, door den Keizer van Duitschland benoemd tot ridder klasse in de Orde van den Adelaar. De heer N. D. Kemink, lid der Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, te Alfen woonachtig, in den ouderdom van 49 jaar. Leidsche Kunstvereeniging: Tentoonstelling van en teekeningen door Willem N. van der Nat te Leiden en W. A. Wassenaar te Katwijk. Jacobus de Hoed 50 jaar werkzaam de lakenfabriek van de firma en Zoon te Leiden. Opening van het Wijkgebouw in de Boerhavestraat van de R.-K. Vereeniging tot Wijkverpleging. De typograaf C. J. Noest 40 jaar werkzaam op de drukkerij van den heer A. W. Sijthoff.

5 Januari Januari gelegenheid van het bestaan van de Leidsche Nationale wedstrijd in het 5 8 Overlijden van dr. D. de Loos, oud-directeur van de H. voor jongens. Ds. J. van die voor eenigen tijd naar Buenos-Ayres vertrekt, neemt afscheid van zijne gemeente te Aarlanderveen. Oprichting der Vereeniging van Leidsche gemeente. ambtenaren Leidsche Kunstvereeniging: Tentoonstelling der Portefeuille van den Haagschen Kunstkring. Overlijden te Langeraar in den ouderdom van 76 jaar van den heer G. van Dijk, sinds 1875pastoor aldaar. Te Leiden overleden de heer P. Fontein Jr., voorzitter van de diaconie der Ned.-Herv. Gem. Benoemd tot controleur dsr gemeentebelasting de heer L. D. Vliegenthart, te Hilversum. 22 Benoemd tot hoofd der Christelijke School aan de Hooigracht te Leiden, de heer K. van der Kooy, hoofd der Koningin Wilhelmina-school te Apeldoorn.

6 Januari Benoemd tot ontvanger der dir. belastingen en accijnsen te Bodegraven de heer J. P. Meyneke. Interacademiale schaatsenwedstrijden op het terrein van de Leidsche Bazaar ten behoeve der werkloozen in den foyer der Stadsgehoorzaal. Inwijding der nieuwe Christelijke school aan het Noordeinde. Februari ambtsfeest van den heer P. J. Oostveen. verjaardag van de Leidsche De heer mr. P. E. Briët gekozen tot lid van den gemeenteraad te Leiden A. Leidsche Kunstvereeniging: Tentoonstelling van voorwerpen van Maart Overleden te Cannes, de heer W. Prof. mr. H. Krabbe aanvaardt het

7 Maart met een rede over in de Staatsleer.,,De Idee der Regeer en Rageltje Pattist 60 jaar bij de Leidsche Katoenmaatschappij werkzaam. De Gemeenteraad besluit tot oprichting school der klasse voor 600 leerlingen. nieuwe 9 Herdenking in de Hooglandsche Kerk van het bestaan der Zondagschool Chantepie de la Saussaye Leidsche Kunstvereeniging: Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen enz. door Jan Veth en teekeningen door Dirk Nijland. 17,,Sempre Crescendo : Concert ten voordeele van de algemeene armen. Bezoek van H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins aan Boskoop en Alfen. Afscheid van den gewezen burgemeester van Noordwijk, E. L. Baron van Hardenbroek. Bezoek van Hare Majesteit de Koningin en Z. K. H den Prins der Nederlanden aan Katwijk-Buiten. 24 Benoemd tot ontvanger der directe belastingen te Leiden de heer H. J. van

8 Maart Dr. F. Rasenau uit Amsterdam begint zijne lessen als privaat-docent in de hygiëne aan de Universiteit te Leiden, met een rede over sterfte, alcoholismus en tuberculose. April 1 4 De heer A. van Konijnenburg 60 jaar koster bij de Ned. Herv. Kerk te Oegstgeest. Opening van het Zee-hospitum te Katwijk aan Zee door Hare Majesteit de Koningin-Moeder. 12 Leidsche Kunstvereeniging: Tentoonstelling van schilderijen van Ch. P. Gruppé en Morgenstjerne 15 Den Staatsraad Mr. J. Oppenheim wordt door commissie van oud-leerlingen zijn door Jozef geschilderd portret aangeboden. Openstelling van een groote zaal met Romeinsche sculptuur in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. 23 De Leidsche Gemeenteraad neemt het voorstel aan om van gemeentewege steun te verleenen ter bevordering van de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van werkeloosheid.

9 April Prof. dr. H. G. van de Sande Bakhuyzen henoemd tot Commandeur der Deensche Danebrogsorde. aan ds. G. J. de Hoest bij gelegenheid van zijn vertrek naar Hilversum Ds. G. J. de Hoest predikant de duitsch Herv. Gemeente alhier, houdt in de Iandsche Kerk zijn afscheidspredikatie. Opening van de Christ. kweekschool ter opleiding van Onderwijzers en Onderwijzeressen voor scholen met den bijbel te in het gebouw aan den Stille Rijn. bestaan der practische ambachtschool te Leiden; opening der van werkstukken van oud-leerlingen. Reünie van oud-leerlingen der Ambachtschool en optocht met muziek naar de Stadszaal. rede van den voorzitter, den heer G. van Mei De heer A. J. Binnendijk, sedert 1 Jan directeur van de Sted. werkinrichting, op zijn verzoek als zoodanig eervol ontslagen, wordt in die betrekking opgevolgd door den heer P. W. Hasselbacb.

10 Mei dienstjubilé van J. besteller bij de Van Gend en Loos te Leiden. Overlijden in den ouderdom van 53 jaren van den beer Karel van Wensen, Leidsch Bij Kon. besluit, met ingang van 21 September, op verzoek eervol ontslag verleend aan mr. H. van der Hoeven, als hoogleeraar in de faculteit der Rechtswetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Bij Kon. besluit, met ingang van 20 dezer, benoemd tot burgemeester der gemeente Noordwijk jhr. W. C. van Panhuys. Overlijden op ruim leeftijd van mr. Conrad Door hem werden o.a. gelegateerd: aan de Diaconie van de Nederduitsch-Hervormde Gemeente te Leiden ten behoeve van haar armen de som van 50,000; aan de Kerk te Leiden onder beheer der Gemeente-Commissie, de som van 40,000; aan het Parochiaal Armbestuur te Leiden, uitsluitend ten behoeve der Katholieke armen aldaar, de som van 10,000; aan de Vereeniging tot instandhouding van de bijzondere school der eerste klasse te Leiden, als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van , de som van 10,000; aan de Vereeniging van Christelijk Onderwijs ten behoeve van on- en minvermogenden te Leiden, opnieuw als rechtspersoon erkend bij Besluit van lö Februari 1899, de som van 40,000.

11 Mei Hare Majesteit de Koningin-Moeder brengt een bezoek aan het Gesticht der Vereeniging voor Kinderzorg te Leiderdorp. Overlijden van den heer L. A. van Mels, gemeenteraadslid van Katwijk aan Zee Gouden jubileum als onderwijzer van den heer Th. de hoofd der R.-K. Parochiale school te Lisse. Overlijden van den gepensioneerd kolonel der D. F. H. in den ouderdom van 57 jaren. De Leidsche Njord wint het hoofdnummer in den Varsity-wedstrijden. Uilstapje naar Warmond ter bezichtiging van het kerkhof, seminarium en het kasteel Poelgeest. De afdeeling Leiden der Maatschappij van Weldadigheid opnieuw georganiseerd. - - Juni jubileum van den heer J. J. van Tertholen als onderwijzer. 2 Prof. dr. H. Lorentz benoemd tot ridder in de pour le

12 Juni Prof. dr. A. de Jong, directeur van t Openbaar Slachthuis te Leiden, aanvaardt het ambt van buitengewoon hoogleeraar in de vergelijkende pathologie met een rede over,,het verband tusseben de geneeskunde van den mensch en van de dieren. Ds. M.van alhier, neemt afscheid van zijne gemeente, wegens beroep naar Beverwijk. vergadering van de Maatschappij der Ned. Letterkunde te Leiden. De Barend Kerseboom, bekend Leidsch type, 65 jaar scharenslijper. 16 Overlijden op van Voorschoten. leeftijd van pastoor Oly, 21 Ds. Kelder, predikant de Ned.-Herv. Gemeente te Warmond, houdt zijn afscheidsrede. Juli Gouden feest van den heer C. B. Ootmar aan de Kon. Ned. Grofsmederij. Chr. Nationaal Zendingsfeest op t koninklijk landgoed Raaphorst.

13 Juli Prof. mr. S. J. Fockema op verzoek eervol ontslag verleend als voorzitter van den voogdijraad te Leiden. 10 Het helium vloeibaar gemaakt door prof. Kamerlingh Tram- en treinbotsing onder Sassenheim. De Ned.-Herv. diaconie te Leiden koopt de stichting te Leiderdorp aan. Aankomst te Voorschoten van den nieuwbenoemden pastoor H. J. P. Tomann uit Katwijk. 18 Opening van de permanente stelling te Katwijk, uitgaande van de aldaar opgerichte kunstvereeniging. Augustus jubileum van den heer H. Zwaan bij de firma J. M. van Kempen en Zonen te Voorschoten. Dr. T. Hoekstra te Hazerswoude, beroepen naar neemt afscheid van zijne tegenwoordige gemeente. 6 Overlijden op leeftijd van den heer J. F. Meiners, notaris ter standplaats Leiden.

14 Augustus Bij Koninklijk Besluit is aan de gemeente Leiden verleend een voorschot uit s kas tot een maximum van f 149,500, ten einde genoemde genoemde gemeente in staat te stellen ter uitvoering van het raadsbesluit van 26 Maart een voorschot van gelijk bedrag te verleenen aan de tot bevordering van den bouw van woningen. Overlijden van den heer A. J. Corts, industrieel te Leiden, op leeftijd. van prof. dr. A. C. hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Aug. tot 7 Sept. 24 Oud-Hollandsche feesten op het Pieterskerkhofplein, georganiseerd door de vereeniging verkeer. Plechtige opening van en t Hollandsch marktplein. Het Taal- en letterkundig congres te Leiden Feestelijke inhaling van de congressisten aan het station en ontvangst op het stadhuis door den burgemeester. Opening van het Congres door den voorzitter prof. Ypeyer. Tocht door Leiden ter bezichtiging van monumenten, aangeboden aan de Congressisten. 29 Bij Kon. besluit benoemd in de orde van den Leeuw tot ridder dr. J. J.

15 Augustus hoogleeraar te Leiden, en de heer M. C. J. Cosijn, verificateur van s Zee-instrumenten te Leiden; in de orde van Oranje-Nassau tot officier de luit.-kol. P. A. Spaan van het reg. infanterie; tot ridder de heer A. H. Krieger, te Lelden; verleend zijn: de eere-medaille der Nassau-orde zilver aan den kapelmeester van het regiment W. van Erp; aan den onderofficierpikeur F. P. J. Niericker van het regiment veld-artillerie en aan A. v. burg, oud-koster te Oegstgeest. 30 Oprichting der Leidsche Begrafenis-onderneming 31 Aug. tot 1 Sept. Tentoonstelling te Voorschoten van voorwerpen het gebied van geschiedenis en oudheidkunde, kunstnijverheid enz., uitsluitend afkomstig van families uit Voorschoten. - - September Gedachtenisviering van het bestaan van de,,martha-stichting te Alfen. Overleden mr. C. Pijnacker curator der Rijksuniversiteit. algemeene vergadering der Vereeniging voor waterleidingsbelangen in Nederland te Leiden

16 September gehouden. Bezichtiging van den nieuwen watertoren van gewapend beton aan den 4 W. Krayer, korporaal-hoefsmid van het reg. veld-artillerie te Leiden, ontvangt de zilveren penning voor menschlievend hulpbetoon, wegens het met levensgevaar redden van een drenkeling. 13 De heer A. Collée, hoofd der openbare school te Rijnsburg, viert zijn jubileum als onderwijzer, waarvan 33 jaar hoofd der school in deze gemeente. 16 te op leeftijd de heer J. C. Meyboom, 51 jaren lang burgemeester en secretaris der gemeente Rijnsburg. Te Warmond op leeftijd overleden dr. E. F. van Dissel, oud-ingenieur van het Hoogheemraadschap Rijnland, oud-lid der Prov. Staten van oud-lid van den gemeenteraad van Leiden. 21 De dr. J. J. draagt in het Groot auditorium van het Academiegebouw het rectoraat over aan prof. dr. J. 23 Dr. W. P. opent als lector zijne colleges in de anorganische chemie aan de alhier, met het uitspreken rede over ontwikkeling van de denkbeelden op het gebied der oxydatie-verschijnselen.

17 September De oudste beambte op het Archief, de heer J. J. Groen, wordt op verjaardag gehuldigd in het Archiefgebouw. Bloemen tentoonstelling in Sacrum, seerd door de Afdeeling Leiden van den Nederl. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. 28 Opening van de nieuwe fietsenbergplaats op het Stationsplein, daar gebouwd door de vereeniging Vreemdelingenverkeer Te Amsterdam op leeftijd overleden de heer J. A. van Dijk, oud-hoofd der school klasse aan de Vest en directeur van de kweekschool voor en te Leiden. Jhr. mr. P. R. Feith op verzoek eervol ontslag verleend als lid van het college van Curatoren der Rijksuniversiteit te Leiden. 3 October-herdenking met koraalmuziek, deeling, en optocht van bruidsparen in versierde voertuigen, tijd en avondfeest op het Schuttersveld. Leidsche Kunstvereeniging. Tentoonstelling van Japansche en Chineesche kunst.

18 October Overlijden van den heer G. le Poole, kant en gedurende 40 jaren lid van den kerkeraad der Doopsgezinde gemeente. De nieuwbenoemde hoogleeraar bij de faculteit der rechtgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit alhier, Prof. mr. A. J. Blok, aanvaardt ambt met een rede over: Positie en taak van het openbaar ministerie. Het oudste plaatselijk studentengezelschap alhier herdenkt zijn bestaan op feestelijke wijze. De luitenant J. van Kaathoven, gedetacheerd geweest bij het Brunswijksche ment, benoemd tot ridder klasse der orde van Hendrik den Leeuw. De R.-K. Meisjeschool te Noordwijk bestaat 25 jaar onder het bestuur van de Eerw. Zusters der orde van het Gezelschap van J. M. J. De gouden medaille van het Genootschap ter bevordering der natuur-, genees- en heelkunde te Amsterdam toegekend aan prof. H. Kamerlingh voor zijne onderzoekingen, welke leidden tot het vloeibaar maken van het helium, De heer A. Korswagen herdenkt zijne 50 jarigen diensttijd bij de firma J. M. van Kempen en Zonen te Voorschoten. Prof. dr. W. de Sitter aanvaardt het ambt als hoogleeraar in de faculteit der wis- en natuur-

19 October 1908.

20 November November Kunstvereeniging: Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen enz. door Th. van en S.

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND 1943. JANUARI. Van heden af wordt geen tolgeld meer geheven bij de Leiderdorpsche brug, welke tol sedert 1542 bestaan heeft. 4

Nadere informatie

VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. JAN 1911. 1 4 10 Zestigjarig bestaan der Yrukkcrij der firma. een prooi der vlammen. van den heer H. Visser tent-resident Biliton. F. Engels jaar lid Collectnntcn

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND JANUARI 1912. H. bcnocmd tot conservator bij Rijks treedt, ruim dienst, hoofd Chr. School D e op. de a l s herdenkt den dag dat hij de door B. bcnocmd dor gemeente-belastingen.

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. 1 Jan. KORTE KRONIEK. 1930. Firma J. en A. le Poole bestaat 250 jaar. 40 jarig ambtsjubileum van J.W. Broekhuizen, van het gemeentelijk museum de Lakenhal. Opening

Nadere informatie

VAN LEIDEN EN RIJNLAND 1941.")

VAN LEIDEN EN RIJNLAND 1941.) KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND 1941.") 16 Jan. Ds. R. Blommaert uit Middelburg neemt het beroep naar de Waalsche Gemeente alhier aan, waardoor voorzien is in de vacature van wijlen ds. L. G. M. Bresson.

Nadere informatie

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1909. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1909. VOOR VAN TEVENS

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1909. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1909. VOOR VAN TEVENS JAARBOEKJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1909. (Zesde Jaargang). LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF s UITG.-MIJ. 1909. EEN WOORD

Nadere informatie

Vereeniging,,Oud-Leiden.

Vereeniging,,Oud-Leiden. Vereeniging,,Oud-Leiden. VERSLAG OVER HET JAAR -1905. Het is het Bestuur aangenaam hiernavolgens in herinnering en ter kennis te brengen, wat in het jaar door Oud-Leiden verricht is. Op 7 December 1904

Nadere informatie

VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK. 1939. 1 Jan. Gouden jubileum van de N.V. Boek- en Steendrukkerij Eduard Benoemd tot directeur van het Instituut Wullings te Voorschoten Jhr. G. M. E.

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KRONIEK 1932 1 Jan. 3 Eervol ontslag wegens het bereiken van de leeftijdsgrens aan Dr. J. W. C. Goethart als directeur van het Rijksherbarium en lector in de systematische

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK.*) 13 Febr. Overlijden van Prof. G. P. J. hoogleeraar der wijsbegeerte. 18 Mrt. De telefooncentrale wordt overgebracht van de Papengracht naar het kantoor.

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND 1942. 7 Jan. De Heer A. D. Vijgh, oudste der notarissen, op leeftijd overleden. De Heer P. G. C. van Doorn, sedert 1908 arts te

Nadere informatie

Inlichtingen omtreut enkele openbare inrichtingen en besturen.

Inlichtingen omtreut enkele openbare inrichtingen en besturen. Inlichtingen omtreut enkele openbare inrichtingen en besturen. LEIDEN. Burgemeester: Jhr. Mr. Dr. N. C. de Gijselaar. Wethouders : J. A. van Harnel, J. Korevaar Mr. L. M. J. H. Kerstens, Mr. J. C. van

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK, 1 Jan. De heer J. G. M. van Griethuyzen, Burgemeester van Oestgeest en Voorhout, op 77-jarigen leeftijd overleden. 6 Jan. Herdenkingsplechtigheid Willem

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK. 1934. 2 Jan. 4 4 7 7 7 Dr. D. Timmermans, arts te Oestgeest, op 65-jarigen leeftijd overleden. Dr. Mr. N. G. Veldhoen, Ned. Herv. pred. te Voorburg,

Nadere informatie

VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. JANUARI 1918. 1 5 13 15 17 19 21 25 28 Januari Dr. J. G. van der herdenkt den dag dat hij vóór jaren promoveerde tot Doctor in de Medicijnen. Opening der tweede R.

Nadere informatie

Inlichtingen omtrent enkele besturen en openbare inrichtingen.

Inlichtingen omtrent enkele besturen en openbare inrichtingen. Inlichtingen omtrent enkele besturen en openbare inrichtingen. LEIDEN. Burgemeester: Jhr. Mr. Dr. N. C. de Gijselaar. Wethouders: Mr. J. C. van der Lip, J. A. Bots, Mr. C. W. van der Pot Bzn., W. Pera.

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. NOVEMBER 1904. Oprichtingsdag van,,oud-leiden 9 Opening van de Leidsche Arbeidersbeurs, uitgaande van den Chr. Bestuurdersbond. Gekozen tot lid van den gemeenteraad

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN KORTE KRONIEK LEIDEN EN VAN NOVEMBER 1909. 11 inwijding van de nieuwe Parochiale school Aan den heer W. hoofd der klasse te Leiden, op zijn eervolle wijze ontslag uit op de verleend. 17 19 Te bij lid

Nadere informatie

omtrent openbare personen en lichamen.

omtrent openbare personen en lichamen. omtrent openbare personen en lichamen. LEIDEN. Burgemeester: Jhr. Mr. Dr. N. C. de Wethouders: Mr. C. van A. Bots, J de Lange, W. Pera. Secretaris: Mr. Dr. C. E. van Strijen. Ontvanger: G. H. Kokxhoorn.

Nadere informatie

BESLUITEN. De notitie inzake gemeentelijke en koninklijke onderscheidingen voor kennisgeving aan te nemen.

BESLUITEN. De notitie inzake gemeentelijke en koninklijke onderscheidingen voor kennisgeving aan te nemen. Behoudens advies van de commissie Burg. B&W- nr.: 05.0335 d.d. 08-03-2005 Onderwerp Overzicht onderscheidingen. BESLUITEN De notitie inzake gemeentelijke en koninklijke onderscheidingen voor kennisgeving

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK.") 1924. 3 Jan. 5 Invoering van den op de tramlijn Leiden-Oegstgeest. Huldiging van Prof. Dr. S. G. de Vries bij zijn aftreden als directeur der Universiteitsbibliotheek.

Nadere informatie

Jaarboekje VOOR. Geschiedenïs en Oudheidkunde VAN. LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1906. LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF.

Jaarboekje VOOR. Geschiedenïs en Oudheidkunde VAN. LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1906. LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF. JAARBOEKJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenïs en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1906. (Derde Jaargang). LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF. 1906. EEN WOORD VOORAF. 190ö:

Nadere informatie

Titulatuur: aanhef en adressering

Titulatuur: aanhef en adressering Titulatuur: aanhef en adressering Hoger beroepsonderwijs Aanhef Adressering Baccalaureus (bc.) Zeer geachte heer/mevrouw Bc./ bc. Bachelorsgraad (B met toevoeging) Zeer geachte heer/mevrouw De heer/ B

Nadere informatie

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en Lijst van werken, betrekking hebbende op Leiden en Omgeving, verschenen in 1935, ten gemeente-archieve aanwezig. Jaarverslagen, catalogi, dag- en weekbladen, periodieken, programma s en courantenartikelen

Nadere informatie

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1908. LELDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ.

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1908. LELDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ. JAARBOE.KJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LELDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1908. (Vijfde Jaargang). LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ. 1908 EEN WOORD

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. JANUARI 1913. 11 18 21 24-26 Januari 1913. De firma A. L. Reimeringer Zonen, in effecten en assurantiën herdenkt haar bestaan. De Heer A. Fortgens te Hazerswoude

Nadere informatie

VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. JANUARI 1915. 2 4 7 Januari 1915. De Heer Tit jaren kerkvoogd en de Heer T. Kulk 40 jaren voorzanger bij de Ned. Herv. Gem. te Abbenes. Herdenking van den geboortedag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2007:BA8151

ECLI:NL:RVS:2007:BA8151 ECLI:NL:RVS:2007:BA8151 Instantie Raad van State Datum uitspraak 27-06-2007 Datum publicatie 27-06-2007 Zaaknummer 200607820/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. JANUARI 1919. 1 3 5 7 8 11 17 21 Januari Het telefoonnet gaat in exploitatie over van de firma van Bork Co. naar het Rijk. De Heer W. N. Lingerak 50 jaar lid van

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN OMSTREKEN OVER 1988

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN OMSTREKEN OVER 1988 KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN OMSTREKEN OVER 1988 Aan deze kroniek werkten mee: P.S. voor Leiden en de correspondenten J.P. van Th. van Hartevelt-Liesveld, E. ten E.M.Ch.M. C. Kroon, S.C.H. Leenheer, M.H.

Nadere informatie

KORTE KRONIEK LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK V A N LEIDEN EN RIJNLAND Jan. 5 6-8 25 KRONIEK 1936 De Haarlemmermeerlijnen, dorp, Haarlem-Aalsmeer en Hoofddorp, zijn opgeheven. Spoorlijn Alphen-Uithoorn opgeheven. Afscheid van Ds. Nauta

Nadere informatie

Hollandse Meesters. Dit werkboekje is van:

Hollandse Meesters. Dit werkboekje is van: Hollandse Meesters Dit werkboekje is van: Hallo! Je gaat binnenkort op bezoek in het museum Hermitage Amsterdam. Het woord Hermitage spreek je uit als hermitaasje. Een museum is een gebouw waarin je allerlei

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN Gemeenschappelijke regelingen gemeente Voorschoten Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 99 Besluit van 17 februari 2007 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit burgemeesters, het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning

Nadere informatie

VISCHAFSLAG.. De opbrengst van den gemeentelijken vischafslag in het afgeloopen jaar is geweest : f 27238.80 tegen f 18351.14 in 1928.

VISCHAFSLAG.. De opbrengst van den gemeentelijken vischafslag in het afgeloopen jaar is geweest : f 27238.80 tegen f 18351.14 in 1928. 205 BURGERLIJKE STAND. In het afgeloopen jaar werden bij den ambtenaar van den Burgerlijken Stand aangegeven 426 geboorten (vorig jaar 467), 237 gevallen van overlijden (253) waaronder 9 (12) levenloos

Nadere informatie

1945; 1945; 1944; mei 1941-okt. okt juli mei 1942-dec ; ; ; ; ; ; ; feb.

1945; 1945; 1944; mei 1941-okt. okt juli mei 1942-dec ; ; ; ; ; ; ; feb. Plaatsingslijst van het archief afkomstig van ds. J. Haitsma (1863) 1941-2006 "Jacob (Jaap) Haitsma werd geboren in 1913 in Hindehopen. Na de lagere school en het Willem Lodewijk gymnasium in Groningen,

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 92 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SUBCOMMISSIE VOOR EEN NATIONAAL GESCHENK AAN HM DE KONINGIN DER NEDERLANDEN 1900 DOOR J.M.M. JANSEN SCHIEDAM

Nadere informatie

INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE INSTELLIN- GEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN KUNST

INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE INSTELLIN- GEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN KUNST INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE INSTELLIN- GEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN KUNST ARCHIEF Het Archief der Gemeente is gevestigd in het gebouw aan de Mathenesserlaan 315 en geopend op werkdagen van half

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden VERVALLEN

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden VERVALLEN Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden Regeling. Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer

Nadere informatie

Voorstelling van een universiteitsmuseum UGent. Danny Segers Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen

Voorstelling van een universiteitsmuseum UGent. Danny Segers Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen Voorstelling van een universiteitsmuseum UGent Danny Segers Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen 21 september 1815: Willem I wordt koning der Nederlanden 1816: oprichting van 3 universiteiten

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KRONIEK 1935 2 Jan. 24 De Heer G. S. de Haan, chef van de kamer bij den dienst van Gemeentewerken, op 42-jarigen leeftijd overleden. Afscheid van hoofdagent J. Nieuwkoop

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN OMSTREKEN VAN

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN OMSTREKEN VAN KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN OMSTREKEN VAN JANUARI De Heer J. W. J. DIEBELS, chef van de afd. Burgerlijke Stand en Bevolking der Gemeentesecretarie wordt gehuldigd bij zijn jubileum als zodanig. Gouden

Nadere informatie

PROTESTANTSE RIDDERLIJKE ORDEN IN NEDERLAND RIDDERLIJKE DUITSCHE ORDE, BALIJE VAN UTRECHT JOHANNITER ORDE IN NEDERLAND

PROTESTANTSE RIDDERLIJKE ORDEN IN NEDERLAND RIDDERLIJKE DUITSCHE ORDE, BALIJE VAN UTRECHT JOHANNITER ORDE IN NEDERLAND PROTESTANTSE RIDDERLIJKE ORDEN IN NEDERLAND RIDDERLIJKE DUITSCHE ORDE, BALIJE VAN UTRECHT JOHANNITER ORDE IN NEDERLAND 11 december 2010 RIDDERLIJKE DUITSCHE ORDE, BALIJE VAN UTRECHT Ridderlijke Duitsche

Nadere informatie

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN Lijnfolder 2013 LEIDEN, ZOETERMEER, DEN HAAG GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM SCHIPHOL DE ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE NIEUW-VENNEP KATWIJK WASSENAAR NOORDWIJK RIJNSBURG OEGSTGEEST VOORSCHOTEN

Nadere informatie

0 JAARBOEKJE 0 LEIDEN EN RIJNLAND. GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN (DERTIENDE JAARGANG).

0 JAARBOEKJE 0 LEIDEN EN RIJNLAND. GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN (DERTIENDE JAARGANG). JAARBOEKJE. 0 JAARBOEKJE 0 VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN 1916 (DERTIENDE JAARGANG). LEIDEN - G. F. THÉONVILLE. EEN WOORD VOORAF.

Nadere informatie

KORTE KRONIEK LEIDEN EN RIJNLAND.

KORTE KRONIEK LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK LEIDEN EN RIJNLAND. JANUARI 1916 2 4 9 18 9 26 28 Januari 1916. De Heer A. 40 jaren hoofd der Gemeenteschool te Rijnsburg. De Heer N. van Egmond Dz. jaren lid van den Kerkeraad der Ned.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN. LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904.

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN. LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904. JAARBOEKJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904. LEIDEN - A. W. SIJTHOFF. 1904. EEN WOORD VOORAF. De Vereeniging Oud

Nadere informatie

VEREENIGING LEIDEN. Verslag over het jaar 1934.

VEREENIGING LEIDEN. Verslag over het jaar 1934. VEREENIGING LEIDEN. Verslag over het jaar 1934. De eerste bijeenkomst voor de leden had plaats op 15 Januari, toen Mr. S. J. Fockema Andreae een lezing hield over Middeleeuwsch Oegstgeest. Den 16en Maart

Nadere informatie

VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. JANUARI 1917. Januari 1917. Mr. Ph. B. Libourel, privaat-docent aan de Universiteit, benoemd tot notaris te Delft. Overlijden van den Heer J. Groebe, commissaris,

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN DE JAREN ALS AANVULLING OP DE ONVOLLEDIGE KRONIEKEN IN DE VORIGE JAARBOEKJES

KORTE KRONIEK VAN DE JAREN ALS AANVULLING OP DE ONVOLLEDIGE KRONIEKEN IN DE VORIGE JAARBOEKJES KORTE KRONIEK VAN DE JAREN ALS AANVULLING OP DE ONVOLLEDIGE KRONIEKEN IN DE VORIGE JAARBOEKJES : Koudekerk aan den Rijn gebombardeerd. : De eerste Duitschers trekken uit de richting Utrecht Leiden binnen.

Nadere informatie

DE GRAFKELDER VAN DE NED. HERV. KERK TE KOUDEKERK AAN DEN RIJN

DE GRAFKELDER VAN DE NED. HERV. KERK TE KOUDEKERK AAN DEN RIJN DE GRAFKELDER VAN DE NED. HERV. KERK TE KOUDEKERK AAN DEN RIJN In den zomer van het jaar kwam bij de restauratie van de Ned. Hervormde Kerk te Koudekerk een kleine grafkelder aan het licht. Daar deze grafkelder

Nadere informatie

Parenteel van Willem Cornelis Mees [R 11-15]

Parenteel van Willem Cornelis Mees [R 11-15] Parenteel van Willem Cornelis Mees [R 11-15] 1 Willem Cornelis. 2 3 Willem en Dina als jong paar 4 Promotiediner 1906. 3e van 3e van rechts vader Adriaan W I Willem Cornelis Mees [R 11-15] (afb. 1 t/m

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra (1878-1915 (1917)) 460 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en F. de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

3.04.10.118 DTB Voorschoten 3. Inhoudsopgave

3.04.10.118 DTB Voorschoten 3. Inhoudsopgave Inventaris van het archief van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van de Burgerlijke Stand VOORSCHOTEN 3.04.10.118

Nadere informatie

KORTE KRONIEK LEIDEN EN RIJNLAND.

KORTE KRONIEK LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK LEIDEN EN RIJNLAND. NOVEMBER 1906. 3 Oprichtingsdag van (1902). Bevestiging en intreerede van dr. F. J. Los, predikant te Koudekerk. 12 13 14 De heer F. de Wit, notaris te Oudewetering,

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN OMSTREKEN VAN

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN OMSTREKEN VAN KRONIEK KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN OMSTREKEN VAN JANUARI 8 Molentocht, uitgeschreven door het Hollands district van de g Intrede Ds. J. PLOMP als predikant bij de Gereformeerde Gemeente te Leiden, vroeger

Nadere informatie

Gratificaties en attenties

Gratificaties en attenties Gratificaties en attenties Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van de regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: De ambtenaar, genoemd in het eerste lid onder a van artikel 1:1 CAR, werkzaam

Nadere informatie

0 JAARBOEKJE C VOOR LEIDEN EN RIJNLA.ND. GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN LEIDEN - P.J. MULDER & ZOON.

0 JAARBOEKJE C VOOR LEIDEN EN RIJNLA.ND. GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN LEIDEN - P.J. MULDER & ZOON. 0 JAARBOEKJE C VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLA.ND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN 1920 (ZEVENTIENDE JAARGANG). LEIDEN - P.J. MULDER & ZOON. EEN WOORD VOORAF. Trots

Nadere informatie

navolgers. In 1625 bestelde de stad vijf portretten bij de schilder Michiel Jansz. van Mierevelt, te weten die van Willem van Oranje, Maurits,

navolgers. In 1625 bestelde de stad vijf portretten bij de schilder Michiel Jansz. van Mierevelt, te weten die van Willem van Oranje, Maurits, in de etalage Album, bevattende handteekeningen van vorstelijke personen, die het Oude Raadhuis der stad Kampen met een bezoek vereerden, 1875. Met tekeningen van C.H. Hein. De relatie tussen Kampen en

Nadere informatie

Lammermarkt, werd Xrmenkerk gehouden tot

Lammermarkt, werd Xrmenkerk gehouden tot DE ARMENKERK Volgens de notulen van de Kerkeraad der Nederd. Herv. Gemeente is in 1804 de Armenkerk opgericht. Augustus 1804 : Na opening der Vergadering gaf de Scriba kennis, dat op versoek van HH Regenten

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE REGEERINGSJUBLILEUM KONING WILLEM III DOOR J.M.M.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE REGEERINGSJUBLILEUM KONING WILLEM III DOOR J.M.M. G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 89 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE REGEERINGSJUBLILEUM KONING WILLEM III 1889 DOOR J.M.M. JANSEN SCHIEDAM 1980 (bewerkt N. Friedel

Nadere informatie

Eenheid Den Haag. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Den Haag. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Den Haag Reactietijden politie Eenheid Den Haag Alphen aan den Rijn Bodegraven-Reeuwijk Delft Gouda Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Krimpenerwaard Leiden Leiderdorp Leidschendam-Voorburg Lisse

Nadere informatie

KORTE KRONIEK V A N LEIDEN EN RIJNLAND.

KORTE KRONIEK V A N LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK V A N LEIDEN EN RIJNLAND. JANUARI 1914. 8 16 Januari 1914. 1 Honderdjarig bestaan der Firma J. C. Zn. De Heer J. ontvangt de Orde van Oranje-Nassau. Inwerkingtreding van den dienst. De 9

Nadere informatie

o JAARBOEKJE : VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,, OUD-LEIDEN (ELFDE JAARGANG)

o JAARBOEKJE : VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,, OUD-LEIDEN (ELFDE JAARGANG) JAARBOEKJE. o JAARBOEKJE : VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,, OUD-LEIDEN 1914 (ELFDE JAARGANG) LEIDEN - G. F. THl?ONVILLE. EEN WOORD VOORAF.

Nadere informatie

JAA LEIDEN EN RIJNLAND 1921-1922 TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN (ACHTTIENDE JAARGANG). AARLANDERVEEN - E. A. PRINS

JAA LEIDEN EN RIJNLAND 1921-1922 TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN (ACHTTIENDE JAARGANG). AARLANDERVEEN - E. A. PRINS JAARBOEKJE JAA VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN 1921-1922 (ACHTTIENDE JAARGANG). AARLANDERVEEN - E. A. PRINS EEN WOORD VOORAF. Het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 221 Rijkswet van 8 mei 2003 tot wijziging van de rijkswet van 20 december 1989, houdende regeling van pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie (1909-1949 (2011)) 1069 Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

1. De bus met daarop het staatsieportret van Koningin Wilhelmina, en een afbeelding van de gouden koets.(1977)

1. De bus met daarop het staatsieportret van Koningin Wilhelmina, en een afbeelding van de gouden koets.(1977) 1. De bus met daarop het staatsieportret van Koningin Wilhelmina, en een afbeelding van de gouden koets.(1977) 2. De bus met daarop Koningin Wilhelmina als jong meisje, en de intocht te Amsterdam.(1984)

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923)

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923) 18 Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, 1677 1915 (1923) Zoetermeer, 1996 INLEIDING De dorpen Zoetermeer en Zegwaart beschikten tot in de 18e eeuw

Nadere informatie

Nummer Toegang: E06. Kanselarij Huisorden

Nummer Toegang: E06. Kanselarij Huisorden Nummer Toegang: E06 Kanselarij Huisorden Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 E06 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Aanvraaginstructie...6

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN OMSTREKEN VAN

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN OMSTREKEN VAN KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN OMSTREKEN VAN JANUARI Overleden te Hazerswoude-Rijndijk J. D. DE KORT, correspondent aldaar van de Vereniging Oud-Leiden, die vooral ook in het kerkelijke leven een belangrijke

Nadere informatie

Brandweer Brouwershaven 0,5 m.

Brandweer Brouwershaven 0,5 m. 1.1 Algemeen plaatselijk bestuur 2 Stad en gemeente 1344-1960 ; voorlopige lijst van de charters; toegang bouwvergunningen 616 Gemeente 1961-1996 Inventaris; toegang bouwvergunningen 80,2 m. 183 m. 1.2.5

Nadere informatie

Filips. Over Filips. Info. Bekenden van Filips. Filips. Tijdlijn Info Foto s Eten & Drinken. wsw. Filips 1540. Filips 1549.

Filips. Over Filips. Info. Bekenden van Filips. Filips. Tijdlijn Info Foto s Eten & Drinken. wsw. Filips 1540. Filips 1549. Over is de oudste zoon van de machtige keizer Karel V. Karel is geboren in Gent en is regelmatig in de Nederlanden. is geboren in Spanje en groeit daar op. Zijn vader ziet hij maar weinig, die is altijd

Nadere informatie

Lijst van werken, betrekking hebbende op Leiden en omgeving, verkregen iu 1941 door het

Lijst van werken, betrekking hebbende op Leiden en omgeving, verkregen iu 1941 door het Lijst van werken, betrekking hebbende op Leiden en omgeving, verkregen iu 1941 door het 3 October 1574. Herdenking van Leidens Beleg en Ontzet in de Pieterskerk te Leiden op 3 October 1941. De Nederlandsche

Nadere informatie

19 september 1996 Nummer

19 september 1996 Nummer 19 september 1996 Nummer 96-001386 Overzicht GS-besluiten Overzicht vergaderingen Hoorzittingen Verschenen persberichten Verschenen nota's Verschenen voorlichtingspublicaties Tentoonstellingen OVERZICHT

Nadere informatie

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop).

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop). Concept - BESLUITENLIJST Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 15 februari 2012 Aanwezig (leden PHO EZ): gemeente Alphen aan den Rijn: de heer T. Hoekstra gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL De hieronder beschreven stukken behoren tot het archief van de gemeente Schiermonnikoog. Bij de start van de Zeevaartschool werd de inrichting

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel

Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel Nummer Toegang: 1.10.31 Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel 1757-1773 N.N. Nationaal Archief, Den Haag Deze inventaris is geschreven in het Nederlands. 1.10.31 3 I N H O U D S O P G A V

Nadere informatie

Onze koningin. Het Koninklijk Huis en de koninklijke familie

Onze koningin. Het Koninklijk Huis en de koninklijke familie Onze koningin Koningin Beatrix is Koningin der Nederlanden. Haar volledige naam luidt: Beatrix Wilhelmina Armgard, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld. Ze

Nadere informatie

# e-&ravenhage»2 Maart 1933*

# e-&ravenhage»2 Maart 1933* f AFSCHRIFT. MINISTEEIE VAN ONDEKWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 19 & 30 Maart 7*1 1004, Afdeeling g, $, DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, f : Gelezen een voorstel van de faculteit der

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (ET. 44.) WET van den 2$sten Juli) i85o, ter uitvoering van art, j der Grondwet. WIJ WILLEJI III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE

Nadere informatie

Telefoonverkeer. In de Leidse Regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Regio Gouda

Telefoonverkeer. In de Leidse Regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Regio Gouda Telefoonverkeer In de Leidse Regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Regio Gouda Colofon Serie Statistiek 2004/08 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postadres

Nadere informatie

. Wet participatie Budget.. Wet gemeenschappelijke regelingen;. Monumentenwet 1998;. Ontgrondingenwet;. Wet inzake luchtverontreiniging;

. Wet participatie Budget.. Wet gemeenschappelijke regelingen;. Monumentenwet 1998;. Ontgrondingenwet;. Wet inzake luchtverontreiniging; Nr Naam Gemeenschappelijke regeling 1. Holland Rijnland De gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk,, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen,

Nadere informatie

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Rijksmuseum Amsterdam Najaarsbijeenkomst SNAAI 25 november 2013 Ramses van Bragt, archivaris RKD Inhoud Korte introductie RKD

Nadere informatie

Magazijnlijst van de collectie toverlantaarn en glasplaten, uit het archief van Het Koning Willemshuis. (voorheen: Christelijke Wijkvereeniging)

Magazijnlijst van de collectie toverlantaarn en glasplaten, uit het archief van Het Koning Willemshuis. (voorheen: Christelijke Wijkvereeniging) 400 Magazijnlijst van de collectie toverlantaarn en glasplaten, uit het archief van Het Koning Willemshuis (voorheen: Christelijke Wijkvereeniging) Samengesteld door drs. Nico Verbeek Historisch Documentatiecentrum

Nadere informatie

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1910. (Zevende Jaargang).

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1910. (Zevende Jaargang). JAARBOEKJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1910. (Zevende Jaargang). LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF s UITG.-MIJ. 1910. EEN

Nadere informatie

Archief A.A. van Sandick

Archief A.A. van Sandick Archief A.A. van Sandick 1926-1953 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02951 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief A.A. van Sandick...3

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel 5 Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel (1860-1970) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, geboren als Adelaïde Emma Wilhelmina Therèse zu Waldeck und Pyrmont, prinses van Waldeck-Pyrmont,

Nadere informatie

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Sinds jaar en dag hangen er in de consistorie van de kerk te Oudelande drie schilderijen, twee panelen en een doek. De panelen stellen een gezicht op Oudelande

Nadere informatie

Verslag over de jaren en

Verslag over de jaren en VEREENIGING,,OUD-LEIDEN". Verslag over de jaren en Hierbij geeft ons Bestuur wederom de gebruikelijke mededeelingen over de twee laatste vereenigingsjaren. Het steeg niet onbelangrijk, aangezien vele studenten

Nadere informatie

Koningsspelen quiz. Benodigdheden: Spelregels:

Koningsspelen quiz. Benodigdheden: Spelregels: Koningsspelen quiz Benodigdheden: Dobbelsteen Kaartjes van de verschillende vragen (uitgesneden en gelamineerd) Antwoorden voor de spelleider (lekkere) beloning Leuke manier om punten te tellen Spelregels:

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 [1]

Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 [1] Gepubliceerd op Willem-Jan van der Zanden (http://www.wjvanderzanden.nl) Home > Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 [1] Door wjvanderzanden[2]op vr, 07/24/2015-13:29 Tags:reizen

Nadere informatie

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast.

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. LEIDS JAARBOEKJE 1963 Foto ommezijde: De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1963 VIJF EN VIJFTIGSTE DEEL GEDRUKT

Nadere informatie