RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURA<;AO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURA<;AO"

Transcriptie

1 Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURA<;AO School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer : Pipita Basisschool te Willemstad, Curacao : CURA~AO - NEDERLANDSE ANTILLEN : 28PX : Datum schoolbezoek Datum vaststelling : 9 : 22

2 Inhoud Inleiding 5 Kwaliteitsprofiel 7 Beschouwing 11 Vervolg van het toezicht 15 pagina 3 van 15

3 1 Inleiding De inspectie van het onderwijs bezocht Pipita Basisschool te Willemstad, Curacao in het kader van een periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO). Daarbij heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de indicatoren van kwaliteitsaspecten op grond van het door de inspectie gehanteerde Waarderingskader PONO Bij dit PKO doet de inspectie onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs door zich te richten op de kern van goed onderwijs op de school. Het gaat hierbij om indicatoren die betrekking hebben op de kwaliteitszorg, het aanbod, de onderwijstijd, het pedagogisch handelen van leraren, het didactisch handelen van leraren, de afstemming op de onderwijsbehoeften van leerlingen, de actieve rol van leerlingen, het schoolklimaat, de begeleiding, de zorg, de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen. Op grond van het kwaliteitsprofiel van de school dat naar aanleiding van een vorig inspectiebezoek is opgemaakt, op basis van risicofactoren die bij de inspectie bekend zijn of afspraken die met de school zijn gemaakt, of op basis van de informatie die door de school is toegestuurd kan de inspectie besluiten om niet aile indicatoren bij het onderzoek te betrekken. Dit is bij uw school niet aan de orde geweest. Indien de school in het kader van zelfevaluatie over een bepaalde indicator of over een bepaald kwaliteitsaspect voldoende betrouwbare en valide gegevens heeft verzameld kan in overleg tussen school en inspectie besloten worden om de oordelen uit de zelfevaluatie alleen te verifieren en deze niet zelf opnieuw te onderzoeken. Zo sluit de inspectie niet alleen aan bij de specifieke situatie van de school, maar wordt de school bovendien niet onnodig belast. Uw school heeft naast de schoolgids en het school plan ter plekke documenten ingezien die op uw zelfevaluatie-activiteiten betrekking hebben. Het betrof de volgende documenten: Jaarplan , en Het kiezen van een rekenmethode. De opzet van het onderzoek Het periodiek kwaliteitsonderzoek bestond uit de volgende activiteiten. Onderzoek en analyse van documenten en gegevens over de school die bij de inspectie aanwezig zijn. Analyse van documenten die betrekking hebben op zelfevaluatieactiviteiten van de school en van andere documenten die de school voorafgaand aan het schoolbezoek heeft toegestuurd. Schoolbezoek, waarbij in een aantal groepen de onderwijspraktijk is geobserveerd door het bijwonen van lessen. Deze lesbezoeken vonden plaats in de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Bovendien heeft de inspectie over de kwaliteit van de indicatoren gesprekken gevoerd met de beide directeuren, waarvan een de organisatorische zaken afhandelt en de ander zich bezighoudt met onderwijskundige zaken. Op uw school is verder een gesprek gevoerd met leerlingen, leraren en ouders. Aan het eind van het schoolbezoek heeft de inspectie de kwaliteitsoordelen en de conclusies van het schoolbezoek besproken met de directie en het team. Daarbij was een vertegenwoordiging van het bestuur aanwezig. pagina 5 van 15

4 Rapport perlodiek kwaliteitsonderzoek Pipita Basisschool te Wiliemstad I Curacao I 9 De inhoud van het rapport Het onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs levert een kwaliteitsprofiel op van de school (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 wordt een beschouwing gegeven over de geconstateerde kwaliteit en wordt deze onder andere bezien in relatie tot de context of uitgangssituatie van de schcol.tndlen van toepassing worden in deze beschouwing ook de toegevoegde indicatoren betrokken. In hoofdstuk 4 is het vervolgtoezicht aangegeven en worden, indien noodzakelijk, afspraken vermeld met betrekking tot wettelijke bepalingen waaraan de school niet voldoet. pagina 6 van 15

5 2 Kwaliteitsprofiel Het kwaliteitsprofiel geeft een overzicht van de waarderingen die de inspectie heeft toegekend aan indicatoren die betrekking hebben op belangrijke kenmerken van goed onderwijs. In de waardering is tot uitdrukking gebracht in welke mate de indicatoren bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs: 1. draagt niet of nauwelijks bij; 2. draagt onvoldoende bij; 3. draagt voldoende bij; 4. draagt in hoge mate bij; 5. niet te beoordelen (alleen bij Resultaten en Ontwikkeling van leerlingen). Deze waardering is gegeven indien de school over bepaalde indicatoren geen betrouwbare en val ide gegevens beschikbaar heeft. Het kwaliteits~rofiel van Pi~ita Basisschool te Willemstad, Curac;:ao Kwaliteitsaspect 1: De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden * De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde aan het eind van de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grand van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 1.2 * De resultaten van de leerlingen vaor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de' leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 1.4 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden Kwaliteitsaspect 2: De aangeboden leerinhouden bereiden de leerlingen voor op het vel'volgonderwijs en de samenleving * Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school de kerndoelen als te bereiken doelstellingen. 2.2 * De leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde worden aangeboden tot en met het niveau van leerjaar De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan. Kwaliteitsaspec;t 3: De leraren geven de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen te maken. 3.1 De leraren maken efficient gebruik van de geplande onderwijstijd. voldoende tijd om pagina 7 van 15

6 Kwaliteitsaspect 4: Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen Ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt. 4.7 Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan. Kwaliteitsaspect 5: De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteiten efficient en houden de leerlingen taakbetrokken De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. 5.2 De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. 5.3 De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. Kwaliteitsaspect 6: De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en leertijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 6.1 De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 6.2 De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 6.3 De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen In ontwikkeling tussen de leerlingen. 1,-~_-"",---,,"- Kwaliteitsaspect de leerlingen. 7: De leraren volgen systematisch de vorderingen van 7.1 * De school qebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 7.2 De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen Kwaliteitsaspect 8: De leerlingen die dat nodig blijken te hebben, krijgen extra zorg De school slqnaleert vroeqtljdlq welke leerllnqen zorg nodlq hebben. 8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen. 8.3 * De school voert de zorg planmatig uit. 8.4 De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. 3 4 Kwaliteitsasped: 9: De school heeft een systeem voor kwaliteitszorg De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. 9.3 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. 9.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. pagina 8 van 15

7 N1B De door of namens het bestuur vastgestelde schoolgids bevat de verplichte onderdelen. N2B Het door of namens het bestuur vastgestelde schoolplan bevat de verplichte onderdelen pagina 9 van 15

8 Rapport periodiek kwaliteitsonderzoek Pipita Basisschool te Wiliemstad I Curacao I 9 3 Beschouwing Dit hoofdstuk beschrijft het oordeel van de inspectie over de kwaliteit van het onderwijs op Pipita basisschool in Wiliemstad, Curacao, en geeft een toelichting op het kwaliteitsprofiel. Daarbij legt de inspectie zo mogelijk verbanden tussen de verschiliende onderzochte indicatoren onderling en - voor zover relevant - tussen de indicatoren en de schoolcontext en de specifieke doelstellingen van de school. 3.1 Uitgangssituatie Basisschool Pipita is voor het laatst door de inspectie onderzocht in In de context van de school zijn sindsdien betrekkelijk weinig veranderingen opgetreden. Het aantal leerlingen is stabiel (79). Zij zijn verdeeld over vier groepen. De leiding van de school is in handen van een tweehoofdige directie. Een van hen houdt zich bezig met de organisatorische kanten van de school, terwijl de ander de onderwijskundige ontwikkelingen voor haar rekening neemt. Een factor waarmee de school, evenals veel andere scholen in het buitenland, te maken heeft, zijn de mutaties onder het personeel. Aan het begin van het vorige schooljaar zijn drie nieuwe leraren aangetrokken en dit schooljaar een, Basisschool Pipita is gehuisvest in een klein, doordacht ingericht gebouw. Door de kleinschaligheid zijn de lijnen binnen de school kort. De financiele positie van de school is gezond, waardoor op basis van vastgestelde planningen regelmatig noodzakelijke, nieuwe materialen kunnen worden aangeschaft. Volgend schooljaar wordt een nieuwe methode voor rekenen en wiskunde qeimplernenteerd. De inspectie beschouwt, het bovenstaande overziend, de context van de school als gunstig voor de schoolontwikkeling. 3.2 Aigemeen beeld In het onderzoek van de inspectie stond de vraag centraal of het onderwijs van de Pipita basisschool van voldoende kwaliteit is. De inspectie stelt vast dat dit het geval is: zij beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs als voldoende en op een aantal onderdelen als qoed. Evenals tijdens het inspectieonderzoek in 2007 krijgt de school op geen van de onderzochte indicatoren het oordeel 'onvoldoende'. In vergelijking met 2007 ziet het kwaliteitsprofiel er op hoofdlijnen hetzelfde uit. De indicator 3.1 is verder verbeterd (nu een 4). Zowel de eindopbrengsten als de tussentijdse opbrengsten liggen op het verwachte niveau. De indicatoren die betrekking hebben op de onderwijspraktijk en de kwaliteitszorg zijn van een voldoende niveau. Er is sprake van een school met een prettige sfeer en goed schoolklimaat. De conc/usie van het onderzoek is daarom dat de school een basisarrangement voor het inspectietoezicht krijgt. Dat betekent dat zij in de reguliere toezichtplanning blijft opgenomen en in principe over vier jaar opnieuw door de inspectie zal worden onderzocht. pagina 11 van 15

9 Rapport periodiek kwaliteitsonderzoek Pipita Basisschool te Wiiiemstad I Curacao I Toelichting Opbrengsten De inspectie beoordeelt twee soorten opbrengsten van het onderwijs: eindopbrengsten (Ieerresultaten van leerlingen aan het eind van het basisonderwijs) en tussentijdse opbrengsten (Ieerresultaten tijdens de schoolioopbaan van leerlingen). De eindopbrengsten voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde liggen de afgelopen vier jaar op het verwachte niveau. Dat wil zeggen dat de leerresultaten van deze leerlingen overeenstemmen met hun mogelijkheden en te vergelijken zijn met leerlingen in Nederland met gelijke kenmerken. Daarom beoordeelt de inspectie de opbrengsten als voldoende. Het inspectieoordeel op de tussentijdse opbrengsten is eveneens voldoende. De inspectie constateert evenwel dat de resultaten van een aantal leerlingen op de aspecten van Nederlands (technisch en begrijpend lezen en spelling) de toegestane ondergrens benaderen en dat een scherpe monitoring geboden is. Onderwijspraktijk De inspectie beoordeelt de indicatoren die te maken hebben met de onderwijspraktijk met voldoende of goed. In vergelijking met het profiel van 2007 ziet de onderwijspraktijk er op hoofdlijnen hetzelfde uit. De inspectie constateerde oak geen onvoldoende aspecten. Pipita basisschool gebruikt actuele methodes voor de diverse leer- en vormingsgebieden. In het nieuwe schooljaar zal de school een nieuwe methode voor rekenen en wiskunde in gebruik nemen. De leerlingen krijgen voldoende tijd om (ais zij daar toe in staat zijn) in acht jaar de kerndoelen te bereiken. Er is geen sprake van lesuitval en de beschikbare tijd besteden de leraren op een efflciente wijze. Een sterk punt van de school is het pedagogisch klimaat. De leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar am en in de groepen hangt een goede werksfeer. De leraren geven een duidelijke uitleg van de leerstof, waardoor de leerlingen betrokken zijn bij de onderwijsactiviteiten. Ze houden voldoende rekening met de verschillen tussen de leerlingen. De zorgleerlingen krijgen extra aandacht en leerlingen die meer aan kunnen, komen eveneens aan hun trekken. Om de ontwikkelingen van leerlingen te volgen, hanteert de school een samenhangend systeem van toetsen. De school onderzoekt momenteel de mogelijkheid van web based toetsing. De leerlingen de extra zorg nodig hebben krijgen dat oak, zowel binnen en als dat nodig is buiten de groep. Voor deze leerlingen worden handelingsplannen opgesteld. De inspectie merkte op, dat de doelstelling in een aantal van deze plannen scherper kan, waardoor de evaluatie na de geboden hulp beter mogelijk is. Dit is een aandachtspunt. Tijdens het onderzoek sprak de inspectie met een aantal ouders. Zij zijn het unaniem eens over de goede sfeer in de groepen en individuele aandacht voor de leerlingen. De ouders worden goed qelnformeerd over de ontwikkeling van hun kinderen en kunnen te alien tijde met vragen bij de leraren terecht. Zij kwalificeren hen als laagdrempelig. De leerlingen, waarmee de inspectie sprak, geven aan, dat ze goed les krijgen en dat de leraren open staan bij onduidelijkheden. Zij gaan graag naar school en voelen zich daar thuis. pagina 12 van 15

10 Rapport periodiek kwaliteitsonderzoek Pipita Basisschool te Willemstad I curacao I 9 Kwaliteitszorg De school heeft de kwaliteit van haar kwaliteitszorg sinds 2007 op peil weten te houden. Opbrengsten worden geanalyseerd en er worden lessen uit getrokken, zoals bijvoorbeeld de extra aandacht voor het automatiseren die het team heeft gepland. Een van de directeuren observeert met een vaste regelmaat de kwaliteit van de onderwijspraktijk door met een kijkwijzer lessen bij te wonen. De resultaten van de observaties worden met de leraren besproken en leiden waar nodig tot afspraken. De geplande activiteiten uit het jaarplan worden regelmatig qeevalueerd, Waar nodig vinden bijstellingen plaats, wat onder andere blijkt uit revisies van dit plan. De school houdt daardoor de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs zelf in voldoende mate in de gaten. pagina 13 van 15

11 4 Vervolg van het toezicht Bij dit PKO heeft de inspectie ook een onderzoek gedaan naar de naleving van een aantal wettelijke voorschriften. Dit onderzoek betrof de wettelijke voorschriften over de door het bevoegd gezag vastgestelde schoolgids en het school plan. Bij dit PKO heeft de inspectie ook een onderzoek gedaan naar de naleving van een aantal wettelijke voorschriften, zoals die voor scholen in Nederland gelden. Dit onderzoek betrof de wettelijke voorschriften over de door het bestuur vastgestelde schoolgids en het schoolplan. Op basis van dit onderzoek concludeert de inspectie dat de school aan deze voorschriften voldoet. De bevindingen van dit PKO leiden tot het volgende arrangement voor het vervolg van het toezicht (toezichtarrangement): De aangetroffen kwaliteit van het onderwijs op de school vraagt geen aanpassing van de reguliere onderzoeksplanning van de inspectie. De school krijgt een basisarrangement. Dat betekent dat de inspectie in beginsel over vier jaar opnieuw een periodiek kwaliteitsonderzoek uitvoert. In de tussenliggende periode vindt jaarlijks een digitaal onderzoek naar de eindopbrengsten (=Ieerresultaten van leerlingen uit groep 8) plaats. pagina 15 van 15

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Woord vooraf 1 Opbrengstgericht onderwijs leidt tot hogere prestaties 3 2 Opbrengstgericht werken op vier niveaus

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

ONDERWIJS AAN DE BEST PRESTERENDE LEERLINGEN IN PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS TECHNISCHE VERANTWOORDING EN TABELLEN VAN HET ONDERZOEK

ONDERWIJS AAN DE BEST PRESTERENDE LEERLINGEN IN PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS TECHNISCHE VERANTWOORDING EN TABELLEN VAN HET ONDERZOEK ONDERWIJS AAN DE BEST PRESTERENDE LEERLINGEN IN PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS TECHNISCHE VERANTWOORDING EN TABELLEN VAN HET ONDERZOEK maart 2015 Voorwoord De Inspectie van het Onderwijs heeft een onderzoek

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken DATAMUUR Werken met groepsplannen PO Inleiding Scholen hebben als doel het maximale uit een leerling te halen. Een leerling moet kunnen presteren naar zijn cognitieve-

Nadere informatie

De leraar als regisseur

De leraar als regisseur Doorlopende leerlijnen Wilma Willems en Kris Verbeeck De leraar als regisseur Opbrengstgericht rekenonderwijs bij de invoering van de referentieniveaus in PO en VO De leraar als regisseur Opbrengstgericht

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Utrecht, maart 2014 Voorwoord De Inspectie van het Onderwijs heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan

Nadere informatie

Ouders over opvoeding en onderwijs

Ouders over opvoeding en onderwijs Ouders over opvoeding en onderwijs i Ouders over opvoeding en onderwijs Lex Herweijer Ria Vogels Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, december 2004 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Duiden en Doen. Versie SBO

Duiden en Doen. Versie SBO Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven, leerroutes, uitstroomniveaus en enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. Versie

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL UKKEPUK BASISSCHOOL OP GEN HEI

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL UKKEPUK BASISSCHOOL OP GEN HEI VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL UKKEPUK BASISSCHOOL OP GEN HEI Locatie peuterspeelzaal basisschool Op Brinnr. 20TD Plaats

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Duiden en Doen. versie SO met uitzondering van ZML en MG

Duiden en Doen. versie SO met uitzondering van ZML en MG Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven,leerroutes, uitstroomniveaus en... enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. versie

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Jos Castelijns en Inge Andersen. Beoordelen om te leren. Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces

Jos Castelijns en Inge Andersen. Beoordelen om te leren. Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Jos Castelijns en Inge Andersen Beoordelen om te leren Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Beoordelen om te leren Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Jos Castelijns

Nadere informatie

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f Schoolgrootte uit leerlingperspectief - Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Inhoud 2 Inleiding...3 1 Ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon onderwijs...4

Nadere informatie