Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd oud curriculum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instelling specifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleiding specifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Havo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Student met havo-diploma ec of m&o ec of m&o ec of maw of m&o tot Student met havo-diploma vanaf ec of m&o ec of m&o ec of maw of m&o 1

2 Vwo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Student met vwo-diploma ec of m&o ec of m&o ec of maw of m&o tot Student met vwo-diploma vanaf ec of m&o ec of m&o ec of maw of m&o Overzicht van mbo-domeinen die geen directe toegang geven tot hbo-sectoren het mbo-domein techniek en procesindustrie naar de hbo-sector economie het mbo-domein handel en ondernemerschap naar de hbo-sector gezondheidszorg het mbo-domein handel en ondernemerschap naar de hbo-sector techniek het mbo-domein economie en administratie naar de hbo-sector gezondheidszorg het mbo-domein economie en administratie naar de hbo-sector techniek het mbo-domein zorg en welzijn naar de hbo-sector economie het mbo-domein voedsel, natuur en leefomgeving naar de hbo-sector economie Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) ) Niet langer van toepassing voor dit programma Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) n.v.t Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) In de deeltijdopleiding worden de volgende eisen gesteld aan de werkkring: 1. De werkkring bevindt zich in het bedrijfskundig werkveld en heeft een minimale omvang van 800 uren gedurende de gehele opleiding. 2. De werkzaamheden moeten op het niveau van de desbetreffende onderwijseenheden uitgevoerd kunnen worden. 3. De werkzaamheden kunnen ingezet worden bij praktijkopdrachten, stage en afstuderen. De werkgever ondersteunt de studie en is bereid om opdrachten, stage- en afstudeeropdrachten in zijn organisatie te laten uitvoeren Toelatingsonderzoek (art. 2.9 OER HZ) Niet langer van toepassing voor dit programma. 2.2 Inrichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) De beroepspraktijk van de BKM er is divers van aard. Een beroepspraktijk die zich manifesteert in management van bedrijfsprocessen, in flexibele en kennisintensieve dienstverlening, in samenwerkingsverbanden, ten dienste van netwerkorganisaties of binnen een global workspace. Dit zijn 2

3 slechts enkele voorbeelden. Het is een beroepspraktijk met veel afwisseling, complexiteit en diversiteit die in allerlei sectoren van de maatschappij is aan te treffen. 1 Beroepspraktijk van de BKM er De BKM er in het bedrijfsleven Bedrijfskundige dienstverlening kan binnen een economische of technisch-industriële omgeving plaatsvinden. Met dienstverlening wordt hier bedoeld: het verbeteren van de processen. Dienstverlening kán ook de core business van bedrijven vormen, zoals in de zakelijke dienstverlening, de financiële dienstverlening, de commerciële dienstverlening, de juridische dienstverlening, et cetera. Dit is bijvoorbeeld het geval bij werkgeversorganisaties, brancheverenigingen, belangenorganisaties, koepelorganisaties en consultancybureaus. De BKM er in maatschappelijke ondernemingen Maatschappelijke ondernemingen zijn bijzondere ondernemingen, omdat zij ondernemerschap inzetten voor maatschappelijke doelen. Maatschappelijke ondernemingen komen in uiteenlopende branches voor zoals huisvesting, zorg en welzijn, onderwijs en onderzoek, cultuur en sport. Het unieke karakter van maatschappelijke ondernemingen en de toenemende marktgerichtheid maken transparant werken noodzakelijk. Zij moeten verantwoorden hoe zij met de publieke gelden omgaan. De BKM er draagt bijvoorbeeld bij aan de totstandkoming van in control-verklaringen, de verbetering van toezicht en bedrijfsmatiger werken. De BKM er bij de overheid De BKM er vindt men vooral bij lagere overheden en bij gedeconcentreerde rijksdiensten (agentschappen, inspecties e.d.). De toenemende invloed van Europa op alle facetten van de maatschappij, maakt dat steeds vaker organisaties als de Euregio, de Europese Advies- en Informatiecentra en de vertegenwoordigingen van Europese instellingen in beeld komen voor Bedrijfskunde MER. Maar ook organisaties als de Kamers van Koophandel en de zogenoemde autoriteiten belast met toezicht en handhaving vragen om bedrijfskundig advies. De BKM er die ten dienste van netwerkorganisaties werkt Steeds meer ziet men dat bedrijven en organisaties gaan samenwerken om bijvoorbeeld de financiële risico s te verdelen of omdat ze ieder verantwoordelijk zijn voor een deel van een proces. Netwerkorganisaties halen grenzen weg tussen de organisaties en hun leveranciers, klanten en/of concurrenten, bijvoorbeeld door organisatie-middelen bij elkaar te voegen, zodat alle partijen er beter van worden, of om samenwerking te stimuleren in een onzekere omgeving. Zo ontstaan joint ventures, marketingdistributiekanalen of samenwerkingsvormen, waarbij financiële middelen kunnen worden uitgewisseld. Netwerkorganisaties zijn gebaat bij een bedrijfskundige en integrale aanpak. Rollen van de BKM er De houdbaarheidsdatum van functies op de arbeidsmarkt wordt steeds korter en functies voor professionals worden ruimer en breder omschreven. Daarom past de term rollen beter dan functies. Een groepering van de onderzochte rollen levert drie in het beroepenveld herkenbare categorieën op 3: Adviesrol Leidinggevende en resultaatgerichte rol Onderzoeksrol 1 De opleiding Bedrijfskunde MER van de HZ is aangesloten bij het Landelijk Opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER. De inhoud van paragraaf is afkomstig van het Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER dat is opgesteld door leden van en vastgesteld is door dit landelijke opleidingsoverleg. 3

4 Adviesrol De adviseur is iemand die vanuit het vermogen om problemen geïntegreerd te benaderen, adviezen kan geven over allerlei aspecten van de bedrijfsvoering en op administratief, organisatorisch/bestuurlijk en inhoudelijk gebied. Dit kan zowel intern (meestal vanuit een stafafdeling aan directie en afdelingsmanagement of als beleidsmedewerker bij centrale en lagere overheden) als extern (vanuit een consultancy- onderneming of belangenorganisatie). De werkzaamheden kunnen variëren van informatie inwinnen en beleid voorbereiden tot het bewaken van een proces of project. Daarnaast heeft hij vaak de rol een brug te slaan tussen (de processen van) afdelingen of organisaties. Deze rol leent zich ook voor het werken vanuit een eigen onderneming en niet uitsluitend in loondienst. Leidinggevende en resultaatgerichte rol Vanuit deze rol is de professional verantwoordelijk voor een afgebakend gebied in een organisatie. Daar hoort bij dat hij de bevoegdheden gedelegeerd heeft gekregen om de benodigde beslissingen te nemen. De professional geeft dus zelf leiding aan medewerkers en/of sturing aan bedrijfsprocessen. Ook deze rol omvat werkzaamheden die vanuit een eigen onderneming kunnen worden verricht. Onderzoeksrol Om processen binnen een organisatie te verbeteren en te vernieuwen doet een professional vaak onderzoek. Deze rol is vaak nauw verweven met bovenstaande rollen, maar het kan ook zelfstandige rollen betreffen. Denk bijvoorbeeld aan de projectmanager en beleidsmedewerker. Uit de beroepspraktijk blijkt dat de BKM er in zeer uiteenlopende contexten terecht kan komen. De opleiding Bedrijfskunde MER is dan ook gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op de volgende gebieden: Innovatiemanagement; Kennismanagement en bijdragen aan de kenniseconomie; Begeleiden en coachen van medewerkers bij innovaties; Veranderingen in organisaties, producten, diensten en processen; ICT waarmee bedrijfsprocessen geoptimaliseerd worden; ICT-processen opstarten, begeleiden en implementeren; Internationalisering; Ontwikkelingen in het buitenland; Cultural Awareness; Internationale literatuur en beheersing van de Engelse taal; Kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsbevordering; Project- en programmamanagement; Governance, Risicomanagement en Compliance. De ontwikkelingen in het Hoger Economisch Onderwijs geven daarnaast een impuls aan de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs door aandacht te besteden aan de ontwikkeling van: Een gedegen theoretische kennisbasis; Onderzoekend vermogen; Professioneel vakmanschap; Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie Competenties (art 3.2 OER HZ) De opleidingscompetenties zijn afkomstig uit het BK MER-competentieprofiel zoals opgesteld door het Landelijk Opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER waarin HZ University of Applied sciences is vertegenwoordigd. De opgestelde Business Administration (BA) domeincompetenties liggen ten grondslag aan het BK MERcompetentieprofiel. Elke BK MER-bachelor beheerst na afronding van zijn opleiding de volgende BAdomeincompetenties: 4

5 BA-competenties 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. 2 Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. 3 Toepassen van human resource management in het licht van de strategie van de organisatie. Niveau Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfsof organisatieprocessen. 5 Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. 6 Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces. De niveau-aanduiding houdt het volgende in: Competentieniveau Complexiteit Verantwoordelijkheid 1 e niveau Werkt met routines Krijgt instructies, volgt aansturing door leidinggevende. Draagt verantwoording voor eigen takenpakket, formuleert doelen Legt over voortgang verantwoording af. 2 e niveau Werkt met richtlijnen en procedures in complexe situaties Verdiept zich in vraagstukken van complexiteit in het werk. 3 e niveau - Analyseert problemen, vragen en knelpunten in complexe situaties - Ontwikkelt zelf nieuwe procedures of nieuw plan van aanpak; gebruikt creativiteit in het aanpakken van opdrachten. Zet eigen trajecten uit, onderhandelt over de trajecten Legt over verantwoording af over keuzes en resultaten (weegt deze af met een termijnperspectief). Werkt proactief Verantwoordt op professionele wijze de informatieverzameling, theoriekeuze/ vorming en de gekozen oplossingen naar de opdrachtgever en naar collega s (staat daarbij open voor kritisch oordeel). 5

6 Niveau 1 is voor de BK MER-bachelor geen beoogd eindniveau. De geschetste mate van complexiteit en verantwoordelijkheid op dit niveau is wel relevant in die zin dat dit niveau tijdens de opleiding door de student wordt doorlopen. Echter, voor elk van de BA-competenties geldt dat de BK MER-bachelor uitstroomt op de hogere niveaus 2 óf 3. Naast de zes hiervoor belichte domeincompetenties kent BA nog twee niet vakinhoudelijk getinte competenties: BA-competenties: 7 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie): samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit, leidinggeven (het sociale deel van de competentie); communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels; in termen van beroepstaken omvat dat zaken als het opstellen en schrijven van plannen en notities, informeren, overleg. 8 Zelfsturende competentie (intra persoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional): sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling; ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoort. De acht competenties zijn als volgt uitgewerkt: (Beroeps)competentie 1 (BK MER 1): Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. 1. Uitwisselen van kennis en visies met relaties binnen de relevante netwerken en ketens om te komen tot nieuwe visies op activiteiten of ideeën om bestaande activiteiten te verbeteren. 2. Toetsen van het strategisch beleid aan de eisen vanuit de omgeving en het voorstellen van aanpassingen van het beleid aan de (maatschappelijke en wettelijke) eisen. 3. Vertalen van ontwikkelingen, trends in de externe omgeving naar het strategisch beleid van de organisatie, het netwerk of de keten. 4. Ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van strategisch beleid en operationele beleidsplannen voor de organisatie. 5. Communiceren met de interne en externe belanghebbenden, gericht op het bevorderen van toekomstgericht denken, in alle niveaus in de organisatie/binnen relevante netwerken en ketens. (Beroeps)competentie 2 (BK MER 2): Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. 6

7 1. Vertalen van het strategische of politieke beleid van de organisatie naar tactisch beleid voor een organisatie of functionele eenheid daarvan, en van daaruit adviseren naar het management. 2. Evalueren van beleid en voorstellen doen voor het bijstellen van beleid, plannen en maatregelen voor de organisatie of voor de functionele eenheid. 3. Consulteren van en communiceren met interne en externe stakeholders, zoals politieke ambtsdragers, tactisch en operationeel management, werknemersvertegenwoordigingen, financiers, aandeelhouders, burgers, klanten en belangenorganisaties of andere belanghebbenden. 4. Participeren in diverse interne en externe overlegsituaties of optreden als penvoerder of directiesecretaris. (Beroeps)competentie 3 (BK MER 3): Toepassen van human resource management in het licht van de strategie van de organisatie. 1. Meewerken aan het Human Resource Management (HRM-) beleid van organisaties: consequenties kunnen aangeven van organisatieveranderingen voor het personeel. 2. Toepassen van HRM- instrumenten, waaronder het afnemen van interviews en het voeren van sollicitatie-, resultaat-, ontwikkelings- en exitgesprekken met medewerkers. 3. Maken van een personeelsplan met hierin aangegeven de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan personeel. (Beroeps)competentie 4 (BK MER 4): Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen. 1. Managen van projecten en verbeteren van bedrijfsprocessen. 2. Onderzoeken, analyseren, vaststellen en verbeteren van bedrijfsprocessen, kwaliteitseisen en criteria. 3. Adviseren met betrekking tot kwaliteitsverbetering. 4. Beheersbaar maken van organisatieprocessen, bijvoorbeeld door: het ontwikkelen van procedures en door regelgeving vast te leggen (vanuit een integraal juridisch, economisch en management perspectief), het maken van organisatie-en procesbeschrijvingen. 5. Gebruik maken van formele en informele communicatienetwerken als informatiebron ter ondersteuning van besluitvorming. 6. Ontwikkelen van een duurzame relatie met interne en externe klanten. 7. Vervullen van brugfunctie tussen de verschillende (hiërarchische) niveaus en afdelingen, bijvoorbeeld door belangentegenstellingen tussen afdelingen voor de organisatie productief maken, creëren van synergie in de samenwerking tussen afdelingen. (Beroeps)competentie 5 (BK MER 5): Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. 7

8 1. Opstellen van een omgevingsanalyse, uitgewerkt in kwaliteitsrapporten, financiële en juridische risicoanalyses. 2. Het opstellen en bewaken van budgetten. 3. Adviseren over aanpassingen in kostenstructuur, vermogenspositie, contractsbeheer. 4. Implementeren van verbetervoorstellen op het terrein van bedrijfsprocessen rondom inkoop, acquisitie, productie, dienstverlening, klantcontacten, bedrijfscommunicatie, verkoop, interne organisatie, etc. 5. Leiden van kwaliteitsprojecten. 6. Optreden als spin in het web in de eigen organisatie, en als intermediair tussen de eigen organisatie en externe organisaties, afnemers en aanbieders. (Beroeps)competentie 6 (BK MER 6): Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces. 1. Onderzoeken van de veranderingsbehoeften en -noodzaak (bewustwording en bewustmaking). 2. Vaststellen van de gewenste uitkomsten van het veranderproces. 3. Diagnosticeren van de veranderingsbereidheid. 4. Ontwikkelen van een veranderstrategie, een interventieplan en de communicatiestrategie. 5. Opstellen van een veranderplan met fasering, activiteiten, tijdspad. 6. Inrichten van de projectorganisatie en van de communicatiekanalen. 7. Begeleiden van het veranderingsproces. 8. Evalueren en zo nodig bijstellen van het proces. (Generieke) competentie 7 (BK MER 7): Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie). Onderdeel 1: Samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie. 1. Multidisciplinariteit en interdisciplinariteit. 2. Klantgerichtheid. 3. Collegialiteit. 4. Leidinggeven. 8

9 Onderdeel 2: Communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels. 1. Het opstellen en schrijven van plannen en notities. 2. Informeren. 3. Overleg voeren. 4. Draagvlak creëren. 5. Stimuleren. 6. Motiveren. 7. Overtuigen. 8. Verwoorden van besluiten. (Generieke) competentie 8 (BK MER 8): Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional). 1. Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken. 2. Initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit. 3. Nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen dit wijst op betrokkenheid en op kritische zelfbeoordeling. 4. Ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen. 5. Leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoort. Het curriculum van BK MER bestaat uit cursussen die academie- (en soms HZ-) breed worden aangeboden en cursussen die speciaal zijn ontwikkeld voor BK MER. In de beschrijving van deze laatste cursussen wordt verwezen naar de BK MER competenties/beroepstaken (het nummer van deze competentie wordt dan voorafgegaan door de aanduiding BK MER ). Cursussen die worden gedeeld met andere opleidingen verwijzen naar de competentiebreakdown die voor alle economische opleidingen gemeenschappelijk is samengesteld. Uiteraard is er overlap tussen deze gemeenschappelijke breakdown en het BK MER-kader waardoor de competenties van alle cursussen optellend, de student aan alle competenties van BK MER op het juiste niveau voldoet. Hierna volgt de gemeenschappelijke competentiebreakdown van alle economische opleidingen: BT1 VISIE EN BELEID ONTWIKKELEN De BBA ontwikkelt in samenwerking met anderen de visie en het beleid van een organisatie. Hij overbrugt hiervoor taal- en cultuurverschillen en respecteert de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en houdt bij oordeel- en besluitvorming rekening met ondernemingsrecht en de ethische aspecten daarvan. DT1.1 Secundaire informatie op macro- en mesoniveau verzamelen en interpreteren. Ld1.1.1 Je kunt meso- en macro-economische ontwikkelingen uitleggen op basis van beproefde economische modellen. 9

10 BT2 BT3 Ld1.1.2 Je kunt de impact op de organisatie van meso- en macro-economische ontwikkelingen verklaren op basis van beproefde analysetechnieken. DT1.2 Plannen op strategisch, tactisch en operationeel niveau ontwerpen en zo de continuïteit van de organisatie waarborgen. Ld1.2.1 Je kunt de strategische doelen van een organisatie verklaren aan de hand van het businessmodel. Ld1.2.2 Je kunt op basis van de gekozen strategie een ondernemingsplan voor de organisatie uitwerken. Ld1.2.3 Je kunt uit het ondernemingsplan een tactisch beleidsplan destilleren en dit plan omzetten in operationele acties. Ld1.2.4 Je kunt de aansprakelijkheidsrisico s van de bestuurders benoemen. Ld1.2.5 Je kunt de risico s van verbintenissen en de financiële consequenties ervan benoemen. DT1.3 Stakeholders informeren over de financiële en sociale situatie van de organisatie. Ld1.3.1 Je kunt financiële en sociale informatie van de organisatie produceren en rapporteren. OPLOSSINGEN ONTWERPEN De BBA ontwerpt en formuleert planmatig en methodisch oplossingen voor een probleem in een organisatie. DT2.1 Probleem definiëren Ld2.1.1 Je kunt een organisatieprobleem signaleren en verklaren op basis van relevante begrippen, theorieën en modellen. DT2.2 Conceptueel ontwerp maken Ld2.2.1 Je kunt verschillende oplossingen formuleren en een keuze maken uit meerdere alternatieven. Ld2.2.2 Je kunt maatregelen aanbevelen en verdedigen die het probleem in de organisatie oplossen of die de situatie optimaliseren. Ld2.2.3 Je kunt interne en externe informatiestromen ontwikkelen en beheersen van met behulp van een MIS DT2.3 Implementeren en evalueren Ld2.3.1 Je kunt een plan van aanpak voor de implementatie van maatregelen opstellen Ld2.3.2 Je kunt een evaluatieonderzoek uitvoeren. ONDERZOEKEN De BBA stelt een onderzoeksvraag op, bedenkt een methode om daarop een antwoord te krijgen, verzamelt en analyseert gegevens, formuleert een antwoord op de onderzoeksvraag en doet verslag aan derden van het geheel aan activiteiten en bevindingen. DT3.1 ONDERZOEK VOORBEREIDEN Een voorstel doen voor (toegepast) onderzoek en zet onderzoek op voor het oplossen van problemen in praktijksituaties. Ld3.1.1 Je kunt een probleemstelling formuleren (het geheel van probleemschets, onderzoeksvraag en doelstelling). Ld3.1.2 Je kunt bronnenonderzoek uitvoeren. Ld3.1.3 Je kunt een onderzoek opzetten en dit vastleggen in een onderzoeksvoorstel (= plan van aanpak voor onderzoek). DT3.2 ONDERZOEK UITVOEREN Onderzoek uitvoeren zoals beschreven in het onderzoeksvoorstel, voortgang en kwaliteit monitoren en waar nodig bijsturen. Ld3.2.1 Je kunt de benodigde data verzamelen en de verzamelde gegevens op geschikte wijze verwerken tot informatie, zodat zinvolle interpretatie mogelijk wordt. Ld3.2.2 Je kunt voortgang en kwaliteit van de uitvoering monitoren en bijsturen indien nodig en de kwaliteit van het resultaat toetsen aan de gestelde eisen. DT3.3 ONDERZOEK AFRONDEN De verzamelde en gestructureerde gegevens interpreteren en conclusies trekken ten aanzien van de onderzoeksvraag. Resultaten en het proces evalueren en hiervan verslag doen. 10

11 BT4 Ld3.3.1 Je kunt betekenis verlenen aan de gevonden en verwerkte gegevens. Ld3.3.2 Je kunt over onderzoek rapporteren. DT3.4 ONDERZOEKSETHIEK Ld3.4.1 Je kunt je gedrag aanpassen aan bij onderzoek horende normen, beroepsethiek, attitude en verantwoordelijkheden. PERSOONLIJKE EN PROFESSIONELE ONTWIKKELING (ONDERNEMENDHEID EN STUDIELOOPBAANCOACHING) De BBA ontwikkelt een ondernemende houding, hij reflecteert op eigen ervaringen en ontwikkelingen en communiceert hierover met de bij zijn (studie)loopbaan betrokken partijen. DT4.1 Op verantwoorde wijze studie- en beroepskeuzes maken. Ld4.1.1 Je kunt beschrijven wie je bent, wat je kunt en wat je wil. Ld4.1.2 Je kunt VC-cursussen, stages, minoren en onderzoeksopdrachten kiezen die bij jouw wensen en capaciteiten passen. DT4.2 De eigen persoonlijke competentieontwikkeling zelfstandig vormgeven en hierover op basis van een portfolio communiceren. Ld4.2.1 Je kunt precies aangeven wie je bent, wat je kunt, en wat je nog moet leren. Ld4.2.2 Je kunt jouw talenten gebruiken in studie, werk en vrije tijd. DT4.3 Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen studievoortgang (optimaal studieverloop) Ld4.3.1 Je kunt je eigen leerproces sturen. DT4.4 Een ondersteunend sociaal netwerk inzetten Ld4.4.1 Je kunt aangeven wie jou waarmee kan helpen en je kunt deze hulp bijtijds inroepen. DT4.5 Leervaardigheden verwerven Ld4.5.1 Je kunt duurzaam effectief en efficiënt studeren Inrichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Inrichting van de opleiding: Nationale naam: Bedrijfskunde MER Internationale naam: Business Management Studies Verleende graad: Bachelor Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Deeltijd Croho-code: Locatie: Terneuzen Voertaal: Nederlands Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Associate degree: n.v.t. Gezamenlijke opleiding: n.v.t. Versneld HBO (Vwo) traject n.v.t. 11

12 Structuur van de opleiding Curriculum structuurschema Cohort AvEM BK MER DT

13 2.2.1 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) De courses uit de propedeusefase worden niet meer aangeboden en/of getentamineerd Cursussen hoofdfase (art 3.5, 3.11 OER HZ) De courses uit het tweede studiejaar worden niet meer aangeboden en/of getentamineerd 13

14 Courses 3 e studiejaar CU14121 Titel: Meewerkstage Bedrijfskunde MER Aantal EC: 30 Aantal contacturen: 8 Verplicht: Ja Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: De student kan op stage in het vijfde semester als uiterlijk op 15 juli van dat jaar: de propedeuse behaald is; 22,5 vastgestelde studiepunten van het eerste semester van het tweede jaar behaald zijn; Alle cursussen en toetsing van het tweede semester van het tweede jaar zijn gevolgd; tot 1 oktober kan de student beargumenteerd dispensatie aanvragen bij de deelexamencommissie AvEM, indien de student 15 vastgestelde studiepunten of meer in het eerste semester van het tweede jaar van de opleiding heeft behaald. De student kan op stage in het zesde semester als uiterlijk op 15 januari van dat jaar: de propedeuse behaald is; 37,5 vastgestelde studiepunten in het tweede jaar behaald zijn; een minor inclusief toetsing gevolgd is; tot 1 maart kan de student beargumenteerd dispensatie aanvragen bij de deelexamencommissie AvEM, indien de student 30 vastgestelde studiepunten of meer in het tweede jaar van de opleiding heeft behaald. Bovendien moet de stageplaats in ieder geval aan de volgende eisen voldoen: Het werkterrein van de organisatie moet behoren tot het werkveld Bedrijfskunde MER. De organisatie moet qua omvang en werkzaamheden de mogelijkheid bieden om de vereiste competenties te behalen. De stagebegeleider heeft minimaal een hbo-diploma/is werkzaam op minimaal hbo-niveau. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Tijdens de stageperiode maakt je kennis met een professionele onderneming of organisatie. Gedurende een semester werk je binnen deze organisatie mee aan verschillende projecten of opdrachten, waarbij tal van verschillende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Tijdens je stage werk je samen met professionals aan echte praktijkopdrachten. Je krijgt opdrachten: die je uitvoert voor of bij een organisatie die aansluiten bij je opleiding waarmee je (beroeps)competenties verwerft die reflectie vereisen (je maakt duidelijk waarom je iets wel of niet gedaan hebt) die een portfolio (bewijslast) opleveren 14

15 Toets nr Vorm mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toetsen ook of de toets afname toets is individueel (I) of in een groep(je) (G) Inhoud koppeling met deeltaken M S A I G Vorm 1 X X Plan van aanpak BK MER 1.1, 1.5, BK MER 7.1 en 7.2 & BK MER 8.1 t/m minimaal één taakonderdeel van één andere BK MERcompetentie 2 X X Startdocument onderzoeksdeel 3.1 en 3.4 Minimaal één BK MER beroepstaak 3 X X X Beoordeling onderzoeksverslag & presentatie 3.1 t/m 3.4 Minimaal één BK MER beroepstaak. 4 X X Portfolio (inclusief bewijslast) BK MER 1.1, 1.5, BK MER 7.1 en 7.2 & BK MER 8.1 t/m minimaal één taakonderdeel van één andere BK-MERcompetentie Wegings factor Bodemcijfer 2% 5,5 S5: 36 toets in week 6 3% 5,5 S5: % 5,5 S5: % 5,5 S5: 4 22 werk (< 10 werkdagen na ontvangst cijfer) S5: 37 7 S5: S5: 5 24 S5: 6 24 S5: 38 9 S5: S5: S5: S5: S5: S5: S5:

16 CU04313 Titel: Economie van de non-profit Aantal EC s: 7,5 Verplicht: Ja Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: Geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: : Kennis van en inzicht in de besluitvorming in de publieke sector is van groot belang voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Bij de besluitvorming spelen de overheidsfinanciën een grote rol. Denk hierbij aan de invloed op de economische ontwikkeling van Nederland. Ook de (financiële) verhouding tussen Rijk en lagere overheden is een belangrijk thema. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangst cijfer) M S A Vorm 1 X x Opdrachten % x Eindtoets % 4, Toetsen eindtoets: individueel; Opdracht: groepswerk Aantal contacturen: 21 uur. 16

17 CU03240 Titel: Conflicten met de overheid Aantal EC s: 7,5 Verplicht: Ja Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Om succesvol te kunnen functioneren als juridisch medewerker/beleidsmedewerker in een gemeentelijke of provinciale ambtelijke organisatie, moet je een gedegen kennis van het recht van de lagere overheden hebben. In deze cursus komen daarom de volgende onderwerpen in onderling verband aan de orde: Staatsrecht, m.o. de verhouding tussen de verschillende overheidsorganen. Bestuursrecht, m.o. de verhouding tussen overheid en burger, en de beleidsterreinen van de verschillende bestuursorganen. Bestuursprocesrecht, m.o. de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Recht van de ruimtelijke ordening, m.o. de Wet op de ruimtelijke ordening, de Woningwet, het streekplan en het bestemmingsplan. Milieurecht, m.o. de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit, het Activiteitenbesluit, de Wet geluidhinder, Europese verdragen en waterwetgeving en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Ook wordt de belangrijkste jurisprudentie op de bovenstaande gebieden besproken. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangst cijfer) M S A Vorm 1 x Werkstuk BK-MER 1.2 & % 5, x Eindtoets BK-MER 1.2 & % 5, Toetsen Werkstuk: groepswerk Eindtoets: individueel Aantal contacturen: 21 uur. 17

18 CU06564 Titel: Recht in internationaal perspectief Aantal EC s: 7,5 Verplicht: Ja Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Aan de hand van het werken met modelcontracten en het oplossen van juridische cases krijg je praktisch inzicht in het verloop van het import- en exportproces met alle verschillende partijen. Zo leer je hoe je de verplichtingen van koper en verkoper kunt beïnvloeden door de bepalingen die je opneemt in een internationaal koopcontract of algemene voorwaarden. Hierbij ga je ook het praktische belang van de INCOTERMS en van het Weens Koopverdrag zien. En je komt er achter dat het al vóór het sluiten van internationale contracten van belang is na te denken over de bevoegde rechter en het toepasselijke recht in geval van een toekomstig conflict tussen de contractpartijen. Ook leer je hoe je relevante internationale regelgeving en jurisprudentie kunt vinden in juridische databanken. Daarnaast leer je aan de hand van juridische cases de mogelijkheden die de Europese markt aan bedrijven biedt kennen. Eén van de belangrijkste onderdelen daarvan is het vrij verkeer van goederen op grond waarvan alle belemmeringen van de handel binnen de EU verboden zijn. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangst cijfer) M S A Vorm 1 x Tussentoets Europees recht BK MER 1.1 & % 5, x Eindtoets internationaal handelsrecht BK MER 1.1 & % 5, Toetsen Tussentoets: individueel Eindtoets: individueel Aantal contacturen: 21 uur. 18

19 Courses 4 e studiejaar CU05313 International Business & Trade Aantal EC: 7,5 Aantal contacturen: 21 Verplicht: Ja Voertaal: EN Voorwaarden voor deelname: Geen. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Je krijgt kennis en inzicht in strategische en financiële managementprocessen om een internationale organisatie succesvol te laten werken. Dit betekent dat je kennis krijgt wat een organisatie is en wat haar plaats is in de ( int.) omgeving. Je krijgt daarbij inzicht wat een manager kan doen om het besluitvormingsproces te sturen. Vanuit theorie en praktijkvoorbeelden leer je dat het daarbij gaat om innoveren, beslissen, organiseren, afstemmen en verbeteren van relaties met anderen, de stakeholders van de organisatie. Je krijgt kennis en inzicht hoe een organisatie inspeelt op ontwikkelingen in haar veranderende omgeving. Daarbij maak je gebruik van een externe analyse en leert strategisch denken. Vervolgens maak je kennis met instrumenten voor een gedegen analyse van de externe en interne omgeving van een organisatie, t.b.v. nieuwe strategie ontwikkeling. Daarbij leer je hoe een omgeving van een organisatie werkt, welke factoren een ( nieuwe) strategie beïnvloeden, hoe belangrijk de cultuur van de organisatie en de competenties van de medewerkers zijn om de beoogde verandering te kunnen realiseren. Verder wordt ook aandacht besteed aan vormen van kennismanagement. Bij alle genoemde aspecten, wordt ook steeds rekening gehouden met de financiële consequenties. Hierbij wordt aandacht besteed aan internationale geldstromen, valutabeheer en het afdekken van bijbehorende fin. risico s d.m.v. het gebruik van o.a. forward contracts, futures en opties. Daarnaast train je onderzoeksvaardigheden het analyseren van strategische visies van een organisatie die voor jou interessant is. Je gaat deze organisatie beschrijven en je laat zien wat je te weten bent gekomen over de missie, visie, purpose en strategie. Na de cursus ben je in staat om voor een beursgenoteerde onderneming, de interne- en omgevingsanalyse te maken met gebruikmaking van de in de course geleerde tools, als basis voor een ( nieuw) strategisch plan. Je krijgt uit de analyse inzicht in gewenste (operationele en) strategische veranderingen en kunt hierover in relevante termen mondeling en schriftelijk rapporteren. Deze kennis, inzicht en vaardigheden zijn relevant voor het beginnen op een voldoende gekwalificeerd niveau, aan de afstudeeropdracht op bachelor niveau. Toets nr Vorm mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toetsen ook of de toets afname toets is individueel (I) of in een groep(je) (G) Inhoud koppeling met deeltaken of Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangst cijfer) M S A I G Vorm 1 X X Written exam Strategy/ Finance % 4, X X Werkstuk Strategy % 4, X X Werkstuk Finance % 4,

20 CU03858 Titel: Risicobeheersing Aantal EC: 7,5 Aantal contacturen: 42 Verplicht: Ja Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus komen zowel Management, Economie als Recht aan bod: Bij management staat risico-inventarisatie en evaluatie centraal. Je gaat aan de hand van een praktijkcasus methoden oefenen om risico s gestructureerd te analyseren en in kaart te brengen. Corporate governance wordt hierbij als invalshoek genomen. Tijdens een excursie kun je van dichtbij een voorbeeld van risicomanagement zien. Bij economie bestudeer je het financieel management van ondernemingen. Gekeken wordt naar risicohouding en exposure en de invloed hiervan op de verhouding ondernemend en niet-ondernemend vermogen. Je gaat in op de vraag hoe financiële risico s ingeschat kunnen worden en hoe financiële instrumenten ingezet kunnen worden om risico s te beperken. Je oefent je rekenvaardigheid aan de hand van opgaven. Bij recht draait het om verzekeringsrecht. Je bestudeert hoe een verzekering is opgebouwd en behandelt aan de hand van casuïstiek het verdere verloop van de verzekering tot en met de beëindiging ervan. Als overkoepelende paraplu zal het COSO II-model (de internationale standaard op het gebied van risicomanagement) worden gebruikt om binnen deze cursus bovenstaande drie componenten met elkaar te verbinden om zo het interdisciplinaire karakter te laten zien. Toets nr Vorm mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toetsen ook of de toets afname toets is individueel (I) of in een groep(je) (G) Inhoud koppeling met deeltaken Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangst cijfer) M S A I G Vorm 1 X X Paper Corporate Governance BK MER % 5, X X Schriftelijke toets finance & risk BK-MER 1.1, % 5, management & X X Schriftelijke toets verzekeringsrecht BK-MER % 5,

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

Minder last, meer effect

Minder last, meer effect Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2 - Inhoud Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 1. Waarom een nieuwe visie op toezicht?

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Advies. Een diploma van waarde

Advies. Een diploma van waarde Advies Een diploma van waarde Een diploma van waarde Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het

Nadere informatie

Vele takken, één stam

Vele takken, één stam Vele takken, één stam Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen Profilering sociaal-agogische opleidingen Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie