Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0"

Transcriptie

1 Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers 1/22 Aanvraagformulier Versie 5.0 Met dit formulier kan een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers worden aangevraagd.

2 1. Inleiding 1.1. Instructies Om in aanmerking te komen voor een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers, dient de aanvrager conform artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet respectievelijke artikel 45, eerste lid, van de Gaswet 2, genoegzaam aan te tonen dat hij beschikt over de vereiste organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak, en dat hij redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen uit hoofdstuk 8 van de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk hoofdstuk 5 van de Gaswet na te komen. Op grond van de voorgaande artikelen alsmede de criteria nader uitgewerkt in het Besluit vergunning levering elektriciteit (hierna: Besluit elektriciteit) respectievelijk het Besluit vergunning levering gas (hierna: Besluit gas) aan kleinverbruikers, bevat dit formulier ten aanzien van elke vereiste kwaliteit vragen en verzoeken om informatie die de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) nodig heeft om de aanvraag voor een leveringsvergunning te kunnen beoordelen. 2/22 De aanvrager van een vergunning (hierna: de aanvrager) dient daartoe in beginsel alle onderdelen van dit formulier (bij voorkeur) digitaal in te vullen en de gevraagde documenten als n (voorzien van een duidelijke en overzichtelijke nummering) bij dit formulier te overleggen. In het algemeen geldt: hoe vollediger en overzichtelijker de aanvrager deze informatie aanlevert, hoe sneller de aanvraag kan worden behandeld. De ACM merkt hierbij het volgende op: De aanvrager kan volstaan met het invullen van de antwoordvellen, tabellen en het bijvoegen van gevraagde n. Indien er meer ruimte nodig is voor de beantwoording, dan kunnen regels aan het antwoordveld worden toegevoegd. Bij beantwoording van de vragen dient de aanvrager waar mogelijk specifiek te verwijzen naar de relevante (passages in de) n, bijvoorbeeld artikel 3 lid 2 van de AV ( X). 1 Juncto artikel 2 en 3 van het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers van 8 mei 2003, Stb. 2003, nr. 207, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr Juncto artikel 2 en 3 van Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200.

3 De aanvrager wordt verzocht om de n bij de aanvraag te nummeren met letters of cijfers en een volledig overzicht hiervan weer te geven in de tabel opgenomen in hoofdstuk 8. De aanvrager dient op grond van Algemene wet bestuursrecht een aanvraag in de Nederlandse taal in te dienen. Indien documenten in een andere taal worden overlegd, wordt u verzocht tevens een vertaling van de desbetreffende documenten te overleggen. De ACM maakt een uitzondering op deze regel voor inkoopcontracten die in de energiemarkt in de regel in het Engels zijn opgesteld. Tot slot, indien de aanvrager contracten heeft gesloten met derde partijen dan dienen de definitieve versies van deze overeenkomsten voorzien van datum en handtekeningen bij de aanvraag overlegd te worden. 3/22

4 1.2. Status van dit formulier De ACM merkt op dat het gebruik van dit formulier geen verplichting is. Het formulier is slechts een hulpmiddel om aanvragen voor een leveringsvergunning en de behandeling daarvan ordelijk en efficiënt te doen verlopen, zowel voor de aanvrager als voor de ACM. Aan het aanvraagformulier kunnen geen rechten worden ontleend. Tevens heeft de ACM het recht om - naast de gevraagde informatie in dit formulier - in de loop van de aanvraagprocedure aanvullende informatie op te vragen die relevant is voor de beoordeling van de aanvragen Procedure vergunningaanvraag Volledigheidshalve geeft de ACM de aanvrager mee dat het proces van een vergunningaanvraag uit drie fases bestaat. Deze fases zijn hieronder beknopt beschreven. 4/22 1. De vergunningaanvraag. In deze fase stelt de aanvrager de vergunningaanvraag samen door het aanvraagformulier in te vullen en de noodzakelijke documenten te verzamelen. Vervolgens verstuurt de aanvrager de vergunningvraag 3 per post naar de ACM. Postadres: Autoriteit Consument en Markt t.a.v. Directeur Directie Consumenten Postbus BH Den Haag Om een spoedige afhandeling van de vergunningaanvraag te bevorderen, wordt de aanvrager verzocht het aanvraagformulier tevens per verzenden naar: LET OP!: Deze geldt niet als formele vergunningaanvraag. De ACM neemt de vergunningaanvraag pas formeel in behandeling als deze per post is ontvangen. Als datum van ontvangst zal altijd de dag waarop de vergunningaanvraag per post binnenkomt gelden. 3 De vergunningaanvraag bestaat uit zowel het aanvraagformulier als de n bij dat formulier.

5 De ACM controleert na ontvangst van de vergunningaanvraag de juistheid en volledigheid van de vergunningaanvraag. Als de vergunningaanvraag niet volledig of onjuist is, dan stuurt de ACM deze terug aan de vergunningaanvrager met het verzoek om de vergunningaanvraag aan te passen danwel aan te vullen. De termijn voor het behandelen van de vergunningaanvraag wordt op dat moment opgeschort. 2. Het beoordelen van de vergunningaanvraag. Indien de vergunningaanvraag compleet is, beoordeelt de ACM de inhoud van de vergunningaanvraag en kan de ACM vervolgens aanvullende vragen stellen aan de aanvrager. 3. Het vaststellen van het besluit. Na de inhoudelijke beoordeling stelt de ACM het besluit voor het verlenen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit dan wel gas vast. De ACM publiceert de verlening van de vergunning in de Staatscourant en plaats het besluit tot vergunningverlening tevens op de internetpagina van de ACM ( 5/22

6 2. Vergunningaanvraag De aanvrager dient hier aan te geven voor welk type leveringsvergunning(en) een aanvraag wordt ingediend. Samenvatting vergunningaanvraag 2.1. Naam bedrijf 2.2. Dagtekening van de aanvraag De aanvrager dient met dit formulier een 2.3. aanvraag in voor een vergunning voor het leveren van elektriciteit De aanvrager dient met dit formulier een 2.4. aanvraag in voor een vergunning voor het leveren van gas 6/22 * Weghalen c.q. doorstrepen wat niet van toepassing is. Zovoepassing) 3. Adres- en contactgegevens Een aanvraag voor een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/ of gas (hierna: vergunningaanvraag) kan alleen door de aanvrager zelf worden ingediend bij de ACM. Adresgegevens aanvrager 3.1. Naam (rechts)persoon 3.2. Handelsnaam (indien anders dan naam aanvrager) 3.3. Kamer van Koophandelnummer 3.4. Naam directeur 3.5. Correspondentieadres 3.6. Postcode 3.7. Plaats 3.8. Telefoonnummer adres

7 Adresgegevens contactpersoon aanvrager (voor zover van toepassing) 3.1. Naam contactpersoon 3.2. Functie contactpersoon 3.3. Telefoonnummer adres 7/22

8 4. Organisatorische kwaliteit 4.1 Informatie ter beoordeling van de organisatorische kwaliteit De aanvrager dient een beschrijving te geven van zijn organisatie waarbij inzicht wordt verschaft in het bedrijf van de aanvrager en de wijze waarop verschillende onderdelen (bijvoorbeeld de financiële administratie en klantsystemen) zijn georganiseerd. Algemene informatie Geef een beschrijving van de organisatie van uw onderneming. Besteed hierbij in ieder geval aandacht aan de volgende aspecten: a. Een beschrijving van de juridische en eigendomsstructuur van uw bedrijf. b. De structuur van uw organisatie waarin u (op hoofdlijnen) weergeeft wie (binnen het management) welke functies vervult. 8/22 Ter onderbouwing wordt de aanvrager een organigram gevraagd, alsmede een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel te overleggen. Indien de aanvrager beschikt over een businessplan van de onderneming dan wordt de aanvrager verzocht dit business plan bij te voegen bij de aanvraag. Nr. Algemene informatie Verwijzing naar 1. Juridische en eigendomsstructuur (incl. organigram en uittreksel KvK) 2. Functiegebouw 3. Indien aanwezig: businessplan Administratie van het bedrijf

9 4.1.2 Een aanvrager dient te beschikken over een goede administratieve organisatie, met inbegrip van de interne of externe controle hierop. 4 De ACM interpreteert dit als het beschikken over een goede AO/IC. Naar opvatting van de ACM bevat AO/IC minimaal de hierna beschreven zaken: 1. Controletechnische functiescheidingen: Al naar gelang de omvang van de onderneming dienen verschillende personen bevoegd te zijn te beschikken, te registreren en controleren. 2. Controle op informatie, verbandscontrole: Periodiek legt de onderneming in ieder geval een sluitend verband tussen ingekochte hoeveelheden energie en de daaruit voortvloeiende inkoopbedragen enerzijds en verkochte hoeveelheden energie en de daaruit voortvloeiende verkoopbedragen anderzijds. De verbandscontrole bestaat uit totalen en is tevens herleidbaar per afnemer. 3. Controle op informatie, registers: De administratie houdt een contractenregister bij waarin alle inkoopcontracten en alle verkoopcontracten zijn opgenomen. Tevens worden er registers bijgehouden van de belangrijkste subprocessen, bijvoorbeeld onderhanden klachten en lopende incasso-trajecten. 4. Normen: De energieleverancier hanteert normen en indicatoren voor de beheersing van processen. Deze normen en indicatoren omvatten onder andere de tijdige uitbetaling van aan cliënten verschuldigde bedragen en een tijdige reactie op klachten. 5. Risicobeheersing: De energieleverancier heeft een beschreven methodiek om risico s als gevolg van het verschil in inkoop- en verkoopposities te beheersen. De administratie houdt enkele keren per jaar een overzicht bij van de posities. Tevens heeft de leverancier een beschreven methodiek om risico s aangaande de belangrijkste subprocessen te beheersen. 6. Beveiliging: De energieleverancier heeft een methodiek om de continuïteit van gegevensverwerking te waarborgen. Daaronder vallen maatregelen om verlies van originele contracten, klachten en elektronische data te voorkomen. 9/22 4 Zie toelichting bij artikel 2, tweede lid, onderdeel d van het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers van 8 mei 2003, Stb. 2003, nr. 207, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200, en de toelichting bij artikel 2, tweede lid, onderdeel e van het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200.

10 7. Externe controle op de jaarrekening: Omdat interne controle zich niet uitstrekt tot het hoogste management van een energieleverancier wordt de jaarrekening (en de AO/IC) van een energieleverancier (indien de omvang van de onderneming daarom vraagt) gecontroleerd door een externe accountant. 8. Beheersing hoofd en subprocessen: De inkoop en verkoop van energie is het hoofdproces van een energieleverancier. Daarnaast zijn er diverse subprocessen, zoals het opstellen van facturen en incasseren, en het behandelen van klachten. 9. Integer handelen: Voornoemde beheersingsmaatregelen kunnen teniet worden gedaan door niet integer (non-conform) handelen van organisatieleden. De organisatie kan op papier juist werken, maar als voorschriften niet na worden geleefd en (controletechnische) checks and balances omzeild worden, dan kan dit alsnog non-conforme output/prestaties tot gevolg hebben. Het is de primaire verantwoordelijkheid van elke bestuurder/manager/werknemer bij een energieleverancier om integer te handelen. 10/22 Nr. Administratie en controle in het bedrijf Verwijzing naar 1. Controletechnische functiescheidingen 2. Controle op informatie, verbandscontrole 3. Controle op informatie, registers: 4. Normen 5. Risicobeheersing 6. Beveiliging 7. Externe controle op de jaarrekening 8. Beheersing hoofd en subprocessen 9. Integer handelen Geef een beschrijving van de administratieve organisatie waarbij de negen genoemde elementen worden behandeld. Dienstverleningsovereenkomst(en) Indien de aanvrager diensten, met relevantie voor de levering van energie, heeft uitbesteed aan een derde partij, dan dient de aanvrager een overzicht te verschaffen van de diensten die belegd zijn bij de derde partij en de bijbehorende dienstverleningsovereenkomst(en) te overleggen. Ook is het van belang dat de aanvrager aantoont hoe de interne en externe controle hierop is geregeld. De aanvrager dient in

11 onderstaande tabel aan te geven welke soort diensten uitbesteed zijn aan derde partijen en wie deze derde partijen zijn. Nr. Soort dienst Naam contractspartij Verwijzing naar Voorbeelden van dienstverleningovereenkomsten zijn bijvoorbeeld: de uitbesteding van backoffice-diensten en de uitvoer van het berichtenverkeer. Aanvullende informatie Als aanvullende informatie ter beoordeling van de organisatorische kwaliteit dient de aanvrager de volgende informatie te verschaffen: 11/22 a. De aanvrager dient aan te geven over welke leveranciers EAN-code(s) hij beschikt, om deel te kunnen nemen aan het berichtenverkeer van EDSN. Uit de aanvraag dient te blijken dat deze EAN-code(s) toebehoort aan de aanvrager, zodat de klanten van de aanvrager in het Centraal Adressen Register (CAR) op basis van de leveranciers EAN code als klanten van de aanvrager te identificeren zijn. U wordt verzocht uw EAN-code(s) in te vullen in het formulier Financiële Positie Vergunningaanvraag onder het blad Algemene info & Factsheet b. In de beschrijving van de organisatie moet de aanvrager tevens ingaan op onderstaande vragen dan wel de gevraagde gegevens insturen.

12 Nr. Soort overeenkomst Ja/nee Naam contractspartij / Handelsnamen Verwijzing naar 1. Bent u (aspirant) lid van Energie-Nederland/NEDU of VOEG? Ja / Nee* Energie-Nederland/ NEDU/ VOEG* 2. Heeft u de gedragscode van Energie-Nederland ondertekend of de intentie om dit te doen? 3. Maakt u gebruik, of heeft u de intentie om gebruik te maken van derde partijen als verkoopkanaal (wederverkopers, dealers, tussenpersonen etc.)? Zo ja, voeg dan een beschrijving en de overeenkomst voorzien van datum en handtekeningen toe. Ja / Nee* Ja / Nee* Energie-Nederland 12/22 4. Bent u van plan om gebruik te maken van een of meerdere handelsnamen? Zo ja, dan wordt u verzocht een uittreksel van de Kamer van Koophandel te verstrekken waarin alle handelsnamen zijn opgenomen. Ja / Nee* *Weghalen c.q. doorstrepen wat niet van toepassing is. Zov

13 4.2 Offertes, overeenkomsten en voorwaarden De aanvrager dient voorbeelden van de gehanteerde offertes en overeenkomsten op te sturen, met de hierbij behorende (algemene) voorwaarden. Aan de hand van deze documenten zal worden beoordeeld of sprake is van een transparante en redelijke betalingsregeling en van een transparante en redelijke regeling voor het opzeggen van de overeenkomsten. De aanvrager dient redelijke voorwaarden te hanteren. De aanvrager hanteert redelijke voorwaarden indien hij: a. duidelijke offertes en overeenkomsten hanteert, waarin de hoogte van de tarieven en de opbouw hiervan is aangegeven, b. een transparante en redelijke betalingsregeling hanteert, c. een transparante en redelijke regeling voor het opzeggen of ontbinden van overeenkomsten hanteert en, d. in staat is klachten en geschillen op een adequate wijze te behandelen. 13/22 Eisen leveringscontracten De aanvrager is verplicht om, naast eventuele vrije contractvormen, voor de levering van elektriciteit dan wel gas het modelcontract te hanteren. In het kader van de beoordeling dient de aanvrager de volgende documenten te verstrekken bij de aanvraag: - De offertes die worden gehanteerd. - Het volledige modelcontract. - Alle andere contracten, die naast het modelcontract worden gehanteerd. - De contractvoorwaarden per contract. - De algemene voorwaarden. - De geldende tariefbladen. - De kwaliteitscriteria Modelcontract Het modelcontract is vastgesteld door de ACM bij besluit van 3 april In het Besluit is bepaald uit welke onderdelen het modelcontract moet bestaan en zijn regels gesteld wat betreft inhoud 5 Besluit tot vaststelling van het modelcontract d.d. 3 april 2012, met kenmerk /49

14 en indeling van het modelcontract. Het besluit tot vaststelling van het modelcontract treft u aan op de website van de ACM. In de tabel hieronder wordt de aanvrager voor de inrichting van het modelcontract verwezen naar het desbetreffende randnummer van het besluit. De tekst van het modelcontract dient aan te sluiten bij de bewoordingen van het modelcontract ( bij het besluit). Het besluit tot vaststelling en de kunt u vinden op: Modelcontract/. Nr. Elementen modelcontract Verwijzig wet- en regelgeving 1. Bevestigingsbrief Randnummer Modelcontractvoorwaarden Randnummer Algemene voorwaarden Randnummer 71 Verwijzing 14/22 4. Kwaliteitscriteria Randnummer Tarievenblad Randnummer Vrije contracten Naast het modelcontract kan de aanvrager tevens vrije contracten hanteren. In de tabel hieronder wordt de aanvrager gewezen op de elementen waaruit deze contracten dienen te bestaan. Nr. Elementen vrije contractvormen Verwijzing 1. De personalia en het adres van de leverancier 2. Een omschrijving van de te leveren goederen en diensten, met inbegrip van goederen en diensten die niet rechtstreeks in verband staan met de levering van elektriciteit of gas. 3. De wijze waarop informatie kan worden verkregen over de geldende tarieven voor de levering van elektriciteit of gas en over de kosten van goederen en diensten die niet rechtstreeks in verband staan met de levering van elektriciteit of gas.

15 Nr. Elementen vrije contractvormen (bijvoorbeeld administratiekosten) Verwijzing 4. De looptijd van de overeenkomst. (De vergunninghouder moet in ieder geval een overeenkomst voor de levering van elektriciteit of gas aanbieden voor een onbepaalde duur.) 5. De te hanteren opzegvergoeding. (Indien sprake is van een overeenkomst voor bepaalde duur, kan de leverancier in deze overeenkomst opnemen dat bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst de afnemer een redelijke vergoeding is verschuldigd. Indien sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde duur, kan een dergelijke vergoeding niet in de overeenkomst worden opgenomen.) 6. De voorwaarden voor verlenging of beëindiging van de overeenkomst. 15/22 7. De wijze waarop geschillenprocedures aanhangig kunnen worden gemaakt. 8. Duidelijke, volledige, ondubbelzinnige actuele en juiste informatie over de leveringstarieven (inclusief belastingen), verbruiksgrenzen, vastrecht levering, heffingskorting energiebelasting, overige bijkomende kosten en netwerkkosten. 9. De betalingstermijn. 10. De betalingsmogelijkheden. (De vergunninghouder moet zijn afnemers een ruime keuze uit betaalwijzen bieden. In de regel omvat de keuze tenminste twee betaalwijzen.) 11. Een volledig overzicht van alle te hanteren tarieven. (De ACM controleert de leveringstarieven van alle vergunninghouders op redelijkheid. Door het aanleveren van de leveringstarieven die de aanvrager voornemens is te hanteren, kan de ACM deze controle in een vroeg stadium uitvoeren zodat eventuele problemen worden voorkomen.) 12. Hanteert u standaard Algemene voorwaarden voor levering van elektriciteit of gas van Energie-Nederland? 13. Indien u niet de standaard Algemene voorwaarden Energie-Nederland hanteert, dient u aan te geven op welke onderdelen uw Algemene

16 Nr. Elementen vrije contractvormen voorwaarden afwijken van de standaard Algemene voorwaarden van Energie-Nederland. Verwijzing 14. Product voorwaarden en actie voorwaarden. (de productvoorwaarden en de actievoorwaarden moeten redelijk zijn en in duidelijke taal zijn opgesteld.) * Weghalen c.q. doorstrepen wat niet van toepassing is. Overige aanvullende informatie De aanvrager moet in staat zijn om adequaat op klachten van afnemers te reageren. Een overblijvend geschil moet aan een onafhankelijke geschillencommissie kunnen worden voorgelegd. In de praktijk is dit de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken in Den Haag. De aanvrager dient een bewijs van inschrijving te verstrekken. 16/22 Nr. Inschrijving Geschillencommissie Verwijzing 1. Bent u geregistreerd bij de Geschillencommissie Energie en Water voor Consumentenzaken, dan wel is de aanvrager de procedure tot inschrijving gestart? Ja / nee* 2. Bent u geregistreerd bij de Geschillencommissie Energie en Water voor Beroep en Bedrijf, dan wel is de aanvrager de procedure tot inschrijving gestart? Ja / nee* * Weghalen c.q. doorstrepen wat niet van toepassing is.

17 5. Financiële kwaliteit 5.1. De aanvrager moet aantonen dat er sprake is van een gezond bedrijf, dat zorg kan dragen voor een betrouwbare levering van elektriciteit en/ of gas. De aanvrager dient dit te onderbouwen met de volgende bescheiden. De aanvrager dient bij zijn aanvraag de documenten opgenomen in de onderstaande tabel als mee te sturen. Nr Documentatie noodzakelijk ter beoordeling financiële kwaliteit De meest recente jaarrekening alsmede de toelichting op de jaarrekening. Indien u geen nog geen jaarrekening heeft omdat u een beginnende onderneming bent dan wordt u geacht een openingsbalans te overleggen. Ja/ Nee Verwij zing 17/22 Indien u over een jaarrekening beschikt, dan dient u een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, van het BW te 3. overleggen. [Niet vereist indien de aanvrager op grond van artikel 2:396 BW kan worden aangemerkt als een kleine rechtspersoon.] Een artikel 2:403 BW verklaring. Deze verklaring is vereist, indien 4. de aanvrager is opgenomen in een holding en derhalve een geconsolideerde jaarrekening van die holding instuurt. Een aanvullende accountantsverklaring. Deze verklaring is vereist, 5. indien onvoldoende inzicht bestaat omtrent de financiële kwaliteit van de aanvrager. Een ingevuld Financiële Positie Vergunningaanvraag. Dit is een Excel-sheet dat u kunt vinden op de website van de ACM onder 6. ning-aanvragen-bij-acm/. U wordt verzocht een afdruk van de ingevulde excelsheet met het aanvraagformulier per post te verzenden én de ingevulde excelsheet te mailen aan

18 Nr. Documentatie noodzakelijk ter beoordeling financiële kwaliteit Ja/ Nee Verwij zing Nb: dit formulier dient te worden ingevuld voor het komende jaar. Een recente verklaring van de rechtbank waaruit blijkt dat de aanvrager niet in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert. De verklaring moet kort (ongeveer twee weken) voor de aanvraag zijn afgegeven. In geval van een 2:403 BW verklaring door het moederbedrijf, moet er een rechtbankverklaring van het moederbedrijf worden ingestuurd. Een weergave van de financiële relaties van aanvrager met derden. Hierbij valt te denken aan verstrekte zekerheden en ontvangen garanties. Een kopie van de overeenkomst(en) moeten worden bijgevoegd. Ja / nee* 18/22 * Weghalen c.q. doorstrepen wat niet van toepassing is. 6. Technische kwaliteit Vergunningaanvraag elektriciteit 6.1. Voor de vergunningaanvraag ten aanzien van het leveren van elektriciteit dient de aanvrager aan te tonen de programmaverantwoordelijkheid op een goede wijze te hebben geregeld. De aanvrager heeft de keuze om zelf door de landelijke netbeheerder (hierna: TenneT) als programmaverantwoordelijke te zijn erkend of de aanvrager kan een contract sluiten met een andere partij die door de TenneT als programmaverantwoordelijke is erkend. Een contract met deze andere partij zal voor een voldoende lange termijn moeten zijn afgesloten. De aanvrager dient bij zijn aanvraag de documenten opgenomen in de onderstaande tabel als mee te sturen. Nr. Documentatie ter beoordeling technische kwaliteit (elektriciteit) Ja/ Nee Verwijzing 1. Bent u door Tennet erkend als volledig programmaverantwoordelijke?

19 Nr. Documentatie ter beoordeling technische kwaliteit (elektriciteit) Ja/ Nee Verwijzing Heeft u een overeenkomst afgesloten met een derde partij voor 2. het overdragen van de programmaverantwoordelijkheid en is deze partij door Tennet erkend als volledig programmaverantwoordelijke? Vergunningaanvraag gas 6.2. Voor de vergunningaanvraag van gas dient de aanvrager aan te tonen dat hij, vanaf het moment dat de vergunning wordt verleend, in staat is om op een betrouwbare wijze gas te leveren aan kleinverbruikers. Om aan te tonen dat de aanvrager hiertoe in staat is, dienen zodanige inkoop- en transportcontracten te worden overlegd waaruit blijkt dat de aanvrager in staat is om gas te leveren, gelet op de door hem gegeven verwachting van de afzet. De aanvrager dient bij zijn aanvraag de documenten opgenomen in de onderstaande tabel als mee te sturen. 19/22 Nr. Documentatie ter beoordeling technische kwaliteit (gas) Ja/ Nee Verwijzing Een schatting van de verwachte afzet van gas aan 1. kleinverbruikers gedurende (tenminste) de eerste 12 maanden na de verwachte datum van vergunningverlening. Beschikt u over één of meer overeenkomsten ten behoeve van 2. de inkoop en transport van gas, voorzien van datum en handtekeningen? 3. Indien van toepassing, beschikt u over een overeenkomst van erkenning door GTS als volledig programmaverantwoordelijke? Beschikt u over een overeenkomst met een derde partij voor het 4. overdragen van de programmaverantwoordelijkheid en de erkenning van deze partij door GTS als volledig programmaverantwoordelijke? * Weghalen c.q. doorstrepen wat niet van toepassing is.

20 7. Kennis van relevante wet- en regelgeving De aanvrager dient niet alleen genoegzaam aan te tonen dat hij beschikt over de vereiste organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak, maar ook dat hij redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen uit hoofdstuk 8 van de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk hoofdstuk 5 van de Gaswet na te komen. Gelet op het voorgaande merkt de ACM op dat de aanvrager rekening dient te houden met onderstaande (niet limitatieve) lijst van wet- en regelgeving bij de inrichting van processen die zien op de levering van energie. De ACM wijst u er op dat wet- en regelgeving kan veranderen, het is een taak van vergunninghouders zelf bij te houden welke veranderende regelgeving invloed heeft op de processen en daar tijdig voorbereidingen voor te treffen. Nr. Wet- en regelgeving 20/ Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet Besluit vergunning levering elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Besluit vaststellen modelcontract Informatiecode Elektriciteit en Gas Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten 2010 Richtsnoeren Redelijke opzegvergoedingen Vergunninghouders Beleidsregel factureringstermijnen Energie Regeling afsluiten elektriciteit en gas van kleinverbruikers Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet Regeling Garanties van Oorsprong

21 8. Meegezonden documenten Hieronder kan de aanvrager een opsomming geven van de bij dit formulier gevoegde documenten ter onderbouwing van de antwoorden op de voorgaande vragen en tevens wordt de aanvrager verzocht om aan te geven voor welke vragen deze n relevant zijn. Aanvullende documentatie Nr. Titel Relevant voor vragen /

22 9. Ondertekening De aanvrager verklaart door ondertekening van dit formulier de aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld. Ondertekening 9.1. Plaats 9.2. Datum Naam Contactpersoon Functie Contactpersoon Handtekening Contactpersoon 22/ Naam Directeur 9.7. Handtekening Directeur

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 10548_1/7.BT898 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200.

BESLUIT. Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102551_2 / 10.BT1290 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_1-11 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_11-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_2-3 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102491_1/12 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

Autoriteit Consument e. Markt

Autoriteit Consument e. Markt Consument e. Markt Ons kenmerk: ACM/DC/2016/200281 Zaaknummer: 15.0833.53 Datum: 11 januari 2016 tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V..

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V.. BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206510 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

I. Aanvraag en procedure

I. Aanvraag en procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102570_2/3 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_19-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: aanvraag).

BESLUIT OPENBAAR. aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: aanvraag). BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206511 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2015/200448 Betreft 14.1262.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_6-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan SEPA Green Energy B.V.

van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan SEPA Green Energy B.V. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102565_2/72 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V.

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101689-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Gaswet l Nummer 102552_2 / 7 Betreft zaak:

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2014/ 206881 Betreft zaak 14.0939.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102557_1/6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure ENERGIEKAMER NMA BESLUIT Nummer: Betreft: 102560_2 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid van de Gaswet aan Gazprom

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 102461/3.BT827 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101759_10-6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_9-9 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_12-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

BESLUIT. N.) O a) _..,. vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet _ O --

BESLUIT. N.) O a) _..,. vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet _ O -- Zcnsument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2014/200729 Betreft zaaknummer 13.0866.53 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van

Nadere informatie

I. Aanvraag en procedure

I. Aanvraag en procedure utoriteit Donsument t Mar t Ons kenmerk: ACM/DC/2013/203954 Zaaknummer: 13.0207.53 tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Autoriteit Consument & 11

Autoriteit Consument & 11 - Autoriteit Consument & 11 BESLUIT Nummer: ACM/DC/2014/202087 Betreft zaaknr 13.0555.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel

Nadere informatie

C) tu. Autoriteit Con merit & rkt. Besluit. I. Aanvraag en procedure. Ons kenmerk: ACM/DC/2013/ Zaaknummer:

C) tu. Autoriteit Con merit & rkt. Besluit. I. Aanvraag en procedure. Ons kenmerk: ACM/DC/2013/ Zaaknummer: Autoriteit Con merit & rkt Besluit Ons kenmerk: ACM/DC/2013/203760 Zaaknummer: 13.0221.53 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op

Nadere informatie

Pagina 1/9 BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer:

Pagina 1/9 BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2016/201295 Zaaknummer: 15.0746.53 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet. Pagina 1/9 Muzenstraat 41 2511 WB Den

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Besluit. Ons. ACM/DE/2016/406128_OV kenmerk: Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Besluit. Ons. ACM/DE/2016/406128_OV kenmerk: Zaaknummer: Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Besluit Ons ACM/DE/2016/406128_OV kenmerk: Zaaknummer:

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Pagina 1/9 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Besluit Ons kenmerk: ACM/DE/2016/206560 Zaaknummer:

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

B ES LU IT. op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan ENECO Energie Retail B.V.

B ES LU IT. op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan ENECO Energie Retail B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie dtt: B ES LU IT Nummer: 101698-10 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

Pagina 1/8. Besluit Openbaar. Datum:

Pagina 1/8. Besluit Openbaar. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: ACM/DC/2015/205880 15.0124.29 23 september 2015 Besluit tot wijziging van de vergunning van Innova Energie B.V. voor levering van elektriciteit (kenmerk: 102557_1/6) en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 207 Besluit van 8 mei 2003, houdende regels voor de vergunning voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers (Besluit vergunning levering

Nadere informatie

Bijlage 5: Invulformat AO/IC

Bijlage 5: Invulformat AO/IC Bijlage 5: Invulformat AO/IC Nr. Aspect Aanlevering van de beschrijving van de AO/IC Toetsingscriteria Voldoet de beschreven opzet van de AO/1C aan de toetsings criteria [J/All? De aanvrager vult onderstaande

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102450 / 28.BT253 Betreft zaak: Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102016-9 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van

Nadere informatie

Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten

Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten NMa Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; gelet op de artikelen 5, eerste, tweede en zesde lid, 77h,

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

Pagina 1/27. Toelichting op het. aanvraagformulier.

Pagina 1/27. Toelichting op het. aanvraagformulier. Toelichting op het Pagina 1/27 aanvraagformulier T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Overeenkomst Energielevering. LEON Zeewolde

Overeenkomst Energielevering. LEON Zeewolde Overeenkomst Energielevering LEON Zeewolde Versie: juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Geraamd jaarverbruik 3 Contractuele informatie.

Nadere informatie

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde Zomeractie Energielevering LEON Zeewolde Versie: juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Contractuele informatie. 3 Uw tarieven 4

Nadere informatie

Gelet op artikel 95na, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52ca,tweede lid, van de Gaswet;

Gelet op artikel 95na, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52ca,tweede lid, van de Gaswet; CONCEPT Besluit Modelcontract Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van (datum), houdende vaststelling van het modelcontract als bedoeld in artikel 95na, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (Bedrijfsnummers)

Aanvraagformulier Nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (Bedrijfsnummers) Aanvraagformulier Nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (Bedrijfsnummers) Algemene toelichting Wat kunt u doen met dit formulier? U kunt met dit formulier nummers voor toegang tot ondernemingen

Nadere informatie

bijlage A: Vrijopnaam modelcontractvoorwaarden

bijlage A: Vrijopnaam modelcontractvoorwaarden bijlage A: Vrijopnaam modelcontractvoorwaarden Vrij Op Naam B.V. gevestigd te Rotterdam, postadres: Postbus 37019, 3005 LA Rotterdam, KvK 62138073, Handelend onder de naam "Vrijopnaam en Klant: Naam: Adres:

Nadere informatie

Nvia. I. Aanvraag en procedure. Nederlandse Mededingingsautoriteit B ES LU IT

Nvia. I. Aanvraag en procedure. Nederlandse Mededingingsautoriteit B ES LU IT Nederlandse Mededingingsautoriteit Nvia B ES LU IT Nummer 102531_3/12 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van de voorschriften die verbonden zijn aan de vergunning I. Aanvraag en procedure 1. Bij besluit

Nadere informatie

Modelcontract V.23.3.0

Modelcontract V.23.3.0 Modelcontract Modelcontract MAIN Energie Modelcontract Hieronder vindt u het MAIN Energie Modelcontract. Het format van het Modelcontract is vastgelegd bij wet- en regelgeving. We doen u graag een aanbod

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde Overeenkomst Groene Daler LEON Zeewolde Versie: januari 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Geraamd jaarverbruik 3 Contractuele informatie.

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. wanneer dit anders is dan het adres onder 'uw gegevens')

Bevestigingsbrief. wanneer dit anders is dan het adres onder 'uw gegevens') Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. Inleiding vrij invulbaar. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen via een wederverkoper kan dat hier worden uitgelegd. In dat

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1.

Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1. Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1.0 1 september 2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen,

Nadere informatie

Aanvraag voor toegang tot microdata

Aanvraag voor toegang tot microdata Aanvraag voor toegang tot microdata versie 1 januari 2017 Een instelling die voor onderzoeksdoeleinden toegang tot CBS microdata wil verkrijgen dient daarvoor een aanvraag in te dienen. De toegang kan

Nadere informatie

1. Aanvrager. Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer. vestigingsnummer. statutaire naam. handelsnaam.

1. Aanvrager. Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer. vestigingsnummer. statutaire naam. handelsnaam. 1. Aanvrager Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer vestigingsnummer statutaire naam handelsnaam adres Is de rechtspersoon BTW-plichtig? Ja, het nummer is nee 2. Contactpersoon

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand treft u een aantal vragen aan die u kunnen

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; Gelet op de artikelen 5, eerste, tweede en zesde lid, 77h, eerste lid, 77i, eerste lid, aanhef en onder b, en 95m, eerste tot en met derde

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1

Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf, versie 8 juni 2011 Pagina 1 van 6 Toelichting Dit

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1

Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen, versie 10 juni 2011 Pagina

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. InstellingsAGB-code.. O De heer

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS. (Versie 9 d.d )

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS. (Versie 9 d.d ) UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS (Versie 9 d.d. 7-09-2015) Algemeen Jaarlijks stelt de gemeente Heerhugowaard subsidie beschikbaar voor activiteiten die met de leefbaarheid in de omgeving te maken

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling

Maatschappelijke Ontwikkeling Waarom dit formulier? Met behulp van dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een periodieke, project- of waardering voor die activiteiten die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke

Nadere informatie

ENERGIEKAMER. Atoomstroom B.V. Informele zienswijze: SWAP-methode bij stroometikettering. Geachte,

ENERGIEKAMER. Atoomstroom B.V. Informele zienswijze: SWAP-methode bij stroometikettering. Geachte, ENERGIEKAMER Aan Atoomstroom B.V. Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 1 Onderwerp Informele zienswijze: SWAP-methode bij stroometikettering Geachte, U heeft de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 1 september 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering in de Hulpmiddelenbranche (SKH) ENKH

Nadere informatie

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden 1. Energielevering Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers en de Algemene

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Aanvraagformulier Koorbegeleiding Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Gecertificeerd ISO 9001:2008 NEN-EN-ISO 9001:2008

Aanmeldingsformulier Gecertificeerd ISO 9001:2008 NEN-EN-ISO 9001:2008 Aanmeldingsformulier Gecertificeerd ISO 9001:2008 NEN-EN-ISO 9001:2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier ISO 9001:2008, versie 10 juni 2011 Pagina 1 van 6 Toelichting Dit aanmeldingsformulier bevat de vragen

Nadere informatie

Energieleveringscontract. Bezoekadres Industrielaan AD Veenendaal. Postadres Postbus AC Veenendaal

Energieleveringscontract. Bezoekadres Industrielaan AD Veenendaal. Postadres Postbus AC Veenendaal Postadres Postbus 116 3900 AC Veenendaal Bezoekadres Industrielaan 34 3903 AD Veenendaal 0318-754 862 www.robinenergie.nl Robin Energie B.V., gevestigd te Veenendaal en kantoorhoudend aan Industrielaan

Nadere informatie

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Machtigingsformulier Fryslân Fernijt IV Tweede Tender 2014 Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Dit formulier is bedoeld voor de partners in een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Pagina 1/13. Openbaar Besluit. Ons kenmerk: ACM/DC/2015/ Zaaknummer:

Pagina 1/13. Openbaar Besluit. Ons kenmerk: ACM/DC/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206198 Zaaknummer: 13.0924.27 Datum: tot wijziging van de vergunningen van Coöperatieve Duurzame Energie Unie U.A. (hierna: DE Unie) voor levering van elektriciteit (kenmerk: ACM/DC/2013/203265)

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

Met welke rechtsvorm: Anders, nl

Met welke rechtsvorm: Anders, nl Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Digitale verzending Gaat u ermee akkoord dat we niet middels post, maar digitaal

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT)

aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) Aanvraag inzake de uitvoering van subsidiëring van projecten die de toeristische kwaliteit van Texel vergroten, bewaren of verbeteren

Nadere informatie

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties.

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Een van de kenmerken van een waarderingssubsidie is dat er sprake is van een vereenvoudigde procedure. Dat betekent dat gelijktijdig met de verlening

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) BRL-K december 2008

Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) BRL-K december 2008 Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) BRL-K21016 1 december 2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf, versie 17 juni 2011 Pagina 1

Nadere informatie

Friese sporten. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Friese sporten. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier 2016 Friese sporten Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.2 Friese sporten Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling Subsidiezaken

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure 2012

Aanmeldingsprocedure 2012 Aanmeldingsprocedure 2012 SKIA - Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling M: +31-(0)6-11600899 I: www.skia-eu.org T: +31-(0)85-2737920 Kvk: 18081724 E: secretariaat@skia-eu.org Rabobank: 10.27.28.860

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Esther

Nadere informatie

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel ssv Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel Datum 8 november 2012 Status Concept 'Concept I Regeling van de Minister

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf Beoordelingsrichtlijn Rolluik Beveiligingsbedrijf 2007

Aanmeldingsformulier erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf Beoordelingsrichtlijn Rolluik Beveiligingsbedrijf 2007 Aanmeldingsformulier erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf Beoordelingsrichtlijn Rolluik Beveiligingsbedrijf 2007 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf, versie 11 juni 2011 Pagina

Nadere informatie

Aanvraagformulier Informatienummers (elf-cijferige nummers)

Aanvraagformulier Informatienummers (elf-cijferige nummers) Aanvraagformulier Informatienummers (elf-cijferige nummers) Algemene toelichting Wat kunt u met dit formulier? Met dit formulier kunt u elf-cijferige informatienummers aanvragen uit het Nummerplan telefoonen

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Invulinstructie. Financiële Positie Aanvragers Elektriciteit en Gas. Pagina 1/7

Invulinstructie. Financiële Positie Aanvragers Elektriciteit en Gas. Pagina 1/7 Invulinstructie Financiële Positie Aanvragers Elektriciteit en Gas Pagina 1/7 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl

Nadere informatie

Wat is mogelijk? Karin Schuiling en Femke Heine 26 oktober en 5 november 2012

Wat is mogelijk? Karin Schuiling en Femke Heine 26 oktober en 5 november 2012 Wat is mogelijk? Karin Schuiling en Femke Heine 26 oktober en 5 november 2012 Nederlandse Mededingingsautoriteit 1 Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Agenda 1. Inleiding

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2015 te wijzigen op basis van gewijzigde en

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Bijlage I Dit is het aanvraagformulier van de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 (bijlage I, zie artikel 5 lid 1). Met dit formulier

Nadere informatie

INVULINSTRUCTIE GRID Financiële Positie Aanvraag Vergunning Elektriciteit en/of Gas

INVULINSTRUCTIE GRID Financiële Positie Aanvraag Vergunning Elektriciteit en/of Gas INVULINSTRUCTIE GRID Financiële Positie Aanvraag Vergunning Elektriciteit en/of Gas Cluster Consumentenmarkt Directie Regulering Energie en Vervoer - 1 / 8 - datum: 12-03-2013 INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING

Nadere informatie