Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet."

Transcriptie

1 Gemeente Loppersum T.a.v. de heer M. Postema Postbus ZG Loppersum Uw referte : Afspraak 27 maart 2015 Onze referte : 72138/UO Onderwerp : Offerte Historisch Vooronderzoek-Niet Gesprongen Explosieven Risicokaart Datum : 2 april 2015 Geachte heer Postema, Op 27 maart 2015 hebben wij een uitnodiging van u ontvangen voor het uitbrengen van een offerte voor het uitvoeren van een Historisch Vooronderzoek-Niet Gesprongen Explosieven (HVO-NGE) voor de gehele gemeente Loppersum. Graag bieden wij u hierbij onze offerte aan voor het uitvoeren van dit HVO-NGE. In de offerte staat o.a. het volgende beschreven: - de aanpak van het HVO-NGE; - de inbreng van de opdrachtgever; - de projectorganisatie; - de kostenraming; - de voorwaarden van REASeuro die van toepassing zijn op deze aanbieding. Wij zijn het enige bedrijf in Nederland dat zich helemaal heeft gespecialiseerd in de explosievenbranche. Zelfstandig en onafhankelijk, internationaal actief, én als civiel bedrijf altijd de juiste specialisten in huis. Het opsporen en ruimen van explosieven is onze kernactiviteit. Wij noemen ons zelf dan ook met gepaste trots: Explosieven Experts! Graag wijzen wij u op onze website: waar u informatie aantreft over REASeuro in het algemeen en het HVO-NGE in het bijzonder. Wij nemen contact met u op om onze aanbieding zo nodig nader toe te lichten. Mocht u zelf vragen hebben, neemt u dan contact met mij op via telefoonnummer Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, REASeuro Nouchka van Domburg Projectmanager Advies Bijlagen: 1. Offerte 2. Onderzoeks- en werkgebied 3. Te raadplegen bronnen 4. 5 fasen NGE-bodemonderzoek REASeuro Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg 4a, 5133 NE Riel, Nederland Postbus 21, 5133 ZG Riel, Nederland T+31 (0) F+31 (0) Nederlands Handelsregister onder nummer ABN AMRO Bank N.V. IBAN NL09ABNA BIC ABNANL2A BTW NL B01 Pagina 1 van 14

2 Bijlage 1 bij aanbiedingsbrief met kenmerk: 72138/UO Offerte HVO-NGE 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel De gemeente Loppersum is in de Tweede Wereldoorlog getroffen door divers oorlogsgeweld. In het verleden is de gemeente Loppersum geconfronteerd met de problematiek van achtergebleven Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Er zijn daarom op diverse locaties in de gemeente al verscheidene opsporingsacties verricht naar NGE. Er is echter nog geen inzicht in de gebieden waar NGE kunnen zijn achtergebleven. Dit inzicht is ook vanwege de aardbevingenproblematiek wenselijk, aangezien tot op heden onbekend is wat de effecten van aardbevingen op mogelijk achterbleven NGE zijn. Bij de gemeente Loppersum bestaat daardoor een toenemende behoefte om alle risico s inzake achtergebleven NGE op één kaart te projecteren: een NGE-bodembelastingkaart. Aan de hand van de NGE-Risicokaart is het mogelijk om beleid te maken voor toekomstige projecten. Gemeente Loppersum heeft REASeuro verzocht een offerte uit te brengen voor het uitvoeren van een Historisch Vooronderzoek-Niet Gesprongen Explosieven (HVO-NGE). Vanwege de voorgenomen werkzaamheden dient een HVO-NGE te worden uitgevoerd. Het HVO- NGE is een bureaustudie waarin het beschikbare feitelijke bronnenmateriaal van de periode (incl. naoorlogse munitieruimingen en opsporingsactiviteiten) wordt geïnventariseerd, beoordeeld en geëvalueerd. Het doel van het HVO-NGE is antwoord te geven op de volgende vragen: Is er sprake van een NGE-Risicogebied in (delen van) het werkgebied naar de situatie van 1945 (het einde van de oorlog)? Wat is de soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de NGE die mogelijk zijn achter gebleven? Wat is het advies met betrekking tot de (voorbereiding op de) uit te voeren werkzaamheden? 1.2 Werk- en onderzoeksgebied Het werkgebied is het door de opdrachtgever aangegeven gebied waarbinnen in het kader van het project werkzaamheden worden uitgevoerd, of waar een functieverandering wordt doorgevoerd. Dit gebied betreft de huidige gemeente Loppersum. Het onderzoeksgebied is het gebied waar het HVO-NGE zich op richt. Het te onderzoeken gebied betreft een groter gebied dan het werkgebied om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de situatie in oorlogstijd. In bijlage 2 zijn het werk- en onderzoeksgebied weergegeven. 1.3 Totaalaanpak REASeuro heeft een totaalaanpak ontwikkeld bestaande uit 5 afzonderlijke fasen waaruit het volledige NGE-bodemonderzoek bestaat indien sprake is van een NGE-probleem. Door deze aanpak krijgt u als opdrachtgever overzicht in het volledige NGE-bodemonderzoek. Deze 5 fasen worden kort weergegeven in bijlage 4. Het HVO-NGE betreft fase 1. Een belangrijk onderdeel van de totaalaanpak is het voorlichten en opleiden van uw personeel dat betrokken is of nog gaat worden bij de uitvoering van het project. REASeuro heeft een eigen opleidingscentrum waar toezichthoudend personeel van opdrachtgevers de mogelijkheid heeft optimaal voorbereid te kunnen worden op hun taak. 1.4 Kwaliteitseisen De minimale kwaliteitseisen waaraan een HVO-NGE moet voldoen, zijn vastgelegd in het WSCS-OCE (werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele 31 maart 2015 Pagina 2 van 14

3 Explosieven). 1 REASeuro voert haar HVO-NGE s uit op basis van haar eigen kwaliteitseisen. Deze eisen liggen boven het minimale kwaliteitsniveau dat in het WSCS-OCE is vastgelegd. Zo raadpleegt REASeuro meer bronnen dan de verplichte bronnen die volgens het WSCS-OCE dienen te worden geraadpleegd, zie de tabel in bijlage 3. Daarnaast bestaat het projectteam niet alleen uit historici, maar maken ook een Senior OCE-deskundige en een GIS-specialist deel uit van het projectteam. 1 Het WSCS-OCE is terug te vinden op onze website, 31 maart 2015 Pagina 3 van 14

4 2. Werkwijze 2.1 Inventarisatie bronnenmateriaal Door het raadplegen van een groot aantal bronnen vindt een inventarisatie plaats van: gebeurtenissen (oorlogshandelingen) die hebben geleid tot het in de bodem komen van NGE; gebeurtenissen die hebben geleid tot het verwijderen van NGE uit de bodem. De gebeurtenissen worden overzichtelijk gerapporteerd door middel van tabellen, overzichtskaarten en foto s met bronvermelding. In bijlage 3 zijn de te raadplegen bronnen voor dit project uitgewerkt. 2.2 Beoordelen en evalueren bronnenmateriaal Na de inventarisatie van het bronnenmateriaal worden de gebeurtenissen beoordeeld en geëvalueerd. Dat wil zeggen dat wordt onderzocht of en zo ja waar mogelijk NGE kunnen zijn achtergebleven in het werkgebied naar de situatie van Er wordt getracht van iedere gebeurtenis twee of meer verifieerbare bronnen te gebruiken. Indien slechts één bron wordt aangetroffen, wordt dit duidelijk vermeld en meegewogen in de beoordeling en evaluatie. De conclusie van het HVO-NGE betreft een positief of negatief advies. Een positief advies wil zeggen dat in (delen van) het werkgebied NGE kunnen zijn achtergebleven, waarna het NGE-Risicogebied wordt afgebakend. Bij een positief advies worden vervolgstappen geadviseerd ten behoeve van de mogelijk aan te treffen NGE. Een negatief advies wordt gegeven als er geen aanwijzingen zijn dat NGE kunnen zijn achtergebleven. Indien sprake is van een negatief advies vindt geen afbakening plaats en kunnen de voorgenomen werkzaamheden zonder aanvullende maatregelen worden uitgevoerd. 2.3 Het vaststellen en afbakenen van het NGE-Risicogebied Het NGE-Risicogebied is een gebied waar, naar de situatie van , op basis van het feitelijke bronnenmateriaal een verhoogd risico op de aanwezigheid van NGE bestaat (inclusief naoorlogse munitieruimingen en opsporingsactiviteiten). Het NGE-risicogebied wordt horizontaal afgebakend. Bij de afbakening wordt rekening gehouden met: Eventuele onzekerheden en onnauwkeurigheden uit het bronnenmateriaal (o.a. cartografische onnauwkeurigheden); De maximale horizontale verplaatsing van de verwachte NGE na inslag in de bodem. De horizontale afbakening van het NGE-Risicogebied wordt weergegeven op de NGE-Risicokaart. In het bijbehorende rapport worden de soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de vermoede NGE vastgesteld. Aangeraden wordt om de verticale afbakening van het verdacht gebied (tot hoe diep kunnen de NGE zijn ingedrongen) niet in het HVO-NGE mee te nemen. Voor de verticale afbakening is locatiespecifieke informatie nodig die veelal in deze fase van het project nog niet beschikbaar en/of bekend is. Zo is specifieke informatie nodig over de bodemopbouw en conusweerstand. Desgewenst kan een indicatieve verticale afbakening worden opgenomen in de rapportage. 2.4 Resultaat Het inventariseren, beoordelen en evalueren van het bronnenmateriaal en de hieruit voortvloeiende conclusies worden in een duidelijke rapportage vastgelegd. De rapportage is opgebouwd uit: De aanleiding van het HVO-NGE; De omschrijving en doelstelling van het HVO-NGE; De begrenzing van het onderzoeksgebied; De beschrijving van de uitvoering van het onderzoek; 31 maart 2015 Pagina 4 van 14

5 De verantwoording van het bronnenmateriaal (inclusief bronverwijzing); De resultaten van de beoordeling van het bronnenmateriaal; De leemten in kennis; De conclusie en het advies: positief (risico op aantreffen op NGE), dan wel negatief (geen risico op aantreffen NGE). Indien sprake is van een positief advies volgt een: Afbakening van het NGE-Risicogebied op basis van de gebeurtenissen in de periode ; NGE-Risicokaart in het Rijksdriehoekstelsel; Overzicht van de soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de vermoede NGE; Advies met betrekking tot het vervolgtraject. 2.5 GIS GIS is een geografisch informatiesysteem wat het verzamelen, opslaan, opvragen, analyseren en tonen van informatie mogelijk maakt. Het door REASeuro verzamelde bronnenmateriaal wordt verwerkt in GIS waardoor het mogelijk is de informatie te projecteren op kaarten. Zo worden de diverse informatielagen over elkaar gelegd, zie onderstaand figuur. 31 maart 2015 Pagina 5 van 14

6 3. Projectorganisatie en kosten 3.1 Projectteam Het is noodzakelijk dat de inventarisatie met voldoende diepgang en deskundigheid wordt uitgevoerd. Om deze reden zetten wij een team in bestaande uit historici, een Senior OCE-deskundige en een GIS-specialist. 3.2 Planning De doorlooptijd van het HVO-NGE bedraagt circa 22 weken. Hieronder treft u de voorlopige planning in weken na opdrachtverlening aan: Opdracht week 0 Startoverleg week 1 Inventariseren, beoordelen en evalueren bronnen week 1-13 Opstellen conceptrapport HVO-NGE week Bespreking conceptrapport HVO-NGE week 22 Opleveren definitief rapport HVO-NGE in overleg 3.3 Overleg Wij stellen twee overlegronden voor, één als startpunt voor het project en één om het conceptrapport te bespreken. Bij aanvang van het project dient alle relevante informatie zoals een digitale kaart van de huidige situatie aan ons te worden overhandigd, zie de voorwaarden. In het startoverleg wordt tevens de definitieve planning vastgesteld. Wij leveren circa 5 werkdagen voor de bespreking van het conceptrapport het rapport met bijlagen in PDF-vorm aan. Wij gaan ervan uit dat wij binnen 10 werkdagen uw schriftelijke reactie op dit rapport mogen ontvangen. Eventuele opmerkingen worden verwerkt in de definitieve rapportage. U ontvangt een digitaal exemplaar van het HVO-NGE met de relevante bijlagen/tekeningen. Indien u een hardcopy exemplaar wenst, verzoeken wij u dit aan te geven. 3.4 Kosten Wij bieden het uitvoeren van het HVO-NGE aan voor ,- exclusief BTW. Dit is inclusief de kosten voor het verwerven van het bronnenmateriaal en de reiskosten. Wij stellen u voor de kosten als afkoopsom te beschouwen en als volgt met u te verrekenen: 50% van de kosten bij opdracht; 25% van de kosten bij oplevering van het conceptrapport. 25% van de kosten bij oplevering van het definitieve rapport. Indien blijkt dat het noodzakelijk is om aanvullende bronnen te raadplegen, zie bijlage 3, wordt dit in overleg met de opdrachtgever als meerwerk verrekend. 3.5 Voorwaarden Op deze offerte zijn de volgende voorwaarden van toepassing: De offerte is tot 30 dagen na datum geldig; De DNR-2011 is van toepassing; De opdrachtgever zorgt voor een tijdige aanlevering van een digitale ondergrond van het werkgebied als shapefile of dwg-bestand. 31 maart 2015 Pagina 6 van 14

7 Bijlage 2 bij aanbiedingsbrief met kenmerk: 72138/UO Werk- en onderzoeksgebied Figuur 1: Werk- en onderzoeksgebied. Met de paarse lijn is de huidige gemeentegrens aangegeven. 31 maart 2015 Pagina 7 van 14

8 Bijlage 3 bij aanbiedingsbrief met kenmerk: 72138/UO Te raadplegen bronnen Bron Raadplegen volgens WSCS-OCE Raadplegen door REASeuro Verplicht Standaard Aanvullend Literatuur Binnenlandse archiefinstellingen Gemeentelijk en provinciaal archief Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) Nationaal Archief (NA) Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) Munitieruimrapporten Mijnenveldkaarten MMOD 2 -archief Luchtfoto-instellingen Luchtfotocollectie Bibliotheek Wageningen Universiteit Topografische Dienst Kadaster (Zwolle) Luchtfotocollectie Geallieerde stafkaartencollectie Luchtfotocollectie The National Collection of Aerial Photography (NCAP, Edinburgh) Luchtfotocollectie Luftbilddatenbank (Estenfeld) Buitenlandse archiefinstellingen The National Archives (Londen) Bundesarchiv-Militararchiv (Freiburg) The National Archives (Washington DC) Library and Archives Canada (LAC, Ottawa) Internetbronnen Verliesregister Studiegroep Luchtoorlog Vergeltungswaffen: V1 en V2 inslagen in Nederland Overige bronnen Getuigen / locatiedeskundigen In het verleden uitgevoerde NGEbodemonderzoeken 2 MMOD staat voor Mijn- en Munitieopruimingsdienst en was een van de voorlopers van de EOD. 31 maart 2015 Pagina 8 van 14

9 Literatuur Wij beschikken over een uitgebreide bibliotheek die voorziet in literatuur en documenten over WOII. In de onderstaande tabel is een voorlopige opsomming gegeven van de literatuur die voor dit project wordt gebruikt. Schrijver Beukema, P., Bollen, H., en Vroemen, P., Titel Stedum onder het hakenkruis: Stedum, Garsthuizen, Westeremden: fragmenten uit de Tweede Wereldoorlog (z.p. 1991); Canadezen in actie. Nederland najaar 44 voorjaar 46 (z.p. 1994); Militair Gezag in Groningen (Maastricht 1990); Brand de Boer, J., en Jonkman, W., Brongers, D., Op tegengestelde koersen. De kustvaart in oorlogstijd, (z.p. 1996); Havinga, J.L., Oorlogstijd in de gemeente Loppersum (Loppersum 1995); Hoek, J.R. van der, e.a. Inundatie in woord en beeld: overstroming in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, ten boer en Slochteren (Bedum 1985); Huurman, C., Spoorwegbedrijf in oorlogstijd (z.p. 2001); Klep; C., en Schoenmaker, B., De bevrijding van Nederland Oorlog op de flank (Den Haag 1995); Lenselink. F., Delfzijl Een terugblik op vijf jaren oorlog en bezetting (z.p. 1995); Lenselink. F., Sporen van de strijd in de provincie Groningen (z.p. 2000); Pater, de, B.C. e.a. Grote Atlas van Nederland (Zierikzee 2005); Zwanenburg, G.J., En Nooit was het Stil. Kroniek van een Luchtoorlog (2 dln. & supplement; Oldemarkt). Daarnaast wordt onderzocht of aanvullende lokale geschiedkundige literatuur beschikbaar is. Indien dit het geval is, wordt deze literatuur in het HVO-NGE betrokken. Op basis van de literatuur wordt een lijst opgesteld met oorlogshandelingen die relevant zijn voor de mogelijke aanwezigheid van NGE in het onderzoeksgebied. Gemeentelijk en provinciaal archief De huidige gemeente Loppersum is ontstaan in 1990 door samenvoeging van de gemeenten Stedum, Middelstum t Zandt en de oude gemeente Loppersum. Het archief van de huidige en de voormalige gemeenten en het provinciaal archief van Groningen worden geraadpleegd. In ieder geval worden de archieven van de Luchtbeschermingsdienstarchieven, de dag- en nachtrapporten van de politie en de oorlogsschaderapporten geraadpleegd. Er wordt een lijst opgesteld van de geraadpleegde archiefstukken en relevante oorlogshandelingen en naoorlogse NGE-gerelateerde gebeurtenissen die hieruit zijn afgeleid. Indien het archief geen bruikbare informatie bevat, wordt dit in het rapport vermeld. In het provinciaal archief wordt ten minste het archief van het Militair Gezag geraadpleegd. 31 maart 2015 Pagina 9 van 14

10 Figuur 2: Gemeenten ten tijde van WOII. Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) De volgende collecties worden geraadpleegd indien sprake is van grondgevechten in mei 1940 en/of sprake is van Duitse verdedigingsstellingen in het onderzoeksgebied: collectienummer 409: Gevechtsverslagen en rapporten mei collectienummer 575: Duitse verdedigingswerken in Nederland en rapporten van Bureau Inlichtingen te Londen ( ). Daarnaast wordt in de overige collecties gekeken naar mogelijk relevante informatie. Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) De literatuurcollectie en enkele mogelijk relevante archieven van het NIOD, zoals het archief van het Departement van Justitie, worden geraadpleegd. Nationaal Archief (NA) in Den Haag In het NA worden enkele mogelijk relevante archieven geraadpleegd, zoals het archief van de Hulpverleningsdienst en het Archief Inspectie Bescherming Bevolking Luchtaanvallen. EOD: Munitieruimrapporten, mijnenveldkaarten en MMOD De inventarissen van de munitieruimrapporten (van 1975 tot heden) en de mijnenveldkaarten worden bij de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgevraagd. Indien blijkt dat er munitieruimingen hebben plaatsgevonden en/of dat er mijnenvelden hebben gelegen in het onderzoeksgebied, worden de MORA s/uo s (ruimrapporten van geruimde NGE) en mijnruimrapporten opgevraagd en beoordeeld. Ook wordt het archief van de Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) geraadpleegd. De MMOD is een voorloper van de EOD en heeft direct na de oorlog veel munitie geruimd. Het archief van de MMOD is ondergebracht in de Semi-Statische Archiefdiensten (SSA) van het Ministerie van Defensie in Rijswijk. Het raadplegen van de MORA s, mijnruimrapporten en het MMOD-archief geeft een beeld van de geruimde NGE in het onderzoeksgebied. 31 maart 2015 Pagina 10 van 14

11 Luchtfoto s De Nederlandse luchtfotoarchieven zijn de: afdeling Speciale Collecties van Wageningen UR; afdeling GEO-informatie van het Kadaster in Zwolle. Voor het onderzoeksgebied worden de beschikbare luchtfoto s geïnventariseerd. De luchtfoto s worden geïnterpreteerd op schade als gevolg van oorlogshandelingen en de aanwezigheid van militaire werken. De interpretatie van de luchtfoto s vormt een belangrijke input voor de te maken NGE-Risicokaart. Indien het van meerwaarde is voor het HVO-NGE, kan van de overlappende luchtfoto s een 3D-luchtfoto worden gemaakt waarop mogelijk bijvoorbeeld kraters beter kunnen worden waargenomen. In de meeste gevallen zal dit echter niet het geval zijn. Naar verwachting zijn circa 112 luchtfoto s nodig om het gebied goed dekkend te krijgen met luchtfoto s uit WO2. Luchtfotocollectie The National Collection of Aerial Photography (NCAP) Indien uit de Nederlandse luchtfotoarchieven blijkt dat er geen luchtfoto s beschikbaar zijn van het onderzoeksgebied, wordt de luchtfotocollectie van The National Collection of Aerial Photography in Edinburgh geraadpleegd. Luftbilddatenbank Indien blijkt dat er niet voldoende luchtfoto s beschikbaar zijn in de Nederlandse luchtfotoarchieven worden luchtfoto s aangevraagd bij de Luftbilddatenbank. Zij beschikken naast een database van de beschikbare luchtfoto s in de Nederlandse luchtfotoarchieven ook over databases betreffende Britse, Duitse, Amerikaanse en Canadese luchtfotoarchieven. Geallieerde stafkaarten Voor de bombardementsgegevens is het gebruik van de geallieerde kaarten essentieel. Deze kaarten zijn afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog en geven een beeld van de situatie in oorlogstijd en zijn voorzien van het coördinatenstelsel dat de geallieerden toen gebruikten. De afdeling GEO-informatie van het Kadaster in Zwolle beschikt over de collectie geallieerde stafkaarten uit WOII. De geallieerde stafkaarten worden in het rapport weergegeven en gekoppeld aan de bombardementsgegevens. The National Archives (TNA) Wij hebben in de loop der jaren geïnvesteerd in het aanschaffen van belangrijke bombardementsgegevens uit The National Archives (TNA) in Londen. Hierdoor beschikken wij over een groot aantal (Engelse) bombardementsgegevens van de Engelse luchtlegers de 2nd Tactical Airforce, Coastal Command, Fighter Command en Bomber Command, die betrekking hebben op heel Nederland. Gedurende WOII hielden de piloten van de geallieerden logboeken bij. Ze hielden per dag bij: welk doel ze hadden aangevallen; de locatie waar de aanval plaatsvond; hoeveel vliegtuigen en bommen bij de aanval betrokken waren; in sommige gevallen het resultaat van de aanval. Daarnaast beschikken wij over de rapporten van de zogenaamde Auster Squadrons. De Auster is een klein verkenningsvliegtuig die Duitse posities doorgaf aan de artillerie, waarna deze de Duitse posities onder vuur konden nemen. Deze gegevens uit het TNA worden door ons standaard meegenomen in het HVO-NGE. Er wordt een overzicht en analyse gegeven van de bombardementen in het onderzoeksgebied. Indien de bombardementsgegevens geen relevante informatie bevatten, wordt dit in het rapport vermeld. Bundesarchiv-Militararchiv/The National Archives Washington DC Indien onvoldoende informatie aanwezig is in de Nederlandse archieven kunnen het Bundesarchiv-Militararchiv in Freiburg (Duitsland) en The National Archives in Washington DC (Verenigde Staten) worden geraadpleegd. De ervaring leert dat beide archieven op afstand moeilijk te benaderen zijn. Library and Archives Canada (LAC) Het LAC beheert naast de geallieerde stafkaarten ook een groot aantal zogenaamde Defense Overprints. Dit zijn geallieerde stafkaarten waarop Duitse verdedigingsstellingen staan aangegeven, zoals loopgraven en 31 maart 2015 Pagina 11 van 14

12 geschutstellingen, n.a.v. luchtfotoanalyse. Indien er een Defense Overprint van het onderzoeksgebied beschikbaar is, zal deze worden aangeschaft. Verliesregister van de SGLO De Studiegroep Luchtoorlog (SGLO) heeft een database waarin alle bij hun bekende vliegtuigcrashes, meer dan 6.000, tijdens de oorlog zijn opgenomen. Op de website van de SGLO wordt gekeken of in het of nabij het onderzoeksgebied vliegtuigenzijn neergekomen. Vergeltungswaffen De website van V1 en V2 inslagen in Nederland wordt geraadpleegd. De V1 staat voor vergeldingswapen nummer 1 en was een onbemand straalvliegtuig geladen met een springstof. De V2 staat voor vergeldingswapen nummer 2 en was een onbemande ballistische raket geladen met springstof. Deze vergeldingswapens zijn door de Duitsers op grote schaal op Londen en Antwerpen afgeschoten, maar bereikten regelmatig niet het doel (vooral de V1) en kwamen neer op diverse plaatsen in Nederland. Getuigen/locatiedeskundigen Indien uit het HVO-NGE blijkt dat het horen van getuigen/locatiedeskundigen noodzakelijk is, wordt dit in overleg met de opdrachtgever bepaald. Het is REASeuro bekend dat de gemeente Loppersum al beschikt over een tweetal getuigenverslagen. Deze worden meegenomen in dit huidige onderzoek. In het verleden uitgevoerde NGE-bodemonderzoeken Het is REASeuro bekend dat er al NGE-bodemonderzoeken zijn uitgevoerd in de nabije omgeving. In geval van opdrachtverstrekking zal hier gericht naar worden gezocht en de resultaten zullen worden meegenomen in de rapportage. 31 maart 2015 Pagina 12 van 14

13 Bijlage 4 bij aanbiedingsbrief met kenmerk: 72138/UO Vijf fasen volledig NGE-bodemonderzoek In deze bijlage worden kort de vijf fasen van het NGE-Bodemonderzoek beschreven. Deze offerte heeft betrekking op fase 1: het HVO-NGE. De integrale totaalaanpak van het NGE-bodemonderzoek van REASeuro is opgebouwd uit vijf afzonderlijke fasen. Op basis van de rapporten die na iedere fase worden opgesteld en de aangeboden opleidingen aan uw werknemers, kunt u als opdrachtgever telkens een weloverwogen besluit nemen en eventuele vervolgacties plannen. Hiermee houdt u de regie over uw project in handen. Hierbij mag u van REASeuro een proactieve houding verwachten. Wij adviseren u gevraagd en ongevraagd en geven de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden aan. Van de opdrachtgever verwachten wij dat deze tijdig de noodzakelijke beslissingen neemt. Doordat de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen per fase duidelijk zijn afgebakend, wordt de veiligheid gediend. Daarnaast wordt voorkomen dat de opdrachtgever achter de feiten aanloopt en met een veiligheidsprobleem, een financieel probleem en/of de gevolgen van schadeclaims wordt geconfronteerd. Opleiding personeel Toezichthouder OCE - Opleiding - Inzicht in explosieven bodemonderzoek - Certificaat Basiskennis OCE REASeuro heeft de opleiding Toezichthouder OCE ontwikkeld. Na het volgen van deze opleiding beschikken de deelnemers over het inzicht om de specifieke aspecten van het explosieven bodemonderzoek tijdig en juist binnen hun eigen organisatie te communiceren. De wensen van u als opdrachtgever kan hij/zij vertalen naar een juiste uitvoering van het explosieven bodemonderzoek. Hierbij weet de toezichthouder op het technische vlak minimaal de milieutechnische, civieltechnische en explosievenopsporingstechnische aspecten in relatie te brengen, waardoor het explosieven bodemonderzoek integraal en conform opdracht kan worden uitgevoerd. De opleiding wordt afgesloten met een examen waardoor men, na het behalen van dit examen, beschikt over een certificaat Basiskennis OCE. Dit certificaat is noodzakelijk om een locatie waar explosieven bodemonderzoek plaatsvindt zonder begeleiding te mogen betreden. Fase 1: Historisch Vooronderzoek-Niet Gesprongen Explosieven (HVO-NGE) 1 HVO-NGE - Inventariseren, beoordelen en evalueren bronnenmateriaal - Afbakenen NGE-Risicogebied (horizontaal) - Positief of negatief advies - Bij positief advies doorkijk fase 2 t/m 5 - Rapportage Doel: Positief of negatief advies en een advies voor de vervolgstap(pen); Een positief advies wordt gegeven indien het werkgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog in een NGE-Risicogebied was gelegen. Hierdoor bestaat een onderbouwd vermoeden op de aanwezigheid van NGE met daarbij de horizontale afbakening van het NGE-Risicogebied. Een negatief advies wordt gegeven indien geen aanwijzingen voor oorlogshandelingen zijn aangetroffen. 31 maart 2015 Pagina 13 van 14

14 Fase 2: Projectgebonden Risicoanalyse-Niet Gesprongen Explosieven (PRA-NGE) 2 PRA-NGE - Risico s in kaart brengen van de reguliere werkzaamheden in relatie tot de aan te treffen NGE - Nadere afbakening van het NGE- Risicogebied tot vaststelling van het verdachte gebied, zowel horizontaal als verticaal - Proefmeting (eventueel) - Budgetraming in tijd en geld - Doorkijk fase 3 t/m 5 met kostenindicatie - Rapportage Doel: Afbakening van het volledige NGE-probleem (project), zowel technisch, juridisch als financieel (richting bepalend). Fase 3: Projectplan-Niet Gesprongen Explosieven (PP-NGE) 3 PP-NGE - Projectorganisatie - Locatiespecifieke omstandigheden - Werkmethode - Veiligheid - Projectidentificatie - Communicatie - Doorkijk fase 4 t/m 5 met kostenindicatie - Rapportage Doel: Alle betrokken partijen volledig informeren over de te volgen procesgang en de gehanteerde werkwijze om te komen tot de gewenste eindsituatie. Door de integratie van de verschillende expertises wordt een efficiënte en doelmatige aanpak gerealiseerd. Fase 4: Uitvoering-Niet Gesprongen Explosieven (UV-NGE) 4 UV-NGE - Detectie - Benaderen - Identificeren - (Tijdelijk) veiligstellen - Planning - Doorkijk fase 5 met kostenindicatie - Periodieke rapportages Doel: Uitvoeren van de opsporing conform het vastgestelde projectplan en het evalueren en zo nodig bijsturen van de aanpak in overleg met de betrokken partijen met het oog op een veilig en zo efficiënt en doelmatig mogelijk opsporingsproces. Fase 5: Proces-verbaal van Oplevering-Niet Gesprongen Explosieven (PvvO-NGE) 5 PvvO-NGE - Oplevering - Evaluatie - Vrij van Explosieven Doel: De uitvoering evalueren en de resultaten spiegelen aan de resultaten van de vorige fasen en de opdracht (budget en planning). Daarnaast het verstrekken van een VVEverklaring. 31 maart 2015 Pagina 14 van 14

Overzichtskaart onderzoeksgebied Overzicht EODD vondsten in de omgeving van het onderzoeksgebied. T&A Survey BV 0211GPR2431 1

Overzichtskaart onderzoeksgebied Overzicht EODD vondsten in de omgeving van het onderzoeksgebied. T&A Survey BV 0211GPR2431 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding en onderzoeksdoel... 2 2.1 Algemeen... 3 2.2 Onderzoeksgebied... 3 2.3 Literatuur- en archiefonderzoek... 3 2.4 Historisch overzicht... 3 2.4.1 Historisch overzicht onderzoeksgebied...

Nadere informatie

CErrt. Project: Windpark Delfzijl Noord Projectnummer: TVO-00 I 16 april2014. Datum: Toetsing Vooronderzoek CE. Opdrachtgever: KWS lnfra bv

CErrt. Project: Windpark Delfzijl Noord Projectnummer: TVO-00 I 16 april2014. Datum: Toetsing Vooronderzoek CE. Opdrachtgever: KWS lnfra bv Toetsing Vooronderzoek CE Opdrachtgever: KWS lnfra bv Project: Windpark Delfzijl Noord Projectnummer: 51 40526-TVO-00 I 16 april2014 CErrt Opsporen Conventionele Explosieven Status: Definitief WSCS - OCE

Nadere informatie

1 INLEIDING REEDS UITGEVOERDE ONDERZOEKEN AANVULLEND VOORONDERZOEK CONCLUSIE EN ADVIES... 19

1 INLEIDING REEDS UITGEVOERDE ONDERZOEKEN AANVULLEND VOORONDERZOEK CONCLUSIE EN ADVIES... 19 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 WERK- EN ONDERZOEKSGEBIED... 3 1.3 DOEL... 4 1.4 METHODIEK... 4 1.5 LEESWIJZER... 4 2 REEDS UITGEVOERDE ONDERZOEKEN... 5 2.1 ECG, BAGGEREN

Nadere informatie

Briefrapportage. 1. Inleiding. Saricon bv

Briefrapportage. 1. Inleiding. Saricon bv Briefrapportage Saricon bv Aan: Gemeente Rotterdam, S.Y.P.Y. Tjan Van: L.J. van Oudheusden; E.R. Beute Datum : 27-09-2013 Betreft: 1. Inleiding Saricon heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam een (beperkt)

Nadere informatie

Projectnummer: 1211GPR2855.1

Projectnummer: 1211GPR2855.1 Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ten behoeve van een te realiseren hoge druk gasleiding van Donkerbroek naar Ureterp Deeltracé 1 Projectnummer: 1211GPR2855.1 In opdracht

Nadere informatie

Historisch Vooronderzoek. Niet Gesprongen Explosieven. Waternet Amsteldijk

Historisch Vooronderzoek. Niet Gesprongen Explosieven. Waternet Amsteldijk Historisch Vooronderzoek Niet Gesprongen Explosieven Waternet Amsteldijk RO-160206 versie 1.0 27 september 2016 Historisch Vooronderzoek Niet Gesprongen Explosieven Waternet Amsteldijk Opdrachtgever :

Nadere informatie

Historisch Vooronderzoek

Historisch Vooronderzoek Historisch Vooronderzoek Gilze en Rijen Hultens End Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg 4a, 5133 NE Riel, Nederland Postbus 21, 5133 ZG Riel, Nederland

Nadere informatie

Hieronder is uiteengezet wat de meest relevante feiten zijn voor het onderzoeksgebied wat betreft de mogelijke aanwezigheid van CE.

Hieronder is uiteengezet wat de meest relevante feiten zijn voor het onderzoeksgebied wat betreft de mogelijke aanwezigheid van CE. Briefrapportage Saricon bv Aan: Havenbedrijf Rotterdam N.V. Van: Saricon: E.R. Beute, M. van Riel, MA, Datum : 27 augustus 2015 Betreft:, Theemswegtracé Rotterdam Inleiding Sinds 2012 werkt Saricon in

Nadere informatie

Historisch Vooronderzoek

Historisch Vooronderzoek Historisch Vooronderzoek Zuidbaan A1 km 38,88 t/m 44,5 Opsporen Niet Gesprongen Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg 4a, 5133 NE Riel, Nederland Postbus 21, 5133 ZG Riel,

Nadere informatie

Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Cyclamenweg Bleiswijk

Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Cyclamenweg Bleiswijk Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Cyclamenweg Bleiswijk documentcode: aantal pagina's: 10S062-PI-01 18 pag. (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 16 augustus 2010

Nadere informatie

Notitie. Een update van het vooronderzoek was daarom niet nodig. Referentienummer Datum Kenmerk GM-0163023 16 juni 2015 315112. Betreft NGE-onderzoek

Notitie. Een update van het vooronderzoek was daarom niet nodig. Referentienummer Datum Kenmerk GM-0163023 16 juni 2015 315112. Betreft NGE-onderzoek Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0163023 16 juni 2015 315112 Betreft NGE-onderzoek Onderhavige rapportage omvat het in 2012 uitgevoerde vooronderzoek over niet gesprongen explosieven. Het vooronderzoek

Nadere informatie

Historisch Vooronderzoek

Historisch Vooronderzoek Historisch Vooronderzoek Stuw- en sluiscomplexen Driel, Amerongen en Hagestein Figuur 1: Driel sluiscomplex in aanbouw in 1969 (bron: Kadaster). Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Meteren, 11 maart 2015 Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus

Nadere informatie

Rapportage. Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse van twee delen van een leiding tracé te Ede

Rapportage. Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse van twee delen van een leiding tracé te Ede Rapportage Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse van twee delen van een leiding tracé te Ede Projectnummer: 1011GPR2724 In opdracht van: Ingenieursbureau Oranjewoud

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Verbindingszone te Westerbroek, Groningen

Onderzoekslocatie: Verbindingszone te Westerbroek, Groningen Projectnummer: GPR5155 Onderzoekslocatie: Verbindingszone te Westerbroek, Groningen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Papendrecht aansluiting A15-N3

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Papendrecht aansluiting A15-N3 Vooronderzoek Papendrecht aansluiting A15-N3 Figuur 1: Aansluiting N3-A15 (bron: www.google.nl/maps - streetview). Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg

Nadere informatie

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Hilversum Monnikenberg

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Hilversum Monnikenberg Vooronderzoek Hilversum Monnikenberg Figuur 1: Uitsnede overzichtskaart: verdedigingslinie om Hilversum (bron: PAT, 457). Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V.

Nadere informatie

Quickscan Conventionele Explosieven. OWN A15 aansluiting Huissen Bemmel N839. Onderzoekslocatie anno 1944 (bron:

Quickscan Conventionele Explosieven. OWN A15 aansluiting Huissen Bemmel N839. Onderzoekslocatie anno 1944 (bron: Quickscan Conventionele Explosieven OWN A15 aansluiting Huissen Bemmel N839 Onderzoekslocatie anno 1944 (bron: www.topotijdreis.nl) ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL ExploVision B.V. info@explovision.nl

Nadere informatie

1. Door het gehele document zijn tekstuele en redactionele wijzigingen aangebracht.

1. Door het gehele document zijn tekstuele en redactionele wijzigingen aangebracht. Voor : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Datum : 30 januari 2014 Notitie : 4SCVE-EVA.07221.N Betreft : toelichting op wijzigingsvoorstellen WSCS-OCE d.d. januari 2014 Op 1 juli 2012 is versie

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Project Zutphen

Onderzoekslocatie: Project Zutphen Projectnummer: GPR5831 Onderzoekslocatie: Project Zutphen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht gebruiken rapportage...

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: het project Nieuw Gemaal Beetskoog

Onderzoekslocatie: het project Nieuw Gemaal Beetskoog Projectnummer: 0415GPR5104 Onderzoekslocatie: het project Nieuw Gemaal Beetskoog Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding en onderzoeksdoel... 2 2 Quickscan... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Onderzoeksgebied... 3 2.3

Nadere informatie

Advies Uitvoering Opleidingen Certificering

Advies Uitvoering Opleidingen Certificering Advies Uitvoering Opleidingen Certificering Uw veiligheid, onze zorg Contact 24/7 T +31 (0)13 518 60 76 Bezoekadres REASeuro Alphenseweg 4a 5133 NE Riel Bezoekadres Opleidingscentrum Vijfhuizenbaan 3 5133

Nadere informatie

Saricon bv Safety & Risk Consultancy

Saricon bv Safety & Risk Consultancy Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Pascalkwartier te Rotterdam documentcode: aantal pagina's: 72259-VO-01 18 incl. bijlagen Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 23 mei 2006 Herzien

Nadere informatie

Inventarisatie Conventionele Explosieven Linkeroever De Pol Gemeente Oude IJssel

Inventarisatie Conventionele Explosieven Linkeroever De Pol Gemeente Oude IJssel Inventarisatie Conventionele Explosieven Linkeroever De Pol Gemeente Oude IJssel Datum: 9 augustus 2013 Kenmerk: 13P016 conceptrapport Pagina 2 van 22 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Winklerlaan 365 te Utrecht.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Winklerlaan 365 te Utrecht. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Winklerlaan 365 te Utrecht. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Winklerlaan 365 te Utrecht Buro Ontwerp

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Ommen Oost, Gemeente Ommen

Onderzoekslocatie: Ommen Oost, Gemeente Ommen Projectnummer: 0214GPR4026.1 Onderzoekslocatie: Ommen Oost, Gemeente Ommen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht gebruiken

Nadere informatie

Projectnummer: 0714GPR Onderzoekslocatie: Traject Itteren-Meerssen te Maastricht Leiding nr. Z KR 001 t/m 004

Projectnummer: 0714GPR Onderzoekslocatie: Traject Itteren-Meerssen te Maastricht Leiding nr. Z KR 001 t/m 004 Projectnummer: 0714GPR4550.1 Onderzoekslocatie: Traject Itteren-Meerssen te Maastricht Leiding nr. Z 530 17 KR 001 t/m 004 Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond...

Nadere informatie

Projectnummer: 1112GPR3388 Onderzoekslocatie: Blauwe As te Assen

Projectnummer: 1112GPR3388 Onderzoekslocatie: Blauwe As te Assen Projectnummer: 1112GPR3388 Onderzoekslocatie: Blauwe As te Assen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht gebruiken rapportage...

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied Dijkversterking Vianen.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied Dijkversterking Vianen. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied Dijkversterking Vianen. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Dijkversterking Vianen Waterschap Rivierenland

Nadere informatie

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Probleemstelling 1 1.3 Doelstelling 1 1.4 Opdracht 1 1.5 Verantwoording

Nadere informatie

Bijlage 14 Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Concentrionele Explosieven land de N235 en N247

Bijlage 14 Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Concentrionele Explosieven land de N235 en N247 Bijlage 14 Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Concentrionele Explosieven land de N235 en N247 Spitsbusbaan N235-2016 713 Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven

Nadere informatie

Notitie RWZI Gemaalweg Gemeente s-hertogenbosch. W. van den Brandhof, MA 4 juni 2012

Notitie RWZI Gemaalweg Gemeente s-hertogenbosch. W. van den Brandhof, MA 4 juni 2012 Notitie RWZI Gemaalweg Gemeente s-hertogenbosch W. van den Brandhof, MA 4 juni 2012 1 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING... 4 1.1. AANLEIDING... 4 1.2. DOELSTELLING... 4 1.3. UITVOERING... 4 1.4. OVERZICHT RELEVANTE

Nadere informatie

Lijst van bijlagen... 2. 5 Betrouwbaarheid... 11

Lijst van bijlagen... 2. 5 Betrouwbaarheid... 11 Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 2 1 Inleiding en onderzoeksdoel... 3 2 Probleeminventarisatie...4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Onderzoekslocatie... 4 2.3 Literatuur- en archiefonderzoek... 4 2.4 Historisch

Nadere informatie

Vooronderzoek. Barneveld-Noord Station. Opsporen Conventionele Explosieven

Vooronderzoek. Barneveld-Noord Station. Opsporen Conventionele Explosieven Vooronderzoek Barneveld-Noord Station Opsporen Conventionele Explosieven Vooronderzoek Barneveld-Noord Station Projectnummer : 71099 Locatie Opdracht Opdrachtgever : Barneveld-Noord Station : Vooronderzoek

Nadere informatie

Quickscan Conventionele Explosieven. Arnhemseweg (Zevenaar) Onderzoekslocatie anno 1944 (bron:

Quickscan Conventionele Explosieven. Arnhemseweg (Zevenaar) Onderzoekslocatie anno 1944 (bron: Quickscan Conventionele Explosieven Arnhemseweg (Zevenaar) Onderzoekslocatie anno 1944 (bron: www.topotijdreis.nl) ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL ExploVision B.V. info@explovision.nl www.explovision.nl

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Plangebied Rhenen.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Plangebied Rhenen. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Plangebied Rhenen. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN... 5 1.2 AANLEIDING... 5 1.3 DOEL VAN

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Molenstraat Kerkwijk

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Molenstraat Kerkwijk Vooronderzoek Conventionele Explosieven Molenstraat Kerkwijk INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Probleemstelling 1 1.3 Doelstelling 1 1.4 Werkwijze 1 1.5 Verantwoording 1 2. LOCATIEGEBONDEN

Nadere informatie

Offertenummer: 0414GPR4374 Onderzoekslocatie: Tunnel Broek in Waterland

Offertenummer: 0414GPR4374 Onderzoekslocatie: Tunnel Broek in Waterland Offertenummer: 0414GPR4374 Onderzoekslocatie: Tunnel Broek in Waterland Offerte Offertenummer: 0414GPR4374 Datum: 08-04-2014 Betreft: Historisch vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Boezem van de Overwaard en Achterwaterschap Gemeente Molenwaard

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Boezem van de Overwaard en Achterwaterschap Gemeente Molenwaard Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Boezem van de Overwaard en Achterwaterschap Gemeente Molenwaard Datum: 5 oktober 2015 Kenmerk: 15P038 definitief rapport 15P038 VO Hoge Boezem van de Overwaard

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Soesterberg-Noord.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Soesterberg-Noord. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Soesterberg-Noord. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Soesterberg-Noord Gemeente Soest DATUM: 18 december

Nadere informatie

Datum: 9 april 2015 Projectnr.: 150024 Kenmerk: 15p015 Status: definitief

Datum: 9 april 2015 Projectnr.: 150024 Kenmerk: 15p015 Status: definitief Vooronderzoek Conventionele Explosieven Oosterhoutse Golf Club Gemeente Oosterhout Datum: 9 april 2015 Projectnr.: 150024 Kenmerk: 15p015 Status: definitief Copyright 2015. Niets uit dit projectplan mag

Nadere informatie

Datum: 25 september 2014 Projectnr.: Status: concept

Datum: 25 september 2014 Projectnr.: Status: concept Vooronderzoek Conventionele Explosieven N489 Binnenmaas Datum: 25 september 2014 Projectnr.: 140012 Status: concept Copyright 2014. Niets uit dit projectplan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Kadeversterking Giessen-Noordeloos

Kadeversterking Giessen-Noordeloos Kadeversterking Giessen-Noordeloos Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied Kadeverbetering Giessen-Noordeloos 3 Kadeversterking Giessen-Noordeloos

Nadere informatie

rocetrr Op po en Conwntionele E Plo ienen Project: OCE Langeraar Oost Projec'tnummer: Kenmerk: PvO-001 Datum: 24 mei 2013

rocetrr Op po en Conwntionele E Plo ienen Project: OCE Langeraar Oost Projec'tnummer: Kenmerk: PvO-001 Datum: 24 mei 2013 Proces-verbaal van oplevering Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop Projec'tnummer: 51 3051 1 Kenmerk: 5130511-PvO-001 Datum: 24 mei 2013.'åe:ú.'' -"-' '*c -.: {S'r 1- l. rocetrr Op po en Conwntionele E Plo

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied " Rijnlandroute t.b.v. Gasunie.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied  Rijnlandroute t.b.v. Gasunie. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "408310 Rijnlandroute t.b.v. Gasunie. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: 408310 Rijnlandroute t.b.v.

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Houtribdijk

Onderzoekslocatie: Houtribdijk Projectnummer: 0814GPR4586 Onderzoekslocatie: Houtribdijk Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 5 1.3 Praktijkgericht gebruiken rapportage...

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Perceel Bommersheufsestraat te Zevenaar.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Perceel Bommersheufsestraat te Zevenaar. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Perceel Bommersheufsestraat te Zevenaar. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Perceel Bommersheufsestraat

Nadere informatie

Inventarisatie OCE dijk tracé Gameren

Inventarisatie OCE dijk tracé Gameren Inventarisatie OCE dijk tracé Gameren Datum: Kenmerk: 2 juni 2016 16P077 definitief rapport 1 Distributielijst - RHDHV - Bombs Away B.V. Opdrachtgever Dhr. R. Van Bruchem RHDHV Opgesteld: Dhr. M.C. Bosma

Nadere informatie

KlokBouwOntwikkeling BV T.a.v. dhr D. Lemmers Postbus AA Nijmegen

KlokBouwOntwikkeling BV T.a.v. dhr D. Lemmers Postbus AA Nijmegen KlokBouwOntwikkeling BV T.a.v. dhr D. Lemmers Postbus 40018 6504AA Nijmegen Kenmerk: 2016-BB-41 Rotterdam, 1 september 2016 Betreft: Oosterhout, Overbetuwe, Hoge Wei 1 en 2 Geachte heer Lemmers, Naar aanleiding

Nadere informatie

Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Conventionele Explosieven (CE n) Datum 20 maart 2014

Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Conventionele Explosieven (CE n) Datum 20 maart 2014 Tracébesluit N50 Ens-Emmeloord Conventionele Explosieven (CE n) Datum Status definitief Colofon Referentienummer RW1929-28/14-005-909 Uitgegeven door Rijkswaterstaat Midden-Nederland Informatie Telefoon

Nadere informatie

Inventarisatie Conventionele Explosieven Stroomlijn fase 3 Rijkswaterstaat

Inventarisatie Conventionele Explosieven Stroomlijn fase 3 Rijkswaterstaat Inventarisatie Conventionele Explosieven Stroomlijn fase 3 Rijkswaterstaat Datum: Kenmerk: 21 oktober 2015 15P061 definitief rapport 1 Distributielijst - Krinkels BV - Bombs Away B.V. Opdrachtgever Dhr.

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Project Hooghkamer, gemeente Teylingen

Onderzoekslocatie: Project Hooghkamer, gemeente Teylingen Projectnummer: GPR5331.1 Onderzoekslocatie: Project Hooghkamer, gemeente Teylingen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: project Waterberging sportpark Fijnaart

Onderzoekslocatie: project Waterberging sportpark Fijnaart Projectnummer: 0214GPR4293 Onderzoekslocatie: project Waterberging sportpark Fijnaart Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Lansingerland A12

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Lansingerland A12 Vooronderzoek Conventionele Explosieven Lansingerland A12 documentcode: aantal pagina's: 10S078-VO-01 33 incl. bijlagen Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 6 december 2010 Herzien 22 oktober

Nadere informatie

CEES VAN DEN AKKER ADVIES

CEES VAN DEN AKKER ADVIES CEES VAN DEN AKKER ADVIES Vooronderzoek Conventionele Explosieven Opdrachtgever : Dienst Landelijk Gebied Project : Inrichtingswerken Natuur Winterswijk Oost Nr : PWE 526901-801H Gemeente : Winterswijk

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Ontwikkelingsgebied Banningstraat Soesterberg.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Ontwikkelingsgebied Banningstraat Soesterberg. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Ontwikkelingsgebied Banningstraat Soesterberg. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 6 1.1 ALGEMEEN... 6 1.2

Nadere informatie

Certificatieschema voor het. Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse Conventionele Explosieven

Certificatieschema voor het. Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse Conventionele Explosieven Certificatieschema voor het Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse Conventionele Explosieven Vaststelling door : Centraal College van Deskundigen OCE Vaststellingsdatum : DATUM Goedkeuring

Nadere informatie

Inventarisatie Niet Gesprongen Conventionele Explosieven

Inventarisatie Niet Gesprongen Conventionele Explosieven Inventarisatie Niet Gesprongen Conventionele Explosieven Datum : 14 november 2014 Projectnaam : Spooruitbreiding Utrecht Centraal Leische Rijn Projectnummer : GJZ-B-227105.01.01 Steller : Herman Punte

Nadere informatie

Proces-verbaal van Oplevering

Proces-verbaal van Oplevering Proces-verbaal van Oplevering NGE-bodemonderzoek Gemeente Bernheze - De Hoef II / fase 3 Opsporen Niet Gesprongen Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg 4a, 5133 NE Riel,

Nadere informatie

Projectgebonden Risicoanalyse naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "N320 te Culemborg".

Projectgebonden Risicoanalyse naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied N320 te Culemborg. Projectgebonden Risicoanalyse naar het risico op het aantreffen van conventionele eplosieven in het onderzoeksgebied "N320 te Culemborg". 27 juli 2012 285-012-PRA-01 Pagina 2 van 21 Distributielijst: -

Nadere informatie

Projectnummer: 0413GPR3666 Onderzoekslocatie: Project Albano 4. Gemeente Halderberge

Projectnummer: 0413GPR3666 Onderzoekslocatie: Project Albano 4. Gemeente Halderberge Projectnummer: 0413GPR3666 Onderzoekslocatie: Project Albano 4. Gemeente Halderberge Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek niet-gesprongen explosieven. Behorend bij: Trajectbenadering N244a-N246. Voor: Provincie Noord-Holland

RAPPORT. Onderzoek niet-gesprongen explosieven. Behorend bij: Trajectbenadering N244a-N246. Voor: Provincie Noord-Holland RAPPORT Onderzoek niet-gesprongen explosieven Behorend bij: Trajectbenadering N244a-N246 Voor: Provincie Noord-Holland Uitgebracht aan: Uitgebracht door: Goedgekeurd door: Kwaliteitscontrole: DOSSNUMMER:

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "MPO-terrein Oosterhout.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied MPO-terrein Oosterhout. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "MPO-terrein Oosterhout. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN... 5 1.2 AANLEIDING... 5 1.3

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Maasdriel Maas-Waalweg

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Maasdriel Maas-Waalweg Vooronderzoek Conventionele Explosieven Maasdriel Maas-Waalweg INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding van het vooronderzoek 1 1.2 Omschrijving en doelstelling van de opdracht 1 1.3 Begrenzing

Nadere informatie

Proces Verbaal van Oplevering

Proces Verbaal van Oplevering Proces Verbaal van Oplevering CE-bodemonderzoek Barneveld waterberging overgangszone Esvelderbeek Opdrachtgever: Gemeente Barneveld OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN Riel Explosive Advice & Services Europe

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Fietsbrug Nigtevecht

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Fietsbrug Nigtevecht Vooronderzoek Conventionele Explosieven Fietsbrug Nigtevecht Documentcode: Aantal pagina's: 40 (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief Herzien Concept 6 oktober 2014 Opgesteld

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Kadeverbetering Schiedam

Onderzoekslocatie: Kadeverbetering Schiedam Projectnummer: GPR5590 Onderzoekslocatie: Kadeverbetering Schiedam Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht gebruiken rapportage...

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Ackerdijksche polder te Pijnacker-Nootdorp

Onderzoekslocatie: Ackerdijksche polder te Pijnacker-Nootdorp Projectnummer: 1214GPR4876 Onderzoekslocatie: Ackerdijksche polder te Pijnacker-Nootdorp Rapportage Projectnummer: 1214GPR4876 Datum: 15-05-2015 Betreft: Historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Polder t Hoekje

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Polder t Hoekje Vooronderzoek Conventionele Explosieven Polder t Hoekje Documentcode: Aantal pagina's: 61 (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 23 juli 2013 Herzien Concept 16 mei 2013 Opgesteld

Nadere informatie

Onderwerp Onderzoek, opsporing en ruiming explosieven bij gebiedsontwikkeling

Onderwerp Onderzoek, opsporing en ruiming explosieven bij gebiedsontwikkeling Collegevoorstel Inleiding Uit rapporten uit of na de Tweede Wereldoorlog blijkt dat op verschillende plaatsen in de Nederlandse bodem mogelijk nog een aanzienlijke hoeveelheid explosieven (de zogenaamde

Nadere informatie

BIJLAGE VII EXPLOSIEVENONDERZOEK

BIJLAGE VII EXPLOSIEVENONDERZOEK BIJLAGE VII EXPLOSIEVENONDERZOEK Witteveen+Bos, bijlage VII behorende bij rapport RIS432-13/14-021.124 d.d. 10 november 2014 Witteveen+Bos, bijlage VII behorende bij rapport RIS432-13/14-021.124 d.d. 10

Nadere informatie

VOORONDERZOEK NHW Batterij-Poederoijen

VOORONDERZOEK NHW Batterij-Poederoijen VOORONDERZOEK NHW Batterij-Poederoijen AVG Explosieven Opsporing Nederland Vestiging Heijen Vestiging Waalwijk Postadres De Grens 7 Professor Asserweg 24 Postbus 160 6598 DK Heijen 5144 NC Waalwijk 6590

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Keersluis te Limmel.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Keersluis te Limmel. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Keersluis te Limmel. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN... 5 1.2 AANLEIDING... 5 1.3 DOEL

Nadere informatie

Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Leiden Ringweg Oost

Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Leiden Ringweg Oost Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Leiden Ringweg Oost Documentcode: Aantal pagina's: 13S093-VO-02 54 blz. (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 16 september

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Fietspad Ouwelsestraat Zaltbommel

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Fietspad Ouwelsestraat Zaltbommel Vooronderzoek Conventionele Explosieven Fietspad Ouwelsestraat Zaltbommel INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding van het vooronderzoek 1 1.2 Omschrijving en doelstelling van de opdracht 1

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied N833 Culemborg.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied N833 Culemborg. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied N833 Culemborg. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: N833 Culemborg SAB DATUM: 22 maart 2013 TER ACCORDERING

Nadere informatie

Lijst van bijlagen Het onderzoek Achtergrond Projectdoel... 4

Lijst van bijlagen Het onderzoek Achtergrond Projectdoel... 4 Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 2 Het onderzoeksgebied... 5 2.1 Gegevens onderzoekslocatie... 5 2.2 Informatie van opdrachtgever...

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Lage Abtswoudsepolder te Midden-Delfland

Onderzoekslocatie: Lage Abtswoudsepolder te Midden-Delfland Projectnummer: GPR5352 Onderzoekslocatie: Lage Abtswoudsepolder te Midden-Delfland Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

VOORONDERZOEK Urk-Schokkerhoek

VOORONDERZOEK Urk-Schokkerhoek VOORONDERZOEK Urk-Schokkerhoek AVG Explosieven Opsporing Nederland Vestiging Heijen: Vestiging Waalwijk: De Grens 7-6598 DK Heijen Professor Asserweg 24 5144 NC Waalwijk Postbus 160-6590 AD Gennep Tel.

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN (CE)

BELEIDSNOTA CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN (CE) BELEIDSNOTA CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN (CE) gemeente Schouwen-Duiveland Inhoud 1. Inleiding 5 Doel 5 Gebruikers 5 Verantwoordelijkheid 5 2. Historie 7 3. Wet- en regelgeving 9 4. De CE risicokaart 11 5.

Nadere informatie

Foto omslag: Bevrijding op de Wilhelminabrug te Leiden op 7 mei 1945 (bron: www.brugwachters.nl).

Foto omslag: Bevrijding op de Wilhelminabrug te Leiden op 7 mei 1945 (bron: www.brugwachters.nl). Foto omslag: Bevrijding op de Wilhelminabrug te Leiden op 7 mei 1945 (bron: www.brugwachters.nl). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal

Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal Projectnummer: 0513GPR3372.4 Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal Inhoudsopgave 1 Het onderzoek... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doel van het onderzoek... 3 1.3 Opsporingsgebieden...

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Cruijslandse kreken

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Cruijslandse kreken Vooronderzoek Conventionele Explosieven Cruijslandse kreken INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding van het vooronderzoek 1 1.2 Omschrijving en doelstelling van de opdracht 1 1.3 Begrenzing

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Aansluiting Rijksweg N3-A16.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Aansluiting Rijksweg N3-A16. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Aansluiting Rijksweg N3-A16. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Aansluiting Rijksweg N3-A16 Grontmij

Nadere informatie

Twee calamiteiten bogen in Beverwijk en Velsen

Twee calamiteiten bogen in Beverwijk en Velsen Projectnummer: Onderzoekslocatie: 0213GPR3529 Twee calamiteiten bogen in Beverwijk en Velsen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "N830 Waardenburg.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied N830 Waardenburg. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "N830 Waardenburg. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: N830 Waardenburg SAB DATUM: 15 maart 2013 TER ACCORDERING

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Hessenweg 145 te Leusden.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Hessenweg 145 te Leusden. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Hessenweg 145 te Leusden. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Hessenweg 145 te Leusden BOOT organiserend

Nadere informatie

Inleiding. Termen en definities en reikwijdte van de PRA

Inleiding. Termen en definities en reikwijdte van de PRA Notitie : 3VEO-VOO.06301.N Voor : werkveld OCE Datum : 16 juli 2013 Betreft : concept methode Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) Status : concept ter consultatie, reacties uiterlijk indienen op 30 augustus

Nadere informatie

Bijlage 4. Explosieven onderzoek

Bijlage 4. Explosieven onderzoek Bijlage 4 Explosieven onderzoek Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied "Herinrichting Lollebeek Oost. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER:

Nadere informatie

Historisch vooronderzoek explosieven toegangsweg N2 installatie Zuidbroek (A-439) (definitief)

Historisch vooronderzoek explosieven toegangsweg N2 installatie Zuidbroek (A-439) (definitief) AFZENDER: LievenseCSO Milieu B.V. / Postbus 422 / 8901 BE Leeuwarden N.V. Nederlandse Gasunie T.a.v. de heer K. Hoiting Postbus 19 9700 MA GRONINGEN DATUM 15 december 2015 UW KENMERK I.012900.01 ONS KENMERK

Nadere informatie

Pagina 2 van 53 12S107-VO-01

Pagina 2 van 53 12S107-VO-01 Foto omslag: Britse militairen bestuderen een kaart bij de Maas (bron: M. van den Berg, M. Greve- Snijders en J. Kessels (red.), Beegden bezet bevrijd: de oorlogsjaren 1940-1945 in Beegden, Beegden 2005,

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Tennet locatie Oostzaan

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Tennet locatie Oostzaan Vooronderzoek Conventionele Explosieven Tennet locatie Oostzaan INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding van het vooronderzoek 1 1.2 Omschrijving en doelstelling van de opdracht 1 1.3 Begrenzing

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Dijkversterkingsproject te Vianen

Onderzoekslocatie: Dijkversterkingsproject te Vianen Projectnummer: 0114GPR4178 Onderzoekslocatie: Dijkversterkingsproject te Vianen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

Pagina 2 van 32 12S041-VO-01

Pagina 2 van 32 12S041-VO-01 Foto omslag: De Afdeling Delft in stelling met een Oerlikon-vuurmond 2 tl. nr. 1. In het onderzoeksgebied stonden drie stukken opgesteld (bron: C.A. de Bruijn en A.C. Verschoor, Gedenkboek voor de vrijwillige

Nadere informatie

Rapport Quickscan. NGE-bodemonderzoek. Blaricummermeent. Eerste projectfase van het NGE-bodemonderzoek

Rapport Quickscan. NGE-bodemonderzoek. Blaricummermeent. Eerste projectfase van het NGE-bodemonderzoek Rapport Quickscan Eerste projectfase van het NGE-bodemonderzoek Blaricummermeent NGE-bodemonderzoek Rapport Quickscan Eerste projectfase van het NGE-bodemonderzoek Projectnummer : 07246 Locatie Opdracht

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven ontsluiting Heeswijk-Dinther Zuid

Vooronderzoek Conventionele Explosieven ontsluiting Heeswijk-Dinther Zuid Vooronderzoek Conventionele Explosieven ontsluiting Heeswijk-Dinther Zuid Vooronderzoek CE 2015 ontsluiting Heeswijk-Dinther Zuid Explosieven opsporingsbedrijf Status: definitief (10-9-2012) INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Projectnummer: 0912GPR3248.1 Onderzoekslocatie: de Where en Purmerringvaart in de gemeente Purmerend

Projectnummer: 0912GPR3248.1 Onderzoekslocatie: de Where en Purmerringvaart in de gemeente Purmerend Projectnummer: 0912GPR3248.1 Onderzoekslocatie: de Where en Purmerringvaart in de gemeente Purmerend Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel...

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Kabelverbinding Oterleek- Westwoud.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Kabelverbinding Oterleek- Westwoud. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Kabelverbinding Oterleek- Westwoud. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN... 5 1.2 AANLEIDING...

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksge ied Nieuwbouwlocatie Rozenhof te Haps.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksge ied Nieuwbouwlocatie Rozenhof te Haps. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksge ied Nieuwbouwlocatie Rozenhof te Haps. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Nieuwbouwlocatie Rozenhof te Haps

Nadere informatie