EXECUTIEVEILING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) INFORMATIE MEMORANDUM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXECUTIEVEILING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) INFORMATIE MEMORANDUM"

Transcriptie

1 EXECUTIEVEILING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) INFORMATIE MEMORANDUM

2 Disclaimer: Alle informatie in dit document is met de grootste zorg samengesteld, doch voor de volledigheid en juistheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt niet gepretendeerd dat een volledig inzicht wordt gegeven in alle kwesties die mogelijkerwijs van belang zouden kunnen zijn voor een partij die voornemens is het/de onderhavige object(en) te verwerven. De gegevens en bijzonderheden in dit document zijn weergegeven als een algemene beschrijving en zijn enkel bedoeld om mogelijke interesse bij potentiële kopers te kweken, zijn geheel vrijblijvend en in geen geval kunnen de informatie en de feiten zoals weergegeven worden uitgelegd als een (deel van) een aanbod en/of overeenkomst. Potentiële kopers die gebruik maken van de betreffende informatie hebben de verplichting om zelfstandig onderzoek te doen naar de betreffende informatie en eventueel aanvullende informatie die zij relevant acht of relevant moet worden geacht, al dan niet door het inwinnen van onafhankelijk advies bij bijvoorbeeld juridisch, financieel of fiscaal adviseurs. Dit document is geproduceerd ten behoeve van de opdrachtgever van Strijbosch Thunnissen Makelaars Arnhem B.V. Het gebruik hiervan is dan ook voorbehouden aan opdrachtgever. Alle beschrijvingen, maten, feiten, bijzonderheden, verwijzingen naar de staat van (een) object(en) en de benodigde vergunningen voor gebruik en/of bewoning, en alle overige informatie en feiten worden te goeder trouw verstrekt. Het verstrekken van dit document brengt op geen enkele wijze een verplichting voor de opdrachtgever of Strijbosch Thunnissen Makelaars Arnhem B.V. mee om toegang te verlenen tot aanvullende informatie. Indien dit document als basis wordt gebruikt voor verdere stappen door opdrachtgever, mag deze niet af gaan op deze informatie als waren zij feitelijk juiste, accurate verklaringen en/of opvoeringen van feiten, maar dient de opdrachtgever zich te vergewissen van de juistheid van die informatie, feiten en verklaringen door middel van eigen onderzoek. Het is niet toegestaan om dit document of de daarin verwoorde feiten en/of bijzonderheden te openbaren of door te geven aan derden door middel van druk, (foto)kopie of op enige andere wijze zonder de expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Strijbosch Thunnissen Makelaars Arnhem B.V.. Alle in dit document verwoorde informatie dient te worden beschouwd als vertrouwelijk en als zodanig te worden behandeld. Strijbosch Thunnissen Makelaars Arnhem B.V. is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van dit document of de daarin vermelde informatie. In het bijzonder worden geen garanties gegeven ten aanzien van eventuele prognoses en planningen. Op alle rechtsverhoudingen tussen Strijbosch Thunnissen Arnhem B.V. en anderen zijn de algemene voorwaarden van Strijbosch Thunnissen Makelaars Arnhem B.V. voor professionele opdrachtgevers van toepassing. De voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor van Strijbosch Thunnissen Makelaars Arnhem B.V., zijn te raadplegen op en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Alle informatie in dit document is met de grootste zorg samengesteld, doch voor de volledigheid en juistheid daarvan kan niet worden ingestaan. Op dit document is een - 2 -

3 Adres: Het betreft 3 percelen grond. Op perceel 2630 is een klein gebouw gesitueerd van ca. 60 m² b.v.o. De percelen zijn gelegen in de tweede lijn vanaf de Keppelseweg in Doetinchem. Kadastrale kenmerken: Gemeente AMBT-DOETINCHEM Sectie B Nummers 2630 Grootte 34 are en 15 centiare Gemeente AMBT-DOETINCHEM Sectie B Nummers 2162 Grootte 1 are en 54 centiare Gemeente AMBT-DOETINCHEM Sectie B Nummers 2817 Grootte 69 are en 16 centiare Gezamenlijk groot: 1 hectare, 4 are en 85 centiare. Algemeen: Het betreft een drietal percelen, waarvan één de toegangsweg betreft vanaf de Keppelseweg. De percelen hebben deels een agrarische, deels een woonbestemming. Ligging: De percelen liggen in de tweede lijn vanaf de Keppelseweg. Opleveringsniveau: Het te veilen perceel wordt geleverd in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het passeren van de akte van kwijting, danwel als de voorzieningenrechter een onderhandse koopovereenkomst heeft goedgekeurd, ten tijde van het passeren van de akte van levering. Bestemming: Op basis van informatie gepubliceerd op de website van de gemeente Doetinchem vallen de percelen onder twee bestemmingsplannen: Het westelijke deel (perceel 2162 en 2817 gedeeltelijk) valt onder bestemmingsplan Langerak 2008 en heeft bestemming Wonen. Op basis van dit plan kunnen op dit perceel vier vrijstaande woningen gerealiseerd worden. Het oostelijke deel (perceel 2817 gedeeltelijk en 2630) valt onder bestemmingsplan Buitengebied 2012 en heeft bestemming Agrarisch met waarden. Voor de meest actuele en complete informatie verwijzen wij naar en de gemeente Doetinchem. Alle informatie in dit document is met de grootste zorg samengesteld, doch voor de volledigheid en juistheid daarvan kan niet worden ingestaan. Op dit document is een - 3 -

4 Milieusituatie: Volgens de website is er geen bodeminformatie bekend met betrekking tot de drie percelen. Dit wordt op 21 december 2016 bevestigd door de heer R. de Hoog, Beleidsmedewerker Milieu/Bodem van de gemeente Doetinchem. Overdrachtsbelasting: Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting (6%) verschuldigd zijn. Garanties: Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien. Huurbeding: Jegens onbekende huurders wordt het huurbeding ingeroepen. De uitoefening daarvan wordt aan koper overgelaten. Veilinggegevens: Veiling: Openbare veiling ( executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW ) De openbare veiling vindt plaats op dinsdag 15 februari 2017, s ochtends vanaf 9.30 uur, online (bij inzet en afslag) via https://bog-auctions.com, ten overstaan van notaris mr. J.J.H. Wevers of zijn waarnemer, of een nader te aan te wijzen notaris verbonden aan Gietema Wevers notarissen, gevestigd te Apeldoorn. Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 ( AVVI 2015 ) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: Onderhandse bieding: Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 31 januari 2017 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht (Gietema Wevers notarissen, veilingnotaris t.a.v. mr. J.J.H. Wevers, Prins Willem Alexanderlaan 717 te Apeldoorn (7311 ST), of per Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan. Inzetpremie: De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper. Bij niet-gunning wordt de inzetpremie (plok) niet uitgekeerd. Alle informatie in dit document is met de grootste zorg samengesteld, doch voor de volledigheid en juistheid daarvan kan niet worden ingestaan. Op dit document is een - 4 -

5 Gunning: De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur uitspreken. Veilingkosten: De veilingkosten zijn voor rekening van verkoper. Garanties Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijf Bijlagen: Foto s Kadastraal Kadastrale berichten d.d Kadastrale kaarten d.d Bestemming Kadastrale kaart met onderverdeling bestemming Aktes Akte van eigendomsoverdracht deel nummer 57 Akte van levering deel nummer 16 Akte van levering deel nummer 150 Wij benadrukken dat alle beschrijvingen, afmetingen, verwijzingen naar bouwkundige staat en de voor de inbezitneming en het gebruik benodigde vergunningen en alle overige gegevens en bijzonderheden te goeder trouw zijn verstrekt, doch dat potentiële kopers zich er niet op kunnen beroepen als verklaringen voor waar maar zichzelf van de juistheid en volledigheid ervan dienen te overtuigen door middel van inspectie of anderszins. Aanvullende informatie: Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars Sweerts de Landasstraat DA ARNHEM Postbus AN ARNHEM Telefoon (026) Alle informatie in dit document is met de grootste zorg samengesteld, doch voor de volledigheid en juistheid daarvan kan niet worden ingestaan. Op dit document is een - 5 -

6 FOTO S PERCELEN Alle informatie in dit document is met de grootste zorg samengesteld, doch voor de volledigheid en juistheid daarvan kan niet worden ingestaan. Op dit document is een - 6 -

7 - 7 -

8 - 8 -

9 KADASTRALE GEGEVENS Alle informatie in dit document is met de grootste zorg samengesteld, doch voor de volledigheid en juistheid daarvan kan niet worden ingestaan. Op dit document is een - 9 -

10 - 10 -

11 - 11 -

12 - 12 -

13 - 13 -

14 - 14 -

15 - 15 -

16 KADASTRALE KAART T.B.V. BESTEMMINGSPLAN Alle informatie in dit document is met de grootste zorg samengesteld, doch voor de volledigheid en juistheid daarvan kan niet worden ingestaan. Op dit document is een

17 AKTE HYP 4 NUMMER DEEL 57 Alle informatie in dit document is met de grootste zorg samengesteld, doch voor de volledigheid en juistheid daarvan kan niet worden ingestaan. Op dit document is een

18 - 18 -

19 - 19 -

20 - 20 -

21 AKTE HYP 4 NUMMER DEEL 16 Alle informatie in dit document is met de grootste zorg samengesteld, doch voor de volledigheid en juistheid daarvan kan niet worden ingestaan. Op dit document is een

22 - 22 -

23 - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 - 26 -

27 - 27 -

28 AKTE HYP 4 NUMMER DEEL 150 Alle informatie in dit document is met de grootste zorg samengesteld, doch voor de volledigheid en juistheid daarvan kan niet worden ingestaan. Op dit document is een

29 - 29 -

30 - 30 -

31 - 31 -

32 - 32 -

33 - 33 -

34 - 34 -

35 - 35 -

INFORMATIE MEMORANDUM

INFORMATIE MEMORANDUM INFORMATIE MEMORANDUM EXECUTIEVEILING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) Edisonstraat 24 Doetinchem Deadline onderhands bieden: 22 augustus 2016 Veilingdatum: 6 september 2016 Disclaimer: Alle informatie in

Nadere informatie

EXECUTIEVEILING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) INFORMATIE MEMORANDUM

EXECUTIEVEILING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) INFORMATIE MEMORANDUM EXECUTIEVEILING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) INFORMATIE MEMORANDUM Disclaimer: Alle informatie in dit document is met de grootste zorg samengesteld, doch voor de volledigheid en juistheid daarvan kan

Nadere informatie

EXECUTIEVEILING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) INFORMATIE MEMORANDUM

EXECUTIEVEILING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) INFORMATIE MEMORANDUM EXECUTIEVEILING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) INFORMATIE MEMORANDUM Disclaimer: Alle informatie in dit document is met de grootste zorg samengesteld, doch voor de volledigheid en juistheid daarvan kan

Nadere informatie

EXECUTIEVEILING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) INFORMATIE MEMORANDUM

EXECUTIEVEILING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) INFORMATIE MEMORANDUM EXECUTIEVEILING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) INFORMATIE MEMORANDUM Disclaimer: Alle informatie in dit document is met de grootste zorg samengesteld, doch voor de volledigheid en juistheid daarvan kan

Nadere informatie

EXECUTIEVEILING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) INFORMATIE MEMORANDUM

EXECUTIEVEILING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) INFORMATIE MEMORANDUM EXECUTIEVEILING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) INFORMATIE MEMORANDUM Disclaimer: Alle informatie in dit document is met de grootste zorg samengesteld, doch voor de volledigheid en juistheid daarvan kan

Nadere informatie

Online Executoriale Veiling (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW, 11 juni 2015) Brouwerstraat 48-54 te Steenwijk

Online Executoriale Veiling (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW, 11 juni 2015) Brouwerstraat 48-54 te Steenwijk Online Executoriale Veiling (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW, 11 juni 2015) Brouwerstraat 48-54 te Steenwijk Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 jo 3:254 BW Veilinggegevens Openbare veiling (executoriale

Nadere informatie

BILLROTHSTRAAT XP BERGEN OP ZOOM

BILLROTHSTRAAT XP BERGEN OP ZOOM Online executieveiling, 16 juni 2016 BILLROTHSTRAAT 2 4624 XP BERGEN OP ZOOM Object Inleiding Bezichtiging Contact Een vrijstaand gebouw, geschikt voor maatschappelijke doeleinden, voorheen in gebruik

Nadere informatie

Twee bospercelen regio Helmond

Twee bospercelen regio Helmond Online executieveiling, 7 april 2016 om 10.00 en 10:30 uur. Twee bospercelen regio Helmond Object Twee bospercelen in de regio Helmond en Aarle-Rixtel. Inleiding Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo

Nadere informatie

Online executieveiling (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW)

Online executieveiling (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) Online executieveiling (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 en 3:254 BW Veilinggegevens: Veilingnotaris: (een waarnemer van) mw. mr. M.J.A. Laenen, Notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

14 woningen en 15 bergingen te Utrecht Smaragdplein 4, 14 en 15 Fahrenheitlaan 2 I, 2 II, 6 II, 10, 10 III en 12 I Marie Curielaan 6, 24, 22, 34 en 60

14 woningen en 15 bergingen te Utrecht Smaragdplein 4, 14 en 15 Fahrenheitlaan 2 I, 2 II, 6 II, 10, 10 III en 12 I Marie Curielaan 6, 24, 22, 34 en 60 Online executieveiling, 22 maart 2017 om 11:30 uur 14 woningen en 15 bergingen te Utrecht Smaragdplein 4, 14 en 15 Fahrenheitlaan 2 I, 2 II, 6 II, 10, 10 III en 12 I Marie Curielaan 6, 24, 22, 34 en 60

Nadere informatie

Online Executieveiling (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW, 12 maart 2015) Hardenbrink 1-11 te Epe

Online Executieveiling (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW, 12 maart 2015) Hardenbrink 1-11 te Epe Online Executieveiling (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW, 12 maart 2015) Hardenbrink 1-11 te Epe Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 jo 3:254 BW Veilinggegevens Openbare veiling (executoriale Verkoping,

Nadere informatie

Rode Brugstraat 3 (5061 EM) Oisterwijk

Rode Brugstraat 3 (5061 EM) Oisterwijk Online executieveiling, 25 oktober 2016 om 14:30 uur Rode Brugstraat 3 (5061 EM) Oisterwijk Object Woning met tuin en ondergrond. Inleiding Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op dinsdag

Nadere informatie

Er is geen bezichtiging mogelijk

Er is geen bezichtiging mogelijk Kavel: 8 Online executieveiling: 12 december 2016 om 13:30 uur Schoutlaan 2, Weert Kavel 8 Inleiding Bezichtiging Dataroom Contact Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op maandag 12 december

Nadere informatie

Execu&eveiling 21 juni 2016, vanaf uur 1 kavel

Execu&eveiling 21 juni 2016, vanaf uur 1 kavel Execu&eveiling 21 juni 2016, vanaf 16.00 uur 1 kavel Execu&everkoop (ex ar&kel 3:268 jo 3:254 BW), 21 juni 2016 Veilinggegevens Veilingnotaris. mr. M.J.A. Laenen, notaris te Amsterdam en verbonden aan

Nadere informatie

Online Executoriale Veiling (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW, 12 maart 2015) Eekwal 6 te Zwolle

Online Executoriale Veiling (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW, 12 maart 2015) Eekwal 6 te Zwolle Online Executoriale Veiling (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW, 12 maart 2015) Eekwal 6 te Zwolle Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 jo 3:254 BW Veilinggegevens Openbare veiling (executoriale Verkoping,

Nadere informatie

Aagtemanweg te Harreveld

Aagtemanweg te Harreveld Online executieveiling, 16 juni 2016 vanaf 10:00 uur Aagtemanweg 10-12 te Harreveld Object Inleiding Bezichtiging Contact Locatie intensieve veehouderij, eventueel te ontwikkelen naar woonlocatie voor

Nadere informatie

Te koop Beleggingsobject: Parmentierstraat 4

Te koop Beleggingsobject: Parmentierstraat 4 Online executieveiling op 13 juli 2016, uitsluitend via de website www.bog-auctions.nl OMGEVING Het object is gelegen op bedrijventerrein De Briellaerd. Op dit moderne en representatieve bedrijventerrein

Nadere informatie

Naritaweg 70, Amsterdam

Naritaweg 70, Amsterdam Online executieveiling, 15 juni 2016 om 14:00 uur Naritaweg 70, Amsterdam Object Kantoorgebouw en parkeerplekken. Inleiding Bezichtiging Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op woensdag 15

Nadere informatie

Executoriale Veiling De online executieveiling vindt plaats op donderdag 26 november 2015 via de website van BOG Auctions. Netwerk 136 Purmerend

Executoriale Veiling De online executieveiling vindt plaats op donderdag 26 november 2015 via de website van BOG Auctions. Netwerk 136 Purmerend Executoriale Veiling De online executieveiling vindt plaats op donderdag 26 november 2015 via de website van BOG Auctions Netwerk 136 Purmerend Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op donderdag

Nadere informatie

Computerweg 22 en 24, Utrecht

Computerweg 22 en 24, Utrecht Online executieveiling, 15 juni 2016 om 14:30 uur Computerweg 22 en 24, Utrecht Object Kantoorgebouwen en parkeerplekken. Inleiding Bezichtiging Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op woensdag

Nadere informatie

Provincialeweg , 3252 LR GOEDEREEDE

Provincialeweg , 3252 LR GOEDEREEDE Online executieveiling, 15 december 2015 Provincialeweg 18-312, 3252 LR GOEDEREEDE Object Inleiding Bezichtiging De recreatiewoning Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op dinsdag 15 december

Nadere informatie

Online executieveiling op woensdag 25 november 2015 vanaf uur

Online executieveiling op woensdag 25 november 2015 vanaf uur ONLINE EXECUTIEVEILING Hoogstraat 204-206 206 3131 BR Vlaardingen Online executieveiling op woensdag 25 november 2015 vanaf 15.00 uur Betreft: Herontwikkelingslocatie gelegen aan de oudste straat van Vlaardingen,

Nadere informatie

TE KOOP VIA EXECUTIEVEILING

TE KOOP VIA EXECUTIEVEILING TE KOOP VIA EXECUTIEVEILING Royale vrijstaande villa op ruim perceel met oprit voor meerdere auto s, 4 ruime slaapkamers en een diepe achtertuin. In de nabijheid is er veel natuur, het centrum van Valkenswaard

Nadere informatie

Online executieveiling op donderdag 11 februari 2016 vanaf 15:00 uur

Online executieveiling op donderdag 11 februari 2016 vanaf 15:00 uur ONLINE EXECUTIEVEILING Laan van Meerdervoort 5a en Anna Paulownastraat 103 2517 AA/2518 BC s-gravenhage Online executieveiling op donderdag 11 februari 2016 vanaf 15:00 uur Cluster: Het onderhavige object

Nadere informatie

Valkeniersstraat 125, Valkenswaard

Valkeniersstraat 125, Valkenswaard Kavel: 9 Online executieveiling: 12 december 2016 om 14:00 uur Valkeniersstraat 125, Valkenswaard Kavel 9 Inleiding Bezichtiging Dataroom Contact Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op maandag

Nadere informatie

Sint Lambertuslaan 50, Maastricht

Sint Lambertuslaan 50, Maastricht Kavel: 4 Online executieveiling: 12 december 2016 om 10.30 uur Sint Lambertuslaan 50, Maastricht Kavel 4 Inleiding Bezichtiging Dataroom Contact Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op maandag

Nadere informatie

Noorwegenweg 8, 7772 TB Hardenberg

Noorwegenweg 8, 7772 TB Hardenberg Online executieveiling, 7 september 2017 om 13:30 uur Noorwegenweg 8, 7772 TB Hardenberg Object Inleiding Bezichtiging Perceel grond (onbebouwd), plaatselijk bekend Noorwegenweg 8, 7772 TB te Hardenberg,

Nadere informatie

Executieveiling 28 september 2016 Start veiling 12:30 uur Nijverheidsweg 1 A t/m G te Stellendam

Executieveiling 28 september 2016 Start veiling 12:30 uur Nijverheidsweg 1 A t/m G te Stellendam Executieveiling 28 september 2016 Start veiling 12:30 uur Nijverheidsweg 1 A t/m G te Stellendam 1 NIJVERHEIDSWEG 1 A t/m G TE STELLENDAM TE KOOP VIA BOG AUCTIONS Betreft : Het bedrijfsverzamelgebouw met

Nadere informatie

Akerstraat 8, Maastricht

Akerstraat 8, Maastricht Kavel: 7 Online executieveiling: 12 december 2016 om 13:00 uur Akerstraat 8, Maastricht Kavel 7 Inleiding Bezichtiging Dataroom Contact Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op maandag 12

Nadere informatie

Te Koop Online executieveiling op 27 mei 2015, vanaf uur, uitsluitend via de website

Te Koop Online executieveiling op 27 mei 2015, vanaf uur, uitsluitend via de website Online executieveiling op 27 mei 2015, vanaf 15.00 uur, uitsluitend via de website www.bogauctions.com Industrieweg 1, 3 te Vlissingen Contact +31 (0)88-796 24 76 info@synchrobedrijfshuisvesting.nl Badhuisstraat

Nadere informatie

Wilhelminastraat 75a, 5104 GB Dongen

Wilhelminastraat 75a, 5104 GB Dongen Online executieveiling, 14 juli 2016 om 10.00 uur Wilhelminastraat 75a, 5104 GB Dongen Object Bedrijfsgebouw bestaande uit een bedrijfsruimte met aansluitend, zeven garageboxen, een overdekte opslag en

Nadere informatie

Executoriale veiling Rendementsweg 24 E, F, K, L, M, N te Mijdrecht

Executoriale veiling Rendementsweg 24 E, F, K, L, M, N te Mijdrecht Executoriale veiling Rendementsweg 24 E, F, K, L, M, N te Mijdrecht Woensdag 1 juli 2015 om 12.30 uur Inleiding Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254BW) op woensdag 1 juli 2015 om 12.30 uur. Online

Nadere informatie

Elsstraat, 17, 26, 33, 34, Beek (L) Dr. Erensstraat 46,46a en b, Valkenburg (L)

Elsstraat, 17, 26, 33, 34, Beek (L) Dr. Erensstraat 46,46a en b, Valkenburg (L) Kavel: 10 Online executieveiling: 12 december 2016 om 14:30 uur Elsstraat, 17, 26, 33, 34, Beek (L) Dr. Erensstraat 46,46a en b, Valkenburg (L) Kavel 10 Inleiding Bezichtiging Dataroom Contact Executoriale

Nadere informatie

Antaresstraat 32, 2402 BP, Alphen aan den Rijn

Antaresstraat 32, 2402 BP, Alphen aan den Rijn Online executieveiling, 25 februari 2016 om 10:00 uur Antaresstraat 32, 2402 BP, Alphen aan den Rijn Object Ééngezinswoning (Hoek) met een stenen berging en een garagebox. Inleiding Executoriale verkoping

Nadere informatie

TE KOOP VIA EXECUTIEVEILING

TE KOOP VIA EXECUTIEVEILING TE KOOP VIA EXECUTIEVEILING Vooroorlogse tussenwoning gelegen op een centaal punt in stadsdeel Stratum in directe nabijheid van diverse voorzieningen. Leenderweg 205 te Eindhoven Ligtvoet Makelaardij St.

Nadere informatie

EXECUTORIALE VEILING Jacobus Lipsweg 46

EXECUTORIALE VEILING Jacobus Lipsweg 46 Executoriale verkoping (ex art. 3:268 BW) op 9 december 2015 om 15:30 uur, via BOG Auctions, https://www.bog-auctions.com/auction/lot/3459/4693, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Loyens

Nadere informatie

Vrijstaande recreatiewoning ca. 50 m 2 woonopp. Vakantiepark t Vosseven Lochtstraat 26 R35 Stramproy VIA BOG-AUCTIONS.COM ONLINE EXECUTIEVEILING

Vrijstaande recreatiewoning ca. 50 m 2 woonopp. Vakantiepark t Vosseven Lochtstraat 26 R35 Stramproy VIA BOG-AUCTIONS.COM ONLINE EXECUTIEVEILING Vrijstaande recreatiewoning ca. 50 m 2 woonopp. TE KOOP Vakantiepark t Vosseven Lochtstraat 26 R35 Stramproy VIA BOG-AUCTIONS.COM ONLINE EXECUTIEVEILING DONDERDAG 15 OKTOBER 2015 VAN 10.30-10.45 uur VIA

Nadere informatie

Oud Valkenburg Schin op Geul

Oud Valkenburg Schin op Geul Online executieveiling, 9 juli 2015 om 14.30 uur Oud Valkenburg 14-18 Schin op Geul Object Horecabedrijfspand met woonruimte, ook bekend als Hotel t Valkennest (niet verhuurd) Inleiding Executoriale verkoping

Nadere informatie

Riante bedrijfsunit Online executieveiling De Veken 122 d Opmeer Veilingdatum: 11 december 2015 om 14:00 uur

Riante bedrijfsunit Online executieveiling De Veken 122 d Opmeer Veilingdatum: 11 december 2015 om 14:00 uur Riante bedrijfsunit Online executieveiling De Veken 122 d Opmeer Veilingdatum: 11 december 2015 om 14:00 uur Bezichtiging? Bel 0229-271777 of mail hoorn@vanoverbeek.nl Welkom op de De Veken 122 d in Opmeer

Nadere informatie

Toustruwe 5, 6218 XX Maastricht

Toustruwe 5, 6218 XX Maastricht Online openbare veiling, 15 september 2016 om 11:00 uur Toustruwe 5, 6218 XX Maastricht Object Inleiding Bezichtiging Object (dubbele hoeklocatie) deel uitmakende van een bedrijfscomplex gelegen op een

Nadere informatie

EXECUTORIALE VEILING Westersingel 50A en 50B

EXECUTORIALE VEILING Westersingel 50A en 50B Executoriale verkoping (ex art. 3:268 BW) op 9 december om 16:30 uur, via BOG Auctions, https://www.bog-auctions.com/auction/lot/3460/4694, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Loyens

Nadere informatie

EXECUTORIALE VEILING Borchwerf 39

EXECUTORIALE VEILING Borchwerf 39 Executoriale verkoping (ex art. 3:268 BW) op 9 december 2015 om 14:30 uur, via BOG Auctions, https://www.bog-auctions.com/auction/lot/3458/4692, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Loyens

Nadere informatie

De Bleek 7, 3447 GV WOERDEN

De Bleek 7, 3447 GV WOERDEN Online openbare veiling, 15 september 2016 om 9:30 uur De Bleek 7, 3447 GV WOERDEN Object Inleiding Bezichtiging Kantoorgebouw (deels verhuurd) Openbare verkoping op donderdag 15 september s ochtends vanaf

Nadere informatie

Online executieveiling op woensdag 25 november 2015 vanaf uur

Online executieveiling op woensdag 25 november 2015 vanaf uur ONLINE EXECUTIEVEILING Berkenwoudestraat 14 3076 JA Rotterdam Online executieveiling op woensdag 25 november 2015 vanaf 14.00 uur Betreft: Het voortdurend recht van erfpacht tot 31 december 2054 respectievelijk

Nadere informatie

Executoriale Veiling Samenvatting (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW)

Executoriale Veiling Samenvatting (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) Executoriale Veiling Samenvatting (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) Inleiding Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op donderdag 18 juni 2015, Online veiling via https://bog-auctions.com, ten

Nadere informatie

De Hoogstraat 38 Vlijmen

De Hoogstraat 38 Vlijmen Online openbare veiling, 19 mei 2016 om 11:00 uur De Hoogstraat 38 Vlijmen Object Inleiding Bezichtiging Tussenwoning met diepe tuin en berging Openbare verkoping op donderdag 19 mei 2016, s ochtends vanaf

Nadere informatie

Executoriale Veiling Samenvatting (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW)

Executoriale Veiling Samenvatting (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) Executoriale Veiling Samenvatting (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) Inleiding Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op donderdag 18 juni 2015, Online veiling via https://bog-auctions.com, ten

Nadere informatie

Executoriale Veiling Samenvatting (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW)

Executoriale Veiling Samenvatting (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) Executoriale Veiling Samenvatting (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) Inleiding Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op donderdag 2 juli 2015, s ochtends om 09.30 uur start veiling, online veiling

Nadere informatie

Aardenhoek 4, 4817 NE Breda

Aardenhoek 4, 4817 NE Breda Online executieveiling, 26 november 2015 om 12:30 uur Aardenhoek 4, 4817 NE Breda Object Inleiding Bezichtiging Kantoorgebouw met bedrijfsruimte (verhuurd) Executoriale verkoop (ex art. 3:268 jo 3:254

Nadere informatie

Rogier van der Weydestraat MJ Alkmaar

Rogier van der Weydestraat MJ Alkmaar Online executieveiling, 18 februari 2016 vanaf 09:30 uur Rogier van der Weydestraat 6 1817 MJ Alkmaar De eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Kuijs Reinder Kakes

Nadere informatie

Woonhuis aan de rand van het centrum van Breda

Woonhuis aan de rand van het centrum van Breda Online executieveiling op 19 december 2016 vanaf 12.00 uur, uitsluitend via de website www.bog-auctions.com Woonhuis aan de rand van het centrum van Breda Adres Beekstraat 10 A te Breda Executoriale verkoop

Nadere informatie

TE HUUR. Hengelo, Enschedesestraat m² BVO Bedrijfsruimte ten behoeve van winkel en/of kantoor VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE

TE HUUR. Hengelo, Enschedesestraat m² BVO Bedrijfsruimte ten behoeve van winkel en/of kantoor VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Hengelo, Enschedesestraat 31 294 m² BVO Bedrijfsruimte ten behoeve van winkel en/of kantoor 1 ALGEMEEN OBJECT Representatieve kantoor-/winkelruimte gelegen aan de

Nadere informatie

EXECUTORIALE VEILING Houtmarkt 66

EXECUTORIALE VEILING Houtmarkt 66 Executoriale verkoping (ex art. 3:268 BW) op 9 december 2015 om 11:30 uur, via BOG Auctions, https://www.bog-auctions.com/auction/lot/3455/4689, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Loyens

Nadere informatie

Te Koop. Heesch, Nieuwstraat 14a. Bedrijfsruimte

Te Koop. Heesch, Nieuwstraat 14a. Bedrijfsruimte Te Koop Heesch, Nieuwstraat 14a Bedrijfsruimte Vloeroppervlakte : ca. 1.200 m² (2 bouwlagen) Veilinggegevens Online executieveiling, 16 juni 2016 om 10.30 uur. Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo

Nadere informatie

De Schans 19 21 Lelystad. Kantoor Almere Havenzicht 72 1357 NR Almere T 036 54 90 628 E info@vsomakelaars.nl

De Schans 19 21 Lelystad. Kantoor Almere Havenzicht 72 1357 NR Almere T 036 54 90 628 E info@vsomakelaars.nl De Schans 19 21 Lelystad Kantoor Dronten De Bolder 2 8251 KC Dronten T 0321 318 318 E info@vsomakelaars.nl Kantoor Marknesse Baarloseweg 6-I 8316 SE Marknesse T 0527 20 33 55 E info@vsomakelaars.nl Kantoor

Nadere informatie

ONLINE EXECUTIEVEILING VENKELSTRAAT 37 / NOBELSTRAAT XT BRIELLE

ONLINE EXECUTIEVEILING VENKELSTRAAT 37 / NOBELSTRAAT XT BRIELLE ONLINE EXECUTIEVEILING VENKELSTRAAT 37 / NOBELSTRAAT 80-82 3231 XT BRIELLE T 010-424 88 88 F 010-424 88 89 E: info@ooms.com www.ooms.com Betreft Geveild wordt het winkelpand met erf en grond aan de Nobelstraat

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Arnhem, Middachtensingel m² BVO Winkel ARNHEM - MIDDACHTENSINGEL 141

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Arnhem, Middachtensingel m² BVO Winkel ARNHEM - MIDDACHTENSINGEL 141 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Arnhem, Middachtensingel 141 143 m² BVO Winkel 1 ALGEMEEN OBJECT Winkelruimte van circa 143 m² BVO gelegen aan Middachtensingel 141 te Arnhem. Deze ruimte maakt deel

Nadere informatie

Executoriale Veiling Samenvatting (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW)

Executoriale Veiling Samenvatting (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) Executoriale Veiling Samenvatting (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) Inleiding Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 26 november 2015, om 16.00 uur start veiling online veiling via https://bog-auctions.com,

Nadere informatie

Capronilaan 12-20, 1119 NR Schiphol-Rijk

Capronilaan 12-20, 1119 NR Schiphol-Rijk Online executieveiling, 31 mei 2016 14.00 uur Capronilaan 12-20, 1119 NR Schiphol-Rijk Object Bedrijfs-/Kantoorgebouw met een totaal verhuurbaar vloeroppervlakte van ca. 5.863 m², waarvan ca. 3.869 m²

Nadere informatie

De Schans 19 21 Lelystad. Kantoor Almere Havenzicht 72 1357 NR Almere T 036 54 90 628 E info@vsomakelaars.nl

De Schans 19 21 Lelystad. Kantoor Almere Havenzicht 72 1357 NR Almere T 036 54 90 628 E info@vsomakelaars.nl De Schans 19 21 Lelystad Kantoor Dronten De Bolder 2 8251 KC Dronten T 0321 318 318 E info@vsomakelaars.nl Kantoor Marknesse Baarloseweg 6-I 8316 SE Marknesse T 0527 20 33 55 E info@vsomakelaars.nl Kantoor

Nadere informatie

EXECUTORIALE VEILING Wilhelminasingel 19

EXECUTORIALE VEILING Wilhelminasingel 19 Executoriale verkoping (ex art. 3:268 BW) op 9 december om 13:30 uur, via BOG Auctions, https://www.bog-auctions.com/auction/lot/3457/4691 ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Loyens &

Nadere informatie

Winkelruimte met verhuurde bovenwoning aan de Amsterdamsestraatweg met uitzicht op het Amsterdam-Rijnkanaal

Winkelruimte met verhuurde bovenwoning aan de Amsterdamsestraatweg met uitzicht op het Amsterdam-Rijnkanaal Online executieveiling op 19 december 2016 vanaf 10.00 uur, uitsluitend via de website www.bog-auctions.com Winkelruimte met verhuurde bovenwoning aan de Amsterdamsestraatweg met uitzicht op het Amsterdam-Rijnkanaal

Nadere informatie

Arrestruwe 23-25, 6218 BE Maastricht

Arrestruwe 23-25, 6218 BE Maastricht Online openbare veiling, 15 september 2016 om 11:30 uur Arrestruwe 23-25, 6218 BE Maastricht Object Inleiding Bezichtiging Object deel uitmakende van een bedrijfscomplex gelegen op een klein bedrijventerrein

Nadere informatie

Online executieveiling, 19 november 2015 om 13:30 uur. Pieter Lieftinckweg 11 te Zaandam

Online executieveiling, 19 november 2015 om 13:30 uur. Pieter Lieftinckweg 11 te Zaandam Online executieveiling, 19 november 2015 om 13:30 uur Pieter Lieftinckweg 11 te Zaandam Object: Het representatieve en moderne kantoorgebouw is gelegen aan de Pieter Lieftinckweg 11 te Zaandam en is omstreeks

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Dieren, Callunaplein m² BVO Winkel DIEREN - CALLUNAPLEIN 1

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Dieren, Callunaplein m² BVO Winkel DIEREN - CALLUNAPLEIN 1 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Dieren, Callunaplein 1 314 m² BVO Winkel 1 ALGEMEEN OBJECT Bedrijfsruimte gelegen op de begane grond alsmede in de kelder van het Callunaplein 1 te Dieren. BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Transistorstraat 2A-H, Almere

Transistorstraat 2A-H, Almere Online executieveiling, 31 januari 2017 om 9:00 uur Transistorstraat 2A-H, Almere Object Kantoorgebouw (deels verhuurd) Inleiding Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op dinsdag 31 januari

Nadere informatie

Maatschapslaan 43, 2404CL, Alphen aan den Rijn

Maatschapslaan 43, 2404CL, Alphen aan den Rijn Online executieveiling, 21 januari 2016 om 12:30 uur Maatschapslaan 43, 2404CL, Alphen aan den Rijn Object Bedrijfsruimte, kantoorruimte en parkeerplaatsen. Inleiding Executoriale verkoping (ex art. 3:268

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Zevenaar, Muldershof m² BVO Winkelruimte ZEVENAAR - MULDERSHOF 45

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Zevenaar, Muldershof m² BVO Winkelruimte ZEVENAAR - MULDERSHOF 45 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Zevenaar, Muldershof 45 86 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN ALGEMEEN OBJECT LOCATIE De winkelruimte aan Muldershof 45 is een mooie winkel met een mooi breed front (circa

Nadere informatie

Online executieveiling op vrijdag 18 december 2015 vanaf uur

Online executieveiling op vrijdag 18 december 2015 vanaf uur ONLINE EXECUTIEVEILING Boterstraat 48-50 3111 ND SCHIEDAM Online executieveiling op vrijdag 18 december 2015 vanaf 11.30 uur Cluster: Het onderhavige object maakt onderdeel uit van een cluster gezamenlijk

Nadere informatie

Romeinenweg 49, 5349 AL Oss

Romeinenweg 49, 5349 AL Oss Online executieveiling, 26 januari 2017 om 10:00 uur Romeinenweg 49, 5349 AL Oss Object Inleiding Bezichtiging Contact Vrijstaand bedrijfsgebouw met kantoorruimte gesitueerd op een ruim perceel van circa

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Apeldoorn, Hofstraat m² BVO begane grond m² BVO kelder Winkelruimte APELDOORN - HOFSTRAAT 12

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Apeldoorn, Hofstraat m² BVO begane grond m² BVO kelder Winkelruimte APELDOORN - HOFSTRAAT 12 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Apeldoorn, Hofstraat 12 133 m² BVO begane grond + 133 m² BVO kelder Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Hofstraat 12 in Apeldoorn, de ruimte bestaat uit een begane grond

Nadere informatie

Hoekwoning met via de tuin te bereiken garagebox. ERA Makelaardij Amerstreek Dhr.R.A.P Trommelen 06 14579800 info@eramakelaardijamerstreek.

Hoekwoning met via de tuin te bereiken garagebox. ERA Makelaardij Amerstreek Dhr.R.A.P Trommelen 06 14579800 info@eramakelaardijamerstreek. Online openbare veiling, 19 mei 2016 om 10:00 uur De Lek 1 Drunen Object Inleiding Bezichtiging Hoekwoning met via de tuin te bereiken garagebox Openbare verkoping op donderdag 19 mei 2016, s ochtends

Nadere informatie

Verlaatweg Lelystad. Kantoor Almere Havenzicht NR Almere T E

Verlaatweg Lelystad. Kantoor Almere Havenzicht NR Almere T E Verlaatweg 72-74 Lelystad Kantoor Dronten De Bolder 2 8251 KC Dronten T 0321 318 318 E info@vsomakelaars.nl Kantoor Marknesse Baarloseweg 6-I 8316 SE Marknesse T 0527 20 33 55 E info@vsomakelaars.nl Kantoor

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Geldrop, De Heuvel m² BVO Winkelruimte GELDROP - DE HEUVEL 82

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Geldrop, De Heuvel m² BVO Winkelruimte GELDROP - DE HEUVEL 82 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Geldrop, De Heuvel 82 195 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT De winkel is in totaal 195 m² groot en beschikt over een mooi breed winkelfront, waardoor opsplitsing

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Enschede, Boulevard m² BVO Winkelruimte ENSCHEDE - BOULEVARD

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Enschede, Boulevard m² BVO Winkelruimte ENSCHEDE - BOULEVARD VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Enschede, Boulevard 1945 337 721 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Boulevard 1945 337 in Enschede, deze ruimte bestaat uit een begane grond van circa 721 m² bvo

Nadere informatie

Smeepoortstraat 42, 3841 EJ, Harderwijk

Smeepoortstraat 42, 3841 EJ, Harderwijk Online executieveiling, 22 september 2016 om 09.30 uur Smeepoortstraat 42, 3841 EJ, Harderwijk Object Inleiding Het winkel-/horecapand met bovenwoningen, ondergrond en erf, plaatselijk bekend Smeepoortstraat

Nadere informatie

SPECIFICATIES Plaats Adres. Amsterdam De Lairessestraat 90 III M 1071 PJ flatwoning ca. 170 m 2 4 kamer Leeg 1916

SPECIFICATIES Plaats Adres. Amsterdam De Lairessestraat 90 III M 1071 PJ flatwoning ca. 170 m 2 4 kamer Leeg 1916 OMGEVING Het object is gelegen in Amsterdam Oud-Zuid op loopafstand van het Museumplein, het Concertgebouw, het veilinghuis Christie s, het Vondelpark en het winkelgebied Cornelis Schuytstraat en P.C.

Nadere informatie

executoriale verkoop

executoriale verkoop executoriale verkoop AMBACHTSWEG 13 (3161 GL) RHOON T 010-424 88 88 F 010-424 88 89 E: info@ooms.com www.ooms.com Algemeen De volle eigendom omvattende het bedrijfsgebouw met ondergrond, erf en verder

Nadere informatie

Executoriale Verkoop Samenvatting (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW)

Executoriale Verkoop Samenvatting (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) Executoriale Verkoop Samenvatting (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) Inleiding De online executoriale verkoop (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) vindt plaats op donderdag 7 mei 2015 om 14.30 via de website van BOG

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Haarlem, Mentonpassage m² BVO Winkelruimte HAARLEM - MENTONPASSAGE 3

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Haarlem, Mentonpassage m² BVO Winkelruimte HAARLEM - MENTONPASSAGE 3 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Haarlem, Mentonpassage 3 270 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Het object is gelegen in winkelcentrum Schalkwijk, een regio overstijgend stadsdeelcentrum. Vlakbij

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Den Haag, Leyweg 523 A & B. 242 m² BVO Winkelruimte DEN HAAG - LEYWEG 523 A & B

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Den Haag, Leyweg 523 A & B. 242 m² BVO Winkelruimte DEN HAAG - LEYWEG 523 A & B VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Den Haag, Leyweg 523 A & B 242 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Winkelruimte te huur in Den Haag. De winkelruimte van 242 m² BVO is gelegen aan de rand van Winkelcentrum

Nadere informatie

TE KOOP. Royale monumentale (kantoor)villa ca. 644 m 2 vvo AKERSTRAAT 90 HEERLEN VIA BOG-AUCTIONS.COM ONLINE EXECUTIEVEILING

TE KOOP. Royale monumentale (kantoor)villa ca. 644 m 2 vvo AKERSTRAAT 90 HEERLEN VIA BOG-AUCTIONS.COM ONLINE EXECUTIEVEILING Royale monumentale (kantoor)villa ca. 644 m 2 vvo TE KOOP AKERSTRAAT 90 HEERLEN VIA BOG-AUCTIONS.COM ONLINE EXECUTIEVEILING DE ONLINE EXECUTIEVEILING VINDT PLAATS OP 08 JUNI 2015 OM 14:00 UUR KIJKDAGEN

Nadere informatie

Executoriale Veiling Samenvatting (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW)

Executoriale Veiling Samenvatting (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) Executoriale Veiling Samenvatting (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) Inleiding Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op woensdag 24 juni 2015, s ochtends om 10.30 uur start veiling online veiling

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Utrecht, Roelantdreef ± 300 m² BVO Winkelruimte UTRECHT - ROELANTDREEF

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Utrecht, Roelantdreef ± 300 m² BVO Winkelruimte UTRECHT - ROELANTDREEF VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Utrecht, Roelantdreef 245-246 ± 300 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Deze drie naast elkaar gelegen winkelruimtes bestaan in totaal uit zo'n 300 m² winkelvloer.

Nadere informatie

De Poort 2-4 te Rilland

De Poort 2-4 te Rilland Te Koop Online executieveiling op 21 januari 2016, vanaf 12.00 uur, uitsluitend via de website www.bogauctions.com Contact +31 (0)88-796 24 76 info@synchrobedrijfshuisvesting.nl Badhuisstraat 56 4381 LT

Nadere informatie

Zuiveringweg Lelystad. Kantoor Almere Havenzicht NR Almere T E

Zuiveringweg Lelystad. Kantoor Almere Havenzicht NR Almere T E Zuiveringweg 70 80 Lelystad Kantoor Dronten De Bolder 2 8251 KC Dronten T 0321 318 318 E info@vsomakelaars.nl Kantoor Marknesse Baarloseweg 6-I 8316 SE Marknesse T 0527 20 33 55 E info@vsomakelaars.nl

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Woerden, Molenvlietbrink m² BVO Winkels WOERDEN - MOLENVLIETBRINK

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Woerden, Molenvlietbrink m² BVO Winkels WOERDEN - MOLENVLIETBRINK VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Woerden, Molenvlietbrink 222-224 291 m² BVO Winkels 1 ALGEMEEN OBJECT De winkel is ter grootte van ca. 291 m² BVO gelegen aan de passage van winkelcentrum Molenvliet.

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR DEN HAAG, VLAMINGSTRAAT m² BVO Winkelruimte DEN HAAG - VLAMINGSTRAAT 38

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR DEN HAAG, VLAMINGSTRAAT m² BVO Winkelruimte DEN HAAG - VLAMINGSTRAAT 38 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR DEN HAAG, VLAMINGSTRAAT 38 308 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Het gehuurde betreft ca. 308 m² bestaande uit: ca. 87 m² bvo begane grond, ca. 87 m² bvo 1e etage,

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Leiden, Stationsplein m² BVO + Opslag Winkelruimte LEIDEN - STATIONSPLEIN 212

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Leiden, Stationsplein m² BVO + Opslag Winkelruimte LEIDEN - STATIONSPLEIN 212 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Leiden, Stationsplein 212 172 m² BVO + Opslag Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Uitstekend gesitueerde multifuncionele ruimte van ca 172 m² gelegen op de begane grond,

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR BREDA, KARNEMELKSTRAAT 13. Ca. 740 m² BVO begane grond Winkelruimte BREDA- KARNEMELKSTRAAT 13

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR BREDA, KARNEMELKSTRAAT 13. Ca. 740 m² BVO begane grond Winkelruimte BREDA- KARNEMELKSTRAAT 13 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR BREDA, KARNEMELKSTRAAT 13 Ca. 740 m² BVO begane grond Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT De winkelruimte heeft een verhuurbaar oppervlak van in totaal circa 740 m² BVO

Nadere informatie

A.J. Romijnweg 8, 9672AH Winschoten

A.J. Romijnweg 8, 9672AH Winschoten Online openbare veiling, 10 juni om 10.00 uur A.J. Romijnweg 8, 9672AH Winschoten Object Inleiding Bezichtiging Kantoorgebouw, bedrijfsgebouw (beide deels verhuurd), bouwgrond. Openbare verkoping op vrijdag

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR DEN HAAG, FREDERIK HENDRIKLAAN m² BVO Winkelruimte DEN HAAG - FREDERIK HENDRIKLAAN 128

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR DEN HAAG, FREDERIK HENDRIKLAAN m² BVO Winkelruimte DEN HAAG - FREDERIK HENDRIKLAAN 128 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR DEN HAAG, FREDERIK HENDRIKLAAN 128 133 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Een mooi hoekpand van ca. 133 m² BVO te huur aan de Frederik Hendriklaan in het populaire

Nadere informatie

Guamstraat 2, Hawaiiweg 25 en Filipijnenstraat 92 Almere

Guamstraat 2, Hawaiiweg 25 en Filipijnenstraat 92 Almere Kantoor Dronten De Bolder 2 8251 KC Dronten T 0321 318 318 E info@vsomakelaars.nl Kantoor Marknesse Baarloseweg 6-I 8316 SE Marknesse T 0527 20 33 55 E info@vsomakelaars.nl Kantoor Almere Havenzicht 72

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR AMSTERDAM, BUIKSLOTERMEERPLEIN 255. Ca. 307 m² BVO Winkelruimte AMSTERDAM - BUIKSLOTERMEERPLEIN 255

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR AMSTERDAM, BUIKSLOTERMEERPLEIN 255. Ca. 307 m² BVO Winkelruimte AMSTERDAM - BUIKSLOTERMEERPLEIN 255 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR AMSTERDAM, BUIKSLOTERMEERPLEIN 255 Ca. 307 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Het gehuurde betreft in totaal ca 307 m² bestaande uit: Ca. 157 m² BVO begane grond

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Almere, Reykjavikstraat 4-22 (unit 1-7) 848 m² BVO Winkelruimte ALMERE - REYKJAVIKSTRAAT 4-22

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Almere, Reykjavikstraat 4-22 (unit 1-7) 848 m² BVO Winkelruimte ALMERE - REYKJAVIKSTRAAT 4-22 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Almere, Reykjavikstraat 4-22 (unit 1-7) 848 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN ALGEMEEN OBJECT BEREIKBAARHEID Deze ruimte is gelegen op een unieke locatie tegenover de

Nadere informatie

EXECUTORIALE VEILING: Stammerkamp 15-17 te Diemen SAMENVATTING PPUBLIC

EXECUTORIALE VEILING: Stammerkamp 15-17 te Diemen SAMENVATTING PPUBLIC EECUTORIALE VEILING: Stammerkamp 15-17 te Diemen Executoriale verkoping (ex art. 3:268 BW) op maandag 30 september 2013, s avonds vanaf 18:00, Felix Meritis, Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Almere, Washingtonstraat m² BVO Winkel ALMERE - WASHINGTONSTRAAT 260

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Almere, Washingtonstraat m² BVO Winkel ALMERE - WASHINGTONSTRAAT 260 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Almere, Washingtonstraat 260 706 m² BVO Winkel 1 ALGEMEEN OBJECT Boven de Gamma is deze winkel gelegen. Eventueel kunnen de naastgelegen winkels worden samengevoegd

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Almere, Baltimoreplein m² BVO Horeca ruimte ALMERE - BALTIMOREPLEIN 27

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Almere, Baltimoreplein m² BVO Horeca ruimte ALMERE - BALTIMOREPLEIN 27 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Almere, Baltimoreplein 27 335 m² BVO Horeca ruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Baltimoreplein 27 betreft een horecaruimte ter grootte van 334 m². De unit is op een hoeklocatie

Nadere informatie

De Schacht 15, 5107 RD Dongen

De Schacht 15, 5107 RD Dongen Online executieveiling, 26 november 2015 om 15:30 uur De Schacht 15, 5107 RD Dongen Object Inleiding Bezichtiging Modern kantoorgebouw met bedrijfsruimte van totaal circa 1713 m², verdeeld over de begane

Nadere informatie

TE HUUR. Groningen, Vismarkt 27A

TE HUUR. Groningen, Vismarkt 27A VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Groningen, Vismarkt 27A 50 m² BVO entree, ca. 900 m² BVO 1e verdieping, ca. 100 m² BVO tussenverdieping en ca. 800 m² BVO 2e verdieping. Winkel 1 ALGEMEEN OBJECT

Nadere informatie