Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht"

Transcriptie

1 Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht

2 Scheveningseweg KV Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd CROHO nr Hogeschool Utrecht Hobéon Certificering BV december 2008 Auditteam: Dhr. drs. W.G. van Raaijen Dhr. prof. dr. ir. J. E. van Aken Mw. dr. ir. N.W. Schipper Dhr. D. P. Gijsbertse Secretaris: Mw. drs. M.S. Bijkerk

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Functie van het rapport Bereik van de beoordeling Karakteristiek van de opleiding Visitatierapport Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Beslisregels Auditteam Deelnemers visitatie Programma visitatie technische bedrijfskunde op 15 mei 2008 en 20 juni BEVINDINGEN EN BEOORDELING 8 Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding 8 Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen 8 Facet 1.2. Niveau Bachelor 11 Facet 1.3. Oriëntatie HBO 13 Onderwerp 2: Programma 15 Facet 2.1. Eisen HBO 15 Facet 2.2. Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma 19 Facet 2.3. Samenhang Programma 21 Facet 2.4. Studielast 23 Facet 2.5. Instroom 25 Facet 2.6. Duur 27 Facet 2.7. Afstemming tussen Vormgeving en Inhoud 28 Facet 2.8. Beoordeling en Toetsing 30 Onderwerp 3: Inzet van Personeel 32 Facet 3.1. Eisen HBO 32 Facet 3.2. Kwantiteit Personeel 34 Facet 3.3. Kwaliteit Personeel 35 Onderwerp 4: Voorzieningen Facet 4.1. Materiële Voorzieningen Facet 4.2. Studiebegeleiding 38 Onderwerp 5: Interne Kwaliteitszorg 41 Facet 5.1. Evaluatie Resultaten 41 Facet 5.2. Maatregelen tot Verbetering 43 Facet 5.3. Betrekken van Medewerkers, Studenten, Alumni en Beroepenveld 44 Onderwerp 6: Resultaten 45 Facet 6.1. Gerealiseerd Niveau Facet 6.2. Onderwijsrendement SAMENVATTEND OORDEEL Oordeelschema HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde vt en dt Integraal oordeel/ advies aan NVAO 50 Bijlage I: Curricula Vitae auditoren en onafhankelijkheidsverklaringen auditoren Bijlage II: Programma visitatie 15 mei 2008 en 20 juni 2008

4 1. INLEIDING 1.1. Functie van het rapport Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon Certificering als Visiterende en Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de in paragraaf 1.2 genoemde HBO bachelor opleiding Bereik van de beoordeling De Hogeschool Utrecht, in casu faculteit Natuur en Techniek verzorgt de HBO bachelor opleiding Technische bedrijfskunde. Het onderhavige rapport heeft betrekking op Technische bedrijfskunde, voltijd crohonummer Technische bedrijfskunde, deeltijd crohonummer Hobéon Certificering heeft zijn oordeel over de voltijd/deeltijd van de opleiding Technische Bedrijfskunde in één rapport samengevat omdat beide varianten gericht zijn op dezelfde eindkwalificaties en binnen één gemeenschappelijk beleids- en uitvoeringskader aangeboden worden. Niettemin wordt in het rapport, daar waar nodig, het onderscheid tussen de twee varianten zichtbaar gemaakt De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door de Management Review van de opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd en deeltijd van 28 maart Karakteristiek van de opleiding De faculteit Natuur en Techniek (FNT) van de Hogeschool Utrecht is met ongeveer 5200 studenten en 500 personeelsleden een van de grootste technische faculteiten in het Nederlandse HBO. Binnen de faculteit richten vijf instituten zich op het verzorgen van onderwijs. Daarnaast verzorgen twee centra parttime opleidingen en cursussen voor werkende professionals en leveren drie kennisinstituten expertise aan bedrijven. De opleiding Technische Bedrijfskunde is ondergebracht in het Cluster Business Engineering. De opleiding leidt op tot de Bachelor Business Engineering. De opleiding kent twee varianten, een voltijdvariant en een deeltijdvariant die dezelfde eindtermen hebben en via dezelfde inhoudelijke thema s opleiden voor dezelfde functies en hetzelfde diploma. Er zijn echter ook verschillen tussen de twee varianten. Zo bestaat de voltijd-groep uit studenten in de leeftijdscategorie van ongeveer 18 tot 25 jaar, terwijl de leeftijd van de deeltijdstudenten varieert van begin 20 tot begin 50 jaar. Dit brengt verschillen op het gebied van levens- en werkervaring met zich mee en een andere context (studie combineren met werk en gezin of studie als hoofdbezigheid). Dit vraagt om een benadering die aansluit op de verschillen in behoefte van de twee groepen. Dat komt in de deeltijd tot uiting in een andere didactische benadering, de mogelijkheid om een afwijkende volgorde van de modules te volgen en in het gebruik van voorzieningen als EVC-procedures. Bij de invulling van het Utrechtse TBK-profiel heeft de opleiding ervoor gekozen zich te richten op twee kerntaken: Het ontwerpen van bedrijfsprocessen; Het initiëren en ondersteunen van het bijbehorende veranderproces. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht 1.0 1

5 Aan het begin van 2007 had de studie 533 studenten, 302 voltijd en 231 deeltijd. De studie heeft in totaal een landelijk marktaandeel van 12%, de voltijd-opleiding 8,8% en de deeltijdopleiding 25,5%. Technische Bedrijfskunde biedt drie minoren aan, te weten Technisch Commercieel Ingenieur (TCI), Innovatie Management (IM) en Supply Chain Management (SCM). De minor TCI is bedoeld voor studenten die een Technische opleiding volgen en heeft tot doel hen bedrijfskundige en commerciële competenties bij te brengen. De beroepsproducten omvatten een productinnovatie en een marktplan. Er nemen ca. 60 studenten per jaar deel aan deze minor TCI. Het programma kent een samenwerking met CUBE, het businessincubatie project van FNT en andere stakeholders. De minoren IM en SCM zijn gelijk aan het voltijdprogramma van semester 5 en 6. Deze laatste twee worden dit jaar voor het eerst als minor aangeboden. De minoren zijn allen opgezet volgens het 4C/ID model. Het lectoraat Extended Enterprise Studies (EES) is gestart per 15 december 2002 en is ondergebracht in het Kenniscentrum voor Procesinnovatie. De doelstellingen van het lectoraat zijn het verrichten van praktijkgericht onderzoek in de domeinen van Enterprise Construction, Business Process Management en ERP / e-business, professionalisering van docenten en studenten door hen te betrekken bij onderzoek en projecten i.s.m. met het bedrijfsleven en kennisuitwisseling en ontwikkeling met (MKB-) bedrijven in de regio Utrecht Visitatierapport Tijdens de visitatie in 2002 heeft de visitatiecommissie een aantal prestatieonderwerpen als matig of onvoldoende beoordeeld. De opleiding scoorde matig of onvoldoende op de volgende punten: gebrek aan het specifiek technische aspect in het beroepsprofiel; onduidelijkheid bij de studenten over de beroepsrollen; gebrek aan regelmatig contact met alumni, werkgevers en beroepenveldcommissie; een te lage studiebelasting; onvoldoende begeleiding van studenten tijdens de stages; weinig uitwisseling met relevante wetenschapsdisciplines; onvoldoende personeelsbeleid; evaluaties en klachten van studenten leiden niet structureel tot actieplannen De opleiding TBK heeft in de tijd na de visitatie in 2002 een periode doorgemaakt die zich kenmerkt door verandering. Dit verbeterbeleid is getoetst door de Onderwijsinspectie via de Evaluatie Bestuurlijke Hantering en is afgesloten met de terugkoppeling dat alle verbeterpunten uit de visitatie door de opleiding zijn gerealiseerd, met uitzondering van het internationaliseringbeleid. De ontwikkelingen binnen de faculteit gaven aanleiding voor de vorming van het Institute for Business Engineering, waardoor de opleiding fysiek en organisatorisch op een andere plek in de organisatie is ondergebracht. Daarnaast kende de opleiding in de eerste jaren na de visitatie een sterk wisselend management. De strategische heroriëntatie in het afdelingsmeerjarenplan en de verandering van het curriculum die in 2003 in gang is gezet met het veranderplan Sprong Vooruit TBK betekende uiteindelijk een systematische en brede benadering van de samenhangende verbeterpunten. In het vervolg op Sprong Vooruit TBK zijn de volgende innovatieprojecten geïnitieerd: 2005 t/m/ 2007 Join (HU innovatieproject): De kwaliteit van de competentieontwikkeling in praktijkopdrachten; Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht 1.0 2

6 2006 het innovatieproject Wielewaal (FNT innovatieproject): de relatie met de buitenwereld centraal; 2007 Door Rollen (FNT innovatieproject): Het herformuleren van de competenties zodat de competentieontwikkeling beter gevolgd kan worden. Hierbij is gebruik gemaakt van het in Join ontwikkelde model. In het document Door Rollen zijn deze ontwikkelingen vastgelegd; 2008 Door Rollen (FNT): Kwaliteit van begeleiden en toetsen van opdrachten verbeteren aan de hand van Join competentiemodel Tijdens de interne audit in 2006 heeft de commissie wederom vastgesteld dat een aantal prestatieonderwerpen niet aan de norm voldeed. Onderstaande facetten werden beoordeeld als onvoldoende: facet 1.1 en 1.2 in deeltijd: domein specifieke eisen en niveau bachelor; facet 1.3: oriëntatie HBO; facet 2.2 en 2.3 in deeltijd: relatie doelstelling en inhoud programma en samenhang in het opleidingsprogramma; facet 2.8: beoordeling en toetsing; facet 5.2: maatregelen tot verbetering van kwaliteit; facet 5.3: betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld bij de kwaliteitszorg; facet 6.1: gerealiseerd niveau van de eindkwalificaties. Voor zover de opleiding zich kon herkennen in de kritiek van het auditteam, heeft de opleiding een verbeterplan opgesteld. De andere punten van kritiek waren het gevolg van hogeschoolbreed beleid en de interne werkwijze tijdens de audit, dat minder passend was voor een opleiding die substantiële veranderprocessen doormaakt, zoals TBK. Deze punten heeft de opleiding in een managementletter weerlegd, dan wel heeft de opleiding extra informatie aangeleverd, waardoor er bij het auditteam een compleet beeld van de betreffende onderwerpen kon ontstaan Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Bij de beoordeling van de betreffende opleidingsvarianten voltijd en deeltijd is uitgegaan van het door de NVAO vastgestelde Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs. Daarin staan de onderwerpen en facetten vermeld waarop een VBI zich bij de beoordeling van een opleiding moet richten. Voorts zijn daarin opgenomen de criteria aan de hand waarvan een VBI moet bepalen of de basiskwaliteit van die opleiding als voldoende kan worden beoordeeld. Voorafgaand aan het accreditatieonderzoek heeft Hobéon Certificering de opleiding voorbereid op de audit door een inhoudelijke toelichting te geven op het NVAO-Accreditatiekader. Met betrekking tot het specifieke referentiekader van de betreffende opleidingsvarianten geldt het volgende: De opleiding heeft zich voor wat betreft beroepsprofiel, opleidingscompetenties en doelstelling ten minste gebaseerd op het landelijk beroepsprofiel en de opleidingscompetenties zoals vastgesteld in het landelijk overleg tussen de betreffende opleidingen en het beroepenveld. (Zie onder facet 1.1.: Domeinspecifieke Eisen ). Het auditteam heeft dit opleidingsspecifieke referentiekader beoordeeld en vastgesteld dat het in voldoende mate gespecificeerd is en passend is voor een Technische Bedrijfskunde opleiding op HBO-niveau. Het auditteam heeft dit kader in zijn beoordeling betrokken. Zie voorts onder facet 1.1. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht 1.0 3

7 De Hogeschool Utrecht heeft een set van ijkpunten (EVINAC) ontwikkeld, die (o.a.) dienen als de instellingsspecifieke vertaling van het NVAO-accreditatiekader en die op een aantal aspecten een eigen (streef-)norm bevatten. De opleiding heeft in haar Management Review aangegeven hoe zij zich tot deze normstelling verhoudt. Ook dit instellingsspecifieke kader heeft het auditteam in zijn beoordeling betrokken. De beoordelingsprocedure van Hobéon Certificering kent twee hoofdmomenten: Documentanalyse Het gaat hier om een analyse en beoordeling van door Technische Bedrijfskunde aangeleverde schriftelijke informatie: Management Review MR; Studiegids; Onderwijs- en Examen Reglement OER; Visitatierapport 2002; Onderliggende documentatie betrekking hebbend op bijvoorbeeld: - strategische keuzen en de positie in de markt, - interne organisatie, - de (systematiek van) interne kwaliteitszorg en de daarmee samenhangende interne managementrapportages en verbetermaatregelen, - ontwikkelingen in het beroepenveld, - beroeps- en opleidingsprofielen, - (validatie) eindkwalificaties, - curricula en de interne en externe evaluatie daarvan, - werkvormen, - toetsing en beoordeling, - kwantitatief en kwalitatief personeelsbeleid, - internationalisering, - instroombeleid, - studiebegeleiding, - onderwijsrendement. Op basis van de door TBK aangeleverde documentatie, heeft het auditteam zich een beeld kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van de twee opleidingsvarianten. Het auditteam heeft dit beeld getoetst aan zaken als: ambitieniveau, toekomstgerichtheid, innovatief vermogen, kwaliteitsbewaking via interne en externe evaluatie, arbeidsmarktrelevantie, resultaatgerichtheid, continuïteit, studenten- en docentenbelangen. Voorafgaand aan de visitatie (zie hieronder) werd het management van de betreffende opleiding(-en) op de hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen van het auditteam op basis van zijn documentanalyse. Audit De audit was gericht op een actieve controle door middel van een visitatie 1, uitgevoerd door een auditteam waarvan deel uitmaakten meerdere externe onafhankelijke deskundigen op het gebied van het werkveld technische bedrijfskunde, één student, één lead auditor vanuit Hobéon Certificering en één secretaris, eveneens vanuit Hobéon Certificering. Onder controle moet hier worden verstaan, dat het auditteam op verschillende niveaus (management, coördinatie, examencommissie, docenten, studenten, staf) heeft getoetst (i) of de in de documentatie 1 Visitatie heeft op 15 mei 2008 plaatsgevonden. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht 1.0 4

8 beschreven beleidsvoornemens en de daaraan gerelateerde uitvoeringsprocessen zijn geïmplementeerd en (ii) of de overige in de documentatie vervatte informatie verifieerbaar is. Deze verificatie door het auditteam geschiedde enerzijds door, zoals hierboven reeds is aangegeven, meerdere malen hetzelfde onderwerp met verschillende geledingen te bespreken en anderzijds aan de hand van additionele documentatie en -daar waar het de huisvesting en de materiële voorzieningen betreft- ook door eigen waarneming. De additionele, tijdens de visitatie geraadpleegde, documentatie behelsde ondermeer: overzichten van de samenstelling van de werkveld-gremia waarmee de opleiding overleg voeren; verslagen van die bijeenkomsten met het werkveld; overzicht CV s van (gast)docenten; netwerkoverzicht docenten; verslagen van de functioneringsgesprekken met docenten; verslagen van docentevaluaties; verslagen van studievoortgangsgesprekken met studenten; detailbeschrijving van modules, cases en de daaraan gekoppelde opdrachten; stageverslagen en -beoordelingen; de beroepsproducten die gedurende de opleiding door studenten worden opgeleverd; de eindproducten van studenten. Aldus had het auditteam voldoende instrumenten om zich op gedetailleerd niveau op de hoogte te stellen van inhoud, opzet, uitvoering en resultaten van het opleidingsprogramma/de opleidingsprogramma s en van de daarmee samenhangende personele, organisatorische, materiële en ruimtelijke voorzieningen. Aanvullende audit De audit op 15 mei 2008 gaf voor het auditteam aanleiding om een aanvullende audit uit te voeren. Reden hiervoor was dat de groep voltijd studenten waarmee tijdens de audit op 15 mei 2008 gesproken is, geen representatieve afspiegeling van de studentenpopulatie van de opleiding was omdat deze studenten allemaal lid waren van diverse studentengremia binnen de opleiding. Op 20 juni heeft een deel van het auditteam een aanvullende audit uitgevoerd en gesproken met een representatief studentenpanel van de opleiding. Dit aanvullende onderzoek leidde niet tot andere conclusies dan naar voren kwamen uit het gesprek met de door de opleiding voorgedragen studenten. Het auditteam heeft op deze wijze alle in het NVAO-Accreditatiekader vermelde facetten beoordeeld, op basis waarvan een samenvattend oordeel per onderwerp werd gegeven. Een en ander werd vastgelegd in een conceptrapport dat aan de opleiding(-en) werd voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden. Het voorliggend rapport is de weergave van het oordeel van het auditteam met daarbij de gronden waarop dat oordeel is gebaseerd. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht 1.0 5

9 Beslisregels Volgens de NVAO-Beslisregels Accreditatie kan een onderwerp slechts onvoldoende of voldoende scoren. Een facet kan evenwel, volgens diezelfde regels, onvoldoende, voldoende, goed of excellent scoren. Met dit als uitgangspunt, heeft Hobéon onderstaande beslisregels toegepast. Onderwerp A. Een onderwerp scoort voldoende, indien alle facetten van dat onderwerp ten minste voldoende hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp onvoldoende en de overige ten minste voldoende hebben gescoord, mits een acceptabel verbeterplan beschikbaar is voor het facet met de score onvoldoende. B. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord en voor dit facet geen acceptabel verbeterplan beschikbaar is. C. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien meer dan één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord, ongeacht of er voor die facetten acceptabele verbeterplannen zijn. Facet D. Binnen de beoordeling van een facet is ruimte voor een eigen afweging van het auditteam: uitvoering/praktijk weegt zwaarder dan beleid/theorie: beter een goed functionerende regeling die slecht is opgeschreven, dan omgekeerd; primaire processen wegen zwaarder dan secundaire. Extra aantekening E. Indien voor een onderwerp een hogere score dan voldoende gerechtvaardigd is, wordt dat als extra aantekening vermeld en wel met inachtneming van onderstaande regels: een onderwerp krijgt de extra aantekening goed, indien alle facetten van dat onderwerp goed hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp voldoende en de overige facetten goed of excellent hebben gescoord; 2 een onderwerp krijgt de extra aantekening excellent, indien alle facetten van dat onderwerp excellent hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp goed en de overige facetten excellent hebben gescoord; een onderwerp krijgt geen extra aantekening, indien één van de facetten van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord. 2 Het NVAO-Accreditatiekader onderscheidt bij onderwerp 2 ( Programma ) acht facetten. Eén ervan betreft de duur van de opleiding. Het daarbij vermelde criterium (240 ECTS) is evenwel geen (kwaliteits)criterium, maar een formele vereiste waaraan het programma van een opleiding a priori moet voldoen, wil zij überhaupt in aanmerking kunnen komen voor een HBO Bachelor accreditatie. Duur is derhalve van een andere orde dan -bijvoorbeeld- Kwaliteit Personeel of Onderwijsrendement. Bij de beslissing of het onderwerp Programma een extra aantekening goed dan wel excellent verdient, wordt het facet Duur dan ook buiten beschouwing gelaten. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht 1.0 6

10 Auditteam Het auditteam was als volgt samengesteld: Voorzitter: Dhr. drs. W.G. van Raaijen Leden: Dhr. prof. dr. ir. J. E. van Aken (vakdeskundige) Mw. dr. ir. N.W. Schipper (werkvelddeskundige) Dhr. D. P. Gijsbertse (student) Secretaris: Mw. drs. M.S. Bijkerk Bij het samenstellen van het auditteam heeft Hobéon Certificering er zorg voor gedragen, dat de voor de beoordeling van de opleiding technische bedrijfskunde noodzakelijke expertise aanwezig is. Expertise met betrekking tot de onderwijskundige aspecten (i.c. het primaire proces, de ondersteunende processen en de organisatorische context) en expertise met betrekking tot de inhoudelijke aspecten (i.c. het programma in relatie tot het specifieke domein). De werkvelddeskundige mevrouw Schipper heeft zich in haar beoordeling met name gericht op de kwaliteit, actualiteit en relevantie van (i) het richtinggevend domeinspecifieke kader, (ii) de eindkwalificaties, (iii) de programma-inhoud en (iv) de interactie tussen opleiding en werkveld. Bovendien heeft zij de kwaliteit van het personeel en het gerealiseerde niveau beoordeeld. Mevrouw Schipper heeft op grond van haar ervaring en positie in het werkveld een goed zicht op de eisen die vanuit de verschillende deelgebieden in het werkveld gesteld worden aan technische bedrijfskundigen op HBO-niveau. De vakdeskundige, de heer Van Aken heeft in zijn loopbaan in het bedrijfsleven en als hoogleraar aan de TUE een aanmerkelijke ervaring opgebouwd die hem in staat stelt de programmaopbouw, het onderwijsproces en de organisatorische context waarbinnen de uitvoering plaatsvindt, te beoordelen in het perspectief van de eisen die aan HBO-opleidingen gesteld worden. De heer Gijsbertse is na het afronden van zijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Haagse Hogeschool begonnen met een studie Business Administration aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als student-lid van het auditteam heeft hij zijn studie-ervaringen kunnen inbrengen en die kunnen spiegelen aan de opleiding Technische Bedrijfskunde van de Hogeschool Utrecht. De voorzitter van het auditteam richt zich vooral op de kwaliteit van de doelstellingen, organisatie, personeel en resultaten van de opleiding. De heer drs. W.G. van Raaijen is al lange tijd actief in het hoger onderwijs op het gebied van bestuur, strategie en organisatie en combineert die kennis met jarenlange ervaring op het gebied van certificering en audits. Mevrouw drs. M.S. Bijkerk heeft in dit team de rol van secretaris vervuld. Mevrouw Bijkerk studeerde kunsten cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, afstudeerrichting beleid en management. Na het afronden van haar studies is zij een aantal jaren werkzaam geweest binnen de culturele sector. Sinds enige tijd is zij voor Hobéon werkzaam op het gebied van kunsteducatie en de accreditatie van hoger beroepsopleidingen. Voor de curricula vitae: zie Bijlage I Deelnemers visitatie Het auditteam heeft tijdens de visitatie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit de verschillende geledingen van de opleiding(en): management, coördinatoren, docenten, studenten en staf. Voor een volledig overzicht van de deelnemers aan de visitatie: zie Bijlage II Programma visitatie technische bedrijfskunde op 15 mei 2008 en 20 juni 2008 Zie Bijlage II. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht 1.0 7

11 2. BEVINDINGEN EN BEOORDELING Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding Dit onderwerp kent drie facetten: 1. domeinspecifieke eisen; 2. niveau bachelor; 3. oriëntatie HBO. Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen Criterium Het facet Domeinspecifieke Eisen is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk)? Bevindingen De opleiding Technische Bedrijfskunde is in de periode ingrijpend vernieuwd. Het beroepsprofiel van de studie TBK is in 2004 gebaseerd op het zogenaamde CLUB-document uit 2002, dat tot stand gekomen is binnen het clusteroverleg Bedrijfskunde en landelijk erkend binnen de HTNO. Het beroepsprofiel is vervolgens ook getoetst aan het Landelijke Engineering profiel. Dit beroepsprofiel en het onderwijsmodel zijn in het project Sprong Vooruit TBK (2004) competentiegericht gemaakt. Dit ingrijpende proces is geëvalueerd met (klankbord)groepen van studenten, enquêtes, individuele opmerkingen en overleg tussen docenten. Het bleek dat de manier waarop de eindcompetenties in 2004 waren vastgesteld zich niet zo goed leende om de ontwikkeling van competenties bij te houden. In 2005 zijn de opleidingen Digitale Communicatie en Technische Bedrijfskunde daarom samen gaan werken in het HU tenderproject Join. Doel van dit project is het verbeteren van de kwaliteit van projectwerk en het matchen, monitoren en assessen van de competenties die een student ermee verwerft. Gaandeweg is daaruit het Join model van competentieontwikkeling aan het ontstaan. Met behulp van het Join model zijn de competenties van de opleiding TBK zo herschreven dat ze zich wel lenen om de ontwikkeling van de competenties inzichtelijk te maken. Hieruit komt de volgende beschrijving van de Ingenieur Technische Bedrijfskunde voort: een integrale benadering: kan verschillende disciplines integreren, kan helicopteren; kan op verschillende niveaus in een organisatie denken en werken, kan eenvoudig schakelen tussen niveaus en kan een probleem vanuit meerdere invalshoeken bekijken; vakkennis: kennis van en inzicht in de bedrijfsprocessen afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang; analytische vaardigheden: kan problemen met betrekking tot de bedrijfsvoering herkennen, formuleren en analyseren; communicatieve vaardigheden: weet draagvlak te ontwikkelen voor ideeën en kan deze professioneel presenteren; adequate sociale vaardigheden: kan werken in teams, bestaande uit mensen van verschillend niveau en met verschillende achtergrond; professioneel pragmatisme: kan praktische oplossingen bedenken en invoeren op basis van bedrijfskundige methoden en technieken. Bij de invulling van het Utrechtse profiel voor de studie TBK heeft de opleiding ervoor gekozen zich te richten op twee kerntaken: Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht 1.0 8

12 het ontwerpen van bedrijfsprocessen; het initiëren en ondersteunen van de bijbehorende veranderprocessen. De keuze voor deze kerntaken is mede tot stand gekomen in nauw overleg met de lector Extended Enterprise Studies van het kennisinstutuut voor Procesinnovatie van de FNT en met de lector Integraal Ontwerpen, ondergebracht in het kenniscentrum voor Productontwikkeling van de FNT. In samenwerking met deze lectoren zijn de ideeën over de profilering getoetst bij relevante contacten in het beroepenveld. De beroepsvraagstukken vallen uiteen in één of meer van de domeinen Operational Excellence (efficiëntie van de processen), Customer Intimacy (klantgerichtheid van de processen), Product Leadership (innovatie processen), Technical Process en Extended Enterprise (samenwerkingsprocessen). De volgende overwegingen vormen de basis voor het Utrechtse TBK profiel in 2003/2004: bedrijven worden steeds vaker procesgeoriënteerd ingericht; in de Utrechtse regio zijn vele project- en adviesbureaus actief die zich met het herinrichten van bedrijfsprocessen bezig houden; de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie stelt toenemend eisen aan het opleidingsniveau van medewerkers in organisaties. Er is hiervoor veel potentieel bij MBO ers die werkzaam zijn in de technische productie of dienstverlening en willen doorgroeien; managers en ondernemer zijn geen startfunctie voor een voltijdstudent; de keuze voor de domeinen is gebaseerd op de behoefte de bedrijfsprocessen centraal te stellen. Om deze vraagstukken op te lossen is vanzelfsprekend vakkennis nodig en de benodigde vakkennis volgt zo op een natuurlijke wijze uit de beroepsproblemen. Het College van Toezicht, waarin vertegenwoordigers uit het werkveld zitting hebben, toetst periodiek de actualiteit van het beroepsprofiel. Tot 2007 had de faculteit een beroepenveldcommissie, maar deze bleek een te brede doelstelling te hebben en is opgeheven. Er wordt nu gewerkt aan de oprichting van een opleidingsspecifieke beroepenveldcommissie. Het auditteam is er voorstander van dat de opleiding de contacten met het werkveld verder verstevigt in de vorm van een opleidingseigen beroepenveldcommissie waar op structurele basis contact mee onderhouden wordt. Het auditteam vindt de keuze, die de HU gemaakt heeft met betrekking tot de profilering van de Utrechtse Ingenieur zinvol en is van mening dat het profiel goed aansluit op de behoeften uit de markt. Het auditteam is wel van mening dat deze omschrijving op het ogenblik nog te veel intern gebruikt wordt en de opleiding deze karakterisering in de toekomst nog beter kan gebruiken om zich extern te profileren. De internationale oriëntatie in het curriculum blijkt o.a. uit het feit dat in toenemende mate Engelstalige literatuur voorgeschreven wordt, internationale cases worden behandeld, studenten via de mediatheek internationale bronnen kunnen raadplegen, en de opleiding een Engelstalig semester omvat. Deelname aan buitenlandse minoren wordt gestimuleerd. In het afgelopen jaar hebben vijf studenten een periode in het buitenland doorgebracht, o.a. voor een stage of afstudeerproject of deelname aan een minor. Hiermee is een aanzet gegeven tot internationalisering van de opleiding met de mogelijkheid voor het verder ontwikkelen hiervan. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht 1.0 9

13 Oordeel: voldoende Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de opleiding als voldoende en wel op grond van de volgende observaties: De beroepscompetenties van de afgestudeerde aan de opleiding Technische Bedrijfskunde is tot stand gekomen binnen het clusteroverleg Bedrijfskunde en landelijk erkend binnen de HTNO. Deze visie is vastgelegd in het CLUB-document in 2002; Het auditteam vindt de keuze, die de HU gemaakt heeft met betrekking tot de profilering van de Utrechtse Ingenieur zinvol en is van mening dat het profiel goed aansluit op de behoeften uit de markt. Het auditteam is wel van mening dat deze omschrijving op het ogenblik nog te veel intern gebruikt wordt en de opleiding deze karakterisering in de toekomst nog beter kan benutten om zich extern te profileren; Het College van Toezicht toetst periodiek het beroepenprofiel en heeft een adviserende rol hierin; Er is op verschillende punten een duidelijke aanzet gemaakt tot internationalisering. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht

14 Facet 1.2. Niveau Bachelor Criterium Het facet Niveau Bachelor is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor? Bevindingen Het auditteam heeft de eindkwalificaties van de opleiding geanalyseerd om te bepalen of deze kwalificaties beantwoorden aan het niveau bachelor zoals weergegeven in de zogeheten Dublin Descriptoren. In de Dublin Descriptoren worden vijf dimensies onderscheiden, bij elk waarvan hieronder een beschrijving wordt gegeven in relatie tot de respectieve eindkwalificaties. De descriptoren zijn (evenals de generieke HBO-competenties) opgenomen in de beschrijving van de opleidingscompetenties. De TBK resultatenmatrix dekt de Dublin Descriptoren en de generieke HBO kwalificaties als volgt af: 1. Kennis en inzicht Kennis mobiliseren 2. Toepassen kennis en inzicht Produceren 3. Oordeelsvorming Organiseren 4. Communicatie Interactie 5. Leervaardigheden Hele matrix vooral rij reflecteren Produceren Organiseren Kennis mobiliseren Interactie Oriënteren Inzicht Verwerven Vragen Actoren in krijgen opdracht beeld Aanpak kiezen Ontwerpen Plan met Vinden Interactie draagvlak strategie Realiseren Uitvoeren Kwaliteit Toepassen Doen met uitvoering verstand Reflecteren Producten Evalueren Kennis Feedback op Beoordelen overdragen Beoordelen Interactie Resultaat Product Dienst Proces Kennis Impact De dimensies van de Dublin Descriptoren Kennis en inzicht Te mobiliseren kennis: concepten (concepten, modellen, theorieën die de view of the world of de thematiek belichamen); methoden kennis: kennis over de aanpak van problemen en de realisatie van oplossingen; oplossingen kennis: kennis over werkzame oplossingen, en hun beperkingen; context kennis: kennis over de praktijkcontext en daarin voorkomende problemen. Reflecteren op kennis Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht

15 Toepassen Kennis en inzicht (in JOIN resultatenmatrix produceren ) probleemanalyse en formulering; probleemoplossing ontwerpen; uitvoeren en plannen van ontwerp; rapportage en evaluatie. Oordeelsvorming (in JOIN resultatenmatrix organiseren ) afweging van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijk of ethische aspecten; het opstellen van een plan voor een project of afdeling; het bewaken van de kwaliteitszorg; in staat zijn prioriteiten te stellen; in staat zijn een team aan te sturen en resultaatgericht te werken; reflecteren op verloop project en behaalde resultaten. Communicatie (in JOIN resultatenmatrix interactie ) potentiële opdrachtgevers kunnen vinden en benaderen; positie van de stakeholders kunnen bepalen; in staat zijn een effectieve interactiestrategie te ontwikkelen; ontvangen en verwerken van feedback. Leervaardigheden Door te leren werken met de resultatenmatrix wordt aan deze kwalificaties voldaan. Bij het ontwerpen van de JOIN resultatenmatrix en het model van competentieontwikkeling hebben vele factoren een rol gespeeld. De kiem ligt bij de idee dat studenten moeten leren in een steeds veranderende wereld een actieve bijdrage te leveren zodat zij hun brood kunnen verdienen en de kenniseconomie welvarend houden. Daaruit volgen contouren van de Kenniswerker en het Leren = werken = leren concept. (van Weert ea 2005). Het auditteam heeft in het document Door Rollen kunnen lezen hoe de opleiding de relatie tussen de Dublin Descriptoren en de opleidingscompetenties heeft gelegd. Het auditteam is van mening dat de eindkwalificaties van de opleiding voldoen aan het niveau Bachelor zoals weergegeven in de Dublin Desciptoren. Tijdens de audit heeft het auditteam in gesprekken met docenten en studenten vast kunnen stellen dat de resultatenmatrix bij iedereen bekend was en als een zeer bruikbaar en zinvol instrument gezien wordt. Voor de studenten is de resultatenmatrix een goed middel om hun studieontwikkeling en doelen in het oog te houden. Oordeel: goed Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de opleiding als goed en wel op grond van de volgende observaties: De opleiding heeft een relatie gelegd tussen de Dublin Descriptoren en de opleidingscompetenties; De opleiding heeft de opleidingscompetenties zeer duidelijk gestructureerd in een resultatenmatrix; De resultatenmatrix, waarin de opleidingscompetenties verwerkt zijn, is bekend bij zowel studenten als medewerkers en is voor iedereen een werkbaar model. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht

16 Facet 1.3. Oriëntatie HBO Criteria Het facet Oriëntatie HBO is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Zijn de eindkwalificaties van de opleiding mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties? Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor de betreffende opleiding vereist of dienstig is? Bevindingen Oriëntatie HBO kent twee dimensies. Hoger onderwijs enerzijds, beroepsonderwijs anderzijds Hoger onderwijs Het beroepprofiel en de daarmee samenhangende eindkwalificaties van de TBK-opleiding beschrijven een hoog niveau van beroepsuitoefening (zie onder facet 1.1) en sluiten aantoonbaar aan (zie onder facet 1.2) bij de beschrijving van het bachelorniveau van de Dublin Descriptoren. Daarmee is aangegeven dat de TBKopleiding gerekend kan worden tot het hoger onderwijs Beroepsonderwijs De eindkwalificaties van de TBK-opleiding zijn geformuleerd in termen van competenties die aantoonbaar (zie facet 1.1) in samenspraak met het beroepenveld zijn opgesteld en door dat beroepenveld zijn gevalideerd. Daarmee is op het niveau van opleidingsdoelen de oriëntatie op het voor de TBK-er relevante werkveld geborgd Voor het overige blijkt de Oriëntatie HBO ook uit het programma van beide varianten. Zie daarvoor de bevindingen onder facet 2.1. Oordeel: voldoende Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de opleiding als voldoende en wel op grond van de volgende observaties: De beroepscompetenties van de afgestudeerde aan de opleiding Technische Bedrijfskunde zijn tot stand gekomen binnen het clusteroverleg Bedrijfskunde en landelijk erkend binnen de HTNO; Het auditteam is van mening dat hoewel het profiel goed aansluit op de behoeften uit de markt, de profilering vooralsnog voornamelijk een intern herkend begrip is; De opleiding heeft een relatie gelegd tussen de Dublin Descriptoren en de opleidingscompetenties; De opleiding heeft de opleidingscompetenties zeer duidelijk gestructureerd en de resultatenmatrix is voor iedereen binnen de opleiding herkenbaar en werkbaar. SAMENVATTEND OORDEEL DOELSTELLINGEN OPLEIDING : VOLDOENDE Het auditteam beoordeelt het Onderwerp Doelstellingen Opleiding voor beide opleidingsvarianten als voldoende. De beroepscompetenties van de afgestudeerde aan de opleiding Technische Bedrijfskunde is tot stand gekomen binnen het clusteroverleg Bedrijfskunde en landelijk erkend binnen de HTNO. Deze visie is vastgelegd in het CLUB-document in 2002; Het auditteam is van mening dat hoewel het profiel goed aansluit op de behoeften uit de markt, de profilering vooralsnog voornamelijk een intern herkend begrip is. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht

17 In een interne audit bevestigden de studenten dat eindkwalificaties van de opleiding corresponderen met de kerntaken van een beginnende beroepsbeoefenaar. De opleiding heeft een relatie gelegd tussen de Dublin Descriptoren en de opleidingscompetenties. De opleiding heeft de opleidingscompetenties zeer duidelijk gestructureerd en de resultatenmatrix is voor iedereen binnen de opleiding herkenbaar en werkbaar. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht

18 Onderwerp 2: Programma Dit onderwerp kent acht facetten: 1.eisen hbo; 2. relatie tussen doelstellingen en inhoud; 3. samenhang programma; 4. studielast; 5. instroom; 6. duur; 7. afstemming tussen vormgeving en inhoud; 8. beoordeling en toetsing. Facet 2.1. Eisen HBO Criteria Het facet Eisen HBO is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Vindt kennisontwikkeling van studenten plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek? Heeft het programma aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline? Waarborgt het programma de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft het aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk? Bevindingen In het curriculum nemen kennisontwikkeling via de 4C/ID methode en de focus op de beroepspraktijk een centraal punt in. Door de opbouw van het curriculum wordt de continuïteit van de beroepsontwikkeling van de student geborgd. De opleiding werkt constructief met opdrachten, casuïstiek en simulaties. Studenten maken per programma kennis met meerdere vergelijkbare cases bij het gegeven beroepsvraagstuk. De opdrachten in het programma vormen een weerspiegeling van actuele ontwikkelingen en relevante vraagstukken uit de beroepspraktijk. De ondersteunende informatie zoals literatuur en andere broninformatie zijn actueel en relevant en voor een deel Engelstalig. Het auditteam heeft kennisgenomen van het door de opleiding gehanteerde studiemateriaal en heeft geconstateerd dat dit relevant, actueel, werkvelddekkend en op HBO-niveau is. Tevens heeft het auditteam geconstateerd dat er gebruik gemaakt kan worden van databanken en (digitale) vaktijdschriften voor de meest actuele informatie op het gebied van TBK. De voltijd studenten en de deeltijd studenten ervaren de gehanteerde literatuur als relevant en passend Studenten krijgen gedurende de semesters een diversiteit aan opdrachten in toenemende complexiteit aangeboden waardoor zij zich de specifieke beroepsvaardigheden van de TBK er eigen kunnen maken. in semester 1 tot en met 3 werkt de student aan de hand van projecten aan interne opdrachten. In semester 3 werken studenten bijvoorbeeld aan de CRM-case welke is ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven. Voor de deeltijd geldt dat vanaf het begin van de studie aansluiting wordt gezocht met de eigen beroepspraktijk en die van collega studenten. in semester 4 tot en met 8 werken studenten aan externe opdrachten. Semester 5 is in samenwerking met het voormalige lectoraat Integraal ontwerpen en in samenwerking met het lectoraat van de FEM (G. Sylvius) ontwikkeld (minor Innovatie Management). Het programma EES dat in de voltijd Engelstalig wordt gedoceerd, is in samenwerking met het lectoraat EES opgezet. in semester 8 werken studenten aan externe opdrachten en volgen daarnaast colleges van consultants uit de beroepspraktijk. De verbinding met de beroepspraktijk is als volgt: de binnenschoolse situatie is zoveel mogelijk een afspiegeling van de beroepspraktijk wat betreft de omgangsvormen, faciliteiten, opdrachten, rollen en onderlinge relaties. de opdrachten vormen in het programma een weerspiegeling van actuele ontwikkelingen en vraagstukken uit de beroepspraktijk. Opdrachten zijn direct ontleend uit de beroepspraktijk en in de Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht

19 hoofdfase werken studenten in beide varianten aan actuele en reële opdrachten uit het bedrijfsleven. Op basis van het didactisch ontwerp is de kennisontwikkeling van studenten systematisch op meerdere bronnen (literatuur, praktijkcasuïstiek en -interactie) gebaseerd. er is ruimte voor toegepast onderzoek, zowel in het projectwerk als in stage en afstuderen. Studenten kunnen deelnemen aan twee Honneurs programma s, het programma Design van het kenniscentrum Productontwikkeling van de FNT en het bedrijfskundig programma Topclass van het Kenniscentrum Innovatie en Business van de faculteit Economie en Management studenten kunnen in het kader van een projectopdracht in de hoofdfase, een Minor of een afstudeeropdracht ook participeren in kenniskringen van de diverse lectoraten van de FNT. elk semester in de voltijd start met een kick-off waarbij bedrijven een expertvoorbeeld presenteren (dit voorjaar een directielid van Accenture over OE en een consultant van Rijnconsult over EE), er zijn excursies en simulaties, er zijn praktijkonderzoeksopdrachten, en de beoordeling vindt mede plaats door mensen uit de beroepspraktijk. 30 EC S van de opleiding wordt besteed aan een individuele afstudeeropdracht, waaraan eisen worden gesteld met betrekking tot integrale aanpak van het beroepsvraagstuk, de zorgvuldige en methodische analyse ervan, de kwaliteit van de onderbouwing van de geformuleerde adviezen en het draagvlak voor implementatie ervan. De afstudeerwerkstukken vormen reële praktijkvraagstukken die op locatie van de opdrachtgever uitgevoerd worden. Studenten worden vanuit de opleiding begeleid door professionele ervaren consultants en vanuit de bedrijven door bedrijfsbegeleiders op locatie. de semesterteams onderhouden contacten met het beroepenveld ten behoeve van gastsprekers en bedrijfsbezoeken. Het auditteam heeft kennisgenomen van de opzet van het curriculum, de praktijkcomponent die er is binnen het curriculum met o.a. in het eerste tot derde semester aan de beroepspraktijk ontleende projecten. In de semesters vier tot zeven werken de studenten aan externe opdrachten en in het achtste semester werken de studenten in bedrijven aan hun afstudeeropdrachten. Op basis hiervan en op basis van de gesprekken die het auditteam voerde met het managementteam en de docenten over de contacten met bedrijven en de grote vraag die er vanuit die bedrijven naar de opleiding komen is het auditteam van mening dat de verbanden met de actuele ontwikkelingen in het vakgebied en de mogelijkheid om beroepsvaardigheden te ontwikkelen binnen het programma door de opleiding goed wordt geborgd De gehanteerde literatuur is voor een deel Engelstalig. Het zesde semester wordt nagenoeg geheel in het Engels gegeven, inclusief programmamateriaal en de literatuur De beroepshouding en -vaardigheden worden ontwikkeld door een geleidelijke kennismaking met de beroepspraktijk: eerst op bezoek gaan, vervolgens workshops, stages en tot slot het afstuderen. De vaardigheden worden getraind (via 4C/ID) via workshops en trainingen en geoefend in simulaties. Via het 4C/ID ontwerp krijgt de student opdrachten en ondersteunende informatie en training op vaardigheden om de beroepstaken in toenemende complexiteit uit te kunnen voeren. In de deeltijdopleiding wordt niet gewerkt met de 4C/ID methode maar de opbouw en de structuur van het onderwijs is wel op deze methode gebaseerd. De opleiding had met het gebruik van de 4C/ID methode een voortrekkersrol binnen de HU. Intussen nemen steeds meer opleidingen dit model over. Het auditteam heeft kennisgenomen van de implementatie van de 4C/ID methode in het curriculum van de opleiding en is van mening dat dit een goede voorbereiding biedt op het toekomstige werk. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht

20 In de samenstelling van het docententeam kiest de opleiding bewust voor een substantieel aandeel personeel niet in loondienst. Op deze wijze kan zij docenten aan zich binden die naast hun betrokkenheid bij de opleiding actief zijn in de beroepspraktijk. De meerwaarde van deze externe collega s is dat zij een actueel beeld van de beroepspraktijk inbrengen en de relevantie van curriculumonderdelen weten te evalueren vanuit de praktijk. Het auditteam heeft kunnen constateren dat de docenten die niet in loondienst zijn een vaste plek hebben binnen de opleiding en zich verbonden voelen aan de opleiding. Doordat zij ook meewerken aan de ontwikkeling van het curriculum wordt de band tussen de opleiding en het beroepenveld verstevigd Docenten werken in teams, waarin ook parttime docenten met actuele ervaringen in de beroepspraktijk participeren. Voltijd teams onderhouden bedrijfscontacten met voor hun onderwijsthema relevante partners, ten behoeve van gastcolleges, co-beoordelingen en de ontwikkeling van het opleidingsmateriaal. Docenten onderhouden ook contacten met het bedrijfsleven door het begeleiden van stages (voltijd) en afstudeerprojecten (voltijd en deeltijd). In de semesters is deze integratie zichtbaar door het gebruik van expertvoorbeelden, door gastsprekers en het uitvoeren van externe opdrachten Docenten participeren in de kenniskringen van de lectoraten en/of er worden docenten ingehuurd vanuit de lectoraten. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor een van de cursussen van semester 6 (EES). Daarnaast beschikken de docenten individueel over een netwerk in het werkveld, dat zij inzetten bij het ontwikkelen van het lesmateriaal en bij de uitvoering van het onderwijs via gastsprekers, excursies, kick-offs en dergelijke. Zij worden daarbij ondersteund door het praktijkbureau. Het auditteam is van mening dat het contact met het beroepenveld in toekomst structureler vorm kan krijgen, bij voorbeeld door het inrichten van een beroepenveldcommissie. Dit, naast het werkend mechanisme van onder andere het praktijkbureau De opleiding houdt gestructureerd contact met het werkveld via het Praktijkbureau. In dit Praktijkbureau worden contacten onderhouden met stage- en afstudeerbedrijven. Het praktijkbureau beheert de databases met gegevens van stage- en afstudeerbedrijven en van de deeltijdbedrijven. Zij stelt ten behoeve van docenten, kennisinstituten en management analyses op over de aard van afstudeeropdrachten en kenmerken van het bedrijvennetwerk en is het contactpunt voor deeltijstudenten en alumni. Daarnaast organiseert het Praktijkbureau twee keer per jaar een bedrijvendag waarop een aantal bedrijven waarmee de opleiding een goede band heeft, de mogelijkheid krijgen zich te presenteren. Daarnaast is er binnen de faculteit een Partnership medewerker werkzaam, die als taak heeft contacten te leggen met relevante bedrijven uit de Utrechtse regio. Omdat deze medewerker echter een aanstelling heeft van 2 dagen per week en faculteitbreed werkt, schat het auditteam zijn invloed als gering in. Oordeel: goed Het auditteam kwalificeert dit facet voor beide varianten van de opleiding als goed en wel op grond van de volgende observaties: De gehanteerde vakliteratuur is actueel, relevant, werkvelddekkend en op HBO-niveau. In het curriculum nemen kennisontwikkeling via de 4C/ID methode en de focus op de beroepspraktijk een centraal punt in. Studenten krijgen gedurende de semesters een diversiteit aan opdrachten in toenemende complexiteit aangeboden waardoor zij zich de specifieke beroepsvaardigheden van de TBK er eigen kunnen maken. De binnenschoolse situatie is zoveel mogelijk een afspiegeling van de beroepspraktijk wat betreft de Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd Hogeschool Hanzesteden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING voltijd - deeltijd CROHO:

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Hogeschool van Utrecht Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Innovatie, Industrie

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd.

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd. Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Afdeling Management & Human Resources Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3 Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica deeltijd Hogeschool E3 Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd CROHO nr. 30100 Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal School of Agriculture & Technology Hogeschool INHOLLAND Delft Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal. Hogeschool Utrecht HU

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal. Hogeschool Utrecht HU Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal Hogeschool Utrecht HU Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool, Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management voltijd, deeltijd en duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management voltijd, deeltijd en duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management voltijd, deeltijd en duaal Saxion Hogeschool IJselland Instituut Hospitality & Facility Management Rapport ten behoeve van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd. Haagse Hogeschool / TH Rijswijk

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd. Haagse Hogeschool / TH Rijswijk Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd Haagse Hogeschool / TH Rijswijk Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd. INHOLLAND Select Studies

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd. INHOLLAND Select Studies Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd INHOLLAND Select Studies Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal Haagse Hogeschool Afdeling Sociaal Pedagogische Hulpverlening Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Creatieve Therapie voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Creatieve Therapie voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Creatieve Therapie voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische bedrijfskunde voltijd

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Saxion Hogeschool IJselland Instituut Informatica en Informatiemanagement

Saxion Hogeschool IJselland Instituut Informatica en Informatiemanagement Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd en deeltijd (Croho 34404) En Informatiedienstverlening en -management voltijd en deeltijd (Croho 34649) Saxion

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd CROHO nr. 34275 Haagse

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Modemanagement voltijd. TMO, hogeschool voor modemanagement

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Modemanagement voltijd. TMO, hogeschool voor modemanagement Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Modemanagement voltijd TMO, hogeschool voor modemanagement Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Management, Economie en Recht voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Management, Economie en Recht voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business and Management Studies (IBMS) voltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business and Management Studies (IBMS) voltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business and Management Studies (IBMS) voltijd Saxion Hogeschool Deventer Commerciële Economie voltijd - deeltijd Saxion Hogeschool Enschede

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business & Languages voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business & Languages voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business & Languages voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd - deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd - deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd - deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Voltijd. Academie Life Science, Engineering & Design Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Voltijd. Academie Life Science, Engineering & Design Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Voltijd Academie Life Science, Engineering & Design Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Voeding & Diëtetiek voltijd

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Voeding & Diëtetiek voltijd Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Voeding & Diëtetiek voltijd Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business & Management Studies voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business & Management Studies voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business & Management Studies voltijd Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business & Management

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Human Technology voltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Human Technology voltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Human Technology voltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHolland

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHolland Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd Hogeschool voor Management en Documentaire Informatievoorziening Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Logistiek en Economie voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Logistiek en Economie voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica, voltijd - deeltijd - duaal

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica, voltijd - deeltijd - duaal Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica, voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool van Utrecht Faculteit Natuur en Techniek - FNT Instituut voor Innovatie, Industrie en Informatica Adviesrapport

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Bouwkunde - BK, voltijd, deeltijd Hogeschool van Amsterdam Instituut Bouwkunde en Civiele Techniek Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogescholen, locatie Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogescholen, locatie Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd Saxion Hogescholen, locatie Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Vormgeving voltijd. Design Academy Eindhoven

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Vormgeving voltijd. Design Academy Eindhoven Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Vormgeving voltijd Design Academy Eindhoven Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Leraar basisonderwijs voltijd - deeltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Leraar basisonderwijs voltijd - deeltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Leraar basisonderwijs voltijd - deeltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede

Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemie,Chemische Technologie, Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek, voltijd Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Leraar Basisonderwijs Fontys PABO Tilburg voltijd - deeltijd. Stichting Fontys Hogescholen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Leraar Basisonderwijs Fontys PABO Tilburg voltijd - deeltijd. Stichting Fontys Hogescholen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Leraar Basisonderwijs Fontys PABO Tilburg voltijd - deeltijd Stichting Fontys Hogescholen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid

Nadere informatie